PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015"

Transcription

1 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL S CHAMBERS

2 AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 37(2)(c) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Akta 520], Lembaga, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan (Penyampaian Notis) (2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Jun Notis 2. (1) Notis untuk memberikan maklumat di bawah seksyen 27 Akta hendaklah dalam Borang I, II atau III Jadual. (2) Notis untuk berhenti daripada memulakan atau meneruskan kerja pembinaan di bawah seksyen 30 Akta hendaklah dalam Borang IV atau V Jadual. (3) Notis untuk berhenti daripada menggunakan bahan binaan yang tidak diperakukan di bawah seksyen 33E Akta hendaklah dalam Borang VI Jadual. Penyampaian notis 3. (1) Notis yang disebut dalam subperaturan 2(1) hendaklah disampaikan kepada seseorang melalui penyampaian ke diri atau secara pos berdaftar. (2) Notis yang disebut dalam subperaturan 2(2) dan 2(3) boleh disampaikan kepada seseorang dengan cara yang berikut: (a) melalui penyampaian ke diri di alamat biasa atau alamat yang akhir diketahui atau tempat perniagaan orang itu; atau 2

3 (b) melalui pos biasa atau pos berdaftar Akuan Terima yang dialamatkan ke tempat tinggal atau tempat perniagaan orang itu yang lazim atau yang akhir diketahui. (3) Notis yang disebut dalam peraturan 2 disifatkan telah disampaikan kepada syarikat atau pertubuhan yang diperbadankan jika notis itu telah disampaikan pada setiausaha syarikat atau pertubuhan itu di pejabat berdaftar atau pejabat utamanya. Pembatalan 4. Peraturan-Peraturan Industri Pembinaan Malaysia (Notis Yang Ditetapkan) 1997 [P.U. (A) 116/1997] dibatalkan. 3

4 Kepada : JADUAL (Subperaturan 2(1) ) Borang I AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK MEMBERIKAN BUTIR-BUTIR MENGENAI INDUSTRI PEMBINAAN (SEKSYEN 27) Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Menurut seksyen 27 Akta 1994 (Akta), kamu dikehendaki memberi butir-butir yang berada dalam pengetahuan kamu atau yang kamu boleh mendapatkannya, kepada Lembaga dalam masa...( ) hari dari tarikh surat ini mengenai industri pembinaan atau apa-apa jua yang dikehendaki di bawah Akta. Kamu adalah diminta untuk memberikan maklumat dan mengemukakan butir-butir yang berikut:... Diingatkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen 28 jika kamu tidak mengemukakan maklumat yang dikehendaki seperti di atas dan apabila disabitkan, kamu boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. PENGESAHAN PENERIMAAN... Ketua Pegawai Eksekutif Nama No. KP. No. Tel. Tarikh. (tandatangan) Cap Syarikat : 4

5 Borang II AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS PENGEMUKAAN MAKLUMAT BERKENAAN KERJA PEMBINAAN (SEKSYEN 27) Kepada : Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Nama Projek :... Menurut seksyen 27 Akta 1994 (Akta), kamu dikehendaki memberi butir-butir yang berada dalam pengetahuan kamu atau yang kamu boleh mendapatkannya, dengan menggunakan Borang III yang dilampirkan dan mengembalikannya kepada Lembaga dalam masa 14 hari dari tarikh surat ini mengenai kerja pembinaan atau apa-apa jua yang dikehendaki di bawah Akta. Kamu adalah diminta untuk mengemukakan dan mengembalikan butir-butir yang berikut:... Diingatkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen 28 jika kamu tidak mengemukakan maklumat yang dikehendaki seperti di atas dan apabila disabitkan, kamu boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. PENGESAHAN PENERIMAAN... Ketua Pegawai Eksekutif Nama No. KP. No. Tel. Tarikh. (tandatangan) Cap Syarikat : 5

