งานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา รวม 7,638,800 บาท งบบ คลากร รวม 7,558,800 บาท

Size: px
Start display at page:

Download "งานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา รวม 7,638,800 บาท งบบ คลากร รวม 7,558,800 บาท"

Transcription

1 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 71 รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ พ.ศ องค การบร หารส วนจ งหว ดสงขลา อาเภอเม องสงขลา จ งหว ดสงขลา ประมาณการรายจ ายรวมท งส น 238,918,800.-บาท จ ายจากรายได จ ดเก บเอง หมวดภาษ จ ดสรร และหมวดเง นอ ดหน นท วไป แยกเป น แผนงานการศ กษา งานบร หารท วไปเก ยวก บการศ กษา รวม 7,638,800 บาท งบบ คลากร รวม 7,558,800 บาท 1. หมวดเง นเด อน (ฝ ายประจา) รวม 7,558,800 บาท 1.1 ประเภทเง นเด อนพน กงาน จานวน 3,777,360 บาท เพ อจ ายเป นเง นเด อนของข าราชการองค การบร หาร ส วนจ งหว ดพร อมท งเง นปร บปร งเง นเด อน 1.2 ประเภทเง นเพ มต างๆ ของพน กงาน จานวน 258,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นเพ มค าครองช พช วคราว เง นค าตอบแทน นอกเหน อจากเง นเด อนจากเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษ ของข าราชการตามระเบ ยบและหน งส อส งการท เก ยวข อง 1.3 ประเภทเง นประจาตาแหน ง จานวน 67,200 บาท เพ อจ ายเป นเง นประจาตาแหน งของข าราชการประเภทผ บร หาร ประเภทว ชาช พ (วช.) และเช ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 1.4 ประเภทเง นว ทยฐานะ จานวน 67,200 บาท เพ อจ ายเป นเง นว ทยฐานะของบ คลากรทางการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษาฯ และหน งส อส งการท เก ยวข อง 1.5 ประเภทค าตอบแทนพน กงานจ าง จานวน 2,168,040 บาท เพ อจ ายเป นค าตอบแทนแก พน กงานจ าง พร อมท งเง นปร บปร งค าตอบแทน

2 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประเภทเง นเพ มต างๆ ของพน กงานจ าง จานวน 1,221,000 บาท เพ อจ ายเป นเง นค าครองช พช วคราว ค าตอบแทนพ เศษ ฯลฯ ของพน กงานจ าง ตามระเบ ยบและหน งส อส งการท เก ยวข อง งบดาเน นงาน รวม 80,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 80,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 80,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวก บการร บรองและพ ธ การ จานวน 30,000 บาท เพ อจ ายเป นค าเล ยงร บรองคณะกรรมการหร อ คณะอน กรรมการท ได ร บการแต งต งตามกฎหมาย ระเบ ยบ หน งส อส งการของกระทรวงมหาดไทย การประช มระหว างองค กรปกครองส วนท องถ นก บ องค กรปกครองส วนท องถ นหร อองค กรปกครอง ส วนท องถ นก บร ฐว สาหก จหร อเอกชน 1.2 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 50,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการของข าราชการ จานวน 50,000 บาท และพน กงานจ างองค การบร หารส วนจ งหว ด

3 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 73 แผนงานการศ กษา งานระด บก อนว ยเร ยนและประถมศ กษา รวม 8,000,000 บาท งบเง นอ ดหน น รวม 8,000,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 8,000,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นส วนราชการ รวม 8,000,000 บาท อ ดหน นกองกาก บการตารวจตระเวนชายแดน ท 43 จานวน 8,000,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาการศ กษาโรงเร ยนในส งก ด กองกาก บการตารวจชายแดน จ งหว ดสงขลา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 126

4 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 74 แผนงานการศ กษา งานระด บม ธยมศ กษา รวม 36,920,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 6,000,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 6,000,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 6,000,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 6,000,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ โครงการส งเสร มประสบการณ น กเร ยนสองภาษา จานวน 6,000,000 บาท งบเง นอ ดหน น รวม 15,800,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 15,800,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นส วนราชการ รวม 15,800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนสท งพระว ทยา อาเภอสท งพระ จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนม ธยมส ร ว ณวร 2 สงขลา อาเภอร ตภ ม จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนนาทว ว ทยาคม อาเภอนาทว จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนระโนดว ทยา อาเภอระโนด จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จานวน 800,000 บาท

