แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

2 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

3 ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ม งเน นท จะเร งร ดปฏ ร ปการศ กษาและ การเร ยนร ตลอดช ว ต ในการผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพออกส ตลาดแรงงาน และเก ดการแข งข นด านการส งออกส ตลาดสากลอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาจ งได ประช มวางแผน การด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค ได น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช เป นแนวทางในการบร หารจ ดการ บ คลากรของว ทยาล ย ได ม ส วนร วมในการเสนอโครงการพ ฒนาว ทยาล ย โดยค าน งถ งผลผล ตท จะออกส ตลาดและตรงตามความ ต องการของสถานประกอบการ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบ บน เป นแผนปฏ บ ต การท ม ความสมบ รณ สามารถสนองตอบต อการพ ฒนาว ทยาล ยฯ และสร างผลผล ตท ด ขอขอบค ณบ คลากร ท กฝ ายท ม ส วนเก ยวข อง ต อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ในคร งน ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา

4 สารบ ญ หน า ข อม ลสถานศ กษา 1 ท ต งและข อม ลอาคารสถานท 3 แผนผ งว ทยาล ย 5 ผ บร หารว ทยาล ย 7 ว ส ยท ศน พ นธก จส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 8 ปร ชญา ว ส ยท ศน ว ทยาล ย 8 พ นธก จ อ ตล กษณ 9 เอกล กษณ นโยบายว ทยาล ย 10 หล กส ตรการสอน 11 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2555 (เป าหมาย) 15 บ คลากร 16 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นงบประมาณ 18 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นอ ดหน นการศ กษา 20 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นบ าร งการศ กษา 22 งบหน า 24 ภาคผนวก โครงการท อน ม ต ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

5 1 ข อม ลสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาเด มเร ยกว า โรงเร ยนประถมช างไม เป นแผนกหน งของโรงเร ยน ประชาบาลต าบลในเม อง ว ดสระแก ว ร บน กเร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 4 เพ อเร ยนต อในช น ประถมศ กษาป ท 5 และประถมศ กษาป ท 6 ว ชาท เร ยนม ว ชาช างไม และว ชาสาม ญ เม อแรกต งโรงเร ยนน ด ารง อย ด วยเง นการประถมศ กษา เม อน กเร ยนสอบไล ได ช นประถมศ กษาป ท 6 แล วน บว าจบช นประถมสมบ รณ พ.ศ โรงเร ยนประถมศ กษาช างไม เปล ยนช อใหม จาก โรงเร ยนประถมช างไม เป น โรงเร ยนช างไม นครราชส มา ร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช นประถมศ กษาป ท 4 เข าเร ยนต อในช น ม ธยมศ กษาตอนต นป ท 1 (แผนกช างไม ฝ ม อ) และต อมาโรงเร ยนเป ดท าการสอนในระด บช นประโยคม ธยม อาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ปล กสร าง) หล กส ตร 3 ป ข นไป โดยร บน กเร ยนท สอบไล ได ช น ประโยคม ธยมอาชาวศ กษาตอนต น (แผนกช างไม ฝ ม อ) และสอบไล ได ช น ม.3 (ป.6 ป จจ บ น) เข าเร ยน ต อในช นม ธยมอาช วศ กษาตอนปลายป ท 1 (แผนกช างไม ปล กสร าง) เม อเร ยนส าเร จการศ กษาแล วจะได ร บ ประกาศน ยบ ตรประโยคม ธยมอาช วศ กษาตอนปลาย พ.ศ ได เปล ยนช อโรงเร ยนใหม จาก โรงเร ยนช างไม นครราชส มา เป น โรงเร ยนการช างนครราชส มา พ.ศ. 2501โรงเร ยนได ร บอน ญาตให เป ดท าการสอนในระด บประโยคม ธยมอาช วศ กษา ช นส ง (แผนกช างไม และก อสร าง) หล กส ตร 3 ป โดยร บน กเร ยนท สอบไล ได ช นประโยคม ธยมอาช วศ กษาช นส งป ท 1 (แผนกช างไม และก อสร าง) พ.ศ โรงเร ยนได ร บความช วยเหล อจากองค การ ส.ป.อ. ให โรงเร ยนอย ในโครงการฝ ก ช างฝ ม อท จ ดข นในประเทศไทยเพ อผล ตช างฝ อระด บกลางให สอดคล องก บแผนการพ ฒนาเศรษฐก จของ ประเทศในด านอ ตสาหกรรม โดยช วยเหล อท งในด านการเง น อ ปกรณ การสอน และเคร องม อ เคร องจ กรต างๆ ด งน น โรงฝ กงานช างไม จ งถ กด ดแปลงตามโครงการน ให เป นโรงฝ กงานท สามารถใช อ ปกรณ หร อเคร องม อ เคร องจ กรท ใช ไฟฟ าได พ.ศ กรมอาช วศ กษาได เป ดร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช น ม.3 (เด ม) เข าศ กษา ต อใน ช นม ธยมอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างก อสร าง ช างไฟฟ า ช างว ทย โทรคมนาคม ช างกลโรงงาน และช างเช อมโลหะแผ น) หล กส ตร 3 ป เพ อทดลองอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ก อสร าง) และได ร บ น กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช นประโยคอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ก อสร าง) และผ ส าเร จการศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท 3 สายสาม ญเข าศ กษาต อในระด บประโยคม ธยมศ กษาตอนปลายสายอาช พ ม แผนกช าง ไฟฟ า ช างก อสร าง ช างว ทย และโทรคมนาคม ช างยนต ช างกลโรงงาน และแผนกช างเช อมโลหะแผ น หล กส ตร 3 ป เข าเร ยนต อในช นม ธยมศ กษาป ท 4 สายอาช พ แผนกต างๆ เม อส าเร จการศ กษาแล วจะได ร บ ประกาศน ยบ ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาช พ ตามแผนกต างๆ ท เร ยนมา

