แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)"

Transcription

1 (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง

2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ านมา 10 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป 11 ส วนท 5 บ ญช โครงการพ ฒนา 23 แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) 37 ส วนท 6 การน าแผนพ ฒนาสามป ไปส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล 93

3 ประกาศ เร อง การประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ของ ******************************************** ด วย ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครอง ส วนท องถ น พ.ศ ไปแล วน น จ งขอประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป เพ อเป น เคร องม อท ช วยให ท องถ น น ามาต ดส นใจก าหนดแนวทางและท ศทางการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ขององค การบร หารส วนต าบล การด าเน นงานและใช ทร พยากรการบร หาร และการบร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพเก ดประโยชน สาธารณะส งส ดแก ท องถ นในการน าไปพ ฒนาให เก ดเป น ร ปธรรม และขอประชาส มพ นธ ให ประชาชนในเขตองค การบร หารส วนต าบล และประชาชน ท วไปทราบเพ อประโยชน จากแผนพ ฒนาสามป ด งกล าวโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 30 เด อน ม ถ นายน พ.ศ (นายอ าพร ส ทธ ช ย) นายก

4 -ส าเนาค ฉบ บ- ประกาศ เร อง การประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ของ ******************************************** ด วย ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนา 3 ป (พ.ศ ) ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครอง ส วนท องถ น พ.ศ ไปแล วน น จ งขอประกาศใช แผนพ ฒนา 3 ป เพ อเป น เคร องม อท ช วยให ท องถ น น ามาต ดส นใจก าหนดแนวทางและท ศทางการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ขององค การบร หารส วนต าบล การด าเน นงานและใช ทร พยากรการบร หาร และการบร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพเก ดประโยชน สาธารณะส งส ดแก ท องถ นในการน าไปพ ฒนาให เก ดเป น ร ปธรรม และขอประชาส มพ นธ ให ประชาชนในเขตองค การบร หารส วนต าบล และประชาชน ท วไปทราบเพ อประโยชน จากแผนพ ฒนาสามป ด งกล าวโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 30 เด อน ม ถ นายน พ.ศ (นายอ าพร ส ทธ ช ย) นายก ปล ด อบต.. ห วหน าส วน เจ าของเร อง... พ มพ /ทาน..

5 ส วนท 1 บทน า 1.1 ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป แผนพ ฒนาสามป เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วนท องถ นท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ซ งเป นแผนท ก าหนดรายละเอ ยดของแผนงาน โครงการพ ฒนาท จะด าเน นการในป งบประมาณของแต ละป โดยม ความต อเน องเป นระยะเวลาสามป และม การด าเน นการ ทบทวนเพ อปร บปร งแผนอย างต อเน องท กป แผนพ ฒนาสามป เป นแผนแบบหม นเว ยนโดยต องด าเน นการทบทวนและด าเน นการจ ดท า ท กป เป นแผนพ ฒนาท น าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต โดยอย ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาซ ง ม หลายแนวทาง และต องด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค เพ อน าไปส ว ส ยท ศน และ เป นข อม ลท เช อมโยงระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา เพ อจ ดท าข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป ซ งเป นกระบวนการบร หารเพ อให เก ดร ปธรรม ด งน น โครงการ/ก จกรรม ท บรรจ ในแผนพ ฒนาสามป (ในช วงระยะเวลาป แรกของแผนฯ) โครงการจะต องม ค ณสมบ ต ด งน 1. โครงการ/ก จกรรม ค อนข างแน นอนในการท จะสามารถด าเน นการได การส มฤทธ ผล ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน ท ส งคมได ร บ 2. โครงการ/ก จกรรมจะต องม ความพร อมในท ก ๆ ด านเพ อท จะน าไปจ ดท าข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ล กษณะส าค ญของแผนพ ฒนาสามป โดยสร ป 1. เป นแผนท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 2. เป นแผนท แสดงแนวทางในการพ ฒนา ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน 3. เป นแผนพ ฒนาท แสดงโครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาสามป 4. เป นแผนพ ฒนาท เช อมโยงระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาก บข อบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป 1.2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. เพ อเป นการเช อมโยงระหว างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและข อบ ญญ ต งบประมาณ รายจ ายประจ าป 2. เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาระยะเวลาสามป ม ความสอดคล อง และสามารถพ ฒนาได ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 3. เป นข นตอนการน าโครงการต าง ๆ ท ม ความพร อมท จะด าเน นการบรรจ ในข อบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป 1

6 1.3 ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. คณะกรรมการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลร วมก บประชาคม ก าหนดแนวทางใน การพ ฒนาให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 2. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบล รวบรวม แนวทางและข อม ลมาว เคราะห เพ อจ ดท าร างแผนพ ฒนาสามป 3. คณะกรรมการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบล พ จารณาร างแผนพ ฒนาสามป เพ อให ผ บร หารท องถ นเสนอร างแผนพ ฒนาสามป ต อสภาองค การบร หารส วนต าบล เพ อให ความเห นชอบ 4. ผ บร หารพ จารณาอน ม ต และประกาศใช แผนพ ฒนาสามป 5. ผ บร หารส งแผนพ ฒนาสามป ให คณะกรรมการประสานแผนพ ฒนาท องถ นระด บอ าเภอ 1.4 ประโยชน ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. ท าให ผ บร หารม จ ดม งหมาย และแนวทางในการพ ฒนา 2. เป นเคร องม อในการบร หารท เป นไปอย างม ระบบ 3. สามารถก าก บ ต ดตาม และประเม นผลการพ ฒนาได อย างเป นระบบ 2

