รายงานบทสร ปส าหร บผ บร หาร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานบทสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 รายงานบทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงาน อ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ ส ญญาเลขท 216/57 ลงว นท 3 ม ถ นายน 2557 เสนอต อ ต นฉบ บ น าเสนอโดย บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จ าก ด

2 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร บทสร ป โครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม ดาเน นการโดย บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จ าก ด ตามส ญญาเลขท 216/57 ลงว นท 3 ม ถ นายน 2557 ระยะเวลา ด าเน นการ 8 เด อน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมให ม ผลการประหย ดพล งงาน อย างเป นร ปธรรม, พ ฒนาและส งเสร มบทบาทของบ คลากร ให เก ดการเร ยนร และม ส วนร วมในการด าเน นการอน ร กษ พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น, และจ ดท าเอกสารการอน ร กษ พล งงานท เก ดข นจร ง เพ อเผยแพร เป นแนว ทางการอน ร กษ พล งงานต อไป การด าเน นการค ดเล อกสถานประกอบการเพ อร วมโครงการ ได ค ดเล อกโรงงานอ ตสาหกรรม ท ไม ใช โรงงาน หร ออาคารควบค มตามพระราชบ ญญ ต กรมส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ โดยใช ข อม ลการตรวจว เคราะห การใช พล งงาน ประกอบก บท ศนคต ต อการอน ร กษ พล งงานของผ ประกอบการ ซ งม สถานประกอบการได ร บการ พ จารณาเข าร วมโครงการท งส น 20 แห ง การส มมนา/อบรมระบบจ ดการพล งงานและเทคน คการอน ร กษ พล งงาน เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการจ ดการพล งงานและเทคน คการอน ร กษ พล งงานในโรงงานอ ตสาหกรรมให แก คณะท างานของสถาน ประกอบการท เข าร วมโครงการ ซ งม เน อหาความร ทางด านพล งงานไฟฟ า พล งงานความร อน และเทคน คอ นๆ ท เก ยวข องก บการใช พล งงาน โดยได ดาเน นการจ ดส มมนาอบรมข น ณ ห องว งพ ก ล 1-2 โรงแรมอมร นทร ลาก น จ งหว ด พ ษณ โลก เป นสถานท ส มมนาอบรมท เหมาะสม และการคมนาคมสะดวก ม ระยะเวลาการจ ดส มมนาอบรมเป นเวลา 2 ว น ในระหว างว นท 27 ส งหาคม 28 ส งหาคม 2557 ซ งม ผ เข าร วมส มมนา/อบรม จ านวน 50 คน โดยเป นต วแทน จากสถานประกอบการท ได ร บค ดเล อกเข าร วมโครงการ 44 คน จากสถานประกอบการ 20 แห ง และต วแทนของผ ส งเกตการณ จากหน วยงานของราชการ จ านวน 10 คน ซ งจ าแนกเป น พล งงานจ งหว ดจ านวน 6 คน อ ตสาหกรรม จ งหว ดจานวน 4 คน การเข าให คาปร กษาแก สถานประกอบการ โดยผ ปฏ บ ต งานอน ร กษ พล งงานได ดาเน นการต งแต เด อน ก นยายน เด อน พฤศจ กายน 2557 โดยเข าให ค าปร กษา แห งละ 4 คร ง ๆ ละ 1 ว น ว นละไม น อยกว า 6 ช วโมง ท งน เพ อให คาแนะนาแนวทางการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมแก สถานประกอบการเพ มเต มท กษะการอน ร กษ พล งงาน แก บ คลากร และร วมระดมสมองเพ อค ดค นมาตรการอน ร กษ พล งงาน ผลการดาเน นการอน ร กษ พล งงาน ได ค ดค นมาตรการอน ร กษ พล งงานจ านวน 87 มาตรการสามารถประหย ด พล งงานค ดเป นปร มาณเท ยบเท าน าม นด บ toe/ป ค ดเป นเง นท ประหย ดได 6,944, บาท/ป ใช เง น ลงท นรวม 1,886, บาท และม ระยะเวลาค นท น ป โดยแยกเป นผลประหย ดด านพล งงานไฟฟ า toe/ป ค ดเป นเง นท ประหย ดได 4,046, บาท/ป ใช เง นลงท นรวม 1,096, บาท และม ระยะเวลาค น ท น ป และผลประหย ดด านพล งงานความร อน toe/ป ค ดเป นเง นท ประหย ดได 3,487, บาท/ป ใช เง นลงท นรวม 760, บาท และม ระยะเวลาค นท น ป บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด

3 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร การจ ดส มมนาแถลงผลการด าเน นงาน เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม และด าเน นการมอบเก ยรต บ ตรแก สถาน ประกอบการท เข าร วมโครงการ ได จ ดการส มมนาแถลงผลการด าเน นงานข นในว นจ นทร ท 26 มกราคม 2558 ณ ห อง ว งพ ก ล 1-2 โรงแรมอมร นทร ลาก น จ งหว ดพ ษณ โลก โดยม สถานประกอบการเข าร วมโครงการ 20 แห ง ม ต วแทน จากสถานประกอบการ และผ เก ยวข องเข าร วมส มมนาอบรมจานวน 50 คน บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด

4 Participatory Energy Conservation Project of Small- and Medium-sized Factories (North Region) Summary reports The Participatory Energy Conservation Project of small- and medium-sized factories in the Northeast region is under the responsibility of the THERMAL ENERGY CO.,LTD., according to the Contract No. 216/57 dated June 3, This project has a life period of 8 months and it is aimed to implement concrete participatory energy conservation, develop and promote personnel roles so that they acquire more knowledge and participate in efficient and sustainable energy conservation, and publish the true energy conservation implementation for future conservation campaign. Industrial factories and business buildings were selected for the study. These entrepreneurial units are not the controlled factories or buildings under the Act of Department of Energy Conservation Extension, Twenty entrepreneurial units participated in this study. Data from the energy consumption analysis and the entrepreneurs attitudes towards energy conservation were collected. A seminar was scheduled to enhance knowledge and understanding on energy management system and energy conservation techniques in factories for participating entrepreneurial personnel. Topics in electrical energy, thermal energy and other techniques relevant to energy usage were included. The seminar was held at Wangpigoon room Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok, which is an appropriate seminar venue with convenient transportation. It was a two-day seminar from August 27 nd -28 nd, One hundred and six participants from 20 entrepreneurial units joined the seminar. 44 participants came from 10entrepreneurial joining the project. 6 participants came from provincial energy office and 4 participants came from provincial industrial. The experts visited entrepreneurial units to offer their advice from September to November, For each place, the visits were made four times, each time for a whole day or not less than 6 hours, Advice on participatory energy conservation and conservation skills were given to the participants. Brainstorming was also conducted in order to create new energy conservation measures. The results of energy conservation implementation are as follows. 87 energy conservation measures were invented. This could save energy at an amount equivalent to toe/year of crude oil at an amount of 6,944, baht/years Total investment cost is 1,886, baht and the return period is year. When considering Thermal Energy Co;Ltd.

5 Participatory Energy Conservation Project of Small- and Medium-sized Factories (North Region) the types of energy use, electrical energy conservation is toe/ year, at an amount of 4,046, baht/years The total cost of electrical energy is 1,096, baht, and the return period is year. The conserved result of thermal energy is toe/year, at an amount of 3,487, baht/years. The total cost of thermal energy is 760, baht, whereas the return period is year. A seminar for the announcement of work results to advertize the project on the participatory energy conservation of small- and medium-sized factories was held on January 26, 2015 at Wangpigoon room Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok. Certificates were conferred to participating entrepreneurs in the seminar. Fifty participants from 20 entrepreneurial units were present. Thermal Energy Co;Ltd.

6 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร สารบ ญ หน า 1. บทนา 1 2. การค ดเล อกสถานประกอบการ 1 3. ผลการค ดเล อกสถานประกอบการ 3 4. การดาเน นการจ ดส มมนา/อบรม 3 5. การดาเน นการเข าให คาปร กษา การใช พล งงานในสถานประกอบการ 21 ผลการดา 7. ผลการดาเน นการอน ร กษ พล งงาน การจ ดส มมนาแถลงผลการดาเน นงาน ป ญหาอ ปสรรคและข อเสนอแนะ 67 บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด

7 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร สารบ ญร ป ร ปท 1-1 ข นตอนการจ ดส มมนา/อบรม 9 หน า สารบ ญตาราง ตารางท 5-1 แผนและผลด าเน นการโครงการท ปร กษาในการด าเน นงานอน ร กษ พล งงาน แบบม ส วนร วม จานวน 20 แห ง ตารางท 5-2 รายช อสถานประกอบการท เข าร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม จานวน 20 แห ง ตารางท 5-3 การจ ดสถานประกอบการให ท มผ ปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงานท เข าร วมโครงการ อน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง ตารางท 5-4 การเข าให ค าปร กษาในสถานประกอบการของท มผ ปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงาน โครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง ตารางท 6-1 การใช พล งงานในสถานประกอบการท เข าร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบ ม ส วนร วม จ านวน 20 แห ง ตารางท 6-2 สร ปการใช พล งงานตามประเภทของสถานประกอบการท เข าร วมโครงการฯ จานวน 20 แห ง ตารางท 6-3 แสดงมาตรการอน ร กษ พล งงานในสถานประกอบการท เข าร วมโครงการ อน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง ตารางท 6-4 สร ปมาตรการอน ร กษ พล งงานในสถานประกอบการท เข าร วมโครงการ อน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง ตารางท 6-5 สร ปผลประหย ดพล งงานในสถานประกอบการแต ละแห งท เข าโครงการ อน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง (ดาเน นการแล ว) หน า บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด

8 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร สารบ ญตาราง (ต อ) หน า ตารางท 6-6 สร ปผลประหย ดพล งงานในสถานประกอบการแต ละแห ง โครงการ 30 อน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง (ท เป นศ กยภาพ) ตารางท 6-7 สร ปผลการประหย ดพล งงานของสถานประกอบการแต ละประเภทท เข าร วม 31 โครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง (ท ดาเน นการแล ว) ตารางท 6-8 สร ปผลการประหย ดพล งงานของสถานประกอบการแยกตามประเภทมาตรการท เข า 32 ร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง (ท ดาเน นการแล ว) ตารางท 6-9 สร ปผลประหย ดพล งงานของสถานประกอบการแยกตามประเภทมาตรการ 34 ท เข าร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง (ท เป นศ กยภาพ) ตารางท 6-10 สร ปผลประหย ดพล งงานของสถานประกอบการแยกตามประเภท โรงงาน 35 อ ตสาหกรรมท เข าร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงาน อ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จ านวน 20 แห ง (ท เป น ศ กยภาพ) ตารางท 6-11 สร ปผลการด าเน นโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรม 36 ขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ ตารางท 8-1 ผ ปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงานประเม นสถานประกอบการก อนเข าร วมโครงการฯ 57 ตารางท 8-2 ผ บร หารประเม นสถานประกอบการตนเองก อนและหล งเข าร วมโครงการฯ 61 ตารางท 8-3 คณะทางานของสถานประกอบการประเม นท ปร กษาก อนและหล งเข าร วมโครงการฯ 63 ตารางท 8-4 Energy Management Matrix ของสถานประกอบการ ก อนและหล งเข าร วม 65 โครงการฯ ตารางท 9-1 ป ญหา-อ ปสรรคในระยะแรกของโครงการ 67 ตารางท 9-2 ป ญหา-อ ปสรรคในระหว างการดาเน นการเข าให คาปร กษา 67 ตารางท 9-3 ป ญหา-อ ปสรรค และแนวทางแก ไขในระหว างการเข าร วมให คาปร กษาแก สถาน ประกอบการ 68 บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด

