Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah)"

Transcription

1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah) Penggal 3 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk panduan sahaja. Calon tidak dibenarkan sama sekali menyalin atau meniru contoh esei yang terdapat dalam manual ini. Semua maklumat dalam manual ini tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran Majlis Peperiksaan Malaysia. Manual ini terdiri daripada 48 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia 2013 TERHAD

2 Panduan Penulisan Esei Ilmiah Bahasa Melayu Senarai kandungan Senarai kandungan mestilah lengkap, disusun mengikut turutan, dan menepati halaman. Penghargaan (a) Penghargaan mestilah mengandungi maklumat lengkap mengenai nama individu, badan-badan tertentu, atau pihak yang terlibat dalam proses penulisan esei ilmiah. (b) Maklumat berkenaan mestilah tersusun kemas mengikut turutan daripada yang paling penting kepada yang kurang penting. 1.0 PENGENALAN Bahagian yang berikut menghuraikan aspek latar belakang kajian dan definisi konsep. 1.1 Latar Belakang (a) Latar belakang kajian hendaklah berkaitan dengan tajuk. (b) Latar belakang kajian hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu pernyataan masalah atau isu kajian. (c) Panjang latar belakang kajian antara 1-1½ halaman. 1.2 Definisi Konsep Definisi konsep hendaklah diambil daripada rujukan yang berwibawa (termasuk pendapat tokoh). Definisi daripada kamus tidak diterima. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN (Setiap esei ilmiah mesti mengandungi objektif kajian) Objektif kajian ini adalah seperti yang berikut: (a) Pelajar mestilah menyatakan objektif kajian, bukan objektif penulisan. (b) Objektif mestilah khusus, boleh diukur, dan boleh dicapai. (c) Pelajar mestilah memberikan dua atau tiga objektif kajian sahaja. (d) Objektif yang ditulis mestilah menggunakan kata kerja berdasarkan Taksonomi Bloom, contohnya mengenal pasti, mengumpul dan mengelaskan, menjelaskan, menghuraikan, membincangkan, Apa yang hendak dikaji? membandingkan, membezakan, menilai, memberi pandangan, mengkritik, mencipta/menghasilkan, merumus, dan sebagainya. (e) Penulisan objektif kajian mestilah menggunakan sistem abjad, iaitu (a), (b), (c) dan seterusnya. 3.0 KEPENTINGAN KAJIAN Pernyataan objektif mesti mengandungi ayat pendahuluan Hasil kajian ini adalah untuk... Pernyataan kepentingan mesti mengandungi ayat pendahuluan (a) Pelajar mesti mengemukakan dua atau tiga kepentingan kajian (bergantung kepada tajuk kajian) (b) Pelajar perlu menyatakan kegunaan hasil kajian, contohnya: (i) Untuk menambah dokumentasi (ii) Untuk menambah bahan kajian (iii) Untuk melihat masalah pelajar dalam mengkaji bahasa Apa kegunaan hasil kajian? (iv) Untuk dijadikan panduan dalam pengajaran 2 TERHAD

3 4.0 SKOP KAJIAN Pernyataan tentang perkara yang difokuskan dalam kajian. Contohnya: Fokus kajian adalah pada aspek vokal. Apa yang ingin dibuat dalam kajian? 5.0 BATASAN KAJIAN (a) Pernyataan tentang had data (b) Batasan dari segi lokasi kajian (c) Batasan dari segi tempoh/masa (d) Batasan dari segi informan/responden/subjek: dari segi asal/jantina/tempat tinggal/pendidikan Apa yang tidak ingin dibuat dalam kajian? 6.0 KAEDAH KAJIAN (bergantung kepada tajuk dan kesediaan pelajar) Bahagian ini akan menghuraikan kaedah kajian. 6.1 Mendapatkan Bahan/Data Huraian kaedah kajian mesti mengandungi ayat pendahuluan. (a) Kajian Kepustakaan Kaedah ini digunakan dengan cara merujuk buku teks dan buku rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Di samping itu, calon juga boleh membuat rujukan Internet. Kaedah ini kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. Hal ini berdasarkan kepada skop kajian. (b) Kajian Lapangan (i) Pemerhatian Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Kaedah ini digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau kawasan yang dikaji. (ii) Temu Bual Kaedah ini melibatkan dua peringkat, iaitu secara formal dan tidak formal. Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan atau pangkat dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Temu bual ini menyentuh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus. Temu bual secara tidak formal ialah temu bual yang diadakan dengan orang persendirian. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya hasil rakaman itu digunakan untuk menganalisis temu bual tersebut. (iii) Soal Selidik Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan calon menjalankan kajian mereka. Calon boleh mereka bentuk borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk kajian dan memenuhi objektif kajian. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada responden di kawasan kajian. (c) Kajian Teks (i) Teks lama (klasik) (ii) Teks moden 3 TERHAD

