ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ"

Transcription

1 เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข

2 เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

3

4 คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม เป าหมายเพ อให ประชาชนเก ดการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพท ถ กต อง ซ งจะส งผลให ลดความร นแรงของโรคและไม เก ดผ ป วยรายใหม ในโรคท สามารถป องก นได เอกสาร ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เป นความร พ นฐานท แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ สามารถนำไปประย กต ใช ใน การจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพของประชาชน ท งในระด บบ คคล กล มบ คคลและช มชน โดยบ รณาการแนวทางในการจ ดการ เร ยนร ระหว างว ธ การจ ดก จกรรมการเร ยนร การจ ดป จจ ยแวดล อมท เอ อ ต อการเร ยนร การส อสารส ขภาพในช มชน และการใช ส อเพ อการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพท เหมาะสม หว งเป นอย างย งว า เอกสารเล มน จะเป นประโยชน สำหร บแกนนำ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพระด บช มชนหร อเคร อข ายส ขภาพท เก ยวข องนำไป ประย กต ใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพของ ประชาชนต อไป กองส ขศ กษา เมษายน 2556

5 สารบ ญ หน า _ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 5 _ การจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 6 s เทคน คการจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 8 ระด บบ คคล s เทคน คการจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 11 ระด บกล มบ คคล s เทคน คการจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 26 ระด บช มชน s การส อสารส ขภาพในช มชน 31 s ส อเพ อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 34 _ การจ ดป จจ ยแวดล อมท เอ อต อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 38 s ป จจ ยแวดล อมทางกายภาพ 39 s ป จจ ยแวดล อมทางช วภาพ 39 s ป จจ ยแวดล อมทางเศรษฐก จ ส งคม 40 s หล กการจ ดป จจ ยแวดล อมท เอ อต อ 41 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ _ คำถามท ายบท 44

6 การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ในการดำเน นการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพน น ส งหน งท แกนนำ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพจำเป นท จะต องม ค อ ความร และความเข าใจ เก ยวก บว ธ การจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ซ งม หลากหลายว ธ การ และม ข นตอน/กระบวนการใช ท แตกต างก นออกไป การเร ยนร ว ธ การท เหมาะสมก บกล มเป าหมายแต ละระด บ จะทำให สามารถ เล อกใช ได อย างถ กต องและเก ดประส ทธ ผลส งส ด แต ในการจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพน น การจ ดก จกรรมการสอน/ให ความร อย างเด ยว ไม ใช ส งท เพ ยงพอ จำเป นท จะต องม การจ ดป จจ ยแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ด งกล าวด วย และนอกจากน นในกระบวนการของการเร ยนให เก ดความ ตระหน ก ร บร และการเปล ยนแปลงพฤต กรรมส ขภาพน น การส อสารส ขภาพ น บว าเป นส งจำเป น ซ งหากม การใช ประกอบก บส อท เหมาะสม ก จะย งเป นการ เสร มแรงให การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพน นเป นไปในท ศทางท แกนนำ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพต องการได ง ายข น บ คคล กล มบ คคล ช มชน เก ดการเปล ยนแปลง พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต อง การจ ดก จกรรมปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ การจ ดก จกรรม การเร ยนร เพ อปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ การจ ดป จจ ยแวดล อม เพ อการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 5

7 การจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ การจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ค อ กระบวนการท ม งให บ คคล กล มบ คคล รวมถ งช มชนเก ดการเปล ยนแปลง พฤต กรรม ความค ด ให เป นไปในท ศทางท จะส งเสร มให เก ดภาวะส ขภาพท ด ซ งพบว า โดยท วไปแล วคนเราสามารถเก ดการเร ยนร เพ อการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพได จากหลากหลายทาง เช น การได ย น การส มผ ส การอ าน หร อการใช ส อเทคโนโลย ต างๆ เป นต น การเร ยนร ของคนในแต ละว ยจะแตกต างก น เด กม กจะเร ยนร ด วยการเร ยนในห องเร ยน หร อการซ กถาม ในขณะท ผ ใหญ ม กเร ยนร ด วยประสบการณ ท ม อย ป ญหาส ขภาพท เก ดข นในป จจ บ น ม สาเหต ส วนใหญ มาจากการม พฤต กรรมส ขภาพท ไม พ งประสงค ของบ คคล จ งจำเป นท จะต องม การจ ดการ เร ยนร ด านส ขภาพ เพ อนำไปส การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพให ม พฤต กรรมท เหมาะสม ซ งแนวทางในการจ ดการเร ยนร น น เป นบทบาทหน าท สำค ญท แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพควรท จะนำเสนอหร อจ ดให ก บ บ คคล กล มบ คคล หร อช มชน โดยอาศ ยเทคน คการจ ดก จกรรมปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพท เหมาะสมในแต ละระด บ 6 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

8 ว ธ การจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ว ธ การจ ดก จกรรม การเร ยนร ระด บบ คคล ระด บกล มบ คคล ระด บช มชน _ การสนทนา _ การให คำปร กษา ทางส ขภาพเป นรายบ คคล _ การบรรยาย _ การสาธ ต _ การลงม อปฎ บ ต _ การใช กรณ ต วอย าง/ บ คคลต นแบบ _ การใช สถานการณ จำลอง _ การแสดงบทบาทสมมต _ การบรรยายหม _ การอภ ปรายหม _ การระดมพล งสมอง _ การใช แผนท ความค ด _ การจ ดม มความร ด านส ขภาพ _ การจ ดป ายน เทศ _ การจ ดน ทรรศการ _ การจ ดเวท ประชาคม _ การจ ดทำโครงการ แก ป ญหาส ขภาพ ในระด บช มชน _ การรณรงค ด านส ขภาพ ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 7

9 1. เทคน คการจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ระด บบ คคล การจ ดการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพรายบ คคลน น ม ความสำค ญค อนข างมากในการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เน องจากเป น กระบวนการท ก อให เก ดการส อสารแบบสองทาง ระหว างแกนนำปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพก บประชาชนท ม ป ญหาทางส ขภาพ โดยม ว ธ การท สามารถ นำมาประย กต ใช ได แก การสนทนาและการให คำปร กษาทางส ขภาพเป นรายบ คคล 1.1 การสนทนา การสนทนาม กม ล กษณะเป นการแลกเปล ยนระหว างผ พ ดก บผ ฟ ง ซ งการสนทนาระหว างแกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพก บประชาชนท ม ป ญหาส ขภาพ เป นการส อสารทางส ขภาพในระด บบ คคลต อบ คคล ท ทำให เก ด การร บร ป ญหาและความต องการทางส ขภาพได อย างช ดเจน และเก ดความ เข าใจท ล กซ ง นำไปส การให คำแนะนำทางส ขภาพท เหมาะสม โดยแกนนำ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ควรจะต องดำเน นการด งน 8 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

