จ ดทาโดย เด กหญ ง... คร ท ปร กษา คร สมพ ศ ธรรมเจร ญ

Size: px
Start display at page:

Download "จ ดทาโดย เด กหญ ง... คร ท ปร กษา คร สมพ ศ ธรรมเจร ญ"

Transcription

1 1 การเข ยนรายงานโครงงาน เป นการนาเสนอผลของการศ กษาในร ปแบบของการเข ยนรายงาน ซ งแสดงถ งข นตอนว ธ การทา โครงงาน ผลของการศ กษาและการอภ ปรายสร ปผลการศ กษา โดยร ปแบบของการเข ยนรายงาน ประกอบด วย 1. ปกหน า 1น ว 2. ปกใน 3. บทค ดย อ 4. ก ตต กรรมประกาศ 5. สารบ ญ 1.5 น ว 1 น ว 6. บทท 1 บทนา 7. บทท 2 เอกสารและทฤษฎ ท เก ยวข อง 8. บทท 3 อ ปกรณ และว ธ การศ กษา 9. บทท 4 ผลการศ กษา 10. บทท 5 อภ ปรายผลและสร ปผลการศ กษา 11. เอกสารอ างอ ง/บรรณาน กรม 1น ว 1. ปกหน า รายงานโครงงานว ทยาศาสตร บ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เร อง ช วยชาต ประหย ดพล งงานด วยการลดใช พล งงานไฟฟ า จ ดทาโดย เด กหญ ง... คร ท ปร กษา คร สมพ ศ ธรรมเจร ญ รายงานน เป นส วนหน งของการเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร โรงเร ยนสตร มารดาพ ท กษ จ นทบ ร ประจาป การศ กษา 2557

2 2 2. ปกใน รายงานโครงงานว ทยาศาสตร บ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เร อง ช วยชาต ประหย ดพล งงานด วยการลดใช พล งงานไฟฟ า จ ดทาโดย เด กหญ ง... คร ท ปร กษา คร สมพ ศ ธรรมเจร ญ 3. บทค ดย อ เป นการบอกช อโครงงงาน อธ บายถ งท มาและความสาค ญของโครงงาน ว ตถ ประสงค ว ธ ดาเน นการ และผลท ได ตลอดจนข อสร ปต าง ๆ อย างย อ เช น

3 3 ช อโครงงาน การสารวจพ ช ผ ก ผลไม ท องถ นในจ งหว ดช มพร ผ จ ดทา พ ชรพร พ ฒนาภารด, กฤษณ ท พย ค ร, ศ ร ว ฒน คงเพชรพ นธ ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1/5 คร ท ปร กษา คร ว ชร ม ขประเสร ฐ โรงเร ยน โรงเร ยนสหศ กษา อาเภอเม อง จ งหว ดช พร ป พ.ศ บทค ดย อ โครงงานว ทยาศาสตร เร อง การสารวจพ ช ผ ก ผลไม ท องถ นในจ งหว ดช มพร จ ดทาข นเน องจาก จ งหว ดช มพรท สมาช กในกล มอาศ ยอย ม ผ นด นอ ดมสมบ รณ ฝนตกช กตลอดป พ ชพ นธ ม มากมาย ซ งอาจจะม เหม อนก นหร อแตกต างก นก บท องถ นอ น และอาจจะเพ มข นหร อลดลงในป ต อๆไปก ได ด งน นเพ อต องการ สารวจและรวบรวม พ ช ผ ก ผลไม ท องถ นในจ งหว ดช มพร มาศ กษาข อม ลของพ ชชน ดน นๆ จ งทาการสารวจซ ง ม ว ธ ดาเน นการด งน ค อ กาหนดพ นท แบ งเขตการสารวจบร เวณจ งหว ดช มพร รวบรวมข อม ลจาการส งเกตด วย ตนเองจากการส มภาษณ ซ กถามชาวบ าน และศ กษาจากหน งส อประกอบการสารวจ นาข อม ลท ได มาจาแนก ประเภท บ นท กภาพ บ นท กรายละเอ ยดเก ยวก บพ ชชน ดน นๆ ผลการดาเน นการพบว าม พ ช ผ ก ผลไม ท องถ น ในจ งหว ดช มพร ท สามารถรวบรวมได จานวน 339 ชน ด จาแนกการใช ประโยชน ได เป น 5 ประเภท ค อ พ ช เศรษฐก จ 33 ชน ด ผ ก 58 ชน ด ผลไม 52 ชน ด ไม ดอกไม ประด บ 176 ชน ด และสม นไพร 214 ชน ด ทาให ได ทราบชน ดของพ ชในท องถ น แพร หลายให คนท วไปได ร จ กและให ได ร บการปร บปร งพ ฒนาพ นธ พ ชต อไป

