PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

Size: px
Start display at page:

Download "PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015"

Transcription

1 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL S CHAMBERS

2 AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 37(2)(c) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Akta 520], Lembaga, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan (Penyampaian Notis) (2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Jun Notis 2. (1) Notis untuk memberikan maklumat di bawah seksyen 27 Akta hendaklah dalam Borang I, II atau III Jadual. (2) Notis untuk berhenti daripada memulakan atau meneruskan kerja pembinaan di bawah seksyen 30 Akta hendaklah dalam Borang IV atau V Jadual. (3) Notis untuk berhenti daripada menggunakan bahan binaan yang tidak diperakukan di bawah seksyen 33E Akta hendaklah dalam Borang VI Jadual. Penyampaian notis 3. (1) Notis yang disebut dalam subperaturan 2(1) hendaklah disampaikan kepada seseorang melalui penyampaian ke diri atau secara pos berdaftar. (2) Notis yang disebut dalam subperaturan 2(2) dan 2(3) boleh disampaikan kepada seseorang dengan cara yang berikut: (a) melalui penyampaian ke diri di alamat biasa atau alamat yang akhir diketahui atau tempat perniagaan orang itu; atau 2

3 (b) melalui pos biasa atau pos berdaftar Akuan Terima yang dialamatkan ke tempat tinggal atau tempat perniagaan orang itu yang lazim atau yang akhir diketahui. (3) Notis yang disebut dalam peraturan 2 disifatkan telah disampaikan kepada syarikat atau pertubuhan yang diperbadankan jika notis itu telah disampaikan pada setiausaha syarikat atau pertubuhan itu di pejabat berdaftar atau pejabat utamanya. Pembatalan 4. Peraturan-Peraturan Industri Pembinaan Malaysia (Notis Yang Ditetapkan) 1997 [P.U. (A) 116/1997] dibatalkan. 3

4 Kepada : JADUAL (Subperaturan 2(1) ) Borang I AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK MEMBERIKAN BUTIR-BUTIR MENGENAI INDUSTRI PEMBINAAN (SEKSYEN 27) Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Menurut seksyen 27 Akta 1994 (Akta), kamu dikehendaki memberi butir-butir yang berada dalam pengetahuan kamu atau yang kamu boleh mendapatkannya, kepada Lembaga dalam masa...( ) hari dari tarikh surat ini mengenai industri pembinaan atau apa-apa jua yang dikehendaki di bawah Akta. Kamu adalah diminta untuk memberikan maklumat dan mengemukakan butir-butir yang berikut:... Diingatkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen 28 jika kamu tidak mengemukakan maklumat yang dikehendaki seperti di atas dan apabila disabitkan, kamu boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. PENGESAHAN PENERIMAAN... Ketua Pegawai Eksekutif Nama No. KP. No. Tel. Tarikh. (tandatangan) Cap Syarikat : 4

5 Borang II AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS PENGEMUKAAN MAKLUMAT BERKENAAN KERJA PEMBINAAN (SEKSYEN 27) Kepada : Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Nama Projek :... Menurut seksyen 27 Akta 1994 (Akta), kamu dikehendaki memberi butir-butir yang berada dalam pengetahuan kamu atau yang kamu boleh mendapatkannya, dengan menggunakan Borang III yang dilampirkan dan mengembalikannya kepada Lembaga dalam masa 14 hari dari tarikh surat ini mengenai kerja pembinaan atau apa-apa jua yang dikehendaki di bawah Akta. Kamu adalah diminta untuk mengemukakan dan mengembalikan butir-butir yang berikut:... Diingatkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen 28 jika kamu tidak mengemukakan maklumat yang dikehendaki seperti di atas dan apabila disabitkan, kamu boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. PENGESAHAN PENERIMAAN... Ketua Pegawai Eksekutif Nama No. KP. No. Tel. Tarikh. (tandatangan) Cap Syarikat : 5

6 Borang III AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS PENGEMUKAAN MAKLUMAT BERKENAAN KERJA PEMBINAAN Kepada : Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Nama Projek : MAKLUMAT INI PERLU DIPENUHKAN OLEH KLIEN/KONTRAKTOR UTAMA Daerah: Tarikh Surat Setuju Terima Tender : No. Arahan Pembangunan : Nama dan Alamat Kontraktor Utama : Negeri : Tarikh Mula Kerja : No. Perakuan Pendaftaran CIDB : - Senarai Subkontraktor / NSC Bil Nama Kontraktor & Alamat No. Perakuan Pengkhususan Tarikh Tarikh Milik Jumlah. Kontraktor Pendaftaran CIDB Award Kerja Tapak Kontrak * Sila lampirkan salinan Surat Setuju Terima Tender / Award Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan lengkap. Tarikh: Tandatangan Pegawai Yang Diberi Kuasa Nama : Jawatan : Cap/Meterai Rasmi Syarikat 6

