PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

Size: px
Start display at page:

Download "PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015"

Transcription

1 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL S CHAMBERS

2 AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 37(2)(c) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Akta 520], Lembaga, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan (Penyampaian Notis) (2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Jun Notis 2. (1) Notis untuk memberikan maklumat di bawah seksyen 27 Akta hendaklah dalam Borang I, II atau III Jadual. (2) Notis untuk berhenti daripada memulakan atau meneruskan kerja pembinaan di bawah seksyen 30 Akta hendaklah dalam Borang IV atau V Jadual. (3) Notis untuk berhenti daripada menggunakan bahan binaan yang tidak diperakukan di bawah seksyen 33E Akta hendaklah dalam Borang VI Jadual. Penyampaian notis 3. (1) Notis yang disebut dalam subperaturan 2(1) hendaklah disampaikan kepada seseorang melalui penyampaian ke diri atau secara pos berdaftar. (2) Notis yang disebut dalam subperaturan 2(2) dan 2(3) boleh disampaikan kepada seseorang dengan cara yang berikut: (a) melalui penyampaian ke diri di alamat biasa atau alamat yang akhir diketahui atau tempat perniagaan orang itu; atau 2

3 (b) melalui pos biasa atau pos berdaftar Akuan Terima yang dialamatkan ke tempat tinggal atau tempat perniagaan orang itu yang lazim atau yang akhir diketahui. (3) Notis yang disebut dalam peraturan 2 disifatkan telah disampaikan kepada syarikat atau pertubuhan yang diperbadankan jika notis itu telah disampaikan pada setiausaha syarikat atau pertubuhan itu di pejabat berdaftar atau pejabat utamanya. Pembatalan 4. Peraturan-Peraturan Industri Pembinaan Malaysia (Notis Yang Ditetapkan) 1997 [P.U. (A) 116/1997] dibatalkan. 3

4 Kepada : JADUAL (Subperaturan 2(1) ) Borang I AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK MEMBERIKAN BUTIR-BUTIR MENGENAI INDUSTRI PEMBINAAN (SEKSYEN 27) Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Menurut seksyen 27 Akta 1994 (Akta), kamu dikehendaki memberi butir-butir yang berada dalam pengetahuan kamu atau yang kamu boleh mendapatkannya, kepada Lembaga dalam masa...( ) hari dari tarikh surat ini mengenai industri pembinaan atau apa-apa jua yang dikehendaki di bawah Akta. Kamu adalah diminta untuk memberikan maklumat dan mengemukakan butir-butir yang berikut:... Diingatkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen 28 jika kamu tidak mengemukakan maklumat yang dikehendaki seperti di atas dan apabila disabitkan, kamu boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. PENGESAHAN PENERIMAAN... Ketua Pegawai Eksekutif Nama No. KP. No. Tel. Tarikh. (tandatangan) Cap Syarikat : 4

5 Borang II AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS PENGEMUKAAN MAKLUMAT BERKENAAN KERJA PEMBINAAN (SEKSYEN 27) Kepada : Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Nama Projek :... Menurut seksyen 27 Akta 1994 (Akta), kamu dikehendaki memberi butir-butir yang berada dalam pengetahuan kamu atau yang kamu boleh mendapatkannya, dengan menggunakan Borang III yang dilampirkan dan mengembalikannya kepada Lembaga dalam masa 14 hari dari tarikh surat ini mengenai kerja pembinaan atau apa-apa jua yang dikehendaki di bawah Akta. Kamu adalah diminta untuk mengemukakan dan mengembalikan butir-butir yang berikut:... Diingatkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan di bawah seksyen 28 jika kamu tidak mengemukakan maklumat yang dikehendaki seperti di atas dan apabila disabitkan, kamu boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. PENGESAHAN PENERIMAAN... Ketua Pegawai Eksekutif Nama No. KP. No. Tel. Tarikh. (tandatangan) Cap Syarikat : 5

6 Borang III AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS PENGEMUKAAN MAKLUMAT BERKENAAN KERJA PEMBINAAN Kepada : Tarikh Notis : No. Rujukan CIDB : Nama Projek : MAKLUMAT INI PERLU DIPENUHKAN OLEH KLIEN/KONTRAKTOR UTAMA Daerah: Tarikh Surat Setuju Terima Tender : No. Arahan Pembangunan : Nama dan Alamat Kontraktor Utama : Negeri : Tarikh Mula Kerja : No. Perakuan Pendaftaran CIDB : - Senarai Subkontraktor / NSC Bil Nama Kontraktor & Alamat No. Perakuan Pengkhususan Tarikh Tarikh Milik Jumlah. Kontraktor Pendaftaran CIDB Award Kerja Tapak Kontrak * Sila lampirkan salinan Surat Setuju Terima Tender / Award Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan lengkap. Tarikh: Tandatangan Pegawai Yang Diberi Kuasa Nama : Jawatan : Cap/Meterai Rasmi Syarikat 6

7 Borang IV AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1)] Rujukan Kami : Kepada :.... Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kerja pembinaan di atas sedang diusahakan atau dijalankan oleh kamu/syarikat kamu sedangkan kamu/syarikat kamu tidak berdaftar dengan Lembaga. Kamu/Syarikat kamu telah melanggar subseksyen 25(1) Akta 1994 (Akta) yang memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh menjalankan/menyiapkan/mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor tanpa mendapatkan perakuan pendaftaran yang sah daripada Lembaga. Menurut seksyen 29 Akta, mana-mana orang yang melanggar subseksyen 25(1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit tetapi tidak lebih daripada satu ratus ribu ringgit. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa tertakluk kepada syarat yang terkandung dalam Lampiran, Notis ini yang dikeluarkan di bawah subseksyen 30(1) Akta kepada kamu/syarikat kamu menghendaki kamu/syarikat kamu dan/atau pekerja kamu/syarikat kamu dan/atau wakil kamu/syarikat kamu/atau ejen kamu/syarikat kamu dan/atau pekhidmat kamu/syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN. Menurut subseksyen 30(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 30(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit, dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Penguatkuasaan 2) Pengurus Besar Bahagian Pendaftaran Dan Levi 3) Pihak Berkuasa Tempatan 4) Arkitek / Jurutera 5) Pemaju / Klien 6) Fail Muka surat 1 dari 2 7 Nama No. KP. No. Tel. Tarikh Cap Syarikat : PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan)

