INTERSECTION OF PROJECT LOCATION MAP. Mott MacDonald LANNA

Size: px
Start display at page:

Download "INTERSECTION OF PROJECT LOCATION MAP. Mott MacDonald LANNA"

Transcription

1 INTERSECTION OF PROJECT LOCATION MAP Mott MacDonald LANNA

2 1. ความเป นมาของโครงการ กรมทางหลวงได จ ดท าแผนพ ฒนาทางหลวง โดยก าหนดตามท ศทางของการพ ฒนาระบบคมนาคมและขนส งของ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แต ละฉบ บมาตามล าด บ งานท ด าเน นการจะครอบคล มถ งโครงการใหม ซ งเป นงบ ลงท นก อสร างและบ รณะทางหลวงท วประเทศ อาท งานก อสร างทางหลวงพ เศษระหว างเม อง งานก อสร างเพ มมาตรฐานทาง หลวงให เป น 4 ช องจราจรหร อมากกว า งานบ รณะและปร บปร งทางลาดยางเด ม งานก อสร างเป นทางลาดยางมาตรฐาน งาน ก อสร างทางแนวใหม งานก อสร างทางแยกต างระด บและสะพานลอย ตลอดจนงานอ านวยความปลอดภ ย เป นภารก จหล กท กรมทางหลวงม งท จะพ ฒนาให สมบ รณ กรมทางหลวงจ งได ว าจ างบร ษ ทท ปร กษาในการส ารวจและออกแบบ เพ อให เป นไป ตามแผนท นก บงานโครงการก อสร างจ ดต ดทางหลวงหมายเลข 41 ก บทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบ น) ด งแสดงในร ป ท 1-1 ในป จจ บ นทางแยกด งกล าวม ปร มาณการจราจรท หนาแน นและม แนวโน มส งข นอย างต อเน อง แม ป จจ บ นทางแยก ด งกล าวได ปร บปร งเป นทางแยกท ม ไฟส ญญาณควบค มแล วก ตาม แต ย งคงม อ บ ต เหต เก ดข นบ อยคร ง เพ อเป นการบรรเทา ป ญหาด งกล าว กรมทางหลวงจ งม แผนปร บปร งบร เวณทางแยกให เป นทางแยกต างระด บ โดยม งเน นให การพ ฒนาโครงการม ความสมบ รณ ทางด านว ศวกรรม อ านวยความสะดวกทางด านการจราจรให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ค าน งถ งความปลอดภ ยผ ใช รถใช ถนน ลดผลกระทบต อช มชน สอดคล องก บสภาพส งแวดล อม เศรษฐก จ และส งคมในพ นท ร ปท 1-1 โครงข ายทางหลวงและท ต งโครงการ (แยกสนามบ น) -1-

3 2. ว ตถ ประสงค เพ อดาเน นการสารวจและออกแบบรายละเอ ยด ตลอดจนจ ดเตร ยมเอกสารประกอบการประกวดราคาและประเม น ราคาสาหร บโครงการทางแยกต างระด บ เพ อให การพ ฒนาโครงการม ความสมบ รณ ทางด านว ศวกรรมสอดคล องก บสภาพส งแวดล อมเศรษฐก จและส งคม พ จารณาร ปแบบของโครงการให ม ความสอดคล องก บสภาพกายภาพและม ผลกระทบต อประชาชนและช มชนน อย ท ส ด 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากโครงการ เพ อบรรเทาป ญหาจราจร เพ มความรวดเร วและความปลอดภ ยในการเด นทางของประชาชน เพ อรองร บการขยายต วของภาคการท องเท ยว โดยการพ ฒนาโครงข ายถนนท เป นจ ดเช อมต อการเด นทางระหว าง จ งหว ดส ราษฎร ธาน และจ งหว ดอ นๆ ในภาคใต รวมไปถ งการเด นทางไปย งท าเร อส แหล งท องเท ยวท สาค ญต างๆ เพ อรองร บการขยายต วของภาคขนส ง ช วยลดระยะเวลาและค าใช จ ายของผ ใช เส นทาง ส งเสร มประส ทธ ภาพโครงข ายการเด นทางของจ งหว ดส ราษฎร ธาน ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 4. พ นท ศ กษา พ นท เป าหมายในการด าเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน ครอบคล มพ นท 2 ต าบล 5 หม บ าน ส วนของ ต าบลห วเตย ประกอบด วย 3 หม บ าน ได แก หม ท 1 บ านห วเกาะ หม ท 3 บ านห วสวน และหม ท 7 บ านดอนร ส วนต าบล มะลวน ประกอบด วย 2 หม บ าน ได แก หม ท 1 บ านห วหาญ และ หม ท 5 บ านต นปาบ โดยจะเน นประชาชนท อย ในพ นท โดยรอบโครงการในร ศม 500 เมตรจากแนวเขตทาง สาหร บพ นท เป าหมายด งแสดงใน ตารางท และร ปท 4-1 ตารางท 4-1 พ นท เป าหมายในการดาเน นงาน (แยกสนามบ น) จ งหว ด อาเภอ ตาบล หม บ าน หม ท บ านห วเกาะ 1 ห วเตย บ านห วสวน 3 ส ราษฎร ธาน พ นพ น บ านดอนร 7 มะลวน บ านห วหาญ 1 บ านต นปาบ 5 1 จ งหว ด 1 อ าเภอ 2 ต าบล 5 หม บ าน -2-

