ประกาศศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ

Size: px
Start display at page:

Download "ประกาศศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ"

Transcription

1 ประกาศศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ เร อง การใช มาตรฐานการศ กษา การกาหนดค าเป าหมายมาตรฐาน การศ กษา และแนวทางการประเม นค ณภาพ เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๕๕๗ ศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ ส งก ดสาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ประกาศศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ เพ อการประก นค ณภาพภายใน ตามท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๕๕ นโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ. ๕๕ ๕๖๑) ท ม งเน นการพ ฒนา ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา การเพ มโอกาสทางการศ กษา การเร ยนร และการส งเสร มการม ส วนร วมของ ท กภาคส วน ท งน เพ อให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ประกอบก บการกาหนดภารก จของ ศ นย การศ กษาพ เศษ ตามพระราชบ ญญ ต การจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ พ.ศ. ๕๕๑ ท ม การจ ดการศ กษา นอกระบบ หร อตามอ ธยาศ ยแก คนพ การ ต งแต แรกเก ดหร อแรกพบความพ การจนตลอดช ว ต และจ ดการ ศ กษาอบรมแก ผ ด แล คนพ การ คร บ คลากร และช มชน โดยคาน งถ งความสามารถของแต ละบ คคล เพ อให สามารถปฏ บ ต ตนในช ว ตประจาว นหร อเข าไปม ส วนร วมทางส งคมได อย างบ คคลท วไป จ งจาเป นต องม การ กาหนดมาตรฐานการศ กษาศ นย การศ กษาพ เศษ เพ อการประก นค ณภาพภายในข น อาศ ยอานาจตามความในมาตรา ๙ () มาตรา ๑ และมาตรา ๘ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ. ๕ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ) พ.ศ. ๕๕ และ (ฉบ บท ) พ.ศ. ๕๕ ท ให ม การ กาหนดมาตรฐานการศ กษา และจ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา โดย ให สถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพ ภายในเป นส วนหน งของกระบวนการจ ดการศ กษาท ต องดาเน นการอย างต อเน อง ศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ จ งให ใช มาตรฐานการศ กษาศ นย การศ กษาพ เศษ เพ อ การประก นค ณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท ายประกาศน เพ อพ ฒนา ส งเสร ม สน บสน น กาก บด แล และ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาต อไป ท งน ต งแต ป การศ กษา ๕๕๗ เป นต นไป ประกาศ ณ ว นท ๑๖ เด อน พฤษภาคม พ.ศ. ๕๕๗ (นางเกตอรอ นท พ ท กษ โคชญาก ล) ผ อานวยการศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ

3 แนบท ายประกาศ มาตรฐานการศ กษาศ นย การศ กษาพ เศษ ประจาจ งหว ดศร สะเกษ เพ อการประก นค ณภาพภายใน ประกอบด วย ๖ ด าน ๖ มาตรฐาน ต วบ งช ๑. มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ม ๑ มาตรฐาน ต วบ งช ๐ คะแนน. มาตรฐานด านคร ม ๑ มาตรฐาน ๙ ต วบ งช ๐ คะแนน. มาตรฐานด านผ บร หาร ม ๑ มาตรฐาน ๖ ต วบ งช ๑๐ คะแนน. มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ม ๑ มาตรฐาน ๗ ต วบ งช ๕ คะแนน ๕. มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ม ๑ มาตรฐาน ต วบ งช ๑๐ คะแนน ๖. มาตรฐานด านการประก นค ณภาพ ม ๑ มาตรฐาน ๖ ต วบ งช ๕ คะแนน มาตรฐาน/ต วบ งช มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน (๑ มาตรฐาน ต วบ งช ) ๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม พ ฒนาการเต มศ กยภาพของแต ละบ คคล ๑.๑ ผ เร ยนม พ ฒนาการตามท กาหนดไว ในแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลและ ๐ แผนการให บร การช วยเหล อเฉพาะครอบคร ว ๐ ๑. ผ เร ยนสามารถพ งพาตนเองได และม ค ณภาพช ว ตท ด ข น ๑๐ มาตรฐานด านคร (๑ มาตรฐาน ๙ ต วบ งช ) ๐ มาตรฐานท คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล.๑ คร ม ค ณว ฒ หร อความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบและคร ม เพ ยงพอ. คร เข าใจปร ชญาการจ ดการศ กษาสาหร บคนพ การ และสามารถประย กต ใช ได. คร ม ความเมตตา และอดทนต อการเอาใจใส ด แลผ เร ยน. คร ร จ กผ เร ยนเป นรายบ คคล และร บร ความเปล ยนแปลงท เก ดก บผ เร ยน.๕ คร จ ดทาแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคล และแผนการให บร การช วยเหล อ เฉพาะครอบคร วตามข อกาหนดของการจ ดทาแผน และม การทบทวนแผนเป น ระยะ.๖ คร จ ดกระบวนการเร ยนร ตามแผน โดยใช เทคโนโลย ส งอานวยความสะดวก ๐ ส อ การเร ยนร บร การ และความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษา ได ตรงตาม ความต องการจาเป นของผ เร ยน.๗ คร ใช เคร องม อ และว ธ การว ดและประเม นผลการเร ยนร ของผ เร ยนอย าง หลากหลาย และสร ปรายงานผลการพ ฒนาผ เร ยนเพ อเข าส ระบบช วงเช อมต อ.๘ คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลใน การปร บการสอน.๙ คร ม ท กษะในการทางานร วมก บผ ปกครอง และท มสหว ทยาการ

