หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต"

Transcription

1 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ ทธศ กราช 2549

2 1 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1. ช อหล กส ตร ช อหล กส ตรภาษาไทย : หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน ช อหล กส ตรภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Development 2. ช อปร ญญา ช อเต ม : ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (การพ ฒนาช มชน) : Bachelor of Arts (Community Development) ช อย อ : ศศ.บ. (การพ ฒนาช มชน) : B.A. (Community Development). หน วยงานท ร บผ ดชอบ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 4. ปร ชญา และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 ปร ชญาของหล กส ตร ม งผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ความเข าใจการพ ฒนาส งคม ม มาตรฐานทางว ชาการสามารถประย กต ใช องค ความร และภ ม ป ญญา ในการค ดเช งว พากษ ว เคราะห และส งเคราะห ในเช งบ รณาการ การพ ฒนาอย างม ส วนร วม การม ค ณธรรมและจร ยธรรมการพ ฒนา อ นน าไปส การพ ฒนาอย างเข มแข งและย งย น 4.2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถและท กษะในการพ ฒนาช มชนอย างม ส วนร วม 2. ส งเสร มและสน บสน นบ ณฑ ตให เป นผ น าท ม ค ณภาพ ม จ ตว ญญาณในการพ ฒนาม ค ณธรรมและ จร ยธรรม. พ ฒนาบ ณฑ ตให ม ว ส ยท ศน ท กว างไกล สามารถพ ฒนาตนเอง ครอบคร ว ช มชน และส งคมให เจร ญก าวหน าได 4. สน บสน นบ ณฑ ตให เป นผ ใฝ หาความร ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความร บผ ดชอบ และ ประย กต ใช ความร ให เหมาะสมก บสภาพการเปล ยนแปลงทางส งคมได

3 2 5. ก าหนดการเป ดสอน ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) 7. การค ดเล อกผ เข าศ กษา ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) 8. ระบบการศ กษา ใช ระบบการศ กษาแบบทว ภาค ป การศ กษาหน งแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษา ปกต 1 ภาคการศ กษาม ระยะการศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห และสามารถจ ดการศ กษาระหว างป ดภาคการศ กษา โดยก าหนดเวลา เร ยน จ านวนหน วยก ตท ม ส ดส วนเท ยบเค ยงก นได ก บภาคการศ กษาปกต 9. ระยะเวลาการศ กษา ระยะเวลาการศ กษาตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 6 ภาคการศ กษาปกต และไม เก น 16 ภาคการศ กษา ปกต 10. การลงทะเบ ยนเร ยน ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) 11. การว ดผลและการส าเร จการศ กษา ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)

4 12. อาจารย ผ สอน 12.1 อาจารย ประจ าหล กส ตรและร บผ ดชอบหล กส ตร ล าด บ ต าแหน งทาง ว ชาการ ช อสก ล ค ณ ว ฒ สาขาว ชา สถาบ น การศ กษา พ.ศ. ท ส าเร จ การศ กษา 1 อาจารย นางสาวว นทน ศร ล โก ศศ.ม. กศ.บ. พ ฒนาส งคม ส งคมศ กษา มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ว ทยาล ยว ชาการ ศ กษาพระนคร อาจารย นางลดาว ลย ทร พย อย ศศ.ม. ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ร ฐศาสตร สถาบ นบ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร มหาว ทยาล ย รามค าแหง อาจารย นางสาวกรรณ การ พ งจงเจร ญส ข กศ.บ. ส งคมศ กษา ว ทยาล ยว ชาการ ศ กษามหาสารคาม อาจารย นางสาวท พากร ศร อ ดมศ ลป ศศ.ม. กศ.บ. พ ฒนาส งคม เทคโนโลย ทาง การศ กษา สถาบ นบ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา อาจารย นายมาน ส ทาร ตน ใจ M.A. พธ.บ. Sociology ส งคมว ทยา University of Poona, India มหาว ทยาล ย มหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย

5 อาจารย ผ สอน ต าแหน ง ล าด บ ทาง ว ชาการ 1 ผศ. นางว มลฤด ว นสอน - พบ.ด. ( ประชากรและการ พ ฒนา) - ศศ.ม. ( ประชากรศ กษา) - กศ.บ. ( ภาษาอ งกฤษ) ช อสก ล ว ฒ การศ กษา รายว ชาท เป ดสอน 2 รศ. นางสาวส มาล ไชยศ ภราก ล - M. S. ( Rural Sociology ) - สม.บ. (เก ยรต น ยม) ผศ. นางสาวส มาล ว ไลร ตน - คม. ( การสอนส งคม) - กศ.บ. (ประว ต ศาสตร ) 4 อาจารย นางสาวว นทน ศร ล โก - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม) - กศ.บ. (ส งคมศ กษา) 5 อาจารย นางลดาว ลย ทร พย อย - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม) - ศศ.บ. ( ร ฐศาสตร ) - ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน - การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน - สถ ต ส าหร บการว จ ย ทางส งคมศาสตร - การพ ฒนากล มและ เคร อข ายการเร ยนร ใน งานพ ฒนาช มชน - ระเบ ยบว ธ ว จ ยทาง ส งคมศาสตร - ส งคมว ทยาชนบทและเม อง - การว จ ยภาคสนาม - ท กษะการส อสาร ส าหร บน กพ ฒนา 2 - การเปล ยนแปลงทาง ส งคมและว ฒนธรรม - หล กมาน ษยว ทยา - เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน - ทฤษฎ และหล กการพ ฒนา ช มชน - กระบวนการพ ฒนาช มชน - หล กส งคมว ทยา - การพ ฒนาช มชน เปร ยบเท ยบ - สว สด การส งคม - การบร หารท องถ น เพ อการพ ฒนาช มชน - ภาวะผ น าในงานพ ฒนา ช มชน