4 ร ปท 4-1 ขอบเขตพ นท ดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน (แยกสนามบ น) 5. รายละเอ ยดพ นฐานของโครงการ จากการส ารวจภาคสนามเบ องต น พบว า บร เวณพ นท โครงการประกอบด วยโครงข ายคมนาคมท เก ยวข องก บพ นท โครงการโดยม ล กษณะโครงข ายและล กษณะทางกายภาพ สร ปได ด งน ทางหลวงหมายเลข 41 จากทางแยกระด บด นไปด านท ศเหน อทางจ งหว ดช มพร สภาพป จจ บ นสองข างทางม สถานประกอบการ อาคารบ านเร อนไม หนาแน น เช น หมวดการทางพ นพ น อาคารพาณ ชย บ านพ กช นเด ยว พ นท รกร าง เป นต น ทางหลวงม ขนาด 4 ช องจราจร ท ศทางละ 2 ช องจราจร ม ความกว างช องละ 3.50 เมตร ไหล ทางด านซ ายกว าง 2.50 เมตร ม เกาะกลางแบบร อง (Depressed Median) ผ วทางหลวงเป นชน ดแอสฟ ลต กคอนกร ต ม เขตทาง 80 เมตร โดยประมาณต งอย ในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหมวดการทางพ นพ น ทางหลวงหมายเลข 41 จากทางแยกระด บด นไปทางด านท ศใต ไปทาง อ.ท งสงสภาพป จจ บ นสองข างทางม กองบ น7 ท าอากาศยานนานาชาต ส ราษฎร ธาน สถานประกอบการ อาคารบ านเร อนไม หนาแน น เช น อาคาร พาณ ชย บ านพ กอาศ ย ร านอาหาร เพ งขายของช วคราว สถานท รวบรวมพ นธ ควบค ม (ปาล มน าม น) พบคลอง ห วเตยประมาณ กม ต ดผ าน ล กษณะน าข น ทางหลวงม ขนาด 4 ช องจราจร ท ศทางละ 2 ช อง จราจร ม ความกว างช องละ 3.50 เมตร ไหล ทางด านซ ายกว าง 2.50 เมตร ม เกาะกลางแบบร อง (Depressed Median) ผ วทางหลวงเป นชน ดแอสฟ ลต กคอนกร ต ม เขตทาง 80 เมตร โดยประมาณ ต งอย ในเขตพ นท ร บผ ดชอบระหว างหมวดการทางพ นพ น และหมวดการทางค ร ร ฐน คม จ ดแบ งความร บผ ดชอบ กม นอกจากน บร เวณ กม เป นแยกทางเข าท ต งท าอากาศยานนานาชาต ส ราษฎร ธาน ทางหลวงหมายเลข 417 จากทางแยกระด บด น ไปทางด านท ศตะว นออกไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช สองข าง ทางม อาคารบ านเร อนไม หนาแน น เช น อาคารพาณ ชย ร านอาหาร ทางหลวงม ขนาด 4 ช องจราจร ท ศทางละ 2 ช องจราจร ม ความกว างช องละ 3.50 เมตร ไหล ทางด านซ ายกว าง 2.50 เมตร ม เกาะกลางแบบร อง (Depressed Median) ผ วทางหลวงเป นชน ดแอสฟ ลต กคอนกร ต ม เขตทาง 80 เมตร โดยประมาณ ข อจาก ดของพ นท โครงการ -3-

