Brain Based Learning (BBL)

Size: px
Start display at page:

Download "Brain Based Learning (BBL)"

Transcription

1 Brian Base Learning (BBL) 1 Brain Based Learning (BBL) Brain Based Learning หมายถ ง การเร ยนร ท ใช โครงสร างและหน าท ของสมองเป น เคร องม อในการเร ยนร โดยไม สก ดก นการทางานของสมอง แต เป นการส งเสร มให สมองได ปฏ บ ต หน าท ให สมบ รณ ท ส ด ภายใต แนวค ดท ว า ท กคนสามารถเร ยนร ได ท กคนม สมองพร อมท จะทา เร ยนร มาต งแต กาเน ด องค ประกอบ องค ประกอบของกระบวนการเร ยนร แบบ Brain Based Learning ประกอบด วย องค ประกอบของการส งเสร มการค ดต างๆ โดยองค ประกอบการค ดประกอบด วย 1. ส งเร า เป นส อและองค ประกอบแรกท เป นต วกระต นให บ คคลเก ดการร บร ส งเร าทาให เก ดป ญหา ความสงส ย ความข ดแย ง และก อให เก ดการค ด 2. การร บร บ คคลสามารถร บร ด วยประสาทท ง 5 ค อ ห ตา จม ก ล น และผ วหน ง ระด บการ ร บร จะมากหร อน อยข นอย ก บค ณภาพของส งเร า 3. จ ดม งหมายในการค ด ผ ค ดจะต องม จ ดม งหมายท แน นอนในการค ดแต ละคร งว าม เหต ผล เพ ออะไร 4. ว ธ ค ด การค ดแต ละคร งจะต องเล อกว ธ ค ดให ตรงก บจ ดม งหมาย เช น ค ดเพ อต ดส นใจ ควรใช ค ดอย างม ว จารณญาณ ค ดแก ป ญหาควรใช ว ธ ค ดแบบแก ป ญหา กระบวนการ 5. ข อม ลหร อเน อหา เป นความร ประสบการณ หร อข อม ลการร ใหม ท ศ กษาค นคว า 6. ผลของการค ด เป นผลท ได จากการปฏ บ ต งานทางสมองหร อกระบวนการค ดของสมอง กระบวนการเบ องต นท สาค ญของการสอนม 3 ประการ (The Three Elements of Great Teaching) ได แก 1.กระบวนการการผ อนคลาย ( Relaxed Alertness) การสร างอารมณ บรรยากาศในการ เร ยนร ให ด ท ส ด ม ล กษณะผ อนคลาย ท าทาย ให ผ เร ยนม ความร ส กสามารถเร ยนร ได อย างม นใจ ท อยากจะเร ยน จ ดส งแวดล อม โอกาสประสบการณ ท ผ เร ยนสามารถเข าเร ยนร วมได และเช อมโยง การเร ยนร ให ผ เร ยนได เร ยนร ตามเป าหมายของแต ละคนท สนใจ 2.กระบวนการสร างความตระหน ก จดจ อ (Orchestrated immersion) การจ ดประสบ

2 Brian Base Learning (BBL) 2 การณ การเร ยนร ต องส มพ นธ ก บความร ส ก ตระหน ก จดจ อท จะเร ยนของผ เร ยนโดยผ านการได เห น ได ย น ได ดม ส มผ ส ได ช มรส และได เคล อนไหวร างกาย ได เช อมโยงความร เด มมาใช ก บการ เร ยนร ส งใหม ม ความกระต อร อร นท จะแก ป ญหาท เข ามาเผช ญหน าฝ กปฏ บ ต ค นหาคาตอบ 3.หล กในการจ ดประสบการณ ท เป นกระบวนการอย างกระต อร อร น (Active Processing of Experience) เป นการจ ดประสบการณ ท สร างสรรค นาไปส ความแข งแกร งในการเร ยนร โดย จ ดก จกรรมท ม ความหมาย คร ใช คาถามเพ อให น กเร ยนพ จารณา หร อค นหาคาตอบ ข อม ลสาร สนเทศอย างกระต อร อร น และ feed back น กเร ยนอย างสม าเสมอเพ อต องการกระต นให ผ เร ยนได ค ด หาทางพ ส จน หร อค นหาคาตอบ ว เคราะห สถานการณ บนพ นฐานของพวกเขาได ฝ กท กษะการ ต ดส นใจในช วงว กฤต และส อสารบนความเข าใจของตนเอง ป จจ ยการพ ฒนาสมองเพ อการเร ยนร ร วมก น ( Brain Based Learning Development) ผ สอนจาต องม ความร ความเข าใจเก ยวก บธรรมชาต ของสมองเพ อการเร ยนร เพ อจะได บร หารจ ดการเร ยนร ให เก ดประโยชน ต อการพ ฒนาน กเร ยนท ด และเหมาะสม 1. ความร ความเข าใจเก ยวก บสมอง เป นเคร องม อในการออกแบบกระบวนการเร ยนร และ กระบวนการอ นๆ ท เก ยวข องเพ อสร างศ กยภาพส งส ดในการเร ยนร ของมน ษย ความร ความเข าใจเก ยวก บพ นฐานของสมองตามแนวใหม น ค อก ญแจสาค ญต อการ พ ฒนาการเร ยนร ท ได ร บการยกระด บ และให ความสาค ญอย างย งในประเทศต างๆ ท วโลก 2.กระบวนการสร างความตระหน ก จดจ อ (Orchestrated immersion) การจ ดประสบ การณ การเร ยนร ต องส มพ นธ ก บความร ส ก ตระหน ก จดจ อท จะเร ยนของผ เร ยนโดยผ านการได เห น ได ย น ได ดม ส มผ ส ได ช มรส และได เคล อนไหวร างกาย ได เช อมโยงความร เด มมาใช ก บการ เร ยนร ส งใหม ม ความกระต อร อร นท จะแก ป ญหาท เข ามาเผช ญหน าฝ กปฏ บ ต ค นหาคาตอบ 3.หล กในการจ ดประสบการณ ท เป นกระบวนการอย างกระต อร อร น (Active Processing of Experience) เป นการจ ดประสบการณ ท สร างสรรค นาไปส ความแข งแกร งในการเร ยนร โดย จ ดก จกรรมท ม ความหมาย คร ใช คาถามเพ อให น กเร ยนพ จารณา หร อค นหาคาตอบ ข อม ลสาร สนเทศอย างกระต อร อร น และ feed back น กเร ยนอย างสม าเสมอเพ อต องการกระต นให ผ เร ยนได ค ด หาทางพ ส จน หร อค นหาคาตอบ ว เคราะห สถานการณ บนพ นฐานของพวกเขาได ฝ กท กษะการ ต ดส นใจในช วงว กฤต และส อสารบนความเข าใจของตนเอง ป จจ ยการพ ฒนาสมองเพ อการเร ยนร ร วมก น ( Brain Based Learning Development) ผ สอนจาต องม ความร ความเข าใจเก ยวก บธรรมชาต ของสมองเพ อการเร ยนร เพ อจะได บร หารจ ดการเร ยนร ให เก ดประโยชน ต อการพ ฒนาน กเร ยนท ด และเหมาะสม