6 5 ล าด บ ต าแหน ง ทาง ช อสก ล ว ฒ การศ กษา รายว ชาท เป ดสอน ว ชาการ 6 อาจารย นางสาวกรรณ การ พ งจงเจร ญส ข - กศ.บ. (ส งคมศ กษา) - หล กส งคมว ทยา - ส งคมว ทยาการ ท องเท ยว - เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน 7 อาจารย นางสาวท พากร ศร อ ดมศ ลป - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม ) - กศ.บ. (เทคโนโลย ทางการ ศ กษา) 8 อาจารย นายมาน ส ทาร ตน ใจ - Master of Art (Sociology) - พธ.บ. ( ส งคมว ทยา) 9 อาจารย นายสามารถ จ นทร ส รย - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม) - คบ. (ส งคมศ กษา) - การวางแผนพ ฒนาช มชน - การพ ฒนาประชาส งคม - การจ ดการระบบ สารสนเทศเพ อการ พ ฒนาช มชน - จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา - ว ฒนธรรม ศาสนาก บ การพ ฒนาท ย งย น - การจ ดการธ รก จเพ อ การพ ฒนา - เศรษฐก จช มชนเพ อ การพ ฒนา 10 อาจารย นายไพบ ลย ต งม ลาภ - พบ.ม. (ร ฐประศาสน ศาสตร ) - ศศ.บ. (ร ฐศาสตร ) - ว เคราะห ช มชนและ แนวทาง การพ ฒนา - การพ ฒนาทร พยากรมน ษย 11 อาจารย นายระพ พงษ ก นยะม - ศศ.ม. ( ชนบทศ กษาและ การพ ฒนา) - วท.บ. (ภ ม ศาสตร ) - การพ ฒนาแบบย งย น - เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการ ด ารงช ว ตในท องถ น - ภาวะผ น าในงานพ ฒนาช มชน

7 6 ล าด บ 12. อาจารย พ เศษ ต าแหน งทาง ว ชาการ ช อสก ล ค ณ ว ฒ 1 อาจารย นายสามารถ จ นทร ส รย คบ. ศศ.ม. 2 อาจารย นายไพบ ลย ต งม ลาภ ศศ.บ. พบ.ม. อาจารย นายระพ พงษ ก นยะม วท.บ. ศศ.ม. สาขาว ชา ส งคมศ กษา พ ฒนาส งคม ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาตร ภ ม ศาสตร ชนบทศ กษาและ การพ ฒนา สถาบ น การศ กษา ว ทยาล ยคร มหาสารคาม มหาว ทยาล ยเกษตร ศาสตร มหาว ทยาล ย รามค าแหง สถาบ นบ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยธรรม ศาสตร พ.ศ. ท ส าเร จ การศ กษา จ านวนน กศ กษา จ านวนน กศ กษาปร ญญาตร จ านวนน กศ กษาท คาดว าจะร บ จ านวนน กศ กษาระด บ ป การศ กษา ปร ญญาตร ช นป ท รวม จ านวนน กศ กษาท คาด ว าจะส าเร จการศ กษา จ านวนน กศ กษาท คาดว าจะส าเร จ 80% 45 คน

8 7 14. สถานท และอ ปกรณ 14.1 สถานท ในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ตลอดจน หน วยงานท เก ยวข องในมหาว ทยาล ยจ นทรเกษม 14.2 อ ปกรณ การสอน ล าด บ รายการ จ านวนท ม จ านวนท ต องการ หมายเหต อย แล ว เพ มในอนาคต 1 คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร Notebook ปร นเตอร โทรท ศน 21 น ว เคร องฉายข ามศ รษะ เคร องเล นว ด โอ / ด ว ด เคร องบ นท กเส ยงว ทย เทป เคร องขยายเส ยงแบบเคล อนท ห องสม ด หน งส อ/ต ารา วารสารและเอกสารว ชาการต างๆ ใช บร การจากส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม และห องสม ดอ นๆ ท งท เป นฉบ บจร งและส บค นผ านระบบ e-library

9 8 16. งบประมาณ รายละเอ ยดการประมาณค าใช จ ายในหล กส ตรเป นรายป (หน วย : บาท) รายการ ป การศ กษา ค าตอบแทน 20,250 1, ,500 49,500 ค าใช สอย 68,000 16, , , ,000 ค าว สด 7,60 45,000 47,200 50,500 55,550 งบด าเน นการ 125, , ,700 72,000 77,050 ค าคร ภ ณฑ 10, , ,000 20, ,000 ค าส งก อสร าง งบประมาณท งหมด 256,110 82, , , , หล กส ตร 17.1 จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 14 หน วยก ต 17.2 โครงสร างหล กส ตร 1 หมวดว ชาศ กษาท วไป 0 หน วยก ต 2 หมวดว ชาเฉพาะ 98 หน วยก ต 2.1 กล มว ชาแกน 15 หน วยก ต 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ 55 หน วยก ต 2. กล มว ชาเอกเล อก 21 หน วยก ต 2.4 กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ 7 หน วยก ต หมวดว ชาเล อกเสร 6 หน วยก ต

10 9 17. รายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป 0 หน วยก ต 1.1 กล มว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 6 หน วยก ต ว ชาบ งค บ หน วยก ต GESC1001 การค ดและการต ดส นใจ (-0-6) ว ชาเล อก หน วยก ต GESC1101 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (-0-6) GESC1102 ว ทยาศาสตร เพ อช ว ต (-0-6) GESC110 พ ชพรรณเพ อช ว ต (-0-6) GESC1104 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อช ว ต (-0-6) 1.2 กล มภาษา 9 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 6 หน วยก ต GETH1001 ภาษาไทยเพ อการส อสาร (-0-6) GEEN1001 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (-0-6) ว ชาเล อก หน วยก ต GEEN1101 ภาษาอ งกฤษเพ อการพ ฒนาตน (-0-6) GEEN1102 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารระด บส ง (-0-6) GEEN110 ภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมส าหร บการสม ครงาน (-0-6) GEEN1104 ภาษาอ งกฤษเพ อน นทนาการ (-0-6) GEEN1105 ภาษาอ งกฤษเช งว ชาการ (-0-6) 1. กล มว ชามน ษยศาสตร 7 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 1 หน วยก ต GEHS1001 สารสนเทศเพ อการเร ยนร 1(1-0-2) ว ชาเล อก 6 หน วยก ต GEHS1101 ส นทร ยภาพของช ว ต (-0-6) GEHS1102 การพ ฒนาตนเพ อความส ขของช ว ต (-0-6) GEHS110 จร ยธรรมทางส งคมและการใช เหต ผล (-0-6)