4 (d) Rakaman Pelajar boleh mendapatkan data dengan cara merakam perbualan dengan responden/subjek. (e) Kajian Korpus 6.2 Mengumpulkan Data Pelajar mestilah menjelaskan cara data dikumpulkan, contohnya: Merakamkan perbualan orang Negeri Sembilan 6.3 Menganalisis Data Pelajar mestilah menjelaskan cara data dianalisis, contohnya: Data akan dianalisis dengan mempersembahkan perkataan-perkataan dalam jadual. Kekerapan dan min digunakan untuk menganalisis data. 7.0 DAPATAN KAJIAN Bahagian ini akan menghuraikan dapatan kajian. Huraian dapatan kajian mesti mengandungi ayat pendahuluan. (a) Persembahan dapatan kajian mestilah berdasarkan susunan objektif kajian (b) Pernyataan tentang dapatan yang di luar objektif kajian yang ditetapkan (c) Menyatakan sama ada objektif kajian itu dicapai atau tidak 8.0 RUMUSAN KAJIAN Pelajar dikehendaki membuat kesimpulan tentang fakta daripada dapatan kajian. Pelajar seharusnya merumuskan fakta daripada dapatan kajian, bukannya menyenaraikan fakta itu semula. 9.0 PENUTUP (a) Menyimpulkan kajian secara keseluruhannya (b) Menyatakan saranan untuk kajian selanjutnya/seterusnya BIBLIOGRAFI (tajuk ini tidak perlu diberikan nombor) (a) Penulisan bibliografi mestilah mengikut Gaya Dewan (rujuk Lampiran 1). (b) Pelajar hendaklah menyatakan tiga hingga lima rujukan sahaja. (c) Bibliografi boleh terdiri daripada (i) buku (ii) artikel (iii) sumber Internet (d) Pelajar boleh menggunakan sumber Internet yang berwibawa, iaitu mengandungi (i) nama penulis/pengarang (ii) tahun/tarikh *Contoh sumber Internet yang tidak berwibawa: Wikipedia (e) Penggunaan Internet terhad kepada dua sumber sahaja NOTA AKHIR (tajuk ini tidak perlu diberikan nombor) LAMPIRAN (tajuk ini tidak perlu diberikan nombor) Peringatan: Jika esei ilmiah calon tidak mengandungi komponen OBJEKTIF KAJIAN, METODOLOGI KAJIAN, dan DAPATAN KAJIAN, calon akan GAGAL. Catatan: Untuk contoh penulisan esei ilmiah, rujuk Lampiran 2 dan Lampiran 3. 4 TERHAD

5 Lampiran 1 PANDUAN PENULISAN BIBLIOGRAFI 1. Karya Penulis Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis, editor, atau penyusun (b) Tahun terbit (c) Judul (d) Bilangan jilid (e) Edisi dan terbitan (f) Tempat terbit (g) Nama penerbit Contoh: Oleh seorang penulis A. Samad Said, Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh: Oleh dua orang penulis Mohd Baidi Bahari dan Rahmat Awang, Panduan Mengguna Ubat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh: Oleh tiga orang penulis Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, Thesis and Assigment. Edisi Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited. Contoh: Oleh lebih daripada tiga orang penulis 2. Karya Terjemahan Nik Safiah Karim et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumat dan susunan adalah seperti untuk karya asli dengan tambahan. (a) Nama penterjemah (b) Keterangan bahasa teks asal dalam tanda kurung Contoh: Arena Wati, Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu) Morgan, Sally, Merunut Akar. Diterjemah oleh Ajikik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Inggeris) 5 TERHAD

6 3. Kamus dan Ensiklopedia Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Judul (b) Jilid (c) Tahun (d) Edisi dan cetakan (e) Tempat terbit Contoh: Kamus Dwibahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jilid 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Karya yang diusahakan oleh Badan, Institusi, atau Jawatankuasa Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama negeri (b) Nama Badan atau Institusi atau Jawatankuasa (c) Tahun terbit (d) Judul (e) Tempat terbit (f) Nama penerbit Contoh: 5. Majalah Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 1994/1995. Kuala Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Laporan Tahunan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan dlm. (d) Judul majalah (e) Bilangan keluaran (f) Jilid (g) Halaman (h) Tarikh terbit Contoh: Kemala. Gagasan Hadiah Sastera ASEAN dlm. Dewan Sastera 21:3, hlm , Mac TERHAD

