Microsoft Power Point Ms Office 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Power Point Ms Office 2003"

Transcription

1 Microsoft Power Point Ms Office 2003 เนณ ภา ส ภเวชย

2 สารบ ญ หน า บทน า...1 Microsoft Power Point ค ออะไร ท าอะไรได บ าง...1 ส วนประกอบของ Microsoft Power Point...1 การเป ดไฟล...12 การสร างไฟล ใหม...13 การสร างไฟล ใหม จาก Template...14 การน าเสนอ (Slide Show)...15 การสร างไฟล ใหม เองและการแทรกข อความใน Slide...16 Bullets and Numbering...16 การ Format Font และ Textbox...17 การตกแต ง Slide...18 การตกแต ง slide ด วย Slide Design...18 การตกแต ง slide ด วย Color Schemes...18 การตกแต ง Background ของ Slide...19 Slide Number & Footer...20 การตกแต ง slide เองด วย Slide Master...20 การเพ มเน อหาอ นๆใน Slide...23 Picture และ Clip Art...23 Drawing...26 Table...28 Diagram...29 Organization Chart...31 Chart...34 การก าหนด Animation...38 Animation Schemes...38 Custom Animation...39 การก าหนด Slide Transition...48 แทรกเส ยงเพลงประกอบ...49 ทดสอบและต งเวลาการน าเสนอด วย Rehearse Timing...51 การน าไฟล ท น าไฟล ท ก าหนด Animation และ Transition ไว ไปใช งาน...52 Slide แบบ Navigation / Interactive...53 Print Preview และ Print...56 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - สารบ ญ

3 Microsoft Power Point Ms Office 2003 บทน า Microsoft Power Point ค ออะไร ท าอะไรได บ าง Microsoft Power Point เป นโปรแกรมช วยน าเสนอผลงาน (Presentation) ซ งม ร ปแบบการน าเสนอให เล อกมากมาย แผ นงานแต ละช น เร ยกว า Slide สามารถวางข อความและ ว ตถ (Object) ต างๆ เช น ภาพ แผนภ ม เส ยง ภาพเคล อนไหว หร อ ไฟล ว ด โอ โดยสามารถเคล อนย ายข อความและว ตถ ได โดยง าย สามารถก าหนดล าด บ และเวลาการปรากฏของว ตถ (Object) แต ละช นบน Slide โดยปรากฏในล ลาต างๆก นได Microsoft Power Point ม กใช ประกอบการบรรยาย นอกจากจะสามารถแสดง slide เต มจอแล ว ย ง สามารถส งพ มพ เป นเอกสารแจก หร อเอกสารส าหร บผ บรรยายในร ปแบบต างๆก นได ส วนประกอบของ Microsoft Power Point Microsoft Power Point ประกอบด วย ส วนประกอบหล กๆ ด งน Title และเมน ประกอบด วยแถบส น าเง น แสดงช อไฟล น าเสนอ และเมน ส งการท างานต างๆ View หร อม มมองของ Slide ต างๆ เป นภาพย อส วน หร อเต มจอ ของ slide ในไฟล ม มมองต างๆก น Slide เป นแผ นงานท ท างานอย Note เป นส วนท สามารถพ มพ เป นค าบรรยายประกอบ slide น นๆ ส าหร บผ บรรยาย Task Pane เป นช ดเมน ส าหร บส งการท างาน หร อตกแต ง slide เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 1

4 File 1. Title และ เมน Microsoft Power Point ส วน Title แสดงช อไฟล, เมน และป มค าส งซ งเป นป มล ดจาก เมน ข างต น เป นเมน เก ยวก บ การเป ด ป ดไฟล บ นท กไฟล การน าไปใช งานอ นๆ เช น น าเสนอในร ปแบบ web page พ มพ เอกสาร ส งเป นอ -เมล หร อน าไปท างานต อใน Microsoft Word รายช อ File ท เพ งท างานไป ป ดโปรแกรม Edit เป นส วนการแก ไขต างๆ เช น การ Undo action ท ส งการท างานส ดท าย หร อการยกเล ก undo ค าส งการค ดลอก วาง ต ด (copy, paste, cut) การเล อก การลบ (select, clear) การค นหา แทนท ค าใน slide ในส วน Object น น เมน จะเปล ยนไปตามส งท click เล อกอย เป นการส งแก ไข Object น น เช น หาก click เล อกข อความ เมน จะเปล ยน เป น Edit > Text Object View เป นส วนการแสดง Slide ในม มมองและเมน ต างๆ ด งน Slide View แสดง slide ในม มมองต างๆ เช น Normal View, Slide Sorter View, Slide Show, Notes Page ด งแสดงในหน าต อไป Master แสดงหน าต างส าหร บต งค า Slide, Handout, Note Page Color/Grayscale แสดงภาพ slide เป นส, โทนส เทา, ส ขาว-ด า Task Pane, Menu ต างๆ, Ruler, Grid and Guides เพ อการ ว ด ก าหนดต าแหน งว ตถ หร อ หากป ด Task Pane Header and Footer ส าหร บการก าหนดร ปแบบห วกระดาษ และท ายกระดาษ Zoom ส าหร บย อ-ขยาย slide เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 2

