คาสาค ญ : เทคโนโลย สารสนเทศ, การบร หาร, โรงเร ยนม ธยมศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "คาสาค ญ : เทคโนโลย สารสนเทศ, การบร หาร, โรงเร ยนม ธยมศ กษา"

Transcription

1 การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 The Information Technology for Administration Secondary School Under the Kalasin Education Service Area 2 ช ณกรณ แก วร กษา 1 Chinnakorn Kaewruksa 1 26 บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ความว ตถ ประสงค เพ อศ กษาและเปร ยบเท ยบสภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ บร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 โดยศ กษาก บผ บร หารสถานศ กษาและ คร กล มต วอย างจานวน 210 คน โดยใช ว ธ การส มต วอย างแบบหลายข นตอน เก บรวบรวมข อม ลโดยใช แบบสอบถาม และว เคราะห ข อม ลโดยหาค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมต ฐานโดยใช t-test ผลการว จ ยพบว า สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเขตพ นท การศ กษา กาฬส นธ เขต 2 อย ในระด บมาก และโรงเร ยนท ม ขนาดต างก น ม สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ บร หาร ไม แตกต างก น (P>.05) คาสาค ญ : เทคโนโลย สารสนเทศ, การบร หาร, โรงเร ยนม ธยมศ กษา Abstract The purpose of this research to study and compare the conditions and problems using information technology to administration secondary schools, under the Kalasin Education Service Area 2. The study used for school administrators and teachers amount 210 peoples by using multi-stage sampling method. Collect data using queries. Data were analyze by using the average the standard deviation and test hypotheses using t-test. The results showed that conditions and problems using information technology to administration secondary schools, under the Kalasin Education Service Area 2 on many level. The schools, which have different sizes, have conditions and problems using information technology to administration not difference (P>.05). Keywords : Information Technology, Administration, Secondary School 1 น กศ กษาปร ญญาโท, สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส น ต.สงเปล อย อ.นามน จ.กาฬส นธ โทร

