Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah)

Size: px
Start display at page:

Download "Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah)"

Transcription

1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah) Penggal 3 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk panduan sahaja. Calon tidak dibenarkan sama sekali menyalin atau meniru contoh esei yang terdapat dalam manual ini. Semua maklumat dalam manual ini tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran Majlis Peperiksaan Malaysia. Manual ini terdiri daripada 48 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia 2013 TERHAD

2 Panduan Penulisan Esei Ilmiah Bahasa Melayu Senarai kandungan Senarai kandungan mestilah lengkap, disusun mengikut turutan, dan menepati halaman. Penghargaan (a) Penghargaan mestilah mengandungi maklumat lengkap mengenai nama individu, badan-badan tertentu, atau pihak yang terlibat dalam proses penulisan esei ilmiah. (b) Maklumat berkenaan mestilah tersusun kemas mengikut turutan daripada yang paling penting kepada yang kurang penting. 1.0 PENGENALAN Bahagian yang berikut menghuraikan aspek latar belakang kajian dan definisi konsep. 1.1 Latar Belakang (a) Latar belakang kajian hendaklah berkaitan dengan tajuk. (b) Latar belakang kajian hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu pernyataan masalah atau isu kajian. (c) Panjang latar belakang kajian antara 1-1½ halaman. 1.2 Definisi Konsep Definisi konsep hendaklah diambil daripada rujukan yang berwibawa (termasuk pendapat tokoh). Definisi daripada kamus tidak diterima. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN (Setiap esei ilmiah mesti mengandungi objektif kajian) Objektif kajian ini adalah seperti yang berikut: (a) Pelajar mestilah menyatakan objektif kajian, bukan objektif penulisan. (b) Objektif mestilah khusus, boleh diukur, dan boleh dicapai. (c) Pelajar mestilah memberikan dua atau tiga objektif kajian sahaja. (d) Objektif yang ditulis mestilah menggunakan kata kerja berdasarkan Taksonomi Bloom, contohnya mengenal pasti, mengumpul dan mengelaskan, menjelaskan, menghuraikan, membincangkan, Apa yang hendak dikaji? membandingkan, membezakan, menilai, memberi pandangan, mengkritik, mencipta/menghasilkan, merumus, dan sebagainya. (e) Penulisan objektif kajian mestilah menggunakan sistem abjad, iaitu (a), (b), (c) dan seterusnya. 3.0 KEPENTINGAN KAJIAN Pernyataan objektif mesti mengandungi ayat pendahuluan Hasil kajian ini adalah untuk... Pernyataan kepentingan mesti mengandungi ayat pendahuluan (a) Pelajar mesti mengemukakan dua atau tiga kepentingan kajian (bergantung kepada tajuk kajian) (b) Pelajar perlu menyatakan kegunaan hasil kajian, contohnya: (i) Untuk menambah dokumentasi (ii) Untuk menambah bahan kajian (iii) Untuk melihat masalah pelajar dalam mengkaji bahasa Apa kegunaan hasil kajian? (iv) Untuk dijadikan panduan dalam pengajaran 2 TERHAD

3 4.0 SKOP KAJIAN Pernyataan tentang perkara yang difokuskan dalam kajian. Contohnya: Fokus kajian adalah pada aspek vokal. Apa yang ingin dibuat dalam kajian? 5.0 BATASAN KAJIAN (a) Pernyataan tentang had data (b) Batasan dari segi lokasi kajian (c) Batasan dari segi tempoh/masa (d) Batasan dari segi informan/responden/subjek: dari segi asal/jantina/tempat tinggal/pendidikan Apa yang tidak ingin dibuat dalam kajian? 6.0 KAEDAH KAJIAN (bergantung kepada tajuk dan kesediaan pelajar) Bahagian ini akan menghuraikan kaedah kajian. 6.1 Mendapatkan Bahan/Data Huraian kaedah kajian mesti mengandungi ayat pendahuluan. (a) Kajian Kepustakaan Kaedah ini digunakan dengan cara merujuk buku teks dan buku rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Di samping itu, calon juga boleh membuat rujukan Internet. Kaedah ini kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. Hal ini berdasarkan kepada skop kajian. (b) Kajian Lapangan (i) Pemerhatian Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Kaedah ini digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau kawasan yang dikaji. (ii) Temu Bual Kaedah ini melibatkan dua peringkat, iaitu secara formal dan tidak formal. Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan atau pangkat dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Temu bual ini menyentuh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus. Temu bual secara tidak formal ialah temu bual yang diadakan dengan orang persendirian. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya hasil rakaman itu digunakan untuk menganalisis temu bual tersebut. (iii) Soal Selidik Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan calon menjalankan kajian mereka. Calon boleh mereka bentuk borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk kajian dan memenuhi objektif kajian. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada responden di kawasan kajian. (c) Kajian Teks (i) Teks lama (klasik) (ii) Teks moden 3 TERHAD