6 Borang III AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS PENGEMUKAAN MAKLUMAT BERKENAAN KERJA PEMBINAAN Kepada : Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Nama Projek : MAKLUMAT INI PERLU DIPENUHKAN OLEH KLIEN/KONTRAKTOR UTAMA Daerah: Tarikh Surat Setuju Terima Tender : No. Arahan Pembangunan : Nama dan Alamat Kontraktor Utama : Negeri : Tarikh Mula Kerja : No. Perakuan Pendaftaran CIDB : - Senarai Subkontraktor / NSC Bil Nama Kontraktor & Alamat No. Perakuan Pengkhususan Tarikh Tarikh Milik Jumlah. Kontraktor Pendaftaran CIDB Award Kerja Tapak Kontrak * Sila lampirkan salinan Surat Setuju Terima Tender / Award Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan lengkap. Tarikh: Tandatangan Pegawai Yang Diberi Kuasa Nama : Jawatan : Cap/Meterai Rasmi Syarikat 6

7 Borang IV AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1)] Rujukan Kami : Kepada :.... Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kerja pembinaan di atas sedang diusahakan atau dijalankan oleh kamu/syarikat kamu sedangkan kamu/syarikat kamu tidak berdaftar dengan Lembaga. Kamu/Syarikat kamu telah melanggar subseksyen 25(1) Akta 1994 (Akta) yang memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh menjalankan/menyiapkan/mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor tanpa mendapatkan perakuan pendaftaran yang sah daripada Lembaga. Menurut seksyen 29 Akta, mana-mana orang yang melanggar subseksyen 25(1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit tetapi tidak lebih daripada satu ratus ribu ringgit. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa tertakluk kepada syarat yang terkandung dalam Lampiran, Notis ini yang dikeluarkan di bawah subseksyen 30(1) Akta kepada kamu/syarikat kamu menghendaki kamu/syarikat kamu dan/atau pekerja kamu/syarikat kamu dan/atau wakil kamu/syarikat kamu/atau ejen kamu/syarikat kamu dan/atau pekhidmat kamu/syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN. Menurut subseksyen 30(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 30(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit, dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Penguatkuasaan 2) Pengurus Besar Bahagian Pendaftaran Dan Levi 3) Pihak Berkuasa Tempatan 4) Arkitek / Jurutera 5) Pemaju / Klien 6) Fail Muka surat 1 dari 2 7 Nama No. KP. No. Tel. Tarikh Cap Syarikat : PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan)

8 LAMPIRAN AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1)] NOMBOR SYARAT Muka surat 2 dari 2 8

9 Borang V AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1A)] Rujukan Kami : Kepada :.... Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kerja pembinaan di atas yang sedang dijalankan atau disiapkan, atau telah diaku janji untuk dijalankan atau disiapkan oleh seorang kontraktor berdaftar melanggar peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta), iaitu... *(Sila nyatakan jenis pelanggaran yang dimaksudkan) SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Notis ini yang dikeluarkan di bawah subseksyen 30(1A) Akta kepada kamu/syarikat kamu menghendaki kamu/syarikat kamu dan/atau pekerja kamu/syarikat kamu dan/atau wakil kamu/syarikat kamu atau ejen kamu/syarikat kamu dan/atau pekhidmat kamu/syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN. Menurut subseksyen 30(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 30(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit, dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Penguatkuasaan 2) Arkitek / Jurutera 3) Pemaju / Klien 4) Fail Nama No. KP. No. Tel. Tarikh Cap Syarikat : PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan) 9

10 Borang VI AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MENGGUNAKAN BAHAN BINAAN YANG TIDAK DIPERAKUKAN [SUBSEKSYEN 33E(1)] Rujukan Kami : Kepada :. Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kamu menggunakan bahan binaan yang tidak diperakukan menurut Akta Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia 1994 (Akta). Kamu/syarikat kamu telah melanggar subseksyen 33D(1) Akta. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Notis ini dikeluarkan di bawah subseksyen 33E(1) Akta yang menghendaki kamu/ syarikat kamu dan/atau kamu/pekerja syarikat kamu dan/atau wakil syarikat kamu/ejen/pekhidmat syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN, MELIBATKAN DALAM ATAU TERLIBAT DALAM ATAU MENGAKU JANJI UNTUK MELIBATKAN DALAM ATAU TERLIBAT DALAM, URUSAN DENGAN BAHAN BINAAN YANG TIDAK DIPERAKUKAN ITU. Menurut subseksyen 33E(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 33E(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Pendaftaran dan Levi 2) Arkitek / Jurutera 3) Pemaju / Klien 4) Fail Nama No. KP. No. Tel. Tarikh PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan) Cap Syarikat : 10

