แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

2 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

3 ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ม งเน นท จะเร งร ดปฏ ร ปการศ กษาและ การเร ยนร ตลอดช ว ต ในการผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพออกส ตลาดแรงงาน และเก ดการแข งข นด านการส งออกส ตลาดสากลอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาจ งได ประช มวางแผน การด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค ได น าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช เป นแนวทางในการบร หารจ ดการ บ คลากรของว ทยาล ย ได ม ส วนร วมในการเสนอโครงการพ ฒนาว ทยาล ย โดยค าน งถ งผลผล ตท จะออกส ตลาดและตรงตามความ ต องการของสถานประกอบการ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบ บน เป นแผนปฏ บ ต การท ม ความสมบ รณ สามารถสนองตอบต อการพ ฒนาว ทยาล ยฯ และสร างผลผล ตท ด ขอขอบค ณบ คลากร ท กฝ ายท ม ส วนเก ยวข อง ต อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ในคร งน ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา

4 สารบ ญ หน า ข อม ลสถานศ กษา 1 ท ต งและข อม ลอาคารสถานท 3 แผนผ งว ทยาล ย 5 ผ บร หารว ทยาล ย 7 ว ส ยท ศน พ นธก จส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 8 ปร ชญา ว ส ยท ศน ว ทยาล ย 8 พ นธก จ อ ตล กษณ 9 เอกล กษณ นโยบายว ทยาล ย 10 หล กส ตรการสอน 11 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2555 (เป าหมาย) 15 บ คลากร 16 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นงบประมาณ 18 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นอ ดหน นการศ กษา 20 ประมาณการรายร บ-รายจ ายเง นบ าร งการศ กษา 22 งบหน า 24 ภาคผนวก โครงการท อน ม ต ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

5 1 ข อม ลสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาเด มเร ยกว า โรงเร ยนประถมช างไม เป นแผนกหน งของโรงเร ยน ประชาบาลต าบลในเม อง ว ดสระแก ว ร บน กเร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 4 เพ อเร ยนต อในช น ประถมศ กษาป ท 5 และประถมศ กษาป ท 6 ว ชาท เร ยนม ว ชาช างไม และว ชาสาม ญ เม อแรกต งโรงเร ยนน ด ารง อย ด วยเง นการประถมศ กษา เม อน กเร ยนสอบไล ได ช นประถมศ กษาป ท 6 แล วน บว าจบช นประถมสมบ รณ พ.ศ โรงเร ยนประถมศ กษาช างไม เปล ยนช อใหม จาก โรงเร ยนประถมช างไม เป น โรงเร ยนช างไม นครราชส มา ร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช นประถมศ กษาป ท 4 เข าเร ยนต อในช น ม ธยมศ กษาตอนต นป ท 1 (แผนกช างไม ฝ ม อ) และต อมาโรงเร ยนเป ดท าการสอนในระด บช นประโยคม ธยม อาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ปล กสร าง) หล กส ตร 3 ป ข นไป โดยร บน กเร ยนท สอบไล ได ช น ประโยคม ธยมอาชาวศ กษาตอนต น (แผนกช างไม ฝ ม อ) และสอบไล ได ช น ม.3 (ป.6 ป จจ บ น) เข าเร ยน ต อในช นม ธยมอาช วศ กษาตอนปลายป ท 1 (แผนกช างไม ปล กสร าง) เม อเร ยนส าเร จการศ กษาแล วจะได ร บ ประกาศน ยบ ตรประโยคม ธยมอาช วศ กษาตอนปลาย พ.ศ ได เปล ยนช อโรงเร ยนใหม จาก โรงเร ยนช างไม นครราชส มา เป น โรงเร ยนการช างนครราชส มา พ.ศ. 2501โรงเร ยนได ร บอน ญาตให เป ดท าการสอนในระด บประโยคม ธยมอาช วศ กษา ช นส ง (แผนกช างไม และก อสร าง) หล กส ตร 3 ป โดยร บน กเร ยนท สอบไล ได ช นประโยคม ธยมอาช วศ กษาช นส งป ท 1 (แผนกช างไม และก อสร าง) พ.ศ โรงเร ยนได ร บความช วยเหล อจากองค การ ส.ป.อ. ให โรงเร ยนอย ในโครงการฝ ก ช างฝ ม อท จ ดข นในประเทศไทยเพ อผล ตช างฝ อระด บกลางให สอดคล องก บแผนการพ ฒนาเศรษฐก จของ ประเทศในด านอ ตสาหกรรม โดยช วยเหล อท งในด านการเง น อ ปกรณ การสอน และเคร องม อ เคร องจ กรต างๆ ด งน น โรงฝ กงานช างไม จ งถ กด ดแปลงตามโครงการน ให เป นโรงฝ กงานท สามารถใช อ ปกรณ หร อเคร องม อ เคร องจ กรท ใช ไฟฟ าได พ.ศ กรมอาช วศ กษาได เป ดร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช น ม.3 (เด ม) เข าศ กษา ต อใน ช นม ธยมอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างก อสร าง ช างไฟฟ า ช างว ทย โทรคมนาคม ช างกลโรงงาน และช างเช อมโลหะแผ น) หล กส ตร 3 ป เพ อทดลองอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ก อสร าง) และได ร บ น กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช นประโยคอาช วศ กษาตอนปลาย (แผนกช างไม ก อสร าง) และผ ส าเร จการศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท 3 สายสาม ญเข าศ กษาต อในระด บประโยคม ธยมศ กษาตอนปลายสายอาช พ ม แผนกช าง ไฟฟ า ช างก อสร าง ช างว ทย และโทรคมนาคม ช างยนต ช างกลโรงงาน และแผนกช างเช อมโลหะแผ น หล กส ตร 3 ป เข าเร ยนต อในช นม ธยมศ กษาป ท 4 สายอาช พ แผนกต างๆ เม อส าเร จการศ กษาแล วจะได ร บ ประกาศน ยบ ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาช พ ตามแผนกต างๆ ท เร ยนมา