8 LAMPIRAN AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1)] NOMBOR SYARAT Muka surat 2 dari 2 8

9 Borang V AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN [SUBSEKSYEN 30(1A)] Rujukan Kami : Kepada :.... Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kerja pembinaan di atas yang sedang dijalankan atau disiapkan, atau telah diaku janji untuk dijalankan atau disiapkan oleh seorang kontraktor berdaftar melanggar peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta), iaitu... *(Sila nyatakan jenis pelanggaran yang dimaksudkan) SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Notis ini yang dikeluarkan di bawah subseksyen 30(1A) Akta kepada kamu/syarikat kamu menghendaki kamu/syarikat kamu dan/atau pekerja kamu/syarikat kamu dan/atau wakil kamu/syarikat kamu atau ejen kamu/syarikat kamu dan/atau pekhidmat kamu/syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN KERJA PEMBINAAN. Menurut subseksyen 30(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 30(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit, dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Penguatkuasaan 2) Arkitek / Jurutera 3) Pemaju / Klien 4) Fail Nama No. KP. No. Tel. Tarikh Cap Syarikat : PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan) 9

10 Borang VI AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 NOTIS UNTUK BERHENTI DARIPADA MENGGUNAKAN BAHAN BINAAN YANG TIDAK DIPERAKUKAN [SUBSEKSYEN 33E(1)] Rujukan Kami : Kepada :. Nombor Rujukan CIDB : Nama Projek :... Lembaga mendapati bahawa kamu menggunakan bahan binaan yang tidak diperakukan menurut Akta Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia 1994 (Akta). Kamu/syarikat kamu telah melanggar subseksyen 33D(1) Akta. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Notis ini dikeluarkan di bawah subseksyen 33E(1) Akta yang menghendaki kamu/ syarikat kamu dan/atau kamu/pekerja syarikat kamu dan/atau wakil syarikat kamu/ejen/pekhidmat syarikat kamu DENGAN SERTA-MERTA UNTUK TIDAK MEMULAKAN ATAU MENERUSKAN, MELIBATKAN DALAM ATAU TERLIBAT DALAM ATAU MENGAKU JANJI UNTUK MELIBATKAN DALAM ATAU TERLIBAT DALAM, URUSAN DENGAN BAHAN BINAAN YANG TIDAK DIPERAKUKAN ITU. Menurut subseksyen 33E(2) Akta, seseorang yang tidak mematuhi kehendak notis di bawah subseksyen 33E(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit dan dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari yang kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Bertarikh : ( ) Ketua Pegawai Eksekutif s.k 1) Pengurus Besar Bahagian Pendaftaran dan Levi 2) Arkitek / Jurutera 3) Pemaju / Klien 4) Fail Nama No. KP. No. Tel. Tarikh PENGESAHAN PENERIMAAN. (tandatangan) Cap Syarikat : 10

11 Dibuat 22 Mei 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] TAN SRI DR. AHMAD TAJUDDIN ALI Pengerusi Diluluskan 26 Mei 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] DATO SRI HAJI FADILLAH HAJI YUSOF Menteri Kerja Raya 11

12 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 IN exercise of the powers conferred by paragraph 37(2)(c) of the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 [Act 520], the Lembaga, with the approval of the Minister, makes the following regulations: Citation and commencement 1. (1) These regulations may be cited as the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Service of Notice) Regulations (2) These Regulations come into operation on 1 June Notices 2. (1) A notice to furnish particulars under section 27 of the Act shall be in Form I, II or III of the Schedule. (2) A notice to abstain from commencing or proceeding with construction works under section 30 of the Act shall be in Form IV or V of the Schedule. (3) A notice to abstain from dealing with non-certified construction materials under section 33E of the Act shall be in Form VI of the Schedule. Service of notice 3. (1) The notice referred to in subregulation 2(1) shall be served on a person by personal service or by registered post. (2) The notice referred to in subregulations 2(2) and 2(3) may be served on a person in the manner as follows: (a) by personal service at the usual or last known address or place of business of that person; or 12

13 (b) by ordinary post or prepaid A.R. registered post addressed to the person s usual or last known place of abode or place of business. (3) The notices referred to in regulation 2 are deemed served on an incorporated company or body if the notices have been served on the secretary of the company or body at its registered or principal office. Revocation 4. The Construction Industry (Prescribed Notice) Regulations 1997 [P.U. (A) 116/1997] are revoked. 13

14 SCHEDULE (Subregulation 2(1) ) Form I LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO FURNISH PARTICULARS ON CONSTRUCTION INDUSTRY (SECTION 27) To :. Date of Notice : CIDB Reference No. : Pursuant to section 27 of the Act 1994 (the Act), you are required to furnish particulars which are within your knowledge or which you are able to obtain, to the Lembaga within...( ) days from the date of this letter on the construction industry or anything required under this Act. You are requested to furnish the information and submit the following particulars:... Please be reminded that it is an offence under section 28 if you fail to submit information required above and on conviction, you may be liable to a fine not exceeding five hundred ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction.... Chief Executive Officer ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) Name NRIC. No. Tel. No. Date :... DERAF Company s Stamp : 14

15 Form II LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE OF SUBMISSION OF INFORMATION ON CONSTRUCTION WORKS (SECTION 27) To :. Date of Notice : CIDB Reference No. : Name of Project : Pursuant to section 27 of the Act 1994 (the Act), you are required to furnish particulars which are within your knowledge or which you are able to obtain, by using the attached Form III and return it to the Lembaga within 14 days from the date of this letter on the construction works or anything required under the Act. You are required to submit and return the following particulars: Please be reminded that it is an offence under section 28 if you fail to submit information required above and on conviction, you may be liable to a fine not exceeding five hundred ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT... Chief Executive Officer Name NRIC. No. Tel. No. Date. (signature) : Company s Stamp :

16 Form III LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE OF SUBMISSION OF INFORMATION ON CONSTRUCTION WORKS To : Date of Notice : CIDB Reference No. : Name of Project: THIS INFORMATION MUST BE COMPLETED BY THE CLIENT/MAIN CONTRACTOR District: Date of Letter of Acceptance of Tender: No. of Development Order : Name and Address of Main Contractor: State : Date of Commencement of Work: No. of CIDB Certificate of Registration : - List of Subcontractor / NSC No. Name of Contractor & Address of Contractor No. of CIDB Certificate of Registration Specialization Date of Award of Work Date of Possession of Site Contract Sum * Please attach a copy of the Letter of Acceptance of Tender / Award I hereby certify that the information given is true and complete. Date: Signature of Authorised Officer Name : Designation : Stamp/Official Seal of Company 16

