หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต"

Transcription

1 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ ทธศ กราช 2549

2 1 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 1. ช อหล กส ตร ช อหล กส ตรภาษาไทย : หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน ช อหล กส ตรภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Development 2. ช อปร ญญา ช อเต ม : ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (การพ ฒนาช มชน) : Bachelor of Arts (Community Development) ช อย อ : ศศ.บ. (การพ ฒนาช มชน) : B.A. (Community Development). หน วยงานท ร บผ ดชอบ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม 4. ปร ชญา และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 ปร ชญาของหล กส ตร ม งผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ความเข าใจการพ ฒนาส งคม ม มาตรฐานทางว ชาการสามารถประย กต ใช องค ความร และภ ม ป ญญา ในการค ดเช งว พากษ ว เคราะห และส งเคราะห ในเช งบ รณาการ การพ ฒนาอย างม ส วนร วม การม ค ณธรรมและจร ยธรรมการพ ฒนา อ นน าไปส การพ ฒนาอย างเข มแข งและย งย น 4.2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถและท กษะในการพ ฒนาช มชนอย างม ส วนร วม 2. ส งเสร มและสน บสน นบ ณฑ ตให เป นผ น าท ม ค ณภาพ ม จ ตว ญญาณในการพ ฒนาม ค ณธรรมและ จร ยธรรม. พ ฒนาบ ณฑ ตให ม ว ส ยท ศน ท กว างไกล สามารถพ ฒนาตนเอง ครอบคร ว ช มชน และส งคมให เจร ญก าวหน าได 4. สน บสน นบ ณฑ ตให เป นผ ใฝ หาความร ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความร บผ ดชอบ และ ประย กต ใช ความร ให เหมาะสมก บสภาพการเปล ยนแปลงทางส งคมได

3 2 5. ก าหนดการเป ดสอน ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) 7. การค ดเล อกผ เข าศ กษา ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) 8. ระบบการศ กษา ใช ระบบการศ กษาแบบทว ภาค ป การศ กษาหน งแบ งออกเป น 2 ภาคการศ กษา ปกต 1 ภาคการศ กษาม ระยะการศ กษาไม น อยกว า 15 ส ปดาห และสามารถจ ดการศ กษาระหว างป ดภาคการศ กษา โดยก าหนดเวลา เร ยน จ านวนหน วยก ตท ม ส ดส วนเท ยบเค ยงก นได ก บภาคการศ กษาปกต 9. ระยะเวลาการศ กษา ระยะเวลาการศ กษาตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 6 ภาคการศ กษาปกต และไม เก น 16 ภาคการศ กษา ปกต 10. การลงทะเบ ยนเร ยน ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1) 11. การว ดผลและการส าเร จการศ กษา ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมว าด วยการจ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร พ.ศ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)

4 12. อาจารย ผ สอน 12.1 อาจารย ประจ าหล กส ตรและร บผ ดชอบหล กส ตร ล าด บ ต าแหน งทาง ว ชาการ ช อสก ล ค ณ ว ฒ สาขาว ชา สถาบ น การศ กษา พ.ศ. ท ส าเร จ การศ กษา 1 อาจารย นางสาวว นทน ศร ล โก ศศ.ม. กศ.บ. พ ฒนาส งคม ส งคมศ กษา มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ว ทยาล ยว ชาการ ศ กษาพระนคร อาจารย นางลดาว ลย ทร พย อย ศศ.ม. ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ร ฐศาสตร สถาบ นบ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร มหาว ทยาล ย รามค าแหง อาจารย นางสาวกรรณ การ พ งจงเจร ญส ข กศ.บ. ส งคมศ กษา ว ทยาล ยว ชาการ ศ กษามหาสารคาม อาจารย นางสาวท พากร ศร อ ดมศ ลป ศศ.ม. กศ.บ. พ ฒนาส งคม เทคโนโลย ทาง การศ กษา สถาบ นบ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา อาจารย นายมาน ส ทาร ตน ใจ M.A. พธ.บ. Sociology ส งคมว ทยา University of Poona, India มหาว ทยาล ย มหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย

5 อาจารย ผ สอน ต าแหน ง ล าด บ ทาง ว ชาการ 1 ผศ. นางว มลฤด ว นสอน - พบ.ด. ( ประชากรและการ พ ฒนา) - ศศ.ม. ( ประชากรศ กษา) - กศ.บ. ( ภาษาอ งกฤษ) ช อสก ล ว ฒ การศ กษา รายว ชาท เป ดสอน 2 รศ. นางสาวส มาล ไชยศ ภราก ล - M. S. ( Rural Sociology ) - สม.บ. (เก ยรต น ยม) ผศ. นางสาวส มาล ว ไลร ตน - คม. ( การสอนส งคม) - กศ.บ. (ประว ต ศาสตร ) 4 อาจารย นางสาวว นทน ศร ล โก - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม) - กศ.บ. (ส งคมศ กษา) 5 อาจารย นางลดาว ลย ทร พย อย - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม) - ศศ.บ. ( ร ฐศาสตร ) - ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน - การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน - สถ ต ส าหร บการว จ ย ทางส งคมศาสตร - การพ ฒนากล มและ เคร อข ายการเร ยนร ใน งานพ ฒนาช มชน - ระเบ ยบว ธ ว จ ยทาง ส งคมศาสตร - ส งคมว ทยาชนบทและเม อง - การว จ ยภาคสนาม - ท กษะการส อสาร ส าหร บน กพ ฒนา 2 - การเปล ยนแปลงทาง ส งคมและว ฒนธรรม - หล กมาน ษยว ทยา - เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน - ทฤษฎ และหล กการพ ฒนา ช มชน - กระบวนการพ ฒนาช มชน - หล กส งคมว ทยา - การพ ฒนาช มชน เปร ยบเท ยบ - สว สด การส งคม - การบร หารท องถ น เพ อการพ ฒนาช มชน - ภาวะผ น าในงานพ ฒนา ช มชน