5 พ นท โครงการอย ในเขตพ นท ควบค มของกองบ น 7 กองท พอากาศ ท ม ข อก าหนดจ าก ดความส งของอาคาร ส งปล กสร าง ม อาคารพาณ ชย และบ านเร อนท ต งอย ท งสองข างทางของทางหลวงหมายเลข 417 และ 41 ซ งเป น ข อจาก ดในการขยายเขตทาง เป นต น 6. ขอบเขตและแนวทางการดาเน นงาน การสารวจและออกแบบรายละเอ ยดทางแยกต างระด บ ท ปร กษาจะทาการว เคราะห การจราจรในบร เวณทางแยกและ โครงข าย ท าการส ารวจออกแบบทางแยกต างระด บเพ ออ านวยความสะดวกทางด านการจราจรให ม ประส ทธ ภาพส งส ด โดย คาน งถ งความปลอดภ ยแก ผ ใช รถใช ถนน ผลกระทบต อช มชนและสภาพแวดล อมในพ นท โครงการ สาหร บข นตอนการศ กษาด ง แสดงใน ร ปท 6-1 งานศ กษาด าน การจราจร งานประเม น ลประโยชน ด านการจราจร งานจ ดกรรมส ท เบ องต น (ถ าม ) งานสารวจ ออกแบบ เช งหล กการในทางเล อก ของโครงการ งานค ดเล อก ร ปแบบ ทางเล อก ร ปแบบ ทางเล อกท เหมาะสมท ส ด งานออกแบบ รายละเอ ยด งานประมา ราคา และจ ดทาเอกสาร ประกวดราคา แบบก อสร าง และเอกสาร ประกวดราคา งานประเม นระด บ ลกระทบ ส งแวดล อม งานศ กษา ลกระทบ ส งแวดล อมเบ องต น (IEE) การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน การศ กษาทางเล อกท เหมาะสมท ส ดของโครงการ การออกแบบรายละเอ ยด จ ดทาเอกสารประกวดราคา และการศ กษา ลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (IEE) ร ปท 6-1 แนวทางการดาเน นงาน 6.1 การศ กษาด านการจราจรและขนส ง รวบรวมข อม ลโครงการศ กษาท เก ยวข อง และข อม ลทางด านสถ ต การจราจรในอด ตบร เวณพ นท ศ กษาและ โครงข ายพ นท อ ทธ พล ในข นตอนต อไปจะท าการส ารวจข อม ลจราจรในสนามและว เคราะห ข อม ลท เก บรวบรวมมาและ แผนพ ฒนาต างๆ รวมท งพ ฒนาแบบจ าลองทางด านจราจร ซ งจะใช ในการพยากรณ ปร มาณจราจรในอนาคต ผลจากการศ กษา ด านจราจรจะน าไปใช ในค ดเล อกร ปแบบโครงการท เหมาะสม โดยการออกแบบจะแบ งล าด บการก อสร างทางแยกต างระด บ บางส วนเพ อรองร บจราจรในท ศทางท ม ปร มาณมากก อน แล วจ งก อสร างทางแยกต างระด บท สามารถรองร บปร มาณจราจรท ก ท ศทางในภายหล งเม อม ปร มาณจราจรท เหมาะสม -4-

6 6.2 งานด านว ศวกรรม งานสารวจและออกแบบทางแยกต างระด บจ ดต ดทางหลวงหมายเลข 41 ก บทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบ น) รวบรวมแผนงานโครงการต างๆ ของหน วยงานท เก ยวข อง ท งท ก าล งด าเน นงานและตามแผนงานฯ ซ งจะส งผล ต อร ปแบบโครงการบร เวณจ ดต ด/จ ดต อเช อม อาท เช น แผนงานก อสร าง/ขยายถนนสายย อย สาธารณ ปโภค ไฟฟ า/ประปา/ โทรศ พท จ ดเตร ยมแผนท ตรวจสอบอ ปสรรคส งก ดขวางและข อจาก ดทางด านกายภาพ เพ อการศ กษาและกาหนดร ปแบบทาง ยกระด บท เหมาะสม โดยม กระบวนการศ กษาด งน การสารวจและว เคราะห ปร มาณจราจรในป จจ บ นและอนาคต การสารวจภ ม ประเทศและการเจาะสารวจด นและว สด การสารวจอาคารระบายน าเด มและว เคราะห อ ทกว ทยา เพ อออกแบบระบบระบายน าท ต อเช อม งานออกแบบรายละเอ ยดและประมาณราคา 6.3 งานด านส งแวดล อม ด าเน นการรวบรวมข อม ลท ต ยภ ม ข อบ งค บหร อกฎหมายท เก ยวข อง รวมท งตรวจสอบข อจ าก ดและประเด น ส าค ญท จะส งผลโดยตรงต อร ปแบบทางเล อกของทางแยกต างระด บ จ ดท าหล กเกณฑ ค ดเล อกด านส งแวดล อมร วมก บ การศ กษาด านอ นในการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม ภายหล งจากท ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมแล วเสร จ จะท าการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (IEE) เพ อค ดกรองประเด นส าค ญท จะน าไปศ กษาประเม น ก าหนดมาตรการและ แนวทางในการลดผลกระทบควบค ไปก บการสารวจและออกแบบรายละเอ ยดเพ อก อสร างเป นระยะๆ 6.4 งานประชาส มพ น และการม ส วนร วมของประชาชน แนวค ดในการด าเน นงานโครงการจะให ประชาชนม ส วนร วมตลอดระยะเวลาการด าเน นงาน โดยปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ เพ อให เจ าหน าท ของร ฐและประชาชน ในพ นท เก ยวข อง องค กรเอกชน ผ ม ส วนได ส วนเส ยและประชาชนท วไปท สนใจในโครงการได ม โอกาสร วมร บทราบข อม ล แสดงความค ดเห น และรวบรวมข อเสนอแนะต างๆ มาประกอบการต ดส นใจในการออกแบบ เพ อลดผลกระทบทางส งคมท อาจเก ดข นให น อยท ส ด และเพ อให ประชาชนม ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการด าเน นงานของโครงการ สร ปก จกรรมหล กท จะดาเน นงาน ม ด งน การประช มปฐมน เทศโครงการ จะด าเน นการในระยะเร มต นของการศ กษาหร อก อนการพ จารณาทางเล อก/ ร ปแบบ ม ว ตถ ประสงค เพ อช แจงแนวทางการส ารวจ ออกแบบรายละเอ ยดโครงการ รวมท งข อม ลเบ องต น เก ยวก บโครงการและแผนการดาเน นงานโครงการ รวมท งข นตอนการดาเน นก จกรรมการประชาส มพ นธ และการ ม ส วนร วมของประชาชน การประช มกล มย อยเพ อร บฟ งความค ดเห นต อทางเล อกโครงการกล มย อยพ จารณาหาร อทางเล อกและร ปแบบท เหมาะสมและเกณฑ การค ดเล อก (คร งท 1) เป นการประช มกล มย อย ก บผ น าช มชน/ผ น าทางความค ด และ ต วแทนองค กร/หน วยงานท เก ยวข อง เพ อระดมความค ดเห น รวบรวมป ญหา ข อจ าก ดทางด านส งคม ของแต ละ ร ปแบบทางเล อก รวมท งน าเสนอหล กเกณฑ การพ จารณาความเหมาะสมของแนวทางเล อก อก ระดมความ ค ดเห น นา โดยจะนาผผลสร ปท ได มาประกอบการพ จารณาแนวทางเล อกของโครงการ การประช มสร ปผลการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม เป นการจ ดประช มใหญ ในล กษณะการส มมนาร บฟ งความ ค ดเห น เพ อหาร อก บผ ม ส วนได เส ย หน วยราชการ องค กรภาคเอกชนและประชาชน เพ อน าเสนอผลการศ กษา การค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมให ผ ท เก ยวข องท กฝ ายได ร บทราบ เป ดโอกาสให ท กฝ ายได ร วมแสดงความค ดเห น และข อเสนอแนะ เพ อนาไปปร บปร งทางต างระด บให ม ความเหมาะสม สอดคล องก บความต องการของประชาชน ในท องถ นและสภาพแวดล อมมากท ส ด -5-

