แนวปฏ บ ต ท ด ด านการท าผลงานว ชาการ

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต ท ด ด านการท าผลงานว ชาการ"

Transcription

1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการท าผลงานว ชาการ ว ทยากร : ศาสตราจารย ร ตนะ บ วสนธ หน าท ของอาจารย ในมหาว ทยาล ยประกอบไปด วย 1. งานสอน 2.งานว จ ย 3.ให บร การ ทางว ชาการ 4.ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส าหร บการสอนของอาจารย ถ อเป นหน าท หล กและส าค ญ ส าหร บ แนวปฏ บ ต ท จะน าไปส การท าว จ ยและผลงานทางว ชาการม ด งน 1. เร มต นจากการอ าน อาจารย ควรอ านวารสารทางว ชาการท งไทยและต างประเทศท ตรงก บ สาขาท จบ เพราะเป นแหล งความร ท ท นสม ยในสาขาว ชาการ เพ อต ดตามความร ใหม 2. จากน นเป นการฝ กเข ยน เม ออ านเอกสารต ารา งานว จ ยทางว ชาการมาจนอ มต วแล วควรเพ ม ประสบการณ ต วเองด วยการเข ยน การเข ยนอาจจะเป นบทความทางว ชาการท เข ยนเก ยวก บประเด นใดประเด น หน ง ในสาขาว ชาใดว ชาหน ง เก ดจากส งท เราได อ าน ถ อว าเป นข นแรกของการเข ยนผลงานทางว ชาการ ซ งการ ท บทความน นได ม การต พ มพ จะเร มแนะน าช อของเราให แก ผ ตรวจผลงานทางว ชาการ ถ อว าเป นการส งสมบารม ทางว ชาการ อาจารย ควรม Research mind หม นเป นคนต งค าถามเพ อเป นประเด นงานว จ ย เม อม ผลงานว จ ย แล วจ งเป นท มาของการเข ยนต ารา 3. การเข าร วมร บฟ งอบรม ส มมนาในว ชาการใหม ๆ จะท าให เราได ห วข อหร อประเด นใหม ๆ ได ร บความร ใหม ได พบว ทยากร ได พบเพ อนร วมว ชาช พ เป นการขยายเคร อข ายความส มพ นธ ซ งอาจารย ยกต วอย างการส มกล มต วอย าง ซ งเป นประเด นใหม ล าส ด หร อการส งเคราะห งานว จ ยเช งค ณภาพ และม การ ส งเคราะห เช งผสมประสาน ซ งถ อว าเป นความก าวหน าทางว ชาการในแต ละด าน ความร ใหม ๆ ไม ได เก ดจาก เคร องม อใหม ๆ แต เก ดจากการเร ยนร และการเก ดจากอ าน อาจารย มหาว ทยาล ยต องม เสร ภาพทางว ชาการ แต ต องอย บนความร บผ ดชอบ 4. การพ ด ค อ การพ ดน าเสนองานว ชาการ ควรม Summit paper เพ อน าเสนอผลงานทาง ว ชาการ โดยอาจจะน าเสนอกล มราชภ ฏ ระด บชาต และระด บนานาชาต แล วค อยขยายไปต างประเทศ โดย เล อกผลงานท จะน าเสนอน นสามารถน าไปต พ มพ โดยจะต องม Reader ม การ Peer review ตรวจผลงานน น ทางมหาว ทยาล ยควรระว งเวลาส งงานว จ ยลงวารสาร เพราะม วารสารต างประเทศหลายๆ ฉบ บร บงาน Online แต ไม ได ร บการยอมร บ ควรร บประกาศให อาจารย ได ร บทราบ เพราะจะม ผลต อการน าเสนอผลงานทางว ชาน น ตกไป ซ งอาจารย ได ยกต วอย างการย นขอเสนอผลงานระด บ ศาสตราจารย โดยม 9 อรห นต ท สกอ.แต งต งจาก ความเป นผ เช ยวชาญในแต ละสาขาว ชา การน าเสนอผลงานไปย งต างประเทศ เป นการเป ดโลกท ศน ทาง ว ชาการ ควรฝ กท กษะท ง 4 อย างสม าเสมอ จะได เป นความช านาญในการท าผลงานทางว ชาการ

