การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP)

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP)"

Transcription

1 การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) โดย ดร.สมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค ความเป นมาและความส าค ญ ป ญหาในการฟ นฟ สมรรถภาพผ พ การ ไม ท วถ ง ไม ครอบคล ม ท กกล มอาย ท กประเภทความพ การ ไม ต อเน อง ไม ย งย น 1

2 ส ทธ โอกาส ความเท าเท ยม เน นผ เร ยน เป นส าค ญ เจตคต ของคนท วไป การฟ นฟ สมรรถภาพต งแต แรกพบความพ การ การพ ฒนา ศ กยภาพ คนพ การ ส อ ส งอ านวยความ สะดวก บร การและความ ช วยเหล ออ นใด ทางการ ศ กษา ตามกฏกระทรวง การจ ดการศ กษา ในร ปแบบท หลากหลาย หล กการ แนวทางพ ฒนาคนพ การ เน นผ เร ยนเป นส าค ญ แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล ส อ ส งอ านวยความสะดวก บร การ ฯลฯ การบร การช วยเหล อระยะแรกเร ม บ รณาการ สหว ทยาการ ประสานการใช ทร พยากรเคร อข าย ภ ม ป ญญาท องถ น การฟ นฟ สมรรถภาพโดยช มชน ม เอกภาพบนความหลากหลาย การเร ยนรวม 2

3 ว ส ยท ศน VISION คนพ การสามารถพ งพาตนเองได ม ค ณภาพช ว ตท ด สามารถ ด ารงช ว ตในส งคมได อย างม ความส ขและม ศ กด ศร ตลอดจน ม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมและ ประเทศ กฎหมายอเมร กา PL ห ามท กโรงเร ยนปฏ เสธเด กเข าเร ยน จ ดการศ กษาให เท าเท ยมเด กท วไป จ ดให สอดคล องก บความแตกต างระหว างบ คคล จ ดสภาพแวดล อมให ม ข อจ าก ดน อยท ส ด จ ดกระบวนการให ท กฝ ายม ส วนร บผ ดชอบ ในการวางแผนจ ดการศ กษา ผ ปกครองม หน าท และร บผ ดชอบตลอดจน ม ส วนจ ดท าแผนฯและม ส วนช วยเหล อในการพ ฒน ความสามารถ 3

4 ความจ าเป นในการจ ดท า IEP ตามกฎหมายในประเทศไทย ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 43 ส ทธ เสมอก น ร บการศ กษาข นพ นฐาน 12 ป มาตรา 55 ส ทธ ได ร บส งอ านวย ความสะดวก มาตรา 80 วรรคสอง ร ฐต อง สงเคราะห ให ม ค ณภาพช ว ตท ด และพ งตนเองได พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 มาตรา 10 จ ดการศ กษาให อย างท วถ งและ ม ค ณภาพโดยไม เก บค าใช จ าย มาตรา 22 ถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญท ส ด มาตรา 24 สอดคล องก บความแตกต าง ระหว างบ คคล มาตรา 28 จ ดให หลากหลาย เพ อพ ฒนา ค ณภาพช ว ต 4

5 ประเภทความบกพร อง 9 ประเภท 1. บกพร องทางการเห น 2. การได ย น 3. ร างกาย 4. สต ป ญญา 5. ภาษาและการพ ด 6. การเร ยนร 7. พฤต กรรมและอารมณ 8. ออท สต ก 9. บกพร องซ าซ อน ความต องการ 1. ส งอ านวยความสะดวก 2. ส อ 3. บร การ 4. ความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา 5

