INTERSECTION OF PROJECT LOCATION MAP. Mott MacDonald LANNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "INTERSECTION OF PROJECT LOCATION MAP. Mott MacDonald LANNA"

Transcription

1 INTERSECTION OF PROJECT LOCATION MAP Mott MacDonald LANNA

2 1. ความเป นมาของโครงการ กรมทางหลวงได จ ดท าแผนพ ฒนาทางหลวง โดยก าหนดตามท ศทางของการพ ฒนาระบบคมนาคมและขนส งของ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แต ละฉบ บมาตามล าด บ งานท ด าเน นการจะครอบคล มถ งโครงการใหม ซ งเป นงบ ลงท นก อสร างและบ รณะทางหลวงท วประเทศ อาท งานก อสร างทางหลวงพ เศษระหว างเม อง งานก อสร างเพ มมาตรฐานทาง หลวงให เป น 4 ช องจราจรหร อมากกว า งานบ รณะและปร บปร งทางลาดยางเด ม งานก อสร างเป นทางลาดยางมาตรฐาน งาน ก อสร างทางแนวใหม งานก อสร างทางแยกต างระด บและสะพานลอย ตลอดจนงานอ านวยความปลอดภ ย เป นภารก จหล กท กรมทางหลวงม งท จะพ ฒนาให สมบ รณ กรมทางหลวงจ งได ว าจ างบร ษ ทท ปร กษาในการส ารวจและออกแบบ เพ อให เป นไป ตามแผนท นก บงานโครงการก อสร างจ ดต ดทางหลวงหมายเลข 41 ก บทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบ น) ด งแสดงในร ป ท 1-1 ในป จจ บ นทางแยกด งกล าวม ปร มาณการจราจรท หนาแน นและม แนวโน มส งข นอย างต อเน อง แม ป จจ บ นทางแยก ด งกล าวได ปร บปร งเป นทางแยกท ม ไฟส ญญาณควบค มแล วก ตาม แต ย งคงม อ บ ต เหต เก ดข นบ อยคร ง เพ อเป นการบรรเทา ป ญหาด งกล าว กรมทางหลวงจ งม แผนปร บปร งบร เวณทางแยกให เป นทางแยกต างระด บ โดยม งเน นให การพ ฒนาโครงการม ความสมบ รณ ทางด านว ศวกรรม อ านวยความสะดวกทางด านการจราจรให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ค าน งถ งความปลอดภ ยผ ใช รถใช ถนน ลดผลกระทบต อช มชน สอดคล องก บสภาพส งแวดล อม เศรษฐก จ และส งคมในพ นท ร ปท 1-1 โครงข ายทางหลวงและท ต งโครงการ (แยกสนามบ น) -1-

3 2. ว ตถ ประสงค เพ อดาเน นการสารวจและออกแบบรายละเอ ยด ตลอดจนจ ดเตร ยมเอกสารประกอบการประกวดราคาและประเม น ราคาสาหร บโครงการทางแยกต างระด บ เพ อให การพ ฒนาโครงการม ความสมบ รณ ทางด านว ศวกรรมสอดคล องก บสภาพส งแวดล อมเศรษฐก จและส งคม พ จารณาร ปแบบของโครงการให ม ความสอดคล องก บสภาพกายภาพและม ผลกระทบต อประชาชนและช มชนน อย ท ส ด 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากโครงการ เพ อบรรเทาป ญหาจราจร เพ มความรวดเร วและความปลอดภ ยในการเด นทางของประชาชน เพ อรองร บการขยายต วของภาคการท องเท ยว โดยการพ ฒนาโครงข ายถนนท เป นจ ดเช อมต อการเด นทางระหว าง จ งหว ดส ราษฎร ธาน และจ งหว ดอ นๆ ในภาคใต รวมไปถ งการเด นทางไปย งท าเร อส แหล งท องเท ยวท สาค ญต างๆ เพ อรองร บการขยายต วของภาคขนส ง ช วยลดระยะเวลาและค าใช จ ายของผ ใช เส นทาง ส งเสร มประส ทธ ภาพโครงข ายการเด นทางของจ งหว ดส ราษฎร ธาน ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 4. พ นท ศ กษา พ นท เป าหมายในการด าเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน ครอบคล มพ นท 2 ต าบล 5 หม บ าน ส วนของ ต าบลห วเตย ประกอบด วย 3 หม บ าน ได แก หม ท 1 บ านห วเกาะ หม ท 3 บ านห วสวน และหม ท 7 บ านดอนร ส วนต าบล มะลวน ประกอบด วย 2 หม บ าน ได แก หม ท 1 บ านห วหาญ และ หม ท 5 บ านต นปาบ โดยจะเน นประชาชนท อย ในพ นท โดยรอบโครงการในร ศม 500 เมตรจากแนวเขตทาง สาหร บพ นท เป าหมายด งแสดงใน ตารางท และร ปท 4-1 ตารางท 4-1 พ นท เป าหมายในการดาเน นงาน (แยกสนามบ น) จ งหว ด อาเภอ ตาบล หม บ าน หม ท บ านห วเกาะ 1 ห วเตย บ านห วสวน 3 ส ราษฎร ธาน พ นพ น บ านดอนร 7 มะลวน บ านห วหาญ 1 บ านต นปาบ 5 1 จ งหว ด 1 อ าเภอ 2 ต าบล 5 หม บ าน -2-

