ลบ Program-Apps ในหน า Metro Windows 8

Size: px
Start display at page:

Download "ลบ Program-Apps ในหน า Metro Windows 8"

Transcription

1 ลบ Program-Apps ในหน า Metro Windows 8 ลบ Program-Apps ในหน า Metro Windows 8 ว นน ขอเข ยนบทความง ายๆละก น เก ยวก บการ uninstall Windows 8 ละก น ในการถอนการต ดต ง Program น นง ายๆ มากๆเลย คร บในหน า Modern UI สาหร บม อใหม ท ไม ทราบ ก มาอ านก นเลยคร บ โดยในหน า Modern UI windows 8 จะม ท ง Apps Windows 8 และ Apps ท มาจาก Store ของWindows 8 น นเอง ว ธ การลบ Apps- Program จากหน า Modern UI ของ Windows 8 1. ให เราอย หน า Modern UI Windows 8 > คล กขวาท Apps ท เราต องการลบ > เล อก Uninstall เพ อทาการลบ Programs - Apps ออกจากคอมพ วเตอร ของเรา

2 2. ถ าเป นโปรแกรมท เราจะลบของ Windows ม นก จะเป ดหน าต างข นมาให ลบคร บ ซ งหน าน เราค นก นอย แล ว

3 แต ถ าเป น Apps ท มาจาก Store ม นก จะให uninstall เลยคร บ ซ งง ายมากๆต อการถอนการต ดต ง เป นไงม งคร บ ก บว ธ การ Uninstall ของ Program - Apps ใน Windows 8

4 สอนการเพ มล งค ใน My Computer Windows7-Windows8 เพ มเมน ล ด Favorites My Computer ว นน ผมจะบอกว ธ หร อท ปง ายๆส าหร บ Windows 7 และ Windows 8 ซ งเป นการสร าง Folder ของเราท ใช บ อยๆเอาออกมาไว ด านซ ายของ menu My Computer เพ อให เราสามารถเข าถ งข อม ลได อย างรวดเร ว แถมง ายและสะดวกอ กด วยคร บ ค ณเคยเจอป ญหาหร อไม ก บการท จะเข าไปใน Folder ท อย ในๆ แต Folder น นค ณใช ม นบ อยเหล อเก น โอ ไม นะ อย างเช น Drive D:\Folder1\DATA\IT\2010\Project ม นเป นการเข าไปถ งได ช ามากก บการท กว าจะเข าไปในแต ละ Path ว ธ การเพ ม Folder เข าเมน ด านซ ายของ My Computer 1. หล งจากท เราเข า My computer เราก จะเห นเมน ด านซ ายตามร ปภาพ ซ งคอมพ วเตอร ของท กท านต องม อย แล ว แต ว นน ผมจะมาสอน ว ธ การเพ ม เมน หร อFolder เข าไป

5 2. หล งจากน นผมก เข า Folder ท ผมต องการทาเมน ไปไว ด านซ าย โดยเราจะต องเข ามาย ง path ท ต องการทาก อนคร บ

6 3. จากน นทาการ Click ขวา ท Favorites แล วเล อก Add Current location to Favorites

7 4. เม อเรากด Add แล ว ก ม Folder ท เราต องการ มาอย ด านซ ายของ My computer แล วคร บ

8 เป นว ธ ง ายๆท ผมก ใช เหม อนก น ผมชอบปร บ Icon ของ Folder ท เก บไฟล เอกสารหร อไฟล Project เอามาไว ด านซ าย เพ อให ง ายต อการ เข าถ งข อม ล อย างท ผมบอกนะคร บ ใช ได ท ง Windows 7 และ Windows 8

9 Store Windows 8 ก บการDownload Applications ทาความร จ กก บ Store Windows 8 และสอน Download Applications หลายคนท ลง Windows 8 จากน ต อไปเราต องร จ กก บคาว า Store Windows 8 เพราะม นค อแหล ง Download Applcation ลงมาไว ในคอมพ วเตอร Windows 8 ส ดโปรดของเรา โดย Application น นม ท งฟร และเส ยต ง นะคร บ โดยว นน ผมจะมาสอนว ธ การ Download Application แบบฟร ก นนะ ใครว าของฟร ไม ม ในโลกว นน ม แล วใน Store Windows 8 สอนว ธ การ Download application store Windows 8 1. ให เราอย หน า Modern UI จากน น เราจะเห น Icon Store Windows 8 ก นอย ให เรากดไป

10 2. จากน นเราก จะเข ามาส หน า Store Windows 8 ก นแล ว และเราก จะเห นหมวดหม เยอะมากๆมาย อาท เช น เกมส, ก ฬา และอ นๆอ กมากมาย โดยแต ละหมวดหม จะม Top Free อย

11 3. จากน นเราก เข ามาจะ เห น Application Free มากมายเหล อเก น ก ให เราเล อกตามใจชอบเลยคร บ

12 4. ถ าเราเล อกส กเกมส จากน นก เข ามาส หน า ต ดต ง ก ให กด Install เพ อทาการต ดต งเกมส โดยคอมพ วเตอร ของเราต องต อ Internet อย นะคร บถ งสามารถต ดต งเกมส ได 5. จากน นกล บมาท หน า Modern UI อ กคร ง เราก จะเห น Application ท เรา Download ลงมาจาก Store Windows 8 ก นแล ว

13 หล งจากน นเราก สามารถนา Application มาน งเล นได แล วบน Windows 8 ใน Store Windows ม หลายApplications มากมายเลยคร บ ทาให เราสามารถDownload applications มาใช งานได อย างสบายๆเลย

14 IE Modern UI หายไปไหน ว นน ม ทางแก ไข IE Modern UI หายไปไหน ว นน ม คาตอบ ก กล บมาอย างไร หล งจากท เราใช Windows 8 ไปส กระยะ ปรากฎว า IE ท อย ในหน า Modern UI น นเปล ยนไปเป น IE ของ Windows Desktop ตกใจใช ไหมละว าม นเก ดอะไรข นก นแน เอ ะWindows 8 เราม ป ญหาหร อเปล า แต เด ยวก อนว นน ผมม ทางแก คร บ สาหร บก IE Modern UI กล บมาในหน า Modern UI Windows 8 อาการท เก ดข นก บ IE Modern UI Windows 8 เปล ยนไปเป น IE Desktop Windows 8 โดยจะเก ดด งน คร บ ในหน า Modern UI windows 8 น น IE ของ Windows 8 จะเปล ยนไปเป น IE Windows Desktop จะมาแทนท ทาให เวลาเรากดท IE ม นจะเปล ยนไปหน า Windows 8 Desktop น นเอง ทาให เราไม สามารถใช IE Modern UI ของWindows 8 ได โดยสาเหต เก ดมาจากการท เรามาปร บ Browser ต วอ นให เป น Defualt ในการเป ดหน าต าง ของ Browser น นเองคร บ ว ธ การแก ไขด ง IE Modern UI Windows 8 กล บมา 1. ส งเกต ได ว า IE ท ผมช เป น IEของWindows 8 Desktop Mode ซ งถ าเรากดไปม นก จะไปเป ด IE Desktop ให เลย

15 2. ให เราเป ด IE Desktop windows 8 จากน นไปท Tools > Internet Options

16 3. Tabs Programs > Set Associations

17 4. จากน นให ต กถ ก Select All และกด Save > Ok

18 5. จากน นไปท หน า Modern UI windows 8 ใหม อ กคร ง ปรากฎว าเราก จะได IE แบบ Modern UI กล บค นมาแล วคร บ

19 ง ายๆคร บ จากการเปล ยน IE Desktop Windows 8 ไปเป น IE Modern UI ใน Windows 8

20 Windows Defender ใน Windows 8 ทาความร จ กก บ Windows Defender ใน Windows 8 หลายคนท ทาการลง Windows 8 หล งจากท เราได ลงWindows8 เป นท เร ยบร อยแล วทาง Microsoft เค าได ม software ต ว หน งท ช อว า Windows Defender มาให ซ งเป นSoftware ท Free ในการป องก นพวก Virus หร อ Malware Windows Defender ค อ Antivirus ท คอยปกป อง Malware หร อ Virus ต างๆท จะเข ามาในคอมพ วเตอร ของเรา ท ต ด มาก บWindows 8 เราควรป ดหร อเป ด Windows Defender ใน Windows 8 ถ าเราจะทาการลง Antivirus ต วอ น เช น Nod32 หร อค ายๆอ นๆ ผมแนะนาให ป ด Windows Defender ของ Windows 8 ด วยคร บ แต ถ าไม ได ลง Antivirus ต วอ น ก ให เป ดไว คร บผม ว ธ การเป ด-ป ด Windows Defender Windows 8 1. ให เราอย หน า Modern UI ใน Windows 8 จากน นพ มพ ท Keyboard ของเราไปเลยคร บ "Windows Defender" จากน นเราก จะเห น Software ต วน จากน นคล กไป

21 2.จากน นเราก จะเห นหน า Windows Defender ในสถานะ Real-time Protection : On หมายความว า Windows defender ทางานอย คร บ 3. ถ าไม ต องการใช Windows Defender ให เราต กถ กออกในหน า Setting และ Save คร บ

22 4. และให ไปป ดท Services ในหน า windows คร บ โดยให ป ด Windows Deferder Service ให คล กขวาแล วกด Stop จากน นเปล ยน Starup Type เป น Disable ด วย คร บ จากน นในหน า Windows Defender ก จะกลาย เป น Off แล วคร บ

23 เสร จส นการเป ด-ป ด Windows Defender ใน Windows 8 คอมพ วเตอร ของเราต อให ม Antivirus ด ย งไง ถ าพฤต กรรมการใช Internet ของเราชอบเข า website เส ยงและอ นตราย หร อโหลด ไฟล ตามพวก Hosting ต างๆ ท เราไม ค นหร อ Run file ต างๆ ท ไม เท าถ งการณ ม นก อาจจะทาให คอมพ วเตอร ของเราต ดไวร สได นะคร บ

24 การเปล ยนช อคอมพ วเตอร Windows 8 ว ธ การเปล ยนช อคอมพ วเตอร Windows 8 ว นน เป นบทความง ายๆ สาหร บม อใหม ห ดใช คอมพ วเตอร ว นน ผมจะมาบอกว ธ การเปล ยนช อคอมพ วเตอร ของเราก นคร บ โดยเราสามารถเปล ยนได ง ายๆเลยคร บ ตามความต องการของเรา แค เพ ยงไม ก คล กเอ ซ งการเปล ยนช อคอมพ วเตอร น นของ Windows เอง ก จะเหม อนๆก น ไม ว าจะเป น การเปล ยนช อคอมพ วเตอร ใน Windows 7 สอนว ธ การเปล ยนช อคอมพ วเตอร ของ Windows 8 1. ให เราอย หน า desktop ของ Windows 8 จากน นให คล กขวาท My computer > เล อก Property > change Settings โดยช อคอมพ วเตอร ของเราสามารถด ตรงท ผมต กรอบเอาไว

25 2. จากน นให กด Change ต อจากน นให เราใส ช อคอมพ วเตอร ใหม ของเราลงไปคร บ และ กด Ok

26 3. เคร องจะบ งค บให เรา Restart คร บ 4. เร ยบร อยการเปล ยนช อคอมพ วเตอร ใน Windows 8 คาแนะนาในกรณ คอมพ วเตอร ของเราท บ านม หลายเคร องเวลาต งช อคอมพ วเตอร อย างต งช อเด ยวก นนะคร บ แนะนาให ต งแบบน คร บ Computer-A Computer-B Computer-C

27 Windows 8 ลงแล วต ดป ญหา Proxy ของ Apps Modern UI Windows 8 ลงแล วต ดป ญหา Proxy ของ Apps Modern UI ว นน ม ว ธ แก ไข หล งจากท เราได ลง Windows 8 และภายในบร ษ ทของเราม Proxy ควบค มการใช Internet อย ม นจะม ผลก บ Apps ในหน า Modern UI คร บ แต ว นน ผมม คาตอบในการแก ไขได คร บ แม แต ค ณใส IE ท Proxy แล วก ตาม แต ก ย งม ป ญหาก บ Apss Modern UI อย แต ถ าใครไม ม Proxy ก ไม ต องทาคร บ ว ธ การแก ไขป ญหา Windows 8 Apps Modern UI ไม สามารถ Connect Internet ได 1. ให เราอย หน า Modern UI จากน น พ มม gpedit.msc 2. จากน นเข าไปตามน คร บ Computer Confuguration > Administrative Templates > Network > Network lsolation > Internet proxy servers for apps