2 แนวปฏ บ ต ในการ ขอผลงานทางว ชาการ เตร ยมต วให พร อม 1. ต งเป าหมายให ช ดเจน เม อได ร บการบรรจ แต งต งเป นอาจารย ของมหาว ทยาล ยแล ว ให ศ กษาระเบ ยบ การย นประเม นขอท าผลงานว ชาการ และวางแผนด าเน นการท าผลงานท าก อน เม อถ งก าหนดเวลาท สามารถย นขอแล ว ขอสามารถประเม นย นขอได เลย โดยก าหนดช ดเจน ว าอาจารย ในคณะ ป ไหนย น ผศ. รศ. ศ. เป นอาจารย ช ดเจนต องย นขอ ศาสตราจารย 2. ก าหนดปฏ ท นให ต วเอง โดยท าตามส งท ต งเป าหมายไว อย าท าตามใจต วเอง อย าอ าง 3. ขอผลงาน ตามระเบ ยบของ สกอ. ว ธ การพ ฒนาต วทางว ชาการ 1. บทความว ชาการ เร มเข ยนปร ญญาเอก แรกส ดวารสารว ชาการท ม ช อเส ยง เร มจาก ค นต ารา ค าส าค ญท ต องการเข ยน เก ดความค ดเร ยบเร ยงง ายๆ ส งไปท ส าน กพ มพ ท ได ร บการยอมร บ 2. การสอนควรให ผ เร ยนอ านหน งส อก อนเข าห องเร ยน และผ สอนต องอ านบทความท มอบหมายให ผ เร ยนก อนเพ อน าไปอภ ปรายและร วมแสดงความค ดเห นจะท าให อาจารย ผ สอนเองม ประสบการณ ในการอ านมากข น 3. การท างานผลงานว ชาการ ท าเป นน ส ย ท าเพ อเอาไปสอน ก าหนดเวลาเข ยนหน งส อท ก ว น ต 5 6 โมงเช า 3 ท ม ถ ง ต 1 ท กว นว นละบรรท ด แล วเอามาสอน ให น กศ กษาช วย อ านพ มพ ตกๆหล น แจกผ เร ยนท กป ต งเป าหมายให ได เป นส วนหน งท จ าท าให เราม ว น ยในการเข ยนผลงาน 4. จ ดห องท างานโต ะท างานท บ าน ท พ ก ให เป นท ๆสงบส วนต ว จะช วยเสร มบรรยากาศการ เข ยนเอกสารหร อต าราได เป นอย างด 5. เช อมโยงงานว จ ยให ส มพ นธ ก น ว จ ยน กศ กษาท เราค มว ทยาน พนธ ก สามารถน ามาอ างอ ง ได 6. การขอผลงานทางว ชาการ ต องสร างเส นทางการ ขอผศ. รศ. ศ. เป นเส นทางเด ยวก น ต องด งเด ยว อย าข ามสาขาท จะขอ รศ.ของหล กส ตรการสอนพอระด บศ.ขอด านน เทศ การสอน อาจท าให ต องม ว ธ การพ จารณามากเป นพ เศษ

3 เทคน คในการเข ยนบทความว ชาการ 1. ควรท าโครงสร าง ช อเร อง บทน า เข ยนเป นข อๆ 2. ก าหนด ค าหล กในแต ละห วข อท ก าหนด ว าม อะไรบ าง เข ยนค าหล กๆอะไรบ าง 3. ศ กษารายละเอ ยด เง อนไขการเข ยนเอกสารน นเช น ต าราท ด ไม น อย 5 บท ถ ง 15 บท บท หน งไม ควรต ากว า 10 หน า 4. วางแผนการอ างอ ง การอ างอ ง ข นอย ก บเน อหาบางเร องเป นเร องคลาส ก เช นน ยาม ข อความบางค า เก ดข นมานานไม ม การเปล ยนแปลง สามารถอ างอ งนานๆได 5. หากค าส าค ญบางค า ท ค ดไม ออก ให ค นข อม ลในอ นเทอร เน ต และว ทยากรย งได เล าให ฟ ง ว า การซ อหน งส อต างประเทศจากอ นเทอร เน ต ก เป นอ กหนทางหน งท ท าให อาจารย ได ทางออกของค าท ต ดข ดค ดไม ออก 6. หาต นตอ ของหน งส อน น อ านหน งส ออ านหลายๆเล ม แต ละคนให ม มมองต างก น เข ยน อ างก อน แล วเต มในส วนท เป นของเราเป นการสร ปความค ดท ได เช นอ านแนวค ด เน อหาท ต องการความหมาย ยกของเขามาแล วสร ปของเขามาแล วก สร ปเป นของเราอ งอย างน ไปเร อยๆ 7. งานว จ ยม อาย 3 ป ย อนหล ง เช น 2556 สามารถส งย อนหล งป 2559

