μ μ Èß Web Server π åõ Ÿ

Size: px
Start display at page:

Download "μ μ Èß Web Server π åõ Ÿ"

Transcription

1 99 Ë 7 ช ยโย เตโชน ม ต μ μ Èß Web Server π åõ Ÿ ว ตถ ประสงค การเร ยนร คำว า Web Application หร อท บางคนเร ยกส นๆว า WebApp หากให ความหมายง ายๆ จะหมายถ ง โปรแกรมท สามารถเร ยกใช งานผ าน Web Browser โดยผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตหร ออ นทราเน ต การท Web Application ได ร บความน ยมและแพร หลายเป นอย างมากน นมา จากสาเหตหลายประการ เช น ผ ใช โปรแกรมไม ต องต ดต งโปรแกรม ม เพ ยง Web Browser ท ต ดมาก บ OS อย แล วก เพ ยงพอ เร ยกใช งานผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ตทำให เข าใช โปรแกรมจากท ใดก ได ข ดความสามารถของ Web Browser ถ กพ ฒนาจนทำงานได ไม แตกต างก บ โปรแกรมจำพวก Server-Client ในบทน เราจะได ทราบถ งว ธ การเตร ยมเคร องม อสำหร บสร าง Web Application ด วยต วเอง บนระบบปฏ บ ต การ Ubuntu 7.1 ã«πª Õ Õß WEB APPLICATION ร ปท 7.1 แสดงส วนประกอบและการทำงานของระบบ Web Application ซ งม 3 ส วน หล ก ได แก Web Servers : ส วนท ต ดต อก บ Web Browser ของผ ใช ทำหน าท จ ดการ REQUEST และ RESPONSE

2 100 Web Application Servers : ส วนประมวลผล ทำงานตามคำส งจาก Client Side ส วนน ค อส วนท ต องใช การเข ยนโปรแกรม Database Servers : ทำหน าท เก บร กษาข อม ลท ได ร บจาก Client หร อร กษาข อม ล ท จะแสดงผลไปย ง Client ท มา: ร ปท 7.1 องค ประกอบของ WEB APPLICATION ด งน นส งท เราต องเตร ยมในการสร าง Application จ งเป น 3 องค ประกอบด งกล าว ในบทน จะใช โปรแกรมด งต อไปน Web Servers : Apache2.2X Web Application Servers : Ruby On Rails Framework Database Servers : MySQL 7.2 μ μ Èß ในบทท 3 เราได ทำการต ดต งอ บ นต ในเคร องคอมพ วเตอร แล ว ด งน นเราจะดำเน น การต ดต งในส วน Application Servers และ Database Servers เพ มในบทน โดยระบบท ง หมดน นจะถ กใช งานต อไปในบทต างๆ ของหน งส อเล มน การลงโปรแกรมบน OS ตระก ล Linuxไม สะดวกสบายเท าบน Windows กล าวค อ จำเป นต องทำงานหลายๆอย างผ าน COMMAND LINE โดยการเร ยกใช COMMAND

3 101 LINE บน Ubuntu น กระทำโดยเล อกเมน APPLICATIONS ด านซ ายบน จากน นเล อก ACCESSORIES>TERMINAL และดำเน นการตามข นตอนต อไปน 1) ต ดต งภาษา Ruby sudo apt-get install ruby-full build-essential ระบบจะถามถ ง Password ของ Admin ให พ มพ ลงไปแล วกด Enter จากน นรอ จนเสร จส นกระบวนการ 2) ต ดต ง Apache sudo apt-get install apache2 apache2-mpm-prefork apache2-prefork-dev 3) ต ดต ง Rubygems (ต วจ ดการ Package ของภาษา Ruby) wget /rubygems tgz tar xzvf rubygems tgz cd rubygems sudo ruby setup.rb sudo ln -s /usr/bin/gem1.8 /usr/bin/gem sudo gem update system

4 102 4) ต ดต ง RAILS sudo gem install rails 5) ต ดต ง MySQL และ CONNECTOR สำหร บเช อมต อก บ Ruby on Rails sudo apt-get install mysql-server mysql-client sudo apt-get install libmysql-ruby libmysqlclient15-dev sudo gem install mysql ระหว างต ดต งระบบจะให ผ ใช สร าง PASSWORD สำหร บ USER: ROOT ซ งเป น USER หล กของ MySQL Server 6) ต ดต ง Passenger (ต วเช อมต อระหว าง Apache ก บ Ruby on Rails) sudo gem install passenger sudo passenger-install-apache2-module เม อเสร จส นคำส งระบบจะแสดง CODE 3 บรรท ดท หน าจอซ งม ล กษณะด งน LoadModule passenger_module /usr/lib/ruby/gems/1.8/ gems/passenger-2.1.2/ext/apache2/mod_passenger.so PassengerRoot /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger PassengerRuby /usr/bin/ruby1.8