7 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. สภาพท วไป 1.1 ท ต ง ท ท าการ อย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงเหน อของท ว าการอ าเภอ ห วยยอด ต งอย ณ เลขท 150 หม ท 10 ต าบลบางด อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง ม ระยะทางจากอ าเภอห วย ยอดไปตามถนนเพชรเกษมถ งท ท าการประมาณ 17 ก โลเมตร 1.2 เน อท ต าบลบางด ม เน อท ประมาณ ตารางก โลเมตร หร อ 46,644 ไร 1.3 ภ ม ประเทศ สภาพพ นท และล กษณะภ ม ประเทศ ของต าบลบางด ม ล กษณะเป นท ราบส ง และภ เขา ทางด านท ศตะว นตก และท ศตะว นออกเฉ ยงเหน อของต าบล ซ งอย ในพ นท หม ท 11,12 และบางส วนของหม ท 6,9,10 และเป นท ราบล มบร เวณแม น าตร ง ในพ นท หม ท 1,2,3,4,5 และหม ท 6 บางส วน อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อ อบต.ห วยนาง, อบต.บ านน คม อ าเภอบางข น จ งหว ด นครศร ธรรมราช ท ศใต ต ดต อ อบต.นาวง, อบต.ว งค ร ท ศตะว นออก ต ดต อ อบต.หนองช างแล น, อบต.เขากอบ ท ศตะว นตก ต ดต อ อบต.ว งค ร, อบต.บ านน คม อ.บางข น จ งหว ดนครศร ธรรมราช 1.4 จ านวนหม บ าน ม 12 หม บ าน อย ในเขตองค การบร หารส วนต าบล เต มหม บ าน 12หม บ าน 1.5 ประชากร ประชากรท งส น 7,806 คน แยกเป นชาย 3,869 คน หญ ง 3,937 คน ม ความหนาแน นเฉล ย 105 คน / ตารางก โลเมตร จ านวนคร วเร อน 2,589 คร วเร อน 2. สภาพทางเศรษฐก จ 2.1 อาช พ ประชากรในต าบลบางด ส วนใหญ ประกอบอาช พด านการเกษตร เช น สวนยางพารา และ ร บจ าง 2.2 หน วยธ รก จในเขตองค การบร หารส วนต าบล - ป มน าม นและก าซ 2 แห ง - โรงงานอ ตสาหกรรม - แห ง - โรงส (ขนาดเล ก) 3 แห ง 3

8 3. สภาพส งคม 3.1 การศ กษา - ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1 แห ง - โรงเร ยนประถมศ กษา 4 แห ง - โรงเร ยน ม ธยมศ กษา 1 แห ง - ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน 12 แห ง - ค ายล กเส อระด บชาต 1 แห ง - หอกระจายข าวประจ าหม บ าน 9 แห ง 3.2 สถาบ นและองค การทางศาสนา - ว ด 2 แห ง - ส าน กสงฆ 2 แห ง - ศาลเจ า 11 แห ง - โบราณสถานเขาสาย 1 แห ง 3.3 การสาธารณส ข - สถาน อนาม ยประจ าต าบล 2 แห ง - อ ตราการม และใช ส วมราดน า ร อยละ ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น - จ ดตรวจประจ าต าบล 1 แห ง - ศ นย อปพร.อบต.บางด 1 แห ง 4. การบร การพ นฐาน 4.1 การคมนาคม - ถนนลาดยาง จ านวน 10 สาย (1) ถนนแพรก - บางข น (2) ถนนบางด - ต นโพธ (3) ถนนบางด - ทะเลสองห อง (4) ถนนยางงาม - ว งค ร (ตอนท 1) (5) ถนนตลาดฉ น - บ านซา (6) ถนนบ านซา - ห วยนาง (7) ถนนว ดเหร ยง - หนองช างแล น (8) ถนนสายว งข ไถ - เขากอบ (9) ถนนสายหนองปราง - ว งค ร (10)ถนนสายบ านหนองเหม า 4

9 ถนนคอนกร ต จ านวน 8 สาย (1) สายพร จ ด (2) สายบ อหร ง (3) สายนาควน (4) สายส านเอน (5) สายโรงเร ยนว ดบางด (6) สายโรงเร ยนบ านท งยางงาม (7) สายโรงเร ยนบ านซา (8) สายโรงเร ยนควนอาร (9) สายศ นย พ ฒนาเด ก (10) สายบ านนาควน - พร จ ด (11) สายหนองแค ช วงท 1 (12) สายบ านท งกลางนา (13) สายหนองแค ช วงท 2 (14) สายบ านท งกลางนา - เด อยพร (15) สายท งพ ก ล ม.6 (16) สายบ านพร กง ม.7 (17) สายกองท นสวนยางบ านบางด ม.5 (18) สายหนองพน ม.4 ถนนล กร ง จ านวน 100 สาย 4.2 การโทรคมนาคม โทรศ พท บ าน 36 แห ง โทรศ พท สาธารณะ 14 แห ง 4.3 การไฟฟ า จ านวน 12 หม บ าน ประชากรท ม ไฟฟ าใช ประมาณ 95 % 4.4 แหล งน าธรรมชาต ทะเลสองห อง 1 แห ง พร จ ด 1 แห ง แม น าตร ง 1 แห ง คลองซา 1 แห ง คลองบางก ง 1 แห ง 5

10 4.5 แหล งน าท สร างข น สถาน ส บน าด วยไฟฟ า 1 แห ง คลองส งน า 3 แห ง ฝาย (ห วยหย,ห วยน ย,ห วยเร ยน,คลองแหร) 4 แห ง บ อบาดาล,บ อตอก,บ อเจาะ 27 แห ง บ อน าต น 776 แห ง สระน า 167 แห ง ประปาหม บ าน 12 แห ง 5. ข อม ลอ น ๆ 5.1 ทร พยากรธรรมชาต ในพ นท เขาสาย, เขาระฆ ง, ควนอาร, ควนส าท า, ควนช น, ควนใหญ, ป าทะเลสองห อง, ป าเขารางสาด ป าเท อกเขาขาด 5.2 มวลชนจ ดต ง ล กเส อชาวบ าน 1 ร น 110 คน อาสาสม ครป องก นภ ยฝ ายพลเร อน (2 ร น) 185 คน อพป. 1 ร น 90 คน อาสาสม ครสาธารณส ขม ลฐานช มชน 125 คน ชมรมผ ส งอาย 422 คน คณะกรรมการพ ฒนาสตร หม บ าน 12 คณะ 180 คน คณะกรรมการพ ฒนาสตร ต าบล 1 คณะ 24 คน 6. ศ กยภาพในต าบล ก. จ านวนบ คลากร 31 คน (พน กงานส วนต าบล/พน กงานจ าง) (1) ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบล ต าแหน งในส าน กปล ดองค การบร หารส วนต าบล 4 คน (พน กงานส วนต าบล) ต าแหน งในส วนการคล ง 3 คน (พน กงานส วนต าบล) ต าแหน งใน 2 คน (พน กงานส วนต าบล ล กจ างประจ า 1 คน ล กจ างประจ า (ถ ายโอน) 1 คน (พน กงานส บน า) พน กงานจ างตามภารก จ 4 คน พน กงานจ างท วไป 3 คน พน กงานจ าง (ถ ายโอน) 13 คน (คร ผ ด แลเด ก) 6