7 Borang IV AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1)] Rujukan Kami : Kepada :.... Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kerja pembinaan di atas sedang diusahakan atau dijalankan oleh kamu/syarikat kamu sedangkan kamu/syarikat kamu tidak berdaftar dengan Lembaga. Kamu/Syarikat kamu telah melanggar subseksyen 25(1) Akta 1994 (Akta) yang memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh menjalankan/menyiapkan/mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor tanpa mendapatkan perakuan pendaftaran yang sah daripada Lembaga. Menurut seksyen 29 Akta, mana-mana orang yang melanggar subseksyen 25(1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit tetapi tidak lebih daripada satu ratus ribu ringgit. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa tertakluk kepada syarat yang terkandung dalam Lampiran, Notis ini yang dikeluarkan di bawah subseksyen 30(1) Akta kepada kamu/syarikat kamu menghendaki kamu/syarikat kamu dan/atau pekerja kamu/syarikat kamu dan/atau wakil kamu/syarikat kamu/atau ejen kamu/syarikat kamu dan/atau pekhidmat kamu/syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN. Menurut subseksyen 30(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 30(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit, dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Penguatkuasaan 2) Pengurus Besar Bahagian Pendaftaran Dan Levi 3) Pihak Berkuasa Tempatan 4) Arkitek / Jurutera 5) Pemaju / Klien 6) Fail Muka surat 1 dari 2 7 Nama No. KP. No. Tel. Tarikh Cap Syarikat : PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan)

8 LAMPIRAN AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1)] NOMBOR SYARAT Muka surat 2 dari 2 8

9 Borang V AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1A)] Rujukan Kami : Kepada :.... Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kerja pembinaan di atas yang sedang dijalankan atau disiapkan, atau telah diaku janji untuk dijalankan atau disiapkan oleh seorang kontraktor berdaftar melanggar peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta), iaitu... *(Sila nyatakan jenis pelanggaran yang dimaksudkan) SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Notis ini yang dikeluarkan di bawah subseksyen 30(1A) Akta kepada kamu/syarikat kamu menghendaki kamu/syarikat kamu dan/atau pekerja kamu/syarikat kamu dan/atau wakil kamu/syarikat kamu atau ejen kamu/syarikat kamu dan/atau pekhidmat kamu/syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN. Menurut subseksyen 30(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 30(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit, dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Penguatkuasaan 2) Arkitek / Jurutera 3) Pemaju / Klien 4) Fail Nama No. KP. No. Tel. Tarikh Cap Syarikat : PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan) 9

10 Borang VI AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MENGGUNAKAN BAHAN BINAAN YANG TIDAK DIPERAKUKAN [SUBSEKSYEN 33E(1)] Rujukan Kami : Kepada :. Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kamu menggunakan bahan binaan yang tidak diperakukan menurut Akta Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia 1994 (Akta). Kamu/syarikat kamu telah melanggar subseksyen 33D(1) Akta. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Notis ini dikeluarkan di bawah subseksyen 33E(1) Akta yang menghendaki kamu/ syarikat kamu dan/atau kamu/pekerja syarikat kamu dan/atau wakil syarikat kamu/ejen/pekhidmat syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN, MELIBATKAN DALAM ATAU TERLIBAT DALAM ATAU MENGAKU JANJI UNTUK MELIBATKAN DALAM ATAU TERLIBAT DALAM, URUSAN DENGAN BAHAN BINAAN YANG TIDAK DIPERAKUKAN ITU. Menurut subseksyen 33E(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 33E(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Pendaftaran dan Levi 2) Arkitek / Jurutera 3) Pemaju / Klien 4) Fail Nama No. KP. No. Tel. Tarikh PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan) Cap Syarikat : 10

11 Dibuat 22 Mei 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] TAN SRI DR. AHMAD TAJUDDIN ALI Pengerusi Diluluskan 26 Mei 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] DATO SRI HAJI FADILLAH HAJI YUSOF Menteri Kerja Raya 11

