แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดย ดร.ทศพร ศ ร ส มพ นธ เลขาธ การ ก.พ.ร. 12 ม นาคม 2551

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดย ดร.ทศพร ศ ร ส มพ นธ เลขาธ การ ก.พ.ร. 12 ม นาคม 2551"

Transcription

1 แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดย ดร.ทศพร ศ ร ส มพ นธ เลขาธ การ ก.พ.ร. 12 ม นาคม

2 ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา มาตรา 75 บทบ ญญ ต ในหมวดน เป นเจตจ านงให ร ฐด าเน นการตรา กฎหมายและก าหนดนโยบายในการบร หารราชการแผ นด น ในการแถลงนโยบายต อร ฐสภา คณะร ฐมนตร ท จะเข าบร หารราชการ แผ นด นต องช แจงต อร ฐสภาให ช ดแจ งว าตะด าเน นการใด ในระยะเวลาใด เพ อ บร หารราชการแผ นด นให เป นไปตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ และต องจ ดท า รายงานผลการด าเน นการ รวมท งป ญหาและอ ปสรรคเสนอต อร ฐสภาป ละหน งคร ง มาตรา 76 คณะร ฐมนตร ต องจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด น เพ อ แสดงมาตรการและรายละเอ ยดของแนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของ การบร หารราชการแผ นด น ซ งจะต องสอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ในการบร หารราชการแผ นด น คณะร ฐมนตร ต องจ ดให ม แผนการตรา กฎหมายท จ าเป นต อการด าเน นการตามนโยบายและแผนการบร หารราชการ แผ นด น 2

3 มาตรา 13 แห ง พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอด ระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร เม อคณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว ให ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต และส าน กงบประมาณร วมก นจ ดท าแผนการบร หาร ราชการแผ นด น เสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในเก าส บว นน บแต ว นท คณะร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบในแผนการบร หารราชการแผ นด น ตามวรรคหน งแล ว ให ม ผลผ กพ นคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร และส วนราชการ ท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตามแผนการบร หารราชการแผ นด นน น 3

4 มาตรา 14 แห ง พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 14 ในการจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด นตาม มาตรา 13 ให จ ดท าเป นแผนส ป โดยน านโยบายของร ฐบาลท แถลง ต อร ฐสภามาพ จารณาด าเน นการให สอดคล องก บแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทยและแผนพ ฒนาประเทศด านต างๆ ท เก ยวข อง ท งน อย างน อย จะต องม สาระส าค ญเก ยวก บการก าหนดเป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน ส วนราชการหร อบ คคลท จะร บผ ดชอบในแต ละภารก จ ประมาณการรายได และรายจ าย และทร พยากรต างๆ ท จะต องใช ระยะเวลาการด าเน นการ และการต ดตามประเม นผล 4

5 มาตรา 16 แห ง พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดย จ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 ในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดย ให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและ ผลส มฤทธ ของงาน รวมท งประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท จะต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ เม อร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการใดตามวรรค สองแล ว ให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อปฏ บ ต งานให บรรล ผล ส าเร จในแต ละภารก จตามแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าว ในกรณ ท ส วนราชการม ได เสนอแผนปฏ บ ต ราชการในภารก จใดหร อภารก จใด ไม ได ร บความเห นชอบจากร ฐมนตร ม ให ส าน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณส าหร บ ภารก จน น เม อส นป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ของ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เสนอต อคณะร ฐมนตร 5

6 มาตรา 17 แห ง พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ในกรณ ท กฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ ก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการเพ อ ขอร บงบประมาณ ให ส าน กงบประมาณและ ก.พ.ร. ร วมก นก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการตาม มาตรา 16 ให สามารถใช ได ก บแผนปฏ บ ต ราชการท ต อง จ ดท าตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ ท งน เพ อม ให เพ มภาระงานในการจ ดท าแผนจนเก นสมควร 6