6 2 พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได พ จารณาค ดเล อกให โรงเร ยนอย ในโครงการเง นก เพ อพ ฒนา อาช วศ กษา โครงการน เร มต งแต พ.ศ เป นต นมา เป นเวลา 5 ป โรงเร ยนน ได ปร บปร งเปล ยนแปลง จากโครงการน เช น ปร บปร งอาคารเร ยนอ ปกรณ การสอนและอ นๆ อ กมากมายหลายแห ง พ.ศ โรงเร ยนได เปล ยนช อสถานศ กษาใหม จากค าว า โรงเร ยนการช างนครราชส มา เป น โรงเร ยนเทคน คนครราชส มา ในโครงการเง นก เพ อพ ฒนาอาช วศ กษา พ.ศ โรงเร ยนได ร บการยกฐานะเป น ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ต อมาได เปล ยนช อ สถานศ กษาใหม เป น ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มาว ทยาเขต 1 และเป ดร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พเพ อเข าศ กษาต อในแผนกว ชาช างไฟฟ าก าล ง แผนกว ชาช างไฟฟ าอ เล กทรอน กส แผนกว ชาเคร องม อกล และว ชาช างเช อมโลหะแผ น ม หล กส ตร 2 ป เม อส าเร จแล วจะได ร บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ. 2521กระทรวงศ กษาธ การได พ จารณาเห นว า เพ อให เก ดความสะดวกและความเหมาะสมในการ บร หารสถานศ กษาอาช วศ กษาจ งเห นควรให ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มา ซ งม 2 ว ทยาเขตได แยกแต ละ ว ทยาเขตออกจากว ทยาล ยและต งเป นว ทยาล ยใหม ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มา ว ทยาเขต 1 เป น ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครราชส มา ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2521 พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได เปล ยนช อ ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครราชส มา เป น ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ต งแต ว นท 1 มกราคม 2522 พ.ศ กรมอาช วศ กษาได ด าเน นการค ดเล อกสถานศ กษาด เด นว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ได ร บค ดเล อกเป น สถานศ กษาด เด นประเภทช างอ ตสาหกรรม เม อป พ.ศ พ.ศ ได ร บค ดเล อกเป น สถานศ กษารางว ลพระราชทาน พ.ศ เป ดเพ มระด บ ปทส. สาขาเทคน คไฟฟ าก าล ง และเป นศ นย การเร ยนของสถาบ น เทคโนโลย ปท มว น เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมแมคคาทรอน กส พ.ศ เป ดสอนประเภทว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในระด บ ปวส. สาขางาน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป ดศ นย ความร วมม อในการพ ฒนาบ คลากรระด บบ ณฑ ต ศ กษาก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ก บ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ในสาขาว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมไฟฟ า (ไฟฟ าก าล ง) ว ศวกรรมไฟฟ า (อ เล กทรอน กส ) และสาขาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ส น าเง น และส ขาว ส ประจ าว ทยาล ย

7 3 ท ต งว ทยาล ย ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ม เน อท รวม 42 ไร 96 ตารางวา เลขท 508 ถ.ส รนาร ต.ในเม อง อ. เม อง จ.นครราชส มา โทรศ พท FAX WWW. ข อม ลอาคารสถานท 1. ต กอ านวยการ สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 1,565,500.- อาคารคสล. 3 ช น ขนาด 9.50 x 84 ม. 2. ท ท าการผ อ านวยการ สร างป 2512 จ านวน 56,500.- อาคารต กช นเด ยว ขนาด 4.50 x 16 ม. 3. ท ท าการ สอฉ.7 สร างป 2512 ด วยเง น งปม. 124,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 14 x 20 ม. 4. งานพ สด สร างป 2531 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 14 x 20 ม. 5. โรงฝ กงานช างยนต สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 16 ม. 6. โอเพ นเชตช างยนต สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 8 x 30 ม. 7. โรงฝ กงานช างก อสร าง สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 344,500.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 12 x 50 ม. 8. โรงฝ กงานช างกลโรงงาน สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 267,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 42 ม. 9. โรงอาหารและร านสหกรณ ว ทยาล ย สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 300,000.- อาคารค สล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 18 ม. 10. โรงฝ กงานช างอ เล กทรอน กส สร างป 2525 ด วยเง น งปม. จ านวน 3,800,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 10 x 36 ม. 11. โรงฝ กงานช างไฟฟ า สร างป 2530 ด วยเง น งปม. จ านวน 4,675,000.- แบบเลชท อาคารคสล. 4 ช น ขนาด 10 x 88 ม. 12. หอประช มและโรงอาหาร สร างป 2535 ด วยเง น งปม. จ านวน 6,477,796.- อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 16 x 16 ม. 13. อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ สร างป 2536 ด วยเง น งปม. จ านวน 19,700,000.- แบบเลขท อาคารคสล. 4 ช น ขนาด 10 x 88 ม. 14. บ านพ กผ อ านวยการ สร างป 2512 ด วยเง น งปม. 119,000.- อาคารต กคร งไม ขนาด 5 x 10.5 ม.

