Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian

Size: px
Start display at page:

Download "Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian"

Transcription

1 BBM 3212 Semantik dan Pragmatik Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian Semantik dan Pragmatik Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

2 Pengenalan Semantik Bidang semantik merupakan satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Perkataan semantik berasal daripada perkataan Greek sema yang bererti "tanda" (sign). sema juga bermaksud isyarat. Seterusnya kata itu menerbitkan kata semaine yang bermaksud bererti. Daripada sinilah terbitnya istilah semantik yang menamai satu bidang ilmu yang mengkaji atau analisa makna. Semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna dan oleh sebab makna itu adalah sebahagian daripada bahasa, maka semantik juga menjadi sebahagian daripada linguistik. Dalam semantik terdapat skop-skop semantik yang tertentu. Menurut Palmer, Kompson & Katz semantik ialah as the study of meaning in natural language.

3 Perkataan semantics telah diperkenalkan oleh seorang ahli filologi Perancis, bernama Michel Breal pada tahun (1883) dalam makalah beliau yang bertajuk, Les Lois Intellectuelles du Langage. Dalam makalah ini, Breal telah memberi tanggapan bahawa semantik mempunyai kedudukan tersendiri di luar bahasa, misalnya bentuk perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan perubahan makna dengan logika dan hubungan makna dengan psikologi. (Aminuddin,1985:16). Semantik : teori makna atau teori erti (Verhaar, 1983)

4 Manakala SIL Glossary of Linguistic Term mentakrif semantik sebagai satu kajian makna yang berdasarkan ekspresi linguistik. (Semantics is, generally defined, the study of meaning of linguistic expressions.) Semantik merupakan satu bidang yang bukan sahaja mengkaji makna sesuatu perkataan, frasa, ayat tetapi turut mencari bagaimana untuk menerangkan makna sesuatu perkataan, frasa, ayat. Semantik juga merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan ujaran linguistik yang berbeza-beza seperti homonim, sinonim, antonim, polisemi, homonim dan hiponim. Kajian semantik juga melibatkan kajian peranan semantik, makna dan rujukan, syarat benar dan analisis wacana. Ilmu semantik mempunyai beberapa tahap perkembangan. Tahap permulaan ilmu semantik ialah semantik falsafah. Manakala tahap yang kedua ialah semantik linguistik.

5 Dalam kajian linguistik, bidang semantik dianggap sebagai bidang yang paling sukar untuk diterokai. Ini kerana, untuk mengkaji makna, sama ada pada "peringkat perkataan atau ayat, pengkaji seharusnya mempertimbangkan sama aspek-aspek yang bukan linguistik, seperti kebudayaan konteks perkataan atau ayat itu diujarkan atau digunakan, aspek-aspek psikologi penutur, alam pemikirannya, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, tajuk perbincangan, dan sebagainya. Perkara-perkara ini semuanya mempengaruhi makna. Oleh yang demikian, untuk memberikan makna yang paling tepat bagi sesuatu perkataan, perkara-perkara di atas mestilah diambil perhatian.

6 Perkembangan Bidang Semantik Pengkaji bahasa pada awal abad ke-19 misalnya berminat sekali dalam mengkaji makna, khususnya dari aspek perubahan makna, pengelasan makna dan sebab-sebab berlakunya perubahan kepada makna sesuatu perkataan. Semantik juga selanjutnya telah dijadikan sebagai dasar untuk penghuraian bahasa oleh ahli linguistik tradisional. Pada pertengahan dan akhir abad ke-20 pula, bidang ini semakin mendapat perhatian, khususnya apabila munculnya golongan linguistik transformasi. Golongan ini beranggapan bahawa makna adalah satu aspek yang penting dalam bahasa, sama pentingnya dengan kajian terhadap struktur bahasa

7 Peringkat Pertama Plato ( SM) Bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. Dalam bukunya yang bertajuk Crafylus, Plato telah menggunakan perkataan 'semainein'. Katanya, "... bunyi bahasa secara tersirat, mengandungi makna" (Aminuddin 1985:15). Kata dasarnya ialah 'sema' yang bermaksud 'isyarat' atau 'tanda' dan 'semainein' sebagai kata terbitan bermakna 'memperlihatkan' atau 'menyatakan'. Plato