11 (2) ระด บการศ กษา ประถมศ กษา 2 คน ม ธยมศ กษา/อาช วศ กษา 11 คน ปร ญญาตร 18 คน ส งกว าปร ญญาตร - คน (3) รายได ขององค การบร หารส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ,214, บาท รายได ท องค การบร หารส วนต าบลจ ดเก บเอง 1,332, บาท เง นท ม ผ บร จาคให - บาท รายได ท ส วนต าง ๆ จ ดเก บให 9,537, บาท เง นอ ดหน นจากร ฐบาล 16,344, บาท ข. ศ กยภาพของช มชนและพ นท (1) ทะเลสองห อง เป นทะเลสาบกลางห บเขาต งอย หม ท 10 ต าบลบางด ก าล งพ ฒนาให เป น สถานท ท องเท ยว ป จจ บ นม ถนนลาดยางผ าน ม อาคาร ส าน กงานลานคอนกร ต ห องน า ห องส วม ศาลากลางน า ไว คอยบร การน กท องเท ยว (2) ค ายล กเส อไทยเฉล มพระเก ยรต เป นค ายล กเส อระด บชาต ต งอย หม ท 10 ต าบลบางด เป นสถานท จ ดอบรม ส มมนา เข าค ายพ กแรม ของ คณะคร - อาจารย ล กเส อ เนตรนาร และย วกาชาด ในแต ละป จะม ผ มาใช บร การป ละหลายหม นคน เหมาะท จะเป นสถานท ท องเท ยวระด บชาต ในอนาคต (3) สระน าพร จ ด เป นสระน าขนาดใหญ ต งอย หม ท 3 ต าบลบางด ก าล งพ ฒนาให เป น สถานท ท องเท ยว โดยก อสร างถนนรอบสระ ก อสร างศาลาพ กร อน ซ งในแต ละป จะม ผ เข ามาใช บร การเป นจ านวนมาก (4) เขาสาย เป นสถานท กรมศ ลปากร ได จ ดเป น มรดกทางว ฒนธรรม ม ถ าพระผ ท า ท สวย งาม ป จจ บ นราษฎรได จ ดสร างส าน กสงฆ ข นเพ อได ประกอบพ ธ กรรมทางศาสนาต อไป (5) ม ท ด นสาธารณประโยชน จ านวน 18 แปลง เน อท กว า 1,500 ไร (6) ม ท ป าไม (ป าสงวนแห งชาต ) จ านวน 1 แปลง เน อท กว า 5,000 ไร 7. ผลการด าเน นงานขององค การบร หารส วนต าบล 7.1 การด าเน นงานด านเศรษฐก จ ต ดตามผลการด าเน นงานของกล มอาช พต าง ๆ ให ค าแนะน ากล มอาช พเม อม ป ญหา 7

12 7.2 การด าเน นงานด านส งคม สน บสน นงบประมาณเพ อด าเน นการด าเน นงานแก ไขป ญหายาเสพต ด จ ดแข งข นก ฬาต อต านยาเสพต ด ประชาส มพ นธ แนะน าโทษของยาเสพต ด ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน จ ดประช มประชาคม หม บ าน/ต าบล ให การสน บสน นก จกรรมก ฬาภายในต าบล ช วยเหล อผ ประสบสาธารณะภ ย ขาดแคลนน า 7.3 การด าเน นงานด านโครงสร างพ นฐาน ด าเน นการปร บปร ง ซ อมแซม ก อสร าง และบ กเบ กถนน ภายในหม บ าน ด าเน นการต ดต ง ซ อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ าสาธารณะหม บ าน และของราษฎร ด าเน นการขยายระบบประปา 7.4 การด าเน นงานด านแหล งน า ข ดลอกแหล งน าธรรมชาต ขยายเขตระบบประปาหม บ าน ข ดเจาะบ อน าต น ปร บปร งซ อมแซมระบบประปา ข ดสระน า 7.5 การด าเน นงานด านสาธารณส ข จ ดซ ออ ปกรณ ก ฬาให หม บ าน เพ อรณรงค การออกก าล งกาย ส งเสร มการเล นก ฬาท กชน ด ท กว ย เพ อส ขภาพ จ ดซ อเคร องพ นละอองฝอยก าจ ดล กน า ย งลาย รณรงค การป องก นโรคไข เล อดออก,โรคพ ษส น ขบ าฯลฯ สน บสน นงบประมาณให สถาน อนาม ยในเขตพ นท เพ อป องก นโรคต ดต อ ท กชน ด ประช มร วมอาสาสม ครสาธารณส ข เพ อต ดตามด านสาธารณส ข 7.6 การด าเน นงานด านการเม องการบร หาร พ ฒนาบ คลากรท งพน กงานส วนต าบล ผ บร หาร สมาช กสภาองค การบร หารส วน ต าบล โดยเข าร บการฝ กอบรมตามโครงการและหล กส ตรของส วนราชการ หน วยงาน เพ อเพ มพ นความร ค ณธรรมและจร ยธรรม ประช มคณะผ บร หาร และพน กงานต าบลอย างต อเน อง จ ดหาเคร องม อเคร องใช และอ ปกรณ ต าง ๆ เพ อความสะดวกรวดเร วในการปฏ บ ต งาน 8