8 4 15. บ านพ กคร แบบแฝด สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 60,000.- อาคารไม ช นเด ยวใต ถ นส ง จ านวน 7 หล ง ขนาด 11 x 16 ม. 16. แฟลตขนาด 14 ห อง สร างป 2536 ด วยเง น งปม. จ านวน 5,400,000.- แบบเลขท 3301 อาคารต ก 45 ช น 14 ครอบคร ว ขนาด 11 x 27 ม. 17. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2512 อาคารคร งต กคร งไม ขนาด 7.50 x 72 ม. 18. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคร งต กคร งไม 4 ครอบคร ว ขนาด 7.50 x 28 ม. 19. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2513 อาคารไม 2 ช น 4 ครอบคร ว ขนาด 13 x 16 ม. 20. บ านพ กคร ผ ช วย อาคารคร งต กคร งไม ขนาด 7 x 10 ม. 21. ห องน าและห องส วม สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว 2 หล งคา ขนาด 5 x 12 ม. 22. ห องน าและห องส วม สร างป 2530 อาคารช นเด ยว ขนาด 4.50 x 9 ม. 23. บ านพ กภารโรง สร างป 2539 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 6 ครอบคร ว 24. บ านพ กภารโรง สร างป 2540 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 6 ครอบคร ว 25. อาคารโรงฝ กงานแผนกช างเทคน คการผล ต สร างป 2539 ด วยเง น งปม. จ านวน 20,800,000.- บกศ. จ านวน 1,647,221.- อาคาร 4 ช น ตามแบบกช.ท 1200 ขนาดกว าง 50 x 20 ม. 26. อาคารโรงฝ กงานแผนกช างเช อมโลหะ สร างป 2541 ด วยเง น งปม. จ านวน 19,240,000.- อาคารโรงฝ กงาน แบบกช. 1200/40 พ นท ใช สอย 4,000 ตารางเมตร 27. อาคารอเนกประสงค สร างป อาคารปร ญญาตร สร างป 2551 จ านวน 2,000,000.- บาท

9 5 แผนผ งว ทยาล ย 28 งานอาคารปร ญญาตร

10 6 แผนภ ม การบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษา ผ อ านวยการว ทยาล ย คณะกรรมการสถานศ กษา ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ฝ ายพ ฒนาการศ กษา ฝ ายว ชาการ งานบร หารท วไป งานบ คลากร งานการเง น งานการบ ญช งานวางแผนและ งบประมาณ งานศ นย ข อม ล สารสนเทศ งานความร วมม อ งานปกครอง งานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา งานแนะแนวอาช พ และการจ ดหางาน สาขาว ชา งานว ทยบร การและ ห องสม ด งานพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน งานพ สด งานทะเบ ยน งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรม และส งประด ษฐ งานประก นค ณภาพและ มาตราฐานการศ กษา งานส งเสร มผล ตผลการค า และประกอบธ รก จ งานคร ท ปร กษา งานสว สด การ น กเร ยนน กศ กษา งานโครงการพ เศษ และการบร การช มชน งานว ดผลและ ประเม นผล งานอาช วศ กษา ระบบทว ภาค งานส อการเร ยน การสอน

11 7 ผ บร หารว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา นายว ระช ย ไตรศ กด ผ อ านวยการว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา นายเวชย นต อ นทร ช าง นายประย ร ป องส ดา รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ รองผ อ านวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นายเฉล มช ย ส ภาน นท นายโกว ทย คงว ระว ฒน รองผ อ านวยการฝ ายพ ฒนาการศ กษา รองผ อ านวยการฝ ายบร หารทร พยากร

12 8 ว ส ยท ศน และพ นธก จส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นองค กรหล กท ม งม นผล ตและพ ฒนาก าล งคน อาช วศ กษาให ม ค ณภาพและมาตรฐาน สอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ส งผลต อการเพ ม ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ พ นธก จ 1. จ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ อย างท วถ งและเสมอภาค 3. ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ ว ตถ ประสงค ของว ทยาล ย เพ อผล ตและพ ฒนาก าล งคนในสาขาว ชาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม และประเภทว ชา พณ ชยกรรม ให ม มาตรฐานว ชาช พ ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ส ตลาดแรงงานและส งคมจ ดฝ กอบรมว ชาช พ หล กส ตรระยะส นและหล กส ตรพ เศษ ให บร การทางการศ กษาแก ช มชนท องถ น หน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชนต าง ๆ ส บสานศ ลปว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ในท องถ นและส งเสร มการ อน ร กษ ส งแวดล อม ปร ชญาว ทยาล ย ปร ชญาและว ส ยท ศน ว ทยาล ย ฝ ม อเป นเย ยม ว ชาการเป นเล ศ ค ณธรรมส งย ง ว ส ยท ศน ม งส ความเป นเล ศการจ ดการอาช วศ กษาและสร างผ ประกอบการใหม ท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ให บร การช มชนได ตามมาตรฐานว ชาช พ พ ฒนาการว จ ยนว ตกรรมส งประด ษฐ และผล ต น กเทคโนโลย ในระด บปร ญญาตร