11 Dibuat 22 Mei 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] TAN SRI DR. AHMAD TAJUDDIN ALI Pengerusi Diluluskan 26 Mei 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] DATO SRI HAJI FADILLAH HAJI YUSOF Menteri Kerja Raya 11

12 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 IN exercise of the powers conferred by paragraph 37(2)(c) of the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 [Act 520], the Lembaga, with the approval of the Minister, makes the following regulations: Citation and commencement 1. (1) These regulations may be cited as the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Service of Notice) Regulations (2) These Regulations come into operation on 1 June Notices 2. (1) A notice to furnish particulars under section 27 of the Act shall be in Form I, II or III of the Schedule. (2) A notice to abstain from commencing or proceeding with construction works under section 30 of the Act shall be in Form IV or V of the Schedule. (3) A notice to abstain from dealing with non-certified construction materials under section 33E of the Act shall be in Form VI of the Schedule. Service of notice 3. (1) The notice referred to in subregulation 2(1) shall be served on a person by personal service or by registered post. (2) The notice referred to in subregulations 2(2) and 2(3) may be served on a person in the manner as follows: (a) by personal service at the usual or last known address or place of business of that person; or 12

13 (b) by ordinary post or prepaid A.R. registered post addressed to the person s usual or last known place of abode or place of business. (3) The notices referred to in regulation 2 are deemed served on an incorporated company or body if the notices have been served on the secretary of the company or body at its registered or principal office. Revocation 4. The Construction Industry (Prescribed Notice) Regulations 1997 [P.U. (A) 116/1997] are revoked. 13

14 SCHEDULE (Subregulation 2(1) ) Form I LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO FURNISH PARTICULARS ON CONSTRUCTION INDUSTRY (SECTION 27) To :. Date of Notice : CIDB Reference No. : Pursuant to section 27 of the Act 1994 (the Act), you are required to furnish particulars which are within your knowledge or which you are able to obtain, to the Lembaga within...( ) days from the date of this letter on the construction industry or anything required under this Act. You are requested to furnish the information and submit the following particulars:... Please be reminded that it is an offence under section 28 if you fail to submit information required above and on conviction, you may be liable to a fine not exceeding five hundred ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction.... Chief Executive Officer ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) Name NRIC. No. Tel. No. Date :... DERAF Company s Stamp : 14

15 Form II LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE OF SUBMISSION OF INFORMATION ON CONSTRUCTION WORKS (SECTION 27) To :. Date of Notice : CIDB Reference No. : Name of Project : Pursuant to section 27 of the Act 1994 (the Act), you are required to furnish particulars which are within your knowledge or which you are able to obtain, by using the attached Form III and return it to the Lembaga within 14 days from the date of this letter on the construction works or anything required under the Act. You are required to submit and return the following particulars: Please be reminded that it is an offence under section 28 if you fail to submit information required above and on conviction, you may be liable to a fine not exceeding five hundred ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT... Chief Executive Officer Name NRIC. No. Tel. No. Date. (signature) : Company s Stamp :

16 Form III LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE OF SUBMISSION OF INFORMATION ON CONSTRUCTION WORKS To : Date of Notice : CIDB Reference No. : Name of Project: THIS INFORMATION MUST BE COMPLETED BY THE CLIENT/MAIN CONTRACTOR District: Date of Letter of Acceptance of Tender: No. of Development Order : Name and Address of Main Contractor: State : Date of Commencement of Work: No. of CIDB Certificate of Registration : - List of Subcontractor / NSC No. Name of Contractor & Address of Contractor No. of CIDB Certificate of Registration Specialization Date of Award of Work Date of Possession of Site Contract Sum * Please attach a copy of the Letter of Acceptance of Tender / Award I hereby certify that the information given is true and complete. Date: Signature of Authorised Officer Name : Designation : Stamp/Official Seal of Company 16