10 1. การเร มการสนทนา ต องพ จารณาว าผ ท เราสนทนาด วยม ความสน ทสนมใกล ช ดก น มากน อยเพ ยงใด จ งจะสนทนาในห วข อท ควรยกเป นประเด น เป นเร องท ไม ใช เร อง ล กซ งท ต องการร เป นพ เศษและไม ใช เป นเร องท อาจนำไปส ความข ดแย งได ง าย การสนทนาพ งระว งไม ละลาบละล วงในเร องส วนต ว ท ทำให ค สนทนาอ ดอ ดใจ โดยเฉพาะคนท เพ งร จ กก นใหม ๆ เวลาถามอะไรถ าเขาล งเล หร อท าท ไม อยาก ตอบไม ควรร กเร าหร อถามซ ำ ข อสำค ญต องพยายามระว งต ว ค ดก อนพ ด ค ดก อนถาม ไม ควรพ ดเร อยๆ โดยไม ได ค ด เพราะอาจเป นป ญหาใหญ ตามมา ภายหล ง 2. ข อควรปฎ บ ต ในระหว างการสนทนา 2.1 เป นน กฟ งท ด ใช วาจาไพเราะ 2.2 พ ดแต เร องท ทำให ค สนทนาหร อผ อย ในกล มสบายใจ และเร อง ท ไม เป นผลเส ยก บใคร 2.3 เม อม ข อข ดแย งในระหว างการสนทนา ต องพยายามไกล เกล ย ไม ให เก ดความร าวฉาน 2.4 อย าข ดคอค สนทนา เพราะจะเก ดความไม เป นม ตร และไม ควร จะข ามไปพ ดเร องอ นในขณะท ค สนทนากำล งเพล ดเพล นเก ยวก บเร องเด ม 2.5 อย าผ กขาดการสนทนาแต ผ เด ยว ในขณะเด ยวก นก ไม ควร ทำต วเป นเพ ยงผ ร บฟ งเฉย ๆ ควรซ กถามหร อพ ดโต ตอบในช วงท เหมาะสมเพ อ แสดงว าเป นผ ฟ งท ด และสนใจเร องท กำล งสนทนาอย 2.6 ถ าต องฟ งเร องท ไม สบอารมณ ควรฟ งอย างสงบ อย าล กหน มา เฉย ๆ ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 9

11 3. การจบการสนทนา การจบการสนทนาควรจบด วยความน มนวล เพ อสร างความร ส ก ท ด ต อก นต อไป ไม ควรจบการสนทนาอย างกระท นห น เพราะอาจทำให ค สนทนา ไม สบายใจว าได ทำอะไรผ ดพลาดหร อพ ดให เราเก ดความไม สบายใจข น เช นเด ยวก น ไม ควรใช เวลาสนทนาเน นนานเก นไปจนน ารำคาญและน าเบ อหน าย จนทำให เขาร ส กไม อยากสนทนาด วยในคร งต อๆ ไป 1.2 การให คำปร กษาทางส ขภาพเป นรายบ คคล การให คำปร กษาเป นกระบวนการช วยเหล อ ให บ คคลได สำรวจ ตนเอง จนเก ดความเข าใจตนเอง และการลงม อปฏ บ ต อย างเหมาะสม เพ อการ แก ป ญหา การปร บต ว การเปล ยนแปลงพฤต กรรมท พ งปรารถนา การบร หาร จ ดการช ว ตท เหมาะสม จนนำไปส การพ ฒนาตนเองให เป นผ ท ม ความเจร ญ งอกงามส วนบ คคล โดยในกระบวนการน จะประกอบด วยบ คคล 2 ฝ ายค อ _ ผ ให ความช วยเหล อ หร อท เร ยกว าผ ให คำปร กษา ซ งจะต องเป นผ ท ได ร บการฝ กอบรมเก ยวก บท กษะทางด านการช วยเหล อ มาเป นอย างด _ ฝ ายของผ มาขอความช วยเหล อซ งเป นผ ท ม ป ญหา ม ความ ค บข องใจและความไม สบายใจต างๆ ท ย งไม สามารถจ ดการก บความร ส กด งกล าวได จ งม ความต องการท จะแสวงหาความช วยเหล อเพ อแก ไขป ญหาเหล าน น _ โดยม หล กการท สำค ญของการช วยเหล อ ค อ ผ ให ความช วยเหล อ จะต องสร างส มพ นธภาพท ด ให เก ดข น และให คำปร กษาท เหมาะสม 10 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

12 2. เทคน คการจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ระด บกล มบ คคล การจ ดการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพในระด บ กล มบ คคลท แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพสามารถนำมาประย กต ใช ได แก การบรรยาย การสาธ ต การลงม อปฏ บ ต การใช กรณ ต วอย าง/บ คคล ต นแบบ การใช สถานการณ จำลอง การแสดงบทบาทสมมต การอภ ปรายหม การบรรยายหม การระดมพล งสมอง การใช แผนท ความค ด การจ ดม มความร ด านส ขภาพ การจ ดป ายน เทศ และการจ ดน ทรรศการ 2.1 การบรรยาย การบรรยายเป นการพ ดท แสดงถ งความร ความเข าใจ ตลอดจนความ ค ดเห นต าง ๆ ของผ พ ดเพ อให เก ดความเข าใจและเร ยนร ในเร องน น ๆ ต อผ ฟ ง ซ งม ข นตอนของการจ ดการเร ยนร ด งน 1) ก อนการบรรยาย แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ควรท จะ 1. หาข อม ลเก ยวก บผ ฟ งและสภาพแวดล อมล วงหน า 2. เตร ยมเน อหาสาระ 3. จ ดแบ งเวลาในการบรรยายในแต ละเน อหาให เหมาะสม 2) ระหว างดำเน นการบรรยาย 1. เม อจะเร มต นบรรยายควรสนทนาอย างเป นก นเองก บผ ฟ งเพ อปร บ อารมณ ให พร อมสำหร บการบรรยาย 2. การใช เส ยงควรจะให ได ย นช ดเจนโดยท วถ งก น ถ าเป นเร องสำค ญ ควรจะเน นหร อย ำเป นพ เศษ ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 11