13 9 พ นธก จว ทยาล ย 1. จ ดการศ กษาให ม ความท นสม ยย ดหย น สอดคล องก บความต องการของ ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบการว ชาช พอ สระ เพ อการด ารงช พตาม สภาพของเศรษฐก จ ส งคม ท องถ น ว ฒนธรรม เทคโนโลย และส งแวดล อม ม งเน นการ ปฏ บ ต งานจร งตามความพร อม และศ กยภาพของสถานศ กษา 2. จ ดการศ กษาโดยประสานความร วมม อก บสถานศ กษาท อย ภายในจ งหว ดน น ท งในด าน การจ ดการว ชาการ การใช บ คลากรและทร พยากรร วมก น 3. จ ดการศ กษาโดยระดมทร พยากรด านการเง น ทร พย ส น และบ คลากร ท งจากร ฐ องค กร ช มชน เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ สถาบ นส งคมอ น รวมท งความร วมม อในการจ ดก จกรรม และการจ ดหาท นพ ฒนาการอาช วศ กษา 4. จ ดการศ กษาให ผ เร ยนเป นผ ม สถรรถนะทางว ชาช พ สามารถประกอบอาช พเป นพลเม องด ของส งคม ม ความสามารถในการค ด เร ยนร วางแผน และพ ฒนาตนเอง 5. เป นศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง และการให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 6. ว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรม 7. ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ส งเสร มการก ฬา พลานาม ย และอน ร กษ ส งแวดล อม 8. ส งเสร มการจ ดการศ กษาเช งธ รก จ การร บงานการค า และการร บท า ร บบร การ ร บจ าง ผล ตเพ อจ าหน าย ท สอดคล องก บการเร ยนการสอน เป าประสงค น กศ กษาท กคน ม ความร ม ท กษะด านว ชาช พเบ องต นตามมาตรฐานว ชาช พ สามารถใช เทคโนโลย การปฏ บ ต งานอาช พ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และน าไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จ ส งคมและว ฒนธรรม เทคโนโลย รวมถ งการอน ร กษ ว ฒนธรรม ประเพณ และส งแวดล อมในช มชนท องถ น อ ตล กษณ ของผ เร ยน น กเร ยน น กศ กษาว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ม ท กษะฝ ม อด านว ชาการและว ชาช พท ได มาตรฐาน สามารถใช ความร ในการให บร การช มชนและเป นท ยอมร บของช มชน สถานประกอบการ ม ค ณธรรม จร ยธรรม

14 10 เอกล กษณ ของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา เป นสถานศ กษาท ได ร บการยอมร บจากสถานประกอบการใน การร วมม อจ ดการศ กษาด านยานยนต นโยบายว ทยาล ย 1. ม งสร าง พ ฒนาช างฝ ม อ ช างเทคน คตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน 2. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาให เป นแหล งเร ยนร ของน กเร ยน น กศ กษา และช มชน 3. พ ฒนาค ณภาพฐานข อม ล เพ อการบร หารจ ดการ 1. หล กน ต ธรรม 2. หล กความโปร งใส 3. หล กการม ส วนร วม 4. หล กความร บผ ดชอบตรวจสอบได 5. หล กความค มค า 6. หล กค ณธรรม หล กธรรมาภ บาลของว ทยาล ย หน าท สถานศ กษา 1. จ ดการศ กษาให สอดคล องก บตลาดแรงงาน การประกอบอาช พอ สระ สภาพเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม เทคโนโลย และส งแวดล อม 2. จ ดการศ กษาโดยร วมก บสถานประกอบการ หน วยงานภายนอกท งภาคร ฐ และเอกชน รวมท งช มชน และสถานศ กษาอ นๆ 3. เป นศ นย การเร ยนร และให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 4. ว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และว ฒนธรรม 5. ท าน บ าร ง ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการก ฬา พลานาม ย และอน ร กษ ส งแวดล อม 6. ส งเสร มการจ ดการเช งธ รก จ และร บงานการค าท สอดคล องก บการเร ยนการสอน

15 11 หล กส ตรการสอน 1. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาท เป ดสอน ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาได จ ดการศ กษาว ชาช พภาคปกต และ การอาช วศ กษาระบบ ทว ภาค และการเท ยบโอนความร และประสบการณ ด งน 1. หล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 6 สาขาว ชา ร บน กเร ยนจากผ ส าเร จการศ กษาระด บม ธยมศ กษาป ท 3 หร อเท ยบเท า เข าศ กษาต อ หล กส ตร 3 ป ด งน 1. สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต 2. สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานเข ยนแบบเคร องกล 3. สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ 4. สาขาว ชางานไฟฟ า-อ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง - สาขางานอ เล กทรอน กส - สาขางานแมคคาทรอน กส 5. สาขาว ชาก อสร าง - สาขางานก อสร าง - สาขางานสถาป ตยกรรม 6. สาขาว ชาพณ ชยการ - สาขางานการบ ญช - สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ

