การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ"

Transcription

1 รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

2 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป กร งเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ ประเทศไทย โทร : ๖๖๒-๓๗๕-๘๙๗๒ โทรสาร: ๖๖๒-๓๗๔-๒๗๕๙ ๒๕๕๑ โดยสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สงวนส ทธ : การค ดลอก การจ ดเก บไว ในระบบท จะเร ยกกล บมาใช ใหม หร อ การส งผ านในร ปแบบใด หร อว ธ การใด ไม ว าทางไฟฟ า เคร องกล การถ ายส าเนา การอ ดเส ยง หร อว ธ การอ นใด ต องขอ อน ญาตจาก สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ยกเว น การน าเสนอท ประช มทางว ชาการและน าไปต พ มพ เผยแพร ใน วารสารทางว ชาการท งในประเทศและต างประเทศ และการ เผยแพร อ น ๆ ท ไม ใช การหาผลประโยชน เช งพาณ ชย ข อความและความค ดเห นใดในส งพ มพ ฉบ บน เป นของผ เข ยน/คณะว จ ย ม ใช ของสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ขอสงวน ส ทธ ท จะไม ร บผ ดชอบต อความเส ยหายท เก ดข นก บบ คคลหร อทร พย ส นอ นเป นผล มาจากส งใดในรายงานฉบ บน

3 การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management

4 อนาคตขององค การข นอย ก บความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศท องค การทว การ ลงท นอย างมากมาย แต จากผลการด าเน นการกล บพบว าส วนใหญ โครงการเทคโนโลย สารสนเทศไม ประสบความส าเร จตามท องค การคาดหว ง ถ งแม ว าสถานการณ จะด ข นเร อยๆ ก ตาม การท สถานการณ ด ข นเน องจากองค การให ความส าค ญก บการบร หารโครงการ ด งน น จ งส งผลให เก ดความต องการ ผ จ ดการโครงการท ม ความสามารถมากข น สถาบ นการศ กษาต างๆ ได บรรจ ว ชา การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ ไว ในหล กส ตร ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ แต ต าราการบร หารโครงการส วนใหญ จะเน นทางด านบร หาร ว ศวกรรม และเศรษฐศาสตร ส วนต าราภาษาไทยส าหร บการบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศม น อยมาก ผ เข ยนจ งได เร ยบเร ยงต ารา การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ ตามแนวทางการบร หาร โครงการท ก าหนดโดย Project Management Institute (PMI) สถาบ นแห งน ได ก าหนดว าคนท จะเป น ผ จ ดการโครงการท ม ความสามารถต องม ความร 9 ด านค อ การบร หารการบ รณาการ การบร หาร ขอบเขต การบร หารเวลา การบร หารค าใช จ าย การบร หารค ณภาพ การบร หารทร พยากรมน ษย การ บร หารความเส ยง การบร หารการส อสาร และการบร หารการจ ดซ อจ ดจ าง ต าราเล มน จ งเร ยบเร ยงตาม องค ความร ด งกล าว ในการเร ยบเร ยงต าราเล มน ผ เข ยนขอขอบค ณ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ท สน บสน นค าใช จ าย คณะกรรมการส งเสร มการว จ ยของสถาบ นท เห นความส าค ญของต าราและให ความ เห นชอบ ผ อ านต นฉบ บท ให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ผ เข ยนหว งว าต ารา การบร หารโครงการเทคโนล ย สารสนเทศ เล มน จะเป นประโยชน ส าหร บน กศ กษาสาขาการจ ดการระบบสารสนเทศ ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และ สาขาอ นท เก ยวข องในมหาว ทยาล ยต างๆ รวมท งบ คคลท เก ยวข องก บการบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศในองค การท งภาคร ฐและเอกชน คณะสถ ต ประย กต วราภรณ จ รช พพ ฒนา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาตร ต ลาคม 2551

5 ค าน า หน า 1 บทน า 1.1 สาเหต ความล มเหลวของโครงการ ความหมายของโครงการ ความหมายของการบร หารโครงการ บทบาทของผ จ ดการโครงการ ซอฟต แวร จ ดการโครงการ สร ป 1-10 ค าถามท ายบท การบร หารโครงการและบร บทเทคโนโลย สารสนเทศ 2.1 บทน า ว ธ การเช งระบบ ต วแบบวงกลมสามวงส าหร บการบร หารโครงการ ความเข าใจองค การ การบร หารผ ม ส วนได เส ย ข นตอนโครงการและวงจรช ว ตของโครงการ วงจรช ว ตการพ ฒนาซอฟต แวร วงจรช ว ตของโครงการก บวงจรช ว ตการพ ฒนาซอฟต แวร กล มกระบวนการบร หารโครงการ บร บทของโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ สร ป 2-21 ค าถามท ายบท การบร หารการบ รณาการ 3.1 บทน า การวางแผนเช งกลย ทธ และการเล อกโครงการ พ ฒนาเอกสารส ทธ โครงการ ก าหนดขอบเขตงานเบ องต น 3-12

6 หน า 3.5 แผนการบร หารโครงการ การปฏ บ ต งานโครงการ การต ดตามและการควบค มงานโครงการ การควบค มการเปล ยนแปลงแบบบ รณาการ การป ดโครงการ สร ป 3-27 ค าถามท ายบท การบร หารขอบเขตโครงการ 4.1 บทน า การวางแผนขอบเขต และแผนการบร หารขอบเขต การก าหนดขอบเขต และข อก าหนดขอบเขตโครงการ การสร างโครงสร างจ าแนกงาน การทวนสอบขอบเขต การควบค มขอบเขต สร ป 4-18 ค าถามท ายบท การบร หารเวลาโครงการ 5.1 บทน า การก าหนดก จกรรม การเร ยงล าด บก จกรรม การประมาณการทร พยากรก จกรรม การประมาณการช วงระยะเวลาก จกรรม การพ ฒนาตารางเวลา แผนภ ม แกนต ว ธ เส นทางว กฤต การจ ดตารางเวลาห วงโซ ว กฤต เทคน คการทบทวนและการประเม นผลการท างาน: เทคน ค PERT การควบค มตารางเวลา สร ป 5-33 ค าถามท ายบท 5-34