13 3. สร างบรรยากาศให ด งด ดใจในการฟ ง ควรใช ส อประกอบการ บรรยายเพ อผ อนคลายบรรยากาศท น าเบ อหน าย 4. ท งช วงจ งหวะของการบรรยายให เหมาะสมตามเน อหาท จะ บรรยาย 5. ใช ภาษาท ฟ งแล วเข าใจง าย ถ าไม จำเป นไม ควรจะใช ภาษาต าง ประเทศ 6. เป ดโอกาสให ผ ฟ งได บ นท กข อความท ม สาระสำค ญโดยการพ ดช า ๆ และท งจ งหวะให เหมาะสม 7. แทรกต วอย างท เป นจร งระหว างการบรรยายบ อย ๆ 8. ก อนจะจบการบรรยายสร ปเน อหาท ได บรรยายมาอย างย อ ๆ ซ ำอ กคร งหน ง พร อมท งเป ดโอกาสให ผ ฟ งได ซ กถามในข อสงส ยต าง ๆ 3) เม อจบการบรรยาย ควรจะม การประเม นผลการ บรรยาย โดยส งเกตปฏ ก ร ยาของผ ฟ ง ระหว างการบรรยาย หร อจ ดให ม การ ประเม นหล งจากจบการบรรยาย 2.2 การสาธ ต การสาธ ต เป นการแสดงโดยใช เคร องม อประกอบ เพ อช วยให ผ ด เข าใจ อย างแจ มแจ งในเร องท ต องการจะให ร การสาธ ตจ งเป นว ธ ท น ยมใช ก นมากใน เร องท ต องการช กชวนให ผ ด ปฏ บ ต ตามหร อเปล ยนความเช อ ท ศนคต และ ค าน ยม เช น การใส ห วงค มกำเน ด การแปรงฟ นถ กว ธ การตรวจเบาหวานด วย ตนเอง เป นต น ซ งม ข นตอนของการจ ดการเร ยนร ด งน 12 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

14 1) ก อนการสาธ ต 1. วางแผนล วงหน า โดยพ จารณาส วนไหนของเน อหาท ควรจะใช ว ธ การสาธ ต 2. กำหนดว ตถ ประสงค ของการสาธ ตให ช ดเจน ว าต องการให ผ ด เก ด อะไรบ าง 3. ศ กษาข อม ลเก ยวก บระด บความร และประสบการณ เด มของผ ด โดยละเอ ยด เพ อจะได จ ดการสาธ ตให สอดคล องก บความต องการของผ ด 4. จ ดข นตอนของการสาธ ตให เป นไปตามลำด บ พร อมท งเตร ยม เน อหาในแต ละข นตอนให พร อม 5. จ ดเตร ยมว สด และเคร องม อท จำเป นจะต องใช ให พร อมและทำการ ทดสอบล วงหน า 6. ถ าจะต องม ผ ช วยการสาธ ต จะต องกำหนดบทบาทให ช ดเจน 7. เตร ยมสถานท ให พร อมโดยจ ดท น งให ผ ด ท กคนสามารถมองเห นได อย างท วถ ง 8. เตร ยมผ ฟ งโดยการบอกว ตถ ประสงค และอธ บายข นตอนต าง ๆ ของการสาธ ตให ร ล วงหน า 2) ระหว างดำเน นการสาธ ต 1. อธ บายให ด ร ว ากำล งทำอะไร ทำไม จ งต องทำและผลท จะเก ดข นค ออะไร 2. ดำเน นการสาธ ตตามข นตอนท เตร ยม โดยให ผ ด ได เห นอย างช ดเจนท กข นตอน 3. เน นความสำค ญของส งท ต องการให ร และจะต องอธ บายจนแน ใจ ว าเข าใจ จ งค อยดำเน นข นต อไป ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 13

15 4. ระหว างการสาธ ตจะต องเน นส งท ควรต องจำหร อต องปฏ บ ต 5. ขณะท ดำเน นการสาธ ตจะต องกระต นผ ด ให ม ส วนร วมโดยการถาม ให ตอบหร อให ลองทายด ว าอะไรจะเก ดข น 6. คอยส งเกตปฏ ก ร ยาของผ ด ว าแสดงความเข าใจหร อเบ อหน าย มากน อยแค ไหน เพ อจะได ปร บการสาธ ตให น าสนใจมากย งข น 7. แจกเอกสารประกอบการสาธ ตเพ อให ผ ด สามารถต ดตามการ สาธ ตในข นตอนต าง ๆ ได 3) เม อจบการสาธ ต ควรม การประเม นผลการสาธ ตโดยการซ กถาม หร อส งเกตปฏ ก ร ยาของผ ด 2.3 การลงม อปฏ บ ต การจ ดการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพน น ท สำค ญ ประการหน งค อ การสร างท กษะส ขภาพ ซ งว ธ การจ ดการเร ยนร แบบน จะให ประสบการณ ตรงก บผ เข าร วมก จกรรม เน องจากเน นให ลงม อปฏ บ ต จร ง เป นการจ ดการเร ยนร ท ม งให เก ดการผสมผสานระหว างทฤษฎ และภาคปฏ บ ต โดยล กษณะสำค ญท พบค อ การลงม อปฏ บ ต ม กดำเน นการภายหล งการสาธ ต การทดลองหร อการบรรยายทางส ขภาพมาแล ว การเร ยนร โดยการปฏ บ ต จ งเป นการฝ กฝนความร ความเข าใจจากทฤษฎ ส ขภาพท เร ยนมาโดยเน นการ ฝ กท กษะส ขภาพให เก ดข น ม ข นตอนการจ ดการเร ยนร 1. ข นเตร ยม แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ต องกำหนด จ ดม งหมายของการฝ กปฏ บ ต รายละเอ ยดของข นตอนการทำงาน เตร ยมส อ ส ขภาพต าง ๆ ให พร อม 14 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

16 2. ข นดำเน นการ แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพให ความร และ ท กษะทางส ขภาพท เป นพ นฐานในการปฏ บ ต มอบหมายงานท ปฏ บ ต เป นกล ม หร อรายบ คคล 3. ข นสร ป แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพและผ เข าร วม ก จกรรม ช วยก นสร ปก จกรรมการปฏ บ ต งาน ซ งในกระบวนการของการ ปร บเปล ยนพฤต กรรมน นการให ผลสะท อนป อนกล บท นท จะทำให ผ เข าร วม ก จกรรมเก ดการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพไปในท ศทางท พ งประสงค มากข น 4. ข นประเม นผล เป นข นตอนของการส งเกตพฤต กรรมส ขภาพของ ผ เข าร วมก จกรรมท เป นพฤต กรรมปลายทาง ว าม การเปล ยนแปลงหร อไม เช น พฤต กรรมการออกกำล งกาย ว าม การออกกำล งกายถ กต อง สม ำเสมอหร อไม อย างไร 2.4 การใช กรณ ต วอย าง /บ คคลต นแบบ การใช กรณ ต วอย างหร อบ คคลต นแบบ เป นว ธ การท ม งช วยให ผ เข าร วม ก จกรรมฝ กฝนการเผช ญและแก ป ญหาทางส ขภาพโดยไม ต องรอให เก ด ป ญหาจร ง เป นว ธ การท เป ดโอกาสค ดว เคราะห และเร ยนร ความค ดของผ อ น ช วยให ม ม มมองทางส ขภาพท กว างข น ม ข นตอนสำค ญค อ 1. แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ / ผ เข าร วมก จกรรมนำเสนอ กรณ ต วอย างหร อบ คคลต นแบบ 2. ผ เข าร วมก จกรรมศ กษากรณ ต วอย าง หร อบ คคลต นแบบ 3. ผ เข าร วมก จกรรมอภ ปรายประเด นคำถามเพ อหาคำตอบ ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 15