7 6. Jurnal Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan dlm. (d) Judul jurnal atau kependekannya yang popular penggunaannya (e) Jilid (f) Bilangan keluaran (g) Halaman (h) Tarikh terbit Contoh: Abdullah Yusoff. Fikiran, Persekitaran, dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak. Dlm. Jurnal Dewan Bahasa 39:7, hlm , Julai Za ba, Modern Development dlm. JMBRAS 12:3, hlm , Surat khabar atau Buletin Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan dlm. (d) Nama surat khabar atau buletin (e) Tarikh terbit 8. Monograf Contoh: Zaharuddin Mohd. Ali. PM: Maju Tanpa Mengorbankan Moral dlm. Utusan Malaysia, 21 April Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis, editor, atau penyusun (b) Tahun terbit (c) Judul (d) Nama siri (e) Jilid (f) Bilangan (g) Tempat terbit (h) Penerbit Contoh: Khalid M. Hussain dan N. Siahaan (ed.), Sumbangan Prof. J. Gonda terhadap Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Penerbitan Ilmiah no. 3). 7 TERHAD

8 8. Latihan Ilmiah Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Peringkat pengajian (e) Tempat Contoh: Kamaruzzaman Abdul Kadir, Dunia Kemala dalam Timbang Terima dan Meditasi. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 9. Kertas Data Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Jenis bahan (e) Tempat (f) Bentuk bahan dalam tanda kurung Contoh: Sanat Md. Nasir, Bentuk Pasif Bahasa Malaysia: Satu Kajian Polar Keseringan dan Struktur. Kertas data. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Stensilan). 10. Kertas Kerja Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Jenis bahan (e) Nama seminar, persidangan, kursus, bengkel (f) Tempat (g) Tarikh Contoh: Othman Putih, Cerpen-cerpen Karya Pengarang Pahang: Pencapaian dan Arah Masa Depan. Kertas kerja dalam Simposium Darul Makmur Dua. Bandar Pusat Jengka, Pahang, 1-2 Februari TERHAD

9 11. Nota Ceramah, Kuliah, atau Syarahan Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama pensyarah (b) Tahun (c) Tajuk (d) Sumber nota (e) Tempat (f) Tarikh Contoh: Artwood, Joyce, Editors in Publishing. Kumpulan nota ceramah yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Mei Wawancara Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Bahan berakam Contoh: (b) Bahan tidak berakam Contoh: Wawancara secara rakaman antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember Wawancara secara bebas antar penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember Bahan Alat Pandang Dengar (APD) Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Tajuk (b) Tahun (c) Bentuk bahan dalam tanda kurung (d) Nama pengarah (e) Tempat terbit (f) Penerbit (g) Bilangan bahan (h) Tempoh (i) Lokasi Contoh: Pentas Opera, (Pita video). Zakaria Ariffin (Pengarah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 pita:130 min:vhs. Amok, (Filem). Adman Salleh (Pengarah). Kuala Lumpur: Nizarman (M) Sdn. Bhd. Lagu-lagu Nyanyian oleh Kumpulan Harmoni, (Pita kaset). Kuala Lumpur: EMI (Malaysia). 1 pita: 60 min. 9 TERHAD

10 14. Bahan Internet Penulisan rujukan bahan dari sumber Internet mestilah mengandungi maklumat seperti yang berikut: (a) Nama pengarang (b) Tahun (c) Tarikh dicapai (d) Alamat laman sesawang Contoh: Frazer, K Tabu dalam bahasa Sunda. Diakses pada 10 Julai 2012, daripada harjasaputra.wordpress.com/2007/03/26/tabu-dalambahasa-sunda-2/ Wan Kamal Mujani dan Noranizah Yusuf Islam dan missionari di Sarawak: Kesan terhadap pendidikan pada zaman Crown Colony Sosiohumanika 3(2): Diakses pada 26 Mac 2012, daripada sosio.nov.2010.pdf 15. Contoh Penulisan Bibliografi BIBLIOGRAFI Buku Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, Thesis and Assignment. Edisi Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited. Arena Wati, Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu) A. Samad Said, Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jurnal/Makalah dalam Jurnal: Noriah Mohamed dan Hasnida Chekha Jenis dan penggunaan kata ganti nama diri dalam bahasa Urak Lawoi di Pulau Lipek, Thailand. Jurnal Bahasa 9(1): Bahan Internet: Frazer, K Tabu dalam bahasa Sunda. Diakses pada 10 Julai 2012, daripada harjasaputra.wordpress.com/2007/03/26/tabu-dalam-bahasa-sunda-2/ 10 TERHAD