7 การประช มกล มย อยเพ อร บฟ งความค ดเห นต อมาตรการด านส งแวดล อม เป นการประช มกล มย อย (Focus Group) ก บผ น าช มชน/ผ น าทางความค ด และต วแทนองค กร/หน วยงานท เก ยวข อง ต วแทนประชาชนท ได ร บ ผลกระทบ เพ อระดมความค ดเห นต อมาตรการด านส งแวดล อมและน าไปปร บปร งเพ อลดผลกระทบส งแวดล อม ของทางต างระด บให น อยท ส ด รวมท งสอดคล องก บความต องการของประชาชนในท องถ น การประช มสร ปผลการศ กษา เป นการจ ดประช มใหญ ในล กษณะการส มมนาร บฟ งความค ดเห น น าเสนอผล ศ กษาการสารวจออกแบบทางแยกต างระด บ รวมท งนาเสนอและมาตรการลดผลกระทบส งแวดล อมของโครงการ ให แก ผ ม ส วนได เส ย หน วยราชการ องค กรภาคเอกชน หน วยงานท เก ยวข องและประชาชน ท อย ตามแนวสายทาง และบร เวณใกล เค ยง เพ อให เก ดความเข าใจท ตรงก นและร วมก นผล กด นให โครงการด าเน นการในข นตอนถ ดไป (ข นการก อสร าง) 7. งานศ กษาทางเล อกร ปแบบทางแยกต างระด บ จากการรวบรวมข อม ลในพ นท การศ กภาพแวดล อมเบ องต น รวมท ง การพ จารณาสภาพจราจรและข อจาก ดของพ นท ท ปร กษาได กาหนดทางเล อกของร ปแบบการพ ฒนาทางแยกต างระด บ ด งน 7.1 ร ปแบบทางแยกต างระด บ ร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 1 เป นร ปแบบทางแยกต างระด บแบบต อเช อมตรง (Directional Type) โดยกาหนดให ทางเช อมยกระด บแบบตรง (Directional Ramp) ร บยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจากทางหลวง หมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) และทางเช อมยกระด บร บยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปจ งหว ดช มพร (R2) โดย R2ยกข าม R1 และได ออกแบบให ม ทางค ขนานบน ทล. 41 (F1 และ F2) ม ช องทางเล ยวซ ายจาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (A2) และ จาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปอ าเภอท งสง (A1) และม ช องทางกล บรถบน ทล. 417 (U1) สาหร บร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 1 ได แสดงใน ร ปท 7-1 ข อด สาหร บร ปแบบทางเล อกท 1 ม ด งน 1) การปร บปร งขยายช องจราจรเพ อรองร บปร มาณจราจรท เพ มข น ในอนาคตตามแนว ทล. 41 สามารถทาได ง าย โดยไม ต องทาการปร บเปล ยนแนวเรขาคณ ต 2) ทางเช อมยกระด บ เล ยวในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) ม ร ศม โค ง ทางราบมากกว าร ปแบบทางเล อกท 2 และ 3 สามารถรองร บความเร วได มากกว า และปลอดภ ยกว า ข อด อยสาหร บร ปแบบทางเล อกท 1 ม ด งน 1) ผ ใช ทางท อย ข าง ทล.417 ด านขวาทางบร เวณใกล ทางแยก โครงการ ท ประสงค จะเล ยวขวาไปจ งหว ดช มพรไม สามารถใช ทางเช อมยกระด บเพ อเล ยวขวาได 2) ไม ม จ ดกล บ รถบร เวณทางแยก ร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 2 เป นร ปแบบทางแยกต างระด บแบบต อเช อมตรง (Directional Type) โดยก าหนดให ทางเช อมยกระด บแบบก งตรง (Semi Directional Ramp) ร บยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจาก ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) พร อมท งช องทางกล บรถ ในช วงยกระด บ และก าหนดให ทางเช อมยกระด บแบบตรง (Directional Ramp) ร บยวดยานท เล ยวขวาใน ท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปจ งหว ดช มพร (R2) โดย R2 ยกข าม R1 และได ออกแบบให ม ทางค ขนานบน ทล. 41 (F1 และ F2) ม ช องทางเล ยวซ ายจาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไป จ งหว ดนครศร ธรรมราช (A2) และ จาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปอ าเภอท งสง (A1) และม ช องทางกล บรถ บน ทล. 417 (U1) สาหร บร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 2 ได แสดงใน ร ปท 7-2 ข อด ส าหร บร ปแบบทางเล อกท 2 ม ด งน 1) การปร บปร งขยายช องจราจรเพ อรองร บปร มาณจราจรท เพ มข นในอนาคตตามแนว ทล. 41 สามารถทาได ง าย โดยไม ต องทาการปร บเปล ยนแนวเรขาคณ ต 2) สามารถใช ทางเช อมยกระด บเพ อกล บรถได บน ทล. 41 บร เวณทางแยกในท ศทางไปท งสงได -6-