3 Brian Base Learning (BBL) 3 1. ความร ความเข าใจเก ยวก บสมอง เป นเคร องม อในการออกแบบกระบวนการเร ยนร และ กระบวนการอ นๆ ท เก ยวข องเพ อสร างศ กยภาพส งส ดในการเร ยนร ของมน ษย ความร ความเข าใจเก ยวก บพ นฐานของสมองตามแนวใหม น ค อก ญแจสาค ญต อการ พ ฒนาการเร ยนร ท ได ร บการยกระด บ และให ความสาค ญอย างย งในประเทศต างๆ ท วโลก จากการศ กษาระด บสต ป ญญา (IQ) ของเด กไทยของ ล ดดา เหมาะส วรรณ และคนอ นๆปรากฏผล ด งน ตารางท 1 ผลทดสอบ IQ ของ เด กไทย ระด บสต ป ญญา ต ากว าปรกต ค อนข างต า ปกต ส งกว าปรกต อาย 6-13 ป 5.6% 62.9% 28.7% 0.5% อาย ป 7.5% 58.7% 27.2% 0.5% หมายเหต Q ระด บปกต IQ เฉล ยระด บประถมศ กษา ประมาณ91 ระด บม ธยมศ กษาประมาณ ธรรมชาต ของการเร ยนร ก บสมอง (1) การเร ยนร เก ดข นเม อ - ส งท เร ยนม ความหมายต อผ เร ยน (Meaningful) เก ดข นโดยผ เร ยนเอง (Self-Learning)และ เป นเร องเฉพาะต วของแต ละคน (Personal) (2) สมองม ผลต อการเร ยนร โดยตรง (3) ถ าสมองได ร บการพ ฒนา การฝ กฝน การใช การบาร งร กษาท เหมาะสมจะนาไปส ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของการเร ยนร (4) อ ตราการเร ยนร ของสมองส งส ดเม ออาย 0-10 ป ซ งเป นโอกาสทองของการเร ยนร (5) สมองจะเร ยนร ในเร องหล กค อ กล ามเน อม ดใหญ ม ดเล ก การมองเห น คาศ พท ภาษา ดนตร ส นทร ยะ คณ ตศาสตร และตรรกะ ส งคมและอารมณ ความร ส ก Brain Based Learning หมายถ งการเร ยนร ท ใช โครงสร างและหน าท ของสมองเป น เคร องม อในการเร ยนร โดยไม สก ดก นการทางานของสมอง แต เป นการส งเสร มให สมองได ปฏ บ ต หน าท ให สมบ รณ ท ส ด ภายใต แนวค ดท ว า ท กคนสามารถเร ยนร ได ท กคนม สมองพร อมท จะทา