6 5 ล าด บ ต าแหน ง ทาง ช อสก ล ว ฒ การศ กษา รายว ชาท เป ดสอน ว ชาการ 6 อาจารย นางสาวกรรณ การ พ งจงเจร ญส ข - กศ.บ. (ส งคมศ กษา) - หล กส งคมว ทยา - ส งคมว ทยาการ ท องเท ยว - เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน 7 อาจารย นางสาวท พากร ศร อ ดมศ ลป - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม ) - กศ.บ. (เทคโนโลย ทางการ ศ กษา) 8 อาจารย นายมาน ส ทาร ตน ใจ - Master of Art (Sociology) - พธ.บ. ( ส งคมว ทยา) 9 อาจารย นายสามารถ จ นทร ส รย - ศศ.ม. (พ ฒนาส งคม) - คบ. (ส งคมศ กษา) - การวางแผนพ ฒนาช มชน - การพ ฒนาประชาส งคม - การจ ดการระบบ สารสนเทศเพ อการ พ ฒนาช มชน - จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา - ว ฒนธรรม ศาสนาก บ การพ ฒนาท ย งย น - การจ ดการธ รก จเพ อ การพ ฒนา - เศรษฐก จช มชนเพ อ การพ ฒนา 10 อาจารย นายไพบ ลย ต งม ลาภ - พบ.ม. (ร ฐประศาสน ศาสตร ) - ศศ.บ. (ร ฐศาสตร ) - ว เคราะห ช มชนและ แนวทาง การพ ฒนา - การพ ฒนาทร พยากรมน ษย 11 อาจารย นายระพ พงษ ก นยะม - ศศ.ม. ( ชนบทศ กษาและ การพ ฒนา) - วท.บ. (ภ ม ศาสตร ) - การพ ฒนาแบบย งย น - เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการ ด ารงช ว ตในท องถ น - ภาวะผ น าในงานพ ฒนาช มชน

7 6 ล าด บ 12. อาจารย พ เศษ ต าแหน งทาง ว ชาการ ช อสก ล ค ณ ว ฒ 1 อาจารย นายสามารถ จ นทร ส รย คบ. ศศ.ม. 2 อาจารย นายไพบ ลย ต งม ลาภ ศศ.บ. พบ.ม. อาจารย นายระพ พงษ ก นยะม วท.บ. ศศ.ม. สาขาว ชา ส งคมศ กษา พ ฒนาส งคม ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาตร ภ ม ศาสตร ชนบทศ กษาและ การพ ฒนา สถาบ น การศ กษา ว ทยาล ยคร มหาสารคาม มหาว ทยาล ยเกษตร ศาสตร มหาว ทยาล ย รามค าแหง สถาบ นบ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยธรรม ศาสตร พ.ศ. ท ส าเร จ การศ กษา จ านวนน กศ กษา จ านวนน กศ กษาปร ญญาตร จ านวนน กศ กษาท คาดว าจะร บ จ านวนน กศ กษาระด บ ป การศ กษา ปร ญญาตร ช นป ท รวม จ านวนน กศ กษาท คาด ว าจะส าเร จการศ กษา จ านวนน กศ กษาท คาดว าจะส าเร จ 80% 45 คน

8 7 14. สถานท และอ ปกรณ 14.1 สถานท ในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ตลอดจน หน วยงานท เก ยวข องในมหาว ทยาล ยจ นทรเกษม 14.2 อ ปกรณ การสอน ล าด บ รายการ จ านวนท ม จ านวนท ต องการ หมายเหต อย แล ว เพ มในอนาคต 1 คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร Notebook ปร นเตอร โทรท ศน 21 น ว เคร องฉายข ามศ รษะ เคร องเล นว ด โอ / ด ว ด เคร องบ นท กเส ยงว ทย เทป เคร องขยายเส ยงแบบเคล อนท ห องสม ด หน งส อ/ต ารา วารสารและเอกสารว ชาการต างๆ ใช บร การจากส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม และห องสม ดอ นๆ ท งท เป นฉบ บจร งและส บค นผ านระบบ e-library

9 8 16. งบประมาณ รายละเอ ยดการประมาณค าใช จ ายในหล กส ตรเป นรายป (หน วย : บาท) รายการ ป การศ กษา ค าตอบแทน 20,250 1, ,500 49,500 ค าใช สอย 68,000 16, , , ,000 ค าว สด 7,60 45,000 47,200 50,500 55,550 งบด าเน นการ 125, , ,700 72,000 77,050 ค าคร ภ ณฑ 10, , ,000 20, ,000 ค าส งก อสร าง งบประมาณท งหมด 256,110 82, , , , หล กส ตร 17.1 จ านวนหน วยก ต รวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 14 หน วยก ต 17.2 โครงสร างหล กส ตร 1 หมวดว ชาศ กษาท วไป 0 หน วยก ต 2 หมวดว ชาเฉพาะ 98 หน วยก ต 2.1 กล มว ชาแกน 15 หน วยก ต 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ 55 หน วยก ต 2. กล มว ชาเอกเล อก 21 หน วยก ต 2.4 กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ 7 หน วยก ต หมวดว ชาเล อกเสร 6 หน วยก ต

10 9 17. รายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป 0 หน วยก ต 1.1 กล มว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 6 หน วยก ต ว ชาบ งค บ หน วยก ต GESC1001 การค ดและการต ดส นใจ (-0-6) ว ชาเล อก หน วยก ต GESC1101 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (-0-6) GESC1102 ว ทยาศาสตร เพ อช ว ต (-0-6) GESC110 พ ชพรรณเพ อช ว ต (-0-6) GESC1104 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อช ว ต (-0-6) 1.2 กล มภาษา 9 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 6 หน วยก ต GETH1001 ภาษาไทยเพ อการส อสาร (-0-6) GEEN1001 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (-0-6) ว ชาเล อก หน วยก ต GEEN1101 ภาษาอ งกฤษเพ อการพ ฒนาตน (-0-6) GEEN1102 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารระด บส ง (-0-6) GEEN110 ภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมส าหร บการสม ครงาน (-0-6) GEEN1104 ภาษาอ งกฤษเพ อน นทนาการ (-0-6) GEEN1105 ภาษาอ งกฤษเช งว ชาการ (-0-6) 1. กล มว ชามน ษยศาสตร 7 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 1 หน วยก ต GEHS1001 สารสนเทศเพ อการเร ยนร 1(1-0-2) ว ชาเล อก 6 หน วยก ต GEHS1101 ส นทร ยภาพของช ว ต (-0-6) GEHS1102 การพ ฒนาตนเพ อความส ขของช ว ต (-0-6) GEHS110 จร ยธรรมทางส งคมและการใช เหต ผล (-0-6)

