AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN"

Transcription

1 KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA KUALA LUMPUR 2010

2 PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. 20 JULAI 2010 AZMI BIN HJ.AWANG ii

3 PENGHARGAAN Alhamdulillah syukur saya kehadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah kurnianya maka dapat juga saya menyiapkan penulisan latihan ilmiah ini sehingga sempurna. Dalam menyiapkan penulisan ilmiah ini, tidak lupa saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Dr. Ibrahim bin Taib iaitu penyelia saya yang banyak membantu dan memberi bimbingan dalam menyiapkan penulisan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tutor dan kakitangan OUM cawangan Kuala Terengganu dan Institut Perguruan Kuala Terengganu yang telah membantu dalam segala urusan dari permulaan hinggalah selesainya penulisan latihan ilmiah ini. Seterusnya, tidak lupa juga kepada pihak Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Kuala Terengganu iaitu tempat kajian dilakukan dan keluarga yang banyak memberi dorongan dan memahami tugas saya semasa dalam proses menyiapkan penulisan latihan ilmiah ini sehinggalah selesai menyempurnakannya. Akhir kata, sekiranya terdapat apa-apa kekurangan atau kelemahan ribuan maaf dimohon, yang baik itu datang dari Allah dan yang tidak baik itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. AZMI BIN HJ. AWANG iii

4 ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah penilaian interaktif melalui internet ke atas murid-murid Tahun Enam dalam pembelajaran bahasa Melayu khususnya dalam bidang tatabahasa iaitu berkenaan penggunaan Kata Hubung dalam ayat bahasa Melayu, dibandingkan dengan kaedah konvensional. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimen dengan menggunakan instrumen kertas soalan penilaian dan juga soalan interaktif melalui internet. Populasi kajian terdiri daripada murid Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, Terengganu. Sampel pula ialah terdiri daripada 30 orang murid yang diambil dari empat kelas Tahun 6 iaitu merupakan 26% daripada keseluruhan 115 orang murid Tahun 6 bagi dijadikan sebagai kumpulan eksperimen. Kumpulan eksperimen ini melalui proses pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk berkaitan Kata Hubung. Setelah proses pengajaran dan pembelajaran selesai, kumpulan eksperimen akan melalui pula proses penilaian dengan dua kaedah yang berbeza. Pertamanya penilaian melalui kaedah konvensional dan keduanya melalui kaedah interaktif melalui internet. Satu perbandingan min skor akan dibuat bagi melihat perbezaan pencapaian di antara dua kaedah penilaian tersebut dengan menggunakan perisian SSPS. Seterusnya, tinjauan juga dilakukan dengan menemu bual guru-guru bagi melihat pandangan atau pendapat tentang kelebihan menggunakan internet dalam proses penilaian bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan antara penilaian secara konvensional dibandingkan dengan penilaian melalui internet. Dapatan penilaian melalui internet juga dilihat tidak menjejaskan pencapaian responden berbanding pencapaian secara konvensional. Manakala dapatan melalui temu bual pula tidak menafikan tentang kepentingan dan kelebihan aplikasi internet khusus dalam aspek penilaian sekiranya diurus dengan baik. iv

5 ABSTRACT This study aimed to determine the effectiveness of interactive methods of assessment over the internet on the Year Six pupils in learning the Malay language, particularly in the areas of grammar, namely the use of conjunctions in sentences Malay language, compared with conventional methods. This study was conducted using the experimental method using paper instruments, and evaluation of interactive question via the Internet. The study population consisted of sixth year students of Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, Terengganu. Is the sample consisted of 30 students drawn from four classes of Year 6 of the 26% of the 115 Year 6 pupils to be used as the experimental group. The experimental group through the process of teaching and learning of topics related to Search Call. After teaching and learning process is finished, the experiment will go through the evaluation process are two different methods. First evaluation using both conventional and interactive using the internet. A comparison of scores will be made to see performance differences between the two methods of assessment using SSPS software. Next, review the interview conducted with the teachers to see the views or opinions on the advantages of using the Internet in the process of assessment for the subject of Malay. The results showed that no significant difference between the conventional assessment compared with assessment through the Internet. The findings of the assessment via the internet is seen not affect the performance of the respondents compared to conventional. While the findings of the interviews is not to deny the importance and benefits of specific Internet applications in the evaluation and, if managed properly. v

6 ISI KANDUNGAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL ii iii iv v vi x xi BAB SATU: PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 1.1 Pendahuluan Pernyataan Masalah Kerangka Konsep Matlamat Kajian Objektif Kajian Soalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Kepada Guru dan Pelajar Kepada Jabatan Pelajaran Negeri Kepada Kementerian Pelajaran Malaysia Batasan Kajian Definisi Kajian Kesimpulan 13 vi

7 BAB DUA: TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pendahuluan Teori Berkaitan Kajian Berkaitan Kajian Tempatan Kajian Luar Negara Kesimpulan 20 BAB TIGA: METODOLOGI 3.1 Pendahuluan Reka Bentuk Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Pembangunan Instrumen Kajian Pemboleh Ubah Kajian Tatacara Pengutipan Data Tatacara Penganalisisan Data Kesimpulan 28 BAB EMPAT: DAPATAN KAJIAN 4.1 Pendahuluan Profil Responden Analisis Dapatan Kajian Secara Deskriptif Skor Pencapaian Ujian Penilaian Secara Konvensional Skor Pencapaian Ujian Penilaian Melalui Internet 38 vii

8 4.3.3 Perbezaan Min Skor Ujian Konvensional dan Ujian Melalui Internet Kesimpulan Analisis Dapatan Kajian Secara Deskriptif Dapatan Inferensi Pengujian Hipotesis Dapatan Temu Bual Kesimpulan 45 BAB LIMA: PENUTUP 5.1 Pendahuluan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Pencapaian Min Skor Ujian Penilaian Secara Konvensional Pencapaian Min Skor Ujian Penilaian Melalui Internet Perbezaan Min Skor Pencapaian Ujian Penilaian Konvensional dan Ujian Penilaian Melalui Internet Kesimpulan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Murid Guru Pentadbir Sekolah, Jabatan Pelajaran dan Kementerian Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 55 viii

9 RUJUKAN xii LAMPIRAN Lampiran A Borang Maklumat Responden Lampiran B Soalan Penilaian Konvensional Lampiran C Soalan Penilaian Interaktif Melalui Internet Lampiran D Data Ujian Penilai Konvensional dan Penilaian Melalui Internet ix

10 SENARAI RAJAH Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian 6 Rajah 2.1: Tindakbalas Antara Penilaian, Pengajaran dan Pembelajaran 17 Rajah 3.1: Aliran Reka Bentuk Kajian 24 x

11 SENARAI JADUAL No. Jadual Halaman 4.1 Kategori Gred dan Skor Markah Senarai Responden Kajian Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Pekerjaan Bapa Responden Taburan Pekerjaan Ibu Responden Taburan Kemudahan Internet Responden Taburan Kebolehan Menggunakan Komputer Responden Taburan Kebolehan Menggunakan Internet Responden Skor Pencapaian Gred dan Min Skor Ujian Penilaian Konvensional Skor Pencapaian Gred dan Min Skor Ujian Penilaian Melalui Internet Perbezaan Min Skor Ujian Konvensional dan Ujian Melalui Internet Keputusan Ujian-t Penilaian Konvensional dan Penilaian Melalui Internet 41 xi

12 BAB 1 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 1.1 Pendahuluan Dalam era dunia yang bergerak pantas dan semakin global, pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan menjadi semakin relevan dan menjadi keutamaan. Internet merupakan salah satu daripada teknologi ICT yang paling pesat berkembang dan menjadi begitu dominan dalam konteks kehidupan masa kini. Cabaran ini membawa kepada implikasi yang besar kepada pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan perubahan ke arah masyarakat bermaklumat menimbulkan cabaran baru kepada institusi pendidikan masa kini. Untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 dan mewujudkan masyarakat bermaklumat, maka inisiatif untuk mengintegrasikan penggunaan ICT dan multimedia dalam P&P adalah perlu. Teknologi maklumat

13 dan komunikasi telah mengubah cara hidup manusia berkomunikasi, bekerja serta menjalankan perniagaan. Cabaran ini membawa kepada implikasi yang besar kepada P&P dalam bilik darjah dan juga bidang penyelidikan. Prasarana telekomunikasi dan sistem maklumat berasaskan multimedia membenarkan pelajar berinteraksi secara aktif dengan maklumat secara sinkroni atau asinkroni. Peranti tambahan seperti CD Rom interaktif, teknologi video dan digital telah menyediakan satu persekitaran media yang serba boleh untuk keperluan dan reka bentuk guru dan pelajar (Ng Wai Kong, 1999). Penggunaan internet dapat menyediakan sumber yang begitu luas kepada guru dan murid untuk meneroka dan mencari bahan untuk P&P. Melalui portalportal pendidikan yang disediakan sama ada portal tempatan atau luar, guru dan murid dapat memanafaatkannya sebaik mungkin. Portal pendidikan dapat memberi kefahaman yang lebih kepada murid-murid dalam sesuatu mata pelajaran. Sebagai contoh dalam proses penilaian di mana sesuatu penilaian itu hanya dijalankan sekali sahaja dalam satu-satu masa serta memerlukan guru untuk menyemak dan menerangkan sesuatu persoalan yang terdapat dalam penilaian itu. Keadaan ini berbeza dengan penilaian yang dijalankan dalam sesuatu portal di mana ianya boleh berbentuk interaktif yang membenarkan murid belajar secara kendiri dan boleh diulang-ulang bagi mendapatkan kefahaman. 2