7 หน า 6 การบร หารค าใช จ ายโครงการ 6.1 บทน า การบร หารค าใช จ ายโครงการค ออะไร การประมาณการค าใช จ าย เทคน คและเคร องม อส าหร บการประมาณการค าใช จ าย การประมาณการขนาดของซอฟต แวร ด วยฟ งก ช นพอยท การประมาณการแรงงานด วยว ธ โคโคโม ป ญหาท พบโดยท วไปของการประมาณการค าใช จ ายด านเทคโนโลย 6-40 สารสนเทศ ต วอย างการประมาณการค าใช จ าย การท างบประมาณค าใช จ าย การควบค มค าใช จ าย สร ป 6-54 ค าถามท ายบท การบร หารค ณภาพโครงการ 7.1 บทน า การบร หารค ณภาพค ออะไร การวางแผนค ณภาพ การประก นค ณภาพ การควบค มค ณภาพ เคร องม อ และเทคน คส าหร บการควบค มค ณภาพ เคร องม อพ นฐานส าหร บการควบค มค ณภาพ การส มต วอย างเช งสถ ต ซ กส ซ กมา การทดสอบและการทวนสอบ การบร หารค ณภาพสม ยใหม การบร หารค ณภาพของเดมม ง การบร หารค ณภาพของจ ราน ครอสบ และข อบกพร องเป นศ นย 7-21

8 หน า อ ช คาวาและวงกลมค ณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ ต วว ด ต วแบบว ฒ ภาวะความสามารถแบบบ รณาการ ต วแบบท เป นต วแทนแบบข นตอน ต วแบบท เป นต วแทนแบบต อเน อง การปร บปร งค ณภาพโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ สร ป 7-43 ค าถามท ายบท การบร หารทร พยากรมน ษย โครงการ 8.1 บทน า ทฤษฎ ในการบร หารคน ทฤษฎ การจ งใจ ทฤษฎ อ านาจและอ ทธ พลของธรรมเฮ ยนและไวล มอน ทฤษฎ การปร บปร งประส ทธ ผลของโคว ย การวางแผนทร พยากรมน ษย ผ งโครงสร างโครงการ การมอบหมายงานให ก บท มงานย อย ตารางการมอบหมายความร บผ ดชอบ แผนการบร หารก าล งพลและแผนภ ม แท งทร พยากร การได ท มงาน การค ดเล อกสมาช กท มงาน การมอบหมายงานให ก บสมาช ก การบรรจ ทร พยากร การจ ดระด บทร พยากร การก าหนดตารางเวลาการใช ทร พยากรภายใต ข อจ าก ดด านทร พยากร การพ ฒนาท มงานโครงการ การบร หารท มงาน สร ป 8-30

9 หน า ค าถามท ายบท การบร การการส อสารโครงการ 9.1 บทน า การวางแผนการส อสาร การกระจายสารสนเทศ การรายงานการปฏ บ ต งาน การบร หารผ ม ส วนได เส ย ข อเสนอแนะส าหร บการปร บปร งการส อสารโครงการให ด ข น สร ป 9-19 ค าถามท ายบท การบร หารความเส ยงโครงการ 10.1 บทน า การวางแผนบร หารความเส ยง ประเภทของความเส ยงทางเทคโนโลย สารสนเทศ การระบ ความเส ยง การว เคราะห ความเส ยงเช งค ณภาพ การว เคราะห ความเส ยงเช งปร มาณ การวางแผนตอบสนองความเส ยง การควบค มและต ดตามความเส ยง สร ป ค าถามท ายบท การบร หารการจ ดซ อจ ดจ าง 11.1 บทน า การวางแผนการซ อและการได มา การวางแผนการท าส ญญา การร องขอค าตอบจากผ ขาย การเล อกผ ขาย การบร หารส ญญา 11-10

10 หน า 11.7 การป ดส ญญา สร ป ค าถามท ายบท การต ดต งระบบ การป ดโครงการและการประเม น 12.1 บทน า การต ดต งระบบสารสนเทศ การป ดโครงการ การประเม นโครงการ สร ป ค าถามท ายบท การบร หารการเปล ยนแปลง 13.1 บทน า ธรรมชาต ของการเปล ยนแปลง การวางแผนการบร หารการเปล ยนแปลง การจ ดการก บความข ดแย งและการต อต าน สร ป ค าถามท ายบท บรรณาน กรม ด ชน

11 บทน า หน า สาเหต ความล มเหลวของโครงการ แสตนด สกร ปได ท าการส ารวจความค ดเห นของผ จ ดการโครงการเทคโนโลย สารสนเทศจ านวน 365 คน โดยได ท ารายงานผลการส ารวจท เร ยกว า CHAOS ในรายงานได ระบ สาเหต ความล มเหลวท ส าค ญของโครงการม 5 สาเหต ค อ การม ส วนร วมของผ ใช ถ าผ ใช ม ส วนร วม โอกาสท โครงการจะประสบความส าเร จมาก ข น เน องจากผ ใช จะให เวลาก บท มงานเพ อบอกความต องการ ช วยออกแบบส วน ประสานก บผ ใช (user interface) ช วยทดสอบ รวมท งช วยท มงานในช วงการน าระบบ ไปใช งาน การสน บสน นจากผ บร หาร เน องจากการพ ฒนาระบบสารสนเทศต องเก ยวข องก บ หลาย ๆ หน วยงาน จ งต องม ผ บร หารท ม ต าแหน งส ง คอยแก ป ญหาท อาจจะเก ดข นได ความช ดเจนของความต องการ การเข ยนความต องการต องก าหนดขอบเขตของงาน ว าม แค ไหน เน องจากธรรมชาต ของผ ใช เปล ยนความต องการอย เร อย ๆ ความต องการ เก ดข นใหม อย เร อย ๆ ผ จ ดการโครงการต องพ จารณาว าการเปล ยนแปลงท เก ดข นตรง น นเก นขอบเขตของงานหร อไม ถ าความต องการเข ยนไม ช ดเจนจะท าให เก ดป ญหา การโต แย ง หร อเน องานอาจเพ มข น ซ งจะม ผลให โครงการไม สามารถป ดได การวางแผนโครงการท เหมาะสม การวางแผนจะท าให เราร ว างานท ต องท าม อะไร ค าใช จ าย ทร พยากรท ต องการใช เวลาท ต องเสร จ ใครร บผ ดชอบ งานไหนต องเก ดข น ก อน ถ าไม ม การวางแผน จะม ผลท าให ระยะเวลาของโครงการต องขยาย ค าใช จ าย ส งข น หร ออาจท าให โครงการต องย ต กลางค น ความคาดหว งต อโครงการท สอดคล องก บสภาพความเป นจร ง ท มงานจะต องไม สร าง ความคาดหว งของผ ใช ท ม ต อโครงการเก นจร ง เพราะถ าส ดท ายแล วผ ใช พบว าระบบ ไม สามารถท าได อย างท ท มงานเคยพ ดไว จะท าให ผ ใช ผ ดหว งอย างร นแรง และเก ด ความร ส กต อต าน