2 บทนา แผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต พ.ศ ม การสน บสน นการนาเทคโนโลย ท ท นสม ยไปใช ในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนและจ ด ให ม ส ออ ปกรณ ท จาเป นต อการพ ฒนาการศ กษา เช น คอมพ วเตอร อ ปกรณ เช อมต อระบบ และซอฟต แวร รวมท งสน บสน นการให ความร และสร างความตระหน ก ถ งความสาค ญของการศ กษาแก สถาบ นทางส งคม ช มชนและประชาชน ด งน นเทคโนโลย จ งม บทบาท สาค ญในการจ ดการศ กษา การสร างกระบวนการ เร ยนร สาหร บการพ ฒนาคนและส งคมเน องจาก เทคโนโลย ในป จจ บ นเอ อต อการจ ดการศ กษาท กระบบ รวมท งการประย กต ใช ในงานก จกรรมสน บสน น การศ กษาอ นๆ ด วย ย คสม ยน เป นย คแห งการ ต ดต อส อสารแบบไร พรมแดนอย างแท จร ง ทาให โลก แคบลง สามารถดาเน นการต ดต อก นได อย างรวดเร ว ความก าวหน าของว ทยาศาสตร เทคโนโลย และการ ส อสารได เข ามาม บทบาทในการเปล ยนแปลงเป นอย าง มาก ย งส งคมเปล ยนแปลงมากไปเท าใด เทคโนโลย ก ย งม บทบาทมากย งข น เพ อเป นการสนองตอบสภาพ ส งคมในป จจ บ นท ม ความต องการข าวสารและข อม ลท ม ความถ กต องและรวดเร ว ท นสม ยและม ความ ต องการเทคโนโลย มากเพ ยงพอ ในการวางแผน การ ต ดส นใจ การดาเน นการและการปฏ บ ต งานในโรงเร ยน จาเป นอย างย งท ผ บร หารโรงเร ยนต องม ว ส ยท ศน กว างไกล เห นความสาค ญและประโยชน ของ เทคโนโลย และการส อสาร ต องเป นผ ม ความร ความสามารถใช เทคโนโลย และการส อสารเป น เคร องม อในการบร หารงาน ร จ กพ ฒนาตนเอง เปล ยน แนวค ดและว ธ การ ท ศนคต ในการปฏ บ ต งาน ฝ ก ตนเองให เป นคนท นสม ย ท นต อการเปล ยนแปลง กล า และย นด ท จะยอมร บการเปล ยนแปลงใหม ๆ ท เก ด ข นอย เสมอ รวมท งส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรใน โรงเร ยนให เป นผ ม ความสามารถในการใช เทคโนโลย และการส อสาร ในการถ ายทอดความร จ ดการเร ยน การสอนได อย างเต มท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล (ปราชญา กล าผจญ และคณะ, 2546) การใช เทคโนโลย สารสนเทศจ งเป นส งสาค ญ อย างย งในการช วยแก ป ญหาด านการศ กษาให สาเร จ ล ล วงไปได ไม ว าจะเป นด านการบร หาร การจ ดการ เร ยนการสอน โดยเฉพาะการนาเทคโนโลย สารสนเทศ ท ท นสม ยมาใช ในการเพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการบร หารจ ดการในโรงเร ยน ส วนใหญ จะเป นการนาเอาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการ วางแผนต างๆ และการพ มพ เอกสารรวมท งใช ในการ ประมวลผลเพ อจ ดระบบข อม ล จ ดสารสนเทศและ เอกสารประชาส มพ นธ เอกสารต างๆ รวมถ งสร าง เว บไซต ของโรงเร ยน การดาเน นงานของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 ส วนใหญ ได ร บเง น อ ดหน นจากงบประมาณแผ นด นเพ อบร หารจ ดการใน โรงเร ยน จ งจาเป นต องจ ดเทคโนโลย สารสนเทศให ครบถ วน ถ กต อง ตรงก บความต องการและท นต อการ ใช งาน แต การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ บร หารงานของโรงเร ยน ในป จจ บ นย งพบป ญหาระบบ ข อม ลไม ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ เทคโนโลย สารสนเทศของโรงเร ยนขาดความสมบ รณ ในเร องของความถ กต อง ความท นสม ย สะดวกต อการ นาไปใช ไม ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศไปใช ในการ วางแผนและการต ดส นใจ ขาดส อและเคร องม อ อ ปกรณ ท จะช วยให น กเร ยนเก ดการเร ยนร อย าง แท จร ง แหล งเร ยนร ไม เพ ยงพอท จะให ผ เร ยนได แสวงหาความร ได ด วยตนเอง น กเร ยนขาดโอกาสท จะ ค นเคยก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศอ นเป นป จจ ย สาค ญอย างหน ง จากเหต ผลและความจาเป นด งกล าว ทาให ผ ว จ ยซ งเป นผ ปฏ บ ต งานฝ ายสารสนเทศในโรงเร ยนม ความสนใจท จะศ กษาเก ยวก บสภาพการใช เทคโนโลย เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 อยากทราบว า สภาพท เป นจร งในป จจ บ น ม การสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในระด บใด ม ป ญหาอ ปสรรค มากน อยเพ ยงใด ผลจากการศ กษาท ได ผ ว จ ยหว งว าจะเป น ข อม ลเพ อเสนอแนะสถานศ กษา ในสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 ในการวางแผนการ จ ดระบบการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร สถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพย งข น โดยการม ส วนร วม ของท กฝ ายท จะส งเสร มสน บสน นป จจ ยหร อทร พยากร ด านการบร หารใน 4 ด าน ค อ ด านการบร หารงาน ว ชาการ ด านการบร หารงบประมาณ ด านการ บร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไป ซ งจะ ส งผลให ผ บร หารสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา กาฬส นธ เขต 2 สามารถบร หารงานได อย างม 27 Acad. J. of Kalasin Rajabhat University Vol. 1 No. 1 May-August 2011