17 4. แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ และผ เข าร วมก จกรรม อภ ปรายคำตอบ 5. แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ และผ เข าร วมก จกรรม อภ ปรายเก ยวก บป ญหา ว ธ แก ป ญหา และสร ปการเร ยนร ทางส ขภาพท ได ร บ ในทางปฏ บ ต น น นอกจากการท เราจะเร ยนร จากกรณ ต วอย างหร อ บ คคลต นแบบแล วน น เราอาจท จะสามารถพ ฒนาให กล มประชาชน เป าหมายม พฤต กรรมส ขภาพท ด ข นได โดยการจ ดประกวดบ คคลต นแบบ เพ อให เก ดการแข งข นหร อพ ฒนาพฤต กรรมส ขภาพให ด ข น และทำให เราได บ คคลต นแบบทางส ขภาพมากข นในช มชน สามารถท จะหย บยกเป นกรณ ศ กษาต อไปได ในอนาคต 2.5 การใช สถานการณ จำลอง ในบางคร งการจ ดการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพน น ก อาจไม สามารถท จะใช สถานการณ จร งมาเป นส อในการจ ดการเร ยนร ได การจ ดการเร ยนร โดยใช สถานการณ จำลองจ งเป นอ กทางเล อกหน ง โดยม ข นตอน การจ ดการเร ยนร ด งน 1. ข นเตร ยม แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพเตร ยม สถานการณ โดยกำหนดจ ดม งหมายของการเร ยนร เล อกร ปแบบและข นตอน ท เหมาะสม เข ยนเน อหารายละเอ ยดและอ ปกรณ ท ต องใช 16 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

18 2. ข นดำเน นการ แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพอธ บาย บทบาทหร อกต กา ว ธ การเล น ว ธ การประเม นผลแล วทำการแบ งกล มผ เข าร วม ก จกรรม ให ปฏ บ ต ก จกรรมท กำหนด โดยม แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรม ส ขภาพให คำแนะนำ ด แลการเล น ส งเกต จดบ นท ก และประเม นผ เข าร วม ก จกรรมเป นรายบ คคล 3. ข นสร ป แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพจะช วยสร ปด วยการ ว เคราะห กระบวนการเร ยนร เปร ยบเท ยบบทเร ยนท ได ร บจากสถานการณ จำลองก บโลกแห งความเป นจร ง หร อเช อมโยงก จกรรมท ปฏ บ ต ไปแล วก บ ว ถ ช ว ต 2.6 การแสดงบทบาทสมมต การแสดงบทบาทสมมต ค อ กระบวนการท ผ สอนใช ในการช วยให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ตามว ตถ ประสงค ท กำหนด โดยการให ผ เร ยนสวมบทบาท ในสถานการณ ซ งม ความใกล เค ยงก บความเป นจร ง และแสดงออกมาตาม ความร ส กน กค ดของตน โดยม ข นตอนการจ ดการเร ยนร โดยใช บทบาทสมมต ด งน 1. ข นเตร ยมการ ได แก การเตร ยมจ ดประสงค ของการแสดงบทบาท สมมต ให แน ช ดและเฉพาะเจาะจงว าต องการให ผ เร ยนเก ดความร ความเข าใจ อะไรบ างจากการแสดง และการเตร ยมสถานการณ สมมต ให สอดคล องก บ จ ดประสงค ท กำหนดไว 2. ข นดำเน นการ โดยจะต องม การเล อกผ แสดง เตร ยมความพร อม ของผ แสดง และจ ดฉากการแสดง ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 17

19 3. ข นว เคราะห และอภ ปรายผลการแสดง เป นข นท จะช วยให ผ เร ยนได รวบรวมข อม ลต าง ๆ ท ได ส งเกตเห นและนำมาว เคราะห อภ ปรายจนเก ด เป นการเร ยนร ท ม ความหมายสำหร บตนเอง 4. ข นแสดงเพ มเต ม หล งจากการว เคราะห และอภ ปรายผลการแสดง แล ว กล มอาจจะเสนอแนวทางใหม ๆ ในการแก ป ญหาหร อการต ดส นใจ แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพอาจจะให ม การแสดงเพ มเต มก ได 5. ข นแลกเปล ยนประสบการณ และสร ป หล งจากอภ ปรายเก ยวก บการแสดง แล วแกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพควรกระต นให ผ เร ยนได แลกเปล ยน ประสบการณ ท ม ส วนส มพ นธ หร อเก ยวข องก บเร องท ได ศ กษาแก ก นและก น 2.7 การบรรยายหม การบรรยายหม เป นล กษณะของการให ความร แก ผ ฟ งโดยกล มบ คคล ประมาณ 3 5 คน โดยท กล มบ คคลด งกล าว ควรท จะเป นผ ม ความร และ ประสบการณ ในเร องท จะบรรยาย และม ผ ดำเน นการบรรยายเป นผ ท คอยเช อมข อม ล ของผ ร วมบรรยายแต ละคน ในการดำเน นงานน นจะมอบหมายให ผ ร วมบรรยาย แต ละคนม หน าท พ ดในส วนใดส วนหน งของเร องท จะบรรยายเป นตอน ๆ ต ดต อก น จนจบเร อง โดยกระบวนการของการบรรยายหม น น สามารถดำเน นการได ด งน 1) ก อนการบรรยายหม 1. ควรท จะม การจ ดเตร ยมสถานท /อ ปกรณ ในการบรรยายหม ให พร อม เช น l จ ดท น งสำหร บผ ฟ งให สบายและสามารถมองเห นหน า ผ บรรยายท กคน และสามารถล กข นเด นเข าออกได เม อต องการจะถามหร อ แสดงความค ดเห นเพ มเต ม 18 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