12 บทน า หน า 1-2 การบร หารโครงการเป นว ธ การหน งท จะเพ มโอกาสท โครงการจะประสบความส าเร จ เพราะ เป นการน าเอาเคร องม อต าง ๆ มาช วยในการก าหนดแผนการด าเน นโครงการ ต ดตามงานท ท า การ ประมาณค าใช จ ายและทร พยากรอย างเหมาะสม การบร หารโครงการม ประโยชน ด งน ม การควบค มท ด ท งทางด านการเง น บ คลากร และทร พยากรอ นๆ ความส มพ นธ ก บล กค าด ข น เวลาในการพ ฒนาน อยลง ค าใช จ ายต า ระบบงานม ค ณภาพและน าเช อถ อ ก าไรเพ มข น ผลผล ตเพ มข น การประสานงานภายในท มด ข น ขว ญพน กงานด ข น 1.2 ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถ ง ความพยายาม (การกระท า) ช วคราวท ใช เพ อสร างผล ตผล บร การหร อ ผลล พธ ท ม ล กษณะพ เศษ ไม เหม อนใคร โครงการม ค ณล กษณะด งน ม ว ตถ ประสงค ท กโครงการควรม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน เช น ต ดต งเคร องคอมพ วเตอร และซอฟต แวร เพ อสนองตอบการสอบถามของล กค าให เพ มข นร อยละ 95 ม อ ตล กษณ ของตนเอง ม ระยะเวลา โครงการม เวลาเร มต นและส นส ด พ ฒนาโดยว ธ การค อยๆ ท ารายละเอ ยดเพ มข น ในช วงแรกโครงการจะถ กก าหนด อย างกว างๆ เม อเวลาผ านไปรายละเอ ยดของโครงการเร มช ดเจน ใช ทร พยากร ทร พยากรประกอบด วยคน ฮาร ดแวร ซอฟต แวร เง น และทร พย ส นอ นๆ หลายโครงการเป นโครงการท เก ยวข องก บหลายหน วยงาน ซ งต องการคนจาก หน วยงานท เก ยวข อง หร อมาจากหน วยงานภายนอกองค การ ม เจ าของ หร อม ผ ให การสน บสน น โครงการท ม ผ เก ยวข องหลายกล มควรม คนท ร บผ ดชอบหล ก เพ อก าหนดท ศทาง ขอบเขตของงาน และสน บสน นด านการเง นก บ โครงการ

13 บทน า หน า 1-3 ม ความไม แน นอน เน องจากแต ละโครงการม ล กษณะเฉพาะ ไม เหม อนก น บางคร งจ ง เป นการยากท ก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการให ช ดเจน ประมาณระยะเวลาท ใช ใน การท าโครงการ การก าหนดค าใช จ ายท งหมด บร ษ ทผ ขายส นค าหร อบร การเล ก ก จการ สมาช กขอลางานโดยไม ม แผน ส งเหล าน ค อ ความไม แน นอนท ม อย ในท ก โครงการ โครงการม ข อจ าก ด 3 เร องค อ ขอบเขตของโครงการ เวลา และค าใช จ าย ข อจ าก ดน ม ผลกระทบต อความส าเร จของโครงการ ขอบเขตของโครงการ: งานท โครงการต องท าค ออะไร อะไรค อส งท ล กค าหร อผ สน บสน น คาดหว งจากโครงการ เวลา: เวลาท ต องการใช ตารางเวลาของโครงการ ค าใช จ าย: งบประมาณโครงการ ร ปท 1.1 ความส มพ นธ ระหว างข อจ าก ดโครงการ (Schwalbe, 2007) ร ปท 1.1 แสดงความส มพ นธ ระหว างข อจ าก ดโครงการ การบร หารข อจ าก ดจ งเป นการแลก เปล ยนระหว างขอบเขต เวลาและค าใช จ ายของโครงการเม อม การเปล ยนแปลงข อจ าก ดข อใดข อหน ง จะ ส งผลกระทบต อข อจ าก ดท เหล อ เช น ลดขอบเขตงานเพ อให สอดคล องก บเวลา และงบประมาณ โครงการท กโครงการม ความเส ยง ผ จ ดการโครงการต องต ดส นใจว าข อจ าก ดข อใดท ส าค ญท ส ด ถ าเวลา ส าค ญท ส ด ผ จ ดการโครงการต องเปล ยนขอบเขตของโครงการและค าใช จ ายเพ อให สอดคล องก บ ตารางเวลา แต ถ าขอบเขตโครงการส าค ญท ส ด ผ จ ดการโครงการอาจต องปร บเวลาและค าใช จ าย

14 บทน า หน า 1-4 ร ปท 1.2 ส วนท เก ยวข องก บการบร หารโครงการ (ปร บปร งจาก Schwalbe, 2007) 1.3 บร หารโครงการค ออะไร การบร หารโครงการค อ การประย กต ความร ท กษะ เคร องม อ และเทคน ค เข าก บก จกรรมของ โครงการเพ อให งานออกมาตรงก บความต องการของโครงการ ผ จ ดการโครงการต องอ านวยความสะดวก ให กระบวนการท งหมดท างานให ตรงก บความต องการและความคาดหว งของผ ใช หร อล กค า ร ปท 1.2 แสดงส วนท เก ยวข องก บการบร หารโครงการซ งประกอบด วยผ ม ส วนได ส วนเส ยก บโครงการ ความร การ บร หารโครงการ เคร องม อและเทคน คการบร หารโครงการ ผ ม ส วนได ส วนเส ยก บโครงการค อ บ คคลท เก ยวข อง หร อได ร บผลกระทบจากก จกรรม ต างๆ ของโครงการ รวมถ งผ สน บสน นโครงการ ท มงาน เจ าหน าท สน บสน นล กค า ผ ใช ผ ค า และแม แต ผ ท อย ตรงข ามก บโครงการ ความร การบร หารโครงการเป นความร ความสามารถท ส าค ญท ผ จ ดการโครงการต อง พ ฒนา ความร น ม 9 ด าน โดย 4 ด านเป นความร หล กในการบร หารโครงการ ส วนอ ก 5 ด านเป นความร ท สน บสน นการบร หารโครงการ ความร เหล าน ได ถ กก าหนดโดย สถาบ นการบร หารโครงการ (Project Management Institute (PMI)) ซ งเป นสถาบ น ท ออกใบร บรองบ คคลท ผ านการทดสอบความร ท ง 9 ด าน สถาบ นได ออกแนวทางการ บร หารโครงการท ก าหนดความร ท ง 9 ด านในเอกสารท ช อ PMBOK Guide 2002 o ความร หล ก ประกอบด วย การบร หารขอบเขตโครงการ (project scope management) เป นการ ก าหนด และบร หารขอบเขตงานท งหมดท ต องการเพ อให งานโครงการเสร จ สมบ รณ