4 ร ปท 4-1 ขอบเขตพ นท ดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน (แยกสนามบ น) 5. รายละเอ ยดพ นฐานของโครงการ จากการส ารวจภาคสนามเบ องต น พบว า บร เวณพ นท โครงการประกอบด วยโครงข ายคมนาคมท เก ยวข องก บพ นท โครงการโดยม ล กษณะโครงข ายและล กษณะทางกายภาพ สร ปได ด งน ทางหลวงหมายเลข 41 จากทางแยกระด บด นไปด านท ศเหน อทางจ งหว ดช มพร สภาพป จจ บ นสองข างทางม สถานประกอบการ อาคารบ านเร อนไม หนาแน น เช น หมวดการทางพ นพ น อาคารพาณ ชย บ านพ กช นเด ยว พ นท รกร าง เป นต น ทางหลวงม ขนาด 4 ช องจราจร ท ศทางละ 2 ช องจราจร ม ความกว างช องละ 3.50 เมตร ไหล ทางด านซ ายกว าง 2.50 เมตร ม เกาะกลางแบบร อง (Depressed Median) ผ วทางหลวงเป นชน ดแอสฟ ลต กคอนกร ต ม เขตทาง 80 เมตร โดยประมาณต งอย ในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหมวดการทางพ นพ น ทางหลวงหมายเลข 41 จากทางแยกระด บด นไปทางด านท ศใต ไปทาง อ.ท งสงสภาพป จจ บ นสองข างทางม กองบ น7 ท าอากาศยานนานาชาต ส ราษฎร ธาน สถานประกอบการ อาคารบ านเร อนไม หนาแน น เช น อาคาร พาณ ชย บ านพ กอาศ ย ร านอาหาร เพ งขายของช วคราว สถานท รวบรวมพ นธ ควบค ม (ปาล มน าม น) พบคลอง ห วเตยประมาณ กม ต ดผ าน ล กษณะน าข น ทางหลวงม ขนาด 4 ช องจราจร ท ศทางละ 2 ช อง จราจร ม ความกว างช องละ 3.50 เมตร ไหล ทางด านซ ายกว าง 2.50 เมตร ม เกาะกลางแบบร อง (Depressed Median) ผ วทางหลวงเป นชน ดแอสฟ ลต กคอนกร ต ม เขตทาง 80 เมตร โดยประมาณ ต งอย ในเขตพ นท ร บผ ดชอบระหว างหมวดการทางพ นพ น และหมวดการทางค ร ร ฐน คม จ ดแบ งความร บผ ดชอบ กม นอกจากน บร เวณ กม เป นแยกทางเข าท ต งท าอากาศยานนานาชาต ส ราษฎร ธาน ทางหลวงหมายเลข 417 จากทางแยกระด บด น ไปทางด านท ศตะว นออกไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช สองข าง ทางม อาคารบ านเร อนไม หนาแน น เช น อาคารพาณ ชย ร านอาหาร ทางหลวงม ขนาด 4 ช องจราจร ท ศทางละ 2 ช องจราจร ม ความกว างช องละ 3.50 เมตร ไหล ทางด านซ ายกว าง 2.50 เมตร ม เกาะกลางแบบร อง (Depressed Median) ผ วทางหลวงเป นชน ดแอสฟ ลต กคอนกร ต ม เขตทาง 80 เมตร โดยประมาณ ข อจาก ดของพ นท โครงการ -3-