28 3. ให เรา Enable จากน นให ใส Proxy ของเราลงไป ช อ:port เช น Proxy.itithai.com:8080 หร อ IP:port เช น :8080 กด Apply

29 3. จากน น Restart Computer 4. จากน น Apps ในหน า Modern UI ก สามารถเช อมต อ Internet ได แล วคร บ

30 สร าง System Restore Point Windows 8 สร าง System Restore Point Windows 8 ในการสร าง Create System restore point ใน Windows 8 ค ออะไร หลายคนย งงงๆก บคาว า System restore Point ว นน ผมขอมาอธ บายด งน คร บ การทาการ System restore point น น จะใช ในกรณ ท คอมพ วเตอร ของเราม ป ญหาเป ดไม ข น โดยเก ดจากระบบของ Windows 8 เอง โดยท เราสามารถใช system restore point ย อนเวลากล บไปจากจ ดท เราได สร างเอาไว น นเอง โดยระบบ Windows 8 จะทาการ restore ไป ณ ว นท ท เราได สร างไว โดยม ผลก บระบบ system windows 8 อย างเด ยว โดยจะไม ม ผลกระทบต อไฟล เอกสารต างๆ หร อไฟล ร ปต างๆของเราเลยคร บ พ ดๆง ายๆนะ การทา system restore point เป นการสร างต ว backup ระบบsystem ของ Windows 8 ของเรา ก อนท คอมพ วเตอร เราจะม ป ญหา และถ าคอมพ วเตอร ของเราม ป ญหาเก ยวก บระบบบก สามารถย อนเวลาของระบบกล บไปได ด วย สอนว ธ การ Create System restore Point Windows 8 ก อนอ นน นผมขอสอนว ธ การสร างก อนคร บ สอนการสร าง System system restore Point 1. ทาการ Click ขวา ท My computer > จากน นเล อก Properties 2. เล อก System Protection ในการท เราจะสร าง Restore Point ได ตรง Local Disk C : ของเราจะต องเป น On ก อนนะคร บ ถ าย ง Off อย ให กดท Configure จากน นเป ดให เป น On ก อน

31 3. การสร างก ให กด Create จากน นใส ช อ Point ของเราลงไปคร บ

32 อาจจะใส เป น ITIThai-11/12 ก ได คร บ ผมแนะนาว าให ทาเด อนละ 1-2 ต อคร งก ได คร บ ก นไว เพราะเราไม ร เนอะว า คอมพ วเตอร ของเราจะม ป ญหาเม อไร 4. จากน นเราก เสร จส นการสร างเร ยบร อยแล วคร บ

33

34 ลง Windows 8 แล ว Drive DVD หาย ว นน ม ทางแก ลง Windows 8 แล วหา Drive DVD แล วไม เจอ ว นน ม ทาง แก ส าหร บคนท ทาการลง Windows 8 แล ว เข ามา My computer จากน นเราไม เห น Drive DVD ของเรา ทาไงละน?? Windows 8 ม ป ญหาหร อเปล า หร อ Drive DVD เราม ป ญหา แต เด ยวก อนหล งจากท ค ณอ านบทความน ค ณก สามารถแก ไขได ท นท เลย คร บ โดยสามารถแก ไขป ญหาได ท ก Edition ของ Windows 8 การแก ไข Drive DVD หายหล งจากลง Windows 8 1. ให เราอย หน า Modern UI จา กน นให พ มพ "cmd" จากน นคล กขวาท command line แล วเล อก ran as admintrator

35 2. จากน นให พ มพ หร อ copy command ช ดน ลงไปคร บ จากน น Enter reg.exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0" /f /v EnumDevice1 /t REG_DWORD /d 0x ต องให ข น The operation completed successfully นะคร บ

36 3. จากน นทาการ Restart computer ของเรา 1 คร ง 4. กล บเข ามาด ท My computer เราก จะพบก บ Drive DVD ของเราแล วคร บ ว นน เป นว ธ การแก ไขคอมพ วเตอร ของเราง ายๆนะคร บ หล งจากท เราได ลง Windows 8

37 ทาความร จ กก บ App Store Windows 8 ก นด กว า ทาความร จ กก บ Store Windows 8 ในการท เราจะซ อ App ใน Windows 8 ไม ว าจะเป น เกมส, Social, Photo หร ออ นๆอ กมากมายใน Windows 8 เราจะทา ย งไงด โดยทาง Microsoft ได ออกแบบให ใน Windows 8 น นม App ต วหน งท ช อว า Store ซ งจะอย ในหน าของ Modern UI ซ งใน App Store ก จะประกอบไปด วย Application มากมายให เราดาวน โหลด โดยม ท งฟร และเส ยต งคร บ สอนว ธ การ Download App ใน Store Windows 8 1.ให เราอย หน า Modern UI คร บ จากน นเราจะเห น App ท ช อว า Store ให เรากดเข าไปเลยคร บ

38 2. หล งจากท เราเข า Store มาแล ว เราก จะเห น หมวดหม ต างๆแยกก นไปคร บ ในท น ผมขอเล อกหมวด Game โดยท กหมวดจะ Application แยกก นไป โดยแต ละหมวดก จะม Applications ท เส ยต งและฟร คร บ 3. หล งจากน นเราก จะเห น Applications มากมายท ปล อยให Download ฟร

39

40 Editions Windows 8 ม อะไรบ าง Windows 8 ม Editions อะไรบ าง หลายคนคงสงส ยว า Windows 8 น นม Edtions อะไรบ าง แล วแต ละ Edtions ม Feature ทาอะไรได บ าง ว นน ผมขอเข ยน สร ปให ส นๆเลยนะคร บ หล งจากท Microsoft ได เป ดต ว Windows 8 ในเด อนต ลาคมน ทาให วงการ Windows น นม กระแสด ข น มากก นเลยท เด ยวคร บ Windows 8 ม ท งหมด 4 Editions ได แก ประกอบไปด วยด งน 1. Windows 8 Windows 8 ต วน กล มเป าหมายค อผ ใช งานท วไปตามบ านคร บ โดยรองร บท งระบบ X86 (32bit), x64(64bit) โดย version น ประกอบไปด วย Features start screen, Windows store, IE10, Microsoft account integration, Windows desktop และอ นๆ โดยต วน ไม สามารถ join เข าdomain ได 2. Windows 8 Pro Windows 8 pro ต วน ก เหม อนก บ Windows 7 Edtions Professional และ Untimate โดยจะเน นไปท เช ง user ตามองค กร โดยจะม Features ประมาณน คร บ Remote desktop server, Windows server domain, Encrypting file, Hyper-V, Group Policy, Bitlocker และอ นๆอ กมากมาย โดยรองร บท งระบบ X86 (32bit), x64(64bit) 3. Windows 8 Enterprise

41 Windows 8 Enterprise ต วน ก เน นก บ user ตามองค กรเหม อนก นคร บ โดยส วนมากจะซ อก นในนามบร ษ ท โดยม features เหม อนก บ Windows 8 Pro โดยรองร บท งระบบ X86 (32bit), x64(64bit) 4. Windows RT Windows RT อ นน จะลงใน Tablets คร บผม อาท เช น Microsoft surface โดยใน Tablets จะม ช ด Microsoft Office 2013 มาให ด วย ตารางการเปร ยบเท ยบของ Windows 8 ท ง4 ร น หล งจากท เราอ านก สามารถนาความร ของ Windows 8 Editions ไปบอกกล าวให เพ อนๆได แล วคร บ

42 ปร บ Task Manager Windows 8 Task Manager Windows 8 หลายคนท ลง Windows 8 เสร จส นเร ยบร อยแล ว แล วเข ามาด ท Task manager จากน นจะเห นว า ช องตารางท ด CPU ม แค ช อง เด ยว ท งๆท CPU ของเราม นเป น Core i3 Core i5 หร อ Core i7 อย างต วอย างของผม ผมใช Core i5 ม นก จะม ท งหมด 4 core การทางานของ CPU ว ธ การปร บ Core view CPU Task Manager 1. หล งจากท เราเข า Task Manager > Performance จากน นจะด CPU ปรากฎว าเห นแค กราฟเด ยวในการทางานของ CPU

43 2. ว ธ การปร บให คล กขวาท ในกราฟ > Change graph to > Logical Processors 3. หล งจากท ปร บแล ว ก จะเห น Core cpu ตามร ปแล วคร บ

44 อ นน เป นท ปเล กๆน อยๆ ของ Windows 8 คร บ

45 ปร บขนาดหน าจอ Screen Resolution Windows 8 สอนปร บขนาดหน าจอ Screen Resolution Windows 8 หล งจากเราได ลง Windows 8 เป นท เร ยบร อย โดยคอมพ วเตอร หน าจอแต คนแต ละบ าน ไม เหม อนก นอย แล วคร บ บางคนใช Notebook บางคนใช PC แต ว นน หล งจากท เราลง Windows 8 ก นแล ว ก อย าล มมาปร บขนาดของหน าจอ Screen resolution ของ Windows 8 ก นนะคร บ โดยแนะนาว าให ลง Driver การด จอก อนการปร บในคร งน ว ธ การปร บ Screen Resolution Windows 8 1. ให เราทาการเข าหน า Windows Desktop ของ Windows 8 จากน น คล กขวา > เล อก Screen resolution

46 2. จากน นให เล อก Resolution ตามหน าจอของเรา ณ ป จจ บ น

47 เร ยบร อยคร บ สาหร บการปร บขนาดขอหน าจอใน Windows 8 ของเรา

48 แนะนา YellowPages Live Application สไตล คนย คใหม แนะน า YellowPages Live Application สไตล คน ย คใหม ย คสม ยเปล ยนไป จากหน งส อหน าเหล องท ท กคนสามารถค นหาข อม ลส นค า บร การ และโปรโมช นต างๆของร านค า ได จากหน งส อหน าเหล อง แต ว นน ผมม Application มาแนะนาให ใช โดย Application น นม ช อว า YellowPages Live Application โดยจะ ย อข อม ลต างๆมาลงในม อถ อส ดโปรดของค ณ ทาให ค ณสะดวกสบายในการค นหาข อม ลต างๆ ได อย างสะดวก รวดเร วและฉ บไว ตอบร บก บย ค เทคโนโลย ในป จจ บ น ไม ว าค ณจะอย ส วนใดของโลกบนน ค ณก สามารถด Promotion จากร านค าต างๆ บร ษ ท โรงแรม หร อเบอร ต ดต อฉ กเฉ น ได ประมาณว าย อโลกข อม ลมาอย บนม อถ อของค ณด วย YellowPages Live Application YellowPages Live Application สน บสน นท กระบบปฎ บ ต การ ท ง iphone, Android, BlackBerry, Windows Phone ค ณพร อมท จะใช บร การของ YellowPages Live Application แล วย ง แต เด ยวก อน ก อนท ค ณจะใช YellowPages Live Application ค ณต องม ด งน 1. ให ค ณทาการ Download YellowPages Live Application จากStoreม อถ อของค ณ ท สาค ญ YellowPages Live Application เป ดให Download ฟร คร บ

49 ดาวน โหลดโปรแกรม YellowPagesLive Application

50 อธ บายส วนของห วข อของโปรแกรม YellowPages Live Application ซ งApplication จะประกอบไปด วยเมน ด งน Search,Highlight, Map, Content, Member โดยรายละเอ ยดจะอธ บายตามเมน ด งน คร บ ห วข อ Search ข นตอนการร บ โปรโมช นของ YellowPages Live Application และการใช เมน อ นๆ โดยโปรโมช นของ YellowPages Live Application จะประกอบไปด วยร านอาหาร โรงแรม หร อส นค า โดยจะม ส วนลดให ค ณต อง ไม พลาดในการร บโปรโมช น ง นเรามาเร มก นเลย ให เราทาการเป ด YellowPages Live Applicationจากน นเราจะเห นห วข อต างๆ เช น โปรโมช น เบอร ฉ กเฉ น หมายเลขสาค ญ คาค น ยอดน ยม ร านอาหาร ซ งรายละเอ ยดแต ละห วข ออธ บายได ด งน คร บ โปรโมช น 1. เล อก โปรโมช น