20 l สถานท ควรม ขนาดพอเหมาะก บจำนวนผ ฟ ง ม เวท เคร อง ขยายเส ยง และแสงสว างพอเหมาะ l ควรจ ดท น งสำหร บผ บรรยายในล กษณะร ปคร งวงกลมหร อ เป นแถวตรงโดยจ ดให ผ นำการบรรยายน งอย ตรงกลาง l จ ดเตร ยมอ ปกรณ ต าง ๆ ท จำเป นจะต องใช ในการบรรยายให พร อม 2. ผ ดำเน นการบรรยาย ควรเช ญผ บรรยายท กท านมาประช มก น ก อนถ งว นท จะทำการบรรยายเพ อปร กษาหาร อและแบ งห วข อท จะบรรยาย พร อมท งกำหนดเวลาท แต ละคนจะบรรยาย และอาจจะขอร องให ผ ร วม ประกอบเตร ยมเอกสารมาแจกผ ฟ งด วยหากพอจะจ ดทำได 2) ระหว างการบรรยายหม จะสามารถแบ งบทบาทออกเป น 2 ฝ าย ค อ 1. ผ ดำเน นการบรรยาย จะต องดำเน นการด งน 1.1 นำผ บรรยายท กคนข นบนเวท และเร มการบรรยายตามเวลาท กำหนด 1.2 กล าวเป ดการบรรยาย บอกว าจะบรรยายเร องอะไร พร อม ท งกล าวแนะนำผ บรรยายท กคนตามลำด บ 1.3 เช ญผ บรรยายแต ละท านบรรยายตามลำด บท ได จ ดเอาไว 1.4 จ บประเด นสำค ญ ๆ และจดบ นท กไว เพ อสร ปอย างย อ ๆ หล งจากท ผ บรรยายได บรรยายจบ 1.5 เม อผ บรรยายได บรรยายเสร จท กคนแล ว ควรจะต องเช ญให บรรยายเพ มเต มในส งท ผ บรรยายแต ละท านต องการจะเพ มเต ม 1.6 เป ดโอกาสให ผ ฟ งได ถามคำถาม พร อมท งทำหน าท ตอบ คำถามด วยตนเองบ าง หร อจ ายคำถามให ผ บรรยายท านอ นตอบบ าง ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 19

21 1.7 กล าวป ดการบรรยายด วยการสร ปเร องราวท ได บรรยายมา ท งหมดอย างย อ ๆ อ กคร งหน ง พร อมท งกล าวขอบค ณผ ร วมบรรยายและผ ฟ ง พร อมท งกล าวป ดการบรรยาย 2. ผ บรรยาย ควรจะต องปฏ บ ต ด งน 2.1 จ ดและเร ยบเร ยงเร องท เตร ยมเพ อบรรยายเป นอย างด 2.2 แสดงสถ ต อย างช ดเจนในกรณ ท จำเป นต องใช 2.3 พยายามพ ดให ช ดเจนน าฟ ง และใช ภาษาท เข าใจง าย 2.4 ร กษาเวลาในการบรรยาย 3) เม อจบการบรรยายหม ควรม การประเม นผลการบรรยายหม โดย การส งเกตปฏ ก ร ยาของผ เข าร วมร บฟ งการบรรยาย 2.8 การอภ ปรายหม การอภ ปรายหม ม ล กษณะคล ายคล งก บการบรรยายหม ค อ เป นว ธ การ ท เช ญผ ท ม ความร และม ประสบการณ มากในแขนงเด ยวก นหร อต างแขนง ก นจำนวนประมาณ 3-6 คน มาร วมอภ ปรายในห วข อเร องหร อป ญหาต าง ๆ ท เป นท สนใจของผ ฟ ง จะต างก นก ตรงท ในการอภ ปรายน นผ ร วมอภ ปรายม เสร ภาพอย างกว างขวาง สามารถแสดงความค ดเห นในเร องท อภ ปรายได จะพ ดไปในแนวใดอย างใดก ได ไม จำเป นต องพ ดจำก ดอย เพ ยงห วข อใด ห วข อหน งเท าน น และในขณะท ดำเน นการอภ ปราย ผ ร วมอภ ปรายสามารถท จะ ซ กถามป ญหาหร อข อข องใจระหว างก น และก นได สำหร บเวลาท ใช ในการ อภ ปรายแต ละรอบน น ประมาณ นาท และอภ ปรายก น 1 2 รอบ ส ดแล วแต เวลาท กำหนดให โดย กระบวนการของการอภ ปรายหม น น สามารถดำเน นการได ด งน 20 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

22 1) ก อนการอภ ปรายหม 1. ผ ดำเน นการอภ ปราย ควรท จะพบปะคณะผ อภ ปรายล วงหน า เพ อทำความร จ ก ประสานงานและตกลงก นในขอบเขตของการอภ ปราย ห วข อ อภ ปราย และกำหนดช วงเวลาให เหมาะสม 2. จ ดท น งสำหร บผ ร วมอภ ปรายให เร ยบร อย โดยจ ดให ผ ท พ ดเก งน ง คนละม มโต ะ ผ ท พ ดไม เก งควรจะน งตรงกลาง 2) ระหว างการอภ ปรายหม จะสามารถแบ งบทบาทออกเป น 2 ฝ าย ค อ 1. ผ ดำเน นการอภ ปราย จะต องดำเน นการด งน 1.1 แนะนำคณะผ อภ ปรายท ก ๆ คนตามลำด บ 1.2 กล าวนำการอภ ปราย โดยการช แจงถ งเหต ท นำเอาห วข อเร อง น นมาพ ด 1.3 ขณะท ผ อภ ปรายกำล งพ ด ต องต งใจฟ งพร อมท งสร ปประเด น สำค ญ ๆ เอาไว สำหร บสร ปหล งจากท ผ พ ดแต ละคนพ ดเสร จแล ว 1.4 พยายามทำให บรรยากาศการอภ ปรายเป นก นเองตลอดเวลา 1.5 ร วมการอภ ปรายโดยการถามป ญหาเพ อความกระจ าง 1.6 สร ปตอนท ายของการอภ ปรายให ช ดเจนอ กคร งหน ง 2. ผ อภ ปราย ควรจะต องปฏ บ ต ด งน 2.1 พ ดให ช ดเจน ตรงประเด น และไม ออกนอกเร อง 2.2 ใช เวลาในการพ ดให เหมาะสม ไม ผ กขาดการพ ดคนเด ยวและ ใช ภาษาท ส ภาพ 2.3 ขณะท ผ อภ ปรายอ นพ ด จะต องต ดตามฟ งโดยตลอด พร อมท ง จดข อความอย างย อ ๆ เพ อท จะได พ ดหร ออภ ปรายให ต อเน องก น ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 21