6 2 พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได พ จารณาค ดเล อกให โรงเร ยนอย ในโครงการเง นก เพ อพ ฒนา อาช วศ กษา โครงการน เร มต งแต พ.ศ เป นต นมา เป นเวลา 5 ป โรงเร ยนน ได ปร บปร งเปล ยนแปลง จากโครงการน เช น ปร บปร งอาคารเร ยนอ ปกรณ การสอนและอ นๆ อ กมากมายหลายแห ง พ.ศ โรงเร ยนได เปล ยนช อสถานศ กษาใหม จากค าว า โรงเร ยนการช างนครราชส มา เป น โรงเร ยนเทคน คนครราชส มา ในโครงการเง นก เพ อพ ฒนาอาช วศ กษา พ.ศ โรงเร ยนได ร บการยกฐานะเป น ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ต อมาได เปล ยนช อ สถานศ กษาใหม เป น ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มาว ทยาเขต 1 และเป ดร บน กเร ยนท ส าเร จการศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พเพ อเข าศ กษาต อในแผนกว ชาช างไฟฟ าก าล ง แผนกว ชาช างไฟฟ าอ เล กทรอน กส แผนกว ชาเคร องม อกล และว ชาช างเช อมโลหะแผ น ม หล กส ตร 2 ป เม อส าเร จแล วจะได ร บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ. 2521กระทรวงศ กษาธ การได พ จารณาเห นว า เพ อให เก ดความสะดวกและความเหมาะสมในการ บร หารสถานศ กษาอาช วศ กษาจ งเห นควรให ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มา ซ งม 2 ว ทยาเขตได แยกแต ละ ว ทยาเขตออกจากว ทยาล ยและต งเป นว ทยาล ยใหม ว ทยาล ยอาช วศ กษานครราชส มา ว ทยาเขต 1 เป น ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครราชส มา ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2521 พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได เปล ยนช อ ว ทยาล ยช างอ ตสาหกรรมนครราชส มา เป น ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ต งแต ว นท 1 มกราคม 2522 พ.ศ กรมอาช วศ กษาได ด าเน นการค ดเล อกสถานศ กษาด เด นว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ได ร บค ดเล อกเป น สถานศ กษาด เด นประเภทช างอ ตสาหกรรม เม อป พ.ศ พ.ศ ได ร บค ดเล อกเป น สถานศ กษารางว ลพระราชทาน พ.ศ เป ดเพ มระด บ ปทส. สาขาเทคน คไฟฟ าก าล ง และเป นศ นย การเร ยนของสถาบ น เทคโนโลย ปท มว น เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมแมคคาทรอน กส พ.ศ เป ดสอนประเภทว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในระด บ ปวส. สาขางาน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป ดศ นย ความร วมม อในการพ ฒนาบ คลากรระด บบ ณฑ ต ศ กษาก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ก บ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ในสาขาว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมไฟฟ า (ไฟฟ าก าล ง) ว ศวกรรมไฟฟ า (อ เล กทรอน กส ) และสาขาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ส น าเง น และส ขาว ส ประจ าว ทยาล ย

7 3 ท ต งว ทยาล ย ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ม เน อท รวม 42 ไร 96 ตารางวา เลขท 508 ถ.ส รนาร ต.ในเม อง อ. เม อง จ.นครราชส มา โทรศ พท FAX WWW. ข อม ลอาคารสถานท 1. ต กอ านวยการ สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 1,565,500.- อาคารคสล. 3 ช น ขนาด 9.50 x 84 ม. 2. ท ท าการผ อ านวยการ สร างป 2512 จ านวน 56,500.- อาคารต กช นเด ยว ขนาด 4.50 x 16 ม. 3. ท ท าการ สอฉ.7 สร างป 2512 ด วยเง น งปม. 124,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 14 x 20 ม. 4. งานพ สด สร างป 2531 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 14 x 20 ม. 5. โรงฝ กงานช างยนต สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 16 ม. 6. โอเพ นเชตช างยนต สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 8 x 30 ม. 7. โรงฝ กงานช างก อสร าง สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 344,500.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 12 x 50 ม. 8. โรงฝ กงานช างกลโรงงาน สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 267,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 42 ม. 9. โรงอาหารและร านสหกรณ ว ทยาล ย สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 300,000.- อาคารค สล.ช นเด ยว ขนาด 16 x 18 ม. 10. โรงฝ กงานช างอ เล กทรอน กส สร างป 2525 ด วยเง น งปม. จ านวน 3,800,000.- อาคารคสล.ช นเด ยว ขนาด 10 x 36 ม. 11. โรงฝ กงานช างไฟฟ า สร างป 2530 ด วยเง น งปม. จ านวน 4,675,000.- แบบเลชท อาคารคสล. 4 ช น ขนาด 10 x 88 ม. 12. หอประช มและโรงอาหาร สร างป 2535 ด วยเง น งปม. จ านวน 6,477,796.- อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 16 x 16 ม. 13. อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ สร างป 2536 ด วยเง น งปม. จ านวน 19,700,000.- แบบเลขท อาคารคสล. 4 ช น ขนาด 10 x 88 ม. 14. บ านพ กผ อ านวยการ สร างป 2512 ด วยเง น งปม. 119,000.- อาคารต กคร งไม ขนาด 5 x 10.5 ม.