51 2.ทาการเล อก เมน Hot Promotion, Near me Promotion หร อ ร านอาหาร เพ อค นหาโดยระบบจะแสดงร านอาหาร,ห าง ห นส วน,โรงแรม ท เข าร วมรายการ TYPLive Plus 3.ระบบก จะแสดงผลร านค าต างๆท เข าร วมรายการ

52 4.ทาการเล อกร านค า ท เราสนใจในโปรโมช น

53 5.ระบบก จะแสดงรายละเอ ยดของโปรโมช นท เราสนใจ โดยรายละเอ ยดของโปรโมช น ก จะประกอบไปด วย -ช อร านค า เขต จ งหว ด -เบอร ต ดในการสอบถาม, , WebSite -แผนท ของร านค า -รายละเอ ยดข อร านค า เช น เวลาเป ดบร การ, ประเภทอาหาร และรายละเอ ยดอ นๆ

54 6.โดยเราสามารถขอการใช ส ทธ โปรโมช นได โดยการกดท โปรโมช นของรายการน นๆ

55 7.ระบบก แสดงรายการของโปรโมช น ณ ขณะน น และให เราทาการกด ร บโปรโมช น เพ อขอใช ส ทธ โดยผ ท จะขอร บส ทธ จะต องเป นสมาช กก อน

56 8.หล งจากท เราทาการขอร บส ทธ เป นท เร ยบร อย ระบบก จะแสดงด งภาพ

57 9.จบการข นตอนการขอร บส ทธ โปรโมช นต างๆ ท คอยupdate โปรโมช นต างๆ ท ค ณไม ควรพลาด เมน เบอร ฉ กเฉ น 1. ทาการเล อกเมน เบอร ฉ กเฉ น 2. ระบบจะแสดงเบอร ฉ กเฉ นของสถานท ต างๆพร อมก บเบอร ต ดต อ

58 เมน หมายเลขส าค ญ 1. ทาการเล อกหมายเลขสาค ญ 2. ระบบจะแสดงหมายเลขสาค ญของสถาน ตารวจ และสถาน ด บเพล ง โดยจะแบ งออกเป นเขตต างๆพร อมก บเบอร ต ดต อ

59 เมน คาค นยอดน ยม 1. ระบบจะแสดงผล คาค นยอดน ยม ท คนส วนใหญ ทาการค นหาคร บ

60 ห วข อ Highlight ในระบบห วข อ Highlight จะประกอบไปด วย บทความท น าสนใจ, บทความล าส ด, บทความแนะนา ท ทาให เราต องทาการ Update ข าวสารตลอดเวลา โดยจะเป นบทความต างๆ อาท เช น ข าวสารทางด านไอท (IT), หร อการท องเท ยว

61 ห วข อ Map ในห วน ระบบจะแสดง โรงแรม, เอท เอ ม, ร านอาหาร, ธนาคาร, สถาน ตารวจ, โรงพยาบาล, ป มน าม น ใกล ก บจ ดท ค ณอย ณ ป จจ บ น โดยม มมองสามารถแบ งได เป น 2 ร ปแบบค อ 1. ม มมองแบบ Map หร อม มมองแบบแผนท 2. ม มมองแบบ List ท เป นล กษณะห วข อของสถานท

62 โดยในห วข อ Map เราสามารถ เล อกได ว า เราจะให ระบบแสดงข อม ล อะไรบ าง โรงแรม, เอท เอ ม, ร านอาหาร, ธนาคาร, สถาน ตารวจ, โรงพยาบาล, ป มน าม น โดยเราต องทาการต งค าใน POIs เพ อเล อกเป ด - ป ด ห วข อท เราต องการให แสดง

63 ห วข อ Content ในระบบห วข อ Content จะกล าวถ ง ราคาน าม น, ราคาทองคา, อ ตราแลกเปล ยนเง น, สลากก นแบ งร ฐบาล, โปรโมช น โดยจะเป นรายละเอ ยดตามแต ละห วข อ เช น ราคาน าม น ก จะบอกถ งราคาน าม น ของแต ละรายการ ว าราคาเท าไร ทาให เราไม พลาดท จะ update ข อม ลด ๆ

64 แล วตอนน ค ณอยากจะใช อยากจะแชร โปรแกรม YellowPages Live Application ให ก บเพ อนค ณแล วหร อย ง อย าล มเข ามาร บ โปรโมช นร านค า ร านอาหาร หร อ โรงแรม ก บทาง YellowPages Live Application นะคร บ

65 เมน ล ดบน Windows 8 ท ค ณจาเป นต องร เมน ล ดบน Windows 8 ท ค ณจาเป นต องร หล งจากท เราได ลง Windows 8 เป นท เร ยบร อย และเร มใช งาน บางคนก ย งหาเมน น ก ไม เจอ เมน น นก หายากจ ง ทาย งไงละน ว นน ผมม เมน แนะนามาให ใช ก นคร บ จะเป นเมน ท เราใช งานบ อยๆ และทาง Microsoft ได ออกแบบมาให เราเข าใช ได สะดวกและรวดเร วท นใจเราน นเอง แต การทางานเราต องกดบนป ม Keyboard นะคร บ เมน ล ดของ Windows 8 เพ อความสะดวกในการใช งาน 1. ไม ว าเราจะอย หน า Modern UI หร อ Windows Desktop ของ Windows 8 น น เราสามารถกดเมน ล ดได บน Keyboard ได สบายๆ เพ อการเข าใช งานได อย างรวดเร วของเมน ต างๆท อย บน Windows 8 ให เรากด ป ม Windows logo + X บน Keyboard ของค ณ ก จะเห นเมน ข นมาด งกล าว โดยจะม เมน ล ดข นมาด งน - Program and Feature - Power options - Event Viewer - System - Device manager - Disk managment - Computer management - Command Prompt - Task Manager

66 - Control Panel - File Exploer - Search - Run - Desktop ซ งเป นเมน ล ดท ผมใช บ อยคร งมากคร บ เพราะจะทาให เราเข าส เมน น นๆ ได อย างรวดเร ว

67 สอนปร บ Lock Screen - Start Screen - Account Picture Windows 8 ปร บ Lock Screen - Start Screen - Account Picture Windows 8 หลายคนท ได ทาการลง Windows 8 เสร จเป นท เ ร ยบร อย ต อไปก ค อการปร บพวก UI ต างๆให สวยงามตามท เราชอบ ว นน ผมจะมาสอนทา การปร บ Lock Screen - Start Screen - Account Picture ในWindows 8ก น ซ งเป นท ปง ายๆของ Windows 8 ซ งบางคนอาจจะหาไม เจอ เพราะเมน ต างๆเปล ยนไปมากจาก Windows 7 ว ธ การปร บ Lock Screen - Start Screen - Account Picture ใน Windows 8 1. ให เราอย หน า Modern UI จากน นเอาเมาส ไปไว ม มขวา จากน นจะม เมน ข นมา > เล อก Settings

68 2. ทาการเล อก Change PC Settings

69 3. ให เราเล อก Menu Personalize จากน นเราก จะไปปร บแต ง Lock Screen ก นก อน ในการเล อกร ปของ Lock Screen ทาง Windows 8 ก ม ร ปมาตราฐานมาให เราใช หร อ ถ าเราต องการใช ร ปของเรา ก ให ทาการกด Browse จากน นเล อกร ปท เราต องการใช ก ได คร บ ส วนร ป Lock Screen จะแสดงเม อไรน นก จะแสดงตอน Log-in ก อนเข าเคร อง หร อ Lock Screens หน าจอเอาไว

70 4. Start Screen อ นน เป นร ปลายกราฟ คสวยๆ ท หลายแบบหลายลาย ให เราเล อก แถมเราย งสามารถเล อกส ได อ กด วยซ

71 5. Account Picture อ นน เป นร ป Profile ของเรา โดยเราสามารถ Browse File ร ปของเราข นไปได

72 ก เสร จส นการปร บแต ง ร ปแบบของ Windows 8 ในส วนของ Lock Screen - Start Screen - Account Picture ซ งบางคนท ห ดใช Windows 8 ใหม ๆ ต องเร ยนร เยอะๆนะคร บ

73 ม มมองของ App Modern UI ใน Windows 8 ล กเล นและม มมองAPP Modern UI และ Windows Desktop ใน Windows 8 ในการปร บม มมองต างๆบน Windows 8 น นม ล กเล นมากมายเหล อเก นคร บ โดยส วนต วผมชอบล กเล นน มากคร บ ม นจะสามารถShow App ได มากกว า 1-2 โปรแกรม ในหน าเด ยวก นได ทาให ค ณสามารถใช งาน Applications อย างรวดเร ว ร ปแบบการแสดงม มมองของ App ใน Windows 8 1. ให เราทาการเป ด App Travel ใน Windows 8 ข นมา ปรากฎว าม นสามารถแสดง App Travel ในหน าเด ยวใช ไหม แต แต เด ยวก อน ผมจะทาให ในหน าเด ยวน นแสดงได 2 App ในหน าเด ยวก น

74 2. ในการปร บน น ให เอาเมาส ไปวาไว บนส ดของ Apps จากน นเราจะเห นม อในร ป จากน นกดคล กค างแล วลากไปซ ายหร อขวาให เก อบส ดจอ ตามท เราต องการแล วปล อยเมาส แต ถ าเราต องการป ด App ต วน ให เราทาการลากจากบน ลงไปด านล างให ส ดแล วปล อยเมาส

75 3. ภาพน ผมได ทาการลาก App Travel มาไว ทางด านซ ายม อของเรา

76 4. หล งจากน น ผมไปเป ด App xbox music ข นมาอ ก ก จะปรากฎว า ในหน าเด ยวผมสามารถม ได 2 app ในหน าเด ยวก นแล วคร บ App Traver : อย ทางซ ายม อ App xbox music : อย ตรงกลาง

77 เป นไงก นม งคร บ ก บการปร บม มมองในการด Application ใน Windows 8 บางคนย งไม ทราบเลยนะคร บว าม นทาแบบน ได ด วย

78 เจาะล ก 3rd Generation Intel Core i7 i5 i3 Processor เจาะล ก 3rd Generation Intel Core i7 i5 i3 Processor หล งจากท intel ได ผล ต Processor Core i3 i5 i7 ข นมาน นก เร มมาจาก Generation ท 1และ2ตามลาด บ และป จจ บ น ทาง intel ก ได ปล อยของออกมาใหม ม นค อ CPU 3rd Generation Intel Core i7 i5 i3 Processor หร อท เราเร ยก ก นต ดปากว า intel Gen3 น นเอง แล วไอ เจ า CPU intel Generation 3 ม นม ด อย างไรละคร บ ตอนน ในตลาดบ านเราก ม แต 3rd Generation Intel Core i7 i5 i3 Processor วางขายก นตามท องตลาดก นเพ ยบแล ว คร บ 3rd Generation Intel Core i7 i5 i3 Processor ม นปร บอะไรให ด ข นม งละ ว นน ม คาตอบ 1. Intel HD Graphics 4000 ใน 3rd Generation น น โดยทาง intel ได บอกกล าวว า Intel Core Processor 3rd Generation น นม การทางานได เร วมากกว า Intel HD Graphics ของ Processor Gen2 และ ตอบโจทย การแสดงผลภาพ 3 ม ต ข นส ง ได ด กว ามากกว าเด ม 2. Intel Turbo Boost tehcnology 2.0 ทาง intel ได เพ มประส ทธ การทางานของ Core cpu มากข นกว าเด ม แถมย ง ประหย ดไฟได เพ มมากข นด วย ประมาณว าเป นอะไรท ฉลาดๆส ดๆในการประมวลผลของการทางาน ทาให ค ณทางานอย างไม สะด ดก นเลยท เด ยว 3. Intel Quick Sync Video จากห วข อก ให แปลตามต วเลยคร บ ทาง Intel ได ออกแบบการทางานมาให การต ดต อไฟล ว ด โอ การ แก ไขว ด โอ การแปลงไฟล ทาได รวดเร วข นกว าเด ม แต อย าล มนะคร บ ต วแปรก อย ท Harddisk ของเราด วยคร บ (ความเร วรอบในการอ าน/ เข ยน)