7 แผนปฏ บ ต ราชการ Business Business Plan Plan กล ม จ งหว ด กล ม จ งหว ด แนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ ค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร ต อร ฐสภา จ งหว ด จ งหว ด จ งหว ด จ งหว ด จ งหว ด จ งหว ด แผนการบร หารราชการแผ นด น 4 ป กล มเศรษฐก จ กล มส งคม... กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง Area Function บ รณาการ General Framework Broad guidelines Government Strategic Plan 7

8 แผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ค าแถลงนโยบายของ คณะร ฐมนตร ต อร ฐสภา รายงานสร ปสภาวะของประเทศ รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน แผนพ ฒนาฯและ ย ทธศาสตร รายสาขา แผนการบร หารราชการ แผ นด น (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ประมาณการการคล ง (รายร บ รายร บ/ รายจ าย) ล วงหน า Medium-term Fiscal Forward Estimation) กระทรวง/กรม กรม จว รสก องค การมหาชน 8 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณรายจ าย ประจ าป 8

9 จากแผนการบร หารราชการแผ นด น ส แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และประจ าป แผนการบร หาร ราชการแผ นด น (พ.ศ ) บ รณาการ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ม ต ภารก จ หน าท งาน ม ต พ นท ม ต วาระ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ผลล พธ ส ดท าย ผลล พธ ผลผล ต ก จกรรม ทร พยากร 9

10 ระบบการบร หารเช งย ทธศาสตร การวางย ทธศาสตร แผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (ม ต ภารก จงาน-ม ต พ นท -ม ต วาระ) การวางแผนปฏ บ ต การ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป (ผลผล ต-ก จกรรม-ทร พยากร) การต ดตามประเม นผล และ การทบทวนย ทธศาสตร การว ดผลการ ด าเน นงานตามค า ร บรองการปฏ บ ต ราชการ เง นรางว ลตามผลงาน 10

11 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ครอบคล มระยะเวลา 4 ป ( ) 2554) น าแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามร ฐธรรมน ญ นโยบายของ ร ฐบาล แผนบร หารราชการแผ นด น และแผนพ ฒนาต างๆ มา ใช เป นกรอบในการวางท ศทางการท างานของหน วยงาน บนพ นฐานของพ นธก จตามกฎหมาย (Legal Mandate) อ น เป นท มา ของภารก จงานด านต างๆ ของหน วยงาน โดยค าน งถ งสภาพการเปล ยนแปลงในสภาพแวดล อมอ นอาจ ก อให เก ดโอกาส (Opportunity) ภ ยอ ปสรรค (Threat) รวมท งข ดสมรรถนะของหน วยงาน อ นท าให เก ดจ ดแข ง (Strength) และจ ดอ อน (Weakness) ประกอบก น 11

12 ค ณล กษณะของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป องค ประกอบ ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จตามกฎหมาย (Legal Mandate) และภารก จหล ก ของหน วยงาน (Mission) ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issue) เป าประสงค (Goal) ต วช ว ดและเป าหมายการด าเน นงาน (Key Performance Indicator + target) กลย ทธ (Strategy) 12

13 ความส มพ นธ ระหว างแผนการบร หารราชการแผ นด นและแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนการบร หารราชการแผ นด นเป นเร องของการวาง ย ทธศาสตร เพ อข บเคล อนการท างานร วมก นในระด บ ภาพรวมของร ฐบาล แต ละกระทรวงจะต องน าเป าหมายและกลย ทธ /แนวทาง แนวทาง ของแต ละประเด นย ทธศาสตร ในแผนการบร หารราชการ แผ นด นท เก ยวข องก บภารก จไปถ ายทอดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของตน (ไม ใช น าเอาแผนของกรมมาม ด รวมก นข นเป นแผนของกระทรวง) ในแผนการบร หารราชการแผ นด นน นจะปรากฎโครงการ Flagship อ นเป นโครงการท ม ความส าค ญเช งย ทธศาสตร ของร ฐบาล ซ งได มอบหมายให หน วยงานใดหน วยงาน หน ง หร อบางหน วยงานร วมก น เป นผ ร บผ ดชอบในการ ปฏ บ ต ให บรรล ผล 13

