Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÇØ Ò Ð Ò ÐÓйРÄÒÙ ½ ÍÝ Ëº ÊÝ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÅÒÝ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ Ò ÖÓÑ ÐÓк ÏØ Ø ÑÓØÚØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÓÖØÐ Ù ÙÒÖÐÝÒ Ù ÐÒ¹ Ù Ú Ø ØÓÖÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º ÁØ ÓÛÒ ØØ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ØÓÖÝ ÜØÒ ÐÒÐÝ Ò ÐÒØÐÝ ØÓ Ø ÓÒÔØ Ó ÓØ Ò Ð º ÅÓÖÓÚÖ ÐÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÖ ØÛÒ Ð Ò ØÖØ Ø ØÝÔ ÛÓ ØÓÖÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØØ Ó Ü ¹ ØÒØÐ ØÝÔ º ÕÙØÓÒÐ Ò ÀÓÖ¹Ð Ö ÓÒÒ ÑØÓ Ò ÖÐØÓÒÐ ÔÖÑØÖØÝ ÔÖÓÚ ÔÓÛÖÙÐ ÓÖÑÐ ØÓÓÐ ÓÖ Ö ÓÒÒ ÓÙØ ÐÓйРÓعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑ º ÃÝ ÏÓÖ ÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ ÑÒØ º ÐÓйРÐÒÙ ÖÐØÓÒÐ ÔÖÑØÖØÝ Ô ØÓÒ ÐÓ Óع ½º ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÇعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ Ö Ø ÚÐÓÔ Ò Ø ÓÒØÜØ Ó ÐÓйРÐÒ¹ Ù Ò Ø ÓÖÑ Ó ËÑÙÐ ½ º Ì ÑÓÖØÝ Ó ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ ØÖ Ò ÖÓÑ ÐÓÐ ÓÖ Ù ÖÓÑ Ø ÐÓÐ ØÖØÓÒº ÌÙ Ø Ñ ÒØÖÐÝ ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ ØÙÝ Ø ÓÒÔØ Ó ÓعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò Ø ÓÒØÜØ Ó ÐÓйРÐÒÙ º Ì ÔÔÖ Ò «ÓÖØ ØÓ ÓÖÑÐÞ ÓÛ ÓØ Ò Ð Ö Ù Ò ÐÓйРÐÒÙ Ò ØÓ ÚÐÓÔ ØÖ ØÓÖØÐ ÙÒÖÔÒÒÒ º ÇÙÖ ÓÖÑÐ ÖÑÛÓÖ ÓÒ ÊÝÒÓÐ ³ ÒÐÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º Ì ÁÐÞ ÐÓÐ Ó ÊÝÒÓÐ ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ ÛØ ØÝÔ ØØ ÙÔÔÓÖØ ØعÑÒÔÙÐØÓÒ ÓÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÑÑÒ Øºµº Ì ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ ÖÑÛÓÖ Ú ÑØÑØÐ ÚÓÖ ØÓ ÁÐÞ ÐÓÐ Ò Ø Ø ÛØÒ Ø ÖÓÖ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ Ö Öº Ø Ø ØÝÔ ÓÖ Øع ÑÒÔÙÐØÓÒ Ñ ØÖÑÖÐÝ ÐÓ ØÓ ÔÓÔÙÐÖ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ º Ì ÓÑÒØÓÒ Ú Ù Ò Ð ØØÒ ÓÖ ØÙÝÒ ÚÖÓÙ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ ÔÒÓÑÒ Ó ÖÐÚÒ ØÓ ÐÒÙ Ð ÅÓÙй Ò ÂÚ Øº ÊÝÒÓÐ Ð Ó ÖÙ ÔÔÒÜ ØØ ÓعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ ÓÒÔØ Ö ÑÔÐØ Ò ÁÐÞ ÐÓк Ì ÒØÐ ØØ Ð ÓÖÖ ÔÓÒ ½ Ì Ö Ö Û ÙÔÔÓÖØ Ý ÆØÓÒÐ ËÒ ÓÙÒØÓÒ ÖÒØ Ê¹¹ º ½

2 ØÓ ÒÛ ÓÔÖØÓÖ ØØ ÒÖØ Ò ØÒ ÚÖÝ ØÑ ØÝ Ö ÒÚÓº Ì ÓÚØ Ø Ò ÓÖ ÔÖØ Ð ÓÒÔغ Ì Ò Ó Ý ÓØÖ ¾ º ÁÒ ÓÒØÖ Ø Û Ø Ö Ø ÔÓ ØÓÒ ØØ ØÖ Ò ÒØ Ò Ø ØÓ ÖØÐÝ ÖÔÖ ÒØÒ ÓعÓÖÒØ ÓÒÔØ Ò Ø ÓÖÑÐ Ý ØÑ Ò Ø Ó ÒÓÒ ØÑ Ý ÓØÖ ÓÒ ØÖÙØ º ÏÐ Ø «Ø Ó Ð Ò ÓØÒ Ý ØÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÛ ÓÔÖØÓÖ ÒÓØ ÐÐ ÔÖÓÔÖØ Ó Ð Ö ÜØ Ý Ø ÒÛ ÓÔÖØÓÖ º ÌÙ Ð ÓÖÑ ÔÐÞ ÓÖÑ Ó ÒÛ ÓÔÖØÓÖ ØØ Ö Ó ÒÔÒÒØ ÒØÖ Øº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ò ÐÒÙ ÐÐ Á Ò ÜØÒ ÓÒ Ó ÁÐÞ ÐÓÐ ÓÖ ÓعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò ØÙÝ Ø ÑÒØ Ò ÓÖÑÐ ÔÖÓÔÖØ º Ò ÑÔÓÖØÒØ ØØ ÑÖ ÖÓÑ Ø ÚÛ ÔÓÒØ Ó ÐÓÐ ØÓÖÝ ØØ Ð Ö ØÖØ Ø ØÝÔ ÛÓ ØÓÖÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØØ Ó Ü ØÒØÐ ØÝÔ Ò ËÇÄ º ÏÐ Ø ÒØÙØÚ ÓÒÒØÓÒ ØÛÒ Ð Ò ØÖØ ØÝÔ ÛÐйÒÓÛÒ Ò Ø ØÓ ÀÓÖ³ ÖÐÝ Ò Ø ¾ ÓÖÑÐ ØÓÖÝ Ó Ð ÓÑÔÖÐ ØÓ ØØ Ó ËÇÄ ÒÓØ Ò ÔÖÚÓÙ ÐÝ ÚÐкµ ÁÒ Ò Á ØÓ ÁÐÞ ÐÓÐ ÛØ ËÇÄ ØÓ ÔÓÐÝÑÓÖÔ ÐÑ ÐÙÐÙ º Ä ËÇÄ Ø ØÝÔ Ò ØÙÖ ØØ ÜÔÐØÐÝ ÖÔÖ ÒØ Ø ØÖØÓÒº ÀÓÛÚÖ ÛÐ ËÇÄ Ò ØÙÐÐÝ ÒÓ Ò ÔÓÐÝÑÓÖÔ ÐÑ ÐÙÐÙ Ø Ø ØÖØÓÒ ØÙÖ Ó Á Ö ÑÓÖ Ö Ò ØÒ ØÓ ÜÔÖ Ð Ò ÁÐÞ ÐÓк Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÓÒ Ó ÒÓØ ÔÖ ÖÚ ÕÙÚÐÒ º ÌÙ Á ÔÖÓÔÖ ÜØÒ ÓÒº ÊÐØ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÖÐÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙØÓÖ ¾ ÐÓÐ Øع ÑÒØ Û Ò ÓÖ ØØÙÐ ÓعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑ º Ò ÐÓÐ Øع ÑÒØ Ø Ó ÒÓØ ÒÐ Ø ØØ ÒÔ ÙÐØÓÒ Ù Ó ÓØ ÕÙØÐݺ Ì Ò¹ Ó Ø ÐÓÐ ØØ Ø¹ÙÔ Ú Ò Ù Ò ÒÙÑÖ Ó ÔÔÖ ½ º ÏÓÖ ÓÒ Ô ØÓÒ Ó ØØÙÐ ÓØ ÒÐÙ Ò Ö Ò ÙØÝÔÒ Ù Ò Ò Ö Ò Ð¹ÖÖÒ Ù º ÒÙÑÖ Ó ÖÒØ ÔÔÖ ½ ½½ ½ ½ Ù ÓعÓÖÒØ ØÝÔ Ý ØÑ ÓÖ ÐÒÙ ÛØ «Ø ÙØ Ø ÛÓÖ Ó ÒÓØ Ö Ö ÓÒÒ ÔÖÒÔÐ ÓÖ ÔÖÓÖÑ º ÖÐØ ÖØÓÒ ØØ Ó ÓØ ÒÓÒ Û ÑØ ØÓÙØ Ó ÝÒØØ ÔÖ ÒØØÓÒ Ó ÑÒØ º ÈÖ Ò ÌÙÖÒÖ ØÙÝ Ø ÒÓÒ Ó ÓØ ØÖØ ØÝÔ Û Ö ÓÑ ÑÐÖØÝ ØÓ Ø ÔÖÑØÖØÝ ÑÒØ Ò Ø ÔÔÖº ÅÓÖ ÖÒØ ÛÓÖ ÐÓÒ Ø ÐÒ ½¾ º Ö Ò ÅØÐÐ ¾½ ¾¼ Ð Ó ÖÐØ Ð ØÓ Ø ØÖØÓÒ ØÓÙ Ø Ñ ØÓ Ø «ÖÒØ ÐÚÐ ØÒ ØØ Ù Öº ÐÐ Ø ÛÓÖ Ù ÙÐÐÝ ÖÖ ÓÙØ Ò ÙÒØÓÒÐ ØØÒ ÓÖ ÓØ ÙØ ÓÑ Ó Ø Ð ÛØ Øغ Ì ÑÓÖ ÚÐÓÔÑÒØ Ò Ø Ö Ö ÓÒ ÐÓйРÐÒÙ Ö ÓÐÐØ Ò ¾ º ÌÒÒÒØ Ú ÒØÐ ÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ Ø ÓÒÔØ Ó ½º ¾º ÇÂÌË ÇعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ ÒÚÓÐÚ ÚÖÐ ÒÓÚÐ ÓÒÔØ ØØ Ö Ó ÒØÖ Ø ÖÓÑ ÑÒØ ÔÓÒØ Ó ÚÛº Ì ÓÖÑÓ Ø ÑÓÒ ØÑ Ø ÒÓØÓÒ Ó ØØ ÒÔ ÙÐØÓÒº Ì Ø ØØ ÓØ ÒÔ ÙÐØ ÓÑ ÔÝ Ð Ö ÓÙÖ ØÝÔÐÐÝ ÑÑÓÖÝ ÐÓØÓÒ Ò ÔÖÓÚ ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÑÒÔÙÐØ Ø Ö ÓÙÖ º ËØØ ÒÔ ÙÐØÓÒ Ú Ö ØÓ Ø ØÖØÓÒ Ù Ø ÒÔ ÙÐØ Ö¹

3 ÓÙÖ Ö ÒÓØ Ð ØÓ ÐÒØ ÔÖÓÖÑ ÜÔØ Ú Ø ÜÔÓÖØ ÓÔÖØÓÒ º Ì ÓÖÑ Ó Ø ØÖØÓÒ Û Ö Ø ØÙ Ý ÀÓÖ ¾ ÙØ Ø Û ÓÖÑÐÞ ÓÖ ÙÐÐ ÐÓйРÐÒÙ ÓÒÐÝ ÖÒØÐÝ Ý Ç³ÀÖÒ Ò ÌÒÒÒØ ½ Ù Ò Ø ØÓÖÝ Ó ÖÐØÓÒÐ ÔÖÑØÖØݺ ÜÔÐØÒ Ø ØÓÖÝ ÓÖ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ ÛØ Ð Ø ÑÒ ÓÙ Ó Ø ÔÔÖº ÓÒ ÒÓÚÐ ÓÒÔØ Ó ÓعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ Ø ÒÓØÓÒ Ó Ð¹ ÖÖÒ Ò ÓÛ ØÒØÖØ ÛØ ÒÖØÒº ÇÒ Ó Ø ÛÐйÙÒÖ ØÓÓ ÑÒ¹ Ø ÑÓÐ ÓÖ Ø ÓÒÔØ Ò ØÖÑ Ó ÖÙÖ ÓÒ Ò Ü ÔÓÒØ ØÙ Ý ÖÐÐ ½ ÓÓ ½ ÒÊÝ º Ì ÖÙÖ ÓÒ ÑÓÐ Ò ÖÐÝ ÔØ ØÓ ÐÓйРÐÒÙ Ù Ø ÛÓÖ ÛØÒ ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ ÖÑÛÓÖº Ï ÛÐÐ ÔÓÒØ ÓÙØ ÓÛ Ø Ó º ÒÓØÖ ÑÒØ ÑÓÐ ÓÖ Ð¹ÖÖÒ Ò ØÖÑ Ó Ð¹ÔÔÐØÓÒ ½ ¾ Û ÖÚ ÑÙ ØØÒØÓÒ Ò Ø ¹ÖÐÐ ÐÙÐÙ Ó ÓØ ¾ º Ï Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø Ð¹ÔÔÐØÓÒ ÑÓÐ Ò Ø ÔÔÖºµ ØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒÔØ Ò ÓعÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÒ Ø ÒÓØÓÒ ØØ ÓØ ÓÖÑ ÝÒÑ Øº ÐÐ ÓØ Ú ÖÖÒ ØØ ÙÒÕÙÐÝ ÒØÝ ØÑ Ò Ø ÖÖÒ Ò Ò ØÓ ÚÖÐ Ò ÑÒÔÙÐØ ÝÒÑÐÐݺ ÏÐ ÝÒÑ Ø ØÖÙØÙÖ Ö ÔÖÚ Ú Ò ØÖØÓÒÐ ÐÒÙ Ó Ø ÐÓÐ ÑÐÝ ºº Ò ÐÓÐ Ï ËÑÙÐ È Ð Ò µ ØÖ ØÓÖØÐ ÓÙÒØÓÒ Ö ÓÒÐÝ ÒÓÛ ÒÒÒ ØÓ ØÙ ¾ Ò ÑÙ ÛÓÖ ÖÑÒ ØÓ ÓÒº ËÓ Û ÓÑØ Ø ØÖØÑÒØ Ó ÖÖÒ ÖÓÑ Ø ÑÒ ÓÝ Ó Ø ÔÔÖ ÜÔØ ØÓ ÒÓØ ÓÛ ØÝ Ò ÒÓÖÔÓÖØ Ò Ò ÐÓйРØÝÔ Ý ØѺ Ì Ù Ó ØØ ÒÔ ÙÐØÓÒ Ö ÓÛÚÖ ÔÖ ÒØ ÒÐÐ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖغ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ö Ø Ù ÒÓÖÑÐÐÝ Ò ÓÖÖ ØÓ ÑÓØÚØ Ø ÓÖÑÐ ØÖØÑÒØ ØØ ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÖÑÒÒ ØÓÒ º Ò ÓØ ÔÖÓÖÑÑÒ ØÖØÓÒ ØØ ÒÔ ÙÐØ ÓÑ ÔÝ Ð Ö ÓÙÖ Ù ÑÑÓÖÝ ÐÓØÓÒ ÒÔÙØ»ÓÙØÔÙØ ØÖÑ Ò ÓØÖ Ú Ò ÜÔÓÖØ ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÑÒÔÙÐØ Ø Ö ÓÙÖ º Ì ÜÔÓÖØ ÓÔÖØÓÒ Ö ÐÐ Ø ÑØÓ Ó Ø Óغ ÒØÔØÒ ØÝÔ Ý ØÑ ØØ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÖÓÙÔ ÐÐ Ø ÑØÓ ØÓØÖ ÒØÓ ÙÒØ Û ÐÐ Ù ÖÓÙÔ ÑØÓ Ùغ Ì Ö ÓÙÖ ÒÔ ÙÐØ Ý Ò ÓØ Ö ØÓ ÓÑÔÖ Ø Øغ ÁÒ ÐÒÙ ÛØ ÝÒÑ Ø Ò ÓØ ÛÓÙÐ Ð Ó Ú ÖÖÒ Û Ò ÛÒ Ø ÓØ ÖØ Ò ÙÒÕÙÐÝ ÒØ Ø Óغ ÌÛÓ ØØÖÙØ Ó Ò ÓØ Ö Ó ÑÒØ ÒØÖ Ø Ø ØÝÔ Û Ö Ø ÒØÖ Ó Ø ÓØ ÑÒÔÙÐØ ØÖÓÙ Ø ÑØÓ Ò Ø Ð Û ØÖÑÒ Ø ÚÓÖ Ó Ø Óغ Ò ÜÑÔÐ ÓÒ Ö ÓÙÒØÖ ÓØ ØØ ÖÑÑÖ Ò ÒØÖ ÓÙÒØ Ò ÔÖÓÚ ÓÔÖØÓÒ ÓÖ ÖÒ Ò ÒÖÑÒØÒ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÓÙÒغ Ï ÑØ Ò Ø ØÝÔ ØÝÔ ÓÙÒØÖ ÚÐ ÜÔÒØ Ò ÓÑÑ Ì ÚÐ ÑØÓ Û Ö Ø ÓÙÒØ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ò ÐÓÐ ØÖÑÒÓÐÓݺ ÁØ Ö Ø ØØ Ó Ø ÓÙÒØÖ ØÓ ÔÖÓÙ Ò ÒØÖº Ì Ò ÑØÓ

4 ÓÑÑÒ Û ØÖÒ ÓÖÑ Ø ØØ Ó Ø ÓÙÒØÖº Ì ØÛÓ ÑØÓ Ö ÖÓÙÔ ØÓØÖ ÒØÓ ÖÓÖ Ò Ý Ö º ÌÖ ÒÓØÒ Ò Ø ØÝÔ Ó ÓÙÒØÖ ØØ Ö ØÖ ÚÓÖ ºº ÛØ Ø ÚÐ ÑØÓ Ö Ò ÛØ Ø Ò ÑØÓ Ó µº Ì Ô ØÓÒ Ó Ù ÚÓÖ ÓÒ ØØÙØ Ø Ð Ó Ø ÓÙÒØÖº ÆÓØ ØØ Ø ØØ ÒÔ ÙÐØ Ý ÓÙÒØÖ ÓØ ÒÚ Ð ØÓ Ø ÐÒØ ÔÖÓÖÑ º ÌÙ «ÖÒ Ò Ø ÒÔ ÙÐØ ØØ ÓÙÐ ØÓÖ ÓÙØ Ò ÔÝÒ Ø Ð º Ï ÓÒ Ö ØÛÓ Ò Ó Ð ÖÔØÓÒ Øع ÖÔØÓÒ ÛÖ Ø ÚÓÖ Ô Ò ØÖÑ Ó ÝÔÓØØÐ ØØ Ø Ò Ò ÚÒع ÖÔØÓÒ ÛÖ Ø ÚÓÖ Ô Ò ØÖÑ Ó ÚÒØ Ó ÖÚ Ú ÑØÓ ÒÚÓØÓÒº ÓØ Ó Ø ÖÔØÓÒ Ö ÑÒØ ÓÒÔØ º ËÝÒØØ ÒÓØØÓÒ ÓÖ ÖÒ Ð ÛÐÐ Ù Ò Ø ÕÙк ËØع ÖÔØÓÒ Ó Ð ØØ ÑÒ ÓÖ ÓÙÒØÖ ÓØ Ò Ö Ý ÚÒ ØØ Ø É Ø ÒØÐ ØØ ÛÒ Ø ÓÙÒØÖ ÖØ Õ ¼ ¾ É Ò Ø «Ø Ó Ø ÑØÓ ÓÒ Ø ÓÙÒØÖ Øغ ÓÖ ÓÙÖ Ó Ò ÑØÓ Ø «Ø Ó ÚÐ ÚÒ Ý ÙÒØÓÒÓØÝÔ É ÁÒØ Ò Ø «Ø Ó Ò ÚÒ Ý ÙÒØÓÒ Ó ØÝÔ É Éº Ï Ö ÒÓÖÒ Ø Ù Ó ÚÖÒ Ò ÖÙÖ ÓÒºµ ÓÖ ÜÑÔÐ ØØ ÑÒ ÓÖ ÓÙÒØÖ Ò Å ÁÒØ ¼ ÚÐ Ò Ò Ò Ò Ò ½ ÀÖ Ø ØØ Ø Ø Ø Ó ÒØÖ ¼ Ø ÒØÐ ØØ Ø ÚÐ ÑØÓ ÖØÙÖÒ Ø ÒØÖ ØØ Ò Ø Ò ÑØÓ ÒÖÑÒØ Ø ÒØÖ Øغ ÒÓØÖ ØØ ÑÒ ÓÖ ÓÙÒØÖ Å ¼ ÁÒØ ¼ ÚÐ Ò Òµ Ò Ò Ò ½ Ì «ÖÒ ÖÓÑ Å ØØ Ø Ò ÑØÓ ÖÑÒØ Ø ÒØÖ ØØ Ó ØØ Ù Ú ÒÖÑÒØ ØÖ ØÖÓÙ Ø ÕÙÒ ¼ ½ ¾µº ÀÓÛÚÖ Ø ÚÐ ÑØÓ ÒØ Ø ÒØÖ ØØ ØÓ Ú Ø ÓÙØÔÙغ ËÓ Ø ÓÚÖÐÐ ÚÓÖ Ö Ý Å ¼ Ø Ñ ØØ Ö Ý Åº Ï ÝØØÅ Ò Å ¼ Ö ÚÓÖÐÐÝ ÕÙÚÐÒغ Ì ÕÙÚÐÒ Ó Å Ò Å ¼ Ò ØÐ Ý ÜØÒ ÑÙÐØÓÒ ÖÐØÓÒ Ê ØÛÒ Ø ØÛÓ ØØ Ø ÒÊÒ ¼ µ Ò ¼ Ò ¼ Ò ½µ Ì ÖÐØÓÒ Ê ÖÐØ Ø ØØ Ò Ø ØÛÓ ÑÒ ØØ ÚÕÙÚÐÒØ Ó ÖÚÐ «Øº Ï ØØ Ø ØÛÓ ÚÐ ÓÔÖØÓÒ Ú ÕÙÐ Ö ÙÐØ ÓÖ Ê¹ÖÐØ ØØ Ò Ø ØÛÓ Ò ÓÔÖØÓÒ ÑÔ Ê¹ÖÐØ ØØ ØÓ Ê¹ÖÐØ ØØ º Ì ØØ ÑÓÖ ÓÖÑÐÐÝ ÅÚÐ Ê ÁÒØ Å ¼ ÚÐ ÅÒ Ê Ê Å ¼ Ò