14 Melalui internet juga membolehkan program latihan atau penilaian secara interaktif dapat disalurkan melalui talian dan diakses secara jarak jauh. Pembelajaran dalam talian atau e-pembelajaran ini merupakan satu kaedah yang menyenang dan menyeronokkan. Pembelajaran ini membolehkan pelajar, belajar di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Ini membolehkan pelajar menguruskan sendiri masanya dengan lebih efektif. Pembelajaran secara maya ini juga membolehkan pelajar meneroka maklumat baru menerusi perpustakaan digital atau laman web. Penggunaaan sumber ICT yang terancang, menarik dan isi pelajaran yang berkesan akan menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri yang berikut: Pelajar yang lebih bertanggungjawab terhadap pelajarannya. Pelajar boleh menentukan keperluan bahan untuk pembelajarannya. Pelajar bebas melakukan carian maklumat mengikut keperluan tahap pencapaian dan pengetahuan. Pelajar dapat membina pengetahuan baru berasaskan kepada carian maklumat, komunikasi dua hala dan penemuan kendiri. 3

15 1.2 Pernyataan Masalah Dalam proses pembelajaran murid-murid, ianya tidak berakhir dengan penyampaian pelajaran oleh guru sahaja malah di akhir sesuatu pembelajaran kita ingin mendapat maklumat tentang pelajar, melihat keberkesanan pembelajaran dan dapat mengenal pasti aspek yang boleh diperbaiki. Salah satu cara untuk mendapatkan maklumat ini ialah melalui proses penilaian. Proses penilaian sering dianggap sesuatu yang merunsing dan menakutkan murid-murid atau sesiapa sahaja yang akan menempuhinya. Terdapat tanggapan bahawa penilaian itu sinonim dengan peperiksaan atau ujian yang tidak terlepas dari proses menjawab soalan dengan menanda, membulat, menggaris, mengisi tempat kosong dan lain-lain gerakbalas sehingga boleh menimbulkan kebosanan atau kejemuan terhadap proses penilaian konvensional ini, dan seterusnya murid menjadi kurang berminat atau timbul sikap sambil lewa dengan proses penilaian tersebut. Keadaan ini menimbulkan tanggapan atau perasaan tidak seronok murid-murid dalam menjadikan penilaian itu sebagai proses pembelajaran berkesan. 4

16 Sebenarnya maksud penilaian lebih luas, McMillan (2001) mentakrifkan penilaian sebagai pengumpulan, pentaksiran dan penggunaan maklumat untuk menolong guru membuat keputusan yang lebih baik dalam bilik darjah. Justeru itu, melihat kepada perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) masa kini kajian ini cuba membuktikan bahawa penilaian melalui internet adalah berkesan dan dapat menarik minat murid menjadikan penilaian ini suatu proses pembelajaran kendiri bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 1.3 Kerangka Konsep Kerangka konsep bagi kajian ini ditunjukkan pada Rajah 1.1 di bawah. Ia menunjukkan perkaitan antara proses pembelajaran bebas sebagai pemboleh ubah bebas dan hasil pembelajaran sebagai pemboleh ubah bersandar (bergerakbalas). Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam kajian ini ialah kaedah penilaian interaktif melalui internet dan kaedah penilaian konvensional. Kedua-dua kaedah penilaian ini akan dinilai keberkesanannya berdasarkan kepada hasil yang akan diukur dalam bentuk pencapaian Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Seterusnya satu tinjauan melalui proses temu bual akan dilakukan terhadap guru-guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu tentang kelebihan penggunaan internet berbanding konvensional dalam aspek penilaian. 5

17 RAJAH 1.1 Kerangka Konsep Kajian Proses Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian Konvensional Penilaian Interaktif Melalui Internet Temu Bual 1.4 Matlamat Kajian Kajian ini bertujuan untuk menilai dan mendapat maklum balas tentang sejauh mana keberkesanan dan kelebihan penggunaan internet dalam proses penilaian berbanding dengan penilaian yang dijalankan secara konvensional bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu, fokus kepada tatabahasa iaitu penggunaan Kata Hubung dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. 6

18 1.4.1 Objektif Kajian Objektif bagi kajian yang dijalankan ialah untuk: a) Menentukan keberkesanan murid-murid menjawab soalan melalui internet berbanding secara konvensional. b) Menentukan kelebihan penggunaan internet dalam proses penilaian berbanding kaedah konvensional Soalan Kajian Kajian yang dijalankan merangkumi perkara seperti berikut: a) Adakah terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara kaedah penilaian menjawab soalan melalui internet dengan kaedah penilaian secara konvensional. b) Apakah terdapat kelebihan kaedah penilaian melalui internet bagi guru berbanding penilaian secara konvensional Hipotesis Kajian Dalam kajian ini hipotesis nul yang ingin dikaji ialah: H o : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min skor ujian penilaian secara konvensional dan penilaian melalui internet. 7

19 1.5 Kepentingan Kajian Kajian yang dibuat mempunyai kepentingan untuk renungan dan penilaian pihakpihak berikut: Kepada Guru Dan Pelajar Menyedarkan para guru tentang kelebihan penggunaan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya proses penilaian serta memberi rangsangan, motivasi dan minat untuk murid-murid menggunakan proses penilaian yang berterusan sebagai suatu proses pembelajaran secara kendiri Kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Agar pihak Jabatan Pelajaran Negeri memberi penekanan terhadap kepentingan penggunaan internet dalam proses P&P khususnya dalam aspek penilaian dan tidak hanya terikat dengan penilaian secara konvensional semata-mata. Di sini JPN boleh menggunakan soalansoalan terkumpul (bank soalan) bagi menghasilkan suatu laman interaktif secara online atau pun offline. 8

20 1.5.3 Kepada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Diharap pihak KPM dengan menggunakan segala kepakaran yang ada atau dengan kerjasama pihak tertentu, dapat menghasilkan suatu laman interaktif melalui internet secara percuma atau dengan bayaran yang minimun iaitu laman penilaian atau latihan menjawab soalan mengikut sukatan pelajaran terkini bagi membantu murid-murid membuat latihan secara kendiri di samping dapat menggunakan kemudahan internet yang dibekalkan secara optimun. 1.6 Batasan Kajian Kajian ini menumpukan aspek tatabahasa iaitu berkaitan penggunaan Kata Hubung dalam ayat bahasa Melayu. Dalam kajian yang dibuat, ianya melibatkan beberapa buah kelas Tahun 6 dengan mengumpul 30 orang murid daripada keseluruhan murid Tahun 6 yang terhad kepada sebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Mereka ini merupakan sampel perwakilan sebenar untuk sebuah sekolah yang ingin dikaji. Oleh itu, hasil dapatan kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pelajar Tahun 6 sekolah rendah di seluruh negara. 9

21 Dalam kajian yang akan dibuat ini, murid-murid eksperimen terlebih dahulu akan melalui proses pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya mereka ini akan melalui pula proses penilaian. Di sinilah murid-murid eksperimen ini akan melalui dua kaedah penilaian yang berbeza iaitu pertamanya, melalui kaedah konvensional dan keduanya kaedah penilaian melalui internet untuk dibuat perbandingan keberkesanan dua kaedah tersebut. Dalam kajian ini akan wujud beberapa kesukaran dari segi kemudahan peralatan ICT iaitu bilangan komputer terhad yang terdapat di makmal komputer sekolah. Begitu juga dengan talian internet yang kemungkinan mengalami gangguan talian atau berlaku talian yang tidak dapat menampung kepada akses yang banyak. Oleh itu beberapa pendekatan akan diambil, seperti menjalankan eksperimen dalam kumpulan kecil secara berperingkat-peringkat dalam jangka masa yang sama. 1.7 Definisi Istilah Beberapa istilah telah digunakan dalam kajian adalah seperti berikut: Keberkesanan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP, 1994) mendefinisikan keberkesanan sebagai perihal berkesan atau berkesannya sesuatu tindakan, perubahan dan sebagainya. Dalam kajian ini, keberkesanan adalah merujuk kepada 10

22 sejauh mana penggunaan internet memberi kesan dalam proses penilaian Mata Pelajaran Bahasa Melayu bagi aspek yang diajar Penilaian Merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP,1994) juga, penilaian didefinisikan sebagai perihal perbuatan menilai atau pentaksiran. Dalam konteks kajian ini, penilaian adalah proses atau prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam mentaksir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian proses pembelajaran, kemahiran atau sikap Kata Hubung Merujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008), kata hubung juga dikenali kata penyambung ayat iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis, yang dikenali sebagai ayat majmuk Bahasa Melayu Mata Pelajaran Bahasa Melayu bertujuan melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan peranannya sebagai bahasa ilmu (KPM, 2003). Dalam konteks kajian ini, Mata Pelajaran Bahasa Melayu adalah merujuk kepada proses pengajaran dan 11