12 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 IN exercise of the powers conferred by paragraph 37(2)(c) of the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 [Act 520], the Lembaga, with the approval of the Minister, makes the following regulations: Citation and commencement 1. (1) These regulations may be cited as the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Service of Notice) Regulations (2) These Regulations come into operation on 1 June Notices 2. (1) A notice to furnish particulars under section 27 of the Act shall be in Form I, II or III of the Schedule. (2) A notice to abstain from commencing or proceeding with construction works under section 30 of the Act shall be in Form IV or V of the Schedule. (3) A notice to abstain from dealing with non-certified construction materials under section 33E of the Act shall be in Form VI of the Schedule. Service of notice 3. (1) The notice referred to in subregulation 2(1) shall be served on a person by personal service or by registered post. (2) The notice referred to in subregulations 2(2) and 2(3) may be served on a person in the manner as follows: (a) by personal service at the usual or last known address or place of business of that person; or 12

13 (b) by ordinary post or prepaid A.R. registered post addressed to the person s usual or last known place of abode or place of business. (3) The notices referred to in regulation 2 are deemed served on an incorporated company or body if the notices have been served on the secretary of the company or body at its registered or principal office. Revocation 4. The Construction Industry (Prescribed Notice) Regulations 1997 [P.U. (A) 116/1997] are revoked. 13

14 SCHEDULE (Subregulation 2(1) ) Form I LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO FURNISH PARTICULARS ON CONSTRUCTION INDUSTRY (SECTION 27) To :. Date of Notice : CIDB Reference No. : Pursuant to section 27 of the Act 1994 (the Act), you are required to furnish particulars which are within your knowledge or which you are able to obtain, to the Lembaga within...( ) days from the date of this letter on the construction industry or anything required under this Act. You are requested to furnish the information and submit the following particulars:... Please be reminded that it is an offence under section 28 if you fail to submit information required above and on conviction, you may be liable to a fine not exceeding five hundred ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction.... Chief Executive Officer ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) Name NRIC. No. Tel. No. Date :... DERAF Company s Stamp : 14

15 Form II LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE OF SUBMISSION OF INFORMATION ON CONSTRUCTION WORKS (SECTION 27) To :. Date of Notice : CIDB Reference No. : Name of Project : Pursuant to section 27 of the Act 1994 (the Act), you are required to furnish particulars which are within your knowledge or which you are able to obtain, by using the attached Form III and return it to the Lembaga within 14 days from the date of this letter on the construction works or anything required under the Act. You are required to submit and return the following particulars: Please be reminded that it is an offence under section 28 if you fail to submit information required above and on conviction, you may be liable to a fine not exceeding five hundred ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT... Chief Executive Officer Name NRIC. No. Tel. No. Date. (signature) : Company s Stamp :

16 Form III LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE OF SUBMISSION OF INFORMATION ON CONSTRUCTION WORKS To : Date of Notice : CIDB Reference No. : Name of Project: THIS INFORMATION MUST BE COMPLETED BY THE CLIENT/MAIN CONTRACTOR District: Date of Letter of Acceptance of Tender: No. of Development Order : Name and Address of Main Contractor: State : Date of Commencement of Work: No. of CIDB Certificate of Registration : - List of Subcontractor / NSC No. Name of Contractor & Address of Contractor No. of CIDB Certificate of Registration Specialization Date of Award of Work Date of Possession of Site Contract Sum * Please attach a copy of the Letter of Acceptance of Tender / Award I hereby certify that the information given is true and complete. Date: Signature of Authorised Officer Name : Designation : Stamp/Official Seal of Company 16

17 Form IV LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1)] Our Reference : To : CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that the construction works above are being undertaken or carried out by you/your company whereas you/your company is not registered with the Lembaga. You/Your company s have/has contravened subsection 25(1) of the Act 1994 (the Act) which provides that no person shall carry out/complete/undertake to carry out or complete construction works or hold himself out as a contractor without obtaining a valid certificate of registration from the Lembaga. Pursuant to section 29 of the Act, any person who contravenes subsection 25(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine of not less than ten thousand ringgit but not more than one hundred thousand ringgit. TAKE NOTICE that subject to the conditions contained in Annexure, this Notice issued under subsection 30(1) of the Act to you/your company requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your/your company s representatives or your/your company s agents and/or your/your company s servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH THE CONSTRUCTION WORKS. Pursuant to subsection 30(2) of the Act, a person who fails to comply with the requirements of the notice issued under subsection 30(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit, and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding one thousand ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated : ( ) Chief Executive Officer c.c 1) General Manager Enforcement Division 2) General Manager Registration and Levy Division 3) Local Authority 4) Architect/ Engineer 5) Developer/Client 6) File Name NRIC. No. Tel. No. Date ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) Company s Stamp : :... Page 1 of 2 17