5 View หร อม มมอง slide ต างๆ สามารถเล อกจากเมน View หร อ ป ม shortcut ด านล างได Normal View แสดง Slide อย างย อ ด านข าง และแสดง Slide ท เล อกอย ส าหร บท างาน สามารถเล อกด จากป ม shortcut ด านล างได Slide Sorter View แสดง Slide เป นแถวและคอล มน เพ อให แสดง slide ได จ านวนมาก ส าหร บ เคล อนย าย slide ได ง าย สามารถเล อกด จากป ม shortcut ด านล างได Slide Show แสดงภาพ Slide เต มจอ สามารถเล อกด จากป ม shortcut ด านล างได Notes Page View หากพ มพ ไว ในส วน Note จะแสดง Slide และ บรรยาย ภาพ เป น Text Object สามารถพ มพ แก ไขค าบรรยายได สะดวก สามารถย อ-ขยายได เหม อน MS Word (ไม ม ป ม Shortcut) เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 3

6 ประกอบด วย การแทรกกล มว ตถ ต างๆ แทรก slide เปล า หร อ copy(duplicate) slide ท เล อกอย แทรกเลขท slide, ว นท -เวลา, ส ญล กษณ, และ comment แทรก slide จาก Notepad แทรก Slide จาก Outline แทรกว ตถ ต างๆ ภาพ, แผนภ ม, ข อความ, ว ด โอ และเส ยง, chart, ตาราง, ว ตถ Insert Format เป นการปร บแต งว ตถ ต างๆ ด นได แก Font ส าหร บปร บแต งส ขนาด และ Effect ของ Font Bullet และ Number เปล ยนร ป Bullet และร ปแบบเลข Alignment เปล ยนการจ ดย อหน า Line Spacing ปร บระยะห างระหว างบรรท ด Change Case ปร บการใช Upper-Lower Case Replace Font เปล ยน Font เป นช ด Slide Design เปล ยน Design เม อกดเล อกแล ว จะปรากฏ Design template ท Task Pane Slide Layout เปล ยน Layout เม อกดเล อกแล ว จะปรากฏ Layout template ท Task Pane Background เปล ยนส เป นส เด ยว หร อไล โทนส (Gradient), pattern, Texture Background ของ Slide Object ซ งจะเปล ยนไปตามส งท click เล อก เช น หาก click เล อกภาพอย เมน น จะ แสดงเป น Format > Picture เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 4

7 ประกอบด วย เคร องม อต างๆ เช น ตรวจสอบค าสะกด ภาษา มาโคร การปร บแต งป มเมน หน าจอ และ Tool Box ต างๆ เช น จ านวน Recent Files, จ านวน Undo Tools Slide show ประกอบด วยการน าเสนอ -การปร บแต ง Slide แสดงการน าเสนอ (Slide Show) ด วยป ม F5 การต งค าการน าเสนอ เช น น าเสนอโดยไม แสดงเส ยงบรรยาย ทดลองการน าเสนอ (สามารถบ นท กเวลาได ) การบ นท กค าบรรยาย การใส ป ม Link เป น Action Button การใส Animation จาก Schemes / Custom การปร บเวลาการเปล ยน Slide การแสดง/ซ อน Slide การท า custom show เช น การน าเสนอ slide เฉพาะ slide ท เล อกไว Help เป นส วนแนะน าการใช งาน หากไม ม ค ม อสามารถค นหา สอบถามการใช Microsoft Power Point ได จากเมน น เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 5

8 Window เป นการจ ดเร ยงหน าต างไฟล ท เป ดท างาน และแสดงช อไฟล ท เป ดท างานอย โดย Window ท ก าล งท างานอย (Active Window) จะม เคร องหมาย ต กอย Window แบบ Arrange All Window แบบ Cascade จากเมน ค าส งท างานต างๆข างต น สามารถกดส งท างานจากป มค าส งได โดย Microsoft Power Point จะแสดงช ด ป มค าส งมาตรฐานให ได แก Standard และ Format Tips หากต องการให แสดงช ดป มค าส งเพ มเต ม สามารถ 1. Click ขวาท ส วนเมน แล วต กช ดป มค าส งท ต องการ 2. เข าเมน View > Tool Bars แล วต กเล อก เช นเด ยวก น เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 6

