เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6

Size: px
Start display at page:

Download "เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6"

Transcription

1 ก จกรรมการแข งข นมหกรรมการศ กษาก าวไกล พาท องถ นไทยส อาเซ ยน ของโรงเร ยนในส งก ด องค การบร หารส วนจ งหว ดกาฬส นธ คร งท 7 ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ณ โรงเร ยนจ มจ งพล งราษฎร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ท รายการ ประเภทการแข งข น ระด บช นการแข งข น เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6 1*/** โครงงานการงานอาช พและเทคโนโลย - (3) 2*/** ประด ษฐ เศษว สด เหล อใช - (3) 3*/** แกะสล กผ กผลไม - (3) 4*/** งานประด ษฐ จากใบตอง - (3) 5*/** ร อยมาล ย - (3) 6*/** จ ดสวนถาดแห ง - 7** ท กษะคอมฯ (การเข ยน Homepage โดยใช โปรแกรม Dreamweaver) (2) 8 การใช โปรแกรม Microsoft Power Point (office 2007) - 9 การใช โปรแกรม Microsoft Excel 2003 (office 2007) - 10 การส บค นข อม ล - 11 การสร างภาพเคล อนไหวAnimation - 12 การประกวด E-Book - 13*/** ประกวดส อคร - รวมก จกรรมแข งข นกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 13 ก จกรรม *= รายการท แข งข นระด บภาค **= รายการท แข งข นระด บประเทศ หมายเหต

2 1. การประกวดโครงงานการงานอาช พและเทคโนโลย 1. ระด บช นผ เข าประกวด น กเร ยนกาล งศ กษาอย ในโรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น - ระด บช นประถมศ กษาป ท ระด บช นม ธยมศ กษาป ท ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าประกวด 2.1 ผ เข าประกวดในแต ละระด บช นท มละไม เก น 3 คน แต ละคนเข าประกวดไม เก น 1โครงงาน 2.2 ให แต ละองค กรปกครองส วนท องถ นค ดเล อกโครงงานในแต ละระด บไม เก น 1 โครงงาน 3. เวลาท ใช ในการประกวด นาเสนอไม เก น 18 นาท / 1 โครงงาน 4. ว ธ การประกวด 4.1 ให ผ เข าแข งข นส งรายงานโครงงานฉบ บสมบ รณ จานวน 3 ช ด ( พ มพ ด วยกระดาษ A4 ) โดยส งให คณะกรรมการก อนการประกวดแข งข น 4.2 ผ เข าประกวดจ ดทาป ายแสดงโครงงาน ประกอบด วยว สด เป นแผ น 3 แผ น แผ นกลางม ขนาด 60x120 เซนต เมตร แผ นข างม ขนาด 60x60 เซนต เมตร โรงเร ยน... ช อโครงงาน... (ส ง ไม เก น 50 ซ.ม. ) 60 ซ.ม. 120 ซ.ม. 60 ซ.ม. 4.4 ผ เข าประกวดต องนาเสนอโครงงานต อคณะกรรมการ เพ อให คณะกรรมการซ กถาม 4.5 โครงงานท ส งเข าประกวด ต องไม เป นโครงงานท ลอกเล ยนแบบของผ อ นและต องเป น โครงงานท ผ านการค ดเล อกจากระด บภาคมาแล ว