14 Planning แผนการบร หาร ราชการแผ นด น (4 ป ) ย ทธศาสตร ร ฐบาล เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมาย กลย ทธ Measurement Corporate Scorecard แผนปฏ บ ต ราชการ (4 ป ) กระทรวง/กรม รสก องค การมหาชน กล มจ งหว ด/จ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวง/กรม ย ทธศาสตร กล มจ งหว ด/จ งหว ด เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมาย กลย ทธ Strategic Business Unit Scorecard กระทรวง/กรม รสก องค การมหาชน กล มจ งหว ด/จ งหว ด แผนปฏ บ ต ราชการ (รายป ) กระทรวง กรม กล มจ งหว ด/จ งหว ด Sub-unit Scorecard Budgeting Team & Individual Scorecard 14

15 ความส มพ นธ ระหว างแผนการบร หารราชการแผ นด นและแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (ต อ) หากโครงการ Flagship ไม ประสบความส าเร จ ความ เส ยงของแผนบร หารราชการแผ นด นจะม ส ง แม หน วยงานใดไม ได ร บผ ดชอบโครงการ Flagship ก ย งคงม ความส าค ญเพราะความส าเร จตามต วช ว ดต างๆ ในแต ละประเด นย ทธศาสตร ของแผนการบร หารราชการ แผ นด นเป นผลรวมหร อผ กโยงมาจากความส าเร จในการ ข บเคล อนแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของแต ละหน วยงาน งบประมาณส าหร บโครงการท ไม ใช Flagship ได แก งบประมาณรายจ ายประจ าข นพ นฐาน และโครงการตาม ภารก จหล กหร อผลผล ตหล กของหน วยงาน 15

16 ความส มพ นธ ระหว างแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประเด นย ทธศาสตร ตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป จะถ ก น ามาว เคราะห และเช อมโยงความส มพ นธ เช งเหต ผลใน ร ปแบบแผนท เช งกลย ทธ (Strategy Map) เป าประสงค และต วช ว ด/ค าเป าหมาย ค าเป าหมาย ในแต ละประเด น ย ทธศาสตร จะถ กน ามาบรรจ ใส ไว ในแต ละม ต ของ Balanced Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เช งร กอ นส งผลกระทบต อ ภายนอก เช น การพ ฒนาประเทศ การบร การ ประชาชน ฯลฯ จะอย ในม ต ท 1 และม ต ท 2 ประเด นย ทธศาสตร ในส วนท เป นการพ ฒนา ประส ทธ ภาพและการเสร มสร างความเข มแข งภายใน ของหน วยงาน จะอย ในม ต ท 3 และม ต ท 4 16

