การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

Size: px
Start display at page:

Download "การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม"

Transcription

1 การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ มพ เอกสาร ศ นย เทคโนโลย และสารสนเทศประจาศาลฎ กา [Version 1.1]

2 2 สารบ ญ 1.แนะนาMicrosoft word เร มต นใช งาน Microsoft Word การสร างเอกสารใหม การบ นท กเอกสารท สร าง การบ นท กเอกสารเป นช อใหม การเป ดเอกสารท บ นท กไว กล บมาใช งาน การป ดเอกสาร การออกจากโปรแกรม การใช ม มมองต างๆใน Microsoft word การเร ยกด เอกสารในหน าอ นๆ... 14

3 3 1.แนะนาMicrosoft word โปรแกรม Microsoft Word เร มนาเข ามาใช ในเม องไทยคร งแรกจะเป นเวอร ช น 2.0 โดย ทางานบน Windows 3.0 ข นไป ซ งได ร บการตอบร บจากผ ใช งานพอสมควร โดยเฉพาะอย างย ง ผ ใช งานท ม อ ปกรณ ต อพ วงเพ มเต ม ค อ เมาส ( Mouse ) และม แถบเคร องม อทาให ผ ใช แทบจะ ไม ต องจดจาคาส ง เพ ยงแต จาร ปแถบเคร องม อให ได แต เน องจากในช องแรกๆ ท เข ามาใน ประเทศไทย ระบบการจ ดการภาษาไทยย งไม ด พอ จ งทาให โปรแกรม Microsoft Word เวอร ช น 2.0 ย งไม เป นท น ยมเท าท ควร จนกระท งบร ษ ทไมโครซอฟท คอร ปอเรช น จาก ด ได พ ฒนา โปรแกรมMicrosoft Word เวอร ช น 2.0 เป น เวอร ช น 6.0 ทาให เป นท น ยมอ กคร ง และผ ใช จานวนมากล มโปรแกรม Word Processing ต วอ นๆ โดยส นเช งเพราะถ กใจประส ทธ ภาพของ โปรแกรม และย งไปกว าน น บร ษ ท ไมโครซอฟท คอร ปอเรช น จาก ด ย งไม ได รวมช ด Microsoft Office ซ งประกอบ ด วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Access เข าด วยก น ทาให โปรแกรม Microsoft Word ย งได ร บความน ยมมากข น ต อมาบร ษ ท ไมโครซอฟท คอร ปอเรช น จาก ด ได พ ฒนาโปรแกรมช ด Microsoft Office เป นMicrosoft Office 97 ซ งเป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพอย างมาก และเป นท น ยมใช โดยท วไปจนถ งท กว นน เพราะนอกจากเพ มล กเล นมากมายแล ว ย งเพ มโปรแกรมให ด วย เช น Microsoft Outlookโปรแกรมช ด Microsoft Office 97 สามารถต ดต งได ท งบน Windows 95 และ Windows 98 ในป จจ บ นโปรแกรมช ด Microsoft Office 97 ได ร บการพ ฒนาเป น Microsoft 2000 ซ งเป นท น ยมต อมาเร อยๆ บร ษ ทไมโครซอฟท คอร ปอเรช น ได ม การพ ฒนาโปรแกรม Microsoft Office XP,Microsoft Office 2002, Microsoft Office 2003 และในร นป จจ บ นท บร ษ ท ไมโครซอฟท คอร ปอเรช น จาก ด ได พ ฒนาค อ Microsoft Office 2007

4 2.เร มต นใช งาน Microsoft Word เม อทาการต ดต งโปรแกรม Microsoft Office สามารถเข าส โปรแกรม และเร มต นใช งาน Microsoft Word ซ งการเข าไปใช งานของ Microsoft word สามารถเข าไปใช งานได หลายว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. โดยคล กเมาส ท ป ม 2. เล อก [ All Program > Microsoft Office > Microsoft Office Word ] ว ธ ท 2 กรณ ท หน าต างของ Windows (Desktop) ม ไอคอน สามารถเข าโปรแกรมผ าน ทางไอคอนได เลย เม อสามารถเข าไปในโปรแกรม Microsoft word ได แล วจะปรากฏหน าตาของ Microsoft word ด งน 4 ช อเอกสารท เป ดใช งาน แถบเมน แถบเคร องม อ ง ขอความช วยเหล อ ง แถบเคร องม อ ขอความช วยเหล อ ง ง ว ดระยะแนวต ง ว ดระยะแนวนอน ง พ นท การพ มพ ขอความช วยเหล อ ง แถบเล อนแนวต ง แถบเล อนแนวนอน ม มมอง แถบสถานะ