3 ประส ทธ ภาพ ซ งประกอบด วยการม ความร ม ท กษะ ทางเทคน ค ท กษะทางมน ษยส มพ นธ และท กษะทาง เจตคต อ นจะส งผลให การบร หารโรงเร ยนม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลด านค ณภาพการศ กษา มากท ส ด ระเบ ยบว ธ ว จ ย 1. ประชากร ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก ผ บร หารสถานศ กษาและคร ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 จานวน เป นผ บร หาร จานวน 15 คน คร จานวน 405 คน รวมประชากรท งส น 420 คน 2. กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ได แก ผ บร หารสถานศ กษาในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 เป น ผ บร หาร จานวน 15 คน คร จานวน 195 คน รวม ท งส น 210 คน โดยกาหนดขนาดกล มต วอย างจาก ตาราง R.V.Krejcie and D.W.Morgan และส มกล ม ต วอย างแบบหลายข นตอน ( Multi-stage Random Sampling) 3. ต วแปรท ใช ในการศ กษา 3.1 ต วแปรอ สระ (Independent Variables) ได แก ขนาดโรงเร ยน 3.2 ต วแปรตาม (Dependent Variables) ได แก สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 4. การว เคราะห ข อม ล โดยการหาค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมต ฐาน โดยใช t-test (Independent Sample) 5. เคร องม อท ใช ในการศ กษา เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล เป นแบบสอบถามจานวน 3 ตอน ได แก 5.1 ตอนท 1 สอบถามเก ยวก บสถานภาพ ของผ ตอบแบบสอบถาม เป นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 5.2 ตอนท 2 สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยน ด านการบร หารว ชาการ การบร หารงบประมาณ การบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไป ม ล กษณะเป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5.3 ตอนท 3 ข อเสนอแนะเพ อหาแนวทาง ในการพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการ บร หารงานโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขต พ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 6. การเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ลในการว จ ยในคร งน ผ ว จ ยได ดาเน นการตามลาด บ ด งน 6.1 ขอหน งส อร บรองการทาว จ ยเพ อเสนอ เป นว ทยาน พนธ จากสาน กงานโครงการจ ดต งบ ณฑ ต ว ทยาล ยมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ถ งผ อานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต ผ ว จ ยดาเน นการส งแบบสอบถามและ ไปขอร บเอกสารแบบสอบถามด วยตนเองย งโรงเร ยนท เป นกล มต วอย างท กโรงเร ยนท ย งไม ได จ ดส ง แบบสอบถามค นให และเก บค นให หมดท กโรงเร ยน 7. เกณฑ การแปลผล สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 ค าเฉล ย หมายถ ง มากท ส ด ค าเฉล ย หมายถ ง มาก ค าเฉล ย หมายถ ง ปานกลาง ค าเฉล ย หมายถ ง น อย ค าเฉล ย หมายถ ง น อยท ส ด ผลการว จ ยและการอภ ปรายผล ผลการว จ ย 1. สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 โดยรวม พบว า (ตาราง 1) 1.1 สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 พบว าโดยรวมอย ในระด บมาก เม อพ จารณาเป นรายด านพบว า ด านท ม ค าเฉล ยมากท ส ดได แก ด านบร หารว ชาการ ( X =4.67) รองลงมาได แก ด านบร หารบ คคล ( X =4.43) และ 28