11 กล มว ชาส งคมศาสตร 6 หน วยก ต ว ชาบ งค บ หน วยก ต GESO1001 พลว ตส งคมไทย (-0-6) ว ชาเล อก หน วยก ต GESO1101 พลว ตส งคมโลก (-0-6) GESO1102 มน ษย ก บส งแวดล อม (-0-6) GESO110 กฎหมายในช ว ตประจ าว น (-0-6) 1.5 กล มว ชาพลานาม ย 2 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 2 หน วยก ต GEPA1001 การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) GEPA1002 ก ฬาประเภทบ คคล 1(0-2-1) 2 หมวดว ชาเฉพาะ 98 หน วยก ต 2.1 กล มว ชาแกน 15 หน วยก ต ECON1105 เศรษฐศาสตร ท วไป (-0-6) SOAN1601 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 1 (-0-6) SOAN1602 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 2 (-0-6) SOAN160 การจ ดการระบบสารสนเทศเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN1604 การจ ดการธ รก จเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ 55 หน วยก ต SOAN1102 จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา (-0-6) SOAN1201 หล กส งคมว ทยา (-0-6) SOAN101 ทฤษฎ และหล กการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN102 กระบวนการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN2101 หล กมาน ษยว ทยา (-0-6) SOAN2104 ว ฒนธรรม ศาสนา ก บการพ ฒนาท ย งย น (-0-6) SOAN2202 ส งคมว ทยาชนบทและเม อง (-0-6) SOAN2205 ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน (-0-6)

12 11 SOAN20 การวางแผนพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN217 การบร หารท องถ นเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) ECON201 โครงสร างเศรษฐก จของประเทศไทย (-0-6) SOAN20 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน (-0-6) SOAN04 ว เคราะห ช มชนและแนวทางการพ ฒนา (-0-6) SOAN05 การพ ฒนากล มและเคร อข ายการเร ยนร ในงานพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN19 เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนา (-0-6) SOAN901 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคมศาสตร (-0-6) SOAN902 สถ ต ส าหร บการว จ ยทางส งคมศาสตร (-0-6) SOAN4901 ส มมนาทางพ ฒนาช มชน 1(0-2-1) SOAN4902 การว จ ยทางพ ฒนาช มชน (0-6-) 2. กล มว ชาเอกเล อก 21 หน วยก ต SOAN1206 ครอบคร วและช มชนไทย 2(2-0-4) SOAN2204 การเปล ยนแปลงทางส งคมและว ฒนธรรม (-0-6) SOAN2207 ส งคมศาสตร ก บการพ ฒนา 2(2-0-4) SOAN2208 สว สด การส งคม 2(2-0-4) SOAN2209 ประชากรศาสตร และประชากรศ กษา (-0-6) SOAN2210 การส งคมสงเคราะห ช มชน 2(2-0-4) SOAN207 การพ ฒนาองค กรช มชน (-0-6) SOAN209 การบร หารงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN212 การพ ฒนาตนในงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN10 มาน ษยว ทยาประย กต ในการพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN105 มาน ษยว ทยาการแพทย 2(2-0-4) SOAN211 ป ญหาส งคม (-0-6) SOAN212 ส งคมว ทยาการท องเท ยว (-0-6) SOAN08 การพ ฒนาแบบย งย น 2(2-0-4) SOAN10 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย (-0-6) SOAN11 ภาวะผ น าในงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) SOAN1 การพ ฒนาผ ส งอาย 2(2-0-4)

13 12 SOAN14 การพ ฒนาเยาวชน 2(2-0-4) SOAN20 การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม (-0-6) SOAN21 เทคโนโลย การเกษตรก บการพ ฒนาช มชน (-0-6) SOAN2 สถานการณ ด านส งคมเศรษฐก จในช มชน 2(2-0-4) SOAN421 ส งคมว ทยาการเม องการปกครอง (-0-6) SOAN4214 ส งคมว ทยาอ ตสาหกรรม 2(2-0-4) SOAN4215 ประชากรศ กษา (-0-6) SOAN4216 การอน ร กษ และการพ ฒนาส งแวดล อมในช มชน (-0-6) SOAN406 ภ ม ป ญญาท องถ นก บการพ ฒนา 2(2-0-4) SOAN415 การพ ฒนาประชาส งคม 2(2-0-4) SOAN416 การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ 2(2-0-4) SOAN418 เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน 2(2-0-4) SOAN422 เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการด ารงช ว ตในท องถ น 2(2-0-4) SOAN4905 การจ ดการฝ กอบรมและส มมนา (-0-6) 2.4 กล มว ชาประสบการณ และฝ กประสบการณ ว ชาช พ 7 หน วยก ต SOAN4801 การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พการพ ฒนาช มชน 2(90) SOAN4802 การฝ กประสบการณ ว ชาช พการพ ฒนาช มชน 5(225) ว ชาเล อกเสร 6 หน วยก ต ให เล อกเร ยนรายว ชาใดๆ ในหล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมโดยไม ซ าก บรายว ชาท เคยเร ยนมาแล ว และต องไม เป นรายว ชาท ก าหนดให เร ยนโดยไม น บหน วยก ตรวมในเกณฑ การส าเร จหล กส ตร ของสาขาว ชาน