23 pembelajaran yang melibatkan penyampaian dan penerimaan isi kandungan yang berkaitan sesuatu tajuk yang diajar pada masa berkenaan Melalui Internet Internet atau WWW (World Wide Web) merupakan satu sistem rangkaian kawasan meluas (WAN) yang membolehkan komputer berkomunikasi antara satu sama lain melalui pelbagai media komunikasi. Dalam konteks kajian ini, melalui internet adalah merujuk kepada sistem pembelajaran interaktif melalui internet iaitu dengan menggunakan laman web, Berbanding Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP,1994) mendefinisikan berbanding ialah dibandingkan. Oleh itu, dalam konteks kajian ini berbanding adalah merujuk kepada perbandingan antara kaedah penilaian secara konvensional dengan kaedah penilaian menggunakan internet Konvensional Dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP,1994) mendefinisikan konvensional mengikut atau sebagaimana yang ditentukan oleh kovensi, biasa atau sebagaimana kebiasaannya. Dalam konteks kajian ini, 12

24 konvensional adalah merujuk kepada proses penilaian yang biasa dilakukan iaitu mengedar kertas soalan dan kertas jawapan kemudian pelajar menanda kertas jawapan dengan pensel. 1.8 Kesimpulan Penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu khususnya dalam aspek penilaian merupakan suatu dimensi baru kepada murid sekolah rendah untuk beralih dari kaedah penilaian secara konvensional kepada penilaian secara interaktif melalui internet. Dengan berkembangnya ICT dan mengambil kira kemudahan ICT dan internet yang dibekalkan oleh KPM di sekolah-sekolah, suatu kaedah penilaian baru perlu diteroka dan dimajukan sebagai suatu proses P&P. Internet amat berpotensi membuatkan P&P lebih menarik dan bermakna. Dengan kemudahan yang sedia ada, terpulanglah kepada guru untuk membawa penggunaan internet dalam proses pembelajaran murid-murid. Walaupun akses ke talian internet masih belum stabil tetapi kemudahan untuk menggunakan internet terdapat di mana-mana; di rumah, perpustakaan awam, pusat beli-belah dan lain-lain dapat dimanafaatkan dengan sebaik mungkin. Sudah pasti proses pembelajaran menggunakan program interaktif melalui internet menyeronokkan murid-murid dan memudahkan proses pengajaran guru. Di samping itu, ia juga 13

25 merupakan kaedah paling cepat dan berkesan untuk menyemai budaya celik komputer di kalangan pelajar dan warga sekolah. Justeru itu, KPM perlu menilai penggunaannya bagi membantu pelajar dan guru di sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutamanya dalam aspek penilaian. 14

26 BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pendahuluan Dalam bab ini pengkaji akan mengemukakan pendapat dan hasil dapatan kajian oleh pengkaji tempatan dan luar negara berkaitan dengan aspek penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, kualiti sesuatu pembelajaran dan pengajaran diukur melalui objektif pengajaran yang pelajar dapat capai sewaktu sesi pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Justeru itu pengkaji akan menjalankan proses P&P dan seterusnya pengkaji akan melakukan proses penilaian terhadap P&P tersebut. Di sini pengkaji ingin melihat dan menilai keberkesanan proses penilaian ke atas pembelajaran bagi aspek Tatabahasa Bahasa Melayu Tahun 6 bagi tajuk berkaitan Kata Hubung yang dijalankan dengan menggunakan dua kaedah penilaian iaitu penilaian secara interaktif melalui internet melalui tapak web dan penilaian melalui kaedah konvensional dengan menggunakan kertas dan pensel. Dari penilaian yang dilakukan ini, pengkaji

27 akan membuat perbandingan hasil dapatan ke atas murid-murid dari kumpulan eksperimen bagi meninjau keberkesanan program penilaian yang dikaji. Seterusnya pengkaji juga melakukan temu bual terhadap guru tentang kelebihan program atau internet khusus dalam aspek penilaian yang digunakan, berbanding dengan penilaian secara konvensional. 2.2 Teori Berkaitan Penilaian dianggap sebahagian daripada proses P&P. Penilaian juga penting bagi menentu atau melihat sejauh mana sesuatu proses P&P itu berjaya mencapai objektifnya. Rajah 2.1 dapat memperlihatkan bagaimana penilaian, proses pengajaran dan pembelajaran bertindakbalas di antara satu sama lain bagi mencapai matlamat yang dijangkakan. 16

28 RAJAH 2.1 Tindakbalas Antara Penilaian, Pengajaran dan Pembelajaran Penilaian MATLAMAT Pengajaran Pembelajaran Penilaian dalam kelas biasanya mengutamakan penilaian formatif, iaitu mengesan perkembangan pembelajaran dengan segera untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid-murid. Manakala penilaian sumatif dilakukan bagi tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh akan penguasaan dan tahap pencapaian murid-murid. Penilaian adalah lebih sesuai digunakan dalam proses P&P dan tidak hanya mengadakannya untuk tujuan ujian semata-mata. Ini adalah kerana melaluinya pelbagai pendekatan boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Tambahan pula, penilaian juga merangkumi ujian yang merupakan suatu alat yang bersistematik bagi menentukan prestasi atau peringkat pencapaian seseorang murid dalam sesuatu bidang atau kemahiran. Bentuk penilaian yang digunakan di sekolah-sekolah rendah meliputi pelbagai cara dan kaedah. Dua cara melaksanakannya; satu cara informal seperti 17

29 pemerhatian, soal jawab lisan atau kuiz dan satu cara lagi dalam bentuk formal seperti ujian pensel dan kertas yang dianggap konvensional berbanding dengan bentuk penilaian interaktif melalui internet. Justeru itu, dua kaedah penilaian akan digunakan dalam kajian ini dan semua aktiviti penilaian akan direkodkan supaya penganalisisan dapat dijalankan. Mengikut Tuckman (1975:12) iaitu merujuk buku Pedagogi Bahasa karangan Kamarudin Hj. Hashim, ujian bolehlah dijelaskan sebagai satu jenis atau kumpulan alat pengukuran yang biasanya digunakan untuk mengetahui tentang seseorang. Ia adalah alat pengukuran yang dapat memberikan sampel tingkah laku seseorang dengan cara menjawab soalan atau menyelesaikan masalah. 2.3 Kajian Berkaitan Antara kajian yang telah dijalankan adalah seperti berikut: Kajian Tempatan Kajian yang berkaitan dengan penilaian ini pernah dijalankan oleh Lihanna Borhan dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Tajuk kajian yang dilakukan ialah Penilaian Autentik Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Melalui Portfolio. Kajian yang dijalankan adalah 18

30 membincangkan dan mencari alternatif yang sesuai bagi menggantikan penilaian bertulis yang dilihat kurang sesuai bagi pendidikan awal kanakkanak. Dapatan daripada kajian ini, portfolio merupakan satu kaedah yang berpotensi memainkan peranan penting dalam pendidikan awal kanak-kanak dan juga dapat memenuhi kebanyakan fungsi dan objektif penilaian Kajian Luar Negara Menurut kajian yang dijalankan oleh Gay (1985) iaitu merujuk modul OUM HBEF3203 Pengukuran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Ini seterusnya membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Apabila menyentuh tentang ujian atau penilaian, Gagne (1970:3) dalam buku bertajuk Pedagogi Bahasa karangan Kamarudin Hj. Husin, memberi definisi ujian sebagai cara yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang individu kerana pembelajaran telah dikaitkan dengan perubahan tingkah laku. Oleh itu jelaslah bahawa ujian adalah satu cara yang sistematik dan harus dijalankan dengan baik dan mengikut peraturan-peraturan tertentu. 19

31 2.4 Kesimpulan Penilaian merupakan perkara yang penting dalam proses pendidikan. Ia melibatkan sejauh mana mutu dan kualiti dalam sesuatu perkara dapat dinilai. Justeru itu, penilaian dalam proses P&P perlu dilakukan sama ada ianya dilakukan secara formal atau tidak formal adalah untuk menentukan penguasaan pelajar terhadap kemahiran, pengetahuan dan kebolehannya. Malah, penilaian dilakukan untuk mengesan perkembangan pelajar dari segi nilai dan sikap serta membantu guru dalam mempertingkatkan pengajaran mereka agar lebih berkesan. Walau bagaimanapun dalam zaman ledakan ICT kini, internet telah membolehkan perkhidmatan dan program latihan disalurkan melalui talian dan dapat diakses secara jarak jauh. Proses penilaian melalui internet ini memberi impak pembelajaran atau peluang yang lebih luas kepada pelajar menerusi penglibatan aktif, interaktif, koloboratif dan seterusnya menggalakkan pembelajaran kendiri. Pengalaman pembelajaran khususnya dalam aspek penilaian boleh diperolehi menerusi penggunaan internet, tidak hanya berada dalam lingkungan kelas atau penggunaan kertas dan pensel sahaja; malah penggunaan internet mampu menambah nilai pembelajaran sekiranya diurus dalam persekitaran pembelajaran yang sesuai. 20

32 Di dalam bab ini pengkaji membuat tinjauan kajian yang berkaitan dengan penggunaan internet dalam proses penilaian sebagai suatu prospek pembelajaran kendiri. Pengkaji juga ada mengemukakan beberapa teori dan model yang menerangkan tentang pendapat atau kelebihan internet berbanding dengan kaedah penilaian konvensional. Berdasarkan kajian penggunaan internet, diharapkan proses penilaian interaktif melalui internet akan memberi kesan positif ke atas pencapaian pelajar yang dikaji di dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu. 21