4 มาตรฐาน/ต วบ งช มาตรฐานด านผ บร หาร (๑ มาตรฐาน ๖ ต วบ งช ) ๑๐ มาตรฐานท ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล.๑ ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา ความค ดร เร ม และม เจตคต ท ด ต อการจ ด การศ กษาสาหร บคนพ การ ๑. ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วม และใช ข อม ลผลการประเม นหร อ ผลการว จ ยเป นฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ. ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาสาหร บคนพ การให บรรล เป าหมาย ตามท กาหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ. ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพคร บ คลากร ผ ปกครอง และผ เก ยวข อง ให ม ส วนร วมในการพ ฒนาผ เร ยน ๑๐.๕ ผ บร หารสามารถประสานงานภาค เคร อข าย ให คาแนะนา คาปร กษาทาง ว ชาการ แก บ คลากรในศ นย การศ กษาพ เศษ และปฏ บ ต หน าท เต มศ กยภาพ และเต มเวลา.๖ ผ เร ยน ผ ปกครอง และผ เก ยวข องพ งพอใจผลการจ ดการศ กษา ๑ มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา (๑ มาตรฐาน ๗ ต วบ งช ) ๕ มาตรฐานท ศ นย การศ กษาพ เศษม การจ ดทาหล กส ตร การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนและระบบ การให บร การผ เร ยนตามภาระหน าท ท ก าหนด.๑ ม หล กส ตรหร อแนวทางการให บร การช วยเหล อระยะแรกเร มท สอดคล องก บ ประเภทความพ การ. จ ดหร อปร บสภาพแวดล อมให ผ เร ยนได เร ยนอย างม ความส ขโดยผ ปกครองม ส วนร วม. จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาเต มศ กยภาพ. จ ดให ม เทคโนโลย ส งอานวยความสะดวก ส อการเร ยนร บร การ และความ ช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาสาหร บคนพ การเพ ยงพอ ๕.๕ ให บร การฟ นฟ สมรรถภาพคนพ การโดยครอบคร วและช มชนด วยกระบวนการ ทางการศ กษา.๖ จ ดระบบและส งเสร มสน บสน นการจ ดทาแผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลใน โรงเร ยนเร ยนร วม.๗ สน บสน นการจ ดการเร ยนร วมอย างเป นระบบ และประสานงานการจ ด การศ กษาสาหร บคนพ การในจ งหว ด

