8. กลย ทธ การบร หารโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "8. กลย ทธ การบร หารโครงการ"

Transcription

1 8. กลย ทธ การบร หารโครงการ ในบทน จะกล าวถ งแผนการบร หารจ ดการเพ อให โครงการและก จกรรมต างๆ ในแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของกรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ตาม เป าหมาย ได แก โครงสร างการบร หารจ ดการ การต ดตาม เคร องม อในการบร หารและการประเม นผล รวมถ งการก าหนดบ คลากรท ร บผ ดชอบโดยตรง และม ต วช ว ดความส าเร จในหลายม ต และหลายระด บ ท ง ม ต เช งปร มาณและเช งค ณภาพ ท งน ความส าเร จของระบบสารสนเทศจะเก ดข นได ต องประสานความร วมม อของบ คลากรจากท ก ระด บของกรมพ น จฯ ต งแต ระด บบร หารและการจ ดการของกรมพ น จฯ ระด บการปฏ บ ต งานจากหน วยงาน ท ด าเน นภารก จหล กของกรมพ น จฯ ตลอดจนถ งหน วยงานท ด แลระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร 8.1 การบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ของกรมพ น จฯ ควรด าเน นการโดยม โครงสร างการบร หารจ ดการ ด งน คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของกรมพ น จฯ ประกอบด วย ผ บร หารระด บส งด านเทคโนโลย สารสนเทศ (CIO) ของกรมพ น จฯ เป นประธาน ห วหน าศ นย ข อม ลและ สารสนเทศเป นเลขาน การ และผ เช ยวชาญ ผ ตรวจราชการกรม และต วแทนหน วยงานในส งก ดของกรม พ น จฯ เป นกรรมการ คณะกรรมการช ดน ม หน าท ต ดตามและก าก บการพ ฒนาและการบ รณาการ เทคโนโลย สารสนเทศของกรมพ น จฯ และท าการประชาส มพ นธ ความก าวหน าของการพ ฒนาตามแผน แม บทให ก บหน วยงานในส งก ดกรมพ น จฯ ประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร สามารถแต งต งคณะท างานย อยเพ อช วยด าเน นการให ภารก จท ก าหนดม ความคล องต วมากข น การบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารส าหร บ กรมพ น จฯ สามารถแสดงได ด งร ปท 8-1 คณะท างานประจ าโครงการสารสนเทศในแต ละโครงการ คณะกรรมการประกอบด วย ต วแทน ของหน วยงานเจ าของระบบ และเจ าหน าท ของศ นย ข อม ลและสารสนเทศเป นกรรมการและเลขาน การ โดย ควรให ต วแทนจากหน วยงานเจ าของระบบเป นห วหน าคณะท างานเน องจากเป นผ ม ส วนได เส ยโดยตรงจาก โครงการระบบสารสนเทศ คณะท างานประจ าโครงการน ต องรายงานผลการท างานต อประธาน คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมพ น จฯ เป นประจ า กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-1

2 ให ม การต งคณะอน กรรมการท างานตามย ทธศาสตร ท าหน าท ในการวางแผนการท างานในแต ละย ทธศาสตร และให รายงานผลการท างานต อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ของกรมพ น จฯ เป นประจ าท ก 3 เด อน ให ม การต งคณะท างานด านการส อสาร (Communication Team) เพ อท าหน าท ประสานงาน ระหว างคณะอน กรรมการท างานตามย ทธศาสตร พร อมท งต องท าหน าท ว เคราะห ประเม นแผนการท างาน ของท กย ทธศาสตร ในภาพรวม เพ อรายงานต อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร และท าการประชาส มพ นธ ความก าวหน าของการพ ฒนาตามแผนแม บทฯ ให ก บหน วยงานในส งก ด กรมพ น จฯ การบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทฯ สามารถแสดงได ด งร ปท 8-2 ร ปท 8-1 ผ งโครงสร างคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมพ น จฯ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-2

3 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร Knowledge Database คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 1 คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 2 คณะท างานด านการส อสาร (Communication Team) คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 3 คณะอน กรรมการ ท างานตาม ย ทธศาสตร ท 4 ร ปท 8-2 แผนผ งการบร หารจ ดการและต ดตามผลการท างานตามแผนแม บทฯ นอกจากน เพ อให การพ ฒนางานตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรม พ น จฯ ได ด าเน นการอย างม ประส ทธ ภาพและบ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ควรม การด าเน นการด งน ก าหนดให การด าเน นการตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป นส วนหน งของ ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของกรมพ น จฯ เพ อให เก ดการสน บสน นด านงบประมาณอย างเป นร ปธรรม ให ท กหน วยงานจ ดท าแผนปฏ บ ต การท วไปและแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมพ น จฯ ท สอดคล องก บแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อให เก ดความสอดคล องและได ร บความสน บสน นอย างช ดเจนในการด าเน นงาน สร างความเข าใจแก ผ เก ยวข องท กระด บของกรมพ น จฯ เพ อให ม ความร ความเข าใจ ในแผน แม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมพ น จฯ ให เก ดความยอมร บและน าแผนไปส การปฏ บ ต กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-3