6 ส งอ านวยความสะดวก ไม เท าขาว เคร องพ มพ อ กษรเบร ล 6

7 แว นขยาย 7

8 รถเข น หร อรถโยก กายอ ปกรณ และอ ปกรณ ช วยคนพ การทางการ เคล อนไหว 8

9 9

10 เคร องช วยฟ ง เคร องช วยฟ ง ระบบ FM 10

11 ส อ หน งส อเส ยง ได แก แถบเส ยง แผ นเส ยง แผ นซ ด อ ปกรณ พ ฒนาท กษะการส อสาร ได แก บ ตรค า บ ตรภาพ กรอบหร ออ ปกรณ ท ใช ก าหนด บรรท ดหร อพ นท บร การ การสอนเสร ม กายภาพบ าบ ด ก จกรรมบ าบ ด แก ไขการพ ด ดนตร บ าบ ด ศ ลปะบ าบ ด การประเม นทาง จ ตว ทยาและท กษะ ด านต างๆ 11

12 ความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา การปร บเน อหา หล กส ตร เทคน คการสอน การประเม นส าหร บคน พ การแต ละบ คคล การจ ดอาสาสม คร การแนะแนวครอบคร ว การฝ กอบรมท กษะด าน อาช พ ความหมาย แผนการศ กษาท จ ดท าข นเป นลาย ล กษณ อ กษรส าหร บเด กแต ละคนท ม ความต องการพ เศษ เป นส วนหน งของ กระบวนการเร ยนการสอนท โรงเร ยน จ ดท าข น โดยได ร บความร วมม อและ ความย นยอมจากผ ปกครอง ม ก าหนด ระยะเวลา 1 ป และม การทบทวนแผน ท กภาคเร ยน 12

13 คร ประจ าช น ร ปแบบการจ ดท า IEP ผ บร หาร แพทย,พยาบาล ผ ปกครอง คร ประจ าว ชา หล กการจ ดท า แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล 1. จ ดท าให ก บคนพ การท กคนเป น รายบ คคล 2. ม งพ ฒนาคนพ การอย างเต มศ กยภาพ ท กด าน 3. ท กฝ ายท เก ยวข องม ส วนร วมในการ จ ดท าแผน 4. ครอบคล ม ย ดหย นและสอดคล องก บ กฎหมายท เก ยวข อง 5. ม การประเม นผลเป นระยะๆ อย าง ต อเน องและสม าเสมอ 6. ม ข อม ลให สอดคล องก บความต องการ จ าเป นของคนพ การ 13

14 เน อหาสาระของแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล IEP 1. ข อม ลท ใช ในการจ ดท าแผนฯ (ประว ต ความสามารถ ณ ว นท าแผนฯ จ ดอ อน จ ดเด น) 2. ระยะเวลาเร มต นและส นส ดแผน (1 ป ) 3. จ ดม งหมาย IEP 4. ความต องการ ส อ ส งอ านวยความ สะดวก บร การและ ความช วยเหล ออ น โดยทางการศ กษาตามท ก าหนดใน กฎกระทรวง 5. ความเห นของคณะกรรมการจ ดท า แผนฯ 6. การลงนามของคณะกรรมการจ ดท า แผนฯ 7. การรายงานผลการประเม นผล 8. การปร บปร งและพ ฒนาแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล 14

15 ล กษณะท ด 1. เจาะจง (specific) 2. ว ดได (measurable) 3. ท าได (achievable) 4. ตรงก บความต องการจ าเป น (relevant) 5. ม ก าหนดเวลาแน นอน (timebound) ต อคนพ การ ประโยชน ของ IEP 1. ได ร บความช วยเหล อสอดคล องก บ ความต องการจ าเป น 2. ได ร บส งอ านวยความสะดวก ส อ บร การและความช วยเหล อ 3. ได เร ยนร และพ ฒนาตามศ กยภาพ ของแต ละบ คคล 4. ได ม ส วนร วมในการประเม นผลและ ปร บปร งการจ ดการศ กษา 15