11 Lampiran 2 CONTOH ESEI 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013 PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGGAL 3 TAHUN 2013 MATA PELAJARAN/KOD: BAHASA MELAYU 5 (910/5) TAJUK PENYEBUTAN VOKAL BAHASA MELAYU MENGIKUT DAERAH NEGERI SEMBILAN NAMA, NOMBOR KAD PENGENALAN, DAN ANGKA GILIRAN CALON 2. HASNIDA BT HARON /SJ ARBAIYAH BT HJ ZULKIFLI /SJ HARON BIN ABU KASSIM /SJ KAMARIAH BT AHMAD /SJ ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON SEKOLAH MENENGAH TANJUNG PUTERI, JOHOR BAHRU NAMA GURU/PENILAI TANDATANGAN GURU/PENILAI TARIKH MARKAH 11 TERHAD

12 TAJUK KAJIAN: PENYEBUTAN VOKAL BAHASA MELAYU MENGIKUT DAERAH NEGERI SEMBILAN 12 TERHAD

13 SENARAI KANDUNGAN Penghargaan i 1.0 Pengenalan Latar Belakang Definisi Konsep Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian Kaedah Kajian 6.1 Mendapatkan Data 6.2 Mengumpulkan Data 6.3 Menganalis Data Dapatan Kajian 7.1 Vokal depan sempit [i] 7.2 Vokal depan separuh sempit [e] 7.3 Vokal depan luas [a] 7.4 Vokal tengah [ə] 7.5 Vokal belakang sempit [u] 7.6 Vokal belakang separuh sempit [o] Rumusan Kajian Penutup 14 Bibliografi 15 Lampiran Lampiran I Lampiran II Lampiran III i 13 TERHAD

14 PENGHARGAAN Penyelidik mengucapkan syukur ke hadrat Allah kerana atas limpah kurnianya, penyelidik telah dapat menyelesaikan tugasan ini dengan sempurna. Penyelidik juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada guru Bahasa Melayu Tingkatan 6 Atas Kelas Mawar, Encik Hassanuddin Othman, yang telah banyak meluangkan masa untuk membantu penyelidik menyiapkan kajian ini sehingga selesai. Kepada Allah penyelidik memohon agar beliau diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Penyelidik juga mengucapkan terima kasih kepada informan-informan untuk kajian ini. Tidak lupa, penyelidik juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa penyelidik yang telah memberikan sokongan moral dan kewangan untuk menyelesaikan latihan ilmiah ini. Semoga usaha ini dapat memberikan sumbangan kepada pertambahan dokumen kajian dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan kajian dialek. Hasnida bt Haron Arbaiyah Hj Zulkifli Kamariah Ahmad Haron Abu Kassim September 2013 ii 14 TERHAD

15 1.0 PENGENALAN Bahagian ini menjelaskan latar belakang kajian, iaitu keterangan tentang dialek dalam bahasa Melayu dan dialek Negeri Sembilan, serta definisi konsep-konsep penting yang digunakan dalam kajian ini. 1.1 Latar Belakang Setiap bahasa mempunyai dialek daerahnya yang tersendiri. Dialek daerah merupakan kelainan daripada sesuatu bahasa yang wujud disebabkan kelainan pertuturan antara kumpulan masyarakat penutur sesuatu bahasa itu. Perbezaan atau kelainan itu dapat dilihat berdasarkan kawasan pemastautinan kumpulan penutur yang berbeza. Kelainan itu melibatkan beberapa aspek bahasa, termasuk aspek sebutan vokal dan konsonan yang ada dalam bahasa tersebut. Catatan: Lanjutkan bahagian ini dengan kutipan/petikan pendapat tokoh tentang perbezaan atau kelainan yang dimaksudkan dan juga tentang keterangan dialek Negeri Sembilan. Kemudian buat rumusan sendiri mengenainya.) Catatan: Bahagian ini perlu diakhiri dengan kenyataan yang menuju ke arah pernyataan masalah/isu/persoalan kajian. Contoh 1: Pada hakikatnya, dalam penggunaan bahasa yang sebenar, wujud percampuradukan antara sebutan bahasa Melayu baku dengan sebutan dialek. Untuk mengelakkan keadaan tersebut, penyelidik berpendapat bahawa wajar sekali dibuat kajian tentang perbezaan antara kedua-duanya agar penutur dapat mengetahui sebutan baku yang sebenar dan apabila bertutur dalam konteks formal, dia tidak terpengaruh oleh dialek daerah.) Contoh 2: Kelainan sebutan, sama ada antara dialek daerah dengan bahasa Melayu baku atau antara beberapa dialek itu sendiri merupakan sesuatu yang unik bagi bahasa Melayu. Oleh itu, penyelidik berpendapat bahawa wajar sekali kajian 2 15 TERHAD