14 แผนการศ กษา ช นป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN1601 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN1201 SOAN101 หล กส งคมว ทยา ทฤษฎ และหล กการพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN1602 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN1102 SOAN102 จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา กระบวนการพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม 18-19

15 14 ภาคการศ กษาท 1 ช นป ท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน ECON1105 เศรษฐศาสตร ท วไป 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN2101 SOAN2202 SOAN2205 หล กมาน ษยว ทยา ส งคมว ทยาชนบทและเม อง ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN1604 การจ ดการธ รก จเพ อการพ ฒนาช มชน 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ ECON201 SOAN217 โครงสร างเศรษฐก จของประเทศไทย การบร หารท องถ นเพ อการพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก SOAN2208 สว สด การส งคม กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม 17-18

16 15 ภาคการศ กษาท 1 ช นป ท หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN20 SOAN20 SOAN กล มว ชาเอกเล อก SOAN212 SOAN กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร SOAN4216 SOAN406 การวางแผนพ ฒนาช มชน การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน สถ ต ส าหร บการว จ ยทางส งคมศาสตร ส งคมว ทยาการท องเท ยว เทคโนโลย การเกษตรก บการพ ฒนาช มชน การอน ร กษ และการพ ฒนาส งแวดล อมในช มชน ภ ม ป ญญาท องถ นก บการพ ฒนา 2 รวม 20 ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน SOAN160 การจ ดการระบบสารสนเทศเพ อการพ ฒนา ช มชน 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN2104 SOAN04 SOAN901 ว ฒนธรรม ศาสนา ก บการพ ฒนาท ย งย น ว เคราะห ช มชนและแนวทางการพ ฒนา ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคมศาสตร 2. กล มว ชาเอกเล อก SOAN08 การพ ฒนาแบบย งย น กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ. หมวดว ชาเล อกเสร SOAN2 สถานการณ ด านส งคมและเศรษฐก จในช มชน 2 รวม 16

17 16 ภาคการศ กษาท 1 ช นป ท 4 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN05 SOAN19 การพ ฒนากล มและเคร อข ายการเร ยนร ในงาน พ ฒนาช มชน เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนา 2. กล มว ชาเอกเล อก SOAN10 SOAN415 SOAN416 SOAN418 SOAN422 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การพ ฒนาประชาส งคม การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ เทคน คการให การศ กษาแก ช มชน เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการด ารงช ว ตใน ท องถ น 2.4 กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ SOAN4801 การเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ 2 การพ ฒนาช มชน. หมวดว ชาเล อกเสร - รวม ภาคการศ กษาท 2 หมวดว ชา รห สว ชา ช อว ชา หน วยก ต 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป - 2. หมวดว ชาเฉพาะ 2.1 กล มว ชาแกน 2.2 กล มว ชาเอกบ งค บ SOAN4901 SOAN4902 ส มมนาทางพ ฒนาช มชน การว จ ยทางพ ฒนาช มชน 2. กล มว ชาเอกเล อก กล มว ชาฝ กประสบการณ ว ชาช พ SOAN4802 การฝ กประสบการณ ว ชาช พการพ ฒนาช มชน 5. หมวดว ชาเล อกเสร - 1 รวม 9

18 ค าอธ บายรายว ชา ECON1105 เศรษฐศาสตร ท วไป (-0-6) General Economics ศ กษาสภาพทางเศรษฐก จและส งคมในช ว ตประจ าว นเพ อประกอบธ รก จ การจ ดหา และใช ทร พยากรการบร โภค การผล ต ตลาด สถาบ นการเง น การภาษ อากร การค า การลงท น ป ญหาเศรษฐก จและแนวทางการแก ไขป ญหา ECON201 โครงสร างทางเศรษฐก จของประเทศไทย (-0-6) Economics Structure of Thailand ศ กษาโครงสร างของเศรษฐก จของประเทศไทยในอด ตและป จจ บ น โครงสร าง เศรษฐก จการเกษตร โครงสร างและนโยบายส งเสร มอ ตสาหกรรม การพาณ ชกรรมการพ ฒนา เศรษฐก จของไทย ด ลการค าและด ลการช าระเง น บทบาทของภาคร ฐบาลในระบบเศรษฐก จ กล มผ กขาดทางธ รก จ บทบาทธนาคารพาณ ชย และสถาบ นการเง นอ นๆ ป ญหาทางส งคมและ เศรษฐก จต างๆในป จจ บ นและอนาคต (ศ กษานอกสถานท ) GEEN1001 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร (-0-6) English for Communication พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน เน นการฟ ง การพ ด เพ อการ ส อสารข นพ นฐานในสถานการณ ต างๆ ให ม ท กษะในการอ านส อส งพ มพ ในช ว ตประจ าว น สามารถเข ยนประโยคพ นฐาน และข อความส น ๆ เพ อใช ในการส อสาร GEEN1101 ภาษาอ งกฤษเพ อการพ ฒนาตน (-0-6) English for Self-development พ ฒนาท กษะในการใช ภาษาด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน ในระด บท ส งข นของการ ส อสาร โดยใช ศ พท และร ปแบบของประโยคหลากหลาย การอ านอน เฉท การอ านข อความ ท ซ บซ อนและบทความเช งว ชาการจากส อต าง ๆ การเข ยนประโยคภาษาอ งกฤษระด บซ บซ อน การเข ยนสร ปความและแสดงความค ดเห น