8 Salah seorang murid Plato yang terkenal ialah Aristotle ( S.M.) (Harimurti Kridalaksana 1982:14). Aristotle menghalusi falsafah metafizik dalam karangannya Filsafat Pertama. Menurut Aristotle, kata adalah satuan terkecil yang mengandung makna. iatu (1) makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom (makna leksikal), dan (2) makna yang hadir akibat proses gramatika (makna gramatikal). (Ullman 1977:3) Beliaulah yang mula-mula melahirkan fahaman 'logika'. Logika atau lojik akal menurut beliau merupakan pewujudan daripada lambang yang telah ditakrifkan maknanya. Dengan fahaman logika, perkataan yang samar-samar atau tidak pasti maknanya dan perkataan yang tidak terbatas maksudnya, dihindari. Aristotle

9 Memang ada perbezaan pendapat antara Plato dan Aristotle Plato mempercayai tentang adanya hubungan bererti antara kata (bunyi-bunyi bahasa) dengan rujukannya. Sedangkan Aristotle, berpendapat bahawa hubungan antara bentuk dan erti kata adalah soal perjanjian antara pemakainya (Moulton 1976 : 3). Namun kajian terhadap bahasa tidaklah terhenti selepas Aristotle (yang mengutamakan makna), sebaliknya kebanyakan kajian yang kemudiannya lebih tertumpu pada fonetik/fonologi, morfologi dan sintaksis yang tidak mengutamakan makna. Namun, gagasan yang dikemukakan oleh C. Chr. Reisig ( ) (ahli bahasa Jerman) tentang nahu bahasanya telah menimbulkan semula peranan makna.

10 C. Chr. Reisig (1825) Konsep baru mengenai gramatika : Gramatika terdiri dari tiga unsur utama, iaitu : a) Semasiologi kajian tentang tanda b) Sintaksis kajian tentang susunan kalimat/ayat c) Etimologi kajian tentang asal usul kata, perubahan bentuk kata, dan perubahan makna

11 Peringkat Kedua Michel Breal kajian semantik dikaitkan dengan unsur di luar bahasa itu sendiri. Misalnya: Perubahan makna Makna yang berhubungan dengan logika Makna yang berhubungan dengan psikologi

12 Peringkat Ketiga Perbincangan semantik menjadi rancak semula. Ramai ahli bahasa menekuni bidang ini sama ada kerana keperluan linguistik itu sendiri atau ilmu lain yang memerlukan semantik. Salah seorang daripada mereka ialah Ferdinand de Saussure (bangsa Swiss) yang berpendapat bahawa bahasa merupakan satu kesatuan yang terdiri daripada beberapa bahagian yang berhubung kait antara satu dengan yang lain. Beliau juga berpendapat bahawa ilmu bahasa merupakan salah satu cabang semasiologi. (Abu Bakar Hamid 1978:152). Ferdinand de Saussure

13 Jost Trier (bangsa Jerman) mengembangkan pendapat de Saussure dengan mengambil kira pandangan budayawan Jerman, iaitu J.G. von, Herder (1772) dan sarjana bahasa dan ahli falsafah Jerman W. von Humboldt (1836) berkenaan dengan makna, sehingga lahirlah gagasan Medan Makna. Medan Makna yang dimaksudkan oleh Trier di sini ialah perkataan yang pada mulanya mempunyai makna yang bertumpang-tindih akhirnya memiliki makna masing-masing secara khusus. Jost Trier

14 Untuk gagasan ini beliau mengambil contoh bahasa Jerman pada tahun 1200, iaitu perkataan kunst dan list. Kedua-dua perkataan ini maknanya tercakup dalam perkataan wisheit yang mengandungi makna 'pengalaman keagamaan'. Satu abad kemudian, iaitu pada tahun 1300 didapati ketiga-tiga perkataan tersebut telah memiliki maknanya sendiri. Perkataan kunst mengandungi makna 'pengetahuan', perkataan list yang berubah menjadi wizzen mengandungi makna 'seni' dan perkataan wisheit mengandungi makna 'pengalaman keagamaan' (Aminuddin 1985:108).

15 Bronislaw Malinowski Bronislaw Malinowski seorang ahli antropologi telah membuat kajian terhadap sekelompok masyarakat yang hidup di Pulau Coral (di Lautan Pasifik). Beliau mendapati bahawa pertuturan masyarakat di pulau tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan pekerjaan mereka. Masyarakat petani misalnya mempunyai pertuturan yang agak berbeza daripada pertuturan masyarakat nelayan. Daripada hasil kajiannya ini beliau menyimpulkan satu gagasan yang kemudiannya dikenali sebagai context of situation (keperihalan keadaan) (M. Yunus Maris 1978:65-166).