23 3) เม อจบการอภ ปรายหม ควรม การประเม นผลการอภ ปรายหม โดยการส งเกตปฏ ก ร ยาของผ เข าร วมร บฟ งการอภ ปรายหม 2.9 การระดมพล งสมอง เทคน คน ม ล กษณะสำค ญ ค อ ม การแบ งผ เข าร วมก จกรรมเป น กล มเล ก ๆ ช วยก นค ดหาคำตอบหร อทางเล อก สำหร บป ญหาส ขภาพท กำหนด ให มากท ส ดและเร วท ส ดเท าท จะทำได แล วช วยก นพ จารณาเล อกทางเล อกท ด ท ส ดในการแก ป ญหาส ขภาพ หร อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพในกล ม ของตนเอง ซ งอาจม มากกว าหน งแนวทางก ได โดยม ข นตอนในการระดมสมอง 1. กำหนดป ญหาส ขภาพ 2. แบ งกล มเข าร วมก จกรรม และอาจเล อกประธานหร อเลขา เพ อช วยในการอภ ปรายป ญหาส ขภาพและบ นท กผล 3. สมาช กท กคนในกล มช วยก นค ดหาคำตอบหร อทางเล อกสำหร บ ป ญหาส ขภาพท กำหนดให มากท ส ดภายในเวลาท กำหนด โดยป ญหาส ขภาพ ของแต ละกล มอาจเป นป ญหาเด ยวก นหร อต างก นก ได 4. ค ดเล อกเฉพาะทางเล อกในการแก ป ญหาส ขภาพท น าจะเป นไปได หร อเหมาะสมท ส ด 5. แต ละกล มนำเสนอผลงานของตน 6. อภ ปรายและสร ปผล 22 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

24 2.10 การใช แผนท ความค ด การทำแผนท ความค ด น นพ ฒนาจากการจดบ นท กแบบเด มๆ ท บ นท ก เป นต วอ กษร เป นบรรท ด เป นแถว โดยด นสอหร อปากกา มาเป นการบ นท ก เป นคำ ภาพ ส ญล กษณ แบบแผ เป นร ศม ออก รอบๆ ศ นย กลางเหม อนการ แตกแขนงของก งไม โดยใช ส ส นให น าสนใจ โดยสามารถนำมาประย กต ใช ก บการจ ดการ เร ยนร ส ขภาพได อย างหลากหลาย ท งในส วน ของการนำไปใช ก บก จกรรมส ขภาพในช ว ต ส วนต ว การวางแผนป ญหาส ขภาพ การต ดส น ใจแก ป ญหา การนำเสนอ ฯลฯ 2.11 การจ ดม มความร ด านส ขภาพ ม มความร เป นแหล งรวบรวมเอกสาร หน งส อต างๆ นานาชน ด ส งพ มพ ชน ดต างๆ และส อโสตท ศน ต างๆ ซ งให ความร ความบ นเท ง อาจจะ รวมไปถ งการใช เวลาพ กผ อน เหมาะสำหร บการเข ามาใช เวลาว างให เก ด ประโยชน หร อเพ อการเข ามาศ กษา หาความร ให ก บตนเอง สถานท ด งกล าวม การแบ งส ดส วนช ดเจน ม พ นท พอสมควร ม ต ม ช นเร ยง หน งส อ ซ งถ กจ ดเร ยงอย างเป น ระเบ ยบพอท จะเห นภาพได ว า ค อ ม มความร น นเอง ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 23

25 2.12 การจ ดป ายน เทศ ป ายน เทศ หร อท เร ยกก นท วไปว าบอร ดความร เป นแผ นป ายส อ ท ศนว สด ท ประกอบด วย ภาพ ส ญล กษณ ว สด ของจร ง จำลอง ต วอ กษรข อความ ส นๆ ท ม การออกแบบลำด บข นตอนให เหมาะสมก บการเร ยนร ของผ ด และนำ มาต ดต งเพ อแสดงให ผ ด เก ดความร ความเข าใจ เก ดแนวความค ด ได ร บข อม ล ข าวสารและเน อหาว ชาการใหม ๆ ท จะต องเร ยนร ต อไป หร อใช ช วยในการ อธ บายเร องราวต างๆ ให เก ดความเข าใจได ด และรวดเร วย งข น นอกจากน ย งใช ในการทบทวนความร บทเร ยน หร อเหต การณ ท ได เร ยนร ไปแล วให จดจำและ นำไปใช ประโยชน ต อไปได ป ายน เทศต างก บป ายประกาศท วๆ ไป ค อ ม ร ปภาพ ส ญล กษณ ว สด และต วอ กษรข อความส นๆ ช วยอธ บายเสร มให ผ ด เก ดการเร ยนร ได ด ข น ส วนป ายประกาศจะม ต วอ กษรข อความเป นใหญ ป ายน เทศจ งจ ดให ด ม ใช จ ด มาให อ านป ายประกาศ ป ายน เทศม หลายร ปแบบให เล อกใช ได ตามความเหมาะสม ก บล กษณะงาน สภาพการณ หร อทร พยากรท ม อย และหาได ง ายในท องถ นน น ร ปแบบการต ดต งป ายน เทศม หลายแบบ เช น แบบต ดถาวร แบบเคล อนท ได แบบต ง แบบแขวน แบบพ บได เป นต น โดยท ว สด ท ใช ทำป ายน เทศ ม มากมายหลายชน ด เช น กระดาษชานอ อย กระดาษอ ด ไม อ ด ผ า เส อกก ร วไม ไผ ตะแกรงไม ไผ สาน ตะแกรงลวด ตะแกรงเหล ก เช อกข ง ลวดข ง ฯลฯ เป นต น ซ งแกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพสามารถท จะสร างสรรค ได ด วยตนเอง โดยเน นการใช ว สด ท หาได ง ายในท องถ นของตนเอง 24 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

26 2.13 การจ ดน ทรรศการ น ทรรศการเป นส อประเภทก จกรรมท นำเอาส อหลายๆ ชน ด มาจ ดแสดง ณ ท ใดท หน ง เพ อให คนด ได ร บข อม ลอ นเป นประโยชน ต อตนเอง ต อบ คคลในครอบคร ว และช มชน ซ งกำล งได ร บความน ยมอย างแพร หลาย ในย คป จจ บ น ไม ว าจะเป นการจ ดน ทรรศการเก ยวก บเร องของส ขภาพอนาม ย การแพทย และสาธารณส ข ศ ลปว ฒนธรรม การศ กษาและการประชาส มพ นธ ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 25