5 พ นท โครงการอย ในเขตพ นท ควบค มของกองบ น 7 กองท พอากาศ ท ม ข อก าหนดจ าก ดความส งของอาคาร ส งปล กสร าง ม อาคารพาณ ชย และบ านเร อนท ต งอย ท งสองข างทางของทางหลวงหมายเลข 417 และ 41 ซ งเป น ข อจาก ดในการขยายเขตทาง เป นต น 6. ขอบเขตและแนวทางการดาเน นงาน การสารวจและออกแบบรายละเอ ยดทางแยกต างระด บ ท ปร กษาจะทาการว เคราะห การจราจรในบร เวณทางแยกและ โครงข าย ท าการส ารวจออกแบบทางแยกต างระด บเพ ออ านวยความสะดวกทางด านการจราจรให ม ประส ทธ ภาพส งส ด โดย คาน งถ งความปลอดภ ยแก ผ ใช รถใช ถนน ผลกระทบต อช มชนและสภาพแวดล อมในพ นท โครงการ สาหร บข นตอนการศ กษาด ง แสดงใน ร ปท 6-1 งานศ กษาด าน การจราจร งานประเม น ลประโยชน ด านการจราจร งานจ ดกรรมส ท เบ องต น (ถ าม ) งานสารวจ ออกแบบ เช งหล กการในทางเล อก ของโครงการ งานค ดเล อก ร ปแบบ ทางเล อก ร ปแบบ ทางเล อกท เหมาะสมท ส ด งานออกแบบ รายละเอ ยด งานประมา ราคา และจ ดทาเอกสาร ประกวดราคา แบบก อสร าง และเอกสาร ประกวดราคา งานประเม นระด บ ลกระทบ ส งแวดล อม งานศ กษา ลกระทบ ส งแวดล อมเบ องต น (IEE) การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน การศ กษาทางเล อกท เหมาะสมท ส ดของโครงการ การออกแบบรายละเอ ยด จ ดทาเอกสารประกวดราคา และการศ กษา ลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (IEE) ร ปท 6-1 แนวทางการดาเน นงาน 6.1 การศ กษาด านการจราจรและขนส ง รวบรวมข อม ลโครงการศ กษาท เก ยวข อง และข อม ลทางด านสถ ต การจราจรในอด ตบร เวณพ นท ศ กษาและ โครงข ายพ นท อ ทธ พล ในข นตอนต อไปจะท าการส ารวจข อม ลจราจรในสนามและว เคราะห ข อม ลท เก บรวบรวมมาและ แผนพ ฒนาต างๆ รวมท งพ ฒนาแบบจ าลองทางด านจราจร ซ งจะใช ในการพยากรณ ปร มาณจราจรในอนาคต ผลจากการศ กษา ด านจราจรจะน าไปใช ในค ดเล อกร ปแบบโครงการท เหมาะสม โดยการออกแบบจะแบ งล าด บการก อสร างทางแยกต างระด บ บางส วนเพ อรองร บจราจรในท ศทางท ม ปร มาณมากก อน แล วจ งก อสร างทางแยกต างระด บท สามารถรองร บปร มาณจราจรท ก ท ศทางในภายหล งเม อม ปร มาณจราจรท เหมาะสม -4-