9 1. บทนำ ส าหร บป งบประมาณ 2557 ส าน กส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ได มอบหมายให ท ปร กษา ด าเน นโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม โดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง ตามส ญญาเลขท 216/57 ลงว นท 3 ม ถ นายน 2557 โดยโครงการฯ ด งกล าวน จะม งเน นให บ คลากรของสถานประกอบการม ส วนร วมในการอน ร กษ พล งงาน โดย การสร างจ ตส าน กให บ คลากรในโรงงานควบค มท เข าร วมโครงการฯ ม ความร ความเข าใจว ธ การอน ร กษ พล งงานท ง ทางด านทฤษฎ และปฏ บ ต รวมถ งการบร หารจ ดการการใช พล งงานได อย างม ระบบ ไม ว าจะเป นด านพล งงานไฟฟ าหร อ พล งงานความร อน เพ อให เก ดการใช พล งงานอย างค มค าและการใช เคร องจ กรอ ปกรณ ได อย างเต มประส ทธ ภาพ ด ง ต วอย างการบร หารจ ดการการใช พล งงาน เช น มาตรการบ าร งร กษาเบ องต นโดยการเอาใจใส ด แลการใช พล งงานให ม การร วไหลและส ญเปล าน อยท ส ด เน องจากเป นว ธ การท ง าย ลงท นน อย และม ระยะเวลาค นท น ส น สามารถลด ค าใช จ ายด านพล งงานได อย างรวดเร วม ประส ทธ ภาพและค มค าก บการลงท น ในการดาเน นโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขต ภาคเหน อ จานวน 20 แห ง ท ปร กษาม การดาเน นงานตามข นตอนท สาค ญด งน 1) การค ดเล อกสถานประกอบการเข าร วมโครงการ 2) การดาเน นการจ ดส มมนา/อบรม 3) การดาเน นการเข าให คาปร กษา 4) ผลการดาเน นงานด านการอน ร กษ พล งงาน 5) การจ ดส มมนา/อบรมแถลงผลการดาเน นงาน 2. กำรค ดเล อกสถำนประกอบกำร สถานประกอบการท สามารถเข าร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมฯ ค อ โรงงานอ ตสาหกรรมท ไม ใช โรงงาน หร ออาคารควบค มตามพระราชบ ญญ ต กรมส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ ประกอบก บ ความส าเร จของโครงการจะว ดจากการด าเน นงานจะต องปร บปร งจร ง โดยม มาตรการอน ร กษ พล งงานแห งละไม น อย กว า 3 มาตรการ เม อจบโครงการแล ว ผลประหย ดพล งงานท ได ท งโครงการไม น อยกว า 144 toe/ป ด งน น ท ปร กษา จ งได กาหนดเกณฑ ในการค ดเล อกสถานประกอบการเข าร วมโครงการรวม 3 แนวทางด งน 2.1 ท ปร กษำ ได ใช ข อม ลจำกฐำนข อม ลรำยงำนตรวจว เครำะห กำรใช พล งงำนและฐำนข อม ลกำรใช พล งงำนของโรงงำนอ ตสำหกรรม โดยในฐานข อม ลด งกล าวประกอบด วย ปร มาณการใช พล งงาน ศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน มาตรการต างๆ ท ท ปร กษา เสนอแนะ พร อมท งท ศนคต ต อการอน ร กษ พล งงานของผ ประกอบการ ในการค ดเล อกสถานประกอบการเบ องต น และท ปร กษา ได ประสานงาน ก บผ บร หารของสถานประกอบการโดยตรงเพ อช แจงการเข าร วมโครงการและประโยชน ท จะได ร บ ทาให บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 1

10 ท ปร กษา สามารถประชาส มพ นธ และค ดเล อกสถานประกอบการเข าร วมโครงการได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ 2.2 ท ปร กษำ ได ประสำนไปย งหน วยงำนภำคร ฐต ำงๆ และเอกชนท เก ยวข อง (เช น ส าน กงาน อ ตสาหกรรมจ งหว ด สภาอ ตสาหกรรมจ งหว ด และหอการค าจ งหว ด) ในแต ละจ งหว ดในเขตภาคเหน อ เพ อแนะนาโรงงานท ม ศ กยภาพและม ความสนใจในการดาเน นการประหย ดพล งงาน 2. 3 ท ป ร ก ษ ำ ไ ด จ ด ท ำ เ อ ก ส ำ ร แ น ะ น ำ โ ค ร ง ก ำ ร เพ อเป นการประชาส มพ นธ ให ผ ป ร ะ กอบการทราบถ ง ว ต ถ ป ร ะสงค แ ล ะประโยชน ข องโครงการโดยเอกสาร ประชาส มพ นธ จะประกอบด วย (1) หล กการและเหต ผลของการด าเน นงานโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงาน อ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก โดยจะกล าวถ งหล กการและเหต ผลของโครงการ และ เง อนไขในการท สถานประกอบการจะร วมโครงการ (2) รายละเอ ยดในการด าเน นโครงการ และประโยชน ท ผ ประกอบการจะได ร บจากการเข าร วม โครงการ (3) รายละเอ ยดของว น เวลา สถานท ท จ ดการส มมนา/อบรม และห วข อในการส มมนา/อบรม เพ อให ผ เข าร บการส มมนา/อบรมสามารถเตร ยมต วล วงหน าได พร อมท งจะเน นให ผ จะเข าส มมนา/อบรม ทราบว าการส มมนา/อบรมคร งน เป นการส มมนา/อบรมแบบม ส วนร วมและสามารถน าไปใช ได จร ง (4) แบบฟอร มใบสม ครเข าร วมโครงการฯ ในการต ดตามผลการร บสม คร ท ปร กษาม ข นตอนในการดาเน นการด งน (1) หน งส อเช ญสถานประกอบการต างๆเข าร วมโครงการฯ ท ปร กษา ได พ จารณาเช ญสถาน ประกอบการท ไม เป นโรงงานควบค มหร ออาคารควบค ม โดยการส งหน งส อเช ญท งทางโทรสารและ ทางไปรษณ ย (2) เม อสถานประกอบการสม ครเข าร วมโครงการฯโดยการส งใบสม ครเข าร วมโครงการฯ และหน งส อ ย นย นการเข าร วมโครงการฯให แก ท ปร กษา ท ปร กษาได ท าการค ดเล อกสถานประกอบการเพ อเข า ร วมโครงการฯ โดยสถานประกอบการท จะได ร บการค ดเล อกจะต องม ศ กยภาพในการประหย ด พล งงานไม น อยกว า 2.5 toe/ป และ หน งส อสม ครเข าร วมโครงการฯ และหน งส อย นย นการเข าร วม โครงการจะต องลงนามโดยผ บร หารระด บผ จ ดการข นไปหร อเจ าของสถานประกอบการพร อม ประท บตราของสถานประกอบการ(ถ าม ) บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 2

11 3. ผลกำรค ดเล อกสถำนประกอบกำร จากการด าเน นงานด งกล าวข างต น ม โรงงานสม ครเข าร วมโครงการฯแล ว จ านวน 20 แห ง โดยเป นโรงงาน อ ตสาหกรรม จานวน 20 แห ง และแยกประเภทอ ตสาหกรรม ได ด งต อไปน 4. กำรดำเน นกำรจ ดส มมนำ/อบรม 1. ประเภทผล ตภ ณฑ อาหาร จ านวน 17 แห ง 2. ประเภทผล ตภ ณฑ กระดาษ จานวน 1 แห ง 3. ประเภทผล ตภ ณฑ โลหะ จานวน 1 แห ง 4. ประเภทผล ตภ ณฑ อโลหะ จานวน 1 แห ง ท ปร กษาได ขออน ม ต รายช อสถานประกอบการท สม ครเข าร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมโดยโรงงาน อ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล ก เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง แล วน น ท ปร กษาได ด าเน นการจ ดส มมนา/อบรม เป นเวลา 2 ว น ระหว างว นท 27 ส งหาคม 28 ส งหาคม 2557 ณ. ห องว งพ ก ล 1-2 โรงแรมอมร นทร ลาก น จ งหว ด พ ษณ โลก โดยม รายละเอ ยดการดาเน นการส มมนาด งน 4.1. รำยละเอ ยดห วข อและเน อหำว ชำท ใช ส มมนำ/อบรม เพ อให การด าเน นการส มมนาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐานตามท กรมพ ฒนาพล งงาน ทดแทนและอน ร กษ พล งงานกาหนด ท ปร กษาได กาหนดเน อหาและ ห วข อว ชา ท ใช ในการอบรม แบ งเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 เทคน คกำรบร หำรจ ดกำรพล งงำน - เทคน คกำรบร หำรจ ดกำรด ำนพล งงำน เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร เก ยวก บระบบการจ ดการด านพล งงาน ซ งเป นการบร หาร ทร พยากรพล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ แนวทางการประเม นสถานการณ จ ดการพล งงานของ องค กร แนวทางการใช Energy Management Matrix มาประย กต ใช ก บโรงงานอ ตสาหกรรม และอาคารธ รก จ เพ อให การประหย ดพล งงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและย งย น ส วนท 2 ควำมร ทำงด ำนพล งงำนไฟฟ ำ และพล งงำนควำมเย น - ควำมร เบ องต นกำรอน ร กษ พล งงำน การอน ร กษ พล งงานในโรงงานอ ตสาหกรรมและอาคารธ รก จหล กการพ นฐานของพล งงาน และ การนาพล งงานมาใช อย างม ประส ทธ ภาพ ฯลฯ บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 3