27 3. เทคน คการจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ระด บช มชน การจ ดการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพในระด บช มชน ท แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพสามารถนำมาประย กต ใช ได แก การจ ด เวท ประชาคมด านส ขภาพ การจ ดทำโครงการแก ป ญหาส ขภาพในระด บช มชน และการรณรงค ด านส ขภาพ เป นต น 3.1 การจ ดเวท ประชาคมด านส ขภาพ ประชาคม เป นการรวมต วของสมาช กในช มชนเพ อรวมก นทำก จกรรม ต างๆ ของช มชนด วยตนเอง เช น การแก ไขป ญหาของช มชน การกำหนด ข อตกลงร วมก น โดยกระบวนการม ส วนร วมของประชาชนท ม ว ตถ ประสงค หร อสนใจในเร องเด ยวก น เป นการรวมต วก นตามสถานการณ หร อสภาพ ป ญหาท เก ดข น การดำเน นการเวท ประชาคมน น ม ข นตอนด งน 26 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

28 1. การเตร ยมการก อนการท าเวท ประชาคม ในข นตอนน ผ ดำเน นการ ประชาคม จะต องจ ดเตร ยมเร องต อไปน l การเตร ยมประเด นท ต องการในเวท ประชาคม l การเตร ยมข อม ลเก ยวก บกล มท จะดำเน นการประชาคม l การเตร ยมข นตอน เคร องม อ และอ ปกรณ ส าหร บการท า ประชาคม l การเตร ยมแนวค าถาม l การเตร ยมท มงานจ ดเวท ประชาคม 2. กระบวนการด าเน นการเวท ประชาคม ม ข นตอนด งน 2.1) การท าความร จ กก นระหว างผ เข าร วมอภ ปราย และท มงาน จ ดการ 2.2) บอกว ตถ ประสงค ของการจ ดเวท ประชาคม 2.3) การเกร นน าเข าส ท มาท ไปของประเด นส าหร บการอภ ปราย ในเวท ประชาคม 2.4) การวางกฏ และระเบ ยบของการจ ดเวท ประชาคมร วมก น 2.5) การอภ ปรายประเด นหร อป ญหา 2.6) การสร ป 3. กระบวนต ดตาม-ประเม นผล เป นข นตอนการต ดตาม ไปด ว า ม การด าเน นการอย างใดอย างหน งหร อไม ตามท ได ตกลงก นไว เป นข นตอนท จ าเป นต องเป ดโอกาสให ประชาชนหร อผ ท ม ส วนเก ยวข องได เข ามาม ส วนร วมในการต ดตามผล โดยอาจจะก าหนดบทบาทหน าท ท าแผนการ ต ดตาม และก าหนดว ธ การต ดตามร วมก น และม การต ดตามร วมก นอย าง สม ำเสมอตามแผนท วางไว ในขณะท ข นตอนของการประเม นผล จะดำเน นเพ อ ตรวจสอบการเปล ยนแปลงภายหล งการจ ดเวท ประชาคมว าประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด ข นหร อไม เม อม การจ ดการอย างใดอย างหน งแล ว และเพ อ ประเม นท งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของกระบวนการจ ดเวท ประชาคม ท งหมดว า ได ร บความร วมม อมากน อยเพ ยงใด ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 27

29 3.2 การจ ดทำโครงการแก ป ญหาส ขภาพในระด บช มชน ว ธ การจ ดการเร ยนร เพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพแบบโครงการ เป นว ธ การจ ดการเร ยนร ท ให ประชาชนในช มชน ได ม การจ ดทำโครงการส ขภาพ และดำเน นงานให สำเร จตามโครงการน น น บว าเป นการจ ดการเร ยนร ท สอดคล องก บสภาพช ว ตจร งของผ เข าร วมก จกรรม โดยจะต องเร มทำงานน ด วยการต งป ญหา ดำเน นการแก ป ญหาด วยการลงม อทำจร ง เช น การดำเน นการ โครงการช มชนร กษ สะอาด โครงการจ ดต งสหกรณ ผ กปลอดสารพ ษเพ อ ส ขภาพ เป นต น โดยม ข นตอนในการจ ดการเร ยนร ด งน 1. สร างท มงาน การจ ดต งท มในการดำเน นงานปร บเปล ยนพฤต กรรม ส ขภาพของช มชน โดยม แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพระด บช มชน เป นแกนหล กในการข บเคล อน และร วมดำเน นการในพ นท 2. จ ดทำแผนงาน/โครงการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เป นข นท ม ค ณค าต อประชาชนในช มชนเป นอย างมาก ค อ ประชาชนในช มชนจะช วยก น วางแผนว าทำอย างไรจ งจะบรรล ถ งจ ดม งหมายของส ขภาพ หร อการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพท ตนเองหร อช มชนต องการได จะใช ว ธ การใดในการ ทำก จกรรมท เหมาะสมต อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพหร อการแก ป ญหา ส ขภาพน นๆ 3. จ ดการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพหร อดำเน นการก จกรรม เป นข น ลงม อกระทำก จกรรมส ขภาพ หร อลงม อแก ป ญหาตามแผนงาน/โครงการ ท กำหนด แกนนำปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพคอยส งเสร มให ประชาชน ในช มชนได กระทำตามความม งหมายท กำหนดไว ให ค ดและต ดส นใจ ด วยตนเองให มากท ส ดและควรช แนะให ประชาชนในช มชนร จ กว ดผลการทำ ก จกรรมน นๆ เป นระยะๆ เพ อเป นผลสะท อนป อนกล บให ก บตนเอง เช น การช งน ำหน กสม ำเสมอในกล มผ ป วยโรคอ วน เป นต น 28 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

30 4. ข นประเม นผล เป นข นตอนท ประชาชนในช มชนทำการประเม นผลว า ก จกรรมหร อโครงการส ขภาพท ทำน นบรรล ตามความม งหมายท ต งไว หร อไม ม ข อบกพร องอย างไรและควรแก ไขให ด ข นได อย างไร 3.3 การรณรงค ด านส ขภาพ การรณรงค เป นก จกรรมการส อสารเพ อโน มน าวใจ โดยม การกำหนด ช ดก จกรรมการส อสารท วางแผนไว ล วงหน า รวมถ งการกระทำต างๆ เพ อ แพร กระจายข าวสาร โดยผ านส อจำนวนหน ง ณ ช วงเวลาท กำหนด เพ อให สารเข าถ งประชาชนกล มเป าหมายได มากท ส ด หร อค มค ามากท ส ดต อความ พยายามลงท นลงแรงในการดำเน นงานเพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพใน ช มชนน น การรณรงค เป นว ธ การหน งท ทำให ประชาชนเก ดความสนใจและ ต นต วท งต อป ญหาส ขภาพและการเข ามาม ส วนร วมในการแก ป ญหาส ขภาพของ ช มชน โดยม ข นตอนการดำเน นการด งน 1. เก บรวบรวมข อม ลกล มเป าหมายผ ร บสาร/ประเด นป ญหา/ หล กการ เหต ผล/ความค ดเห น/ข อม ลด านแรงจ งใจ/ ท ศนคต ของกล มเป าหมาย ตลอดจนพฤต กรรมกล มเป าหมายผ บร โภค/ผ ใช บร การหร อประชาชน 2. วางแผนการณรงค โดยจะต องม การดำเน นการด งน l กำหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายท ช ดเจน l กำหนดประเด นหล กท ต องการรณรงค l กำหนดกล มเป าหมายหล ก กล มเป าหมายรอง l กำหนดระยะเวลาการรณรงค l เตร ยมงบประมาณและทร พยากรอ นๆ ในการดำเน นการ ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 29