6 6.2 งานด านว ศวกรรม งานสารวจและออกแบบทางแยกต างระด บจ ดต ดทางหลวงหมายเลข 41 ก บทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบ น) รวบรวมแผนงานโครงการต างๆ ของหน วยงานท เก ยวข อง ท งท ก าล งด าเน นงานและตามแผนงานฯ ซ งจะส งผล ต อร ปแบบโครงการบร เวณจ ดต ด/จ ดต อเช อม อาท เช น แผนงานก อสร าง/ขยายถนนสายย อย สาธารณ ปโภค ไฟฟ า/ประปา/ โทรศ พท จ ดเตร ยมแผนท ตรวจสอบอ ปสรรคส งก ดขวางและข อจาก ดทางด านกายภาพ เพ อการศ กษาและกาหนดร ปแบบทาง ยกระด บท เหมาะสม โดยม กระบวนการศ กษาด งน การสารวจและว เคราะห ปร มาณจราจรในป จจ บ นและอนาคต การสารวจภ ม ประเทศและการเจาะสารวจด นและว สด การสารวจอาคารระบายน าเด มและว เคราะห อ ทกว ทยา เพ อออกแบบระบบระบายน าท ต อเช อม งานออกแบบรายละเอ ยดและประมาณราคา 6.3 งานด านส งแวดล อม ด าเน นการรวบรวมข อม ลท ต ยภ ม ข อบ งค บหร อกฎหมายท เก ยวข อง รวมท งตรวจสอบข อจ าก ดและประเด น ส าค ญท จะส งผลโดยตรงต อร ปแบบทางเล อกของทางแยกต างระด บ จ ดท าหล กเกณฑ ค ดเล อกด านส งแวดล อมร วมก บ การศ กษาด านอ นในการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม ภายหล งจากท ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมแล วเสร จ จะท าการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (IEE) เพ อค ดกรองประเด นส าค ญท จะน าไปศ กษาประเม น ก าหนดมาตรการและ แนวทางในการลดผลกระทบควบค ไปก บการสารวจและออกแบบรายละเอ ยดเพ อก อสร างเป นระยะๆ 6.4 งานประชาส มพ น และการม ส วนร วมของประชาชน แนวค ดในการด าเน นงานโครงการจะให ประชาชนม ส วนร วมตลอดระยะเวลาการด าเน นงาน โดยปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ เพ อให เจ าหน าท ของร ฐและประชาชน ในพ นท เก ยวข อง องค กรเอกชน ผ ม ส วนได ส วนเส ยและประชาชนท วไปท สนใจในโครงการได ม โอกาสร วมร บทราบข อม ล แสดงความค ดเห น และรวบรวมข อเสนอแนะต างๆ มาประกอบการต ดส นใจในการออกแบบ เพ อลดผลกระทบทางส งคมท อาจเก ดข นให น อยท ส ด และเพ อให ประชาชนม ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการด าเน นงานของโครงการ สร ปก จกรรมหล กท จะดาเน นงาน ม ด งน การประช มปฐมน เทศโครงการ จะด าเน นการในระยะเร มต นของการศ กษาหร อก อนการพ จารณาทางเล อก/ ร ปแบบ ม ว ตถ ประสงค เพ อช แจงแนวทางการส ารวจ ออกแบบรายละเอ ยดโครงการ รวมท งข อม ลเบ องต น เก ยวก บโครงการและแผนการดาเน นงานโครงการ รวมท งข นตอนการดาเน นก จกรรมการประชาส มพ นธ และการ ม ส วนร วมของประชาชน การประช มกล มย อยเพ อร บฟ งความค ดเห นต อทางเล อกโครงการกล มย อยพ จารณาหาร อทางเล อกและร ปแบบท เหมาะสมและเกณฑ การค ดเล อก (คร งท 1) เป นการประช มกล มย อย ก บผ น าช มชน/ผ น าทางความค ด และ ต วแทนองค กร/หน วยงานท เก ยวข อง เพ อระดมความค ดเห น รวบรวมป ญหา ข อจ าก ดทางด านส งคม ของแต ละ ร ปแบบทางเล อก รวมท งน าเสนอหล กเกณฑ การพ จารณาความเหมาะสมของแนวทางเล อก อก ระดมความ ค ดเห น นา โดยจะนาผผลสร ปท ได มาประกอบการพ จารณาแนวทางเล อกของโครงการ การประช มสร ปผลการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม เป นการจ ดประช มใหญ ในล กษณะการส มมนาร บฟ งความ ค ดเห น เพ อหาร อก บผ ม ส วนได เส ย หน วยราชการ องค กรภาคเอกชนและประชาชน เพ อน าเสนอผลการศ กษา การค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมให ผ ท เก ยวข องท กฝ ายได ร บทราบ เป ดโอกาสให ท กฝ ายได ร วมแสดงความค ดเห น และข อเสนอแนะ เพ อนาไปปร บปร งทางต างระด บให ม ความเหมาะสม สอดคล องก บความต องการของประชาชน ในท องถ นและสภาพแวดล อมมากท ส ด -5-