15 บทน า หน า 1-5 การบร หารเวลาโครงการ (project time management) เป นการประมาณ เวลาท ต องการใช เพ อให งานเสร จสมบ รณ พ ฒนาตารางเวลาโครงการ และการควบค มให โครงการเสร จตามเวลา การบร หารค าใช จ ายโครงการ (project cost management) เป นการ เตร ยมและบร หารงบประมาณโครงการ การบร หารค ณภาพโครงการ (project quality management) เพ อให แน ใจว าโครงการม ค ณภาพตามท ได ก าหนด o ความร ท สน บสน นการบร หารโครงการ การบร หารการบ รณาการโครงการ (project integration management) เป นการประสานความร การบร หารโครงการท กด านเพ อให งานของ โครงการสามารถท าออกมาพร อมก น ในเวลาท ก าหนด การบร หารทร พยากรมน ษย โครงการ (project human resource management) เป นความร ท ตระหน กถ งการใช คนท เก ยวก บโครงการ อย างม ประส ทธ ผล การบร หารการส อสารโครงการ (project communication management) เก ยวก บการสร าง การรวบรวม การกระจาย การจ ดเก บข อม ลโครงการ การบร หารความเส ยงโครงการ (project risk management) เป นการระบ การว เคราะห การตอบสนองต อความเส ยงท เก ยวข องก บโครงการ การบร หารการจ ดซ อจ ดจ าง (project procurement management) เป น การจ ดหาส นค าและบร การจากนอกองค การ เคร องม อและเทคน คการบร หารโครงการเป นส งท ช วยให ผ จ ดการโครงการและท มงาน ท างานท เก ยวก บความร 9 ด าน เคร องม อและเทคน คท น ยมใช ในการบร หารเวลาค อ แผนภ ม แกนต (Gantt chart) ผ งเคร อข ายโครงการ (project network diagram) และ การว เคราะห เส นทางว กฤต (critical path analysis) ตารางท 1.1 แสดงเคร องม อและ เทคน คท ใช ในความร การบร หารโครงการ 9 ด าน

16 บทน า หน า 1-6 ตารางท 1.1 เคร องม อและเทคน คท ใช ในความร การบร หารโครงการ 9 ด าน (Schwalbe, 2007) ความร เทคน คและเคร องม อ การบร หารการบ รณาการ ว ธ การเล อกโครงการ ระเบ ยบว ธ การบร หารโครงการ การว เคราะห ผ ม ส วนได เส ย เอกสารส ทธ โครงการ (project charters) แผนการบร หารโครงการ ซอฟต แวร การ บร หารโครงการ คณะกรรมการควบค มการเปล ยนแปลง การบร หารคอนฟ กกร เรช น การประช มทบทวนโครงการ ระบบการอน ม ต งาน การบร หารขอบเขต ข อก าหนดขอบเขตโครงการ โครงสร างจ าแนกงาน ข อก าหนดของงาน แผนการ บร หารขอบเขต การว เคราะห ความต องการ การควบค มการเปล ยนขอบเขต การบร หารเวลา แผนภ ม แกนต ผ งเคร อข ายโครงการ การว เคราะห เส นทางว กฤต เทคน คการทบทวน และประเม นผลการท างาน (PERT) ตารางเวลาโซ ห วงว กฤต การเร งร ดเวลา (crashing) เส นทางล ด (fast track) การทบทวนหล กไมล (milestones) การบร หารค าใช จ าย ม ลค าป จจ บ น อ ตราผลตอบแทนจากการลงท น การว เคราะห การจ ายค นท น แฟ ม ธ รก จ (business case) การบร หารม ลค าท ได ร บ การบร หารกล มโครงการ (project portfolio management) ประมาณการค าใช จ าย แผนการบร หารค าใช จ าย ซอฟต แวร ด านการเง น การบร หารค ณภาพ ซ กส ซ กมา (six sigma) ผ งควบค มค ณภาพ ผ งพาเรโต ผ งก างปลา หร อ ผ งอ ช คาวา การตรวจสอบค ณภาพ (quality audit) ต วแบบว ฒ ภาวะ (maturity models) ว ธ การเช งสถ ต การบร หารทร พยากรมน ษย เทคน คการจ งใจ การฟ งอย างเห นอกเห นใจ (empathic listening) ส ญญาท มงาน ผ งการมอบหมายความร บผ ดชอบ แผนภ ม แบบแท งทร พยากร การจ ดระด บ ทร พยากร การสร างท ม การบร หารการส อสาร แผนการบร หารการส อสาร การบร หารความข ดแย ง การเล อกส อการส อสาร โครงสร างพ นฐานการส อสาร รายงานสถานภาพ แม แบบ เว บไซต โครงการ การบร หารการจ ดซ อจ ดจ าง การว เคราะห การท าหร อการซ อ ส ญญา ค าร องขอข อเสนอโครงการ หร อข อเสนอ ราคา การเล อกแหล งส นค าหร อบร การ การต อรอง การจ ดซ อจ ดจ างแบบ อ เล กทรอน กส การบร หารความเส ยง แผนการบร หารความเส ยง ผ งผลกระทบ/ความเป นไปได การจ ดล าด บความเส ยง การจ าลองแบบมอนต คาร โล (Monte Carlo simulation) การต ดตามความเส ยง ส บอ นด บแรก 1.4 บทบาทของผ จ ดการโครงการ บทบาทของผ จ ดการโครงการในแต ละองค การม ความแตกต างก น แต บทบาทท ผ จ ดการ โครงการส วนใหญ ม ด งน