4 8.2 กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร จากแผนงาน โครงการ และระบบสารสนเทศท กรมพ น จฯ จะด าเน นการจ ดท า จ ดหา อาจจะใช ว ธ การจ ดซ อหร อการจ ดจ างท าในแต ละป งบประมาณตามท ก าหนดในแผนด าเน นการ กรมพ น จฯ ควรม การวางแผน ก าหนดกลย ทธ ในการบร หารจ ดการด าเน นการและควบค มการด าเน นการ ให โครงการ ด งกล าวเป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ โดยม กลย ทธ หร อแนวทางในการบร หารระบบ สารสนเทศ ในแต ละย ทธศาสตร ด งน กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร ท หน ง การบ รณาการข อม ลและการพ ฒนา ระบบความม นคงปลอดภ ยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 1.) ศ กษาและก าหนดมาตรฐานร ปแบบข อม ล แบบฟอร มรายงาน ท จะใช ในระบบ สารสนเทศเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานภายในกรมพ น จฯ ให สามารถ ต ดต อส อสารและเช อมโยงข อม ลภายในได 2.) การก าหนดมาตรฐานร ปแบบข อม ลควรพ จารณาป จจ ยท จะท าให การน าเข าข อม ล ม ความสะดวกรวดเร ว เช น การก าหนดมาตรฐานร ปแบบข อม ลให ก าหนดตาม หร อสอดคล องก บร ปแบบของหน วยงานท ม ฐานข อม ลช ดน นอย แล ว เพ อท จะ สามารถน าเข าข อม ลช ดท ต องการได อย างสะดวกจากฐานข อม ลของหน วยงานน น โดยท ไม ต องพ มพ ใหม 3.) ศ กษาและก าหนดค าอธ บายเพ มเต มของช ดข อม ลในแผนท ข อม ล 4.) รวบรวมและก าหนดค าอธ บายของค าศ พท และข อม ลทางบร หารและทาง เทคโนโลย ท ใช ในการท างานของกรมพ น จฯ เพ อความเข าใจท ตรงก น 5.) การน าเข าข อม ลเป นข นตอนท ส าค ญของการบ รณาการข อม ล เพราะถ าระบบ สารสนเทศและการจ ดเก บข อม ลถ กบ รณาการเร ยบร อยแล ว แต ข อม ลไม ม การ น าเข า หร อถ กปร บปร งให ถ กต องและเป นป จจ บ นในเวลาท เหมาะสม การใช งาน ระบบสารสนเทศและข อม ลจะไม เก ดประโยชน อย างแท จร ง ด งน นจ งควรส งเสร ม ผล กด นให กระบวนการน าเข าข อม ลม ประส ทธ ภาพ โดยส งเสร มให การน าเข า ข อม ลด าเน นการจากแหล งต นทาง ค อ ก าหนดมาตรการให เจ าของข อม ลเป นผ น าเข าหร อปร บปร งข อม ลโดยตรง เพ อให เก ดความร บผ ดชอบต อความถ กต อง และเป นป จจ บ นของข อม ลมากข น ส าหร บมาตรการท น ามาใช สามารถเป นท ง มาตรการด านการบ งค บและการส งเสร ม โดยม การกระต นในร ปแบบต างๆ แต กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-4

5 จะต องม การพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร องม อเพ อรองร บการท างานในการ น าเข าข อม ลด วย 6.) การด าเน นการเร องความม นคงของข อม ล ต องเป นการด าเน นการในภาพรวมหร อ การบ รณาการท งด านนโยบายและระบบ ควรต องม การค าน งถ ง การร กษา ความล บ (Secrecy) การพ ส จน ผ สร างข อม ลและก จกรรม (Authentication) การ ตรวจสอบการล กลอบเปล ยนแปลงข อม ล (Integrity) โดยค าน งถ งภ ยค กคามใน ร ปแบบต างๆ เช น การล กลอบส าเนาข อม ลอ เล กทรอน กส เป นต น กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร ท สอง การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อสน บสน นกระบวนการพ น จและค มครองเด กและเยาวชนอย างม ประส ทธ ภาพและครบวงจร และย ทธศาสตร ท สาม การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการบร หารจ ดการองค กร อย าง ม ประส ทธ ภาพ 1.) ควรม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานเพ อสน บสน นการพ ฒนาระบบ สารสนเทศ ด งน 1.1) ให ท กหน วยงานจ ดต งคณะท างานด านพ ฒนากระบวนการท างาน เพ อ อธ บายข นตอนการท างาน ออกแบบ ปร บปร ง จ ดท าข อเสนอ และเข ยน ผ งการท างาน (Workflow Diagram) พ ฒนาเป นเอกสารค ม อปฏ บ ต งาน ประกอบการประก นค ณภาพ โดยม การปร บปร งเป นรายป หร อเม อม การ เปล ยนแปลงคร งใหญ 1.2) การออกแบบระบบซอฟต แวร ของโครงการระบบสารสนเทศของ กรมพ น จฯ ให ใช สถาป ตยกรรมระบบท ม การบ รณาการข อม ลต างๆ ของ กรมพ น จฯ ออกแบบให ใช แหล งข อม ลต นฉบ บแหล งเด ยว (Single Original Source of Information) ลดการป อนข อม ลซ าซ อน (Re-entry) ม ส วนของการแลกเปล ยนข อม ลเข าและออกจากระบบ ใช สถาป ตยกรรม ซอฟต แวร แบบ n-tier ในส วนของการเร ยกใช งานของผ ใช งานใช ระบบ สารสนเทศแบบเว บเบส (Web-based Technology) และการออกแบบ และพ ฒนาระบบจะต องค าน งถ งการร กษาความม นคงปลอดภ ยของระบบ สารสนเทศ และระบบท งหมดในภาพรวม รวมท งออกแบบให ม การใช รห สผ านของระบบสารสนเทศแบบรวมศ นย กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-5

6 2.) กรมพ น จฯ ควรม การก าหนดและปร บปร งมาตรฐานต างๆ ของระบบสารสนเทศ เพ อให ผ พ ฒนาระบบสารสนเทศปฏ บ ต ตาม เช น 2.1) การออกแบบมาตรฐานร ปแบบการต ดต อก บผ ใช งาน (Unified User Interface) ให ท กโครงการสารสนเทศออกแบบในแนวทางเด ยวก น จะท า ให ผ ใช สามารถเร ยนร ว ธ การท างานก บระบบต างๆ ได ง าย เพ อความ คล องต วและย ดหย นในการปร บเปล ยน 2.2) การออกแบบมาตรฐานหร อพจนาน กรมข อม ล ซ งจะก าหนดช อเร ยก น ยาม ต วอย าง การปร บปร ง และรายละเอ ยดทางเทคน คอ นท เพ ยงพอต อ การน าไปออกแบบฐานข อม ล เพ อให ผ พ ฒนาระบบสารสนเทศสามารถ บ รณาการข อม ลต างๆ ของกรมพ น จฯ ได อย างสะดวกและคล องต ว 2.3) มาตรฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศในร ปของซอฟต แวร ฮาร ดแวร และ บ คลากร เพ อให การจ ดหา การใช งานร วมก นและการปฏ บ ต หน าท เป นไป ด วยประส ทธ ภาพท ด และเหมาะสม 2.4) ต องม การก าหนดว ธ และฟ งก ช นการน าเข าและการส งออกข อม ล เพ อการ น าเข าและการส งออก และใช ร ปแบบมาตรฐานกลางเช น XML ถ า ระบบงานหร อระบบสารสนเทศเด มม ข อม ลท ต องการน าเข าในระบบ สารสนเทศท พ ฒนาข น จะต องก าหนดให บร ษ ทผ พ ฒนาระบบสารสนเทศ ท าการถ ายโอนข อม ล (Data Migration) ตลอดจนท าการตรวจสอบความ ถ กต องของข อม ลท ถ กถ ายโอนด วย 2.5) ออกแบบข อก าหนดของการด าเน นการของการบ าร งร กษา ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศท ต องม การบ าร งร กษาอย างต อเน องไม ต ากว า 3 ป ท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร 2.6) ควรพ ฒนาระบบสารสนเทศส าหร บการต ดตาม รายงานการท างาน และ เป นเคร องม อส อสารของโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศของกรมพ น จฯ ซ งจะช วยท าให ท กฝ ายสามารถต ดตามความก าวหน าและการ เปล ยนแปลงโครงการเทคโนโลย สารสนเทศท กโครงการ ได ตลอด ระยะเวลา กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-6

