รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง"

Transcription

1 1Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013

2 รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 2

3 สารบ ญ Contents สร ปการเง น ป งบประมาณ 2556 สารประธานกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ คณะกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ บทบาทของคณะกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ สารผ อ านวยการยาส บ รายนามผ บร หาร โครงสร างการบร หารงาน ว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบายท ส าค ญของโรงงานยาส บ การก าก บด แลองค กรท ด การเป ดเผยข อม ลและข าวสาร รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การบร หารความเส ยง ป จจ ยท ม อ ทธ พลและผลกระทบหล กต อองค กร รายงานว เคราะห ผลการดำเน นงานและฐานะการเง น ล กษณะการประกอบธ รก จ ผลการด าเน นงาน ผลการปฏ บ ต งานตามแผน แผนงานและโครงการในอนาคต ภาวะเศรษฐก จป 2556 และแนวโน มป 2557 ก าวส ป ท 75 ยาส บไทย พ ฒนาก าวไกล เค ยงค ไทยย งย น รายงานของผ สอบบ ญช งบการเง น และหมายเหต ประกอบงบการเง น สถ ต ผลการดำเน นงาน ข อม ลโรงงานยาส บ ผล ตภ ณฑ โรงงานยาส บ Financial Statement 2013 Message from the Chairman TTM Board of Directors Roles of the Board of Directors Message from the Managing Director TTM Executives TTM Management Structure Vision and Missions TTM Major Policies Good Corporate Governance Disclosure of Data and Information Audit Committee's Report Risk Management Main Influencing and Affecting Factors Preformance and Financial Review Business Classification TTM Performances Operating Plan Implementation Performances Future Plans and Projects 2013 s Economic Situation and 2014 s Trends Toward the 75 th Anniversary of TTM : Moving Forward to Sustainability Auditors Report Financial Statements and Notes to Financial Statements Statistical Highlights TTM Information TTM Products 1Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013

4 สร ปการเง น ป งบประมาณ 2556 Financial Statement 2013 ฐานะการเง น ณ ว นท 30 ก นยายน (ล านบาท) เพ ม (ลด) ร อยละ Financial Status at 30 September (million baht) Increase (Decrease) % ส นทร พย Total Assets 26, , รายได Total Revenues 70, , รายจ าย Total Expenses 62, , ก าไรส ทธ Net Profit 7, , เง นโบน ส Bonus เง นน าส งร ฐ Contribution to the Government 61, , (0.33) รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 2 อ ตราส วนทางการเง น Financial Ratios อ ตราส วนส นทร พย หม นเว ยนต อหน ส นหม นเว ยน (เท า) Current Ratio (Times) อ ตราส วนหน ส นรวมต อส นทร พย รวม (เท า) Debt Ratio (Times) อ ตราผลตอบแทนของก าไรส ทธ ต อส นทร พย รวม (ร อยละ) Return on Total Assets (%) อ ตราผลตอบแทนของก าไรส ทธ ต อรายได (ร อยละ) Net Profit Margin on Revenues (%) อ ตราผลตอบแทนของก าไรส ทธ ต อยอดขาย (ร อยละ) Net Profit Margin (%) อ ตรารายจ ายต อรายได (ร อยละ) Total Expenses to Total Revenues (%)

5 ส นทร พย (Total Assets) รายได (Total Revenues) , , , , (ล านบาท/million baht) รายจ าย (Total Expenses) (ล านบาท/million baht) 2553 เง นโบน ส (Bonus) , , , , , , , , , , , , (ล านบาท/million baht) กำไรส ทธ (Net Profit) (ล านบาท/million baht) , , , , , , เง นนำส งร ฐ (Contribution to the Government) , , , Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013 (ล านบาท/million baht) (ล านบาท/million baht)