4 ด านบร หารงบประมาณ ( X =4.38) ด านท ม ค าเฉล ย น อยท ส ดได แก ด านบร หารท วไป ( X =4.35) 1.2 ป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 โดยรวมอย ใน ระด บมาก เม อพ จารณาเป นรายด านพบว า ด านท ม ค าเฉล ยมากท ส ดได แก ด านบร หารว ชาการ ( X =4.43) รองลงมาได แก ด านบร หารงบประมาณ ( X =4.36) และด านบร หารบ คคล ( X =4.05) ด านท ม ค าเฉล ย น อยท ส ดได แก ด านบร หารท วไป ( X =4.02) 2. โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขต พ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 ท ม ขนาดต างก น ม สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การบร หาร โดยรวมและเป นรายด าน ไม แตกต างก น (ตาราง ตาราง 1 สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร สภาพ ป ญหา โรงเร ยนม ธยมศ กษา X S.D. ระด บ X S.D. ระด บ ด านบร หารว ชาการ มากท ส ด มาก ด านบร หารงบประมาณ มาก มาก ด านบร หารบ คคล มาก มาก ด านบร หารท วไป มาก มาก โดยรวม มาก มาก ตาราง 2 การเปร ยบเท ยบสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา df t P-value ด านบร หารว ชาการ ด านบร หารงบประมาณ ด านบร หารบ คคล ด านบร หารท วไป โดยรวม ตาราง 3 การเปร ยบเท ยบป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา df t P-value ด านบร หารว ชาการ ด านบร หารงบประมาณ ด านบร หารบ คคล ด านบร หารท วไป โดยรวม

5 อภ ปรายผล 1. สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขต พ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 พบว าโดยรวมอย ใน ระด บมาก แสดงให เห นว า โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 2 ม ความพร อมใน การบร หารงานของโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศท ง ด านด านบร หารว ชาการ ด านบร หารบ คคล ด าน บร หารงบประมาณ และด านบร หาร ซ งสอดคล อง ก บณ ฐว ฒ ธ รปรเมศวร (2549) ศ กษาเร อง สภาพการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการการส อสารของ โรงเร ยนในโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเร ยนในฝ น พบว า สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของ ผ บร หารสถานศ กษา ในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน โดยภาพรวมม การปฏ บ ต ในระด บมาก เม อพ จารณา เป นรายด าน ท งด านการบร หารท วไป และด านการ ส งเสร มการเร ยนร ม การปฏ บ ต ในระด บมาก แต ไม สอดคล องก บ อด ศร โชคบ ณฑ ต ( 2548) ศ กษาเร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หาร ของ ผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาขอนแก น เขต 5 พบว า สภาพการการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร ของผ บร หาร สถานศ กษาโดยภาพรวมอย ในระด บปานกลาง 2. ป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขต พ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 พบว าโดยรวมอย ใน ระด บมาก แสดงให เห นว า โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 เม อม ความพร อมในการบร หารงานของโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศมาก ป ญหาในการจ ดการแปรผ นตามมา เช นเด ยวก น ท งน อาจเน องมาจากจานวนบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานด งกล าวอาจจะ ย งไม เพ ยงพอต อการบร หารงานของผ บร หาร สถานศ กษา ซ งสอดคล องก บ ศ ร เทพมาล (2545) ได ศ กษาเร อง การศ กษาความพร อมของการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานการประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานการ ประถมศ กษาอาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา พบว า ตามความค ดเห นของผ บร หารโรงเร ยนและผ ท เก ยวข องก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ โดยภาพรวม ม ความพร อมในด านบ คลากร ด านอ ปกรณ /เคร องม อ และด านโปรแกรมระบบงานต างๆ ไม เพ ยงพอ ในการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศของ โรงเร ยนประถมศ กษา และสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร โรงเร ยนประถมศ กษา แต ไม สอดคล องก บ วช ระ ศ ร ส นทร (2550) ศ กษาเร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนในศ นย เคร อข ายน า พองสะอาดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาขอนแก น เขต 4 พบว า ป ญหาอย ในภาพรวม ปานกลาง ท กด าน เร ยงตามลาด บจากมากไปหาน อย ค อ ด านการบร หาร บ คคล ด านการบร หารท วไป ด านการบร หาร งบประมาณ และด านการบร หารว ชาการตามลาด บ 3. โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 ท ม ขนาดต างก น ม สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ บร หาร โดยรวมและเป นรายด าน ไม แตกต างก น แสดง ให เห นว า ไม ว าจะโรงเร ยนขนาดกลาง หร อขนาด ใหญ น นม สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารท ไม ต างก น ซ งสอดคล อง ก บ ช ยศ กด ต งน ต พ ฐจ กร (2546) ได ศ กษาว จ ยเร อง สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศของคร ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาตาก เขต 2 พบว า ป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศของคร จาแนกตาม ขนาดโรงเร ยน พบว า โดยภาพรวมไม ม ความแตกต าง ก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 ข อเสนอแนะ 1. โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขต พ นท การศ กษา เขต 2 ควรม การพ ฒนาศ กยภาพด าน เทคโนโลย สารสนเทศท ม อย เด มให เอ อและเก ด ประโยชน ส งส ดต อการบร หารงาน 2. ควรม การเพ มจานวนบ คลากรท ร บผ ดชอบ ในด านเทคโนโลย สารสนเทศให เพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งานเพ อให เก ดประโยชน ต อสถานศ กษามาก ท ส ด 3. ควรกาหนดนโยบายท ช ดเจนในการส งเสร ม และสน บสน นและจ ดสรรงบประมาณในการพ ฒนา ระบบเทคโนโลย สารสนเทศอย างเพ ยงพอและต อเน อง ท กป 4. ควรศ กษาเปร ยบเท ยบ สภาพและป ญหา การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารของ โรงเร ยนในส งก ดหน วยงานอ น เป นต น 30 Acad. J. of Kalasin Rajabhat University Vol. 1 No. 1 May-August 2011