7 การประช มกล มย อยเพ อร บฟ งความค ดเห นต อมาตรการด านส งแวดล อม เป นการประช มกล มย อย (Focus Group) ก บผ น าช มชน/ผ น าทางความค ด และต วแทนองค กร/หน วยงานท เก ยวข อง ต วแทนประชาชนท ได ร บ ผลกระทบ เพ อระดมความค ดเห นต อมาตรการด านส งแวดล อมและน าไปปร บปร งเพ อลดผลกระทบส งแวดล อม ของทางต างระด บให น อยท ส ด รวมท งสอดคล องก บความต องการของประชาชนในท องถ น การประช มสร ปผลการศ กษา เป นการจ ดประช มใหญ ในล กษณะการส มมนาร บฟ งความค ดเห น น าเสนอผล ศ กษาการสารวจออกแบบทางแยกต างระด บ รวมท งนาเสนอและมาตรการลดผลกระทบส งแวดล อมของโครงการ ให แก ผ ม ส วนได เส ย หน วยราชการ องค กรภาคเอกชน หน วยงานท เก ยวข องและประชาชน ท อย ตามแนวสายทาง และบร เวณใกล เค ยง เพ อให เก ดความเข าใจท ตรงก นและร วมก นผล กด นให โครงการด าเน นการในข นตอนถ ดไป (ข นการก อสร าง) 7. งานศ กษาทางเล อกร ปแบบทางแยกต างระด บ จากการรวบรวมข อม ลในพ นท การศ กภาพแวดล อมเบ องต น รวมท ง การพ จารณาสภาพจราจรและข อจาก ดของพ นท ท ปร กษาได กาหนดทางเล อกของร ปแบบการพ ฒนาทางแยกต างระด บ ด งน 7.1 ร ปแบบทางแยกต างระด บ ร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 1 เป นร ปแบบทางแยกต างระด บแบบต อเช อมตรง (Directional Type) โดยกาหนดให ทางเช อมยกระด บแบบตรง (Directional Ramp) ร บยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจากทางหลวง หมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) และทางเช อมยกระด บร บยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปจ งหว ดช มพร (R2) โดย R2ยกข าม R1 และได ออกแบบให ม ทางค ขนานบน ทล. 41 (F1 และ F2) ม ช องทางเล ยวซ ายจาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (A2) และ จาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปอ าเภอท งสง (A1) และม ช องทางกล บรถบน ทล. 417 (U1) สาหร บร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 1 ได แสดงใน ร ปท 7-1 ข อด สาหร บร ปแบบทางเล อกท 1 ม ด งน 1) การปร บปร งขยายช องจราจรเพ อรองร บปร มาณจราจรท เพ มข น ในอนาคตตามแนว ทล. 41 สามารถทาได ง าย โดยไม ต องทาการปร บเปล ยนแนวเรขาคณ ต 2) ทางเช อมยกระด บ เล ยวในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) ม ร ศม โค ง ทางราบมากกว าร ปแบบทางเล อกท 2 และ 3 สามารถรองร บความเร วได มากกว า และปลอดภ ยกว า ข อด อยสาหร บร ปแบบทางเล อกท 1 ม ด งน 1) ผ ใช ทางท อย ข าง ทล.417 ด านขวาทางบร เวณใกล ทางแยก โครงการ ท ประสงค จะเล ยวขวาไปจ งหว ดช มพรไม สามารถใช ทางเช อมยกระด บเพ อเล ยวขวาได 2) ไม ม จ ดกล บ รถบร เวณทางแยก ร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 2 เป นร ปแบบทางแยกต างระด บแบบต อเช อมตรง (Directional Type) โดยก าหนดให ทางเช อมยกระด บแบบก งตรง (Semi Directional Ramp) ร บยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจาก ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) พร อมท งช องทางกล บรถ ในช วงยกระด บ และก าหนดให ทางเช อมยกระด บแบบตรง (Directional Ramp) ร บยวดยานท เล ยวขวาใน ท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปจ งหว ดช มพร (R2) โดย R2 ยกข าม R1 และได ออกแบบให ม ทางค ขนานบน ทล. 41 (F1 และ F2) ม ช องทางเล ยวซ ายจาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไป จ งหว ดนครศร ธรรมราช (A2) และ จาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปอ าเภอท งสง (A1) และม ช องทางกล บรถ บน ทล. 417 (U1) สาหร บร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 2 ได แสดงใน ร ปท 7-2 ข อด ส าหร บร ปแบบทางเล อกท 2 ม ด งน 1) การปร บปร งขยายช องจราจรเพ อรองร บปร มาณจราจรท เพ มข นในอนาคตตามแนว ทล. 41 สามารถทาได ง าย โดยไม ต องทาการปร บเปล ยนแนวเรขาคณ ต 2) สามารถใช ทางเช อมยกระด บเพ อกล บรถได บน ทล. 41 บร เวณทางแยกในท ศทางไปท งสงได -6-