16 12 2. หล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 11 สาขาว ชา ร บน กเร ยนจากผ ส าเร จการศ กษาระด บ ปวช., ม ธยมศ กษาป ท 6 หร อเท ยบเท า เข าศ กษาระยะเวลา 2 ป ด งน 1. สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานเทคน คยานยนต - สาขางานเทคโนโลย การบร การรถยนต 2. สาขาว ชาเทคน คการผล ต - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานแม พ มพ พลาสต ก - สาขางานแม พ มพ โลหะ 3. สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ 4. สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง - สาขางานต ดต งไฟฟ า - สาขางานเคร องกลไฟฟ า - สาขางานเคร องท าความเย นและปร บอากาศ 5. สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม - สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร - สาขางานระบบโทรคมนาคม 6. สาขาว ชาแมคคาทรอน กส - สาขางานแมคคาทรอน กส 7. สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม - สาขางานอ ตสาหกรรมการผล ต 8. สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล - สาขางานออกแบบและเข ยนแบบการผล ต 9. สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานเทคน คก อสร าง

17 สาขาว ชาโยธา - สาขางานโยธา 11. สาขาว ชาการบ ญช - สาขางานการบ ญช - สาขางานคอมพ วเตอร

18 14 ข อม ลจ านวนน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/2554 ประเภทว ชา ภาคเร ยนท 2/2554 รวมท งส น ปวช. ปวส ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต สาขาว ชาโลหะการ สาขาว ชาแมคคาทรอน กส สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขาว ชาก อสร าง สาขาว ชาโยธา สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม รวม ว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยกรรม รวม รวมท งส น ข อม ล ณ 24 ม.ย. 54 งานทะเบ ยน

19 15 ข อม ลจ านวนน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2555(เป าร บน กศ กษา) ประเภทว ชา ภาคเร ยนท 1/2555 รวมท งส น ปวช. ปวส ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต สาขาว ชาโลหะการ สาขาว ชาแมคคาทรอน กส สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขาว ชาก อสร าง สาขาว ชาโยธา สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม รวม ว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยกรรม รวม รวมท งส น เป าร บ ณ 24 ม.ย. 54 งานทะเบ ยน

20 บ คลากรว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ป งบประมาณ 2555 บ คลากร จ านวน ผ บร หาร 5 คร ประจ า 101 คร ช วยราชการ 6 ข าราชการพลเร อน 3 พน กงานราชการ 2 ล กจ างประจ า 16 เจ าหน าท 58 คร จ างสอน 108 รวม 299 ข อม ล ณ 14 พ.ย. 2554

21 ข อม ลบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555 ต าแหน ง จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ช ญ รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม เอก โท ตร ต ากว า ป.ตร ผ บร หาร ผ บร หาร รวม ข าราชการ สาขาว ชาเคร องกล สาขาว ชาเคร องม อและและซ อมบ าร ง สาขาว ชาเทคน คอ ตาสหกรรม สาขาว ชาเทคน คการผล ต สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาโลหะการ สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขาว ชาก อสร าง สาขาว ชาโยธา สาขาว ชาแมคคาทรอน กส สาขาว ชาเทคน คพ นฐาน สาขาว ชาพณ ชยการ คณะว ชาสาม ญ รวม ข าราชการพลเร อน ข าราชการพลเร อน รวม ล กจ างประจ า พน กงานบร การ/ช างไม พน กงานข บรถยนต ห วหน าหมวดยานยนต /สถานท คร สอนเสร มสวย พน กงานพ มพ ด ด 1, 2, รวม พน กงานราชการ พน กงานราชการ รวม ล กจ างช วคราว เจ าหน าท ธ รการ รวม คร จ างสอน คร รวม รวมท งหมด

22 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา จ านวนน กเร ยน - น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ คน ภาคเร ยนท 1/ คน รวม 11,283 ประมาณการรายร บ ยอดยกมา ณ 30 ก นยายน บาท ยอดงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ภาคเร ยนท 2/ ,603, บาท ภาคเร ยนท 1/ ,583, บาท รวม 73,187, ประมาณการรายจ าย รายจ าย ข าราชการคร 46,067, บาท เง นว ทยฐานะ 3,309, บาท ล กจ างประจ า 3,002, บาท พน กงานราชการ 421, บาท ค าอาหารท าการนอกเวลา(ธ รการ) 691, บาท ค าสอนนอกเวลา 11,627, บาท ค าเช าบ าน 364, บาท ค าครองช พ 52, บาท ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 1,996, บาท ค าซ อมแซมยานพาหนะและขนส ง 100, บาท ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 100, บาท ค าซ อมแซมส งก อสร างและระบบไฟฟ า 100, บาท กองท นประก นส งคม 17, บาท ว สด การศ กษา 2,505, บาท

23 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ว สด เช อเพล งและหล อล น 590, บาท ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา 240, บาท ว สด ส าน กงาน 600, บาท ค าสาธารณ ปโภค 1,400, บาท รวม 73,187,216.00