17 Form IV LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1)] Our Reference : To : CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that the construction works above are being undertaken or carried out by you/your company whereas you/your company is not registered with the Lembaga. You/Your company s have/has contravened subsection 25(1) of the Act 1994 (the Act) which provides that no person shall carry out/complete/undertake to carry out or complete construction works or hold himself out as a contractor without obtaining a valid certificate of registration from the Lembaga. Pursuant to section 29 of the Act, any person who contravenes subsection 25(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine of not less than ten thousand ringgit but not more than one hundred thousand ringgit. TAKE NOTICE that subject to the conditions contained in Annexure, this Notice issued under subsection 30(1) of the Act to you/your company requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your/your company s representatives or your/your company s agents and/or your/your company s servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH THE CONSTRUCTION WORKS. Pursuant to subsection 30(2) of the Act, a person who fails to comply with the requirements of the notice issued under subsection 30(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit, and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding one thousand ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated : ( ) Chief Executive Officer c.c 1) General Manager Enforcement Division 2) General Manager Registration and Levy Division 3) Local Authority 4) Architect/ Engineer 5) Developer/Client 6) File Name NRIC. No. Tel. No. Date ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) Company s Stamp : :... Page 1 of 2 17

18 ANNEXURE LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1)] NUMBER CONDITIONS Page 2 of 2 18

19 Form V LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM COMMENCING OR PROCEEDING WITH CONSTRUCTION WORKS [SUBSECTION 30(1A)] Our Reference : To :.... CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that the construction works above are being carried out or completed, or undertaken to be carried out or completed by a registered contractor in contravention of the provision of the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 (the Act), namely... *(Please state the types of contravention referred to) TAKE NOTICE that this Notice is issued under subsection 30(1A) of the Act to you/your company requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your/your company s representatives or your/your company s agents and/or your/your company s servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH THE CONSTRUCTION WORKS. Pursuant to subsection 30(2) of the Act, a person who fails to comply with the requirements of the notice issued under subsection 30(1) shall be guilty of an offence and on conviction, shall be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit, and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding one thousand ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated: ( ) Chief Executive Officer Name ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) c.c 1) General Manager Enforcement Division 2) Architect/Engineer 3) Developer/Client 4) File NRIC. No. :... Tel. No. Date Company s Stamp : 19

20 Form VI LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA ACT 1994 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (SERVICE OF NOTICE) REGULATIONS 2015 NOTICE TO ABSTAIN FROM DEALING WITH NON-CERTIFIED CONSTRUCTION MATERIALS [SUBSECTION 33E(1)] Our reference : To : CIDB Reference No. : Name of Project : The Lembaga finds that you have been using construction materials not certified according to the Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Act 1994 (the Act). Your/your company s action has contravened subsection 33D(1) of the Act. TAKE NOTICE that this Notice is issued under subsection 33E(1) of the Act which requires you/your company and/or your/your company s employees and/or your company s representatives/agents/servants IMMEDIATELY NOT TO COMMENCE OR PROCEED WITH, ENGAGE IN OR BE INVOLVED IN OR UNDERTAKE TO BE ENGAGED IN OR BE INVOLVED IN, DEALING WITH THE NON-CERTIFIED CONSTRUCTION MATERIALS. Pursuant to subsection 33E(2) of the Act, any person who fails to comply with the requirements of the notice under subsection 33E(1) shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding fifty thousand ringgit and in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding five hundred ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction. Dated : ( ) Chief Executive Officer c.c Name NRIC. No. ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT. (signature) :... 1) General Manager Registration and Levy Division 2) Architect/Engineer 3) Developer/Client 4) File Tel. No. Date Company s Stamp : 20

21 Made 22 May 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV TAN SRI DR. AHMAD TAJUDDIN ALI Chairman Approved 26 May 2015 [KKR.PUU.110-1/5/2 jld9(26); PN(PU2)546/IV] DATO SRI HAJI FADILLAH HAJI YUSOF Minister of Works 21

PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) (PINDAAN) 2016 TRADE DESCRIPTIONS (CHEAP SALE PRICE) (AMENDMENT) REGULATIONS 2016

PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) (PINDAAN) 2016 TRADE DESCRIPTIONS (CHEAP SALE PRICE) (AMENDMENT) REGULATIONS 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 15 Disember 2016 15 December 2016 P.U. (A) 323 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) (PINDAAN) 2016 TRADE DESCRIPTIONS (CHEAP SALE

More information

PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2015 CONTROL OF TOBACCO PRODUCT (AMENDMENT) REGULATIONS 2015

PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2015 CONTROL OF TOBACCO PRODUCT (AMENDMENT) REGULATIONS 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 30 Julai 2015 30 July 2015 P.U (A) 172 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2015 CONTROL OF TOBACCO PRODUCT (AMENDMENT) REGULATIONS

More information

PERATURAN-PERATURAN PELINDUNGAN PENGGUNA (URUS NIAGA PERDAGANGAN ELEKTRONIK) 2012

PERATURAN-PERATURAN PELINDUNGAN PENGGUNA (URUS NIAGA PERDAGANGAN ELEKTRONIK) 2012 . WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 21 Disember 2012 21 December 2012 P.U. (A) 458 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PELINDUNGAN PENGGUNA (URUS NIAGA PERDAGANGAN ELEKTRONIK) 2012 CONSUMER PROTECTION

More information

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENDAFTARAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (REGISTRATION OF DATA USER) REGULATIONS 2013

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENDAFTARAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION (REGISTRATION OF DATA USER) REGULATIONS 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 November 2013 14 November 2013 P.U. (A) 337 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PENDAFTARAN PENGGUNA DATA) 2013 PERSONAL DATA PROTECTION

More information

AKTA INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR 2006 WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006

AKTA INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR 2006 WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006 SPAN/QP/1-2008 AKTA INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR 2006 WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006 BUTIRAN SEBAGAI ORANG YANG BERKELAYAKAN DI BAWAH SEKSYEN 47(7) AKTA IPA 2006 PARTICULARS AS A QUALIFIED PERSON UNDER