5 มาตรฐาน/ต วบ งช มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร (๑ มาตรฐาน ต วบ งช ) ๑๐ มาตรฐานท ๕ ศ นย การศ กษาพ เศษม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให เป นส งคมแห งการเร ยนร ๕.๑ พ ฒนาแหล งเร ยนร ในศ นย การศ กษาพ เศษให ผ เร ยนและครอบคร วสามารถ เข าถ งและใช ประโยชน ได ๕. ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรภายในศ นย การศ กษาพ เศษ ระหว าง ศ นย การศ กษาพ เศษก บครอบคร ว ช มชน และภาค เคร อข าย ๑๐ ๕. พ ฒนาผ ปกครองและอาสาสม ครในช มชนเข าร วมร บผ ดชอบและช วยเหล อคน พ การภายในท องถ น มาตรฐานด านการประก นค ณภาพ (๑ มาตรฐาน ๖ ต วบ งช ) ๕ มาตรฐานท ๖ ศ นย การศ กษาพ เศษม ระบบการประก นค ณภาพภายใน ตามท กาหนดในกฎ กระทรวง ๖.๑ กาหนดมาตรฐานการศ กษาของศ นย การศ กษาพ เศษ ๑ ๖. จ ดทาและดาเน นการตามแผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของศ นย การศ กษาพ เศษท ม งเน นให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และม ๑ ค ณภาพช ว ตท ด ๖. จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและใช สารสนเทศในการบร หารจ ดการเพ อพ ฒนา ๑ ค ณภาพของศ นย การศ กษาพ เศษ ๕ ๖. ต ดตามตรวจสอบ และประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของ ศ นย การศ กษาพ เศษ ๐.๕ ๖.๕ นาผลการประเม นค ณภาพท งภายในและภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา ๐.๕ ๖.๖ จ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานการประเม นค ณภาพภายใน ๑

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ระบบการประก นการศ กษาโรงเร ยนสตร นนทบ ร ระบบการประก นการศ กษาภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา ท กโรงเร ยนจะต องจ ดให ม ระบบการประก นการศ กษาภายใน เพ อสร างความม นใจให แก ผ ท เก ยวข องว าผ

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา

ประกาศคณะกรรมการค ร สภา หน า ๒๘๙ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร และสมรรถนะของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษาตามมาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ อาศ ยอ านาจตามความในข อ ๔ และข อ ๙ แห งข อบ งค

More information

เอกสารประกอบการจ ดการอบรม หน วยท ๕ การวางแผนการจ ดการศ กษาท เหมาะสมก บความพ การแต ละประเภท ใบความร แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลและแผนการสอนเฉพาะบ คคล

เอกสารประกอบการจ ดการอบรม หน วยท ๕ การวางแผนการจ ดการศ กษาท เหมาะสมก บความพ การแต ละประเภท ใบความร แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลและแผนการสอนเฉพาะบ คคล ๘๓ เอกสารประกอบการจ ดการอบรม หน วยท ๕ การวางแผนการจ ดการศ กษาท เหมาะสมก บความพ การแต ละประเภท ใบความร แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลและแผนการสอนเฉพาะบ คคล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และท

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT LOGO การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT นางสมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค การจ ดการเร ยนร วม การจ ดการเร ยนร วม ค อ การจ ดการศ กษาผ านกระบวนการท หลากหลายเพ อตอบสนองความต

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ.

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. หน า ๒๙ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP)

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) โดย ดร.สมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค ความเป นมาและความส าค ญ ป ญหาในการฟ นฟ สมรรถภาพผ พ การ ไม ท วถ ง ไม ครอบคล ม ท กกล มอาย ท กประเภทความพ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) บ ญญ ต ให ม การกาหนดมาตรฐาน การศ กษาและให สภาการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมแห งชาต ม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนและ มาตรฐานการศ กษาของชาต

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ คาอธ บายมาตรฐาน การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ หมายถ ง การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยม งเน นการสร างและพ ฒนากระบวนการบร

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ - 131 - ค าช แจงการประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ สายงานบร หารสถานศ กษา (ต าแหน งรองผ อ านวยการสถานศ กษาและผ อ านวยการสถานศ กษา) การประเม นด านท 2 ด านความร

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255.

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. รายงานการประเม นตนเอง งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. ของ ช อ... ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 255..

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information