17 บทน า หน า 1-7 ก าหนดขอบเขตโครงการ ก าหนดผ ม ส วนได ส วนเส ย ผ ต ดส นใจและว ธ ด าเน นการ พ ฒนารายละเอ ยดของงาน ประมาณเวลาท ต องการ พ ฒนาผ งการบร หารโครงการเร มแรก ก าหนดทร พยากรและงบประมาณท ต องการ ประเม นความต องการ ระบ และประเม นความเส ยง เตร ยมแผนฉ กเฉ น ก าหนดความพ งพาระหว างก จกรรม ก าหนดและตามรอยหล กไมล ท ว กฤต ม ส วนร วมในข นตอนการทบทวน ปกป องร กษาทร พยากรท จ าเป น บร หารกระบวนการควบค มการเปล ยนแปลง รายงานสถานภาพโครงการ PMBOK Guide 2002 ได เสนอแนะว าผ จ ดโครงการท ด ควรม ท กษะท หลากหลาย โดยเฉพาะ ในเร องต อไปน ความร การบร หารโครงการ ประย กต ความร มาตรฐาน และกฎระเบ ยบ ความร สภาวะแวดล อมโครงการ ผ จ ดการโครงการต องเข าใจการเปล ยนแปลง และ การท างานในองค การ สภาวะแวดล อมทางด านการเม อง และกายภาพ ความร และท กษะท วไปด านการบร หาร ผ จ ดการโครงการควรเข าใจประเด นท ส าค ญท เก ยวข องก บการบร หารด านการเง น บ ญช การจ ดซ อจ ดจ าง การตลาด ส ญญา การ ผล ต การกระจายส นค า การส งก าล งบ าร ง (logistics) ห วงโซ อ ปทาน การวางแผนเช ง ย ทธศาสตร การวางแผนเช งกลย ทธ การบร หารการปฏ บ ต งาน โครงสร างองค การ การบร หารพฤต กรรมบ คคล

18 บทน า หน า 1-8 ท กษะทางด านมน ษยส มพ นธ ผ จ ดการโครงการควรม ท กษะด านการส อสารท ม ประส ทธ ผล การม อ ทธ พลเพ อให งานส าเร จ การเป นผ น า การกระต น การต อรอง การ จ ดการความข ดแย ง และการแก ป ญหา ม ค าถามว า ผ จ ดการโครงการเทคโนโลย สารสนเทศควรม ท กษะอะไรบ าง บางคนค ดว า ท กษะ ท ส าค ญของผ จ ดการโครงการเทคโนโลย สารสนเทศค อ ความร ความเข าใจเทคโนโลย ท ต องใช ใน โครงการ แต ไม จ าเป นต องเป นผ เช ยวชาญในเทคโนโลย เฉพาะอย าง เพ ยงแต ผ จ ดการโครงการต องม ความร พอท จะสร างท มงานท เข มแข ง ถามค าถามท ถ กต อง จ ดการให งานเด นไปตามแผนท วางไว บาง คนกล บค ดว าท กษะท ส าค ญส าหร บผ จ ดการโครงการเทคโนโลย สารสนเทศค อ ม ความร ทางธ รก จท ด เพ อน าท มงานในส งงานท ตรงก บความต องการทางธ รก จ เป นการยากท ผ ท ม ความร หร อม พ นฐานทางเทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงเล กน อยจะเป น ผ จ ดการโครงการเทคโนโลย สารสนเทศขนาดใหญ เพราะเป นการยากท จะท างานร วมก บผ จ ดการคนอ น และผ ขายส นค าหร อบร การ และยากท จะได ร บการยอมร บจากท มงาน อย างไรก ตาม ผ จ ดการโครงการ เทคโนโลย สารสนเทศขนาดใหญ ไม จ าเป นต องเป นผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศ แต ควรม ประสบการณ การท างานในเทคโนโลย ท หลากหลาย รวมท งควรเข าใจว า โครงการท ก าล งบร หารจะช วย เสร มหร อขยายธ รก จได อย างไร ม หลายบร ษ ทท ผ จ ดการด านธ รก จท ด สามารถเป นผ จ ดการโครงการ เทคโนโลย สารสนเทศท ด มาก เพราะเขาเหล าน นจะเน นท การท าให โครงการตอบสนองความต องการทาง ธ รก จ และไว วางใจให ท มงานจ ดการในรายละเอ ยดทางด านเทคโนโลย เป นท น าเส ยใจท คนหลายคนท ท างานด านเทคโนโลย สารสนเทศไม ต องการพ ฒนาความร และ ท กษะใดๆ นอกจากท กษะทางด านเทคโนโลย เขาเหล าน ไม เห นว า ท กษะด านมน ษยส มพ นธ และธ รก จ จะพ ฒนาประส ทธ ภาพการท างาน จากการศ กษาพบว า การเป นผ น าท ม ประส ทธ ผลควรม ค ณล กษณะท ระบ ในตารางท 1.2 ผ น าท ม ประส ทธ ผลต องเป นผ สร างท ม ผ ส อสาร ม ความเช อม นในตนเองส ง เน นท ผลล พธ ก าหนดเป าหมาย ความเป นผ น า (leadership) และการบร หาร (management) ใช แทนก น แต ท จร งแล วม ความ แตกต างก น โดยท วไป ผ น าเน นเป าหมายระยะยาว และว ตถ ประสงค ท กว าง กระต นบ คคลให บรรล เป าหมายเหล าน ส วนผ จ ดการเน นจ ดการก บรายละเอ ยดแต ละว น เพ อให บรรล เป าหมายเฉพาะ บางคน จ งกล าวว า ผ จ ดการท าส งให ถ ก ส วนผ น าท าส งท ถ ก (Managers do things right, and leaders do the right things) ผ น าก าหนดว ส ยท ศน ผ จ ดการท าให บรรล ว ส ยท ศน (Leaders determine the vision, and managers achieve the vision) อย างไรก ตาม ผ จ ดการโครงการโดยมากม บทบาทท งผ น า และผ จ ดการ ผ จ ดการโครงการท ด ร ว าคนเป นผ ท าและท าลายโครงการ ด งน น ผ จ ดการโครงการต องเป น