5 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม อ ดหน นโรงเร ยนสะเดา ขรรค ช ยก มพลานนท อน สรณ จานวน 800,000 บาท อาเภอสะเดา อ ดหน นโรงเร ยนว ดศร ว เทศส งฆาราม อาเภอสะเดา จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนธรรมโฆส ต อาเภอนาหม อม จานวน 800,000 บาท อ ดหน นโรงเร ยนมหาวช ราว ธ จ งหว ดสงขลา จานวน 3,000,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ทางด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย และภาษา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า อ ดหน นโรงเร ยนวรนาร เฉล ม จ งหว ดสงขลา จานวน 400,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อ ดหน นโรงเร ยนค ณธรรมว ทยา อาเภอหาดใหญ จานวน 1,000,000 บาท ตามโครงการการเร ยนการสอนส ภาษา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 8 หน า อ ดหน นโรงเร ยนสงขลาว ทยาม ลน ธ อาเภอเม องสงขลา จานวน 5,000,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอน ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 8 หน า 128

6 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 76 งบลงท น รวม 15,120,000 บาท หมวดค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง รวม 15,120,000 บาท 1. ค าคร ภ ณฑ รวม 15,120,000 บาท 1.1 ประเภทคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร รวม 15,120,000 บาท โครงการห องเร ยนอ เล กทรอน กส จานวน 6,960,000 บาท รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า โครงการศ นย พ ฒนาภาษาและบทสนทนา จานวน 8,160,000 บาท กล มประเทศอาเซ ยน รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 132

7 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 77 แผนงานการศ กษา งานศ กษาไม กาหนดระด บ รวม 98,760,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 85,800,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 85,800,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 70,800,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 70,800,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Microsoft Windows การสร างตาราง ทาการและการคานวณด วยโปรแกรม Microsoft Excel เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตรการใช อ นเตอร เน ตเพ อประส ทธ ภาพส งส ด เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Adobe Photoshop เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Adobe Flash เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตรซ อมบาร ง ด แล ร กษาเคร องคอมพ วเตอร

8 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Microsoft Windows-Adobe Dreamweaver เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตร Microsoft Windows-Adobe Captivate เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 8,000,000 บาท หล กส ตรห องเร ยนออนไลน (ร านค าออนไลน การทาตลาดออนไลน ) เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาองค ความร จานวน 2,000,000 บาท ด านไอท ด วยมาตรฐานสากล สาหร บเยาวชนในจ งหว ด เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพคร จานวน 1,000,000 บาท น กเร ยน บ คลากรทางการศ กษา และบ คลากรท วไป ในด านต าง ๆ เพ อรองร บอาเซ ยน เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการเป ดโลกท ศน จานวน 3,200,000 บาท ทางการศ กษา เช น มหกรรมว ชาการของโรงเร ยน หร อว ทยาล ย ก จกรรมเม องแห งการเร ยนร ก จกรรมการศ กษาเอกชนจ งหว ดสงขลา มหกรรมว ชาการโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลาม จ งหว ดสงขลา ก จกรรมแข งข นท กษะทางว ชาการ และน ทรรศการทางการศ กษาของอาเภอต าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 5 หน า เพ อเป นค าใช จ ายในการส งเสร มการเร ยนร จานวน 600,000 บาท ภาษาต างประเทศเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 132

9 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ค าว สด รวม 15,000,000 บาท 2.1 ประเภทว สด สาน กงาน รวม 15,000,000 บาท เพ อจ ายเป นค าหน งส อส งเสร มการเร ยนร จานวน 15,000,000 บาท ภาษาต างประเทศ หน งส อส งเสร ม การเร ยนร เก ยวก บกล มประเทศอาเซ ยน ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 132 งบลงท น รวม 12,960,000 บาท หมวดค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง รวม 12,960,000 บาท 1. ค าคร ภ ณฑ รวม 12,960,000 บาท 1.1 ประเภทคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร รวม 12,960,000 บาท โครงการห องเร ยนค มภ ร อ ลก รอาน จานวน 8,160,000 บาท รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 9 หน า โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนโรงเร ยนตาด กา จานวน 4,800,000 บาท รายละเอ ยดตามท องค การบร หารส วนจ งหว ดกาหนด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 9 หน า 128

10 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 80 แผนงานการศาสนา ว ฒนธรรม และน นทนาการ งานก ฬาและน นทนาการ รวม 41,800,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 11,800,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 11,800,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 11,800,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 11,800,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข นก ฬาท องถ น จานวน 3,500,000 บาท และก ฬาอ นๆ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 4 หน า เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข นก ฬาน กเร ยน จานวน 1,300,000 บาท น กศ กษา และประชาชนระด บอาเภอและระด บจ งหว ด ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 5 หน า เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข น จานวน 4,000,000 บาท วอลเลย บอลชายหาด ระด บนานาชาต ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 6 หน า เพ อเป นค าใช จ ายตามโครงการแข งข นก ฬา จานวน 3,000,000 บาท อบจ.ค พ ภาคใต ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 2 หน า 143 งบเง นอ ดหน น รวม 30,000,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 30,000,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นก จการท เป นสาธารณประโยชน รวม 30,000,000 บาท อ ดหน นสมาคมก ฬาจ งหว ดสงขลา จานวน 15,000,000 บาท ตามโครงการส งเสร มการออกกาล งกายและพ ฒนา การก ฬาจ งหว ดสงขลา ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 7 หน า อ ดหน นสาน กงานการท องเท ยวและก ฬา จานวน 15,000,000 บาท จ งหว ดสงขลา ตามโครงการแข งข นฟ ตบอล สงขลาล กค พ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 7 หน า 144