12 - กำรใช หม อแปลงไฟฟ ำอย ำงม ประส ทธ ภำพ การจ ายไฟฟ าภายในโรงงานอ ตสาหกรรมและอาคารธ รก จ การอน ร กษ พล งงานในระบบส งจ าย ไฟฟ า และการค ดค าไฟฟ า ฯลฯ - กำรอน ร กษ พล งงำนสำหร บมอเตอร มาตรฐานต างๆ เก ยวก บมอเตอร การปร บปร งประส ทธ ภาพมอเตอร และข อจ าก ดของมอเตอร ชน ดต างๆ และการบาร งร กษา ฯลฯ - กำรจ ดกำรพล งงำนในระบบแสงสว ำง หล กการให แสงสว าง ความสว างท เหมาะสม อ ปกรณ ในระบบแสงสว าง อ ปกรณ การตรวจว ด และการอน ร กษ พล งงานในระบบแสงสว าง ฯลฯ - กำรอน ร กษ พล งงำนในระบบปร บอำกำศ องค ประกอบหล กของระบบปร บอากาศ ว ธ การลดพล งงานระบบปร บอากาศ ว ธ ใช งานและ บาร งร กษาฯลฯ - กำรนำพล งงำนควำมเย นท ท งกล บมำใช ใหม หล กการของการเก บค นความเย นกล บมาใช งานใหม ผลการประหย ดพล งงานจากการ ดาเน นการตามมาตรการ เคร องแลกเปล ยนความร อน ฯลฯ - กำรประหย ดพล งงำนในโรงงำนอ ตสำหกรรมทำควำมเย น ระบบการท างานเคร องท าความเย น ประส ทธ ภาพของเคร องท าความเย น เทคน คการ การ ประหย ดพล งงานในระบบทาความเย น ฯลฯ ส วนท 3 ต วอย ำงผลสำเร จของมำตรกำรในกำรอน ร กษ พล งงำนต ำงๆ เป นการรวบรวมกรณ ต วอย างท ประสบความส าเร จจากการด าเน นโครงการในป ท ผ านมา โดย แบ งตามประเภทของอ ตสาหกรรม 4.2 เสนอขออน ม ต ส อและเอกสำรประกอบกำรกำรส มมนำ/อบรมจำก พพ. ท ปร กษา ได เสนอร างเอกสารและส าเนาส อท ใช ประกอบการส มมนา ซ งประกอบด วย แผนการส มมนา รายละเอ ยดห วข อและเน อหาว ชาท จะใช อบรม ร ปแบบการประเม นผล ว ทยากร ห วข อ ว ชาและหล กส ตร และสาเนาส อประกอบการอบรมส มมนา บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 4

13 4.3 จ ดพ มพ เอกสำรประกอบกำรส มมนำ/อบรมหล งจำกท ได ร บกำรอน ม ต จำก พพ. หล งจากท พพ. ได เห นชอบเอกสารประกอบการส มมนา ท ปร กษาได ดาเน นการจ ดทาเอกสารประกอบการ ส มมนา จานวน 80 ช ด เพ อใช เป นเอกสารประกอบการส มมนา 4.4 ขออน ม ต รำยช อสถำนประกอบกำรพร อมผ เข ำร วมส มมนำ/อบรมพร อมขอเป ดกำรส มมนำ/อบรม ท ปร กษา ได ขออน ม ต รายช อสถานประกอบการพร อมหน งส อสม ครเข าร วมโครงการ และหน งส อย นย นการ เข าร วมโครงการ ซ งลงนามโดยผ บร หารระด บผ จ ดการข นไปหร อเจ าของสถานประกอบการพร อมประท บตรา ของสถานประกอบการ(ถ าม ) รายช อผ เข าร วมส มมนา ตารางก าหนดการส มมนา และรายช อว ทยากร พร อมประว ต ว ทยากร เพ อขอความเห นชอบในการเป ดส มมนา 4.5 ดำเน นกำรจ ดส มมนำ/อบรมให แก คณะทำงำนของสถำนประกอบกำร ท ปร กษาได ดาเน นการจ ดส มมนา/อบรม เป นเวลา 2 ว น ระหว างว นท 27 ส งหาคม 28 ส งหาคม 2557 ณ. ห องว งพ ก ล 1-2 โรงแรมอมร นทร ลาก น จ งหว ดพ ษณ โลก ม ผ เข าร วมส มมนา/อบรม จ านวน 54 คน โดย เป นต วแทนจากสถานประกอบการท ได ร บค ดเล อกเข าร วมโครงการ 50 คน จากสถานประกอบการ 20 แห ง และต วแทนของผ ส งเกตการณ จากหน วยงานของราชการและสถานประกอบการอ นๆ จ านวน 6 คน ซ งจ าแนก เป น พล งงานจ งหว ด จานวน 4 คน โดยม ห วข อในการส มมนา/อบรมด งน บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 5

14 ว นท 1 (ส มมนำ) พ ธ ท 27 ส งหำคม น. ลงทะเบ ยน น. พ ธ เป ด กล าวรายงาน โดย : รศ.ทว ว ฒน ส ภารส ผ จ ดการโครงการ กล าวเป ดการส มมนา น. ว ตถ ประสงค และรายละเอ ยดของโครงการ น. พ กร บประทานของว าง น าชา - กาแฟ โดย : ค ณศ ภโชค ก ศลส ง ผ อานวยการกล มส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ภาคร ฐและอาคารธ รก จ กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน โดย: รองศาสตราจารย ทว ว ฒน ส ภารส ผ จ ดการโครงการ น. บรรยายเร อง ความร เบ องต นและการสร างจ ตสาน กการอน ร กษ พล งงาน น. พ กร บประทาน อาหารกลางว น โดย: รองศาสตราจารย ทว ว ฒน ส ภารส ผ จ ดการโครงการ น. บรรยายเร อง การอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม น. พ กร บประทานของว าง น าชา กาแฟ โดย: ดร.มานนท ส ขละม ย ผ ปฏ บ ต งานอน ร กษ พล งงานด านความร อน น. บรรยายเร อง เทคน คการอน ร กษ พล งงานในระบบไฟฟ า น. ตอบข อซ กถาม น. จบการส มมนาว นแรก โดย: รศ.ดร.ธเนศ ธน ตย ธ รพ นธ ผ ปฏ บ ต งานอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 6

15 ว นท 2 (ส มมนำ) พฤห สบด ท 28 ส งหำคม น. ลงทะเบ ยน น. บรรยายเร อง เทคน คการอน ร กษ พล งงานในระบบไฟฟ า (ต อ) โดย: รศ.ดร.ธเนศ ธน ตย ธ รพ นธ ผ ปฏ บ ต งานอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า น. พ กร บประทานของว าง น าชา - กาแฟ น. บรรยายเร อง เทคน คการอน ร กษ พล งงานในระบบความร อน โดย: ดร.ส จ นต จ ระช วะน นท ผ ปฏ บ ต งานอน ร กษ พล งงานด านความร อน น. พ กร บประทาน อาหารกลางว น น. บรรยายเร อง เทคน คการอน ร กษ พล งงานในระบบความร อน (ต อ) โดย: ดร.ส จ นต จ ระช วะน นท ผ ปฏ บ ต งานอน ร กษ พล งงานด านความร อน น. พ กร บประทานของว าง น าชา - กาแฟ น. ก จกรรมภาคปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม และโรงงานพบท ปร กษา น. สร ปการส มมนา จบการส มมนาว นท สอง 4.6 รำยละเอ ยดห วข อและเน อหำว ชำ จากท ได กล าวในห วข อท ผ านมาแล วว า การจ ดส มมนาฝ กอบรมการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วมฯ เป น ระยะเวลา 2 ว นน น จะม การบรรยายในห วข อต างๆ ด งน ว นท แรกของการส มมนา จะม การบรรยายใน 4 ห วข อ ด งน ห วข อท 1 เร อง ว ตถ ประสงค และรำยละเอ ยดของโครงกำร โดยจะกล าวถ ง ท มาของโครงการ ว ตถ ประสงค และเป าหมายโครงการ รวมไปถ งข นตอนการดาเน นโครงการ ห วข อท 2 เร อง ควำมร เบ องต นและกำรสร ำงจ ตส ำน กกำรอน ร กษ พล งงำน ซ งจะเป นล กษณะของ บรรยายและการพ ดค ยแบบก นเอง ม ว ทยากรท ประสบความสาเร จจากการด าเน นโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วน ร วมมาแล วหลายโครงการ พ ดค ยและแลกเปล ยนประสบการณ โดยเน อหาจะเก ยวข องก บสถานการณ พล งงาน สถานการณ ของพล งงานภายในประเทศ เพ อเป นการสร างจ ตสาน กในการอน ร กษ พล งงาน ภาวะโลกร อนท ม ผลมาจาก บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 7

16 การใช พล งงาน ผลกระทบท เก ดจากการใช พล งงาน แหล งพล งงานทดแทน การม ส วนรวมอน ร กษ พล งงาน มาตรากร อน ร กษ พล งงานอย างง าย ห วข อท 3 เร อง กำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วม เป นการบรรยายถ งหล กการ การดาเน นงานด าน ต างๆ ต งแต ว ส ยท ศน ของผ บร หาร การจ ดต งท มงานอน ร กษ พล งงาน การมองหามาตรการประหย ดพล งงาน โดยเน น การม ส วนร วมของท กฝ ายท เก ยวข อง ในบรรยากาศท เป นก นเอง และด วยภาษาท เข าใจง าย การจ ดการพล งงาน การ นาการจ ดการพล งงานมาประย กต ใช ในสถานประกอบการ และกรณ ศ กษาของระบบการจ ดการพล งงาน เพ อให ทาง สถานประกอบการสามารถน าเอาหล กการไปประย กต ใช ห วข อท 4 เร อง เทคน คกำรอน ร กษ พล งงำนในระบบไฟฟ ำ เป นการบรรยายเก ยวก บ และการอน ร กษ พล งงานในอ ปกรณ ไฟฟ าเบ องต น (ระบบการส งจ ายไฟฟ า หม อแปลง มอเตอร ไฟฟ าแสงสว าง ) และสามารถนา ความร ท ได เป นแนวทางไปประย กต ใช ก บการทาก จกรรมด านการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม ท งในสถาน ประกอบการ และท บ านได เองต อไป ว นท สองของการส มมนา จะม การบรรยายใน 3 ห วข อ ด งน ห วข อท 1 เร อง เทคน คกำรอน ร กษ พล งงำนในระบบไฟฟ ำ (ต อ) เป นการบรรยายเก ยวก บ และการ อน ร กษ พล งงานในอ ปกรณ ไฟฟ าเบ องต น ( ไฟฟ าแสงสว าง ป มและพ ดลม ระบบปร บอากาศ เคร องอ ดอากาศ) และ สามารถนาความร ท ได เป นแนวทางไปประย กต ใช ก บการทาก จกรรมด านการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม ท งใน สถานประกอบการ และท บ านได เองต อไป ห วข อท 2 เร อง แนวทำงกำรอน ร กษ พล งงำนด ำนระบบควำมร อน เน อหาจะครอบคล มหล กการ อน ร กษ พล งงานในส วนความร อน (หม อไอน า ระบบส งจ ายไอน า เตาเผาและเตาอบอ ตสาหกรรม การอบแห ง ระบบ ความร อนท ง) โดยการบรรยายจะม งเน นไปท กรณ ศ กษาจร งของประเทศไทยท ม ความโดดเด น หล กการค ดในการ แก ป ญหา และ ว ธ การอน ร กษ พล งงานท ทางสถานประกอบการสามารถนาไปดาเน นการได ด วยตนเอง ห วข อท 3 เร อง ก จกรรมภาคปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม และโรงงานพบท ปร กษา เป นการบรรยาย และฝ กปฏ บ ต ถ งหล กการต งคณะทางานการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม การก าหนดนโยบายการอน ร กษ พล งงาน การเข ยนแผนผ งกระบวนการผล ต และแผนผ งการใช พล งงานในกระบวนการผล ต ของสถานประกอบการ พร อมให สถานประกอบการปฏ บ ต โดยเข ยนรายละเอ ยดด งกล าว และแนะนาท มท ปร กษาให ก บสถานประกอบการ - ป ดการส มมนา/อบรม บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 8

