ร ปแบบการเข ยนรายงาน

Size: px
Start display at page:

Download "ร ปแบบการเข ยนรายงาน"

Transcription

1 โดย น ตยา พ ทธโกษา

2 การแบ งเง นงวด

3 การส งรายงาน

4 การส งรายงาน (ต อ)

5 ร ปแบบการเข ยนรายงาน

6 ร ปแบบการเข ยนรายงาน (ต อ)

7 ร ปแบบการเข ยนรายงาน (ต อ) 4) งบประมาณท ได ใช จ ายไปแล วน บต งแต เร มโครงการ 5) งานตามโครงการท จะทาต อไป (ระบ จานวนเด อน) 6) คาช แจงเก ยวก บอ ปสรรคหร อป ญหา (ถ าม ) หมายเหต : 1.การจ ดท ารายงานความก าวหน าต องประกอบด วยส วนของแผนงานว จ ย และแต ละโครงการย อยตามท ระบ ใน ข อเสนอโครงการ 2. การจ ดท ารายงานความก าวหน าต องน าเสนอรายละเอ ยดท ส อให คณะผ ตรวจสอบทางว ชาการ อ านและเข า กระบวนการทางานท ผ านมาท งหมดอย างช ดเจนเพ อเป นประโยชน ต อน กว จ ยในการอน ม ต เบ กจ ายงบประมาณใน งวดต อไป

8 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ 2.1 สาหร บแผนงานว จ ย ก. ส วนประกอบตอนต น 1) หน าปก (Cover) (ให ม ท กห วข อโดยเร ยงตามลาด บหมายเลข) ด งน 1.1) ให ทาปกแข ง (อย างน อย 120 แกรม) เข าเล ม ม ตราของ วช. ปรากฎอย บนหน าปกด านบน 1.2) ให ระบ คาว า รายงานการว จ ย และช อเร องเป นภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ พร อมท งระบ ช อผ ว จ ยและหน วยงานท ส งก ด 1.3) ให ใช กระดาษในการจ ดทารายงานการว จ ยขนาด A4 80 แกรม 1.4) ท ส นปกให พ มพ ช อเร องและป พ.ศ. ท พ มพ 1.5) ด านล างของปก : ให ระบ ข อความ ได ร บท นอ ดหน นการว จ ยจาก สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต และระบ ป พ.ศ. ท พ มพ

9 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ (ต อ) 2) ปกในม ข อความเช นเด ยวก บหน าปก 3) ก ตต กรรมประกาศ (Acknowledgement) ให ระบ ได ร บท นอ ดหน น การว จ ยจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ประจาป งบประมาณ... 4) บทค ดย อภาษาไทยและบทค ดย อภาษาอ งกฤษ (Abstract) 5) คาสาค ญ (Key words) 6) สารบ ญเร อง (Table of Contents) 7) สารบ ญตาราง (List of Tables) (ถ าม ) 8) สารบ ญภาพ (List of Illustration) (ถ าม ) 9) คาอธ บายส ญล กษณ และคาย อท ใช ในการว จ ย (List of Abbreviations) 10) บทนารวม

10 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ (ต อ) ข. ส วนประกอบเน อเร องของแต ละโครงการย อย (อย างน อยต องม เน อหาต อไปน ) 1) บทค ดย อภาษาไทยและบทค ดย อภาษาอ งกฤษ (Abstract) 2) บทนา 3) การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง 4) ระเบ ยบว ธ ดาเน นการว จ ย 5) ผลการว จ ย (ควรม ร ปภาพหร อตาราง) 6) อภ ปรายและว จารณ ผล ได แก การอธ บายผลการทดลอง ผลการว จ ยท ได ท งหมด ท งท เป นและไม เป นไปตามสมมต ฐานท ต งไว รวมถ งการเปร ยบเท ยบก บ ผลการว จ ยท ได ม การศ กษาไว แล ว 7) สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ให สร ปเร องราวในการว จ ยพร อมท ง เสนอแนะเก ยวก บการว จ ยในข นต อไปตลอดจนประโยชน ในทางประย กต ของ ผลงานว จ ยท ได

11 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ (ต อ) 8) บรรณาน กรม (Bibliography) ระบ รายช อเอกสารอ างอ งโดยเร ยงล าด บ เอกสารอ างอ งภาษาไทยก อนแล วตามด วยเอกสารภาษาต างประเทศ ท งน ให เร ยง ตามลาด บการอ างอ งเอกสารให เป นไปตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน ง 9) ภาคผนวก (Appendix) ถ าม ค. ส วนประกอบตอนท าย ประว ต และผลงานว จ ยท ส าค ญของน กว จ ยและคณะท กคน พร อมหน วยงาน ส งก ด รายละเอ ยดสถานท ต ดต อ เบอร โทรศ พท /โทรสาร และ ง. รายละเอ ยดการพ มพ การพ มพ เน อหาให ใช อ กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point โดยใช กระดาษ A4 80 แกรม และพ มพ 2 หน า โดยร ปภาพและแผนภ ม จะต องเป นภาพส