6 สารประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ Message From the Chairman รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 4 โรงงานยาส บ เป นร ฐว สาหก จ สาขาอ ตสาหกรรมและ พาณ ชยกรรม ส งก ดกระทรวงการคล ง ดำเน นธ รก จการผล ตและ จำหน ายผล ตภ ณฑ ยาส บในประเทศเพ ยงรายเด ยว และนำส งเง น รายได ให แก ร ฐในร ปของภาษ เพ อนำไปใช ในการพ ฒนาประเทศ โดย จำนวนเง นท นำส งร ฐได เพ มมากข นท กป อย างต อเน อง และในป 2556 สามารถนำเง นส งร ฐรวมภาษ ต าง ๆ ได มากกว า 60,000 ล านบาท จ งน บว าโรงงานยาส บเป นองค กรหน งท สำค ญ ท ม ส วนช วยใน การสร างความม นคงทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ สามารถ สร างอาช พ สร างรายได ให ก บเกษตรกรผ ปล กยาส บมาอย างยาวนาน คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ ได ร บการแต งต ง โดยร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล ง ม บทบาทหน าท ในการกำก บ ด แลการบร หารในระด บนโยบายของร ฐว สาหก จให บรรล เป าหมาย ขององค กร และเป นไปตามแนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Directions : SOD) ท กำหนดให เพ มศ กยภาพในการดำเน น ธ รก จ โดยคำน งถ งผลกระทบต อส งคมและส งแวดล อม โดยในส วน ของโรงงานยาส บได เน นการดำเน นงานในเร องท สำค ญ ได แก การยก ฐานะเป นน ต บ คคล การก อสร างโรงงานผล ตยาส บแห งใหม และการ ร กษาส วนแบ งทางการตลาด ซ งคณะกรรมการอำนวยการฯ ต าง ตระหน กด ถ งความสำค ญของเร องด งกล าวและได พ จารณาดำเน นการ ในเร องต าง ๆ อย างรอบคอบ เป นธรรม และเต มความสามารถ การยกฐานะเป นน ต บ คคล เป นเร องท โรงงานยาส บได พยายามดำเน นการให สำเร จตลอดหลายป ท ผ านมา ด วยเล งเห นว า การเป นน ต บ คคลจะทำให การบร หารงานของโรงงานยาส บม ความ คล องต ว เพ มข ดความสามารถในการแข งข น และสามารถขยายฐาน ไปส ธ รก จใหม และท สำค ญค อ ประโยชน ท พน กงานจะได ร บในด าน ส ทธ ประโยชน ต าง ๆ ท เพ มมากข น ส งผลให ช ว ตม ความม นคง ท งใน ป จจ บ นและในอนาคตเม อเกษ ยณอาย การก อสร างโรงงานผล ตยาส บแห งใหม ขณะน ได ม ความ ค บหน าไปมาก คาดว าจะแล วเสร จและเร มดำเน นการผล ตได บางส วนภายในต นป 2559 โรงงานผล ตยาส บแห งใหม จะม เคร องจ กร ท ท นสม ย ท งกระบวนการด านใบยา และกระบวนการด านการมวน และบรรจ เพ อให ได ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล นอกจากน อาคารโรงงานผล ตยาส บย งได ร บการออกแบบให เป น อาคารอน ร กษ พล งงาน ช วยสร างค ณภาพช ว ตท ด เป นม ตรก บ ส งแวดล อมและช มชน ภายใต แนวค ด Factory in the Park การร กษาส วนแบ งทางการตลาด แม โรงงานยาส บจะดำเน นการ ผล ตและจำหน ายผล ตภ ณฑ ยาส บเพ ยงรายเด ยวในประเทศ แต ก ต อง แข งข นก บบ หร ต างประเทศนำเข า รวมท งบ หร ปลอมแปลง และ บ หร ล กลอบหน ภาษ ซ งล วนเป นค แข งสำค ญท แทรกแซงและแย งช ง ส วนแบ งการตลาดของโรงงานยาส บ โดยในป 2556 ส วนแบ ง การตลาดของโรงงานยาส บอย ท ประมาณร อยละ 74 แต อย างไร ก ตาม เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศอ น ๆ แล ว น บว าโรงงานยาส บ ย งสามารถร กษาส วนแบ งทางการตลาดไว ได ด Thailand Tobacco Monopoly (TTM) is a state enterprise in the industry and commerce sector under the Ministry of Finance. TTM is the sole manufacturer and distributor of tobacco in Thailand, and redistributes their revenue in a form of taxes for the country s development. The amount of money redistributed to the State has increased every year, and in 2013 the total amount of taxes paid exceeded THB 60,000 million. Therefore, TTM is considered one of the most important organizations that helps promote the country s economic and social stability, increase jobs, and has, for a long time; increased the income for Tobacco farmers. Appointed by the Minister of Finance, the Board of Directors of the Thailand Tobacco Monopoly was tasked to supervise TTM s management at the policy level in order for the organization to fulfill its mission. This should be in accordance with the Statement of Directions (SOD), which focuses on increasing business efficiency while taking into account social and environmental effects. TTM has focused its efforts on several important developments such as the registration of TTM as a juristic person, the construction of a new tobacco plant, and the protection of TTM s market share. TTM s Board of Directors recognizes the significance of these matters and has overseen these developments thoroughly, fairly, and to the best of their abilities. The registration of TTM as a juristic person has been a priority for many years as it will increase management efficiency, increase competitiveness and promote the diversification to new businesses. More importantly, TTM employees will receive more benefits, resulting in higher financial security at present as well as post-retirement. The construction of a new tobacco plant has progressed significantly and is expected to be completed for partial operation in early This new plant will be equipped with modern technology for leaf-processing, as well as for tobacco rolling and packaging in order to produce high quality products with international standards. In addition, this new plant was designed to be an energy efficient building under the Factory in the Park concept, which will create good quality of life, and is friendly to the community and environment. The protection of market share is important because although TTM is the only manufacturer and distributor in the country, it faces competition from imported cigarettes, as well as from counterfeit cigarettes and illegally imported cigarettes. These are all major competitors to TTM that penetrate and steal its market share. In 2013, TTM has a 74% market share, suggesting a successful protection of market share in comparison to other countries.

7 นอกจากการดำเน นงานในเร องสำค ญด งกล าวแล ว คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บได ให ความสำค ญก บ การพ ฒนาองค กรในท ก ๆ ด านเพ อสร างรากฐานระบบการทำงานให เข มแข ง เตร ยมพร อมร บการแข งข นเช งธ รก จอย างม ประส ทธ ภาพ เม อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ไม ว าจะเป นด านใบยา ด านการผล ต ด านการตลาด ด านการขนส ง (Logistics) ด านบ คลากร และ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งให ความสำค ญก บการสน บสน น ก จกรรมต าง ๆ เพ อส งคมและส งแวดล อมอย างย งย นและต อเน อง มาโดยตลอด การดำเน นงานของโรงงานยาส บจะก าวหน าด วยด ย อมเก ด จากความร วมแรงร วมใจก นของท กคนในองค กรเป นสำค ญ ท งระด บ ผ บร หารและพน กงานระด บปฏ บ ต การ ท ต างต องตระหน กถ งบทบาท หน าท ของตนเอง และต องปฏ บ ต ต อองค กรโดยย ดหล กธรรมาภ บาล และประโยชน ของส วนรวมเป นสำค ญ ท งน เพ อช วยก นนำพาองค กร ให เจร ญเต บโตและก าวไปข างหน าอย างม นคง และเป นองค กรระด บ นำในธ รก จยาส บท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ส งแวดล อม และ ประเทศชาต ส บไป In addition to those important developments, TTM s Board of Directors has paid attention to all aspects of organization development in order to lay a strong foundation for future operations and to effectively prepare against competition from AEC in all aspects from leaf-processing, manufacturing, marketing, and logistics, to human resources and information technology. TTM s Board of Directors has, for a long time, continued to support various social activities and activities that will help sustain the environment. The success of TTM depends greatly on the unification of everyone in the organization, both at the management level and the operational level. Everyone must perform their duties with good governance and place organizational benefits as a priority. This will promote the sustainable growth of TTM to become a leading tobacco manufacturer with social, environmental and national responsibility. 5Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013 นายสมช ย อภ ว ฒนพร Mr. Somchai Apiwattanaporn ประธานกรรมการอ านวยการโรงงานยาส บ Chairman