17 โดยแผนผ งข นตอนในการดาเน นการจ ดส มมนา/อบรมแสดงได ด งน กำรดำเน นงำนด ำนกำรส มมนำ/อบรม กำรดำเน นงำนสำหร บ ระหว ำงก อนกำรส มมนำ/อบรม กำรดำเน นงำนสำหร บ ช วงระหว ำงกำรส มมนำ/อบรม การค ดเล อกว ทยากร ก จกรรมเก ยวก บว ทยากร การกาหนดสถานท ส มมนา/อบรม การวางแผนสาหร บพ ธ เป ด - ป ดการส มมนา/อบรม การเตร ยมความพร อมเร อง สถานท และอ ปกรณ ต างๆ การดาเน นการส มมนา/อบรม การจ ดทากาหนดการส มมนา/อบรม การต ดต อผ เข าส มมนา/อบรม การให บร การและความสะดวกใน ระหว างส มมนา/อบรม การจ ดเตร ยมค ม อและเอกสาร ประกอบการอบรมและส งของเบ ดเตล ด ต าง การจ ดเตร ยมการบร การอาหารว าง/ เคร องด มและอาหาร กำรดำเน นงำนสำหร บ ช วงหล งกำรส มมนำ/อบรม การประเม นผลการส มมนา/อบรม การขอความเห นชอบให จ ดการ ส มมนา/อบรม ร ปท 1-1 ข นตอนการจ ดส มมนา/อบรม บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 9

18 บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 10

19 บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 11

20 4.7 กำรประเม นผล เน องจากการส มมนา/อบรมในคร งน จ ดประสงค หล กก ค อให สถานประกอบการม ความเข าใจในการ ด าเน นการโครงการ ม สถานประกอบการท เข าร วมส มมนา/อบรม จ านวน 20 แห ง ผ เข าร วมส มมนา/อบรม 50 คน เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดในการส มมนา/อบรมในคร งน ท ท ปร กษา จ งได จ ดทาแบบประเม น ด งน 1. ประเม นท วไป 2. ประเม นว ทยากร 3. ประเม นห วข อในการส มมนา ม ผ เข าร วมส มมนา/อบรม จ านวน 50 คน โดยเป นต วแทนจากสถานประกอบการท ได ร บค ดเล อกเข า ร วมโครงการ 44 คน จากสถานประกอบการ 20 แห ง ต วแทนของผ ส งเกตการณ จากหน วยงานของราชการ พล งงานจ งหว ด จานวน 6 คน อ ตสาหกรรมจ งหว ด จานวน 4คน 5. กำรดำเน นกำรเข ำให คำปร กษำ 1) กำรจ ดสถำนประกอบกำรให ท มผ ปฏ บ ต กำรอน ร กษ พล งงำน 2) จ ดทำตำรำงในกำรเข ำให คำปร กษำ ท ปร กษา ม แผนการด าเน นงานเข าให ค าปร กษา ให ก บสถานประกอบการท ง 20 แห ง แสดงด ง ตำรำงท 5-1 ถ ง 5-2 ต งแต เด อน ม ถ นายน เด อน ก นยายน 2557 โดยเข าให ค าปร กษา แห งละ 4 คร งๆ ละ 1 ว น ว นละไม น อยกว า 6 ในการดาเน นการเข าให ค าปร กษา 3) กำรดำเน นกำรเข ำให คำปร กษำแก คณะทำงำนในสถำนประกอบกำร จำนวน 20 แห ง การดาเน นการน ทางท ปร กษาจะแบ งท มท ผ ปฏ บ ต งานอน ร กษ พล งงานออกเป น 4 ท ม แสดงด งตำรำงท 5-3 โดยจะให คาปร กษาในสถานประกอบการแต ละแห ง จ านวนไม ต ากว า 4 คร ง คร งละ 1 ว นว นละ 6 ช วโมง แต ละคร งห างก นไม ต ากว า 10 ว น โดยจะด าเน นการให แล วเสร จภายใน 3 เด อน รายละเอ ยด แสดงด งตำรำงท 5-4 หล งจากลงนามในส ญญา รายละเอ ยดด งต อไปน บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 12

21 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร ตารางท 5-1 แผนและผลดาเน นการโครงการท ปร กษาในการดาเน นงานอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม จานวน 20แห ง ก จกรรม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ การค ดเล อกสถานประกอบการควบค มเข าร วมโครงการ 1.1 การเตร ยมการเบ องต น - การกาหนดเกณฑ การพ จารณาค ดเล อกสถานประกอบการ - การกาหนดกล มเป าหมาย - การจ ดทาหน งส อเช ญชวน เอกสารเผยแพร และแบบตอบร บเข าร วมโครงการ 1.2 การร บสม ครสถานประกอบการเข าร วมโครงการ - การจ ดส งหน งส อเช ญ พร อมเอกสารเผยแพร ทางไปรษณ ย /โทรสาร/ - การต ดตามผลการร บสม คร - การค ดเล อกสถานประกอบการท ม ความพร อมเข าร วมโครงการ 1.3 การเสนอรายช อสถานประกอบการท เข าร วมโครงการให พพ. ให ความเห นชอบ 2. การจ ดส มมนาเพ อเสร มสร างความร ความเข าใจเร องการจ ดการการใช พล งงาน 2.1 การเตร ยมการส มมนา - การเตร ยมเอกสารประกอบการส มมนา ตารางห วข อส มมนา รายช อว ทยากรให พพ. พ จารณา - การค ดเล อกสถานท จ ดส มมนา - การเสนอรายช อสถานประกอบการ ใบสม คร ใบย นย น รายช อผ เข าร บการส มมนา ให พพ. พ จารณา - การบร หารจ ดการด านการต ดต อประสานงานก บผ เข าร วมส มมนา จ ดเตร ยมเอกสารประกอบการส มมนา 2.2 การจ ดการส มมนาและประเม นผลการส มมนา 3. การให คาปร กษาแนะนาแก ท มงานสถานประกอบการและการประเม นผลการม ส วนร วม 3.1 จ ดทาแผนการให คาปร กษาแนะนาและนาเสนอให พพ. พ จารณา 3.2 การเข าให คาปร กษาแนะนา ณ สถานประกอบการ เร มต งแต เด อนก นยายน ถ ง ต นเด อนธ นวาคม คร งท 1 - คร งท 2 - คร งท 3 - คร งท 4 หมายเหต บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 13

22 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร ตารางท 5-1 แผนและผลดาเน นการโครงการท ปร กษาในการดาเน นงานอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม จานวน 20แห ง (ต อ) 4. การจ ดส มมนาแถลงผลการดาเน นงาน 4.1 การเตร ยมการแถลงผลการส มมนาดาเน นงาน - การจ ดหาสถานท จ ดส มมนา - การเตร ยมเอกสารประกอบการส มมนา - การจ ดทาและนาเสนอกาหนดการ, ร ปแบบการจ ดส มมนาให พพ. เห นชอบ - ต ดต อประสานงานก บผ ประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข อง เข าร วมส มมนา 4.2 การจ ดการส มมนาแถลงผลการดาเน นงานและประเม นผลการส มมนา 5. การประเม นโครงการ 6. การจ ดทารายงานความก าวหน า 6.1 การจ ดทารายงาน/เอกสารการดาเน นงาน - รายงานเบ องต น -รายงานผลการค ดเล อกสถานประกอบการ -รายงานขออน ม ต รายช อสถานประกอบการ -รายงานขออน ม ต เอกสารและส อท ใช ประกอบการส มมนา/อบรม -รายงานความก าวหน าฉบ บท 1 -รายงานความก าวหน าฉบ บท 2 - รายงานความก าวหน าฉบ บท 3 -รายงานฉบ บส ดท าย หมายเหต รายงานประจาเด อน กาหนดส งท กว นท 5 ของท กเด อน จนครบส ญญา ก จกรรม ม ถ นายน กรกฎาคม ส งหาคม ก นยายน ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ กค สค สค สค กย กย มค. 58 หมายเหต บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 14

23 ตำรำงท 5-2 รำยช อสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20แห ง ลำด บ ช อโรงงำน/อำคำร ท อย จ งหว ด ผ ประสำนงำน ตำแหน ง โทรศ พท โทรสำร 11 ห างห นส วนจาก ด หนองบ วโรงส ไฟไทยประด ษฐ เลขท 149 ม.1 ตาบลหนองบ ว อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณธ รชาต เตชะศร ประเสร ฐ ผ จ ดการ ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟทร พย เจร ญ เลขท 20/11 ม.7 ตาบลหนองบ ว อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณวรศ กด เลาหเร องรองก ล เจ าของก จการ ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟย งฮงหมงหนองบ ว เลขท 26 ม.2 ตาบลหนองกล บ อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณณ ฐพล มานะก จศ ร ส ทธ ผ จ ดการท วไป ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟบ วทอง เลขท 153 ม.12 ตาบลหนองกล บ อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณวรว ฒ เตชะศร ประเสร ฐ ห นส วนผ จ ดการ ห างห นส วนจาก ด อ งเล ยงเส ง เลขท 137 ถนนช มแสง-หนองบ ว ตาบลห วยถ วเหน อ อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณถว ลย เหล องส รภ สก ล ผ จ ดการท วไป โรงงานน าแข งช ยเจร ญ (ช ยเจร ญน าแข งหลอด) เลขท 25 ม.6 ตาบลห วยใหญ อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณพ ณ ช ยส ก ญญาส นต เจ าของก จการ บร ษ ท ว ร ตน ชนก จาก ด เลขท /1 ม.5 ตาบลอ างทอง อาเภอบรรพตพ ส ย จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณสมศ กด สว างวงค ผ จ ดการโรงงาน บร ษ ท โรงส เร องไทย จาก ด เลขท 189 ม.6 ตาบลลาดยาว อาเภอลาดยาว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณไพรส ณฑ เร องไทย กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท โรงส หนองบ วร วมอ ดม จาก ด เลขท 67 ม.1 ถนนอ นทร บ ร -เขาทราบ ตาบลหนองบ ว อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณส ภาวด สก ลม ผ จ ดการ บร ษ ท โรงส หนองบ วข ำวไทย จำก ด เลขท 9/2 ม.20 ถนนอ นทร บ ร -เขาทราบ ตาบลหนองบ ว อาเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณกร ชเพชร เจ ยน ว ตต ผ จ ดการ หน า 16