7 3.) การจ ดจ างบร ษ ทเพ อพ ฒนาระบบสารสนเทศควรพ จารณาด าเน นการข นตอน ด งน 3.1) ในการสร างข อก าหนดการจ างจะต องม การตรวจสอบความสอดคล องของ โครงการก บแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 3.2) การจ ดจ างบร ษ ทภายนอกพ ฒนาระบบสารสนเทศ ส าหร บระบบ สารสนเทศท สน บสน นการปฏ บ ต งานตามพ นธก จขององค กร ควรต ง คณะท างานในล กษณะผ ร วมงานก บบร ษ ทผ พ ฒนา เพ อก าก บ ด แลและ เร ยนร การท างานในท กข นตอน 3.3) เม อม การค ดเล อกบร ษ ทได แล ว จะต องม การประช มสร างความเข าใจ ร วมก นของบ คลากรท เก ยวข องท กฝ าย อ นได แก บ คลากรของหน วยงาน เจ าของระบบงานในฐานะท ม ความเข าใจในกระบวนงานทางธ รก จ บ คลากรของบร ษ ทผ พ ฒนาระบบสารสนเทศในฐานะผ ลงม อพ ฒนา และ บ คลากรของกล มงานข อม ลและสารสนเทศในฐานะท เป นผ ประสานงาน เพ อสร างความช ดเจนในกระบวนการท างานทางคอมพ วเตอร ท ต องการ และการประสานการท างานเพ อให การพ ฒนาตามโครงการฯ เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ 3.4) ม การสร างข อก าหนดความต องการระบบ (System Requirement Specification) ก าหนดข อม ลท ใช ในการทดสอบระบบ การประช มร วมก น เพ อท าความเข าใจก บเจ าของระบบงานก อนท าการตรวจร บเอกสาร รายละเอ ยดความต องการเบ องต น 3.5) ใช ว ธ ท าการพ ฒนาระบบต นแบบ (Prototype System) เพ อให ผ ใช งานได เห นข นตอนการท างานต วอย างและซ กซ อมความเข าใจก อนต ดส นใจให พ ฒนาระบบในรายละเอ ยด 3.6) ก าหนดให บร ษ ทผ ร บจ างจ ดท าเอกสารประกอบการรายงาน ความก าวหน าอย างต อเน องรวมถ งให บร ษ ทจ ดท าค ม อระบบเพ อการ บ าร งร กษาด แลระบบสารสนเทศ และค ม อผ ใช งาน ส าหร บการใช งาน กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-7

8 4.) ควรม การก าหนดแนวทางการจ ดหาและด าเน นการเก ยวก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร และโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด งน 4.1) การจ ดซ อ เช าซ อ หร อเช าอ ปกรณ คอมพ วเตอร ควรสน บสน น สถาป ตยกรรมตามมาตรฐานขององค กร โดยเน นการใช ทร พยากรร วมก น ให เก ดประโยชน ส งส ด 4.2) ม การต งงบประมาณ จ ดวางระบบการบ าร งร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร ท ง ในเช งป องก นและในเช งบ าร งร กษา เม อหมดระยะเวลาประก น พร อม จ ดเก บข อม ลการบ าร งร กษาลงระบบสารสนเทศ 4.3) จ ดต งงบประมาณในการปร บปร งระบบคอมพ วเตอร ให ท นสม ย และม ความสามารถสอดคล องก บปร มาณข อม ลท ต องให บร การตามพ นธก จ โดยต องม การจ ดเก บสถ ต การใช บร การ ข อเสนอแนะจากผ ใช บร การ เพ อ เป นเหต ผลในการพ จารณาปร บปร งระบบ กลย ทธ ในการด าเน นการตามย ทธศาสตร ท ส การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนา บ คลากรและการสร างองค กรแห งการเร ยนร กรมพ น จฯ ควรจ ดให ม การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ม ท กษะและความสามารถในการใช งาน เทคโนโลย สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะอย างย งส าหร บกรมพ น จฯ ควรม การบร หาร จ ดการและด าเน นการในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อพ ฒนาบ คลากรและสร างองค กร แห งการเร ยนร ท เหมาะสม ด งรายละเอ ยดแนวทางการจ ดการด งน 1.) แนวทางการพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บการใช งานระบบสารสนเทศ ในระหว าง จ ดจ างบร ษ ทภายนอกพ ฒนาระบบสารสนเทศ กรมพ น จฯ ควรก าหนดบ คลากร และก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจนในการด แลต ดตามระบบสารสนเทศท ก าล งพ ฒนา และเข าใจในกระบวนการท างานของระบบพร อมท จะท าการวางแผน ก าก บการแก ไขปร บปร งระบบและบร หารจ ดการระบบเม อม ความต องการ นอกจากน กรมพ น จฯ ต องส งบ คลากรด งกล าวไปฝ กอบรมในห วข อท เก ยวข องก บ การบร หารระบบสารสนเทศ ด งกล าว 2.) แนวทางการพ ฒนาบ คลากรให ม การเร ยนร อย างต อเน อง 3.) ก าหนดหล กส ตรในการพ ฒนาบ คลากรให ม ความเช ยวชาญในสายงานโดยใช ระบบสารสนเทศเป นเคร องม อ อาท การว เคราะห และสร ปผลข อม ลจากระบบ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-8