9 2. View หร อม มมองของ Slide ต างๆ เป นภาพย อส วน หร อเต มจอ ของ slide ในไฟล ม มมองต างๆก น เช น เด ยวก บในเมน View 2 ท งน ม ม มมองท ในเมน View ไม ม ค อ Outline จะเป นม มมองแสดง Title และข อความ เช นน Outline เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 7

10 3. Slide เป นแผ นงานท ท างานอย ต ว Slide สามารถก าหนดส ต นแบบลาย slide เป นแผ นงานส าหร บ วางว ตถ ต างๆ อ นได แก ข อความ (ธรรมดา Bullet หร อ Number) ภาพ ภาพวาด (Drawing) ตาราง แผนภ ม กราฟ ภาพเคล อนไหวว ด โอ เส ยง comment ซ งว ตถ ท กช น สามารถปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆ เช น ส เส ยง ร ปล กษณ ได โดยกดท ว ตถ ช นน นๆ จะปรากฏเป น กรอบส เหล ยมให ทราบว าท างานว ตถ ช นใดอย Note เป นส วนท สามารถพ มพ เป นค าบรรยายประกอบ slide น นๆ ส าหร บผ บรรยาย จะปรากฏใน Note Page View ส าหร บการด บนจอ และพ มพ ออกมา ด งภาพแสดงในหน า 3 สามารถใช เป น script ส าหร บบรรยาย ใน Slide Show > slide show (F5) > Click ขวา > Speaker Note Rehearse Timing > Click ขวา หร อกดป ม ด งภาพ > Speaker Note Record Narration > Click ขวา หร อกดป ม ด งภาพ > Speaker Note การ Export เป น MS Word ภาพจาก Rehearse Timing ภาพจาก MS Word เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 8

11 5. Task Pane เป นเมน property และ ต นแบบต างๆ กดลงมา จะม เมน ท างานให เล อก เมน ท ใช บ อย ม ด งน Getting Started แสดงช อไฟล ท เป ดใช ล าส ด New Presentation New สร างไฟล ใหม ได โดยเร มจาก slide เปล า, สร างจาก Design Template หร อจาก Wizard New From Template สร างไฟล ใหม จาก Template ให เล อก เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 9

12 Clipboard แสดงรายการท ได copy ไว ท งท เป นภาพ ข อความ หร อว ตถ อ น Insert Clip Art สามารถค นหาภาพ โดยใช ค าค นได โดย สามารถก าหนด -ค าค น -collectionท ต องการ ให ค น -ประเภทของไฟล ท ต องการ Slide Layout เป นร ปแบบ layout ของ slide ส าหร บจ ดวางข อความ ภาพ หร อว ตถ อ น โดยส ญล กษณ ใน slide layout ประกอบด วย Title ของ Slide Bullet List ตาราง ไฟล ภาพ หร อ clip art Chart Diagram / Organization Chart เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 10

13 Slide Design เป นช ดค าส งส าหร บ ตกแต ง slide Design Template ม ลวดลายให เล อก Color Schemes เป น Theme ส ให เล อก Animation Schemes ส าหร บก าหนด Animation Custom Animation ส าหร บก าหนด Animation ให แก ว ตถ ใน slide เอง Slide Transition ส าหร บก าหนด ร ปแบบการเปล ยน slide เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 11

14 การเป ดไฟล การเป ดไฟล น าเสนอ ท าได 2 ว ธ ค อ click ท ช อไฟล ล าส ด จาก Task Pane File > Open หร อใช ป ม Open หร อ More ท Task Pane เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 12

15 การสร างไฟล ใหม การสร างไฟล ใหม ม หลายว ธ จะขอกล าว 2 ว ธ ค อ Blank Presentation เป นการสร าง Slide แบบไม ม พ นหล ง ไม ม ส object ไม ม ส Font ในการเป ดโปรแกรม MS Office จะสร างไฟล ใหม เป น Blank Presentation อย แล ว สามารถใช ได ท นท From Templates On My Computer เป นการสร าง Slide ท ม พ นหล ง โทนส และ ข อม ลใน slide เม อสร าง Slide ใหม Task Pane จะเปล ยนเป น Slide Layout ให โดยอ ตโนม ต เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 13

16 การสร างไฟล ใหม จาก Template 1. ท Task Pane เล อก New > From Template เม อปรากฏหน าต างน แล ว เล อก Presentations จากน น เล อก Presentation ท ต องการ แล วกดป ม OK 2. จะได Presentation ใหม ท ม เน อหา แล ว โดยแสดงใน Outline View 3. หากเล อกม มมองเป น Slides จะ เห น slides ด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 14