17 Form IV LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1)] Our Reference : To : CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that the construction works above are being undertaken or carried out by you/your company whereas you/your company is not registered with the Lembaga. You/Your company s have/has contravened subsection 25(1) of the Act 1994 (the Act) which provides that no person shall carry out/complete/undertake to carry out or complete construction works or hold himself out as a contractor without obtaining a valid certificate of registration from the Lembaga. Pursuant to section 29 of the Act, any person who contravenes subsection 25(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine of not less than ten thousand ringgit but not more than one hundred thousand ringgit. TAKE NOTICE that subject to the conditions contained in Annexure, this Notice issued under subsection 30(1) of the Act to you/your company requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your/your company s representatives or your/your company s agents and/or your/your company s servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH THE CONSTRUCTION WORKS. Pursuant to subsection 30(2) of the Act, a person who fails to comply with the requirements of the notice issued under subsection 30(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit, and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding one thousand ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated : ( ) Chief Executive Officer c.c 1) General Manager Enforcement Division 2) General Manager Registration and Levy Division 3) Local Authority 4) Architect/ Engineer 5) Developer/Client 6) File Name NRIC. No. Tel. No. Date ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) Company s Stamp : :... Page 1 of 2 17

18 ANNEXURE LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1)] NUMBER CONDITIONS Page 2 of 2 18

19 Form V LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1A)] Our Reference : To :.... CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that the construction works above are being carried out or completed, or undertaken to be carried out or completed by a registered contractor in contravention of the provision of the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 (the Act), namely... *(Please state the types of contravention referred to) TAKE NOTICE that this Notice is issued under subsection 30(1A) of the Act to you/your company requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your/your company s representatives or your/your company s agents and/or your/your company s servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH THE CONSTRUCTION WORKS. Pursuant to subsection 30(2) of the Act, a person who fails to comply with the requirements of the notice issued under subsection 30(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit, and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding one thousand ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated: ( ) Chief Executive Officer Name ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) c.c 1) General Manager Enforcement Division 2) Architect/Engineer 3) Developer/Client 4) File NRIC. No. :... Tel. No. Date Company s Stamp : 19

20 Form VI LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM DEALING WITH NON-CERTIFIED CONSTRUCTION MATERIALS [SUBSECTION 33E(1)] Our reference : To : CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that you have been using construction materials not certified according to the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 (the Act). Your/your company s action has contravened subsection 33D(1) of the Act. TAKE NOTICE that this Notice is issued under subsection 33E(1) of the Act which requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your company s representatives/agents/servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH, ENGAGE IN OR BE INVOLVED IN OR UNDERTAKE TO BE ENGAGED IN OR BE INVOLVED IN, DEALING WITH THE NON-CERTIFIED CONSTRUCTION MATERIALS. Pursuant to subsection 33E(2) of the Act, any person who fails to comply with the requirements of the notice under subsection 33E(1) shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding fifty thousand ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated : ( ) Chief Executive Officer c.c Name NRIC. No. ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) :... 1) General Manager Registration and Levy Division 2) Architect/Engineer 3) Developer/Client 4) File Tel. No. Date Company s Stamp : 20

21 Made 22 May 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV TAN SRI DR. AHMAD TAJUDDIN ALI Chairman Approved 26 May 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] DATO SRI HAJI FADILLAH HAJI YUSOF Minister of Works 21

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 13 Oktober 2014 13 October 2014 P.U. (A) 273 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 DISIARKAN

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 57 No. 15 31hb Julai 2013 TAMBAHAN No. 97 PERUNDANGAN

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT 1. PURPOSE This guideline is to provide all Higher Learning Institutions

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 14 MAC 2013 [No. 10 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PATEN. Maklumat Am. Perbaharuan Utiliti. Pemohon. Pemohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti

PATEN. Maklumat Am. Perbaharuan Utiliti. Pemohon. Pemohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti PATEN Maklumat Am Paten adalah satu hak ekslusif yang diberikan terhadap sesuatu rekacipta, sama ada satu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu, ataupun untuk penyelesaian