11 กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต ว ชาบ งค บ หน วยก ต GESO1001 พลว ตส งคมไทย (-0-6) ว ชาเล อก หน วยก ต GESO1101 พลว ตส งคมโลก (-0-6) GESO1102 มน ษย ก บส งแวดล อม (-0-6) GESO110 กฎหมายในช ว ตประจ าว น (-0-6) 1.5 กล มว ชาพลานาม ย 2 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 2 หน วยก ต GEPA1001 การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) GEPA1002 ก ฬาประเภทบ คคล 1(0-2-1) 2 หมวดว ชาเฉพาะ 98 หน วยก ต 2.1 กล มว ชาแกน 15 หน วยก ต ECON1105 เศรษฐศาสตร ท วไป (-0-6) SOAN1601 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 1 (-0-6) SOAN1602 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 2 (-0-6) SOAN160 การจ ดการระบบสารสนเทศเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN1604 การจ ดการธ รก จเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ 55 หน วยก ต SOAN1102 จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา (-0-6) SOAN1201 หล กส งคมว ทยา (-0-6) SOAN101 ทฤษฎ และหล กการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN102 กระบวนการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN2101 หล กมาน ษยว ทยา (-0-6) SOAN2104 ว ฒนธรรม ศาสนา ก บการพ ฒนาท ย งย น (-0-6) SOAN2202 ส งคมว ทยาชนบทและเม อง (-0-6) SOAN2205 ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน (-0-6)

12 11 SOAN20 การวางแผนพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN217 การบร หารท องถ นเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) ECON201 โครงสร างเศรษฐก จของประเทศไทย (-0-6) SOAN20 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน (-0-6) SOAN04 ว เคราะห ช มชนและแนวทางการพ ฒนา (-0-6) SOAN05 การพ ฒนากล มและเคร อข ายการเร ยนร ในงานพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN19 เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนา (-0-6) SOAN901 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคมศาสตร (-0-6) SOAN902 สถ ต ส าหร บการว จ ยทางส งคมศาสตร (-0-6) SOAN4901 ส มมนาทางพ ฒนาช มชน 1(0-2-1) SOAN4902 การว จ ยทางพ ฒนาช มชน (0-6-) 2. กล มว ชาเอกเล อก 21 หน วยก ต SOAN1206 ครอบคร วและช มชนไทย 2(2-0-4) SOAN2204 การเปล ยนแปลงทางส งคมและว ฒนธรรม (-0-6) SOAN2207 ส งคมศาสตร ก บการพ ฒนา 2(2-0-4) SOAN2208 สว สด การส งคม 2(2-0-4) SOAN2209 ประชากรศาสตร และประชากรศ กษา (-0-6) SOAN2210 การส งคมสงเคราะห ช มชน 2(2-0-4) SOAN207 การพ ฒนาองค กรช มชน (-0-6) SOAN209 การบร หารงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN212 การพ ฒนาตนในงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN10 มาน ษยว ทยาประย กต ในการพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN105 มาน ษยว ทยาการแพทย 2(2-0-4) SOAN211 ป ญหาส งคม (-0-6) SOAN212 ส งคมว ทยาการท องเท ยว (-0-6) SOAN08 การพ ฒนาแบบย งย น 2(2-0-4) SOAN10 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย (-0-6) SOAN11 ภาวะผ น าในงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN1 การพ ฒนาผ ส งอาย 2(2-0-4)

13 12 SOAN14 การพ ฒนาเยาวชน 2(2-0-4) SOAN20 การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม (-0-6) SOAN21 เทคโนโลย การเกษตรก บการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN2 สถานการณ ด านส งคมเศรษฐก จในช มชน 2(2-0-4) SOAN421 ส งคมว ทยาการเม องการปกครอง (-0-6) SOAN4214 ส งคมว ทยาอ ตสาหกรรม 2(2-0-4) SOAN4215 ประชากรศ กษา (-0-6) SOAN4216 การอน ร กษ และการพ ฒนาส งแวดล อมในช มชน (-0-6) SOAN406 ภ ม ป ญญาท องถ นก บการพ ฒนา 2(2-0-4) SOAN415 การพ ฒนาประชาส งคม 2(2-0-4) SOAN416 การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ 2(2-0-4) SOAN418 เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน 2(2-0-4) SOAN422 เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการด ารงช ว ตในท องถ น 2(2-0-4) SOAN4905 การจ ดการฝ กอบรมและส มมนา (-0-6) 2.4 กล มว ชาประสบการณ และฝ กประสบการณ ว ชาช พ 7 หน วยก ต SOAN4801 การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พการพ ฒนาช มชน 2(90) SOAN4802 การฝ กประสบการณ ว ชาช พการพ ฒนาช มชน 5(225) ว ชาเล อกเสร 6 หน วยก ต ให เล อกเร ยนรายว ชาใดๆ ในหล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมโดยไม ซ าก บรายว ชาท เคยเร ยนมาแล ว และต องไม เป นรายว ชาท ก าหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ตรวมในเกณฑ การส าเร จหล กส ตร ของสาขาว ชาน

14 แผนการศ กษา ช นป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN1601 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN1201 SOAN101 หล กส งคมว ทยา ทฤษฎ และหล กการพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN1602 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN1102 SOAN102 จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา กระบวนการพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม 18-19