19 18 GEEN1102 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารระด บส ง (-0-6) English for Advanced Communication พ ฒนาท กษะในการใช ภาษาด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยน ในระด บส งของการ ส อสาร โดยใช ศ พท และร ปแบบของประโยคท ซ บซ อน การสนทนา อภ ปรายโต ตอบ การ น าเสนอ การอ านข อความท ซ บซ อน บทความเช งว ชาการ และต าราจากส อต าง ๆ การเข ยน ประโยคระด บซ บซ อน เข ยนข อความต งแต สองย อหน า และเข ยนสร ปสาระส าค ญของ บทความทางว ชาการ GEEN110 ภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมส าหร บการสม ครงาน (-0-6) English for Career Application พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมในการสม ครงาน การอ านเอกสาร ประชาส มพ นธ การร บสม ครงาน การเข ยนประว ต โดยย อ การเข ยนจดหมายสม ครงานและ เอกสารท เก ยวข อง การเตร ยมต วเพ อร บการส มภาษณ และการต ดตามผลการสม ครงาน GEEN1104 ภาษาอ งกฤษเพ อน นทนาการ (-0-6) English for Recreation พ ฒนาท กษะในการใช ภาษา ด านการฟ ง พ ด อ าน และเข ยนจากส อบ นเท งต าง ๆ ฟ ง และอ านเพ อจ บใจความส าค ญ พ ดและเข ยนแสดงความค ดเห นส น ๆ เก ยวก บส งท เร ยนได GEEN1105 ภาษาอ งกฤษเช งว ชาการ (-0-6) English for Academic Purposes พ ฒนาท กษะการอ านข อความ บทความภาษาอ งกฤษเช งว ชาการในสาขาว ชาการต างๆ ฝ กการใช บทความอ างอ งเช งว ชาการ ฝ กเข ยนภาษาอ งกฤษเช งว ชาการในสาขาว ชาการต าง ๆ GEHS1001 สารสนเทศเพ อการเร ยนร 1(1-0-2) Information for Study Skills ศ กษาความหมาย ความส าค ญของสารสนเทศ แหล งสารสนเทศในการศ กษาค นคว า ภายในสถาบ นการศ กษาและแหล งสารสนเทศอ น ๆ ว ธ การส บค นฐานข อม ลต าง ๆ การ รวบรวมสารสนเทศเพ อการศ กษาค นคว าด วยตนเอง และว ธ การน าเสนอผลการศ กษาค นคว า ตามร ปแบบมาตรฐาน

20 19 GEHS1101 ส นทร ยภาพของช ว ต (-0-6) Aesthetics of Life ศ กษาความหมายของส นทร ยศาสตร และความงดงามของศาสตร ทางดนตร นาฏศ ลป และศ ลปะท งไทยและสากลให เก ดความซาบซ งและเห นค ณค าของศาสตร ทางความงาม สามารถว เคราะห ค ณค าทางส นทร ยศ ลป โดยผ านข นตอนการเร ยนร เช งค ณค า อ นเป น ประโยชน ต อการพ ฒนารสน ยม สามารถด ารงตนอย ในส งคมได อย างม ความส ข GEHS1102 การพ ฒนาตนเพ อความส ขของช ว ต (-0-6) Self-development for Happiness of Life ศ กษาความจร งของช ว ต การด ารงช ว ตในส งคม พฤต กรรมมน ษย การพ ฒนาการของ มน ษย บ คล กภาพและการปร บต วให เข าก บการเปล ยนแปลง ว ธ การศ กษาตนเองและผ อ น มน ษยส มพ นธ ใน การท างาน ด ชน ช ว ดความส ข การสร างความส มพ นธ ก บบ คคลและช มชน เพ อเป าหมายการด ารงตนในส งคมอย างม ความส ข GEHS110 จร ยธรรมทางส งคมและการใช เหต ผล (-0-6) Social Morality and Rationale ศ กษาแนวค ดพ นฐานของมน ษย โลกท ศน ช วท ศน การส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม การม ว น ย ความร บผ ดชอบ การพ ฒนาป ญญาตามหล กศาสนธรรม การใช เหต ผลอย าง สร างสรรค เพ อการด ารงช ว ตในส งคมอย างม ส นต ส ข และส นต ธรรม GEPA1001 การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) Exercise for Health ศ กษาเก ยวก บหล กการออกก าล งกายเพ อส ขภาพ การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ การ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกก าล งกายเพ อพ ฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง จ ต ตลอดจน สามารถน าการออกก าล งกายไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได เพ อพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต

21 20 GEPA1002 ก ฬาประเภทบ คคล 1(0-2-1) Individual Sports ศ กษาและพ ฒนาท กษะการเล นก ฬา และมารยาทการเล นก ฬาประเภทบ คคลตามความ สนใจและความต องการของผ เร ยน เพ อการพ ฒนา ร างกาย อารมณ ส งคมและจ ตใจ ให สามารถ น าเอาการเล นก ฬาเป นท กษะทางส งคม และการใช เวลาว างให เป นประโยชน GESC1001 การค ดและการต ดส นใจ (-0-6) Thinking and Decision Making ศ กษาความหมายของการค ดและกระบวนการค ดของมน ษย กระบวนการค ดร ปแบบต าง ๆ ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการค ด ตรรกศาสตร และการใช เหต ผล การประย กต คณ ตศาสตร และสถ ต เพ อ การคาดการณ และการแก ป ญหา กระบวนการต ดส นใจ และผลกระทบท ม ต อการต ดส นใจ GESC1101 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (-0-6) Information Technology and Communication ศ กษาเก ยวก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และคอมพ วเตอร ท ม อ ทธ พลและม ผลกระทบ ต อช ว ตและส งคม การจ ดการและการใช งานข อม ล การใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ การใช โปรแกรมเพ อการส บค นข อม ล การแสวงหาความร และการส อสารข อม ลบนระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร GESC1102 ว ทยาศาสตร เพ อช ว ต (-0-6) Science for Life ศ กษากระบวนการและการพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การพ ฒนาค ณภาพช ว ต ความส มพ นธ ของส ขภาพก บอาหาร การออกก าล งกาย ยาและสม นไพร การใช สารเคม ใน ช ว ตประจ าว นอย างถ กต องและเหมาะสม ความส าค ญของพล งงานต อโลกและช ว ต ความ ปลอดภ ยในการด าเน นช ว ต การส งเสร มส ขภาพจ ตและการป องก นสารเสพต ด