5 ÛÖ ÁÒØ Ø ÕÙÐØÝ ÖÐØÓÒ ÓÖ ÁÒØ Ò Ø ÖÐØÓÒÐ ÓÔÖØÓÖ Ý ØØ ÖÐØ ÒÔÙØ Ö ÑÔÔ ØÓ ÖÐØ ÓÙØÔÙØ º Ì ÑÒ Å Ò Å ¼ Ö ØÓ ÑÐÖ Ý ÚÖØÙ Ó Ø ÑÙÐØÓÒ ÖÐØÓÒµº ÚÓÖÐ ÕÙÚÐÒ Ø ØÖÒ ØÚ ÐÓ ÙÖ Ó ÑÐÖØݺ Øع ÖÔØÓÒ Ó Ð ÓÒ Ø Ó Ò ÕÙÚÐÒ Ð Ó ØØ ÑÒ ÙÒÖ ÚÓÖÐ ÕÙÚÐÒº Ý ÚÒ ØØ ÑÒ Ù Å ÓÖ Å ¼ Û ÙÒÕÙÐÝ Ö Ø ÕÙÚÐÒ Ð º Ì ØØ Ø Ù Ò Ø ÖÔØÓÒ ÝÔÓØØÐ Ò Ø Ò ØØ Ø Ó ÒÓØ ÓÖÑ Ò ÒØÐ ÔÖØ Ó Ø ÚÓÖ ÙØ Ù ØÓÓÐ Ò ÖÒ Ø ÚÓÖº «ÖÒØ ØØ Ø Ò Ù Ò «ÖÒØ ÛÝ ØÓ Ö Ø Ñ ÚÓÖº ÚÒع ÖÔØÓÒ Ó Ð ËÒ Ø ØØ Ø Ö ÒÒØÐ Ò ÖÒ ÓØ ÚÓÖ Ø ÒØÙÖÐ ØÓ ØØ¹Ö ÖÔØÓÒ Ó Ø ÚÓÖ Ò ÚÒº ÁÒ Ò ÙØÓÑØ ØÓÖÝ Ø ÚÓÖ Ó ØØ ÑÒ Ò Ö Ò ØÖÑ Ó Ø ÐÒÙ ÔØ Ý Ø ÑÒ ÓÖ Ø ÕÙÒØÐ ÙÒØÓÒ ÓÑÔÙØ Ý Ø ÑÒ ÛØÓÙØ ÖÖÒ ØÓ ØØ º Ì ÔÔÖÓ Ð Ó Ò Ù Ò ÓÒÙÖÖÒÝ ØÓÖÝ ØÓ ÓÓ «Ø ¾ ½ º ÑÐÖ ÔÔÖÓ Ò Ù ÓÖ ÓØ ÙØ Ò Ø ÓÔÖØÓÒ Ó ÓØ Ö Ó ÓÑÔÐÜ ØÝÔ Ø ÚÓÙÐÖÝ Ù ÓÖ ØÖ ÖÔØÓÒ ÑÓÖ ÓÔ Øغ Ì ØÖÙØÙÖ Ó Ù ÚÓÙÐÖÝ ÓÖÒØ ÖÓÑ ÏÒ Ð³ ÚÒØ ØÖÙØÙÖ ØÓÙ Ø ÖÒØÐÝ ÚÐÓÔ Ñ ÑÒØ Ò Ù ØÓ Ú ÑÓÖ Ö Ò ÖÔØÓÒ º ÓÖ Ø ÜÔÓ ØÓÖÝ ØÖØÑÒØ Ó Ø ØÓÒ Û ÒØ ÓÛ ÚÒØ Ò Ù ØÓ Ö ÓØ ÚÓÖ ÐÚÒ ÙÖØÖ ØÐ ØÓ ËØÓÒ º¾º Ò ÚÒØ ÖÔÖ ÒØ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÜÒ ØÛÒ Ò ÓØ Ò ÐÒØ ÔÖÓÖÑ ÙÖÒ ÑØÓ ÒÚÓØÓÒº «ÖÒØ ØÝÔ Ú «ÖÒØ ÚÒØ ÓØ ÛØ ØÑ Ù Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÜÒ ÔÒ ÓÒ Ø ØÝÔµº ÅÓÖÓÚÖ ÚÒØ ÓÖ ÓÑÔÓÙÒ ØÝÔ Ö ÙÐØ ÖÓÑ ÚÒØ ÓÖ ØÖ ÓÒ ØØÙÒØ ØÝÔ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÚÒØ ÓÖ Ø ØÝÔ ÜÔÆ Ö Ù Ø Æ¹ØÝÔ Ø ÚÐÙ º ÚÒØ ÓÖ ÓÑÑ ÒÐÙ ÒÐ ÚÒØ ³ ÒÓØÒ Ø Ù ÙÐ ÓÑÔÐØÓÒ Ó ÓÑÑÒ ÜÙØÓÒº ÚÒ ØÓÙ Ø ÜÙØÓÒ Ó ÓÑÑÒ ØÖÒ ÓÖÑ Ø ØØ ÒÓ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÖØÐÝ ÜÒ Ý Ø ÓØ Ò Ø ÐÒغ ÌÙ Ø ÓÒÐÝ ÚÒØ ÖØÐÝ Ó ÖÚÐ Ý ÖÙÒÒÒ ÓÑÑÒ Ø ØÖÑÒØÓÒº ÚÒØ ÓÖ ÖÓÖ ØÝÔ Ñ ½ ½ Ñ Ò Ò Ö ÔÖ Ñ µ ÛÖ Ñ Ð ÒÑ Ò Ò ÚÒØ ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÝÔ º Ì ÚÒØ Ñ µ ÒÓØ Ø ØÓÒ Ó ÐÒØ ÔÖÓÖÑ ÐØÒ Ø Ñ Ð Ò ØÒ ÓÒ ØÖÙØÒ Ò ÚÒØ Ò Ø ÔÖÓ Ó Ù Ò Ø Ðº Ï ÖÖ ØÓ ÕÙÒ Ó ÚÒØ Ó ÔÖØÙÐÖ ØÝÔ Ò ÚÒØ ØÖº Ì ØÓÚÒØ ØÖ Ó ÖÚÐ ÖÓÑ Ò ÓØ ÐÐ Ø ØÖ Øº Ì ØÖ Ø ÓÒ ØØÙØ ØØ¹Ö ÖÔØÓÒ Ó Ø ÓØ ÚÓÖº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ØÖ Ø Ó ÓÙÒØÖ ÓØ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Ò ÖÑÑØ ÓÖѺ Ì ØÖ Ò Ø Ø Ö Ø ÕÙÒ Ó ÐÐ Ó ÐÐ ÔØ ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ØÓÔ ÒÓºµº Ì ÚÒØ ÓÖ Ø ÓØ Ö Ò µ ÒÓØÒ Ù ÙÐ ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø Ò ÑØÓ Ò Úе ÒÓØÒ ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÚÐ ÑØÓ ÛØ Ø Ö ÙÐØ Ò ÒØÖµº Ì ÒÓ Ò ØÓÙØ Ó ØÖص ØØ Ò ÚÒØ ØØ ØÖÒ ØÓÒ º ÆÓØ ØØ ÚÐ ÚÒØ Ó ÒÓØÒ Ø ØØ ÛÖ Ò Ò ÚÒØ Ø Ø ÓØ ØÓ ØØ ÛØ Ö ÚÐ ÚÐÙº ÓÖ Ù ÓÒ ÔÙÖÔÓ Û

6 (val,0) (inc,*) (val,1) (inc,*) (val,2) (inc,*) Áº ½º ÌÖ Ø Ó ÓÙÒØÖ ÓØ Ò ÐÐ ÒÓÛØÒÒØÖ Û ÑØÛÐÐ Ø Ñ ÒØÖ ÚÒ Ý Úеº Ì ØÖ Ø Ò ØÒ Ö ÑØÑØÐÐÝ Ý ÖÙÖ Ú ÒØÓÒ ÒØ ¼µ ÛÖ ÒØ Òµ Ò µ ÒØ Ò ½µ ÚÐÒµ ÒØ Òµ Ì ÔÖÑØÖ Ó Ø ÒØ ÙÒØÓÒ Ø ÐÐ Ó Ø Øغ ÆÓØ ØØ Ø ÐÐ Ò ÒÝØÒ Û Ñ ÙÔ ÙØ ÓØÒ Ø Ñ Ò ØÓ Ù ÐÐ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØØ Ò Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒº ÓÖ Ò ØÒ Ö ÒÓØÖ ÖÔØÓÒ Ó Ø Ñ ØÖ Ø Ù Ò ÒØÚ ÒØÖ ÓÖ ÐÐ ÒØ ¼ ¼µ ÛÖ ÒØ ¼ Òµ Ò µ ÒØ ¼ Ò ½µ ÚÐ Òµµ ÒØ ¼ Òµ Ì ÖÔØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ØØ ÑÒ Å ¼ º ÏÐØ ÓÚÓÙ ØØ Ø ØÛÓ ØÖ Ø Ö Ø Ñ ÓÖÑÐ ÔÖÓÓ ÛÓÙÐ Ù Ø ÑÙÐØÓÒ ÖÐØÓÒ Ë Ò Ò ½µº Ï Ò ÓÛ Ý Ü ÔÓÒØ ÒÙØÓÒ ØØ ÒËÒ ¼ µ ÒØ Òµ ÒØ ¼ Ò ¼ µ Ò Ø ÓÐÐÓÛ ØØ ÒØ ¼µ ÒØ ¼ ¼µº ÆÓØ ØØ Ò Ø ÖÔØÓÒ ØÖ ÚÖØÙÐÐÝ ÒÓ «ÖÒ ØÛÒ Ð Ò Ò ØÒ º Ð ØÖÑÒ ØÖ Ø Û ØÒ Ö Ý ÐÐ Ò ØÒ Ó Ø Ð º Ì ØÛÓ ÓÖÑ Ó Ð ÖÔØÓÒ ÔÐÝ ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ÖÓÐ º ÏÐ Ø Øع ÑÒ ÖÔØÓÒ Ú ÐÓ Ö ÓÒÒØÓÒ ØÓ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ý ÓÙ Ò ÓÒ Ø ÒØÖÒÐ ØÖÙØÙÖ Ó ÓØ Ø ÚÒع ÖÔØÓÒ Ú ÑÓÖ ØÖØ ÚÛ Ò ØÖÑ Ó Ø Ó ÖÚÐ ÚÓÖº Ì ÐØØÖ ÛÓÙÐ ÑÓÖ ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖ Ò ØÒ Ò ØÖÙØ ØØÒ ÛÖ ÓØ ÑØ Ú ÓÑÔÐÜ ÒØÖÒÐ ØÖÙØÙÖ ÙØ ÑÔÐ ÒØÖ º ÇØ ÚÓÖ Ô ØÖ Ò ØÖÑ Ó ØØ ÑÒ ÓÖ ØÖ Ø ÓÒ Ø¹ ØÙØ Ð º ÒÝ ÓØ ÛØ Ø Ô ÚÓÖ ØÓ Ò Ò ØÒ Ó Ø

7 Ð º ÆÓØ ØØ ÐÐ Ò ØÒ Ó Ð Ú ÜØÐÝ Ø Ñ ÚÓÖº ÀÓÛÚÖ Ó ØÑ ÒÔ ÙÐØ ÔÖØ ÔÝ Ð Ö ÓÙÖ ØÓ ÑÒØÒ Ø Øغ ÀÒ Ø ÓÛÒ ÔØ Ó ÚÓÐÙØÓÒ ÒÔÒÒØ Ó ÐÐ ÓØÖ Ò ØÒ Ó Ø Ð º Ì Ø ÓÒÐÝ «ÖÒ ØÛÒ «ÖÒØ Ò ØÒ Ó Ð º Ð ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ì ØÛÓ ÑØÓ Ó Ð ÖÔØÓÒ ÑÒØÓÒ ÓÚ Ö ÑÒØ ÓÖ ÙÐÒ ØÖØ ÓÒÔØÙÐ ÑÓÐ Ó Ð º ÏØÒ Ø ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ Ð Ö Ò Ý ÚÒ ÑÔÐÑÒØØÓÒ º Ï ÑÔÐÑÒØ ÓØ Ó ÒÛ Ð Ý Ù Ò ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÐÓÐ ÓØ Ó ÔÖÚÓÙ ÐÝ Ò Ð Ò ÛÖØÒ ØÖÑ ÓÖ Ø ÑØÓ ÙØ ÛÒÚÓ Ø ÑØÓ Ó Ø ÐÓÐ ÓØ º Ì ÓØ Ù Ò ÙÐÒ Ø ÒÛ ÓØ Ö ÐÓÐ ØÓ Ø ÒÛ ÓØ Ò ØØ ØÝ Ö Ò Ð ØÓ Ø ÐÒØ Ó Ø ÒÛ ÓØ ÜÔØ Ú Ø ÑØÓ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ð ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÓÖ ÓÙÒØÖ ÑØ Ó Ø ÓÖÑ ÓÙÒØÖ Ð Ò ÓÑÑ ÚÐ ÜÔÒØ ÐÓÐ ÎÖÒØ ÒØ ÒØ ÒØ ¼ ÑØ Ò ÒØ ÒØ ½µ ÚÐ ÒØ ÓÙÒØÖ ÓØ Ö ÑÔÐÑÒØ Ö Ù Ò Ò ÒØÖ ÚÖÐ ÐÓÐ Óغ Ì Ò Ò ÚÐ ÑØÓ Ö Ò Ý ÔÔÖÓÔÖØ ØÖÑ Ó ØÝÔ ÓÑÑ Ò ÜÔÒØ Ö ÔØÚÐݺ Ì ÒØ ØÖÑ ÖÚ ØÓ ÒØÐÞ Ø ØØ Ó Ø ÐÓÐ Óغ ÁØ ÒÓØ Ö ØÓ ØØ ÒÝ Ù Ð ÑÔÐÑÒØØÓÒ ØÖÑÒ Ò ØÖØ ØØ ÑÒ Û Ò ØÙÖÒ ØÖÑÒ Ð ÚÓÖº ÌÝÔ ÚÖ Ù Ð ÁÒ ÑÓ Ø ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ó Ø ÐÓÐ ÑÐÝ Ð Ö ÖÖ ØÝÔ º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÓÙÖ ÒÐÝ ÖÒ ÓÙØ ØÝÔ Ò Ð ØÒØ ÓÒÔØ º ËÓ Ø ÚÖÒ ÛÖÖÒØ ÓÑ ÓÑÑÒغ ÇÒ Ö ÓÒ ÓÖ ØÖØÒ Ð ØÝÔ ØØ Ø Ú ØØ ÓÒØÖÓÐ ÓÚÖ Û ÓØ Ö ÖÖ ÐÓÒÒ ØÓ ØÝÔº Ì ÒÓØ Ø ÛØ ÒØÖ ØÝÔ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÚÒ ØÓÙ Û Ù Ø ÒÑ ÓÙÒØÖ Ò ÖÚØÓÒ ÓÖ Ø ØÝÔ Ò ÓÑÑ ÚÐ ÜÔÒØ Ò ÖØÖÖÝ ÖÓÖ Ó Ø ØÝÔ Ò ÒÓØ Ú ÒÝØÒ Ð ÓÙÒØÖº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÐÐ Ò ØÒ Ó Ø Ð ÓÙÒØÖ Ú Ø ÚÓÖ Ó ÓÙÒØÖ º ÌÙ Ý ØÖØÒ Ø Ð ÓÙÒØÖ ØÝÔ Û ÓØÒ ØØÖ ÓÒØÖÓÐ ÓÚÖ ÚÐÙ Ó Ø ØÝÔº ÀÓÛÚÖ Ø Ð ÓÙÒØÖ ÔÖØÙÐÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ØÖØ ¹ ÚÓÖ Ó ÓÙÒØÖ º Ï Ò Ò ÒÓØÖ Ð ºº ÓÒ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ØØ ÑÒ Å ¼ Û Ø Ñ ÚÓÖ ÓÙÒØÖº ÁÒ ØÝÔ Ý ØÑ ØØ ÖÖ Ð ØÝÔ Ø ØÛÓ Ð ÛÓÙÐ ÖÖ ØÒØ ØÝÔ ÚÒ ØÓÙ ØÝ Ö Ø Ñ ÚÓÖº ËÒ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ð ØÓ ÖÐÝ