17 การน าเสนอ (Slide Show) 1. การน าเสนอ สามารถใช ค าส ง View > Slide Show หร อ F5 ใช ป ม Slide Show หร อ Shift + F5 2. ใส slide number จากค าส ง Insert > Slide Number ต ก Slide Number Apply to All F5 เพ อเร มการน าเสนอ เปล ยน slide โดย Click mouse / Space bar กดป มล กศร page up-page down 4. ออกจาก Slide Show โดยกดป ม Escape 5. หากต องการน าเสนอต อจาก Slide เด ม กดป ม Slide Show หร อ Shift + F5 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 15

18 การสร างไฟล ใหม เองและการแทรก องและการแทรกข อความใน Slide 1. กดป ม New จะได slide เปล า ด งภาพ 2. พ มพ ห วข องานน าเสนอ แล วกดป ม 3. จะได slide ใหม โดยจะเป นแบบ Title Text หากต องการเปล ยน ร ปแบบ layout สามารถเล อก layout อ นท ต องการได Bullets and Numbering 4. พ มพ ข อความท Title 5. พ มพ ข อความท Text box ซ งเป น Bullet list 6. หากต องการเปล ยนเป น Number list ให high light ข ความ แล วกด ป ม Numbering 7. กดป ม เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 16

19 8. พ มพ ข อความ กดป ม Tab เพ อสร างห วข อย อย กดป ม Shift + Tab เพ อกล บมาย ง ห วข อหล ก 9. กดป ม 10. เล อก layout ร ปแบบ Title and 2 Column Text 11. พ มพ ข อความ 12. กดป ม การ Format Font และ Textbox 13. ข อความท เป น Bullets & Numbering น เป น Textbox สามารถ Format Font และ Fill ส / ก าหนดส -ล กษณะของเส นขอบได เหม อน Drawing ท วไป Click ท เส นขอบอ กคร ง ส งเกต ล กษณะเส น ช ด Format font ช ด Format textbox 14. จากน น Fill ส เล อกล กษณะเส น หร อ Format Font ตามปกต ใน Power Point ม ป ม Shadow เพ มจาก MS Word และม ป ม Increase Decrease Font size ช ด Format Textbox เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 17

20 การตกแต ง Slide การตกแต ง slide ด วย Slide Design 1. เล อก Slide Design จาก Task Pane 2. เล อก Design ท ต องการ โดย click ท Design จะม ผลต อ slide ท งหมด 3. หากต องการให ม ผลต อ slide ใด slide หน ง ให กดลงมา แล วเล อก Apply to Selected Slides การตกแต ง slide ด วย Color Schemes 1. เล อก Design แรก ใน Available 2 For Use ใน Slide Design เพ อ ปร บให Slide เป น Slide เปล า (Default) ก อน 2. เล อก Color Schemesจาก Task Pane 1 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 18

21 3. เล อก Theme ส ท ต องการ 4. กรณ ต องการ Apply เฉพาะ Slide กดลงมาแล วเล อก Apply to Selected Slide การตกแต ง Background ของ Slide 1. เล อก Design ท ส พ นเป นส ขาวก อน 2. หากต องการเล อกร ปแบบของ Background ของ slide เอง โดยไม ใช Design / ช ดส จาก Task Pane เล อก Format Background ได จาก Format > Background Click ขวา > Background 3. จะปรากฏหน าต างส าหร บเล อกส Background สามารถเล อกเป น Fill ส ธรรมดา หร อ Fill Effect สามารถ น าภาพมาเป น Background ของ Slide ได 4. เม อเล อก Background ได แล ว เล อกว าต องการ Apply ก บ Slide น หร อ Apply to All ก บ Slide ท งหมด เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 19

22 Slide Number & Footer 1. แทรก Slide Number และ Footer ได จาก Insert > Slide Number 2. แทรก Slide Number โดยต กท Slide Number 3. เพ มข อความท Footer ของ Slide ได โดยพ มพ ข อความในช อง 4. เล อก Apply to All การตกแต ง slide เองด วย Slide Master 1. เล อก Design ท ม ลวดลายด งภาพ 2. หากม Logo หร อต องการตกแต ง ลวดลาย ให เข าไปท าท ต นแบบท View > Master > Slide Master 2 1 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 20

23 3. จะเข าส View ด งภาพ ซ งเป น ต นแบบของ Slide น 4. ลอง Format ส ของ Drawing หร อ แทรกภาพ Logo 5. ขยายความกว างของ Footer และ จ ดต าแหน งรวมถ งเล อกส Font ของ Date, Footer, Slide Number 6. Format Font และ Bullet 7. เล อก Bullet ท เป นภาพ หร อใช อ กขระ Symbol แล วเล อกส เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 21

24 8. ลอง Format Background ของ Slide 9. แล วกดป ม Close Master View 10. Slide น จะม ลวดลายของ Title Slide และ Slide อ นๆ ตามต นแบบ ท ได ท าไว ข อความท ได จาก Insert > Slide Number อาจใช อ กเทคน คหน ง ค อ ไม ใส ข อความท Insert > Slide Number แต พ มพ ข อความใน Master View เลยก ได เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 22