8 4 15. บ านพ กคร แบบแฝด สร างป 2512 ด วยเง น งปม. จ านวน 60,000.- อาคารไม ช นเด ยวใต ถ นส ง จ านวน 7 หล ง ขนาด 11 x 16 ม. 16. แฟลตขนาด 14 ห อง สร างป 2536 ด วยเง น งปม. จ านวน 5,400,000.- แบบเลขท 3301 อาคารต ก 45 ช น 14 ครอบคร ว ขนาด 11 x 27 ม. 17. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2512 อาคารคร งต กคร งไม ขนาด 7.50 x 72 ม. 18. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคร งต กคร งไม 4 ครอบคร ว ขนาด 7.50 x 28 ม. 19. บ านพ กคร เร อนแถว สร างป 2513 อาคารไม 2 ช น 4 ครอบคร ว ขนาด 13 x 16 ม. 20. บ านพ กคร ผ ช วย อาคารคร งต กคร งไม ขนาด 7 x 10 ม. 21. ห องน าและห องส วม สร างป 2512 ด วยเง น งปม. อาคารคสล.ช นเด ยว 2 หล งคา ขนาด 5 x 12 ม. 22. ห องน าและห องส วม สร างป 2530 อาคารช นเด ยว ขนาด 4.50 x 9 ม. 23. บ านพ กภารโรง สร างป 2539 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 6 ครอบคร ว 24. บ านพ กภารโรง สร างป 2540 ด วยเง น บกศ. อาคารคสล. 2 ช น ขนาด 6 ครอบคร ว 25. อาคารโรงฝ กงานแผนกช างเทคน คการผล ต สร างป 2539 ด วยเง น งปม. จ านวน 20,800,000.- บกศ. จ านวน 1,647,221.- อาคาร 4 ช น ตามแบบกช.ท 1200 ขนาดกว าง 50 x 20 ม. 26. อาคารโรงฝ กงานแผนกช างเช อมโลหะ สร างป 2541 ด วยเง น งปม. จ านวน 19,240,000.- อาคารโรงฝ กงาน แบบกช. 1200/40 พ นท ใช สอย 4,000 ตารางเมตร 27. อาคารอเนกประสงค สร างป อาคารปร ญญาตร สร างป 2551 จ านวน 2,000,000.- บาท

9 5 แผนผ งว ทยาล ย 28 งานอาคารปร ญญาตร

10 6 แผนภ ม การบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษา ผ อ านวยการว ทยาล ย คณะกรรมการสถานศ กษา ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ฝ ายพ ฒนาการศ กษา ฝ ายว ชาการ งานบร หารท วไป งานบ คลากร งานการเง น งานการบ ญช งานวางแผนและ งบประมาณ งานศ นย ข อม ล สารสนเทศ งานความร วมม อ งานปกครอง งานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา งานแนะแนวอาช พ และการจ ดหางาน สาขาว ชา งานว ทยบร การและ ห องสม ด งานพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน งานพ สด งานทะเบ ยน งานอาคารสถานท งานประชาส มพ นธ งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรม และส งประด ษฐ งานประก นค ณภาพและ มาตราฐานการศ กษา งานส งเสร มผล ตผลการค า และประกอบธ รก จ งานคร ท ปร กษา งานสว สด การ น กเร ยนน กศ กษา งานโครงการพ เศษ และการบร การช มชน งานว ดผลและ ประเม นผล งานอาช วศ กษา ระบบทว ภาค งานส อการเร ยน การสอน

11 7 ผ บร หารว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา นายว ระช ย ไตรศ กด ผ อ านวยการว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา นายเวชย นต อ นทร ช าง นายประย ร ป องส ดา รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ รองผ อ านวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นายเฉล มช ย ส ภาน นท นายโกว ทย คงว ระว ฒน รองผ อ านวยการฝ ายพ ฒนาการศ กษา รองผ อ านวยการฝ ายบร หารทร พยากร

12 8 ว ส ยท ศน และพ นธก จส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นองค กรหล กท ม งม นผล ตและพ ฒนาก าล งคน อาช วศ กษาให ม ค ณภาพและมาตรฐาน สอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ส งผลต อการเพ ม ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ พ นธก จ 1. จ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ อย างท วถ งและเสมอภาค 3. ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ ว ตถ ประสงค ของว ทยาล ย เพ อผล ตและพ ฒนาก าล งคนในสาขาว ชาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม และประเภทว ชา พณ ชยกรรม ให ม มาตรฐานว ชาช พ ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ส ตลาดแรงงานและส งคมจ ดฝ กอบรมว ชาช พ หล กส ตรระยะส นและหล กส ตรพ เศษ ให บร การทางการศ กษาแก ช มชนท องถ น หน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชนต าง ๆ ส บสานศ ลปว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ในท องถ นและส งเสร มการ อน ร กษ ส งแวดล อม ปร ชญาว ทยาล ย ปร ชญาและว ส ยท ศน ว ทยาล ย ฝ ม อเป นเย ยม ว ชาการเป นเล ศ ค ณธรรมส งย ง ว ส ยท ศน ม งส ความเป นเล ศการจ ดการอาช วศ กษาและสร างผ ประกอบการใหม ท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ให บร การช มชนได ตามมาตรฐานว ชาช พ พ ฒนาการว จ ยนว ตกรรมส งประด ษฐ และผล ต น กเทคโนโลย ในระด บปร ญญาตร

