Microsoft PowerPoint 2010/2007

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint 2010/2007"

Transcription

1 P a g e 1 P a g e Microsoft PowerPoint 2010/2007 (Level: Advance) ระยะเวลาในการอบรม: >>> 2 ว น ว ตถ ประสงค : >>> การสร าง Presentation ใน PowerPoint น นไม ยาก ซ งหลายๆ คนก ท าก นได อย แล ว แต ทว าการท จะสร าง Presentation ให ด ด และสวยงามแบบม ออาช พและสามารถท จะด งด ดผ ฟ งให สนใจและต ด ตามน นเป นเร องท ยาก หลายคนสร าง Presentation ออกมาแล วซ งเน อหาด มาก แต ออกแบบสไดล ไม น าสนใจ หร อว ธ การ Present ไม น าสนใจหร อบางสไลด ใช Effect ไม เหมาะสม ด แล วไม สร างความประท บใจให ก บผ ฟ ง ได เท าท ควร ป ญหาต างๆ ท งหมดน จะหมดไป หากค ณเข าใจว ธ การสร าง Presentation ท ถ กต อง โดยใน หล กส ตรน จะได อธ บายหล กการต างๆ ของการ Present ให ด ด แบบม ออาช พ เร มต งแต แนวค ดของการออกแบบ ถ กต อง เทคน คต างๆ ในการสร าง Effect การท า Multimedia Presentation ฯลฯ อ กท งหล กส ตรน จะเน นส ดยอดเทคน คต างๆ ของการใช งาน PowerPoint ในหลายแง ม ม เพ อให การ Present ของค ณแตกต างจากผ อ น และเพ มประส ทธ ภาพการใช PowerPoint ได ท างานอย างรวดเร ว และแก ข อจ าก ดบางอย างของ PowerPoint อาท เช น การแสดงเวลาในปรากฏในสไลด ให ผ บรรยายได ทราบว า ใช เวลาบรรยายไปนานเท าใด ก ช วโมง ก นาท หร อการลดขนาดของไฟล PowerPoint ให เล กลง การก าหนดให Presentation ท ฉายบน Projector ก บ Notebook ของค ณมองเห นไม เหม อนก น ฯลฯ

2 รายละเอ ยดหล กส ตรอบรม: >>> บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด P a g e 2 P a g e อบรมว นท 1 การควบค มการฉายสไลด เช น สมมต ว าม 10 สไลด แต ต องการให เร มฉายสไลด ระหว างสไลด ท 2-7 เท าน น โดยไม จ าเป นจะต องซ อนสไลด ท 1 หร อสไลด อ นๆ แต อย างใด การกาหนดส ของปากกาเพ อการเข ยนหร อวงกลมข อความท เป นจ ดสาค ญให เห นเด นช ด รวมท งการก าหนดส ของปากกาอย างถาวรในแต ละไฟล Presentation ให แตกต างก น เพราะในแต ละ ไฟล อาจจะม ส พ น Background ท ไม เหม อนก น การหาระยะเวลาของการ Present ท งหมดว าจะก นเวลาเท าใด เพ อป องก นการบรรยายจบเร ว หร อช ากว าเวลาท ได มอบหมายให บรรยาย ซ งถ อว าเป นเทคน คสาค ญท ผ บรรยายควรจะต องทราบ เพ อให จบตรงก บเวลา การ Present แบบไม เต มจอ เพ อให สามารถเร ยกโปรแกรมอ นๆ ข นมาแสดงในระหว าง Present โดยไม จ าเป นจะต องออกจาก Full Screen แล วกล บเข ามาฉายใหม การกาหนดให Presentation ฉายวนกล บไปมาได เหมาะสาหร บการสร างสไลด ท เป นล กษณะ ของ Title หร อสไลด พ ก Break ให ผ ชมด โฆษณาหร อฟ งเพลงแล วเม อจบสไลด ให เล นซ าไปมา การแทรกไฟล จาก Presentation อ นเข ามาโดยไม จาเป นจะต องเป ดท ง 2 ไฟล ข นมาให เส ยเวลา ซ งว ธ น จะช วยท าให ไม เปล อง Memory ด วย เพราะเป ดแค ไฟล ท ใช งานเพ ยง 1 ไฟล เท าน น การ Present หลายไฟล แบบต อเน องโดยไม จาเป นจะต องป ดไฟล Presentation เด มลงไป แล ว ไปเป ดอ กไฟล ซ งเทคน คน จะช วยท าให การ Present ด ราบอ นแบบม ออาช พจร งๆ การน าเอา Flash Animation เข ามาประกอบในสไลด เพ อสร าง Slide Intro ให น าต นเต นและเร าใจ