16 ต อผ ปกครอง 1. ปร กษา และขอค าแนะน าก บผ ร บผ ดชอบ เก ยวก บคนพ การแต ละคนได 2. ม ส วนร วม และร บ ร การก าหนดเป าหมาย ในการจ ดท าแผนการช วยเหล อ 3. สามารถขอร บ ส อ ส งอ านวยความสะดวก ฯลฯ 4. ร เข าใจ และสามารถม ส วนร วมในการฝ ก และพ ฒนาการศ กษาของบ ตรได อย าง ถ กต อง 5. ได ม ส วนร วมในการประเม นผลและ ปร บปร งการจ ดการศ กษาให เหมาะสม ต อคร ผ สอน 1. เป นข อม ลในการศ กษาและว เคราะห ผ เร ยน 2. ร ขอบเขตความร บผ ดชอบของตนเอง 3. ท าแผนการสอนให สอดคล องก บผ เร ยนมากข น 4. ม ส อ ส งอ านวยความสะดวก ฯลฯ ตามความ เหมาะสม 5. ประเม น และรายงานความก าวหน าสอดคล องก บ เป าหมาย 6. ม ส วนร วมในการประเม นผลและปร บปร งการจ ด การศ กษา 16

17 ต อสถานศ กษาและผ บร หาร 1. เป นข อม ลในการจ ดผ เร ยนเข าเร ยน ในร ปแบบและระด บท เหมาะสม 2. เป นข อม ลในการวางแผนการบร หาร การจ ดงบประมาณและการจ ดการ เร ยนการสอน 3. ม ส อ ส งอ านวยความสะดวก ฯลฯ ส งเสร มการเร ยน 4. เป นข อม ลพ ฒนาผ เร ยน เป นฐานใน การพ ฒนาหล กส ตรและแนวทางการ จ ดการเร ยนการสอน การน าแผนการจ ดการศ กษา เฉพาะบ คคล ส การปฏ บ ต และประเม นผล 17

18 การจ ดท าแผนการสอนรายบ คคล โดยก าหนด 1. จ ดม งหมาย 2. ว นเร มต น 3. ว นส นส ด 4. ว ธ สอนเทคน คการสอน 5. ส อ 6. เกณฑ การประเม นผล 7. ผลการประเม น การน าแผนการสอนรายบ คคลไปปฏ บ ต 1. ประสานผ เก ยวข องให เด ก ได ร บบร การตามแผนฯ 2. ม การต ดตามผลและจ ดท า รายงานผลการพ ฒนา ความสามารถ 3. ประเม นผล ปร บปร ง ข อม ลและพ ฒนาแผน การจ ดการศ กษาเฉพาะ บ คคล ถ าจ าเป น สามารถเพ มเต มข อม ลได 4. ประเม นผลการด าเน นงาน 18

19 ต วอย าง IEP อ ดมศ กษา เส นทางการจ ดส ง IEP ( Individualized Education Program ) 19

20 สถานศ กษา ศ นย จ งหว ด คนพ การ 1. สร ป 2. E-SpN OnLine E-SpN ศ นย เขต E-SpN 1. ช อ-นามสก ล 2. เลขประจ าต ว 13 หล ก 3. ว นเด อนป เก ด 4. ประเภทความพ การ 5. ท อย ท ต ดต อได 6. สถานศ กษาท ศ กษาอย 7. ระด บช นท ศ กษา เร ยนร วม ช นเร ยนพ เศษ รร.เฉพาะ ฯ กศน. สถาบ นอ ดมศ กษา. 20

21 8. E-SpN ส งท ต องจ ดให เหต ผล ว ธ จ ดการ ส งอ านวยความสะดวก ส อ บร การ ความช วยเหล ออ น ใดทางการศ กษา O ให เปล า O ให ย ม O ให ย มเง นไปจ ดซ อ O ผ ปกครองจ ดหาให ส งท ต องจ ดให เหต ผล ว ธ จ ดการ ส งอ านวยความสะดวก เคร องช วยฟ ง E-SpN ห ต ง ให ย มเง นไปจ ดซ อ ส อ ปทาน กรมภาษาม อไทย ต องการให ร ภาษาม อ นอกจากการห ดพ ด ใหเปล า บร การ พฤต กรรมบ าบ ดและแก ไขพฤต กรรม ม พฤต กรรมไม พ ง ประสงค ผ ปกครองจ ดหาให ความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา อาสาสม คร ช วยควบค มพฤต กรรม ผ ปกครองจ ดหาให 21