24 19 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นอ ดหน น ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา จ านวนน กเร ยน - น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ คน ภาคเร ยนท 1/ คน รวม 11,283 ประมาณการรายร บ ยอดยกมา ณ 30 ก นยายน ,947, บาท ยอดงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ภาคเร ยนท 2/ ,341, บาท ภาคเร ยนท 1/ ,005, บาท รวม 43,294, ประมาณการรายจ าย รายจ าย ค าจ างคร จ างสอน 14,034, บาท ค าจ างเจ าหน าท 2,751, บาท ค าอาหารท าการนอกเวลา 700, บาท ค าสอนนอกเวลา 2,500, บาท ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 565, บาท ค าซ อมแซมยานพาหนะ 100, บาท ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 100, บาท ค าซ อมแซมส งก อสร าง 100, บาท สมทบประก นส งคม 729, บาท จ างเหมาขนขยะ 36, บาท ว สด การศ กษา 2,505, บาท ว สด เช อเพล งและหล อล น 400, บาท ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา 258, บาท ว สด ส าน กงาน 500, บาท

25 19 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นอ ดหน น ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ค าสาธารณ ปโภค 1,285, บาท ส งประด ษฐ คนร นใหม 150, บาท ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน 737, บาท เร ยนฟร 15 ป - ค าหน งส อ 7,406, บาท - ค าอ ปกรณ การเร ยน 1,703, บาท - ค าเคร องแบบน กเร ยน 3,214, บาท - ค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3,517, บาท รวม 43,294,687.00

26 21 ประมาณการรายร บ - รายจ าย เง นบ าร งการศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา จ านวนน กเร ยน - น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ คน ภาคเร ยนท 1/ คน รวม 11,283 ประมาณการรายร บ ยอดยกมา ณ 30 ก นยายน ,062, บาท ประมาณการรายร บ 2555 ค าบ าร งการศ กษา 2/ ,046, บาท ค าบ าร งการศ กษา 1/ ,437, บาท รวม 32,546, ประมาณการรายจ าย รายจ าย ค าจ างเจ าหน าท 2,751, บาท ประก นส งคม 133, บาท ค าสอนล วงเวลา 14,557, บาท ค าอาหารท าการนอกเวลา 1,700, บาท ค าครองช พ 342, บาท ค าปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ 200, บาท ค าจ างเหมายามร กษาการณ 564, บาท ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 830, บาท ค าซ อมแซมยานพาหนะ 100, บาท ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 100, บาท ค าซ อมแซมส งก อสร างและระบบไฟฟ า 100, บาท ค าใช จ ายในการศ กษาด งาน 1,000, บาท ค าจ างเหมาขนขยะ 36, บาท ค าใช สอยอ น ๆ 200, บาท

27 21 ประมาณการรายร บ - รายจ าย เง นบ าร งการศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ว สด เช อเพล งและหล อล น 200, บาท ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา 70, บาท ว สด ส าน กงาน 500, บาท ว สด โครงการ 1,500, บาท ว สด อ น ๆ 300, บาท ค าสาธารณ ปโภค 2,360, บาท ส ารองฉ กเฉ น 5,000, บาท รวม 32,546,472.00

28 21 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา งบหน ารายจ ายตามแผนงาน / งาน / โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 รายการ แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น ยอดจ ดสรร 52,871,030 22,212,286 22,660,000 43,575, ,318,638 32,546, ,865, เง นเด อน ค าจ าง บ คลากร 52,800, ,785,920 69,586,760 2,751,840 72,338, เง นเด อน 52,800, ,785,920 69,586,760 2,751,840 72,338,600 ข าราชการ 105 คน 46,067, ,067,400-46,067,400 เง นว ทยะฐานะ 3,309, ,309,600-3,309,600 ล กจ างประจ า 16 คน 3,002, ,002,640-3,002,640 พน กงานราชการ 2 คน 421, , ,200 ค าจ างช วคราว - - คร จ างสอน 108 คน ,034,080 14,034,080-14,034,080 - เจ าหน าท 57 คน ,751,840 2,751,840 2,751,840 5,503, ค าตอบแทน ใช สอย ว สด (ตอบแทน+ใช สอย+ว สด ) 70,190 18,916,186-8,494,237 27,480,613 22,434,632 49,915, ค าตอบแทน 52,560 12,684,124-3,200,000 15,936,684 17,364,652 33,301,336 ค าอาหารท าการนอกเวลา - 691, ,000 1,391,900 1,700,000 3,091,900 ค าสอนนอกเวลา - 11,627,424-2,500,000 14,127,424 14,557,692 28,685,116 ค าเช าบ าน - 364, , ,800 ค าครองช พ 52, , , ,560 ค าตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ , ,000 ค าจ างเหมายามร กษาการณ , ,960 ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

29 รายการ แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น 2.2.ค าใช สอย 17,630 2,296,000-1,630,637 3,944,267 2,499,980 6,444,247 ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ - 1,996, ,103 2,561, ,854 3,391,957 ค าซ อมแซมยานพาหนะและขนส ง - 100, , , , ,000 ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ - 100, , , , ,000 ค าซ อมแซมส งก อสร างและระบบไฟฟ า - 100, , , , ,000 ค าใช จ ายในการฝ กอบรมส มมนาและพ ฒนาศ กษาด งาน ,000,000 1,000,000 เง นสมทบประก นส งคม 17, , , , ,290 ค าจ างเหมาขนขยะ ,000 36,000 36,000 72,000 ค าใช สอยอ น ๆ , , ค าว สด - 3,936,062-3,663,600 7,599,662 2,570,000 10,169,662 ว สด การศ กษา - 2,505,300-2,505,300 5,010,600-5,010,600 ว สด เช อเพล งและหล อล น - 590, , , ,000 1,190,762 ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา - 240, , ,300 70, ,300 ว สด คอมพ วเตอร ว สด งานบ านงานคร ว ว สด ส าน กงาน - ฝ ายว ชาการ - 150, , , , ,000 - ฝ ายบร หารทร พยากร - 150, , , , ,000 - ฝ ายพ ฒนาการศ กษา - 150, , , , ,000 - ฝ ายแผนงานและความร วมม อ - 150, , , , ,000 ว สด โครงการ ,500,000 1,500,000 ว สด อ น ๆ , , ค าสาธารณ ปโภค - 1,400,000-1,285,000 2,685,000 2,360,000 5,045, ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