4 Brian Base Learning (BBL) 4 เร ยนร มาต งแต กาเน ด BBL ม หล กการท ผ สอนอาจนาไปใช เป นข อค ดก อนออกแบบก จกรรมให ก บ ผ เร ยนไว 12 ข อ ค อ 1. สมองเปร ยบเสม อนผ ดาเน นการสามารถปฏ บ ต ก จกรรมหลายอย างในเวลาเด ยวก นได 2. BBL เป นการเร ยนร ท เก ยวข องก บสร รว ทยาท งหมด 3. BBL เป นกระบวนการค นหาคาตอบในต วม นเอง 4. BBL เป นกระบวนการเร ยนร ท เป นระบบและม แบบแผน 5. BBL เป นกระบวนการเร ยนร ท เก ยวข องก บอารมณ และ ว กฤตการณ นาไปส การวางแบบการ เร ยนร ท ด 6. สมองม กระบวนการทางานของท กส วนโดยพร อมเพร ยงก น 7. BBL เป นการเร ยนร ท เก ยวก บจ ดสนใจและการร บร ท อย รอบนอก 8. BBL เป นการเร ยนร ท เก ยวก บจ ตสาน กและจ ตใต สาน ก 9. BBL เป นการเร ยนร ท เก ยวก บการจาและการล ม 10. เราจะเข าใจได ด ท ส ดเม อความจร งท เร ยนร อย ในความทรงจาของเราโดยธรรมชาต 11. การเร ยนร จะม ประส ทธ ภาพเพ มข นเม อถ กท าทายและห ามบ งค บข เข ญ 12. สมองของแต ละคนม ล กษณะเฉพาะพ เศษไม เหม อนก น นอกจากน การสอนตามแนวทาง Brain Based Learning ย งคาน งถ ง หล กการธรรมชาต กระบวนการเร ยนร ของมน ษย (The Natural Human Learning Process) มน ษย ม ระบบประสาท ม เซลสมองม จ ดเช อมต อเซลสมองหลายๆอ นท เป นเคร อข าย และการเร ยนร ส งใหม จะเร มต นท เซล สมอง ( body) ซ งม สายใยประสาท( dendrite ) เป นต วร บข อม ล โดยจะม จ ดเช อม ( Synapse ) ระหว างประสาท ( neuronal)และ dendriteจะเก ดมากข นและเช อมต อเป นเคร อข ายมากข นเม อถ ก กระต นและม การปฏ บ ต การเร ยนร และถ าหากมน ษย ม อารมณ ทางลบ สมองจะหย ดการหล งสาร ถ า ม อารมณ ทางบวกสมองจะหล งสารเคม ไหลผ าน synaptic gap จะทาให ความจาและการค ดเพ ม ประส ทธ ภาพมาก ธรรมชาต ของ สมองชอบเร ยนร และร ว ธ การเร ยนร มาต งแต เก ด การเร ยนร เก ด จากการปฏ บ ต และการทาส งท ผ ดพลาดให ให ด ข นถ อว าเป นการเร ยนร การเร ยนร เร มจากการ เช อมต อความร เด มและความร ใหม จะเร ยนร อะไรต องทาหร อปฏ บ ต ส งน น สมองได ทางาน มาก ผ เร ยนได ปฏ บ ต ก จกรรมมากๆจะทาให dendriteม การเช อมต อมากข นและถ าไม ใช สมองม น ส วนท ไม ใช ก จะฝ อ ส ญหายไป ถ าสมองถ กใช ถ กกระต นdendrite จะเพ มมากข นจะทาให การทางาน ของสมองม ประส ทธ ภาพ สมองของเราม ธรรมชาต ในการค ดมาต งแต กาเน ดคร ต องเข าใจว ธ การ

5 Brian Base Learning (BBL) 5 เร ยนร ของสมองๆเป นอว ยวะท ม พล งในต วเอง หากเก ดความส ขและความพอใจ สมองจะผล ต สาร endorphins ออกมาซ งเป นฮอร โมนท เป นประโยชน ต อร างกายมน ษย แหล งอ างอ ง พ ชร ว ลย เกต แก นจ นทร. การบร หารสมอง. กร งเทพฯ : สถาบ นพ ฒนาค ณภาพว ชาการ, 2544 ส ว ทย ม ลคา. ครบเคร องเร องการค ด. กร งเทพฯ : ห างห นส วนจาก ด ภาพพ มพ, นายอน นต เพ ยรพาน ชย. แนวทางการจ ดการความร ในสถานศ กษา. สาน กงานเขตพ นท การศ กษา อ บลราชธาน เขต1, มปป. ท มา:

6 Brian Base Learning (BBL) 6 เทคน คการเร ยนการสอนท นามาใช ในการจ ดการ เร ยนการสอนแนวทาง Brain Based Learning เทคน คการเร ยนการสอนท นามาใช ในการจ ดการเร ยนการสอนแนวทาง Brain Based Learning เทคน คการเร ยนการสอนท นามาใช ในการจ ดการเร ยนการสอนตาม Brain Based Learning อาจทาได หลายร ปแบบ เช น 1. เทคน คจ ดการเร ยนการสอนโดยใช กระบวนการแก ป ญหา ( Problem Solving ) ให น กเร ยนใช กระบวนการค ดในการแก ป ญหาเพ อค นหาคาตอบซ งเป นการนาความร ความเข าใจ เก ยวก บสมอง ความสามารถของสมองมาออกแบบก จกรรมตามหล กการ Brain Based Learning เช น ให น กเร ยนวางแผนในการแก ป ญหา ปฏ บ ต จร งโดยการศ กษา ส บค นข อม ลและว เคราะห ข อม ล ท เก ยวข องโดยใช ความสามารถของสมองท งซ กซ ายและขวา ในการทางานและในขณะเด ยวก น จ ด ก จกรรมให น กเร ยนร จ กเช อมโยงความร ส ประสบการณ จร ง ม ท กษะปฏ ส มพ นธ ทางส งคมก บ ผ เก ยวข องโดยใช ประสาทส มผ สต างๆ ได ปฏ บ ต จร งได เร ยนร ในส งท ม ความหมายและท าทายต อ ผ เร ยนสามารถเช อมโยงแก ป ญหาในช ว ตจร งได 2. เทคน คการจ ดการเร ยนการสอนพห ป ญญา( Multiple Intelligences) เป นเทคน คการจ ด ก จกรรมท ส งเสร มให น กเร ยนค ด ปฏ บ ต อย างม ส วนร วม เช อมโยงประสบการณ และสภาพ ธรรมชาต แวดล อมอย างบ รณาการโดยให น กเร ยนใช ความสามารถทางป ญญาหลายด านเช น ความสามารถทางป ญญาใน การเข าใจผ อ น(ทางานร วมก บผ อ นเป นกล มได ) เข าใจตนเอง(ร ท จะ ปร บปร งงาน/เข าใจว ธ การเร ยนร ของตนเอง) ใช ความสามารถทางป ญญาในการเคล อนไหว(ปฏ บ ต ก จกรรม แสดงความร ส ก) เข าใจธรรมชาต (เล า เข ยนเร ยนร เก ยวก บส งแวดล อมท งคนและ ธรรมชาต ) ได ใช ความสามารถทางภาษา (อ าน เข ยน พ ด ฟ งส อสารได )ใช ความสามารถทางม ต ส มพ นธ ( การทาโมเดล แผนภ ม มองภาพรวมส งท เร ยนร )ใช ความสามารถด านดนตร (ร องเพลง แสดงในส งท เร ยนร ) และได ใช ความสามารถทางป ญญาในการใช เหต ผล(อธ บาย เปร ยบเท ยบ ส งท เร ยนร )ซ งเทคน ค Multiple Intelligences เป นการออกแบบจ ดก จกรรมโดยนาหล กการ Brain Based Learning ท เก ยวก บความร ความเข าใจทางาน ความสามารถของสมองหร อป ญญาของมน ษย ม หลายด าน สมองของมน ษย แต และคนม แตกต างก น สมองของมน ษย ทางานเป นระบบ และทางาน พร อมก นหลายด านได สมองมน ษย จะทางานได อย างม ประส ทธ ภาพเม อการเร ยนร น นผ านระบบ ประสาทส มผ ส (ห ตา จม ก ล น ผ วกาย)