25 การเพ มเน อหาอ นๆใน Slide Picture และ Clip Art 1. เล อก Layout ด งภาพ 2. เล อก ป ม Insert Clip Art MS Power Point จะน าไฟล ใน เคร องมาแสดงให หากไม เคยใช ค าส งน มาก อน อาจ ต องรอเคร องท าการ index ภาพใน เคร องก อน สามารถแทรกภาพเองได โดยไม ต องอาศ ย Layout โดยใช ป ม 4. จะปรากฏ Task Pane ส าหร บ ค นหาภาพ 5. เล อกร ปท ต องการ 6. กดป ม เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 23

26 7. การแทรกภาพจากไฟล ภาพท ม เล อก Layout เด ม แล วเล อก ป ม Insert Picture เล อกไฟล ภาพท ต องการ 9. หากภาพม ขนาดใหญ จะได ภาพใน ขนาดของ Layout 10. ลองเปล ยนร ปแบบ Layout เป น แบบภาพอย างเด ยว ขนาดภาพจะ เปล ยนไปตาม Layout ท เล อก 11. เท ยบก บการเล อก Slide เปล า แล ว แทรกภาพเองจากป ม Insert Picture ท Toolbar ช ด Drawing เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 24

27 12. Format Picture เช นเด ยวก บ Microsoft Word 13. ท งน ม ค าส งหน งท เพ มมาจาก Microsoft Word ค อ Recolor Picture ส าหร บปร บส ใน ภาพ Clip Art 14. ค าส งหน งท ย งไม ได เร ยน ค อ Compress Pictures เป นค าส ง ส าหร บลดขนาดไฟล ภาพ ซ งจะท า ให ขนาดไฟล Power Point ม ขนาด ลดลง โดยการลด Resolution หร อ ความละเอ ยดของภาพ และต ดขอบ ท crop ออกอย างถาวร (ปกต การ Crop จะเป นแค การซ อนส วนท ไม ต องการ) ลอง Crop ภาพ แล ว compress เม อ save ไฟล แล ว ลอง crop ออก จะไม สามารถค นภาพท ต ดออกไปได เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 25

28 Drawing 1. กดป ม 2. เล อก Layout ด งภาพ 3. ใช Drawing วาดร ปเช นเด ยวก บ Microsoft Word 4. ใช Text box ส าหร บแทรก ข อความ 5. ค าส ง Draw > Rotate or Flip เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 26

29 6. ค าส ง Grouping โดย Control + Click เล อกภาพ แล ว Click ขวา 7. ค าส งจ ดล าด บภาพท ซ อนก น 8. การ Fill ส ใน Drawing โดยเล อก Fill Color / Fill Effect 9. Fill Color โดยเล อก Transparency เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 27

30 Table 1. กดป ม 2. เล อก Layout ด งภาพ 3. แทรกตาราง 4. ใช งานเช นเด ยวก บ Microsoft Word 5. Format ตารางโดย Toolbar ช ด Tables and Borders หาก click ท Table แล ว ไม ม Toolbar น ให กดป ม เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 28

31 Diagram 1. กดป ม 2. เล อก Layout ด งภาพ 3. Double Click 4. เล อก Diagram ร ปแบบใดก ได ท ไม ใช Organization Chart 5. จะปรากฏ Diagram สามารถเพ ม Shape ได เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 29

32 6. เล อน Shape ไปย งต าแหน งท ต องการ 7. เล อกร ปแบบ Diagram จาก Auto Format 8. เปล ยนร ปแบบ Diagram เป น Diagram ร ปแบบอ นๆ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 30

33 Organization Chart 1. กดป ม 2. เล อก Layout ด งภาพ 3. Double Click 4. Click ท Organization Chart 5. สามารถเพ ม Shape ได ข นอย ก บ ต าแหน งของ Mouse เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 31

34 6. เพ มต าแหน งใน Organization Chart ด งภาพ 7. Click ท ต าแหน งแรกของสายงาน แล วเล อก Layout 8. จะได ผลด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 32

35 9. ปร บขนาด Font โดยเล อกขอบ ของ Object อ กคร ง แล วเล อก Decrease Font Size 10. เล อกร ปแบบจากป ม Auto Format เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 33

36 Chart 1. กดป ม 2. เล อก Layout ด งภาพ 3. Double Click 4. จะปรากฏ View ส าหร บเข าไป ท างาน 5. เพ ม หร อปร บข อม ลใน Datasheet เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 34