3 5. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน ตอนท 1 ความค ดร เร มสร างสรรค ( 23 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความแปลกใหม ของป ญหาและการนาไปใช 5 2. การนาไปใช ในช ว ตประจาว น 5 3. การออกแบบการทดลอง (ให คะแนนท กข อ) - ความเป นไปได 3 - ม ลาด บข นตอนและการดาเน นการทดลองตามลาด บข นตอน 4 - ม การอภ ปรายสร ป ประเด นป ญหา 4 - การทดลองเหมาะสมก บเน อหา 2 ตอนท 2 การเข ยนรายงาน ( 27 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความถ กต องตามแบบฟอร ม (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ม องค ประกอบครบ 2 - ถ าขาดต งแต 2 องค ประกอบข นไป 1 2. การใช ภาษา คาศ พท ทางว ทยาศาสตร 10 - ผ ดหล กคาศ พท ห กคาละ 1 คะแนน 3. การใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ม ครบท กข นตอนและเร ยงลาด บถ กต อง 10 - ม ครบท กข นตอนและเร ยงลาด บไม ถ กต อง 9 - ม ครบท กข นตอน แต เร ยงลาด บไม ถ กต อง 8 - ม ไม ครบท กข นตอน และเร ยงลาด บไม ถ กต อง 7 4. การแสดงการบ นท กผลอย างเพ ยงพอ (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ม การนาเสนอข อม ลท สาค ญได ครบถ วนท กประเด น 5 - นาเสนอข อม ลท สาค ญไม ครบถ วน 1 ประเด น 4 - นาเสนอข อม ลท สาค ญไม ครบถ วน 2 ประเด น 3 - นาเสนอข อม ลท สาค ญไม ครบถ วน 3 ประเด น 2

4 ตอนท 3 การจ ดแสดงผลงาน ( 20 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ถ กต องตามแบบฟอร ม (ให คะแนนท กข อ) - เสนอร ปแบบ แผนภ ม ตารางผ ด ถ กต ดคะแนน 2 - แผงจ ดแสดงโครงงานไม ถ กต องถ กต ดคะแนน 3 2. ความถ กต องเหมาะสมของการใช ว สด อ ปกรณ (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ใช ว สด ท ม ราคาถ ก ว สด ท ม ในท องถ นหร อว สด ท เหล อใช และเหมาะสม 5 - ใช ว สด ราคาแพง แต เหมาะสม 4 - ใช ว สด ราคาแพง แต ไม เหมาะสม 2 3. ความปราณ ตสวยงาม (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - แข งแรง สวยงาม ละเอ ยด 5 - แข งแรง สวยงาม ไม ละเอ ยด 4 - แข งแรง ไม สวยงาม ละเอ ยด 3 - ไม แข งแรง สวยงาม ไม ละเอ ยด 2 - ไม แข งแรง ไม สวยงาม ละเอ ยด 1 4. ความเหมาะสมในการนาเสนอข อม ล (เล อกให คะแนนเฉพาะข อท ถ กต อง) - ข อม ลท เสนอเหมาะสมก บเน อหา 1 - ข อม ลท เสนอช ดเจน สอดคล องก บเน อหา 1 - ม การนาเสนอหลายร ปแบบ 1 - ป ายท แสดงโครงงานถ กต องตามขนาดท กาหนด 1 - ม ข อม ลครบสมบ รณ ( ตามหล กการทฤษฎ ) 1

5 ตอนท 4 การอภ ปรายปากเปล า ( 30 คะแนน ) เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. การนาเสนอ (ให คะแนนท กข อ) - บอกช อโครงงาน 2 - อภ ปรายเหต ผลช ดเจน 2 - ว ธ การนาเสนอช ดเจน 2 - ม การสาธ ตหร อแสดงเหต ผล 2 - บ คล ก ล กษณะถ อยคา 2 2. การตอบข อซ กถามช ดเจน (เล อกให คะแนน 1 ข อ) - ตอบตามประเด นป ญหาท กประเด น ผ ฟ งเข าใจง าย 20 - ตอบไม ตรงประเด นป ญหา 1 ประเด น 15 - ตอบไม ตรงประเด นป ญหา 2 ประเด น 10 ** หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 1. เวลาท ใช ในการนาเสนอไม เก น 9 นาท และเวลาตอบข อซ กถามไม เก น 9 นาท 2. สามารถนาเสนอด วยว ธ การฉายภาพข ามศ รษะ หร อคอมพ วเตอร 3. แผงจ ดแสดงโครงงานต องถ กต องตามแบบ สสวท. 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