8 ÒØÖÒ «ÖÒØ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø Ñ ÚÓÖ Ø ÛÓÙÐ Ñ ØÓ ØÓÓ ÐÑØÒº Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÓÐÙØÓÒ ØØ ÓÑÒ Ø ÚÒØ Ó ÓØ Ø ÔÔÖÓ ØÓ Ù ØÖØ ØÝÔ º Ý ÔÓ ØÙÐØÒ ÓÙÒØÖ Ò ØÖØ ÒØÖ ØÝÔ ØØ ÑÔÐÑÒØ Ý Ø Ð ÓÙÒØÖ Û ÖØÒ Ø ÜÐØÝ Ó ÒÒ ÓØÖ Ð ØØ ÑÔÐÑÒØ Ø Ñ ÒØÖº ËÒ Ø ÓÐÙØÓÒ ÒØÖÐÝ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÓÙÖ ÔÔÖÓ Ó ØÖØÒ ÒØÖ ØÝÔ Û ÓÒØÒÙ ØÓ Ù ÒØÖ ØÝÔ Ò Ø ÑÒ ÓÝ Ó Ø ÔÔÖº ÁÒ ØÓÒ Û Ù ÓÛ ØÓ ØÖØ ÒØÖ ØÝÔ ØÓ Ø ØÝÔ Ý ØѺ ÅÒÝ Ó Ø ØÝÔ Ò ØÝÔ ÓÒ ØÖÙØÓÖ ØÝÔÐÐÝ ÓÙÒ Ò ÐÓйРÐÒÙ Ù ÚÖÐ ÖÖÝ Ò ÖÓÖ ÔÔÖ Ð Ò Ð ÓÒ ØÖÙØÓÖ Ò ÓÙÖ ÓÖÑÙÐØÓÒº Ì Ö ÓÒ ØØ Ø Ó¹ÐÐ ØÝÔ ØÖÑÒ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø ÒØÖ ÙØ Ð Ó Ø ÚÓÖ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ÓØ º ÌÝÔÐ ÐÖØÓÒ Ò Ø ÐÒÙ Ö Ò ØÒ¹ÖØÓÒ ÓÔÖØÓÒ ÒÓØ ØÝÔ Ð¹ ÖØÓÒ º ÁØ ÑÝ Ò ØØ ÓÙÖ ÒÐÝ ÐØ ÓÒ Ø ÒØÙÖ Ó ØÝÔ Ò ÐÖØÓÒ Ò Ø ÐÒÙ º º ÌÀ ÄÆÍ Á Ì ÐÒÙ Á Ò ÜØÒ ÓÒ Ó ÁÐÞ ÐÓÐ ÛØ Ð º ÌÙ Ø ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ ÛØ ØÝÔ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÑÔÖØÚ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖ º Ì ØÝÔ ÒÐÙ ÓÑÑ ØØÝÔ Ó ÓÑÑÒ ÓÖ ØعØÖÒ ÓÖÑÖ Ò ÜÔÆ Ø ØÝÔ Ó ØعÔÒÒØ ÜÔÖ ÓÒ ÚÒ Æ¹ØÝÔ ÚÐÙ ÚÐÆ Ø ØÝÔ Ó ÔÖ ØØ ÖØÐÝ ÒÓØ Æ¹ØÝÔ ÚÐÙ ÛØÓÙØ ÒÝ ØعÔÒÒµº ÀÖ Æ ÖÒ ÓÚÖ ÓÐÐØÓÒ Ó Ø ØÝÔ Ù ÒØ Öµ Ò ÓÓÐ Òµ ÛÓ ÚÐÙ Ö ØÓÖÐ Ò ÚÖÐ º Ì ØÝÔ Ð ÜÔÆ Ò ÓÑÑ Ö ÐÐ ÔÖ ØÝÔ ØÓ ØÒÙ ØÑ ÖÓÑ Ø ØÝÔ º ÎÐÙ Ó ÖØÖÖÝ ÔÖ ØÝÔ Ö ÒÓØ ØÓÖÐ Ò ÚÖÐ º ¾ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÒÔÐ Ó ÐÓйРÐÒÙ ØØ Ø ØÝÔ Ó ØÖÑ ÔÖ ÐÝ ÑÖØ Ø «Ø ØØ ØÖÑ ÑØ Úº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÒÐÝ ØÖÑ ØØ ØÖÒ ÓÖÑ Ø ØØ Ö ØÓ Ó ØÝÔ ÓÑѺ ÌÖÑ ØØ Ò Ö Ø ØØ Ö ØÓ Ó ØÝÔ ÓÑÑ ÓÖ ÜÔÆ º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ØÖÑ Ó ØÝÔ ÚÐÆ Ò ØÓ Ó ÓØÖ ÔÖ ØÝÔ Ð ÙÒØÓÒ ØÝÔ Ó ÒÓØ Ö ÓÖ ÛÖØ Ø Øغ Ì ÓÐÐØÓÒ Ó ÔÖ ØÝÔ ÓÖ ØÝÔ ÓÖ ÓÖص ÚÒ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÝÒØÜ ½ ¾ ½ ¾ Ü ½ ½ Ü Ò Ò Ð ÛÖ ÖÒ ÓÚÖ ØÝÔ ÜÔÆ ÓÑÑ Ò ÚÐÆ µº ÜÔØ ÓÖ Ð ØÝÔ Ø ÖÑÒÒ ØÝÔ ØÖÙØÙÖ ØØ Ó ÑÔÐÝ ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ ÛØ ÖÓÖ ØÝÔ ¾ ÁØ ÔÓ Ð ØÓ ÔÓ ØÙÐØ Ø ØÝÔ Ó ÖÖÒ ÓÖ ÔÓÒØÖ µ Ö ÓÖÚÖÝ ÔÖ ØÝÔ ÛÓ ÚÐÙ Ö ØÓÖÐ Ò ÚÖÐ º Ì ÓØÒ Ø ÒØÐ ÜÔÖ ÚÒ ØØ Ø Óع ÓÖÒØ ÔÖÓÖÑÑÖ Ö º ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÓÙÖ ØÓÖØÐ ÙÒÖ ØÒÒ Ó ÖÖÒ ÒÓØ ÛÐйÚÐÓÔº ËÓ Û ÓÑØ ØÑ ÖÓÑ Ø ÑÒ ÔÖ ÒØØÓÒ Ò ÑÒØÓÒ Ù ÖÐØÒ ØÓ ØÑ Ò Ëº º¾º

9 ½ ¼ ½ ¾ ¼ ¾ ¼ ¼ ¼¼ ¼¼ ¼ ½ ½ ¾ ¼ ¾ ½ ¾µ ¼ ½ ¾µ ¼ ½ ¾µ ¼ ½ ¾µ ¼ ¼ Ð Ð ¼ ½ ¼ ½ Ò Ò ¼ Ü ½ ½Ü Ò ÒÜ Ñ Ñ Ü ½ ½Ü ¼ Ò Ò ¼ ÚÐÆ ÜÔÆ Ø ÜÔÆ ÔÙØ ÚÐÆ ÓÑÑ ÜÔÆ ÌÄ ½ ËÙØÝÔÒ ÖÙÐ Ò ÙØÝÔÒº Ë ÓÖ Ò ØÒ ÅØÐÐ ¾ º ½¼ ÓÖ ØÐ º Ì ØÝÔ Ð Ø ØÝÔ Ó Ð ØØ Ö Ø ÚÓÖ Ó ¹ØÝÔ ÓØ º Ì ÙØÝÔÒ ÖÙÐ Ó Á Ö ÓÛÒ Ò ÌÐ ½º Ì ÙØÝÔÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ÚÐÆ ÜÔÆ ÖÖ ØعÒÔÒÒØ ÚÐÙ ØعÔÒÒØ ÜÔÖ ¹ ÓÒ ÚÖÆ ÜÔÆ ÛÖ ÚÖÆ Ø ÜÔÆ ÔÙØ ÚÐÆ ÓÑÑ ÒÓØ Ø ÒØÙÖ ØÝÔ Ó ÚÖÐ ÙÔÔÓÖØ Ø ÑÔÐØ ÐØÓÒ Ó Ø Ø ÓÔÖØÓÒ Ò ÖÓÖ ÙØÝÔÒ ÒÐÙ ÛØ ÙØÝÔÒ ÛÖÝ ÐÓÒÖ ÖÓÖ ØÝÔ ÓÒ Ö ÙØÝÔ Ó ÓÖØÖ ÖÓÖ ØÝÔ Ò ÔØ ÙØÝÔÒ ÛÖÝ ÙØÝÔÒ Ó Ð ÔÖÓÔØ ØÓ Ø ÖÓÖ ØÝÔ ÛÓк ÇÙÖ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó ÙØÝÔÒ Ý ÓÖÓÒ ¾ ˺ ½¼ºº¾ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÛØ ÙØÝÔÒ Ó ÖÓÖ ÒØÖÔÖØ Ý Ø ÓÖØØÒ¹ Ð ÓÖÓÒº Ì ØÒÖ ÔÖÑØÖ Ô Ò ÑÒ Ñ Ó Á ÐÐ Ý ÒÑ Ù ÙÐ ÛØ ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ µº ÁØ ÔÓ Ð ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ ÐÓй ØÝÐ ÐÐ Ý ÚÐÙ Ú ÔÖÑØÚ ÓÔÖØÓÒ º Ð ÓÖ ÒÒ Ð Û Ù ÒÓØØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ Ð ÐÓÐ ½ Ü ½ Ò Ü Ò ÒØ ÑØ Å Ì ÚÖÓÙ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ÖÔØÓÒ Ö ÓÐÐÓÛ ØÝÔ Ø ØÝÔ Ó ÐÐ Ò ØÒ Ó Ø Ð µ ÐÐ Ø ÒØÙÖ Ó Ø Ð

10 Ü ½ Ü Ò Ö ÒØ Ö ÓÖ Ø ÐÓÐ ÓØ µ ½ Ò Ö ØÖÑ ÒÓØÒ Ð Ó Ø Ö ÔØÚ ÐÓÐ ÓØ µ ÓÑѹØÝÔ ØÖÑ ÓÖ ÒØÐÞÒ Ø ÐÓÐ ÓØ µ Ò Å ØÖÑ Ó ØÝÔ ÒÒ Ø ÑØÓ Ó Ø Ð µº ÑØØÐÝ Ø ÓÑÔÐÜ ØÖÑ ÓÖÑ ÙØ Ø ÖÔÖ ÒØ ÕÙØ ÐÓ ÐÝ Ø ØÖÑ ÓÖÑ ÓÖ Ð Ò ØÝÔÐ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ º ÅÓÖÓÚÖ Û ÛÐÐ ØØ ÑÙ Ó Ø ØÐ ÐÖ ØÝÔ¹ØÓÖØ º ÒÝ Ò ØÒ Ó Ð ØÙ Ò ÓÒØÒ Ò ÐÓÐ ÓØ ÒÔ ÙÐØ ÛØÒ Ø Ó Ð ½ Ò Ö ÔØÚÐݵ Ò ÜÔÓÖØ ÑØÓ ÙØ ÒÓØ Ý Åº Ì ÒØÐÞØÓÒ ÓÑÑÒ Ù ØÓ ÒØÐÞ Ø ÐÓÐ ÓØ Ó Ø Ò ØÒº ÆÓØ ØØ Ø ÛÓÙÐ ÒÓØ ÒÓÙ ØÓ Ù Ø ÐÖ Ø ØÝÔ Ó Ø ÐÓÐ ÓØ ÓÔÔÓ ØÓ ØÖ Ð µ Ù Ø ØÝÔ ØÖÑÒ ÓÒÐÝ Ø ÒØÖ ÒÓØ Ø ÚÓÖº Ý ÙÐØ Ø ÐÓÐ ÓØ ÐÖ Ò Ð Ö ÔÖÚØ ºº ÒÓØ ÔÖØ Ó Ø ÜÔÓÖØ ÑØÓ Ùغ ÀÓÛÚÖ Ø ÔÓ Ð Ò ØÓ Ò ÑØÓ ØØ Ú ÖØ ØÓ ÐÓÐ Óغ ÁØ ÒÓØÛÓÖØÝ ØØ Û ÒÒÓØ Ò ÒÓÒØÖÚÐ Ð ÛØÓÙØ Ö Ø ÚÒ ÓÑ ÔÖÑØÚ Ð Ò ÓÖ ÒÒ ÐÓÐ ÓØ µº Ï ÛÐÐ ÙÑ ÔÖÑØÚ Ð Ó ÑÙØе ÚÖÐ ÓÖ ØØÝÔ Æ Ú Ø ÓÒ ØÒØ ÎÖÆ Ð ÚÖÆ ÛÖ ÚÖÆ Ø ÜÔÆ ÔÙØ ÚÐÆ ÓÑÑ Á Ü Ò Ò ØÒ Ó ÎÖÆ ÚÖе ØÒ ÜØ ØعÔÒÒØ ÜÔÖ ÓÒ ØØ Ú Ø ÚÐÙ ØÓÖ Ò Ü Ò ÜÔÙØ µ ÓÑÑÒ ØØ ØÓÖ Ø ÚÐÙ Ò Üº Ì ÙØÝÔÒ ÚÖÆ ÜÔÆ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÛÖØ ÑÔÐÝ Ü ÛÖ ÜØ ÑÒØ ÓØÒ ÐÐ ÑÔÐØ ÖÖÒÒµº Ì ÓÙÒØÖ Ð ÑÒØÓÒ Ò ËØÓÒ ¾ Ú Ò ÜÑÔÐ Ó Ò Ð º ÁØ Ð Ó ÐÐÙ ØÖØ Ø Ù Ó Ø Ø ÚÖÐ Ð º ÁÒ ÛÖØÒ ÒØ ÒØ ½ Û Ú Ù Ø ÙØÝÔÒ ÚÖÆ ÜÔÆ ÓÖ Ø ÓÙÖÖÒ Ó ÒØ ÓÒ Ø ÖØ Ò º Ï ÓÙÐ Ú ÛÖØØÒ ÒØØ ØÓ Ñ Ø ÓÒÚÖ ÓÒ ÜÔÐغ Ì ÓÔÖØÓÖ Ø Ð Ò ÓÔÖØÓÒ Û ÒÚÓ Ø ÔÙØ ÑØÓ Ó Ø ÚÖÐ Ù ÐÓÛµº ÓÖ ÖØÒ Ò ØÒ Ó Ð Û Ù Ø ÒÓØØÓÒ ÒÛ Û ÚÐÙ Ó ØÝÔ ÓÑѵ ÓÑÑ ÛÖ Ø ÒØÙÖ ØÝÔ Ó Ð º ÓÖ ÜÑÔÐ ÒÛ ÓÙÒØÖ º Ï ÙÑ ØØ ÐÐ ÒÛ ÚÖÐ ÓÑ ÒØÐÞ ØÓ ÓÑ Ô ÒØÐ ÚÐÙ ÒØƺ ÁØ Ð Ó ÔÓ Ð ØÓ Ù ÑÓ ÔÖÑØÚ ÎÖÆ ÚÐÆ Ð ÚÖÆ ØØÐÐÓÛ ÜÔÐØ ÒØÐÞØÓÒ Ú ÔÖÑØÖº

11 ÖØ Ò Ò ØÒ Ó ÓÙÒØÖ Ò Ø ØÓ Ò ÜÙØ Ø ÓÑÑÒ º Ì ÔÖØÐ ÔÖ ÒÛ ÓÙÒØÖ º ÐÐ Ò Ò ØÒ ÐÖØÓÒº Ì «Ø Ó Ø ÐÖØÓÒ ÖÓÙÐÝ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ø ÂÚ ÐÓÙØÓÒ ÒÐ ÓÙÒØÖ ÒÛ ÓÙÒØÖ µ ÀÓÛÚÖ ØÖ Ö ÒÓ ÖÖÒ ÔÓÒØÖ µ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÙÖ ØÖѺ Ì ÒØ Ö ÖØÐÝ ÓÙÒ ØÓ Ø ÓÙÒØÖ ÓØ ÛÖ Ò Ø ÂÚ ÚÖ ÓÒ ÚÖÐ ØØ ÓÐ ÖÖÒ ØÓ Ø ÒÛÐÝ ÖØ Óغ ÊÑÖº Ì ØÝÔ Ó ÒÛ ÐÐÙ ØÖØ ÓÛ Ø ÔÝ Ð ÒØÙÖ Ó ÓØ ÖÓÒÐ ÛØ Ø ÑØÑØÐ ÖØÖ Ó ÐÓк Á ÒÛ ÛÖ ØÓ ÖÖ ÚÐÙ Ó ØÝÔ ØÒ Ø ÑØÑØÐ ÒØÙÖ Ó ÐÓÐ ÛÓÙÐ ÔÖÓØ ØØÙÐ ÓØ ÒØÖÐݺ ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ ÐØ ÒÛ ÓÙÒØÖ Ò ºÒ ÔÖÒØ ºÚÐ ÛÓÙÐ Ù Ð Ù Ø ÛÓÙÐ ÕÙÚÐÒØ Ý ¹ÖÙØÓÒ ØÓ ÒÛ ÓÙÒØÖµºÒ ÔÖÒØ ÒÛ ÓÙÒØÖµºÚÐ ØÖÝ ÑÔÐÝÒ ØØ ÚÖÝ Ù Ó Ú ÒÛ ÓÙÒØÖ Ò ÒÓ ØØ ÔÖÓÔغ Ì Ö¹ÓÖÖ ØÝÔ Ó ÒÛ Ú Ö ØÓ ÒÓ Ù ÔÖÓÐÑ º Ì Ò Ø Ù ØÓ ÊÝÒÓÐ ¼ Ò Ò Ù Ò ÚÖÐ ÓØÖ ÐÒÙ º ÇÒ ÛÓÙÐ ÛÒØ ÚÖØÝ Ó ÓÑÒØÓÖ ÓÖ Ð º Ì ÓÐÐÓÛÒ ÔÓÐÝÑÓÖÔ ÔÖÓÙØ ÓÑÒØÓÖ ÓÖ ÑÒ ÔÖ Ó ÓØ Ò ÒØÐ ÔÖÑØÚ Ð ½ Ð ¾ Ð ½ ¾ µ Á ½ Ò ¾ Ö Ð ØÒ ½ ¾ Ð ÛÓ Ò ØÒ Ö ÔÖ ÓÒ ØÒ Ó Ò Ò ØÒ Ó ½ Ò Ò Ò ØÒ Ó ¾ º ËÓ Ø ÐÖØÓÒ ÒÛ ½ ¾ µ Ü Ýµº Ò Ü Ò Ý ØÓ ÒÛ Ò ØÒ Ó ½ Ò ¾ Ö ÔØÚÐݺ Ì ÓÑÒØÓÖ ÒØÙØÚÐÝ ÑÐÖ ØÓ Ø ÔÖÓÙØ ÓÒ ØÖÙØÓÖ Ó ØÝÔ ÙØ Ø ÓÔÖØ ÓÒ Ð º ËÒ Ð ÖÔÖ ÒØ Ø ÕÙÚÐÒ Ð Óµ ØØ ÑÒ Ø ÔÖÓÙØ ÓÔÖØÓÒ Ó Ð ÑÒØÐÐÝ ÕÙØ «ÖÒØ ÖÓÑ ÔÖÓÙØ Ó ØÝÔ º º ËØÓÒ º½ºµ ÓÑÑÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ Ù ÖÖÝ Ò ÖÓÖ Ð Ó Ú Ö ØÓ Ð ÓÑÒØÓÖ º Ì ÓÒ ØÖÙØÓÖ ÓÖ ÖÖÝ Ò ÖÖ ÓÑÒØÓÖ Ó ØÝÔ ÖÖÝ Ð ÚÐÒØ Ð ÚÐÒØ µ Ï Ù Ø ÓÒÚÒØÓÒ ØØ Ø ÓÔ Ó ÐÑ ØÖØÓÒ ÜØÒ Ö ØÓ Ø ÖØ ÔÓ Ð ÓØÒ ØÖÑÒØ Ý ÐÓ Ò ÔÖÒØ º Ï Ó ÒÓØ ÐØ ØÖÑÒØ Ø ÓÔº

12 Á Ð Ò Ò Ò ÒØÖ ÚÐÙ ÖÖÝ Òµ ÕÙÚÐÒØ ØÓØÒ¹ÓÐ Ð ÔÖÓÙØ º ÁØ Ò ØÒ Ö ÚØÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ½ Ò µ ÛÖ Ò ÒÔÒÒØ Ò ØÒ Ó º Ï ÖÖ Ù ÚØÓÖ ÔÖØе ÙÒØÓÒ ÖÓÑ ÒØÖ ØÓ ¹ÓØ Ó ØØ Û Ò Ù Ø Ù ÖÔØÒ ÒÓØØÓÒ µ ØÓ ÐØ Ø ³ Ø ÓÑÔÓÒÒغ Ì È Ð¹Ð ÖÓÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÖÓÖ ½ Ü ½ Ò Ü Ò Ò ÚÖÒØ Ó Ø Ð ÔÖÓÙØ ½ Ò º Á ½ Ò Ö Ð Ó ØÝÔ Ð ½ ººº Ð Ò Ö ÔØÚÐÝ ØÒÖÓÖ ½ Ü ½ Ò Ü Ò Ò Ð Ó ØÝÔ Ð Ü ½ ½ Ü Ò Ò º ËÓ Ø Ò ØÒ Ö ÖÓÖ ÛØ Ð ÒÑ Ü ½ Ü Ò º Ì ÓÑÔÖ ÛØ Ø Ð ÔÖÓÙØ ½ Ò ÛÓ Ò ØÒ Ö ØÙÔÐ Ó ØÝÔ ½ Ò º Ì ÖÙÖ ÓÒ ÑÒ Ñ Ó Ø ÐÒÙ ÔÖÓÚ ÓÖ Ð¹ÖÖÒ Ò Ð ÒØÓÒ º Ð ÓÖ ÖÒ Ð¹ÖÖÒØÐ ÓØ Ó ØÝÔ ØÝÔÐÐÝ Ó ØÝÔ Ð µ Û ÐÐÓÛ Ø ÑØÓ ÙØ ØÓ ÔÖÑØÖÞ Ý Ðº ÓÖ ÜÑÔÐ Ð ÓÖ ÓÙÒØÖ ÓØ ÛØ Ø ÑØÓ ÑÝ Ò ÓÐÐÓÛ ØÝÔ ØÓÙÒØÖ Ø ÚÐÒØ ÓÑÑ Ò ÓÑÑ ÚÐ ÜÔÒØ ËØÓÙÒØÖ Ð ØÓÙÒØÖ ØÓÙÒØÖ ÐÓÐ ÎÖÒØ ÒØ ÒØ ÒØ ¼ ÑØ Ðº ÚÐ ÒØºØ Ø ÒغÔÙØ Ò Ðº Ø ÐºÚÐ ½µ Ì ÑØÓ ÙØ ÔÖÑØÖÞ Ý Ò ÓØ Ð Ò Ø Ò ÑØÓ ÒÚÓ Ø ÑØÓ Ó Ø ÓØ ÖØÖ ØÒ ÖÒ Ò ÛÖØÒ Ø ÐÓÐ ÚÖк Ì Ü ÔÓÒØ Ó Ø ÑØÓ¹ ÙØ ÓÖÑ Ò ÓØ ØØ Ø Ö ÚÓÖ Ó ÓÙÒØÖ º Ï Ò Ò ÒÖ ÓÑÒØÓÖ ÓÖ ØÒ Ù Ü¹ÔÓÒØ ÐÓ Ð µ Ð ÐÓ Ð ÐÓÐ ÒØ Ô ÑØ Ü µ Ì ÐÓ ÓÑÒØÓÖ ÓÒÚÖØ Ð¹ÖÖÒØÐ Ð ØÓ Ò ÓÖÒÖÝ Ð ÛÓ Ò ØÒ ÒÚÓ ØÖ ÓÛÒ ÑØÓ ÖÙÖ ÚÐݺ ÆÓÛ ÐÖØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ ÒÛ ÐÓ ËØÓÙÒØÖµ º Ò ØÓ ÓÙÒØÖ Óغ ÒÓØÖ ÒØÖ ØÒ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÖÙÖ ÓÒ ÑÒ Ñ ÓÖ ÖØÒ ÒØÖ¹ ÐÒ ÓØ ØØ ÒÚÓ ÓØÖ³ ÑØÓ º ËÙ ÒØÖ¹ÐÒ ÓØ Ö Ò ÑÙÐØÓÒ ÔÔÐØÓÒ ÛÐÐ Ò ÖÔÐ Ù Ö ÒØÖ º Ë ÓÖ ÜÑÔР˺ º º Ò Ø Ç ÖÚÖ ÔØØÖÒ Ò ¾¾ º ÓÒ Ö Ò ÒØÖ¹ÐÒ ÓÔÖØÓÖ