8 คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ TTM Board of Directors รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 6 1. นายสมช ย อภ ว ฒนพร Mr.Somchai Apiwattanaporn ประธานกรรมการอำนวยการฯ Chairman ดำรงตำแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 63 ป ค ณว ฒ การศ กษา - ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการงานสาธารณะ มหาว ทยาล ยรามคำแหง - บร หารธ รก จบ ณฑ ต (การบ ญช ) มหาว ทยาล ยรามคำแหง ประว ต การอบรม - หล กส ตรการป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐร วมเอกชน (ปรอ.) ร นท 16 ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร - ผ สอบบ ญช ร บอน ณาต (CPA, Thailand) - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านการค าและการพาณ ชย (TEPCoT) ร นท 4 สถาบ นว ทยาการการค า - หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านการบร หารงานพ ฒนาเม อง (มหานคร ร นท 1) สถาบ นพ ฒนาเม อง กร งเทพมหานคร - หล กส ตรผ บร หารระด บส ง (วตท.) ร นท 5 สถาบ นว ทยาการตลาดท น ประสบการณ การทำงาน - ประธานกรรมการโรงงานไพ กรมสรรพสาม ต - ประธานกรรมการองค การส รา กรมสรรพสาม ต - กรรมการธนาคารทหารไทย - กรรมการหล กทร พย นครหลวง - ห วหน าผ ตรวจราชการกระทรวงการคล ง - ผ ตรวจราชการกระทรวงการคล ง - รองอธ บด กรมสรรพสาม ต - ผ อำนวยการสำน ก สรรพากรภาคท 4 กรมสรรพากร - สรรพากรพ นท 13 กรมสรรพากร รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการถ อครองและเก ยวข องก บ ร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 2. พลตำรวจเอก ชลอ ช วงษ Police General Chalor Chuwong รองประธานกรรมการอำนวยการฯ / กรรมการอ สระ Vice Chairman / Independent Director ดำรงตำแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 63 ป ค ณว ฒ การศ กษา - โรงเร ยนเตร ยมทหาร ร นท 10 พ.ศ โรงเร ยนนายร อยตำรวจ (ร ฐประศาสนศาสตรบ ณฑ ต) ร นท 26 พ.ศ ประว ต การอบรม - ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร ร นท 4414 พ.ศ หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การทำงาน - รองผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต - ท ปร กษา (สบ 10) ด านป องก นปราบปราม - ผ ช วยผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต - ผ บ ญชาการตำรวจภ ธร ภาค 1 - ผ บ ญชาการตำรวจภ ธร ภาค 5 รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการถ อครองและเก ยวข องก บ ร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม

9 3. นายไกรสร บารม อวยช ย Mr.Kraisorn Barameeauychai รองประธานกรรมการอำนวยการฯ / กรรมการอ สระ Vice Chairman / Independent Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 62 ป ตำแหน งป จจ บ น ผ ช วยผ จ ดการใหญ ธนาคารกร งเทพ จำก ด (มหาชน) Executive Vice President, Bangkok Bank Public Co., Ltd. ค ณว ฒ การศ กษา - น ต ศาสตรมหาบ ณฑ ต - เนต บ ณฑ ตไทย - น ต ศาสตรบ ณฑ ต ประสบการณ การทำงาน - ผ ทรงค ณว ฒ ด านกฎหมาย คณะกรรมการคด พ เศษ - รองปล ดกระทรวงย ต ธรรม - อธ บด กรมบ งค บคด - ผ พ พากษาศาลอ ทธรณ รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการถ อครองและเก ยวข องก บ ร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 4. นายว บ ลย สงวนพงศ Mr.Wiboon Sanguanpong กรรมการ Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 59 ป ตำแหน งป จจ บ น ปล ดกระทรวงมหาดไทย Permanent Secretary, Ministry of Interior ค ณว ฒ การศ กษา - พ ฒนบร หารศาสตรมหาบ ณฑ ต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร - ร ฐศาสตรบ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ประว ต การอบรม - หล กส ตรการกำก บด แลก จการสำหร บกรรมการและผ บร หารระด บส ง ของร ฐว สาหก จและองค กรมหาชน ร นท 4 สถาบ นพระปกเกล า - หล กส ตรผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส ง (Chief Information Officer) สำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน และศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส - หล กส ตรป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐร วมเอกชน (ปรอ.) ร นท 15 ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร ประสบการณ การทำงาน - อธ บด กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย - รองปล ดกระทรวงการคล ง - ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงใหม - ผ ว าราชการจ งหว ดอ างทอง รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการถ อครองและเก ยวข องก บ ร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 7Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013