13 9 พ นธก จว ทยาล ย 1. จ ดการศ กษาให ม ความท นสม ยย ดหย น สอดคล องก บความต องการของ ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบการว ชาช พอ สระ เพ อการด ารงช พตาม สภาพของเศรษฐก จ ส งคม ท องถ น ว ฒนธรรม เทคโนโลย และส งแวดล อม ม งเน นการ ปฏ บ ต งานจร งตามความพร อม และศ กยภาพของสถานศ กษา 2. จ ดการศ กษาโดยประสานความร วมม อก บสถานศ กษาท อย ภายในจ งหว ดน น ท งในด าน การจ ดการว ชาการ การใช บ คลากรและทร พยากรร วมก น 3. จ ดการศ กษาโดยระดมทร พยากรด านการเง น ทร พย ส น และบ คลากร ท งจากร ฐ องค กร ช มชน เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ สถาบ นส งคมอ น รวมท งความร วมม อในการจ ดก จกรรม และการจ ดหาท นพ ฒนาการอาช วศ กษา 4. จ ดการศ กษาให ผ เร ยนเป นผ ม สถรรถนะทางว ชาช พ สามารถประกอบอาช พเป นพลเม องด ของส งคม ม ความสามารถในการค ด เร ยนร วางแผน และพ ฒนาตนเอง 5. เป นศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง และการให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 6. ว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรม 7. ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ส งเสร มการก ฬา พลานาม ย และอน ร กษ ส งแวดล อม 8. ส งเสร มการจ ดการศ กษาเช งธ รก จ การร บงานการค า และการร บท า ร บบร การ ร บจ าง ผล ตเพ อจ าหน าย ท สอดคล องก บการเร ยนการสอน เป าประสงค น กศ กษาท กคน ม ความร ม ท กษะด านว ชาช พเบ องต นตามมาตรฐานว ชาช พ สามารถใช เทคโนโลย การปฏ บ ต งานอาช พ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และน าไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จ ส งคมและว ฒนธรรม เทคโนโลย รวมถ งการอน ร กษ ว ฒนธรรม ประเพณ และส งแวดล อมในช มชนท องถ น อ ตล กษณ ของผ เร ยน น กเร ยน น กศ กษาว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ม ท กษะฝ ม อด านว ชาการและว ชาช พท ได มาตรฐาน สามารถใช ความร ในการให บร การช มชนและเป นท ยอมร บของช มชน สถานประกอบการ ม ค ณธรรม จร ยธรรม

14 10 เอกล กษณ ของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา เป นสถานศ กษาท ได ร บการยอมร บจากสถานประกอบการใน การร วมม อจ ดการศ กษาด านยานยนต นโยบายว ทยาล ย 1. ม งสร าง พ ฒนาช างฝ ม อ ช างเทคน คตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน 2. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาให เป นแหล งเร ยนร ของน กเร ยน น กศ กษา และช มชน 3. พ ฒนาค ณภาพฐานข อม ล เพ อการบร หารจ ดการ 1. หล กน ต ธรรม 2. หล กความโปร งใส 3. หล กการม ส วนร วม 4. หล กความร บผ ดชอบตรวจสอบได 5. หล กความค มค า 6. หล กค ณธรรม หล กธรรมาภ บาลของว ทยาล ย หน าท สถานศ กษา 1. จ ดการศ กษาให สอดคล องก บตลาดแรงงาน การประกอบอาช พอ สระ สภาพเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม เทคโนโลย และส งแวดล อม 2. จ ดการศ กษาโดยร วมก บสถานประกอบการ หน วยงานภายนอกท งภาคร ฐ และเอกชน รวมท งช มชน และสถานศ กษาอ นๆ 3. เป นศ นย การเร ยนร และให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 4. ว จ ยเพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และว ฒนธรรม 5. ท าน บ าร ง ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มการก ฬา พลานาม ย และอน ร กษ ส งแวดล อม 6. ส งเสร มการจ ดการเช งธ รก จ และร บงานการค าท สอดคล องก บการเร ยนการสอน

15 11 หล กส ตรการสอน 1. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาท เป ดสอน ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มาได จ ดการศ กษาว ชาช พภาคปกต และ การอาช วศ กษาระบบ ทว ภาค และการเท ยบโอนความร และประสบการณ ด งน 1. หล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 6 สาขาว ชา ร บน กเร ยนจากผ ส าเร จการศ กษาระด บม ธยมศ กษาป ท 3 หร อเท ยบเท า เข าศ กษาต อ หล กส ตร 3 ป ด งน 1. สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต 2. สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานเข ยนแบบเคร องกล 3. สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ 4. สาขาว ชางานไฟฟ า-อ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง - สาขางานอ เล กทรอน กส - สาขางานแมคคาทรอน กส 5. สาขาว ชาก อสร าง - สาขางานก อสร าง - สาขางานสถาป ตยกรรม 6. สาขาว ชาพณ ชยการ - สาขางานการบ ญช - สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ

16 12 2. หล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 11 สาขาว ชา ร บน กเร ยนจากผ ส าเร จการศ กษาระด บ ปวช., ม ธยมศ กษาป ท 6 หร อเท ยบเท า เข าศ กษาระยะเวลา 2 ป ด งน 1. สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานเทคน คยานยนต - สาขางานเทคโนโลย การบร การรถยนต 2. สาขาว ชาเทคน คการผล ต - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานแม พ มพ พลาสต ก - สาขางานแม พ มพ โลหะ 3. สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ 4. สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง - สาขางานต ดต งไฟฟ า - สาขางานเคร องกลไฟฟ า - สาขางานเคร องท าความเย นและปร บอากาศ 5. สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม - สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร - สาขางานระบบโทรคมนาคม 6. สาขาว ชาแมคคาทรอน กส - สาขางานแมคคาทรอน กส 7. สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม - สาขางานอ ตสาหกรรมการผล ต 8. สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล - สาขางานออกแบบและเข ยนแบบการผล ต 9. สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานเทคน คก อสร าง