7 Brian Base Learning (BBL) 7 3. เทคน คการนาล ลาว ธ การเร ยนร ( Learning Style) มาใช ในการเร ยนการสอน ท ซ งล ลา ว ธ การเร ยนร ของแต ละคนม ความหลากหลายและแตกต างก น ให น กเร ยนได เร ยนร ด วยการเห น (Visual) ได แก การพาศ กษาด งาน ให ด ว ด โอ ด ท ว การแสดง ออกแบบว ธ การเร ยนร ด วยโสต ประสาท ( Auditory) ได แก การบรรยาย อภ ปราย การสนทนาพ ดค ย การฟ งจากเทป บ นท กเส ยง ว ทย โทรท ศน หร อในสถานการณ ต างๆ และออกแบบว ธ การเร ยนร ด วยการกระทา แตะส มผ ส และการเคล อนไหว ( Tactile and Kinesthetic)ได แก การสาธ ต การทดลอง การลงม อ ปฏ บ ต จร ง ซ งล ลาด งกล าวเป นการนาหล กการ Brain Based Learning ด านการใช ความร ความ เข าใจเก ยวก บสมองมาเป นเคร องม อในการออกแบบล ลาการเร ยนร เพ อสร างศ กยภาพส งส ดของ มน ษย หร อผ เร ยนโดยคาน งถ งการทางานของสมอง โดยออกแบบการเร ยนร ควรจ ดก จกรรมท สอดคล องก บธรรมชาต การทางานของสมอง ให สมองท งสองซ ก(ซ าย/ขวา)ทางานอย างสมด ลด าน ความร ส ก ถ าผ เร ยนได เร ยนร ผ านความร ส กชอบส งท เร ยนร จะเร ยนร ได ด ด านร างกาย ถ าร างกาย ได เคล อนไหว ปฏ บ ต จะเร ยนร ได ด ด านส งแวดล อม เส ยง แสง อ ณหภ ม สถานท เร ยนย อมม ผล ต อการเร ยนร ของผ เร ยน ด านส งคม การทางานร วมก บผ อ นจะทาให เก ดการเร ยนร ได ด หากคนๆ น นชอบทางานก บผ อ น และด านท ศนคต ความชอบ ไม ชอบ และการม แรงจ งใจ ม ผลต อการ เร ยนร 4. เทคน คการการเร ยนการสอนท คาน งถ งธรรมชาต กระบวนการเร ยนร ของมนน ษย (The Natural Human Learning Process) เป นการจ ดก จกรรมท ให น กเร ยนทาก จกรรมท ง รายบ คคล กล มเล ก และท งช นในแต ละข นตอนและเน นให น กเร ยน ค ด ปฏ บ ต อย างม ส วนร วมโดย นาหล กการทางานของสมองมาใช ในการออกแบบก จกรรมซ งม 6 ข นค อข นตอนท 1 - เป นข น เตร ยมความร ป จจ บ นมาใช ในการเร ยนร ข นตอนท 2 เป นข นเร มเร ยนร จากประสบการณ และฝ ก ปฏ บ ต ข นตอนท 3 เป นข นรวมท กษะพ นฐานใหม และฝ กปฏ บ ต ข นตอนท 4 เป นข นร รายละเอ ยด เพ มมากข น ข นตอนท 5 เป นข นใช และปฏ บ ต อย างคล องแคล ว ข นตอนท 6 เป นข น ปร บปร ง งาน ให ด ข นอย างต อเน อง/ประย กต ใช อย างกว างขวาง 5. เทคน คการเร ยนการสอนท ใช สมองเป นฐานในการเร ยนร (Brian _Based_) เป นการจ ด ก จกรรม โดยผ านประสาทส มผ สท ง 5 ( ตา ห จม ก ล น ผ วกาย)เช นจ ดก จกรรมกระต นให ด ให ฟ ง เส ยง ให ดมกล น ให แสดงท าทาง (ภาษากาย)ได เคล อนไหว ให ให ช มรสชาต ได ส มผ สและลองทา ด ซ งนาหล กการทางาน และธรรมชาต ในการเร ยนร ของสมองมาออกแบบก จกรรมให น กเร ยนได ค ด ต ดส นใจ และลงม อปฏ บ ต โดยผ านประสาทส มผ สท ง 5 ด วย ว ธ การท หลากหลาย การจ ดการเร ยนการสอนคร สามารถนาหล กการทางาน ธรรมชาต ของสมองไปใช ออกแบบ การเร ยนร ได หลายเทคน คว ธ การ ซ งข นอย ก บจ ดประสงค และเป าหมายการสอนในแต ละคร ง