9 สารสนเทศ เพ อจ ดท าข อม ลส าหร บผ บร หาร ว ธ การน าเสนอข อม ลเพ อการ ต ดส นใจแนวทางการน าเสนอข อม ล 4.) ก าหนดระเบ ยบให บ คลากรต องศ กษารายงานหร อน าเสนอองค ความร และม การ จ ดท ารายงานและเก บบ นท ก การบร หารทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ม ความม นคงและเก ดผล ประโยชน ส งส ด 1.) การบร หารจ ดการการใช งานทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศ ทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศเป นทร พยากรท ม ม ลค าในการลงท นท ส ง ด งน น ในการใช งานจะต องม นโยบายและการบร หารจ ดการเพ อให เก ดความม นคงและประโยชน ส งส ดต อการ ท างานขององค กร ซ งม รายละเอ ยดด งน 1.1) การบร หารจ ดการช วงเวลาการใช งาน ควรม การว เคราะห ช วงเวลาการใช งาน ความส าค ญและความจ าเป นในการใช งานของระบบงานสารสนเทศ ต างๆ เพ อท าการก าหนดนโยบายและการบร หารจ ดการ จ ดสรร ตารางเวลาการอน ญาตให ใช งานระบบสารสนเทศเหล าน นในแต ละ ช วงเวลา เพ อกระจายการใช ทร พยากรเทคโนโลย ได อย างเหมาะสมตลอด ช วงเวลาท ต องการ 1.2) การใช งานเคร อข ายอ นเทอร เน ต ต องม การก าหนดนโยบายการใช อ นเทอร เน ตในเวลาท างานปกต ให เหมาะสม เพ อป องก นไม ให ระบบ เคร อข ายม ความหนาแน นของการจราจรท มากเก นไป จนกระท ง ระบบงานสารสนเทศท ต องการใช งานไม สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.3) การบร หารจ ดการการร กษาความม นคงปลอดภ ยของเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งเป นเร องท ต องด าเน นการท งด านว ฒนธรรมการท างาน ขององค กรและเทคโนโลย ท งน องค ประกอบท ส าค ญท ต องค าน ง ค อ นโยบาย หน วยงานบร หาร กระบวนงานเคร องม อเพ อการร กษาความ ม นคงปลอดภ ย เช น ระเบ ยบการน าส าเนาข อม ลมาใช งาน การท าให เก ด นโยบายการร กษาความม นคงปลอดภ ยในภาพรวมและการปฏ บ ต ท เคร งคร ด จ าเป นต องม หน วยงานท เป นเจ าภาพประสานงานการวาง นโยบายการร กษาความม นคงปลอดภ ยของเทคโนโลย สารสนเทศของท ก กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-9

10 หน วยงานท เก ยวข อง และต องบร หารจ ดการให เก ดการตรวจสอบการ บ งค บใช นโยบายในด านของกระบวนงานต องม การก าหนดกระบวนการ ท างานและการตรวจสอบจากท งภายในและภายนอก 1.4) การบร หารจ ดการด านการใช บร การระบบสารสนเทศจากภายนอก หน วยงานควรม นโยบายในด านการใช ระบบสารสนเทศนอกองค กร ซ ง อาจท าให เก ดป ญหาด านความม นคงของระบบได เช น การใช ระบบเมลล สาธารณะซ งอาจเก ดเหต การณ ไม คาดค ดได เช น ความล บร วไหล เป น ต น 2.) การบร หารจ ดการการจ างพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เป นความล บ กรมพ น จฯ ม ภารก จและข อม ลท สามารถม ผลกระทบต อช ว ตของประชาชนและ บ คลากรของกรมพ น จฯ ได ด งน นการจ างพ ฒนาระบบสารสนเทศท ม ความล บและม ความส าค ญต อการ ท างาน ควรด าเน นการด วยความรอบคอบ เพราะอาจจะท าให ระบบสารสนเทศเหล าน อย ภายใต ภาวะ ความเส ยงต อการจ โจม จ งอาจพ จารณาใช ว ธ การว าจ างด วยว ธ พ เศษตามเง อนไขในระเบ ยบพ สด ใน ระหว างการด าเน นการไม ว าจะอย ในข นตอนของการให ข อม ลก บบร ษ ทเพ อให ท าข อเสนอโครงการ ต องให บร ษ ทท ร บผ ดชอบและบ คลากรของบร ษ ทท เก ยวข องลงนามในส ญญาไม เป ดเผยข อม ล (Non-Disclosure Agreement) ก บกรมพ น จฯ นอกจากน กรมพ น จฯ และบร ษ ทจะต องม มาตรการบร หารจ ดการ ก าก บและ ควบค มการพ ฒนาให เป นไปตามมาตรการร กษาความม นคงปลอดภ ยท ก าหนด ในส วนของการพ ฒนา ระบบควรจ ดสร างข อม ลทดสอบและให พ ฒนาและทดสอบระบบก บข อม ลช ดน เม อพ ฒนาเสร จแล วจ งส งให ทางกรมพ น จฯ เป นผ ทดสอบโดยการใช ข อม ลจร ง 3.) การบร หารจ ดการการว าจ างด าเน นการ (Outsource Management) กรมพ น จฯ อาจจ าเป นต องม การว าจ างด าเน นการหร อบางคร งเร ยกว าการจ าง เหมาบร การ (Outsource) ส าหร บการบร หารจ ดการและซ อมบ าร งร กษาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให ได ประโยชน ส งส ดจ งควรท างานร วมก บบร ษ ทผ ให บร การ (Outsourcer) ในการปร บแต งระบบ และ เก บรวบรวมข อม ลการท างานท จะม ประโยชน ต อการพ ฒนาระบบและจ ดหาระบบท เหมาะสมในอนาคต เพ อประโยชน ส งส ดของกรมพ น จฯ ส าหร บด านการร กษาความม นคงปลอดภ ย กรมพ น จฯ ต องบ งค บบร ษ ทผ ให บร การลงนามในส ญญาไม เป ดเผยข อม ล (Non-Disclosure Agreement) เพ อป องก นไม ให บร ษ ทเหล าน อ างความเป นเจ าของข อม ลหร อใช ข อม ลในทางท ท าให เก ดความเส ยหายต อกรมพ น จฯ และบ คคลท เก ยวข องก บข อม ลน น นอกจากน ส าน กงาน ควรก าหนดนโยบายและด าเน นการบร หารจ ดการบร ษ ทผ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-10