17 สาขาว ชาโยธา - สาขางานโยธา 11. สาขาว ชาการบ ญช - สาขางานการบ ญช - สาขางานคอมพ วเตอร

18 14 ข อม ลจ านวนน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/2554 ประเภทว ชา ภาคเร ยนท 2/2554 รวมท งส น ปวช. ปวส ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต สาขาว ชาโลหะการ สาขาว ชาแมคคาทรอน กส สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขาว ชาก อสร าง สาขาว ชาโยธา สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม รวม ว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยกรรม รวม รวมท งส น ข อม ล ณ 24 ม.ย. 54 งานทะเบ ยน

19 15 ข อม ลจ านวนน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2555(เป าร บน กศ กษา) ประเภทว ชา ภาคเร ยนท 1/2555 รวมท งส น ปวช. ปวส ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต สาขาว ชาโลหะการ สาขาว ชาแมคคาทรอน กส สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขาว ชาก อสร าง สาขาว ชาโยธา สาขาว ชาสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม รวม ว ชาพณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยกรรม รวม รวมท งส น เป าร บ ณ 24 ม.ย. 54 งานทะเบ ยน

20 บ คลากรว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ป งบประมาณ 2555 บ คลากร จ านวน ผ บร หาร 5 คร ประจ า 101 คร ช วยราชการ 6 ข าราชการพลเร อน 3 พน กงานราชการ 2 ล กจ างประจ า 16 เจ าหน าท 58 คร จ างสอน 108 รวม 299 ข อม ล ณ 14 พ.ย. 2554

21 ข อม ลบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555 ต าแหน ง จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ช ญ รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม เอก โท ตร ต ากว า ป.ตร ผ บร หาร ผ บร หาร รวม ข าราชการ สาขาว ชาเคร องกล สาขาว ชาเคร องม อและและซ อมบ าร ง สาขาว ชาเทคน คอ ตาสหกรรม สาขาว ชาเทคน คการผล ต สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาโลหะการ สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาอ เล กทรอน กส สาขาว ชาก อสร าง สาขาว ชาโยธา สาขาว ชาแมคคาทรอน กส สาขาว ชาเทคน คพ นฐาน สาขาว ชาพณ ชยการ คณะว ชาสาม ญ รวม ข าราชการพลเร อน ข าราชการพลเร อน รวม ล กจ างประจ า พน กงานบร การ/ช างไม พน กงานข บรถยนต ห วหน าหมวดยานยนต /สถานท คร สอนเสร มสวย พน กงานพ มพ ด ด 1, 2, รวม พน กงานราชการ พน กงานราชการ รวม ล กจ างช วคราว เจ าหน าท ธ รการ รวม คร จ างสอน คร รวม รวมท งหมด

22 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา จ านวนน กเร ยน - น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ คน ภาคเร ยนท 1/ คน รวม 11,283 ประมาณการรายร บ ยอดยกมา ณ 30 ก นยายน บาท ยอดงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ภาคเร ยนท 2/ ,603, บาท ภาคเร ยนท 1/ ,583, บาท รวม 73,187, ประมาณการรายจ าย รายจ าย ข าราชการคร 46,067, บาท เง นว ทยฐานะ 3,309, บาท ล กจ างประจ า 3,002, บาท พน กงานราชการ 421, บาท ค าอาหารท าการนอกเวลา(ธ รการ) 691, บาท ค าสอนนอกเวลา 11,627, บาท ค าเช าบ าน 364, บาท ค าครองช พ 52, บาท ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 1,996, บาท ค าซ อมแซมยานพาหนะและขนส ง 100, บาท ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 100, บาท ค าซ อมแซมส งก อสร างและระบบไฟฟ า 100, บาท กองท นประก นส งคม 17, บาท ว สด การศ กษา 2,505, บาท

23 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ว สด เช อเพล งและหล อล น 590, บาท ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา 240, บาท ว สด ส าน กงาน 600, บาท ค าสาธารณ ปโภค 1,400, บาท รวม 73,187,216.00

24 19 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นอ ดหน น ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา จ านวนน กเร ยน - น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ คน ภาคเร ยนท 1/ คน รวม 11,283 ประมาณการรายร บ ยอดยกมา ณ 30 ก นยายน ,947, บาท ยอดงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ภาคเร ยนท 2/ ,341, บาท ภาคเร ยนท 1/ ,005, บาท รวม 43,294, ประมาณการรายจ าย รายจ าย ค าจ างคร จ างสอน 14,034, บาท ค าจ างเจ าหน าท 2,751, บาท ค าอาหารท าการนอกเวลา 700, บาท ค าสอนนอกเวลา 2,500, บาท ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 565, บาท ค าซ อมแซมยานพาหนะ 100, บาท ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 100, บาท ค าซ อมแซมส งก อสร าง 100, บาท สมทบประก นส งคม 729, บาท จ างเหมาขนขยะ 36, บาท ว สด การศ กษา 2,505, บาท ว สด เช อเพล งและหล อล น 400, บาท ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา 258, บาท ว สด ส าน กงาน 500, บาท

25 19 ประมาณการรายรร บ - รายจ ายเง นอ ดหน น ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ค าสาธารณ ปโภค 1,285, บาท ส งประด ษฐ คนร นใหม 150, บาท ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน 737, บาท เร ยนฟร 15 ป - ค าหน งส อ 7,406, บาท - ค าอ ปกรณ การเร ยน 1,703, บาท - ค าเคร องแบบน กเร ยน 3,214, บาท - ค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 3,517, บาท รวม 43,294,687.00