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXX] KOTA KINABALU, KHAMIS, 26 MAC 2015 [No. 11 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 11 Mei 2012 11 May 2012 P.U. (A) 133 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT)

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T)

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T) WORKMEN S COMPENSATION / EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE PAMPASAN PEKERJA / INSURANS LIABILITI MAJIKAN NOTICE OF ACCIDENT / NOTIS KEMALANGAN Note: Full particulars of every accident are to be furnished by

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 65 No. 14 9hb Julai 2012 TAMBAHAN No. 18 PERUNDANGAN Sel. P.U. 72. ENAKMEN LEMBAGA URUS

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest.

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest. Terms and Conditions Organiser 1. By participating in the Win Big Contest ( Contest ) jointly organised by AEON BIG (M) SDN. BHD. ( AEON BIG ) and Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn Bhd ( MyClear

More information

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS)

Enhancement of the Policy and Guidelines of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) of the Small Debt Resolution Scheme (SDRS) Issued on: 11 July 2014 of the Small Debt Resolution Scheme 1. Introduction... 1 2. Objective... 1 3. Applicability... 1 4. Legal Provision... 2 5. Effective

More information

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor M A L A Y S I A Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor Permohonan Kenaikan Gred/Tambah

More information

GARIS PANDUAN PROSEDUR PENILAIAN TEMPAT KERJA BAGI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH YANG MENGALAMI MASALAH KESIHATAN PENYAKIT BAWAAN DARAH

GARIS PANDUAN PROSEDUR PENILAIAN TEMPAT KERJA BAGI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH YANG MENGALAMI MASALAH KESIHATAN PENYAKIT BAWAAN DARAH GARIS PANDUAN PROSEDUR PENILAIAN TEMPAT KERJA BAGI PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH YANG MENGALAMI MASALAH KESIHATAN PENYAKIT BAWAAN DARAH UNIT KESIHATAN PEKERJAAN CAWANGAN KESIHATAN PEKERJAAN & ALAM SEKITAR

More information

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 5.0 FORMAT LAPORAN PASCA LAWATAN AKADEMIK Format Laporan lawatan akademik hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: 5.1 Pendahuluan Pensyarah

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG. (Dalam dan Luar Negara)

GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG. (Dalam dan Luar Negara) GARIS PANDUAN DAN TATACARA PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (Dalam dan Luar Negara) KELULUSAN OLEH MESYUARAT SENAT KALI KE 59 BILANGAN 7/2009 PADA 9 SEPTEMBER 2009 1 GARIS PANDUAN

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM

Eligible for protection by PIDM / Layak dilindungi oleh PIDM Application Form Basic Current Account Borang Permohonan Akaun Semasa Asas Please submit this completed form to your nearest HSBC branch Sila kemukakan borang yang telah dilengkapi ini kepada cawangan

More information

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions

Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign. Terms and Conditions Fuel Happier with PB Petron Visa Gold Credit Card Acquisition and Usage Campaign Campaign Period Terms and Conditions 1. The campaign is valid from 1 October 2015 till 31 December 2015 (the Campaign Period

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PERIKLANAN DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP EKUITAS MEREK PADA SHAMPO PANTENE.

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PERIKLANAN DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP EKUITAS MEREK PADA SHAMPO PANTENE. LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PERIKLANAN DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP EKUITAS MEREK PADA SHAMPO PANTENE. (STUDI KASUS PADA PELANGGAN UD. SUMBER PANGAN DESA PASURUAN KIDUL KECAMATAN JATI KABUPATEN

More information

AKTA KASTAM (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2011.

