การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช.

Size: px
Start display at page:

Download "การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช."

Transcription

1 การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต อง ตามประเภทของงานและ การใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ ดร ปแบบของข อความและต วอ กษรล กษณะต างๆ พ มพ รายงานตามร ปแบบท ก าหนด ค ดลอกและเคล อนย ายข อความ ยกเว น การสร างจดหมายเว ยน, Word Art, การค านวณ 4.1 ว เคราะห โจทย ถ กต อง ( 20 คะแนน ) ก าหนดประเภทของแฟ มข อม ลได ถ กต อง สามารถน าแฟ มข อม ลมาใช ได ผลล พธ ท ถ กต อง ( 80 คะแนน ) แสดงรายการตามร ปแบบท ก าหนด ( รวม 100 คะแนน ) การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช ค าส งพ นฐานของโปรแกรมส าเร จร ป จ ดท ารายงาน ในเช งธ รก จ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน ค าส งการจ ดการเก ยวก บ CELL,COLUMN ค าส งการร บข อม ล การแก ไขข อม ล ส ตร

2 ค าส งการใช FUNCTION ค าส งการเก บข อม ล การเร ยกข อม ลมาใช งาน ค าส งการแสดงรายงานตามร ปแบบของกราฟ การใช ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร บวก, ลบ,ค ณ,หาร การหาค า AVG, MIN, MAX ยกเว นค าส งท ม เง อนไข 4.1 ว เคราะห โจทย ถ กต อง (30 คะแนน ) ก าหนดข อม ลได เหมาะสม ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน ผลล พธ ท ถ กต อง (50 คะแนน ) แสดงรายงานได สวยงามและเหมาะสม 4.2 เทคน คการใช ค าส ง เล อกใช ค าส งท เหมาะสม เล อกใช FUNCTION ท จะช วยในการท างานได รวดเร วและ เหมาะสม ( รวม 100 คะแนน ) การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Power Point 2003 ระด บ ปวช. เพ อน าเสนอผลงาน ความค ดสร างสรรค ในงานธ รก จ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน ใช ค าส งได ถ กต อง

3 พ อฉากหล ง ภาพเคล อนไหว, Effect Transition Build ( 30 คะแนน ) 4.1 ว เคราะห โจทย ถ กต อง ความเหมาะสมของข อความ 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 50 คะแนน ) ความเหมาะสมของผลงาน ( เก ยวก บการใช ส หร อต วอ กษร ) ความค ดสร างสรรค ความครบถ วนสมบ รณ ของผลงานตามโจทย ก าหนด 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 20 คะแนน ) เล อกค าส งท เหมาะสม ความสวยงามจากการประย กต ค าส ง ( รวม 100 คะแนน ) การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft ACCESS 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ แข งข นสามารถใช โปรแกรม Microsoft Access ได ถ กต องตามประเภท ของงานและการใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สร างฐานข อม ล การสร างตารางอย างน อย 3 Table การสร างแบบสอบถาม การสร างรายงาน

4 Relation ค าส งการค านวณ 4.1 ว เคราะห โจทย ให ถ กต อง ( 30 คะแนน ) ก าหนดชน ดของข อม ลได เหมาะสม ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน ผลล พธ ท ถ กต อง ( 50 คะแนน ) แสดงรายงานถ กต องและเหมาะสม 4.2 เทคน คการใช ค าส ง ( 20 คะแนน ) เล อกใช ค าส งท เหมาะสม เล อกใช FUNCTION ท จะช วยในการท างานได รวดเร วและ เหมาะสม ( รวม 100 คะแนน ) การใช โปรแกรมส าเร จร ปสร างโฮมเพจ ( HOME PAGE ) ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถประย กต ใช ความร ท ม เก ยวก บโปรแกรมส าเร จร ปต างๆ และ อ นเตอร เน ต ตลอดจน HTML ในการสร างโฮมเพจ ( HOME PAGE ) สามารถเล อกใช โปรแกรมส าเร จร ปต าง ๆ ด งต อไปน Microsoft Word 2003 Microsoft Excel 2003 Microsoft Access 2003 Microsoft Power Point 2003 Note Pad Microsoft FrontPage 2003