6 2. การประกวดการประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช 1.ระด บการแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ประด ษฐ ของเล น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ประด ษฐ ของใช ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ประด ษฐ ของประด บตกแต งบ าน 2.จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น เป นท มๆละ 3 คน 3.ระยะเวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4.ว ธ การดาเน นการแข งข น 1. จะต องเป นว สด ท เหล อใช ไม จาก ดร ปร าง ชน ดและแบบ 2. สามารถนามาใช ได จร ง ม ความคงทนตามล กษณะงาน 3. สามารถนาว สด อ นมาประกอบตกแต งได เล กน อย 4. ผ เข าแข งข นต องเตร ยมว สด อ ปกรณ ท งหมดมาเอง 5. ส วนประกอบของช นงานท กช นต องทาในเวลาท เข าแข งข นเท าน น 5.หล กเกณฑ การให คะแนน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. กระบวนการทางาน (เป นท ม เป นข นตอน) ม ความค ดร เร มสร างสรรค ประโยชน ใช สอย ม ความประณ ตสวยงาม เก บว สด อ ปกรณ และพ นท ใช งานเร ยบร อย รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - 8. รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด คะแนนต งแต คะแนน

7 3. การประกวดแกะสล กผ กและผลไม 1. ระด บการแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น เป นท มๆละ 3 คน 3. ระยะเวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4. การดาเน นการประกวด ผ เข าประกวดแกะสล กผ กผลไม ดาเน นการแกะสล กผ กและผลไม เสร จแล วให นาผลงานท แกะสล กเสร จแล ว นามาจ ดประด บตกแต งเป นร ปทรงต างๆตามความค ดร เร มสร างสรรค 5. การเตร ยมว สด อ ปกรณ 5.1ให ผ เข าร วมประกวดจ ดซ อและจ ดหาอ ปกรณ ต าง ๆ ในการประด ษฐ และตกแต ง ตลอดจน เคร องม อและอ ปกรณ ในการจ ดทาต าง ๆ ให ผ เข าร วมการประกวดจ ดเตร ยมมาเอง 5.2 เคร องม อท ใช ในการแกะสล กต องไม เป นเคร องม อท ใช แกะสาเร จร ป เช น ม ดท ใช ห นออก มาแล วเป นลวดลายต าง ๆ สาเร จร ป 5.3 ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยม ต ด เกลา แกะสล ก ตกแต งร ปทรงใด ๆ มาก อน 5.4 ให ผ เข าประกวดแกะสล กผ กผลไม 3 ชน ด ด งน มะละกอ แครอท แคนตาล ป ฟ กทอง ส วนผลไม อ นๆ สามารถนามาประด บตกแต งได 6. หล กเกณฑ การให คะแนน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. การเตร ยมว สด และเคร องม อถ กต องตามท กาหนด 5 2. ปฏ บ ต ถ กต องตามข นตอน ร ปทรงเหมาะสม ความประณ ต เร ยบร อย สวยงาม ความประหย ด ความร วมม อในการทางานในหม คณะ ความค ดร เร มสร างสรรค ในการจ ดตกแต ง การจ ดเก บ ทาความสะอาด 10

8 7. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 8. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด หมายเหต หากฝ าฝ นในข อ 5.3 จะต ดส ทธ ออกจากการแข งข น