8 Brian Base Learning (BBL) 8 แหล งอ างอ ง 0NHL%20Center x.htm ท มา:

9 Brian Base Learning (BBL) 9 แนวทางการจ ดกระบวนการและส อการเร ยนร แบบ Brain Based Learning สาหร บโรงเร ยน แนวทางการจ ดกระบวนการและส อการเร ยนร แบบ Brain Based Learning สาหร บโรงเร ยน 1.จ ดส งแวดล อมท กระต นความสนใจ กระต นการเร ยนร เช น อ ปกรณ ท ม ส ร ปทรง สถาป ตยกรรม ส งท ผ เร ยนออกแบบก นเอง(ไม ใช คร ออกแบบให ) เพ อให ผ เร ยนร ส กม ส วนร วมและ ม ความเป นเจ าของ 2.สถานท สาหร บการเร ยนร เป นกล มร วมก น เช นท ว าง ๆ สาหร บกล มเล ก ซ มไม โต ะห น อ อนใต ต นไม ปร บท ว างเป นห องน งเล นท กระต นการม ปฏ ส มพ นธ จ ดสถานท ท กระต นให เก ดการ เร ยนร เป นกล ม 3.จ ดให ม การเร ยนร ท งในและนอกห องเร ยน ม การเคล อนไหวกระต นสมองส วนควบค ม การทางานของกล ามเน อก บสมองส วนหน า ให สมองได ร บอากาศบร ส ทธ 4.ท กส วนของโรงเร ยนจ ดให เป นแหล งเร ยนร เร ยนท ไหนก ได เช น บร เวณเฉล ยง ทาง เช อมระหว างต ก สถานท สาธารณะ 5.เฝ าระว งเร องความปลอดภ ย ลดความเส ยงต าง ๆ โดยเฉพาะช มชนเม อง 6.จ ดสถานท หลากหลายท ม ร ปทรง ส แสง ช อง ร 7.เปล ยนแปลงส งแวดล อมบ อย ๆ เพ อให เด กม ปฏ ส มพ นธ ก บส งแวดล อมอย างหลากหลาย จะกระต นการทางานของสมอง เช น เวท จ ดน ทรรศการซ งควรเปล ยนแปลงเป นร ปแบบต าง ๆ 8.จ ดให ม ว สด ต าง ๆ ท กระต นการเร ยนร พ ฒนาการต าง ๆของร างกาย มากมาย หลากหลายและสามารถนามาจ ดทาส อประกอบการเร ยนร ท ม ความค ดใหม ๆ โดยม ล กษณะบ รณา การไม แยกส วนจ ดม งหมายหล กค อ เป นว สด ท ทาหน าท หลากหลาย 9.กระบวนการเร ยนร ท ย ดหย น เหมาะสมก บสมองของแต ละคนและสภาวะท เปล ยนแปลงไป 10.จ ดให ม สถานท สงบและสถานท สาหร บทาก จกรรมร วมก บผ อ น 11.จ ดให ม ท ส วนต ว เป ดโอกาสให ผ เร ยนแสดงออกถ งเอกล กษณ ของตน จ ดสถานท ส วนต วของตนและสามารถแสดงความค ด สร างสรรค ของตนได อย างอ สระ 12.ต องหาว ธ ท จะให ช มชนและส งแวดล อมเพ อการเร ยนร มากท ส ด สนามเด กเล นในช มชน แหล งเร ยนร ในช มชนและทาให โรงเร ยนเป นแหล งเร ยนร ตลอดช ว ต นาเทคโนโลย การเร ยนทางไกล ช มชน ภาคธ รก จ บ าน ต องนาเข ามาม ส วนและเป นทางเล อกในการเร ยนร สาหร บการจ ดการศ กษาปฐมว ย ซ งถ อว าเป นช วงแรกของการเร ยนร ท กโรงเร ยนสามารถ ทาแนวทางการจ ดกระบวนการและส อการเร ยนร แบบ Brain Based Learning ไปปร บใช เตร ยมการ