5 r 103 Copy CODE ท หน าจอแล ว พ มพ COMMAND sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf ระบบจะเป ดไฟล ในล กษณะ Text Editor ให วาง CODE 3 บรรท ดลงไปด านล างส ด จากน นกด SAVE 7) สร าง APPLICATION ต วแรก rails /home/user/www/mynewapp -d mysql user ค อ USER ท ใช Login เข า Ubuntu mynewapp ค อช อโฟลเดอร สำหร บบรรจ APPLICATION /home/user/www/mynewapp ค อ Path สำหร บเก บ APPLICATION ในความ เป นจร งไม จำเป นต องใช Path น ทว าบน Ubuntu ม ส วนของการบร หารส ทธ ในการเข าถ ง ไฟล และโฟลเดอร ต างๆ การต ง Path อ นจะทำให ไม ม ส ทธ เข าใช หร อม เช นน นต องระบ USER PASSWORD สำหร บเข าถ งท กคร งไป 8) ต งค า Apache sudo gedit /etc/apache2/sites-available/ror.myhost.com ror.myhost.com ค อ URL ท จะใช เร ยก APPLICATION ระบบจะเป ดไฟล เปล าข นมาให พ มพ ลงไปด งด านล าง แล วกด SAVE

6 104 NameVirtualHost * <VirtualHost *> ServerName ror.myhost.com DocumentRoot /home/user/www/mynewapp/public </VirtualHost> จากน น Restart Apache Server โดย sudo a2enmod rewrite sudo a2ensite ror.myhost.com sudo /etc/init.d/apache2 restart กรณ ท ror.myhost.com ไม ใช URL ท ม อย จร ง เราสามารถ Bypass DNS Servers กล บมาย งเคร องตนเองได โดยการพ มพ คำส ง sudo gedit /etc/hosts และเพ มบรรท ดด านล างลงไปท บรรท ดแรกของไฟล จากน นกด SAVE ror.myhost.com จากน ไปจะสามารถเร ยกใช Web Application ผ าน Web Browser ท URL ror.myhost.com แต หมายความถ งเร ยกเข าเคร องตนเองหร อ LOCALHOST น นเอง

7 105 9) ต ดต ง MySQL-GUI-Tools (โปรแกรมบร หารจ ดการ MySQL) sudo apt-get install mysql-admin sudo apt-get install mysql-query-browser เม อต ดต งแล วจะสามารถเร ยกใช งานผ านเมน APPLICATIONS> PROGRAM- MING> กรณ ต องการใช phpmyadmin ให ใช คำส งด งต อไปน sudo apt-get install php5 php5-mysql phpmyadmin ระบบจะถามให เล อก Apache2 sudo ln s /usr/share/phpmyadmin//var/www/phpmyadmin หล งจากต ดต งเสร จจะเร ยกใช ได ผ าน Web Browser ได ท URL LOCALHOST/PHPMYADMIN/INDEX.PHP 10) ต ดต ง Netbeanside (โปรแกรมช วยในการเข ยนโปรแกรม) ซ งในส วนน ผ เร ยน จะต ดต งหร อไม ก ได sudo apt-get install netbeans เม อต ดต งแล วจะสามารถเร ยกใช งานผ านเมน APPLICATIONS> PROGRAMMING>NETBEAN IDE ในการใช งานคร งแรกต องทำการเพ ม Module สำหร บการเข ยน Ruby On Rails ลงไปเส ยก อน โดยเล อกท เมน TOOLS>PLUGINS เล อก TAB AVAILABLE PLUGINS จากน นทำเคร องหมายหน าบรรท ด Ruby On Rails จากน นกดท ป ม INSTALL ด านล าง เม อต ดต งเสร จเร ยบร อย Netbeans จะ Restart เพ อพร อมใช งานส วนโปรแกรมภาษา Ruby และ Ruby On Rails ต อไป

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง เร ยนร ซอฟต แวร เร ยนร ซอฟต แวร หน า 1 เอกสารประกอบการเร ยน เร องเร ยนร ซอฟต แวร ความหมายซอฟต แวร คอมพ วเตอร โดยท วไปจะท ำงำนได ต องม ส วนประกอบ 2 ส วน ค อ ซอฟต แวร (Software)

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1.2 ถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 2. แนวค ด โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 (Microsoft

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1

โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 1 6 3. ข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น สว สด คร บช วงน เร มการป ดเทอม หลายท านอาจใช เวลาในการการจ ดทำรายงาน หร อหน งส อ ว นน เลยเข ยนบทความเทคน คเก ยวก บการจ ดทำรายงานมานำเสนอก นคร บ ซ งบทความว นน จะประกอบด วยห วข

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช

ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช ค ม อซอฟต แวร ส าหร บผ ใช Brother QL-ซ ร ส เน อหาในค ม อน และรายละเอ ยดทางเทคน คของผล ตภ ณฑ น อาจม การเปล ยนแปลงโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า Brother สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงโดยไมต อง ม การแจ งล วงหน าเก

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ข อม ลเก ยวก บหน วยงาน บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บอกข อม ลค ม อ ผ ใช สอบถามข อม ล เพ มค ม อ เร ยกข อม ลค ม อ ค นหาข อม ลค ม อ ส งข อม ลค ม อ ภาพท 2.1 โครงสร างการท างานระบบ การท างานของระบบเว

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

Microsoft SQL Server 2014

Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SQL Server 2014 ท เพ งออกมาล าส ด เป นระบบจ ดการฐานข อม ล ท ออกมาโดยม เทคโนโลย In-Memory ช วยในการทางานก บว เคราะห โดยทางานร วมก บ Microsoft Excel พร อมก บการทางานพ

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information