8 ข อด อยสาหร บร ปแบบทางเล อกท 2 ม ด งน 1) ผ ใช ทางท อย ข าง ทล.417 ด านขวาทางบร เวณใกล ทางแยก โครงการ ท ประสงค จะเล ยวขวาไปจ งหว ดช มพรไม สามารถใช ทางเช อมยกระด บเพ อเล ยวขวาได 2) ทางเช อม ยกระด บเล ยวในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) ม ร ศม โค งทางราบน อยกว าและสามารถรองร บความเร วได น อยกว า ร ปแบบทางเล อกท 1 ร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 3 เป นร ปแบบทางยกระด บในท ศทางตรงฝ งเหน อบน ทล. 41 ท ศทางจาก จ งหว ดช มพร ไปอาเภอท งสง (R1) ท เป นทางหล กของทางแยก โดยให ยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปจ งหว ดช มพร ลอดอย ระด บด นไม ต องต ดส ญญานไฟ และออกแบบทางยกระด บให ยวดยาน ท เล ยวขวาในท ศทางจาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R2) ยกระด บข ามจ ดต ดทาง แยก และยกข ามทางยกระด บ R1 และได ออกแบบให ม ทางค ขนานบน ทล. 41 (F1 และ F2) ม ช องทางเล ยวซ าย จาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (A2) และ จาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไป อาเภอท งสง (A1) ม ช องทางกล บรถบน ทล. 417 (U1) และช องทางกล บรถบน ทล. 41 (U2) ในท ศทางไปอ าเภอ ท งสง สาหร บร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 3 ได แสดงใน ร ปท 7-3 ข อด ส าหร บร ปแบบทางเล อกท 3 ม ด งน 1) ผ ใช ทางท อย ข าง ทล.417 ด านขวาทางบร เวณใกล ทางแยก โครงการ ท ประสงค จะเล ยวขวาไปจ งหว ดช มพรสามารถใช ช องทางจราจรระด บด นเพ อเล ยวขวาได มากกว า ร ปแบบทางเล อกท 1 และ 2 2) ม ช องจราจรเพ อกล บรถได บน ทล. 41 บร เวณทางแยกในท ศทางไปท งสงได ข อด อยส าหร บร ปแบบทางเล อกท 3 ม ด งน 1) การปร บปร งขยายช องจราจรเพ อรองร บปร มาณจราจรท เพ มข นในอนาคตตามแนว ทล. 41 ท าได ยากกว าร ปแบบทางเล อกท 1 และ 2 เน องจากเหล อพ นท ส าหร บการ ขยายน อยกว า 2) ทางเช อมยกระด บเล ยวในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไป จ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) ม ร ศม โค งทางราบน อยกว าและสามารถรองร บความเร วได น อยกว า ร ปแบบ ทางเล อกท 1 3) ทางค ขนานด านจ งหว ดช มพรไปอาเภอท งสง ไม ต อเน องขาดบร เวณช วงต ด ทล การปร บปร งแยกทางเข าสนามบ นส ราษฎร าน การปร บปร งแยกทางเข าสนามบ นส ราษฎร ธาน ป จจ บ นทางแยกเข าสนามบ นม การควบค มการจราจรโดย ส ญญาณไฟ การออกแบบปร บปร งทางแยกเข าสนามบ นจะช วยเพ มประส ทธ ภาพการรองร บปร มาณจราจรท ทาง แยก โดยการใช ส ญญาณไฟอ ตโนม ต ท ม ต วตรวจจ บยวดยาน (Loop Detector) การเพ มช องจราจรท รอเล ยวเข า สนามบ นจากเด ม 1 ช องจราจรเป น 2 ช องจราจรและการเพ มจ านวนช องจราจรรอเล ยวบร เวณทางออกจาก สนามบ น จากเด มท ออก 1 ช องจราจรเป น 2 ช องจราจร ส าหร บร ปแบบการปร บปร งแยกทางเข าสนามบ น ส ราษฎร ธาน ด งแสดงใน ร ปท เก ฑ การพ จาร าความเหมาะสม การค ดเล อกร ปแบบแนวทางเล อกของทางแยกต างระด บ จะพ จารณาความเหมาะสมใน 3 ด านหล ก ค อ 1.ด าน ว ศวกรรมและขนส ง 2.ด านเศรษฐก จและการลงท น 3.ด านผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บเกณฑ การพ จารณาเปร ยบเท ยบ ร ปแบบทางเล อกและการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมน น ท ปร กษาได ทาการแบ งน าหน กคะแนนของการพ จารณาในแต ละด าน ท ปร กษาได ทาการแบ งด งน 1. ด านว ศวกรรมและขนส ง 35 คะแนน ร ปทรงเรขาคณ ต ประส ทธ ภาพด านจราจร -7-