24 ตำรำงท 5-2 รำยช อสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20แห ง ลำด บ ช อโรงงำน/อำคำร ท อย จ งหว ด ผ ประสำนงำน ตำแหน ง โทรศ พท โทรสำร โรงงำนอ ตสำหกรรม 1 บร ษ ท เท ง 2006 จาก ด เลขท 123 ม.12 ถนนเท ง-เช ยงของ ตาบลเว ยง อาเภอเท ง จ งหว ดเช ยงราย เช ยงราย ค ณกฤชนน อน นต ช ยพ นธนา ผ จ ดการ บร ษ ท แอดวานซ ไอด เอเช ย เอ นจ เน ยร ร ง จาก ด เลขท 116 ม. 3 ตาบลแม ค อ อาเภอดอยสะเก ต จ งหว ดเช ยงใหม เช ยงใหม ค ณป ยะมาศ จ นทรทว ท พย ผ จ ดการท วไป บร ษ ท ซ.พ.ด.ช ทบอร ด จาก ด เลขท 99/2 ม.5 ตาบลหนองแฝก อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม เช ยงใหม ค ณมณฑ รา น นทการณ เจ าหน าท พ ฒนาธ รก จ ห างห นส วนจาก ด บ อทองกร ป (บ อทองพ ชไร ) เลขท 154 ม.9 ถนนปง-เช ยงม วน ตาบลบ านมาง อาเภอเช ยงม วน จ งหว ดพะเยา พะเยา ค ณก องเก ยรต อ นทร ย ส งวร เจ าของก จการ ห าห นส วนจาก ด ส งวรก จอบพ ช เลขท 372/1 ม.9 ถนนจ น-ปง ตาบลนาปร ง อาเภอปง จ งหว ดพะเยา พะเยา ค ณก องก จ อ นทร ย ส งวร ผ จ ดการ บร ษ ท กระเบ องด นเผาลาปาง-ไทย จาก ด เลขท 453 ม.3 ถนนพระเจ าท นใจ ตาบลต นธงช ย อาเภอเม องลาปาง จ งหว ดลาปาง ลาปาง ค ณมณฑา ตะนะ เลขาน การ โรงน าแข งคาปาย เลขท 395 ม.2 ตาบลบ งพระ อาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก พ ษณ โลก ค ณไพร ช นาคมอญ เจ าของก จการ บร ษ ท โรงน าแข งพ น จ จาก ด เลขท 294 ถนนร มน านตะว นออก ตาบลตะพานห น อาเภอตะพานห น จ งหว ดพ จ ตร พ จ ตร ค ณพ ชรศร แดงทองด กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท นครสวรรค โรงส ไฟไทยร งเร อง (2002) จาก ด เลขท 1 ม. 3 ตาบลแควใหญ อาเภอเม อง จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณชลกร ท มรอด เลขาน การ บร ษ ท ไกรก จร งเร อง จาก ด เลขท 66 ม.7 ตาบลหนองกรด อาเภอเม อง จ งหว ดนครสวรรค นครสวรรค ค ณพงษ ศ กด ไกรก จพาณ ชย ผ จ ดการ หน า 16

25 ตำรำงท 5-3 กำรจ ดสถำนประกอบกำรให ท มผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำน ท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ลำด บ ช อโรงงำน/อำคำร จ งหว ด ท มท ปร กษำ ผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนควำมร อน ผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนไฟฟ ำ ผ ช วยผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนควำมร อน ผ ช วยผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนไฟฟ ำ 1 บร ษ ท เท ง 2006 จาก ด เช ยงราย ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 2 บร ษ ท แอดวานซ ไอด เอเช ย เอ นจ เน ยร ร ง จาก ด เช ยงใหม ดร.ส จ นต จ ระช วะน นท ดร.คมกฤตย ชมส วรรณ ดร.มานนท ส ขละม ย นายชลาธ ป ช นสก ล 3 บร ษ ท ซ.พ.ด.ช ทบอร ด จาก ด เช ยงใหม ดร.ส จ นต จ ระช วะน นท ดร.คมกฤตย ชมส วรรณ ดร.มานนท ส ขละม ย นายชลาธ ป ช นสก ล 4 ห างห นส วนจาก ด บ อทองกร ป (บ อทองพ ชไร ) พะเยา ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 5 ห าห นส วนจาก ด ส งวรก จอบพ ช พะเยา ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 6 บร ษ ท กระเบ องด นเผาลาปาง-ไทย จาก ด ลาปาง ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 7 โรงน าแข งคาปาย พ ษณ โลก ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 8 บร ษ ท โรงน าแข งพ น จ จาก ด พ จ ตร นายบ ญส ง เหมว ฒน รศ.ดร.ธเนศ ธน ตย ธ รพ นธ นายถว ล แสงธรรมช ว น นายธ รพร ต ละก ล 9 บร ษ ท นครสวรรค โรงส ไฟไทยร งเร อง (2002) จาก ด นครสวรรค ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 10 บร ษ ท ไกรก จร งเร อง จาก ด นครสวรรค ดร.ส จ นต จ ระช วะน นท ดร.คมกฤตย ชมส วรรณ ดร.มานนท ส ขละม ย นายชลาธ ป ช นสก ล หน า 18

26 ลำด บ ช อโรงงำน/อำคำร จ งหว ด ท มท ปร กษำ ผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนควำมร อน ผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนไฟฟ ำ ผ ช วยผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนควำมร อน ผ ช วยผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำนด ำนไฟฟ ำ 11 ห างห นส วนจาก ด หนองบ วโรงส ไฟไทยประด ษฐ นครสวรรค นายบ ญส ง เหมว ฒน รศ.ดร.ธเนศ ธน ตย ธ รพ นธ นายถว ล แสงธรรมช ว น นายธ รพร ต ละก ล 12 ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟทร พย เจร ญ นครสวรรค นายบ ญส ง เหมว ฒน รศ.ดร.ธเนศ ธน ตย ธ รพ นธ นายถว ล แสงธรรมช ว น นายธ รพร ต ละก ล 13 ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟย งฮงหมงหนองบ ว นครสวรรค นายบ ญส ง เหมว ฒน รศ.ดร.ธเนศ ธน ตย ธ รพ นธ นายถว ล แสงธรรมช ว น นายธ รพร ต ละก ล 14 ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟบ วทอง นครสวรรค นายบ ญส ง เหมว ฒน รศ.ดร.ธเนศ ธน ตย ธ รพ นธ นายถว ล แสงธรรมช ว น นายธ รพร ต ละก ล 15 ห างห นส วนจาก ด อ งเล ยงเส ง นครสวรรค ดร.ส จ นต จ ระช วะน นท ดร.คมกฤตย ชมส วรรณ ดร.มานนท ส ขละม ย นายชลาธ ป ช นสก ล 16 โรงงานน าแข งช ยเจร ญ (ช ยเจร ญน าแข งหลอด) นครสวรรค ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 17 บร ษ ท ว ร ตน ชนก จาก ด นครสวรรค ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 18 บร ษ ท โรงส เร องไทย จาก ด นครสวรรค ดร.ส จ นต จ ระช วะน นท ดร.คมกฤตย ชมส วรรณ ดร.มานนท ส ขละม ย นายชลาธ ป ช นสก ล 19 บร ษ ท โรงส หนองบ วร วมอ ดม จาก ด นครสวรรค ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล 20 บร ษ ท โรงส หนองบ วข ำวไทย จำก ด นครสวรรค ดร.น ร นด ว ชโรดม รศ.ดร.ส รช ย ส ขสก ลช ย นายทเนจ นาคปนคา ผศ.ดร.ขรรค ช ย ต ลละสก ล หน า 18

27 ตำรำงท 5-4 กำรเข ำให คำปร กษำในสถำนประกอบกำรของผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำน โครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วม โดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ลำด บ รำยช อสถำนประกอบกำร จ งหว ด ประเภท กำรเข ำให คำปร กษำ อ ตสำหกรรม คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 1 บร ษ ท เท ง 2006 จาก ด เช ยงราย อาหาร 15 กย ตค ตค พย บร ษ ท แอดวานซ ไอด เอเช ย เอ นจ เน ยร ร ง จาก ด เช ยงใหม ผล ตภ ณฑ จากโลหะ 22 กย ตค พย ธค บร ษ ท ซ.พ.ด.ช ทบอร ด จาก ด เช ยงใหม กระดาษ 23 กย ตค พย ธค ห างห นส วนจาก ด บ อทองกร ป (บ อทองพ ชไร ) พะเยา อาหาร 12 กย ตค ตค พย ห าห นส วนจาก ด ส งวรก จอบพ ช พะเยา อาหาร 16 กย กย ตค พย บร ษ ท กระเบ องด นเผาลาปาง-ไทย จาก ด ลาปาง อโลหะ 11 กย ตค ตค พย โรงน าแข งคาปาย พ ษณ โลก อาหาร 10 กย ตค ตค พย บร ษ ท โรงน าแข งพ น จ จาก ด พ จ ตร อาหาร 6 กย ตค พย ธค บร ษ ท นครสวรรค โรงส ไฟไทยร งเร อง (2002) จาก ด นครสวรรค อาหาร 17 กย ตค พย พย บร ษ ท ไกรก จร งเร อง จาก ด นครสวรรค อาหาร 19 กย ตค พย ธค หน า 19

28 ตำรำงท 5-4 กำรเข ำให คำปร กษำในสถำนประกอบกำรของผ ปฏ บ ต งำนอน ร กษ พล งงำน โครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วม โดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ลำด บ รำยช อสถำนประกอบกำร จ งหว ด ประเภท กำรเข ำให คำปร กษำ อ ตสำหกรรม คร งท 1 คร งท 2 คร งท 3 คร งท 4 11 ห างห นส วนจาก ด หนองบ วโรงส ไฟไทยประด ษฐ นครสวรรค อาหาร 21 กย ตค พย ธค ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟทร พย เจร ญ นครสวรรค อาหาร 20 กย ตค พย ธค ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟย งฮงหมงหนองบ ว นครสวรรค อาหาร 27 กย ตค พย ธค ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟบ วทอง นครสวรรค อาหาร 25 กย ตค พย ธค ห างห นส วนจาก ด อ งเล ยงเส ง นครสวรรค อาหาร 18 กย ตค พย ธค โรงงานน าแข งช ยเจร ญ (ช ยเจร ญน าแข งหลอด) นครสวรรค อาหาร 9 กย ตค พย พย บร ษ ท ว ร ตน ชนก จาก ด นครสวรรค อาหาร 8 กย ตค ตค พย บร ษ ท โรงส เร องไทย จาก ด นครสวรรค อาหาร 20 กย ตค พย ธค บร ษ ท โรงส หนองบ วร วมอ ดม จาก ด นครสวรรค อาหาร 18 กย ตค พย พย บร ษ ท โรงส หนองบ วข ำวไทย จำก ด นครสวรรค อาหาร 25 กย ตค พย พย หน า 19