26 21 ประมาณการรายร บ - รายจ าย เง นบ าร งการศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา จ านวนน กเร ยน - น กศ กษา ภาคเร ยนท 2/ คน ภาคเร ยนท 1/ คน รวม 11,283 ประมาณการรายร บ ยอดยกมา ณ 30 ก นยายน ,062, บาท ประมาณการรายร บ 2555 ค าบ าร งการศ กษา 2/ ,046, บาท ค าบ าร งการศ กษา 1/ ,437, บาท รวม 32,546, ประมาณการรายจ าย รายจ าย ค าจ างเจ าหน าท 2,751, บาท ประก นส งคม 133, บาท ค าสอนล วงเวลา 14,557, บาท ค าอาหารท าการนอกเวลา 1,700, บาท ค าครองช พ 342, บาท ค าปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ 200, บาท ค าจ างเหมายามร กษาการณ 564, บาท ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 830, บาท ค าซ อมแซมยานพาหนะ 100, บาท ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 100, บาท ค าซ อมแซมส งก อสร างและระบบไฟฟ า 100, บาท ค าใช จ ายในการศ กษาด งาน 1,000, บาท ค าจ างเหมาขนขยะ 36, บาท ค าใช สอยอ น ๆ 200, บาท

27 21 ประมาณการรายร บ - รายจ าย เง นบ าร งการศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ว สด เช อเพล งและหล อล น 200, บาท ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา 70, บาท ว สด ส าน กงาน 500, บาท ว สด โครงการ 1,500, บาท ว สด อ น ๆ 300, บาท ค าสาธารณ ปโภค 2,360, บาท ส ารองฉ กเฉ น 5,000, บาท รวม 32,546,472.00

28 21 ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา งบหน ารายจ ายตามแผนงาน / งาน / โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 รายการ แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น ยอดจ ดสรร 52,871,030 22,212,286 22,660,000 43,575, ,318,638 32,546, ,865, เง นเด อน ค าจ าง บ คลากร 52,800, ,785,920 69,586,760 2,751,840 72,338, เง นเด อน 52,800, ,785,920 69,586,760 2,751,840 72,338,600 ข าราชการ 105 คน 46,067, ,067,400-46,067,400 เง นว ทยะฐานะ 3,309, ,309,600-3,309,600 ล กจ างประจ า 16 คน 3,002, ,002,640-3,002,640 พน กงานราชการ 2 คน 421, , ,200 ค าจ างช วคราว - - คร จ างสอน 108 คน ,034,080 14,034,080-14,034,080 - เจ าหน าท 57 คน ,751,840 2,751,840 2,751,840 5,503, ค าตอบแทน ใช สอย ว สด (ตอบแทน+ใช สอย+ว สด ) 70,190 18,916,186-8,494,237 27,480,613 22,434,632 49,915, ค าตอบแทน 52,560 12,684,124-3,200,000 15,936,684 17,364,652 33,301,336 ค าอาหารท าการนอกเวลา - 691, ,000 1,391,900 1,700,000 3,091,900 ค าสอนนอกเวลา - 11,627,424-2,500,000 14,127,424 14,557,692 28,685,116 ค าเช าบ าน - 364, , ,800 ค าครองช พ 52, , , ,560 ค าตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลาราชการ , ,000 ค าจ างเหมายามร กษาการณ , ,960 ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

29 รายการ แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น 2.2.ค าใช สอย 17,630 2,296,000-1,630,637 3,944,267 2,499,980 6,444,247 ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ - 1,996, ,103 2,561, ,854 3,391,957 ค าซ อมแซมยานพาหนะและขนส ง - 100, , , , ,000 ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ - 100, , , , ,000 ค าซ อมแซมส งก อสร างและระบบไฟฟ า - 100, , , , ,000 ค าใช จ ายในการฝ กอบรมส มมนาและพ ฒนาศ กษาด งาน ,000,000 1,000,000 เง นสมทบประก นส งคม 17, , , , ,290 ค าจ างเหมาขนขยะ ,000 36,000 36,000 72,000 ค าใช สอยอ น ๆ , , ค าว สด - 3,936,062-3,663,600 7,599,662 2,570,000 10,169,662 ว สด การศ กษา - 2,505,300-2,505,300 5,010,600-5,010,600 ว สด เช อเพล งและหล อล น - 590, , , ,000 1,190,762 ว สด หน งส อ วารสาร และต ารา - 240, , ,300 70, ,300 ว สด คอมพ วเตอร ว สด งานบ านงานคร ว ว สด ส าน กงาน - ฝ ายว ชาการ - 150, , , , ,000 - ฝ ายบร หารทร พยากร - 150, , , , ,000 - ฝ ายพ ฒนาการศ กษา - 150, , , , ,000 - ฝ ายแผนงานและความร วมม อ - 150, , , , ,000 ว สด โครงการ ,500,000 1,500,000 ว สด อ น ๆ , , ค าสาธารณ ปโภค - 1,400,000-1,285,000 2,685,000 2,360,000 5,045, ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