8 ข อด อยสาหร บร ปแบบทางเล อกท 2 ม ด งน 1) ผ ใช ทางท อย ข าง ทล.417 ด านขวาทางบร เวณใกล ทางแยก โครงการ ท ประสงค จะเล ยวขวาไปจ งหว ดช มพรไม สามารถใช ทางเช อมยกระด บเพ อเล ยวขวาได 2) ทางเช อม ยกระด บเล ยวในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) ม ร ศม โค งทางราบน อยกว าและสามารถรองร บความเร วได น อยกว า ร ปแบบทางเล อกท 1 ร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 3 เป นร ปแบบทางยกระด บในท ศทางตรงฝ งเหน อบน ทล. 41 ท ศทางจาก จ งหว ดช มพร ไปอาเภอท งสง (R1) ท เป นทางหล กของทางแยก โดยให ยวดยานท เล ยวขวาในท ศทางจาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไปจ งหว ดช มพร ลอดอย ระด บด นไม ต องต ดส ญญานไฟ และออกแบบทางยกระด บให ยวดยาน ท เล ยวขวาในท ศทางจาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (R2) ยกระด บข ามจ ดต ดทาง แยก และยกข ามทางยกระด บ R1 และได ออกแบบให ม ทางค ขนานบน ทล. 41 (F1 และ F2) ม ช องทางเล ยวซ าย จาก ทล. 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไปจ งหว ดนครศร ธรรมราช (A2) และ จาก ทล. 417 ไป ทล. 41 ท ศทางไป อาเภอท งสง (A1) ม ช องทางกล บรถบน ทล. 417 (U1) และช องทางกล บรถบน ทล. 41 (U2) ในท ศทางไปอ าเภอ ท งสง สาหร บร ปแบบทางแยกต างระด บทางเล อกท 3 ได แสดงใน ร ปท 7-3 ข อด ส าหร บร ปแบบทางเล อกท 3 ม ด งน 1) ผ ใช ทางท อย ข าง ทล.417 ด านขวาทางบร เวณใกล ทางแยก โครงการ ท ประสงค จะเล ยวขวาไปจ งหว ดช มพรสามารถใช ช องทางจราจรระด บด นเพ อเล ยวขวาได มากกว า ร ปแบบทางเล อกท 1 และ 2 2) ม ช องจราจรเพ อกล บรถได บน ทล. 41 บร เวณทางแยกในท ศทางไปท งสงได ข อด อยส าหร บร ปแบบทางเล อกท 3 ม ด งน 1) การปร บปร งขยายช องจราจรเพ อรองร บปร มาณจราจรท เพ มข นในอนาคตตามแนว ทล. 41 ท าได ยากกว าร ปแบบทางเล อกท 1 และ 2 เน องจากเหล อพ นท ส าหร บการ ขยายน อยกว า 2) ทางเช อมยกระด บเล ยวในท ศทางจากทางหลวงหมายเลข (ทล.) 41 ไป ทล. 417 ท ศทางไป จ งหว ดนครศร ธรรมราช (R1) ม ร ศม โค งทางราบน อยกว าและสามารถรองร บความเร วได น อยกว า ร ปแบบ ทางเล อกท 1 3) ทางค ขนานด านจ งหว ดช มพรไปอาเภอท งสง ไม ต อเน องขาดบร เวณช วงต ด ทล การปร บปร งแยกทางเข าสนามบ นส ราษฎร าน การปร บปร งแยกทางเข าสนามบ นส ราษฎร ธาน ป จจ บ นทางแยกเข าสนามบ นม การควบค มการจราจรโดย ส ญญาณไฟ การออกแบบปร บปร งทางแยกเข าสนามบ นจะช วยเพ มประส ทธ ภาพการรองร บปร มาณจราจรท ทาง แยก โดยการใช ส ญญาณไฟอ ตโนม ต ท ม ต วตรวจจ บยวดยาน (Loop Detector) การเพ มช องจราจรท รอเล ยวเข า สนามบ นจากเด ม 1 ช องจราจรเป น 2 ช องจราจรและการเพ มจ านวนช องจราจรรอเล ยวบร เวณทางออกจาก สนามบ น จากเด มท ออก 1 ช องจราจรเป น 2 ช องจราจร ส าหร บร ปแบบการปร บปร งแยกทางเข าสนามบ น ส ราษฎร ธาน ด งแสดงใน ร ปท เก ฑ การพ จาร าความเหมาะสม การค ดเล อกร ปแบบแนวทางเล อกของทางแยกต างระด บ จะพ จารณาความเหมาะสมใน 3 ด านหล ก ค อ 1.ด าน ว ศวกรรมและขนส ง 2.ด านเศรษฐก จและการลงท น 3.ด านผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บเกณฑ การพ จารณาเปร ยบเท ยบ ร ปแบบทางเล อกและการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมน น ท ปร กษาได ทาการแบ งน าหน กคะแนนของการพ จารณาในแต ละด าน ท ปร กษาได ทาการแบ งด งน 1. ด านว ศวกรรมและขนส ง 35 คะแนน ร ปทรงเรขาคณ ต ประส ทธ ภาพด านจราจร -7-