10 Brian Base Learning (BBL) 10 ได จะเห นว าแนวทางหลายอย างปฐมว ยจ ดอย แล ว ค อ 6 ก จกรรมหล กในก จกรรมประจาว น ส วน ใหญ สอดคล องก บแนวทางด งกล าว ซ งผ บร หาร คร ผ สอนควรส งเสร มและเน นให จร งจ ง เพราะ เป นนโยบายระด บชาต การจ ดสภาพส งแวดล อมท เอ อต อการจ ดการเร ยนร แบบ BBL 1.จ ดตกต างห องเร ยนให ม ส เข ยว เหล อง เป นส วนใหญ 2.ห องเร ยนและบร เวณรอบๆห องเร ยนม ต นไม ร มร น 3.จ ดการเร ยนร แบบกล มร วมก น กระต นการม ปฏ ส มพ นธ ท ด ต อก น 4.จ ดให ม สถานท อ ปกรณ ต าง ๆอย ในสภาพปลอดภ ย 5.จ ดให ม การเร ยนร จากของจร ง ประสบการณ ตรงโดยผ านประสาทท ง 5 (การมองเห น การได ย น การได กล น การได ช ม การส มผ ส) 6.จ ดให เด กได ฟ งเพลงกล อมเด ก เพลงคลาสส ค ฟ งน ทาน อ านหน งส อให เด กฟ ง 7.จ ดให เด กได เล น ฝ กก บเคร องเล นท ม เส ยงดนตร อย างสม าเสมอ 8.จ ดให เด กได ส มผ สก บศ ลปะ 9.จ ดให ม ของเล นท ม ร ปทรง ส อย างหลากหลาย 10.จ ดให ม ก จกรรมเคล อนไหวร างกายท กว น 11.เปล ยนแปลงส งแวดล อมบ อย ๆ เช น การจ ดห องเร ยน จ ดน ทรรศการ ฯลฯ 12.การเปล ยนแปลงส งแวดล อมบ อยๆจะเป นการกระต นการทางานของสมอง 13.จ ดการเร ยนร อย างหลากหลาย ย ดหย นตามความแตกต างของผ เร ยน ยาก ง าย ตาม สภาพของผ เร ยน 14.จ ดให ม ท เก บอ ปกรณ และผลงานเป นส วนต วของเด กแต ละคน 15.จ ดให ม ก จกรรมร วมก บช มชน เช น เช ญเป นว ทยากร ร วมก จกรรมว นสาค ญของช มชน ฯลฯ วางแผนใช แหล งเร ยนร ในช มชนให หลากหลาย

11 Brian Base Learning (BBL) 11 ตารางเปร ยบเท ยบความข ดแย งระหว างโครงสร างการทางาน ของสมองก บการจ ดระบบการศ กษาท ดาเน นการอย การค นพบเร องการทางานของสมอง การจ ดการศ กษาในโรงเร ยน 1.ว ยเด กเล กเป นว ยท สมองพ ฒนาและเร ยนร ได มาก 1.การจ ดการศ กษาระด บก อนประถมได ร บความสนใจ ท ส ด ท งย งสาค ญในแง การสะสมข อม ลท จะช วยให น อยท ส ด เช น ไม ถ อเป นภาคบ งค บ ผ เร ยนเช อมโยงก บข อม ลประสบการณ เก าได ด ข น ได งบประมาณน อย จ ดได ไม ท วถ ง ใช คร ท ขาดความร ในระด บท ส งข น ด านการกระต นเพ อช วยพ ฒนาสมองเด กเล ก 2.การท เซลล ใยประสาทของสมองของคนจเช อมโยง 2.การเล ยงเด กเล ก เน นแต เพ ยงการก นอ มนอนหล บ ได ด (ความพร อมในการเร ยนร ) จะต องม ปลอดภ ยทางกายภาพ โดยผ เล ยงท ไม ม ความร เร องการ สภาพแวดล อมแบบปฏ ก ร ยาโต ตอบเช น เด กเล ก พ ฒนาของสมอง เด กบางคนถ กเล ยงในศ นย เล ยงเด ก ท ได ร บการอ มกอด ฟ งเพลง ฟ งภาษาพ ดค ย ได เห น คนด แลม ความร น อย เง นเด อนต า ต องด แลเด กจานวน ภาพท หลากหลายได ส มผ สได ช ม ได เคล อนไหวได มาก แม แต การเร ยนในระด บอน บาล ส วนใหญ คร ก ม สารวจทดลองฯลฯ เด กท ได ร บแรงกระต นภายนอกท ความร น อย สอนแต ภาษาและคณ ตศาสตร เบ องต น เหมาะสมอย างหลากหลาย สมองจะย งพ ฒนามากข น ม ส วนน อยท เป นโรงเร ยนเตร ยมความพร อม ในทางตรงก นข าม ถ าหากไม ม การกระต นให เก ดการ สร างบรรยากาศเร ยนร ท ด และฝ กให เด กเล กใช สมองท ก เร ยนร ในทางใด การเช อมโยงของเซลล ประสาทส วน ด าน น น จะเห ยวแห งตายไป(Use It Or Lose It) 3.โรงเร ยนส วนใหญ เน นการสอนและว ดผลเพ ยง2ด าน 3.ความฉลาดของมน ษย เราม หลายด าน เช น ค อ ภาษาและตรรกคณ ตศาสตร ไม ค อยสน บสน นให Howard Gardner เสนอว าม อย างน อย 8 ด าน ค อ น กเร ยนม ความฉลาดอ ก 1.ภาษา 2.ตรรกคณ ตศาสตร 3.ความเข าใจด านสถานท 6 ด าน ท สาค ญต อการพ ฒนาการเร ยนร อย างเป นองค รวม หร อระยะ/ม ต ของส งต าง ๆ 4.การเคล อนไหวทาง น กเร ยนท เร ยนร 2 ด านแรกได ไม ด จะถ กมองว าเป นคน ร างกาย 5.ดนตร 6.ความส มพ นธ ระหว างบ คคล7. ไม ฉลาด ความฉลาดด านอ น ๆของน กเร ยนจานวนมาก ความสามารถในการเข าใจและพ ฒนาตนเอง8.การ ไม ได ร บการส งเกตและส งเสร มพ ฒนา โดยเฉพาะส งท เข าถ งธรรมชาต ของสรรพส งความฉลาดท กด านม อาจจะเร ยกรวมได ว าเป นความฉลาดทางอารมณ (EQ)และ ความส มพ นธ และช วยส งเสร มเป นประโยชน ต อก น ความฉลาดทางด านจ ตสาน ก(SQ)การสอนในระด บม ธยม และก น ปลาย และมหาว ทยาล ยของไทยเน นความชานาญเฉพาะ ด าน แทนท จะเป ดโอกาสให สมองได เร ยนร สาขาว ชา อย างหลากหลาย เหม อนในสถาบ นการศ กษาท ก าวหน า ทางการศ กษามากกว า