79 ผมจะพามาด Spec ของ 3rd Generation Intel Core i7 Processor ของ Notebook ก อนนะ 3rd Generation Intel Core i7 Processor

80 3rd Generation Intel Core i5 Processor

81 3rd Generation Intel Core i3 Processor

82 ต อมาผมพาไปชม 3rd Generation Intel Core i7 i5 i3 Processor ของ Desktop ก นด กว า 3rd Generation Intel Core i7 Processor

83 3rd Generation Intel Core i5 Processor

84 3rd Generation Intel Core i3 Processor

85 หล งจากอ านกระท น เป นท เร ยบร อยแล ว และแล วเราก ออกไปซ อคอมพ วเตอร ใหม ก นด กว า T_T เอ ะไม ใช ผมอยากจะบอกว า อย าไปตาม เทคโนโลย ให มาก เพราะค ณจะเส ยต งอ กเยอะ แต จงใช เทคโนโลย ของค ณให เก ดประโยชน ท ส ดจะด กว า

86 สอนว ธ การแชร ไฟล ระหว าง Windows 8 ก บ Windows 7 แบบละเอ ยดท ส ด สอนว ธ การแชร ไฟล ระหว าง Windows 8 ก บ Windows 7 หลายคนท ใช Windows 7 ก บ Windows 8 จะม ป ญหาการ Setup ในการแชร ข อม ลก นภายในวงแลน ป ญหาค อ Setup ไม เป นน นเองหร อว าSetup แล วปรากฎว า Accessไม ได แต ว นน ผมจะบอกว ธ การ Setup เป นท ละ Step by Step ร บรองว าค ณ สามารถทาเป นเองได แน ๆ คร บ ง ายๆคร บย งกว าปลอกกล วยเข าปากเส ยอ ก ผมร ว าค ณกาล งประสบก บป ญหาแชร ไฟล บน windows 8 ก บ Windows 7 ไม ได เน องจากเป นม อใหม ห ดใช windows 7และ Windows 8 หร อว าทาแล วย งไงก ทาไม ได ส กท เลยต องมาทาการ Search ใน Google แต ว นน เม อค ณได ทาการอ านบทความน เสร จค ณก สามารถเป นม อโปรท นเลยของ windows 8 และ Windows 7 โดยหล กการShare File ของ Windows 7 และ Windows 8 น นก จะคล ายๆก นแหละคร บ ถ าใครเคยแชร ไฟล ได ในWindows 7ได สาหร บ Windows 8 น นก หม ๆเลยนะ ซ งผมเคยเข ยนบทความแชร ไฟล ไปบางส วนไปแล วคร บ ตามบทความด านล าง สอนแชร ไฟล ระหว าง Windows 7 ก บ Windows 7 สอนแชร ไฟล ระหว าง Windows 7 ก บ Windows XP ง นเรามาเร มล ยการแชร ไฟล ก นเลยด กว าคร บ ส งท ต องเตร ยมพร อมก อนการแชร ไฟล ระหว าง Windows 8 ก บ Windows 7 และส งท ต องร 1. คอมพ วเตอร ท ลง Windows 7 2. คอมพ วเตอร ท ลง Windows 8

87 3. ต องร IP ของท ง Windows 7 และ Windows 8 ก อนด วยนะค บ ว ธ การด ก เป ด command ข นมา จากน นพ มพ ไป ipconfig จากน นเราก จะเห น IP Address บทความท ผมเ ข ยนการแชร ไฟล ระหว าง Windows 8 ก บ Windows 7 น เหมาะสมส าหร บคอมพ วเตอร ท เอาไว แชร ไฟล ส าหร บท บ านนะคร บ ไม เหมาะต อการมา Setup ใช ท บร ษ ท เพราะถ าจะเอามาใช ในบร ษ ทผมแนะนาให ทา File Share และ Authentication ผ าน Active Directory ด กว าคร บ ท งใน Windows 7 และ Windows 8 น น ทาง Microsoft ได ออกร ปแบบการแชร ไฟล ให ม ประส ทธ ภาพมากข น ประมาณว า Security ส งมากๆ ทาให บางคนทาการแชร ไฟล และด งไฟล จากอ กเคร องหน งเลยไมไ ด เลยท เด ยว ห ห Diagram ของผมท จะแชร ไฟล นะคร บ จาก Lab ผมท จาลองข นมาให ด นะคร บ Windows 7 ใช IP : Windows 8 ใช IP : IP Address ของแต ละบ านก ไม เหม อนก นนะคร บ โปรดตรวจสอบก อนการทาในคร งน

88 STEP By STEP สอนว ธ การแชร ไฟล ระหว าง Windows 8 ก บ Windows 7 ละเอ ยดท ส ด 1. ทาบน Windows 8 : ให เราทาการเป ด command (cmd) ข นมา จากน น Ping ไปย ง IP Windows 7 เช น ตามร ป ping ผลปรากฎว าไม สามารถ Ping ไปได คร บ เพราะอะไรร ไหม เพราะต ด Filewall บน Windows 7 น นเอง

89 2. ทาบน Windows 7 : ให เราทาการเป ด command (cmd) ข นมา จากน น Ping ไปย ง IP Windows 8 เช น ตามร ป ping ผลปรากฎว าไม สามารถ Ping ไปได คร บ เพราะอะไรร ไหม เพราะต ด Filewall บน Windows 8 น นเอง 3. ทาบนเคร อง Windows 7 :

90 จากน นให เราไปท Control Panel > Windows Firewall > Alllow a program or feature through Windowss Firewall 4. จากน นให เราทาการต กถ กด านหน า File and Printer Sharing และต กถ กในบรรท ดน ให หมด และทาการกด OK

91 5. ทาบน Windows 8 : ต อจากน นกล บไปท Windows 8 และทาการ Ping ไปย ง IP Windows 7 อ กคร ง ก จะปรากฎว าสามารถ Ping ได แล วคร บ

92 6. ทาบนเคร อง Windows 8 : จากน นให เราไปท Control Panel > Windows Firewall > Alllow a program or feature through Windowss Firewall 7. จากน นให เราทาการต กถ กด านหน า File and Printer Sharing และต กถ กในบรรท ดน ให หมด และทาการกด OK

93 ถ าข นต วเทา ให กด Change Settings ก อนนะคร บ

94 8. ทาบน Windows 7 : ต อจากน นกล บไปท Windows 7 และทาการ Ping ไปย ง IP Windows 8 อ กคร ง ก จะปรากฎว าสามารถ Ping ได แล วคร บ

95 ข นตอนท 1-8 น น เป นการ Allow Windows Firewall เพ อเป ดการใช งานของการแชร ไฟล น นเอง ในข นตอนต อไปจะเร มเป น การSetup แชร ไฟล ระหว าง Windows 7 ก บ Windows 8 แบบว า ข อม ลแน นมากๆท ส ดในประเทศไทยก นลยท เด ยว

96 เปล ยน Local account เป น Microsoft account Windows 8 เปล ยน Local account เป น Microsoft account Windows 8 หล งจากท เราลง Windows 8 ก นมาแล วตอนลงเสร จม นก จะให เล อกว าจะใช User แบบไหนใช ไหมคร บ โดยจะม ให เล อก Local account ก บ Microsoft Account ซ งผมก แนะนาว าตอนแรกท เราลงให ลงเป นแบบ Local account บน Windows 8 ด กว า หล งจากน นเปล ยนไปใช Microsoft account ก ได เพราะตอนลงWindows 8 และจะใช Microsoft account เลย ท นท บางคร ง computer PC,Notebook ของเราม นย งไม ได ต อInternet ม นก จะใช Account แบบ Microsoft ไม ได ซ ง ผมเลยแนะนาแบบ local account ไปก อน ส งท ต องม ก อนการทาการ Switch account microsoft 1. คอมพ วเตอร ท ลง Windows 8 และได connect ก บ Internet เป นท เร ยบร อย 2. Account ของ Microsoft อาท เช อธ บายว ธ การสล บเปล ยนการใช Account local ไปเป น Microsoft account

97 1. ให เราเล อกป ม Setting ในหน า Modern UI หร อ Windows Desktop ใน Windows 8 โดยให เล อกป ม Setting ตรงเมน Chrams bar windows 8 2. จากน นเล อก Change PC Setting 3. ให เล อก แถบ User จากน น เล อก Switch to a microsoft account

98 4. ม นก จะถาม Password ของ Acoount ท Login อย ในป จจ บ น (เป นเหม อน Security ด านแรกกล วคนอ นมาเปล ยนแปลงคอมพ วเตอร ของเรา)

99 5. ให เราใส ของเราลงไป เช น

100 6. ทาการกรอบ และ Password อ กคร ง

101 7. จากน นเล อก ใส เบอร โทรของเราลงไป Alternate ม นค อ สารองของเรา ก ให ใส เมลล สารองของเราลงไป

102 8. จากน น ก จะข นหน า เสร จส นการเปล ยน Account แบบ local account ไปเป น Microsoft Account

103 เท าน เป นไงคร บง ายไหมคร บการเปล ยน Account ของ Windows 8 ซ งโดยปกต ผมก ชอบใช Account Micorosoft นะคร บ เพราะม นสามารถ Sync ข อม ลต างๆ บนหน าจอ Windows 8 ของเราข น Private Could ของ Microsoft และย งใช ไป Sign-in เข าเล นเกมพวก Xbox ได อ กด วย

104 ขนาด Icon App ของ Modern UI Windows 8 ปร บ Icon App ใหญ -เล ก ของ Modern UI Windows 8 ในหน า Modern UI ของ Windows 8 น น หลายคนย งไม ทราบว าม นสามารถปร บร ปภาพของ App ให ใหญ หร อเล ก ตาม ความชอบของเราได ในหน า modern UI บางApp เราก อยากได Icon แบบเล กๆ บางApp เราก อยากได Icon แบบใหญ ๆ ว ธ การปร บร ปภาพ Icon App ให ใหญ -เล ก ของ Windows 8 1. ให เราอย หน า Modern UI ของ Windows 8

105 2. จากน นให ทาการคล กขวาไปย ง App ท เราต องการปร บ App ท เราเล อกก จะม เคร องหมายถ กข นมาม มขวาบน และม แถบด านล างข นมา ให เราเล อก Smaller หร อ Larger ได ตามท เราชอบ ซ งจะม สองขนาดเท าน นค อร ปใหญ ก บร ปเล ก

106 3. เม อเราเล อกเสร จก จะเป นด งร ปคร บ ก จะได ตามแบบท เราเล อก

107 ว นน เป นทร ปง ายๆ ของ Windows 8 ในการปร บขนาดของ Icon App ในหน า Modern UI ของ Microsoft คร บผม

108 การเปล ยน Product key Windows 8 ว ธ การเปล ยน Product key Windows 8 ในการเปล ยน Product Key ของ Windows 8 น นไม ยากเลยคร บ ม นก เหม อนการเปล ยน Product key บน Windows 7 ละคร บ ในการเปล ยน Product key Windows 8 ว นน ผมจะมาสอนว ธ การเปล ยนโดนแบบใช Command น นเอง ซ งเป นว ธ ท ทาง ายและช วร ท ส ดของการเปล ยน ไม ว าค ณจะม เหต ผลใดในการเปล ยน Product key Windows 8 ผมก อยากให ค ณใช Windows ท เป นของแท คร บ เพราะม นจะได Updates Patch ได ตลอด สอนว ธ การเปล ยน Product key Windows 8 1. ให เราอย หน า Modern UI จากน นพ มพ cmd บน Keyboard ของเราเลยคร บ

109 2. จากน นเราจะเห น Command Prompt ข นมา จากน นให เราคล กขวาท Command Prompt และจะม แทบด านล าง ข นมา ก ให เล อก Ran as administrator

110 3. จากน นให เราพ มพ slmgr.vbs -ipk productkey เช น slmgr.vbs -ipk xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx เม อใส เสร จก กด Enter หล งจากน นก กด Ok

111

112 เท าน ก เป นการเสร จส นว ธ การเปล ยน Product key Windows 8 เป นท เร ยบร อยแล วคร บ

