ภาคผนวก.

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก. www.ssru.ac.th"

Transcription

1 107 ภาคผนวก

2 108 แบบสอบถาม แบบสอบถามงานว จ ย เร อง ป จจ ยท เอ อต อศ กยภาพการทาการตลาดบนอ นเทอร เน ตสาหร บผ ประกอบการโฮมสเตย อาเภอบางคนท จ งหว ดสม ทรสงคราม Factors for the Adoption of E- Marketing of Homestay Entrepreneurs: The Case of Bangkontee District, Samut Songkram Province ส วนท 1 คาถามเก ยวก บข อม ลพ นฐานของผ ตอบแบบสอบถาม คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง หน าข อความท ตรงก บสภาพความเป นจร งของท าน 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย ต ากว า ป ป ป ป ป มากกว า 60 ป 3. ท านเป นผ ประกอบธ รก จโฮมสเตย ร น พ อแม ล กหลาน 4. ระด บการศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น (ม 3)/ ปวช ม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม 6) ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง / อน ปร ญญา ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร 5. ระด บรายได ต อเด อน น อยกว า 5,000 5,000 บาท 10,001 15,000 บาท 20,001 25,000 บาท 5,001 10,000 บาท 15,001 20,000 บาท มากกว า 25,000 บาท 6. ท านเป น: คนท องถ นจ งหว ดสม ทรสงคราม คนจากต างจ งหว ด

3 ระยะเวลาในการเป ดธ รก จโฮมสเตย น อยกว า 1 ป 1-2 ป 3-4 ป 5-6 ป มากกว า 6 ป ส วนท 2 คาถามเก ยวก บป จจ ยด านพฤต กรรมการใช ช องทางอ นเทอร เน ตในช ว ตประจาว น คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง หน าข อความท ตรงก บสภาพความเป นจร งของท าน 8. ท านใช อ นเทอร เน ตท บ านหร อไม ใช ไม ใช 9. ระยะเวลา (ช วโมง) โดยเฉล ยต อว น ท ท านใช อ นเทอร เน ตท บ าน น อยกว า 1 ช วโมง 1 2 ช วโมง 2 3 ช วโมง มากกว า 3 ช วโมง 10. จานวนคร งต อว น ท ท านเข าใช อ นเทอร เน ตท บ าน 1-2 คร ง 2-3 คร ง 3-4 คร ง มากกว า 4 คร ง 11. ท านร จ ก/ ใช โปรแกรมไมโครซอท ฟ (Microsoft) ใดได บ าง (ตอบได มากกว า 1 ข อ) ไมโครซอท ฟ เว ร ด (Microsoft Word) ไมโครซอท ฟ เอ กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอท ฟ พาวเวอร พ อยท (Microsoft Power Point) ไมโครซอท ฟ เอ าท ล ค (Microsoft Outlook) ไมโครซอท ฟ เว ร ค อาร ท (Microsoft Work Art) อ น ๆ (โปรดระบ ).. ไม ร จ กโปรแกรมใดเลย 12. ท านใช อ นเทอร เน ตเพ อว ตถ ประสงค ใด (ตอบได มากกว า 1 ข อ) ใช เพ อหาความร ท วไป ใช เพ อหาความร เก ยวก บธ รก จโฮมสเตย และการท องเท ยว ใช เพ อหาความร เก ยวก บการฝ กภาษาอ งกฤษ ใช เพ อหาข อม ลด านการศ กษา ใช เพ อความบ นเท งท วไป เช น เล นเกม ใช เพ อเข าเว บไซต ส งคมออนไลน โซเช ยลเน ตเว ร ค เช น เฟซบ ค ใช เพ อต ดตามข าวสาร ใช เพ อดาวน โหลดโปรแกรมต าง ๆ ใช เพ อการส อสาร / ใช เพ อประหย ดเวลาในการส อสาร ใช เพ อซ อส นค า / ส งส นค าทางอ นเทอร เน ต อ น ๆ (โปรดระบ )..