11 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 81 แผนงานการศาสนา ว ฒนธรรม และน นทนาการ งานศาสนาว ฒนธรรมท องถ น รวม 45,800,000 บาท งบดาเน นงาน รวม 27,300,000 บาท หมวดค าตอบแทนใช สอยและว สด รวม 27,300,000 บาท 1. ค าใช สอย รวม 27,300,000 บาท 1.1 ประเภทรายจ ายเก ยวเน องก บการปฏ บ ต ราชการท รวม 27,300,000 บาท ไม เข าล กษณะรายจ ายหมวดอ นๆ เพ อเป นค าใช จ ายโครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต จานวน 4,000,000 บาท ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 4 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการจ ดงานว นอน ร กษ มรดกไทย จานวน 5,000,000 บาท ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการมหกรรมศ ลปว ฒนธรรมไทย จานวน 4,000,000 บาท และนานาชาต ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการส งเสร ม อน ร กษ ศ ลปะ จานวน 14,000,000 บาท ว ฒนธรรม ประเพณ ท องถ น เช น ประเพณ สงกรานต ประเพณ ลากพระ เทศกาลก นเจ ประเพณ ลอยแพ สะเดาะเคราะห ประเพณ สมโภชเจ าแม อย ห ว ฯลฯ ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า เพ อเป นค าใช จ ายโครงการส งเสร มเพลงไทยล กท ง จานวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 154 งบเง นอ ดหน น รวม 18,500,000 บาท หมวดเง นอ ดหน น รวม 18,500,000 บาท 1. ประเภทเง นอ ดหน นส วนราชการ รวม 200,000 บาท อ ดหน นสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดสงขลา จานวน 200,000 บาท ตามโครงการส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 154

12 กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประเภทเง นอ ดหน นก จการท เป นสาธารณประโยชน รวม 18,300,000 บาท อ ดหน นสาน กงานคณะกรรมการอ สลาม จานวน 9,000,000 บาท ประจาจ งหว ดสงขลา ตามโครงการส งเสร ม พ ฒนาศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม จ งหว ดสงขลา ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า อ ดหน นสาน กงานเจ าคณะจ งหว ดสงขลา จานวน 9,000,000 บาท ตามโครงการส งเสร มพระพ ทธศาสนา คณะสงฆ จ งหว ดสงขลา ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า อ ดหน นสมาคมศ ลป นพ นบ านจ งหว ดสงขลา จานวน 300,000 บาท ตามโครงการพ ฒนาเคร อข ายศ ลป นพ นบ านจ งหว ดสงขลา ปรากฎในแผนพ ฒนาฯ ส วนท 5 ลาด บท 1 หน า 154 **********************

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ในฐานะท เป นหน วยงานหน งท

More information

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น การเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น 1. เง นงบประมาณ ค อ เง นท สภาท องถ นให ความเห นชอบและได ร บการอน ม ต จากผ ม อานาจตามกฎหมาย

More information

บทท 2 แนวนโยบาย แผนและย ทธศาสตร ด านการส งเสร มก ฬาแห งชาต และบทบาทหน าท ขององค กรปกครองส วนท องถ นตามภารก จถ ายโอน

บทท 2 แนวนโยบาย แผนและย ทธศาสตร ด านการส งเสร มก ฬาแห งชาต และบทบาทหน าท ขององค กรปกครองส วนท องถ นตามภารก จถ ายโอน บทท 2 กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย แนวนโยบาย แผนและย ทธศาสตร ด านการส งเสร มก ฬาแห งชาต และบทบาทหน าท ขององค กรปกครองส วนท องถ นตามภารก จถ ายโอน ร ฐบาลให ความส าค ญในการพ ฒนาก ฬาของชาต โดยได

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามท นายกเทศมนตร ตำาบลเช ยงคาน ได บร หารงานเทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตำาบลเช ยงคาน เม อว นท

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป -------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป ------------------------------------------------------------------------------------- 1 แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป ------------------------------------------------------------------------------------- สรย ทธ วาระก ล/ผ อานวยการโรงเร ยนบ านม ลนาค พอถ งช วงเวลาท ทางโรงเร ยนจะต องบร หารจ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

ค าแถลงผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนต าบลสวนหลวง อ าเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม

ค าแถลงผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนต าบลสวนหลวง อ าเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม คาแถลงผลการดาเน นงานประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนายกองค การบร หารส วนตาบลสวนหลวง อาเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม -------------------------- เร ยน ท านประธานสภา และสมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบลสวนหลวง

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information