31 3. การเล อกใช ส อในการรณรงค l กำหนดชน ดของส อท ต องใช ความบ อย/ความครอบคล ม ช วงเวลาท ต องการ l กำหนดเน อหาและร ปแบบข าวสาร กระช บ เข าใจ l จำง าย ไม ซ บช อน 4. นำแผนไปปฏ บ ต (Implementation) โดยกำหนดว นส นส ดของการ รณรงค โดยผ านส อท ได ม การเล อก หร อกำหนดไว 5. ประเม นผลการรณรงค และการทำงาน เพ อว ดประส ทธ ภาพ/ ประส ทธ ผลของการเผยแพร และการใช ส อ ท งน เพ อจะได นำผลจากการ ประเม นมาใช เป นประโยชน และวางกลย ทธ ต อไป 30 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

32 การส อสารส ขภาพในช มชน การดำเน นงานส อสารส ขภาพในช มชน เป นป จจ ยสำค ญประการหน ง ท จะทำให ช มชนม ส ขภาพด การม ส วนร วมของประชาชนในช มชนในด าน การส อสารส ขภาพเป นส งจำเป น โดยพบว า การส อสารส ขภาพในช มชนน น จะเป นการถ ายทอดข อม ลข าวสารด านส ขภาพโดยผ านส อประเภทใดก ได ซ งข อม ลข าวสารด านส ขภาพน นจะม การไหลเว ยนจากท กทางท งภายในช มชน และไปส ภายนอกช มชน โดยอาศ ยส งแวดล อมทางการส อสารต างๆ ตามว ถ การดำเน นช ว ตของช มชนน นๆ อาท เช น การใช ส อพ นบ านเป นเคร องม อส อสาร ส ขภาพ ด งพบว า ม การใช เพลงพ นบ าน หมอลำ กลอนลำ ท ส อถ งคำสอนด าน ส ขภาพต าง ๆ การใช เหต การณ ประเพณ เป นจ งหวะ โอกาส ในการส อสาร เช น การรณรงค งดเหล าเข าพรรษา เป นต น ในขณะเด ยวก นก พบว า ภาคธ รก จ น นม การใช การส อสารท ส งผลท งบวกและลบ ด งจะเห นว าม การโฆษณาขาย ส นค าส ขภาพต าง ๆ โดยอ างอ งประโยชน ต อร างกายเก นจร ง การส อสารเป นองค ประกอบสำค ญของการพ ฒนาในท กแง ม ม และ ท กระด บในการส งเสร มส ขภาพ การส อสารเป นกลไกในการเช อมร อยให เก ด การเปล ยนแปลงโดยเฉพาะในระด บบ คคล ช มชน และท สำค ญค อ การส อสาร ทำหน าท ในการสร างการม ส วนร วมของช มชน การส อสารส ขภาพท ม การนำ มาใช และสร างการม ส วนร วมได ด ค อ ส อพ นบ าน ซ งเป นร ปแบบของการส อสาร ทางว ฒนธรรมท ได ร บการส งสมและส บทอดมาอย างเป นระบบ และก อเก ด เป นการส อสารท เป นเอกล กษณ ของคนในส งคม เช น ประเพณ การละเล นและ พ ธ กรรมต าง ๆ อาท เช น การรำมโนราห ของทางใต การต มโฮมส อนขว ญของ ยโสธร ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 31

33 ส อพ นบ านม บทบาทสำค ญก บการส อสารส ขภาพ ค อ การสร างการม ส วนร วม จ งเป นการส อสารท สามารถสร างการเปล ยนแปลงส พฤต กรรม ส ขภาพท ม ความต อเน อง กรณ ต วอย างส อพ นบ าน เช น โครงการกลองสะบ ดไชย ทางภาคเหน อ การทำประเพณ ขว ญข าว เพ อส งเสร มส ขภาวะทาง จ ตว ญญาณ ส อพ นบ านท ม บทบาทในการสอนสต เช น การฝ กรำมโนราห ส อพ นบ านก บการสอนส งท ยาก เช น การสอนในเร องเพศ ซ งน บว าเป นเร องยาก ก ม นำมาประย กต ใช ได เช น การใช ค าวซอในการสอนเพศศ กษาของทาง ภาคเหน อ (ค าวซอเป นวรรณกรรมท ส บเน องมาจากค าวธรรมซ งแต งข นเพ อ ใช เทศน ให ชาวบ านฟ งท ว ด สำหร บผ ท ไม ได มาฟ งท ว ด ก ได อาศ ยฟ งค าวซอแทน เพราะค าวซอม เน อเร องทำนองเด ยวก นก บค าวธรรมแต ต างก นในร ปแบบของ การประพ นธ ) เป นต น การส อสารส ขภาพในช มชนน น เป นการนำท กษะต างๆมาใช ในการ รวบรวมความค ดเห นของประชาชนในช มชน และม การเคล อนย ายทร พยากร ต างๆท ม อย ในช มชนมาใช เพ อสน บสน นให เก ดนโยบาย กฎหมาย หร อเพ อ ก อให เก ดการม องค กรท แน ช ดในการร บผ ดชอบงานด านการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพในช มชน แนวทางของการดำเน นงานส อสารส ขภาพในช มชนน น จะต องเน น การทำก จกรรมตามท ได ร วมก นวางแผนไว กล าวค อ แกนนำปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพจะต องม บทบาทในการร วมวางแผนในการส อสาร ด านส ขภาพก บประชาชนในช มชน ซ งในกระบวนการดำเน นงานน นอาจม การปร บเปล ยนแผนการดำเน นงานได ตามสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป เพ อให เข าก บช มชนมากท ส ด และควรท จะม การประช ม ปร กษาหาร อ ก บท มดำเน นงานระหว างท ม การส อสารส ขภาพ 32 ว ธ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information