16 Leonard Bloomfield, (bangsa Amerika) berpendapat bahawa dalam kajian semantik, yang utama ialah behavior (kebiasaan berbahasa). Kebiasaan berbahasa ini menurut beliau erat hubungannya dengan perlakuan manusia yang tertakluk pada stimulus (rangsangan) dan response (tindak balas). Dengan demikian, bahasa ialah data yang didengar. Data yang diperoleh ini kemudian disusun dan diklasifikasikan. Hasil cerakinan inilah yang kemudian disebut nahu. Leonard Bloomfield

17 John Rupert Firth John Rupert Firth, (bangsa Inggeris) seorang sarjana linguistik telah tertarik dengan dapatan Malinowski. Jika Malinowski memandang bahasa dari sudut antropologi, Firth pula memandang bahasa dari sudut ilmu bahasa itu sendiri. Beliau menyimpulkan bahawa bahasa merupakan kesepakatan sesuatu masyarakat yang dipengaruhi oleh keperihalan keadaan dan diterima oleh masyarakat tersebut. Gagasan ini kemudian dikenali sebagai Teori Semantik Kontekstual. Teori ini sangat bermanfaat untuk menghuraikan makna bahasa yang terdapat dalam sesuatu masyarakat kerana setiap pentafsir makna akan dikaitkan dengan budaya masyarakat pengguna bahasa itu sendiri. Dari sinilah juga timbulnya istilah 'kata pusat' dan 'ungkapan pusat'. Antara buku Firth yang terkenal ialah The Tongue of Man and Speech (1984) dan Paper in Linguistics (1974).

18 Charles Kay Ogden dan I. Amstrong Richard atau lebih dikenali sebagai Ogden & Richards berpendapat bahawa berlaku hubungan timbal balik antara gagasan dengan rujukan serta gagasan dengan lambang bahasa (lisan/bertulis) manakala lambang bahasa dengan rujukan hubungannya tidak langsung (Mansoer Pateda 1989:36). Perhatikan rajah yang berikut ini: G LB R Petunjuk: G = gagasan LB = lambang bahasa R = rujukan

19 Pendapat Ogden & Richards telah dikritik oleh Stephen Ullmann (1972) dengan hujah bahawa 'rujukan' sebenarnya di luar bidang bahasa. Hujah berikutnya beliau kemukakan bahawa takrifan 'lambang bahasa-gagasanrujukan' sangat sukar untuk dijelaskan dan difahami. Oleh yang demikian, Ullmann memberikan beberapa kemungkinan hubungan 'maksud' dengan 'perkataan'. Jika satu perkataan (P) mengandungi satu maksud (M), ia dapat digambarkan seperti rajah yang berikut:

20 Nama Makna cantik M1 M2 M3 segak ayu jelita

21 Hashim Hj. Musa Mengikut Hashim Hj. Musa, (1994:44), bunyi ucapan dan coretan tulisan yang merujuk hal tentang makna merupakan sejenis tanda atau sign. Tanda atau sign ialah sesuatu yang mewakili atau melambangkan sesuatu yang lain. Semiotik/semiologi kajian ke atas sistem tanda dan terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu semantik- tentang pemaknaan tanda, sintaktik tentang kombinasi tanda-tanda, dan pragmatik- tentang asal usul, pengguaan dan pengaruhnya dalam perlakuan yang dihubungkan dengan tanda itu (Ullmann, 1962:15).

22 Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) pengkajian makna pada peringkat semantik belum dapat memberikan makna sepenuhnya sebagaimana yang dihajati oleh penutur. Pengkajian makna seharusnya melibatkan ilmu pragmatik, iaitu ilmu penginterpretasian makna yang melibatkan faktor linguistik dan bukan linguistik. Gabungan antara kedua-dua faktor linguistik dan bukan linguistik ini dapat membantu pengkajian makna yang lebih berkesan. Nor Hashimah Jalaluddin

23 Makna Referensial dan Non-referensial Sebuah kata bermakna referensial kalau ada referensnya, atau acuannya dalam dunia nyata. Misalnya kata kuda, merah, dan gambar. Sebaliknya kata-kata seperti dan, kerana tidak mempunyai referens. Kata-kata yang acuannya tidak menetap pada satu maujud, melainkan dapat berpindah dari maujud satu ke maujud lain disebut kata-kata deiktik. Yang termasuk kata- kata deiktik adalah kata-kata ganti nama (dia, saya, kamu), kata-kata yang menyatakan ruang, misalnya di sini, di sana; kata-kata yang menyatakan waktu, seperti sekarang, besok; kata-kata yang disebut kata penunjuk, seperti ini dan itu