33 BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pendahuluan Kajian yang akan dijalankan ini adalah untuk melihat sama ada kaedah penilaian interaktif melalui internet dapat menunjukkan keberkesanan atau menjejaskan pencapaian murid dalam aspek berkaitan tatabahasa iaitu Kata Hubung bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 6. Justeru itu beberapa aspek akan diguna dan diambil kira dalam kajian ini adalah seperti reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, alat-alat kajian dan tatacara pengutipan serta penganalisisan data. 3.2 Reka Bentuk Kajian Kajian ini akan menggunakan reka bentuk kajian eksperimen dan juga tinjauan, bagi membandingkan keberkesanan kaedah penilaian melalui internet dengan kaedah biasa iaitu penilaian secara konvensional. Kajian ini akan dijalankan ke

34 atas sekumpulan murid eksperimen yang mempunyai kebolehan atau pencapaian yang pelbagai. Murid-murid kumpulan eksperimen ini akan diberikan borang maklumat pelajar (Lampiran A). Borang berkenaan disediakan bagi mengetahui beberapa aspek seperti jantina, umur, status pekerjaan ibu bapa, kemudahan dan pengetahuan tentang penggunaan komputer atau internet. Seterusnya murid-murid kumpulan eksperimen akan menjalani proses pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk yang berkaitan dalam tempoh masa yang tertentu. Setelah proses pengajaran dan pembelajaran ini selesai, murid kumpulan eksperimen akan melalui proses menjawab soalan atau menjalani penilaian terhadap aspek yang diajar melalui dua kaedah iaitu pertamanya, murid ini akan dibekalkan soalan berkaitan Kata Hubung Bahasa Melayu dalam bentuk objektif (Lampiran B) dan dikehendaki menjawab soalan secara konvensional dengan menanda pada kertas jawapan. Kertas jawapan ini akan dikumpul dan disemak hasil dapatannya. Seterusnya kumpulan eksperimen ini juga akan dinilai melalui penggunaan internet iaitu murid menjawab soalan secara online di mana soalannya (Lampiran C) adalah sama tetapi kedudukan soalan adalah berubah. Kertas ujian juga akan disemak dan hasil dapatannya dibuat secara automatik melalui internet. Kedua-dua kaedah penilaian ini akan dibuat perbandingan dari segi gred pencapaian atau skor yang mereka perolehi. 23

35 Di akhir eksperimen atau kajian ini, pengkaji juga membuat tinjauan tentang kelebihan menggunakan kaedah penilaian melalui internet berbanding konvensional dengan mengadakan temu bual terhadap guru-guru bahasa Melayu di sekolah kajian ini dijalankan. Reka bentuk kajian adalah seperti rajah di bawah: RAJAH 3.1 Aliran Reka Bentuk Kajian Penilaian Konvensional Borang Soal Selidik Proses Pengajaran dan Pembelajaran Temu Bual Guru Penilaian Melalui Internet 24

36 3.3 Populasi dan Sampel Kajian Kajian ini akan dijalankan di sebuah sekolah rendah di daerah Kuala Terengganu, Terengganu iaitu di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang. Populasi kajian terdiri dari murid Tahun 6 sekolah tersebut iaitu seramai 115 orang murid. Sampel kajian pula terdiri dari 3 buah kelas Tahun 6 iaitu 13 orang murid dari Kelas 6 Amanah (6A), 12 orang murid dari Kelas 6 Ikhlas (6I) dan 5 orang murid dari Kelas 6 Taqwa (6T) iaitu berjumlah 30 orang murid yang merupakan 26% daripada keseluruhan murid Tahun 6 di sekolah tersebut. Pemilihan sampel ini juga menggunakan kaedah persampelan kelompok sebagai kumpulan eksperimen di mana pemilihan murid diambil dari tiga kumpulan kelas untuk sampel kajian. Murid-murid yang dijadikan sampel ini juga adalah terdiri dari kalangan murid pelbagai pencapaian dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu. 3.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang akan digunakan di dalam kajian ini ialah borang soal selidik maklumat pelajar, satu set soalan penilaian konvensional dan tapak laman web pembelajaran interaktif melalui internet ( 25

37 3.4.1 Pembangunan Instrumen Kajian Borang Maklumat Pelajar Borang maklumat pelajar diberikan kepada semua pelajar yang terlibat dalam kajian yang akan dijalankan. Ia mengandungi maklumat seperti nama, jantina, keturunan, latar belakang pekerjaan ibu bapa dan kebolehan dan kemudahan tentang komputer atau internet (Lampiran A). Penilaian Kertas soalan (penilaian secara konvensional) dan penggunaan internet melalui laman web akan diguna atau diberikan kepada semua murid yang terlibat dalam kajian ini. Penilaian ini dibuat setelah murid kumpulan eksperimen telah habis proses pembelajaran bagi tajuk yang akan dinilai. Penilaian ini adalah bertujuan untuk menentukan tahap pencapaian bagi aspek atau tajuk yang diajarkan. Soalan yang terdapat pada kertas soalan dengan soalan dalam internet adalah sama dari segi kandungan yang disoal tetapi kedudukan soalan adalah berbeza. Soalan yang akan diberikan kepada murid adalah menepati Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 26

38 Temu Bual Pengkaji akan menemu bual guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu bagi mendapat pandangan tentang persoalan; adakah terdapat kelebihan penggunaan internet dalam aspek penilaian berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional Pemboleh Ubah Kajian Pemboleh ubah bagi kajian ini ialah kaedah penilaian yang digunakan ke atas sampel atau kumpulan eksperimen iaitu penilaian secara interaktif dengan menggunakan internet di atas tapak website yang telah ditentukan. 3.5 Tatacara Pengutipan Data Pengumpulan data akan dijalankan oleh pengkaji terhadap murid-murid yang terlibat dalam kumpulan eksperimen. Pengumpulan data dalam kajian ini juga akan dibuat dengan dua kaedah penilaian yang berbeza iaitu penilaian atau ujian secara konvensional dan ujian interaktif melalui internet. Setiap ujian mengandungi 25 soalan bagi setiap kaedah yang digunakan untuk dijawab secara individu. Masa yang diperuntukan adalah 30 minit untuk setiap ujian. Manakala 27

39 maklumat tentang kelebihan penilaian menggunakan internet berbanding konvensional akan dijalan secara tinjauan dengan menemu bual guru-guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu. 3.6 Tatacara Penganalisisan Data Data yang akan diperolehi daripada kedua-dua kaedah penilaian, iaitu penilaian secara konvensional dan penilaian melalui internet akan dianalisis dan dibuat perbandingan dengan menggunakan program Statistical for social science (SPSS). Manakala ujian pengesanan dianalisis dengan menggunakan Ujian-t. 3.7 Kesimpulan Kajian ini menggunakan reka bentuk eksperimen dan tinjauan. Kumpulan eksperimen adalah seramai 30 orang murid dari tiga buah kelas Tahun 6 iaitu 15 orang murid dari Kelas 6 Amanah, 10 orang murid dari Kelas 6 Ikhlas dan 5 orang murid dari Kelas 6 Taqwa Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Kumpulan eksperimen ini akan menjawab soalan melalui dua kaedah yang telah ditetapkan. Keputusan yang diperolehi dari ujian tersebut akan dikumpul dan dianalisis. Manakala tinjauan kelebihan penilaian menggunakan 28

40 internet pula hanya melibatkan temu bual dengan lima orang guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu di sekolah berkenaan. Adalah diharapkan keputusan ujian atau penilaian interaktif melalui internet dapat memberikan kesan yang positif atau sekurang-kurangnya kaedah tersebut tidak menjejaskan pencapaian murid berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional. Dengan kemajuan ICT, diharap ianya memberi dimensi baru dalam aspek penilaian bagi membantu mempertingkatkan lagi proses pembelajaran murid di sekolah. Manakala aplikasi internet diharap memberi banyak kelebihan kepada guru-guru keseluruhannya dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti khususnya dalam melaksanakan proses penilaian secara berterusan. 29

41 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1 Pendahuluan Bab ini menganalisis dapatan kajian secara deskriptif dan inferensi. Dapatan yang diperoleh dikategorikan mengikut penggredan A, B, C (lulus), D dan E (gagal) seperti dalam Jadual 4.1 di bawah. JADUAL 4.1 Kategori Gred dan Skor Markah Gred Skor Markah (%) Kategori A Lulus B Lulus C Lulus D Gagal E 0-19 Gagal Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu

42 Dalam analisis deskriptif dan inferensi yang dilaksanakan ini, adalah menggunakan perisian Statistical for social science (SPSS). Ini adalah untuk menguji kesignifikan kajian yang telah dijalankan dan membuat perbandingan hasil dapatan antara kaedah penilaian secara konvensional dan kaedah menjawab melalui internet. 4.2 Profil Responden Seramai 30 orang responden merupakan murid Tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu telah diambil untuk kajian ini, di mana 13 orang murid adalah dari Kelas 6 Amanah, 12 orang murid dari Kelas 6 Ikhlas dan 5 orang murid dari Kelas 6 Taqwa. Senarai responden seperti mana Jadual 4.2. Murid-murid dari ketiga-tiga kelas ini terdiri daripada murid yang berstatus baik, sederhana dan lemah dalam pencapaian akademik di sekolah. Pemilihan murid pelbagai kelas ini adalah bagi memastikan kajian yang dijalankan ini mempunyai kesahan dan mencapai matlamat. 31