22 ค ณสมบ ต ของคนพ การท ม ส ทธ 1. ม ถ นท อย ในประเทศไทย 2. ม ความต องการจ าเป นพ เศษ ทาง การศ กษา ตามท ก าหนดไว ในแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล 3. ลงทะเบ ยนและเข าศ กษาในสถานศ กษา ว ธ การได ร บ 1. ขอย ม 2. ขอย มเง น 3.ขอร บ 22

23 ข นตอนการขอย ม [บ ญช ก.] คนพ การ/ ผ ปกครอง ย นค าขอ + IEP สถานศ กษา ท า ส ญญา ศ นย ข นตอนการขอ [บ ญช ก/ค] ย นค าขอ ส งค ปอง สถานศ กษา 10 ม.ย. คนพ การ/ ผ ปกครอง คณะกรรมการ 10 ก.ค. ศ นย 20 ม.ย. 23

24 ข นตอนการขอย มเง น [บ ญช ข/ค] ส งเอกสารค าขอและหล กฐาน คนพ การ/ ผ ปกครอง ท าส ญญา จ ดซ อแล วส งค นหล กฐาน ให สถานศ กษา ใน 7 ว น สถานศ กษา 20 ม.ย. คณะกรรมการ ศ นย 10 ก.ค. 10 ล าด บข นตอน การขอร บเง นอ ดหน น เพ อจ ดซ อส งอ านวยความสะดวก ส อ บร การและความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา 24

25 ส งบ นท กการให บร การและ ค ปอง เพ อขอร บ โอนเง นเข าบ ญช ผ ให บร การ ผ ให บร การ คนพ การหร อผ ปกครอง ย นแบบขอร บเง นอ ดหน นพร อม แบบ IEP สถานศ กษา - ตรวจสอบความถ กต อง - ส งแบบค าขอฯ ไปย งศ นย การศ กษาพ เศษ จ ดส งค ปองให คนพ การหร อ ผ ปกครอง ศ นย การศ กษาพ เศษ - ตรวจสอบความถ กต อง - ส งเอกสารไปย งคณะอน กรรมการ - พ จารณาอน ม ต หร อยกเล กการ ขอร บเง นอ ดหน น - จ ายค ปองไปย งสถานศ กษา - จ ายเง นตามค ปองให ก บผ บร การ - แจ งผลการอน ม ต รายงานการใช ค ปองและการจ ายเง นไปย งศ นย กระจายส อ น าค ปองไปขอร บบร การ ส งค ปองไปย ง คนพ การหร อผ ปกครอง ภายใน 5 ว นท าการ ส งค ปองไปย ง สถานศ กษาภายใน 5 ว นท าการ ส งค ปองโอนเง น ศ นย กระจายส อ - ส งค ปอง - จ ดท าฐานข อม ล ภายใน 5 ว น พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ (๓) ให จ ดสรรงบประมาณแต ละป เป นเง นอ ดหน นส าหร บคน พ การตามกฏกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การให คน พ การม ส ทธ ได ร บส งอ านวยความสะดวกฯ ในอ ตราท มากกว าแต ไม เก นห าเท า ของเง นอ ดหน นด านส อและ ว สด การศ กษาท จ ดสรรให แก น กเร ยนท วไปต อคน 25

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT LOGO การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT นางสมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค การจ ดการเร ยนร วม การจ ดการเร ยนร วม ค อ การจ ดการศ กษาผ านกระบวนการท หลากหลายเพ อตอบสนองความต

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

แนวทางปฏ บ ต การจ ดการอาช วศ กษาระบบทว ภาค กรอบความค ด

แนวทางปฏ บ ต การจ ดการอาช วศ กษาระบบทว ภาค กรอบความค ด แนวทางปฏ บ ต การจ ดการอาช วศ กษาระบบทว ภาค กรอบความค ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ด าเน นการจ ดการศ กษาด านอาช วศ กษา ซ งสอดคล องก บ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบ ญญ ต การอาช

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information