4 (d) Rakaman Pelajar boleh mendapatkan data dengan cara merakam perbualan dengan responden/subjek. (e) Kajian Korpus 6.2 Mengumpulkan Data Pelajar mestilah menjelaskan cara data dikumpulkan, contohnya: Merakamkan perbualan orang Negeri Sembilan 6.3 Menganalisis Data Pelajar mestilah menjelaskan cara data dianalisis, contohnya: Data akan dianalisis dengan mempersembahkan perkataan-perkataan dalam jadual. Kekerapan dan min digunakan untuk menganalisis data. 7.0 DAPATAN KAJIAN Bahagian ini akan menghuraikan dapatan kajian. Huraian dapatan kajian mesti mengandungi ayat pendahuluan. (a) Persembahan dapatan kajian mestilah berdasarkan susunan objektif kajian (b) Pernyataan tentang dapatan yang di luar objektif kajian yang ditetapkan (c) Menyatakan sama ada objektif kajian itu dicapai atau tidak 8.0 RUMUSAN KAJIAN Pelajar dikehendaki membuat kesimpulan tentang fakta daripada dapatan kajian. Pelajar seharusnya merumuskan fakta daripada dapatan kajian, bukannya menyenaraikan fakta itu semula. 9.0 PENUTUP (a) Menyimpulkan kajian secara keseluruhannya (b) Menyatakan saranan untuk kajian selanjutnya/seterusnya BIBLIOGRAFI (tajuk ini tidak perlu diberikan nombor) (a) Penulisan bibliografi mestilah mengikut Gaya Dewan (rujuk Lampiran 1). (b) Pelajar hendaklah menyatakan tiga hingga lima rujukan sahaja. (c) Bibliografi boleh terdiri daripada (i) buku (ii) artikel (iii) sumber Internet (d) Pelajar boleh menggunakan sumber Internet yang berwibawa, iaitu mengandungi (i) nama penulis/pengarang (ii) tahun/tarikh *Contoh sumber Internet yang tidak berwibawa: Wikipedia (e) Penggunaan Internet terhad kepada dua sumber sahaja NOTA AKHIR (tajuk ini tidak perlu diberikan nombor) LAMPIRAN (tajuk ini tidak perlu diberikan nombor) Peringatan: Jika esei ilmiah calon tidak mengandungi komponen OBJEKTIF KAJIAN, METODOLOGI KAJIAN, dan DAPATAN KAJIAN, calon akan GAGAL. Catatan: Untuk contoh penulisan esei ilmiah, rujuk Lampiran 2 dan Lampiran 3. 4 TERHAD

5 Lampiran 1 PANDUAN PENULISAN BIBLIOGRAFI 1. Karya Penulis Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis, editor, atau penyusun (b) Tahun terbit (c) Judul (d) Bilangan jilid (e) Edisi dan terbitan (f) Tempat terbit (g) Nama penerbit Contoh: Oleh seorang penulis A. Samad Said, Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh: Oleh dua orang penulis Mohd Baidi Bahari dan Rahmat Awang, Panduan Mengguna Ubat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh: Oleh tiga orang penulis Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, Thesis and Assigment. Edisi Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited. Contoh: Oleh lebih daripada tiga orang penulis 2. Karya Terjemahan Nik Safiah Karim et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumat dan susunan adalah seperti untuk karya asli dengan tambahan. (a) Nama penterjemah (b) Keterangan bahasa teks asal dalam tanda kurung Contoh: Arena Wati, Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu) Morgan, Sally, Merunut Akar. Diterjemah oleh Ajikik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Inggeris) 5 TERHAD