18 ANNEXURE LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1)] NUMBER CONDITIONS Page 2 of 2 18

19 Form V LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1A)] Our Reference : To :.... CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that the construction works above are being carried out or completed, or undertaken to be carried out or completed by a registered contractor in contravention of the provision of the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 (the Act), namely... *(Please state the types of contravention referred to) TAKE NOTICE that this Notice is issued under subsection 30(1A) of the Act to you/your company requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your/your company s representatives or your/your company s agents and/or your/your company s servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH THE CONSTRUCTION WORKS. Pursuant to subsection 30(2) of the Act, a person who fails to comply with the requirements of the notice issued under subsection 30(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit, and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding one thousand ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated: ( ) Chief Executive Officer Name ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) c.c 1) General Manager Enforcement Division 2) Architect/Engineer 3) Developer/Client 4) File NRIC. No. :... Tel. No. Date Company s Stamp : 19

20 Form VI LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM DEALING WITH NON-CERTIFIED CONSTRUCTION MATERIALS [SUBSECTION 33E(1)] Our reference : To : CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that you have been using construction materials not certified according to the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 (the Act). Your/your company s action has contravened subsection 33D(1) of the Act. TAKE NOTICE that this Notice is issued under subsection 33E(1) of the Act which requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your company s representatives/agents/servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH, ENGAGE IN OR BE INVOLVED IN OR UNDERTAKE TO BE ENGAGED IN OR BE INVOLVED IN, DEALING WITH THE NON-CERTIFIED CONSTRUCTION MATERIALS. Pursuant to subsection 33E(2) of the Act, any person who fails to comply with the requirements of the notice under subsection 33E(1) shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding fifty thousand ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated : ( ) Chief Executive Officer c.c Name NRIC. No. ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) :... 1) General Manager Registration and Levy Division 2) Architect/Engineer 3) Developer/Client 4) File Tel. No. Date Company s Stamp : 20

21 Made 22 May 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV TAN SRI DR. AHMAD TAJUDDIN ALI Chairman Approved 26 May 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] DATO SRI HAJI FADILLAH HAJI YUSOF Minister of Works 21

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA Rev. No.: 1 Date: 8.6.2010 BEM/CL/APP/07 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA 1. APPLICATION FOR UPGRADING TO PROFESSIONAL ENGINEER Subject to the Registration of Engineer Act 1967, the following person shall be

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 Circular No 043/2015 Dated 5 Mar 2015 To Members of the Malaysian Bar Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 We refer

More information

SURAT AKU JANJI PELAJAR

SURAT AKU JANJI PELAJAR SURAT AKU JANJI PELAJAR Saya :... No. Kad Pengenalan : Tahun/Program :..... No. Matrik:... dengan sesungguhnya dan sebenarnya berjanji bahawa saya akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan

More information

/ / APPOINTMENT / CHANGE OF NOMINEES PERLANTIKAN / PERTUKARAN PENAMA

/ / APPOINTMENT / CHANGE OF NOMINEES PERLANTIKAN / PERTUKARAN PENAMA APPOINTMENT / CHANGE OF NOMINEES PERLANTIKAN / PERTUKARAN PENAMA CAUTION: (1) If you are a NON-MUSLIM and your nominee is your spouse, child or parent (if you currently have no spouse or child) then your

More information

GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI

GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI 2014 1.0 GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI 1.1 Akta dan Polisi GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI a) Akta

More information

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014

PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 13 Oktober 2014 13 October 2014 P.U. (A) 273 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) 2014 GOODS AND SERVICES TAX (RELIEF) ORDER 2014 DISIARKAN

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online.

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online. 4.2 Adalalah dimaklumkan bahawa para pelajar baharu diwajibkan menjelaskan pembayaran yuran sebelum hari pendaftaran bagi melicinkan proses pra pendaftaran di atas talian. PROSES PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00

SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00 SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00 Bil Perkara 50-200 ribu 50-200 ribu 200-500 ribu 200-500 ribu Bekalan / Bekalan / Perkhidmatan Kerja Perkhidmatan Kerja 1 Perolehan secara Sebutharga a) Salinan

More information

PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE MELALUI EPAY

PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE MELALUI EPAY PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE MELALUI EPAY PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE Khidmat bayaran zakat secara online ini menggunakan FPX sebagai Gateway untuk pengguna membayar Zakat

More information

Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1 D.R. 49/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara.

Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1 D.R. 49/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1 D.R. 49/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. [ ] BAHAWASANYA adalah suai manfaat hanya bagi maksud untuk memastikan keseragaman

More information

ClassNK Technical Information No. TEC-1038 * "Existing ship" means a ship which is not a new ship. ** "New ship" means a ship for which the building c

ClassNK Technical Information No. TEC-1038 * Existing ship means a ship which is not a new ship. ** New ship means a ship for which the building c Subject International Energy Efficiency (IEE) Certificate for Malaysian flagged vessels To whom it may concern Technical Information No. TEC-1038 Date 31 July 2015 The special treatment procedure to issue

More information

BORANG PERMOHONAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA APPLICATION FORM FOR ESTATE ADMINISTRATION

BORANG PERMOHONAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA APPLICATION FORM FOR ESTATE ADMINISTRATION Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja For Office Use Only Harta Pusaka: No Fail : Cawangan : Setem Hasil RM10/- dan dibatalkan BORANG PERMOHONAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA APPLICATION FORM FOR ESTATE ADMINISTRATION

More information

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 57 No. 15 31hb Julai 2013 TAMBAHAN No. 97 PERUNDANGAN

More information

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT 1. PURPOSE This guideline is to provide all Higher Learning Institutions

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION

UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION UNIVERSITY OF MALAYA PENYERAHAN AKHIR TESIS/DISERTASI FINAL SUBMISSION OF THESIS/DISSERTATION BAHAGIAN A BUTIR-BUTIR CALON (UNTUK DIISI OLEH CALON) SECTION A CANDIDATE S DETAILS (TO BE COMPLETED BY THE

More information

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. When is the commencement date for the new drop zone for SmartTAG repair service? From 1/1/2015 onwards, Pos Malaysia or Poslaju National Courier is an alternative drop zone

More information

BORANG WASIAT WILLS FORM

BORANG WASIAT WILLS FORM BORANG WASIAT WILLS FORM No. Pendaftaran Wasiat Sila gunakan HURUF BESAR dan lengkapkan borang dengan DAKWAT HITAM / Please write in CAPITAL LETTERS and complete the form in BLACK INK. Sila tanda ( ) jika

More information

KERTAS KERJA CADANGAN DASAR PENERBITAN ARTIKEL DALAM JURNAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN

KERTAS KERJA CADANGAN DASAR PENERBITAN ARTIKEL DALAM JURNAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN KERTAS KERJA CADANGAN DASAR PENERBITAN ARTIKEL DALAM JURNAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini disediakan bertujuan untuk memaklumkan kepada ahli Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 14 MAC 2013 [No. 10 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2014

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Mac 2014 14 March 2014 P.U. (A) 73 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2014 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2014 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED

More information

FORMAT SURAT ULASAN UNTUK PERMOHONAN PELAN TERPERINCI SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL)

FORMAT SURAT ULASAN UNTUK PERMOHONAN PELAN TERPERINCI SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL) IPS a /3b/i bhgn II SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD FORMAT SURAT ULASAN UNTUK PERMOHONAN PELAN TERPERINCI SISTEM BEKALAN AIR DALAMAN (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL) Ruj Kami : Tarikh : (Perunding) (Alamat)

More information

BAIKI KINI LEBIH MUDAH!

BAIKI KINI LEBIH MUDAH! BAIKI KINI LEBIH MUDAH! SmartTAG yang mengalami masalah boleh dihantar terus kepada Touch n Go melalui dan SmartTAG DALAM TEMPOH WARANTI* Beli sampul Prabayar POSLAJU (RM6.35)** Masukkan kad waranti dan

More information

IMPLEMENTATION OF THE GST evoucher. 2 June 2014 SME Corp. Malaysia

IMPLEMENTATION OF THE GST evoucher. 2 June 2014 SME Corp. Malaysia IMPLEMENTATION OF THE GST evoucher 2 June 2014 SME Corp. Malaysia How does the GST evoucher works? Mohd Rithaudden Makip Director of Business Advisory & Support Division SME Corp. Malaysia 2 Background

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA 050B.FM Page 1 Friday, March 31, 2006 11:27 AM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 50 AKTA PERUBATAN 1971 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P)

PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) PROGRESSIVE INSURANCE BHD (19002-P) QUESTIONNAIRE AND PROPOSAL FOR CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE NOTIS PENTING / IMPORTANT NOTICE KENYATAAN MENURUT SEKSYEN 149(4) AKTA INSURANS, 1996. Anda perlu memberitahu

More information

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik]

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 356 - Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

WILL MY BILL HAVE ELECTRICITY. In collaboration with

WILL MY BILL HAVE ELECTRICITY. In collaboration with WILL MY ELECTRICITY BILL HAVE GST? In collaboration with Yes, the Goods and Services Tax (GST) will be calculated for Tenaga Nasional Berhad s bills starting 1 April 2015. DOMESTIC CUSTOMERS The first