More information

PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL KEDUA DAN JADUAL KELIMA) 2014

PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL KEDUA DAN JADUAL KELIMA) 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Ogos 2014 26 August 2014 P.U. (A) 244 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL KEDUA DAN JADUAL KELIMA) 2014 JUDGES REMUNERATION (AMENDMENT

More information

Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 1 D.R. 23/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 1 D.R. 23/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 1 D.R. 23/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia

More information

AKTA KERJA 1955 PERATURAN-PERATURAN KERJA (PEKERJA SEPARA MASA) 2010

AKTA KERJA 1955 PERATURAN-PERATURAN KERJA (PEKERJA SEPARA MASA) 2010 P.U. (A) 303. 3909 AKTA KERJA 1955 PERATURAN-PERATURAN KERJA (PEKERJA SEPARA MASA) 2010 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 2(4A) Akta Kerja 1955 [Akta 265], Menteri membuat peraturan-peraturan

More information

AKTA MAHKAMAH KEHAKIMAN 1964 AKTA KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1955 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2012

AKTA MAHKAMAH KEHAKIMAN 1964 AKTA KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1955 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2012 AKTA MAHKAMAH KEHAKIMAN 1964 AKTA KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1955 KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2012 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 17 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan

More information

M A L A Y S I A. Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

M A L A Y S I A. Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 54 No. 14 21hb Julai 2010 TAMBAHAN No. 75 PERUNDANGAN

More information

PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2016 INCOME TAX (EXEMPTION) (NO. 3) ORDER 2016

PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2016 INCOME TAX (EXEMPTION) (NO. 3) ORDER 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 April 2016 26 April 2016 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2016 INCOME TAX (EXEMPTION) (NO. 3) ORDER 2016 DISIARKAN

More information

D.R. 20/98 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kebankrapan 1967.

D.R. 20/98 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kebankrapan 1967. D.R. 20/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kebankrapan 1967. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 16 Julai 2012 P.U. (A) 214 PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ AKTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA 2011 PERINTAH GAJI MINIMUM 2012 PADA menjalankan

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

PRICE CONTROL AND ANTI-PROFITEERING (MECHANISM TO DETERMINE UNREASONABLY HIGH PROFIT) (NET PROFIT MARGIN) REGULATIONS 2014

PRICE CONTROL AND ANTI-PROFITEERING (MECHANISM TO DETERMINE UNREASONABLY HIGH PROFIT) (NET PROFIT MARGIN) REGULATIONS 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Disember 2014 26 December2014 P.U. (A) 347 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (MEKANISME UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN TINGGI YANG

More information

D.R. 16/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kawalan Bekalan 1961.

D.R. 16/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kawalan Bekalan 1961. D.R. 16/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kawalan Bekalan 1961. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah

More information

D.R. 19/99 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Penjagaan Budak DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 19/99 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Penjagaan Budak DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 19/99 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Penjagaan Budak 1961. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat

More information

NOTIS PEMBAHARUAN SIJIL PENDAFTARAN TAHUN 2013

NOTIS PEMBAHARUAN SIJIL PENDAFTARAN TAHUN 2013 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA TINGKAT 17 BLOK F, IBU PEJABAT JKR KOMPLEKS KERJA RAYA MALAYSIA JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580 KUALA LUMPUR Tel : 03-2610 7095/96/97/98; Fax : 03-2692 5017 Tarikh: 1/10/2012 Kepada

More information

Kanun Keseksaan (Pindaan) 1 D.R. 4/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Keseksaan.

Kanun Keseksaan (Pindaan) 1 D.R. 4/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Keseksaan. Kanun Keseksaan (Pindaan) 1 D.R. 4/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Keseksaan. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan

More information

PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017

PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Januari 2017 26 January 2017 P.U. (A) 36 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 INTEREST SCHEMES REGULATIONS 2017 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT (LICENSING) (UNDERTAKING OR PROVISION OF PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT SERVICES) REGULATIONS 2011

SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT (LICENSING) (UNDERTAKING OR PROVISION OF PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT SERVICES) REGULATIONS 2011 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Ogos 2011 26 August 2011 P.U. (A) 306 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PELESENAN) (PENGUSAHAAN ATAU PENYEDIAAN

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA Rev. No.: 1 Date: 8.6.2010 BEM/CL/APP/07 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA 1. APPLICATION FOR UPGRADING TO PROFESSIONAL ENGINEER Subject to the Registration of Engineer Act 1967, the following person shall be

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA Rev. No.: 1 Date: 8.6.2010 BEM/CL/APP/07 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA 1. APPLICATION FOR UPGRADING TO PROFESSIONAL ENGINEER Subject to the Registration of Engineer Act 1967, the following person shall be

More information

PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2016 CUSTOMS (PROHIBITION OF IMPORTS) (AMENDMENT) ORDER 2016

PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2016 CUSTOMS (PROHIBITION OF IMPORTS) (AMENDMENT) ORDER 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 12 Mei 2016 12 May 2016 P.U. (A) 124 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2016 CUSTOMS (PROHIBITION OF IMPORTS) (AMENDMENT) ORDER 2016

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017 COMPANIES REGULATIONS 2017

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017 COMPANIES REGULATIONS 2017 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Januari 2017 26 January 2017 P.U. (A) 37 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017 COMPANIES REGULATIONS 2017 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

SIARAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. 25hb September 2012 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

SIARAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. 25hb September 2012 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 SIARAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 25hb September 2012 S.UU(A)001/12 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KOD UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (TATAKELAKUAN

More information

Subject to the Registration of Engineer Act 1967 (Revised 2002), the following person shall be entitled to apply to be a Professional Engineer:

Subject to the Registration of Engineer Act 1967 (Revised 2002), the following person shall be entitled to apply to be a Professional Engineer: 1. APPLICATION FOR UPGRADING TO PROFESSIONAL ENGINEER. Subject to the Registration of Engineer Act 1967 (Revised 2002), the following person shall be entitled to apply to be a Professional Engineer: Any

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 30 Oktober 2012 P.U. (A) 350 PERINTAH DUTI EKSAIS 2012 DISIARKAN OLEH/ JABATAN PEGUAM NEGARA/ AKTA EKSAIS 1976 PERINTAH DUTI EKSAIS 2012 PADA menjalankan kuasa yang diberikan

More information

Penyata Penghantaran Borang Pendaftaran Kerja Ukur

Penyata Penghantaran Borang Pendaftaran Kerja Ukur Penyata Penghantaran Borang Pendaftaran Kerja Ukur No Siri : 8003735 Nama JTB : YEO KIAT SENG Nama Practice : JURUKUR JITU RUNDING No Pendattaran GST : : 00502773248 Rujukan JTB : 9/2006/BANGILOT39338

More information

Penerbangan Awam (Pindaan) 1 D.R. 26/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penerbangan Awam 1969.