4 ท านม ความสนใจท จะเข าร บการอบรมท กษะการใช คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ตหร อไม สนใจ ไม สนใจ สนใจแต ไม ม เวลา 14. ท านม ความสนใจท จะเข าร บการอบรมด านการทาการตลาดออนไลน (การตลาดบนอ นเทอร เน ต) หร อไม สนใจ ไม สนใจ สนใจแต ไม ม เวลา ส วนท 3 คาถามเก ยวก บป จจ ยด านพฤต กรรมการใช ช องทางอ นเทอร เน ตในธ รก จโฮมสเตย คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย ลงในช อง หน าข อความท ตรงก บสภาพความเป นจร งของท าน 15. ระยะเวลา (ช วโมง) โดยเฉล ยต อว น ท ท านใช อ นเทอร เน ตท ทางาน น อยกว า 1 ช วโมง 1 2 ช วโมง 2 3 ช วโมง มากกว า 3 ช วโมง 16. จานวนคร งต อว น ท ท านเข าใช อ นเทอร เน ตท ทางาน 1-2 คร ง 2-3 คร ง 3-4 คร ง มากกว า 4 คร ง 17. ท านใช อ นเทอร เน ตในการทาการตลาดและการประชาส มพ นธ ธ รก จโฮมสเตย ของท านหร อไม ใช ไม ใช ใช ในงานอ น ๆ (โปรดระบ ). 18. ท านใช อ นเทอร เน ตในการส อสารก บล กค าของท านมากน อยเพ ยงใด มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 19. ต อไปน เป นเว บไซต ท ม การทาการตลาดและการประชาส มพ นธ ให ก บธ รก จโฮมสเตย ในจ งหว ด สม ทรสงคราม กร ณาทาเคร องหมาย ลงในช อง หน าข อท ท านร จ กหร อเคยได ย น (ตอบได มากกว า 1 ข อ) (แม กลองท เดย ดอทคอม) (เว บไซต ไปด วยก น ดอทคอม) (เว บไซต ส งคมออนไลน พ นท ป ดอทคอม) (เว บไซต แม กลองด ดอทคอม) (เว บไซต อะโกดา ดอทซ โอ ดอทท เอช) (เว บไซต สน ก ดอทคอม) (เว บไซต หม ห น ดอทคอม) (เว บไซต ส งคมออนไลน เฟซบ ค ดอทคอม) (เว บไซต กระป ก ดอทคอม) (เว บไซต ช ลไปไหน ดอทคอม) (เว บไซต บางน อย ดอทคอม)

5 111 (เว บไซต ไทยตาบล ดอทคอม) (เว บไซต แม กลองน วเวย ดอทคอม ศ นย ส งเสร มการเด นทาง ท องเท ยวจ งหว ดสม ทรสงคราม) (เว บไซต อ มพวาท เดย ดอทคอม) (เว บไซต บล อกแก ง ดอทคอม) (เว บไซต อ มพวาไกด ดอทคอม) มพวา.com (เว บไซต ตลาดอ มพวา ดอทคอม) amphawa.sadoodta.com (เว บไซต อ มพวา สะด ดตา ดอทคอม) (เว บไซต ไปไหนด ดอทคอม) (เว บไซต ก าวหน า ดอทคอม) mots.go.th (เว บไซต ของกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา) thai.tourismthailand.org (เว บไซต ของการท องเท ยวแห งประเทศไทย- ค ม อการท องเท ยวจ งหว ด สม ทรสงคราม) (เว บไซต ของสาน กงานจ งหว ดสม ทรสงคราม) pr.prd.go.th/samutsongkhram (เว บไซต ของสาน กงานประชาส มพ นธ จ งหว ดสม ทรสงคราม) ไม เคยได ย นเว บไซต ใดใดมาก อน 20. ท านเคยได ร บการอบรมท กษะการใช คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ตโดยหน วยงานของอาเภอหร อจ งหว ด สม ทรสงครามหร อไม เคย ไม เคย 21. ท านเคยได ร บข าวสารการประชาส มพ นธ เก ยวก บการจ ดอบรมท กษะการใช คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต โดยหน วยงานภาคร ฐหร อไม เคย ไม เคย 22. ท านเคยได ร บการอบรมด านการทาการตลาดออนไลน (การตลาดโดยใช อ นเทอร เน ต) สาหร บธ รก จโฮมส เตย โดยหน วยงานด านธ รก จ ว สาหก จช มชน และการท องเท ยวของภาคร ฐหร อไม เคย ไม เคย 23. ช มชนของท านม ศ นย การเร ยนร ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT- ไอซ ท ) หร อไม ม ไม ม ไม ทราบ