16 dilakukan untuk memperlihatkan kelainan-kelainan tersebut agar hasilnya dapat diketengahkan bagi makluman mereka yang berminat dalam bidang kajian dialek.) 1.2 Definisi Konsep Menurut Asmah Hj Omar (2008), dialek dimaksudkan kepada variasi bagi sesuatu bahasa yang... Bahasa baku ialah satu variasi bahasa yang telah dikodifikasikan atau diseragamkan... Sebutan baku bahasa Melayu ialah satu bentuk sebutan yang telah diseragamkan, iaitu sebutan sesuatu bunyi atau fonem itu adalah sebagaimana lambang fonetiknya. Sebagai contoh, bunyi /u/ dalam perkataan /buluh/ dibunyikan sebagai [buluh], bukan [buloh]. Menurut Raja Mukhtaruddin...bunyi vokal ialah... Menurut Yunus Maris pula, vokal... Mengikut... Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahawa vokal dapat didefinisikan sebagai bunyi yang dihasilkan dengan... (Catatan: Dapatkan kutipan definisi daripada tokoh dalam bidang fonologi sebelum membuat rumusan sendiri) 16 TERHAD 3

17 Variasi bebas merujuk kepada dua bunyi vokal yang penggunaannya boleh bertukar ganti dalam satu pasangan minimal, misalnya bagi perkataan agama, ada penutur yang menyebutnya sebagai [agama], dan [ugama] tetapi maksudnya sama. Ini bermakna, dalam konteks itu vokal [a] dan [u] bervariasi bebas. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk (a) mengumpul data tentang sebutan bunyi-bunyi vokal bahasa Melayu mengikut sebutan dialek Negeri Sembilan, (b) membandingkan sebutan sesuatu bunyi vokal mengikut sebutan bahasa Melayu baku dengan sebutan dialek Negeri Sembilan berdasarkan kehadirannya dalam suku kata/perkataan, (c) menentukan jumlah sebutan bunyi vokal dalam dialek Negeri Sembilan. 3.0 KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian ini penting untuk (a) memperlihatkan kelainan sebutan vokal antara dialek Negeri Sembilan dengan sebutan bahasa Melayu baku, (b) menambah dokumentasi tentang kajian dialek, (c) dijadikan panduan dalam pengajaran, khususnya untuk membetulkan sebutan pelajar yang bertutur dalam bahasa Melayu secara formal tetapi memperlihatkan pengaruh dialek Negeri Sembilan TERHAD

18 4.0 SKOP KAJIAN Kajian ini berfokus kepada penyebutan enam bunyi vokal bahasa Melayu baku mengikut sebutan dialek Negeri Sembilan. Sebutan kesemua vokal, iaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang akan dikaji. 5.0 BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya berdasarkan sebutan informan yang berasal dari Seremban. Oleh itu, sebutan itu tidak menggambarkan cara sebutan seluruh penutur dialek Negeri Sembilan yang pada hakikatnya berbeza-beza mengikut daerah pemastautinan. Informan juga terdiri daripada golongan yang berpendidikan. Oleh itu, sebutan yang setulen sebutan penutur jati dialek Negeri Sembilan yang tidak terdedah kepada bahasa baku atau dialek lain, tidak dapat ditunjukkan oleh kajian ini kerana informan telah terdedah kepada sebutan baku dan juga dialek lain. 6.0 KAEDAH KAJIAN Bahagian ini menjelaskan cara penyelidik mendapatkan data sebagai bahan kajian, kaedah pemprosesan/penganalisisan data dan cara persembahan dapatan kajian. 6.1 Mendapatkan Data Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah lapangan, iaitu penyelidik mendapatkan data primer daripada informan yang berasal dari Negeri Sembilan. Informan diminta menyebut beberapa perkataan yang penyelidik senaraikan, iaitu yang mengandungi vokal-vokal yang berbeza, dan sebutan itu mengikut dialek mereka. Mereka juga diminta berbual dalam dialek Negeri Sembilan. Penyelidik merakamkan sebutan dan juga perbualan itu. 518 TERHAD