More information

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2013 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2013

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2013 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 3 Mei 2013 3 May 2013 P.U. (A) 151 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2013 ELECTRICITY (AMENDMENT) REGULATIONS 2013 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering DESIGN AND ANALYSIS BEAMS FOR A FOUR STOREY STEEL STRUCTURE USING CSC SOFTWARE Dayang Lydiawati Binti Awang Jemat Bachelor of Engineering with Honors (Civil Engineering) 2006 UNIVERSITI

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN)(PINDAAN) 2011 MOTOR VEHICLES (CONSTRUCTION AND USE) (AMENDMENT) RULES 2011

KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN)(PINDAAN) 2011 MOTOR VEHICLES (CONSTRUCTION AND USE) (AMENDMENT) RULES 2011 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 15 Disember 2011 15 December 2011 P.U. (A) 409 FEDERALGOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN)(PINDAAN) 2011 MOTOR VEHICLES (CONSTRUCTION AND

More information

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC (3926-U) (Incorporated in ) Re: PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE ( Privacy Notice ) for Shareholders of SRC With reference to the above, the Personal Data Protection Act 2010 ( the Act ) is currently enforced

More information

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT]

LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] UTM(PS)-03/93 (Pind. 1/04) Sekolah Pengajian Siswazah [School of Graduate Studies] UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LAPORAN KEMAJUAN [PROGRESS REPORT] SEMESTER SESI NOTA : [NOTES] Bahagian A, B dan C hendaklah

More information

Motor Insurance Claim Form

Motor Insurance Claim Form Motor Insurance Claim Form To speed up the process, please (1) Complete this form, (2) Prepare the relevant documents listed on page two, and (3) Mail them to AXA Office as soon as possible. Thank you.

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

- Sila gunakan borang yang disediakan. SYARAT SYARAT TAWARAN KEMASUKAN. Tawaran masuk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut :

- Sila gunakan borang yang disediakan. SYARAT SYARAT TAWARAN KEMASUKAN. Tawaran masuk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut : MAKLUMAT AM KEMASUKAN PELAJAR BARU AMBILAN PROGRAM DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (ISMP), DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI), PASCA SISWAZAH (MASTER DAN PHD). BIL PERKARA CATATAN 1. Pemeriksaan

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

FORMAT SURAT ULASAN PERMOHONAN PAIP RETIKULASI / TANGKI SEDUT / RUMAH PAM / TANGKI SIMPANAN / INCOMING PIPE (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL)

FORMAT SURAT ULASAN PERMOHONAN PAIP RETIKULASI / TANGKI SEDUT / RUMAH PAM / TANGKI SIMPANAN / INCOMING PIPE (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL) BAS a/3b/i Bhgn I SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD FORMAT SURAT ULASAN PERMOHONAN PAIP RETIKULASI / TANGKI SEDUT / RUMAH PAM / TANGKI SIMPANAN / INCOMING PIPE (PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL) Ruj Kami

More information

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September 2013 Bil Bulan Kursus Cadangan Tarikh kursus Ringkasan/ Objektif Kursus Sasaran peserta 1

More information

MANUAL GUIDELINES FOR HR SWIFT SYSTEM

MANUAL GUIDELINES FOR HR SWIFT SYSTEM MANUAL GUIDELINES FOR HR SWIFT SYSTEM LOGIN AND LOGOUT DAILY ATTENDANCE General Guidelines: 1: Ctrl and click URL: http://hr.imeremit.com 2: Key in username and password 3: password = user id +123 (if

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Your personal information will be used or processed for the following purposes:-

Your personal information will be used or processed for the following purposes:- PRIVACY NOTICE Dear TM Customers, Thank you for your continuous support. As you are aware, Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) that was passed in 2010 came into force on 15 November 2013. In our effort

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Local/Foreign Companies, including Joint Venture Companies with relevant experience to participate

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

More information

LMS 2.5 MANUAL PENGGUNA -PENSYARAH- LEARNING MANAGEMENT SYSTEM VERSION 2.5 POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH.