29 กำรด ำเน นกำรเข ำให ค ำปร กษำ เขตภำคเหน อ จ านวน 20 แห ง ท มผ ปฏ บ ต การอน ร กษ พล งงาน ดาเน นการเข าให คาปร กษาในสถานประกอบการ ด งน คร งท 1 จานวน 20 แห ง คร งท 2 จานวน 20 แห ง คร งท 3 จานวน 20 แห ง คร งท 4 จานวน 20 แห ง 6. กำรใช พล งงำนในสถำนประกอบกำร ท ปร กษาได รวบรวมข อม ลการใช พล งงานย อนหล ง 12 เด อนของสถานประกอบการท ง 20 แห ง ด งข อม ลการใช พล งงานใน ตำรำงท และการเข าด าเน นการอน ร กษ พล งงานในสถานประกอบการในคร งน ม มาตรการใน การนาเสนอในแต ละแห งแยกแต ละกล มโดยเร ยงตามประเภทอ ตสาหกรรมได ด งต อไปน - ประเภทอ ตสาหกรรมการผล ตกระดาษ จานวน 1 แห ง - ประเภทอ ตสาหกรรมการผล ตอาหาร จานวน 17 แห ง - ประเภทอ ตสาหกรรมการผล ต ผล ตภ ณฑ จากโลหะ จานวน 1 แห ง - ประเภทอ ตสาหกรรมการผล ตอโลหะ จานวน 1 แห ง รวม 20 แห ง บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 21

30 ตำรำงท 6-1 กำรใช พล งงำนในสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ปร มำณกำรใช พล งงำน ลำด บ ช อสถำนประกอบกำร จ งหว ด ประเภท ประเภท กำรใช พล งงำนไฟฟ ำ กำรใช พล งงำนควำมร อน กำรใช พล งงำนควำมร อน รวม โรงงำนอ ตสำหกรรม 1. ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม กระดำษ อ ตสำหกรรม ผล ตภ ณฑ /บร กำร หม อแปลง (kw) (kwh/ป ) (toe/ป ) MJ/ป น ำม นด เซล น ำม นเตำ LPG แกลบ* ข ำวโพด* ซ งข ำวโพด toe/ป MJ/ป toe/ป ไฟฟ ำ ส งส ด (ล ตร/ป ) (ล ตร/ป ) (ล ตร/ป ) (kg/ป ) (kg/ป ) (kg/ป ) 1 บร ษ ท ซ.พ.ด.ช ทบอร ด จาก ด เช ยงใหม กระดาษ กระดาษ , ,994, ,064, ,795, รวม , ,994, ,064, ,795, เฉล ย , ,994, ,064, ,795, ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม อำหำร 2 บร ษ ท เท ง 2006 จาก ด เช ยงราย อาหาร น าแข ง ,279, ,607, ห างห นส วนจาก ด บ อทองกร ป (บ อทองพ ชไร ) พะเยา อาหาร อบพ ช , ,280, ,000,000 2,000,000-1, ,420, , ห าห นส วนจาก ด ส งวรก จอบพ ช พะเยา อาหาร อบพ ช , ,566, ,476,475 2,476,475-1, ,767, , โรงน าแข งคาปาย พ ษณ โลก อาหาร น าแข ง , ,222, บร ษ ท โรงน าแข งพ น จ จาก ด พ จ ตร อาหาร น าแข ง ,099, ,959, บร ษ ท นครสวรรค โรงส ไฟไทยร งเร อง (2002) จาก ด นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,208, ,281, ,852, บร ษ ท ไกรก จร งเร อง จาก ด นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,016, , ,210, ห างห นส วนจาก ด หนองบ วโรงส ไฟไทยประด ษฐ นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,023, , ,389, ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟทร พย เจร ญ นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,509, , ,588, ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟย งฮงหมงหนองบ ว นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,067, ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟบ วทอง นครสวรรค อาหาร ข าวสาร ,221, ,397, , ,988, ห างห นส วนจาก ด อ งเล ยงเส ง นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,492, , ,592, หน า 23

31 ตำรำงท 6-1 กำรใช พล งงำนในสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ปร มำณกำรใช พล งงำน ลำด บ ช อสถำนประกอบกำร จ งหว ด ประเภท ประเภท กำรใช พล งงำนไฟฟ ำ กำรใช พล งงำนควำมร อน กำรใช พล งงำนควำมร อน รวม อ ตสำหกรรม ผล ตภ ณฑ /บร กำร หม อแปลง (kw) (kwh/ป ) (toe/ป ) MJ/ป น ำม นด เซล น ำม นเตำ LPG แกลบ* ข ำวโพด* ซ งข ำวโพด toe/ป MJ/ป toe/ป ไฟฟ ำ ส งส ด (ล ตร/ป ) (ล ตร/ป ) (ล ตร/ป ) (kg/ป ) (kg/ป ) (kg/ป ) 14 โรงงานน าแข งช ยเจร ญ (ช ยเจร ญน าแข งหลอด) นครสวรรค อาหาร น าแข ง ,374, ,946, บร ษ ท ว ร ตน ชนก จาก ด นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,018, บร ษ ท โรงส เร องไทย จาก ด นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,842, ,920, ,648, บร ษ ท โรงส หนองบ วร วมอ ดม จาก ด นครสวรรค อาหาร ข าวสาร ,086, ,911, , ,910, บร ษ ท โรงส หนองบ วข าวไทย จาก ด นครสวรรค อาหาร ข าวสาร , ,300, , ,410, รวม 5, ,992, , ,371, ,940, ,476, , ,777, , เฉล ย , ,963, , , ,869, ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม ผล ตภ ณฑ จำกโลหะ 19 บร ษ ท แอดวานซ ไอด เอเช ย เอ นจ เน ยร ร ง จาก ด เช ยงใหม ผล ตภ ณฑ จากโลหะ อ เลคทรอน ค , , รวม , , เฉล ย , , ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม อโลหะ 20 บร ษ ท กระเบ องด นเผาลาปาง-ไทย จาก ด ลาปาง อโลหะ กระเบ อง , , , รวม , , , เฉล ย , , , รวม ( โรงงำน ) 5, ,288, , ,037, , ,004, ,476, , ,901, , เฉล ย ( โรงงำน ) , ,751, , , , ,095, หมายเหต : เช อเพล งพล งงานหม นเว ยนใช การคานวณค า toe จากค าความร อนจร งของเช อเพล ง หน า 23

32 ตารางท 6-2 สร ปการใช พล งงานตามประเภทของสถานประกอบการท เข าร วมโครงการอน ร กษ พล งงานแบบม ส วนร วม จานวน 20 แห ง ลำด บ ประเภทโรงงำน จำนวน ระด บกำรใช พล งงำน ค ดเป น โรงงำนอ ตสำหกรรม (แห ง) ด ำนไฟฟ ำ(kWh) ด ำนควำมร อน (MJ) toe/ป 1 การผล ตกระดาษ 1 831, ,800, การผล ตอาหาร 17 13,992, ,836, , การผล ตจากผล ตภ ณฑ โลหะ 1 275, การผล ตอโลหะ 1 188, ,263, รวม 20 15,288, ,901, , เฉล ย 3,822, ,475, , หน า 4-17

33 น ำม นเตำ LPG ล ตร/ป ) ( ตำรำงท 6-3แสดงมำตรกำรอน ร กษ พล งงำนในสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ลำ ดำเน นกำรแล ว ท เป นศ กยภำพ ด บ ผลประหย ดท ได ผลประหย ดท คำดว ำจะได เง น ค นท น ผลประหย ดพล งงำนควำมร อน เง น ค นท น ช อสถำนประกอบกำร มำตรกำรอน ร กษ พล งงำน ผลประหย ดพล งงำนไฟฟ ำ ผลประหย ด เง น ค นท น ข เล อย ไม ฟ น เง นลงท น ค นท น น ำม นเตำ LPG ข เล อย ไม ฟ น เง นลงท น ค นท น ลงท น ไม ฟ น LPG ลงท น ลงท น โรงงำนอ ตสำหกรรม ( toe/ป ) ( kwh/ป ) ( MJ/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( kwh/ป ) ( MJ/ป ) ( ล ตร/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( kw ) ( kwh/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( MJ/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) 1. ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตกระดำษ) 1 บร ษ ท ซ.พ.ด.ช ทบอร ด จำก ด 1 มาตรการปร บต งแรงด นอากาศอ ดให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , มาตรการลดการร วไหลของอากาศอ ด , , , , , , , , , มาตรการปร บปร งต วประกอบกาล งไฟฟ า , , , , , , , , , มาตรการห มฉนวนท อส งจ ายไอน า , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดไฟแสงสว างเป นแบบประหย ดพล งงาน , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , , , , , ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตอำหำร) 2 บร ษ ท เท ง 2006 จำก ด 1 มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการล างเคร องทาความเย นห องเก บน าแข งหลอด , , , , , , มาตรการเปล ยนใบพ ด เป นชน ดไฟเบอร กลาส , , , , , , , , , มาตรการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , , , มาตรการห มฉนวนท อน าเย นวนกล บเคร องทาน าแข งหลอด , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , ห ำงห นส วนจำก ด บ อทองกร ป (บ อทองพ ชไร ) 1 มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการการล างเคร องปร บอากาศ , , , , , , มาตรการเปล ยนเคร องยนต ส ข าวโพดมาเป นมอเตอร ส ข าวโพด , , , , , , , มาตรการปร บส ดส วนอากาศ/เช อเพล ง ,892, , ,892, , , , มาตรการห มฉนวนท อส งความร อนอบข าวโพด ,919, , , ,919, , , , , , มาตรการเปล ยนอ ตราส วนเช อเพล งของเตาอบข าวโพด ,932, , ,932, , , , มาตรการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , , , รวม , ,755, ,189, , , , , , , , , ,743, , , ,064, , ,234, , ห ำห นส วนจำก ด ส งวรก จอบพ ช 1 มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการล างเคร องปร บอากาศ , , , , , , มาตรการห มฉนวนท อส งความร อนอบข าวโพด ,132, , , ,132, , , , , , มาตรการเปล ยนอ ตราส วนเช อเพล งของเตาอบข าวโพด , , , , , , มาตรการปร บส ดส วนอากาศ/เช อเพล ง ,633, , ,633, , , มาตรการเปล ยนหลอดแสงจ นทร เป นคอมแพคฟล ออเรสเซนต , , , , , , , , , มาตรการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , , , รวม , ,926, , , , , , , , , , ,909, , , , , , โรงน ำแข งคำปำย 1 มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการการเปล ยนใบพ ดเป นชน ดไฟเบอร กลาส , , , , , , , , , การลดเวลาการเด นเคร องทาน าแข ง , , , , , , มาตรการล างเคร องทาความเย นห องเก บน าแข งหลอด , , , , , , มาตรการการห มฉนวนท อน าเย นวนกล บเคร องทาน าแข งหลอด , , , , , , , , , มาตรการการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , บร ษ ท โรงน ำแข งพ น จ จำก ด 1 มาตรการปร บลดแรงด นไฟฟ าของหม อแปลงด านท ต ยภ ม , , , , , , , , , มาตรการทาความสะอาดช ดฉ ดน าระบายความร อนแอมโมเน ยของระบบผล ตน าแข งซอง มาตรการหย ดเด นพ ดลมระบายความร อน Cooling Tower ระบบผล ตน าแข ง , , , , , , , , , หลอด , , , , มาตรการปร บปร งค าเพาเวอร แฟคเตอร , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , บร ษ ท นครสวรรค โรงส ไฟไทย ร งเร อง (2002) จำก ด 1 มาตรการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , , , มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการล างเคร องปร บอากาศ , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดสปอร ตไลท เป นคอมแพคฟล ออเรสเซนต , , , , , , , มาตรการปร บต งความด นหม อไอน าให เหมาะสมก บการผล ต , , , , , , , มาตรการห มฉนวนท อส งจ ายไอน า , , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , , , , , , ผลรวมพล งงำนท ประหย ดได