19 6.2 Mengumpulkan Data Untuk memudahkan penyelidik menganalisis data, penyelidik mencatatkan sebutan perkataan yang mengandungi vokal-vokal tersebut dalam bentuk ejaan Rumi dan dalam transkripsi fonetik. 6.3 Menganalisis dan Mempersembahkan Data Data yang diperoleh itu dianalisis dengan memberikan tumpuan kepada sebutan semua vokal dalam bahasa Melayu, iaitu vokal [i], [e], [a], [ə], [u], dan [o]. Huraian tentang vokal tersebut dan cara penghasilannya adalah seperti yang berikut. sempit [i] Depan Tengah Belakang sempit [u] separuh sempit [e] ə separuh sempit [o] separuh luas [ɛ] separuh luas [ɔ] luas [a] Rajah jenis-jenis vokal Rajah di atas menunjukkan keratan rentas lidah. Bahagian di sebelah kiri merupakan bahagian depan lidah manakala yang di sebelah kanan ialah belakang lidah. Bahagian yang bergaris horizontal menunjukkan ketinggian lidah diangkat dan bukaan antara rahang Vokal depan sempit [i] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah ke arah lelangit keras tetapi tidaklah sampai menyentuhnya. Udara dari paru-paru keluar 619 TERHAD

20 melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sekatan. Bukaan rahang adalah sempit manakala keadaan bibir terhampar Vokal depan separuh sempit [e] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah ke arah lelangit keras tetapi tidak setinggi semasa menghasilkan bunyi [i]. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sekatan. Bukaan rahang lebih luas berbanding dengan semasa menghasilkan bunyi [i] manakala keadaan bibir terhampar Vokal depan luas [a] Vokal ini dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah serendahrendahnya. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sekatan. Bukaan rahang lebih luas daripada semasa menghasilkan bunyi [ε] manakala keadaan bibir antara bundar dan terhampar Vokal tengah [ə] Vokal ini dihasilkan dengan meletakkan bahagian tengah lidah di antara kedudukan untuk menghasilkan vokal separuh luas dan separuh sempit. Udara dari paru-paru keluar tanpa sekatan, manakala keadaan bibir neutral Vokal belakang sempit [u] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuhnya. Udara dari paru-paru keluar 720 TERHAD

21 melalui rongga mulut dan rongga tekak tanpa sekatan. Keadaan bibir bundar, manakala rahang terbuka sedikit Vokal belakang separuh sempit [o] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidak setinggi semasa menghasilkan vokal [u]. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan rongga tekak tanpa sekatan. Keadaan bibir bundar, manakala rahang terbuka sedikit. Hasil kajian akan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Dalam jadual itu dicatatkan perkataan yang mengandungi vokal tertentu, iaitu mengikut susunan vokal depan, vokal tengah dan vokal belakang dalam kedudukan yang berbeza dalam perkataan. Bagi setiap perkataan itu dituliskan ejaannya, transkripsi fonetik sebutan bakunya dan sebutannya mengikut dialek daerah Negeri Sembilan. Dengan demikian, perbezaan sebutan itu dapat dilihat dengan jelas. 821 TERHAD

22 7.0 DAPATAN KAJIAN Dalam bahagian ini diperlihatkan sebutan perkataan yang menjadi data kajian mengikut sebutan baku dan sebutan dialek Negeri Sembilan. 7.1 Vokal depan sempit [i] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku ikan [ikan] ikut [ikut] itu [itu] ini [ini] sakit [sakit] kulit [kulit] polis [polis] habis [habis] tulis [tulis] cili [cili] tapi [tapi] keli [keli] dia [dia] Sebutan dialek [ikan] [ikuiʸt] [tu] [ni] [sakiʸt] [kuliʸt] [pɔlih] [habeh] [tuleh] [ladɔ]* [tapi] [semilaŋ]* [diɔ] Jadual 1: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal depan sempit *Penutur dialek Negeri Sembilan menyebut cili sebagai lada dan ikan keli sebagai ikan semilang. Berdasarkan jadual di atas dapat dilihat bahawa (jelaskan dapatan kajian). Contoh : sebutan vokal [i] pada awal dan tengah suku kata dalam dialek N 9 adalah sama dengan sebutan bahasa Melayu baku. Walau bagaimanapun, dalam suku kata tertutup pada akhir perkataan, sebutannya berbeza. Jika suku kata akhir tertutup itu diakhiri oleh bunyi [t] bunyi [i] disebut dengan artikulasi tambahan [ʸ]. Jika suku kata itu diakhiri oleh bunyi [s], vokal [i] itu disebut sebagai [e], kecuali bagi kata pinjaman. Hal ini bermakna, vokal [i] dan [e] bervariasi bebas. 922 TERHAD