19 บทน า หน า 1-9 ผ น าให ท มไปส ความส าเร จ ต องม ว ส ยท ศน ในการช น าโครงการ ผ จ ดการโครงการต องม ท กษะการบร หาร เช น จ ดการงานของโครงการให ม ประส ทธ ผล ตารางท 1.2 ค ณล กษณะท ส าค ญส าหร บการเป นผ จ ดการโครงการท ม ประส ทธ ผลก บผ จ ดการ โครงการท ไม ม ประส ทธ ผล (Schwalbe, 2006) ผ จ ดการโครงการท ม ประส ทธ ผล ผ จ ดการโครงการท ไม ม ประส ทธ ผล ช กน าโดยใช ต วอย าง ก าหนดต วอย างท ไม ด ม ว ส ยท ศน เป นคนท ไม แน ใจต วเอง ม ความเช ยวชาญทางเทคน ค ขาดความเช ยวชาญทางเทคน ค เป นคนต ดส นใจ เป นผ ส อสารท ไม ด เป นผ ส อสารท ด เป นผ กระต นหร อช กจ งท ไม ด เป นผ กระต นหร อช กจ งท ด ค ดค านผ บร หารระด บส งเม อจ าเป น สน บสน นสมาช กในท ม กระต นหร อส งเสร มความค ดใหม ๆ 1.5 ซอฟต แวร บร หารโครงการ ซอฟต แวร บร หารโครงการในตลาดแบ งออกเป น 3 กล มใหญ ๆ ด งน เคร องม อระด บพ นฐาน (low-end tools) เคร องม อเหล าน ม ฟ งก ช นการบร หารงาน พ นฐาน เช น สร างแผนภ ม แกนต เหมาะก บโครงการขนาดเล ก ผ ใช คนเด ยว เช น Milestones Simplicity โดย KIDASA Software, Inc. เคร องม อระด บกลาง (midrange tools) เป นเคร องม อท พ ฒนาจากเคร องม อ ระด บพ นฐาน เหมาะก บโครงการขนาดใหญ ข น ผ ใช หลายคน และหลายโครงการ เคร องม อระด บน สามารถสร างแผนภ ม แกนต ผ งเคร อข าย (network diagrams) ช วย การว เคราะห เส นทางว กฤต การจ ดสรรทร พยากร การตามรอยโครงการ (tracking project) การรายงานสถานภาพโครงการ ต วอย างของเคร องม อระด บน ค อ Microsoft Project เคร องม อระด บส ง (high-end tools) หร อเคร องม อจ ดการโครงการระด บองค การ (enterprise project management) สามารถจ ดการโครงการขนาดใหญ มากๆ กระจายการท างานหลายกล ม สร ปรวมแต ละโครงการให เห นภาพรวมท กโครงการของ

20 บทน า หน า 1-10 องค การ สามารถบ รณาการก บโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลองค การ สามารถเข าถ ง ผ านอ นเทอร เน ต 1.6 สร ป โครงการหมายถ งความพยายาม (การกระท า) ช วคราวท ใช เพ อสร างผล ตผล บร การหร อ ผลล พธ ท ม ล กษณะพ เศษ ไม เหม อนใคร โครงการม ล กษณะท ไม เหม อนก น ช วคราว และพ ฒนาแบบ ค อยๆ เพ ม โครงการต องการทร พยากร ม ผ สน บสน นโครงการ และเก ยวข องก บความไม แน นอน ข อจ าก ดของการบร หารโครงการค อ การบร หารขอบเขต เวลา และค าใช จ ายของโครงการ การบร หารโครงการเป นการประย กต องค ความร ท กษะ เคร องม อ และเทคน คเข าก บก จกรรม โครงการ เพ อให ตรงก บความต องการ ผ ม ส วนได เส ยค อ คนท เข าร วมหร อได ร บผลกระทบจากก จกรรม กรอบงานส าหร บการบร หารโครงการรวมถ งผ ม ส วนได เส ย ความร การบร หารโครงการด านต างๆ และ เทคน คและเคร องม อการบร หารโครงการ ความร 9 ด านค อ การบร หารการบ รณาการโครงการ ขอบเขต เวลา ค าใช จ าย ค ณภาพ ทร พยากรมน ษย การส อสาร ความเส ยง และการบร หารการจ ดซ อจ ดจ าง จาก การศ กษาแสดงให เห นว า การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง การม ส วนร วมของผ ใช ผ จ ดการโครงการท ม ประสบการณ และว ตถ ประสงค ท ช ดเจนค อ ส งส าค ญต อความส าเร จของโครงการ ผ จ ดการโครงการม บทบาทส าค ญในการช วยให โครงการและองค การประสบความส าเร จ ผ จ ดการโครงการต องท างานหลายหน าท ม ท กษะท หลากหลาย และพ ฒนาท กษะในการบร หารโครงการ อย างต อเน อง ม ท กษะในการพ ฒนาระบบงานต างๆ โดยเฉพาะความเป นผ น า ค าถามท ายบท 1. โครงการค ออะไร และม ค ณล กษณะอะไร 2. ข อจ าก ดของโครงการค ออะไร จงอธ บาย 3. การบร หารโครงการค ออะไร 4. จงอธ บายกรอบการบร หารโครงการ 5. ผ จ ดการโครงการม บทบาทอะไร 6. ท กษะอะไรท ผ จ ดการโครงการควรม 7. เพราะเหต ใดความเป นผ น าจ งม ความส าค ญต อผ จ ดการโครงการ