6 3. Kamus dan Ensiklopedia Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Judul (b) Jilid (c) Tahun (d) Edisi dan cetakan (e) Tempat terbit Contoh: Kamus Dwibahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jilid 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Karya yang diusahakan oleh Badan, Institusi, atau Jawatankuasa Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama negeri (b) Nama Badan atau Institusi atau Jawatankuasa (c) Tahun terbit (d) Judul (e) Tempat terbit (f) Nama penerbit Contoh: 5. Majalah Malaysia. Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi 1994/1995. Kuala Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Laporan Tahunan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan dlm. (d) Judul majalah (e) Bilangan keluaran (f) Jilid (g) Halaman (h) Tarikh terbit Contoh: Kemala. Gagasan Hadiah Sastera ASEAN dlm. Dewan Sastera 21:3, hlm , Mac TERHAD

7 6. Jurnal Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan dlm. (d) Judul jurnal atau kependekannya yang popular penggunaannya (e) Jilid (f) Bilangan keluaran (g) Halaman (h) Tarikh terbit Contoh: Abdullah Yusoff. Fikiran, Persekitaran, dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak. Dlm. Jurnal Dewan Bahasa 39:7, hlm , Julai Za ba, Modern Development dlm. JMBRAS 12:3, hlm , Surat khabar atau Buletin Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan dlm. (d) Nama surat khabar atau buletin (e) Tarikh terbit 8. Monograf Contoh: Zaharuddin Mohd. Ali. PM: Maju Tanpa Mengorbankan Moral dlm. Utusan Malaysia, 21 April Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis, editor, atau penyusun (b) Tahun terbit (c) Judul (d) Nama siri (e) Jilid (f) Bilangan (g) Tempat terbit (h) Penerbit Contoh: Khalid M. Hussain dan N. Siahaan (ed.), Sumbangan Prof. J. Gonda terhadap Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Penerbitan Ilmiah no. 3). 7 TERHAD

8 8. Latihan Ilmiah Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Peringkat pengajian (e) Tempat Contoh: Kamaruzzaman Abdul Kadir, Dunia Kemala dalam Timbang Terima dan Meditasi. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 9. Kertas Data Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Jenis bahan (e) Tempat (f) Bentuk bahan dalam tanda kurung Contoh: Sanat Md. Nasir, Bentuk Pasif Bahasa Malaysia: Satu Kajian Polar Keseringan dan Struktur. Kertas data. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Stensilan). 10. Kertas Kerja Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Jenis bahan (e) Nama seminar, persidangan, kursus, bengkel (f) Tempat (g) Tarikh Contoh: Othman Putih, Cerpen-cerpen Karya Pengarang Pahang: Pencapaian dan Arah Masa Depan. Kertas kerja dalam Simposium Darul Makmur Dua. Bandar Pusat Jengka, Pahang, 1-2 Februari TERHAD

9 11. Nota Ceramah, Kuliah, atau Syarahan Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama pensyarah (b) Tahun (c) Tajuk (d) Sumber nota (e) Tempat (f) Tarikh Contoh: Artwood, Joyce, Editors in Publishing. Kumpulan nota ceramah yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Mei Wawancara Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Bahan berakam Contoh: (b) Bahan tidak berakam Contoh: Wawancara secara rakaman antara penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember Wawancara secara bebas antar penulis dengan Sdr. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, pada jam 11 pagi, 15 Disember Bahan Alat Pandang Dengar (APD) Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Tajuk (b) Tahun (c) Bentuk bahan dalam tanda kurung (d) Nama pengarah (e) Tempat terbit (f) Penerbit (g) Bilangan bahan (h) Tempoh (i) Lokasi Contoh: Pentas Opera, (Pita video). Zakaria Ariffin (Pengarah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 pita:130 min:vhs. Amok, (Filem). Adman Salleh (Pengarah). Kuala Lumpur: Nizarman (M) Sdn. Bhd. Lagu-lagu Nyanyian oleh Kumpulan Harmoni, (Pita kaset). Kuala Lumpur: EMI (Malaysia). 1 pita: 60 min. 9 TERHAD