13 Ò ÓÐÐÓÛ Ð ½ ¾ ½ µ Ð ¾ ½ ¾ µ Ð ½ ¾ ½ ¾ µ ½ ¾ Ð ½ ¾ ½ ¾ ÐÓÐ ½ ½ ¾ ¾ ÒØ Ô ÑØ Ü Ýµ ½ Ü Ýµ ¾ Ý Üµµ ÀÖ ½ Ò ¾ Ö Ð ÛÓ ÑØÓ ÙØ Ö ÔÖÑØÖÞ Ý ØÛÓ ÓØ Ø Ö Ø Ø Ð ÓØ Ò Ø ÓÒ ÓÑ ÓØÖ ÓØ ØØ ÑÒØ ØÓ ÒØÖ¹ÐÒº ÆÓÛ Ò Ò ØÒ Ó Ø Ð ÐÓ ½ ¾ µ ÔÖ Ó ÓØ Ü Ò Ý Û ÒÚÓ ÓØÖ³ ÑØÓ Ò ÑÙØÙÐÐÝ ÖÙÖ Ú ÓÒº ÁÒÖØÒ ÓÑÔÐ Ý ÖÓÖ¹ÙÔØ ÛØ Ù ØØÒØÓÒ Ô ØÓ Ð ÖÖÒº ÓÖ ÖÓÖ¹ÙÔØ Û Ù Ø ØÖÑ ÓÖÑ Å ½ ÛØ Å ¾ ÛÖ Å ½ ÖÓÖ Ó ØÝÔ Ò Å ¾ ÖÓÖ Ó ØÝÔ Û ÒÓØ Ø ÖÓÖ ÓØÒ Ý ÙÔØÒÅ ½ ÛØ ¹ Ð ÖÓÑ Å ¾ º ÒÝ ÜØÖ Ð Ò Å ¾ ÒÓØ ÑÒØÓÒ Ò Ö ÒÓÖºµ Ì ÒØÐÐÝ Ø ÙÔØ ÓÔÖØÓÒ Ó ½ ÙØ Ù Ø ØÓ ØÖØ ÖÓÖ ÙØÝÔÒ ÓÖÖØÐݺ º ¾¼ ÓÖ Ù ÓÒ Ó Ø Ð Ø Ùºµ Ò ÜÑÔÐ ÓÒ Ö ÓÙÒØÖ Ð ØØ ÔÖÒØ ÛÖÒÒ ÛÒ ÔÖ Ø ÐÑØ Ö ÄÑØÓÙÒØÖ ÐÑ Ð ØÓÙÒØÖ ØÓÙÒØÖ ÐÓÐ ËØÓÙÒØÖ ÒØ Ô ÑØ Ðº е ÛØ Ø ÚÐÒØ ÓÑÑ Ø º ÐÑ ØÒ Ðµº Ø Ð ÔÖÒØ ÄÑØ Ö Ì Ò ÖÚ Ð Ó Ø Ð ËØÓÙÒØÖ ÛØ Ò ÙÔØ Ø ÑØÓ ØØ ÓÖ Ø ÓÙÒØÖ ØÓ ØÝ ÛØÒ Ø ÐÑغ Ò Ò ØÒ Ó ÐÓ ÄÑØÓÙÒØÖµ ÓÒØÒ Ø ÙÔØ Ø ÑØÓº ÅÓÖÓÚÖ Ò Ø Ò ÑØÓ Ò Ò ØÖÑ Ó Ø ÒÝ Ù Ó Ø Ò ÑØÓ Ð Ó Ö ÔØ Ø ÐÑغ Ì ÑÓÐÒ Ó ÒÖØÒ Ù ØÓ ÓÓ ½ Ò ÊÝ º ÌÖÑ ÝÒØÜ Ì ØÝÔ ÖÙÐ Ó Á Ö ÓÛÒ Ò ÌÐ ¾º Ì ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ ÔØ Ó Á Ö ØÒÖº ØÓ Ð ØÝÔ Û Ú ÓÒÖÙÐ ÓÖ ÒØÖÓÙØÓÒ Ò ÓÒ ÓÖ ÐÑÒØÓÒ ÛÓ ØÖÑ ÓÖÑ Ö Ð ÒØÓÒ Ò Ò ØÒ ÐÖØÓÒº Ï ÓÛ ÒÐ ÐÓÐ ÓØ Ò Ð ØÖÑ ÓÖ ÑÔÐØݺ Ì ÓÚÓÙ ÐÝ ÒÓØ ÐÑØØÓÒ Ù Ø ÓÑÒØÓÖ Ó Ð Ò Ù ØÓ ÖØ ÑÙÐØÔÐ ÐÓÐ ÓØ º

14 Ü Ü Á Å Æ ¼ Å Æ ¼ ÁÒØÖÓ ÓÒ Ø Å ½Òµ Ü ½ Å ½Ü Ò Å Ò Ü ½ ½Ü Ò Ò Å Ü ½ ½Ü Ò Ò ÅÜ ÐÑ Å Ü Ý Æ Ý ¼ Þ Å ËÙ ¼ µ Å ¼ Å ½ ¾ ÐÑ ½ ¾µ Å ÁÒØÖÓ Å ÛØÝ ¼ Þ Æ Ü Ý ÍÔØ ¼ Þ ÛÖ Ü Ò Þ Ú ÒÓ ÓÑÑÓÒ ÒØ Ö µ Å ¼ Æ ÁÒØÖÓ ÐÑ ÅÆ ¼ Ð Ü ÓÑÑ Ü Å Ü Å ¼ Ü Å ¼ µ Ð ÁÒØÖÓ Ð ÐÓÐ ÜÒØ ÑØ Åµ Ð Ð Ð ÐÑ ÒÛ ÓÑѵ ÓÑÑ ÌÄ ¾ ÌÝÔ ÖÙÐ Ó Á

15 Ô ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÓÑÑ ÐØÚÐ Æ ÜÔÆ ÚÐÆ µ ÛÖ ÜÔÆ ¼ ÓÖÓÑѵ ÚÐÓÓÐ Ü µ ÎÖÆ Ð ÚÖÆ ½ ¾ Ð ½ Ð ¾ Ð ½ ¾µ ÌÄ ÒØÐ ÓÒ ØÒØ Ó Á ÌÖ Ö ÒÓ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ ÛØ Ö ÒØ Ö Ò ÓÙÖ Ò Ð ØÖѺ ËÓ Ø ÔÓ Ð ÓÖ Ø ÑØ ØÖÑ ØÓ ÑÓÝ ÒÓÒ¹ÐÓÐ ÚÖÐ º ÁØ Ð Ó ÔÓ Ð ÓÖ Ø ÒØÐÞØÓÒ ÓÑÑÒ ØÓ ÑÓÝ ÒÓÒ¹ÐÓÐ ÚÖÐ º Ì ÑÔÓÖØÒØ ÓÒ ØÒØ Ó Á Ö ÓÛÒ Ò ÌÐ º Ì ÓÒ ØÒØ ÓÖ ÜÔÖ ÓÒ Ò ÚÐÙ ØÝÔ Ö ÓÑØغµ Ì ÓÒ ØÒØ Ô ÒÓØ Ø Ó¹ÒÓØÒ ÓÑÑÒ Ò ÒÓØ ÕÙÒØÐ ÓÑÔÓ ØÓÒº Ì ÐØÚÐ ÓÔÖØÓÖ ÕÙÒ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Ò ÜÔÖ ÓÒ ÛØ ØØ Ó ÒÓØÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ ÓÑÑÒº ÅÓÖ ÔÖ ÐÝ ÐØÚÐ ÚÐÙØ Ò Ø ÙÖÖÒØ ØØ ØÓ ÓØÒ ÚÐÙ Ü Ò ØÒ ÚÐÙØ Üº ÆÓØ ØØ Ø ÛÓÙÐ ÒÓØ Ñ Ò ÐØÚÐ ÛÖ Ó ØÝÔ ÚÐÆ ¼ ºµ ÁÒ ØÝÔÐ Ù ÐØÚÐ Ù ØÓ ÚÐÙØ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ò Ò Ø ÚÐÙ ØÓ Ò ÒØ Ö ºº ÐØÚÐ Ü Üµ Ì ÐØÚÐ ÔÖÑØÚ ÔÖÓÚ ÑÒ Ñ ÓÖ ÓÖÒ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Ò Ü¹ ÔÖ ÓÒ Ò ÒÓØÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ ÓÑÑÒº ËÙ ÓÖÒ ÒÒÓØ ÓÒ Ò ÐÐ ØÝÔ Ó ÚÐÙ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÚÐÙ Ó ØÝÔ ÚÐÆ Ö ØØ Ò ØعÒÔÒÒغ ËÓ ØÝ ÒÒÓØ ÒÓÖÔÓÖØ Ò ÜÔÖ ÓÒ ÚÐÙØÓÒº Ï ÒØÝ Ð Ó ØÝÔ ÐÐ ÖØÖÐÝ ØعÔÒÒØ ØÝÔ Û ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÖÒ Ó ÜÔÖ ÓÒ ÚÐÙØÓÒº ÌÝ Ö ÚÒ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÝÒØÜ ÜÔÆ ÓÑÑ ½ ¾ Ü ½ ¾ ÆÓØ ØØ ØÝÔ Ó Ø ÓÖÑ ÚÐÆ Ò Ð Ö ÒÓØ ÖØÖÐÝ ØعÔÒÒغ Ì ÐØÚÐ ÓÔÖØÓÖ ÜØÒ ØÓ ÖØÖÐÝ ØعÔÒÒØ ØÝÔ ÓÐÐÓÛ ÐØÚРƽ ¾ ÐØÚРƽ Ø Æ µ ÐØÚРƾ Ò Æ µµ ÐØÚÐ ÆÜ Ü ÐØÚÐ Æ µü ÐØÚРƽ ¾ Ü ½ ÐØÚРƾ Ü

16 ËÒ ÚÐÙ Ó ÐÐ ÖØÖÐÝ ØعÔÒÒØ ØÝÔ Ö ÚÒØÙÐÐÝ Ù Ò Ø ÓÒØÜØ Ó ØØ ØÝ Ò ÒÓÖÔÓÖØ ÜÔÖ ÓÒ ÚÐÙØÓÒ ÓÑÔÓÒÒغ ÎÐÙ Ó ÓØÖ ØÝÔ Ó ÒÓØ Ú Ø ÔÐØݺ ÐÐ Ý ÚÐÙº Ï Ð Ó Ù Ò ÑÔÐØ ÓÒÚÖ ÓÒ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÐÓг ÒÓØÓÒ Ó ÐÐ Ý ÚÐÙº Á ÚÐÆ ÚÐÙ¹ÔØÒ ÙÒØÓÒ ØÓ ÖØÖÐÝ ØعÔÒÒØ ØÝÔ Ò ÜÔÆ Ò ÜÔÖ ÓÒ Û ÐÐÓÛ Ò ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ µûøøòøöôöøøóò ÐØÚÐ Ü Üµ Ï ÐÐ Ø ÐйݹÚÐÙ ÔÔÐØÓÒº ÆÓØ Ø Ù Ò ÛÖØÒ Ðº Ø ÐºÚÐ ½µÒØËØÓÙÒØÖ Ð ÓÚº ÁØ Ð Ó Ù Ò ÛÖØÒ ØÝÔÐ ÓÒØÓÒÐ ÓÑÑÒ Ó Ø ÓÖÑ ÛÖ ØعÔÒÒØ ÜÔÖ ÓÒ Ó ØÝÔ ÜÔÓÓÐ º Ì ÑÔÐØ ÐйݹÚÐÙ ÔÔÐØÓÒ Ø «Ø ØØ ØÝÔ ÐÖØÓÒ ÓÑ ÑÒØÓÖݺ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÙÒØÓÒ ØÖØÓÒ ØÖÑ Üº Ý Ý ½ ÔÖÒØ Üµ Ò Ò ÓØ Ø ØÝÔ Ó Ø ÓÖÑ ÚÐÆ ÓÑÑ Ò ÜÔÆ ÓÑÑ ÛØ ÕÙØ «ÖÒØ ÑÒÒ º ÓÒ Ö ÔÔÐÝÒ Ø ÙÒØÓÒ ØÓ Ýºµ Ì Ò Ü ÓÔÖØÓÖ ÓÖ ÚÖÐ ÒÑÒØ Ò Ý ÚÖÆ ÜÔÆ ÓÑÑ Ú ÐØÚÐ Ü ÚÔÙØ Üµµ ÆÓØ ØØ Ø ÓÖ ÜÔÖ ÓÒ ÚÐÙØÓÒ Ú ÐØÚк Ò ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØÝ Ó ÐÐ Ø ÓÒ ØÒØ ÑÒØÓÒ Ò ÌÐ ØØ ØÝ Ó ÒÓØ Ú ÐÓÐ «Ø º Ì ÖÕÙÖÑÒØ ÓÓÙÖ ÑÒØ ÑÔÓ ØÓ Ò ÙÖ ØØ ÐÓ ØÖÑ Ö Ö Ó ÐÓÐ «Ø º Ì ÔÖÓÔÖØÝ ÛÓÙÐ ÚÓÐØ ÓÖ Ò ØÒ Û ÛÖ ØÓ ÓÒ ØÒØ ÔÖÒØ ÚÐÆ ÓÑÑ ÓÖ ÔÖÒØÒº ÐÓ ØÖÑ Ð ÔÖÒØ ¾¼µ ÛÓÙÐ Ù ÐÓÐ ØØ Òºµ Ì ÔÖÖÖ ÑØÓ ØÓ ØÖØ ÔÖÒØ Ö ÒØ Ö ØØ ÓÙÒ Ò Ø ÒÚÖÓÒÑÒØ Ó ÔÖÓÖÑ ÜÙØÓÒº ÕÙØÓÒÐ ÔÖÓÔÖØ Ì ÕÙØÓÒÐ ÐÙÐÙ ÓÖ Ø ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ ÔÖØ Ó Á ØÒÖº ÓÖ Ð ØÝÔ ÓÒ ØÖÙØ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐÛ µ ÒÛ Ð ÐÓÐ ÜÒØ ÑØ Åµ Ô ÒÛ Ü ÔÅ µ Ð ÐÓÐ ÜÒØ Ô ÑØ Üµ ÙÒØÓÒ¹ØÝÔ ÚÐÙ Ò Ò ÐÓйРÐÒÙ ØÓ Ú «Ø Ø ÒÚÓÐÚ ØØ Ò ÓØÖ ØÒ ØÓ Ó Ø ÖÙÑÒØ º

17 Ì µ ÐÛ Ô Ø «Ø Ó Ò ÁÒØÖÓ¹ÐÑ ÓÑÒØÓÒº Ì µ ÐÛ Ô Ø «Ø Ó Ò ÐѹÁÒØÖÓ ÓÑÒØÓÒ ÛÖ Ø ÐÑ Ø ÑÔÐØ ÐÑÒØÓÒ Ò ÐÓÐ ÓØ ÐÖØÓÒ º Ì ÒÛ ÓÔÖØÓÖ ÙÔÔÓÖØ ÒÙÑÖ Ó ÒØÖ ØÒ ÕÙØÓÒÐ ÔÖÓÔÖØ º ÍÒÓÖ¹ ØÙÒØÐÝ Ø ÔÖÓÔÖØ Ó ÒÓØ ÓÐ Ò ÒÖÐ Ù Ø ÒØÐÞØÓÒ ÓÑÑÒ Ó Ð ÑÝ Ú ÐÓÐ «Ø Ò ÓØ ÓØÖ ØÒ Ø ÐÓÐ ÓØ Ó Ø Ð µº ÀÓÛÚÖ ÑÓ Ø Ð Ù Ò ÔÖØ Ö Ò Ý ÐÓ ØÖÑ º Ï ÐÐ Ù Ð ÐÓ Ð º ËÒ ÐÓ ØÖÑ Ó ÒÓØ Ú ÐÓÐ «Ø Ø ÔÖÓÔÖØ Ó ÒØÖ Ø ÓÐ ÓÖ ØѺ Ì ÔÖÓÔÖØ Ð Ó ÓÐ ÓÖ ÑÓÖ ÒÖÐ Ð Ó ØÖÑ ÐÐ ÓÒ ØÒØ ØÖÑ Ò Ò Ø ÔÔÒܺ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÕÙØÓÒ Ñ ÐÐÓÛ ÓÒ ØÓ ÖÓÖÖ ÒÛ ÐÖØÓÒ º ÏÒÚÖ ½ Ò ¾ Ö ÐÓ Ð ÒÛ ½ Ü ÒÛ ¾ Ý Å ÒÛ ¾ Ý ÒÛ ½ Ü Å ¾µ Ì ÒØÖØÓÒ Ó ÒÛ ÐÖØÓÒ ÛØ ÚÖÓÙ ÓÒ ØÒØ ÜÔÖ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÕÙØÓÒ Ñ ÛÖ ÐÓ Ð Ò ÓÑÑ ÓÑÑ ÜÔÆ ÚÐÆ ÓÑÑ Ò Ô ÚÐÓÓÐ Ö Ö ÒØ Ö µ ÒÛ Ü Ô Ô µ ÒÛ Ü Üµµ ÒÛ Ü Üµ ÒÛ Ü Üµ µ ÒÛ Ü Üµµ ÒÛ Ü ÐØÚÐ Þ ÐØÚÐ ÞÜÞ ÒÛ ÜÜÞ ÒÛ Ü Ô Üµ ܵ Ô ÒÛ µ ÒÛ µ µ µ µ µ ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ó ÒÓÒØÖÑÒØÒ ÒØÐÞØÓÒ Ø ÕÙØÓÒ µ ÑÙ ØÛ¹ Ò ØÓ Ò ÒÕÙÐØÝ ÒÛ Ü Ô Ú Ôº Ï Ö Ð Ó ÒÓÖÒ Ø Ù Ó Ú Ð «Ø Ù ÔÖÒØÒ Û ÑØ ÓÙÖ ÓÖ ÒÓÒØÖÑÒØÓÒ Ò ÒÚÐØ ÕÙØÓÒ Ð ¾µ Ò µºµ Ì ÕÙØÓÒ ØØ ØØ Ø ÒÛ ÓÔÖØÓÖ ÓÑÑÙØ ÛØ ÐÐ Ø ÓÔÖØÓÒ Ó Á º ÒÝ ÓÑÔÙØØÓÒ ØØ ÒÔÒÒØ Ó Ø ÒÛ Ò ØÒ Ò ÑÓÚ ÓÙØ Ó Ø ÓÔ Ó ÒÛº ÓÑÔÐÖ ÑÔÐØÐݵ Ù Ø Ò Ó ÕÙØÓÒ ØÓ ÒÐÖ ÓÖ ÓÒØÖØ Ø ÓÔ Ó ÐÓÐ ÚÖÐ Ò ØÓ ÐÑÒØ ÚÖÐ º Ý ÓÖÑÐÐÝ ÒØÖÓÙÒ Ð ØÙÖ Û Ö Ð ØÓ ÒÖÐÞ ØÑ ÖÓÑ ÚÖÐ ØÓ ÐÐ ÓØ º ÆÓØ ØØ Ý ØØÒ Ü Ô Ò µ Ò Ù Ò µ Û Ò ÖÚ Ø ÑÓÙ ÕÙØÓÒ ÒÛ Ü µ Ì ÕÙÚÐÒ Ò Ù Ò ÚÖÓÙ ÔÔÖ ÓÒ ÑÒØ Ó ÐÓÐ ÚÖ¹ Ð ¼ º ÆÓØ ØØ Ø Ö ÕÙØÓÒ Ó Ø ØÝÔ ÐÑ ÐÙÐÙ º Ì ÝÑÓÐ Ö Ö ÒØ Ö Û ÒÒÚÖ Ù ØØÙØ Ý ØÖÑ ØØ ÔØÙÖ ÓÙÒ ÒØ Ö º ÓÖ Ò ØÒ Ò ÕÙØÓÒ µ ÒÒÓØ Ù ØØÙØ Ý ØÖÑ ØØ Ü ÓÙÖÖÒ Öº