34 น ำม นเตำ LPG ล ตร/ป ) ( ตำรำงท 6-3แสดงมำตรกำรอน ร กษ พล งงำนในสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ลำ ดำเน นกำรแล ว ท เป นศ กยภำพ ด บ ผลประหย ดท ได ผลประหย ดท คำดว ำจะได เง น ค นท น ผลประหย ดพล งงำนควำมร อน เง น ค นท น ช อสถำนประกอบกำร มำตรกำรอน ร กษ พล งงำน ผลประหย ดพล งงำนไฟฟ ำ ผลประหย ด เง น ค นท น ข เล อย ไม ฟ น เง นลงท น ค นท น น ำม นเตำ LPG ข เล อย ไม ฟ น เง นลงท น ค นท น ลงท น ไม ฟ น LPG ลงท น ลงท น ( ( toe/ป ) ( kwh/ป ) ( MJ/ป ) Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( kwh/ป ) ( MJ/ป ) ( ล ตร/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( kw ) ( kwh/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( MJ/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) 8 บร ษ ท ไกรก จร งเร อง จำก ด 1 มาตการลดการร วไหลของอากาศอ ด , , , , , , , , , มาตรการเล อกเด นเคร องจ กรท ม ประส ทธ ภาพส ง , , , , , , มาตรการปร บปร งต วประกอบกาล งไฟฟ า , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนไปใช มอเตอร ท ม ขนาดเหมาะสมก บภาระ , , , , , , , , , มาตรการปร บลดแรงด นหม อแปลงไฟฟ า , , , , , , , , , มาตรการห มฉนวนท อส งความร อนอบข าว , , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , , , , , , ห ำงห นส วนจำก ด หนองบ วโรงส 1 มาตรการลดแรงด นใช งานอากาศอ ดให เหมาะสม , , , ไฟไทยประด ษฐ , , , มาตรการลดการร วไหลของอากาศอ ดในระบบ , , , , , , , , , มาตรการต ดต งอ ปกรณ ควบค มความเร วมอเตอร สาหร บพ ดลมเตาอบข าวเปล อก , , , , , , มาตรการต ดต งอ ปกรณ ควบค มความเร วมอเตอร สาหร บพ ดลมแกลบ , , , , , , , , , รวม , , , , , , ห ำงห นส วนจำก ด โรงส ไฟทร พย เจร ญ 1 มาตรการปร บลดแรงด นไฟฟ าของหม อแปลงด านท ต ยภ ม , , , , , , , , , มาตรการลดการร วไหลของอากาศอ ดในระบบ , , , , , , , , , มาตรการลดแรงด อากาศอ ดใช งานให เหมาะสม , , , , , , มาตรการต ดต งอ ปกรณ ควบค มความเร วมอเตอร สาหร บพ ดลมเตาอบข าวเปล อก , , , , , , รวม , , , , , , , , , ห ำงห นส วนจำก ด โรงส ไฟย งฮง หมงหนองบ ว 1 มาตรการลดการร วไหลของอากาศอ ดในระบบ , , , , , , , , , มาตรการลดแรงด นใช งานอากาศอ ดให เหมาะสม , , , , , , มาตรการเปล ยนชน ดหลอดไฟฟ าฟล ออเรสเซนต เป นชน ด LED , , , , , , , , , มาตรการต ดต งอ ปกรณ ควบค มความเร วรอบมอเตอร , , , , , , , , , มาตรการใช มอเตอร ประส ทธ ภาพส งก บมอเตอร เพลาราว , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , ห ำงห นส วนจำก ด โรงส ไฟบ วทอง 1 มาตรการลดการร วไหลของอากาศอ ดในระบบ , , , , , , , , , มาตรการปร บปร งค าเพาเวอร แฟคเตอร , , , , , , , , , มาตรการต ดต งอ ปกรณ ควบค มความเร วมอเตอร สาหร บพ ดลมเตาอบข าวเปล อก , , , , , , มาตรการลดแรงด นใช งานอากาศอ ดให เหมาะสม , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , ห ำงห นส วนจำก ด โรงส ไฟอ งเล ยงเส ง 1 มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , มาตรการการลดการร วไหลของอากาศอ ด , , , , , , มาตรการการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดไฟแสงสว างเป นแบบประหย ดพล งงาน , , , , , , , , , มาตรการห มฉนวนเตาอบและท อส งความร อนอบข าว , , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , , , , , , โรงงำนน ำแข งช ยเจร ญ 1 มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , (ช ยเจร ญน ำแข งหลอด) 2 มาตรการการหย ดการเด นเคร องทาน าแข งในช วง on-peak , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดฟร ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการการล างเคร องปร บอากาศ , , , , มาตรการการห มฉนวนท อน าเย นวนกล บเคร องทาน าแข งหลอด , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดสปอร ตไลท เป นคอมแพคฟล ออเรสเซนต , , , , มาตรการการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , บร ษ ท ว ร ตน ชนก จำก ด 1 มาตรการการลดการร วไหลในระบบอากาศอ ด , , , , , , , , , มาตรการลดใช ลมจากเคร องอ ดอากาศในการทาความสะอาดเคร องจ กร , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดฟร ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการใช เคร องอ ดอากาศ , , , , , , มาตรการการล างเคร องปร บอากาศ , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดแสงจ นทร เป นคอมแพคฟล ออเรสเซนต , , , , , , , , , มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , รวม , , , , , , , , , , , , , บร ษ ท โรงส เร องไทย จำก ด 1 มาตรการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , , , มาตรการลดการร วไหลของอากาศอ ด , , , , , , , , , มาตรการลดช วโมงการทางานของกระพ อลาเล ยงข าว , , , , , , , , , มาตรการลดการใช เคร องอ ดอากาศกระบวนการบรรจ ข าวสาร , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดไฟแสงสว างเป นแบบประหย ดพล งงาน , , , , , , , , , มาตรการห มฉนวนท อส งความร อนอบข าว , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , , , , ผลรวมพล งงำนท ประหย ดได

35 น ำม นเตำ LPG ล ตร/ป ) ( ตำรำงท 6-3แสดงมำตรกำรอน ร กษ พล งงำนในสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง ลำ ดำเน นกำรแล ว ท เป นศ กยภำพ ด บ ผลประหย ดท ได ผลประหย ดท คำดว ำจะได เง น ค นท น ผลประหย ดพล งงำนควำมร อน เง น ค นท น ช อสถำนประกอบกำร มำตรกำรอน ร กษ พล งงำน ผลประหย ดพล งงำนไฟฟ ำ ผลประหย ด เง น ค นท น ข เล อย ไม ฟ น เง นลงท น ค นท น น ำม นเตำ LPG ข เล อย ไม ฟ น เง นลงท น ค นท น ลงท น ไม ฟ น LPG ลงท น ลงท น ( ( toe/ป ) ( kwh/ป ) ( MJ/ป ) Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( kwh/ป ) ( MJ/ป ) ( ล ตร/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( kw ) ( kwh/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( MJ/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) 17 บร ษ ท โรงส หนองบ วร วมอ ดม จำก ด 1 มาตรการการล างเคร องปร บอากาศ , , , , , , มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , , , มาตรการลดโหลดมอเตอร เคร องด ดฝ นระบบส ข าว , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการลดการใช เคร องอ ดอากาศ ในการทาความสะอาดเคร องจ กรและป ดถ งข าว , , , , , , , , , มาตรการปร บลดอ ณหภ ม เตาอบข าวเปล อกจาก 300 C เป น 250 C ,639, , , , ,639, , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดสปอร ตไลท เป นคอมแพคฟล ออเรสเซนต , , , , , , , , , มาตรการห มฉนวนท อส งความร อนอบข าวและเตาอบข าวเปล อก ,692, , , ,692, , , , , , รวม , ,931, , , , , ,702, , , , , , ,331, , , , , , บร ษ ท โรงส หนองบ วข ำวไทย จำก ด 1 มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , , , มาตรการลดช วโมงการทางานช ดมอเตอร แยกส งเจ อปนก อนส ข าว , , , , , , มาตรการเปล ยนเคร องอ ดอากาศประส ทธ ภาพส ง , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการการล างเคร องปร บอากาศ , , , , มาตรการห มฉนวนท อส งความร อนอบข าวและเตาอบข างเปล อก , , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดสปอร ตไลท เป นคอมแพคฟล ออเรสเซนต , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตผล ตภ ณฑ จำกโลหะ) - 19 บร ษ ท แอดวำนซ ไอด เอเช ย เอ นจ เน ยร ร ง จำก ด 1 มาตรการปร บต งแรงด นอากาศอ ดให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , มาตรการลดการร วไหลของอากาศอ ด , , , , , , , มาตรการหย ดการเด นเคร อง Single Over Mold ต วเปล า , , , , , , มาตรการหย ดการเด นเคร องบดต วเปล า , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดไฟแสงสว างเป นแบบประหย ดพล งงาน , , , , , , , , , มาตรการเปล ยนเคร องปร บอากาศทดแทนเคร องเด มท ม ประส ทธ ภาพต า , , , , , , , , , มาตรการต ดต งม านเพ อลดภาระความร อนห องปร บอากาศ , , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , , , , , ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตอโลหะ) 20 บร ษ ท กระเบ องด นเผำลำปำง-ไทย จำก ด 1 มาตรการการปร บต งแรงด นให เหมาะสมก บการใช งาน , , , , , , มาตรการเปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต T8 เป น T , , , , , , , , , มาตรการล างเคร องปร บอากาศ , , , , , , มาตรการปร บส ดส วนอากาศ/เช อเพล ง , , , , , , , มาตรการปร บปร งแม พ มพ ข นร ปกระเบ อง ,002, , , , ,002, , , , , , มาตรการการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบส งจ ายไฟฟ า , , , , , , , , , รวม , ,897, , , , , , , , , , , ,723, , , , , , รวมท งหมด ผลรวมพล งงำนท ประหย ดได ,073, ,040, , , , ,944, ,886, , ,381, , ,406, ,292, ,467, ,864, ,790, ,126, ,186, , ,487, ,382, ,351, ,178,