10 14. Bahan Internet Penulisan rujukan bahan dari sumber Internet mestilah mengandungi maklumat seperti yang berikut: (a) Nama pengarang (b) Tahun (c) Tarikh dicapai (d) Alamat laman sesawang Contoh: Frazer, K Tabu dalam bahasa Sunda. Diakses pada 10 Julai 2012, daripada harjasaputra.wordpress.com/2007/03/26/tabu-dalambahasa-sunda-2/ Wan Kamal Mujani dan Noranizah Yusuf Islam dan missionari di Sarawak: Kesan terhadap pendidikan pada zaman Crown Colony Sosiohumanika 3(2): Diakses pada 26 Mac 2012, daripada sosio.nov.2010.pdf 15. Contoh Penulisan Bibliografi BIBLIOGRAFI Buku Anderson, J., Durston, Berry H. dan Poole, Millicent, Thesis and Assignment. Edisi Kedua. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited. Arena Wati, Wheels Within Wheels. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Melayu) A. Samad Said, Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jurnal/Makalah dalam Jurnal: Noriah Mohamed dan Hasnida Chekha Jenis dan penggunaan kata ganti nama diri dalam bahasa Urak Lawoi di Pulau Lipek, Thailand. Jurnal Bahasa 9(1): Bahan Internet: Frazer, K Tabu dalam bahasa Sunda. Diakses pada 10 Julai 2012, daripada harjasaputra.wordpress.com/2007/03/26/tabu-dalam-bahasa-sunda-2/ 10 TERHAD

11 Lampiran 2 CONTOH ESEI 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2013 PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGGAL 3 TAHUN 2013 MATA PELAJARAN/KOD: BAHASA MELAYU 5 (910/5) TAJUK PENYEBUTAN VOKAL BAHASA MELAYU MENGIKUT DAERAH NEGERI SEMBILAN NAMA, NOMBOR KAD PENGENALAN, DAN ANGKA GILIRAN CALON 2. HASNIDA BT HARON /SJ ARBAIYAH BT HJ ZULKIFLI /SJ HARON BIN ABU KASSIM /SJ KAMARIAH BT AHMAD /SJ ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON SEKOLAH MENENGAH TANJUNG PUTERI, JOHOR BAHRU NAMA GURU/PENILAI TANDATANGAN GURU/PENILAI TARIKH MARKAH 11 TERHAD

12 TAJUK KAJIAN: PENYEBUTAN VOKAL BAHASA MELAYU MENGIKUT DAERAH NEGERI SEMBILAN 12 TERHAD

13 SENARAI KANDUNGAN Penghargaan i 1.0 Pengenalan Latar Belakang Definisi Konsep Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian Kaedah Kajian 6.1 Mendapatkan Data 6.2 Mengumpulkan Data 6.3 Menganalis Data Dapatan Kajian 7.1 Vokal depan sempit [i] 7.2 Vokal depan separuh sempit [e] 7.3 Vokal depan luas [a] 7.4 Vokal tengah [ə] 7.5 Vokal belakang sempit [u] 7.6 Vokal belakang separuh sempit [o] Rumusan Kajian Penutup 14 Bibliografi 15 Lampiran Lampiran I Lampiran II Lampiran III i 13 TERHAD

14 PENGHARGAAN Penyelidik mengucapkan syukur ke hadrat Allah kerana atas limpah kurnianya, penyelidik telah dapat menyelesaikan tugasan ini dengan sempurna. Penyelidik juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada guru Bahasa Melayu Tingkatan 6 Atas Kelas Mawar, Encik Hassanuddin Othman, yang telah banyak meluangkan masa untuk membantu penyelidik menyiapkan kajian ini sehingga selesai. Kepada Allah penyelidik memohon agar beliau diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Penyelidik juga mengucapkan terima kasih kepada informan-informan untuk kajian ini. Tidak lupa, penyelidik juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa penyelidik yang telah memberikan sokongan moral dan kewangan untuk menyelesaikan latihan ilmiah ini. Semoga usaha ini dapat memberikan sumbangan kepada pertambahan dokumen kajian dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan kajian dialek. Hasnida bt Haron Arbaiyah Hj Zulkifli Kamariah Ahmad Haron Abu Kassim September 2013 ii 14 TERHAD