30 รายการ 21 แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น 3.1.ค าสาธารณ ปโภค - 1,400,000-1,285,000 2,685,000 2,360,000 5,045,000 ค าน าประปา - 345, , , , ,000 ค าไฟฟ า - 1,045, ,000 1,895,000 2,105,000 4,000,000 ค าโทรศ พท - 10,000-27,000 37,000 23,000 60,000 ค าไปรษณ ย ,000 28,000 17,000 45,000 ค าบร การ UBC ค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ,660,000-22,660,000-22,660, ค าคร ภ ณฑ ,660,000-22,660,000-22,660,000 ช ดปฏ บ ต การเร ยนร และศ กษาควบค มระบบโทรมาตร - - 3,270,000-3,270,000-3,270,000 ช ดห องปฏ บ ต การจ าลองงานออกแบบเสม อนจร งและทดสอบระบบฯ - - 8,000,000-8,000,000-8,000,000 ช ดฝ กเคร องก ดควบค มด วยคอมพ วเตอร ช นส ง - - 6,500,000-6,500,000-6,500,000 ช ดคร ภ ณฑ เคร องเจาะร ว สด น าไฟฟ าแข งพร อมอ ปกรณ - - 2,900,000-2,900,000-2,900,000 ช ดคร ภ ณฑ เทคโนโลย ส อสาร RFIDพร อมอ ปกรณ - - 1,990,000-1,990,000-1,990, รายจ ายอ น - 1,896,100-17,010,165 18,906,265 5,000,000 23,906,265 ส ารองฉ กเฉ น ,000,000 5,000,000 ส งประด ษฐ คนร นใหม , , ,000 ศ นย ฝ กอาช พช มชน ,296,000 2,296,000-2,296,000 เร ยนฟร 15 ป - ค าหน งส อเร ยน ,733,000 6,733,000-6,733,000 - ค าอ ปกรณ การเร ยน ,548,590 1,548,590-1,548,590 - ค าเคร องแบบน กเร ยน ,074,400 3,074,400-3,074,400 - ค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ,198,175 3,198,175-3,198,175 เพ มศ กยภาพสถานศ กษาในการบร หารจ ดการ(แบบ C) - 300, , ,000 หารายได ระหว างเร ยนน กศ กษาท ยากจน - 78, ,200-78,200 พ ฒนาศ นย อบรมอาช วศ กษาในสถานศ กษา - 84, ,000-84,000 พ ฒนาระบบบร หารว สาหก จเพ อการศ กษา - 160, , ,000 ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

31 รายการ แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น ศ นย อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชน - 30, ,000-30,000 ค ณธรรมน าความร ,000 40,000-40,000 ส มมนาเช งว ชาการท ศทางการพ ฒนาช างเช อมส ภาคอ ตสาหกรรม - 550, , ,000 เร งร ดพ ฒนาและยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน 4 ม ต - 200, , ,000 จ ดหาผ เช ยวชาญผ ช านาญการด านภาษาต างประเทศและกล มอาช พ - 344, , ,000 พ ฒนาคร ในสถานศ กษาท งคร ว ชาช พปฏ บ ต งานในสถานประกอบการ - 42, ,800-42,800 พ ฒนาผ น าตามธรรมชาต - 40, ,000-40,000 อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชนและภ ยพ บ ต - 18, ,500-18,500 อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชนตรวจรถก อนใช ปลอดภ ยแน นอน - 18, ,000-18,000 ความร วมม อเพ อสร างเคร อข ายและพ ฒนาอาช พ - 10, ,000-10,000 พ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พอ ตสาหกรรมฯ - 20, ,600-20, รวมท งส น ( ) 52,871,030 22,212,286 22,660,000 43,575, ,318,638 32,546, ,865,110 ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