30 รายการ 21 แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น 3.1.ค าสาธารณ ปโภค - 1,400,000-1,285,000 2,685,000 2,360,000 5,045,000 ค าน าประปา - 345, , , , ,000 ค าไฟฟ า - 1,045, ,000 1,895,000 2,105,000 4,000,000 ค าโทรศ พท - 10,000-27,000 37,000 23,000 60,000 ค าไปรษณ ย ,000 28,000 17,000 45,000 ค าบร การ UBC ค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง ,660,000-22,660,000-22,660, ค าคร ภ ณฑ ,660,000-22,660,000-22,660,000 ช ดปฏ บ ต การเร ยนร และศ กษาควบค มระบบโทรมาตร - - 3,270,000-3,270,000-3,270,000 ช ดห องปฏ บ ต การจ าลองงานออกแบบเสม อนจร งและทดสอบระบบฯ - - 8,000,000-8,000,000-8,000,000 ช ดฝ กเคร องก ดควบค มด วยคอมพ วเตอร ช นส ง - - 6,500,000-6,500,000-6,500,000 ช ดคร ภ ณฑ เคร องเจาะร ว สด น าไฟฟ าแข งพร อมอ ปกรณ - - 2,900,000-2,900,000-2,900,000 ช ดคร ภ ณฑ เทคโนโลย ส อสาร RFIDพร อมอ ปกรณ - - 1,990,000-1,990,000-1,990, รายจ ายอ น - 1,896,100-17,010,165 18,906,265 5,000,000 23,906,265 ส ารองฉ กเฉ น ,000,000 5,000,000 ส งประด ษฐ คนร นใหม , , ,000 ศ นย ฝ กอาช พช มชน ,296,000 2,296,000-2,296,000 เร ยนฟร 15 ป - ค าหน งส อเร ยน ,733,000 6,733,000-6,733,000 - ค าอ ปกรณ การเร ยน ,548,590 1,548,590-1,548,590 - ค าเคร องแบบน กเร ยน ,074,400 3,074,400-3,074,400 - ค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ,198,175 3,198,175-3,198,175 เพ มศ กยภาพสถานศ กษาในการบร หารจ ดการ(แบบ C) - 300, , ,000 หารายได ระหว างเร ยนน กศ กษาท ยากจน - 78, ,200-78,200 พ ฒนาศ นย อบรมอาช วศ กษาในสถานศ กษา - 84, ,000-84,000 พ ฒนาระบบบร หารว สาหก จเพ อการศ กษา - 160, , ,000 ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

31 รายการ แหล งค าใช จ าย งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น อ ดหน นฯ รวม บกศ. รวมท งส น ศ นย อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชน - 30, ,000-30,000 ค ณธรรมน าความร ,000 40,000-40,000 ส มมนาเช งว ชาการท ศทางการพ ฒนาช างเช อมส ภาคอ ตสาหกรรม - 550, , ,000 เร งร ดพ ฒนาและยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน 4 ม ต - 200, , ,000 จ ดหาผ เช ยวชาญผ ช านาญการด านภาษาต างประเทศและกล มอาช พ - 344, , ,000 พ ฒนาคร ในสถานศ กษาท งคร ว ชาช พปฏ บ ต งานในสถานประกอบการ - 42, ,800-42,800 พ ฒนาผ น าตามธรรมชาต - 40, ,000-40,000 อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชนและภ ยพ บ ต - 18, ,500-18,500 อาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชนตรวจรถก อนใช ปลอดภ ยแน นอน - 18, ,000-18,000 ความร วมม อเพ อสร างเคร อข ายและพ ฒนาอาช พ - 10, ,000-10,000 พ ฒนาก จกรรมองค การว ชาช พอ ตสาหกรรมฯ - 20, ,600-20, รวมท งส น ( ) 52,871,030 22,212,286 22,660,000 43,575, ,318,638 32,546, ,865,110 ปร บลดเง นงบประมาณลด 10% ของป 54 / แผนปฏ บ ต การประจ าป พ.ศ. 2555

32 ภาคผนวก

33 โครงการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท โครงการ จ านวนเง น ผ ร บผ ดชอบ หน วยงาน หมายเหต 1 โครงการปร บปร งถนนและทางระบายน า 431,524 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท (ช วงท 1 หน าอาคารป.ตร +ข างชก.) 2 โครงการปร บปร งถนนและทางระบายน า 484,877 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท (ช วงท 2 หน าชก.+ข างส วนสมเด จ) 3 โครงการปร บปร งถนนและทางระบายน า 97,773 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท (ช วงท 3 หน าพ สด ) 4 โครงการพ ฒนาหล กส ตรจ ดท าแผนการเร ยนการสอน 5,000 นายนพดล งานพ ฒนาหล กส ตรฯ 5 โครงการจ ดการแข งข นท กษะว ชาช พ อศจ. ภาค ชาต 100,000 นายนพดล งานพ ฒนาหล กส ตรฯ 6 โครงการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม น กเร ยน 10,000 นายอ าพ น งานปกครอง เก บน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2554 (รอบท 1) 7 โครงการเปล ยนว สด ม งหล งคา ชก. 840,000 นายน คม ชก. ของบ สอศ. 8 โครงการปร บปร งหล งคาอาหาคหอประช ม 1,045,372 นายจ ระศ กด งานอาคารสถานท 9 โครงการจ ดซ อเคร องธนบ ตร 40,000 นางส ภาพ งานการเง น 10 โครงการจ ดหาเคร องแบบผ ก าก บน กศ กษา 15,800 นายอาน นโท งานน กศ กษาว ชาทหาร ว ชาทหารและผ ช วยผ ก าก บ 11 โครงการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม น กเร ยน 10,000 นายอ าพ น งานปกครอง เก บน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 1/2554 (รอบท 2) 12 โครงการร วมใจช วยเหล อและร บม ออ ทกภ ย 4,000,000 นายธว ชช ย งานก จกรรม ของบ สอศ. ปลายป โครงการว นส าค ญของชาต (ว นพ อ) 10,800 นายธว ชช ย งานก จกรรม 14 โครงการปร บปร งห องเร ยน ,190 นายว ร ยะ ชอ. 15 โครงการปร บปร งแผนก ชก.(ต อเต มห องด านข าง) 343,735 นายน คม ชก. 16 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑ เคร องฉายโปรเจ คเตอร และ 153,200 นายประส ทธ คณะสาม ญ คอมพ วเตอร โน ตบ คห องเร ยน 1138, 1135, 1136, และพลานาม ย 17 โครงการจ ดซ อกระดานไวท บอร ดห อง 1124, และ ,500 นายประส ทธ 18 โครงการปร บปร งพ นท ด านหล งแผนก กส. 188,967 นายเฉล ม กส. 19 โครงการจ ดซ อกระดานไวท บอร ดห อง 1111, ,000 นายประส ทธ 20 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ประจ าห องเร ยน 1305, ,747 นางส มาร กษ พณ. คณะสาม ญ คณะสาม ญ ภาคผนวก