13 7.7 การด าเน นงานด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สน บสน นท นกาศ กษาน กเร ยนในพ นท สน บสน นงบประมาณจ ดซ อว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอนในโรงเร ยน จ ดซ ออาหารกลางว น อาหารเสร ม (นม) ให เด กน กเร ยนตามภารก จถ ายโอน ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซมศ นย พ ฒนาเด กเล กประจ าต าบล 7.8 การด าเน นงานด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ปล กไม ดอก ไม ประด บ ไม ย นต นสองข างทาง,ท สาธารณะประโยชน อน ร กษ และพ ฒนาแหล งน าธรรมชาต เฉล มพระเก ยรต ฯ ปร บปร ง ภ ม ท ศน สถานท ท องเท ยว จ ดระเบ ยบป ายโฆษณาและปร บปร งภ ม ท ศน ว ด,โรงเร ยน ท ท าการ อบต. รณรงค ร กษาความสะอาด,การจ ดการขยะม ลฝอย ค มครองด แลท สาธารณะประโยชน 9

14 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ านมา ผลการพ ฒนาขององค การบร หารส วนต าบลในป ท ผ านมา 1. การด าเน นงานด านเศรษฐก จ ต ดตามผลการด าเน นงานของกล มอาช พต าง ๆ ให ค าแนะน าแก กล มอาช พเม อม ป ญหา 2. การด าเน นงานด านส งคม สน บสน นเง นช วยเหล อคนพ การ จ ดแข งข นก ฬาต อต านยาเสพต ด ช วยเหล อผ ประสบสาธารณะภ ย ขาดแคลนน า จ ดประชาคมระด บหม บ าน/ต าบล 3. การด าเน นงานด านโครงสร างพ นฐาน ปร บปร งซ อมแซมถนน ก อสร างถนน คสล. ซ อมแซมไฟฟ าสาธารณะ บ กเบ กถนน 4. การด าเน นงานด านแหล งน า ข ดลอกแหล งน าธรรมชาต ขยายระบบประปาหม บ าน 5. การด าเน นงานด านสาธารณส ข จ ดซ อว สด อ ปกรณ ในการป องก นโรคไข เล อดออก ร วมก จกรรมก บสถาน อนาม ย 6. การด าเน นงานด านการเม องการบร หาร ฝ กอบรมบ คลากรของหน วยงาน จ ดหาเคร องม อเคร องใช ในการปฏ บ ต ราชการ คณะผ บร หารจ ดประช มส ญจรท กหม บ าน 7. การด าเน นงานด านการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สน บสน นเง นท นการศ กษาโรงเร ยนในพ นท จ ดซ ออาหารเสร ม (นม) ให ก บโรงเร ยนในพ นท ก จกรรมว นสงกรานต ประเพณ ลากพระ ประเพณ ลอยกระทง ก จกรรมว นเด ก 8. การด าเน นงานด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ปล กต นไม สถานท สาธารณะ ด แลร กษาแหล งน าธรรมชาต 10

15 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป 4.1. ว ส ยท ศน การพ ฒนา บางด สะอาด ค นธรรมชาต ให แผ นด น หมดส นยาเสพต ด ไม ซ อส ทธ ขายเส ยง เศรษฐก จแบบพอเพ ยง พร อมเพร ยงสาม คค 4.2 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 1.1 ก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน สะพาน ค ระบายน า บ กเบ กถนน 1.2 พ ฒนาระบบจราจร 1.3 พ ฒนาระบบสาธารณ ปโภค 1.4 พ ฒนาและจ ดหาแหล งน าเพ ออ ปโภค บร โภค 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 2.1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ประชาชน 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3.1 ส งเสร ม สน บสน นการศ กษา 3.2 ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมจาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4.1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม 5.1 ส งเสร มจ ดสว สด การและน นทนาการ 5.2 ส งเสร มส ขภาพของประชาชน 5.3 การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องและการบร หาร 6.1 พ ฒนาการเม องและการบร หารจ ดการ 11

16 4.3 กรอบย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตจ งหว ดตร ง (พ.ศ ) ว ส ยท ศน การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตจ งหว ดตร ง เป นองค กรหล กในการพ ฒนาท องถ น ม งเน นการม ส วนร วม ส บสานภ ม ป ญญา ส การพ ฒนาท ย งย น กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นในเขตจ งหว ดตร ง โดยจ ดล าด บความส าค ญตามย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งเสร มการศ กษา 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาและส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมควบค การส งเสร มการท องเท ยว 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอน ร กษ และส งเสร มประเพณ ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอย ด ม ส ขขององค กรปกครองส วนท องถ น 12

17 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร าง 1.1 ก อสร างปร บปร งบ าร งร กษา ถนน สะพาน ทางเท า ก อสร างถนน พ นฐาน และท าเท ยบเร อ ขยายเขตและต ดต งไฟฟ าแสงสว าง ก อสร างท อระบายน า สาธารณะ ปร บปร งถนน ปร บปร งท อระบายน า ขยายเสร มผ วจราจร ก อสร างท าเท ยบเร อ ก อสร างสะพาน ขยายเขตและต ดต งไฟฟ าสาธารณะ จ ดซ อว สด งานก อสร าง ฯลฯ 1.2 พ ฒนาระบบจราจร ต ดต งส ญญาณไฟจราจร ปร บปร งส ญญาณไฟจราจร ปร บปร งเคร องหมายจราจร ฯลฯ 1.3 พ ฒนาและจ ดหารแหล งน า เพ ออ ปโภค บร โภค ก อสร างและปร บปร งระบบประปาหม บ าน ข ดลอกแหล งน า ฯลฯ 13

18 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 1.4 พ ฒนาระบบขนส ง ก อสร างและปร บปร งสถาน ขนส ง ฯลฯ 1.5 พ ฒนางานวางผ งเม อง ฯลฯ จ ดท าผ งเม องรวมของจ งหว ด ฯลฯ 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านค ณภาพช ว ตและ ส งเสร มการศ กษา 2.1 ส งเสร มการจ ดสว สด การและน นทนาการ จ ดก จกรรมผ ส งอาย เยาวชน ครอบคร วและ ผ ด อยโอกาส ก อสร างซ อมแซมอาคารบ านพ กผ ส งอาย สงเคราะห เบ ยย งช พผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส ก อสร างศาลาเอนกประสงค เพ อการส นทนาการของ ช มชน การบร หารจ ดการก จการสงเคราะห คนชรา ฯลฯ 2.2 ส งเสร มส ขภาพอนาม ยของประชาชน จ ดอบรมและให ความช วยเหล อด านส ขภาพอนาม ย การป องก นโรคและยาเสพต ดของประชาชน จ ดซ อว สด อ ปกรณ และเวชภ ณฑ ป องก นโรค จ ดท าข อม ลส ขภาพของประชาชน ก อสร างและสน บสน นการก อสร างสนามก ฬา สน บสน นอ ปกรณ ก ฬา ฯลฯ 14