17 ประเด นย ทธศาสตร 1 ประเด นย ทธศาสตร 2 ภายนอก ภายใน ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ Financial Financial Perspective Perspective ประส ทธ ผล ประส ทธ ผล (ผลล พธ ) ผลล พธ ) 50% 50% Financial Perspective ประส ทธ ผล ระด บความส าเร จตามแผนปฏ บ ต ระด บความส าเร จตาม (ผลล พธ ) ระด บความส าเร จตาม ราชการของกระทรวง ระด บความส าเร จตามแผนปฏ บ ต กล มภารก จ พ นธก จหร อภารก จหล ก ของกรม พ นธก จหร อภารก จหล ก ระด บความส าเร จตามพ นธ ระด บความส าเร จตามพ นธ ก จหร อภารก จหล กของกรม และกรม ก จหร อภารก จหล กของกรม ภายนอก Customer Customer Perspective Perspective ค ณภาพ Customer ค ณภาพ 15% Perspective 15% ค ณภาพ ระด บความพ ง ระด บความพ งพอใจ ความโปร งใสและ ของผ ร บบร การ/ ระด บความพ ง ระด บความเช อม น ระด บความส าเร จในการ ความโปร งใสใน พอใจของ ของการม ส วน ปราศจากท จร ต พอใจของ เป ดให ประชาชนเข ามาม ประพฤต ม ชอบในการ ของประชาชน การปฏ บ ต ความโปร งใสใน ผ ร บบร การ ร วมของ ของการม ส วน ผ ร บบร การ ส วนร วม การปฏ บ ต ประชาชน ร วมของ ปฏ บ ต ราชการ ประชาชน ภายใน ราชการของกระทรวง กล มภารก จ และกรม ประส ทธ ภาพ Internal Work Internal Process Work Process Perspective ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ภาพ 10% ระด บความส าเร จ ระด บความส าเร จในการ ประส ทธ ภาพการบร หาร การประหย ด การปร บปร ง ระด บความส าเร จ ประส ทธ ภาพการ ปร บปร งกระบวนงาน ประส ทธ ภาพการ การเบ กจ ายงบประมาณ พล งงาน การปร บปร ง บร หารการเบ กจ าย การประหย ด กระบวนงาน บร หารการเบ กจ าย การประหย ด กระบวนงาน งบประมาณ พล งงาน งบประมาณ พล งงาน พ ฒนาองค การ Learning and and Growth Perspective พ ฒนาองค การ Learning and Growth การพ ฒนาท นด าน Perspective ความร และสารสนเทศ การพ ฒนาค ณภาพ พ ฒนาองค การ 25% การพ ฒนา การพ ฒนาท นด าน การพ ฒนา มน ษย มน ษย การจ ดการองค การ กฎหมาย การพ ฒนาท น ด านความร และ การพ ฒนาท น การพ ฒนา การ ท นด าน การพ ฒนา การพ ฒนา การ ท นด าน สารสนเทศ ด านความร และ ค ณภาพการ พ ฒนา มน ษย ค ณภาพการ พ ฒนา มน ษย สารสนเทศ Strategy Map / Balanced จ ดการองค การ กฎหมาย จ ดการองค การ Scorecard กฎหมาย Strategy Map / Balanced Scorecard ประเด นย ทธศาสตร 3 17

18 Learning & Growth work process Financial ต วอย าง Vision... Strategic Themes (Issues) Values การวางย ทธศาสตร (Strategy Formulation) Perspectives Run the Business ประส ทธ ผล Strategy Map (logic model) Corporate Scorecard Action Plan Objectives Measurement Targets Initiatives Budget Internal Customer Serve the Customer ค ณภาพ Manage resources ประส ทธ ภาพ Build Capacity พ ฒนาองค กร Business Unit Scorecard Team / Individual Scorecard 18

19 ภายนอก ระด บความพ ง พอใจของ ผ ร บบร การ ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด Financial Perspective ประส ทธ ผล (ผลล พธ ) Financial Perspective ประส ทธ ผล ระด บความส าเร จตามแผนปฏ บ ต ราชการของกล มจ งหว ด/จ งหว ด Customer Perspective ค ณภาพ ระด บความส าเร จ ของการม ส วนร วม ของประชาชน ระด บความส าเร จในการ ระด บความส าเร จในการ ข บเคล อนย ทธศาสตร ข บเคล อนย ทธศาสตร อย ด ม ส ข อย ด ม ส ข ค ณภาพ การปฏ บ ต ราชการ ความโปร งใสใน ภายใน ประส ทธ ภาพ Internal Work Process Perspective ประส ทธ ภาพ ปร บปร งกระบวนงาน ระด บความส าเร จการ ประส ทธ ภาพการบร หาร การเบ กจ ายงบประมาณ การประหย ด พล งงาน พ ฒนาองค การ Learning and and Growth Perspective พ ฒนาองค การ การพ ฒนาท นด าน การพ ฒนาท นด าน การพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร มน ษย มน ษย ความร และสารสนเทศ การจ ดการองค การ ความเส ยง Strategy Map / Balanced Scorecard 19