5 5 2.1 การสร างเอกสารใหม การเร มต นการทางานของเอกสาร ให สร างเอกสารใหม ข นมาก อน โดยอาจเล อกสร าง เอกสารเปล าข นมาและการสร างเอกสารใหม น นม ว ธ การต างๆด งน ว ธ ท 1 การสร างเอกสารใหม ว ธ การท ง ายท ส ดค อ การเข าผ านทางไอคอนท แถบเคร องม อค อ และเอกสารใหม ก จะเก ดข น ว ธ ท 2 การสร างเอกสารใหม อ กว ธ การหน งได โดยเข าเมน แฟ มก ได โดยม ว ธ การด งน 1. เล อกเมน [ แฟ ม --> สร าง ] 2. หน าต างงาน เอกสารใหม สาหร บเล อกสร างเอกสารใหม

6 6 2.2 การบ นท กเอกสารท สร าง เม อทาการพ มพ ข อม ลต างๆ ลงบนเอกสารท สร างข นเร ยบร อยแล ว ก อนออกจาก โปรแกรม Microsoft word ต องทาการบ นท ก หร อ save เอกสารท พ มพ ไว ก อน เพ อจะได นา เอกสารน นมาใช ในคร งต อไปได อ ก โดยต งช อแฟ มข อม ลได ยาวถ ง 256 ต วอ กษรหร อโดยการ เล อกไอคอนบนแถบเคร องม อ 1.เล อกคาส ง [แฟ ม -->บ นท ก] หร อ <Ctrl+S> 2.ระบ ตาแหน งเก บ ข อม ล 3.ต งช อให ก บแฟ มข อม ลท บ นท ก 4.คล กเมาส บ นท ก 2.3 การบ นท กเอกสารเป นช อใหม เม อต องการทาสาเนา หร อสารองแฟ มข อม ลเอกสารท สร างข น โดยบ นท กเป นช อหน ง ไว แล ว ด งน นผ ใช งานสามารถบ นท กเอกสารให เป นแฟ มข อม ลใหม ได โดยท เอกสารเด ม ผ ใช งานจะย งคงอย ด วย โดยใช คาส ง [แฟ ม> บ นท กเป น] 1. เล อกคาส ง [แฟ ม> บ นท กเป น] 2. เล อกตาแหน งท ต องการบ นท ก 3. ต งช อแฟ มข อม ลใหม

7 7 2.4 การเป ดเอกสารท บ นท กไว กล บมาใช งาน ข อด ของการบ นท กแฟ มข อม ลเอกสารไว ค อ ผ ใช งานสามารถเป ดเอกสารเหล าน น ข นมาอ านหร อแก ไขเพ มเต มในคร งต อไปได ตามต องการ ม ข นตอนต อไปน 2 1.เล อกคาส ง [แฟ ม > เป ด] หร อ<Ctrl+O>หร อ 2. ระบ ตาแหน งท เก บแฟ มข อม ล 4.คล กเมาส 3.คล กเมาส เล อกแฟ มข อม ล 2.5 การป ดเอกสาร เม อทาการบ นท กเร ยบร อยแล ว และไม ต องทางานก บเอกสารเด มอ กในขณะน น ก ควร ป ดเอกสารเส ย โดยเล อกคาส ง[แฟ ม> ป ด] หร อคล กเมาส ท ป ม บนหน าต างเอกสาร 1. เล อกคาส ง[ แฟ ม > ป ด ] หร อคล กเมาส ซ ายท ป ม บนหน าต าง เอกสาร 2. เล อกคำส งสำหร บจ ดกำรก บแฟ มข อม ลเอกสำรก อน