22 21 GESC110 พ ชพรรณเพ อช ว ต (-0-6) Plant for Life ศ กษาเก ยวก บค ณและค าของพ ชพรรณท ม ต อช ว ต และการจ ดการทร พยากรต าง ๆ ตามแนวทาง โครง การอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราช ก มาร GESC1104 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อช ว ต (-0-6) Natural Resources and Environment for Life ศ กษาเก ยวก บทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ผลกระทบของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ต อทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม การม ส วนร วมในการจ ดการฟ นฟ ส งเสร มบ าร งร กษาค มครองทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อการพ ฒนาอย างย งย น GESO1001 พลว ตส งคมไทย (-0-6) Dynamics of Thai Society ศ กษาความเป นมาและว ว ฒนาการของส งคมไทย ในด านการเม องการปกครอง เศรษฐก จ ส งคมและว ฒนธรรม ศ กษาเหต การณ และบ คคลส าค ญท ม อ ทธ พลต อการ เปล ยนแปลงของส งคม ล กษณะพ เศษของส งคมไทยและว ฒนธรรมไทย ปล กฝ งแนวทางการ ด าเน นช ว ตในส งคมตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อร กษาและส งเสร มค ณค าความเป นไทย GESO1101 พลว ตส งคมโลก (-0-6) Dynamics of Global Society ศ กษาว ว ฒนาการของมน ษย และส งคม อารยธรรม ระบบเศรษฐก จ และการเม อง การปกครอง รวมท งสถานการณ ความเปล ยนแปลงต าง ๆ ของส งคมโลกและม ผลกระทบต อ ส งคมไทยและส งคมโลก เพ อให ร จ ก เข าใจ และสามารถด ารงช ว ตได อย างม ด ลยภาพในโลก ป จจ บ นและอนาคต

23 22 GESO1102 มน ษย ก บส งแวดล อม (-0-6) Man and Environment ศ กษาความหมายและความส าค ญของทร พยากรธรรมชาต การอน ร กษ และการพ ฒนา ทร พยากรธรรมชาต การสร างจ ตส าน กสาธารณะในการพ ฒนา การม ส วนร วมในการจ ดการ ตลอดจนการส งเสร มบ าร งร กษาค มครอง ค ณภาพของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมตาม หล กการพ ฒนาอย างย งย น GESO110 กฎหมายในช ว ตประจ าว น (-0-6) Law for Daily Life ศ กษากฎหมายท ม ความจ าเป นในการด าเน นช ว ต กฎหมายร ฐธรรมน ญและกฎหมาย อ นๆ ท ประชาชนพ งทราบ GETH1001 ภาษาไทยเพ อการส อสาร (-0-6) Thai for Communication พ ฒนาท กษะทางภาษาเพ อการส อสารและท กษะการเร ยนท เก ยวข องก บช ว ตประจ าว น โดยเน นกระบวนการท กษะส มพ นธ ทางภาษา SOAN1601 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 1 (-0-6) Communicative Skills for Development Workers 1 ฝ กท กษะการใช ภาษาไทยท ม ความจ าเป นส าหร บน กพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพท ง ในแง การฟ ง การอ าน และการเข ยนเพ อการส อสาร ตลอดจนการฝ กฝนความสามารถในด าน การพ ดให ส มฤทธ ผลในงานด านการพ ฒนาช มชน SOAN1602 ท กษะการส อสารส าหร บน กพ ฒนา 2 (-0-6) Communicative Skills for Development Workers 2 ฝ กท กษะการส อสารภาษาอ งกฤษส าหร บน กพ ฒนา โดยม งเน นท กษะและ ความสามารถในการอ าน เพ อท าความเข าใจเก ยวก บความร ทางด านส งคมศาสตร โดยศ กษา จากต าราทางว ชาการ ผลงานการว จ ย บทความและข าวสารต างๆในป จจ บ น เพ อฝ กให น กศ กษา ได อภ ปรายและแสดงความค ดเห นในด านการพ ฒนาอย างม ระบบ

24 2 SOAN160 การจ ดการระบบสารสนเทศเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) Management of Information System for Social Development ศ กษาเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการต ดต อส อสารและการร บส งจดมายอ เลคทรอน กส การส บค นฐานข อม ล รวมท งการสร างโฮมเพจและเว บไซต เพ อใช ในงานพ ฒนา อาท เช น ใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจ ในการจ ดการงานพ ฒนาองค กร ท งภาคร ฐและเอกชน การ น าใช ข อม ลเพ อประเม นสถานการณ การเปล ยนแปลงการพ ฒนาต างๆ ด วยการว เคราะห ประเภทข อม ลท ต องการเพ อประโยชน ในการส อสารในองค กรช มชนและการสร างเคร อข าย ช มชน SOAN1604 การจ ดการธ รก จเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) Business Management for Community Development ศ กษา โครงสร างองค กรธ รก จท วไป การวางแผน การจ ดสายงาน หล กเกณฑ แนวค ดในการจ ดต งองค กรธ รก จ ล กษณะประเภทของการประกอบธ รก จ หล กการบร หาร และหน าท การวางแผน การจ ดคน การจ งใจให คนท างาน องค ประกอบท เก ยวข องก บ บรรยากาศในองค กร ส งแวดล อมภายใน ส งแวดล อมภายนอก ความแตกต างของการจ ด องค กรส งคมเกษตรและอ ตสาหกรรม SOAN1102 จร ยธรรมเพ อการพ ฒนา (-0-6) Ethics for Development ศ กษาความหมาย ความส าค ญ และหล กการทางจร ยธรรม แนวทางในการสร างความร และศ กยภาพในการค ดปล กผ งค าน ยมท ด งาม การใช ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมเป นต ว ก าหนดการแสดงพฤต กรรมและใช ศาสตร แห งว ชาช พอย างถ กต องเหมาะสมก บการเป น ทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค าต อส งคมและการพ ฒนา SOAN1201 หล กส งคมว ทยา (-0-6) Principle of Sociology ศ กษาเก ยวก บน ยามความส าค ญของส งคมว ทยาในฐานะท เป นแขนงหน งของ ว ชา ส งคมศาสตร ขอบเขต ประว ต ความเป นมา และแนวค ดของน กส งคมว ทยา ว ธ การศ กษา ส งคมว ทยา ทฤษฎ หล กของส งคมว ทยา การจ ดระเบ ยบทางส งคม การจ ดช วงช นทางส งคม กล มส งคม สถาบ นส งคม ว ฒนธรรม การข ดเกลาทางส งคม กระบวนการทางส งคม