Penerbangan Awam (Pindaan) 1 D.R. 26/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penerbangan Awam 1969. Penerbangan Awam (Pindaan) 1 D.R. 26/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Penerbangan Awam 1969. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas

More information

APPLICATION FORM FOR FACTORING FACILITY BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMFAKTORAN

APPLICATION FORM FOR FACTORING FACILITY BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMFAKTORAN M A Y B A N K F A C T O R I N G, B U S I N E S S B A N K I N G Level 3, Block A, Dataran Maybank, No., Jalan Maarof 59000 Kuala Lumpur : 03-22972456/7/8/9/60 Fax:03-2283253 APPLICATION FO FOR FACTORING

More information

Progresif Cellular Sdn Bhd

Progresif Cellular Sdn Bhd Progresif Cellular Sdn Bhd Borang Permohonan Untuk Berkhidmat Dengan Progresif Cellular Sdn Bhd Application Form For Employment With Progresif Cellular Sdn Bhd 1. Borang ini perlu dilengkapkan dan ditandatangani

More information

ENDORSEMENT. The charge will be RM53 (inclusive of GST*) or the individual participant account value, whichever is lesser.

ENDORSEMENT. The charge will be RM53 (inclusive of GST*) or the individual participant account value, whichever is lesser. ENDORSEMENT Attached to and forming part of the master contract Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT), Master Contract No. GCT00002 (hereinafter called the Master Contract ). Notwithstanding anything to

More information

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014

Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 Circular No 043/2015 Dated 5 Mar 2015 To Members of the Malaysian Bar Application for Stamp Duty Remission under the Stamp Duty (Remission) Order 2014 and Stamp Duty (Remission) (No 2) Order 2014 We refer

More information

Akta Kilang & Jentera 1967

Akta Kilang & Jentera 1967 Akta Kilang dan Jentera 1967 1 Akta Kilang & Jentera 1967 Akta Kilang & Jentera mengandungi : Keselamatan, kesihatan & kebajikan Pekerja yang dipertanggungjawabkan & sijil kelayakan Pemberitahuan mengenai

More information

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Department of Occupational Safety and Health Garis Panduan Pendaftaran dan Pembaharuan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Guidelines for Registration and Renewal

More information

SURAT AKU JANJI PELAJAR

SURAT AKU JANJI PELAJAR SURAT AKU JANJI PELAJAR Saya :... No. Kad Pengenalan : Tahun/Program :..... No. Matrik:... dengan sesungguhnya dan sebenarnya berjanji bahawa saya akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tel: /97/96/95 Fax:

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur Tel: /97/96/95 Fax: LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA Tingkat 7, Blok F, Ibu Pejabat JKR Jalan Sultan Salahuddin 50580 Kuala Lumpur Tel: 603-26967098/97/96/95 Fax: 603-2692507 Tarikh: 5 November 2009 Kepada Jurutera Profesional PERINGATAN

More information

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 55 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 32 PERUNDANGAN

More information

PERMOHONAN UNTUK MENDIRIKAN KEMUDAHAN PEMEROLEHAN KEMBALI LUAR TAPAK

PERMOHONAN UNTUK MENDIRIKAN KEMUDAHAN PEMEROLEHAN KEMBALI LUAR TAPAK BORANG AS 11 FORM AS 11 PERMOHONAN UNTUK MENDIRIKAN KEMUDAHAN PEMEROLEHAN KEMBALI LUAR TAPAK APPLICATION FOR SETTING UP OFF SITE RECOVERY FACILITIES JABATAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM

More information

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN SYARIKAT AMANAH DI BAWAH AKTA SYARIKAT AMANAH 1949

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN SYARIKAT AMANAH DI BAWAH AKTA SYARIKAT AMANAH 1949 GARIS PANDUAN PENDAFTARAN SYARIKAT AMANAH DI BAWAH AKTA SYARIKAT AMANAH 1949 PERUNTUKAN AKTA 1. Seksyen 3 Akta Syarikat Amanah 1949 menetapkan manamana syarikat awam yang diperbadankan di Malaysia boleh

More information

PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (EFLUEN) 2016 MINERAL DEVELOPMENT (EFFLUENT) REGULATIONS 2016

PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (EFLUEN) 2016 MINERAL DEVELOPMENT (EFFLUENT) REGULATIONS 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 21 Disember 2016 21 December 2016 P.U. (A) 338 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (EFLUEN) 2016 MINERAL DEVELOPMENT (EFFLUENT) REGULATIONS 2016

More information

PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2013 CONTROL OF TOBACCO PRODUCT (AMENDMENT) REGULATIONS 2013

PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2013 CONTROL OF TOBACCO PRODUCT (AMENDMENT) REGULATIONS 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 11 Jun 2013 11 June 2013 P.U. (A) 176 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2013 CONTROL OF TOBACCO PRODUCT (AMENDMENT) REGULATIONS

More information

GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI

GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI 2014 1.0 GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI 1.1 Akta dan Polisi GARIS PANDUAN LAMPU JALAN DAN LAMPU HIASAN PEJALANKAKI a) Akta

More information

HLATouch & WATSONS RM55 RM100 & above 50,000

HLATouch & WATSONS RM55 RM100 & above 50,000 GET HLATouch & WATSONS RM55 VOUCHER WORTH Everytime you reload * RM100 & above (in a single receipt) 1/2/2016-29/2/2016 + Limited to 50,000 customers *Only available at TNG Spot, TNG Hub & Hub On The Go.