10 รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 8 5. นายชาต พงษ จ ระพ นธ Mr.Chartpong Chirabandhu กรรมการ Director ดำรงตำแหน งว นท 18 พฤศจ กายน 2554 อาย 56 ป ตำแหน งป จจ บ น อ ยการพ เศษ ฝ ายสำน กงานคด พ เศษ สำน กงานอ ยการส งส ด Executive Director of Special Litigation, Office of the Attorney General ค ณว ฒ การศ กษา - เนต บ ณฑ ตไทย - น ต ศาสตรบ ณฑ ต ประว ต การอบรม - หล กส ตรการดำเน นคด ทร พย ส นทางป ญญา Department of Commerce USA. (2007) - หล กส ตรป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐ ร วมเอกชน (ปรอ.) ร นท 23 ว ทยาล ยป องก น ราชอาณาจ กร - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส งเสร ม สถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Monitoring the Quality Of Financial Reporting (MFR) สมาคม ส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรผ บร หารระด บส ง (วตท.) ร นท 16 สถาบ นว ทยาการตลาดท น ประสบการณ การทำงาน - อ ยการพ เศษฝ าย สำน กงานคด อาญากร งเทพใต สำน กงานอ ยการส งส ด - อ ยการพ เศษฝ ายคด แรงงาน - อ ยการผ เช ยวชาญพ เศษ สำน กงานคด ทร พย ส น ทางป ญญาและการค าระหว างประเทศ - อ ยการจ งหว ดประจวบค ร ข นธ - รองอ ยการจ งหว ดเช ยงใหม, ชลบ ร, นครราชส มา - ผ ช วยเลขาน การคณะกรรมการร างกฎหมาย สำน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 6. นายภ ทรลาภ ทว วงศ ณ อย ธยา Mr.Pathrlap Davivongsa กรรมการอ สระ Independent Director ด ารงต าแหน งเม อว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 52 ป ตำแหน งป จจ บ น กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท พอร ท ลเน ท จำก ด Managing Director of Portalnet Co.,Ltd. ค ณว ฒ การศ กษา - เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต - พาณ ชยศาสตรและการบ ญช บ ณฑ ต (การตลาดระหว างประเทศ) ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรการกำก บด แลก จการสำหร บกรรมการ และผ บร หารระด บส งของร ฐว สาหก จและ องค การมหาชน ร นท 10 สถาบ นพระปกเกล า ประสบการณ การทำงาน - กรรมการผ จ ดการ กล มบร ษ ท ล ฟว งแลนด แคปป ตอล จำก ด (มหาชน) - ประธานเจ าหน าท บร หาร กล มบร ษ ท ว นโคสท อ นด สเตร ยลพาร ค จำก ด (มหาชน) รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 7. นายพ ฒนพงษ ตน ม ธยา Mr.Pattanapong Tanumathaya กรรมการอ สระ Independent Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 50 ป ตำแหน งป จจ บ น ประธานกรรมการบร หาร/ประธานเจ าหน าท บร หาร บร ษ ท แอสคอน คอนสตร คช น จำก ด (มหาชน) Executive Chairman & CEO, ASCON Construction PLC. ค ณว ฒ การศ กษา - ร ฐศาสตรมหาบ ณฑ ต - Mini MBA - ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต (เคร องกล) ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรการเม องการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยสำหร บผ บร หารระด บส ง (ปปร.) ร นท 11 สถาบ นพระปกเกล า ประสบการณ การทำงาน - กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอเอสซ เอ นจ เน ยร ง แอนด คอนสตร คช น จำก ด - ประธานเจ าหน าท บร หาร บร ษ ทแอสคอน ด เวลลอปเม นท จำก ด - กรรมการบร ษ ท แอสคอน ไอส แลนด ร สอร ท แอนด โฮเต ล จำก ด - กรรมาธ การว สาม ญพ จารณาร างพระราช บ ญญ ต ด แลผลประโยชน ของค ส ญญา (ESCROW) - กรรมาธ การว สาม ญพ จารณาร างพระราช บ ญญ ต หล กทร พย และตลาดหล กทร พย - เลขาน การประจำคณะกรรมาธ การ การต างประเทศ รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม

11 8. นายวร ณเทพ ว ชราภรณ Mr.Waroonthep Watcharaporn กรรมการอ สระ Independent Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 45 ป ตำแหน งป จจ บ น - ผ ช วยกรรมการผ อำนวยการ สำน กรองประธาน กรรมการ บร ษ ทแอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) Vice President-Vice Chairman of the Board Executive Office, Advance Info Service PLC. - กรรมการอ สระ บร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) Independent Director, PTT Public Company Limited ค ณว ฒ การศ กษา - ว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารข อม ล สารสนเทศ) - บร หารธ รก จบ ณฑ ต (การตลาด) ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) ประสบการณ การทำงาน - ผ ช วยกรรมการผ อำนวยการ ส วนงานขาย กล มล กค าองค กร บร ษ ทแอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) - ผ อำนวยการสำน กงานขายกล มล กค าองค กร บร ษ ทแอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) - กรรมการผ จ ดการ บร ษ ทแอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) - ผ อำนวยการสำน กงานการตลาดและผล ตภ ณฑ One-2-Call! บร ษ ทแอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 9. นายพลช ย จ ตต ว ล ยล กษณ Mr.Polchai Jitivilailux กรรมการอ สระ Independent Director ด ารงต าแหน งเม อว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 45 ป ตำแหน งป จจ บ น - รองประธานกรรมการบร หาร เมอร เค ยว เกาะช าง ไฮอเวย Deputy Executive Chairman, Mercure Koh Chang Hideaway - กรรมการผ ทรงค ณว ฒ การทางพ เศษ แห งประเทศไทย Qualified Member, Expressway Authority of Thailand ค ณว ฒ การศ กษา - ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต - ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) ประสบการณ การทำงาน - รองกรรมการผ จ ดการ บร ษ ทเกาะช างอ นเตอร เนช นแนล จำก ด - ท ปร กษา โรงแรมเมอร เค ยวไฮด อเวย เกาะช าง - ท ปร กษา บร ษ ท ด ส วรรณ ร สอร ท จำก ด - รองประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท ส.โชคทองด จำก ด รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 10. นายธนร ชต ว เช ยรร ตน Mr.Tanarat Wichianrat กรรมการอ สระ Independent Director ด ารงต าแหน งเม อว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 57 ป ตำแหน งป จจ บ น กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ธนาคารเพ อการเกษตร และสหกรณ การเกษตร Qualified Member, Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives ค ณว ฒ การศ กษา - ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต บร หารธ รก จ (สาขาการจ ดการ) ประว ต การอบรม - หล กส ตรการพ ฒนาองค กรระด บส ง สถาบ น เพ มผลผล ตแห งชาต กระทรวงอ ตสาหกรรม ประสบการณ การทำงาน - ท ปร กษารองนายกร ฐมนตร - ท ปร กษาร ฐมนตร กระทรวงการพ ฒนาส งคม และความม นคงของมน ษย - ร บราชการตำรวจตระเวนชายเดน - ผ จ ดการฝ ายบร หารงานบ คคล บร ษ ท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำก ด - ผ จ ดการฝ ายก จการพ เศษ บร ษ ท ศร ไทย ซ ปเปอร แวร จำก ด (มหาชน) - ผ จ ดการฝ ายพ ฒนาการทร พยากรมน ษย บร ษ ท ศร ไทยซ ปเปอร แวร จำก ด (มหาชน) - กรรมการ บร ษ ท ซ นเซฟการ ด จำก ด รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 9Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report 2013

12 รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง นายบ ญช ย พ ท กษ ดำรงก จ Mr.Boonchai Pitugdamrongkija กรรมการ Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 59 ป ตำแหน งป จจ บ น ท ปร กษาด านย ทธศาสตร ภาษ สรรพสาม ต กรมสรรพสาม ต Advisor of Excise Tax Stretegic Plan, Excise Department ค ณว ฒ การศ กษา - การจ ดการด ษฎ บ ณฑ ต - เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต - ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (เศรษฐศาสตร การเกษตร) ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรการกำก บด แลก จการสำหร บกรรมการ และผ บร หารระด บส งของร ฐว สาหก จและ องค การมหาชน ร นท 10 สถาบ นพระปกเกล า ประสบการณ การทำงาน - รองอธ บด กรมสรรพสาม ต - ผ อำนวยการสำน กงานสรรพสาม ตภาคท 6 - ผ อำนวยการสำน กแผนภาษ - น กว ชาการภาษ 9 ชช. รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 12. พลโท อด ศ กด ร ตนรามา Lieutenant Gerneral Adisak Rattanarama กรรมการอ สระ Independent Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 62 ป ค ณว ฒ การศ กษา - Master of Business Administration, Preston University, USA. - พ ฒนบร หารศาสตรมหาบ ณฑ ต (ร ฐประศาสนศาสตร ) - ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต โรงเร ยนนายร อย พระจ ลจอมเกล า ร นท 21 ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรการกำก บด แลก จการสำหร บกรรมการ และผ บร หารระด บส งของร ฐว สาหก จและ องค การมหาชน ร นท 11 สถาบ นพระปกเกล า ประสบการณ การทำงาน - ผ ทรงค ณว ฒ พ เศษ กองท พบก - ผ ทรงค ณว ฒ กองท พบก - ผ บ งค บการจ งหว ดทหารบกบ ร ร มย - ผ บ งค บกองพ นทหารราบท 1 กรมทหารราบท ผ บ งค บกองพ นทหารราบท 2 กรมทหารราบท ผ บ งค บกองร อยอาว ธเบา กองพ นทหารราบท 1 กรมทหารราบท 23 - ผ บ งค บหมวดป นเล ก กองร อยอาว ธเบา กรมผสมท 23 - นายทหารฝ ายเสนาธ การประจำร ฐมนตร ว าการกระทรวงกลาโหม - ผ ช วยท ตทหารบกไทย ประจำสถานเอกอ ครราชท ต อ สลามาบ ต ปาก สถาน - ร กษาการผ ช วยท ตทหารบกไทย ประจำสถาน เอกอ ครราชท ต ณ กร งอาก าส ต รก รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 13. นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร Ms.Chularat Suteethorn กรรมการ Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 59 ป ตำแหน งป จจ บ น ผ อำนวยการสำน กงานบร หารหน สาธารณะ Director General of Public Debt Management Office ค ณว ฒ การศ กษา - เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต (นโยบายและการวางแผน) - เศรษฐศาสตรบ ณฑ ต (การเง นการธนาคาร) เก ยรต น ยมอ นด บสอง ประว ต การอบรม - หล กส ตรผ บร หารระด บส ง (วตท.) ร นท 12 สถาบ นว ทยาการตลาดท น - หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคงช นส ง (วปอ.มส) ร นท 1 ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร - หล กส ตรการป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐร วมเอกชน (ปรอ.) ร นท 19 ว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) - หล กส ตรน กบร หารระด บส ง (นบส1) ร นท 41 สำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน - หล กส ตรการกำก บด แลก จการสำหร บกรรมการ และผ บร หารระด บส งของร ฐว สาหก จและ องค การมหาชน ร นท 11 สถาบ นพระปกเกล า ประสบการณ การทำงาน - ผ ตรวจราชการ กระทรวงการคล ง - ท ปร กษาด านเศรษฐก จการคล ง สำน กงาน เศรษฐก จการคล ง - รองผ อำนวยการสำน กงานเศรษฐก จการคล ง - กรรมการบร หารสำรอง ณ ธนาคารโลก กร งวอช งต น ด ซ ประเทศสหร ฐอเมร กา - ผ อำนวยการสำน กนโยบายเศรษฐก จมหาภาค และระหว างประเทศ - ผ อำนวยการกองนโยบายเศรษฐก จระหว างประเทศ - ห วหน าฝ ายสถาบ นการเง นระหว างประเทศ กองนโยบายเง นก - เจ าหน าท เศรษฐก จ สำน กเลขาธ การอาเซ ยน ประเทศอ นโดน เซ ย รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการ ถ อครองและเก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม

13 14. นายทว ป ต นพ พ ฒนก ล Mr.Taveep Tanpipattanakul กรรมการอ สระ Independent Director ด ารงต าแหน งว นท 13 กรกฎาคม 2555 อาย 57 ป ตำแหน งป จจ บ น กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร Qualified Member, Bank for Agirculture and Agricultural Co-operatives ค ณว ฒ การศ กษา - ประกาศน ยบ ตรการจ ดการและพ ฒนาท ด น - ม ธยมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนอำนวยศ ลป จ งหว ดอ ตรด ตถ ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการ บร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Role of the Compensation Committee (RCC) ร นท 16/2013 สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการ บร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การทำงาน - ท ปร กษาสมาช กสภาผ แทนราษฎร จ งหว ดอ ตรด ตถ - ท ปร กษาในการแก ไขป ญหาท ทำก นแก ราษฎร จ งหว ดอ ตรด ตถ - ผ ชำนาญการประจำคณะกรรมาธ การศาสนา ศ ลปะ และ ว ฒนธรรม รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการถ อครองและ เก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม 15. นายต อศ กด โชต มงคล Mr.Torsak Chotimongkol กรรมการ Director ด ารงต าแหน งว นท 19 ต ลาคม 2554 อาย 56 ป ตำแหน งป จจ บ น ผ อำนวยการยาส บ Managing Director of Thailand Tobacco Monopoly ค ณว ฒ การศ กษา - ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต ประว ต การอบรม - หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) - หล กส ตรกลย ทธ การบร การบร หารธ รก จอส งหาร มทร พย ร นใหม ร นท 10 จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ประสบการณ การทำงาน - ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท แคปป ทอล เอ นจ เน ยร ง เน ตเว ร ค (มหาชน) - ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท เอ อว ทยา จำก ด (มหาชน) - กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท พ โด อ นเตอร เนช นแนล จำก ด รายละเอ ยดข อม ลหล กทร พย ท สำค ญท กรรมการถ อครองและ เก ยวข องก บร ฐว สาหก จ ไม ม รายการท เก ยวโยงก นท ม ต อร ฐว สาหก จ ไม ม Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report

14 การเข าประช มของคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ ประจำป งบประมาณ 2556 คณะกรรมการ และคณะอน กรรมการ รายช อกรรมการอำนวยการฯ นายสมช ย อภ ว ฒนพร ประธานฯ พลตำรวจเอก ชลอ ช วงษ รองประธานฯ นายไกรสร บารม อวยช ย รองประธานฯ รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ 12/12 7/12 11/12 2. คณะกรรมการตรวจสอบ - 8/12 12/12 3. คณะกรรมการก จการส มพ นธ ของโรงงานยาส บ คณะอน กรรมการกำก บด แลโครงการย ายโรงงานผล ตยาส บ คณะอน กรรมการพ ฒนาโรงงานยาส บอย างย งย น คณะอน กรรมการบร หารกล นกรองการลงท น 7/7 - - โครงการหร อเร องต างๆ ท สำค ญของโรงงานยาส บ 7. คณะอน กรรมการกำก บด แลการดำเน นงานด านการตลาด 15/ ของโรงงานยาส บ 8. คณะอน กรรมการควบค มย ทธศาสตร และความเส ยง ของโรงงานยาส บ 9. คณะอน กรรมการพ จารณางบประมาณ คณะอน กรรมการด านกฏหมายและกล นกรองคำอ ทธรณ /14 หร อข อร องเร ยนท ม ต อคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ 11. คณะอน กรรมการพ จารณาปร บโครงสร างองค กร - 2/6 (2) - และปร บปร งการบร หารงานในด านต าง ๆ 12. คณะอน กรรมการเพ อกำก บด แลงานด านการบร หารจ ดการ สารสนเทศของโรงงานยาส บ 13. คณะอน กรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งาน และพ จารณาค าตอบแทนของผ อำนวยการยาส บ 14. คณะอน กรรมการกำก บด แลการป องก นและ ปราบปรามการปลอมแปลงบ หร 15. คณะกรรมการอ สระ 1/1 (1) 1/2 2/2 ค าตอบแทน เบ ยประช ม และโบน สประจำป , , , หมายเหต (1) นายสมช ย อภ ว ฒนพร เน องจากเป นต วแทนของกระทรวงการคล ง (2) พลตำรวจเอก ชลอ ช วงษ ม การเปล ยนแปลงตามคำส งโรงงานยาส บฯ ท 326/2556 ลงว นท 9 ก นยายน 2556