3 การใช Animation Effect ในสไลด ซ ง PowerPoint 2003 ม ร ปแบบ Effect ท มากมาย การสร าง Effect ให ก บ Chart เพ อการน าเสนอแบบม ออาช พ P a g e 3 P a g e การน าเอาไฟล เส ยงเข ามาประกอบในสไลด เช น การเล นเพลง CD Audio หร อ MP3 แบบอ ตโนม ต ระหว างรอผ ฟ งหร อช วงระหว างพ ก Break โดยไม ต องอาศ ยผ ควบค มเส ยง การบ นท กเส ยงบรรยายลงในแต ละสไลด และการก าหนดให แต ละสไลด ฉายตามเวลาท บรรยายไว โดยอ ตโนม ต การเล น Movie ไฟล ในสไลด หร อก าหนดให ฉาย Movie แบบเต มจอ การสร าง Presentation ในล กษณะแบบ E-Learning โดยให แต ละสไลด เปล ยนตามบทพ ดของ ผ บรรยายโดยอ ตโนม ต การล งก หลายๆ Presentation เข าด วยก น เพ อลดป ญหาการป ดและเป ดไฟล ต างๆ ในระหว างการ บรรยาย การสร าง Presentation แบบ Interactive ซ งเหมาะสาหร บการส งไฟล Presentation ไปให ผ อ นด (ไม ได บรรยายเอง) การล งก ข อม ลของโปรแกรมอ นในสไลด เช น Excel และให Update ข อม ลแบบอ ตโนม ต โดยไม ต อง Copy และ Paste ท กคร งท ม การแก ไข การสร าง Present แบบม ผ ฟ งหลายกล มและแต ละกล มเห นสไลด ท ไม เหม อนก น แต ใช ข อม ลไฟล เด ยวก น ซ งเป นเทคน คพ เศษท ไม ต องใช การซ อนสไลด แต อย างใด เทคน คการแก ป ญหาของการ Present นอกสถานท โดยเฉพาะในกรณ ท ไม ม PowerPoint ต ดต ง หร อการป ญหาเร องของการ Copy ไฟล ต างๆ ท ล งก ก น หร อ Font ท เคร องอ นไม ม การสร าง Presentation แบบ Auto Run CD เพ อการนาเสนอส นค าและบร การ โดยใส แผ น CD แล ว Presentation จะถ กฉายข นเองโดยอ ตโนม ต

4 การน าเอา Present แสดงผ านทางเว บ P a g e 4 P a g e อบรมว นท 2 เทคน คการกาหนดให การฉาย Presentation ระหว าง Notebook และ Projector ม ความแตกต าง ก น เช น ท Notebook ผ บรรยายจะเห น Note บรรยาย แต ท Projector ผ ชมจะเห นเฉพาะสไลด เท าน น ไม เห น Note ของผ บรรยาย เทคน คการลดขนาดของไฟล Presentation ให ม ขนาดเล กลง ซ งโดยปกต เม อค ณ Save ไฟล ขนาดของไฟล จะใหญ ข นโดยอ ตโนม ต แม ไม ได แก ข อม ลอะไรเลย ลองทดสอบด วยต วค ณเองได เทคน คการ Compress ร ปภาพท งหมดใน Slide ให ม ขนาดเล กลง ซ งจะท าให ขนาดของไฟล เล ก ลงไปอ ก เทคน คการฝ ง Font ไปก บไฟล Presentation เพ อแก ป ญหาเม อนาไฟล ไป Present ก บเคร อง คอมพ วเตอร เคร องอ นท ไม ม Font เหม อนเคร องของค ณ แล วเก ดเป น Font ประหลาดข นมา เทคน คการนาเสนอสไลด ท เป นหน าเว บเพจ โดยให ฝ งอย ในสไลด และสามารถ Update หร อ คล กล งก ต างๆ ได โดยตรง เสม อนก บใช Internet Explorer แต อย ในสไลด ซ งเป นส ดยอดเทคน คท ไม สามารถท าได แบบปกต ท วไป เทคน คการแสดงเวลาให ปรากฏระหว างฉายสไลด เพ อให ร ว าได พ ดมาแล วเป นเวลาก ช วโมง ก นาท เทคน คการแสดงเวลาในล กษณะของ Bar Scale เพ อให ผ บรรยายทราบว าได บรรยายสไลด มาแล ว ถ งไหน ซ งจะเป นประโยชน อย างมากในการช วยให ผ บรรยายทราบว าได บรรยายสไลด มาเก นคร งหน ง หร อย ง ฯลฯ