AKTA KASTAM (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2011. AKTA KASTAM 1967 PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PROGRAM EARLY HARVEST DAN PERJANJIAN RANGKA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA) (PINDAAN) 2010 PADA menjalankan kuasa yang

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version)

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE. Personal Data Protection Notice (English version) PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE Personal Data Protection Notice (English version) This Personal Data Protection Notice ( Notice ) describes how E&O Hotel Sdn. Bhd. (a subsidiary of Eastern & Oriental Berhad)

More information

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on

Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on Maybank 2 Cards Agreement These are the terms & conditions governing the use of your Maybank 2 Cards issued by Maybank Malaysia which is binding on you. You are deemed to have accepted these terms and

More information

WARTA KERAJAANPERSEKUTUAN

WARTA KERAJAANPERSEKUTUAN WARTA KERAJAANPERSEKUTUAN 11 Mei 2012 P.U. (A) 132 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PENENTUAN HARGA PINDAHAN) 2012 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN

More information

Motor Comprehensive Cover Insurance

Motor Comprehensive Cover Insurance PRODUCT DISCLOSURE SHEET (PDS) (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take out this Product. Be sure to also read the general terms and conditions of this Policy) 1. What is this product?

More information

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding

KERAJAAN MALAYSIA. Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PK 3.3 KERAJAAN MALAYSIA Pentadbiran Kontrak Dan Format Perjanjian Piawai Perunding PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.3 KANDUNGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING... 2 PK

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Telemedicine 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 564 TELEMEDICINE ACT 1997. Incorporating all amendments up to 1 January 2006

Telemedicine 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 564 TELEMEDICINE ACT 1997. Incorporating all amendments up to 1 January 2006 Telemedicine 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT Act 564 Incorporating all amendments up to 1 January 2006 PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF LAW REVISION, MALAYSIA UNDER THE AUTHORITY OF THE REVISION OF LAWS ACT

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (735426-V) CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE PROPOSAL FORM IMPORTANT Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad is licensed under the Financial

More information

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD FORM KA 1/2 (Rev. 2007)

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD FORM KA 1/2 (Rev. 2007) Your Ref. Our Ref. Developer/Proprietor: Address : Date : Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd (SYABAS) Melalui, Ketua Wilayah (Pengurus Besar/Penolong Pengurus Besar/Pengurus Kanan) SYABAS Wilayah..

More information

Sistem Paten di Malaysia

Sistem Paten di Malaysia Sistem Paten di Malaysia Siri Penerbitan Panduan Harta Intelek 1. Sistem Perlindungan Harta Intelek di Malaysia 2. Soalan-soalan Lazim Harta intelek 3. Sistem Paten di Malaysia 4. Sistem Cap Dagangan di

More information

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY:

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AGGRESSIVE WORKING CAPITAL FINANCING METHOD AND THE PERFORMANCE OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN MALAYSIAN CONSTRUCTION COMPANIES. INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION

More information

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat

Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions. Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Balance Transfer Flexi 0% for 6-Month Plan (TRF203) Terms and Conditions Pelan Pemindahan Baki Flexi 0% untuk 6 Bulan (TRF203) Terma dan Syarat Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Balance Transfer

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

PRODUCT DISCLOSURE SHEET

PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Standard Chartered Bank Credit Card or the PLC facility (see below). Be sure to also read the Client Terms,

More information

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN

SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD MASTER POLICY GROUP MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE BUSINESS LOAN A joint venture between Sun Life Assurance Company of Canada and Renggis Ventures Sdn Bhd CONTENTS

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :-

SKOP KERJA. a) Peralatan yang akan diselenggarakan adalah seperti berikut :- SKOP KERJA TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT DI CAWANGAN JABATAN/BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH/GABUNGAN, MAKTAB PERGURUAN, KOLEJ MATRIKULASI

More information

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF

IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF IMPLEMENTATION OF ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR CONSTRUCTION BIDDINGS PROCEDURES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT PRACTICE BERREKSI YOUCEF A project report submitted in partial fulfillment of the

More information

PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E

PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN Latar Belakang Jenis-jenis Rumah Kerajaan Peraturan Peraturan Tanggungjawab Pegawai Yang Mendiami

More information

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989

Al-Ijarah Leasing and Factoring Finance Institution (Schedule Institution) under Section 19(1) Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989 KHTAR FACTORNG SDN.BHD (507971 X) No. 10 G, Persiaran 65, Pekeliling Business Centre, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 603-4024 6455, 4022 6455, Fax: 603-4022 4020 Email : sera@ikhtiarfactroing.com