20 ประเด นย ทธศาสตร 1 ประเด นย ทธศาสตร 2 ประเด นย ทธศาสตร 3 ประเด นย ทธศาสตร 4 พ ฒนาค ณภาพ การให บร การประชาชน ท ด ข น ปร บบทบาทภารก จ และขนาดของ หน วยงานภาคร ฐ ให ม ความเหมาะสม ยกระด บ ข ดความสามารถและ มาตรฐานการท างาน ให อย ในระด บส ง เป ดระบบราชการ ส กระบวนการ ประชาธ ปไตย 1 ประชาชนม ความพ งพอใจในการ ให บร การของหน วยงานภาคร ฐ 2 หน วยงานภาคร ฐม บทบาทภารก จ โครงสร าง และระบบบร หารงานท ได ร บการยกระด บไปส ความเป น เล ศ 3 ประชาชนม ส วนร วม ในการพ ฒนาระบบ ราชการ หน วยงานภาคร ฐ ม การให บร การ ท ม ค ณภาพและอ านวย ความสะดวกแก ประชาชน ผ ใช บร การ 1.3 หน วยงานภาคร ฐม ค ณธรรม จร ยธรรม ในการ ปฏ บ ต ราชการ หน วยงานภาคร ฐ ม การลดข นตอน/ ระยะเวลาในการปฏ บ ต ราชการเพ อความรวดเร ว ของการให บร การ 2.1 หน วยงานภาคร ฐม การปร บ บทบาท ภารก จให ด าเน นการ เฉพาะบทบาทของ ร ฐและม โครงสร างท เหมาะสม 2.2 หน วยงานภาคร ฐม การน าเทคน คการ บร หารสม ยใหม มา ใช ในการพ ฒนางาน 3.1 การสร างพ นธม ตรและ การพ ฒนาเคร อข าย เพ อการพ ฒนาระบบ ราชการไทย 3.3 การให ประชาชน เข ามาม บทบาทในการ ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ของหน วยงานภาคร ฐ การเป ดโอกาส ให ประชาชนได เข ามาม ส วนร วม ในการพ ฒนา ระบบราชการใน ร ปแบบท หลากหลาย ผ ร บบร การท ม ความพ ง พอใจต อการด าเน นการ ของส าน กงาน ก.พ.ร. ภาคประชาชนม ส วน ร วมในการด าเน นการ ก บส าน กงาน ก.พ.ร. ส าน กงาน ก.พ.ร. ม ความโปร งใสในการ ปฏ บ ต ราชการ การม ความส มพ นธ ท ด ต อเคร อข ายฯ ของ ส าน กงาน ส าน กงาน ก.พ.ร.ม ภาพล กษณ ท ด 9 กระบวนการท างานหล กม การปร บปร งให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลตาม Operating Model พ ฒนานโยบาย การพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม และสามารถปฏ บ ต งาน ตามย ทธศาสตร ได การสร างและพ ฒนา เคร องม อการบร หารจ ดการ ภาคร ฐสม ยใหม การจ ดการ องค ความร ภายในองค การ เพ อให เก ดการถ ายทอด ความร ได ท วองค การอย าง ต อเน อง การแปลงส ภาคปฏ บ ต / การขยายผล การส งเสร ม/ สน บสน น/ ให ค าปร กษาก บ หน วยงานภาคร ฐ การบร หารจ ดการระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศของ ส าน กงาน ก.พ.ร. อย างม ค ณภาพ การประเม นผล การพ ฒนา ให เก ดความย งย น/ การวางแผน ส าหร บก าวต อไป สร างสภาพแวดล อม ภายในองค กรท ด เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต ว ฒนธรรมองค กร และการท างานเป นท ม ของข าราชการในส าน กงาน ก.พ.ร การบร หาร จ ดการ ทร พยากรท ม ประส ทธ ภาพ กระบวนการ สร างความ ร บผ ดชอบ ต อส งคม ประเด น ย ทธศาสตร 5 เสร มสร างข ดสมรรถนะ ขององค กร ให ม ความเป นเล ศ 20