9 ความปลอดภ ยในการข บข ความยากง ายในการก อสร างเป นข นตอน 2. ด านเศรษฐก จและการลงท น 30 คะแนน ค าก อสร าง ค าบาร งร กษา 3. ด านผลกระทบส งแวดล อม 35 คะแนน น าผ วด น อากาศ / เส ยง / ความส นสะเท อน การคมนาคมขนส ง / อาช วอนาม ย / อ บ ต เหต และความปลอดภ ย / ผ ใช ทาง เศรษฐก จส งคม / การแบ งแยก แนวทางเล อกท เหมาะสมท ส ดค อค อแนวท ม ประโยชน ส งส ดและเก ดผลกระทบน อยท ส ดเม อพ จารณาในด านต างๆ ส าหร บผลการค ดเล อกร ปแบบแนวทางแยกต างระด บในน น ท ปร กษาจะน าเสนอในคร งถ ดไปในการประช มสร ปผลการ ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมซ งจะจ ดประมาณปลายเด อนม นาคม พ.ศ.25 ร ปท

10 ª µ r ª µ r ε rá µ³áª Å «µ Á Á Á Å»n Á Á Á «¼ r oµ εÁ» µ µ µ r ª µ Á Ŝřş µ µ µ r r µ µ É ³ ºÊ ªÁ  µ«µ  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝřş Å «µ r 5 5 $ ¼n µ řŝš ŜŘŘ ª µ Á Ŝř ř ŘŘŘ ª µ Á Ŝřş Å Å»n  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝř Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝřş Å «µ  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝřş Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝř Å»  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å»n ) ¼n µ Á Å» Á Á $ ) Á Á ºÊ É ş µ µ«â ³ ºÊ É µ µ r 8 Á µ Á Á Á µ ¼ É ş ř ¼   nµ ³ ¼ Â É ř ª µ Á Ŝř  ³ Ŝřş µ Á É ºÊ ªÁ   ªÁ ºÊ É ş µ µ  ªÁ Á Å ş 0 řşś ŝřř ª µ Á Ŝř»n Å Á Ŝř µ ª µ Á Á µ Á Á

11 ª µ r ª µ r Å»n Á Á Á Á Á Á Å «µ ε rá µ³áª «¼ r oµ εÁ» µ µ µ r ª µ Á Ŝřş µ µ µ r r µ µ É ³ ºÊ ºÊ É ş µ µ«â ³ ºÊ É µ µ r «Â ªÁ µ µ ª Á ş řŝš ŜŘŘ ª µ Á Ŝř ř ŘŘŘ ª µ Á Ŝřş µ Å ¼ É ş Ś ¼   nµ ³ ¼ Â É Ś r 5 5 ¼n µ Á Á Å»n $ ) ¼n µ Á Á Å» Á Á  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝř Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝřş Å «µ  ³Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å» n  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝřş Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝř Å»  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å» n  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝřş Å «µ ) µ Á µ Á Á Á $ 8 ª µ Á Ŝř  ³ Ŝřş»  ªÁ Á Å É ºÊ ªÁ   ªÁ ºÊ É ş µ µ«0 řşś ŝřř ª µ Á Ŝř»n Å Á Ŝř µ ª µ Á Á µ Á Á

12  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝř ª µ r ª µ r Å»n Á Á Á Á Á Á Å «µ ε rá µ³áª «¼ r oµ εÁ» µ µ µ r ª µ Á Ŝřş r µ µ µ µ µ r É ³ ºÊ ºÊ É ş µ µ«â ³ ºÊ É µ µ r «Â ªÁ µ µ ªÁ ş řŝš ŜŘŘ ª µ Á Ŝř ř ŘŘŘ ª µ Á Ŝřş Å Á Á Å» µ ¼ É ş ś ¼   nµ ³ ¼ Â É ś r 5 5 Á Á Å»n $ $ ¼n µ µ Á µ Á Á Á  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝřş Å «µ  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å» n  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝřş Å «µ  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝř Å» ) ¼n µ Á Á $ )  ªÁ Á» Å»n É ºÊ ªÁ   ªÁ ºÊ É ş µ µ«ª µ Á Ŝř  ³ Ŝřş řşś ŝřř ª µ Á Ŝř Å Á Ŝř µ ª µ Á Á µ Á Á

