ว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ

Size: px
Start display at page:

Download "ว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ"

Transcription

1 ว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ ๑๕๑ ถนนไชยบ ร ต.ค หาสวรรค อ.เม องพ ทล ง ๙๓๐๐๐ โทรศ พท ๐ ๗๔๖๒ ๐๖๑๙ โทรสาร ๐ ๙๔๖๑ ๖๒๑๑ ท พ.บ.ธ. ๒๔๓/๒๕๕๗ ว นท ๑๕ ก นยายน ๒๕๕๗ เร อง ขอเช ญเข าร วมอบรมหล กส ตร หน งโรงเร ยน หน งเว บไซด เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยนส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๒ ท กโรง ส งท ส งมาด วย ๑. แบบสอบถามการใช เว บไซด โรงเร ยน จานวน ๑ ฉบ บ ๒. เอกสารใบสม ครเข าร วมอบรม จานวน ๑ ฉบ บ ๓. กาหนดการอบรม จานวน ๑ ฉบ บ ด วยว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ และ โรงเร ยนภาษาและคอมพ วเตอร พ ทล ง เป นสถาบ นท ม ความพร อมด านการใช งานเทคโนโลย และได ร บอน ญาตให เป นสถาบ นสอนภาษาและคอมพ วเตอร ท งน สถาบ น ได เห นความสาค ญการใช อ นเทอร เน ต เว บไซด ซ งเป นช องทางการประชาส มพ นธ โรงเร ยน และ เป นฐานข อม ลให ก บสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล งเขต ๑ และ เขต ๒ และเป นช องทางท ม ความประหย ด และสามารถเข าถ ง ผ ท สนใจอย างรวดเร ว ทางว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จร วมก บโรงเร ยนภาษาและคอมพ วเตอร พ ทล ง จ งจ ด โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร หน งโรงเร ยนหน งเว บไซด เพ อ ให โรงเร ยนท เข าอบรมม เว บไซด พร อมใช งานท นท และเพ อเป นการประหย ดค าใช จ ายในการจ ดทาเว บไซด และเพ อสะดวกก บการแก ไขข อม ล บนเว บไซด ภายในโรงเร ยน อน งผ จ ดอบรมได กาหนดค าใช จ ายในการจ ดอบรมด งน ๑. ค าลงทะเบ ยน หล กส ตร ๓ ว น จานวน ๗๐๐ บาท ๒. ค าจดทะเบ ยนโดเมนเนมช อเว บไซด พร อมพ นท การจ ดเก บข อม ล จานวน ๓,๐๐๐ บาท รวมท งหมด ๓,๗๐๐ บาท (กรณ ไม ต องการม เว บไซด ไม ม ค าใช จ ายตามข อ ๒) ว ทยาล ยได กาหนดจานวน ผ เข าอบรมไว ร นละ ๓๐ คน โดยพ จารณาจากลาด บการส งใบสม คร ใบ สม ครส งทางไปรษณ ย ๑๕๑ ถนนไชยบ ร ต.ค หาสวรรค อ.เม องพ ทล ง ๙๓๐๐๐ ทางโทรสาร ๐ ๗๔๖๑ ๖๒๑๑ ต งแต บ ดน จนถ ง ว นท ๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๗ สาหร บค าลงทะเบ ยนนามาจ ายในว นอบรมท ๒๙ ต ลาคม ๒๕๕๗ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา และขอขอบพระค ณมา ณ โอกาสน ขอแสดงความน บถ อ ฝ ายพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ โทร. ๐๘๑๖๙๘๑๖๙๓ (นางพรศร หน สง) ผ อานวยการว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ

2 ว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ ร วมก บ โรงเร ยนภาษาและคอมพ วเตอร พ ทล ง ต ดต อ โทร , โทรสาร แบบสอบถามสารวจข อม ลเก ยวก บความต องการจ ดทาเว บไซด โรงเร ยน 1. ช อสก ลผ ตอบแบบสอบถาม... ป จจ บ นทางานอย ตาแหน ง... ช อโรงเร ยน/... หมายเลขโทรศ พท ท ทางาน... หมายเลขโทรศ พท ม อถ อ โรงเร ยนม เว บไซด ม ไม ม กรณ ม เว บไซด ช อ ท านม ความร ความสามารถ การใช โปรแกรมต ดต อ ตกแต งภาพ โปรแกรม Adobe Photoshop ม ไม ม 4. เม อม ก จกรรมในโรงเร ยนม ว ธ การประชาส มพ นธ ก จกรรมโดยว ธ จ ดบอร ดประชาส มพ นธ จ ดพ มพ เป นเอกสารแผ นพ บ ประชาส มพ นธ ผ านเว บไซด ประชาส มพ นธ ผ าน Facebook 5. ทางว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จจ ดอบรมการจ ดทาเว บไซด โรงเร ยนท านม ความประสงค จะเข า ร วมอบรม เข าร วม ไม เข าร วมเพราะ กรณ เข าร วม รายละเอ ยดค าใช จ ายตลอดหล กส ตร 3 ว น (พร อมม เว บไซด ใช งานท นท ในว นอบรม) ค าลงทะเบ ยนอบรม หล กส ตร 3 ว น จานวน 700 บาท ค าจดทะเบ ยนโดเมนเนม หร อช อเว บไซด พร อมพ นท การจ ดเก บข อม ล จานวน 1 ช อ จานวน 3,000 บาท (ในกรณ ท อยากม เว บไซด ใช งานท นท ) * หมายเหต ในกรณ ท ต องการอบรมเพ อร บความร แต ไม ต องการม เว บไซด ค าลงทะเบ ยนจานวน 700 บาท 7. ค าลงทะเบ ยนท อบรมคร งน ได ร บจาก หน วยงานต นส งก ด ส วนต ว อ น ๆ... * กร ณาส งแบบสารวจ ท ว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ ต ดต อสอบถามข อม ลได ท อ. น ร นทร หนส วรรณ โทร ขอขอบพระค ณสาหร บการตอบแบบสอบถาม

3 ใบสม ครเข าร วมอบรมหล กส ตร การจ ดทาเว บไซด พร อมใช งานด วยโปรแกรมสาเร จร ป ระหว างว นท ๒๙ ๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ช อโรงเร ยนท เข าร บการอบรม... ช อ-สก ลผ เข าอบรม... เบอร โทรศ พท ศาสนา... เว บไซด ท ต องการช อ... รายละเอ ยดท อบรม ค าลงทะเบ ยนอบรม หล กส ตร ๓ ว น จานวน ๗๐๐ บาท ค าจดทะเบ ยนโดเมนเนม หร อช อเว บไซด พร อมพ นท การจ ดเก บข อม ล จานวน ๑ ช อ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท หมายเหต ในกรณ ท อบรมเพ อร บความร แต ไม ต องการม เว บไซด ค าลงทะเบ ยนจานวน ๗๐๐ บาท ส งท ผ เข าอบรมได ร บและนาไปใช ประโยชน ๑. เว บไซด พร อมใช งานท นท ๒. ว ฒ บ ตรจากโรงเร ยนภาษาและคอมพ วเตอร พ ทล ง ลงช อผ สม คร (..).../.../... * ส งใบสม คร ได ท ว ทยาล ยเทคโนโลย พ ทล งบร หารธ รก จ ๑๕๑ ถนนไชยบ ร ต.ค หาสวรรค อ.เม องพ ทล ง รห สไปรษณ ย ๙๓๐๐๐ หร อโทรสาร ๐ ๗๔๖๑ ๖๒๑๑ ต งแต บ ดน จนถ งว นท ๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๗ * ค าลงทะเบ ยนนามาจ ายในว นอบรมท ๒๙ ต ลาคม ๒๕๕๗

4 กาหนดการอบรมหล กส ตรการจ ดทาเว บไซด พร อมใช งานด วยโปรแกรมสาเร จร ป ระหว าง ว นท ต ลาคม 2557 เวลา น เวลา พ ธ เป ดอบรม รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ว นท 29 ต.ค. 57 เร อง อ. ก ตตน หน สง - พ นฐานการใช photoshop cs 5 โปรแกรมตกแต งภาพ - การสร างขนาดเอกสารในงานประชาส มพ นธ - การลบพ นท ร ปภาพท ไม ต องการ - การต ดต อต อร ปภาพ - การปร บส และความสว างของร ปภาพ - การออกแบบโลโก - การบ นท กไฟล เพ อใช งาน ว นท 30 ต.ค การออกแบบห วเว บไซด /หน าแรก โปรแกรมตกแต งภาพ อ. อธ พงศ ส กการ - การสร างภาพเคล อนไหวให เว บไซด ว นท 31 ต.ค.57 การใช โปรแกรมสาเร จร ปออกแบบเว บไซด อ. น ร นทร หน ส วรรณ - การใส ประว ต ของโรงเร ยน/หน วยงาน โปรแกรมจ ดทาเว บ - การใส โครงสร างการบร หารโรงเร ยน - การใส บ คลากรโรงเร ยน/หน วยงาน - การใส ข อม ลคร ประจาช น - การใส ข อม ลน กเร ยน จานวน - ผลงานน กเร ยน ข อม ลท ผ เข าอบรม - ผลงานคร ต องเตร ยม - ผลงานโรงเร ยน/หน วยงาน - การใส ข อม ลปฏ ท นก จกรรมโรงเร ยน/หน วยงาน - การใส ข าวสารประชาส มพ นธ ของโรงเร ยน - งานใส ประมวลผลก จกรรมต าง ๆ - การล งค ว ด โอจาก - การเช อมโยงเว บไซด สาค ญ ๆ - มอบเก ยรต บ ตร/พ ธ ป ด ให ผ เข าอบรมจ ดเตร ยมข อม ลข างต นเพ อความสะดวกรวดเร วในการอบรม และสามารถนา คอมพ วเตอร ส วนต วมาใช ในการอบรมได