113 ว ธ การป ด Apps Metro Windows 8 อย าง ถ กว ธ ป ด Apps Metro Windows 8 อย างถ กว ธ หลายคนอาจเก ดความสงส ยว า เวลาเราเป ด Apps Metro น นและก ใช ๆม นไป จากน นเวลาป ดละทาไงละน?? ม นไม ม ป มป ดใช ไหมละ ทาง Microsoft ได ออกแบบว ธ การป ด Apps Metro ได ออกมาอย างง ายดายคร บ แค ลากๆ บนลงล าง แค น นแหละคร บ เร มอยากเห นแล วใช ไหมคร บว า ป ด Apps Metro Windows 8 อย างถ กว ธ ม นป ดย งไง?? สอนว ธ การป ด Apps Metro Windows 8 อย างถ กว ธ ตามแบบฉบ บ ของ Microsoft 1. สมม ต เราอย หน า Apps Metro Windows 8 และต องการใช งาน App MUSIC ผมก เป ด Apps Music ปกต

114 2. การท เราจะป ด Apps ใน Metro น น ไม ว าจะเป น apps music, photo, game และ apps อ นๆอ กมากมาย ว ธ การป ด Apps Metro Windows 8 แบบท 1 ให ทาด งน คร บ ให เราเอาเมาส ไปวางไว บนส ดของหน าจอ (จากน นจะเห นว าม ร ปม อในวงกลมท ผมวงไว ) > จากน นลากเมาส หร อเอาน วลาก(Tablet) ลากลงมา ล างส ดขอบเลยคร บ ตอนล างอย าปล อยนะ เท าน แหละเราก จะป ด Apps Metro อย างถ กว ธ ละคร บ

115 ว ธ การป ด Apps Metro Windows 8 แบบท 2 ให ทาด งน คร บ ในกรณ เราอย หน า Windows Style ใน Windows 8 และเราล มป ด Apps Metro ถามว าถ าเราอย หน าน เราจะทาไง ในหน า Windows Style น เราก สามารถป ด Apps Metro ได เหม อนก นนะคร บ โดยให ทาด งน กดป ม Windows(logo ร ปwindows)+ Tab บน Keyboard ของเรา จากน นก > คล กขวาท Apps Metro ท เราต องการป ด แค น แหละคร บ ง ายไหมคร บ

116 3. ถ าเราไม ได ป ดตาม 2 ว ธ ด านบนจะเก ดอะไรข นคร บ ในการท เราเป ด Apps Metro ท งไว หล งจากท เราไม ได ใช งานแล ว ม นก จะไปเปล อง พวก RAM ของคอมพ วเตอร ของเรา ด ได จากต วอย างร ปด านล าง สม มต ผมเป ด Apps Music และไม ใช แล วแต ล มป ดไว ม นก ย งม Process การทางานของ App music น อย ซ งม นก จะไปก นRAM ของคอมพ วเตอร เราน เอง

117 แต ถ าเราป ด Apps Metro บน Windows 8 ม นก จะข นแบบน ม นก จะไม ม Apps อะไรข นมาเลยคร บ สร ปให นะคร บ

118 หล งจากท เราไม ได ใช Apps Metro ผมแนะนาว าให ทาการป ด Apps ด กว าคร บ คอมพ วเตอร จะได ไม ต องมา Process ทาให ก น แรมเคร องของเราอย ตลอด ใช Windows 8 ไปเร อยๆ เด ยวก คล องเองคร บ ตอนแรกๆอาจจะใช อยากหน อยนะ แต พอนานไป แล วค ณจะหลง ร ก Windows 8 เลยละคร บ

119 สอนการต ดต ง Windows 8 แบบละเอ ยดท ส ด สอนว ธ การลง Windows 8 แบบละเอ ยดท ส ดในประเทศไทย ในการลง Windows 8 น นลงง ายๆมากคร บๆ แต อาจจะเพ มข นตอนมาอ กส กหน อย แต คงไม ยากเก นความสามารถของเราหรอกคร บ สาหร บ ใครท เคยลง Windows 7 มาก อนผมว าค ณก สามารถลง Windows 8 ได อย างง ายดายเลยละคร บ ใน Windows 8 น นเม อค ณลง เร ยบร อยและใช ม นไปเร อยๆ ผมค ดว าค ณจะหลงร ก Windows 8 ไปเลยละคร บ แต ว นน ผมจะมาสอนค ณให ลง Windows 8 ให เป น ต อไปจะได ไม ต องไปพ งช างคอมพ วเตอร ให เส ยต งก นคร บ และผมเช อว าค ณทาได คร บ ส าหร บ Spec คอมพ วเตอร ท Microsoft แนะนาข นต าใน Windows 8 Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)

120 Hard disk space: 20 GB Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver ผมว าหลายๆบ านคอมก น าจะมากกว าน แล วนะคร บ เพราะทาง Microsoft บอกว า Hardware ท ลงก บ Windows 7 ก สามารถลงก บ Windows 8 ได คร บ เตร ยมต วก อนการลง Windows 8 1. แผ น DVD Windows 8 ตาม Edtion ท เราต องการลง 2. คอมพ วเตอร ของเรา PC / Notebook 3. USB Flash Drive อ นน สาหร บคนท จะลง Windows 8 โดยใช USB จะได ไม ต องใช แผ น DVD อ นน เหมาะสมสาหร บ Netbook ท ไม ค อยม DVD-ROM ต ดมาด วย ว ธ การลง Windows 8 ด วย USB Flash Drive ว ธ การลง Windows 8 Step by Step อย างเทพเร ยกพ เลย 1. ใส แผ น Windows 8 ลงใน DVD-Rom จากน นทาการ Boot Computer เม อเห นข อความด งกล าวด งร ป ให กด Enter 1คร งเพ อเป นการเข าส หน าต างของการลง Windows8 ** ในการปร บให ให Bios น น Boots จากแผ นเป นอ นด บแรก -โดยส วนมาก PC จะกด del /. เข าไปทาการเซ ตค า - Notebook ส วนมากจะกด F2 หร อให ส งเกต ด ๆตอนท คอมพ วเตอร Boot ม นจะบอกอย -แต ถ าเราต องการกดใช Boot menu เลย ท ง Notebook / PC ส วนมากจะกด F12, F10 คร บ รอด คาว าอ นน ด ๆคร บ Press any key to boot from CD or DVD... ถ าข นมาให กด ENTER เลยคร บ 2. ให เราทาการเล อกด งภาพ Language to install : English Time : Thai(Thailand) Keyboard : US ให เล อกเป น US ก อน

121 3. กด Install now เพ อทาการต ดต ง Windows 8

122 4. ต กถ ก I accept the term license จากน นกด next

123 5. ข นตอนน ใ ห เราเล อก Custom : Install Windows only (advance)

124 6. ในข นตอนน เป นการเล อก Drive ท จะทาการลง Windows 8 ส าค ญอ านด ๆนะคร บ!!!! ข นตอนน เราเราเล อก Drive ท จะลง OS Windows8 ส วนมาก จะลงใน Disk/Drive 0 นะคร บ ก ค อ Drive C: ของ windows เราน นเอง อย าลง ผ ด Drive นะคร บด ด ๆ ในการ format windows ข อม ลจะหายเฉพาะท Drive C นะคร บ ส าหร บคนท เคยลง Windows 7, windows xp หร อลง windows มาก อนอย แล ว แล วจะลงใหม เป น Windows 8 1 ให เราทาการ Format Drive ท เป น OS ของต วเก าก อนนะคร บ โดยทาการกด Drive options จากน นเล อก Disk, Drive ของ OS ต วเก า จากน นกด Fomat ด ด ๆนะคร บอย า format ผ ด drive นะคร บไม ง นข อม ลของ Drive D,E จะหายหมด 2. จากน นก เล อก Drive/disk ท เรา format ไปมะก จากน นกด Next

125 ส าหร บคนท เพ งซ อคอมมาใหม หร อ HDD ล กใหม มาเลย 1 ให เราทาการกด Drive options จากน นเล อก HDD DISK จากน นกด New เพ อทาการแบ ง partition windows ให แบ ง มาส ก 100 GB ก ได คร บ ก ประมาณ MB 2 จากน น ก แบ งส วนท เหล อไว ให ก บ Drive D, E ตามความเหมาะสมของเราคร บ 3 จากน นให เราเล อก Drive ท เราจะให ลง OS เล อก (1) โดยทาการคล กบน Drive/Disk และกด Next

126 7. จากน นรอการต ดต ง Windows 8 คร บ รอประมาณ 5-10 นาท

127 8. เ ม อ windows 8 ลงเร ยบร อย คอมพ วเตอร จะ restart เอง1 คร งคร บผม

128 9. เม อคอมพ วเตอร restart ข นมาเร ยบร อย ก จะพบก บหน าน คร บ ให เราทาการเล อกส ของ Background และทาการต งช อคอมพ วเตอร คร บ

129 10. ข นตอนการ Settings ให เราเล อก Use Express Settings

130 11. ในข นตอนน การ Sign in to your PC ผมขอแบ งเป น 2 ว ธ นะคร บ ว ธ ท 1 (ล กศรส ขาว) Address เม อใส แ ล วให ไปข นตอนท 14 เลยคร บ ให เรากรอก ของ microsoft ลงไปคร บ เช น พวก hotmail.com ของเรา น นเอง พ ดง ายๆเราก ต องม ของ hostmail ก อนน นเอง เช น ซ งถ าเล อกเป นแบบน ข อม ลของเราต างๆ ไม ว าจะเป น account picture หร อการปร บค าต างๆก จะถ ก synchronize ก บ Server microsoft แต ถ าจะทาข นตอนน ค ณต องม นใจว า คอมพ วเตอร ของค ณสามารถออก Internet ได แล วนะคร บ ว ธ ท 2 (ล กศรส ส ม) Sign in without a microsoft account ถ าเล อกอ นน แล วให ไปข อ 12-13, 16 เลยคร บ เป นการสร าง Account local บน Windows 8 เลยคร บ ซ งก จะเหม อนๆก บ Windows 7 น นแหละ

131 อธ บายเพ ม ในการลงคร งแรกน ม นจะให เล อกอย างใดอย างหน งคร บในการ Log in แต พอเวลาลงเร ยบร อย เราก สามารถไปสร าง Account ท งสองแบบ ได ใน Windows 8 ก ได คร บ ผมแนะนาให ทาว ธ ท 2 ไปก อนคร บ 12. ให เราเล อก local account

132 13. จากน นให เรากรอก username ท เราต องการคร บ และใส password ด วย password hint : ให ใส password อะไรไปก ได คร บอ ก password ในกรณ เราล ม password ด านบน

133 14. จากน นก จะให ใส password ของ

134 15. จากน นก ให ใส เบอร ม อถ อของเรา Phone number : Thailand (+66) จากน นใส เบอร ม อถ อเราลงไป เช น ถ าเป น begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype_highlighting ก ให ต ด 0 ออกไป ต ดต วหน าอ ะคร บ Alternate ให เราใส สารองเราไปอ กอ นคร บ

135 16. หล งจากน นก รอ Windows 8 เตร ยมความพร อมให ก บเรา น งรอม นไปหน อยคร บ

136 17. หล งจากน นก ส นเสร จการลง Windows 8 เร ยบร อยแล วคร บ

137 เป นไงก นม งคร บเพ อนๆ ก บการลง Windows 8 ท แสนจะง ายดาย ในการลง Windows 8 คร งน ผมว าม เพ อนๆหลายคนห ดลงเป นคร ง แรกแน ๆ แต ผมว าน าจะผ านไปได ด วยด ผมเอาใจช วยคร บ

138 ลง Windows 8 ด วย USB Flash Drive แบบละเอ ยด ลง Windows 8 ด วย USB Flash Drive แบบละเอ ยด สอนว ธ การลง Windows 8 แบบใช USB Flash drive แบบละเอ ยดส ดๆ และสามารถนาไปใช งานได จร ง 100 % ก อนหน าผมก สอนว ธ การลง Windows 7 ด วย USB Flash drive ไปเป นท เร ยบร อย ว นน ผมจะมาพ ดถ ง Windows 8 ละก นเนอะ ต อไปเราจะได ลง Windows 8 แบบไม ต องใช แผ น DVD ลงแล ว ต อไปเราจะใช USB Flash Drive ในการ ลง Windows 8 ง ายก ง าย แบบย งพก USB Flash drive ไปท ไหนก ได อ กสบายจร งๆ เตร ยมการก อนลง Windows 8 ด วย USB 1. File OS Windows 8.iso 2. Program Windows 7 USB DVD Download Tool ซ งต วน ก เป นโปรแกรมต วเด ยวท เอาไว ใช ก บ Windows 7 3. USB Flash Drive คร บผม ให เหล อพ นท ในการใช งานอย างน อย 4GB คร บ ว ธ การลง Windows 8 ด วย USB Flash Drive. 1. เม อเราทาการ download Windows 7 USB DVD Download Tool มาเร ยบร อยก ให ทาการต ดต งคร บ 2. เส ยบ USB ท เราต องการใช ไปก บคอมพ วเตอร เพ อทาการแตกไฟล ลงบน Flash Drive 3. จากน นทาการ double click program Windows 7 USB DVD Download Tool