11 ให บร การไม ให สามารถเข าถ งข อม ลท ม ความล บและความส าค ญ อ กท งไม ควรให บร ษ ทผ ให บร การม รห สผ านส วนต วส าหร บการท างานเป นผ ด แลระบบในฐานะผ ด แลส งส ด บ คลากรของส าน กงานต องเป น ผ บร หารจ ดการรห สผ านส าหร บผ ด แลระบบในฐานะผ ด แลส งส ด ถ าบร ษ ทผ ให บร การจ าเป นต องท างานใน ฐานะผ ด แลส งส ดต องด าเน นการภายใต การควบค มด แลของบ คลากรผ ร บผ ดชอบโดยตรงของกรมพ น จฯ โดยบ คลากรของกรมพ น จฯ ต องเป นผ ป อนรห สผ านด วยตนเอง กลย ทธ ในการบร หารรห สผ านของผ ด แลระบบและผ ใช งานระบบ การบร หารรห สผ านของผ ด แลระบบและผ ใช งานระบบม ความส าค ญอย างมากต อความ ม นคงและความน าเช อถ อของระบบและกระบวนการท างานของกรมพ น จฯ จ งควรม การก าหนดนโยบายให ถ อปฏ บ ต ด งแนวทางต วอย างต อไปน 1.) การก าหนดนโยบายการบร หารจ ดการรห สผ านของผ ด แลระบบของเคร อง คอมพ วเตอร แม ข ายและระบบสารสนเทศ ม รายละเอ ยดด งต วอย างแนวทาง ต อไปน 1.1) จ ดให ม การใช โปรแกรมสร างรห สผ านท ม ค ณสมบ ต เหมาะสม 1.2) จ ดสร างรห สผ านหล ก (Master Password) แล วเก บร กษาโดยประธาน คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมพ น จฯ หร อผ บร หารระด บส งขององค กรท ได ร บมอบหมาย ส าหร บการเก บร กษา ให เก บร กษาในซองเฉพาะ เซ นช อก าก บ และเก บไว ในท ปลอดภ ย แต ไม ควรเป นผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบ (System Programmer) เพ อการ ควบค มและตรวจสอบการเปล ยนแปลงระบบท งหมด 1.3) จ ดสร างรห สผ านส าหร บผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบ (System Administrator) จ านวน 2 ช ด ให เก บร กษาไว ท ผ ปฏ บ ต หน าท ควบค ม ระบบซ งเป นผ ใช งานหล กหน งช ด และท ห วหน ากล มงานข อม ลและ สารสนเทศเป นผ เก บร กษาอ กหน งช ดเพ อการส ารองการท างาน ซ งการ เก บร กษาให เก บร กษาในซองเฉพาะ เซ นช อก าก บ และเก บไว ในท ปลอดภ ย 1.4) ผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบท าหน าท อย างน อยด งต อไปน - เป นผ ควบค มและบร หารจ ดการในการปฏ บ ต งานก บเคร อง คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศท งหมด กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-11

12 - จ ดสร างรห สผ าน ส าหร บเจ าหน าท ผ ด แลโครงการระบบสารสนเทศ และส าหร บผ ใช ท วไป 1.5) การจ ดการก บรห สผ านระด บผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบและห วหน ากล ม งานข อม ลและสารสนเทศ ให ด าเน นการโดยว ธ ใดว ธ หน ง ด งน - ขออน ม ต ประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ของกรมพ น จฯ ให จ ดการด วยตนเอง - ผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบหร อห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศ ขอรห สผ านหล กจากประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาด าเน นการ โดยให ด าเน นการภายใต การ ด แลของประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร หร อผ ท ได มอบหมาย หล งจากด าเน นการเร ยบร อยแล ว ประธานคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ต องเปล ยนรห สผ านหล กน นท นท และท าการเปล ยนรห สผ านหล กใน ซองเฉพาะด วย - ถ าผ ปฏ บ ต หน าท ควบค มระบบไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได และม เหต จ าเป นต องใช รห สผ าน ให ห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศปฏ บ ต หน าท แทน หร อผ ท จ าเป นต องใช รห สผ านระด บผ ปฏ บ ต หน าท ควบค ม ระบบ ต องขอรห สผ านของห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศมาใช งาน ซ งเม อใช งานเสร จส นแล วห วหน ากล มงานข อม ลและสารสนเทศ จะต องเปล ยนรห สผ านของตนเองท นท - ท าการทดสอบรห สผ านหล ก (Master Password) ตามเวลาท ก าหนด แม ว าไม ม การใช งานก ตาม 2.) การก าหนดนโยบายการบร หารจ ดการรห สผ านของผ ใช งานระบบของเคร อง คอมพ วเตอร แม ข ายและระบบสารสนเทศ ม รายละเอ ยดด งต อไปน 2.1) จ ดให ม การสร างรห สผ านคร งแรกให ก บผ ใช งานระบบโดยว ธ การปกป ด และใช รห สผ านท คาดเดาได ยาก เช น ใช การส มรห สผ านให ก บผ ใช ระบบ แต ละคน 2.2) ก าหนดระเบ ยบการเล อกรห สผ านท คาดเดาได ยากและความร บผ ดชอบ การใช งานส าหร บผ ใช งานระบบ และประกาศให ผ ใช งานทราบโดยท วก น กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-12

13 2.3) ผ ใช งานระบบต องถ กบ งค บให ท าการเปล ยนรห สผ านในการเร มใช งาน คร งแรก 2.4) ผ ด แลระบบต องตรวจสอบสถานะของการเข าใช งานคร งแรกของผ ใช งาน คร งแรกของผ ใช งานระบบ ถ าผ ใช งานระบบไม เข าท าการใช งานคร งแรก ภายในระยะเวลาท ก าหนด ผ ด แลระบบต องยกเล กส ทธ การใช งานของ ผ ใช งานระบบผ น น 2.5) ผ ด แลระบบต องท าการตรวจสอบรห สผ านของผ ใช งานระบบท งหมดด วย โปรแกรมค นหารห สผ าน ซ งม ใช งานอย โดยท วไป ถ าพบว าสามารถ ค นหารห สผ านของผ ใช งานระบบรายใดได ให ท าการเต อนผ ใช งานระบบ รายน นให ท าการเปล ยนแปลงรห สผ าน ถ ารห สผ านของผ ใช งานระบบราย ใดสามารถถ กค นหาได จ านวนคร งตามท ประกาศในระเบ ยบ หร อไม ยอม เปล ยนรห สผ านท ถ กค นหาได น น ผ ด แลระบบต องยกเล กส ทธ การใช งาน ของผ ใช งานระบบน นท นท กลย ทธ ในการจ ดหาศ นย คอมพ วเตอร ส ารองและการจ ดเตร ยมความพร อมในการท างาน เม อระบบเทคโนโลย สารสนเทศข ดข อง การท างานในแต ละภารก จของกรมพ น จฯ จ าเป นต องม ข อม ลประกอบการต ดส นใจ ด งน นความต อเน องในการท างานของระบบเทคโนโลย สารสนเทศของกรมจ งม ความส าค ญมาก เพ อให บ คลากรของส าน กงาน สามารถต ดต อส อสารและค นหาข อม ลเพ อสน บสน นการได อย างต อเน อง ส วนประกอบท ส าค ญประการหน งค อระบบคอมพ วเตอร ซ งน บว าเป นเคร องม อสน บสน นการท างานท ส าค ญย งของกรม ถ าระบบคอมพ วเตอร ไม สามารถท างานได ตามปกต จะท าให งานของกรม อาจจะต อง หย ดชะง กโดยเฉพาะงานด านการต ดต อส อสารและการค นหาข อม ลเพ อการท างานส าค ญ ด งน น การจ ดหา ศ นย คอมพ วเตอร ส ารองจ งม ความจ าเป นส าหร บกรมพ น จฯ แต ต องจ ดหาและด าเน นการควบค ก บการ ปร บปร งและพ ฒนาองค กรเพ อเตร ยมความพร อมรองร บสถานการณ ท อาจเก ดข น และเก ดประโยชน ส งส ด ต อส าน กงาน ประเด นท ควรพ จารณาด าเน นการม ด งน 1.) ประเด นสถานท ต ดต ง ตามหล กการกรมพ น จฯ ควรม การพ จารณาต งศ นย คอมพ วเตอร ส ารอง (Disaster Recovery Center: DRC) เน องจากม ข อม ลท ส าค ญและม ภารก จท จ าเป นต อเน อง ซ งปรกต แล วจะเล อก สถานท คนละอาคารก น ซ งม ความเส ยงร วมก นของระบบไฟฟ า ภ ยธรรมชาต และอ บ ต ภ ยอ นๆ น อยท ส ด กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-13