More information

/ / APPOINTMENT / CHANGE OF NOMINEES PERLANTIKAN / PERTUKARAN PENAMA

/ / APPOINTMENT / CHANGE OF NOMINEES PERLANTIKAN / PERTUKARAN PENAMA APPOINTMENT / CHANGE OF NOMINEES PERLANTIKAN / PERTUKARAN PENAMA CAUTION: (1) If you are a NON-MUSLIM and your nominee is your spouse, child or parent (if you currently have no spouse or child) then your

More information

Kerja (Pindaan) 1 D.R. 15/2011 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kerja Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Kerja (Pindaan) 1 D.R. 15/2011 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Kerja Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Kerja (Pindaan) 1 D.R. 15/2011 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kerja 1955. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta

More information

Average Balance = the sum of day end Daily Account Credit Balance for the month / number of calendar days of the month

Average Balance = the sum of day end Daily Account Credit Balance for the month / number of calendar days of the month RHB BANK BONUS SAVER ACCOUNT TERMS AND CONDITONS The opening of RHB Bank Bonus Saver Account ( Bonus Saver ) is subject to the following terms and conditions in addition to the provisions under Part 1

More information

BORANG PERMOHONAN SKIM LATIHAN TENAGA PENGAJAR AKADEMIK (SLTPA)

BORANG PERMOHONAN SKIM LATIHAN TENAGA PENGAJAR AKADEMIK (SLTPA) UniMAP.PEND/102/ UCB 001 1. Lekatkan gambar di sini UNIT CUTI BELAJAR (Expertise Extension Unit) UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Telefon: 04-9797807 Fax: 04-9798037 E-mail: slab@unimap.edu.my http://www.ucb.unimap.edu.my,

More information

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online.

Yuran pengajian hendaklah dijelaskan sebelum pelajar membuat proses pendaftaran Universiti melaui e-daftar secara online. 4.2 Adalalah dimaklumkan bahawa para pelajar baharu diwajibkan menjelaskan pembayaran yuran sebelum hari pendaftaran bagi melicinkan proses pra pendaftaran di atas talian. PROSES PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN

More information

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2012 PRACTICE NOTE NO. 2/2016

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2012 PRACTICE NOTE NO. 2/2016 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2012 PRACTICE NOTE NO. 2/2016 RE: ACQUIRING OF LAND BY A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP AND RELATED MATTERS This Practice Note serves to clarify the requirements that

More information

PELAKSANAAN GST INVOIS & HASIL. Syed Ahmad Kamil b. Syed Zakaria 26 March 2015

PELAKSANAAN GST INVOIS & HASIL. Syed Ahmad Kamil b. Syed Zakaria 26 March 2015 PELAKSANAAN GST INVOIS & HASIL Syed Ahmad Kamil b. Syed Zakaria 26 March 2015 Invois Cukai a) Invois cukai ialah sebuah dokumen yang mengandungi beberapa maklumat mengenai pembekalan telah dibuat dan adalah

More information

PERSEKUTUAN PUSAT BERTAULIAH JPK MALAYSIA

PERSEKUTUAN PUSAT BERTAULIAH JPK MALAYSIA KEAHLIAN 1. Terbuka kepada institusi latihan swasta/awam yang berdaftar dengan JPK, Kementerian Sumber Manusia. 2. Permohonan untuk menjadi ahli hendaklah dicadangkan oleh ahli dan disokong oleh ahli yang

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

1.1 Warta Kerajaan Persekutuan P.U.(A)334/2014, Kaedah-Kaedah Cukai. Pendapatan (Potongan Bagi Kos Yang Berhubungan Dengan Latihan

1.1 Warta Kerajaan Persekutuan P.U.(A)334/2014, Kaedah-Kaedah Cukai. Pendapatan (Potongan Bagi Kos Yang Berhubungan Dengan Latihan GARIS PANDUAN BAGI MENDAPAT PENGESAHAN JKDM KE ATAS LATIHAN YANG LAYAK BAGI TUJUAN POTONGAN CUKAI PENDAPATAN DI BAWAH KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI KOS YANG BERHUBUNGAN DENGAN LATIHAN UNTUK

More information

Invois (SUS Portal) & Pembayaran

Invois (SUS Portal) & Pembayaran SUPPLIERS KNOWLEDGE DAY FOR TM s CONTRACTORS Invois (SUS Portal) & Pembayaran Presentation by: Afizul Hisham B Ahmad Nasruddin Finance SSO, Group Finance Date: 9 th October 2014 Venue: TM Convention Centre,

More information

PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE MELALUI EPAY

PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE MELALUI EPAY PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE MELALUI EPAY PANDUAN PENGGUNA BAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE Khidmat bayaran zakat secara online ini menggunakan FPX sebagai Gateway untuk pengguna membayar Zakat

More information

SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT (LICENSING) (MANAGEMENT OR OPERATION OF PRESCRIBED SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITIES) REGULATIONS 2011

SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT (LICENSING) (MANAGEMENT OR OPERATION OF PRESCRIBED SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITIES) REGULATIONS 2011 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 26 Ogos 2011 26 August 2011 P.U. (A) 304 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PELESENAN) (PENGURUSAN ATAU PENGENDALIAN

More information

FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK PENYELIDIKAN NKEA PERTANIAN EPP#1 (HERBA) - NRGS

FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK PENYELIDIKAN NKEA PERTANIAN EPP#1 (HERBA) - NRGS FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK PENYELIDIKAN NKEA PERTANIAN EPP#1 (HERBA) - NRGS NKEA AGRICULTURE (EPP#1) NKEA Research Grant Scheme (NRGS) 1. Format Kulit Depan (sebagaimana binding tesis university- rujuk

More information

SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00

SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00 SENARAI SEMAK SEBUT HARGA MELEBIHI RM50,000.00 Bil Perkara 50-200 ribu 50-200 ribu 200-500 ribu 200-500 ribu Bekalan / Bekalan / Perkhidmatan Kerja Perkhidmatan Kerja 1 Perolehan secara Sebutharga a) Salinan

More information

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT 1. PURPOSE This guideline is to provide all Higher Learning Institutions

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

APPLICATION FORM FOR FACTORING FACILITY BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMFAKTORAN

APPLICATION FORM FOR FACTORING FACILITY BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMFAKTORAN M A Y B A N K 23 rd Floor, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur 03-20747075 / 20747206 / 20708833-Ext1641 Fax 03-20310776 APPLICATION FO FOR FACTORING FACILITY BORANG PEOHONAN KEMUDAHAN