5 เทคน คการแสดงจานวนหน าสไลด ให ปรากฏในล กษณะ Page 1 of 5 P a g e 5 P a g e เทคน คการสร างห วข อสไลด อ ตโนม ต โดยอาศ ยข อม ลจาก Microsoft Word ท ม อย แล ว ซ งจะช วย ประหย ดเวลาในการสร าง Slide ใหม อย างมาก เทคน คการสร างไฟล แบบ Auto Show เพ อให ไฟล Presentation ถ กฉายโดยอ ตโนม ต เม อผ ใช ด บเบ ลคล กไฟล เหมาะอย างย งส งไฟล ไปให ผ อ นทางอ เมล เทคน คการเปล ยนส หร อซ อนเส นใต ของข อความท สร าง Hyperlink เพ อให การน าเสนอด สวยงาม แบบ เทคน คการสร าง Hyperlink ไปย งไฟล PowerPoint อ น แล วให ไปย งสไลด ท ต องการท นท หร อการ ล งก ไปย ง Excel ไฟล อ น แล วให ไปแสดงช ตท ก าหนดท นท เทคน คการสร าง Hyperlink ให ก บข อความโดยไม ให ม เส นใต เก ดข นใต ข อความ เทคน คการสร าง Hyperlink ไปย งไฟล อ นๆ เช น ล งก ไปเป ด Slide ท ก าหนดไว หร อแสดง Sheet ท ก าหนดจากไฟล Excel หร อ แสดงไปย งหน าเอกสารท ก าหนดไว ใน Word เทคน คการป องก นไม ให ไฟล Presentation ถ กเป ดหร อถ กแก ไขโดยไ ม ได ร บอน ญาต เทคน คการแสดงสไลด แบบ Portrait และ Landscape พร อมก น ซ งปกต จะทาไม ได เทคน คการแปลง PowerPoint ให เป นไฟล EXE เพ อส งไปให ผ อ น ท ไม จ าเป นจะต องม โปรแกรม PowerPoint ต ดต งก สามารถด Presentation ได อ กท งย งเป นการ Protect ไฟล PowerPoint ไปในต ว ด วย เทคน คการแก ป ญหาการพ มพ ภาษาไทยและอ งกฤษ ท ร ปแบบ Font ชอบเปล ยนไปมาระหว าง Angsana ก บ Time New Romans เทคน คการแก Default ของไฟล Presentation เพ อให การสร างใหม เป นร ปแบบท ต องการโดย อ ตโนม ต เช น ม Logo บร ษ ทปรากฏท นท หร อ Font เป นแบบท ก าหนดไว โดยไม ต องเส ยเวลามา

6 แก ไข Slide Master หร อเล อกร ปแบบจาก Design Template แต อย างไร P a g e 6 P a g e เทคน คการ Copy เฉพาะร ปแบบ Template ท สวยงามจาก Presentation ของผ อ นมาใช งาน เพ อให Presentation ของค ณสวยเหม อนก บของเขาโดยไม ต องพ มพ ข อม ลหร อ Save As แล วลบ ข อม ลท งแต อย างใด เทคน คการแสดง Movie จาก YouTube ในสไลด ระหว าง Slide Show โดยไม ต องเร ยกผ าน Browser...และเร ยนร ส ดยอดเทคน คและ Shortcut Keyboard ในท กๆ เร องท เก ยวก บการท างานของ PowerPoint เพ อให ค ณท างานได อย างรวดเร วส ดๆ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information