15 1.0 PENGENALAN Bahagian ini menjelaskan latar belakang kajian, iaitu keterangan tentang dialek dalam bahasa Melayu dan dialek Negeri Sembilan, serta definisi konsep-konsep penting yang digunakan dalam kajian ini. 1.1 Latar Belakang Setiap bahasa mempunyai dialek daerahnya yang tersendiri. Dialek daerah merupakan kelainan daripada sesuatu bahasa yang wujud disebabkan kelainan pertuturan antara kumpulan masyarakat penutur sesuatu bahasa itu. Perbezaan atau kelainan itu dapat dilihat berdasarkan kawasan pemastautinan kumpulan penutur yang berbeza. Kelainan itu melibatkan beberapa aspek bahasa, termasuk aspek sebutan vokal dan konsonan yang ada dalam bahasa tersebut. Catatan: Lanjutkan bahagian ini dengan kutipan/petikan pendapat tokoh tentang perbezaan atau kelainan yang dimaksudkan dan juga tentang keterangan dialek Negeri Sembilan. Kemudian buat rumusan sendiri mengenainya.) Catatan: Bahagian ini perlu diakhiri dengan kenyataan yang menuju ke arah pernyataan masalah/isu/persoalan kajian. Contoh 1: Pada hakikatnya, dalam penggunaan bahasa yang sebenar, wujud percampuradukan antara sebutan bahasa Melayu baku dengan sebutan dialek. Untuk mengelakkan keadaan tersebut, penyelidik berpendapat bahawa wajar sekali dibuat kajian tentang perbezaan antara kedua-duanya agar penutur dapat mengetahui sebutan baku yang sebenar dan apabila bertutur dalam konteks formal, dia tidak terpengaruh oleh dialek daerah.) Contoh 2: Kelainan sebutan, sama ada antara dialek daerah dengan bahasa Melayu baku atau antara beberapa dialek itu sendiri merupakan sesuatu yang unik bagi bahasa Melayu. Oleh itu, penyelidik berpendapat bahawa wajar sekali kajian 2 15 TERHAD

16 dilakukan untuk memperlihatkan kelainan-kelainan tersebut agar hasilnya dapat diketengahkan bagi makluman mereka yang berminat dalam bidang kajian dialek.) 1.2 Definisi Konsep Menurut Asmah Hj Omar (2008), dialek dimaksudkan kepada variasi bagi sesuatu bahasa yang... Bahasa baku ialah satu variasi bahasa yang telah dikodifikasikan atau diseragamkan... Sebutan baku bahasa Melayu ialah satu bentuk sebutan yang telah diseragamkan, iaitu sebutan sesuatu bunyi atau fonem itu adalah sebagaimana lambang fonetiknya. Sebagai contoh, bunyi /u/ dalam perkataan /buluh/ dibunyikan sebagai [buluh], bukan [buloh]. Menurut Raja Mukhtaruddin...bunyi vokal ialah... Menurut Yunus Maris pula, vokal... Mengikut... Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahawa vokal dapat didefinisikan sebagai bunyi yang dihasilkan dengan... (Catatan: Dapatkan kutipan definisi daripada tokoh dalam bidang fonologi sebelum membuat rumusan sendiri) 16 TERHAD 3

17 Variasi bebas merujuk kepada dua bunyi vokal yang penggunaannya boleh bertukar ganti dalam satu pasangan minimal, misalnya bagi perkataan agama, ada penutur yang menyebutnya sebagai [agama], dan [ugama] tetapi maksudnya sama. Ini bermakna, dalam konteks itu vokal [a] dan [u] bervariasi bebas. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk (a) mengumpul data tentang sebutan bunyi-bunyi vokal bahasa Melayu mengikut sebutan dialek Negeri Sembilan, (b) membandingkan sebutan sesuatu bunyi vokal mengikut sebutan bahasa Melayu baku dengan sebutan dialek Negeri Sembilan berdasarkan kehadirannya dalam suku kata/perkataan, (c) menentukan jumlah sebutan bunyi vokal dalam dialek Negeri Sembilan. 3.0 KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian ini penting untuk (a) memperlihatkan kelainan sebutan vokal antara dialek Negeri Sembilan dengan sebutan bahasa Melayu baku, (b) menambah dokumentasi tentang kajian dialek, (c) dijadikan panduan dalam pengajaran, khususnya untuk membetulkan sebutan pelajar yang bertutur dalam bahasa Melayu secara formal tetapi memperlihatkan pengaruh dialek Negeri Sembilan TERHAD