9 4. การประกวดงานประด ษฐ จากใบตอง 1.ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าร วมประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น เป นท มๆละ 3 คน 3. ระยะเวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4. การดาเน นการประกวด ระด บช นประถมศ กษาป ท ให น กเร ยนประด ษฐ งานใบตอง 1 ช ด ประกอบด วย - การห อทรง ส ง - การห อทรงเต ย - การห อขนมเท ยน - ถาดรอง ( เป นวงกลมเส นผ านศ นย กลาง น ว ส งไม เก น 4 น ว ) และให นาผลงานมาจ ดเข าช ดก นให สวยงามและเหมาะสม 2. การเตร ยมว สด อ ปกรณ 1) ให ผ เข าร วมประกวดจ ดซ อและจ ดหาอ ปกรณ ต างๆ ในการประด ษฐ และตกแต ง ตลอดจนเคร องม อและอ ปกรณ ในการจ ดทาต างๆให ผ เข าร วมการประกวดจ ดเตร ยมมาเอง 2) อน ญาตให ผ เข าประกวดทาความสะอาดใบตองและฉ กใบตองเป นแผ น ๆได แต ไม อน ญาตให เจ ยนใบตอง 3) ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดตกแต งมาก อน 3. หล กเกณฑ การให คะแนน ( คะแนนเต ม 100 คะแนน ) 1) การเตร ยมว สด อ ปกรณ - การเจ ยนใบตอง การฉ กใบตองให เหมาะสมก บงาน 5 คะแนน 2) ความถ กต องตามประเภทท กาหนด 30 คะแนน - การห อร ปทรงต างๆ ขนาดเหมาะสม 15 คะแนน - ถาดรอง ( เป นวงกลมเส นผ านศ นย กลาง น ว ส งไม เก น 4 น ว) 15 คะแนน 3) ความค ดร เร มสร างสรรค 10 คะแนน 4) ความประณ ต เร ยบร อย สวยงาม 25 คะแนน

10 5) ความร วมม อในการทางาน 10 คะแนน 6) งานเสร จตามเวลากาหนด 10 คะแนน 7) การจ ดเก บทาความสะอาด 10 คะแนน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 และระด บช นม ธยมศ กษาป ท จ ดทาเป นพานบายศร ส ขว ญ ขนาดความส ง 3 ช น 2.ให น กเร ยนนาว สด อ ปกรณ ท จาเป นต องใช ในการจ ดทา เช น พานเง นพานทอง ขนาดเส นผ าศ นย กลางขอบในของพานอ นล างส ด อย ระหว าง 9 11 น ว ใบตองท ทาความสะอาดฉ ก ตามขนาดเหมาะสม ดอกไม ท ย งไม ได แปรร ป และว สด อ ปกรณ อ น ๆ ท เก ยวข องย งไม แปรร ป นามาให คณะกรรมการ ตรวจสอบก อนการประกวด ให จ ดเป นพานบายศร ส ขว ญ ขนาดความส ง 3 ช น 5. การเตร ยมว สด อ ปกรณ 5.1 ให ผ เข าประกวดจ ดหาเคร องม อและอ ปกรณ ต างๆในการประด ษฐ และตกแต ง มาเอง 5.2 ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดตกแต งมาก อนการประกวด 6. หล กเกณฑ การให คะแนน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ขนาด ร ปทรง และส ดส วน ความประณ ต สวยงาม ความค ดร เร มสร างสรรค ความถ กต องตามความหมาย ความสะอาด เป นระเบ ยบเวลาปฏ บ ต งานและหล งทางาน 5 6. งานเสร จตามเวลาท กาหนด รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 8. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด หมายเหต ในระด บช นม ธยมศ กษา หากฝ าฝ นในข อ 2 จะต ดส ทธ ออกจากการแข งข น