14 2.) ประเด นสถาป ตยกรรมระบบคอมพ วเตอร ส ารองท จะจ ดหา ระบบคอมพ วเตอร ส ารองท จะจ ดหาในคร งน ควรสามารถเพ ยงพอเฉพาะการ ส ารองข อม ลหร อการสน บสน นส วนงานหล กของกรมพ น จฯ ในช วงเวลาว กฤต ไม จ าเป นต องม ข ด ความสามารถท าได ได เท าเท ยมก บระบบงานป จจ บ น นอกจากน ระบบการบ นท กข อม ลระหว างระบบ คอมพ วเตอร หล กก บระบบคอมพ วเตอร ส ารองน ไม จ าเป นต องเป นแบบ Real Time อาจพ จารณาใช การ ปร บข อม ลเป นระยะก ได เน องจากข อม ลของกรมพ น จฯ ไม ได ท างานในล กษณะของการปฏ บ ต หน าท แบบ ท นท และเพ อม ให งบประมาณส งเก นไปน ก 3.) ประเด นการจ ดเตร ยมความพร อมการปฏ บ ต งาน เพ อเตร ยมความพร อมในการท างาน จ งควรด าเน นการปร บปร งและพ ฒนาองค กร เพ อเตร ยมความพร อมรองร บสถานการณ ท อาจเก ดข น และเก ดประโยชน ส งส ดต อกรมพ น จฯ จ งควร จ ดเตร ยมแผนรองร บการเก ดเหต การณ หย ดชะง กของการให บร การด วยระบบคอมพ วเตอร ในระด บความ ร นแรงต างๆ รวมท งการถ กบ กร กด วยไวร สคอมพ วเตอร ส าหร บผ บร หารจ ดการระบบและผ ใช งานระบบ โดยม การท าเป นค ม อปฏ บ ต ช ดเจน และควรพ จารณาแบ งแยกประเภทงานท ต องท าในระหว างเก ดเหต ตาม ความส าค ญของงาน ความเร งด วนของงาน และล กษณะการพ งพาระบบคอมพ วเตอร เพ อให การก าหนด ขนาดและการลงท นของระบบคอมพ วเตอร ส ารองม ความเหมาะสมและค มค าส าหร บแผนรองร บการเก ด เหต การณ หย ดชะง กของการให บร การด วยระบบคอมพ วเตอร น จะต องม การด าเน นการซ กซ อมอย าง สม าเสมอเพ อให บ คลากรท เก ยวข องเข าใจ 8.3 การต ดตามประเม นผล และต วช ว ดความส าเร จ เพ อให การต ดตามประเม นผลแผนแม บทฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งต องม การก าหนด ต วช ว ดการด าเน นงานด งต อไปน 1.) พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการต ดตามประเม นผล 2.) ก าหนดต วช ว ดเพ อบ งช ถ งความส าเร จของการด าเน นตามแผนแม บทฯ 3.) ให คณะท างานด านการส อสาร (Communication Team) ท าหน าท ต ดตาม ว เคราะห และประเม นผลความก าวหน าของการด าเน นงานตามแผนแม บทฯ ใน ภาพรวมและรายงานให คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารทราบ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-14

15 ต วช ว ดเพ อบ งบอกถ งความส าเร จของการด าเน นการตามแผนแม บทฯ ของกรมพ น จฯ สามารถ ว ดได จากการกระท าและต วช ว ดความส าเร จ ซ งสามารถแบ งแยกออกได เป น 2 ประเภท ค อ เป นต วช ว ด จากผลส าเร จเช งค ณภาพและเช งปร มาณของการด าเน นการตามแผนฯ โดยม ต วอย างด งต อไปน ต วช ว ดจากผลส าเร จเช งค ณภาพของการด าเน นการตามแผนฯ 1.) ระด บความส าเร จในการพ ฒนาช องทางในการร บร ข าวสารของประชาชน 2.) ม การบ าร งร กษางานด านเทคโนโลย สารสนเทศอย างต อเน อง (ม บ คลากร บ าร งร กษาระบบ และด แลระบบอย างต อเน อง) 3.) ม การจ ดแบ งกล มบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ตามล กษณะของงาน เช น ผ ด แลระบบฐานข อม ล ผ ด แลระบบปฏ บ ต การ หร อผ บร หารระบบ เป นต น 4.) ม การปร บเปล ยนระบบสารสนเทศตามความจ าเป นอย างต อเน อง (ม บ คลากร ภายในหร อภายนอกปร บเปล ยนระบบอย างต อเน อง) 5.) บ คลากรภายในม ความพ งพอใจในสภาพแวดล อมด านเคร องม อเทคโนโลย สารสนเทศสน บสน นการปฏ บ ต งานมากข น เช น ม ความสะดวกสบาย (ว ดจาก แบบสอบถาม) 6.) ความต อเน องของการท างานของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (ว ดจากจ านวนคร ง และช วงเวลาการหย ดท างานของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ) 7.) การท างานต างๆ ท ใช เทคโนโลย สารสนเทศมาช วย สามารถท าได โดยไม ต องป อน ข อม ลท ซ าซ อน ได ร บข อม ลท ม อย ในระบบเพ อประกอบการท างานอย างถ กต อง และเหมาะสม ตามส ทธ ม กระบวนการอ ตโนม ต เพ อช วยในการต ดส นใจและการ ท ารายงาน ต วช ว ดจากผลส าเร จเช งปร มาณของการด าเน นการตามแผนฯ 1.) จ านวนโครงการประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก และสร างว น ย ท จ ดท าข นให ก บท กหน วยงานเท ยบก บแผนท ต งไว 2.) จ านวนร อยละของความส าเร จในการจ ดโครงการประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก และสร างว น ยท จ ดท าข นให ก บท กหน วยงาน 3.) ข นตอนท ใช ในการท างานลดลง เช น การจ ดท าจ ดสร าง การตรวจสอบ การ ต ดตาม การส งเอกสาร การรายงาน (จ านวนผ ท เก ยวข อง หร อจ านวนข นตอนการ ท างาน) กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-15