37 6. จะได ผลด งภาพ 7. หากไปกดป ด Datasheet ให Click ขวา > Datasheet 8. สามารถเล อกร ปแบบของแท ง กราฟได โดย click ท แท งกราฟ > Click ขวา > Format Data Series 9. เล อกส และแบบตามต องการ และ เล อก Value ใน Tab Data Label เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 35

38 10. จะได ผลด งภาพ 11. ต วเลขท ยอดกราฟ (Value) จะม ผลเฉพาะกราฟท เล อก หาก ต องการใช ก บกราฟท งหมด ให Click ขวา > Chart Options 12. เล อก Value ท Data Labels 13. จะได ผลด งภาพ 14. เล อกกราฟร ปแบบอ น Click ขวา > Chart Type 15. เล อกร ปแบบกราฟท ต องการ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 36

39 16. จะได ผลด งภาพ 17. Click ท เส นด านหล ง Click ขวา > Format Gridlines 18. สามารถเล อกความห างของเส น (เช น เป น 5, 10, 15) หร อเล อก จ ดส งส ด ต าส ดของกราฟ 19. เม อเสร จแล ว click ท ด านนอก ของกราฟ จะออกจาก view ท แก ไขกราฟได และปรากฎเหม อน เป นภาพ 1 ภาพ 20. หากต องการแก ไขข อม ลในกราฟ อ ก ให double click ท ร ป เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 37

40 การก าหนด Animation Animation Schemes 1. เล อก Animation Schemes จาก Task Pane 2. เล อก Animation ท ต องการ 3. หากต องการร ปแบบเด ยวก นตลอด Slide กดป ม Apply to All Slides Slide ท ม animation จะม ส ญล กษณ ด งภาพ 5. ลอง Slide Show ด ผล (F5) 6. Animation Schemes จะม ผลแต ก บ ข อความ slide ท ม Drawing, Diagram หร อ Table จะม Animation เฉพาะข อความบร เวณท เป น Title ของ Slide เท าน น เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 38

41 Custom Animation 7. เล อก Custom Animation จาก Task Pane 8. จะเห น Animation ท ได ท าไว สามารถส งท า custom animation เพ มเต มเองได 9. แต จะจ ด/ส งการรวมก บท ส งท าไว จาก animation scheme ไม ได จาก Animation scheme จาก Custom Animation 10. ด งน น ให ลบ animation ท ท าไว ออกไปก อน โดยเล อกค าส ง Animation Scheme อ กคร ง เล อก No Animation แล วกดป ม Apply to All Slides 1 2 เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 39

42 11. เล อกร ปแบบ Entrance ให ก บ ข อความ 12. เล อกร ปแบบ Entrance ให ก บ ข อความ 13. เล อกร ปแบบ Entrance ให ก บ Title ของ slide และข อความท เป น Bullet list เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 40

43 14. เล อกร ปแบบ Entrance ให ก บ Title ของ slide และข อความท เป น Bullet list ส งเกต ความ แตกต างของ Bullet list 15. ลอง F5 ด ผลความแตกต าง 16. ลองเล อกเป น With Previous, After Previous ด ความแตกต าง เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 41

44 17. ลองด Effect Option ลองเล อก option ต างๆ แล วShift + F5 ด ผล Animation แบบม ล าด บข นตอน เล อกภาพคนเหล าน แล วเล อก ร ปแบบ Entrance 19. สามารถปร บ Animation ได บ าง ข นอย ก บ animation ท เล อก 20. ลองก าหนดความเร วเป น Fast ท กรายการ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 42

45 21. ก าหนดเป น With Previous แล ว มาก าหนด Timing เพ มเต ม 22. ก าหนด Delay เป น 0.5, 1.0, 1.5 ว นาท ตามล าด บ แล ว Shift+F5 ด ผล 23. เพ ม animation ให ก บซอง จดหมาย ซ งท า grouping ไว 24. เพ ม animation ให ก บล กศร ซ ง ท า grouping ไว 25. เพ ม animation ให ก บกระดาษ 26. เพ ม animation ให ก บกระดาษ อ ก โดยเล อกร ปแบบเป น emphasis เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 43

46 27. เพ ม animation ให ก บกระดาษ อ ก โดยเล อกร ปแบบเป น motion path 28. ลากเส นทางท ต องการให กระดาษเคล อนท 29. ท าเช นน ก บกระดาษท อย ด านล าง 30. ท าก บกระดาษท อย ตรงกลาง ซ ง เป นภาพเด ยวก นซ อนก นอย เม อ ท า animation ก บกระดาษน นๆ แล ว เล อกค าส ง Draw > Order > Send to Back เพ อให เห น กระดาษอย อย ล าด บถ ดมา แล ว ท า animation จนหมด เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 44