6 ท านค ดว าป จจ ยต อไปน เอ อต อความสามารถ/ศ กยภาพในการทาการตลาดบนอ นเทอร เน ตของธ รก จโฮมส เตย ในระด บใด โดยเล อกคาตอบท ตรงก บความค ดเห นและสภาพการณ ของท าน (5 = สาค ญมากท ส ด 4 = สาค ญมาก 3 = สาค ญปานกลาง 2 = สาค ญน อย 1 = สาค ญน อยท ส ด) ระด บความสาค ญ ป จจ ย ป จจ ยด านการพ ฒนาความร และท กษะ (1) ความร ความเข าใจเก ยวก บแหล งท องเท ยวของจ งหว ด (2) ความร ความเข าใจเก ยวก บธ รก จโฮมสเตย (3) ความสามารถ/ ท กษะทางภาษาอ งกฤษ (4) ความสามารถ/ ท กษะในการส อสารเพ อโน มน าวใจน กท องเท ยว/ ล กค า (5) ความร และท กษะด านคอมพ วเตอร (6) ความร เก ยวก บอ นเทอร เน ตและเว บไซต (7) การออกไปด งานด านโฮมสเตย อ น ๆ ในพ นท เด ยวก น (8) การออกไปด งานด านโฮมสเตย อ น ๆ ในต างพ นท ป จจ ยแวดล อม (9) การรวมกล มเป นเคร อข ายว สาหก จช มชน ด านการท องเท ยวและ โฮมสเตย ในพ นท (10) บทบาทของหน วยงานภาคร ฐระด บอาเภอ (11) การอบรมท จ ดโดยการท องเท ยวแห งประเทศไทย (12) การขายและต ดต อล กค าโดยตรงโดยไม ผ านคนกลางหร อต วแทนขาย (13) การขายและต ดต อล กค าโดยผ านคนกลางหร อต วแทนขาย (14) การแข งข นในธ รก จโฮมสเตย ท ส งข น (15) เว บไซต ส งคมออนไลน เช น เฟซบ ค (16) การม เว บไซต เป นของตนเอง (17) สถานท ต งของโฮมสเตย อย ใกล แหล งท องเท ยวท ม ช อ (18) โฮมสเตย ท ม การตกแต ง ส ส น ร ปแบบสวยงามน าร ก น าอย หร อม เอกล กษณ เป นของต วเอง แม ว าท ต งไม ได อย ใกล แหล งท องเท ยว (19) การท โฮมสเตย ม ก จกรรมให น กท องเท ยวทา (20) โฮมสเตย ท ม กล มล กค าส วนใหญ เป นว ยร นและว ยทางาน 25. ข อเสนอแนะอ น ๆ..