21 การบร หารโครงการและบร บทเทคโนโลย สารสนเทศ หน า บทน า ทฤษฎ และแนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการไม ยากแก การเข าใจ แต ส งท ยากค อ การ ใช ทฤษฎ และแนวความค ดในสภาพแวดล อมท หลากหลาย ผ จ ดการโครงการต องตระหน กถ งประเด น ต างๆ ท แตกต างก นในการบร หารโครงการ เน องจากแต ละโครงการม เอกล กษณ ภายใต สภาวะแวดล อม ของโครงการน นๆ เน อหาของบทน จะครอบคล มส วนประกอบบ างส วนท เก ยวข องก บความเข าใจ สภาพแวดล อมโครงการ เช น ว ธ การเช งระบบ ความเข าใจองค การ การบร หารผ ม ส วนได เส ย ความ เข าใจความส มพ นธ ระหว างวงจรช ว ตโครงการก บวงจรช ว ตการพ ฒนาซอฟต แวร ความเข าใจบร บทของ โครงการเทคโนโลย สารสนเทศ และกล มกระบวนการบร หารโครงการ 2.2 ว ธ การเช งระบบ ถ งแม ว าโครงการจะเป นการรวมต วกล มคนช วคราวเพ อสร างผล ตผลหร อให บร การ แต ผ จ ด การโครงการไม สามารถด าเน นโครงการแยกออกจากองค การ โครงการจะต องท างานในสภาวะแวดล อม ขององค การในระด บกว าง และผ จ ดการโครงการจ าเป นต องพ จารณาโครงการภายใต บร บทเช งองค การ เพ อจ ดการสถานการณ ท สล บซ บซ อนได อย างม ประส ทธ ผล ผ จ ดการโครงการจ าเป นต องใช ม มมองแบบ องค รวม หร อการค ดเช งระบบ (systems thinking) ว ธ การเช งระบบค อ ว ธ การเช งว เคราะห แบบองค รวมเพ อการแก ป ญหาท สล บซ บซ อน เป น ว ธ การท รวมการใช ปร ชญาระบบ (systems philosophy) การว เคราะห ระบบ (systems analysis) และ การบร หารระบบ (system management) ปร ชญาระบบค อ ต วแบบภาพรวมท งหมดส าหร บการค ด เก ยวก บส งต างๆ เสม อนระบบ การว เคราะห ระบบค อ ว ธ การแก ป ญหาท ต องม การก าหนดขอบเขตของ ระบบ การแบ งระบบเป นส วนๆ การระบ และการประเม นป ญหา โอกาส ข อจ าก ด และความต องการ จากน น น กว เคราะห ระบบตรวจสอบค าตอบท เป นทางเล อกส าหร บการปร บปร งสถานการณ ป จจ บ น ก าหนดทางเล อกท ด ท ส ด (optimum) หร ออย างน อยทางเล อกท พ งพอใจ (satisfactory) หร อแผนการ ด าเน นการ รวมท งตรวจสอบแผนก บระบบท งหมด การบร หารระบบหมายถ งประเด นเช งธ รก จ เทคโนโลย และองค การท เก ยวก บการสร าง การบ าร งร กษา และการท าการเปล ยนแปลงให ก บระบบ

22 การบร หารโครงการและบร บทเทคโนโลย สารสนเทศ หน า 2-2 การใช ว ธ การเช งระบบม ความส าค ญต อความส าเร จของการบร หารโครงการ ผ บร หารระด บส ง และผ จ ดการโครงการต องท าตามปร ชญาระบบเพ อให เข าใจว าโครงการม ความส มพ นธ ก บองค การ ท งหมดอย างไร ผ จ ดการโครงการต องใช การว เคราะห ระบบเพ อก าหนดความต องการ ต องใช การบร หาร ระบบเพ อระบ ประเด นหล กทางด านธ รก จ เทคโนโลย และการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างองค การก บ แต ละโครงการเพ อก าหนดผ ม ส วนได ส วนเส ยท ส าค ญ 2.3 ต วแบบวงกลมสามวงส าหร บการบร หารโครงการ ร ปท 2.1 ค อ ต วแบบวงกลมสามวงส าหร บการบร หารโครงการจ ดหาคอมพ วเตอร โน ตบ ค (notebook computer) วงกลมแต ละวงหมายถ ง ธ รก จ (business) องค การ (organization) และ เทคโนโลย (technology) ท งสามวงม ผลกระทบอย างส งต อการเล อก และการบร หารโครงการให ส าเร จ ว ทยาล ยม ค าใช จ ายอะไร น กศ กษาต องเส ยค าใช จ ายอะไร ผลกระทบต อการลงทะเบ ยนค ออะไร ธ รก จ องค กร เทคโนโลย โครงการจ ดหาโน ตบ คกระทบต อน กศ กษาท งหมดหร อ เฉพาะน กศ กษาบางสาขา โครงการน กระทบต อน กศ กษาท ม เคร องคอมพ วเตอร แล ว อย างไร ใครเป นคนอบรมให ก บน กศ กษาและพน กงานของคณะ ใครเป นผ บร หารและสน บสน นการอบรม โน ตบ คควรจะใช ระบบปฏ บ ต การแบบใด ซอฟท แวร อะไรท ควรจะลงในเคร องโน ตบ ค รายละเอ ยดข อก าหนดฮาร ดแวร ม อะไร ฮาร ดแวร จะม ผลกระทบต อ LAN และการเข าถ งอ นเตอร เน ตอย างไร ร ปท 2.1 ต วแบบวงกลมสามวงส าหร บการบร หารโครงการ (Schwalbe, 2007) ผ ม ว ชาช พทางเทคโนโลย สารสนเทศชอบว นวายอย ก บเทคโนโลย การแก ป ญหาท เก ดข นในแต ละว น และชอบก งวลก บป ญหาของคน หร อการเม องท ปรากฎในองค การ ขณะเด ยวก น ผ ม ว ชาช พทาง เทคโนโลย สารสนเทศย งละเลยประเด นส าค ญทางธ รก จ เช น ความค มค าทางด านการเง น การใช ว ธ แบบองค รวมช วยให ผ จ ดการโครงการบ รณาการประเด นทางธ รก จ และองค การเข ามาในการวางแผน