18 ÁÒ ÔÔÒÜ ÊÝÒÓÐ Ù Ø ÒÓÒ Ð ØÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÛ ÓÔÖØÓÖ º Ì ÒÚÓÐÚ Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ð ÓÑѵ ÓÑÑ Ð ÐÓÐ ÜÒØ ÑØ Åµ Ô ÒÛ Ü Ô Åµµ ÒÛ ÓÖ Ò ØÒ Ø Ð ÓÙÒØÖ ÛÓÙÐ ÒÓ Ò ÓÔÖØÓÖ ÒÛÓÙÒØÖ ÓÙÒØÖ ÓÑѵ ÓÑѺ ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÖØÖÖÝ ÙÒØÓÒ Ó Ø ØÝÔÓÒÓØ Ø Ý Ø ÜÓÑ Ó ÒÛ Ð Ø ÓÚº Ì Ö ÓÒ ØØ Ø ØÝÔ Ó ÒÛÓÙÒØÖ Ó ÒÓØ ÓÒ ØÖÒ Ø ØÓ ÐÐ Ø ÖÙÑÒØ ÔÖÓÙÖ ÜØÐÝ ÓÒº Ì ÑÒ ØØ ÊÝÒÓÐ ³ ÒÓÒ Ó ÒÓØ Ú ÙÐÐÝ ØÖØ ØÖÒ ÐØÓÒ ÖÓÑ Á ØÓ ÁÐÞ ÐÓкµ ÇÙÖ ØÖØÑÒØ Ò Ò ÓÖÑÐÞØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÔÖØ ÒØÖÒ ØÓ ÒÛ ÓÔÖØÓÖ Ó Ð º º ËÈÁÁÌÁÇÆË Ò Ð ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÔÝÒ Ð Ò Á Ø Ô ØÓÒ ÐÓ Ó ÊÝÒÓÐ ½ º Ë Ø ÙÖÚÝ ÖØÐ ÓÖ ØÐ ÖÔØÓÒ Ó Ô ØÓÒ ÐÓºµ ËÔ ØÓÒ ÐÓ Ò ÖÖ ØÓÖÝ ÛØÒ ØÝÔµ Ö Ø¹ÓÖÖ ÒØÙØÓÒ Ø ÐÓº Ï Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒØÙØÓÒ Ø ÓÒÒØÚ ² ÓÒÙÒØÓÒ µ ÑÔÐØÓÒ ÙÒÚÖ Ð ÕÙÒØ ØÓÒ Ü ØÒØÐ ÕÙÒØ ØÓÒ Ì ØÝÔ ÒÐÙ ØÓ Ó ÁÐÞ ÐÓÐ Ò Ò ØÓÒÐ ØÝÔ ÖØ ÓÖ ÖØÓÒ ØعÔÒÒØ Ð Ð ÐÓ ÓÖÑÙÐ µº Ì ØÓÑ ÓÖÑÙÐ Ó Ô ØÓÒ ÐÓ ÒÐÙ ÕÙØÓÒ Å Æ ÓÖ¹ØÝÔ ØÖÑ Å Ò Æ ÀÓÖ¹ ØÝÐ ÔÖØÐ ÓÖÖØÒ ØÖÔÐ È É ÓÖ ÓÑÑÒ Ò Ö¹ ØÓÒ È Ò É Ò ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÖÑÙÐ ¼ ÛÖ Ò Ö ØÖÑ Ó ØÝÔ Ò ¼ Ö ÔØÚÐݺ Ì ØÝÔ ÖÙÐ ÓÖ Ø ÓÖÑÙÐ Ö ÓÛÒ Ò ÌÐ Ù Ò ÙÑÒØ Ó Ø ÓÖÑ ³ ÓÖÑÙк ÆÓØ ØØ ÖØÓÒ ÓÖÑ ÐÓ ÛØÒ ÐÓº ÇÒ Ò Ù Ð Ð Ö ÓÒÒ ÓÖ ØÑ ÚÒ ØÓÙ Ø ÓÙØÖ ÐÓ ÒØÙØÓÒ Øº ËÔ ØÓÒ ÐÓ ÒÐÙ Ü ÔÓÒØ ÒÙØÓÒ ØÓ Ð ÛØ ÖÙÖ ÓÒº Ì ØÝÔÐÐÝ Ù ÓÖ ÔÖÓÚÒ ÔÖØÐ ÓÖÖØÒ ÔÖÓÔÖØ º ÌÖÑÒØÓÒ ÑÙ Ø ÔÖÓÚ ÔÖØÐÝ ÓÙØ Ø ÐÓµº ÆÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÖÑÙÐ Ö Ó ÒÓØ ÒØÖÖ ÛØ ÓÖ ÒÔÒÒØ Óµ ÑÒ ÒØÙØÚÐÝ ØØ Ò Ó ÒÓØ ÒÝ ÓÑÑÓÒ ØÓÖ¹ ÐÓØÓÒ ÜÔØ Ò Ö¹ÓÒÐÝ ÓÒº Ï Ù ÝÑÑØÖ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ

19 Å Æ Å Æ ÓÖÑÙÐ Å Æ ¼ Å ¼ Æ ÓÖÑÙÐ È ÖØ ÓÑÑ É ÖØ È É ÓÖÑÙÐ Ð Ü ³ ÓÖÑÙÐ ÁÒ Ø Ü³ÓÖÑÙÐ ÌÄ ËÐØ ØÝÔ ÖÙÐ Ó Á Ô ØÓÒ ÐÓ ÔÖØ ÖÓÑ µ Û ÓÑÛØ Ö ØÓ Ù ØÒ ÊÝÒÓÐ ³ ÓÖÒÐ ÚÖ ÓÒ Ò Ô ØÓÒ ÐÓº Ì Ø ÓÖ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÑ ÖÓÑ Ò¹ ØÒ ÐÖØÓÒ º ÒÛÐÝ ÖØ Ò ØÒ ÒÔÒÒØ Ó ÐÐ ÓØÖ Ü ØÒ ÓØ ÙÒÐ Ø Ð ÒØÖÖ ÛØ ØÓ ÓØ º ËØÖØÒ ÖÓÑ Ø Ø Û Ò ÒÖ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÖ ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ØÖÑ Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÓ ÖÙÐ ½º Á Ò Ö ØÖÑ ÛØ Ö ÒØ Ö Ü Ò Ý ØÒ ² Ü Ý µµ ¾º Á ÓØ Ò Ö Ó Ô Ú ØÝÔ ØÒ º º Á ØÖ ÓÖ Ó ÓÒ ØÒØ ØÝÔ ØÒ º º Á ØÒ º È Ú ØÝÔ Ö ØÓ ØØ ÖØÖÐÝ Ð ØÓ ÚÐÆ ÓÖÜÔÆ ØÝÔ Ò ÓÒ ØÒØ ØÝÔ Ö ØÓ ØØ ÖØÖÐÝ Ð ØÓ ÚÐÆ º ÌÝ Ö ÚÒ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÝÒØÜ È Ú ØÝÔ µ ÚÐÆ ÜÔÆ ½ ¾ ½ ¾ Ü ÓÒ ØÒØ ØÝÔ µ ÚÐÆ ½ ¾ ½ ¾ Ü Ë ÔÔÒÜ ÓÖ ÙÖØÖ Ù ÓÒ ÛÖ ØÖ Ö Ð Ó ÒÛ ØÝÔÒ ÑÒ Ñ Ò ÓÖ ÒÐÖÒ Ø Ð Ò Ò ÒØ Ûݺ Ì Ö Ø ÖÙÐ Ó ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÖÙ Ø ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ Ó ØÖÑ ØÓ ØØ Ó ØÖ Ö ÒØ Ö º Á ÐÐ Ø Ö ÒØ Ö Ó Ò Ö ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ØÒ Ò Ö ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒº È Ú ØÝÔ Ù Ò Ø ÓÒ ÖÙÐ ÒØÝ ÓÑÔÙØØÓÒ ØØ ÓÒÐÝ Ö Ø Øغ ÌÛÓ ÓÑÔÙØØÓÒ ØØ ÓÒÐÝ Ö Ø ØØ Ö ÐÛÝ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒº ÁÒ Ø ØÖ ÖÙÐ ÓÒ ØÒØ ØÝÔ ÒØÝ ÓÑÔÙØØÓÒ ØØ ÒØÖ Ö ÒÓÖ ÛÖØ Ø Øغ ËÙ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó ÒÓØ ÒØÖÖ ÛØ ÒÝØÒº Ì «Ø Ó Ø ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÔÖØ Ø ÐÐÙ ØÖØ Ý Ø ÜÓÑ ÓÑÑ µ

20 Û ØØ ØØ ØÛÓ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÑÑÒ Ò ÖÐÝ ÖÓÖÖº Ì ÕÙÚ¹ ÐÒ ØØ Ò Ëº Ò Ð Ó ÓÖÑÐÞ ÜÓÑ Ù Ò Ø ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÔÖغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÕÙÚÐÒ ¾µ Ò ØØ ½ Ð ½ ¾ Ð ¾ ½ ¾ ÓÑÑ ½ ¾ µ ÒÛ ½ Ü ÒÛ ¾ Ý Ü Ýµ ÒÛ ¾ Ý ÒÛ ½ Ü Ü Ýµ Ð Ô ØÓÒ ÓÖ ÒÐÒ Á Û ÜØÒ Ô ØÓÒ ÐÓ ÛØ Ð ØÝÔ Ò ÒÛ ÓÖÑÙÐ Ó Ø ÓÖÑ ÁÒ Ø Ü³ ܵ ÛÖ Ð Ü Ò ÒØ Ö ÓÙÒ Ò Ø ÓÖÑÙе Ò ³ ܵ ÓÖÑÙк Ì ÑÒÒ ØØ ÐÐ Ò ØÒ Ü Ó Ð Ø Ý Ø ÓÖÑÙÐ ³ ܵº Ò ÜÑÔÐ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ô ØÓÒ Ó Ø ÚÖÐ Ð ÁÒ Ø ÎÖÆ Üº Ô ÜÔÆ Öغ Ü Ôµ Ô µ ܺÔÙØ Ô ÜºØµ ÌÙ Ø ÀÓÖ ÐÓ³ ÜÓÑ Ñ ÓÖ ÒÑÒØ ÓÑ Ô ØÓÒ Ó Ø ÚÖÐ Ð º ÇÒ Ò Ð Ó ÛÖØ ÕÙØÓÒÐ Ô ØÓÒ ÓÖ Ð º ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÒ Ö Ø Ô ØÓÒ Ó ÓÙÒØÖ ÚÒ Ý ÁÒ Ø ÓÙÒØÖ Üº ÜÔÒØ ÓÑѺ Ü µ ÜºÒ ÜºÚе ܺÚÐ ½µ ÜºÒ Ì ÕÙÒØ ÙÒØÓÒ ÒØ Ö ÔÐÝ Ø ÖÓÐ Ó ÓÒÚÖ ÓÒ ÙÒØÓÒ ØÓ ÓÒÚÖØ ÜÔÖ ÓÒ ÒØÓ ÓÑÑÒ º Ì Ô ØÓÒ Ý ØØ ÒÖÑÒØÒ Ø ÓÙÒØÖ Ò Ù Ò Ø ÚÐÙ Ò ÓÑ ÓÒØÜØ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ù Ò ÓÒ ÔÐÙ Ø ÚÐÙ ÓÖ ÒÖÑÒØÒ Ø ÓÙÒØÖº ÁÒ Ò Ø «Ø Ó Ò ØÓ ÒÖÑÒØ Ø ÚÐ Ó Ø ÓÙÒØÖº Ð ØÖÚÐ ÜÑÔÐ Ò ÕÙØÓÒÐ Ô ØÓÒ Ó ÉÙÙ Ð ÓÛÒ Ò ÌÐ º ÁØ ØÖÙØÙÖ ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó Ø ÓÙÒØÖ Ô ØÓÒº ËÔ ØÓÒ ÐÓ ÐÐÓÛ Ø Ù Ó ÓØ ÕÙØÓÒÐ Ö ÓÒÒ Ò Ö ÓÒÒ Ú ÀÓÖ¹ØÖÔÐ º Ì Ó ØÛÒ ØÑ ÑØØÖ Ó ÔÖÖÒ ÙØ ÀÓÖ¹Ð Ö ÓÒÒ ØØÖ ÙÒÖ ØÓÓ Ò ÓØÒ ÑÔÐÖº ÓÖ ÜÑÔÐ ÀÓÖ¹ØÖÔÐ Ô ØÓÒ Ó ÓÙÒØÖ Ò ÛÖØØÒ ÁÒ Ø ÓÙÒØÖ Üº ÚÐÒØ º ܺÚÐ ÜºÒ ÜºÚÐ ½ Ì ØØ ÑÙ ÑÓÖ ÖØÐÝ ØØ Ø «Ø Ó ÜÒ ØÓ ÒÖÑÒØ ÜÚк ÓÖ ÑÓÖ ÒØÖ ØÒ Ø ØÖÙØÙÖ ÛÖ Ø ØØ ÒÓØ ÖØÐÝ Ð Ú ÑØÓ ÀÓÖ¹ØÖÔÐ Ô ØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ù Ò ØÖØÓÒ ÔÖØ º

21 ÌÄ ÕÙØÓÒÐ Ô ØÓÒ Ó ÕÙÙ Ð ØÝÔ ÕÙÙ ÒØ ÓÑÑ Ò ÚÐÒØ ÓÑÑ Ð ÓÑÑ ÖÓÒØ ÜÔÒØ ÉÙÙ Ð ÕÙÙ ÁÒ Ø ÉÙÙ Õº Ü Ý ÚÐÒØ º ÜÔÒØ ÓÑѺ Õµ ÕºÒØ ÕºÒ Üµ պРպÒØ ² ÕºÒ Üµ ÕºÒ Ýµ ÕºÐ ÕºÒ Üµ ÕºÐ ÕºÒ Ýµ ² ÕºÒØ ÕºÒ Üµ ÕºÖÓÒص ÕºÒØ ÕºÒ Üµ ܵ ² ÕºÒ Üµ ÕºÒ Ýµ ÕºÖÓÒص ÕºÒ Üµ ÕºÖÓÒص ÕºÒ Ýµ ÌÄ ÀÓÖ¹ØÖÔÐ Ô ØÓÒ Ó ÕÙÙ ÁÒ Ø ÉÙÙ Õº ÐÑ ÚÐÐ Ø ÒØ Öغ ÚÐÒØ º ÚÐÐ Ø ÒØ º ØÖÙ ÕºÒØ ÐÑ µ ² ÐÑ µ ÕºÒ µ ÐÑ µ ² ÐÑ µ պРÐÑ µ ² ØÖÙ Ô ÐÑ µ µ ÕºÖÓÒØ ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÌÐ Û ÓÛ ÀÓÖ¹ØÖÔÐ Ô ØÓÒ Ó ÉÙÙº Ì Ô ØÓÒ ÖØ Ø Ü ØÒ Ó Ò ÐÑ ÔÖØ ÖÔÖ ÒØÒ Ò ØÖØÓÒ Ó Ø ÒØÖÒÐ ØØ Ó Ø ÕÙ٠Рغ Ï Ö Ù Ò Ò ÅĹРÒÓØØÓÒ ÓÖ Ð Ø º ÆÓØ Ð Ó ØØ Û Ö ÖÖÒ Ð Ø ÒØ Ø ØÝÔ ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Ó ØÖØ Ö ÓÒÒºµ Ì ÐÓÐ ÐØ Ó Ô ØÓÒ ÐÓ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÔÝ Ø Ü ØÒ Ó Ò ØÖØÓÒ ÙÒØÓÒ ÛÓ ÒØÓÒ Ò ÓÒÐÝ ØÖÑÒ Ò Ø ÓÒØÜØ Ó Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø Ð º ÓÒ Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÉÙÙ Ð Ù Ò ÙÒÓÙÒ ÖÖÝ ÓÛÒ Ò ÌÐ º ÌÓ ÓÛ ØØ Ø ÑØ Ø ÀÓÖ¹ØÖÔÐ Ô ØÓÒ Û Ô Ø ÖØÓÒ ÐÑ µ µ Ö ½ Ö ÉÙÙ¹ ØØ ÖÔÖ ÒØ ÕÙÙ ÛØ ÐÑÒØ «Ö Ò Ø Ð Ø Ó ÖÖÝ ÐÑÒØ ØÛÒ ½ Ò Ö º Ï Ö Ù Ò Ø ÒÓØØÓÒ ½Ö ÓÖ Ø ÖÖÝ ØÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ ÓÙÒ ÖÖ Ð Øºµ ÆÓØ ØØ Ø ÔÖØ ÒÓÖÔÓÖØ ÓØ Ø ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒÚÖÒØ Ø ÓÒØÓÒ Öµ Ò Ø Ï Ö Ù Ò ÙÒÓÙÒ ÖÖÝ Ò ØÖØÓÒ ØÓ Ò Ø ØÒÐØ Ó ÓÙÒ º ÐÖÐÝ ÓØ Ø Ô ØÓÒ Ò Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÉÙÙ Ò ÑÓ ØÓ Ð ÛØ ÓÙÒ ÕÙÙ º

22 ÌÄ Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÕÙÙ ÉÙÙ Ð ÕÙÙ ÐÓÐ ÍÒÓÙÒÖÖÝ ÎÖÒØ µ ÎÖÒØ Ö ÒØ ¼ Ö ¼µ ÑØ ÒØ ¼ Ö ¼µ Ò Üº Ö Ö ½ Öµ ܵ Ð Ö ØÒ ½Ð Ôµ ÖÓÒØ ÖØÒ ½µºØ Ð ¼ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÙÒØÓÒ ÚÒ Ý Ø ÜÔÖ ÓÒ ½Ö µ Ò ÓÒÚÒØÓÒÐ ØÖÑÒÓÐÓÝ º ËÔ ØÓÒ ÐÓ Ð Ó Ð ØÓ ÜÔÖ ØÓÖÝ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø Ò ÖÓѹ ÑÒ Ý Ä ÓÚ Ò ÏÒ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ö ÓÖÑÙÐ ØØ ØØ ØØ ÓÙÒØÖ³ ÚÐÙ Ò ÓÒÐÝ ÒÖ ÓÚÖ ØÑ ÁÒ Ø ÓÙÒØÖ Üº ÚÐÒØ º ÓÑѺ ܺÚРܺÚÐ ÆÓØ ØØ Û Ó ÒÓØ Ú Ò ÙÑÔØÓÒ Ü Ò Ø Ô ØÓÒº ËÓ Ø ÔÓ Ð ÓÖ ØÓ Ñ Ø ÓÛÒ ØØ Ò ØÓ Ü ØÖÓÙ Ð Ò ÓÖ ÜÑÔеº Ì Ô ØÓÒ ØÐÐ ÓÐ Ù Ø ÓÒÐÝ ÔÓ Ð ØØ Ò ØÓ Ü Ö Ú Ø Ò ÓÔÖØÓÒº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Û ÛÖ ØÓ ÖÔÐ ÓÙÒØÖ Ý ËØÓÙÒØÖ Ø Ô ØÓÒ ÛÓÙРк ÁÒ ØØ Ø ÓÑÑÒ Ò ÔÓØÒØÐÐÝ Ö Ü ØÖÓÙ Ø Ø ÓÔÖØÓÒº ÁÒ ÒÖÐ Ò ÑØÓ ØÓ Ð Ò Ð Ý Ø ØÓÖÝ ÔÖÓÔÖØ º Í Ò ÁÒ Ø¹ Ô ØÓÒ Û ÓÖÑÙÐØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÓ ÖÙÐ ÓÖ ÒÛ ÐÖ¹ ØÓÒ ³ ܵ Ì µ Ü Ì ÁÒ Ø Ü³ ܵ È ÒÛ É È ÜÉ ÛÖ Ü Ó ÒÓØ ÓÙÖ Ö Ò ÒÝ ÙÒ Ö ÙÑÔØÓÒ Ø ØÖÑ Ì Ò Ø ÖØÓÒ È Ò Éº Ì ØØ ØØ ØÓ ÔÖÓÚ ÀÓÖ ØÖÔÐ Ô ØÓÒ ÓÖ ÒÛ µ Û Ò ØÓ ÔÖÓÚ ØÓÖ Üµ ÛÖ Ü Ò ÖØÖÖÝ Ò ØÒ Ó µ Ï Ö ÔÖ ÒØÒ Ø ÖÙÐ Ò ÒØÙÖÐ ÙØÓÒ ÓÖÑ ÓÖ ÖÐØݺ ØØ ÜÓÑ Ò Ø ØÝÐ Ó ½ º ÌÝ Ò Ð Ó