19 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 2.3 การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของ ประชาชน อบรมให ความร ด านว น ยการจราจร อบรมให ความร การร กษาความปลอดภ ยให ก บ ช มชน ฯลฯ 2.4 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร 2.41 จ ดฝ กอบรมให ความร ด านปฏ บ ต งาน ระเบ ยบ กฎหมายให ก บข าราชการองค การบร หารส วนจ งหว ด ส วนราชการและองค กรปกครองส วนท องถ นอ น ฯลฯ 2.5 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดเก บข อม ล การว จ ย การ ใช ข อม ลประชาส มพ นธ ส งเสร ม จ ดท าว จ ย การจ ดเก บข อม ลพ นฐานด านต าง ๆ ของจ งหว ด ฯลฯ 2.6 ส งเสร มการศ กษาของประชาชนท กระด บ จ ดหาว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอนให ก บโรงเร ยน ท กระด บ สน บสน นการปฏ ร ปการศ กษาและพ ฒนาสถานศ กษา ของจ งหว ด ท งสายสาม ญ สายอาช พและการศ กษา นอกโรงเร ยนให สอดคล องก บสภาพพ นท สน บสน นท นการศ กษาแก เยาวชนเพ อการพ ฒนา ช มชน ฯลฯ 15

20 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 2.7 เพ มช องทางในการร บร ข าวสรให แก ประชาชน ฯลฯ จ ดต งศ นย บร การด านว ชากร การเร ยนร แล เทคโนโลย สาขาต าง ๆ 2.72 จ ดเก บรวบรวมเอกสารท ส าค ญของจ งหว ด ฯลฯ 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาและส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน 3.1 ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน ฝ กอบรมให ความร ด านการเม องการปกครองตาม ระบอบประชาธ ปไตยแก ประชาชน ช มชนและ สมาช กสภาท องถ น ฯ จ ดก จกรรมองค กรปกครองส วนท องถ นเคล อนท จ ดก จกรรมประชาส มพ นธ ของหน วยงาน จ ดก จกรรมให ประชาชนม ส วนร วมในการบร หาร ของหน วยงาน ฯลฯ 3.2 ส งเสร มระบบป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย จ ดซ อว สด อ ปกรณ และคร ภ ณฑ ป องก นและบรรเทา สาธารณภ ย จ ดแผนป องก นบรรเทาสาธารณภ ย ฯลฯ 16

21 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 3.3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการของหน วยงาน ค าใช จ ายในการบร หารงานของหน วยงาน จ ดหาคร ภ ณฑ เพ อใช ในการพ ฒนาหน วยงาน ก อสร างปร บปร งอาคารบ านพ กของหน วยงาน ก อสร างอาคารส าน กงาน โรงเก บพ สด ก อสร างปร บปร งสถานท ปฏ บ ต งาน จ ดท าข อม ลพ นฐานของจ งหว ด ฯลฯ 4 ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมควบค การ ส งเสร มการท องเท ยว 3.4 สน บสน นให ม การประสานงานระหว างองค กร ปกครองส วนท องถ น ฯลฯ 4.1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อบรมให ความร ก บผ ม ส วนเก ยวข องในการจ ดท า แผนพ ฒนาท องถ น จ งหว ด อ าเภอ และแผนช มชน จ ดต งศ นย บร การข อม ลและความร ให แก ประชาชน ฯลฯ สร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งเสร มปล กป าท สาธารณะหร อสองข างทาง ฯลฯ 4.2 เฝ าระว งและฟ นฟ ธรรมชาต และส งแวดล อม ก อสร างผน งป องก นตล ง ข ดลอกล าคลอง แม น า ฯลฯ การฟ นฟ ร กษาธรรมชาต และส งแวดล อม ฯลฯ 17

22 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 4.3 บ าบ ดและฟ นฟ ธรรมชาต และส งแวดล อม ก อสร างและปร บปร งสวนสาธารณะ ส งเสร มการปล กไม ดอกไม ประด บในท สาธารณะ และสองข างทาง ฯลฯ 4.4 จ ดระบบบ าบ ดน าเส ย ก อสร างระบบรวบรวมและบ าบ ดน าเส ย ฯลฯ 4.5 บ าบ ดและจ ดการขยะ จ ดต งสถานท ท งขยะรวมของจ งหว ด ก อสร างเตาเผาขยะรวมของจ งหว ด ฯลฯ 4.6 ก อสร างปร บปร งระบบคมนาคมส แหล งท องเท ยว ก อสร างปร บปร งเส นทางคมนาคมเข าส แหล ง ท องเท ยวให ได มาตรฐาน เผยแพร ประชาส มพ นธ แหล งท องเท ยวของจ งหว ด ตร ง ฯลฯ 18

23 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านอน ร กษ และ ส งเสร มประเพณ ว ฒนธรรม และภ ม ป ญญา ท องถ น 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านอย ด ม ส ขของ องค กรปกครองส วนท องถ น 4.7 เพ มศ กยภาพการพ ฒนาแหล งท องเท ยวให เป นมาร น า แห งอ นดาม น ฯลฯ 4.8 การส งเสร มความร ประเพณ และว ฒนธรรมท องถ นส ชาวต างชาต ท ม อย ในจ งหว ดตร ง 5.1 ส งเสร มศาสนาศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น ฯลฯ 6.1 สน บสน นและส งเสร มเพ อสร างความเข มแข งให ก บ เกษตรกรรายย อยในภาคการเกษตร โดยใช ปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง เผยแพร ประชาส มพ นธ แหล งท องเท ยวของจ งหว ด สน บสน นส งเสร มก จกรรมเทศกาลงานประเพณ ของ จ งหว ด ฝ กอบรมผ ให บร การและผ ม อาช พด านม คค เทศก ปร บปร งภ ม ท ศน แหล งท องเท ยว ฯลฯ เช ญชวนชาวต างชาต ในจ งหว ด แลกเปล ยน เร ยนร ก บชาวตร ง ฯลฯ ก อสร างศ นย บร หารก จการศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มก จกรรมประเพณ ว ฒนธรรมประจ าถ น สน บสน นฟ นฟ ภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มก จกรรมทางศาสนาท กศาสนา จ ดท าประว ต หม บ านและบ คคลส าค ญของจ งหว ด ฯลฯ สน บสน นโครงสร างพ นฐานเพ อการเกษตร พ ฒนาให ความร และเทคน ดว ธ การในเร องเศรษฐก จ พอเพ ยง ฯลฯ 19