139 4. ให ทาการกด Browser ไปย งไฟล.iso ของ Windows 8.iso > Next 5. เล อก USB Device

140 6. จากน นให เล อก Drive ของ USB ท เราเส ยบไป พ นท อย างน อยก ว างพอประมาณ 4 GB นะคร บ และกด Begin Copying 7. รอเวลาส กคร คร บ 8. เม อเสร จแล วเราสามารถเอา USB Flash Drive ไปลง Windows 8 ได คร บ หล งจากน นเวลาเราจะลง ก ให เอา USB Flash Drive ไปเส ยบเข าก บคอมพ วเตอร ท จะลง หล งจากน นก ลง Windows 8 คร บ ถ าเราเล อกท จะลง Windows 8 ด วย USB Flash Drive Notebook, PC ของเราต อง Support ในการ Boots ด วย USB ด วยนะคร บ หล งจากน นปร บให Boots จาก USB เป นอ นด บแรกใน BIOS ของคอมพ วเตอร

141 เป ด Feature Telnet บน Windows 8 เป ด Feature telnet บน Windows 8 Feature Telnet ต วน สาวก admin คงไม พลาดท จะเป ดไว บน windows 8 เป นแน ๆ เน องจาก command ช ดน เอาไว ตรวจสอบว าเคร องปลายทางเป ด port ไว อย เปล าน นเอง แต User อาจจะไม ค อยค นเคยก บ command ต วน ส กเท าไร ซ งหล งจากท เราลง Windows 8 feature telnet น นย งไม สามารถใช งานได ถ าเราอยากจะใช ก ให มาเป ดเอาเองน นเอง ส วนว ธ การใช Command Telnet C:>telnet [ip server] [port] เช น Telnet ; ip = ip server ท เอาไส ตรวจสอบ port = port ท เอาไว ในการในต ดต อส อสารของคอมพ วเตอร อาท เช น 1433 port ของ SQL น นเอง ว ธ การเป ด Feature Telnet บน Windows 8 1. ใน Windows 8 น มชอบตรงน กอะไรก Search ได เลย อ นน ผมอย หน า Metro UI จากน น Search คาว า Feature จากน นเล อก Settings > เล อก turn Windows feature on or off แต ถ าเข าทางปกต ก ไปท control panel คร บ

142 2. จากน นให หา Telnet client จากน นต กด านหน า จากน นกด OK เพ อทาการต ดต ง command ช ดน

143 3. เร ยบร อยคร บสาหร บการต ดต ง Command Telnet บน Windows 8 น นเอง ง ายไหมคร บ สาหร บการต ดต งในคร งน

144 ต งช อ จ ดกล ม Metro app windows 8 ต งช อ จ ดกล ม เคล อนย าย Metro app Windows 8 หลายคนในท น คงเร มใช Windows 8 ก นมาบ างแล ว แต ว นน ผมม เทคน คหร อทร ปเล กๆน อยๆของ Windows8 มาฝากก น หล งจากท เราลง Windows 8 เป นท เร ยบร อย เราก จะได หน าต างของ metro style บนหน าจอของ Metro ก จะม Application มากมาย ให เล อกใช สอย แต ผมว าว นน เรามาจ ดกล มให ม นด กว าเนอะ เวลาใช จะได หาง ายๆ ไม ต องมาเส ยเวลาในการค นหาอ กตามเคย ซ งหล งจากท ผมใช ผมก ว าทาให เราหา App ได ง ายมากข นเลยท เด ยวคร บผม เคล อนย าย Metro App บน Windows 8 เพ อความเร ยบร อย

145 1. ให เราอย หน า Metro Style 2. หล งจากน นให เล อก Program/App ท เราต องการเคล อนย าย ในท น ผมเล อก Command prompt จากน นผมก ลาก app จาก อ กฝ งหน งไปทางซ ายของหน าจอ

146 3. เม อเราลากมาแล ว ก จะได ด งร ป เป นการโยงย าย ส ายสะโพกท ง ายๆมากๆ เป นการโยก Apps ได ง ายมากๆคร บ เหมาะสาหร บในการจ ดกล ม apps เพ อให เราหาโปรแกรมได ง ายมากข น

147 ซ งในการย ายโปรแกรมน น เราอยากจะย ายโปรแกรมไหนไปมา ก ข นอย ก บเราเลยคร บ โยกย ายก นตามสบายเลย หล งจากท เราโยกย ายเร ยบร อย ผมแนะนาให เราต งช อกล มของ Apps ต างๆ ท เราได ทาการโยกย ายเร ยบร อย

148 Backup-Restore file บน Windows 8 Backup - Restore File ของ Windows 8 หลายคนท ใช Windows 8 ก จะใช ไปเร อยๆ โดยไม ค ดว าจะต องก ไฟล อะไรกล บมา แต อย มาว นใดว นหน งค ณต องการไฟล ท ค ณลบไปแล วใน คอมพ วเตอร ของเราไปในอด ต แล วเราจะทาอย างไรละคร บ ว นน ผมม คาตอบก บคนท ใช Windows 8 โดยเมน ม ช อว า File History ซ งม มาก บ Windows 8 ถามว าFile Historyม นทาไรได บ าง File History ทาอะไรได บ างใน Windows 8 1. ทาการ Backup file (ส ารองข อม ล)ของเราต างๆท อย ในคอมพ วเตอร ของเรา ตามว นท เราได กาหนด

149 2. สามารถ Restore (ก ค นข อม ล) ข อม ลของเราได ท เราลบไฟล ไปก อนหน าน โดยไฟล ท เราสามารถก ได น นก ค อว นท เราทาการ backup ไว ในข อท 1 น นเอง สอนว ธ การ Backup - Restore ข อม ลต างๆใน Windows 8 ของเรา 1. เข า Control Panel จากน นไปท File History หร อถ าอย หน า metro stype ก พ มพ บน Keyboard เลยก ได คร บว า backup จากน นก เล อกท App ก เห นเหม อนก น 2. ในการท เราจะทาการ Backup ข อม ลน น เราต องทาการสร างท เก บของไฟล ท เราจะสารองข อม ลไว ก อนนะคร บ โดยให ทาการ กดท Select drive

150 3. จากน นให เราเล อกท เก บของไฟล ท เราจะเก บข อม ลคร บ เช น คอมพ วเตอร เคร องอ น(ถ าเล อกอ นน เราต องม ส ทธ ในการเ ข าไปย งคอมพ วเตอร เคร องน นได ด วยนะคร บ) หร อจะเล อกเป น External HDD ของเราท เส ยบก บ USB น นเอง, หร อจะเก บไว ในเคร องต วเองก ได นะคร บ เช น Drive D อ นน ผมก ไม แนะนานะ โดยให กดท Add network location

151 4. โดยเม อเราเล อกเสร จก จะได ด งร ปนะคร บ

152 5. จากน นเราก จะเห นว า File History is off ม นค อย งไม ทางาน ให เรากด Turn On เพ อเป นการเป ดการสารองข อม ล 6. เม อเราเป ดข นมา File History is on ก จะ show ด งร ปพร อมสถานะพร อมทางาน การกด Run now เป นการกดเพ อทาการ Backup ณ เด ยวน แต ถ าไม ได กดม นก จะรอช วงเวลาในการ Backup 7. ในห วข อด านซ าย จะม เมน Exclude Folder ถ าเรากด Add ม นก แปลว า folder ไหนท เราไม ต องการ Backup คร บ

153 จบว ธ การ Backup File บน Windows 8 ต อจากน ไปค อว ธ การ Restore บน Windows 8 1. เข า Control Panel จากน นไปท File History 2. จากน นก เมน Restore personal Files 3. จากน นก ให เราเล อกว นท เราทาการ Backup ไว เพ อจะ store ข อม ลท หายไป

154 4. ผมขอยกต วอย างนะคร บ ผมได ม 2ไฟล อย ใน Folder Music และ folder น ผมก ได backup เอาไว แล ว แล วผมต องการ Restore 2ไฟล น ผมก ได เข า ว นท ผมทาการ Backup เอาไว

155 5. จากน นผมก เข าไปใน folder music ท ผมทาการ backup เอาไว

156 จากน น ผมก คล กขวาท ไฟล จากน นเล อก Restore / Restore to 6. เท าน ก เสร จส นการ Restore ของ Windows 8

157 ว นน ผมได สอนว ธ การ Backup แลพ Restore บน Windows 8 ผมเช อว าหลายคนย งไม เคยทา แต ผมอยากให ท กๆคนได ทา เพราะถ าว นหน ง เราอยากได ข อม ลเก าๆ เราก สามารถ restore กล บมาได จะได ไม เส ยใจภายหล งนะคร บ แล วว นน ค ณ Backup Windows 8 ของค ณแล วย ง

158 ทดสอบความเร ว Windows 8 Vs. Windows 7 ทดสอบความเร วม ดต อม ด Windows 7 vs Windows 8 หล งจากท Microsoft ได ออก Windows 7 มาส กระยะทาให Userฮ อฮ าก นคร งคร งไปแล ว แต ไปน Microsoft ได ออก Windows 8 ต วท เจ งของMicrosoftออกมาให พวกเราใช งานอย างเมาม น และต อไปน ได ม คนเอา Windows 7 ก บ Windows 8 มาเปร ยบเท ยบ ก นท ละฟ งก ช นเลยท เด ยว ภาษามวยเร ยกว า ม ดต อม ด ตาต อตา ฟ นต อฟ น เพราะMicrosoft เค าโม ไว ก บ Windows 8 ไว เยอะ ฮ า โดยในการทดสอบน เป นการทดสอบความเร วในด านต างๆ เช น การเป ดเคร อง การป ดเคร อง การ Render file video เรามาด ก นว า Windows 7 vs Windows 8 ใครจะเป นผ ชนะ โดยอ ปกรณ ในการทดสอบความเร วของ Windows 7 vs Windows 8 มวยฝ ง Windows 7 Ultimate (64-bit) Toshiba Portege R835-P88 laptop 2.5GHz Core i5-2450m chip, 6GB of RAM, a 500GB hard drive, and an Intel HD Graphics 3000 integrated graphics processor.