15 14 ภาคการศ กษาท 1 ช นป ท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน ECON1105 เศรษฐศาสตร ท วไป 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN2101 SOAN2202 SOAN2205 หล กมาน ษยว ทยา ส งคมว ทยาชนบทและเม อง ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN1604 การจ ดการธ รก จเพ อการพ ฒนาช มชน 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ ECON201 SOAN217 โครงสร างเศรษฐก จของประเทศไทย การบร หารท องถ นเพ อการพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก SOAN2208 สว สด การส งคม กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม 17-18

16 15 ภาคการศ กษาท 1 ช นป ท หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN20 SOAN20 SOAN กล มว ชาเอกเล อก SOAN212 SOAN กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร SOAN4216 SOAN406 การวางแผนพ ฒนาช มชน การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน สถ ต ส าหร บการว จ ยทางส งคมศาสตร ส งคมว ทยาการท องเท ยว เทคโนโลย การเกษตรก บการพ ฒนาช มชน การอน ร กษ และการพ ฒนาส งแวดล อมในช มชน ภ ม ป ญญาท องถ นก บการพ ฒนา 2 รวม 20 ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN160 การจ ดการระบบสารสนเทศเพ อการพ ฒนา ช มชน 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN2104 SOAN04 SOAN901 ว ฒนธรรม ศาสนา ก บการพ ฒนาท ย งย น ว เคราะห ช มชนและแนวทางการพ ฒนา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคมศาสตร 2. กล มว ชาเอกเล อก SOAN08 การพ ฒนาแบบย งย น กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร SOAN2 สถานการณ ด านส งคมและเศรษฐก จในช มชน 2 รวม 16

17 16 ภาคการศ กษาท 1 ช นป ท 4 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN05 SOAN19 การพ ฒนากล มและเคร อข ายการเร ยนร ในงาน พ ฒนาช มชน เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนา 2. กล มว ชาเอกเล อก SOAN10 SOAN415 SOAN416 SOAN418 SOAN422 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การพ ฒนาประชาส งคม การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการด ารงช ว ตใน ท องถ น 2.4 กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ SOAN4801 การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ 2 การพ ฒนาช มชน. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN4901 SOAN4902 ส มมนาทางพ ฒนาช มชน การว จ ยทางพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ SOAN4802 การฝ กประสบการณ ว ชาช พการพ ฒนาช มชน 5. หมวดว ชาเล อกเสร - 1 รวม 9

18 ค าอธ บายรายว ชา ECON1105 เศรษฐศาสตร ท วไป (-0-6) General Economics ศ กษาสภาพทางเศรษฐก จและส งคมในช ว ตประจ าว นเพ อประกอบธ รก จ การจ ดหา และใช ทร พยากรการบร โภค การผล ต ตลาด สถาบ นการเง น การภาษ อากร การค า การลงท น ป ญหาเศรษฐก จและแนวทางการแก ไขป ญหา ECON201 โครงสร างทางเศรษฐก จของประเทศไทย (-0-6) Economics Structure of Thailand ศ กษาโครงสร างของเศรษฐก จของประเทศไทยในอด ตและป จจ บ น โครงสร าง เศรษฐก จการเกษตร โครงสร างและนโยบายส งเสร มอ ตสาหกรรม การพาณ ชกรรมการพ ฒนา เศรษฐก จของไทย ด ลการค าและด ลการช าระเง น บทบาทของภาคร ฐบาลในระบบเศรษฐก จ กล มผ กขาดทางธ รก จ บทบาทธนาคารพาณ ชย และสถาบ นการเง นอ นๆ ป ญหาทางส งคมและ เศรษฐก จต างๆในป จจ บ นและอนาคต (ศ กษานอกสถานท ) GEEN1001 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (-0-6) English for Communication พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน เน นการฟ ง การพ ด เพ อการ ส อสารข นพ นฐานในสถานการณ ต างๆ ให ม ท กษะในการอ านส อส งพ มพ ในช ว ตประจ าว น สามารถเข ยนประโยคพ นฐาน และข อความส น ๆ เพ อใช ในการส อสาร GEEN1101 ภาษาอ งกฤษเพ อการพ ฒนาตน (-0-6) English for Self-development พ ฒนาท กษะในการใช ภาษาด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน ในระด บท ส งข นของการ ส อสาร โดยใช ศ พท และร ปแบบของประโยคหลากหลาย การอ านอน เฉท การอ านข อความ ท ซ บซ อนและบทความเช งว ชาการจากส อต าง ๆ การเข ยนประโยคภาษาอ งกฤษระด บซ บซ อน การเข ยนสร ปความและแสดงความค ดเห น

19 18 GEEN1102 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารระด บส ง (-0-6) English for Advanced Communication พ ฒนาท กษะในการใช ภาษาด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน ในระด บส งของการ ส อสาร โดยใช ศ พท และร ปแบบของประโยคท ซ บซ อน การสนทนา อภ ปรายโต ตอบ การ น าเสนอ การอ านข อความท ซ บซ อน บทความเช งว ชาการ และต าราจากส อต าง ๆ การเข ยน ประโยคระด บซ บซ อน เข ยนข อความต งแต สองย อหน า และเข ยนสร ปสาระส าค ญของ บทความทางว ชาการ GEEN110 ภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมส าหร บการสม ครงาน (-0-6) English for Career Application พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมในการสม ครงาน การอ านเอกสาร ประชาส มพ นธ การร บสม ครงาน การเข ยนประว ต โดยย อ การเข ยนจดหมายสม ครงานและ เอกสารท เก ยวข อง การเตร ยมต วเพ อร บการส มภาษณ และการต ดตามผลการสม ครงาน GEEN1104 ภาษาอ งกฤษเพ อน นทนาการ (-0-6) English for Recreation พ ฒนาท กษะในการใช ภาษา ด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยนจากส อบ นเท งต าง ๆ ฟ ง และอ านเพ อจ บใจความส าค ญ พ ดและเข ยนแสดงความค ดเห นส น ๆ เก ยวก บส งท เร ยนได GEEN1105 ภาษาอ งกฤษเช งว ชาการ (-0-6) English for Academic Purposes พ ฒนาท กษะการอ านข อความ บทความภาษาอ งกฤษเช งว ชาการในสาขาว ชาการต างๆ ฝ กการใช บทความอ างอ งเช งว ชาการ ฝ กเข ยนภาษาอ งกฤษเช งว ชาการในสาขาว ชาการต าง ๆ GEHS1001 สารสนเทศเพ อการเร ยนร 1(1-0-2) Information for Study Skills ศ กษาความหมาย ความส าค ญของสารสนเทศ แหล งสารสนเทศในการศ กษาค นคว า ภายในสถาบ นการศ กษาและแหล งสารสนเทศอ น ๆ ว ธ การส บค นฐานข อม ลต าง ๆ การ รวบรวมสารสนเทศเพ อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง และว ธ การน าเสนอผลการศ กษาค นคว า ตามร ปแบบมาตรฐาน