9 ความปลอดภ ยในการข บข ความยากง ายในการก อสร างเป นข นตอน 2. ด านเศรษฐก จและการลงท น 30 คะแนน ค าก อสร าง ค าบาร งร กษา 3. ด านผลกระทบส งแวดล อม 35 คะแนน น าผ วด น อากาศ / เส ยง / ความส นสะเท อน การคมนาคมขนส ง / อาช วอนาม ย / อ บ ต เหต และความปลอดภ ย / ผ ใช ทาง เศรษฐก จส งคม / การแบ งแยก แนวทางเล อกท เหมาะสมท ส ดค อค อแนวท ม ประโยชน ส งส ดและเก ดผลกระทบน อยท ส ดเม อพ จารณาในด านต างๆ ส าหร บผลการค ดเล อกร ปแบบแนวทางแยกต างระด บในน น ท ปร กษาจะน าเสนอในคร งถ ดไปในการประช มสร ปผลการ ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสมซ งจะจ ดประมาณปลายเด อนม นาคม พ.ศ.25 ร ปท

10 ª µ r ª µ r ε rá µ³áª Å «µ Á Á Á Å»n Á Á Á «¼ r oµ εÁ» µ µ µ r ª µ Á Ŝřş µ µ µ r r µ µ É ³ ºÊ ªÁ  µ«µ  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝřş Å «µ r 5 5 $ ¼n µ řŝš ŜŘŘ ª µ Á Ŝř ř ŘŘŘ ª µ Á Ŝřş Å Å»n  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝř Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝřş Å «µ  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝřş Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝř Å»  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å»n ) ¼n µ Á Å» Á Á $ ) Á Á ºÊ É ş µ µ«â ³ ºÊ É µ µ r 8 Á µ Á Á Á µ ¼ É ş ř ¼   nµ ³ ¼ Â É ř ª µ Á Ŝř  ³ Ŝřş µ Á É ºÊ ªÁ   ªÁ ºÊ É ş µ µ  ªÁ Á Å ş 0 řşś ŝřř ª µ Á Ŝř»n Å Á Ŝř µ ª µ Á Á µ Á Á

11 ª µ r ª µ r Å»n Á Á Á Á Á Á Å «µ ε rá µ³áª «¼ r oµ εÁ» µ µ µ r ª µ Á Ŝřş µ µ µ r r µ µ É ³ ºÊ ºÊ É ş µ µ«â ³ ºÊ É µ µ r «Â ªÁ µ µ ª Á ş řŝš ŜŘŘ ª µ Á Ŝř ř ŘŘŘ ª µ Á Ŝřş µ Å ¼ É ş Ś ¼   nµ ³ ¼ Â É Ś r 5 5 ¼n µ Á Á Å»n $ ) ¼n µ Á Á Å» Á Á  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝř Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝřş Å «µ  ³Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å» n  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝřş Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝř Å»  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å» n  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝřş Å «µ ) µ Á µ Á Á Á $ 8 ª µ Á Ŝř  ³ Ŝřş»  ªÁ Á Å É ºÊ ªÁ   ªÁ ºÊ É ş µ µ«0 řşś ŝřř ª µ Á Ŝř»n Å Á Ŝř µ ª µ Á Á µ Á Á

