แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม"

Transcription

1 แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม รองศาสตราจารย ดร ท พวรรณ หล อส วรรณร ตน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

2 ล าด บการน าเสนอ ความหมายของรายงาน, ว ตถ ประสงค การทำรายงาน, ขอบเขตห วข อ, ห วข อและข อเสนอ (Proposal), ส วนประกอบของรายงาน,

3 ! ความหมายของรายงาน รายงานว ชาการ หร อเร ยกส นว า รายงาน! หมายถ ง เร องราวท เป นผลจากการค นคว าทางว ชาการ แล วนำ มาเร ยบเร ยงอย างม ระเบ ยบแบบแผน เร องท นำมาเข ยนรายงานต อง เป นข อเท จจร ง หร อความร อ นเก ดจากการรวบรวมข อม ลด วยว ธ การ ค นคว าท เป นระบบ,,,, นภาล ย ส วรรณธาดา และคนอ นๆ (2553: 83),

4 ว ตถ ประสงค ของรายงาน เพ อประย กต ความร ท ได จากหล กส ตร นงส ก บการ แก ไขป ญหาด านงบประมาณE เพ อให ม โอกาสทำงานร วมก น แลกเปล ยนความร และ ประสบการณ E เพ อเผยแพร ผลการศ กษาท เป นประโยชน ต อการ ปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการงบประมาณE

5 ขอบเขตห วข อการจ ดท ารายงาน การเง น การคล ง งบประมาณ นโยบาย ระบบงาน และกลไกท เก ยวข อง ห วข ออ น ๆ ตามท ได ร บอน ม ต จากอาจารย ท ปร กษา

6 ! ส วนประกอบของรายงาน E ส วนนำ E (Preliminary)E ปก - บทสร ปผ บร หาร! - ค าน า - ก ต กรรมประกาศ - สารบ ญ - สารบ ญตาราง - สารบ ญร ปภาพ - ค าอธ บายส ญล กษณ และค าย อ (ถ าม ) - บทน า ส วนเน อเร องE (Text)E - การทบทวนวรรณกรรม - ว ธ การศ กษา - ผลการศ กษา - สร ป อภ ปรายผลและ ข อเสนอแนะ ส วนประกอบตอนท าย (Supplementary)E - บรรณาน กรม - ภาคผนวก

7 การจ ดท าข อเสนอ ช อเร อง หล กการและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค การศ กษา ขอบเขตการศ กษา ใน 4 ม ต ค อ เน อหา พ นท ประชากร และเวลา กรอบแนวค ดท จะใช ในการศ กษา ว ธ การศ กษา ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

8 การวางแผนการเข ยนรายงาน 1.! การเล อก ห วข อเร อง! ความสำค ญและความน าสนใจของเร อง7 ความสนใจของผ เข ยนรายงาน7 แหล งข อม ล/สารสนเทศ (ม เพ ยงพอ)7 ขอบเขตของเร อง (ไม กว าง/แคบเก นไป)7

9 การก าหนดขอบเขต 1. ศ กษาเร องราวด านใดด านหน ง 2. ศ กษาเร องราวในช วงระยะเวลาใดเวลาหน ง 3. ศ กษาเร องราวโดยจ าก ดหน วยงานหร อกล มหน วยงาน 4. ศ กษาเร องราวโดยจ าก ดสถานท

10 การวางแผนการเข ยนรายงาน ต อ 2.! การสำรวจ และรวบรวม ข อม ล! สำรวจข อม ลท จะใช ประกอบการศ กษา ค นคว าว าเป นข อม ลชน ดใด จากน นจ ง รวบรวมข อม ล จากเอกสาร การสำรวจ ส มภาษณ ส งเกต หร ออ นๆ แล วบ นท ก และจ ดหมวดหม ของข อม ล7

11 การวางแผนการเข ยนรายงาน ต อ 3.! การวาง! โครงเร อง การ กำหนดแนวค ด และว ตถ ประสงค! นำข อม ลเน อหาท รวบรวมได มาว เคราะห กำหนด ว าเน อหาของรายงานควรจะแบ งออกเป นก บท ก ห วข อ 7 กำหนดแนวค ด หร อข อความท แสดงแก นหร อ เป าหมายเก ยวก บเร องใดเร องหน ง เพ อให ได ข อ สร ปรวมและข อแตกต างเก ยวก บเร องน นๆ 7

12 ห วข อรายงานกล ม บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทน า ทบทวนวรรณกรรม ระเบ ยบว ธ การศ กษา ผลการศ กษา สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ การอ างอ ง

13 บทสร ปผ บร หาร ว ตถ ประสงค ว ธ การศ กษา ผลการศ กษา ข อเสนอแนะ (ไม เก น 10 หน า ส าหร บการเผยแพร )

14 บทท บทน า ความเป นมาของเร องท ศ กษา! ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง และข อจำก ดของการ! ศ กษาในอด ต! เหต ผลท เล อกทำห วข อน! ว ตถ ประสงค และขอบเขตของการศ กษา! ประโยชน ท จะได ร บจากการทำรายงาน! การจ ดแบ งบทหร อห วข อการนำเสนอรายงาน!