23 º ÙÖÒ Ø ÔÖÓÓ Û Ø ØÓ ÙÑ ØØ Ü Ø Ø Ô ØÓÒ ³ ܵ Ò Ø Ø ØØ Ü Ó ÒÓØ ÒØÖÖ ÛØ ÒÝØÒ ÙÒÐ ÒØÖÖ ÛØ Øº Ì ØÖÑ Ì Ò ÒÝ ØÖÑ ÛØÚÖ ÙØ Ò ØÝÔÐ Ù Ó Ø ÖÙÐ ØÝ Ö Ø Ö ÒØ Ö Ó Ø Ô ØÓÒ È Üɺ Ì ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÙÑÔØÓÒ Ö ÖÓÑ Ø Ø ØØ Ü ÒÛ Ò ØÒº ÌÝ ÓÖÑ Ø ÖÛ ÑØÖÐ ÓÖ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ Ö ÓÒÒº Ì ÖÙÐ ÓÖ ÒÖÖÒ ÁÒ Ø¹ Ô ØÓÒ Þµ Ì µ Þ Ì ÁÒ Ø Þ Þµ ³ ŵ ÁÒ Ø Ð ÐÓÐ ÞÒØ ÑØ Åµ Ü ³ ܵ ÛÖ Þ Ó ÒÓØ ÓÙÖ Ö Ò ÒÝ ÙÒ Ö ÙÑÔØÓÒ Ø ØÖÑ Ì Ò Ø ÓÖÑÙÐ ³ µº Ì ÔÖÓÓ ØØ Ø ÕÙÙ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÌÐ Ø Ø ÀÓÖ¹ØÖÔÐ Ô ØÓÒ ÖÖ ÓÙØ Ù Ò Ø ÖÙк ÈÖÓÚÒ ØØ Ø ÕÙÙ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ø ØÓ Ø ÕÙØÓÒÐ Ô ØÓÒ Ó ÌÐ ÑÓÖÒÚÓÐÚº Ï Ù Ø Ò Ëº º½º Ì ÒØÐÞØÓÒ ÓÑÑÒ Ó ÒÓØ ÔÐÝ ÒÝ ÖÓÐ Ò Ø ÓÚ ÔÖÓÓ ÖÙÐ Ù ÁÒ Ø¹ Ô ØÓÒ ØØ Ø ÔÖÓÔÖØ ØØ ÓÐ Ò ÐÐ ØØ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø ÒØÐ Øغ ÌÓ ØØ Ø ÔÖÓÔÖØ ØØ ÓÐ Ò Ø ÒØÐ ØØ ÜÓÑ ÒÚÓÐÚÒ ÒÛ¹ØÖÑ Ò Ù º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÙÒØÖ Ð Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒØÐÞØÓÒ ÜÓÑ ÒÛ ÓÙÒØÖ Üº ܺÚе ܵ ÒÛ ÓÙÒØÖ Üº ¼µ ܵ Û Ô ØØ Ø ÒØÐ ÚÐÙ Ó ÒÛÐÝ ÖØ ÓÙÒØÖ ¼º ËÙ ÒØÐ ÚÐÙ ÜÓÑ Ö Ø ÙÑÖ ÓÑ ØÓ ÛÖØ Ù ØÝ Ú ØÓ ÔÝ ÕÙÐØ ØØ ÓÐ Ò ÔÖØÙÐÖ ÓÒØÜغ Ì ÔÖÓÔÖØ Ô Ò ÁÒ Ø¹ Ô ØÓÒ ÓÒ Ø ÓØÖ Ò ÓÐ Ò ÐÐ ÓÒØÜØ º ÆÓ ÒÛ ÐÓÐ ÔÖÒÔÐ Ö ÒÚÓÐÚ Ò ÒÐÒ Ð¹ÖÖÒ Ò ÒÖØÒ Ù Ø ÓÒÔØ Ö ÑÓÐÐ Ù Ò ÖÙÖ ÓÒº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÔÖÓÓ ÔÖÒÔÐ ÓÖ Ð¹ÖÖÒØÐ Ð Ò ÖÚ ÖÓÑ Ü¹ÔÓÒØ ÒÙØÓÒ ³ µ ÁÒ Ø Ü ³ ܵ µ ³ ܵµµ µ ÁÒ Ø ÐÓ µ Ü ³ ܵ ËÓ ØÓ ÚÖÝ ØØ Ø Ò ØÒ Ó ÐÓ µ Ø Ý ³ Û Ò ØÓ ÓÛ ØØ Ø Ò ØÒ Ó ÔÖ ÖÚ ³º Ò ÜÑÔÐ Ø ËØÓÙÒØÖ Ð Ò ÓÛÒ ØÓ Ø Ý ÁÒ Ø ËØÓÙÒØÖ º ܺ ³ ܵ µ ³ ܵµ ÛÖ ³ ܵ ÚÐÒØ º Ô ÜÔÒØ Öغ Ü Ôµ Ô µ ܺ Ø Ô ÜºÚе ² Ô ÜºÚÐ ½µ ÜºÒ Ô ÜºÚе ËÒ Ø ÓÖÑÙÐ ³ ܵ ÔÖØйÓÖÖØÒ Ô ØÓÒ Ø ØÖÚÐÐÝ ÓÐ ÓÖ º ÀÒ Û Ú ½¼µ

24 ÁÒ Ø ÐÓ ËØÓÙÒØÖµ ܺ ³ ܵ Ë ¼ ÓÖ ÑÓÖ Ù ÓÒ Ó Ø Ò ÓØÖ ÑÐÖ ØÒÕÙ º Ì ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÒØÓÒ ÓÙÖÖÒ Ø ÚÖÓÙ ÔÖØ Ó Ø ØÓÖÝ ÑØ Ñ ÙÒÙ ÙÐ Ò ÓÑÛØ ÚÝ ÙØ ÓÒ ØÖ ÖÓÐ ÙÒÖ ØÓÓ ØÝ Ö ÕÙØ Ý ØÓ ÒÐ Ò Ö Ò ØÓ ÐÔ Ö ÓÒÒ ÓÒ ÖÐݺ Ì Ö Ø ÔÖÓÓ ÖÙÐ Ó ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÖÙ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ Ó ØÖÑ ØÓ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ Ó ØÖ Ö ÒØ Ö ØÛÓ ØÖÑ Ò Ö ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÐÐ Ø Ö ÒØ Ö Ó Ö ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÛØ ÐÐ Ø Ö ÒØ Ö Ó º Ì ÐÝ Ò ÙÖ Ý ÝÒØØ ÜÑÒØÓÒ Ó Ò ÔÖÓÚ Û ÒÓÛ Û ÖÒØ Ö Ú Ø ÔÓ ÐØÝ ÓÒØÖÖÒº ÁØ Ù ÙÐÐÝ ÓÓ ÔÖØ ØÓ Ñ ÙÖØØÒÓ ØÛÓ Ö ÒØ Ö Ó ØÖÑ ÓÖ ÓÖÑÙÐ ÒØÖÖº ÁÒ ÓÙÖ ÜÑÔÐ ÓÖÑÙÐ Û ÓÐÐÓÛ Ø ÔÖغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ò Ø ÕÙØÓÒÐ Ô ØÓÒ Ó ÓÙÒØÖ ÛÐÓÛÒ Ø ÓÒØÓÒ Ü ÓÓÒ Ø ØÛÓ ÒØ Ö Ö ÒØÖÓÙ Ò Ø ÓÒØÜغ ÊÝÒÓÐ Ð Ó Ò Ý ØÑ ÓÖ ËÝÒØØ ÓÒØÖÓÐ Ó ÁÒØÖÖÒ ÛÖ Ø Ò ÙØÓÑØÐÐÝ ÚÖ ØØ ÒÓ ØÛÓ ÖÒØ Ö ÒØÖÖº Á Ø ÔÖØ ØÖØÐÝ ÓÐÐÓÛ ØÒ Ø ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ Ó Ò Ò Ò ÙÖ Ý Ù Ø Ò ØØ ØÝ Ú ÒÓ ÓÑÑÓÒ Ö ÒØ Ö º Ì ÓÒ Ò ØÖ ÜÓÑ ÖÐÜ Ø ÓÒØÓÒ Ý ÐÐÓÛÒ ÖØÒ Ò Ó Ö ÒØ Ö ØÓ Ö Ý Ò ºµ ÏØÒ ÔÖÓÖÑ Ø ÖÛ ÑØÖÐ ÓÖ ÓÛÒ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÑ ÖÓÑ Ò ØÒ ÐÖØÓÒ º ÏÒÚÖ ÒÛ Ò ØÒ Ó Ð ÖØ Ø ÒÓÛÒ ØÓ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÛØ ÒÝØÒ ØØ Ó ÒÓØ ÒØÖÖ Ûغ ËÒ ÑÓ Ø Ð Ö Ò Ý ÐÓ ØÖÑ ºº Ø ÉÙÙ Ð Ó ÌÐ µ Ù Ð Ó ÒÓØ ÒØÖÖ ÛØ ÒÝØÒº Á Ð ÚÒ Ý ÐÓ ØÖÑ ÚÝ Ò ØÒ Ó Ø Ð ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÛØ ÓØÖ ÓØ ÔÖÚÓÙ ÐÝ Ò Ü ØÒº ÌÙ ØÓÙ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ ÓÒØÓÒ Ñ ØÓ Ú ÒÓÚÖÖÒ ÔÖ Ò Ò Ø ØÓÖÝ Ö ÓÒÒ ÓÙØ ØÑ Ù ÙÐÐÝ ØÖØÓÖÛÖ Ò ÑÓ Ø ÔÖØÐ ØÙØÓÒ º Ò ÜÔØÓÒ ØÓ Ø Ó ÖÚØÓÒ Ø ÒÐÒ Ó Ø ØÖÙØÙÖ ºº ÖÖÝ º Á Û ÛÒØ ØÓÔ ØÛÓ ÖÖÝ ÓÑÔÓÒÒØ Ý µ Ò µ ÖÙÑÒØ ØÓ ÔÖÓÙÖ Ò Ø ÔÖÓÙÖ Ô ØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ØÛÓ ÖÙÑÒØ ØÓ ÒÓÒ¹ÒØÖÖÒ Û Ú ØÓ Ö ÓÒ ÓÙØ Ø ÒÕÙÐØÝ Ó Ò º ÌÒÕÙ ÓÖ Ù Ö ÓÒÒ Ö ØÐÐ ÙÒÖ ÒÚ ØØÓÒº º ËÅÆÌÁË Ì ÒÓØØÓÒÐ ÑÒØ Ó Á ÖÒ ÓÙØ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ Ó Ð Ò ÓØ º Ï ÓÒ Ö ØÛÓ ØÝÐ Ó ÑÒØ ÔÖÑØÖØÝ ÑÒØ ÐÓÒ Ø ÐÒ Ó ½ Û ÐØ Ø Ø ØÖØÓÒ ÔØ Ó Ð Ò Óع ÑÒØ ÐÓÒ Ø ÐÒ Ó Û ÐØ Ø Ð ¹Ò ØÒ ÖÐØÓÒ Ôº º½º ÈÖÑØÖØÝ ÑÒØ ÊÐÐ ÖÓÑ Ëº ¾ ØØ ÓØ Ò ÖÖ ØØ ÑÒ ÛØ ØØ Ø É Ò ÓÔÖØÓÒ ØØ Ø ÓÒ Ø ØØ Ø Éº ËÒ Ø ÓÔÖØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÑØÓ ÛÖØØÒ Ò Á ØÓÐÐÓÛ ØØ Á ØÝÔ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØÝÔ ÓÒ ØÖÙØÓÖ ÔÖÑØÖÞ Ý ØØ Ø Éº ÓÖ ÜÑÔÐ ÑØÓ Ó ØÝÔ ÓÑÑ Ö ÒØÖÔÖØ ØØ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ó ØÝÔ É Éµº ËÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø Á ØÝÔ

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÊÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Í Ò ÇÊ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÖÚ ÃÓÒ Ø ÒØ Ò ÞÒÓ ÓÚ Ò Ò ÒØ Ö ÓÖ Ú Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÐÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÛ ÓÛ ÖÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Ê µ ÑÓ Ð ÓÙÐ

More information

ØÓÖ Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö Ò Ö Ø ÂÓ Ò ÒÒÝ Ý Ì ÓÑ ÖÖ ØÝ Þ ÂÓ Ï ÖÖ Ò Ü ÖÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø Æ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò Ö Ó Ø ØÓÖ ÖÖ Ù Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð

More information

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14 ÆÁÅÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ëľ¼¼½ ÅÇÌÇÊÄ ÅÇÄ ËÑÓ ÚÒÐÓÙ Ò Ú ÂºÆº ÄÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ Ó ËÒ ÌÒÓÐÓÝ Ò ÅÒ ÜØÓÒ ÊÓ ÄÓÒÓÒ ËÏ ¾Ì Íú ¹ÑкÐÑÖººÙ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛººººÙ»ÓÒØÖÓлÑÓØÓÖÝÐ ËÙÑÑÖÝ Ì Ø Ó Ò ÒÑØÓÖ ØÓ ÒÖØ

More information

Ø Å Ò Ò Û Ø ËØÖÙØÙÖ ÔØ Ò Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ý Ä ÔÖ Ý ÑÑ Ò Ð ÓÓÒ Ëº ÀÓÒ µ Ø Ù Ñ ØØ Ò ÙÐÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ö ¾¼¼¼ ÌÓ ÑÑ ² Ì

More information

b c d bidirectional link unidirectional link

b c d bidirectional link unidirectional link Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÊÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ö Ð ÀÓ Æ ØÛÓÖ Û Ø ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ê Ú ÈÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù ÅÓ Ø Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ

More information

½ Ì ÁÆÌÊÌÁÇÆ ËÊÎÁË Ö ØÒ ÓÒÚÝ ÇÐ ÃÖÔÒÓ Æ Ñ ÌØÙÐ Ò ÂÙ Ò ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÙØ ØÓ ÑÓ ØÓÒ ½º½ ÒØÓÒ Ó Ø ÁÒØÖØÓÒ Ø ÒØÖØÓÒ Ý ØÑ ÖÑÓÒÞ Ø ÖÓÑ ÑÙÐØÔÐ ÓÙÖ ÒØÓ ÒÐ ÓÖÒØ ÖÔÖ Ò¹ ØØÓÒº Ì ÓÐ ØÓ ÔÖÓÚ Ò ÒØÖØ ÚÛ ÓÚÖ ÐÐ Ø Ø ÓÙÖ Ó

More information

Ò ÐÝÞ Ò ÔÐÓÊ ÓÛÒÐÓ ÈÖÓ Ð Û Ø ÁÒ¹ Ø ÐÐ ÒØ Å Ò Ö À Þ Ö ËÓ Ý Ò Ò Ü Ð Ï ÖÛ ØÞ ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø Ø ÙÒ ĐÇ ÓÒÓÑ ØÖ ÀÙÑ ÓÐ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ËÔ Ò Ù Ö ËØÖº ½ ½¼½ ÖÐ Ò ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ô Ô Ö Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ Ò Ò Ò

More information

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan ÔØ Ö ½ ÄÇ Á ¹ Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆ Ì ÁÆÌ Ê ÌÁÇÆ ÐÓÒ º Ä ÚÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ Ë ØØÐ Ï ½ ÐÓÒ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Ø Ã ÝÛÓÖ Ì Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÙÒ ÓÖÑ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÖÓ Ò ÓÙ

More information

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta USENIX Association Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta Atlanta, Georgia, USA October 10 14, 2000 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2000 by The USENIX Association

More information

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G.

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Franke,

More information

ËÑÔйËÞ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÙ ØÖ ËÙÖÚÚÐ Ø Í Ò ÏØ ÄÓ¹ÖÒ ËØØ Ø ÊÓÒÐ º ÒÒÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò ÅÐ ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ï ÓÒ ÒßÅ ÓÒ ½ ƺ ÏÐÒÙØ ËØÖØ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ÍºËºº ÑÐ ÖÓÒÐÓ ØØºÛ ºÙ Ò ÅРʺ ÃÓ ÓÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ

More information

ÓÖÖÐØÓÒ ÓÚÖ ÁÒ ÒØ ÓÑÒ Ø ÒÖÝÔØ ¹Å ËÖ ÎÙÒÝ ËÛ ÖÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Èĵ ËÖºÎÙÒÝÔк ØÖØ ÓÖÖÐØÓÒ ØÓÖÝ ÖÒØÐÝ Ò ÔÖÓÔÓ Ò ÓÖÖ ØÓ Ö Ø ÙÖØÝ Ó ÐÓ ÔÖ Ò ÓØÖ ÖÝÔØÓÖÔ ÔÖÑØÚ ÓÚÖ ÒØ ÓÑÒº Ï ÓÛ Ö ÓÛ ØÓ ÜØÒ Ø ØÓ Ò ÒØ ÓÑÒ Û

More information

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i ÑÖØ Ô ÙØÓÖÖ Ú ÌÖ ÅÓÐ ÓÖ ÌѹËÖ ÒÐÝ º Å ºÅº ÖÒ Ò º ÀÖÑÒ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÒÐÝ Ò ÑÓÐÒ Ó Øѹ Ö Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ö Ó Ö Ö ÓÖ ÑÒÝ ÓÑÑÙÒØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ ÓÙÖ ÓÐ ØÓ ÒØÝ ÑÓÐ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ¹ ÚÐÙ Øѹ Ö Ø ØØ Ö Ù ÙÐ ÓÖ Ø ÑÒÒ Ò ØØ ØÝ

More information

import on display extract edges write

import on display extract edges write ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÊÇÁ Ò ÖÒ ÈÌ ÂÓÙÒ ÅÝĐÒÒ Ý ÅÖØØ ÂÙÓÐ Ý Ò ÍÐÐ ÊÙÓØ ÐÒÒ Þ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÑÔÖ ÈºÇºÓÜ ¼ Áƹ ½¼½ ÌÑÔÖ ÒÐÒ ¹ÑÐ Ñ ºÙغ Þ ÌÙÖÙ ÈÌ ÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÙÖÙ ÒÐÒ ØÖØ Ñ¹ÙØÓÑØ Ý ØÑ ÓÖ ØÖÑÒÒ ÚÓÐÙÑ

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

ØÖÑÒØÓÒ Ó Ì ÇÖØÐ ÐÑÒØ Ó Î ÙÐ ÒÖÝ ËØÖ ÓÑÖ Ö ÄÓÓ Ý Ý ÏÐ ØÇ ß ÓÓ Ö ÐÖ Ç ÖÚÓÖ ØÖÐ ÒÖ º Ö Ð ØÖØ Ì Ó ÖÚØÓÒ Ó Ú ÙÐ ÒÖÝ ØÖ ÓÒ Ø Ò Ñ ÙÖ Ø Ó ÚÐÙ Û Ö Ò Ø Ø ØÑ Øº ÏÖ Ø ÔÖØÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ò Ø ÔÓ ØÓÒ ÒÐ ÓÖ ¼ Æ

More information

ÑÔ Ö Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ê Ø Ò Ò Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ì ÓÑ Û ÒØÖ ÓÖ ÙÖÓÔ Ò ÓÒÓÑ Ê Ö Ïµ ȺǺ ÓÜ ½¼ ½ ½ Å ÒÒ Ñ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÞÛ Þ Ûº ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Á Û ÒØ ØÓ Ø Ò Å Ð Ö Ø À Ò ÓÖ ÑĐÙÒ Ò Ë Ò Ö ÓØØ Ð È Ø Ö Â ¹ Ó Ò Ù Å Ø

More information

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm.