18 4.0 SKOP KAJIAN Kajian ini berfokus kepada penyebutan enam bunyi vokal bahasa Melayu baku mengikut sebutan dialek Negeri Sembilan. Sebutan kesemua vokal, iaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang akan dikaji. 5.0 BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya berdasarkan sebutan informan yang berasal dari Seremban. Oleh itu, sebutan itu tidak menggambarkan cara sebutan seluruh penutur dialek Negeri Sembilan yang pada hakikatnya berbeza-beza mengikut daerah pemastautinan. Informan juga terdiri daripada golongan yang berpendidikan. Oleh itu, sebutan yang setulen sebutan penutur jati dialek Negeri Sembilan yang tidak terdedah kepada bahasa baku atau dialek lain, tidak dapat ditunjukkan oleh kajian ini kerana informan telah terdedah kepada sebutan baku dan juga dialek lain. 6.0 KAEDAH KAJIAN Bahagian ini menjelaskan cara penyelidik mendapatkan data sebagai bahan kajian, kaedah pemprosesan/penganalisisan data dan cara persembahan dapatan kajian. 6.1 Mendapatkan Data Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah lapangan, iaitu penyelidik mendapatkan data primer daripada informan yang berasal dari Negeri Sembilan. Informan diminta menyebut beberapa perkataan yang penyelidik senaraikan, iaitu yang mengandungi vokal-vokal yang berbeza, dan sebutan itu mengikut dialek mereka. Mereka juga diminta berbual dalam dialek Negeri Sembilan. Penyelidik merakamkan sebutan dan juga perbualan itu. 518 TERHAD

19 6.2 Mengumpulkan Data Untuk memudahkan penyelidik menganalisis data, penyelidik mencatatkan sebutan perkataan yang mengandungi vokal-vokal tersebut dalam bentuk ejaan Rumi dan dalam transkripsi fonetik. 6.3 Menganalisis dan Mempersembahkan Data Data yang diperoleh itu dianalisis dengan memberikan tumpuan kepada sebutan semua vokal dalam bahasa Melayu, iaitu vokal [i], [e], [a], [ə], [u], dan [o]. Huraian tentang vokal tersebut dan cara penghasilannya adalah seperti yang berikut. sempit [i] Depan Tengah Belakang sempit [u] separuh sempit [e] ə separuh sempit [o] separuh luas [ɛ] separuh luas [ɔ] luas [a] Rajah jenis-jenis vokal Rajah di atas menunjukkan keratan rentas lidah. Bahagian di sebelah kiri merupakan bahagian depan lidah manakala yang di sebelah kanan ialah belakang lidah. Bahagian yang bergaris horizontal menunjukkan ketinggian lidah diangkat dan bukaan antara rahang Vokal depan sempit [i] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah ke arah lelangit keras tetapi tidaklah sampai menyentuhnya. Udara dari paru-paru keluar 619 TERHAD

20 melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sekatan. Bukaan rahang adalah sempit manakala keadaan bibir terhampar Vokal depan separuh sempit [e] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah ke arah lelangit keras tetapi tidak setinggi semasa menghasilkan bunyi [i]. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sekatan. Bukaan rahang lebih luas berbanding dengan semasa menghasilkan bunyi [i] manakala keadaan bibir terhampar Vokal depan luas [a] Vokal ini dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah serendahrendahnya. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sekatan. Bukaan rahang lebih luas daripada semasa menghasilkan bunyi [ε] manakala keadaan bibir antara bundar dan terhampar Vokal tengah [ə] Vokal ini dihasilkan dengan meletakkan bahagian tengah lidah di antara kedudukan untuk menghasilkan vokal separuh luas dan separuh sempit. Udara dari paru-paru keluar tanpa sekatan, manakala keadaan bibir neutral Vokal belakang sempit [u] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuhnya. Udara dari paru-paru keluar 720 TERHAD

21 melalui rongga mulut dan rongga tekak tanpa sekatan. Keadaan bibir bundar, manakala rahang terbuka sedikit Vokal belakang separuh sempit [o] Vokal ini dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidak setinggi semasa menghasilkan vokal [u]. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan rongga tekak tanpa sekatan. Keadaan bibir bundar, manakala rahang terbuka sedikit. Hasil kajian akan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Dalam jadual itu dicatatkan perkataan yang mengandungi vokal tertentu, iaitu mengikut susunan vokal depan, vokal tengah dan vokal belakang dalam kedudukan yang berbeza dalam perkataan. Bagi setiap perkataan itu dituliskan ejaannya, transkripsi fonetik sebutan bakunya dan sebutannya mengikut dialek daerah Negeri Sembilan. Dengan demikian, perbezaan sebutan itu dapat dilihat dengan jelas. 821 TERHAD