12 Brian Base Learning (BBL) 12 การค นพบเร องการทางานของสมอง การจ ดการศ กษาในโรงเร ยน 4.(สมอง)น กเร ยนแต ละคนม ท วงทานอง(สไตล )การ 4.การจ ดหล กส ตรการเร ยนการสอนจ ดแบบเด ยวก น เร ยนร ท แตกต างก น ม ความพร อมในเร องการเร ยนร สาหร บท กคนในห องเร ยน โดยใช อาย และการสอบเล อน ในแต ละด านในแต ละช วงอาย ท แตกต างก น หาก ช นเป นเกณฑ ห องเร ยนม กใหญ ม น กเร ยนมาก (30-50 ได ร บการส งเกตและส งเสร มอย างเหมาะสม พวกเขา คน)คร ไม อาจส งเกตล กษณะเฉพาะของแต ละคนได หร อ ก จะเร ยนร ได ด คร ท ไม เข าใจว าน กเร ยนม สไตล การเร ยนร และความ 5.การเร ยนร ของสมองเช อมโยงก บอารมณ พร อมท ต างก น ก จะต ดส นแบบหยาบ ๆ ว าคนท เร ยนตาม สมองจะเร ยนร ได ด ในสภาพแวดล อมทางอารมณ ท ไม ท นเพ อน ทาคะแนนส เพ อนไม ได ค อ คนโง น กเร ยน อบอ นเป นม ตร ไม ร ส กว าน ากล ว ม การท าทายให คนน นก จะถ กทาลายความภาคภ ม ใจในต วเอง(Self อยากร อยากเห น แต ไม ถ งก บเป นความเคร ยด การ Esteem)ซ งเป นป จจ ยสาค ญในการเร ยนร และพ ฒนา บรรยายหร อการส อสารท ม ล กษณะเช อมโยงก บ ตนเอง อารมณ ความร ส ก ทาให ผ เร ยนจดจาและเร ยนร ได 5.คร แบบเก า ย งสอนแบบเน นว น ยแบบทหารม การ ด กว าการบรรยายท ไร ความร ส ก ประณาม ด ด า ลงโทษ เฆ ยนต การสร างบรรยากาศ 6.สมองจะเร ยนร ได ด หากผ เร ยนค ดว าส งน นสาค ญ แข งข น แบบทาให น กเร ยนเคร ยด การสอนม กเคร งเคร ยด สาหร บการอย รอดของเขา(ท งทางกายภาพ อารมณ หร อแห งแล ง ส งคมและทางเศรษฐก จ)และอย ท การสะสม 6.การสอนในระบบโรงเร ยน จะสอนตามหล กส ตรตารา ประสบการณ ข อม ลความร มาตามลาด บ รวมท งการ ความร ความเข าใจของผ สอนมากกว าท จะเช อมโยงก บ ป อนข อม ล ท ช วยให สมองสามารถเช อมโยง ความสนใจ ความร เด มของน กเร ยน ม กเป นการสอน ความหมายของความร ใหม ก บความร เก าท ม อย หร อ แบบบรรยายและสอนให ท องจาเป นส วน ๆ แบบไม จากประสบการณ ได เช อมโยงก บความสนใจ ความร เด ม ไม เช อมโยงก บ 7.สมองคนเราเร ยนร จากสภาพแวดล อมภายนอก ประสบการณ ช ว ตจร ง ทาให การสอนเป นเร องน าเบ อ ตลอดเวลา ท งจากครอบคร ว ญาต พ น อง คนใกล ช ด จดจาและเข าใจได ยาก ช มชน ส อว ทย โทรท ศน ฯลฯท งสมองคนเรา เร ยนร ได ตลอดช ว ตรวมท งผ ใหญ และผ ส งอาย