20 19 GEHS1101 ส นทร ยภาพของช ว ต (-0-6) Aesthetics of Life ศ กษาความหมายของส นทร ยศาสตร และความงดงามของศาสตร ทางดนตร นาฏศ ลป และศ ลปะท งไทยและสากลให เก ดความซาบซ งและเห นค ณค าของศาสตร ทางความงาม สามารถว เคราะห ค ณค าทางส นทร ยศ ลป โดยผ านข นตอนการเร ยนร เช งค ณค า อ นเป น ประโยชน ต อการพ ฒนารสน ยม สามารถด ารงตนอย ในส งคมได อย างม ความส ข GEHS1102 การพ ฒนาตนเพ อความส ขของช ว ต (-0-6) Self-development for Happiness of Life ศ กษาความจร งของช ว ต การด ารงช ว ตในส งคม พฤต กรรมมน ษย การพ ฒนาการของ มน ษย บ คล กภาพและการปร บต วให เข าก บการเปล ยนแปลง ว ธ การศ กษาตนเองและผ อ น มน ษยส มพ นธ ใน การท างาน ด ชน ช ว ดความส ข การสร างความส มพ นธ ก บบ คคลและช มชน เพ อเป าหมายการด ารงตนในส งคมอย างม ความส ข GEHS110 จร ยธรรมทางส งคมและการใช เหต ผล (-0-6) Social Morality and Rationale ศ กษาแนวค ดพ นฐานของมน ษย โลกท ศน ช วท ศน การส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม การม ว น ย ความร บผ ดชอบ การพ ฒนาป ญญาตามหล กศาสนธรรม การใช เหต ผลอย าง สร างสรรค เพ อการด ารงช ว ตในส งคมอย างม ส นต ส ข และส นต ธรรม GEPA1001 การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) Exercise for Health ศ กษาเก ยวก บหล กการออกก าล งกายเพ อส ขภาพ การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ การ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกก าล งกายเพ อพ ฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง จ ต ตลอดจน สามารถน าการออกก าล งกายไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได เพ อพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต

21 20 GEPA1002 ก ฬาประเภทบ คคล 1(0-2-1) Individual Sports ศ กษาและพ ฒนาท กษะการเล นก ฬา และมารยาทการเล นก ฬาประเภทบ คคลตามความ สนใจและความต องการของผ เร ยน เพ อการพ ฒนา ร างกาย อารมณ ส งคมและจ ตใจ ให สามารถ น าเอาการเล นก ฬาเป นท กษะทางส งคม และการใช เวลาว างให เป นประโยชน GESC1001 การค ดและการต ดส นใจ (-0-6) Thinking and Decision Making ศ กษาความหมายของการค ดและกระบวนการค ดของมน ษย กระบวนการค ดร ปแบบต าง ๆ ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการค ด ตรรกศาสตร และการใช เหต ผล การประย กต คณ ตศาสตร และสถ ต เพ อ การคาดการณ และการแก ป ญหา กระบวนการต ดส นใจ และผลกระทบท ม ต อการต ดส นใจ GESC1101 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (-0-6) Information Technology and Communication ศ กษาเก ยวก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และคอมพ วเตอร ท ม อ ทธ พลและม ผลกระทบ ต อช ว ตและส งคม การจ ดการและการใช งานข อม ล การใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ การใช โปรแกรมเพ อการส บค นข อม ล การแสวงหาความร และการส อสารข อม ลบนระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร GESC1102 ว ทยาศาสตร เพ อช ว ต (-0-6) Science for Life ศ กษากระบวนการและการพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การพ ฒนาค ณภาพช ว ต ความส มพ นธ ของส ขภาพก บอาหาร การออกก าล งกาย ยาและสม นไพร การใช สารเคม ใน ช ว ตประจ าว นอย างถ กต องและเหมาะสม ความส าค ญของพล งงานต อโลกและช ว ต ความ ปลอดภ ยในการด าเน นช ว ต การส งเสร มส ขภาพจ ตและการป องก นสารเสพต ด

22 21 GESC110 พ ชพรรณเพ อช ว ต (-0-6) Plant for Life ศ กษาเก ยวก บค ณและค าของพ ชพรรณท ม ต อช ว ต และการจ ดการทร พยากรต าง ๆ ตามแนวทาง โครง การอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราช ก มาร GESC1104 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อช ว ต (-0-6) Natural Resources and Environment for Life ศ กษาเก ยวก บทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ผลกระทบของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ต อทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม การม ส วนร วมในการจ ดการฟ นฟ ส งเสร มบ าร งร กษาค มครองทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อการพ ฒนาอย างย งย น GESO1001 พลว ตส งคมไทย (-0-6) Dynamics of Thai Society ศ กษาความเป นมาและว ว ฒนาการของส งคมไทย ในด านการเม องการปกครอง เศรษฐก จ ส งคมและว ฒนธรรม ศ กษาเหต การณ และบ คคลส าค ญท ม อ ทธ พลต อการ เปล ยนแปลงของส งคม ล กษณะพ เศษของส งคมไทยและว ฒนธรรมไทย ปล กฝ งแนวทางการ ด าเน นช ว ตในส งคมตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อร กษาและส งเสร มค ณค าความเป นไทย GESO1101 พลว ตส งคมโลก (-0-6) Dynamics of Global Society ศ กษาว ว ฒนาการของมน ษย และส งคม อารยธรรม ระบบเศรษฐก จ และการเม อง การปกครอง รวมท งสถานการณ ความเปล ยนแปลงต าง ๆ ของส งคมโลกและม ผลกระทบต อ ส งคมไทยและส งคมโลก เพ อให ร จ ก เข าใจ และสามารถด ารงช ว ตได อย างม ด ลยภาพในโลก ป จจ บ นและอนาคต