24 Makna dan Jenisnya Geoffrey Leech (1974) Geoffrey Leech (1974:26) menggolongkan makna kepada tujuh jenis: 1 Makna konsepsi : makna kognitif. 2 Makna konotatif : makna kata yang berlainan daripada makna asal: makna tersirat atau makna tambahan: makna emotif atau makna evaluatif. 3 Makna Stilistik : makna berdasarkan situasi pengucapan. 4 Makna Afektif : makna untuk menimbulkan kesan kepada pembaca dan pendengar. 5 Makna Refleksi : makna yang pelbagai untuk sesuatu kata. 6 Makna Kolokasi : makna berdasarkan hubungannya dengan kata lain. 7 MaknaTematik : makna yang ditekankan dalam ayat. Terdapat juga makna lain seperti : 1. Makna denotasi. 2. Makna konteks.

25 Pengenalan Pragmatik pragmatik diperkenalkan oleh seorang filosofi yang bernama Charless Morris tahun Morris ketika membicarakan bentuk umum ilmu tanda (semiotic) telah menjelaskan dalam (Levinson, 1983:1) bahawa semiotik memiliki tiga bidang kajian, iaitu sintaksis (syintax), semantik (semantics), dan pragmatik (pragmatics). Sintaksis merupakan kajian lingustik yang mengkaji hubungan formal antara tanda. Semantik ialah kajian linguistik tentang hubungan tanda dengan penutur yang menginterpretasikan tanda tersebut. Pragmatik adalah subbidang linguistik yang mengkaji cara konteks menyumbang kepada makna.

26 Pengertian Pragmatik Para pakar pragmatik mendefinisikan istilah ini secara berbezabeza. Yule (1996: 3), misalnya, menyebutkan empat definisi pragmatik, iaitu (1) bidang yang mengkaji makna pembicara/penutur; (2) bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya; (3) bidang yang, melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara/penutur; dan (4) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu.

27 Levinson (1983)- pragmatik - kajian bahasa yang bereferensi atau berhubungan dengan faktor dan aspek-aspek kontekstual. Levinson (1983:21-24) menjelaskan dua pengertian pragmatik. Pertama, Pragmatics is the study of the relation between language and context that are basic to an account of language understanding. Pengertian ini menunjukkan bahawa untuk memahami makna bahasa seorang penutur, pendengar perlu mengetahui makna kata dan hubungan gramatikal antara kata tersebut juga menghubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diandaikan atau apa-apa yang telah dikatakan sebelumnya.

28 Kedua, Pragmatics is the study of the ability of language users to pair sentences with the contexts in which they would be appropriate. Pengertian kedua ini lebih menekankan pada pentingnya kesesuaian antara kalimat-kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteks tuturannya.

29 Thomas (1995: 22) mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang mengkaji makna dalam interaksi (meaning in interaction). Thomas (1995: 2) menyebut dua kecenderungan dalam pragmatik, iaitu pertama, dengan menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara (speaker meaning); dan kedua, dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran (utterance interpretation).

30 Leech (1983: 6 ) - pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini disebut semantisisme, iaitu melihat pragmatik sebagai bahagian dari semantik; manakala pragmatisisme, iaitu melihat semantik sebagai bahagian dari pragmatik; dan komplementarisme, atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi.

31 Rumusan Semantik dan pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam kajian linguistik. Dalam semantik kita mengklasifikasi makna, hubungan makna, perubahan makna, analisis makna, dan makna pemakaian bahasa. Dalam pragmatik kita mengkaji interaksi dan sopan santun, implikatur percakapan, pertuturan, referensi dan inferensi serta deiksis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna, iaitu makna kata dan makna kalimat. Pragmatik pula berhubungan dengan pemahaman kita terhadap hal-hal di luar bahasa. Akan tetapi, hal-hal yang dibicarakan di dalam pragmatik sangat erat kaitannya dengan hal-hal di dalam bahasa.