15 รายช อกรรมการอำนวยการฯ นายว บ ลย สงวนพงศ นายชาต พงษ จ ระพ นธ นายภ ทรลาภ ทว วงศ ณ อย ธยา นายพ ฒนพงษ ตน ม ธยา นายวร ณเทพ ว ชราภรณ 7/12 12/12 12/12 9/12 9/ /15 15/15 14/15 7/ / /15 5/15 10/ / / / / /2 2/2 2/2 247, , , , , Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report

16 คณะกรรมการ และคณะอน กรรมการ รายช อกรรมการอำนวยการฯ นายพลช ย จ ตต ว ล ยล กษณ นายธนร ชต ว เช ยรร ตน นายบ ญช ย พ ท กษ ดำรงก จ รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ 12/12 12/12 12/12 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 12/ คณะกรรมการก จการส มพ นธ ของโรงงานยาส บ คณะอน กรรมการกำก บด แลโครงการย ายโรงงานผล ตยาส บ คณะอน กรรมการพ ฒนาโรงงานยาส บอย างย งย น คณะอน กรรมการบร หารกล นกรองการลงท น - 6/7 4/7 โครงการหร อเร องต างๆ ท สำค ญของโรงงานยาส บ 7. คณะอน กรรมการกำก บด แลการดำเน นงานด านการตลาด - 13/14 (4) - ของโรงงานยาส บ 8. คณะอน กรรมการควบค มย ทธศาสตร และความเส ยง 4/4 - - ของโรงงานยาส บ 9. คณะอน กรรมการพ จารณางบประมาณ คณะอน กรรมการด านกฏหมายและกล นกรองคำอ ทธรณ 14/ หร อข อร องเร ยนท ม ต อคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาส บ 11. คณะอน กรรมการพ จารณาปร บโครงสร างองค กร - 6/7 - และปร บปร งการบร หารงานในด านต าง ๆ 12. คณะอน กรรมการเพ อกำก บด แลงานด านการบร หารจ ดการ - - 6/6 สารสนเทศของโรงงานยาส บ 13. คณะอน กรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งาน และพ จารณาค าตอบแทนของผ อำนวยการยาส บ 3/3 (3) 4/4-14. คณะอน กรรมการกำก บด แลการป องก นและ - 12/12 8/12 ปราบปรามการปลอมแปลงบ หร 15. คณะกรรมการอ สระ 1/2 2/2 - ค าตอบแทน เบ ยประช ม และโบน สประจำป , , , หมายเหต (3) นายพลช ย จ ตต ว ล ยล กษณ ม การเปล ยนแปลงตามคำส งโรงงานยาส บฯ ท 114/2556 ลงว นท 28 ก มภาพ นธ 2556 (4) นายธนร ชต ว เช ยรร ตน ม การเปล ยนแปลงตามคำส งโรงงานยาส บฯ ท 322/2556 ลงว นท 9 ก นยายน 2556 และคำส งโรงงานยาส บฯ ท 114/2556 ลงว นท 28 ก มภาพ นธ 2556 (5) นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร ม การเปล ยนแปลงตามคำส งโรงงานยาส บฯ ท 327/2556 ลงว นท 9 ก นยายน 2556

17 รายช อกรรมการอำนวยการฯ พลโท อด ศ กด ร ตนรามา นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร นายทว ป ต นพ พ ฒนก ล นายต อศ กด โชต มงคล 11/12 10/12 12/12 12/ / / /11 10/11-1/7-7/ / /4-7/7 6/ /14-4/7-7/7 3/6 1/5 (5) - 5/6 12/12-1/1-11/ /11 2/2-2/2-287, , , , Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report

18 Meeting Attendance of TTM's Board of Directors for the Fiscal Year 2013 รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 16 Committees and Sub-Committees Name of Directors Mr.Somchai Apiwattanaporn Chairman Pol. Gen. Chalor Chuwong Vice Chairman Mr.Kraisorn Barameeauychai Vice Chairman 1. Board of Directors 12/12 7/12 11/12 2. Audit Committee - 8/12 12/12 3. Corporate Relation Committee of Thailand Tobacco Monopoly Sub-Committee on the Plant Relocation Project Sub-Committee on Sustainable Development Sub-Committee on Management and Deliberation of Key Investments, Projects and Other Affairs 7/ Sub-Committee on Marketing Operations 15/ Sub-Committee on Strategic and Risk Control Sub-Committee on Budget Deliberation Sub-Committee on Legal and Appeal Deliberation / Sub-Committee on Corporate Restructuring and Management Improvement - 2/6 (2) Sub-Committee on Information Management Sub-Committee on Performance Assessment and Remuneration for TTM's Managing Director Sub-Committee on Protection and Suppression of Counterfeit Cigarettes Independent Committee 1/1 (1) 1/2 2/2 Remuneration, Meeting allowances, and Bonus for , , , Notes : (1) Mr.Somchai Apiwattanaporn is Ministry of Finance's Representative (2) Pol. Gen. Chalor Chuwong's appointment is as per TTM Order No.326/2556, dated 9 September 2013

19 Name of Directors Mr.Wiboon Sanguanpong Mr.Chartpong Chirabandhu Mr.Pathrlap Davivongsa Mr.Pattanapong Tanumathaya Mr.Waroonthep Watcharaporn 7/12 12/12 12/12 9/12 9/ /15 15/15 14/15 7/ / /15 5/15 10/ / / / / /2 2/2 2/2 247, , , , , Thailand Tobacco Monopoly Ministry of Finance Annual Report