25 24 พฤต กรรมรวมหม พฤต กรรมเบ ยงเบน การเส ยระเบ ยบทางส งคม การเปล ยนแปลงทางส งคม และว ฒนธรรมเน นการศ กษาท งในเช งทฤษฎ และการว เคราะห SOAN1206 ครอบคร วและช มชนไทย 2(2-0-4) Thai Family and Community ศ กษาแนวค ด ความหมาย หล กการของครอบคร วและช มชนไทย ว ว ฒนาการของ ครอบคร วและช มชนไทย ป จจ ยท ส งเสร มให ครอบคร วอบอ น และช มชนไทยเข มแข ง เพ อ พ ฒนาช ว ตและค ณภาพคนในช มชน บทบาทของภ ม ป ญญาไทยก บการพ ฒนาช มชน การ พ ท กษ ส งเสร มและค มครองส ทธ ต างๆของบ คคล ครอบคร วและช มชน SOAN101 ทฤษฎ และหล กการพ ฒนาช มชน (-0-6) Theory and Principle of Community Development ศ กษาโครงสร างและล กษณะของช มชน ความหมาย ปร ชญา หล กการและเป าหมาย ของการพ ฒนาช มชน กระบวนการของการเปล ยนแปลงทางส งคม ผลกระทบของการ เปล ยนแปลงทางส งคม การน าทฤษฎ ส งคมศาสตร ไปใช ในการพ ฒนาช มชนโดยม งพ จารณา ความส มพ นธ ทางด านว ฒนธรรมส งคม เศรษฐก จ การเม อง เป นหล ก SOAN102 กระบวนการพ ฒนาช มชน (-0-6) Process of Community Development ศ กษาความหมายข นตอนของกระบวนการพ ฒนาช มชน ว เคราะห กระบวนการพ ฒนา ช มชนแบบต างๆ ท ใช อย ในป จจ บ น การสร างร ปแบบกระบวนการพ ฒนาช มชนท เหมาะสม ก บช มชน SOAN2101 หล กมาน ษยว ทยา (-0-6) Principle of Anthropology ศ กษา ความหมาย ล กษณะขอบข าย และประว ต ความเป นมาของมาน ษยว ทยา มาน ษยว ทยาก บการศ กษาว ฒนธรรม การจ ดระเบ ยบส งคมมน ษย ระบบความเช อ ศาสนา พ ธ กรรม การสมรส ครอบคร ว เคร อญาต การเปล ยนแปลงทางว ฒนธรรม มาน ษยว ทยา ประย กต

26 25 SOAN2104 ว ฒนธรรม ศาสนา ก บการพ ฒนาท ย งย น (-0-6) Culture, Religion and Sustainable Development ศ กษาแนวค ดการพ ฒนาท ย งย น ปร ชญา และศาสนธรรมของศาสนาเพ อการพ ฒนา ว ฒนธรรม ความค ดความเช อ ประเพณ และค าน ยมท ส งเสร ม และเป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา ท ย งย น ตลอดจนการน ามาประย กต ใช ในกระบวนการพ ฒนา SOAN2202 ส งคมว ทยาชนบทและเม อง (-0-6) Rural and Urban Sociology ศ กษาความหมายของค าว า ส งคมว ทยาชนบทและเม อง ความหมายของช มชน แบบ ชนบทและเม อง ด านน เวศว ทยา ประชากร การอาช พ และเศรษฐก จ สถาบ นส งคม กล มและ องค การทางส งคม ล กษณะค าน ยม การเปล ยนแปลงทางส งคมชนบทเป นส งคมเม อง ป ญหา และการแก ไขป ญหาของส งคมชนบทและส งคมเม อง การวางผ งเม อง SOAN2204 การเปล ยนแปลงทางส งคมและว ฒนธรรม (-0-6) Social and Cultural Changes ) ศ กษาความหมาย ความค ด ทฤษฎ และร ปแบบการเปล ยนแปลงทางส งคมและ ว ฒนธรรม ว ว ฒนาการของการเปล ยนแปลงในส งคมไทย ว เคราะห ป ญหาครอบคร วไทย การ ล มสลายของสถาบ นครอบคร ว หล กการและแนวค ดการสร างช มชนเข มแข ง โดยเน น โครงสร างส งคมและระบบส งคมท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว SOAN2205 ประชากรศ กษาประย กต ในงานพ ฒนาช มชน (-0-6) Applied Population Education in Community Development ศ กษา ความหมาย ขอบเขต กระบวนการทางประชากรศ กษา ทฤษฎ และนโยบาย ประชากร การเปล ยนแปลงประชากรและผลกระทบ ป ญหาประชากร การพ ฒนาโดยเน นคน เป นศ นย กลางของการพ ฒนา การใช เทคน คและกระบวนการทางประชากรศ กษาในงานพ ฒนาช มชน