23 Bagi vokal [i] yang terdapat pada awal sesetengah perkataan, bunyi itu gugur, misalnya [itu] disebut sebagai [tu] dan [ini] disebut sebagai [ni] sahaja. 7.2 Vokal depan separuh sempit [e] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku elak [elaʔ] ekor [ekor] esok [esoʔ] leher [leher] selekeh [səlekeh] tengok [teŋoʔ] boleh [boleh] kes [kes] kole [kole] tele [tele] ole-ole [oleole] Sebutan dialek [ɛlaɂ] [ɛkɔ] [ɛsɔʔ] [lɛhɛ] [səlɛkɛh] [tɛŋɔʔ] [buleh] [kɛs] [kɔlɛ] [tɛlɛ] [olɛolɛ] Jadual 2: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal depan separuh sempit Jadual 2 menunjukkan bahawa (jelaskan dapatan kajian) TERHAD

24 7.3 Vokal depan luas [a] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku air [air] abu [abu] tumbang [tumbaŋ] emak [əmaʔ] ombak [ombaʔ] tongkang [toŋkaŋ] ikan [ikan] engkau [əŋkau] ubat [ubat] buat [buat] tempat [təmpat] sempat [səmpat] ketua [ketua] kuda [kuda] lada [lada] apa [apa] bangsa [baŋsa] Sebutan dialek [aɛ] [abu] [tombaŋ] [ɔmaʔ] [ɔmbaʔ] [toŋkaŋ] [ikan] [ɛkau] [ubɛʔ] [buɛʔ] [tompɛʔ] [sompɛʔ] [kətuɔ] [kudɔ] [ladɔ [apɔ] [baŋsɔ] Jadual 3: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal depan luas Berdasarkan jadual di atas nyata bahawa wujud perbezaan penyebutan vokal [a] dalam dialek Negeri Sembilan berbanding dengan sebutan baku dalam kedudukan tertentu, iaitu (jelaskan dapatan kajian) TERHAD

25 7.4 Vokal tengah [ə] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku engkau [əŋkau] emak [əmaʔ] empat [əmpat] beli [bəli] pedas [pədas] perut [pərut] ketua [kətua] bersih [bərsih] semilang [səmilaŋ] tempat [təmpat] kempis [kəmpis] Sebutan dialek [ɛkau] [ɔmaɂ] [ɔmpɛʔ] [bɔli] [pɔdɛh] [pɔɣot] [kətuɔ] [bəɣosɛh] [səmilaŋ] [tɔmpɛɂ] [kɔmpih] Jadual 4: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal tengah Berdasarkan jadual di atas (jelaskan dapatan kajian) 7.5 Vokal belakang sempit [u] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku ubat [ubat] ular [ular] juga [juga] buat [buat] dua [dua] rasuah [rasuah] bumbung [bumbuŋ] salur [salur] perut [pɔrut] ikut [ikut] batu [batu] sapu [sapu] itu [tu] Sebutan dialek [ubɛɂ] [ula] [jugaʔ] [buɛʔ] [duɔ] [rasuah] [bumbɔŋ] [salɔ] [pɔɣot] [ikut] [batu] [sapu] [tu] Jadual 5: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal belakang sempit Hasil pemerhatian terhadap Jadual 5, didapati bahawa (jelaskan dapatan kajian) TERHAD

26 7.6 Vokal belakang separuh sempit [o] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku ombak [ombaʔ] ole-ole [ole-ole] orang [oraŋ] kotor [kotor] esok [esoʔ] ekor [ekor] boleh [boleh] polis [polis] tolong [toloŋ] tengok [teŋoʔ] bongkar [boŋkar] tongkang [toŋkaŋ] teko [teko] polo [polo] Sebutan dialek [ɔmbaɂ] [ole-ole] [oɣaŋ] [kotɔ] [esɔʔ] [ɛkɔ] [bulɛh] [pɔlih] [tɔlɔŋ] [tɛŋɔʔ] [bɔŋka] [tɔŋkaŋ] [tɛkɔ] [pɔlɔ] Jadual 6: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal belakang separuh sempit Jadual 6 menunjukkan bahawa (jelaskan dapatan kajian) 8.0 RUMUSAN KAJIAN Rumusannya, dapat dibuktikan bahawa wujud persamaan dan perbezaan penyebutan vokal-vokal bahasa Melayu mengikut sebutan baku dan mengikut sebutan dialek Negeri Sembilan. Perbezaan itu melibatkan vokal-vokal dalam kedudukan yang berbeza, seperti (Lanjutkan huraian dengan memberikan penjelasan dan contoh mengikut kedudukan dalam suku kata/perkataan) Ternyata bahawa terdapat.(jumlah vokal- tunjukkan vokalnya) dalam dialek Negeri Sembilan berbanding dengan hanya enam vokal dalam sebutan bahasa Melayu baku TERHAD