43 JADUAL 4.2 Senarai Responden Kajian BIL NAMA MURID NO.SURAT BERANAK JANTINA KELAS 1 AHMAD ASYRAF B. MOHAMAD ZAID AJ L 6 A 2 AHMAD NASRUL ZAHRIN B. AHMAD ZAMRI AJ L 6 A 3 AIMAN IKHMAL B.ALIZAM AI L 6 A 4 AMIR AIZAT B. MOHAMAT AH L 6 A 5 MUHAMAD AFIQ AFLAH B.AZMI AH L 6 A 6 MUHD ASHRAF ZAINUDDIN B.ABDUL AZIZ AH L 6 A 7 FARAH LIYANA BT. ROSLI AH P 6 A 8 NUR AYUNI BT. MAT ISA AJ P 6 A 9 NUR IZATIAINI BT. HISHAMLIZA AH P 6 A 10 NURSHAMIRA BT.ABD. AZIZ AG P 6 A 11 PUTERI NUR AIDA BT. ADAM L P 6 A 12 SALWA AZIERA BT. MAT SHAM AH P 6 A 13 WAN NURUL NABILA BT. WAN BAHARUDDIN AJ P 6 A 14 MOHAMAD ANIQ AIDY B. AJ L 6 I 15 MOHAMAD ILMAN HAKIM B. KAMARULZAMAN AH L 6 I 16 MOHD NAJMI BASIL B. MUSTAFFA AH L 6 I 17 MOHD SAIFUDDIN B. MUSA AH L 6 I 18 MUHAMAD MUSTAQIM B. MAZLAN AG L 6 I 19 MUHAMMAD ASRI B. AWANG AH L 6 I 20 AMINAH SYARAH BT. ALIAS AH P 6 I 21 MIMI SYAZWANIE BT. SABRI AH P 6 I 22 NUR SYUHADA BT. ALI AI P 6 I 23 NURUL AIN NASUHA BT. RAZALI AJ P 6 I 24 ZAINAB BT. MOHD LOFFI AH P 6 I 25 ZUFARHANI BT. ZAKARIA AH P 6 I 26 MUHAMAD AIMAN B. ABDUL GHANI AJ L 6 T 27 MUHAMAD HAFIZUL AIMAN B. MAT HUSSAIN AJ L 6 T 28 NAUFAL B. MOHD AZAM L L 6 T 29 SHAHRULRIZAM B. MUHAMMAD AH L 6 T 30 NUR SYUHADA BT. MAMAT LI P 6 T 32

44 Manakala taburan responden mengikut jantina ditunjukkan oleh Jadual 4.3 iaitu 100% sampel adalah berbangsa Melayu. Taburan responden mengikut jantina ialah 56.7% atau 17 orang adalah responden lelaki. Manakala 43.3% atau 13 orang adalah responden perempuan. Merujuk jadual di bawah, murid lelaki adalah melebihi murid perempuan iaitu seramai 4 orang (14%). JADUAL 4.3 Taburan Responden Mengikut Jantina Jantina Murid Frekuensi Peratus Lelaki Perempuan Jumlah Dari segi latarbelakang pekerjaan ibu bapa responden, merujuk Jadual 4.4 didapati 13 orang atau 43.3% bapa responden adalah bekerja dengan kerajaan. Bapa responden yang bekerja swasta pula ialah 5 orang iaitu 16.7%. Manakala 12 orang atau 40% adalah bapa responden yang bekerja sendiri. Analisis maklumat tentang pekerjaan ibu pula boleh dilihat pada Jadual 4.5, iaitu seramai 4 orang atau 13.3% adalah bekerja kerajaan, 2 orang atau 6.7% bekerja swasta, 5 orang atau 16.7% bekerja sendiri dan seramai 19 orang atau 63.3% mewakili ibu responden yang tidak bekerja atau suri rumah sepenuh masa. 33

45 JADUAL 4.4 Taburan Pekerjaan Bapa Responden Jenis Pekerjaan Frekuensi Peratus Kerajaan Swasta Sendiri Tidak Bekerja 0 0 Jumlah JADUAL 4.5 Taburan Pekerjaan Ibu Responden Jenis Pekerjaan Frekuensi Peratus Kerajaan Swasta Sendiri Tidak Bekerja Jumlah

46 Berhubung tentang kemudahan komputer responden, didapati semua responden iaitu 100% responden mempunyai kemudahan komputer di rumah. Manakala kemudahan internet pula iaitu merujuk pada Jadual 4.6, didapati 15 orang responden iaitu 50% mempunyai kemudahan internet di rumah dan 15 orang atau 50% tiada kemudahan tersebut. JADUAL 4.6 Taburan Kemudahan Internet Responden Jenis Pekerjaan Frekuensi Peratus Mempunyai Internet Tiada Internet Jumlah Berkaitan tentang tentang kebolehan menggunakan komputer, dapat dilihat pada Jadual 4.7 dimana 27 orang atau 90% responden boleh menggunakan komputer. Manakala hanya 3 orang responden atau 10% tidak boleh menggunakan komputer atau berada pada tahap lemah dalam penggunaan komputer. Analisis tentang kemahiran menggunakan internet pula dapat dilihat pada Jadual 4.8, iaitu 21 orang atau 70% responden boleh menggunakan internet dan 9 orang atau 30% responden tidak mempunyai kemahiran tersebut. 35

47 JADUAL 4.7 Taburan Kebolehan Menggunakan Komputer Responden Jenis Pekerjaan Frekuensi Peratus Boleh Menggunakan Komputer Tidak Boleh Menggunakan Komputer 3 10 Jumlah JADUAL 4.8 Taburan Kebolehan Menggunakan Internet Responden Jenis Pekerjaan Frekuensi Peratus Boleh Menggunakan Internet Tidak Boleh Menggunakan Internet 9 30 Jumlah

48 4.3 Analisis Dapatan Kajian Secara Deskriptif Dapatan ini akan memperihalkan analisis pencapaian antara kaedah penilaian secara konvensional dan kaedah penilaian melalui internet (Lampiran D). Antara pencapaian yang akan dihuraikan meliputi: i. Min skor pencapaian murid penilaian secara konvensional. ii. Min skor pencapaian murid penilaian melalui internet. iii. Perbezaan min skor pencapaian penilaian secara konvensional dan penilaian melalui internet Skor Pencapaian Ujian Penilaian Secara Konvensional JADUAL 4.9 Skor Pencapaian Gred dan Min Skor Ujian Penilaian Konvensional Gred Frekuensi Peratus A B C D 0 0 E 0 0 Jumlah n = 30 min skor =

49 Merujuk hasil analisis dapatan kajian mengikut gred seperti dalam Jadual 4.9 di atas, tahap pencapaian responden dalam aspek Kata Hubung Bahasa Melayu adalah tinggi. Ini kerana 26 orang responden iaitu 86.7% lulus dengan memperolehi Gred A. Seramai 3 orang responden pula iaitu 10% memperlehi Gred B. Manakala seorang murid iaitu 3.3% memperolehi Gred C. Min skor pencapaian pula ialah Skor Pencapaian Ujian Penilaian Melalui Internet JADUAL 4.10 Skor Pencapaian Gred dan Min Skor Ujian Penilaian Melalui Internet Gred Frekuensi Peratus A B C 0 0 D 0 0 E 0 0 Jumlah n = 30 min skor =

50 Berdasarkan Jadual 4.10, murid yang mendapat Gred A adalah seramai 26 orang iaitu 86.7%. Keadaan ini memperlihatkan persamaan pencapaian dengan penilaian konvensional. Gred B pula meningkat kepada 4 orang iaitu 13.3%, berlaku peningkatan sebanyak 3.3% berbanding pencapaian penilaian konvensional. Min skor pencapaian berada pada aras yang lebih tinggi iaitu Perbezaan Min Skor Ujian Konvensional dan Ujian Melalui Internet Berdasarkan Jadual 4.11 di bawah, min ujian penilaian konvensional ialah 88.3 dan ujian penilaian melalui internet Ini menunjukkan terdapat hanya sedikit perbezaan min antara kedua-dua kaedah penilaian yang digunakan iaitu sebanyak 1.6. Ini bermakna tahap pencapaian kedua-dua kaedah iaitu kaedah penilaian konvensional dan kaedah penilaian melalui internet adalah hampir sama. JADUAL 4.11 Perbezaan Min Skor Ujian Konvensional dan Ujian Melalui Internet Pemboleh Ubah Bil Min Penilaian Konvensional Penilaian Melalui Internet Perbezaan Min

51 4.3.4 Kesimpulan Analisis Dapatan Kajian Secara Deskriptif Kesimpulan yang dapat dibuat daripada analisis dapatan secara deskriptif menunjukkan terdapat sedikit peningkatan pencapaian daripada ujian penilaian secara konvensonal (min skor = 88.9) kepada ujian penilaian melalui internet (min skor = 89.9). Perbandingan kedua-dua kaedah penilaian ini memperlihatkan perbezaan min skor hanya sebanyak 1.6. Oleh yang demikian, kaedah penilaian melalui internet dilihat tidak menjejaskan pencapaian murid malah sedikit sebanyak memperlihatkan peningkatan pencapaian mereka dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu, khususnya dalam aspek Kata Hubung Bahasa Melayu. 4.4 Dapatan Inferensi Dapatan inferensi yang akan dibincangkan lebih untuk menguji hipotesis kajian sama ada ia perlu diterima atau ditolak. Keputusan menerima atau menolak hipotesis dibuat berdasarkan Ujian-t dengan aras keyakinan yang dibuat menggunakan perisian SPSS 13.0 melalui analisis Compare Means Paired Sample T - Test. 40