12  ª ³ µ  ª µ ª µ Á Ŝř ª µ r ª µ r Å»n Á Á Á Á Á Á Å «µ ε rá µ³áª «¼ r oµ εÁ» µ µ µ r ª µ Á Ŝřş r µ µ µ µ µ r É ³ ºÊ ºÊ É ş µ µ«â ³ ºÊ É µ µ r «Â ªÁ µ µ ªÁ ş řŝš ŜŘŘ ª µ Á Ŝř ř ŘŘŘ ª µ Á Ŝřş Å Á Á Å» µ ¼ É ş ś ¼   nµ ³ ¼ Â É ś r 5 5 Á Á Å»n $ $ ¼n µ µ Á µ Á Á Á  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝřş Å «µ  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝř Å» n  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝř Á Ê ª oµ Å ª µ Á Ŝřş Å «µ  ª ³ µ  ª ª µ Á Ŝřş Á Ê ª ªµÅ ª µ Á Ŝř Å» ) ¼n µ Á Á $ )  ªÁ Á» Å»n É ºÊ ªÁ   ªÁ ºÊ É ş µ µ«ª µ Á Ŝř  ³ Ŝřş řşś ŝřř ª µ Á Ŝř Å Á Ŝř µ ª µ Á Á µ Á Á

13

14 8. การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน การม ส วนร วมของประชาชนม ความสาค ญอย างมากต อการพ ฒนาโครงการ กรมทางหลวงจ งจ ดให ม ก จกรรมต างๆ เพ อ เป ดโอกาสให ประชาชนร บทราบและแสดงร วมความค ดเห นอย างเสร โดยม การดาเน นงานด งต อไปน 8.1 การดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชนท านมา ได ดาเน นการเข าพบ หาร อ ห วหน าส วนราชการ เพ อประชาส มพ นธ และช แจงรายละเอ ยดเบ องต น ตลอดจนร บทราบ สภาพป ญหา หล งจากน นได ดาเน นการจ ดการประช มปฐมน เทศโครงการเม อ ว นพ ธท 26 พฤศจ กายน พ.ศ.2557 ณ. โรงแรม เค พาร ค อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน โดยม ภาพบรรยากาศด งน เข าพบนายกองค การบร หารส วนตาบลมะลวน ประชาส มพ น ประชาชนในพ นท โครงการ นายอวยช ย อ นทร นาค รอง ว าราชการจ งหว ด ส ราษฎร าน เป นประ านการประช ม รอง ว าราชการจ งหว ดส ราษฎร าน ร วมถ ายภาพ ก บค ะทางานของกรมทางหลวงและท ปร กษา บรรยากาศการประช มปฐมน เทศโครงการ -12-

15 8.2 แ นการดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชน กรอบระยะเวลาเบ องต นของการดาเน นงานด านการม ส วนร วมของประชาชนด งแสดงใน ตารางท ตารางท ข นตอนการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน ก จกรรม ต.ค. 57 พ.ย. 57.ค. 57 ม.ค. ก.พ. ระยะเวลา (เด อน) ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. การประชาส มพ น โครงการ 2. การประช มปฐมน เทศ โครงการ 3. การประช มกล มย อยเพ อร บ ฟ งความค ดเห นต อทางเล อก โครงการ 4. การประช มสร ป ลการ ค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม 5. การประช มกล มย อยเพ อร บ ฟ งความค ดเห นต อมาตรการ ด านส งแวดล อม 6. การประช มสร ป ลการศ กษา 9. การประชาส มพ น ให ข อม ลข าวสารแก ประชาชน เป นการแนะนาและแสดงความก าวหน าของโครงการเพ อนาเสนอข อม ลเก ยวก บการด าเน นงานโครงการ และแผนการ ม ส วนร วมของประชาชน รวมถ งการเผยแพร ข อม ลข าวสารเพ อการกระจายข อม ล โดยผ านส อประชาส มพ นธ อาท เช น แผ น พ บ บอร ดประชาส มพ นธ เอกสารประกอบการประช ม โดยทางโครงการจะใช ว ธ การฝากผ านผ น าช มชนและรายการหอ กระจายข าวประจาพ นท 10. แ นการดาเน นงานในข นตอนต อไป 1) ด านว ศวกรรม งานค ดเล อกแนวเส นทางเล อกท เหมาะสมของโครงการ และงานออกแบบเบ องต น 2) ด านส งแวดล อม ศ กษาและรวบรวมข อม ลพ นฐานสภาพพ นท ป จจ บ นของโครงการ และพ นท ใกล เค ยง น าผลท ได มาว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมเบ องต น (IEE) -13-