More information

Medical Assistants (Registration) 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 180 MEDICAL ASSISTANTS (REGISTRATION) ACT 1977

Medical Assistants (Registration) 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT. Act 180 MEDICAL ASSISTANTS (REGISTRATION) ACT 1977 Medical Assistants (Registration) 1 LAWS OF MALAYSIA REPRINT Act 180 MEDICAL ASSISTANTS (REGISTRATION) ACT 1977 Incorporating all amendments up to 1 January 2006 PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF LAW REVISION,

More information

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions

3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions 3 Months Flexi Payment Plan With 0% Fee Terms & Conditions Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) TERMS AND CONDITIONS FOR 3 MONTHS FLEXI PAYMENT PLAN WITH 0% FEE CAMPAIGN PERIOD 1. This 3 Months Flexi

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN Lampiran 6 PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BAGI PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT (MLA 2.0) OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (1PP) ini bertujuan

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KELAPAN (8/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) 2013 CUSTOMS DUTIES (EXEMPTION) ORDER 2013

PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) 2013 CUSTOMS DUTIES (EXEMPTION) ORDER 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 24 Disember 2013 24 December 2013 P.U. (A) 371 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) 2013 CUSTOMS DUTIES (EXEMPTION) ORDER 2013 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED

More information

HOUSING DEVELOPMENT (CONTROL AND LICENSING) (AMENDMENT) ACT

HOUSING DEVELOPMENT (CONTROL AND LICENSING) (AMENDMENT) ACT Housing Development (Control and Licensing (Amendment) 1 LAWS OF MALAYSIA Act A1289 HOUSING DEVELOPMENT (CONTROL AND LICENSING) (AMENDMENT) ACT 2007 2 Date of Royal Assent... 12 February 2007 Date of publication

More information

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS

OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS OCBC GREAT EASTERN MASTERCARD TERMS AND CONDITIONS These terms and conditions govern the Credit Card issued by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) and the Credit Card has the joint imprint of the

More information

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy :

The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles. With Automatic Enrich Gold Status. Apply now and enjoy : Cash Withdrawals Cash withdrawals are available at all national Maybank ATMs and over 900,000 American Express ATMs worldwide. The MAS American Express Platinum Business Card gives you more Enrich Miles

More information

f. No. Telefon Rumah: h. No. Telefon Pejabat:

f. No. Telefon Rumah: h. No. Telefon Pejabat: PERINGATAN: Sila jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan benar, lengkap dan jelas. Sebarang keterangan palsu boleh menyebabkan permohonan ini terbatal dengan sendirinya dan tindakan undang-undang boleh

More information

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12,42007 Pelabuhan Klang. Tel 03-3695100 Fax: 03-3685289

More information

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY.

MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY. STAMP DUTY PAID MOTORCYCLE POLICY TYPES OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES

More information

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN:

LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN: LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: LAMA: PEKERJAAN: BIL SOALAN JAWAPAN 1. Yang telah lalu, adakah lesen senjata api

More information

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT

CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT i CONTROL HOME APPLIANCES VIA INTERNET (CoHAVI) SOFTWARE DEVELOPMENT SHIRRENE A/P NAI SOWAT This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

ISU-ISU SEMASA DAN CABARAN MASA DEPAN TAMADUN

ISU-ISU SEMASA DAN CABARAN MASA DEPAN TAMADUN HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia UPM, Serdang Selangor No. Bilik: C 14 (Blok C, Bangunan FEM) No. Telefon: 03-8946 7255 Email: ahmadnasir@upm.edu.my

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

KUOK FOUNDATION BERHAD

KUOK FOUNDATION BERHAD KUOK FOUNDATION BERHAD (9641-T) Letter Box No. 110, 16th Floor UBN Tower, 10 Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel: 03-2711 8428 E-mail: general@kuokfoundation.com Website: www.kuokfoundation.com Borang

More information

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY

PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR INSURANCE POLICY PRIVATE CAR POLICY TYPE OF COVER ANY ONE OF THE FOLLOWING WILL APPLY:- COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply. THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies. "It is

More information