23 22 GESO1102 มน ษย ก บส งแวดล อม (-0-6) Man and Environment ศ กษาความหมายและความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต การอน ร กษ และการพ ฒนา ทร พยากรธรรมชาต การสร างจ ตส าน กสาธารณะในการพ ฒนา การม ส วนร วมในการจ ดการ ตลอดจนการส งเสร มบ าร งร กษาค มครอง ค ณภาพของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมตาม หล กการพ ฒนาอย างย งย น GESO110 กฎหมายในช ว ตประจ าว น (-0-6) Law for Daily Life ศ กษากฎหมายท ม ความจ าเป นในการด าเน นช ว ต กฎหมายร ฐธรรมน ญและกฎหมาย อ นๆ ท ประชาชนพ งทราบ GETH1001 ภาษาไทยเพ อการส อสาร (-0-6) Thai for Communication พ ฒนาท กษะทางภาษาเพ อการส อสารและท กษะการเร ยนท เก ยวข องก บช ว ตประจ าว น โดยเน นกระบวนการท กษะส มพ นธ ทางภาษา SOAN1601 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 1 (-0-6) Communicative Skills for Development Workers 1 ฝ กท กษะการใช ภาษาไทยท ม ความจ าเป นส าหร บน กพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพท ง ในแง การฟ ง การอ าน และการเข ยนเพ อการส อสาร ตลอดจนการฝ กฝนความสามารถในด าน การพ ดให ส มฤทธ ผลในงานด านการพ ฒนาช มชน SOAN1602 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 2 (-0-6) Communicative Skills for Development Workers 2 ฝ กท กษะการส อสารภาษาอ งกฤษส าหร บน กพ ฒนา โดยม งเน นท กษะและ ความสามารถในการอ าน เพ อท าความเข าใจเก ยวก บความร ทางด านส งคมศาสตร โดยศ กษา จากต าราทางว ชาการ ผลงานการว จ ย บทความและข าวสารต างๆในป จจ บ น เพ อฝ กให น กศ กษา ได อภ ปรายและแสดงความค ดเห นในด านการพ ฒนาอย างม ระบบ

24 2 SOAN160 การจ ดการระบบสารสนเทศเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) Management of Information System for Social Development ศ กษาเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการต ดต อส อสารและการร บส งจดมายอ เลคทรอน กส การส บค นฐานข อม ล รวมท งการสร างโฮมเพจและเว บไซต เพ อใช ในงานพ ฒนา อาท เช น ใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจ ในการจ ดการงานพ ฒนาองค กร ท งภาคร ฐและเอกชน การ น าใช ข อม ลเพ อประเม นสถานการณ การเปล ยนแปลงการพ ฒนาต างๆ ด วยการว เคราะห ประเภทข อม ลท ต องการเพ อประโยชน ในการส อสารในองค กรช มชนและการสร างเคร อข าย ช มชน SOAN1604 การจ ดการธ รก จเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) Business Management for Community Development ศ กษา โครงสร างองค กรธ รก จท วไป การวางแผน การจ ดสายงาน หล กเกณฑ แนวค ดในการจ ดต งองค กรธ รก จ ล กษณะประเภทของการประกอบธ รก จ หล กการบร หาร และหน าท การวางแผน การจ ดคน การจ งใจให คนท างาน องค ประกอบท เก ยวข องก บ บรรยากาศในองค กร ส งแวดล อมภายใน ส งแวดล อมภายนอก ความแตกต างของการจ ด องค กรส งคมเกษตรและอ ตสาหกรรม SOAN1102 จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา (-0-6) Ethics for Development ศ กษาความหมาย ความส าค ญ และหล กการทางจร ยธรรม แนวทางในการสร างความร และศ กยภาพในการค ดปล กผ งค าน ยมท ด งาม การใช ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมเป นต ว ก าหนดการแสดงพฤต กรรมและใช ศาสตร แห งว ชาช พอย างถ กต องเหมาะสมก บการเป น ทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค าต อส งคมและการพ ฒนา SOAN1201 หล กส งคมว ทยา (-0-6) Principle of Sociology ศ กษาเก ยวก บน ยามความส าค ญของส งคมว ทยาในฐานะท เป นแขนงหน งของ ว ชา ส งคมศาสตร ขอบเขต ประว ต ความเป นมา และแนวค ดของน กส งคมว ทยา ว ธ การศ กษา ส งคมว ทยา ทฤษฎ หล กของส งคมว ทยา การจ ดระเบ ยบทางส งคม การจ ดช วงช นทางส งคม กล มส งคม สถาบ นส งคม ว ฒนธรรม การข ดเกลาทางส งคม กระบวนการทางส งคม