159 มวยฝ ง Windows 8 (64 bit) Toshiba Portege R835-P88 laptop 2.5GHz Core i5-2450m chip, 6GB of RAM, a 500GB hard drive, and an Intel HD Graphics 3000 integrated graphics processor. โดยท ง Windows 7 และ Windows 8 พ ดง ายๆ Hardware เท าก นเลย ต างก นท OS อย างเด ยวเลยคร บ Speed Tests: Windows 8 Vs. Windows 7

160 ด จากตารางด านบน ก คงตอบโจทย ของ Microsoft ได แล วนะคร บว า Windows 8 ก บ Windows 7 ใครเร วกกว าก นเม อ เปร ยบเท ยบในเร องของความเร วๆ โดยกรรมการยกม อให ก บ Windows 8 เป นฝ ายชนะแบบใสๆเลยคร บ ท งการเป ดเคร อง การป ดเคร อง การ render file Video หล งจากน ค ณต องลอง Windows 8 ซะแล ว

161 Calendar บน Windows 8 การน ดหมาย Calendar บน Windows 8 Windows 8 ได ทา Appให เราใช การน ดหมายต างๆได บน App Calendar บน Windows 8 ทาให เราสะดวกในการใช งาน และเต อนความจาได ว าเราม น ดท ไหน ไปทาอะไร ว นไหน เวลาไหน ก บใคร และม การเต อนข นมาด วยเม อเวลาใกล จะถ ง พ ดง ายๆก เหม อนการใช Outlook ของMicrosoft น นแหละคร บ หล กการเด ยวก นเลย แต App Calendar น จะต ดมาก บWindows 8 เลยทาให เรา สะดวกมากต อการใช งาน เด ยวน Windows 8 เค าเจ งจร งๆ ไม เช อลองด คร บ

162 ว ธ การใช App Calendar บน Windows 8 1. ให เ รากดไปท Celendar ในหน า Metro Style 2. หล งจากน นใ ห เรากรอกข อม ลต างๆในการน ดหมายลงไปคร บผม เช นว นท น ดหมาย, เวลา, ไปก บใคร ในส วนท ผมต กรอบเอาไว จะเป น ห วข อของการน ดหมายคร บ จากน นทาการ Save

163 3. จากน น ห วข อท เราใส ก จะมาปรากฎในหน า Calendar ของเราแล วคร บ

164 App Caledar น เป นประโยชน ต อผมมากๆ อยากให พวกเราลองใช ก นด คร บ แล วค ณจะหลงร ก Windows 8 ไปอ กนาน กระผมไป แล วคร บ แอบไปบ นท กน ดสาวอ กคนก อน ^.^

165 App Reader ในWindows 8 เป ดอ าน File PDF App Reader ในWindows 8 เป ดอ าน File PDF สาหร บคนท ชอบอ านไฟล PDFบ อยๆ ในWindows 8 ค ณไม ต องลง Acobat Reader อ กต อไปแล ว เพราะในWindows 8 จะม Applicationท ช อว า Reader ต ดมาก บ Windows 8 เลย ซ งสามารถเป ดด ไฟล PDFได เลย แต สาหร บบางคนท ย งต องการ ไฟล งานเอกสารบนPDF ก ย งต องใช Adobe Acobat ต วProก นต อไปนะคร บ ข นตอนการใช งาน App Reader ใน Windows 8 1. ให เรามาท หน า Metro Style จากน นหา App ท ช อว า Reader> จากน นกดม นไป 1 ท เพ อทาการเป ด App ถ าหาไม เจอให หาตามน คร บ Pin to/from Start Pin to/from tastbar ใน Windows 8

166 2. จากน นก จะเข ามาส หน า Program แล ว จากน นเราก เล อก ไฟล PDF ท เราต องการอ านคร บผม

167 3. จากน นก จะเป ด File PDF ได แล ว อ านได อย างเด ยวนะคร บ โดยด านล างก ม Tab Menu ให เล อกตามใจชอบ สาหร บว ธ ท เอาแทบข นมาก ให คล กขวาบนไฟล PDF น นแหละคร บ ตรงไหนก ได เด ยวแทบจะข นมาเอง

168 ง ายๆคร บ สะดวกสบายมากย งข นก บการใช App Reader บน Windows 8 ใช Windows 8 แฃ วค ณจะหลงร กม นเองคร บผม

169 Pin to/from Start Pin to/from tastbar ค ออะไรใน Windows 8 Pin from Start, Pin from taskbar ค ออะไรใน Windows 8 หลายคนท ใช Windows 8 ใหม ๆ อาจจะพบก บคาศ พท ใหม ๆใน Windows 8 เนอะ แต บางคนก ค นๆก บใน Windows 7 ก น มาแล ว แต ว นน ผมจะพามาทาความร จ กก บ Pin from Start, Pin from taskbar ว าม นค ออะไรใน Windows 8 แล วม หล กการทางานอย างไรก บ Windows 8 ก นด กว า เพ อจะให เราใช Windows 8 ก นอย างง ายดาย ผมค ดว าWindows 8 น แหละใช งานมากๆคร บ ถ าเราเล นม นบ อยๆ เด ยวก เจ บและช นไปเอง เห ยไม ใช - -" เด ยวก เล นจนช นไปเองเนอะ

170 ความหมายของ Pin to/from Start, Pin to/from taskbar Windows 8 Pin to/from Start Windows 8 ม นค อการทา Apps ต างๆท เราเล อกเอามาไว หน า Metro Style ของเราน นเอง ส วนใหญ ผมจะเล อก Apps ท ผมใช งานบ อยๆมาไว หน า Metro style จากภาพ ผมได Pin from start program Command Prompt เอามาไว หน า Metro Style ของผม เพราะผมใช บ อย มากๆ Pin to/from taskbar Windows 8

171 ม นค อการเอา Apps เอาไว ไป taskbar ใน หน าจอ Windows Desktop น นแหละคร บ ก เหม อนก บ Windows 7 เลยคร บ หล งจากท เราร ความหมายของ Pin from Start, Pin from taskbar Windows 8 มาก นแล ว ต อไปก ค อว ธ การทาแล วเนอะ การทา Pin from Start, Pin from taskbar Windows 8 1. ให เราอย หน า Metro Style จากน นให เราคล กขวาบนพ นท ว าง > จากน นจะเห น Tab icon All Apps ข นมา > ให เราคล กไป

172 2. จากน นเราก จะเข าหน า Apps เราก จะเห น Apps เยอะมากมายเลยเนอะ ในท น ผมเล อก Command Prompt ให เราคล กขวาท Apps ต วน น > จากน นจะเห น Tab ข นมาด านล าง ม Menu Pin to/from Start, Pin to/from taskbar Windows 8 ให เราเล อกตามสะดวกเลยคร บ

173 ส วนว ธ การ Unpin from Start, Unpin from taskbar Windows 8 ก ให คล กขวาท Apps จากน นก เล อก Unpin from Start

174 Unpin from taskbar Windows 8 เท าน คร บ เป นเสร จส นแล วคร บ เป นไงคร บก นบางคร บ ก บคาศ พท Pin to/from Start, Pin to/from taskbar Windows 8

175 ใช Windows 8 บ อยๆ เด ยวก ช นคร บ

176 พาด เมน ใน Windows 8 พาเท ยวด เมน ใน Windows 8 สว สด คร บสาหร บสาวก Windows 8 สาหร บม อใหม ท ห ดใช Windows 8 อาจจะงงๆหน อยก บการใช ม นก เหม อนก บการใช Windows xp แล วมา ใช Windows 7 แหละคร บ แต ถ ามาใช Windows 8 อาจจะงงไปมากเลยท เด ยว แต อย าค ดมากคร บ Microsoft เค าออกแบบ Windows มาให เราใช ง ายข น เข าก บย กต สม ย ผมว าหลายคนท เพ งมาใช Windows 8 ส วนมากจะหาเมน ไม ค อยเจอก นแน ๆเลยคร บ ซ งตอนแรกผมก เป นเหม อนก นคร บ พาด เมน Windows 8 ในหน า Desktop Mode

177 ใน Windows 8 จะม 2หน าจอหล กๆได แก หน าMetro stlye apps และหน า Windows desktop mode ว นน ผมขอพ ดแค Desktop Mode ละก นนะคร บ 1. หล งจากท เข ามาใน My computer ในหน า Desktop mode เม อเราเข ามาใน My computer เมน ส วนมากก อย ด านบนของเรา ม ท ง - Properties เอาไว ด รายละเอ ยดต างๆของ Folder, Drive - Map network Drive เอาไว map folder,drive ของเคร องอ นท เราใช งานบ อยๆ - Open Control Panel แค กดป มน ก เข าไปในหน าเมน ของ Control panel แล วคร บไวจร งๆ - Uninstall or change a program กดเมน น ก จะพาเราไปส หน า การถอนการต ดต งโปรแกรมแล วคร บ - System properties ด รายละเอ ยดของพวก System ต างๆของ Windows 8 ใน Tab View ก จะม เมน ต างๆมากมายเหม อนก นคร บ

178 - Navigation ม การปร บโครงสร างของหน าการจ ดเก บของ Folder, Drive ของเรา และม ม มมองการปร บการเร ยงลาด บของ Folder, Drive ถ าเราคล กไปท Drive ก จะม เมน พวกน ข นมาคร บ - Format เป นการล างข อม ลท ง Drives - Cleanup เป นการเคล ยรไฟล ขยะบางไฟล ท ระบบไม ได ใช งานท งไปและจ ดเร ยงข อม ล ในการจ ดเก บให ด ข นด วยคร บ - Bitlocker เป นการ lock file เพ อไม ให copy ได คร บ โดยต องม การใส Password ก อน

179 ว นน พามาด เมน ง ายๆของ Windows 8 ก นเนอะ แต ถ าเราใช Windows 8 ไปเร อยๆ เด ยวเราก ช นไปเองแหละคร บ

180 ต ดต ง IIS Windows 8 ต ดต ง IIS Windows 8 เหล า สาวกท ชอบพ ฒนาโปรแกรมด วย ASP.NET ไม ม ใครไม ร จ ก IIS ในเม อ Microsoftออก Windows 8 มาให เราใช เหล า สาวก develop ก ทาการต ดต ง IIS ว าแต Windows 8 ม นต ดต ง IIS ย งไงละน คร บ ว นน ผมจะสอนการต ดต ง ใน windows 7, windows 8 ก ทาการต ดต งเหม อนๆก นแหละคร บ สอนการต ดต ง IIS บน Windows 8 1. ให อย หน า Metro style จากน นให พ มพ ท Keyboard เลยคร บว า Feature

181 จากน นให เล อก เมน Settings > เล อก Turn Windows feature on or off 2. จากน นให ต กเล อก Internet Information Sevices > OK

182 3. รอการต ดต ง IIS บน Windows 8

183 4. เม อทาการต ดต งเร ยบร อยให ทาการลองเร ยกด คร บ

184 เท าน คร บ ก เสร จส นการ Install IIS ใน Windows 8 ก นแล วคร บ

185 เป ดไฟล.iso บน Windows 8 เป ดไฟล.iso image บน Windows 8 หล งจากท เราได ใช Windows 7, Windows Xp ก นท ผ านมา เวลาเราจะทาการ Brower file.iso file image เราต องทา การลงพวก Software เช น Deamon Tools เพ อทาการเป ดไฟล ให ได ก อนการลงพวกโปรแกรมหร อเกมส ต างๆ ท เราได โหลดไฟล.iso มาไว ในคอมของเรา แต เด ยวก อน ถ าค ณใช Windows 8 ใน ตอนน ค ณสามารถ Mount.iso file image ได เลยคร บ โอ พระเจ าจอสม นยอดมาก ว าแต ทาย งไงเหรอ ตามมาด ก นเลยคร บ สอนว ธ การ Mount.iso file image บน Windows 8 1. หล งจากท เราได โหลดไฟล.iso file image มาไว ในเคร องคอมพ วเตอร ของเราแล ว 2. ให ไปท ไฟล ท เราต องการเป ด หล งจากน นให คล กขวาท บน.iso file image ท เราต องการเป ดและเล อก Mount

186 เท าน นคร บ Windows 8 ก จะสร าง Virtual Drive ข นมาให อ ก1 Drive เพ อทาการ Mount file.iso image และ เป ดหน าต างข นมาให เลยเพ อให เราด ไฟล

187 3. เท าน นคร บ เราก สามารถเป ดด ไฟล.iso file image ว าข างในม ไฟล อะไรอย ม ง เป นไงง ายไหมคร บ ก บการ Mount.iso file image บน Windows 8 เด ยวน Windows เค าพ ฒนาแล วนะคร บ เย ๆๆ แต Mac สามารถ Mount.iso file image ได ต งนานละคร บ

188 คาศ พท ใน Windows 8 ท ค ณต องร คาศ พท ท ควรร ใน Windows 8 หล งจากท หลายคนหลงไหลใน Windows 7 มาแล ว แล วอยากมาเปล ยนมาใช Windows 8 ก บเค าม ง ซ งในการเข ยนบทความบน webiste ผม ผมอาจะใช ศ พท เทคน คของ Windows 8 ฝ งไปเล กน อย อาจจะทาให ม อใหม ใช Windows 8 อาจจะไม ค อยช นก บ คาศ พท พวกน เช น Metro UI ค อไร Charms bar ค อไร แต ถ าค ณอ านบทความน แล วค ณจะม ความร เพ มข นไม มากก น อย ท เก ยวก บ Windows 8 แล วค ณย งสามารถนาไปบอกกล าวให ก บเพ อนๆได อ กด วยคร บ คาศ พท ท ควรร ใน Windows 8