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm. Ø ÅÒÒ ÒÐÝ Ó ÊÌÁ ÐÖÑ ËØÒÓ ÅÒÒÖ ÅÖÚÒ Ö ØÒ Ò Ò ÖÐ ÃØ ÀÖÑÞ ÁÒØÖÒØÓÒÐ Ù Ò ÅÒ ÓÖÔÓÖØÓÒ ½ ÄÙÖ Ø ÓÙÖØ Ê Ö ÌÖÒÐ ÈÖ Æ ¾½ ØÒÓ ÑÖÚÒ ÞÖÐ ÖÑÞÙ ºÑºÓÑ ØÖØ Áų ÑÖÒÝ Ê ÔÓÒ ËÖÚ ÔÖÓÚ ÖйØÑ ÒØÖÙ ÓÒ ØØÓÒ ÊÌÁµ ÖÚ ØÖÓÙ Ø ÁÒØÖÒØ

More information

ÈÖ ÔÖ ÒØ ¼ ¾¼¼¼µ ß ½ ¹ÓÑÑ Ö Ò Ø ÁÒ Ò ÁÒ ÙÖ Ò ÁÒ Ù ØÖÝ ÈÖÓ Ô Ø Ò ÙØÙÖ ÈÖ Ø Ú Ö ÙÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ Ö Ö ½¼ ÍË º ¹Å Ð Ô ÐÔ º ºÙ º Ù Ü ½ ¼ µ ¾ ¾º à ØÙÖ Ë Ò ÙÔØ Å

More information

ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÔ Å Ò ÓÖ Ù Ñ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ò Ì Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì Áº ÁÚ Ò Ú Ò Îº ÄÙÑ Ð Ý ÊÓ ÓØ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ¼ ÍË ÓÖ ºÛ º Ù ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ¹ Ù Ö Ð Ø Ñ ÑÓØ ÓÒ

More information

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input()

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input() ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò ÐÓ º à ÖÓÑÝØ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Ò ÐÓ ÓÔ Ò ºÓÖ Â ÓÒ Äº ÏÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ Ì ÒÓÐÓ ÁÒº Æ ÌË µ ÓÒÓÔ Ò ºÓÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓØ Ø ÒÓ

More information

Å ÙÖÒ Ø ÙÖÝ Ó Ë ÓÒÞÖ ÓÖ Ï Í ÒÐÝ ØØÒ ÖÒØ Ñ ÅÓ Ö ÅÝÖ ËÔÐÓÔÓÙÐÓÙ ÂÑ ÏÐØ Ö ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ ÁÒ Øº Ó ÈÓÝ Ò ÁÒÓÖÑØ ÖÒØÙغٹÖÐÒº ÈÙÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÑÓ Ö ºÔÙк٠ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ º Ó ÓÒÓÑ ÁÒ Øº Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ

More information

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced.

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced. ÁÒØÖØ ËØØ ËÔ ÊÙØÓÒ ÓÖ ÅÓÐ Ò ÜÙØÐ ÇعÓÖÒØ ËÓØÛÖ ËÝ ØÑ Ò Ò ÂÑ º ÖÓÛÒ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚº Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ½¾ ÍË ÑÐ Ü ÖÓÛÒ ºÙØÜ ºÙ Ü ½ ½¾µ ½¹ ØÖغ Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ ÒÖÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÒØÖØ ØØ Ô ÖÙØÓÒ Ò ÑÓÐ Ò ÜÙØÐ

More information

ÔØÖ ÑÓÐ ÓÖ Ò Ö Ò Ø Ð «Ø Ó ØÐ Ò ØÝ ÙÖÖÒØ ÁÒ ÔØÖ ¾ Ø ÝÒÑ Ó Ø ÑÐÐ ÔÖØÙÖØÓÒ Ó ØØ ÓÒ ØÒ Ò ØÝ ÐÓÒ ÓÖ ÙÖÖÒØ ÓÒ ÐÓÔÒ ÓØØÓÑ Ò ØÙº ÐØÓÙ Ø ÑÓÐ ÔÖØ ÓÖÑ ÛØ Ø Ô Ò Ø ÐÓÒ ÓÖ Ô Ó Ø ÓÖßÓÒÒØ Ò Ö ÑÓÐ ØØ ÒÐÙ Ø «Ø Ó Ø ØÐ ÙÖÖÒØ

More information

Networks of Collaboration in Oligopoly

Networks of Collaboration in Oligopoly TI 2000-092/1 Tinbergen Institute Discussion Paper Networks of Collaboration in Oligopoly Sanjeev Goyal Sumit Joshi Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of

More information

ÔÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ ÔÔÖ Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ËÁÈÌ ³¼¼ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒÎÓк ̺ ÇÑÓØÓ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ¾¼¼¼º Ì Ø ÙÐÐ ÚÖ ÓÒº ÙØÒØØ ÒÖÝÔØÓÒ ÐØÓÒ ÑÓÒ ÒÓØÓÒ Ò ÒÐÝ Ó Ø ÒÖ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÔÖÑ ÅÖ ÐÐÖ ÒØÔ ÆÑÔÖÑÔÖ Ý ËÔØÑÖ

More information

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ó Ò¹ Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø È È Ò ÒÙÈ Ã Ð Â ÐÐ ½ ÂÓÒ Ø Ò Ã ØÞ ¾ ÖÙ Ë Ò Ö ¾ ½ Ì ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ð ÓÒÓÑÔ ÒݺÓÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÓÐÐ È Ö µ ØÞ ºÙÑ º Ù ÓÙÒØ ÖÔ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÙÖ ØÝ

More information

Ë ÓÖعÖÙÒ Ö ØÙÖÒ ÖÓÙÒ Ø ÌÖ Ó ÓÖÔÓÖ Ø ÁÒ Ö ÓÒ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËØÓ Ü Ò ËÝÐÚ Ò Ö Ö Ð Ò Ö ÓÖÝ ÂÓ Ò Å Ø Ø Ó Ò Á Ò ÌÓÒ º Ý Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ø ÐÓÒ ¹ÖÙÒ ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Ó ØÖ Ø Ñ Ñ Ò Ø ØÖ Ó ÓÑÔ ÒÝ Ö ØÓÖ

More information

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii)

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii) ËÀÊ ÆÃ Ò Ï Ë ÖÚ Ö ÖÑ Å Ø Ó ÓÖ Ë Ð Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓ È ÓÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ ÖÒ Ð ÓÖÒ Ñ Ð Ô ÓÙÒ Ù º Ù Ô ÓÒ ¼¼½¹¾½ ¹ ¼ Ö ¼ Å Ð ÒØÓ Ú º ¼ ÄÓ

More information

ÆÓÚº ¾¼¼ ÎÓк½ ÆÓº ÔÔºß Âº ÓÑÔÙغ ˺ ² ÌÒÓк ½ ÊйØÑ ÊÝ ØÒ ÊÒÖÒ Ó ÎÓÐÙÑ ÐÔÔÒ Ò ÅÐ Î ÙÐÞØÓÒ ÀÆ Ï µ ÀÍ Ï µ Ç ÀÙÂÙÒ µ Ò ÈÆ ÉÙÒËÒ µ Ì ËØØ ÃÝ Ä Ç ² Ò ÍÒÚÖ ØÝ ÀÒÞÓÙ ½¼¼¾ Ⱥʺ Ò ØÖØ ¹ÑÐ ÒÛ ÙÛ Ó ÔÒºÞÙºÙºÒ ÊÚ ÂÙÒ

More information

ÅÙÐعØÓÖ ÇÔØÓÒ ÈÖÒ ÈÙРĺ ÐÖ Ö Ø ÖØ ÇØÓÖ ½¾ ½ ÙÖÖÒØ ÖÚ ÓÒ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÅÙÐعØÓÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÜÐØÝ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ý¹ ÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÔÖ º ÙÖÓÔÒ ÓÔØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ó Ø Ó ÔÓ ÐÝ ÖØ Ðµ Ø Ò ÔÖÓÐØ

More information

Shared Network (Ethernet)

Shared Network (Ethernet) Êγ¼¾ ÈÖÐÑÒÖÝ ÎÖ ÓÒ ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÈÖØÐ ÆØÛÓÖ ÚÒØ ÊÓÒØÓÒ ÄÒÙ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÖØ ºÙÔÒÒºÙ ÖÐ º ÙÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÙÒØÖ ºÙÔÒÒºÙ ØÖØ Ï ÔÖÓÔÓ ÖÙÒ¹ØÑ ÑÓÒØÓÖÒ Ò Ò ÖØØÙÖ ÓÖ ÒØÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ ÐÐ ÆØÛÓÖ

More information

Ò¹ÒÛØ ÖØÖ Ø Ó ÌÒ ÚÐÒ ÈÓØÓÓ Å Åº ÀÝØ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ǹÀÝÙÒ ÃÛÓÒ ÈÒ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ÈÙÐ ËÓØÖÐ ÅÑÖ Á ÂÓ º ÑÔÐÐ ÐÐÓÛ Á º º ËÐ ÐÐÓÛ Á Ò ÅÐÚÒ º Ì ÐÐÓÛ Á ØÖغ Ì ÖÕÙÒÝ¹Ö ÔÓÒ ÖØÖ Ø Ó ÚÐÒ ÔÓØÓÓ È µ ÛØ ØÒ ÑÙÐØÔÐØÓÒ ÐÝÖ Ö

More information

ÇÆ ËÅÁÄÁÆÊ ÄÃ Æ ËÀÇÄË ÈÊÌÁÄ ÁÊÆÌÁÄ ÉÍÌÁÇÆ ÇÊ ÎÄÍÁÆ ÅÊÁÆ ÇÈÌÁÇÆ˺ ÈÊÌ Á ÎÁËÇËÁÌ ËÇÄÍÌÁÇÆË Æ ÏÄĹÈÇËÆËË Ê º ÆÌÀ ÃÆÆÌÀ Àº ÃÊÄËÆ Æ ÃÊÁËÌÁÆ ÊÁÃÎÅ ØÖغ Í Ò Ø ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÒÔÐ Ò ÓÔØÑÐ ØÓÔÔÒ ØÓÖÝ Û ÖÚ ÑÐÒÖ Ð

More information

Ò ÒØ Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Èž ÖÙÒØ Ñ Ý Ø Ñ Ö ÒØÓÒ Ù ÄÙ ÓÙ Ò Ê ÝÑÓÒ Æ ÑÝ Ø ÄÁÈ ÆË ÄÝÓÒ ³ÁØ ÄÝÓÒ Ü ¼ Ö Ò º ÓÒØ Ø Ö º ÒØÓÒ Ù ÄÙº ÓÙ Ê ÝÑÓÒ ºÆ ÑÝ Ø Ò ¹ÝÓÒº Öº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ò Û Ó¹ Ö ÔÔÖÓ ØÓ Ø

More information

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference USENIX Association Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference Oakland, California, USA November 5 10, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association All

More information

Diskussionspapiere Discussion Papers

Diskussionspapiere Discussion Papers Diskussionspapiere Discussion Papers Discussion Paper No. 231 Erosion of Monopoly Power due to the Emergence of Linux by Jürgen Bitzer Berlin, November 2000 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,

More information

ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÙÑØØ ØÓ Ø ÓÑÒ ÙÐØ ÓÖ Ø ÆØÙÖÐ ËÒ Ò ÓÖ ÅØÑØ Ó Ø ÊÙÔÖØÓ¹ÖÓÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐÖ ÖÑÒÝ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÆØÙÖÐ ËÒ ÔÖ ÒØ Ý ÔÐÓѹÈÝ Ö ĐÓÖÒ ÙÖÖ ÓÖÒ Ò ÀÒÑ ÇÖÐ ÜÑÒØÓÒ ÂÙÒ ¼¼ ÈÖØÙÖØÚ Ó Ø ØÓÒ Ò ÒÖÝ ÄØØ ËÙÑ ÊÙÐ

More information

ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ Ìʹ¼¾¹¼¾ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÓÙÔ ÀÖÚÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÑÖ Å Ù ØØ ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ ØÖØ Ì ÔÔÖ ÒÐÝÞ Ò ÑÔÖÓÚ Ø ÖÒØÐÝ ÔÖÓÔÓ Ò Ò ÐÐ ÒØÙÖ ¾ µ ÒÛ ÔÔÖÓ

More information

ËØ Ö Ó È Ö ÓÒ ÌÖ Ò Û Ø ÔØ Ú ÈÐ Ò¹Î Û Ì ÑÔÐ Ø Ó À Ø Ò ÇÙÔ ÒÝ ËØ Ø Ø Å Ð À ÖÚ ÐÐ À ÛÐ ØØ¹È Ö Ä ÓÖ ØÓÖ ½ ¼½ È Å ÐÐ Ê º Ñ ½½ ½ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍÒ Ø ËØ Ø ØÖ Ø Ø Ó Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö¹Ô Ü Ð ÔØ Ñ ÖÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó Ñ Ö Ò Ö

More information

ËÐ ÓÒÓÑ ËÓÔ ÓÒÓÑ Ò ÌÒÐ Ò Ò ÖÐ Ê ÖÚ ÈÝÑÒØ ÈÖÓ Ò ÊÓÖØ Åº Ñ ÈÙРϺ ÙÖ Ý Ò ÊÓÒ º ËÐ Þ ÓÖ Ó ÓÚÖÒÓÖ Ó Ø ÖÐ Ê ÖÚ ËÝ ØÑ Ï ÒØÓÒ ¾¼½ ÍË Ý ÖÐ Ê ÖÚ Ò Ó ÐÚÐÒ ÐÚÐÒ ÇÓ ½¼½ ÍË Þ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ Ê ÍÒÚÖ ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ ÌÜ ¼¼ ÍË

More information

Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÄÓ ¹ Ð Ò ÄÓ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ ÐÐÙÐ Ö ÅÓ Ð ËÝ Ø Ñ Ù Ò ÉÙÓÖÙÑ Ò ÝÒ Ñ À Ò Ê Ú ÈÖ Ý ÑÙÒØ À Ò ÅÙ Ë Ò Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù

More information

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3 ÏØ ÈØ ÅÝ ÓÑ ÙØÓÑØ ÓÖ ÆØÛÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÖØ ºÙÔÒÒºÙ ËØ ÒÖ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÒÖÐйРºÓÑ ÖÐ º ÙÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÙÒØÖ ºÙÔÒÒºÙ ÈØÖ Âº ÅÒÒ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÑÔÐйРºÓÑ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓÒØÓÖÒ

More information

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê Æº ÓÖ Ú Íº Ê Ñ ÒÒ ÁÆÌ ÊË ÌÁÇÆ Æ ÁÆ Á Æ ÁËÌ Æ Ë ÌÏ Æ È Ê ÇÄÁ ËÍ ÊÇÍÈË Ç Ê Í ÌÁÎ ÊÇÍÈ ý ý ý ¼ ¾¼½ º ØÖ Øº Ä Ø Ö ÙØ Ú Ð Ö ÖÓÙÔ Ò Ð Ø È É Ô Ö Ó Ô Ö ÓÐ Ù ÖÓÙÔ º Ï ÓÒ Ö Ö ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò ÒØ Ø Ò Ò

More information

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface Ò ÓÖ ÂÌÖ Ö Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÌÖ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ö ÐÓ ³ ÑÓÖ Ñ ÖÐÓ ÖÖ Þ Ñ ÒºÙ Ô º Ö ÍÒ Ú Ö Ö Ð È ÖÒ Ñ ÙÓ ÒØÖÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ¼¹ ¼ Ê ¹È Ö Þ Ð ØÖ Ø Ý Ù Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖ ÖÚ Ö Ò Ë ÖÚ ÓÚ ÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Èµ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÓÚ

More information

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and Ù Ð Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ò Ì Ø Ò Ó Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÌ ¹ Ö Ø ÒØÖÓ Ô Ö Ð Ê Ö Ë ÒØ Ì ÒÓÐÓ ¼ ¼ ÈÓÚÓ ÌÖ ÒØÓµ ÁØ ÐÝ Ö ØÓÒ ÐРغ Ø Ø Ðº º¼ ½º ½ ¾ Ü º¼ ½º ½ ½ ØÖ Øº Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ò ÒÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò

More information

GAIN CHART example. respondents targeted [%] 0 20 40 60 80 100 customers mailed [%]

GAIN CHART example. respondents targeted [%] 0 20 40 60 80 100 customers mailed [%] ÓÑÒÒ ÌÖØ ËÐØÓÒ ÐÓÖØÑ Ò ÖØ ÅÖØÒ ËÓÖ ÚÒ ÐÓÚÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾ ØÖØ Ì Ñ Ó Ø ÛÓÖ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ØÖØ ÐØÓÒ ÑÓÐ Ò ÑÔÖÓÚ Ý Ù Ò ÓÑÒØÓÒ Ó Ü ØÒ ØÖØ ÐØÓÒ ÐÓÖØÑ º Ï ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ Ò Û ÓÑÒØÓÒ Ó ÐÓÖØÑ ÔÖÓÚ ØØÖ Ö ÙÐØ ØÒ ÐÓÖØÑ

More information

ÉÙÒØ ØÓÒ Ó ÉÙÐØØÚ Ø Í Ò ÇÖÖ ÈÖÓØ ÅÓÐ ÛØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ Ù Ò ËÙÖÚÝ Ò Ø ÖÑÒ ËÖÚ ËØÓÖ Ü Ý ÍÐÖ Ã Ö Ò ÐÜÒÖ ËÔØÞ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ì ÔÔÖ Ñ Ø ÔÖÓÚÒ Ù Ò ÙÖÚÝ ÒÐÝ Ø ÛØ ÑÔÐ ÓÒÓÑع Ö ØÓÓÐ ØÓ ÕÙÒØÝ ÕÙÐØØÚ ÙÖÚÝ Øº Ï ÜØÒ Ø

More information

ÙØÓÑØ ÈÖØ ØÖØÓÒ Ó ÈÖÓÖÑ ÌÓÑ ØÑÖÓ ÓغÓÑ ÅÖÓ ÓØ Ê Ö ÌÓ Å ØÒ ØÓ ºÛ ÒØÓÒºÙ ÍÒÚº Ó Ï ÒØÓÒ ÊÙÔ ÅÙÑÖ ÖÙÔ ºÖݺ٠ͺº ÖÝ ËÖÖÑ Ãº ÊÑÒ ÖÖÑÑÖÓ ÓغÓÑ ÅÖÓ ÓØ Ê Ö ØØÔ»»Ö ÖºÑÖÓ ÓغÓÑ» Ñ» ØÖØ ÅÓ Ò Ò ÛÝ Ù Ù Ò ÚØÒ Ò ÙÒ Ò

More information

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0.