4 4. ก ตต กรรมประกาศ เป นการเข ยนบรรยายแสดงความขอบค ณผ ท ให การสน บสน น ให คาปร กษาและคาแนะนาต าง ๆ ใน การทาโครงงาน เช น 4

5 5 ก ตต กรรมประกาศ ในการทาโครงงานว ทยาศาสตร เร องแผ นป นซ เมนต จากชานอ อยในคร งน คณะผ จ ดทาได ร บความ อน เคราะห จากกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ในการให ย มอ ปกรณ การทดลอง น กการภารโรงท ช วยต อ แบบพ มพ สาหร บหล อแผ นป น และบ คคลท ทาให การทาโครงงานว ทยาศาสตร ในคร งน สาเร จล ล วงได ด วยด สามารถแก ป ญหาท เก ดข นในการทาโครงงานได อ กท งให คาปร กษาแนะนาในการทาโครงงานอย างเป นก นเอง ค อ คร จ นท มา ส ขพ ฒน รวมท งผ ปกครองของเพ อนในกล ม และค ณพ อค ณแม ของข าพเจ า ท ให การ สน บสน นในด านของงบประมาณและการให ข อเสนอแนะต างๆ คณะผ จ ดทาโครงงานจ งขอขอบพระค ณท ก ท านเป นอย างส งมา ณ โอกาสน คณะผ จ ดทา

6 6 5. สารบ ญ สารบ ญ หน า บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญภาพประกอบ (ถ าม ) สารบ ญตาราง (ถ าม ) สารบ ญกราฟ (ถ าม ) บทท 1 บทนา 1 ท มาและความสาค ญของโครงงาน ว ตถ ประสงค ของโครงงาน สมมต ฐานของการศ กษา น ยามเช งปฏ บ ต การ ขอบเขตของการศ กษา บทท 2 เอกสารและทฤษฎ ท เก ยวข อง บทท 3 อ ปกรณ และว ธ การศ กษา อ ปกรณ และว สด ท ใช ในการศ กษา ว ธ การศ กษา บทท 4 ผลการศ กษา บทท 5 อภ ปรายและสร ปผลการศ กษา อภ ปรายผลการศ กษา สร ปผลการศ กษา ประโยชน ท ได ร บจากโครงงาน ข อเสนอแนะ เอกสารอ างอ ง/บรรณาน กรม ภาคผนวก สารบ ญภาพประกอบ ภาพท 1 แสดงเคร องแต งกายประจาชาต จ น ภาพท 2... หน า