16 น าประเด นทางด านส งแวดล อมท ได จากการประช มการม ส วนร วมของประชาชนมาร วมพ จารณาในการ ออกแบบ 3) ด านการม ส วนร วมของประชาชน ดาเน นการจ ดประช มสร ปผลการค ดเล อกร ปแบบท เหมาะสม 11. ต ดต อและสอบถามข อม ลเพ มเต ม กรมทางหลวง ถนนศร อย ธยา แขวงท งพญาไท เขตราชเทว กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : แขวงการทางส ราษฎร าน เลขท 111 ถนนธราธ บด ตาบลท าข าม อาเภอพ นพ น จ งหว ดส ราษฎร ธาน โทรศ พท : โทรสาร : บร ษ ทท ปร กษา บร ษ ท ไทย เอ มเอ ม จาก ด ค ณณ ฐพงศ ฐานะร งไพศาล (ด านว ศวกรรม) ค ณส คท นพร ตนบ ณณ ต (ด านส งแวดล อม) ค ณณ ฐว ฒ เอ ยมกาญจน (การม ส วนร วมของประชาชน) เลขท 65/159, 65/162 อาคารชานาญเพ ญชาต ฯ ช น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห วยขวาง เขตห วยขวาง กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : บร ษ ท ล านนาเอ นจ เน ยร ง คอนซ ลแตนท ส จาก ด เลขท 1/816 ซอย 60 (กม. 26) ถนนพหลโยธ น ตาบลค คต อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน โทรศ พท : , โทรสาร :

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ

รายงานฉบ บสมบ รณ คำน ำ รายงานฉบ บสมบ รณ คาน า คำน ำ สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได มอบหมายให มหาว ทยาล ย วล ยล กษณ ศ กษาสารวจข อม ลด านการขนส งและจราจรเพ อจ ดทาแผนแม บทในเม องภ ม ภาค จ งหว ดสต ล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม

รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ รายงานผลการด าเน นการ โครงการข นน อต ๑๐๐ ป ของ กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง กรมทางหลวง เมษายน ๒๕๕๖ ค าน า กรมทางหลวงเห

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

ค ม อ โครงการ เข า-ออกเม องไม หลง ค าน า คณะท างานย ทธศาสตร ระบบงานบ าร งทาง คณะกรรมการ บร หารการพ ฒนาระบบงานบ าร งทาง ส าน กบร หารบ าร งทาง

ค ม อ โครงการ เข า-ออกเม องไม หลง ค าน า คณะท างานย ทธศาสตร ระบบงานบ าร งทาง คณะกรรมการ บร หารการพ ฒนาระบบงานบ าร งทาง ส าน กบร หารบ าร งทาง ค ม อ โครงการ เข า-ออกเม องไม หลง ค าน า โครงการ เข า-ออกเม อง ไม หลง เป นการประย กต แบบมาตรฐานป ายแนะน าของกรมทาง หลวงมาเป นป ายน าทางในเม อง ส โครงข ายทางหลวงแผ นด นท อย นอกเม อง เพ อให ประชาชน (ท ไม

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร

บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร บทท 6 แผนการบร หารงานโครงการและบ คลากร บร ษ ทท ปร กษาฯ จ ดท าและน าเสนอแผนการด าเน นงานในข นตอนต างๆ และจ ดเตร ยมอ ปกรณ เคร องม อ ต างๆ ท ใช งานในโครงการจ ดท าฐานข อม ลและว เคราะห เพ อการวางผ งอน ภาค พร

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ. 2555-2558)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ข อก าหนด เก ยวก บการจ ดสรรท ด นเพ อท อย อาศ ยและพาณ ชยกรรมกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข อก าหนด เก ยวก บการจ ดสรรท ด นเพ อท อย อาศ ยและพาณ ชยกรรมกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550 ข อก าหนด เก ยวก บการจ ดสรรท ด นเพ อท อย อาศ ยและพาณ ชยกรรมกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2550 อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 14(1) และมาตรา 16 แห งพระราชบ ญญ ต การจ ดสรรท ด น พ.ศ. 2543 คณะกรรมการจ ดสรรท ด นกร งเทพมหานคร

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP)

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) เมษายน 2558 G แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) สาหร บโรงไฟฟ าท ม กาล งการผล ต ต ดต งต ากว า 10 เมกะว ตต กรณ การผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งช วมวล (ประเภทเช อเพล งแข ง) ฝ ายใบอน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.)

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.) 1 การศ กษาโครงการเบ องต น 1. บทน า การแบ งประเภทของโครงการชลประทาน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ได แก 1. โครงการชลประทานประเภทบรรเทาท กข 2. โครงการชลประทานประเภทเพ มผลผล ต ซ งความหมายของโครงการแต ละประเภทอธ

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาแนวทางการแก ไขป ญหาการก ดเซาะชายฝ งทะเลจ งหว ดป ตตาน และการออกแบบโครงสร างป องก นเบ องต น พ.ศ.

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาแนวทางการแก ไขป ญหาการก ดเซาะชายฝ งทะเลจ งหว ดป ตตาน และการออกแบบโครงสร างป องก นเบ องต น พ.ศ. รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาแนวทางการแก ไขป ญหาการก ดเซาะชายฝ งทะเลจ งหว ดป ตตาน และการออกแบบโครงสร างป องก นเบ องต น พ.ศ.2547 กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง และ กรมทร พยากรธรณ N ÊÚ ÊÚ W E S #Y

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information