24 ย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ประเภทโครงการ 6.2 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ก บประชาชน ฯลฯ 6.3 สน บสน นการจ ดบร การเพ ออ านวยความสะดวกให แก ประชาชน ฯลฯ ฝ กอบรมอาช พให แก ประชาชน จ ดหาอาช พเสร มให แก ผ ม รายได น อย จ ดหาว สด ในการการประกอบอาช พการเกษตร จ ดต งศ นย สาธ ตการตลาดและศ นย เทคโนโลย เพ อ การเกษตร 6.2.5ก อสร างร านจ าหน ายผลผล ตการเกษตรและส นค าหน ง ต าบลหน งผล ตภ ณฑ ส งเสร มและสน บสน นในการเพ มม ลค าส นค าทาง การเกษตรและส นค าหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ พ ฒนาผล ตภ ณฑ ช มชน ด านตราส นค า และบรรจ ภ ณฑ เพ มพ นความร และท กษะฝ ม อให แก ประชาชน สงเคราะห และพ ฒนาอาช พท สอดคล องก บตลาด ฯลฯ ส งเสร มการจ ดต งเคาน เตอร บร การของร ฐ จ ดต งศ นย เคร อข ายองค กรปกครองส วนท องถ น สร างความส มพ นธ ระหว างร ฐก บประชาชน ฯลฯ 20

25 4.4 ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด พ ฒนาการเกษตรอย างย งย น และ OTOP - การผล ตท ม ประส ทธ ภาพและเพ มข ดความสามารถในการแข งข น - การสร างม ลค าเพ มจากโซ การผล ต - การสร างความเข มแข งให เศรษฐก จรากหญ า พ ฒนาแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ และว ฒนธรรมควบค ไปก บการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต ท ย งย น - การพ ฒนาศ กยภาพด านการท องเท ยวเช งอน ร กษ และว ฒนธรรม - การพ ฒนาศ กยภาพตามระบบบร หารเคร อข ายและการตลาดการท องเท ยว ว ส ยท ศน การพ ฒนาจ งหว ด สวรรค แห งการท องเท ยวเช งอน ร กษ พ ฒนาการเกษตรส สากล 4.5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาอ าเภอ 1) ด านแก ไขป ญหาความยากจน 2) ด านป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 3) ด านป องก นการท จร ตและประพฤต ม ชอบในวงราชการ 4) ด านพ ฒนาเม อง 5) ด านการศ กษา 6) ด านศ ลปว ฒนธรรมและศาสนา 7) ด านการป องก นภ ยธรรมชาต 8) ด านความม นคงและร กษาความสงบเร ยบร อย 9) ด านการท องเท ยว 10) ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 11) ด านการสาธารณส ข ว ส ยท ศน การพ ฒนาอ าเภอ บร การด วยไมตร เป นท พ งแก ประชาชน ข าราชการท กคนปฏ บ ต ค ณธรรม 4.6. นโยบายการพ ฒนาของผ บร หารท องถ น 1. พ ฒนาด านเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมให เหมาะสมและสอดคล องก บศ กยภาพของท องถ น 2. พ ฒนาศ กยภาพด านการศ กษาของโรงเร ยนในพ นท เพ อพ ฒนาค ณภาพ ในด านองค ความร ของ ประชาชนในท องถ น 21

26 3. ส งเสร มการให บร การด านสาธารณส ขให เป นไปอย างท วถ งและม ค ณภาพ 4. ด าเน นการปร บปร ง ซ อมแซมด านโครงสร างพ นฐาน และสาธารณ ปโภค ให สอดคลอง ก บความต องการของท องถ น 5. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส ให ม ค ณภาพช ว ตท ด ข น 6. ส งเสร มอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดให ม สถานท พ กผ อนหย อนใจ และแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ 7. ส งเสร มสน บสน นก จกรรมด านศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญา ท องถ น น นทนาการ 8. ส งเสร มสน บสน นการป องก นและร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น และการ ป องก นสาธารณภ ย 9. ด าเน นการปร บปร งอาคารท ท าการ ว สด อ ปกรณ ส าน กงาน และพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพ เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 22

27 ย ทธศาสตร จ านวน โครงการ บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 1.1 ก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน สะพาน ค ระบายน า 18 43,716, ,303, ,437, ,456,000 บ กเบ กถนน 1.2 พ ฒนาระบบจราจร 5 1,020, ,260, , ,180, พ ฒนาสาธารณ ปโภค 5 2,790, ,790, ,790, ,370, พ ฒนาและจ ดหาแหล งน าเพ ออ ปโภคบร โภค 10 6,200, ,200, ,620, ,020, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 2.1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ประชาชน 37 12,890, ,315, ,240, ,445, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3.1 ส งเสร มสน บสน นการศ กษา 20 5,549, ,112, ,112, ,775, ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 7 520, , ,500, ,520,000 23

28 ย ทธศาสตร จ านวน โครงการ บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ จ านวน โครงการ งบประมาณ 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4.1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการ 14 1,510, , , ,430,000 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม 5.1 ส งเสร มส ขภาพของประชาชน 3 310, , , , ส งเสร มการจ ดสว สด การและน นทนาการ 14 5,762, ,942, ,742, ,446, การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 6 1,120, ,620, ,120, ,860, ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องและการบร หาร 6.1 พ ฒนาการเม องและการบร หารจ ดการ 7 5,300, ,700, ,600, ,600,000 รวมท งส น ,688, ,837, ,426, ,952,780 24