20 Committees and Sub-Committees Name of Directors Mr.Polchai Jitivilailux Mr.Tanarat Wichianrat Mr.Boonchai Pitugdamrongkija รายงานประจำป 2556 โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง Board of Directors 12/12 12/12 12/12 2. Audit Committee 12/ Corporate Relation Committee of Thailand Tobacco Monopoly Sub-Committee on the Plant Relocation Project Sub-Committee on Sustainable Development Sub-Committee on Management and Deliberation of - 6/7 4/7 Key Investments, Projects and Other Affairs 7. Sub-Committee on Marketing Operations - 13/14 (4) - 8. Sub-Committee on Strategic and Risk Control 4/ Sub-Committee on Budget Deliberation Sub-Committee on Legal and Appeal Deliberation 14/ Sub-Committee on Corporate Restructuring and - 6/7 - Management Improvement 12. Sub-Committee on Information Management - - 6/6 13. Sub-Committee on Performance Assessment and 3/3 (3) 4/4 - Remuneration for TTM's Managing Director 14. Sub-Committee on Protection and Suppression of - 12/12 8/12 Counterfeit Cigarettes 15. Independent Committee 1/2 2/2 - Remuneration, Meeting allowances, and Bonus for , , , Notes : (3) Mr. Polchai Jitivilailux's appointment is as per TTM Order No.114/2013, dated 28 February 2013 (4) Mr. Tanarat Wichianrat's appointment is as per TTM Order No.322/2013, dated 9 September 2013 and TTM Order No.114/2013, dated 28 February 2013 (5) Ms. Chularat Suteethorn's appointment is as per TTM Order No.327/2013, dated 9 September 2013

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER CONTENTS สารบ ญ ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER 11 Message from Chairman of the Board & Executive Chairman 11 12 19 20 24 26 30 34 44 57 60 63 67 68 70 71 สารจากประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบร

More information

Driving a sustainable future

Driving a sustainable future Driving a sustainable future TRANSPORT FERTILIZER & WAREHOUSE ENERGY COAL LOGISTICS รายงานประจำ ป 2557 (1 ต ลาคม - 31 ธ นวาคม 2557) ว ส ยท ศน ของ TTA ภายในป 2563 TTA จะก าวข นมา เป นกล มบร ษ ท เพ อการลงท

More information

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น รายงานประจำาป 2557 เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น สารบ ญ 010 จ ดเด นทางการเง น 013 ข อม ลท วไป ของบร ษ ท 014 สารจากคณะกรรมการ 018 รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ 022 รายงานของ คณะกรรมการสรรหา 023 รายงานของ คณะกรรมการ

More information

The Customs Department. Annual Report 2008 รายงานประจำป 2551 กรมศ ลกากร. World - Class Customs

The Customs Department. Annual Report 2008 รายงานประจำป 2551 กรมศ ลกากร. World - Class Customs กรมศ ลกากร The Customs Department รายงานประจำป 2551 Annual Report 2008 World - Class Customs กรมศ ลกากร The Customs Department ต ดต อศ ลกากร กรมศ ลกากร : เลขท 1 ถนนส นทรโกษา เขตคลองเตย กร งเทพฯ 10110 โทรศ

More information

รายงานประจำป 2555/2556

รายงานประจำป 2555/2556 รายงานประจำป 2555/2556 (ป บ ญช ส นส ดว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) ANNUAL REPORT 2012/2013 (Fiscal year ended February 20, 2013) 50% of global GDP will be in Asia by 2050 Asian urbanization THB 2 trillion logistic

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563

แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2563 สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม แผนปฏ บ ต การของกระทรวงคมนาคม 2554-2563 เสนอโดย บร ษ ท พ ซ บ เค อ นเตอร เนช นแนล จำก ด สถาบ นว จ ยและให คำปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ก มภาพ นธ 2554

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ การประปานครหลวง (Corporate Governance Policy Statement)

รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ การประปานครหลวง (Corporate Governance Policy Statement) รายงานการดำเน นงานตามนโยบายกำก บด แลก จการของ (Corporate Governance Policy Statement) เพ อให ได ม การบร หารจ ดการท ด ม ความโปร งใส ตรวจสอบได สามารถดำเน นก จการได บรรล ตามว ตถ ประสงค ท ม งให บร การประชาชนได

More information

รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน)

รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) สารบ ญ หน า สารจากประธานกรรมการและประธานเจ าหน าท บร หาร 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 5 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 3. ป จจ ยความเส ยง 14 4. ข อม ลท วไปของบร ษ ท 16 5. ผ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information

ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ. 2551 2565

ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ. 2551 2565 ใบแทรกแผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ. 2551 2565 ท ประช มสภาสถาบ น คร งท 1/2553 เม อว นท 25 มกราคม 2553 ม มต ให เพ มกลย ทธ ใน แผนพ ฒนาระยะยาว 15 ป สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร พ.ศ.

More information

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต

กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนส แผนการปฏ บ ต การจ ดทำแผนพ ฒนาการเกษตรม กรอบ แนวค ดในการกำหนดท ศทางของแผนพ ฒนาการ เกษตร ในช วงแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ย งคงย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และคนเป นศ นย กลางของการพ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒) ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการสำาน กงานตำารวจแห งชาต ประจำาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำาน กงานตำารวจแห งชาต สารบ ญ หน า ความเป นมาและความสำค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สำน กงานตำรวจแห งชาต... 4

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ 2550-2554

More information

ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College

ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College ร ปแบบการบร หารจ ดการศ นย ไทใหญ ศ กษาของว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน A management model for Tai Yai studies centre of Mae Hong Son Community College โยธ น บ ญเฉลย * yotin_b@yahoo.com บทค ดย อ การว จ ยคร งน

More information