34 ท โครงการ จ านวนเง น ผ ร บผ ดชอบ หน วยงาน หมายเหต 1307 และ Lab 3 21 โครงการศ กษาด งานของคณะคร ก อสร าง - นายพ ชรพล ยธ. 22 โครงการต ดตามผ ส าเร จการศ กษาท ได ร บการยอมร บ 10,000 นางสมล กษณ งานแนะแนวฯ ให ท างานและก าวหน าในระด บห วหน างานหร อ เจ าของก จการและผ ใช บร การพ งพอใจ 23 โครงการตรวจส ขภาพน กเร ยน น กศ กษาประจ าป 3,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ 24 โครงการจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ ประจ าห องพยาบาล 60,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ 25 โครงการบร จาคโลห ตน กเร ยน น กศ กษาและบ คลากร 2,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ 26 โครงการตรวจส ขภาพคณะคร ล กจ างประจ าและ 2,000 นางจ นทร ท พย งานสว สด การฯ เจ าหน าท 27 โครงการเทศน มหาชาต เฉล มพระเก ยรต 84 พรรษา 7,000 นางส ภาพ หมวดส งคม พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 28 โครงการป จฉ มน เทศน กเร ยน น กศ กษาท ส าเร จ 36,000 นางสมล กษณ งานแนะแนวฯ การศ กษา ป การศ กษา โครงการต ดตามผลผ ส าเร จอาช วศ กษา ป การศ กษา 27,000 นางสมล กษณ งานแนะแนวฯ 2554 เข าส ตลาดแรงงาน 30 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ปร บอากาศต ดต งห อง 99,950 นายฉ ตรทอง ชช. Lab โลหะว ทยา 31 โครงการจ างเหมาย ายห องเร ยนคอมพ วเตอร ,950 นายฉ ตรทอง ชช. 32 โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ เคร องฉายภาพ 3 ม ต และ 60,000 นายฉ ตรทอง ชช. เคร องฉายโปรเจคเตอร ต ดต งห อง Lab โลหะว ทยา 33 โครงการซ อมเคร องเช อมไฟฟ า MIG, TIG, SMAW 99,938 นายฉ ตรทอง ชช. 34 โครงการปร บปร งห องเร ยนเข ยนแบบและโต ะ 58,200 นายฉ ตรทอง ชช. เข ยนแบบ 35 โครงการปร บปร งห อง Lab โลหะว ทยา ,762 นายฉ ตรทอง ชช. 36 โครงการรองร บการประเม นค ณภาพภายในและ 50,000 นายทว งานประก นฯ การประเม นสถานศ กษาเพ อร บรางว ลพระราชทาน 37 โครงการน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการอาช ว 35,000 นายส รพล งานวางแผนฯ ศ กษาประจ าป งบประมาณ โครงการจ ดหาว สด การศ กษาประจ าป งบประมาณ 255 5,010,600 นายส รพล งานวางแผนฯ 39 โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 25 40,000 นายส รพล งานวางแผนฯ 40 โครงการต ดต งเคร องปร บอากาศห องเร ยน ,000 นายประส ทธ คณะสาม ญ ภาคผนวก

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง

ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง ข อม ลสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ ม ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ ม www.swtc.ac.th แผนท ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ว นท ก จกรรม ว ธ การ ร บสม คร ๑. สม ครด วยต วเองท สพบ. ๒. ทางไปรษณ ย ว นพ ธท ๑ กรกฎาคม ถ ง ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ประการท ๘ ข อม ลอาคารสถานท

ประการท ๘ ข อม ลอาคารสถานท ๕๒ ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยเทคน ควาป ปท ม ป จจ บ นว ทยาล ยฯ ม อาคารสถานท ในการบร หารจ ดการ ด งน ๑. อาคารอานวยการ จานวน ๑ หล ง ๒. อาคารว ทยบร การ จานวน ๑ หล ง ๓. อาคารเร ยน จานวน ๒ หล ง ๔. อาคารโรงฝ กงาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ล าด บ ด านอาคารส ง ปล กสร าง 6 8 9 อาคาร/ สน บสน น คร แผนกว ชาระยะส น พ กคร แผนกการจ ดการท วไป พ กคร แผนกการบ ญช รองผ อา นวยการฝ ายว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน)

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน) (อ กษรน าเง นค อม การแลกเปล ยนเร ยนร ในป 2552) ช อส วนราชการ หน า 1/6 ท 1 การเร ยน การสอน SMAT and FAST เพ อสร างคนเก ง คนด ม ศ กด ศร ส ส งคม พ ฒนา หล กส ตรการสอน และ เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อ ส งเสร มกระบวนการเร

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ (ร าง) กรอบการปฏ ร ปการศ กษาให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ สถานการณ และ ป ญหาท พบ - ค ณภาพผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information