27 26 SOAN2207 ส งคมศาสตร ก บการพ ฒนา 2(2-0-4) Social Sciences and Development ศ กษาความหมาย ขอบข าย และบทบาทของว ชาส งคมศาสตร การใช ความร ทางด าน ส งคมศาสตร ในการวางแผนพ ฒนาด านต างๆ เช น เศรษฐก จ การเม อง และส งคมของไทย ศ กษาเปร ยบเท ยบการน าความร ทางส งคมศาสตร มาใช ในการวางแผนพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บต างๆ SOAN2208 สว สด การส งคม 2(2-0-4) Social Welfare ศ กษาความหมาย องค ประกอบของงานสว สด การส งคม ศ กษาว ว ฒนาการงาน สว สด การส งคมของไทยและต างประเทศ สว สด การช มชนร ปแบบใหม เพ อการพ ฒนาช มชนท เข มแข ง ตลอดจนกระบวนการในการก าหนดและว เคราะห นโยบายทางส งคม SOAN2209 ประชากรศาสตร และประชากรศ กษา (-0-6) Demography and Population Education ศ กษาความหมาย ขอบเขต ทฤษฎ ทางประชากร องค ประกอบในการว เคราะห ประชากร เทคน คการว เคราะห ประชากร การเปล ยนแปลงประชากร การเจร ญพ นธ การตาย การย ายถ น ป ญหาและนโยบายทางด านประชากรของประเทศ ประชากรศ กษา ประชากร ศ กษาก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ต เทคน คว ธ การประชากรศ กษา บทบาทของประชากรศ กษา ในการแก ไขป ญหาประชากรของบ คคล ครอบคร ว ช มชนและประเทศชาต SOAN2210 การส งคมสงเคราะห ช มชน 2(2-0-4) Social Work for Community ศ กษา ความหมาย ปร ชญา ขอบเขต ว ตถ ประสงค และความส าค ญของงานส งคม สงเคราะห ช มชน ความส มพ นธ ของงานส งคมสงเคราะห ช มชน ก บงานสว สด การส งคม ว ว ฒนาการของการส งคมสงเคราะห ในประเทศไทย บทบาทหน าท ล กษณะและขอบเขตการ ให บร การ ความจ าเป นของว ชาช พท ม ต อส งคมไทย ในการพ ฒนาคนและพ ฒนาส งคม การเปร ยบเท ยบการสงเคราะห ช มชนในต างประเทศ บทบาทของน กส งคมสงเคราะห ช มชน

28 27 SOAN20 การวางแผนพ ฒนาช มชน (-0-6) Community Development Planning ศ กษาเก ยวก บความหมายของช มชนในม ต ต างๆ ศ กษาหล กการวางแผนพ ฒนา เบ องต น การวางแผนท งภาคร ฐและเอกชน พลว ตร และศ กยภาพของช มชนในการพ ฒนา การศ กษาช มชนเพ อการวางแผน SOAN207 การพ ฒนาองค กรช มชน (-0-6) Community Organization Development ศ กษาความหมาย ความส าค ญ องค ประกอบ ประเภทขององค กรช มชน ในการ บร หารงานและการพ ฒนาองค กรช มชน การด าเน นงานขององค กรช มชนในประเทศไทย ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน SOAN209 การบร หารงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) Community Development Administration ศ กษาแนวค ด และหล กการบร หาร การบร หารงานพ ฒนา การประสานก บหน วยงาน ท เก ยวข อง บทบาทขององค กรในช มชนในการบร หารงานพ ฒนาช มชน SOAN212 การพ ฒนาตนในงานพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) Self Development in Community Development ศ กษาทฤษฎ แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาตน การพ ฒนาตามแนวท ศนะของน กจ ตว ทยา เน น การพ ฒนาตนตามแนวพ ทธศาสน เพ อการด ารงช ว ตอย างม เป าหมายแก ป ญหา และ พ ฒนาการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งการน าไปใช เพ อการพ ฒนางาน และกล มเป า มายในการพ ฒนาช มชน SOAN217 การบร หารท องถ นเพ อการพ ฒนาช มชน (-0-6) Local Administration for Community Development ศ กษาร ปแบบของการจ ดองค กรปกครองท องถ น ในแง ท เป นเคร องม อหร อกลไกใน การบร หารจ ดการงานพ ฒนา ตลอดจนศ กษาถ งบทบาทและหน าท ขององค กรปกครองท องถ น ท ม ผลกระทบต อการพ ฒนาช มชน ส งคม และประเทศ

29 28 SOAN10 มาน ษยว ทยาประย กต ในการพ ฒนาช มชน 2(2-0-4) Applied Anthropology in Community Development ศ กษาความเป นมา ของมาน ษยว ทยาประย กต การน าทฤษฎ และว ธ การทาง มาน ษยว ทยาไปประย กต ใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานพ ฒนาช มชน SOAN105 มาน ษยว ทยาการแพทย 2(2-0-4) Medical Anthropology ศ กษาร ปแบบของการร กษาพยาบาลของชาวบ านในชนบท บร โภคน ส ย และการ ร กษาตนเอง ตลอดจนความส มพ นธ ระหว างความเช อ ว ฒนธรรมท องถ น ก บป ญหาทางการ แพทย การร กษาแบบพ นบ าน SOAN20 การพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน (-0-6) Development of Community s Quality of Life ศ กษาเก ยวก บ ความหมาย ความส าค ญและองค ประกอบของค ณภาพช ว ตของ ประชากรและช มชน การด แลส ขภาพอนาม ยครอบคร ว การสาธารณส ขม ลฐานในช มชน ป จจ ยท ม ผลต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของช มชน และต วช ว ด แนวทางการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ช มชน SOAN211 ป ญหาส งคม (-0-6) Social Problems ศ กษา ความหมาย และขอบเขตของป ญหาส งคม หล กการ ทฤษฎ และว ธ การว เคราะห ป ญหาส งคม สาเหต ของป ญหาส งคม ป ญหาส งคมท เก ดข นในส งคมท วไปส งคมชนบท ส งคม เม อง ผลกระทบของป ญหาส งคมท ม ต อบ คคล กล มคนและส งคม ว ธ ด าเน นการแก ไขป ญหา ของส งคม SOAN212 ส งคมว ทยาการท องเท ยว (-0-6) Sociology of Tourism ศ กษา ความหมาย ขอบข าย บทบาท ระบบ และองค ประกอบของอ ตสาหกรรม การท องเท ยว ความหมาย ความส าค ญของส งคมว ทยาการท องเท ยว สถาบ นส งคมท เก ยวข อง ก บการท องเท ยว การจ ดระเบ ยบส งคม เพ อการท องเท ยวเก ดหน าท ประโยชน ( Function )

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน 1. หมวดว ชาการศ กษาท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information