6 5. ควรศ กษาร ปแบบการนาระบบเคร อข ายท เหมาะสมบร หารงานของ โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 2 ก ตต กรรมประกาศ การ ว จ ยคร ง น สาเร จสมบ รณ ได ด วยความ กร ณาและความช วยเหล ออย างส งย งจาก ดร.โณท ย อ ดมบ ญญาน ภาพ อาจารย พงษ ศ กด ท สานนท และ อาจารย ไพบ ลย ด ษฐสว าง คณะกรรมการอาจารย ท ปร กษา ท ให คาปร กษาแนะนาในการทาการศ กษา ค นคว าน จนสาเร จล ล วงด วยด ผ ว จ ยขอขอบพระค ณ อย างส งย ง 31 เอกสารอ างอ ง ช ยศ กด ต งน ต พ ฐจ กร. (2546). สภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศของคร ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาตาก เขต 2. ว ทยาน พนธ กศ.ม. พ ษณ โลก : มหาว ทยาล ยนเรศวร. ณ ฐว ฒ ธ รประเมศวร. (2549). สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของโรงเร ยนในโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเร ยนในฝ น ในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาขอนแก น เขต 1. ว ทยาน พนธ ศศ.ม. ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น. ปราชญา กล าผจญ และคณะ. (2546). แนวโน มและการพ ฒนาการบร หารการศ กษา. กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ ข าวฟ าง. วช ระ ศ ร ส นทร. (2550). การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนในศ นย เคร อข ายน าพองสะอาด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาขอนแก น เขต 4. รายงานการศ กษาอ สระ ศศ.ม. ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น. ศ ร เทพมาล.(2545). การศ กษาความพร อมของการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนประถมศ กษา อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา. การศ กษาอ สระ ศศ.ม. ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น. อด ศร โชคบ ณฑ ต. (2548). การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร ของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาขอนแก น เขต 5. ว ทยาน พนธ. ศศ.ม. ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น.

งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2

งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2 งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2 A STYDY OF STATES OF THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SMALL

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล สภาพป จจ บ นและป ญหาการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนขนาดเล ก ตามความค ดเห นของผ บร หาร คร และคณะกรรมการ สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล เสนอต

More information

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 Academic Administration Guidelines for Developing the Quality of Education of Phanombenja School

More information

บทค ดย อ. Abstract หฤท ย อร ณศ ร *

บทค ดย อ. Abstract หฤท ย อร ณศ ร * ป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศในสถานศ กษา ตามความค ดเห นของผ บร หารและคร ส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส งห บ ร The Problems of Information Technology Usage a ccording to The Opinions of Administrators

More information

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา Using Information and communication Technologies (ICT) of Teacher in school in Tumbon Bangnaisri, Takuapa

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว

การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว A STUDY OF CONDITIONS OF OPERATION FOLLOWING THE PROJECT OF BUDDHIST WAY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร

การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร 81 การศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอนระด บอน บาล ในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร a study of usage status in information technology for learning and teaching of kindergarten under bangkok

More information

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาลศ กษา ในเขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN

More information

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2 Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ในส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 The Operation

More information

ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 Vol. 6 No.2 July - December 2013. ระนอง ส วรรณทอง 1* Ranong Suwantong 1* 1*

ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 Vol. 6 No.2 July - December 2013. ระนอง ส วรรณทอง 1* Ranong Suwantong 1* 1* 1 ความส มพ นธ ระหว างการบร หารงานก บผลการด ำเน นงานด านการจ ดการเร ยนร วม ของผ บร หารโรงเร ยนเอกชน อ ำเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา The Relationship Between School Administration and Operation in Participation

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต

More information

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง 1 การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง ช อผ เข ยน นายษ ชว ฒ เจร ญเวช ** ช ออาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ านวย ส วรรณก จบร หาร ช ออาจารย ท ปร กษาร วม อาจารย เลอล กษณ ช ส น บทค ดย

More information

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 จ ดโดย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ร วมก บสมาคม พ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ

อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 THE SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION MANAGEMENT AT DONGYAI SUB DISTRICT, PHIMAI DISTRICT,

More information

การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา

การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา การบร หารจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยการอาช พฝาง ส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา Administration of the Instruction Integrating Sufficiency Economy Philosophy

More information

ซ ด ะ หร หน าย1, ป ทมาพร ชเล ศเพ ชร 2 และเมธ ด สว สด 3 สาน กบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยหาดใหญ สงขลา 90110 ประเทศไทย

ซ ด ะ หร หน าย1, ป ทมาพร ชเล ศเพ ชร 2 และเมธ ด สว สด 3 สาน กบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยหาดใหญ สงขลา 90110 ประเทศไทย 940 ความส มพ นธ ระหว างท กษะการบร หารก บการบร หารโครงการ ของผ บร หาร สถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 3 THE RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATION SKILLS AND PROJECT ADMINISTRATION

More information

สมเจตน ภ ศร และ อน สรณ ถ ส นแก น 2 น กศ กษาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 Krootook2554@gmail.

สมเจตน ภ ศร และ อน สรณ ถ ส นแก น 2 น กศ กษาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต 1* และ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2 Krootook2554@gmail. The 1 st NationalConference on Technology and Innovation Management การพ ฒนาคร ในการจ ดทาหน งส ออ เล กทรอน กส สาหร บโรงเร ยนบ านโนนราษ ฝางว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 A

More information

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร การจ ดการสภาพแวดล อมอาคารเร ยนระด บประถมศ กษา ในส งก ดกร งเทพมหานคร พ นท กล มศร นคร นทร The Environmental Management of Primary School Buildings: A Case Study of Srinakarin Group, Bangkok Pastraporn Thipayasothorn,

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย การศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information

การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น บทค ดย อ

การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น บทค ดย อ การบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก น ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DIVISION IN THE KHON KAEN MUNICIPAL AREA

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด

More information

วรรณกร ศร รอด WANNAKORN SRIROT มหาว ทยาล ยราชธาน จ.อ บลราชธาน. Abstract บทค ดย อ

วรรณกร ศร รอด WANNAKORN SRIROT มหาว ทยาล ยราชธาน จ.อ บลราชธาน. Abstract บทค ดย อ การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนขนาดเล ก : กรณ ศ กษาโรงเร ยนขนาดเล ก เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดอ บลราชธาน เขต 1 Management of a small school curriculum. A Case study in The first school district

More information