13

14 8. การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน การม ส วนร วมของประชาชนม ความสาค ญอย างมากต อการพ ฒนาโครงการ กรมทางหลวงจ งจ ดให ม ก จกรรมต างๆ เพ อ เป ดโอกาสให ประชาชนร บทราบและแสดงร วมความค ดเห นอย างเสร โดยม การดาเน นงานด งต อไปน 8.1 การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชนท านมา ได ดาเน นการเข าพบ หาร อ ห วหน าส วนราชการ เพ อประชาส มพ นธ และช แจงรายละเอ ยดเบ องต น ตลอดจนร บทราบ สภาพป ญหา หล งจากน นได ดาเน นการจ ดการประช มปฐมน เทศโครงการเม อ ว นพ ธท 26 พฤศจ กายน พ.ศ.2557 ณ. โรงแรม เค พาร ค อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน โดยม ภาพบรรยากาศด งน เข าพบนายกองค การบร หารส วนตาบลมะลวน ประชาส มพ น ประชาชนในพ นท โครงการ นายอวยช ย อ นทร นาค รอง ว าราชการจ งหว ด ส ราษฎร าน เป นประ านการประช ม รอง ว าราชการจ งหว ดส ราษฎร าน ร วมถ ายภาพ ก บค ะทางานของกรมทางหลวงและท ปร กษา บรรยากาศการประช มปฐมน เทศโครงการ -12-

15 8.2 แ นการดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน กรอบระยะเวลาเบ องต นของการดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชนด งแสดงใน ตารางท ตารางท ข นตอนการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน ก จกรรม ต.ค. 57 พ.ย. 57.ค. 57 ม.ค. ก.พ. ระยะเวลา (เด อน) ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. การประชาส มพ น โครงการ 2. การประช มปฐมน เทศ โครงการ 3. การประช มกล มย อยเพ อร บ ฟ งความค ดเห นต อทางเล อก โครงการ 4. การประช มสร ป ลการ ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม 5. การประช มกล มย อยเพ อร บ ฟ งความค ดเห นต อมาตรการ ด านส งแวดล อม 6. การประช มสร ป ลการศ กษา 9. การประชาส มพ น ให ข อม ลข าวสารแก ประชาชน เป นการแนะนาและแสดงความก าวหน าของโครงการเพ อนาเสนอข อม ลเก ยวก บการด าเน นงานโครงการ และแผนการ ม ส วนร วมของประชาชน รวมถ งการเผยแพร ข อม ลข าวสารเพ อการกระจายข อม ล โดยผ านส อประชาส มพ นธ อาท เช น แผ น พ บ บอร ดประชาส มพ นธ เอกสารประกอบการประช ม โดยทางโครงการจะใช ว ธ การฝากผ านผ น าช มชนและรายการหอ กระจายข าวประจาพ นท 10. แ นการดาเน นงานในข นตอนต อไป 1) ด านว ศวกรรม งานค ดเล อกแนวเส นทางเล อกท เหมาะสมของโครงการ และงานออกแบบเบ องต น 2) ด านส งแวดล อม ศ กษาและรวบรวมข อม ลพ นฐานสภาพพ นท ป จจ บ นของโครงการ และพ นท ใกล เค ยง น าผลท ได มาว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (IEE) -13-

16 น าประเด นทางด านส งแวดล อมท ได จากการประช มการม ส วนร วมของประชาชนมาร วมพ จารณาในการ ออกแบบ 3) ด านการม ส วนร วมของประชาชน ดาเน นการจ ดประช มสร ปผลการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม 11. ต ดต อและสอบถามข อม ลเพ มเต ม กรมทางหลวง ถนนศร อย ธยา แขวงท งพญาไท เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : แขวงการทางส ราษฎร าน เลขท 111 ถนนธราธ บด ตาบลท าข าม อาเภอพ นพ น จ งหว ดส ราษฎร ธาน โทรศ พท : โทรสาร : บร ษ ทท ปร กษา บร ษ ท ไทย เอ มเอ ม จาก ด ค ณณ ฐพงศ ฐานะร งไพศาล (ด านว ศวกรรม) ค ณส คท นพร ตนบ ณณ ต (ด านส งแวดล อม) ค ณณ ฐว ฒ เอ ยมกาญจน (การม ส วนร วมของประชาชน) เลขท 65/159, 65/162 อาคารชานาญเพ ญชาต ฯ ช น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห วยขวาง เขตห วยขวาง กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : บร ษ ท ล านนาเอ นจ เน ยร ง คอนซ ลแตนท ส จาก ด เลขท 1/816 ซอย 60 (กม. 26) ถนนพหลโยธ น ตาบลค คต อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน โทรศ พท : , โทรสาร :

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 แผนการบร หารโครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information