LMS 2.5 MANUAL PENGGUNA -PENSYARAH- LEARNING MANAGEMENT SYSTEM VERSION 2.5 POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH. LMS 2.5 LEARNING MANAGEMENT SYSTEM VERSION 2.5 POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH MANUAL PENGGUNA -PENSYARAH- http://portal.cidos.edu.my 1 ISI KANDUNGAN 1.0 Acessing LMS 3 2.0 Login 4 3.0 Home 6 4.0 My Dashboard

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXX] KOTA KINABALU, KHAMIS, 26 MAC 2015 [No. 11 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGISLATION

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGISLATION OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGISLATION -Understand OSH legislation -Understand OSHA 1994 For more understanding, this notes is prepared with Bahasa Melayu version. OSHA Philosophy & Objective philosophy

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 242 AKTA PENILAI, PENTAKSIR DAN EJEN HARTA TANAH 1981 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH

More information

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank.

ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN. 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. ZERO-INTEREST INSTALMENT PLAN 1) This programme valid for PB Credit cards issued by Public Bank. 2) The Cardmember shall be bound by Public Bank s Terms and Conditions governing the use and operation of

More information

JADUAL / SCHEDULE (Kaedah 3 / Rule 3) POTONGAN CUKAI BERJADUAL / SCHEDULE OF MONTHLY TAX DEDUCTIONS

JADUAL / SCHEDULE (Kaedah 3 / Rule 3) POTONGAN CUKAI BERJADUAL / SCHEDULE OF MONTHLY TAX DEDUCTIONS JADUAL / SCHEDULE (Kaedah 3 / Rule 3) POTONGAN CUKAI BERJADUAL / SCHEDULE OF MONTHLY TAX DEDUCTIONS PENDAHULUAN Nota-nota berikut bertujuan membantu majikan membuat Potongan Cukai Berjadual (PCB) dengan

More information

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012

KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT) RULES 2012 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 11 Mei 2012 11 May 2012 P.U. (A) 133 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) 2012 INCOME TAX (ADVANCE PRICING ARRANGEMENT)

More information

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) LAMPIRAN 1 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA (JKKP) DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, MALAYSIA (DOSH) Aras 2, 3 & 4 Blok D3, Kompleks

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

LOKASI PILIHAN (Isi mengikut keutamaan) / CHOICE OF LOCATION (Fill up by priority) : Kuala Lumpur Alor Setar Kulim Bayan Lepas Kuantan Kota Bahru

LOKASI PILIHAN (Isi mengikut keutamaan) / CHOICE OF LOCATION (Fill up by priority) : Kuala Lumpur Alor Setar Kulim Bayan Lepas Kuantan Kota Bahru BORANG PERMOHONAN/APPLICATION FORM PROGRAM / PROGRAMME : Lekatkan Gambar/ Affix Photo LOKASI PILIHAN (Isi mengikut keutamaan) / CHOICE OF LOCATION (Fill up by priority) : Kuala Lumpur Alor Setar Kulim

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. SECTION A: 50 MARKS BAHAGIAN A: 50 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan esei. Jawab SEMUA soalan.

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN PADA HARI PENDAFTARAN. a. Slip Bayaran Yuran Pengajian

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN PADA HARI PENDAFTARAN. a. Slip Bayaran Yuran Pengajian SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN PADA HARI PENDAFTARAN Sila tandakan ( ) di kotak berkenaan. Untuk Kegunaan Pejabat 1. Laporan Pemeriksaan Kesihatan (PKP-1) 2. Perakuan Kebenaran

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/PU/01 1/6 1. OBJEKTIF 2. SKOP Memastikan bahan perpustakaan (Buku, Bahan Multimedia dan Terbitan Bersiri) diurus dan dipelihara dengan baik. Diterimapakai oleh Jabatan Universiti Malaysia Sabah. 3. DEFINISI

More information

KERTAS CADANGAN. [No. 1/2014] PANDUAN PENGURUSAN PEMASARAN LANGSUNG DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (APDP) 2010

KERTAS CADANGAN. [No. 1/2014] PANDUAN PENGURUSAN PEMASARAN LANGSUNG DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (APDP) 2010 KERTAS CADANGAN [No. 1/2014] PANDUAN PENGURUSAN PEMASARAN LANGSUNG DI BAWAH AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (APDP) 2010 Jabatan Perlindungan Data Peribadi mengalu-alukan maklum balas dan pendapat secara

More information

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM NOTIS SEBUTHARGA KALI KE DUA (2/2016) Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), berdaftar dengan Lembaga Pembangunan

More information

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM MAKLUM BALAS PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM Oleh: Laila Hassan Bahagian Jaminan Kualiti UPM Pejabat Pendaftar 25 Mei 2011 Klausa 8.2.2 MS ISO 9001:2008 Kaedah

More information

PATEN. Maklumat Am. Perbaharuan Utiliti. Pemohon. Pemohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti

PATEN. Maklumat Am. Perbaharuan Utiliti. Pemohon. Pemohonan Paten atau Perbaharuan Utiliti PATEN Maklumat Am Paten adalah satu hak ekslusif yang diberikan terhadap sesuatu rekacipta, sama ada satu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu, ataupun untuk penyelesaian

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI INLAND REVENUE BOARD PUBLIC RULING DOUBLE DEDUCTION INCENTIVE ON RESEARCH EXPENDITURE Translation from the original Bahasa Malaysia text. PUBLIC RULING NO. 5/2004 DATE OF ISSUE:

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

BUKU LOG LATIHAN INDUSTRI SESI xxxx/xxxx

BUKU LOG LATIHAN INDUSTRI SESI xxxx/xxxx Jabatan Ukur Bahan Fakulti Alam Bina BUKU LOG LATIHAN INDUSTRI SESI xxxx/xxxx JABATAN UKUR BAHAN FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAKLUMAT PERIBADI Buku Log Latihan Industri Pengesahan Lapor

More information

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA

Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 63 18hb Februari 2010 No. 4 No. 398. AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 (Akta 313) NATIONAL FORESTRY

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 54 No. 26 31hb Disember 2010 TAMBAHAN No. 143 PERUNDANGAN

More information

BAHAGIAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF JABATAN PENGANGKUTAN JALAN, MALAYSIA BORANG PENDAFTARAN BENGKEL PEMBAIKAN KEMALANGAN KENDERAAN AUTOMOTIF

BAHAGIAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF JABATAN PENGANGKUTAN JALAN, MALAYSIA BORANG PENDAFTARAN BENGKEL PEMBAIKAN KEMALANGAN KENDERAAN AUTOMOTIF BAHAGIAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF JABATAN PENGANGKUTAN JALAN, MALAYSIA BORANG PENDAFTARAN BENGKEL PEMBAIKAN KEMALANGAN KENDERAAN AUTOMOTIF Pendaftaran Bengkel Pembaikan Kemalangan : Pendaftaran Baru Sila

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T)

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T) WORKMEN S COMPENSATION / EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE PAMPASAN PEKERJA / INSURANS LIABILITI MAJIKAN NOTICE OF ACCIDENT / NOTIS KEMALANGAN Note: Full particulars of every accident are to be furnished by

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

More information

HBT Bahasa, Undang-undang dan Penterjemahan I

HBT Bahasa, Undang-undang dan Penterjemahan I - UNlVERSlTl SAlNS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 200312004 SeptemberlOktober 2003 HBT 103 - Bahasa, Undang-undang dan Penterjemahan I Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

MALAYAN BANKING BERHAD (Bank) PRODUCT DISCLOSURE SHEET

MALAYAN BANKING BERHAD (Bank) PRODUCT DISCLOSURE SHEET PRODUCT DISCLOSURE SHEET (Read this Product Disclosure Sheet before you decide to take up the Product described below. Be sure to also read the Maybank Gold Investment Account Agreement.) MALAYAN BANKING

More information

Borang Permohonan/Pengendalian Perkhidmatan PBe PBe Service Application/Maintenance Form

Borang Permohonan/Pengendalian Perkhidmatan PBe PBe Service Application/Maintenance Form MAKLUMAT SYARIKAT/ORGANISASI COMPANY/ORGANISATION INFORMATION Sila kemukakan Resolusi Syarikat/Minit Mesyuarat/Surat Ikatan atau Perjanjian Perkongsian (sekiranya berkenaan) Please provide Company's Resolution/Minutes

More information

Sri Lanka living in Manitoba

Sri Lanka living in Manitoba Sri Lanka living in Manitoba Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Malaysia tourist visa checklist Filled

More information

RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS

RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS Dear Valued Customer, RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS Pursuant to the enforcement of the Islamic Financial Services Act 2013 ( IFSA ), all Islamic Banking

More information

Malaysia Tourist visa Application

Malaysia Tourist visa Application Malaysia Tourist visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Malaysia tourist visa checklist

More information

U N I V E R S I T I K E B A N G S A A N M A L A Y S I A Inspiring Futures, Nurturing Possibilities

U N I V E R S I T I K E B A N G S A A N M A L A Y S I A Inspiring Futures, Nurturing Possibilities UKM/PPPS/B/P02/AK04/4 Tarikh Kuat kuasa: 04-01-2010 (Semakan 2) U N I V E R S I T I K E B A N G S A A N M A L A Y S I A Inspiring Futures, Nurturing Possibilities Affix Recent Photograph APPLICATION FOR

More information