5 Dream Weaver MX Photoshop 7 Flash MX สามารถเล อกใช ค าส งด งต อไปน ค าส งเก ยวก บการก าหนดร ปแบบต วอ กษร ค าส งในการแสดงรายการ ( List ) ค าส งในการสร างตาราง ( Table ) ค าส งในการสร างเฟรม ( Frame ) ค าส งในการก าหนดร ปภาพ ค าส งเทคน คพ เศษ เช น ส ญล กษณ พ เศษ การก าหนดส พ น ลายพ น, JAVA, CGI, ASPเป นต น 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 20 คะแนน ) ว เคราะห งานได ถ กต องช ดเจน ก าหนดร ปแบบท น าเสนอได เหมาะสม 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 35 คะแนน ) จ ดร ปแบบและองค ประกอบของผลงานได กลมกล นสวยงาม 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 35 คะแนน ) เล อกใช ค าส งท เหมาะสมและเข ยนอย ในร ปแบบท ตรวจสอบง าย เล อกใช ค าส งเทคน คพ เศษท ท าให ผลงานด ม ช ว ตช วาเร าใจ น าด 4.4 ความสวยงาม ( 10 คะแนน ) สามารถจ ดองค ประกอบต าง ๆ โดยรวมสวยงาม ( 100 ค าแนน )

6 ทฤษฎ โปรแกรมควบค มเคร อง ( DOS VERSION 6.22) ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช ค าส งควบค มเคร อง อ ปกรณ ข างเค ยงและ สามารถน าค าส งมาประย กต ใช ร วมก บ APPLICATION อ น ๆ ได สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การจ กการเก ยวก บไดเร คทรอร (DIRECTORY STRUCTURE ) การต ดต งแรมด สก ( RAM DISK ) การจ ดร ปแบบ I/O และการก าหนดท ศทางของ I/O ( MODE, REDIRECT ON JURE) การต ดต งระบบ ENVIRONMENT และการจ ดการ หน วยความจ าในไฟล CONFIG.SYS การสร างแบตซ ไฟล (BATCH FILE )การสร างค าพาราม เตอร, การเข ยนเมน สามารถใช ค าส งพ นฐานท งค าส งภายใน (INTERNAL COMMAND ) และค าส งภายนอก ( EXTERNAL COMMAND ) รวมท งค าส งต าง ๆ ท ใช ในแบตซ ไฟล เช น IF, GOTO, PAUSE, CALL เป นต น ว เคราะห งานถ กต อง (100 คะแนน ) ผลล พธ ท ถ กต อง เทคน คการใช ค าส งถ กต อง

7 การเข ยนโปรแกรมภาษาปาสคาล VERSION 7.0 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถเข ยนโปรแกรมตามโครงสร างโปรแกรมภาษาปาสคาล เพ อแก ไขป ญหาโจทย เก ยวก บงานทางด านธ รก จได สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน ค าส งในการท างานเน นในด านแนวความค ด แสดงผลล พธ ออกทางจอภาพ สามารถใช FUNCTION ในภาษาปาสคาล ท า PROCEDURE และ ARRAY 2 ม ต 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง (30 คะแนน) * ออกแบบการร บข อม ลตามแบบฟอร มท ก าหนดให * ออกแบบแสดงผลตามแบบฟอร มท ก าหนดให 4.2 โปรแกรมการท างาน (50 คะแนน) * ต องได ผลล พธ ถ กต อง * ใช ต วแปรเหมาะสม * เล อกใช ค าส งท ถ กต อง 4.3 ถ กหล กการเข ยนโปรแกรม (20 คะแนน) * ต องเข ยนโปรแกรมอย างม โครงสร าง * ม COMMAND แต ละช วงโปรแกรมการท างาน (100 คะแนน)

8 การเข ยนโปรแกรม Microsoft-Visual Basic 6.0 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถสร าง Application ทางธ รก จได เหมาะสม ไม ม Database * สร างฟอร มเพ อใช ในงานทางด านธ รก จท ก าหนดให ได อย างเหมาะสม * การใช ค าส งหร อฟ งก ช นเพ อการท างานได เหมาะสม เช น IF,SELECT CASE,DO While 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง (30 คะแนน) * ก าหนดชน ดต วของต วแปรและค าคงท ได เหมาะสม * ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง (50 คะแนน) * ผลลพธ ถ กต องตามท โจทย ก าหนด 4.3 เทคน คการใช ค าส ง (20 คะแนน) * เล อกใช ค าส งท เหมาะสม * เล อกใช FUNCTION ท จะช วยในการท างานได รวดเร วและเหมาะสม (100 คะแนน)