52 4.4.1 Pengujian Hipotesis H o : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min skor ujian penilaian secara konvensional dan penilaian melalui internet. JADUAL 4.12 Keputusan Ujian-t Penilaian Konvensional dan Penilaian Melalui Internet Perbezaan Selang Keyakinan Nilai-t Nilai-p Min S. Piawai Bawah Atas * Signifikan pada aras keyakinan Merujuk Jadual 4.12, hasil ujian-t menunjukkan t = berada di dalam selang keyakinan iaitu antara dan Oleh sebab nilai p =.289 > 0.025, maka H o tidak dapat ditolak secara signifikan. Ini memberikan kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan min skor pencapaian ujian penilaian secara konvensional dan ujian penilaian melalui internet. 41

53 4.5 Dapatan Temu Bual Berdasarkan temu bual dengan 5 orang guru, dapatan menunjukkan bahawa semua guru yang ditemu bual bersetuju tentang kelebihan penggunaan internet khusus dalam aspek penilaian dan dijangka boleh membantu meningkatkan pencapaian murid jika diguna secara sistematik. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan kaedah penilaian tersebut berbanding penilaian secara konvensional. Berikut adalah transkripsi dialog temu bual yang telah dijalankan antara pengkaji dengan 5 orang guru Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, bertujuan mendapatkan maklum balas tentang kelebihan kaedah penilaian melalui internet bagi guru berbanding penilaian secara konvensional. Nota: Singkatan yang digunakan dalam transkripsi: P = Pengkaji G = Guru Temu Bual Satu P : Pada pandangan cikgu, adakah penggunaan internet dalam aspek penilaian mempunyai kelebihan berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional? 42

54 G: Sebenarnya saya kurang pandai tentang internet, sikit-sikit bolehlah. Saya pun tak pernah menggunakan internet khususnya dalam aspek penilaian yang ditanya tapi pada pendapat saya, internet banyak kelebihan. Contoh dapat mudahkan urusan dan cepat dalam pemeriksaan soalan dan pemberian markah. Saya harap diberikan pendedahan tentang penggunaannya Temu Bual Dua P : Pada pandangan cikgu, adakah penggunaan internet dalam aspek penilaian mempunyai kelebihan berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional? G: Biasanya kita guna kertas nak buat penilaian tapi guna internet belum pernah. Internet memanglah banyak kelebihan...cikgu mungkin tak perlu periksa kertas sebab komputer yang buat, kertas pun jimat. Tapi kebanyakan cikgu lebih selesa guna kertas sebab nak guna internet kadang-kadang ambil banyak masa. Saya cadangkan ada seorang yang jaga dan kekal berada di makmal untuk bantu guru Temu Bual Tiga P : Pada pandangan cikgu, adakah penggunaan internet dalam aspek penilaian mempunyai kelebihan berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional? 43

55 G: Penilaian melalui internet memang bagus sebab saya lihat dapat jimat kos kertas. Lagipun saya rasa dengan internet, cikgu tidak perlu periksa kertas sebab komputer yang buat. Setahu saya juga, penilaian dalam internet boleh diulang-ulang sehingga murid capai target tapi dengan kertas payah sikit, kena fotostat lainlah. Tapi nak guna internet ni, saya cadangkan sekolah perlu ada teknisyen, boleh tolong cikgu masa nak guna di makmal. Kadangkadang masa habis begitu saja. Internet pun kadang-kadang lambat nak boleh dan ianya mengganggu kelancaran proses P&P Temu Bual Empat P : Pada pandangan cikgu, adakah penggunaan internet dalam aspek penilaian mempunyai kelebihan berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional? G: Pada pendapat saya ianya memang baik sebab tak perlu guna kertas tapi guru perlu mempunyai kemahiran tentang komputer. Perlu adakan kursus, mungkin cikgu boleh guna internet buat penilaian. Tapi kita dah biasa guna kertas senang nak ulang kaji berbanding internet. 44

56 4.5.5 Temu Bual Lima P : Pada pandangan cikgu, adakah penggunaan internet dalam aspek penilaian mempunyai kelebihan berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional? G: Bagi saya, buat penilaian guna internet memang bagus sebab mudahkan cikgu dan jimat kertas. Tapi masalahnya kalau guna makmal tak semua murid dapat menggunakan komputer sebab komputer tak cukup. Susah jugak nak buat ujian. Saya lihat, masalah ni perlu diatasi dulu dan internet pun kena stabil. Saya rasa kalau masalah ni diatasi mungkin kita boleh buat ujian guna internet. 4.6 Kesimpulan Kebanyakan responden mempunyai latar belakang pencapaian bahasa Melayu bagi Kemahiran Kata Hubung yang baik. Ini berdasarkan analisis ujian penilaian konvensional yang dijalankan. Terdapat perbezaan min skor setelah dijalankan ujian penilaian dengan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah penilaian secara konvensional dan kaedah penilaian melalui internet. Namun begitu, kaedah penilaian melalui internet memperlihatkan kesan yang positif dan tidak menjejaskan pencapaian murid dengan menunjukkan peningkatan peratusan. Ini berdasarkan terdapatnya peningkatan min skor kaedah penilaian melalui internet 45

57 yang digunakan iaitu sebanyak 89.9 berbanding min skor menggunakan kaedah penilaian secara konvensional yang berada pada tahap 88.3 dengan perbezaannya adalah 1.6 sahaja. Manakala dalam temu bual yang dijalankan terhadap guru, tidak dinafikan bahawa internet banyak memberi kelebihan jika dapat diurus dengan baik. Penggunaan internet khususnya dalam aspek penilaian dapat menjimatkan kos dan meringankan beban guru. Walau bagaimanapun beberapa masalah mengganggu pelaksanaannya di sekolah seperti aspek kemahiran guru, talian internet yang tidak stabil, kemudahan komputer dan akses internet yang terbatas, perlu diberi perhatian khusus oleh pihak tertentu sekiranya penilaian melalui internet ini ingin dimaju atau dilaksanakan sepenuhnya. 46

58 BAB 5 PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan tentang ringkasan kajian, perbincangan dapatan kajian, rumusan kajian, implikasi dapatan kajian dan cadangan-cadangan kajian lanjutan. 5.2 Ringkasan Kajian Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah penilaian melalui internet berbanding penilaian secara konvensional bagi tajuk Kata Hubung Bahasa Melayu Tahun 6. Kajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah rendah dalam daerah Kuala Terengganu, iaitu Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang. Populasi kajian terdiri daripada semua murid tahun enam. Sampel kajian pula ialah 13 orang murid Kelas 6 Amanah, 12 orang murid Kelas 6 Ikhlas dan 5 orang murid Kelas 6 Taqwa.

59 Instrumen yang digunakan ialah ujian, dimana dua ujian dijalankan ke atas murid tersebut iaitu ujian penilaian secara konvensional dan ujian penilaian melalui internet. Kedua-dua ujian tersebut diberikan setelah kumpulan eksperimen tersebut menjalani proses P&P berkaitan tajuk yang berkaitan. Analisis data yang dibuat ialah mencari nilai min skor, perbandingan min skor dan ujian-t. Kesemua data dianalisis menggunakan perisian SPSS Min skor dan perbandingan min skor dianalisis menggunakan data deskriptif sementara Compare Means T-Test digunakan untuk menguji hipotesis nul yang melihat pemboleh ubah yang mempunyai dua kaedah berbeza. 5.3 Perbincangan Dapatan Kajian Kajian ini telah melihat hubungan antara kaedah penilaian dengan pencapaian murid. Kajian ini juga meneliti tentang perbezaan pencapaian murid apabila menggunakan kaedah penilaian melalui internet berbanding kaedah penilaian secara konvensional Pencapaian Min Skor Ujian Penilaian Secara Konvensional Kajian ini telah mendapati min skor pencapaian ujian penilaian secara konvensional adalah pada tahap Dapatan ini adalah merujuk kepada 48

60 pencapaian gred responden dalam penilaian yang dibuat secara konvensional dimana seramai 26 (86.7%) memperolehi gred A, 3 orang (10%) memperolehi gred B dan seorang (3.3%) memperolehi gred C adalah berada pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pengetahuan responden bagi penilaian soalan Kata Hubung Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 6 secara konvensional adalah baik Pencapaian Min Skor Ujian Penilaian Melalui Internet Kajian yang dijalankan telah mendapati, min skor bagi penilaian melalui internet berada pada tahap yang lebih tinggi iaitu Pencapaian gred responden pula adalah seramai 26 orang (86.7%) memperolehi A dan seramai 4 orang (13.3%) memperolehi gred B. Dapatan kajian ini memperlihatkan terdapat sedikit peningkatan pencapaian dari penggunaan aplikasi internet bagi menjawab soalan penilaian Kata Hubung Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 6 yang dikemukakan Perbezaan Min Skor Pencapaian Ujian Penilaian Konvensional dan Ujian Penilaian Melalui Internet Kajian ini telah mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan min skor pencapaian ujian penilaian secara konvensional dan ujian penilaian melalui internet. Dapatan ini bermaksud pencapaian berdasarkan gred dengan menggunakan kedua-dua kaedah ini adalah hampir sama. Dengan 49