27 9.0 PENUTUP Hasil kajian di atas dapat menunjukkan bahawa dialek Sembilan merupakan suatu variasi bahasa yang unik. yang dituturkan di Negeri Sebenarnya, setiap dialek mempunyai ciri keunikannya yang tersendiri dan dialek merupakan satu disiplin bahasa yang menarik untuk dikaji. Pelbagai kajian perlu dijalankan, misalnya dalam aspek penyebutan diftong dan konsonan-konsonan tertentu, bukan sahaja dalam dialek Negeri Sembilan, tetapi juga dalam dialek-dialek lain. Penyelidik berharap agar kajian yang seperti ini akan diteruskan TERHAD

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605-

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN PERNIAGAAN -PB605- Hanizah Farhani binti Jaafar Editor: Norleza binti Lehat Jabatan Perdagangan Politeknik Muadzam Shah PRAKATA KETUA JABATAN Assalamualaikum w.b.t

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA PENGAMBILAN FEBRUARI 2016 Permohonan dibuka : 1 November 31 Disember 2015 Penghantaran dokumen sokongan : 1 November 2015 5 Januari 2016 Permohonan secara atas

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak : Artikel ini membincangkan tentang tingkah laku negatif di kalangan pelajar.

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Che Hasniza Che Noh niza@kustem.edu.my Jabatan Bahasa dan Komunikasi Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS KOMPAS Kompas mempunyai ciri-ciri berikut; - Arah perjalanan (Direction of travel Arrow.

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

KUOK FOUNDATION BERHAD

KUOK FOUNDATION BERHAD KUOK FOUNDATION BERHAD (9641-T) Letter Box No. 110, 16th Floor UBN Tower, 10 Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel: 03-2711 8428 E-mail: general@kuokfoundation.com Website: www.kuokfoundation.com Borang

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii

SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. i ii iii iv v vi xi xii xiii vi SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT TAJUK PENGAKUAN PENGHARGAAN ABTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi xi xii xiii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986

PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986 PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM ILMU PENDIDIKAN DI MAKTAB PERGURUAN, TAHUN 1957 HINGGA1986 WAN HARUN BIN W. YAACOB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA:

More information

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Nurul Hidayah Mohamad Abdillah nurin11701@yahoo.com A G Aniswal aniswal@usm.my Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Abstract

More information

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 53-64 Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf SITI FATIMAH AHMAD AB. HALIM TAMURI

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1)

COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA CURRICULUM ZOOMING INTO ENGLISH FOR LOWER SECONDARY (YEAR 7 AND FORM 1) VALERIE JAMES UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON OF UK CURRICULUM WITH MALAYSIA

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN

NOOR HANIRA BINTI MAHIDIN A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM TO A PROJECT SUCCESS IN MEGA PROJECT CONSTRUCTION IN MALAYSIA: A CASE STUDY OF KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT 2(KLIA2) NOOR HANIRA BINTI

More information

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan J Journal of Education Psychology & Counseling, volume 1 Mac 2011, Pages 77-93 / ISSN: 2231-735X Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan 1

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA MUDA SEPENUH MASA PERATURAN AKADEMIK Hakcipta@ Universiti Malaysia Pahang. Cetakan Pertama 2002 Cetakan Kedua 2004 Cetakan Ketiga 2005

More information

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument)

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 35-39 Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) ABDUL HALIM, LILIA HALIM, T. SUBAHAN MOHD MEERAH &

More information

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian BBM 3212 Semantik dan Pragmatik Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian Semantik dan Pragmatik Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37-44 @2011 ISSN 0128-273 / 37 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi (Level

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG Mu h a m a d Fa d h l i Bin Za i n u l Abidin, Em m a Mi r z a Wa t i Mo h a m a d & Muhammad Harya Ramdhoni

More information