22 7.0 DAPATAN KAJIAN Dalam bahagian ini diperlihatkan sebutan perkataan yang menjadi data kajian mengikut sebutan baku dan sebutan dialek Negeri Sembilan. 7.1 Vokal depan sempit [i] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku ikan [ikan] ikut [ikut] itu [itu] ini [ini] sakit [sakit] kulit [kulit] polis [polis] habis [habis] tulis [tulis] cili [cili] tapi [tapi] keli [keli] dia [dia] Sebutan dialek [ikan] [ikuiʸt] [tu] [ni] [sakiʸt] [kuliʸt] [pɔlih] [habeh] [tuleh] [ladɔ]* [tapi] [semilaŋ]* [diɔ] Jadual 1: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal depan sempit *Penutur dialek Negeri Sembilan menyebut cili sebagai lada dan ikan keli sebagai ikan semilang. Berdasarkan jadual di atas dapat dilihat bahawa (jelaskan dapatan kajian). Contoh : sebutan vokal [i] pada awal dan tengah suku kata dalam dialek N 9 adalah sama dengan sebutan bahasa Melayu baku. Walau bagaimanapun, dalam suku kata tertutup pada akhir perkataan, sebutannya berbeza. Jika suku kata akhir tertutup itu diakhiri oleh bunyi [t] bunyi [i] disebut dengan artikulasi tambahan [ʸ]. Jika suku kata itu diakhiri oleh bunyi [s], vokal [i] itu disebut sebagai [e], kecuali bagi kata pinjaman. Hal ini bermakna, vokal [i] dan [e] bervariasi bebas. 922 TERHAD

23 Bagi vokal [i] yang terdapat pada awal sesetengah perkataan, bunyi itu gugur, misalnya [itu] disebut sebagai [tu] dan [ini] disebut sebagai [ni] sahaja. 7.2 Vokal depan separuh sempit [e] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku elak [elaʔ] ekor [ekor] esok [esoʔ] leher [leher] selekeh [səlekeh] tengok [teŋoʔ] boleh [boleh] kes [kes] kole [kole] tele [tele] ole-ole [oleole] Sebutan dialek [ɛlaɂ] [ɛkɔ] [ɛsɔʔ] [lɛhɛ] [səlɛkɛh] [tɛŋɔʔ] [buleh] [kɛs] [kɔlɛ] [tɛlɛ] [olɛolɛ] Jadual 2: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal depan separuh sempit Jadual 2 menunjukkan bahawa (jelaskan dapatan kajian) TERHAD

24 7.3 Vokal depan luas [a] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku air [air] abu [abu] tumbang [tumbaŋ] emak [əmaʔ] ombak [ombaʔ] tongkang [toŋkaŋ] ikan [ikan] engkau [əŋkau] ubat [ubat] buat [buat] tempat [təmpat] sempat [səmpat] ketua [ketua] kuda [kuda] lada [lada] apa [apa] bangsa [baŋsa] Sebutan dialek [aɛ] [abu] [tombaŋ] [ɔmaʔ] [ɔmbaʔ] [toŋkaŋ] [ikan] [ɛkau] [ubɛʔ] [buɛʔ] [tompɛʔ] [sompɛʔ] [kətuɔ] [kudɔ] [ladɔ [apɔ] [baŋsɔ] Jadual 3: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal depan luas Berdasarkan jadual di atas nyata bahawa wujud perbezaan penyebutan vokal [a] dalam dialek Negeri Sembilan berbanding dengan sebutan baku dalam kedudukan tertentu, iaitu (jelaskan dapatan kajian) TERHAD

25 7.4 Vokal tengah [ə] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku engkau [əŋkau] emak [əmaʔ] empat [əmpat] beli [bəli] pedas [pədas] perut [pərut] ketua [kətua] bersih [bərsih] semilang [səmilaŋ] tempat [təmpat] kempis [kəmpis] Sebutan dialek [ɛkau] [ɔmaɂ] [ɔmpɛʔ] [bɔli] [pɔdɛh] [pɔɣot] [kətuɔ] [bəɣosɛh] [səmilaŋ] [tɔmpɛɂ] [kɔmpih] Jadual 4: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal tengah Berdasarkan jadual di atas (jelaskan dapatan kajian) 7.5 Vokal belakang sempit [u] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku ubat [ubat] ular [ular] juga [juga] buat [buat] dua [dua] rasuah [rasuah] bumbung [bumbuŋ] salur [salur] perut [pɔrut] ikut [ikut] batu [batu] sapu [sapu] itu [tu] Sebutan dialek [ubɛɂ] [ula] [jugaʔ] [buɛʔ] [duɔ] [rasuah] [bumbɔŋ] [salɔ] [pɔɣot] [ikut] [batu] [sapu] [tu] Jadual 5: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal belakang sempit Hasil pemerhatian terhadap Jadual 5, didapati bahawa (jelaskan dapatan kajian) TERHAD