47 31. หากต องการให object น น หาย ออกไปเม อแสดง animation เสร จ อาจใช animation แบบ exit หร อใช effect option เล อก Hide After Animation 32. เพ ม animation แบบ entrance ให diagram แบบ Fly in 33. เล อก effect option 34. เล อก diagram animation ตาม ต องการ (บาง animation อาจไม ม ให เล อกเช นน ) เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 45

48 35. เพ ม animation แบบ entrance ให chart แบบ Dissolve in 36. เล อก Effect Options 37. เล อก Chart Animation ตาม ต องการ 38. เพ ม animation แบบ entrance ให organization chart แบบ Grow & Turn 39. เล อก Effect Options เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 46

49 40. เล อกร ปแบบท ต องการ 41. slide ส ดท าย เล อก animation entrance แบบ credit 42. F5 ด ผลงาน เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 47

50 การก าหนด Slide Transition 1. เล อก Slide Transition จาก Task Pane 2. เล อก ร ปแบบ ท ต องการ 3. หากต องการร ปแบบเด ยวก นตลอด Slide กดป ม Apply to All Slides 4. จะ preview ให ด ด งภาพ 5. หากต องการเส ยงเวลาเปล ยน slide ให เล อกเส ยงท ต องการ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 48

51 แทรกเส ยงเพลงประกอบ 1. มาท slide แรก 2. เล อกค าส ง Insert > Movies and Sounds > Sound from File 3. เล อกไฟล เพลง 4. กด Automatically 5. จะปรากฏ icon เพลง ด งภาพ 6. เล อก Custom Animation จาก Task Pane 7. เล อก Effect Option เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 49

52 8. ต งค าให เพลง เล นจน slide ส ดท าย 9. หากเพลงส น อาจต องก าหนดให เล นวนจนจบ 10. เล อก Hide sound icon เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 50

53 ทดสอบและต งเวลาการน าเสนอด วย Rehearse Timing 11. เล อกค าส ง Slide Show > Rehearse Timing 12. จะเหม อน Slide Show แต ม นาฬ กา น บเวลาอย เวลาช องแรก เป นเวลาท ใช ใน slide ป จจ บ น เวลาช องท สอง เป นเวลาท ใช รวมมา ท งหมด 13. เม อจบ Slide show แล ว โปรแกรม จะถามว าต องการบ นท กเวลา หร อไม กดป ม Yes 14. จะปรากฏหน า Slide sorter view ซ งแสดงให เห นว า แต ละ slide ใช เวลาเท าใด 15. ส งเกตว า Slide Transition จะ เปล ยนอ ตโนม ต ตามเวลาน นๆ 16. หากต องการยกเล กการน าเสนอ อ ตโนม ต ให ต ก Automatically after น ออกไป เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 51

54 การน าไฟล ท ก าห น าไฟล ท ก าหนด นด Animation และ Transition ไว ไปใช งาน ไปใช งาน 1. power point ท ม การแทรกไฟล เพลงไว เม อน าไปใช งาน ต องน า ไฟล เพลงไปด วย โดยให ไฟล อย ระด บเด ยวก น 2. สามารถ save ไฟล เป นแบบ slide show ได โดย File > Save as แล ว เล อกไฟล เป นแบบ.pps 3. จะได ไฟล เช นน เม อ double click แล ว จะน าเสนอท นท ไฟล เช นน ไม สามารถแก ไขข อม ลในไฟล ได 4. หร ออาจเล อก File > Package for CD ส าหร บ write CD ซ ง เม อใส CD ในเคร องแล ว จะ Auto run เป ด ไฟล และเล น Slide show ให และ เป ดได แม ในเคร องท ไม ม Microsoft Office 5. ต งช อ CD 6. Copy to Folder 7. ต งช อ Folder แล วกดป ม OK หากม การแทรกไฟล เส ยง Power Point จะน าไฟล เส ยงมารวบรวมไว ให โดยอ ตโนม ต 9. Write ท กไฟล น ลง CD เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 52

55 Slide แบบ Navigation / Interactive 1. การน าเสนออ กร ปแบบหน งค อแบบ ให ผ ชม เล อกล าด บการน าเสนอ โดยกด link เองได ท าให เป นการ น าเสนอแบบ Interactive 2. high light ข อความหร อภาพท ต องการท า link แล วกดป ม เล อก Place in The Document แล วเล อก slide ท ต องการ ท หน าท กด link ไป อาจแทรก Action Button เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 53

56 5. วาดไปใน Slide 6. อาจใช Action Button เปล า แล ว เพ มข อความโดยใช Textbox เพ อให ได ข อความท ต องการ 7. เล อกว าต องการไปย ง Slide ใด 8. เล อก Slide 9. จะได ผลด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 54

57 10. สามารถ Format ส Fill ได เช นเด ยวก บ Drawing ท วไป 11. เม อ Shift + F5 ด จะสามารถกด link ได 12. เม อมาท หน าน แล ว กดป ม Action Button เพ อกล บไปย งหน าเด ม เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 55