8 8 2.6 การออกจากโปรแกรม หล งจากท ได เสร จส นการใช โปรแกรม Word และบ นท กเอกสารแล ว ก อนป ดเคร องหร อ เร ยกใช โปรแกรมอ น ควรออกจากโปรแกรม Word เส ยก อน โดยม ข นตอนค อ [แฟ ม> จบการ- ทางาน] หร อคล กเมาส ท ป ม ท อย ด านบนขวา 1. เล อก [ แฟ ม > จบการทางาน ] หร อคล กเมาส เพ อป ดโปรแกรม 2.7 การใช ม มมองต างๆใน Microsoft word เพ อความสะดวกในการสร างและทางานก บเอกสาร Microsoft word สามารถแสดง เอกสารได หลายม มมอง (View) โดยแต ละม มมองจะม ร ปแบบและการใช งานท แตกต างก น ซ ง ผ ใช งานสามารถสล บระหว างแต ละม มมองได โดยม 2 ว ธ การด งน ว ธ ท 1 1. เล อกคาส ง ม มมอง 2. เล อกม มมองท ต องการโดยจะม ให เล อกด งน 2.1 ปกต 2.2 เค าโครงเว บ 2.3 เค าโครงเหม อนพ มพ

9 9 2.4 เค าโครงการอ าน 2.5 เค าร าง ว ธ ท 2 คล กเมาส ท ป ม ท ม มซ ายล างของจอภาพ คล กเมาส เพ อเล อกม มมอง

10 10 ร ปแบบของม มมองต างๆ ม มมองปกต (Normal View) เป นม มมองปกต ท ใช งานอย เป นประจา ซ งสามารถกรอกข อความ เปล ยนร ปแบบ ต วอ กษร จ ดหน า ใส ต วเลขลงในข อความได แต ในม มมองน จะไม แสดงบางอย างท ไม จาเป นต อ การกรอกข อความ เช น เลขหน า ต วเลขแสดงจานวนบรรท ด ห วกระดาษหร อท ายกระดาษ ด งน น จ งสามารถแสดงข อม ลบนหน าจอได เร วข น ซ งเหมาะก บการทางานท วๆ ไป ม มมองปกต

11 11 ม มมองเค าโครงเว บ (Web Layout View) ในม มมองน ผ ใช งานสามารถอ านและค นหาห วข อในเอกสารได ง าย ซ งจะคล ายก บ ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ แต ม ขนาดฟอนต ความยาวหน ากระดาษท ใช แสดงข อความจะ ต างก นเพ อให อ านง ายสบายตาข น เหมาะสาหร บการอ านเอกสารในเว บ ม มมองปกต

12 12 ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ (Print Layout View) เป นม มมองท แสดงผลล พธ เหม อนก บเอกสารท พ มพ ออกจากเคร องพ มพ จร งๆโดยจะ แสดงร ปภาพ เลขท หน า หร อห วกระดาษ ระยะเว นระหว างข อความก บขอบกระดาษท ผ ใช กาหนดให เห น ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ ปกต

13 13 ม มมองเค าร าง(Outline View) เป นม มมองท แสดงเฉพาะข อความในเอกสารเท าน น โดยแสดงเป นโครงสร างของ เอกสารว าประกอบด วยห วข ออะไรบ าง และแต ละห วข อม ห วข อย อยลงไปอ กก ระด บ ม มมองน เหมาะสาหร บใช จ ดลาด บการนาเสนอเน อหา ซ งม มมองน จะไม แสดงร ปภาพและตารางเลย นอกจากข อความเท าน น ม มมองเค าร าง

14 14 ม มมองการอ าน(Reading View) เป นม มมอง Microsoft Word ท ให ผ ท ใช งานสามารถอ านข อม ลภายในเอกสารคล ายก บ หน าหน งส อโดยม การแบ งออกเป น 2 หน า และจ ดเอกสารอ ตโนม ต และจะทาให ฟอนต ม ขนาด ใหญ แต เม อป ดม มมองน ก จะกล บมาหน าปกต ท เคยจ ดเอาไว 2.8 การเร ยกด เอกสารในหน าอ นๆ เม อเอกสาร ม ความยาวจนจอภาพไม สามารถแสดงข อความให เห นได ท งหมด ให ใช Scroll bar เล อนเอกสารท แสดงข น/ลงเพ อด ข อความส วนอ นได โดยม ว ธ การต างๆด งน ว ธ ท 1 โดยคล กเมาส ท ป ม และ เพ อเล อนหน าเอกสารข นหร อลง ว ธ ท 2 กด Page Up และPage down เพ อเล อนเอกสารท ละหน า ว ธ ท 3 โดยคล กเมาส ท ป ม หร อ เพ อเล อนเอกสารท ละหน า