26 7.6 Vokal belakang separuh sempit [o] Penyebutannya: Perkataan sebutan baku ombak [ombaʔ] ole-ole [ole-ole] orang [oraŋ] kotor [kotor] esok [esoʔ] ekor [ekor] boleh [boleh] polis [polis] tolong [toloŋ] tengok [teŋoʔ] bongkar [boŋkar] tongkang [toŋkaŋ] teko [teko] polo [polo] Sebutan dialek [ɔmbaɂ] [ole-ole] [oɣaŋ] [kotɔ] [esɔʔ] [ɛkɔ] [bulɛh] [pɔlih] [tɔlɔŋ] [tɛŋɔʔ] [bɔŋka] [tɔŋkaŋ] [tɛkɔ] [pɔlɔ] Jadual 6: Penyebutan perkataan yang mengandungi vokal belakang separuh sempit Jadual 6 menunjukkan bahawa (jelaskan dapatan kajian) 8.0 RUMUSAN KAJIAN Rumusannya, dapat dibuktikan bahawa wujud persamaan dan perbezaan penyebutan vokal-vokal bahasa Melayu mengikut sebutan baku dan mengikut sebutan dialek Negeri Sembilan. Perbezaan itu melibatkan vokal-vokal dalam kedudukan yang berbeza, seperti (Lanjutkan huraian dengan memberikan penjelasan dan contoh mengikut kedudukan dalam suku kata/perkataan) Ternyata bahawa terdapat.(jumlah vokal- tunjukkan vokalnya) dalam dialek Negeri Sembilan berbanding dengan hanya enam vokal dalam sebutan bahasa Melayu baku TERHAD

27 9.0 PENUTUP Hasil kajian di atas dapat menunjukkan bahawa dialek Sembilan merupakan suatu variasi bahasa yang unik. yang dituturkan di Negeri Sebenarnya, setiap dialek mempunyai ciri keunikannya yang tersendiri dan dialek merupakan satu disiplin bahasa yang menarik untuk dikaji. Pelbagai kajian perlu dijalankan, misalnya dalam aspek penyebutan diftong dan konsonan-konsonan tertentu, bukan sahaja dalam dialek Negeri Sembilan, tetapi juga dalam dialek-dialek lain. Penyelidik berharap agar kajian yang seperti ini akan diteruskan TERHAD

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO

More information

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK:

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON USTAZ AZMI

More information

KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG

KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2007 KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN oleh GOH SANG SEONG

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013

SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 SILIBUS MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Silibus adalah seperti pada 30 Ogos 2013 i KANDUNGAN Senarai Jadual Singkatan iv v Pengenalan 1 Penawaran Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) 2 Latar Belakang

More information

Kamus Dewan dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat

Kamus Dewan dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan Pendahuluan Mengikut C.O. Blagden dalam tulisannya bertajuk A

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD

KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM DI MALAYSIA FADZILA AZNI BINTI AHMAD UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KAEDAH PENGURUSAN INSTITUSI-INSTITUSI PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 1 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB PENGENAlAN Bab ini akan membincangkan beberapa konsep sosiologi yang

More information

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN. 1 Raziah bte Mansor

More information

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS)

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS) Journal of Business and Social Development Volume 3 Number 1, March 2015: 66-75 ISSN: 2289-2915 Penerbit UMT PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang 1 Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak oleh Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang ABSTRAK Kajian bertujuan untuk mengenal pasti tingkah

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK

ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK Jurnal Melayu (7) 2011: 1-82 ASAL-USUL ORANG MELAYU: MENULIS SEMULA SEJARAHNYA (THE MALAY ORIGIN: REWRITE ITS HISTORY) MOHAMED ANWAR OMAR DIN ABSTRAK Artikel ini merupakan satu usaha kerdil untuk merekonstruksi

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ABSTRAK Seringkali apabila seseorang

More information