7 7 6. บทท 1 บทนา 6.1 ท มาและความสาค ญของโครงงาน การเข ยนท มาและความสาค ญของโครงงาน ค อ การอธ บายให กระจ างช ดว าทาไม ต องทา ทาแล วได อะไร หากไม ทาจะเก ดผลเส ยอย างไร ซ งม หล กการเข ยนคล ายการเข ยนเร ยงความ ท ว ๆ ไป ค อ ม คา นา เน อเร อง และสร ป ส วนท 1 คานา : เป นการบรรยายถ งนโยบาย เกณฑ สภาพท ว ๆ ไป หร อป ญหาท ม ส วนสน บสน นให ร เร มทาโครงงาน ส วนท 2 เน อเร อง : อธ บายถ งรายละเอ ยดเช อมโยงให เห นประโยชน ของการทาโครงงานว ทยาศาสตร โดยม หล กการ ทฤษฎ สน บสน นเร องท ศ กษา หร อการบรรยายผลกระทบ ถ าไม ทาโครงงานเร องน ส วนท 3 สร ป : สร ปถ งความจาเป นท ต องดาเน นการตามส วนท 2 เพ อแก ไขป ญหา ค นข อความร ใหม ค นส งประด ษฐ ใหม ให เป นไปตามเหต ผลส วนท ว ตถ ประสงค ของโครงงาน ( ระบ เป นข อๆ โดยข นต นด วยคาว า เพ อ ) เช น 1. เพ อสารวจความหลากหลายและปร มาณของแมลงปอในบร เวณสวนสม นไพรส ร ร กขชาต มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตศาลายา 2. เพ อศ กษาความส มพ นธ ของปร มาณแมลงปอก บอ ณหภ ม บร เวณสวนสม นไพรส ร ร กขชาต มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตศาลายา 6.3 สมมต ฐานของการศ กษา เช น จ งหว ดช มพรม พ ช ผ ก ผลไม ท องถ นมากมายหลายชน ด และพ ชชน ดต างๆสามารถนามาใช ประโยชน ได 6.4 น ยามเช งปฏ บ ต การ พ ชท องถ น หมายถ ง พ ชท ข นมากในจ งหว ดช มพร พ ชเศรษฐก จ หมายถ ง พ ชท ผล ตเพ อการค า เช น มะพร าว ปาล ม กาแฟ 6.5 ขอบเขตของการศ กษาค นคว า สถานท ทาการสารวจ ระยะเวลาในการศ กษา