36 ตำรำงท 6-4 สร ปมำตรกำรอน ร กษ พล งงำนในสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน ผลประหย ด ลำด บ ช อสถำนประกอบกำร มำตรกำร มำตรกำร มำตรกำร มำตรกำรท มำตรกำรท ดำเน นกำรแล ว ท เป นศ กยภำพ ท นำเสนอ ด ำนไฟฟ ำ ด ำนควำมร อน ดำเน นกำรแล ว เป นศ กยภำพ เง นลงท น ระยะเวลำค นท น เง นลงท น ระยะเวลำค นท น ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท) ( ป ) ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท) ( ป ) โรงงำนอ ตสำหกรรม 1. ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตไม แปรร ป) 1 บร ษ ท ซ.พ.ด.ช ทบอร ด จาก ด , , , , รวม , , , , เฉล ย , , , ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตอำหำร) บร ษ ท เท ง 2006 จาก ด , , , , ห างห นส วนจาก ด บ อทองกร ป (บ อทองพ ชไร ) ,189, , , , ห าห นส วนจาก ด ส งวรก จอบพ ช , , , , โรงน าแข งคาปาย , , , , บร ษ ท โรงน าแข งพ น จ จาก ด , , , , บร ษ ท นครสวรรค โรงส ไฟไทยร งเร อง (2002) จาก ด , , , , บร ษ ท ไกรก จร งเร อง จาก ด , , , , ห างห นส วนจาก ด หนองบ วโรงส ไฟไทยประด ษฐ , , ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟทร พย เจร ญ , , ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟย งฮงหมงหนองบ ว , , , , ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟบ วทอง , , , ห างห นส วนจาก ด อ งเล ยงเส ง , , , , โรงงานน าแข งช ยเจร ญ (ช ยเจร ญน าแข งหลอด) , , , , บร ษ ท ว ร ตน ชนก จาก ด , , , , บร ษ ท โรงส เร องไทย จาก ด , , , , บร ษ ท โรงส หนองบ วร วมอ ดม จาก ด , , , , บร ษ ท โรงส หนองบ วข าวไทย จาก ด , , , , รวม ,624, ,660, ,187, , เฉล ย , , , , ประเภท โรงงานอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ จากโลหะ 19 บร ษ ท แอดวานซ ไอด เอเช ย เอ นจ เน ยร ร ง จาก ด , , , , รวม , , , , เฉล ย , , , ประเภท โรงงานอ ตสาหกรรม อโลหะ 20 บร ษ ท กระเบ องด นเผาลาปาง-ไทย จาก ด , , , , รวม , , , , เฉล ย , , , , รวมท งหมด ,944, ,886, ,406, ,292, เฉล ยท งหมด , , , , หน า 4-21

37 4-21 ตำรำงท 6-4 สร ปมำตรกำรอน ร กษ พล งงำนในสถำนประกอบกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน ผลประหย ด มำตรกำร มำตรกำร มำตรกำร มำตรกำรท มำตรกำรท ดำเน นกำรแล ว ท เป นศ กยภำพ ลำด บ ช อสถำนประกอบกำร ท นำเสนอ ด ำนไฟฟ ำ ด ำนควำมร อน ดำเน นกำรแล ว เป นศ กยภำพ เง นลงท น ระยะเวลำค นท น เง นลงท น ระยะเวลำค นท น ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท) ( ป ) ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท) ( ป ) หน า 4-21

38 ตำรำงท 6-5 สร ปผลประหย ดพล งงำนในสถำนประกอบกำรแต ละแห งท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วมโดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ( จำนวน 20 แห ง) (ดำเน นกำรแล ว) จำนวนคร ง จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน มำตรกำรพล งงำนไฟฟ ำ มำตรกำรพล งงำนควำมร อน สร ปรวมผลประหย ด ลำด บ ช อสถำนประกอบกำร ของกำรเข ำ มำตรกำร มำตรกำร มำตรกำร มำตรกำรท ผลประหย ดพล งงำนไฟฟ ำ ผลประหย ดพล งงำนควำมร อน ผลประหย ด ปฏ บ ต งำน ท นำเสนอ ด ำนไฟฟ ำ ด ำนควำมร อน ดำเน นกำร เง นลงท น ค นท น น ำม นเตำ LPG ข เล อย ไม ฟ น เง นลงท น ค นท น เง นลงท น ค นท น ( toe/ป ) ( kwh/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท) ( ป ) ( toe/ป ) ( MJ/ป ) ( ล ตร/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( Kg/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท) ( ป ) ( toe/ป ) ( บำท/ป ) ( บำท ) ( ป ) 1. ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตไม แปรร ป) 1 บร ษ ท ซ.พ.ด.ช ทบอร ด จาก ด , , , , , , , , รวม , , , , , , , , , เฉล ย , , , , , , , , , ประเภท โรงงำนอ ตสำหกรรม (กำรผล ตอำหำร) 2 บร ษ ท เท ง 2006 จาก ด , , , , , ห างห นส วนจาก ด บ อทองกร ป (บ อทองพ ชไร ) , , , ,494, , , ,175, , ,189, , ห าห นส วนจาก ด ส งวรก จอบพ ช , , , ,909, , , , , , โรงน าแข งคาปาย , , , , , บร ษ ท โรงน าแข งพ น จ จาก ด , , , , , บร ษ ท นครสวรรค โรงส ไฟไทยร งเร อง (2002) จาก ด , , , , , , , , บร ษ ท ไกรก จร งเร อง จาก ด , , , , , ห างห นส วนจาก ด หนองบ วโรงส ไฟไทยประด ษฐ , , , , , ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟทร พย เจร ญ , , , , , ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟย งฮงหมงหนองบ ว , , , , , ห างห นส วนจาก ด โรงส ไฟบ วทอง , , , , , ห างห นส วนจาก ด อ งเล ยงเส ง , , , , , โรงงานน าแข งช ยเจร ญ (ช ยเจร ญน าแข งหลอด) , , , , , บร ษ ท ว ร ตน ชนก จาก ด , , , , , บร ษ ท โรงส เร องไทย จาก ด , , , , , บร ษ ท โรงส หนองบ วร วมอ ดม จาก ด , , , ,639, , , , , , บร ษ ท โรงส หนองบ วข าวไทย จาก ด , , , , , , , , รวม , ,528, , ,048, , , ,096, , ,624, ,660, เฉล ย , , , ,179, , , , , , , ประเภท โรงงานอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ จากโลหะ 19 บร ษ ท แอดวานซ ไอด เอเช ย เอ นจ เน ยร ร ง จาก ด , , , , , รวม , , , , , เฉล ย , , , , , ประเภท โรงงานอ ตสาหกรรม อโลหะ - 20 บร ษ ท กระเบ องด นเผาลาปาง-ไทย จาก ด , , , ,723, , , , , รวม , , , ,723, , , , , เฉล ย , , , ,723, , , , , รวมท งหมด ,073, ,046, ,096, ,808, , , ,928, , ,944, ,886, เฉล ยท งหมด , , , ,090, , , , , , , หน า 2-22

39 ตำรำงท 6-7 สร ปผลกำรประหย ดพล งงำนของสถำนประกอบกำรแต ละประเภท เขตภำคเหน อ ( จำนวน 20 แห ง) (ท ดำเน นกำรแล ว) ลำด บ ประเภท จำนวน จำนวน จำนวน ผลกำรประหย ดพล งงำน เท ยบเท ำต นน ำม นด บ จำนวนเง นท ประหย ด เง นลงท น ค นท น ผลเฉล ย (แห ง) มำตรกำร มำตรกำรท ด ำนไฟฟ ำ (kwh) ด ำนควำมร อน (MJ) (toe) (บำท/ป ) (บำท) (ป ) ของผลประหย ด ท นำเสนอ ดำเน นกำรแล ว toe/ป /แห ง โรงงำนอ ตสำหกรรม 1 การผล ตกระดาษ , , , , การผล ตอาหาร , ,048, ,624, ,660, การผล ตจากผล ตภ ณฑ โลหะ , , , การผล ตอโลหะ , ,723, , , รวม ,073, ,808, ,944, ,886,

40 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร ตารางท 6-2 สร ปการใช พล งงานตามประเภทของสถานประกอบการท เข าร วมโครงการฯ เขตภาคเหน อ จานวน 20 แห ง ลาด บ ประเภทโรงงาน จานวน ระด บการใช พล งงาน ค ดเป น โรงงานอ ตสาหกรรม (แห ง) ด านไฟฟ า(kWh) ด านความร อน (MJ) toe/ป 1 การผล ตกระดาษ 1 831, ,800, การผล ตอาหาร 17 13,992, ,836, , การผล ตจากผล ตภ ณฑ โลหะ 1 275, การผล ตอโลหะ 1 188, ,263, รวม 20 15,288, ,901, , เฉล ย 3,822, ,475, , บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 24

41 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 25

42 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 26

43 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 27

44 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 28

45 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 29

46 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร ตำรำงท 6-6 สร ปผลประหย ดพล งงำนในสถำนประกอบกำรแต ละแห งท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วม โดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง (ท เป นศ กยภำพ) จานวน สร ปรวมผลประหย ด ลาด บ ประเภท มาตรการ ผลประหย ด เง นลงท น ค นท น toe/ป kwh/ป MJ/ป บาท/ป (บาท) (ป ) มาตรการด านไฟฟ า 1 ระบบแสงสว าง , , , ระบบหม อแปลงไฟฟ า , , , ระบบอ ดอากาศ , , , ระบบมอเตอร และป ม , , , ระบบทาความเย นและปร บอากาศ , , , ระบบเคร องจ กรและอ ปกรณ อ น ๆ ระบบการจ ดการและรณรงค รวมมาตรการด านไฟฟ า , , , มาตรการด านความร อน 1 ระบบหม อไอน าและเตาให ความร อน ,551, , , ระบบการจ ดการและรณรงค รวมมาตรการด านความร อน ,551, , , รวมท งหมด , ,551, ,406, ,292, บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 30

47 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 31

48 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร ตำรำงท 6-8 สร ปผลประหย ดพล งงำนของสถำนประกอบกำรแยกตำมประเภทมำตรกำรท เข ำร วมโครงกำรอน ร กษ พล งงำนแบบม ส วนร วม โดยโรงงำนอ ตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล ก เขตภำคเหน อ จำนวน 20 แห ง (ท ดำเน นกำรแล ว) มาตรการด านไฟฟ า 1 ระบบแสงสว าง , , , ระบบหม อแปลงไฟฟ า , , , ระบบอ ดอากาศ , ,219, , ระบบมอเตอร และป ม , ,552, , ระบบทาความเย นและปร บอากาศ , , , ระบบเคร องจ กรและอ ปกรณ อ น ๆ , , , ระบบการจ ดการและรณรงค รวมมาตรการด านไฟฟ า ,080, ,046, ,096, มาตรการด านความร อน 1 ระบบหม อไอน าและเตาให ความร อน ,188, , , ระบบการจ ดการและรณรงค ,002, , , รวมมาตรการด านความร อน ,191, ,928, , รวมท งหมด ,080, ,191, ,975, ,906, บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 32

49 รายงานบทสร ปสาหร บผ บร หาร ระบบเคร องจ กรและอ ปกรณ อ น ๆ 2.41% ระบบทำควำมเย นและปร บ อำกำศ 21.02% ระบบกำรจ ดกำรและรณรงค 0.00% ระบบแสงสว ำง 22.74% ระบบหม อแปลงไฟฟ ำ 21.41% ระบบอ ดอำกำศ 45.64% บร ษ ท เทอร มอล เอ นเนอร ย จาก ด หน า 33

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ

ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำน ำ ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information