5

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556 ท ศธ. 0406/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 556 เร อง ขอเช ญสม ครเข าร บการอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน (โครงการป ดเอมเต มความร คร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

5. ระยะเวลาการดาเน นงาน ระหว างว นท 18-19 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. หมดเขตร บสม คร 17 กรกฏาคม 2558

5. ระยะเวลาการดาเน นงาน ระหว างว นท 18-19 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. หมดเขตร บสม คร 17 กรกฏาคม 2558 โครงการอบรมปฏ บ ต การ การช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ นสาหร บคร พยาบาลและคร ส ขศ กษา ระหว างว นท 18 19 กรกฏาคม 2558 ณ ------------------------------------------------------------------------------------- คร พยาบาลหร

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต 1 บทท 1 บทน า ความเป นมาของโครงการ ป จจ บ นเทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในช ว ตประจาว นของแต ละบ คคลเป นอย างมาก ซ งม ความจาเป นในการท จะนาส งเหล าน เข ามาเพราะเน องจากว าเทคโนโลย ค อการส อสารท เข าถ งก นได

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32 หน าท 1/32 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานธ รการน จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งาน สารบรรณ และการจ ดเก บเอกสาร การด าเน นงานของหน วยงานให เป นระบบ เพ อเอ ออ านวยในการ ปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวก

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW Contest 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3) ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)...... ด วยมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร ม ความประสงค ร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ เป นผ ปฏ บ ต งาน ในตาแหน

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว าหาข

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

ศ นย เทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มงานส งเสร ม พ ฒนาส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา

ศ นย เทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มงานส งเสร ม พ ฒนาส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ศ นย เทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มงานส งเสร ม พ ฒนาส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

DIP CONSULTANT AWARD 2015

DIP CONSULTANT AWARD 2015 ค ม อ การประกวดท ปร กษาต วอย างแห งป 2558 DIP CONSULTANT AWARD 2015 ค ณสมบ ต ของผ สม คร อาย 30 ป ข นไป น บถ งว นท ประกาศร บสม คร จบการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร ม ผลงานการให ค าแนะน าปร กษาท ประสบความส

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

การใช งานระบบ E- OFFICE

การใช งานระบบ E- OFFICE เอกสารท แนบมาด วย ๒ การใช งานระบบ E- OFFICE ภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต ๒ แนวทางการใช งานระบบสารบรรณในระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส (E-Office) การใช งานระบบ E- Office ภ า ย ใ น สา

More information

DIP CONSULTANT AWARD 2015

DIP CONSULTANT AWARD 2015 ค ม อ การประกวดท ปร กษาต วอย างแห งป 2558 DIP CONSULTANT AWARD 2015 ค ณสมบ ต ของผ สม คร อาย 30 ป ข นไป น บถ งว นท ประกาศร บสม คร จบการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร ม ผลงานการให ค าแนะน าปร กษาท ประสบความส

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

แผนงานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อานวยการ ป การศ กษา 2553

แผนงานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อานวยการ ป การศ กษา 2553 แผนงานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อานวยการ ป การศ กษา 2553 ในการจ ดทาแผนงานพ ฒนา งานเทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2553 ได กาหนดว ส ยท ศน และเป าหมายท สอดคล องก บบทบาทหน าท อย ในกรอบของว ส ยท ศน พ นธก

More information

30 เมษายน 2558 ท ศธ ๖๓๙๓(๑๔).๒.๓/031 ภาคว ชาว ศวกรรมเคร องกล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เลขท ๒๓๙ ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง จ.

30 เมษายน 2558 ท ศธ ๖๓๙๓(๑๔).๒.๓/031 ภาคว ชาว ศวกรรมเคร องกล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เลขท ๒๓๙ ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง จ. ท ศธ ๖๓๙๓(๑๔).๒.๓/031 ภาคว ชาว ศวกรรมเคร องกล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เลขท ๒๓๙ ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง จ.เช ยงใหม ๕๐๒๐๐ 30 เมษายน 2558 เร อง ขอเช ญเข าร วมการอบรม เร อง การพ ฒนาศ กยภาพคร

More information