25 24 พฤต กรรมรวมหม พฤต กรรมเบ ยงเบน การเส ยระเบ ยบทางส งคม การเปล ยนแปลงทางส งคม และว ฒนธรรมเน นการศ กษาท งในเช งทฤษฎ และการว เคราะห SOAN1206 ครอบคร วและช มชนไทย 2(2-0-4) Thai Family and Community ศ กษาแนวค ด ความหมาย หล กการของครอบคร วและช มชนไทย ว ว ฒนาการของ ครอบคร วและช มชนไทย ป จจ ยท ส งเสร มให ครอบคร วอบอ น และช มชนไทยเข มแข ง เพ อ พ ฒนาช ว ตและค ณภาพคนในช มชน บทบาทของภ ม ป ญญาไทยก บการพ ฒนาช มชน การ พ ท กษ ส งเสร มและค มครองส ทธ ต างๆของบ คคล ครอบคร วและช มชน SOAN101 ทฤษฎ และหล กการพ ฒนาช มชน (-0-6) Theory and Principle of Community Development ศ กษาโครงสร างและล กษณะของช มชน ความหมาย ปร ชญา หล กการและเป าหมาย ของการพ ฒนาช มชน กระบวนการของการเปล ยนแปลงทางส งคม ผลกระทบของการ เปล ยนแปลงทางส งคม การน าทฤษฎ ส งคมศาสตร ไปใช ในการพ ฒนาช มชนโดยม งพ จารณา ความส มพ นธ ทางด านว ฒนธรรมส งคม เศรษฐก จ การเม อง เป นหล ก SOAN102 กระบวนการพ ฒนาช มชน (-0-6) Process of Community Development ศ กษาความหมายข นตอนของกระบวนการพ ฒนาช มชน ว เคราะห กระบวนการพ ฒนา ช มชนแบบต างๆ ท ใช อย ในป จจ บ น การสร างร ปแบบกระบวนการพ ฒนาช มชนท เหมาะสม ก บช มชน SOAN2101 หล กมาน ษยว ทยา (-0-6) Principle of Anthropology ศ กษา ความหมาย ล กษณะขอบข าย และประว ต ความเป นมาของมาน ษยว ทยา มาน ษยว ทยาก บการศ กษาว ฒนธรรม การจ ดระเบ ยบส งคมมน ษย ระบบความเช อ ศาสนา พ ธ กรรม การสมรส ครอบคร ว เคร อญาต การเปล ยนแปลงทางว ฒนธรรม มาน ษยว ทยา ประย กต

26 25 SOAN2104 ว ฒนธรรม ศาสนา ก บการพ ฒนาท ย งย น (-0-6) Culture, Religion and Sustainable Development ศ กษาแนวค ดการพ ฒนาท ย งย น ปร ชญา และศาสนธรรมของศาสนาเพ อการพ ฒนา ว ฒนธรรม ความค ดความเช อ ประเพณ และค าน ยมท ส งเสร ม และเป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา ท ย งย น ตลอดจนการน ามาประย กต ใช ในกระบวนการพ ฒนา SOAN2202 ส งคมว ทยาชนบทและเม อง (-0-6) Rural and Urban Sociology ศ กษาความหมายของค าว า ส งคมว ทยาชนบทและเม อง ความหมายของช มชน แบบ ชนบทและเม อง ด านน เวศว ทยา ประชากร การอาช พ และเศรษฐก จ สถาบ นส งคม กล มและ องค การทางส งคม ล กษณะค าน ยม การเปล ยนแปลงทางส งคมชนบทเป นส งคมเม อง ป ญหา และการแก ไขป ญหาของส งคมชนบทและส งคมเม อง การวางผ งเม อง SOAN2204 การเปล ยนแปลงทางส งคมและว ฒนธรรม (-0-6) Social and Cultural Changes ) ศ กษาความหมาย ความค ด ทฤษฎ และร ปแบบการเปล ยนแปลงทางส งคมและ ว ฒนธรรม ว ว ฒนาการของการเปล ยนแปลงในส งคมไทย ว เคราะห ป ญหาครอบคร วไทย การ ล มสลายของสถาบ นครอบคร ว หล กการและแนวค ดการสร างช มชนเข มแข ง โดยเน น โครงสร างส งคมและระบบส งคมท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว SOAN2205 ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน (-0-6) Applied Population Education in Community Development ศ กษา ความหมาย ขอบเขต กระบวนการทางประชากรศ กษา ทฤษฎ และนโยบาย ประชากร การเปล ยนแปลงประชากรและผลกระทบ ป ญหาประชากร การพ ฒนาโดยเน นคน เป นศ นย กลางของการพ ฒนา การใช เทคน คและกระบวนการทางประชากรศ กษาในงานพ ฒนาช มชน

27 26 SOAN2207 ส งคมศาสตร ก บการพ ฒนา 2(2-0-4) Social Sciences and Development ศ กษาความหมาย ขอบข าย และบทบาทของว ชาส งคมศาสตร การใช ความร ทางด าน ส งคมศาสตร ในการวางแผนพ ฒนาด านต างๆ เช น เศรษฐก จ การเม อง และส งคมของไทย ศ กษาเปร ยบเท ยบการน าความร ทางส งคมศาสตร มาใช ในการวางแผนพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บต างๆ SOAN2208 สว สด การส งคม 2(2-0-4) Social Welfare ศ กษาความหมาย องค ประกอบของงานสว สด การส งคม ศ กษาว ว ฒนาการงาน สว สด การส งคมของไทยและต างประเทศ สว สด การช มชนร ปแบบใหม เพ อการพ ฒนาช มชนท เข มแข ง ตลอดจนกระบวนการในการก าหนดและว เคราะห นโยบายทางส งคม SOAN2209 ประชากรศาสตร และประชากรศ กษา (-0-6) Demography and Population Education ศ กษาความหมาย ขอบเขต ทฤษฎ ทางประชากร องค ประกอบในการว เคราะห ประชากร เทคน คการว เคราะห ประชากร การเปล ยนแปลงประชากร การเจร ญพ นธ การตาย การย ายถ น ป ญหาและนโยบายทางด านประชากรของประเทศ ประชากรศ กษา ประชากร ศ กษาก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ต เทคน คว ธ การประชากรศ กษา บทบาทของประชากรศ กษา ในการแก ไขป ญหาประชากรของบ คคล ครอบคร ว ช มชนและประเทศชาต SOAN2210 การส งคมสงเคราะห ช มชน 2(2-0-4) Social Work for Community ศ กษา ความหมาย ปร ชญา ขอบเขต ว ตถ ประสงค และความส าค ญของงานส งคม สงเคราะห ช มชน ความส มพ นธ ของงานส งคมสงเคราะห ช มชน ก บงานสว สด การส งคม ว ว ฒนาการของการส งคมสงเคราะห ในประเทศไทย บทบาทหน าท ล กษณะและขอบเขตการ ให บร การ ความจ าเป นของว ชาช พท ม ต อส งคมไทย ในการพ ฒนาคนและพ ฒนาส งคม การเปร ยบเท ยบการสงเคราะห ช มชนในต างประเทศ บทบาทของน กส งคมสงเคราะห ช มชน