11 5. การร อยมาล ยดอกไม สด 1.ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น 1.แข งข นเป นท ม ๆ ละ 3 คน - ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 แข งข น ร อยมาล ยคล องม อ - ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 แข งข นร อยมาล ยคล องคอ - ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 แข งข นร อยมาล ยคล องคอ 3.ว ธ ดาเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ว ธ การประกวด - ระด บช วงช นท 2 ( ป.4-6 ) ให ผ เข าประกวดร อยมาล ยคล องม อ 1 พวง ให ผ เข าประกวดเตร ยมพานเง นหร อพานทองพร อมผ ารองมาเอง นาผลงานท เสร จแล ววางบนพานเง นหร อพานทองท ม ขนาดเหมาะสมก บพวงมาล ย พร อมต ดป ายช อ-นามสก ล โรงเร ยน อาเภอ จ งหว ด ของผ เข าประกวด ( เข ยนต วบรรจง ) แล วนาไปจ ดแสดงในท ท ผ จ ดการ ประกวดจ ดเตร ยมไว ให - ระด บช วงช นท 3 ( ม.1-3 ) - ระด บช วงช นท 4 ( ม.4-6 ) ให ผ เข าประกวดร อยมาล ยคล องคอ ประกอบร บบ นสาหร บใช ในงานมงคล ให ผ เข าประกวดเตร ยมพานเง นหร อพานทองพร อมผ ารองมาเอง นาผลงานท เสร จแล ววางบนพานเง นท ม ขนาดเหมาะสมก บพวงมาล ย พร อมต ดป ายช อ-นามสก ล โรงเร ยน อาเภอ จ งหว ด ของผ เข าประกวด ( เข ยนต วบรรจง ) แล วนาไปจ ดแสดงในท ท ผ จ ดการประกวดจ ดเตร ยมไว ให 3.2 การเตร ยมว สด อ ปกรณ ให ผ เข าประกวดจ ดซ อและจ ดหาอ ปกรณ ต างๆ ในการประด ษฐ และตกแต ง ตลอดจนเคร องม อและอ ปกรณ ในการจ ดทาต างๆ ให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยมมาเอง อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยมฉ ก ต ด เด ดกล บดอกไม มาก อนได ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดจ ดเตร ยม ต ด เกลา แกะสล ก ตกแต งร ปทรงใดๆ มาก อน ไม อน ญาตให ผ เข าประกวดตกแต งกล บหร อส วนประกอบอ นๆ มาก อนท จะทา การประกวด หมายเหต *** หากฝ าฝ นในข อ จะต ดส ทธ ออกจากการประกวด

12 4. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความพร อมในการจ ดเตร ยมว สด และเคร องม อ ความถ กต องของงานตามประเภทท กาหนด ปฏ บ ต งานได ถ กต องตามข นตอนท กาหนด ล กษณะน ส ยในการทางาน ส ส น ร ปทรงสวยงาม ความร วมม อในการทางาน 5 7. ความค ดร เร มสร างสรรค เสร จท นตามเวลาท กาหนด ผลงานประณ ต สวยงาม เร ยบร อย ม ความคงทน 25 หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

13 6. การแข งข นการจ ดสวนถาดแห ง 1. ระด บช นผ เข าประกวด ( ท มผสม 4 คน ) - น กเร ยน จานวน 1 คน - คร / ผ อานวยการโรงเร ยน จานวน 1 คน - นายก / ผ บร หาร ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น จานวน 1 คน - ผ ปกครอง จานวน 1 คน 2. จานวนผ เข าประกวด อปท.ส งเข าประกวดละ 1 ท ม (ท มผสม) 3. เวลาท ใช ในการประกวด 1 ช วโมง 4. ว ธ การประกวด และการจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ 4.1 การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ ล กษณะของภาชนะท ใช เป นจานรองกระถาง เป นด นเผาทรงกลมชน ดไม เคล อบ ขนาดเส นผ านศ นย กลาง น ว พ นธ ไม และว สด อ ปกรณ - พ นธ เป นพ นธ ท ใช จ ดสวนถาดแห ง ไม ต ากว า 3 ชน ด - ว สด ประกอบ เช น ห น กรวด ไม อ นๆ ให คาน งถ งความเป นธรรมชาต - ว สด ปล ก ม ความเหมาะสมก บการเจร ญเต บโตของพ นธ ไม ให ผ เข าร วมแข งข นเตร ยมว สด อ ปกรณ มาเอง ได แก - อ ปกรณ เข ยนแบบ 1 ช ด - พ นธ ไม ว สด ประกอบ - ภาชนะท ใช จ ด - กระป องฉ ดน า 4.2 ว ธ การประกวด ให ผ เข าประกวดเข ยนแบบแปลนแผนให เสร จก อนลงม อจ ด ผ เข าประกวดลงม อจ ดสวนถาดแห งตามแบบแปลนท ได กาหนดไว ผ ร วมแข งข นต องพร อมก อนเวลาไม น อยกว า 10 นาท หมายเหต ผ จ ดการประกวดจ ดเตร ยมจานรองกระถาง ทรายหยาบและละเอ ยด ต กตาจ ดสวนขนาด เล กให ก บผ เข าประกวด