12 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ (ต อ) 2.2 สาหร บโครงการเด ยว ก. ส วนประกอบตอนต น 1) หน าปก (Cover) (ให ม ท กห วข อโดยเร ยงตามลาด บหมายเลข) ด งน 1.1) ให ท าปกแข ง (อย างน อย 120 แกรม) เข าเล ม ม ตราของ วช. ปรากฎอย บนหน าปกด านบน 1.2) ให ระบ ค าว า รายงานการว จ ย และช อเร องเป นภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ พร อมท งระบ ช อผ ว จ ยและหน วยงานท ส งก ด 1.3) ให ใช กระดาษในการจ ดทารายงานการว จ ยขนาด A4 80 แกรม 1.4) ท ส นปกให พ มพ ช อเร องและป พ.ศ. ท พ มพ 1.5) ด านล างของปก : ให ระบ ข อความ ได ร บท นอ ดหน นการว จ ย จากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต และระบ ป พ.ศ. ท พ มพ

13 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ (ต อ) 2) ปกในม ข อความเช นเด ยวก บหน าปก 3) ก ตต กรรมประกาศ (Acknowledgement) ให ระบ ได ร บท นอ ดหน นการ ว จ ยจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ประจาป งบประมาณ... 4) บทค ดย อภาษาไทยและบทค ดย อภาษาอ งกฤษ (Abstract) (ด ง แบบฟอร มท แนบ) 5) คาสาค ญ (Key words) 6) สารบ ญเร อง (Table of Contents) 7) สารบ ญตาราง (List of Tables) (ถ าม ) 8) สารบ ญภาพ (List of Illustration) (ถ าม ) 9) คาอธ บายส ญล กษณ และคาย อท ใช ในการว จ ย (List of Abbreviations)

14 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ (ต อ) ข. ส วนประกอบเน อเร อง (อย างน อยต องม เน อหาต อไปน ) 1) บทน า 2) การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง 3) ระเบ ยบว ธ ดาเน นการว จ ย 4) ผลการว จ ย (ควรม ร ปภาพหร อตาราง) 5) อภ ปรายและว จารณ ผล ได แก การอธ บายผลการทดลอง ผลการว จ ยท ได ท งหมด ท งท เป นและไม เป นไปตามสมมต ฐานท ต งไว รวมถ งการเปร ยบเท ยบก บ ผลการว จ ยท ได ม การศ กษาไว แล ว 6) สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ให สร ปเร องราวในการว จ ยพร อมท ง เสนอแนะเก ยวก บการว จ ยในข นต อไปตลอดจนประโยชน ในทางประย กต ของ ผลงานว จ ยท ได

15 2. แบบการเข ยนรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ (ต อ) 7) บรรณาน กรม (Bibliography) ระบ รายช อเอกสารอ างอ งโดยเร ยงล าด บ เอกสารอ างอ งภาษาไทยก อนแล วตามด วยเอกสารภาษาต างประเทศ ท งน ให เร ยง ตามลาด บการอ างอ งเอกสารให เป นไปตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน ง 8) ภาคผนวก (Appendix) ถ าม ค. ส วนประกอบตอนท าย ประว ต และผลงานว จ ยท ส าค ญของน กว จ ยและคณะท กคน พร อมหน วยงาน ส งก ด รายละเอ ยดสถานท ต ดต อ เบอร โทรศ พท /โทรสาร และ ง. รายละเอ ยดการพ มพ การพ มพ เน อหาให ใช อ กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point โดยใช กระดาษ A4 80 แกรม และพ มพ 2 หน า โดยร ปภาพและแผนภ ม จะต องเป นภาพส

16 บทนารวม 1. ความสาค ญและท มาของป ญหา 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการว จ ย 3. รายละเอ ยดความเช อมโยงระหว างโครงการว จ ยย อย (อาจม แผนภ ม ประกอบ) 4. สร ปผลการว จ ย 5. ประโยชน ท ได ร บ 6. หน วยงานท นาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน หมายเหต : ข อ 1, 2 และ 4 เข ยนภาพรวมท งโครงการ

17 แบบฟอร มบทค ดย อ ส วนท 1 รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการว จ ย ช อโครงการ (ภาษาไทย). (ภาษาอ งกฤษ)... ระยะเวลาทาการว จ ย...ป ต งแต ถ ง... หน วยงานและผ ดาเน นการว จ ยพร อมหน วยงานท ส งก ดและเลขหมาย โทรศ พท. ส วนท 2 บทค ดย อ ภาษาไทย... ภาษาอ งกฤษ...