21 ความส มพ นธ ระหว างแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ต อ) แม ว าหน วยงานได ม การก าหนดต วช ว ด/ค าเป าหมายของ แต ละประเด นย ทธศาสตร ครอบคล มระยะเวลา 4 ป และ จ าแนกออกเป นรายป ไว แล ว ในทางปฏ บ ต คณะกรรมการ เจรจาค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ กพร อาจต องม การ ขอทบทวน ค าเป าหมาย ค าเป าหมาย ให เหมาะสมก บสถานการณ ในบางกรณ อาจขอทบทวนหร อเพ มเต ม ต วช ว ด ต วช ว ด ให ม ความเหมาะสมมากข น การถ ายทอดกลย ทธ ต วช ว ดและเป าหมายระด บกระทรวง ลงส ระด บกล มภารก จและระด บกรม ต องม ความส มพ นธ เช งเหต ผลก น (X Y Z) 21

22 ความส มพ นธ ระหว างแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ต อ) เป าหมาย ตาม แผนการ บร หาร ราชการ แผ นด น Z เป าหมายเช งนโยบายและต วช ว ด นโยบายปร บโครงสร างภาคอ ตสาหกรรม อ ตราการขยายต วของม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมของประเทศของ SMEs ไม น อย กว าร อยละ 4 ต อป กระทรวงอ ตสาหกรรม กระทรวง.. เป าหมาย ระด บ กระทรวง y1 y เป าหมาย ระด บ กรม x1 x2 x3 x4 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม... กรม กรม

23 ความส มพ นธ ระหว างแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ต อ) ข อส งเกตบางประการเก ยวก บต วช ว ด ควรพยายามให ต วช ว ดของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ม ล กษณะท เป นผลล พธ (Outcome) ต วช ว ดท ม ล กษณะเป นผลล พธ น น บางคร งไม อาจว ดได ในระยะส นหร อเป นรายป ท ผ านมา กพร จ าเป นต องไป ว ดท กระบวนการ (Process) หร อข นตอนความก าวหน า (Milestone) แทน ต อไปจะพยายามเน นการว ด ความก าวหน าของผลล พธ มากข น อย าเน นผลล พธ เช งปร มาณมากเก นไปจนอาจส งผล กระทบต อผลล พธ เช งค ณภาพ 23

24 Template แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ระด บกระทรวง และกรม ว ส ยท ศน... พ นธก จตามกฎหมาย / ภารก จหล กของหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร 1 ประเด นย ทธศาสตร 2 ประเด นย ทธศาสตร 3 แสดงความเช อมโยงก บแผนการบร หาร ราชการแผ นด น ตามเลขรห สอ างอ ง ท... เป าประสงค ต วช ว ดและเป าหมายการ ด าเน นงาน กลย ทธ แสดงความเช อมโยงก บแผนการบร หาร ราชการแผ นด น ตามเลขรห สอ างอ ง ท... เป าประสงค ต วช ว ดและเป าหมายการ ด าเน นงาน กลย ทธ แสดงความเช อมโยงก บแผนการบร หาร ราชการแผ นด น ตามเลขรห สอ างอ ง ท... เป าประสงค ต วช ว ดและเป าหมายการ ด าเน นงาน กลย ทธ เจ าภาพ... เจ าภาพ... เจ าภาพ... 24

25 ความส มพ นธ ระหว างแผนบร หารราชการแผ นด น ปฏ บ ต ราชการ 4 ป และการงบประมาณ ย ทธศาสตร ชาต (นโยบายร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภา) ย ทธศาสตร กระทรวง/กรม แผนการให บร การ (กลย ทธหน วยงาน) ภารก จ (ย ทธศาสตร /ประจ า) โครงการร เร ม เป าหมายย ทธศาสตร Strategic Delivery Target ผลกระทบ Impacts เป าหมายการให บร การ (สาธารณะ) Service Delivery Target (Ministries level) Outcomes ผลล พธ เป าหมายการให บร การ ระด บหน วยงาน Service Delivery Target (Agencies level) Results ผลส าเร จ ผลผล ต (Outputs) กระบวนการจ ดท าผลผล ต ก จกรรม (Activities) ต วช ว ด ต วช ว ด ต วช ว ด ต วช ว ด กระบวนการ ต ดตามและ ประเม นผล ท มา : ส าน กงบประมาณ 25