13 Brian Base Learning (BBL) 13 การค นพบเร องการทางานของสมอง การจ ดการศ กษาในโรงเร ยน 8.การด แลและพ ฒนาสมองของคนท งประเทศ 7.การจ ดการศ กษากว าร อยละ90 ของงบประมาณและ โดยเฉพาะว ยต งแต อย ในครรภ มารดา ถ งว ย11ขวบ บ คลากร เน นแต เร องการศ กษาในระบบโรงเร ยนส วน และการให การศ กษาแก พ อแม ผ ปกครอง ผ ใหญ ท ก การพ ฒนานอกระบบโรงเร ยนและตามอ ธยาศ ยย งม น อย คนในส งคมให ช วยด แลเด กและเยาวชน จะเป นการ ท งปร มาณและค ณภาพ บางคร งก พยายามลอกแบบ ลงท นท ค มค ากว าการมาตาม แก ป ญหาเด กม ป ญหา การศ กษาในระบบ ค อ เพ อการสอบเท ยบว ฒ ตามระบบ ในภายหล งมาก โรงเร ยน ส วนว ทย โทรท ศน ส อต างๆใช เพ อความบ นเท ง 9.สมองของน กเร ยนร นป จจ บ นเป นสมองท แตกต าง (สาหร บคนระด บการศ กษาค อนข างต า)และการค า ซ ง ไปจากสมองของคนร นท เป นน กเร ยนเม อ15-20 ป ท นอกจากจะไม ช วยการเร ยนร ท ด แล วย งทาให เก ดผลลบ แล ว ช ว ตของพวกเขาเคล อนไหวเร ว และอย ใน ในการสร างค าน ยมบร โภค เสพส ขส ด เห นแก ต วร นแรง ว ฒนธรรมของส อโทรท ศน และอ นเตอร เน ต ท ม ภาพ เพ มข นด วย และเส ยงเข ามาในสมองของเขาอย างรวดเร ว และ 8.การจ ดระบบการศ กษา รอให คนม ป ญหาแล วถ งมาตาม มากมายด านอารมณ ก ม การเปล ยนแปลงรวดเร ว ทา แก เช น เด กท เร ยนได ช าก มาสอนเสร ม สอนกวดว ชา ให พวกเขาพ ฒนาการเช อมโยงของเซลล ประสาท เด กท ม ป ญหาเฉพาะทาง เช น ป ญญาอ อน ออท สต ก ก ท เข าก บการร บร ส อแบบม ลต ม เด ย ท เร าอารมณ ต องลงท นสร างคร พ เศษเฉพาะทาง เด กเกเร ก ต องลงท น มากกว าการบอกเล า อ านและจ นตนาการ สร างน กจ ตว ทยา น กส งคมสงเคราะห ตารวจ ฯลฯ แบบเก า มาตามแก ไข แทนท จะลงท นป องก นต งแต ต นทาง 9.การสอนท เน นการบรรยาย เพ อจาข อม ลไปสอบโดยไม ม ส อภาพ ท ช วยให เข าใจและจาได ง ายและไม ม การ ออกไปส มผ สของจร ง กลายเป นว ธ การเร ยนร ท แห งแล ง น าเบ อจาได ท มา. ล ดดาว ลย แก ววรรณ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

ความหมายความสาค ญของการเร ยนร น กจ ตว ทยาหลายท านให ความหมายของการเร ยนร ไว เช น

ความหมายความสาค ญของการเร ยนร น กจ ตว ทยาหลายท านให ความหมายของการเร ยนร ไว เช น ความหมาย ความส าค ญของการเร ยนร หล กการจ ดการเร ยนร ความหมายความสาค ญของการเร ยนร น กจ ตว ทยาหลายท านให ความหมายของการเร ยนร ไว เช น ค มเบ ล ( Kimble, 1964 ) "การเร ยนร เป นการเปล ยนแปลงค อนข างถาวรในพฤต

More information

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน)

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) นายแพทย ส ร ยเดว ทร ปาต และคณะ แผนงานส ขภาวะเด กและเยาวชน สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 คานา เราท กคนเก ดมาม ต

More information

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ

งานว จ ยในช นเร ยน นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ งานว จ ยในช นเร ยน ผลการใช แบบฝ กท กษะการเข ยนสะกดคาภาษาไทยของน กศ กษา ระด บช น ปวช. 2 สาขาช างอ เล กทรอน กส ห อง EL 202 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ นางสาวนภาพร วงศ ทาเคร อ แผนกไทย ส งคม ป การศ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ รายงานผลการด าเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการพ ฒนาน กเร ยนให อ านออกเข ยนได ด วยว จ ยในช นเร ยน โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร ก ตต วรรณน สรณ ผ รายงานได ศ กษาหล กการ แนวค ด และทฤษฎ จากเอกสาร งานว จ ยท

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ช อว จ ย การศ กษาผลการใช ส อการสอนช ด Amazing Word ในการจาคาศ พท ภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ผ ทาว จ ย นางสาวบงกช บ ญเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

1. ช อผลงานว จ ย: การศ กษาผลการใช การสอนค ดแบบหมวก 6 ใบของเอ ดเว ร ด เดอ โบโน เพ อพ ฒนาท กษะการค ดแบบม ว จารณญาณของน กเร ยน EP 6/4โรงเร ยน อ สส มช

1. ช อผลงานว จ ย: การศ กษาผลการใช การสอนค ดแบบหมวก 6 ใบของเอ ดเว ร ด เดอ โบโน เพ อพ ฒนาท กษะการค ดแบบม ว จารณญาณของน กเร ยน EP 6/4โรงเร ยน อ สส มช 1. ช อผลงานว จ ย: การศ กษาผลการใช การสอนค ดแบบหมวก 6 ใบของเอ ดเว ร ด เดอ โบโน เพ อพ ฒนาท กษะการค ดแบบม ว จารณญาณของน กเร ยน EP 6/4โรงเร ยน อ สส มช ญแผนกประถม 2. ช อสก ลผ ว จ ย: นางสาวอาจาร ศ ร ร ตนศ กด

More information

(Community Based Rehabilitation)

(Community Based Rehabilitation) ช อหน งส อ CBR Guidelines ขององค การอนาม ยโลก ฉบ บภาษาไทย (Community Based Rehabilitation) ท ปร กษา Mr. Mike Davies ท ปร กษางานด าน CBR ขององค การ CBM และ ผ อานวยการแผนกพ ฒนาโครงการ CBM UK. MS.Silvana

More information

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ อ.ส รพล เอ ยมอ

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information