18 คาแนะน าในการเข ยนบทค ดย อ ส วนท 1 : ให ระบ เก ยวก บรายละเอ ยดของโครงการว จ ย เช น ช อโครงการว จ ยท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ช อผ ว จ ย และหน วยงานท ส งก ด พร อมหมายเลขโทรศ พท จานวนเง นท น และระยะเวลาทาการว จ ย ส วนท 2 : บทค ดย อ ให จ ดทาบทค ดย อภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยม รายละเอ ยดด งน - ป ญหา ว ตถ ประสงค และว ธ ดาเน นการโดยส งเขป - ผลของการศ กษาค นคว า ได แก การเสนอค าตอบให แก ห วข อป ญหา ท ทาการศ กษาค นคว า และการค นพบ ตลอดจนข อเสนอแนะ (ถ าม ) ท เป น ประเด นหล ก ความยาวของบทค ดย อไม ควรเก นกว า 2 หน ากระดาษพ มพ ขนาด A4

19 ร ปแบบของการจ ดหน าบทค ดย อ ช อโครงการ... ได ร บท นอ ดหน นการว จ ย ประจาป.. จานวนเง น... ระยะเวลาทาการว จ ย ป ต งแต ถ ง ช อผ ว จ ย (นาย นาง นางสาว) (จ ดช อห วหน าโครงการว จ ยเป นช อต น) 1 ( ) ( ) 3 (ป ญหา ว ตถ ประสงค และว ธ ดาเน นการ) (ผลของการศ กษาค นคว า) การเสนอคาตอบให แก ห วข อป ญหาท ทาการศ กษาค นคว า การค นพบ ข อเสนอแนะ (ถ าม ) 1, 2, 3, (ระบ ค ณว ฒ พร อมสถานท ทางาน และหมายเลขโทรศ พท )

20 แบบสร ปผ บร หาร ส วนประกอบ 1) รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการว จ ย/แผนงานว จ ย 1.1) ช อเร อง ให ระบ ช อท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษให ช ดเจน 1.2) ช อคณะผ ว จ ย ให ระบ รายละเอ ยดประว ต ของผ ว จ ยหล กและ ผ ร วมว จ ย (ถ าม ) โดยประกอบด วย ช อ หน วยงานท ส งก ด หมายเลข โทรศ พท โทรสาร 1.3) งบประมาณและระยะเวลาท าว จ ย ให ระบ รายละเอ ยดป ท ได ร บงบประมาณ จ านวนเง นรวม และว นเด อนป ท เร มว จ ย จนถ ง ว นเด อนป ท ส นส ดส ญ

21 แบบสร ปผ บร หาร (ต อ) 2) สร ปโครงการว จ ย 2.1) รายละเอ ยดเก ยวก บความส าค ญและท มาของป ญหาการว จ ย ให ระบ แนวความค ดพ นฐาน ทฤษฎ หล ก หร อสภาพป ญหาท ม ความสาค ญ หร อความจาเป นท ต องทาว จ ยเร องน โดยสร ปส วนท ส าค ญ ไม ควรเก น 5 บรรท ด 2.2) รายละเอ ยดเก ยวก บว ตถ ประสงค การว จ ย ให ระบ ว ตถ ประสงค หร อค าตอบของโครงการว จ ยให ช ดเจน โดยเน นประเด นส าค ญของ คาตอบท ต องการ

22 แบบสร ปผ บร หาร (ต อ) 2.3) รายละเอ ยดเก ยวก บระเบ ยบว ธ ว จ ย ให ระบ ระเบ ยบว ธ ว จ ยท ใช ให ครอบคล มประเด นของร ปแบบการว จ ย จ านวนหร อขนาดของ ต วอย างท ใช ศ กษา ข นตอนและว ธ การเก บรวบรวมข อม ล และว ธ การ ว เคราะห ข อม ล โดยเข ยนสร ปไม ควรเก น 5 บรรท ด และเข ยนให เข าใจ ง ายไม จาเป นต องใช ศ พท ทางว ชาการท ส งเก นไป 2.4) รายละเอ ยดเก ยวก บผลการว จ ย ให เข ยนการน าเสนอ ผลการว จ ย เร ยงการน าเสนอให สอดคล องก บว ตถ ประสงค การว จ ย ท ต งไว ท งหมด

23 แบบสร ปผ บร หาร (ต อ) 2.5) รายละเอ ยดเก ยวก บข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย ให ระบ ประเด นส าค ญๆ ท พบในการว จ ย เสนอแนะแยกในแต ละกล มของผ ม ส วนได ส วนเส ย อธ บายรายละเอ ยดให กล มต างๆ สามารถน าไปใช ได อย างช ดเจน ในส วนน เป นส วนท ส าค ญมาก อาจม รายละเอ ยดมากกว า ส วนอ นๆ 3) ให นาบทค ดย อจากเล มรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ มาใส หมายเหต : ความยาวของแบบสร ปผ บร หารไม ควรเก น 2 หน ากระดาษ และจ ดทาแยกจากเล มรายงานฉบ บสมบ รณ