8 8 7. บทท 2 เอกสารและทฤษฎ ท เก ยวข อง เป นการเข ยนข อสร ปท ได จากการศ กษาค นคว าเอกสารและทฤษฎ ท เก ยวข องก บการทาโครงงาน โดย การสร ปเป นองค ความร ของตนเอง หร อค ดลอกข อความจากหน งส อ โดยถ าเป นการสร ปองค ความร เป นของ ตนเอง ต องอ างอ งเอกสารท ใช ในการศ กษาค นคว าในเอกสารอ างอ งหร อบรรณาน กรมท ายเล มรายงาน แต ถ า เป นการค ดลอกข อความน นมา โดยไม เปล ยนแปลงเน อหา ให อ างอ งในการเข ยนด วย ซ งการอ างอ งท เป นท น ยมค อ การอ างอ งแบบนาม ป และควรระบ เลขหน าไว ด วย จากน นต องอ างอ งในเอกสารอ างอ งหร อ บรรณาน กรมท ายเล มรายงานด วยเช นก น ต วอย างการอ างอ งแบบนาม ป เช น พ มพ นธ เดชะค ปต (2550 : 47) ได ให ความหมายของการทาโครงงานว ทยาศาสตร ไว ว า เป น การศ กษาเพ อค นพบข อความร ใหม ส งประด ษฐ ใหม ๆ ด วยต วของน กเร ยนเอง และว ธ การทางว ทยาศาสตร โดย ม คร อาจารย และผ เช ยวชาญเป นผ ให คาปร กษา 8. บทท 3 อ ปกรณ และว ธ การศ กษา 8.1 ว สด อ ปกรณ ท ใช ในการศ กษา (จะต องบอกจานวน/ปร มาณและหน วยด วย) 8.2 ว ธ ดาเน นการศ กษา อธ บายข นตอนการด าเน นการหร อข นตอนการศ กษาโดยละเอ ยด (อาจม ภาพประกอบ) 9. บทท 4 ผลการศ กษา นาเสนอข อม ลท ได จากการสารวจรวบรวมข อม ล หร อจากการทดลองต าง ๆ ท ส งเกตรวบรวมได รวมท งเสนอผลงานการว เคราะห ข อม ลท ว เคราะห ได ด วย ซ งอาจนาเสนอในร ปแบบของตาราง แผนภาพ แผนภ ม ต างๆ ก ได 10. บทท 5 อภ ปรายผลและสร ปผลการศ กษา ประกอบด วยห วข อต อไปน 1. การอภ ปรายผล เป นการนาหล กการ ทฤษฎ ท ได ส บค นมาในบทท 2 มาอธ บายสน บสน นผลของ การทดลองท เก ดข นว าทาไมถ งเป นอย างน น ทาไมไม เป นอย างน โดยการอภ ปรายผลจากการว เคราะห ม ความสมเหต สมผล น าเช อถ อ แสดงให เห นถ งความสอดคล องก บแนวค ด ทฤษฎ ท เก ยวข อง อภ ปรายถ ง จ ดอ อนของการทาโครงงาน องค ประกอบท ไม ได ควบค มท ม อ ทธ พลต อผลการศ กษาในการทาโครงงาน และ อภ ปรายถ งความสาค ญของผลการศ กษา 2. การสร ปผล เป นการสร ปผลตามว ตถ ประสงค ของการทาโครงงาน ถ าม การต งสมมต ฐานควรระบ ไว ด วยว า ข อม ลท ได สน บสน นหร อไม สน บสน นสมมต ฐานท ต งไว หร อย งสร ปไม ได 3. ประโยชน ท ได ร บจากโครงงานเร องน 4. ข อเสนอแนะ ค อการเสนอป ญหาอ ปสรรคท เก ดข นในการทาเป นข อพร อมบอกว ธ แก ไข และเสนอ ข อแนะนาอ นๆ ท สามารถทาให การทดลองหร อการดาเน นการให ง าย สะดวกข น

9 11. เอกสารอ างอ ง/บรรณาน กรม เป นการอ างอ ง อ างถ งหน งส อ เอกสารต าง ๆ หร อเว บไซต ท ผ ทาโครงงานใช ในการค นคว าหาข อม ล และรายละเอ ยดต าง ๆ ท นามาใช ประโยชน ในการทาโครงงานน ต วอย าง การเข ยนรายการอ างอ งหน งส อ พ มพ นธ เดชะค ปต. การสอนค ดด วยโครงงาน. คร งท 4. กร งเทพฯ : โรงพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย,

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ โรงเร ยนน าเกล ยง โรงเร ยนพย ห ว ทยา โรงเร ยนไกรภ กด

More information

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.)

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.) 1 การศ กษาโครงการเบ องต น 1. บทน า การแบ งประเภทของโครงการชลประทาน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ได แก 1. โครงการชลประทานประเภทบรรเทาท กข 2. โครงการชลประทานประเภทเพ มผลผล ต ซ งความหมายของโครงการแต ละประเภทอธ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ ป ญหาด านเครด ตก าล งจะกลายเป นป ญหาส าค ญอ กป ญหาหน งส าหร บ ส งคมไทย เน องจากในช วงท ผ านมาสถาบ นการเง นท งหลายต

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.1 ความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.2 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย ห วข อว จ ย การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ผ ว จ ย ว ลลภา กองอ นตา การศ กษาปร ญญาตร 4 ป สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว

ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว ค ม อ การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพช ว ตครอบคร ว ภายใต การดาเน นงาน โครงการพ ฒนาความร วมม อแก ไขป ญหาความยากจนพ ฒนาส งคมและส ขภาวะ จ งหว ดมหาสารคาม ระยะท 1 (ป 2554) ช อ นามสก ล รห สครอบคร ว. ท อย บ านเลขท หม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information