23 การบร หารโครงการและบร บทเทคโนโลย สารสนเทศ หน า ความเข าใจองค การ กรอบขององค การ องค การสามารถมองด วยกรอบท แตกต างก นได 4 กรอบค อ กรอบโครงสร าง กรอบ ทร พยากรมน ษย กรอบการเม อง และกรอบส ญล กษณ ผ จ ดการโครงการต องเร ยนร ท จะท างานก บกรอบ เหล าน กรอบโครงสร าง (structural frame) เป นกรอบท เน นโครงสร างองค การ ความ แตกต างของบทบาท และความร บผ ดชอบของกล ม เพ อให บรรล เป าหมายและ นโยบายท ก าหนดโดยผ บร หารส งส ด รวมท งการประสานงานและการควบค ม ประเด นส าค ญท เก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศค อ องค การควรให บ คลากรทาง เทคโนโลย สารสนเทศรวมศ นย ท แผนกหน ง หร อกระจายไปอย ในแผนกต างๆ เป น ต น กรอบทร พยากรมน ษย (human resources frame) เป นกรอบท เน นความ สอดคล องก นระหว างความต องการขององค การก บความต องการของคน ซ งจะไม ค อยสอดคล องก น เช น โครงการจะม ประส ทธ ภาพ ถ าบ คลากรท างานอาท ตย ละไม น อยกว า 80 ช วโมง เป นเวลาหลายเด อน ตารางการท างานน ข ดแย งก บช ว ตของ บ คลากร ประเด นทางเทคโนโลย สารสนเทศท เก ยวข องก บกรอบทร พยากรมน ษย ค อ การขาดแคลนบ คลากรท ม ท กษะทางเทคโนโลย สารสนเทศภายในองค การ และ ตารางเวลาท ไม สอดคล องก บความเป นจร งท บ บบ งค บโครงการ กรอบการเม อง (political frame) เป นกรอบท เน นการเม องของบ คคลและการเม อง ขององค การ การเม องในองค การจะอย ในร ปของการแข งข นระหว างกล ม หร อ ระหว างบ คคล เพ ออ านาจและความเป นผ น า กรอบการเม องสมม ต ว าองค การค อ การรวมก นของบ คคลต างๆ และกล มท สนใจ การต ดส นใจท ส าค ญค อ การจ ดสรร ทร พยากรท ขาดแคลน การแข งข นก นเพ อให ได ทร พยากรท ขาดแคลนท าให เก ด ความข ดแย ง และการใช อ านาจเพ อให ได ทร พยากรน น ผ จ ดการโครงการต องให ความสนใจในประเด นการเม องและอ านาจ ผ จ ดการต องร ว าใครเป นฝ ายตรงข าม ใครสน บสน นโครงการ ประเด นท ส าค ญทางเทคโนโลย สารสนเทศท เก ยวข องก บ กรอบการเม องค อ การเคล อนย ายอ านาจจากการท างานรวมศ นย ไปย งหน วย ปฏ บ ต งาน หร อจากผ จ ดการตามหน าท (functional manager) เป น ผ จ ดการ โครงการ

24 การบร หารโครงการและบร บทเทคโนโลย สารสนเทศ หน า 2-4 กรอบส ญล กษณ (symbolic frame) เป นกรอบท เน นส ญล กษณ และความหมาย ส งท ส าค ญในเหต การณ ใดๆ ในองค การอาจไม ใช ส งท ได เก ดข นจร งๆ แต ต อง พ จารณาท ความหมาย เช น การท ผ บร หารส งส ดขององค การเป ดการประช ม โครงการเป นส ญญาณท ด หร อเป นการค กคาม กรอบส ญล กษณ ย งม ความส มพ นธ ก บว ฒนธรรมองค การ เช น การแต งกาย จ านวนช วโมงการท างาน การด าเน นการ ประช ม โครงการเทคโนโลย สารสนเทศหลายๆ โครงการเป นโครงการระหว าง ประเทศ และม ผ ม ส วนได เส ยมาจากว ฒนธรรมท หลากหลาย ความเข าใจ ว ฒนธรรมเหล าน เป นส วนท ส าค ญของกรอบส ญล กษณ โครงสร างองค การ โครงสร างองค การม 3 แบบค อ โครงสร างตามหน าท (functional structure) โครงสร าง แบบโครงการ (project structure) และโครงสร างแบบแมทร กซ (matrix structure) ด งแสดงในร ปท 2.2 โครงสร างองค การม อ ทธ พลต อโครงการสร ปในตารางท 2.1 โครงสร างตามหน าท โครงสร างตามหน าท ม ล กษณะเป นล าด บข น โดยม ผ บร หารส งส ดอย ระด บบนส ดท รองประธาน หร อ ผ จ ดการฟ งก ช นต างๆ ต องรายงาน เช น ผ จ ดการโรงงาน ผ จ ดการทร พยากรมน ษย ผ จ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ เป นต น พน กงานแต ละแผนกจะม ความเช ยวชาญเฉพาะ โครงสร างตาม หน าท เป นโครงสร างท ย ดหย นในการใช บ คลากรท างานให โครงการ เน องจากบ คลากรสามารถกล บไป ท างานประจ าของตนได ท นท ท โครงการส นส ด โครงการสามารถใช ผ เช ยวชาญในแผนกท างานนอกเวลา ได ในทางตรงก นข าม โครงสร างองค การแบบน ส งผลกระทบต อโครงการค อ ผ จ ดการโครงการไม ม อ านาจบ งค บบ ญชา การขอความร วมม อจากแผนกอ นๆ อาจท าได ยาก แต ละแผนกม งเน นแต โครงการ ของตนเอง บ คลากรอาจให ความสนใจน อย เพราะค ดว าเป นการเพ มภาระ โครงสร างแบบโครงการ โครงสร างแบบโครงการม โครงสร างเป นล าด บข นเช นเด ยวก น แต แทนท จะเป นรอง ประธาน หร อผ จ ดการท รายงานต อผ บร หารส งส ด กล บเป นผ จ ดการแผนงาน (program) ท รายงานต อ ผ บร หารส งส ด ผ ร วมงานในแผนงานม ท กษะท หลากหลายเพ อท างานโครงการต างๆ ได สมบ รณ โครงสร างองค การแบบน สามารถท าโครงการได เสร จอย างรวดเร ว ผ จ ดการโครงการม อ านาจเต มท และ ม ผ ร วมงานท อ ท ศเวลาให ก บโครงการอย างเต มท โดยม เป าหมายร วมก น การส อสารก บผ บร หารระด บส ง ท าได อย างรวดเร ว ถ งแม ว าผ จ ดการโครงการจะม อ านาจส งส ดในโครงสร างแบบโครงการ แต การจ ดแบบ

25 การบร หารโครงการและบร บทเทคโนโลย สารสนเทศ หน า 2-5 น ไม ม ประส ทธ ภาพ การมอบหมายพน กงานให ท างานเต มเวลา เป นการใช ทร พยากรไม เหมาะสม เช น ถ าคนเข ยนเอกสารเช งเทคน คถ กมอบหมายให ท างานเต มเวลาก บโครงการหน ง แต อาจไม ม งานให ท าใน บางว น องค การย งต องจ ายเง นให พน กงานคนน นเต มเวลา การจ ดแบบโครงการอาจท าให ไม เก ดการ ประหย ด ร ปท 2.2 โครงสร างองค การ (Schwalbe, 2007)

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information