58 Print Preview และ Print 1. กดป ม Print Preview 2. ด slide ในม มมองต างๆ หร อด เป น ภาพขาว-ด า/ภาพส 3. ด Slide ในเอกสารแบบต างๆก น Slide Handout (1 slide) Handout (2 slide) Handout (3 slide) Handout (4 slide) Handout (6 slide) Handout (9 slide) Note page Layout เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 56

59 4. ส าหร บ Handout จะม Header/Footer และเลขหน าแยก จาก Slide Number สามารถ ก าหนดได จากเมน Options> Header and Footer ด งภาพ 5. ส งเกตว า จะเป น Tab Notes and Handouts 6. พ มพ ข อความใน Header / Footer ตามต องการ แล วกดป ม Apply to All 7. จะได ผลด งภาพ เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 57

60 8. การพ มพ ร ปแบบอ นๆ ให ลองพ มพ โดยก าหนด Properties ของ Printer โดยเล อกพ มพ เป น Slide และพ มพ 4 slide ใน 1 หน ากระดาษ (หน าจอจะ แตกต างก นไปตาม Driver ของ Printer) จะได ผลด งภาพ 9. หร ออาจส งออกไปย ง Microsoft Word แล วเล อกร ปแบบ 10. จะได ผลด งภาพ... เนณ ภา ส ภเวชย Microsoft Power Point - 58

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 14 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 14 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 333 จ ดประสงค การสอน 4.3 เข าใจเก ยวก บโปรแกรมการน าเสนอผลงาน 4.3.1 บอกส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.3.2 อธ บายการป อนและแก ไขข อม ลในงานน าเสนอ 4.3.3 อธ บายการจ ดร ปแบบข อม ลในงานน าเสนอ 4.3.4 อธ บายการสร

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

แผนการสอนหล กส ตร Microsoft Office Specialist

แผนการสอนหล กส ตร Microsoft Office Specialist แผนการสอนหล กส ตร Microsoft Office Specialist เน อหาการอบรม ว นท 1 โปรแกรม Microsoft Word 2010 1. เร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 1.1. ความหมายและประโยชน ของโปรแกรม 1.2. เร ยนร ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การกาหนด Style ของเอกสาร...1 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 1.1.2 การกาหนดย อหน า...7 1.1.3 การกาหนดเลขลาด บห

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งานOneDrive

ค ม อการใช งานOneDrive P a g e 1 ค ม อการใช งานOneDrive OneDrive เป นส วนหน งของการใช งานระบบเมล ของมหาว ทยาล ย การใช งาน จะใช User & Password ต วเด ยวก บระบบอ เมล ร ปแบบ User/ Password อ เมล ท กาหนดให น กศ กษาใช งานเป นด งน

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการน าเสนองานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค น าทาง 1. สามารถเข าใจส วนประกอบของโปรแกรมได

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

Microsoft PowerPoint 2010/2007

Microsoft PowerPoint 2010/2007 P a g e 1 P a g e Microsoft PowerPoint 2010/2007 (Level: Advance) ระยะเวลาในการอบรม: >>> 2 ว น ว ตถ ประสงค : >>> การสร าง Presentation ใน PowerPoint น นไม ยาก ซ งหลายๆ คนก ท าก นได อย แล ว แต ทว าการท

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint

การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint 1. การเข าส PowerPoint ว ธ ท 1 : เป ดเมน Start -> คล ก Programs -> คล ก Microsoft PowerPoint ว ธ ท 2 : ด บเบ ลคล กท icon ของ Microsoft Powerpoint บน desktop (ถ าม ) เม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

Microsoft Word Ms Office 2003

Microsoft Word Ms Office 2003 Microsoft Word Ms Office 2003 เนณ ภา ส ภเวชย สารบ ญ หน า บทน า...1 Microsoft Word ค ออะไร ท าอะไรได บ าง...1 ส วนประกอบของ Microsoft Word...1 การเป ดไฟล...10 การสร างไฟล ใหม...11 ฝ กความคล องต วในการท

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

แนะน าการใช OneNote: 1. พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010

แนะน าการใช OneNote: 1. พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010 พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010 บทท 1: เร มต นท างานก บ OneNote o แนะน าการใช OneNote o แนะน าการใช หน าจอของ OneNote และส วนประกอบต างๆ ของ OneNote o การสร างโน ตบ ก o การสร าง Page หล ก และ Page

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 จ ดประสงค การเร ยนร 1. เข าใจการท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 2. อธ บายข นตอนการท า E-Book โดยใช โปรแกรม

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

การใช โปรแกรมส าเร จร ป... Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document 2. 3. Office Button : จะม เมน ย อยให เล

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information