189 1. Metro UI บางคนอาจจะงงก บหน า Metro UI ม นค อหน าไหนก นละน ใน Windows 8, Metro User interface ค อหน าน คร บ หน าท เต มไปด วย Application ต างๆของเรา อาท เช น VDO,เกมส ต างๆ,ร ปภาพ, เพลง และอ นๆอ กมากมายท รวมเป น Icon application ให เราเล อกสรรหา 2. Windows Desktop หลายคนคงได ย นคาน มาพอสมควรจาก Windows 7 หน าน ม นค อหน าจอท เอาไว ตอนท เราเป ดโปรแกรมต างๆ เช น Microsoft Office, Photoshop, IE10 ในการเป ดโปรแกรมจากหน า Metro UI บางโปรแกรมถ าม นต องมา Process หน า Windows Desktop เม อเรากดโปรแกรมน น ม นก จะพามาเป ดในหน า Windows Desktop เลย เช นโปรแกรม Photoshop, Microsoft office แต ถ าบางโปรแกรมไม ต องการ Windows desktop เวลาเราเป ดโปรแกรมบนหน า Metro UI ม นก จะเป ดอย ในหน า Metro UI ตามเด มของม น เช นโปรแกรม Photo,Video

190 3. Charms bar ค ออะไรม นค อ เมน ของ Windows 8 ท แอบซ อนเอาไว ด านขวาของหน าจอน นเอง ซ งเมน Charms bar จะ ซ อนเอาไว ในท ง Metro UI, Windows Desktop เม อเราเอาเมาส มาไว ด านขวาของหน าจอ ก จะม เมน ข นมา ก จะม Search, Share, Start, Devices, Setting ซ งแต ละเมน ก จะม ความหมาของแต ละเมน คร บ

191 เป นไงก นบ างคร บ ก บความร ของ Windows 8 เป นท ปง ายๆคร บสาหร บคนท เพ งห ด Windows 8 ส วนใครท ย งไม ได ลง Windows 8 ก ให ร บลงนะคร บ

192 ป ม Shutdown Restart Windows 8 ของผมอย ไหน ป ม Shutdown Restart Windows 8 ของผมอย ไหน หลายคนท เพ งใช Windows 8 คงงงไม มากก น อยก บการหาเมน ต างๆใน Windows 8 ท หาไม ค อยเจอ ผมว าอย างน อยก หาป ม Shutdown ก บ Restart บน Windows 8 น แหละ ตอนน ค ณกาล งประสบป ญหาอย ใช ไหมซ าร า ถ าค ณโทรมาหาผมเด ยวน ผมจะ บอกค ณเลย อ าวออกทะเลล ะ - -" ป มShutdown Restart ในWindows 8 ม นแอบซ อนอย ใน Chrams bar พาตามหาเมน Shutdown Restart Windows 8 1. ให เราไปท หน า Metro UI จากน นไปท เมน Chrams bar ด านขวาม อของหน าจอ จากน นให เล อก Setting

193 2. จากน นเราจะเห น เมน Power จากน นให กดไปคร บ ก จะม ให เราเล อกว าจะกดป ม Shutdown หร อ ป ม Restart บน Windows 8 คร บ

194 เป นไงม งคร บ Windows 8 ชอบเล นซ อนหาก บเมน พวกน ก บเรา และว นน ผมก ได มาบอกแล วว าป ม Shutdown Restart Windows 8 อย ไหน

195 เพ มภาษาไทยลงkeyboardในWindows 8 เพ มภาษาไทยหล งจากลง Windows 8 หลายคนคงเจอป ญหาก บต วเองว าหล งจากท ลง Windows 8 แล ว เราจะพ มพ ภาษาไทยย งละคร บ ซ งปกต Windows 8 ท เราลงมา ตามปกต ม นจะให มาแค ภาษาเด ยวน นก ค อ ภาษาอ งกฤษ US keyboard ต งแต Windows 7 windows 8 เวลาทาการเพ ม ภาษาไทยลงในต วWindows เพ อจะทาการพ มพ ไทยบน Keyboard น นง ายข นมากคร บ ไม เหม อน Windows xp แต ก อนท ย งยาก ต องเอาแผ นWindows xp มาใส ด วยถ งเพ มภาษาไทยได ใน Keyboard สอนว ธ การเ พ มภาษาไทยลงใน Windows 8 ละว ธ สล บภาษา ENG - THAI

196 1. ให เข าหน า Control Panel คร บ โดยเข ามาจากหน า Metro UI ก ได คร บ 2. เพ มเมน Add a Language 3. จากน นเราจะเห นว า ในหน าเพ มภาษาน จะม แค 1 ภาษาน นก ค อ English แต เราจะเพ มภาษาไทยลงไปด วยคร บ เพราะเราเป นคนไทยน จะได เอาไว พ มพ ไทยบน Keyboard เราได ด วย กด Add a language คร บจากน นก เล อกภาษาไทยคร บผม

197 4. จากน นเราก จะได ภาษาไทยเป นท เร ยบร อยตามภา าพ และให เรากด Advance settings

198 5. ข นตอนน ให เราหาเมน Change language bar hot keys

199 6. ให กด Change key Sequence จากน นให เล อกช อง Switch Input Language ให เล อก (') จากน นกด OK และก Ok เพ อเป นการ Save ค าท เราได ต ง

200 7. จากน นลองเป ดๆไฟล ด แล วลองกด (') ม นก จะเปล ยนสล บ ENG - THAI ให คร บผม เป นไงง ายไหมคร บก บการเพ มภาษาไทยลงใน Windows 8 และว ธ การสล บภาษาของ ENG- THAI ด วย ว นน ลาไปก อนนะคร บ

201 แสดง All apps บนหน า Metro UI ใน Windows 8 แสดง All apps บนหน า Metro UI ใน Windows 8 ว นน ม ท ปเล กๆน อยๆของWindows 8 มาฝากคร บ เป นการแสดง all apps บนหน า Metro UI ของWindows 8คร บ ซ ง เพ อเราจะเร ยกใช หร อหาโปรแกรมท เราต องการท จะใช คร บ ซ งการ Show all apps น นก ไม ยากเลยคร บผม แค คล กไม ก คล กเอง ค ณก สามารถเห น Application มากมายต างๆบนเคร องของ Windows 8 ของค ณได อย างรวดเร ว ว ธ การแสดง All apps Metro UI ใน Windows 8

202 1. ให เราอย หน า Metro UI จากน นให คล กขวาพ นท ว างบนหน าจอ Metro UI 2. เม อเราคล ก จะม แทบด านล างข นมาพร อมก บ Icon All apps จากน นให เรากดไปท Icon น คร บ

203 3. จากน นในหน า Metro UI น ก จะแสดง Apps ต างๆมากมายใน Windows 8 ของเรา เพ อให เราสามารถหา application ได อย างรวดเร วคร บ

204 อ านท ป Windows 8 ว นละน ด ก ทาให เราใช Windows 8 คล องข นนะคร บ

สารบ ญ เร อง หน า. บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1

สารบ ญ เร อง หน า. บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1 สารบ ญ เร อง หน า บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1 บทท ๒ แนะน า Windows ๗ 11 ๑. ท มา Windows ๗ - จ ดเด นและจ ดด อย Windows ๗ - ร นต างๆ ของ Windows ๗ ๒. ส งใหม ๆ ใน Windows 7 15 ๓.

More information

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช Sinthorn Khammuean ค ม อการใช สารบ ญ เร มต นใช งาน Windows 7 ว ธ ใช mouse ใน Windows 7 1 ว ธ ใช Keyboard ใน Windows 7 2 ส วนประกอบในหน าจอของ Windows 7 (Desktop) 3 ไอคอนท ควรร จ ก 4 ส วนประกอบของหน าต

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010?

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010? 1 100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง หากพ ดถ งโปรแกรม Microsoft Office แล ว คงม น อยคนท จะบอกว าไม ร จ กเพราะ Microsoft Office น ค อส ดยอดโปรแกรมส าหร บงานเอกสารท ได ร บความน ยมใช ก นอย างกว างขวางและม

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

จ ลสารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป ท 4 ฉบ บท 1 ประจาป งบประมาณ 2556 จ ดทาโดย ผทท.สตน.ทบ.

จ ลสารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป ท 4 ฉบ บท 1 ประจาป งบประมาณ 2556 จ ดทาโดย ผทท.สตน.ทบ. จ ลสารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป ท 4 ฉบ บท 1 ประจาป งบประมาณ 2556 จ ดทาโดย ผทท.สตน.ทบ. คานา หน าจอแบบ Start Screen ท สวยสดใสและด ม ช ว ตช วา จะเป นส งแรกท ค ณได เห น โดยท ก ๆ Tiles บน Start Screen จะท าหน

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค ม อการต ดต งและใช งานโปรแกรม ismartview Pro For PC

ค ม อการต ดต งและใช งานโปรแกรม ismartview Pro For PC ค ม อการต ดต งและใช งานโปรแกรม ismartview Pro For PC ส าหร บPlenty ร น C50 PRO ** เน อหาอ างอ งจาก โปรแกรม ismart View Pro For PC เวอร ช น 14.0.1.3 Page 1 สารบ ญ 1. เกร นน า 3 2. P2P Technology และ Relay

More information

Office 365 : A day for Startup เข ยน และ เร ยบเร ยงโดย : พงศ ว ฒ ไพรไพศาลก จ. Office 365 : A day for Startup by Pongwud Praipaisankij 1

Office 365 : A day for Startup เข ยน และ เร ยบเร ยงโดย : พงศ ว ฒ ไพรไพศาลก จ. Office 365 : A day for Startup by Pongwud Praipaisankij 1 Office 365 : A day for Startup เข ยน และ เร ยบเร ยงโดย : พงศ ว ฒ ไพรไพศาลก จ Office 365 : A day for Startup by Pongwud Praipaisankij 1 บทน า หน งส อเล มน เข ยนข นมาเพ อท จะให เป นแนวทางในการ ต ดส นใจและเล

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ชนธ ญ ว ฒนส ทธ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ ISBN 978-616-90489-4-7 เร ยบเร

More information

เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน

เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน โครงการอบรมด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยมแก ผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT ส าหร บอาเซ

More information

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร

ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ค ม อการจ ดการความร (KM) ไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ค าน า ป ญหาเร องเคร องคอมพ วเตอร ต ดไวร สคอมพ วเตอร และสปายแวร เป นป ญหาท ส าค ญอย างย งต อการ ท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557.

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail 1. เข าเว บไซต gmail URLค อ www.gmail.com แล วจะปรากฏหน าเว บด งน 2. จากน นให กรอกข อม ลในแต ล ะช องให ครบตามความเป นจร ง แล วกดป มข นตอนถ ดไป 3. เราก จะได บ ญช ท เป นของเราเอง

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการดาเน นโครงการ จ ดทาเว บไซต E-Learning ในรายว ชา การใช โปรแกรมเพ องานเอกสาร (Word Processing Software Usage)น ผ จ ดทาได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง เพ

More information

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น สารบ ญ เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น 1 ความหมายของคอมพ วเตอร 1 ประว ต ของคอมพ วเตอร 1 ประเภทและหน าท ของคอมพ วเตอร 11 องค ประกอบของคอมพ วเตอร 14 กระบวนการท างานของคอมพ วเตอร 16 ส วนประกอบต างๆ ของเคร

More information

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก (Hottest) บนระบบเคร อข าย อ นเทอร เน ตท กว นน ผ บร

More information

ค ม อประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ. การต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ.

ค ม อประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ. การต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. ค ม อประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. 2550 ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) สมาคมอ

More information

ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. OBEC

ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. OBEC บทนา ระบบห องสม ดอ ตโนม ต เป นปรากฏการณ อย างหน งในย คสารสนเทศท เป นการรวมต วก นระหว าง ระบบงานห องสม ดก บเทคโนโลย สารสนเทศ โดยเฉพาะอย างย งเว บเทคโนโลย ท พ ฒนาร ปแบบในการเข าถ ง ข อม ลให สะดวกและง าย

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0

โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0 โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0 TANABUTR CO.,LTD. 931 Rama1 Rd., Patumwan Bangkok 10330 TEL. (02)2162901-5, (02)2160318-21 FAX. (02)216-2909 E-Mail : tanabutr@loxinfo.co.th

More information