More information

Bahagian Perubatan Tradisional & Komplementari

Bahagian Perubatan Tradisional & Komplementari Senarai semak untuk diisi oleh pemohon (sila tanda ) Checklist to be filled by applicant (please tick ) Tarikh Permohonan Date of Application Nama syarikat Name of Company Jenis Amalan Type of Practice

More information

MALAYSIA AKTA MAKANAN 1983 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2008

MALAYSIA AKTA MAKANAN 1983 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2008 MALAYSIA P.U. (A) 315/2008 AKTA MAKANAN 1983 PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2008 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 Akta Makanan 1983 [Akta 281], Menteri membuat

More information

BORANG PERMOHONAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA APPLICATION FORM FOR ESTATE ADMINISTRATION

BORANG PERMOHONAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA APPLICATION FORM FOR ESTATE ADMINISTRATION Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja For Office Use Only Harta Pusaka: No Fail : Cawangan : Setem Hasil RM10/- dan dibatalkan BORANG PERMOHONAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA APPLICATION FORM FOR ESTATE ADMINISTRATION

More information

ACCOUNT DETAILS / BUTIR-BUTIR AKAUN BENEFICIARY S INFORMATION / MAKLUMAT PENAMA

ACCOUNT DETAILS / BUTIR-BUTIR AKAUN BENEFICIARY S INFORMATION / MAKLUMAT PENAMA FUNDS TRANSFER SERVICE FORM / BORANG PERKHIDMATAN Please write in full block letters & tick where applicable. / Sila tulis dalam huruf besar & tandakan di mana yang berkenaan. Citibank Berhad (297089-M)

More information

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 57 No. 15 31hb Julai 2013 TAMBAHAN No. 97 PERUNDANGAN

More information

(xiv) Dasar Kenaan GST Dalam Perolehan Kerajaan

(xiv) Dasar Kenaan GST Dalam Perolehan Kerajaan (xiv) Dasar Kenaan GST Dalam Perolehan Kerajaan (a) Pendahuluan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 [Akta 762] berkuat kuasa mulai 1 April 2015. Sehubungan itu, pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan

More information

CHALLENGES OF QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (QLASSIC) IN CONSTRUCTION INDUSTRY IN MALAYSIA FARRAH RINA BINTI MOHD ROSHDI

CHALLENGES OF QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (QLASSIC) IN CONSTRUCTION INDUSTRY IN MALAYSIA FARRAH RINA BINTI MOHD ROSHDI CHALLENGES OF QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (QLASSIC) IN CONSTRUCTION INDUSTRY IN MALAYSIA FARRAH RINA BINTI MOHD ROSHDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 CHALLENGES OF QUALITY ASSESSMENT SYSTEM (QLASSIC)

More information

ClassNK Technical Information No. TEC-1038 * "Existing ship" means a ship which is not a new ship. ** "New ship" means a ship for which the building c

ClassNK Technical Information No. TEC-1038 * Existing ship means a ship which is not a new ship. ** New ship means a ship for which the building c Subject International Energy Efficiency (IEE) Certificate for Malaysian flagged vessels To whom it may concern Technical Information No. TEC-1038 Date 31 July 2015 The special treatment procedure to issue

More information

E-Filing Service Bureau Charges in Court for Lawyers

E-Filing Service Bureau Charges in Court for Lawyers Circular No 255/2011 Dated 3 Nov 2011 To all Members of the Malaysian Bar E-Filing Service Bureau Charges in Court for Lawyers As Members may be aware, the e-filing system was first implemented on 1 Mar

More information

Permohonan : Baru / Gantian / Lain-lain (Nyatakan: ) 5. Perjanjian Pekerjaan oleh pembantu rumah asing yang dimatikan setem RM10.00 (Dalam 4 salinan)

Permohonan : Baru / Gantian / Lain-lain (Nyatakan: ) 5. Perjanjian Pekerjaan oleh pembantu rumah asing yang dimatikan setem RM10.00 (Dalam 4 salinan) PERMOHONAN PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) PEMBANTU RUMAH ASING (SENARAI SEMAK) Permohonan : Baru / Gantian / Lain-lain (Nyatakan: ) 1. Borang permohonan baru (PRA 1) / gantian (PRA 2) 2. Borang IM.12 (permohonan

More information

GARIS PANDUAN SKIM ZAMALAH PENYELIDIKAN (ZAMALAH RESEARCH SCHEME)

GARIS PANDUAN SKIM ZAMALAH PENYELIDIKAN (ZAMALAH RESEARCH SCHEME) LAMPIRAN A GARIS PANDUAN SKIM ZAMALAH PENYELIDIKAN (ZAMALAH RESEARCH SCHEME) Skim Zamalah diwujudkan untuk membantu pelajar - pelajar cemerlang yang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor

More information

DIKELOLAKAN OLEH : RAKAN PROGRAM :

DIKELOLAKAN OLEH : RAKAN PROGRAM : DIKELOLAKAN OLEH : RAKAN PROGRAM : SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENERAJU SKIL ILTIZAM (WANITA) Nama Pemohon : No. Kad Pengenalan : SILA PILIH ANTARA SATU KURSUS DI BAWAH DAN TANDAKAN DI KOTAK YANG BERKENAAN:

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA DAN ASASI SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2014/2015 KANDUNGAN PERKARA SENARAI FAKULTI DAN PUSAT YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN DI PERINGKAT IJAZAH BACELOR,

More information

M A X I S M O B I L E S E R V I C E S S D N B H D 1 C P

M A X I S M O B I L E S E R V I C E S S D N B H D 1 C P M A X I S M O B I L E S E R V I C E S S D N B H D 1 C P - 8 1 6 7 0 6 ACE Jerneh Insurance Berhad (9827-A) Wisma ACE Jerneh, 38 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Malaysia Tel 03 2058 3000 Fax 03 2058

More information

CAREER OPPORTUNITIES VACANCY FINANCE MANAGER. Requirements:

CAREER OPPORTUNITIES VACANCY FINANCE MANAGER. Requirements: is currently recruiting suitably qualified FINANCE MANAGER Responsible in overseeing and direcing the accounting and financial services of the organization. To provide financial advice and support to clients