61 ini pencapaian ujian penilaian melalui internet dalam aspek Kata Hubung Mata Pelajaran Bahasa Melayu bagi 30 orang responden Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang tidak menjejaskan pencapaian responden berbanding dengan menggunakan ujian penilaian secara konvensional. 5.4 Kesimpulan Dapatan Kajian Kajian ini telah meneliti perbezaan min skor pencapaian yang terdapat antara responden yang menjalani kaedah penilaian secara konvensional dengan kaedah penilaian melalui internet. Dapatan kajian menunjukkan tiadanya perbezaan yang signifikan min skor pencapaian antara kaedah penilaian secara konvensional dengan kaedah penilaian melalui internet. Rumusan akhir yang dapat dibuat ialah kaedah penilaian melalui internet menunjukkan pencapaian yang setara dan tidak menjejaskan pencapaian responden berbanding penilaian yang dijalankan secara konvensional. Ini berdasarkan tiada perbezaan yang signifikan antara ujian penilaian melalui internet berbanding ujian penilaian secara konvensional. Manakala dalam dapatan temu bual yang dijalankan terhadap guru, menunjukkan bahawa internet mempunyai kelebihan dan kepentingannya dalam arus pembangunan ICT masa kini. Kemudahan internet sepatutnya dapat dimanafaatkan sepenuhnya dalam proses P&P khususnya dalam aspek penilaian 50

62 di samping memperbaiki kelemahan dalam beberapa aspek ICT di sekolahsekolah. Di bawah ini dinyatakan beberapa kelebihan internet daripada dapatan temu bual yang dibuat; Pemeriksaan jawapan secara automatik. Pemberian markah atau gred secara automatik. Menjimatkan kos penggunaan kertas. Murid dapat mengulang menjawab soalan sehingga mencapai tahap dikehendaki. Guru boleh memberi seberapa banyak soalan yang mampu dijawab oleh murid. 5.5 Implikasi Dapatan Kajian Dapatan kajian boleh memberi implikasi kepada murid-murid, guru, pentadbir dan penggubal dasar seperti yang dinyatakan di bawah Murid Murid menunjukkan minat dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam proses penilaian interaktif melalui internet yang dijalankan berbanding dengan kaedah penilaian secara konvensional yang telah biasa mereka 51

63 tempuhi. Aplikasi kaedah penilaian interaktif melalui internet memberi pengalaman baru kepada murid berinteraksi dengan komputer dan internet. Kaedah penilaian ini juga dilihat dapat menyediakan satu proses pembelajaran secara kendiri dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran murid dalam menggunakan komputer sebagai salah satu proses pembelajaran mereka. Murid memperlihatkan sikap yang positif dan amat berminat untuk beralih dari proses penilaian konvensional kepada proses penilaian interaktif melalui internet Guru Implikasi dapatan kajian terhadap guru, menunjukkan guru mempunyai pelbagai pilihan untuk mengurus proses penilaian terhadap murid. Guru perlu berani dan yakin serta mempunyai keinginan yang tinggi untuk mempelbagaikan proses penilaian dengan menggunakan kemudahan internet yang terdapat di sekolah-sekolah. Dengan menggunakan kaedah penilaian interaktif melalui internet, guru dapat memberi penilaian atau latihan sebanyak mungkin yang dikehendaki tanpa membebankan guru memeriksanya dan kos penggunaan kertas dapat dijimatkan. Penilaian yang diberi juga, boleh diulang sehingga mencapai tahap pencapaian atau penguasaan yang dikehendaki tanpa perlu menyediakan set kertas soalan yang baru seperti dalam kaedah konvensional. 52

64 5.5.3 Pentadbir Sekolah, Jabatan Pelajaran dan Kementerian Sebagaimana yang diketahui, pihak pentadbir sekolah adalah pihak utama yang memainkan peranan dalam proses menjana pencapaian pelajar. Implikasi kajian memperlihatkan pihak sekolah tidak boleh hanya memberikan tumpuan kepada kaedah penilaian secara konvensional sahaja tetapi perlu juga memberi perhatian tentang pentingnya penilaian melalui internet sebagai suatu proses pembelajaran kendiri yang berkesan. Keprihatinan pihak jabatan dan kementerian pelajaran amat diperlukan bagi melahirkan murid yang berdaya saing dalam arus perkembangan pendidikan terkini. Justeru itu, kemudahan ICT terutamanya berhubung dengan talian internet perlu ditingkat ketahap yang maksimun supaya proses penilaian yang dijalankan tidak terganggu dan dapat menampung akses yang tinggi. Di samping itu, status dan penyelenggaraan peralatan ICT perlu diutamakan supaya peralatan ICT berada dalam keadaan baik dan segala permasalahan dibuat pembaikan segera di samping menempatkan seorang tenaga kerja yang mahir ICT dan melantik guru khas bagi setiap sekolah dalam mengurus perjalanan ICT sekolah. 53

65 Dasar kerajaan yang menggalakkan pemeluasan dan penguasaan ICT di kalangan rakyat, memperlihatkan kebanyakan murid atau ibu bapa mempunyai kemudahan internet di rumah masing-masing, justeru itu suatu program pendidikan berasaskan aplikasi internet perlu direka bentuk dan diperluaskan sebagai kesinambungan pembelajaran di sekolah. 5.6 Cadangan Kajian Lanjutan Kajian pencapaian murid melalui kaedah penilaian secara konvensional dan kaedah penilaian melalui internet hanya menumpukan dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu bagi tajuk Kata Hubung. Hasil kajian menggunakan ukuran min skor dan ujian-t sahaja. Banyak lagi boleh diukur untuk mengkaji keberkesanan kaedah penilaian melalui internet seperti sikap, minat dan pencapaian murid menjalani proses penilaian dalam pelbagai kemahiran bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu sebagai satu aspek kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini hanyalah ujian penilaian konvensional dan ujian penilaian interaktif melalui internet melalui laman sahaja. Dicadangkan kepada pengkaji akan datang supaya menggunakan pelbagai laman internet yang lain atau membina suatu laman khusus untuk kajian tersebut. 54

66 Kajian ini hanya menumpukan suatu aspek kemahiran bahasa Melayu iaitu berkaitan Kata Hubung. Dicadangkan kajian akan datang dikembangkan lagi skop kepada kemahiran-kemahiran lain yang terdapat dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu atau kajian juga boleh dibuat ke atas mata pelajaran lain. 5.7 Kesimpulan Kajian ini memberi beberapa implikasi terhadap aspek penilaian sebagai suatu proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu bagi murid Tahun 6 khususnya dan semua murid sekolah secara amnya. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kaedah penilaian interaktif melalui internet amat berkesan untuk dibangunkan sebagai suatu proses latih tubi P&P dan ia juga menarik minat murid untuk beralih daripada penilaian secara konvensional yang biasa dilalui oleh murid kepada suatu kaedah penilaian baru yang dapat membantu murid dalam menguasai kemahiran khususnya dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman (aneka pilihan). Kajian ini juga menunjukkan keberkesaanan kaedah penilaian interaktif melalui internet dapat meningkatkan minat murid sebagai suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Dengan kemajuan ICT juga memperlihatkan internet tidak boleh diabaikan dimana proses pengajaran dan 55

67 pembelajaran perlu bergerak selari dengan arus perkembangan ICT dalam menjana kemajuan pencapaian pelajaran dengan berani berubah atau mempelbagaikan kaedah penilaian dan tidak terikat kepada penilaian konvensional semata-mata. 56

68 RUJUKAN Dewan Bahasa dan Pustaka (1994). Kamus Dewan Edisi Baru. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2003). Multimedia dalam Pendidikan: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Kamarudin Hj. Husin (1988). Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.Bhd. Lihanna Borhan (2003). Penilaian Autentik Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak Melalui Portfolio. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. McMillan, J.H. (2001). Classroom Assessment: Principles and Practice For Effective Instruction. Boston. MA: Allyn and Bacon. Modul OUM HBEF3203 (2007). Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Open University Malaysia. Modul OUM HBEF2303 (2008). Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Open University Malaysia. xii

69 Modul OUM HBEF2503 (2009). Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan. Open University Malaysia. Kuala Lumpur. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ng Wai Kong (1999). ICT & Pengajaran. Diperolehi Julai 2, 2009, daripada One Touch Educations. Pembelajaran Interaktif Melalui Internet. (atas talian) Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). Buku Panduan myschoolnet: Alam Pendidikan Siber. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementrian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia. Yahya Othman (2005). Trend Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. xiii

70 LAMPIRAN A BORANG MAKLUMAT RESPONDEN

71 LAMPIRAN A BORANG MAKLUMAT RESPONDEN Borang ini adalah untuk mengetahui maklumat peribadi pelajar. Pelajar diminta mengisi maklumat di ruangan yang telah disediakan.tanda ( ) pada ruang yang sesuai: Nama No Kad Pengenalan Jantina Tarikh Lahir Umur Darjah/Kelas : : : : : : Keturunan : Melayu Cina India Lain-lain Pekerjaan Bapa : Kerajaan Swasta Sendiri Pekerjaan Ibu : Kerajaan Swasta Sendiri Kemudahan Komputer Ada Tiada di Rumah : Kemudahan Internet Ada Tiada di Rumah : Boleh Menggunakan Ya Tidak Komputer : Boleh Menggunakan Ya Tidak Internet :