29 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน (ด านคมนาคม) แนวทางท 1 ก อสร าง บ กเบ กถนน ปร บปร ง ซ อมแซม บ าร งร กษาถนน สะพาน ท อระบายน า ค ระบายน า โครงการ 1. ก อสร างถนนลาดยาง 2. ก อสร างถนนคอนกร ต 3. ปร บปร งถนน 4. บ กเบ กถนน 5. ข ดลอก/ก อสร างค ระบายน า 6. ก อสร างอ โมงค /ท อลอดเหล ยม 7. ก อสร างสะพาน เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 3 สาย 1 สาย 1 สาย 1 สาย 12 สาย 4 สาย 4 สาย 4 สาย คร วเร อนท ม การ 15 สาย 5 สาย 5 สาย 5 สาย คมนาคมสะดวกม ร อย 12 สาย 4 สาย 4 สาย 4 สาย ละ 85 ของคร วเร อน 9 แห ง 3 แห ง 3 แห ง 3 แห ง ท งหมด 3 แห ง 1 แห ง 1 แห ง 1 แห ง 75 % 85 % 95 % 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 25

30 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน แนวทางท 2 พ ฒนาระบบจราจร โครงการ 1. ต ดต งส ญญาณไฟจราจร 2. จ ดท าเคร องหมายบ งค บการจราจร 3. ปร บปร ง เคร องหมาย บ งค บ การจราจร 4. ต ดต งไฟสว างสองข างทาง/ ซ อมแซม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง คร วเร อนท ม ระบบ 15 แห ง 5 แห ง 5 แห ง 5 แห ง สาธารณ ปโภค ม ร อยละ 50 % 60 % 70 % 60 ของคร วเร อน 60 จ ด 20 จ ด 20 จ ด 20 จ ด ท งหมด 26

31 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน (ด านสาธารณ ปโภค) แนวทางท 3 ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซม บ รณะระบบประปาหม บ าน ระบบไฟฟ า ระบบโทรศ พท โครงการ 1. ขยายเขตระบบไฟฟ า 2. ขยายเขตระบบประปาหม บ าน 3. ต ดต งระบบโทรศ พท สาธารณะ 4. ซ อมแซมระบบไฟฟ า 5. ขยายเขตบร การโทรศ พท 6. ต ดต งระบบอ นเตอร เน ต เคร อข าย เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป แห ง 7 แห ง 7 แห ง 7 แห ง 12 หม บ าน 12 แห ง 12 แห ง 12 แห ง คร วเร อนท ม ระบบ 9 แห ง 3 แห ง 3 แห ง 3 แห ง สาธารณ ปโภค ม ร อยละ 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 60 ของคร วเร อนท งหมด 60 เลขหมาย 20 เลขหมาย 20 เลขหมาย 20 เลขหมาย 50 % 60 % 70 % 30 แห ง 10 แห ง 10 แห ง 10 แห ง 27

32 ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน (แหล งน า) แนวทางท 4 พ ฒนาและจ ดหาแหล งน าเพ ออ ปโภค บร โภค โครงการ 1. ข ดลอกแหล งน าคลองธรรมชาต 2. ด แล บ าร งร กษา ปร บปร งแหล งน า 3. ปร บปร ง ซ อมแซม บ อบาดาล ฝายน าล น 4. ข ดเจาะบ อบาดาล บ อน าต น 5. บ าร งร กษาสถาน ส บน าด วยไฟฟ า 6. ก อสร าง ปร บปร ง ซ อมแซมผน งก นด น ถ ง เก บน า เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง คร วเร อนท ม น าส าหร บ 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง อ ปโภคบร โภคและม 3 แห ง 1 แห ง 1 แห ง 1 แห ง แหล งน าเพ อการ เกษตรม 70 % 80 % 90 % 30 บ อ 10 บ อ 10 บ อ 10 บ อ ร อยละ80 ของครอบคร ว 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ท งหมด 6 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 28

33 ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาด านเศรษฐก จ แนวทางท 1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พให ประชาชน โครงการ 1. สน บสน นการด าเน นงานกล มออมทร พย เพ อการผล ต 2. สน บสน นการด าเน นงานธนาคารหม บ าน 3. สน บสน นการด าเน นงานกองท นหม บ าน 4. สน บสน นการด าเน นงานศ นย บร การและถ ายทอด เทคโนโลย 5. ฝ กอบรมอาช พอ ตสาหกรรม 6. ส งเสร มอาช พเสร มให แก ผ ม รายได น อยและช วยเหล อ ผ ประสบภ ย 7. ส งเสร มการเพาะเล ยงส ตว น าพ ฒนาการเล ยงเป ด ส กร ไก ว ว 8. จ ดต งตลาดกลาง 9. ก อสร างปร บปร ง และพ ฒนาสถานท ท องเท ยว เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 กล ม 6 แห ง 6 แห ง 3 คร ง 6 คร ง 9 คร ง 30 ราย 2 แห ง 3 แห ง 2 กล ม 2 แห ง 2 แห ง 1 คร ง 2 คร ง 3 คร ง 10 ราย 1 แห ง 1 แห ง 2 กล ม 2 แห ง 2 แห ง 1 คร ง 2 คร ง 3 คร ง 10 ราย 1 แห ง 1 แห ง 2 กล ม 2 แห ง 2 แห ง 1 คร ง 2 คร ง 3 คร ง 10 ราย 1 แห ง 1 แห ง ครอบคร วท ม รายได มากกว ารายจ ายร อย ละ80 ของคร วเร อน ท งหมด 75 % 80 % 95 % 29

34 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม แนวทางท 1 ส งเสร มสน บสน นการศ กษา โครงการ 1.สน บสน นการศ กษาท งในและนอกระบบ 2. สน บสน นท นการศ กษา 3. สน บสน นโครงการอาหารกลางว น 4. โครงการอาหารเสร ม (นม) 5. ก อสร างหอกระจายข าว 6. ปร บปร งซ อมแซมหอกระจายข าว 7. จ ดซ อหน งส อพ มพ ให ท อ าหน งส อพ มพ 8. ก อสร างท อ านหน งส อพ มพ ปร บปร ง ซ อมแซม 9. ปร บปร งซ อมแซมศ นย พ ฒนาเด กเล ก เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 คร ง 2 คร ง 2 คร ง 2 คร ง 15 โรง 5 โรง 5 โรง 5 โรง 15 โรง 5 โรง 5 โรง 5 โรง 15 แห ง 5 โรง 5 โรง 5 โรง คร วเร อนท ส งเสร มการ 3 คร ง 1 คร ง 1 แห ง 1 แห ง ศ กษาม ร อยละ 80 ของ 70 % 80 % 90 % 36 แห ง 12 แห ง 12 แห ง 12 แห ง คร วเร อนท งหมด 36 แห ง 12 แห ง 12 แห ง 12 แห ง 6 แห ง 3 คร ง 2 แห ง 1 คร ง 2 แห ง 1 คร ง 2 แห ง 1 คร ง 30