32 ภาคผนวก

33 โครงการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท โครงการ จ านวนเง น ผ ร บผ ดชอบ หน วยงาน หมายเหต 1 โครงการปร บปร งถนนและทางระบายน า 431,524 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท (ช วงท 1 หน าอาคารป.ตร +ข างชก.) 2 โครงการปร บปร งถนนและทางระบายน า 484,877 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท (ช วงท 2 หน าชก.+ข างส วนสมเด จ) 3 โครงการปร บปร งถนนและทางระบายน า 97,773 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท (ช วงท 3 หน าพ สด ) 4 โครงการพ ฒนาหล กส ตรจ ดท าแผนการเร ยนการสอน 5,000 นายนพดล งานพ ฒนาหล กส ตรฯ 5 โครงการจ ดการแข งข นท กษะว ชาช พ อศจ. ภาค ชาต 100,000 นายนพดล งานพ ฒนาหล กส ตรฯ 6 โครงการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม น กเร ยน 10,000 นายอ าพ น งานปกครอง เก บน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2554 (รอบท 1) 7 โครงการเปล ยนว สด ม งหล งคา ชก. 840,000 นายน คม ชก. ของบ สอศ. 8 โครงการปร บปร งหล งคาอาหาคหอประช ม 1,045,372 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท 9 โครงการจ ดซ อเคร องธนบ ตร 40,000 นางส ภาพ งานการเง น 10 โครงการจ ดหาเคร องแบบผ ก าก บน กศ กษา 15,800 นายอาน นโท งานน กศ กษาว ชาทหาร ว ชาทหารและผ ช วยผ ก าก บ 11 โครงการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม น กเร ยน 10,000 นายอ าพ น งานปกครอง เก บน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2554 (รอบท 2) 12 โครงการร วมใจช วยเหล อและร บม ออ ทกภ ย 4,000,000 นายธว ชช ย งานก จกรรม ของบ สอศ. ปลายป โครงการว นส าค ญของชาต (ว นพ อ) 10,800 นายธว ชช ย งานก จกรรม 14 โครงการปร บปร งห องเร ยน ,190 นายว ร ยะ ชอ. 15 โครงการปร บปร งแผนก ชก.(ต อเต มห องด านข าง) 343,735 นายน คม ชก. 16 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑ เคร องฉายโปรเจ คเตอร และ 153,200 นายประส ทธ คณะสาม ญ คอมพ วเตอร โน ตบ คห องเร ยน 1138, 1135, 1136, และพลานาม ย 17 โครงการจ ดซ อกระดานไวท บอร ดห อง 1124, และ ,500 นายประส ทธ 18 โครงการปร บปร งพ นท ด านหล งแผนก กส. 188,967 นายเฉล ม กส. 19 โครงการจ ดซ อกระดานไวท บอร ดห อง 1111, ,000 นายประส ทธ 20 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ประจ าห องเร ยน 1305, ,747 นางส มาร กษ พณ. คณะสาม ญ คณะสาม ญ ภาคผนวก

34 ท โครงการ จ านวนเง น ผ ร บผ ดชอบ หน วยงาน หมายเหต 1307 และ Lab 3 21 โครงการศ กษาด งานของคณะคร ก อสร าง - นายพ ชรพล ยธ. 22 โครงการต ดตามผ ส าเร จการศ กษาท ได ร บการยอมร บ 10,000 นางสมล กษณ งานแนะแนวฯ ให ท างานและก าวหน าในระด บห วหน างานหร อ เจ าของก จการและผ ใช บร การพ งพอใจ 23 โครงการตรวจส ขภาพน กเร ยน น กศ กษาประจ าป 3,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ 24 โครงการจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ ประจ าห องพยาบาล 60,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ 25 โครงการบร จาคโลห ตน กเร ยน น กศ กษาและบ คลากร 2,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ 26 โครงการตรวจส ขภาพคณะคร ล กจ างประจ าและ 2,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ เจ าหน าท 27 โครงการเทศน มหาชาต เฉล มพระเก ยรต 84 พรรษา 7,000 นางส ภาพ หมวดส งคม พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 28 โครงการป จฉ มน เทศน กเร ยน น กศ กษาท ส าเร จ 36,000 นางสมล กษณ งานแนะแนวฯ การศ กษา ป การศ กษา โครงการต ดตามผลผ ส าเร จอาช วศ กษา ป การศ กษา 27,000 นางสมล กษณ งานแนะแนวฯ 2554 เข าส ตลาดแรงงาน 30 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ปร บอากาศต ดต งห อง 99,950 นายฉ ตรทอง ชช. Lab โลหะว ทยา 31 โครงการจ างเหมาย ายห องเร ยนคอมพ วเตอร ,950 นายฉ ตรทอง ชช. 32 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องฉายภาพ 3 ม ต และ 60,000 นายฉ ตรทอง ชช. เคร องฉายโปรเจคเตอร ต ดต งห อง Lab โลหะว ทยา 33 โครงการซ อมเคร องเช อมไฟฟ า MIG, TIG, SMAW 99,938 นายฉ ตรทอง ชช. 34 โครงการปร บปร งห องเร ยนเข ยนแบบและโต ะ 58,200 นายฉ ตรทอง ชช. เข ยนแบบ 35 โครงการปร บปร งห อง Lab โลหะว ทยา ,762 นายฉ ตรทอง ชช. 36 โครงการรองร บการประเม นค ณภาพภายในและ 50,000 นายทว งานประก นฯ การประเม นสถานศ กษาเพ อร บรางว ลพระราชทาน 37 โครงการน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการอาช ว 35,000 นายส รพล งานวางแผนฯ ศ กษาประจ าป งบประมาณ โครงการจ ดหาว สด การศ กษาประจ าป งบประมาณ 255 5,010,600 นายส รพล งานวางแผนฯ 39 โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 25 40,000 นายส รพล งานวางแผนฯ 40 โครงการต ดต งเคร องปร บอากาศห องเร ยน ,000 นายประส ทธ คณะสาม ญ ภาคผนวก

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information