4 แนวปฏ บ ต ท ด ในด านค ณธรรมจร ยธรรม ของน กว จ ย ว ทยากร : ศาสตราจารย ดร.ร ตนะ บ วสนธ ท มาของเอกสารประกอบการอบรม: จรรยาว ชาช พว จ ยและแนวทางปฏ บ ต ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต.พ มพ คร งท พฤต กรรมท ผ ดจรรยาว ชาช พว จ ย 1. ค ดลอกงานของคนอ นมาใช เหม อนเป นของต วเองท งต งใจและไม ต งใจ 2. ลอกงานต วเอง การน าผลงานท เหม อนเด มหร อเก อบเหม อนเด มของตนเองกล บมาใช อ กคร ง 3. การปลอมแปลงข อม ล การบ ดเบ อน หร อท าให ผ ดไปจากความจร ง 4. การสร างข อม ลเท จ การจงใจท าข อม ลให ผ ดจากความจร งท พบ การป องก นการค ดลอบผลงานของผ อ น อ างอ งแหล งท มาของข อม ลเสมอ(แม จะม การเปล ยนแปลงค าพ ดไปแล ว เม อไรท ต องอ างอ ง 1. เม อน าค าพ ดหร อความค ดของผ อ นมาใช 2. เม อน าบทส มภาษณ บทสนทนามาใช 3. เม อยกมาท งประโยค และใส ในเคร องหมายค าพ ด 4. เม องานน นม ความหายค าส าค ญต อการพ ฒนาความค ดของเรา แนวปฏ บ ต ในการเข ยนรายงานว ทยาน พนธ /งานว ชาการ 1. เข ยน outline ของรายงาน(คล ายสารบ นแต ไม ม เลขหน า) 1.1. เข ยน outline ให ละเอ ยด ก อนเร มค นข อม ล 1.2. ด จากห วเร อง 1.3. เข ยนให สอดคล องก น 1.4. ห ามด ผลงานของผ อ น 2. การเข ยนงานโดยไม ค ดลอก 2.1. การเข ยน ค อการเล าเร อง 2.2. อ านท าความเข าใจเอกสารท ใช อ างอ ง 2.3. เล าด วยภาษาของตนเอง 2.4. เล าตามร ปแบบของต วเอง 2.5. ขณะเข ยนพยายามอย ากล บไปมองเอกสารอ างอ ง

5 3. เร มต นและลงม อเข ยน 3.1. อ านท าความเข าใจ 3.2. เล าเร องในภาษาของตนเองแต ย งต องอ างอ งอย 3.3. เร มต น-เข ยนส นๆแล วค อยขยายความ 3.4. ใช ประโยคเช อม เพ อให ล นไหล 3.5. สอดแทรกความค ดเห นส วนต ว

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างเคร อข าย ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งความหมายของเคร อข ายและการสร

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1

ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด: การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. 1 ร เร ม-ปฏ บ ต -ต อยอด การจ ดการเร ยนร อย างย งย นโดยช มชน ถอดบทเร ยนจากศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. เชาวน ด ศ อ ศวก ล อเนกพล เก อมา สมโภชน รอดวงษ ณ ฐ กาญจนศ ร และธ รพงษ ประท มศ ร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ บทสร ปผ บร หาร โครงการอบรมส มมนาภาวะผ น าและจร ยธรรม จ ดข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ห องประช มช น 3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ โดยม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาม ความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม

การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ความหมายของการว จ ยการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม การว จ ยทางการศ กษา การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ว จ ยสถาบ น ศ.ดร. ส ว มล ว องวาณ ช ภาคว ชาว จ ยและจ ตว ทยาการศ กษา ล กษณะของประเด นว จ ยของผ ใช งานว จ ยแต ละกล ม ผ ท างานระด บนโยบาย เน นการว จ ยเพ อก

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร รายงานผลการศ กษาและการประเม นผลฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาว จ ย โครงการพ ฒนาว ทยากรเคร อข ายภาคประชาชนในร ปแบบ อาสาสม คร สขร. ช มชน เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายข อม ลข าวสารของราชการ

More information