35 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม แนวทางท 2 ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น โครงการ 1. จ ดงานประเพณ ลากพระ 2. จ ดงานประเพณ ลอยกระทง 3. จ ดงานประเพณ สงกรานต 4. จ ดงานว นเด ก 5. จ ดงาน 5 ธ นวามหาราช เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ก จกรรมทางศาสนา ศ ลป 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ว ฒนธรรมได ร บการ 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 85 % 90 % 95 % อน ร กษ ร อยละ90 ของ 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง ก จกรรมท งหมด 3 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 31

36 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แนวทางท 1 สร างจ ตส าน กและความตระหน กในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โครงการ 1. รณรงค ประชาส มพ นธ เพ อสร าง จ ตส าน กในการอน ร กษ ทร พยากรและ ส งแวดล อม 2. โครงการปล กต นไม 3. โครงการปร บปร งภ ม ท ศน ท ท าการ อบต. /ว ด/ทะเลสองห อง/พร จ ด 4. การตรวจเย ยมสถานประกอบการ 5. จ ดซ อถ งรองร บขยะ 6. จ ดซ อรถเก บขยะ 7. ก อสร างเตาเผาขยะ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 6 คร ง 6 คร ง 3 คร ง 6 คร ง 600 ถ ง 1 ค น 1 แห ง 2 คร ง 2 คร ง 1 คร ง 2 คร ง 200 ถ ง 1 ค น 1 แห ง 2 คร ง 2 คร ง 1 คร ง 2 คร ง 200 ถ ง - 1 แห ง 2 คร ง 2 คร ง 1 คร ง 2 คร ง 200 ถ ง - - ประชาชนท ม จ ตส าน กใน การร กษาทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม ม ร อยละ 90 องประชาชน ท งหมด 85 % 90% 95 % 32

37 ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม แนวทางท 1 ส งเสร มส ขภาพอนาม ยของประชาชน โครงการ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป สน บสน นสาธารณส ขม ลฐาน 12 หม บ าน 12 หม บ าน 12 หม บ าน 12 หม บ าน คร วเร อนท ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ร อยละ 90 ของคร วเร อน ท งหมด 85 % 90 % 95 % 33

38 ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม แนวทางท 2 ส งเสร มจ ดสว สด การและน นทนาการ โครงการ 1. โครงการจ ดซ ออ ปกรณ ก ฬา 2. โครงการก อสร างลานก ฬา/สนามก ฬา 3. โครงการแข งข นก ฬาต าบล 4. โครงการส งเสร มสน บสน นเด ก เยา ชน สตร ผ ส งอาย คนพ การ 5. อ ดหน นงบประมาณคณะกรรมการว ด เพ อด าเน นการก อสร างศาลาบ าเพ ญศพ/ เมร 6. จ ดซ ออ ปกรณ เคร องเด กเล น 7. สน บสน นการป องก นและควบค ม โรคต ดต อ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ป ป 53 ป 54 ป 55 ป ป 53 ป 54 ป 55 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 1 คร ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 2 แห ง 3 คร ง 3 คร ง 3 คร ง 3 คร ง คร วเร อนท ม ค ณภาพ 4 คร ง 4 คร ง 4 คร ง 4 คร ง ช ว ตท ด ม ร อยละ % 80 % 90 % ของคร วเร อนท งหมด 1 ว ด 1 ช ด - 1 ว ด 1 ช ด - 1 ว ด 1 ช ด - 1 ว ด 1 ช ด - 34

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔

- ๙ - บ ญช โครงการ/ ก จกรรม / งบประมาณ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบร หารส วนตาบลหนองระเว ยง ๕๔๖,๐๐๐ หม ท ๑๘ หม ท ๑๔ ๙ 1. ย ทธศาสตร ด านการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร เพ อพ ฒนาให การส ญจรไปมาสะดวกปลอดภ ยย งข น แนวทางการพ ฒนาท ๑ ก อสร างปร บปร งซ อมแซม ทางระบายน า ท อระบายน าไหล ทาง ก จกรรม งบประมาณ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

-----------------------------

----------------------------- ประกาศองค การบร หารส วนตาบลท าเร อ เร อง การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ น ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 ----------------------------- ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

รายงานผลการปฎ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2556 ภายใต การบร หารงานของ นายว ทยา ท พย มณ นายกเทศมนตร ต าบลท าช าง

รายงานผลการปฎ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2556 ภายใต การบร หารงานของ นายว ทยา ท พย มณ นายกเทศมนตร ต าบลท าช าง เทศบาลน าอย อย างย งย น ยกระด บการศ กษา พ ฒนาค ณภาพช ว ต จ ดการส งแวดล อม สร างความพร อมสาธารณ ปโภค รายงานผลการปฎ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2556 ภายใต การบร หารงานของ นายว ทยา ท พย มณ นายกเทศมนตร ต าบลท

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554...

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ. 2552 กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บทสร ปผ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

3.2 ป จจ ยและสถานการณ การเปล ยนแปลงท ม ผลต อการพ ฒนา

3.2 ป จจ ยและสถานการณ การเปล ยนแปลงท ม ผลต อการพ ฒนา 3.2 ป จจ ยและสถานการณ การเปล ยนแปลงท ม ผลต อการพ ฒนา 3.2.1 ผลการว เคราะห ป ญหาความต องการของประชาชนในองค การบร หารส วนต าบลขนอม 1. ป ญหาโครงสร างพ นฐาน ขอบข ายป ญหา พ นท เป าหมาย/กล มเป าหมาย การคาดการณ

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information