More information

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA BAHAGIAN PENGGALAKAN PELABURAN, PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN PENSWASTAAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA BAHAGIAN PENGGALAKAN PELABURAN, PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN PENSWASTAAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA BAHAGIAN PENGGALAKAN PELABURAN, PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN PENSWASTAAN Ministry of Agriculture and Agro Based Industry Malaysia Investment Promotion,

More information

BEGINNERS WORKSHOP ON INVESTMENT MANAGEMENT REGISTRATION FORM

BEGINNERS WORKSHOP ON INVESTMENT MANAGEMENT REGISTRATION FORM BEGINNERS WORKSHOP ON INVESTMENT MANAGEMENT REGISTRATION FORM Please register me for: Please tick ( ) Course Title Date Fee (RM) Beginners Workshop on Investment Management 1 Recommended for new entrants

More information

RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS

RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS Dear Valued Customer, RECLASSIFICATION OF MUDARABAH DEPOSIT ACCOUNTS AS MUDARABAH INVESTMENT ACCOUNTS Pursuant to the enforcement of the Islamic Financial Services Act 2013 ( IFSA ), all Islamic Banking

More information

AKTA KOPERASI 1993 SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN

AKTA KOPERASI 1993 SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN 1267 AKTA KOPERASI 1993 PERATURAN-PERATURAN KOPERASI (MAJLIS PERUNDINGAN KOPERASI KEBANGSAAN) 2010 SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN Peraturan 1. Nama dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Penubuhan Majlis

More information

Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1 D.R. 49/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara.

Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1 D.R. 49/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1 D.R. 49/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Kanun Tanah Negara. [ ] BAHAWASANYA adalah suai manfaat hanya bagi maksud untuk memastikan keseragaman

More information

CONTRACTING OUT OF STATUTORY PROVISION IN MALAYSIAN CONSTRUCTION CONTRACT LEE SZE YIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CONTRACTING OUT OF STATUTORY PROVISION IN MALAYSIAN CONSTRUCTION CONTRACT LEE SZE YIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CONTRACTING OUT OF STATUTORY PROVISION IN MALAYSIAN CONSTRUCTION CONTRACT LEE SZE YIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i CONTRACTING OUT OF STATUTORY PROVISION IN MALAYSIAN CONSTRUCTION CONTRACT LEE SZE YIN

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

1. MAKLUMAT PEMOHON / SYARIKAT

1. MAKLUMAT PEMOHON / SYARIKAT Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Agama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukum-hukum-nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh

More information

PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015 STRATA MANAGEMENT (MAINTENANCE AND MANAGEMENT) REGULATIONS 2015

PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015 STRATA MANAGEMENT (MAINTENANCE AND MANAGEMENT) REGULATIONS 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 1 Jun 2015 1 June 2015 P.U. (A) 107 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2015 STRATA MANAGEMENT (MAINTENANCE AND MANAGEMENT)

More information

FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK PENYELIDIKAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK PENYELIDIKAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK PENYELIDIKAN 1.0 Format Laporan 1.1 Tajuk Semua laporan perlu menggunakan tajuk penyelidikan yang telah diperakukan oleh Jawatankuasa Penyelidikan Kolej/Pengarah RIMC/ JKPP/MOSTI.

More information

Appendix B: Standard Contract for Domestic Workers in Malaysia

Appendix B: Standard Contract for Domestic Workers in Malaysia Appendix B: Standard Contract for Domestic Workers in Malaysia EMPLOYMENT CONTRACT This contract was made on date month... year... between ID Card No. with the address... 00.. (hereafter referred to as

More information

KAEDAH-KAEDAH SARAAN PEGUAM CARA (PENGUATKUASAAN) 2016 SOLICITORS REMUNERATION (ENFORCEMENT) RULES 2016

KAEDAH-KAEDAH SARAAN PEGUAM CARA (PENGUATKUASAAN) 2016 SOLICITORS REMUNERATION (ENFORCEMENT) RULES 2016 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 21 Disember 2016 21 December 2016 P.U. (A) 340 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE KAEDAH-KAEDAH SARAAN PEGUAM CARA (PENGUATKUASAAN) 2016 SOLICITORS REMUNERATION (ENFORCEMENT) RULES 2016

More information

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT JABATAN KASTA DIRAJA ALAYSIA ROYAL ALAYSIAN CUSTOS DEPARTENT GST Adm2 PEROHONAN SKI KADAR RATA / PELEPASAN BARANG TERPAKAI / INVOIS BIL KENDIRI / SKI BAYAR BALIK PELANCONG APPLICATION FOR FLAT RATE SCHEE/

More information

TOTAL PERMANENT DISABILITY CLAIM FORM BORANG TUNTUTAN KEILATAN KEKAL MENYELURUH

TOTAL PERMANENT DISABILITY CLAIM FORM BORANG TUNTUTAN KEILATAN KEKAL MENYELURUH 1 TOTAL PERMANENT DISABILITY CLAIM FORM BORANG TUNTUTAN KEILATAN KEKAL MENYELURUH Part 1 - To be completed by the Certificate Owner/ Participant Bahagian 1 - Untuk dilengkapkan oleh Empunya Sijil/ Peserta

More information

ACADEMIC MANAGEMENT SECTION APPLICATION FOR NON-DEGREE PROGRAMME SEMESTER :

ACADEMIC MANAGEMENT SECTION APPLICATION FOR NON-DEGREE PROGRAMME SEMESTER : ACADEMIC MANAGEMENT SECTION Paste your passport sized photograph (Blue background) APPLICATION FOR NON-DEGREE PROGRAMME SEMESTER : Please refer to The Dean s Office regarding courses offered in the said

More information

KERAJAAN NEGERI KELANTAN

KERAJAAN NEGERI KELANTAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN PEKELILING PENGARAH TANAH DAN GALIAN, KELANTAN BIL. 3/2002 PINDAAN KAEDAH-KAEDAH TANAH KELANTAN 1966 KAEDAH-KAEDAH TANAH KELANTAN (PINDAAN) 2002 1. Pekeliling ini dikeluarkan ialah

More information

1. This written notice serves to inform you that your personal data is being processed by or on behalf of TCCL / TCA / AK / TCIS / TCP.

1. This written notice serves to inform you that your personal data is being processed by or on behalf of TCCL / TCA / AK / TCIS / TCP. NOTICE UNDER THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010 The Personal Data Protection Act 2010 (hereinafter referred to as the PDPA ), which regulates the processing of personal data in commercial transactions,

More information