28 27 SOAN20 การวางแผนพ ฒนาช มชน (-0-6) Community Development Planning ศ กษาเก ยวก บความหมายของช มชนในม ต ต างๆ ศ กษาหล กการวางแผนพ ฒนา เบ องต น การวางแผนท งภาคร ฐและเอกชน พลว ตร และศ กยภาพของช มชนในการพ ฒนา การศ กษาช มชนเพ อการวางแผน SOAN207 การพ ฒนาองค กรช มชน (-0-6) Community Organization Development ศ กษาความหมาย ความส าค ญ องค ประกอบ ประเภทขององค กรช มชน ในการ บร หารงานและการพ ฒนาองค กรช มชน การด าเน นงานขององค กรช มชนในประเทศไทย ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน SOAN209 การบร หารงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) Community Development Administration ศ กษาแนวค ด และหล กการบร หาร การบร หารงานพ ฒนา การประสานก บหน วยงาน ท เก ยวข อง บทบาทขององค กรในช มชนในการบร หารงานพ ฒนาช มชน SOAN212 การพ ฒนาตนในงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) Self Development in Community Development ศ กษาทฤษฎ แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาตน การพ ฒนาตามแนวท ศนะของน กจ ตว ทยา เน น การพ ฒนาตนตามแนวพ ทธศาสน เพ อการด ารงช ว ตอย างม เป าหมายแก ป ญหา และ พ ฒนาการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งการน าไปใช เพ อการพ ฒนางาน และกล มเป า มายในการพ ฒนาช มชน SOAN217 การบร หารท องถ นเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) Local Administration for Community Development ศ กษาร ปแบบของการจ ดองค กรปกครองท องถ น ในแง ท เป นเคร องม อหร อกลไกใน การบร หารจ ดการงานพ ฒนา ตลอดจนศ กษาถ งบทบาทและหน าท ขององค กรปกครองท องถ น ท ม ผลกระทบต อการพ ฒนาช มชน ส งคม และประเทศ

29 28 SOAN10 มาน ษยว ทยาประย กต ในการพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) Applied Anthropology in Community Development ศ กษาความเป นมา ของมาน ษยว ทยาประย กต การน าทฤษฎ และว ธ การทาง มาน ษยว ทยาไปประย กต ใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานพ ฒนาช มชน SOAN105 มาน ษยว ทยาการแพทย 2(2-0-4) Medical Anthropology ศ กษาร ปแบบของการร กษาพยาบาลของชาวบ านในชนบท บร โภคน ส ย และการ ร กษาตนเอง ตลอดจนความส มพ นธ ระหว างความเช อ ว ฒนธรรมท องถ น ก บป ญหาทางการ แพทย การร กษาแบบพ นบ าน SOAN20 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน (-0-6) Development of Community s Quality of Life ศ กษาเก ยวก บ ความหมาย ความส าค ญและองค ประกอบของค ณภาพช ว ตของ ประชากรและช มชน การด แลส ขภาพอนาม ยครอบคร ว การสาธารณส ขม ลฐานในช มชน ป จจ ยท ม ผลต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของช มชน และต วช ว ด แนวทางการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ช มชน SOAN211 ป ญหาส งคม (-0-6) Social Problems ศ กษา ความหมาย และขอบเขตของป ญหาส งคม หล กการ ทฤษฎ และว ธ การว เคราะห ป ญหาส งคม สาเหต ของป ญหาส งคม ป ญหาส งคมท เก ดข นในส งคมท วไปส งคมชนบท ส งคม เม อง ผลกระทบของป ญหาส งคมท ม ต อบ คคล กล มคนและส งคม ว ธ ด าเน นการแก ไขป ญหา ของส งคม SOAN212 ส งคมว ทยาการท องเท ยว (-0-6) Sociology of Tourism ศ กษา ความหมาย ขอบข าย บทบาท ระบบ และองค ประกอบของอ ตสาหกรรม การท องเท ยว ความหมาย ความส าค ญของส งคมว ทยาการท องเท ยว สถาบ นส งคมท เก ยวข อง ก บการท องเท ยว การจ ดระเบ ยบส งคม เพ อการท องเท ยวเก ดหน าท ประโยชน ( Function )

หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 1 หล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรฉบ บปร บปร ง พ.ศ.2554)

หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 1 หล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรฉบ บปร บปร ง พ.ศ.2554) หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 1 หล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรฉบ บปร บปร ง พ.ศ.2554) หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 2 หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 3 ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา 1 หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา ช อหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications

More information

1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ช อภาษาอ งกฤษ General Education Subject Suratthani Rajabhat University

1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ช อภาษาอ งกฤษ General Education Subject Suratthani Rajabhat University 2 หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554 ---------------------------------------------------------- 1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชาเทคโนโลย ส อสารและอ

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ค ม อการศ กษา ม ห า ว ท ย า ล ย ท ก ษ ณ ระด บปร ญญาตร ป ก า ร ศ ก ษ า

ค ม อการศ กษา ม ห า ว ท ย า ล ย ท ก ษ ณ ระด บปร ญญาตร ป ก า ร ศ ก ษ า ค ม อการศ กษา ระด บปร ญญาตร ป ก า ร ศ ก ษ า ม ห า ว ท ย า ล ย ท ก ษ ณ T H A K S I N U N I V E R S I T Y ตราประจำามหาว ทยาล ยท กษ ณ มงก ฎ แทน ป กาญจนาภ เษก ตำาราเร ยน 3 เล ม แทน ป ญญา จร ยธรรม การพ ฒนา

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑

หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า ค าน า... ค าส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงว นท ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย นางคน งน จ พรหมเนตร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงราย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information