การเข ยนรายงานโครงงานว ทยาศาสตร บทท 4-5 ม ปลาก ต ว

Size: px
Start display at page:

Download "การเข ยนรายงานโครงงานว ทยาศาสตร บทท 4-5 ม ปลาก ต ว"

Transcription

1 ม ปลาก ต ว

2 โครงงานว ทยาศาสตร การเข ยนรายงานบทท 4-5

3 บทท 4 ผลการศ กษาค นคว า เป นส วนท แสดงผลของโครงงาน เสนอในร ปแบบบรรยาย โดยม ตาราง แผนภ ม แผนภาพท ส าค ญตามความจาเป น ข อม ลท เป นรายละเอ ยดมากเก นไปควรน าไปรวมไว ในภาคผนวก เพ อไม ให การน าเสนอผลการทดลอง เย นเย อ

4 เทคน คการน าเสนอข อม ล ควรน าเสนอคาบรรยาย ก อนแล วตามด วยตารางหร อแผนภาพ ไม ควรบรรยายในล กษณะอ านตารางหร อแผนภาพ ซ งเป นการบรรยายรายละเอ ยดของตาราง ควร แปล หร อ สร ป ข อม ลในตารางหร อใน แผนภาพ โดยแสดงจ ดเด นของข อม ล ในเช ง เปร ยบเท ยบ หร อ เช อมโยง การน าเสนอตารางหร อแผนภาพ ควรเป นไปตาม แบบแผนท น ยม การเข ยนรายงานโครงงานว ทยาศาสตร บทท 4-5

5 บทท 4 ผลการศ กษาค นคว า ผลการทดลองท (ตารางท 2) ตารางท 2 ความส งเฉล ย (ซม.) ของต นผ กบ งท ปล กโดยว ธ การใส ป ยและ ไม ใส ป ยเป นเวลา 3 ส ปดาห ว ธ การ ความส งเฉล ยของต น ส ปดาห ท 1 ส ปดาห ท 2 ส ปดาห ท 3 ใส ป ย ไม ใส ป ย

6 ผลการทดลองตอนท 3 การหาประส ทธ ภาพของอ ปกรณ ป องก นหญ าพ นใบม ด (ตารางท 3) ตารางท 3 จานวนคร งท หญ าพ นใบม ดของเคร องต ดหญ าสายสะพาย แบบธรรมดาและแบบต ดต งอ ปกรณ ป องก นหญ าพ นใบม ด คร งท จานวนคร งท หญ าพ นใบม ด แบบธรรมดา แบบต ดต งอ ปกรณ ป องก น เฉล ย 10

7 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ เป นการสร ปผลจากผลการทดลองในบทท 4 ช ให เห นว าผลการศ กษาบรรล จ ดม งหมายหร อไม อย างไร ข อม ลท ได ว เคราะห แล ว หมายความว าอย างไร สร ปผลอาจม ข อเด ยวหร อหลายข อก ได แต จะต อง สอดคล องหร อตอบจ ดม งหมายแต ละข อได

8 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ การอภ ปรายผล เป นการให ข อส งเกตและคาอธ บาย ในเร องผลการทดลองในประเด นหล ก ๆ เป นการแสดงความเช อมโยงระหว างผลการทดลอง ในเร องน ก บกรอบทฤษฎ โดยเฉพาะอย างย งก บ ผลการทดลอง/ผลการว จ ยท เก ยวข อง

9 หล กการอภ ปรายผล 1) ไม อภ ปรายผลในท กประเด นย อย ควรอภ ปราย เฉพาะประเด นหล กหร อประเด นท น าสนใจ 2) การอภ ปรายผลควรแสดงให เห นว าผลการศ กษา ค นคว าสอดคล องหร อข ดแย งก บแหล งอ างอ ง เช น ทฤษฎ งานทดลอง/งานว จ ยท เก ยวข อง

10 ประโยชน ท ได ร บจากโครงงาน 1. เข ยนเร ยงลาด บจากประโยชน โดยตรงมากไปหาน อย 2. เข ยนให สอดคล องก บจ ดม งหมายของการว จ ย 3. เข ยนในแง การน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน อย างไร 4. ไม เข ยนโดยคาดหว งประโยชน จนเก นความเป นไป

11 ข อเสนอแนะ 1) ข อเสนอแนะในทางปฏ บ ต 2) ข อเสนอแนะในการศ กษาค นคว าคร งต อไป

12 ต วอย างการเข ยนผลการทดลอง จากการฟอกฆ าเช อดอกอ อนเบญจมาศด วย สารละลายคลอรอกซ ความเข มข นร อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 เป นเวลา 20 นาท พบว าดอกอ อนเบญจมาศม ความปลอดเช อส งส ดร อยละ เม อฟอกฆ าเช อ ด วยสารละลายคลอรอกซ ความเข มข นร อยละ 40 รองลงมาค อ ความเข มข นร อยละ 30 และ 20 ดอกอ อน เบญจมาศม ความปลอดเช อร อยละ และ ตามลาด บ (ตารางท 1)