32 Pragmatik adalah kajian yang menelaah makna ujaran dalam situasi/konteks sosial. Semantik adalah kajian yang menelaah makna kata Perbezaan pragmatik dan semantik: - Pragmatik menelaah kata secara eksternal, sedangkan semantik menelaah makna kata secara internal. Pragmatik terikat dengan konteks, sedangkan semantik bebas konteks. Pragmatik menelaah makna yang dimaksudkan penutur, sedangkan semantik menelaah makna sesuai dengan ilmu linguistik

33 Kesimpulan Semantik ialah kajian tentang lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan antara satu makna dengan makna yang lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. Semantik lahir daripada falsafah dan sehingga kini bahasa masih dibayangi terus oleh falsafah. Daripada perkembangan semantik yang telah diperlihatkan jelas bahawa antara falsafah dengan bahasa dan antara bahasa dengan semantik tidak dapat dipisahkan. Pragmatik adalah kajian tentang penggunaan bahasa sesungguhnya. Pragmatik mencakup bahasan tentang deiksis, praanggapan, tindak tutur, dan implikatur percakapan. Deiksis adalah kata yang tidak memiliki referen yang tetap tetapi berubah-ubah seperti kata saya, sini, sekarang.

34 Latihan. 1. Berikan 3 definisi semantik dan 3 definisi pragmatik. 2. Terangkan secara ringkas kemunculan istilah semantik dalam ilmu linguistik.

35 Sekian, terima kasih.

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG

KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2007 KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN oleh GOH SANG SEONG

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

World Conference on Islamic thought, 11 dan 12 September 2012, Kinta Riverfront Hotel, Ipoh.

World Conference on Islamic thought, 11 dan 12 September 2012, Kinta Riverfront Hotel, Ipoh. World Conference on Islamic thought, 11 dan 12 September 2012, Kinta Riverfront Hotel, Ipoh. Fungsi dan Peranan Komunikasi berimplikatur Dalam Budaya Masyarakat Melayu Islam Mohd. Aris bin Anis 1* Ahmad

More information

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik 1 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK HAMIDAH ABDUL RAHMAN (P) NORLIN AHMAD SHAH ROLLAH ABDUL WAHAB PENGENAlAN Bab ini akan membincangkan beberapa konsep sosiologi yang

More information

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS)

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS) Journal of Business and Social Development Volume 3 Number 1, March 2015: 66-75 ISSN: 2289-2915 Penerbit UMT PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SKILLS AND STUDENTS

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ABSTRAK Seringkali apabila seseorang

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Nurul Hidayah Mohamad Abdillah nurin11701@yahoo.com A G Aniswal aniswal@usm.my Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Abstract

More information

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah)

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN; PENELITIAN SEMULA KONSEP- KONSEP ASAS MENURUT PERSPEKTIF GAGASAN ISLAMISASI ILMU MODEN 1

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN; PENELITIAN SEMULA KONSEP- KONSEP ASAS MENURUT PERSPEKTIF GAGASAN ISLAMISASI ILMU MODEN 1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN; PENELITIAN SEMULA KONSEP- KONSEP ASAS MENURUT PERSPEKTIF GAGASAN ISLAMISASI ILMU MODEN 1 Dr. Noor Hisham Md Nawi Pusat Pengajian Bahasa & Pembangunan Insaniah Universiti Malaysia

More information

Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak

Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Akademika 79 (Mei-Ogos) 2010: 73-86 73 Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak Exploring Justice, Culture and Football Referees Communication

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI

KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB MELALUI KEMAHIRAN MEMBACA AL-QUR AN DAN KAEDAH LATIH TUBI Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR 12) disunting oleh: Mohd Shukari Hamzah, Khazri Osman, Moktar Hussain, Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Hakim

More information

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara

More information

DI ANTARA AGAMA DAN BUDAYA : SUATU ANALISIS TENTANG UPACARA PEUSIJUEK DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM M. JAKFAR ABDULLAH

DI ANTARA AGAMA DAN BUDAYA : SUATU ANALISIS TENTANG UPACARA PEUSIJUEK DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM M. JAKFAR ABDULLAH DI ANTARA AGAMA DAN BUDAYA : SUATU ANALISIS TENTANG UPACARA PEUSIJUEK DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM M. JAKFAR ABDULLAH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2007 PENGHARGAAN بسم ا لله ا لر من ا لرحيم Syukur Alhamdulillah

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI 6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI Jamaludin Ramli PENGENALAN Kita dapat terus hidup hanya dengan merasa dan memahami persekitaran. Kadang-kala kita salah tanggap dan tafsir situasi dan seterusnya menimbulkan

More information

HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR.

HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR. VOT 75011 HUBUNGAN KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA TEKNIKAL: KAJIAN KES DI FLEXTRONICS INTERNATIONAL, SENAI, JOHOR. LILY SURIANI MOHD ARIF UNGKU NORULKAMAR UNGKU

More information