24 ฟอร มแบบสร ปผ บร หาร 1. รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการว จ ย / แผนงานว จ ย 1.1 ช อเร อง (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) ช อคณะผ ว จ ย (นาย นาง นางสาว)... หน วยงานท ส งก ด หมายเลขโทรศ พท.. โทรสาร งบประมาณและระยะเวลาทาว จ ย ได ร บงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ....งบประมาณท ได ร บ...บาท ระยะเวลาทาว จ ย ต งแต...(เด อน ป )...ถ ง...(เด อน ป )...

25 ฟอร มแบบสร ปผ บร หาร (ต อ) 2. สร ปโครงการว จ ย [เข ยนภาพรวมโครงการในล กษณะย อและกะท ดร ดท สามารถใช ในการเผยแพร ผลงานว จ ยได โดยแสดงถ งความส าค ญและท มา ของป ญหาในการว จ ย สร ปว ตถ ประสงค ของการว จ ยและระเบ ยบว ธ การว จ ย ผลการว จ ย ค ณสมบ ต /จ ดเด นของผล ตภ ณฑ หร อเทคโนโลย ท ได ร บ กล มเป าหมายและประโยชน ท ได ร บจากโครงการ การน าไปใช ประโยชน และข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย (ข อเสนอแนะเช งนโยบาย ข อเสนอแนะ เช งว ชาการ ข อเสนอแนะในการนาไปใช ประโยชน )] 3. บทค ดย อภาษาไทยและบทค ดย อภาษาอ งกฤษ (Abstract)

26 แบบสร ปย อการว จ ย 1. รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการว จ ย / แผนงานว จ ย 1.1 ช อเร อง (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) ช อคณะผ ว จ ย (นาย นาง นางสาว)... หน วยงานท ส งก ด หมายเลขโทรศ พท.. โทรสาร งบประมาณและระยะเวลาทาว จ ย ได ร บงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ....งบประมาณท ได ร บ...บาท ระยะเวลาทาว จ ย ต งแต...(เด อน ป )...ถ ง...(เด อน ป )...

27 แบบสร ปย อการว จ ย (ต อ) 2. ความสาค ญและท มาของป ญหาการว จ ย 3. ว ตถ ประสงค การว จ ย 4. ระเบ ยบว ธ การว จ ย (โดยย อ) 5. ผลการว จ ย 6. ข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย 7. การนาไปใช ประโยชน หมายเหต : ขอให น กว จ ยเข ยนให กระช บ และต องสามารถส อความแทน รายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ได (ไม กาหนดจ านวนหน า) และจ ดท าแยกจากเล ม รายงานฉบ บสมบ รณ

28 ขอบค ณค ะ

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย )

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างหน าท 1 ปกนอก เข าปกแข ง ขนาด 24 หนา เร อง ผลการศ กษาการใช สารสก ดจากตะไคร กาจ ดย ง.เร องภาษาอ งกฤษ นายมานะ ภาคภ ม นางสาวขว

More information

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล

หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล หล กการเข ยนรายงานว จ ยโดยใช Word processing โดย อาจารย เอกราว คาแปล การจ ดการก บส วนงานต างๆ ของร ปเล มรายงาน การเข ยนการศ กษาเอกเทศประกอบด วยส วนต างๆ 3 ส วนด งน ส วนประกอบตอนต น ส วนเน อหา ส วนประกอบตอนท

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม 1. ช อโครงการ / ก จกรรม...... 2. หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ โครงการ / ก จกรรม จ ดโดย หน วยงานในคณะสาธารณส ขศาสตร จ ดโดย น ส ตคณะสาธารณส ขศาสตร ภาคว ชา... ช อผ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ความยาวไม เก น 10 หน ากระดาษ

ความยาวไม เก น 10 หน ากระดาษ แบบ sci.ed 3 แบบเสนอผลงานว จ ยหร อนว ตกรรม ในการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร การศ กษาข นพ นฐาน การประช มว ชาการระด บชาต การยกระด บค ณภาพการศ กษาว ทยาศาสตร ข นพ นฐาน ป ๒๕๕๖ ว นท ๑-๒ ก นยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 รายช อผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. นางส ภาน น จ รส นธ ปก พยาบาลว ชาช พช านาญการพ เศษ ท ปร กษา 2. นายว น ย สยอวรรณ เภส ชกรช านาญการพ เศษ ค ณอ านวย 3. นางสาวส วภ ทร บ ญเร

More information

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

More information