13 ตารางท 1 เปอร เซ นต ความปลอดเช อของดอกอ อนเบญจมาศท ฟอกฆ าเช อ ด วยสารละลายคลอรอกซ ความเข มข นต าง ๆ ก น เป นเวลา 20 นาท ความเข มข นของสารละลาย เปอร เซ นต ความปลอดเช อของ คลอรอกซ (%) ดอกอ อนเบญจมาศ (%)

14 ต วอย างการเข ยนสร ปผลการทดลอง จากการฟอกฆ าเช อดอกอ อนเบญจมาศด วย สารละลายคลอรอกซ ความเข มข นร อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 เป นเวลา 20 นาท พบว าดอกอ อนเบญจมาศ ม เปอร เซ นต ความปลอดเช อเพ มข นตามความเข มข นของ สารละลายคลอรอกซ ท เพ มข น โดยม เปอร เซ นต ความ ปลอดเช อส งส ดร อยละ เม อใช สารละลายคลอรอกซ ความเข มข นร อยละ 40

15 ต วอย างการเข ยนอภ ปรายผลการทดลอง จากการฟอกฆ าเช อดอกอ อนเบญจมาศด วยสารละลาย คลอรอกซ ความเข มข นร อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 เป นเวลา 20 นาท พบว าดอกอ อนเบญจมาศม เปอร เซ นต ความปลอดเช อ เพ มข นตามระด บความเข มข นของสารละลายคลอรอกซ ท เพ มข น เน องจากสารละลายคอรอกซ ม คลอร นเป นองค ประกอบจ งม สมบ ต ในการฆ าเช อโรค (มาล, 2539) เม อความเข มข นของ สารละลายคลอรอกซ เพ มมากข น ปร มาณของคลอร นก เพ มมาก ด วย จ งสามารถฆ าเช อได เพ มมากข น

16 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ สร ปผล สร ปผลได ด งน อภ ปรายผล ซ งสอดคล องก บการทดลองของ (ช อ, ป พ.ศ.) ประโยชน ข อเสนอแนะ

17 บทค ดย อ ความหมาย : สาระส าค ญอย างส งเขปของ โครงงานว ทยาศาสตร องค ประกอบ : จ ดม งหมายของการศ กษาค นคว า ว ธ การศ กษาค นคว า ผลการศ กษาค นคว า

18 ประโยชน : ช วยให ผ อ านเข าใจภาพรวมของโครงงานอย าง คร าว ๆ เข าใจรายละเอ ยดได เร วข น ก อนท จะอ าน รายละเอ ยดของรายงานท งฉบ บ การเข ยน : - เข ยนด วยข อความส น ๆ ไม เก น 350 คา - เข ยนสร ปสาระส าค ญท เป นแก นของโครงงาน - เข ยนโดยใช ภาษาเข ยนท กะท ดร ดช ดเจน

19 (1) บทค ดย อ โครงงานว ทยาศาสตร เร อง... ม จ ดม งหมาย...ทาการศ กษาค นคว า โดย ผลการศ กษาค นคว าพบว า

20

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล.............................. ด านปร มาณ.......... ด านค ณภาพ............ ข นตอนด

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา 1 การใช ส อการสอน Powerpoint Presentation ประกอบการเร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ในเน อหาว ชาส งคมศ กษา เร อง ศาสนาเปร ยบเท ยบ มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา คร ผ สอนส งคมศ กษาฯ ระด บม ธยมศ กษาป ท

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร รห สว ชา ง20203 หน วยท 3 สรรค สร างงานเอกสาร ซ งประกอบด วยสาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนการสอน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.1 ความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.2 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล

โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง หล กการและเหต ผล หล กการและเหต ผล โครงการการฝ กอบรมหล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บอาเซ ยนโดยตรง จากการประช มส ดยอดอาเซ ยน ณ เม องบาหล ประเทศอ นโดน เซ ย ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ก าหนด ให ม การ จ ดต งประชาคมอาเซ ยนข น โดยม

More information

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ 1) ความเป นมา 4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ในป พ.ศ. 2518 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ เร มจ ดการศ กษาทางไกล ว ทย และไปรษณ ย เพ อขยายการศ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ส าหร บศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ******************************************************************************* ว ตถ ประสงค - เพ อให การด าเน นงานจ ดการข

More information

ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว

ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว ภายใต การดาเน นงาน โครงการพ ฒนาความร วมม อแก ไขป ญหาความยากจนพ ฒนาส งคมและส ขภาวะ จ งหว ดมหาสารคาม ระยะท 1 (ป 2554) ช อ นามสก ล รห สครอบคร ว. ท อย บ านเลขท หม

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information