7 113 ประว ต ผ เข ยน 1. ช อ- นามสก ล ภาษาไทย: นางสาวศ ร เพ ญ เย ยมจรรยา ภาษาอ งกฤษ: Ms. Siripen Yiamjanya เลขหมายบ ตรประจาต วประชาชน ประว ต การศ กษา ระด บ สาขา สถาบ น ปร ญญาตร B.A. (English- English Literature) Chiang Mai University, Thailand ปร ญญาโท M.A. (TRM- Tourism Management) Assumption University, Thailand 3. ตาแหน งและสถานท ทางาน ตาแหน งป จจ บ น- อาจารย ประจาสาขาว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา หน วยงานและสถานท อย ท ต ดต อได สะดวก พร อมหมายเลขโทรศ พท โทรสาร และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ( ) ว ทยาล ยนานาชาต อาคารศร จ ฑาภา มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา เลขท 1 ถนนอ ทองนอก เขตด ส ต กร งเทพฯ หมายเลขโทรศ พท โทรศ พท ม อถ อ: โทรสาร ประสบการณ ผลงานทางว ชาการ รางว ลหร อท นการศ กษา เฉพาะท สาค ญ (ถ าม ) งานว จ ยท ทาเสร จแล ว : (1) ป จจ ยการตลาด และพฤต กรรม การเล อกท พ กแบบเกส ท เฮาส ของน กท องเท ยวชาว ย โรปย านถนนข าวสาร กร งเทพ มหานคร (Market Factors and Guesthouse Selecting Behavior of EU Tourists at Khao San Road, Bangkok) (ท นของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป 2556)

8 114 (2) พฤต กรรม และการต ดส นใจเข าเย ยมชมพ พ ธภ ณฑ ตาหน กสายส ทธานภดลในว งสวน ส น นทาของน กท องเท ยวชาวไทย และป จจ ยส วนประสมทางการตลาดท ม อ ทธ พลต อ การต ดส นใจ (Decision Making and Behaviour of Thai Tourists in Visiting Sai Suttha Naphadol Mansion in Suan Sunandha Palace and and Marketing Mix Factors that Influence their Decision) (ท นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวน ส น นทา ป 2555) (3) พฤต กรรมการบร โภค และความพ งพอใจด านส นค า บร การ และความปลอดภ ยของ น กท องเท ยวชาวต างชาต ท ตลาดน ดสวนจต จ กร (Consumer Behaviors and Satisfactions of Product, Service, and Safety of Foreign Tourists at Jatujak Market) (ม ส วนร วมในการทาว จ ย 50%) (ท นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวน ส น นทา ป 2555) (4) A Study of Relationship of the Selected Health Vacation Attributes and the International Tourists Selection of Chiang Mai as Health - Vacation Destination, Case Study: Chiang Mai Ram Hospital ป ท พ มพ 2548 (ว ทยาน พนธ ปร ญญาโท) บทความทางว ชาการท จะเผยแพร ในงานประช มว ชาการระด บนานาชาต : (1) ความเส ยงท ร บร ได ในความปลอดภ ยของอาหาร ของน กท องเท ยวต างชาต ในย านถนน ข าวสาร กร งเทพมหานคร ประเทศไทย. เผยแพร ในงานประช มว ชาการนเรศวรว จ ย คร งท 9 ความร ส เช งพาณ ชย นาเศรษฐก จไทยก าวไกลอาเซ ยน จ ดโดยมหาว ทยาล ย นเรศวร ระหว างว นท กรกฎาคม พ.ศ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ งหว ด พ ษณ โลก (2) Food Safety and Perceived Risk: A Case Study of Khao San Road, Bangkok, Thailand. เผยแพร ในงานประช มว ชาการระด บนานาชาต จ ดโดย WASET ระหว างว นท มกราคม พ.ศ เม องซ ร ค ประเทศ สว สเซอร แลนด

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรม EndNoteX7 EndNote โปรแกรมจ ดการบรรณาน กรมท ใช สาหร บจ ดการข อม ลเอกสารอ างอ งท ได มาจากการบ นท กข อม ลด วยตนเอง การส บค น และการถ ายโอน (Import) ข อม ลบรรณาน กรมจากแหล

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน P a g e 1 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office 365... 3 บร การท ท านได ร บม อะไรบ าง... 4 ข อแตกต างระหว าง Office 365 และ Microsoft Office แบบเด ม... 6 Chapter 2

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information