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0. Í Ò ËÑÓÓØÒ ØÓ ÊÓÒ ØÖÙØ Ø ÀÓÐÓÒ ÌÑÔÖØÙÖ Ò ÄÔÐÒ Ä ÀÓÐÑ ØÖĐÓÑ ÈÒÙ ÖĐ ØĐÓ ÒÈØÖ ÃÓ ØÒÒ ÊÓÐ ÆÚÒÐÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ÂÒ Ï ØÖĐÓÑ Ò ØØ ÃÓÖÓÐ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÐÓÝ Ò ËÝ ØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ËÑÐÐ

More information

ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Å Ö Ø Ò Ë Ó Ö Ú Ò ÐÓÚ Ò ¾ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ÈÖ Ì Ö ÔÓÖØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ø ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø Å Ö Ø Ò Ø Ò Ð ÔÖÓ Ø Ó Ø Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÙÖÖ ÙÐÙÑ Ú Ò Ø Ø ÙÐØÝ ÁÒ ÓÖÑ

More information

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô Ë Ñ ÒØ ÓÖ Ç Ä ÈÖ ¹ Ò ÈÓ ØÓÒ Ø ÓÒ Å Ö Ê Ø Ö Ò Å ÖØ Ò Ó ÓÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÈÓ Ø ¼ ¼ ¹¾ Ö Ñ Ò ÖÑ ÒÝ {mr gogolla}@informatik.uni-bremen.de ÏÏÏ ÓÑ Ô http://www.db.informatik.uni-bremen.de

More information

ÌÆ ÄÁÁÄÁÌ ÇÊ ÆÎÁÊÇÆÅÆÌÄ ÁÆÌË ÏÀÌ ÇÍ Ë ÁË ÏÀÌ ÇÍ Ì ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ÃÐ ÚÒ ³Ø ÎÐ ÔØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚ ØÝ Ó ÅÒ ÅÝ ¾¼¼¾ ØØ Ì Ù Ó ÛÓ ÓÙÐ ÐÐ Ó Ñ Ò ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÑÔÓØÒ ØÓ ÔÓÐÝ Ñ º ÏÒ Ñ ÒÙÔØ Ý Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ ÙÒØ

More information

ÌÜÐ ÓÖ ÌܹÖÖ ÓÙÒØ ÈÓÖØÓÐÓ ÓÒ ÛØ ÅÙÐØÔÐ ÁÒÚ ØÑÒØ ÓÐ ÂÒÒÖ ÀÙÒ ÙÖÖÒØ ÖØ ÆÓÚÑÖ ¾ ¾¼¼¼ Ì ÙØÓÖ ØÒ ÂÒ ÏÒ ËØÔÒ ÊÓ ÃÒÒØ ÖÒ ËØÛÖØ ÅÝÖ ÂÓÒ ÓÜ ÄÓÒ ÃÓÒ ÂÓÒ ÄÛÐÐÒ ÂÙÒ ÈÒ ÒÒ ÈÚÐÓÚ Ò ÐРȺ ØÙÒØ Ø ÒÒ ÐÙÒ ÓÖ ÓÑÑÒØ º Ö ÓÖÖ

More information

ÏÝ Ø ËØÓ ÅÖØ ÅÝ ÍÒÖÛØ ÆÛ Ò ÑÔÖÐ ÒÐÝ ÒÒ ËÖÒ ÒÒ ÔÖØÑÒØ ÃÐÐÓ ËÓÓÐ Ó ÅÒÑÒØ ÆÓÖØÛ ØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼½ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÒ ËÖÒ ÒÒ ÔÖØÑÒØ ÃÐÐÓ ËÓÓÐ Ó ÅÒÑÒØ ÆÓÖØÛ ØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÔÓÒ µ ¹½ Ü µ ½¹½ ÑÐ ¹ ÖÒÒÛٺٺ Ì ÔÔÖ ÓÒ

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

¾¼¼¾ ÁÄÁË ÓÒÖÒ ÓÚÖ È ÈÔÖ ÌØÐ ÙØÓÖ ÆÐØÓÒ Ö ÈÓÒ Ü ¹ÑÐ ÁÄÁË ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÖÙØ ÈÖÓÖÑ ÓÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ÁÐ Ç Ö Ïº ÅÖÕÙÞ¹ÐÓÖÞ ÍÒÚÖ ÎÓ ÌËÁ ÌÐÓÑÙÒÓÒº ÑÔÙ ÍÒÚÖ ØÖÓ Ë»Æº ¹ ¾¼¼ ÎÓº ËÔÒ ½ ½¾½½ ÑÒÓÐÓغÙÚÓº

More information

Ð ØÖÓÒ ÆÓØ Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓº ¾ ¾¼¼½µ ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ð Ú ÖºÒлÐÓ Ø» ÒØ»ÚÓÐÙÑ º ØÑÐ ½ Ô ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÖÓÑ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓ Ö Ñ Ú ÃÓÖØ Ò ÑÔ Ò ÌÓ Å Ð Ñ Å ØÖ ÁÒº»ÌÊ Ä ½¼½¾ À ÖÙÐ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ¼

More information

ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÐ Ï Ö Ö Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ Í Ò Ö Ø Ý Æ Ø Ò Ð Ò Å ØØ Û ÙÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ Ù º Ù ½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ø Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ¾¼¼¼ ÈÊ ÂÓ ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÔ

More information

ÌÓÛ Ö Ò Ý¹ØӹРÖÒ Ò ÜØ Ò Ð ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ë ÒØ Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ À ÖÚ Ë Ò Ð Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Ù Ø Ð À¹¾¼¼ Æ Ù Ø Ð ÖÚ º Ò Ð Ö ÙÒ Ò º Å Ý ¾¼¼½ Ñ ÙÜ Ö ÝÓÒ ÓÐ Ð Î ÖÓÒ ÕÙ Ø ÂÙ Ø Ò Ú Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ØØ

More information

ËÔÖÐÒ ØØÖØÓÖ Ò ÕÙÒØÙÑ ÝÒÑ ÓÖ Ð Ó ÐÓÒ¹ÖÒ ÑÒØ Ð ÀÓÖ º ÓÖÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØ ÐÓÖ ÍÒÚÖ ØØ ÖÖ Ö Î ¾¾¼ ÐÓÖ ÒÑÖ ¹ÑÐ ÓÖÒÒÑغٺ ÁÖ ÀÖ Ø Ôغ Ó Åغ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÎÖÒ ÖÐÓØØ ÚÐÐ ÎÖÒ ¾¾¼ ÍË ¹ÑÐ ÛÚÖÒºÙ Ö Ë Ø ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØ

More information

ØÙÖÐ ÚÖ Ù ÒÒÐ ÔÖÒ Ó Ò ÙÖÒ ½ ÈÖÓ ÓÖ Öº ÈÙÐ ÑÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ËÛ ÖÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÙÖ Àß¼¾ ĐÙÖ ËÛØÞÖÐÒ ÑÐ ÑÖØ ÑغØÞº ØØÔ»»ÛÛÛºÑغØÞº»ÑÖØ Øк ½½ ¾ ½ ½½ ¾ ½¾ ½ ÈÔÖ ÔÖ ÒØ Ø Ø ÓÒÖÒ ÓÒ Ê ÅÒÑÒØ Ó ÁÒ ÙÖÒ ÖÑ ÒÒÐ

More information

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N)

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N) Î Ð Ö Ö ÐÐ Ò ÍÒ Ú Ö Ø ÊÓÑ ÌÓÖ Î Ö Ø ÊÓÑ Á¹¼¼½ Ö ÐÐ Ò ÙÒ ÖÓÑ ¾º Ø ÝÒ Ñ ÄÓ Ð Ò Ò ÓÒ Ï ¹ ÖÚ Ö ËÝ Ø Ñ È Ð Ô Ëº Ù Á Š̺º Ï Ø ÓÒ Ê Ö ÒØ Ö ÓÖ ØÓÛÒ À Ø Æ ½¼ Ô ÝÙÙ º ѺÓÑ Å Ð ÓÐ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓ Ò Ê Ó Ñ Ð ÅÓ Ò

More information

ÝÒÑ ØÖÙØÓÒ ÅÓÐ ÓÖ ÓÑØ ÄÓ Ø ÃÚÒ Êº Ù ÖÙØ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ² ÈÙÐ ÈÓÐÝ ÆÚÐ ÈÓ ØÖÙØ ËÓÓÐ ÅÓÒØÖÝ ËØØÑÒØ Ó ÓÔ Ò ÔÙÖÔÓ ÄÓ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÔÓÙ ÛÖÖ ØÖØÓÒÐÐÝ ÖÐ ÓÒ ÐÖ ÐÒ¹ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ÛØ ØÖÙ ÓÑÔÐ Ò ÑÓ Ø Ó Ø ØÖÙØÓÒº ÆÛ ÛÖ ØÒ

More information

Å Ø ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÓÑÑÓ ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ö Ö ØÐÓÓ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ý ½ ÔÔÖÓÚ Ú Åº Ã Ñ ÌÓ ÑÝ Ñ ÐÝ Ò Ö Ò Û Ó

More information

Ë ÓÖØ Ì ÖÑ Ú ÓÙÖ Ó È Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ Ý ÁÆ Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ ÂÙÐÝ ½ ØÖ Ø ÁÒ Ø ØÙ Ý Á ÅÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å

More information

Ò ÐÝ Ó ÎÓ ÇÚ Ö ÁÈ ÌÖ Æ Â Ñ ÙÖØ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ü Ø Ò Ò Û Ù Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÖ ÑÓ Ø Ù Ö Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ð Ö Ó Ø Ú Ò ÓÖ ÐÓÒ Ø Ò ØÓÐÐ ÐÐ

More information

ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ä Ñ ÔÖ Ò Ð Ô Ô ÐÓ ÓÔ Ó ÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÅÙ ÙÑ À Ö¹ Ñ Ø ÙÑ Ö Ò ÙÖØ ½ Ôº º ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

More information

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ¼ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÈÙÐ ÈÖÓÔØÓÒ Ò ÆÓÒÐÒÖ ÇÔØÐ Ö ÍÛ ÒÐÓÛ ÝÒ ÑÖÒ ÅÖØÒ Ã ØÒ ½ ÙÑØØ Ø ÅÝ ¾¼¼ ½ ¹ÅÐ ÒÐÓÛÛ ¹ÖÐÒº ÑÖÒÛ ¹ÖÐÒº ØÒÛ ¹ÖÐÒº ÆÓº ¾ ÖÐÒ ¾¼¼ ÏÁË

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

Ñ ÈÓ ØÓÒ ÅÓÒØÓÖ ÓÖ Ø Ì Ð ÐÖØÓÖ ÓÑÔÐÜ º ÅÒ ËÐÝ ÖÒ Åº ÏÒØ Ý ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ò ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ñ ÔÓ ØÓÒ ÑÓÒØÓÖÒ Ø Ø Ì Ð ÐÒÖ ÓÐÐÖ ÚÒº ÔÖÒÔÐ Ò ØÒÓÐÓÝ ØÐ Ó ÈÅ ÔÙÔ³ Ò ØÖ Ö¹ÓÙØ ÐØÖÓÒ Ö Ù º ÜÔÖÒ ÛØ «ÖÒØ ØÝÔ Ó ÈÅ

More information

ËØØ Ø Ó ÆØÙÖÐ ÁÑ Ò ÅÓÐ Ý ÂÒÒ ÀÙÒ ËºÅº ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ˺ź ÍÒÚÖ ØÝ ÓÁÓÛ ½ ˺ź ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½¾ ˺º ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ Ì ËÙÑØØ Ò ÔÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ Ò Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ Ø ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ

More information

6.8 6.7. Log-intensity 6.6 6.5 6.4 6.6 6.5. Log-intensity 6.4 6.3

6.8 6.7. Log-intensity 6.6 6.5 6.4 6.6 6.5. Log-intensity 6.4 6.3 ËØÓ Ø ÓÑØÖÝ ÅÓÐ ÓÖ ÙÒØÓÒÐ ÅÒØ Ê ÓÒÒ ÁÑ º ÆÐ ÎÚÖ ÀÖØÚ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÙ ÊÚ ÚÖ ÓÒ ÅÖ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒ ÙÒØÓÒÐ ÑÒØ Ö ÓÒÒ ÑÒ ÔØÐ ØÚØÓÒ ÔØØÖÒ Ö Óѹ ÑÓÒÐÝ ØÑØ Ù Ò ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖ ÑÓÓØÒ ÔÔÖÓº ËÒ ÒØ Ô ÓÖ ÐÙ ØÖ Ò Ø ÑÓÓØ Ñ Ö Ù

More information

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender ½ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ê Ð¹Ø Ñ Î Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÐ Ò Ò ÔÔÖÓ Ô Ò ÏÙ ËØÙ ÒØ Å Ñ Ö Á Û Ì ÓÑ ÀÓÙ Å Ñ Ö Á Ò ¹É Ò Ò ÐÐÓÛ Á ØÖ Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ú Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ñ ÒÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÙÐØ Ñ Ô¹ ÔÐ

More information

ÉÙÒØÝÒ Ø ÒØ Ó ÆÛ ÈÖÓÙØ Ì Ó Ø ÅÒÚÒ ÑÐ ÈØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ó ÙÖÖÒØ ÖØ ÔÖÐ ¾ ½ Ì Ö Ö Ò Ø ÖÓÑ Ù ÓÒ ÛØ Ò ÖÖ ËØÚ ÖÖÝ ÂÙÝ ÚÐÖ ÊÓÖ ÓÖÓÒ ÙØÑ ÓÛÖ ÒÖÒ ÌÓÑ ÀÙÖ ÈØÖ ÃÐÒÓÛ ÂÑ ÄÚÒ ÓÒ Â«Å¹Å ÓÒ ÚÚ ÆÚÓ ÖÐ È ËÒ ËØ ÖÒ ÏÓÐ Ò ÒÙÑÖÓÙ

More information

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ ÍÈ ÇÆÌÊÇÄÄ ÍÈ Ì ÈÊÇÈ ÌÁÇÆ ÁÆ È Ê¹ÌÇ¹È Ê Æ ÌÏÇÊÃË ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ ØÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ö Ù Ø ØÙ Ó Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Å Ñ Ñ ØÖ

More information

Universitat Autònoma de Barcelona Ö ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒ Ñ ÅÓ Ð ØÓ Ø Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÌÖ Ò ÐÝ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ý Ê Ö Ó ÌÓÐ Ó ÅÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÙØ ÓÒÓÑ Ö ÐÓÒ ØÓ ÙÐ Ð Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÐÐ Ø ÖÖ ÂÙÒ ½ ¾¼¼½ Ö ØÓÖ

More information

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Gerhard,

More information

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ Ý Ø ÆÓÖ ÖØ Ï Ñ ÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ

More information

ÄÖÒÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ Ù Ò ÖйØÑ ØÖÒ Ö ËØÙ«Ö Ïº Ö Äº ÖÑ ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØÐÐÒ ÄÓÖØÓÖÝ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾½ ØÖØ ÇÙÖ ÓÐ ØÓ ÚÐÓÔ Ú ÙÐ ÑÓÒØÓÖÒ Ý ØÑ ØØ Ô ÚÐÝ Ó ÖÚ ÑÓÚÒ ÓØ Ò Ø Ò ÐÖÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ ÖÓÑ ØÓ Ó ÖÚØÓÒ

More information

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference Boston, Massachusetts, USA June 25 30, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association

More information

Ź ÒØ Ð Ó Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ê ÓÒ Ò Ì Ò ÕÙ ÒØÓ ÈÖÓÓ ÈÐ ÒÒ Ò ÎÓÐ Ö ËÓÖ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò Ë Ö ÖĐÙ Ò Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ò ÈÖÓ

More information

Working Paper 2002-33 / Document de travail 2002-33. Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All? Nicolas Audet, Toni Gravelle, and Jing Yang

Working Paper 2002-33 / Document de travail 2002-33. Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All? Nicolas Audet, Toni Gravelle, and Jing Yang Bank of Canada Banque du Canada Working Paper 2002-33 / Document de travail 2002-33 Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All? by Nicolas Audet, Toni Gravelle, and Jing Yang ISSN 1192-5434 Printed

More information

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û ÁÖÖÙÐ ËÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ ÖØÖ Ó ÊØÒÙÐÖ ËÔ ÊÖ Èº ËØÒÐÝ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾ ¹ÑÐ Ö ØÒÑغÑغ٠ÚÖ ÓÒ Ó ÑÖ ¾¼¼¾ Ì ÑÒ Ö ÙÐغ Ì ÖÖÙÐ ÖØÖ Ó Ø ÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ Ë Ò Ö ÒÜ Ý ÔÖØØÓÒ Ó Ò ÒÓØ Ò ÓÖ Òµ Ù ºº

More information

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jaschke,

More information

Capturing both Types and Constraints in Data Integration

Capturing both Types and Constraints in Data Integration Capturing both Types and Constraints in Data Integration ÅÐ ÒØ Ý ¹ÓÒ Ò ÏÒ Ò Ý ÂÙÐÒ ÖÖ Þ ÊÚ Ê ØÓ Ý Ý ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓ ËÓ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÒÔÓÖ Þ ÇÁ ÇÖÓÒ ÀÐØ ² ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÒØ ÛÒ Ö ØÓÖ ÖºÐйРºÓÑ ÒÝÓÑÔºÒÙ

More information

ÈÖÓÒ Ó Ø ÜØ ËËÄÄÁ ËØÙÒØ Ë ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ÀÐ Ò ÃÖ ØÒ ËØÖÒØÞ ºµ ÈÖ Ì ØÙÒØ ÓÒ Ó Ø ÙÖÓÔÒ ËÙÑÑÖ ËÓÓÐ Ò ÄÓ ÄÒÙ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÔÖÓÚ ÓÖÙÑ ÛÖ ØÙÒØ Ø ÒÝ ÐÚÐ Ò ÔÖ ÒØ ØÖ ÓÛÒ ÛÓÖ ØÓ Ò ÒØÖÒØÓÒÐ ÙÒ Ó Ö ÖÖ Ò ÓØÖ ØÙ¹ ÒØ º ÁØ

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 Ù Ñ ØØ ØÓ È Ý º Ê Úº Ë Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÑ Ò ÖÙÒÓ Ò Ø ÁÊÈÀ ÖÙ ÂÓÐ ÓØ ÙÖ È ½ Ì ÒÓÔÓÐ Ø Ù ÓÑ ÖØ ½ Å Ö ÐÐ Ü ½ Ö Ò arxiv:physics/0702099v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 ØÖ Ø Ì Å Ð ÓÒµ Ë Ú Ò Ý ÕÙ

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion ÅÄ ÙÖÖ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÙØÙÖ ÐÐ Ò ÓÖ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ØÝ ËØ ÒÓ Ö È ÖÓ Ö Ø ÖÒ Ð Ò ËØ ÒÓ È Ö Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð ØØÖÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÈÓÐ Ø Ò Ó Å Ð ÒÓ È ÞÞ Ä ÓÒ Ö Ó Î Ò ¾ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Á¹¾¼½ Ö» Ö Ø ÖÒ»Ô Ö Ó Ð ØºÔÓÐ Ñ º Ø

More information

Ý Ø Ð Ñ ÔÖÓ Ò Û Ó Ø ÒÑ Ò Ù ØÑ ÒØÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙÑ Ò ÔØ Ø ÓÒÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ ÔÖÓ Ò µ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ Ò ÐÝ µ Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙØÓÑ Ø Ì Ò Ð Ò Ó Ñ ÓÖ Ò Ø Ò ÑÓÚ Ò Ò ØÓÖ

More information

WITH JOINT MANUFACTURING AND REMANUFACTURING

WITH JOINT MANUFACTURING AND REMANUFACTURING AN NPV AND AC ANALYSIS OF A STOCHASTIC INVENTORY SYSTEM WITH JOINT MANUFACTURING AND REMANUFACTURING ERWIN VAN DER LAAN ERIM REPORT SERIES RESEARCH IN MANAGEMENT ERIM Report Series reference number ERS-2000-38-LIS

More information

Æ ÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ó ËÙÔÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò ËÓÙÒ ËÓÙÖ ÄÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ËÔ Ò Æ ÙÖ Ð ÐÐ ÅÓ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ò Ò ÙÖ Öº¹ÁÒ ºµ Ò Ö ÙÐØØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒÚ Ö ØØ ÁÐÑ Ò Ù ÚÓÖ Ð Ø Ñ ½ºÇ ØÓ

More information

¾Á ÁÒØ Ö Þ ÓÒ Ï Ö ÓÙ Ò Å Ò Ò ÓÖ ÒØ Ø ÖÓ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò ÒÞ ØÓ Ð ÅÍÊËÌ Ö Þ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ì Þ Ò Ø Ö È ÓÐÓ ÓÚ Ñ ØØ Ø Á ÒÒ ËØ ÒÓ ÄÓ ÄÙ È ÐÓÔÓÐ Å ÖÓ È Ø ÐÐ Ð Ù Ó Ë

More information

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Kamal Jain Jitendra Padhye Venkat Padmanabhan Lili Qiu Microsoft Research One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. kamalj, padhye, padmanab,

More information

Ï Ö Ð ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Û Ý ÏÁÆ µ ÓÖ Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ð Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ö ÒØ ÆÓ ¼ ¹ ¹ ¹ ½ ÇØÓ Ö ¾¾ ¾¼¼½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ»ÁÌÇ ¼½ ÆÓÖØ Ö Ü Ö Ú ÖÐ Ò ØÓÒ Î ¾¾¾¼ ¹½ ½ ËÙ Ñ ØØ Ý Ì Ê ÒØ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë

More information

Æ ØÛÓÖ ÌÖ Æ Ú ÓÙÖ Ò ËÛ Ø Ø ÖÒ Ø ËÝ Ø Ñ ÌÓÒÝ Ð ÍÐ À Ö Ö ² È Ø Ö À ÖÖ ÓÒ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ Ó Ë Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ò Å Ò ÀÙÜÐ Ý Ù Ð Ò ½ ¼ ÉÙ Ò³ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ Ò Ð Ò ØÖ Ø Å ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ¹Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø

More information