9 การต ดต งโปรแกรมคอมพ วเตอร ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถต ดต งโปรแกรมและแก ไขป ญหาระบบคอมพ วเตอร โดนให เคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ตามท ต องการ การจ ดการเก ยวก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น Hard Disk, Main board ฯลฯ การต ดต งระบบโปรแกรมควบค มเคร อง ( ใช ระบบ WINDOWS XP ) การต ดต งไดร ฟเวอร อ ปกรณ ต าง ๆ เช น Fax/Modem ( Internal / External ), Sound Card เป นต น 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง ( 20 คะแนน ) ว เคราะห งามตามโจทย ก าหนดได ถ กต อง วางแผนการท างานอย างเป นระบบ 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง ( 50 คะแนน ) 4.3 เทคน คการใช ค าส ง ( 30 คะแนน ) สามารถแก ไขป ญหาพาะหน าได สามารถประย กต ระบบงานได ( 100 คะแนน )

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ...

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปสาหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจาป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... การทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พสถาบ นในเคร อต งตรงจ ตร (SVT) จ ดเพ อส

More information

รายบ คคล 3. Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 2.

รายบ คคล 3. Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 2. ใบสม ครเข าร วมงานว นว ชาการและจ ดแสดงส นค า ว นจ นทร ท 8 ก มภาพ นธ 2553 โรงเร ยน...โทร... น กเร ยน...คนอาจารย ท มาร วมงาน 1...... โทรศ พท...... โทรศ พท... ท ระด บ โปรแกรม ช อ-สก ลผ เข าแข งข น (ระบ คาหน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า

Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า Computer for Animal Production: Introduction Page 1 of 6 บทน า คอมพ วเตอร ค อ อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ท างานตามช ดค าส งอย างอ ตโนม ต โดยจะท าการ ค านวณ เปร ยบเท ยบทางตรรกก บข อม ล และให ผลล พธ ออกมาตามต

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW Contest 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน #8 (HU DEW Contest) งานหาดใหญ แฟร 2012 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ศ กษาหาความร

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน

หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน หล กส ตรท 1 การทางานด านการคานวณโดยใฃ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 พ นฐาน ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอกเซล 2007 ในงานทางด านการคานวณ โดยครอบคล ม เน อหาต งแต ความร เบ องต นเก ยวก บการทางานในเว ร กช ท

More information

ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ

ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร ของระบบสารสนเทศ ซอฟต แวร (Software) หมายถ ง ส วนท ท าหน าท เป นค าส งท ใช ควบค มการท างานของเคร อง คอมพ วเตอร หร ออาจเร ยกว า โปรแกรม ก ได ซ งหมายถ งค าส งหร อช ดค าส ง สามารถใช เพ อส ง ให คอมพ

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล ใบความร 28 เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อเท จจร งเก ยวก บบ คคล ส งของ หร อเหต การณ ต างๆ โดยอย ในร ปของต วเลข (Number) เช น จ านวนราคา, ระยะทาง หร อ ปร มาณของส งต

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th

รายละเอ ยดหล กส ตร โดย...สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร http://training.ku.ac.th 4. ช อหล กส ตร : ครบเคร องการใช งาน Microsoft Excel ระด บองค กรข นส ง (ร นท 2) จานวนช วโมงท อบรม 18 ช วโมง (3 ว น) ว น/เวลาการอบรม 29 31 กรกฎาคม 2556 / 9.00-16.00 น. คาอธ บายหล กส ตร งานระด บในองค กรเป

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 *****************************

หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** 1 หล กส ตรระยะส น ส าหร บน กศ กษา ข าราชการ และบ คคลท วไป ประจ าป 2555 ***************************** หล กส ตรการอบรม/ ว นและเวลาอบรม หล กส ตร 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ระด บพ นฐาน(Basic) -

More information

บอาช วศ กษาจ งหว ดมหาสารคาม ป การศ กษา

บอาช วศ กษาจ งหว ดมหาสารคาม ป การศ กษา รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ล กษณะท วไปของงาน การพ ฒนาเว บแอพพล เคช น(Web Application) ระบบงานทะเบ ยนศ ษย เก าอาช วศ กษา (Vocational Alumni System) ขอบเขตของงาน 1. โครงสร างเว บไซต ให เป นไปตามแผนผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information