72 LAMPIRAN B SOALAN PENILAIAN KONVENSIONAL

73 LAMPIRAN B NAMA:... KELAS:... MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu (Kata Hubung) MASA : 30 Mimit ARAHAN : Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan. Jawab semua soalan. 1) Keluarga Pak Mail menetap di kampung itu anaknya yang sulung masih kecil lagi. A B C D semoga sekiranya semenjak sementara Bagi soalan 2 jawab berdasarkan gambar di bawah. 2) Raju lulus dalam ujiannya jarang-jarang mengulang kaji pelajaran. A B C D kecuali sejak apabila meskipun 3) Kakak belajar dengan tekun mendapat kejayaan yang cemerlang. A B C D sebab kerana sampai supaya

74 4) Perompak memasuki rumah keluarga Pak Cik Mansur sedang tidur dengan nyenyaknya. A B C D sementara ketika hingga malahan 5) Swee Ping jatuh pengsan mendengar berita suaminya terlibat dalam nahas udara semalam. A B C D sambil sehingga apabila jikalau Bagi soalan 6 jawab berdasarkan gambar di bawah. 6) " kamu hendak makan, ambillah makanan yang telah kakak hidangkan di atas meja". A B C D Sambil Kalau Sejak Bahawa 7) Petani itu menanam sayur-sayuran menanti musim menuai padi. A B C D ketika wal hal meskipun sementara

75 8) Perompak telah memecah pintu kedai mengambil semua barang yang dijual di kedai itu. A B C D dan lalu kerana malahan Bagi soalan 9 jawab berdasarkan gambar di bawah. 9) Nenek baru sahaja pulang dari membeli biskut susu. A B C D atau sambil kecuali dan 10) Puan Yuslina sempat menulis beberapa buah novel dia begitu sibuk dengan tugas-tugas pejabatnya. ` A wal hal B ketika C semoga D sementara

76 11) Kamarul melihat sampah itu, memungut dan dicampakkannya ke dalam tong sampah. A B C D malahan sambil kemudian tetapi 12) "Zamri, saya berharap awak sekeluarga sentiasa sihat sejahtera hendaknya," kata Zarina. A B C D kalau agar tetapi lalu Bagi soalan 13 jawab berdasarkan gambar di bawah. 13) Muhamad Arif sentiasa dipuji oleh gurunya dia rajin datang ke sekolah dan selalu mendapat markah yang tinggi dalam subjek Matematik. A B C D kerana agar apabila tetapi

77 14) Encik Kenneth Wong menutup pintu kereta itu masuk ke pejabatnya. A B C D lalu ketika kerana setelah 15) kaki Ong berasa sakit, dia tetap meneruskan pertandingan itu dengan semangat waja. A B C D Melainkan Hingga Kerana Walaupun 16) Beliau tiba di ladang itu semua pekerja sedang tekun menjalankan tugas masing-masing. A B C D semasa semenjak sekiranya sementara 17) " ada kemahuan, kita boleh berjaya dalam segenap bidang," kata Cikgu Ali kepada murid-muridnya. A B C D Semasa Semenjak sementara Sekiranya

78 18) Mereka terlalu gembira dan bersorak-sorak suara mereka menjadi serak. A B C D tatkala apabila semoga sehingga 19) "Kamu hendak ke Pahang hari ini esok?" tanya ayah kepada Hassan. A B C D sambil lalu atau serta 20) " rajin mengulang kaji pelajaran, kita akan berjaya," kata Cikgu Hasnah kepada murid-muridnya. A B C D Semasa Semenjak Sekiranya Sementara 21) Encik Salleh terpaksa meninggalkan majlis itu menerima panggilan kecemasan. A B C D apabila ketika tatkala sementara

79 22) Abang Asraf ingin membeli sebuah kereta tidak cukup wang. A B C D melainkan bahawa tetapi atau 23) " sentiasa berusaha, sudah tentu kita memperoleh kejayaan yang cemerlang," kata Cikgu Mahat. A B C D Sedang Sewaktu Sementara Seandainya 24) Ayah memanggil emak berkata, "Tolong buatkan saya secawan kopi". A B C D malahan sambil serta lalu 25) berada di Jepun, dia selalu menikmati akan keindahan Gunung Fuji. A B C D Sewaktu Seandainya Semoga KERTAS SOALAN

80 LAMPIRAN C SOALAN PENILAIAN INTERAKTIF MELALUI INTERNET

81 SOALAN PENILAIAN INTERAKTIF MELALUI INTERNET LAMPIRAN C

82

83

84

85

86

87 @ SOALAN

88 LAMPIRAN D DATA UJIAN PENILAIAN KONVENSIONAL DAN PENILAIAN MELALUI INTERNET

89 LAMPIRAN D

90

91

92

93

94

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 53-64 Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf SITI FATIMAH AHMAD AB. HALIM TAMURI

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang

Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 2 (1 6) 1 Amalan pengajaran pendidikan alam sekitar di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang Habibah Lateh 1, Punitha Muniandy

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH : ANALISIS RASCH ROSMAWATI MUSA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 PENGESAHAN DAN PENGGUNAAN UJIAN MATEMATIK TAHUN EMPAT SEKOLAH RENDAH

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2 FAKTOR-FAKTOR PENENTU STRES DALAM KALANGAN GURU: SEKOLAH RENDAH MUBALIGH DI KUALA LUMPUR Tajulashikin Jumahat Institute of Education, International Islamic University Malaysia Jalan Gombak 53100 Kuala

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR KEPEMIMPINAN PENGAJARAN GURU BESAR, KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA GURU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH BERKESAN DENGAN SEKOLAH KURANG BERKESAN HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR UNIVERSITI SAINS

More information

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor.

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Zainudin Bin Abu Bakar & Mohd. Rashidi Bin Mat Jalil Fakulti

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tuan Syarifah Atifah Binti Tuan Mat Zin*, Normaslina Binti Jamil,

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE MUHAMMAD SYUKRI BIN KHASIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BENCHMARKING JKR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WITH INDUSTRY BEST PRACTICE

More information

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Memberi Motivasi Kepada Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebngsaan Daerah Johor Bahru. Mohd Rizal Bin Mohd

More information

KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4

KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 DI NEGERI SEMBILAN MOHD ARIS BIN OTHMAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

More information

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SKILLS AND STUDENTS

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH RENDAH, PULAU PINANG. RAJESVARI RAMASAMY

MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH RENDAH, PULAU PINANG. RAJESVARI RAMASAMY MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH RENDAH, PULAU PINANG. RAJESVARI RAMASAMY UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 MASALAH DISLEKSIA DALAM KALANGAN MURID-MURID PEMULIHAN DI SEKOLAH

More information

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 19-26 HASNAH TORAN, MOHD. HANAFI MOHD. YASIN, MOHD. MOKHTAR TAHAR & NORANI SALLEH

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 19-26 HASNAH TORAN, MOHD. HANAFI MOHD. YASIN, MOHD. MOKHTAR TAHAR & NORANI SALLEH Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 19-26 Tahap Latihan, Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisme (Special Educators Level of Training, Knowledge and Confidence of Autism)

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37-44 @2011 ISSN 0128-273 / 37 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi (Level

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

BAB 3 METODOLOGI. Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah. penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta

BAB 3 METODOLOGI. Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah. penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pendahuluan Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta kebolehpercayaannya, pemboleh ubah yang diselidiki,

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument)

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 35-39 Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) ABDUL HALIM, LILIA HALIM, T. SUBAHAN MOHD MEERAH &

More information

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah.

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah Abdul Hafidz Bin Hj Omar & Fakhrul Anwar Bin Khalil Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak

More information

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, UTHM.

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, UTHM. 1 Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, UTHM. PERSEPSI GURU TERHADAP HUBUNGAN PIHAK SEKOLAH DENGAN IBU BAPA: PROPOSAL Zainon Bt Omar Ahmad Bin Esa Fakulti Pendidikan

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Che Hasniza Che Noh niza@kustem.edu.my Jabatan Bahasa dan Komunikasi Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia

More information

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan J Journal of Education Psychology & Counseling, volume 1 Mac 2011, Pages 77-93 / ISSN: 2231-735X Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan 1

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication,

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication, Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2, 2006 PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN- PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIAN KES DI PULAU PINANG (COMPUTER USAGE IN TEACHING AND LEARNING

More information

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms)

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Hamsiah Mohd Dahalan & Raja Maznah Raja Hussain Department of Curriculum and Instructional Technology, University of Malaya, MALAYSIA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG Mu h a m a d Fa d h l i Bin Za i n u l Abidin, Em m a Mi r z a Wa t i Mo h a m a d & Muhammad Harya Ramdhoni

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK PENGENALAN 2 KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK Azizi Hj. Yahaya Elanggovan A/L M. Savarimuthu Kertas kerja ini meninjau beberapa aspek daripada pendapat ahli-ahli penyelidik dan psikologi mengenai

More information

Dimensi Amalan Etika Profesion

Dimensi Amalan Etika Profesion MALIM Bil. 10 (2009) 17 Dimensi Amalan Etika Profesion SHAMSUDDIN AHMAD, KHAIRUDDIN IDRIS & AZAHARI ISMAIL ABSTRACT A crisis of confidence in the society is partly due to the reason that the society increasingly

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1 HUBUNGAN ANTARA SIKAP, MINAT, PENGAJARAN GURU DAN PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 Noor Erma Binti Abu * noorerma@siswa.um.edu.my Leong Kwan Eu * rkleong@um.edu.my

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE IDENTIFICATION OF NOTE-NAMES LIM ZEK CHEW. FEM 2004 15 THE EFFECT OF COMPUTER-BASED MUSIC EDUCATION SOFTWARE ON THE

More information