14 5. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ความสมด ล ความกลมกล นและความสวยงาม ความแตกต าง ความปราณ ต ความถ กต องตามเกณฑ การเล อกใช พ นธ ไม และว สด ประกอบ การเข ยนแบบแปลน จ ดเด น 15 หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 6. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

15 7. การใช โปรแกรม Microsoft Power Point 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท ประเภทและจานวนผ เข าประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ใช เวลาแข งข น 3 ช วโมง ตอนท 1 ภาคความร เน อหาตามหล กส ตรสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 จานวน 10 ข อ 10 คะแนน ตอนท 2 ภาคปฏ บ ต ทาการส บค นข อม ลและนาเสนอข อม ลด วยโปรแกรม MS- Power Point ตามเน อหาท กาหนด จานวน 7-10 สไลด (เกณฑ การต ดส น เน อหา ตามท คณะกรรมการกาหนด) คะแนน 90 คะแนน เกณฑ การต ดส นให คะแนน (ภาคปฏ บ ต ) - ความสวยงาม 20 คะแนน - ความค ดร เร มสร างสรรค 10 คะแนน - ความสาเร จของผลงาน 20 คะแนน - ส อความหมายได ช ดเจนสอดคล องก บห วเร อง 20 คะแนน - การใช ล กษณะพ เศษในการนาเสนอ 20 คะแนน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 และระด บช นม ธยมศ กษาป ท ใช โปรแกรม Power Point 2. เน อหากรรมการแจ งก อนการแข งข น 3. ทร พยากร ข อม ล ร ปภาพ จะจ ดเตร ยมให โดยคณะกรรมการ 4. ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 5.ใช เวลา 1 ช วโมง 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 7. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน - การจ ดเก บ 5 คะแนน - การใช เอฟเฟกส 10 คะแนน - ความถ กต องสมบ รณ ของเน อหา 20 คะแนน - ความสวยงาม 20 คะแนน

16 - ความเช อมโยง 10 คะแนน - การม ภาพประกอบท เหมาะสม 15 คะแนน - การนาเสนอ 20 คะแนน 4. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด

17 8. การใช โปรแกรม Microsoft Excel ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม MS Excel โจทย ท ใช ในการแข งข น (กรรมการแจ งก อนการแข งข น) 3.3 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.4 ใช เวลา 1 ช วโมง 3.5 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1ต งค าหน ากระดาษ และจ ดพ มพ ถ กต องตามแบบท กาหนดให 20 คะแนน 4.2 จ ดร ปแบบตารางได ตรงตามแบบท กาหนดให 20 คะแนน 4.3 ทาการคานวณได ผลล พธ ถ กต องตามโจทย ท กาหนด (โดยการใช ส ตร) 30 คะแนน 4.4 สามารถสร างและเล อกใช กราฟได เหมาะสมก บข อม ล 20 คะแนน 4.5 ทาเสร จภายในเวลาท กาหนดให 10 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด

18 9. การส บค นข อม ล 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าประกวด ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Microsoft Word และส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ต 3.2 เน อหากรรมการแจ งก อนการแข งข น 3.3 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.4 ใช เวลา 1 ช วโมง 3.5 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 ข อม ลท ส บค นสอดคล องก บห วข อท กาหนด 30 คะแนน 4.2 จานวน Website ท ส บค นสอดคล องก บห วข อ 10 คะแนน 4.3 ความสาเร จของผลงาน 10 คะแนน 4.4 ความค ดร เร มสร างสรรค 20 คะแนน 4.5 ท นเวลา 10 คะแนน 4.6 การจ ดร ปแบบอกสารถ กต องตามหล กว ชาการ 20 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด

19 10. การเข ยน Homepage โดยใช โปรแกรม Dream weaver หร อ FrontPage 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 3 ระด บ ค อ ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ระด บช นประถมศ กษาป ท 4-6 จานวน 2 คน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 และ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 ระด บช นละ 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Dream weaver หร อ Frontpage 3.2 เน อหากรรมการแจ งก อนการแข งข น 3.3 ทร พยากร ข อม ล ร ปภาพ จะจ ดเตร ยมให โดยคณะกรรมการ 3. 4 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.5 ใช เวลา 2 ช วโมง 3. 6 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 Link ในหน าเด ยวก นตามเกณฑ ท กาหนดให ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 Link ไปหน า Webpage ท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.3 Link ไป Homepage อ นท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.4 Link ไป อ น ๆ ท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.5 แทรกร ปภาพตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.6 สร างคอล มน ตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.7 สร างเฟรมตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.8 แทรกภาพเคล อนไหวตามท กาหนดได ถ กต อง 10 คะแนน 4.9 ความค ดสร างสรรค 10 คะแนน 4.10 ความสวยงาม เหมาะสม ถ กต อง 10 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น

20 รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

21 11. การสร างภาพเคล อนไหว Animation (Adobe Flash CS3) 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 2 ระด บ ค อ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Adobe Flash CS3 3.2 สร างเป นเร องส น 1 นาท 3.3 เน อหา (กรรมการแจ งก อนการแข งข น) 3.4 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.5 ใช เวลา 2 ช วโมง 3.6 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน 4.2 ความสวยงาม 20 คะแนน 4.3 ความสอดคล องก บเน อหา 15 คะแนน 4.4 การสร างภาพและลายเส น 15 คะแนน 4.5 การจ ดองค ประกอบของภาพ 10 คะแนน 4.6 การใช คาส ง Action Script 10 คะแนน 4.7 เวลาในการแสดงภาพ 10 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

22 12. การประกวดหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) 1. ระด บช นผ เข าแข งข น แบ งเป น 2 ระด บ ค อ ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท จานวนผ เข าแข งข น ผ เข าแข งข นแต ละระด บช น จานวน 1 คน 3. รายละเอ ยดและหล กเกณฑ การแข งข น 3.1 ใช โปรแกรม Flip Album pro6 3.2 เน อหา (กรรมการแจ งก อนการแข งข น) 3.3 ทร พยากร ข อม ล ร ปภาพ จะจ ดเตร ยมให โดยคณะกรรมการ 3.4 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 3.5 ใช เวลา 2 ช วโมง 3.6 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 4. เกณฑ การให คะแนน 100 คะแนน 4.1 ความสมบ รณ ของเน อหาและการออกแบบการนาเสนอ 20 คะแนน 4.2 การออกแบบร ปเล ม การออกแบบหน านาเสนอ 20 คะแนน 4.3 ความเหมาะสมของข อความ ต วอ กษร ร ปภาพประกอบ 20 คะแนน 4.4 ข อม ลครอบคล มเน อหาท กาหนด ตรงตามว ตถ ประสงค 20 คะแนน 4.5 เทคน คพ เศษ ความเป น Multimedia การใช คอมพ วเตอร ในการสร างงานได เหมาะสม 20 คะแนน 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

