Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience"

Transcription

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jaschke, Stefan; Stahl, Gerhard; Stehle, Richard Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience CFS Working Paper, No. 2003/32 Provided in Cooperation with: Center for Financial Studies (CFS), Goethe University Frankfurt Suggested Citation: Jaschke, Stefan; Stahl, Gerhard; Stehle, Richard (2003) : Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience, CFS Working Paper, No. 2003/32, nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis: This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 No. 2003/32 Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience Stefan Jaschke, Gerhard Stahl, Richard Stehle Center for Financial Studies an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Taunusanlage 6 D Frankfurt am Main Tel: (+49)069/ Fax: (+49)069/ Internet:

3 CFS Working Paper No. 2003/32 Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience * Stefan Jaschke 1, Gerhard Stahl 1, Richard Stehle 2 October 2003 Abstract: We present an analysis of VaR forecasts and P&L-series of all 13 German banks that used internal models for regulatory purposes in the year To this end, we introduce the notion of well-behaved forecast systems. Furthermore, we provide a series of statistical tools to perform our analyses. The results shed light on the forecast quality of VaR models of the individual banks, the regulator's portfolio as a whole, and the main ingredients of the computation of the regulatory capital required by the Basel rules. JEL Classification: K23, G28 Keywords: banking supervision, VaR, exploratory data analysis, backtesting * The first two authors point out that the views expressed herein should not be construed as being endorsed by the BaFin. 1 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, Bonn 2 Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen, Humboldt-Universität zu Berlin, Spandauer Str. 1, Berlin