26 ท ผ านมา Template แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ.... ระด บกระทรวง และกรม ว ส ยท ศน นโยบายของร ฐบาลท... เร อง... ส าน กงาน ก.พ.ร. ส าน กงบประมาณ ประเด น ย ทธศาสตร กลย ทธ หล กของ แผนการบร หาร ราชการแผ นด น (ม รห ส งบประมาณ) เป าประสงค เช งย ทธศาสตร เป าหมายการ ให บร การระด บ หน วยงาน ต วช ว ด ต วช ว ด ของหน วยงาน (outcome) เป าหมาย รวม กลย ทธ หล ก กลย ทธ หน วยงาน เจ าภาพ

27 กรมส งเสร มการส งออก ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ป 49) ม ต ประส ทธ ผล เป าประสงค 1. เพ อให การส งออกขยายต วอย างต อเน อง ร อยละท เพ มข นของม ลค าการส งออกไปย งตลาด FTA - ร อยละท เพ มข นของส นค าผ กผลไม สด แช เย น แช แข งและ แห งไปตลาดจ น (30) - ร อยละท เพ มข นของส นค า ผล ตภ ณฑ พลาสต กไปตลาด อ นเด ย (35) ผลส มฤทธ ของก จกรรมงานแสดงส นค าท ได ด าเน นการ - ร อยละเฉล ยของจ านวนผ ประกอบการกล มเป าหมายท มา ออกงาน (95) - ร อยละเฉล ยของจ านวนกล มเป าหมายท มาชมงาน (95) เอกสารงบประมาณ (ทองคาดแดง) เป าหมายการให บร การหน วยงาน 1. เพ อให การส งออกขยายต วอย างต อเน อง ร อยละของม ลค าการส งออกไปตลาดใหม ต อม ลค าการ ส งออกรวม (39) 2. เพ อให ผ ส งออกขนาดกลาง ขนาดเล ก ธ รก จช มชน ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดต างประเทศ ร อยละท เพ มข นของจ านวนผ ประกอบการ/น กออกแบบ/บร ษ ทท เข าร วมโครงการพ ฒนาร ปแบบผล ตภ ณฑ และบรรจ ภ ณฑ (10) ร อยละท เพ มข นของร านอาหารไทยในต างประเทศท ได ร บ ส ญญล กษณ ตราส นค าไทย(10) ร อยละท เพ มข นของจ านวนบร ษ ทรายใหม ท ได ร บตราส นค า(5) ร อยละท เพ มข นของคะแนนเฉล ยของผ เข าฝ กอบรมด านความร โดยเปร ยบเท ยบก อนและหล งการเข าฝ กอบรม (30) 2. เพ อให ผ ส งออกขนาดกลาง ขนาดเล ก ธ รก ช มชน ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดต างประเทศ ร อยละท เพ มข นของคะแนนเฉล ยของผ เข าฝ กอบรมด าน ความร โดยเปร ยบเท ยบก อนและหล งการเข าฝ กอบรม(30) 27

28 ป จจ บ น Template แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ระด บกระทรวง และกรม ว ส ยท ศน นโยบายของร ฐบาลท... เร อง... ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ต วช ว ด เป าหมาย วงเง นจ าแนกรายป กลย ทธ หล ก / โครงการ ว ธ ด าเน นการ เจ าภาพ (ม รห สกลย ทธ หล กจาก แผนการ บร หารราชการ แผ นด น) (ระด บกรม / ส าน ก / กอง) 28

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information