23 13. การประกวดส อการเร ยนการสอนคร การงานอาช พและเทคโนโลย 1. ระด บผ เข าประกวด คร ผ สอนในโรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น 2. เวลาท ใช ในการประกวด นาเสนอและกรรมการซ กถามไม เก น 12 นาท / 1 ส อ 3. ว ธ การประกวด 3.1 ผ เข าประกวดจะต องจ บลาด บ ก อนการประกวด 30 นาท 3.2 ผ เข าประกวดสามารถจ ดเตร ยมส อนว ตกรรมภายในห อง ก อนการประกวด 15 นาท 3.3 ผ เข าประกวดต องนาเสนอส อนว ตกรรมต อคณะกรรมการ เพ อให คณะกรรมการได ซ กถาม 4. เกณฑ การให คะแนน เต ม 100 คะแนน ด งน เกณฑ การให คะแนน คะแนน 1. ร ปแบบการผล ตส อ 1.1 ออกแบบส ออย างเป นระบบ เน อหาม ความส มพ นธ สอดคล องก บ แผนการเร ยนร 1.2 ส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ของน กเร ยน 1.3 เป นส อท ไม ลอกเล ยนแบบผ อ นมาโดยตรง 1.4 เป นส อท ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ให แก น กเร ยน ค ม อการผล ตและข นตอนการใช ส อ 2.1 ม เทคน คและกระบวนการผล ตท ช ดเจน 2.2 ม เน อหาสอดคล องก บสาระและมาตรฐานการเร ยนร 2.3 การนาเสนอส อเป นไปตามลาด บข นตอนของหล กว ชาการ 2.4 ความยากง ายเหมาะสมก บระด บช น / ช วงช น 2.5 ม ค ณค าและประโยชน ก บผ สอน และผ เร ยน 3. สร ปรายงานผลการนาไปใช 3.1 ม เอกสารรายงานผลการนาไปใช ท ถ กต องตามหล กว ชาการ 3.2 ม เอกสารเผยแพร เป นร ปธรรมเป นท ยอมร บและตรวจสอบได 3.3 ม เอกสารแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท เก ดจาการใช ส อ 3.4 รายงานการใช จ ดทาเพ อแสดงผล และย นย นประโยชน ของส อต อ การเร ยนการสอน ***ม ใช จ ดทาเพ อการประกวดส อเท าน น 20 20

24 4. ว สด อ ปกรณ ท ใช ในการผล ต 4.1 ม ความท นสม ยแปลกใหม 4.2 ม ความคงทน ประหย ด หาง ายในท องถ น 4.3 ใช ประกอบการสอนได ง ายและสะดวก 4.4 การจ ดแสดงเร ยบง าย และม ค ณค า 5. การนาเสนอต อคณะกรรมการ 5.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ 5.2 ม เทคน คในการนาเสนอท เหมาะสมน าสนใจ 5.3 ม ความม นใจช ดเจนในการตอบคาถาม 5.4 บ คล กภาพ ท วงท วาจาของผ รายงาน หมายเหต การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 5. รางว ลการประกวดท กระด บช น รางว ลเก ยรต บ ตร - รางว ลเก ยรต บ ตรชมเชย คะแนนต งแต คะแนน

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ สารบ ญ สารบ ญ หน าท ๑. เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ๑ ๒. เกณฑ การประกวดการประด ษฐ ส งของจากว สด เหล อใช ๑๗ ๓. เกณฑ การประกวดการร

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

ก จกรรม เวลา ท ใช แข งข น จานวน น กเร ยน ต อท ม ม.4-6 (ท กส งก ด)

ก จกรรม เวลา ท ใช แข งข น จานวน น กเร ยน ต อท ม ม.4-6 (ท กส งก ด) 1 ตารางสร ปก จกรรมการประกวดและแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร เน องในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ก จกรรม จานวน น กเร ยน ต

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ รห ส 2201-2110 ว ชา การบ ญช ก บคอมพ วเตอร สาขาว ชา พณ ชยการ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม จ ดทาโดย

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว 1. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พด านการท องเท ยวของน กเร ยน น กศ กษา 2. เพ อพ ฒนาบ คล กภาพและความม นใจในว ชาช พด านการท องเท ยว 3. เพ อส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ให แก น กเร ยน น กศ กษา 2.

More information

Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö

Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö Ẻçñ áåðºñ¹ Ö ¼Å ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Òà ҹÍÒªÕ¾áÅÐ à â¹âåâõ».ö ตามมาตรฐานต วช ว ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เอกร นทร ส มหาศาล ส สรด ษฐ ทองเปรม ส นทนา

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน 1 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การ เร อง งานประด ษฐ และการจ ดสวนถาด รายว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

More information

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information