16 4.) ระยะเวลาท ใช ในการท างานลดลง เช น การจ ดท าจ ดสร าง การตรวจสอบ การ ต ดตาม การส งเอกสาร การรายงาน (หน วยของเวลา) 5.) จ านวนเอกสาร ข อม ล แบบฟอร ม รายงาน ท เก ยวข องม จ านวนลดลง (จ านวน แผ นของเอกสารต อจ านวนของธ รกรรม) 6.) จ านวนบ คลากรภายในท ม ท กษะการใช เคร องม อเทคโนโลย สารสนเทศท จ ดหา ตามแผนแม บทฯ (จ านวนผ เข าร บการฝ กอบรม จ านวนคร งการจ ดการฝ กอบรม จ านวนงบประมาณท ใช ) 7.) ลดการเก บข อม ลท ซ าซ อน ไม เป นเอกภาพ (ส ดส วนของข อม ลท ถ กจ ดเก บซ าซ อน ต อจ านวนข อม ลท ถ กจ ดเก บท งหมด) 8.) ม การใช ข อม ลร วมก น (จ านวนคร งการเข าใช ข อม ลท จ ดเก บท ส วนกลาง) 9.) ม การใช งานระบบสารสนเทศเพ มข น (น บจากจ านวนธ รกรรม หน วยเป นจ านวน ธ รกรรม) 10.) จ านวนร อยละของเวลาท เคร อข ายใช งานได (ส ดส วนของเวลาท เคร อข ายใช งาน ได ต อเวลาท งหมด) 11.) จ านวนร อยละของเวลาท เคร องคอมพ วเตอร ใช งานได (ส ดส วนของเวลาท เคร อง คอมพ วเตอร ใช งานได ต อเวลาท งหมด) 8.4 นโยบายและท ศทางการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในห วข อน จะกล าวถ งแนวค ดเช งนโยบายหร อท ศทางของการพ ฒนาด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งคณะท ปร กษาได รวบรวมและจ ดท าเป นแนวทางเพ อให ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศ น าไปใช ใช ส าหร บการก าหนดเป นนโยบายในการสน บสน นการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ด งต อไปน การสร างป จจ ยสน บสน นและส งเสร มให ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาใช ก บการ ปฏ บ ต งานในท กระด บอย างเหมาะสม ในการจ ดท าโครงการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ผ ร บผ ดชอบโครงการและผ บร หาร จะต องม หน าท ร วมก นในการจ ดหาทร พยากรสน บสน นท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร การฝ กอบรมบ คลากร การมอบหมายความร บผ ดชอบ การม ล าด บการปร บว ธ ท างานท เหมาะสม และมาตรการอ นๆ เพ อให ให เป นหน วยงานสามารถใช ระบบสารสนเทศโดยไม ม อ ปสรรค และม การส งเสร มให ม การใช เทคโนโลย กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-16

17 สารสนเทศ เช น การน บการปฏ บ ต งานก บระบบสารสนเทศเป นภาระงานเพ มเต ม การค ดเล อกการพ ฒนา ระบบสารสนเทศของหน วยงานและน ามาเป นต วอย างให หน วยงานอ นน าไปใช เป นต น การจ ดท ามาตรฐานการปฏ บ ต งานและการปร บกระบวนการให ม ประส ทธ ภาพ หน วยงานต างๆ ต องม ความเข าใจในหน าท ความร บผ ดชอบและว ธ การปฏ บ ต งาน และม ความสามารถในการถ ายทอดว ธ ท างานหร อข นตอนการท างานให อย ในร ปของเอกสาร ม การประช มตกลง เพ อการสร างมาตรฐานการท างานและเอกสารท ใช งาน ตลอดจนสามารถเสนอแนะการปร บปร ง กระบวนการให ม ประส ทธ ภาพข นโดยการใช ระบบสารสนเทศเป นเคร องม อในการปฏ บ ต งาน โดย ร บผ ดชอบร วมก บหน วยงานกลางท เก ยวข องก บการท ามาตรฐานและส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบสารสนเทศจะต องม การออกแบบให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการออกข อก าหนดของระบบสารสนเทศ นอกเหน อจากการท าให ระบบสามารถ ด าเน นการได ตามว ตถ ประสงค ของงานท เก ยวข องแล ว จะต องก าก บด แลให การออกแบบระบบค าน งถ ง การท างานก บระบบได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น ลดการป อนข อม ลซ าซ อน การค นหาข อม ลเด มหร อ เก ยวข องโดยอ ตโนม ต หร อการออกแบบให ม การป อนข อม ลน อยท ส ด เป นต น ระบบสารสนเทศจะต องม การออกแบบให ท างานโดยสอดคล องก บสถาป ตยกรรม เทคโนโลย สารสนเทศขององค กรท ก าหนดไว ในการออกข อก าหนดของระบบสารสนเทศ นอกเหน อจากการท าให ระบบสามารถ ด าเน นการได ตามว ตถ ประสงค ของงานท เก ยวข องแล ว จะต องก าก บด แลให การออกแบบระบบสอดคล อง ก บสถาป ตยกรรมท ก าหนด เช น การบ รณาการข อม ลก บระบบสารสนเทศอ น การใช แม ข ายและซอฟต แวร ระบบบร หารฐานข อม ลร วมก บระบบอ น การพ ฒนาโดยการใช มาตรฐานเทคโนโลย ท ก าหนดไว เป นต น โครงการด านเทคโนโลย สารสนเทศ ควรก าหนดให ม ล กษณะด งน 1.) ม การศ กษาว เคราะห การท างานก บผ เก ยวข องครบท กระด บ 2.) ม การประชาส มพ นธ แผนงานล วงหน า เพ อการเตร ยมความพร อมของท กฝ าย โดยเฉพาะโครงการท ท างานร วมก บหน วยงานภายนอก 3.) ม การสร างและเก บข อม ลด ชน การว ดประส ทธ ภาพของโครงการก อนการ ด าเน นงาน กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-17