15 บทท การทบทวนวรรณกรรม เป นการทบทวนเก ยวก บแนวค ดของน กว ชาการหร อผ ร ท เก ยวข องก บเร องท จะรายงาน โดยแนวค ดท เก ยวข องม ขอบเขต ครอบคล มถ งข อม ลท เป นข อเท จจร งและความค ดเห น หร อเร อง ใดๆ ท เก ยวข องก บประเด นหล กหร อหน วยงานท กำล งศ กษา รวม ท งต องนำไปใช ในการว เคราะห ต อไปด วย!

16 ท าไมต องทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมท าให ทราบว าม การศ กษาห วข อ น อย างไร ใครค อผ ท น กว ชาการหร อน กว จ ยท เก ยวข อง ค าถามการว จ ยท เคยศ กษา ว ธ การศ กษาท เหมาะสม และเป นประโยชน การทบทวนวรรณกรรมจะท าให ทราบว าแนวค ดท ส าค ญ สอดคล องหร อแตกต างก บประเด นท ศ กษาหร อไม

17 บทท 3: ระเบ ยบว ธ การศ กษา การออกแบบงานว จ ย (research design) กล มเป าหมาย เคร องม อเก บข อม ล เอกสาร ส มภาษณ เช งล ก การส มมนากล ม (focus group) การส งเกตการณ แบบม ส วนร วม ฯลฯ ว ธ การว เคราะห ข อม ล

18 บทท ผลการศ กษา เร ยงล าด บตามค าถามการว จ ย เสนอข อม ลจากแหล งต างๆ ท จ ดเก บ หากม ค าพ ดท ใช อ างอ ง ให ใส ประกอบการบรรยาย สร ปผลในแต ละประเด นค าถามการว จ ยว าข อม ลม ความ สอดคล องก นหร อข ดแย งก น ผ ศ กษาว เคราะห ผลการเก บข อม ลด งกล าว โดยเปร ยบ เท ยบก บผลการศ กษาในอด ต หร อค าอธ บายท เป นไปได

19 บทท สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ สร ปจากท กบทและข อค นพบจากการว จ ย ว เคราะห และอภ ปรายผล ข อจ าก ดการศ กษา น ยท ม ต อองค ความร นโยบาย และการปฏ บ ต ข อเสนอแนะเก ยวก บการว จ ยในอนาคต P! P!

20 ส วนประกอบตอนท าย ภาคผนวก ภาคผนวก (Appendix) E เป นส วนเพ มเต มเพ อให รายงานม ความสมบ รณ ย งข นหร อเป นส วนเสร ม ให เก ดความเข าใจช ดเจนข น (ภาคผนวกจะม หร อไม ก ได ) เช น! q แบบสอบถาม! q แบบส มภาษณ! q ผลการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต! q รายช อผ ทรงค ณว ฒ! q ภาพประกอบต างๆ เป นต น!

21 ตารางเวลา คร งท ว นท ก จกรรม 1 เสาร ท 17 มค เสาร ท 31 มค เสาร ท 28 กพ เสาร ท 28 ม ค เสาร ท 25 เมย เสาร ท 30 พค กล มพบท ปร กษาและต วแทนส าน กงบประมาณ กล มน าเสนอ Topic และ Proposal ในห องเร ยน ปร กษาบทท 1-3 ปร กษาบทท 4 ปร กษาบทท 5 น าเสนอร างรายงานฉบ บสมบ รณ พร อมบทสร ปผ บร หาร พ ธ ป ด 6 จ นทร ท 15 ม ย 58 จ ดส งรายงานฉบ บสมบ รณ 3 ช ดพร อม CD

22 รายนามท ปร กษา 1. รองศาสตราจารย ดร.ท พวรรณ หล อส วรรณร ตน ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ภาคภ ม ฤกขะเมธ 2. รองศาสตราจารย ดร.อ ชกรณ วงศ ปร ด ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมศ กด ด าร ชอบ

23 ผ ประสานงานอาจารย ท ปร กษา ดร.ส ขย น เทพทอง นางป ยน ช บวรวงศ ด ลก โทร , หล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ร นท 1 ส าน กงบประมาณ คณะร ฐประศาสนศาสตร ส าน กนายกร ฐมนตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ระหว างว นท 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ ส าน กชลประทานท 8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ด าเน นการโดย ส วนฝ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555

รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 รายงานการพ ฒนาบ คลากร หล กส ตร จ ตส าน กงานบร การของพน กงานท าความสะอาดแบบมาตรฐาน ว นท 9 พฤษภาคม 2555 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า งานอนาม ยและส งแวดล อม กองกลาง ส าน กงานอธ

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30น. 16.30 น. ณ ห องประช ม ดร.เศาวน ต เศาณานนท อาคาร 9 ช น 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ บทสร ปผ บร หาร โครงการอบรมส มมนาภาวะผ น าและจร ยธรรม จ ดข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ห องประช มช น 3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ โดยม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาม ความร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 รายช อผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. นางส ภาน น จ รส นธ ปก พยาบาลว ชาช พช านาญการพ เศษ ท ปร กษา 2. นายว น ย สยอวรรณ เภส ชกรช านาญการพ เศษ ค ณอ านวย 3. นางสาวส วภ ทร บ ญเร

More information

แผนการจ ดการความร กองว ชาการ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖

แผนการจ ดการความร กองว ชาการ ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ แผน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เป นส วนงานส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาด านว ชาการ ม นโยบายให ท กฝ ายจ ดการความร

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information