18 4.) ม การจ ดสรรงบประมาณของโครงการส าหร บการฝ กปฏ บ ต งานและช วยการ ท างานของบ คลากรในช วงแรกของการใช ระบบสารสนเทศ นอกเหน อจากการ พ ฒนาระบบงาน 5.) ม การประเม นโครงการหล งจากการใช งานระบบสารสนเทศจร งโดยผ ใช งานระบบ อย างรอบด าน และน ามาปร บปร งในขณะท ย งอย ในความร บผ ดชอบของผ พ ฒนา 6.) ม การเตร ยมการกรณ ระบบงานสารสนเทศเก ดความข ดข อง การปร บปร งขอบเขตโครงการตามกรอบงบประมาณท ได ร บ ป จจ ยความส าเร จของการประย กต ใช ระบบสารสนเทศด านหน งค อความพร อมด าน จ านวนและค ณภาพของฮาร ดแวร และซอฟต แวร ในท น จะกล าวถ งหน วยงานระด บศ นย ฝ กและสถานพ น จฯ ซ งม จ านวนมากท วประเทศ ในป จจ บ นน ใช ว ธ การเกล ยจ านวนทร พยากรสารสนเทศให ก บหน วยงานด วย การหารเฉล ยตามจ านวนหน วยงาน แต เน องจากงบประมาณท ได ร บม กจะน อยกว าท ขอไป ด งน นเม อน า งบประมาณท น อยกว าท ขอไปมาเฉล ยตามจ านวนหน วยงานแล ว ท กหน วยงานจ งขาดแคลนอ ปกรณ เหม อนก นหมด คณะท ปร กษาขอให พ จารณาการม นโยบาย การสน บสน นทร พยากรสารสนเทศให ก บกล ม หน วยงานท ม การจ ดล าด บความเหมาะให ม ความเพ ยงพอในการปฏ บ ต งาน แล วต งงบประมาณเพ มเต มใน ป ต อไปโดยการปร บแผนแม บทเพ อน ามาสน บสน นให กล มหน วยงานท ย งไม ได ร บการจ ดสรร การพ จารณาปร บปร งแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศจะต องกระท าอย างสม าเสมอ ในแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศท ผ านมา ม โครงการส าค ญหลายโครงการท ถ ก จ ดล าด บไว ในป แรก เพราะเป นรากฐานส าค ญของการออกแบบระบบ แต เน องจากไม ได ร บงบประมาณ สน บสน นจ งถ กระง บไว และโครงการเหล าน ไม ได ถ กทบทวนให น ามาบรรจ ไว แผนแม บทของในป ถ ดไป ด งน นโครงการเหล าน จ งถ กต ดออกไปเลย ซ งท าให ไม ได ร บประโยชน จากการวางแผนไว เท าท ควร โดยเฉพาะอย างย งโครงการท เป นพ นฐานของระบบสารสนเทศอ น เช น โครงการจ ดท ามาตรฐานข อม ล เป นต น ท งน การด าเน นการตามแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศของภาคร ฐเป นการจ ดท าโดย หน วยงานผ ปฏ บ ต ภารก จฝ ายเด ยวโดยงบประมาณท ก าหนดไว ในแผนเป นการประเม นตามความจ าเป น แล วหน วยงานท เป นเจ าของแผนต องของบประมาณด งกล าวจากร ฐบาลและสภาผ แทน จ งม ความเป นไป ได ส งท งบท ประมาณท ได ร บจะเพ ยงบางส วนของท ขอไป หร ออาจไม ได ร บงบประมาณเลยก ได ด งน นเม อ หน วยงานได ร บยอดงบประมาณท ผ านการอน ม ต มาจร ง จะต องม การทบทวนการใช อ กคร งหน งว าจะ ด าเน นงานต อในล กษณะใด เช น โครงการเด มไว แต ลดจ านวนลง หร อปร บโครงการใหม โดยก าหนด กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-18

19 เป าหมายต าลง เป นต น โดยคณะท ปร กษาขอเสนอให หน วยงานควรม การทบทวนแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศสองคร งในรอบป ค อเม อได ร บงบประมาณท อน ม ต แล ว และเม อก อนถ งรอบการพ จารณาค าขอ งบประมาณใหม การด าเน นการด านมาตรการร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบสารสนเทศ ตามสภาพการท างานในป จจ บ นมาตรการการร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบ สารสนเทศของกรมพ น จย งต องปร บปร งเป นอย างเร งด วน โดยควรเน นการฝ กอบรมให บ คลากรม ความ ตระหน กถ งความเส ยง และความเส ยหายในร ปแบบต างๆ ท อาจเก ดจากการขาดความเข มงวดในการด แล ข อม ลท เป นความล บ หร อการละเม ดการร กษาความม นคงปลอดภ ยระบบเทคโนโลย สารสนเทศในร ปแบบ อ นๆ การงดเว นจากการใช ซอฟต แวร ผ ดกฏหมาย การเข าเว บไซด ท ไม เก ยวก บการท างาน เป นต น กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน 8-19

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561)

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561) สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทท 1 บทนา 6 1.1 หล กการและเหต ผล 6 1.2 ว ตถ ประสงค 6 บทท 2 ภาพรวมแผนและนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 7 2.1 กรอบนโยบาย ICT 2020 7 2.2 แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร...

สารบ ญ เร อง หน า 1. บทนา... 1 ว ตถ ประสงค... 1 เป าหมาย... 2 ข นตอนการดาเน นการ... 2 2. สถานภาพของหน วยงาน/ระบบสารสนเทศ/ระบบการส อสาร... ก ช อเร อง แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสอบสวนคด พ เศษ พ.ศ.2557-2559 ช อ-นามสก ล พ.ต.ต.น ต ส มฤทธ เดชขจร ตาแหน ง พน กงานสอบสวนคด พ เศษ ชานาญการพ เศษ กรมสอบสวนคด พ เศษ ได มอบหมายให ศ นย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information