4 ½º ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÁÒ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÖÙÐØÓÖÝ ÒÒÓÚØÓÒ Ø Ð ÓÑÑØØ ÓÒ ÒÒ ËÙÔÖÚ ÓÒ ÐÐÓÛ ÓÖ Ò ØÓ Ù ØÖ ÓÛÒ ÒØÖÒÐ ÑÓÐ ß Ó¹ÐÐ ÎÐÙ¹Ø¹Ê Îʵ ÑÓ¹ Ð ß ÓÖ ÐÙÐØÒ Ø ÖÙÐØÓÖÝ ÔØÐ Ù ÓÒ Ò ØÓ ÓÚÖ Ø ÑÖØ Ö Ó ÓÔÒ ÔÓ ØÓÒ Ò Ò Ò ØØÙس ØÖÒ ÓÓº ÓÑÔÖ ÛØ Ø ØÒÖÞ ÑØÓ Ø ÒØÖÒÐ ÑÓÐ ÔÔÖÓ Ó«Ö ÛÓÐ ÙÒ Ó ÚÒØ ÛØÒ Ø ÔÖÓ Ó Ö ÑÒÑÒØ ºº Ò Ñ ÙÖÒ ÑÓÒØÓÖÒ Ò ÑÒÒ ÑÖØ Ö ÓÖ ØÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ º Ì ÚÒØ ÒÐÙ Ø ÓÒÚÖÒ Ó ÓÒÓÑ Ò ÖÙÐØÓÖÝ ÔØÐ ÅØØÒ ¾¼¼¼µ Ø ÚÓÒ Ó ÙÔÐØ «ÓÖØ ÓÖ ÒØÖÒÐ Ò ÖÙÐØÓÖÝ Ö Ñ¹ ÙÖÑÒØ Ò ÑÓÒ ÓØÖ Ø ÒÐÒ Ó ÓÑÔØÒ ØÓ Ø ÑÖØ ÔÐÐÝ ØÓ ÖØÒ Ò Ý ÖÙÐØÓÖÝ ÔÔÖÓÚÐ Ó Ò ÒØÖÒÐ ÑÓк ÄÓÓÒ ÓÒØÝÖ ¾¼¼½ Û ÖÓÒÞ ØØ ÒÙÑÖ Ó ÚÖ ÚÒØ ØÓÓ ÔÐ Ò Ø ÒÒÐ ÑÖØ º ÆÓØ ÓÒÐÝ Ø ØÖÖÓÖ Ø ØØ ÖÓÑ ËÔØÑÖ ½½ ÙØ Ð Ó Ò ÒØ ÒÙÑÖ Ó ÒØÖ Ø ÖØ ÓÒ Ó ÒØÖÐ Ò Ø ÒÖÓÒ Ø ÓÒØÒ¹ ÙÒ Ñ Ó Ø ÒÛ ÓÒÓÑÝ Ò ÓØÖ ØÓÓ Ôк ÇÚÓÙ ÐÝ ÑÓ Ø Ó Ø ÚÒØ ÑÒØÓÒ ÛÖ ÙÒÔÖØÐ ÙØ ÖÑØ Ò ÓÑ Ò º ÌØ Ø ÝÖ ¾¼¼½ Û Ô¹ Ð Ð Ó ÐØ Ý Ø Ø ØØ ½ ÖÑÒ Ò ÔÖÓÙ ÎÊ ÜÔØÓÒ Ò Ø ÝÖ ¾¼¼½ ÛÐ ½ ÖÑÒ Ò ÔÖÓÙ ½ ÎÊ ÜÔØÓÒ Ò ¾¼¼¾º ÚÒ Ø ØÙÖÙÐÒ Ó ØØ ÝÖ Ø ÒØÙÖÐ ØÓ ÛØÖ Ø ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ Ó ÎÊ ÑÓ¹ Ð ÓÚÖ Ø ÝÖ ¾¼¼½ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ø ØÓÖݺ ÓÒ ÕÙ ØÓÒ ÛØÖ Ø ÔÓÖØÓÐÓ Ó Ø ÙÔÖÚ Ò Ú ÑÐÖÐÝ Ò ÛØÖ Ø ÑÐÖØÝ ÒÖ Ò ØÖ ÔÖÓ º ÈÙØ Ò ÒÓØÖ ÛÝ ÓÛ ÛÐÐ Ø ÙÔÖÚ ÓÖ³ ÔÓÖØÓÐÓ ÚÖ Ò Ø «Ø Ý Ø ÔÐ ÚÒØ Ó Ø ÝÖ ¾¼¼½ Ì Ø Ö Ø ÖØÐ ØÓ ÔÖÓÚ ØÐ ÑÔÖÐ ÒÐÝ Ó ½µ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ØÙÐ ÎÊ ÓÖ Ø Ó ÐÐ ÖÑÒ Ò ØØ Ù ÒØÖÒÐ ÑÓÐ ÓÖ ÖÙÐØÓÖÝ ÔÙÖÔÓ Ò ¾¼¼½ Ò ¾µ Ø ÒØÖÖÐØÓÒ ÑÓÒ Ø ÔÖÓ Ø Ò ÐÓ È²Äµ Ó Ø Ò ÔÐÐÝ ÙÖÒ Ø ØÖ ÔÖÓ º ÁÒ ÓÖ Ø ÓÑÔÖÐ ØÓ Ø ÑÔÖÐ ÒÐÝ Ó ÑÐÖ Ø ÖÓÑ Ü ÍË Ò Ý ÖÓÛØÞ Ò Ç³ÖÒ ¾¼¼¾µº Ì ÑØÓÓÐÓÝ ÑÔÐÓÝ ÓÛÚÖ «Ö Ò ÒØÐݺ Ì Ð ÔÔÖ ÓÒ Ø ØÒ Ö Ò¹ÔØ Ø ÖÙÐØÓÖÝ ÖÕÙÖÑÒØ ÓÒ Ø ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ Ó Ø ØÖÒ ÓÓ ÛÓÐ Ò ÓÖÖ ØÓ Ò ÙÖ Ò ÕÙØ ÐÙй ØÓÒ Ó ÖÙÐØÓÖÝ ÔØÐ Ð ÓÑÑØØ ÓÒ ÒÒ ËÙÔÖÚ ÓÒ ½µº ÆÙÑÖÓÙ ÔÙÐØÓÒ Ö Ø ÎÊ ÓÖ Ø ÚÐÙØÓÒ ØÖØÒ ÛØ ÃÙÔ ½µ ÛÓ ÔÓÒØ ÓÙØ Ø Ð Ó ØØ ØÐ ÔÓÛÖ Ó Ø ØÒ ØØ ÓÒ ÒÓÑÐ Ø Ø ØØ ¹ غ ÖÒÓÚ Ò ÖÑÒ ½µ ÔÖÓÔÓ Ø Ù Ó Ø ÃÙÔÖ ØØ Ø Û ÓÓÒ ¹Ó¹ Ø ØÝÔ ØØ Ø ÓÒ Ø ÛÓÐ ÓÖ Ø ØÖÙØÓÒº Ö ØÓ«Ö Ò ½µ ÖÛ Ø ØØÒØÓÒ ØÓ Ø ØÒ ÓÒ Ô ØÓÒ Ø Ø ÓÙ Ò ÓÒ Ø ÒÔÒÒ ÔÖÓÔÖØÝ ØÓ ÚÐÙØ ÓÖ Ø ÕÙÐØݺ ÁÒ ÔÖ Ý Ø Ó ÊÓ ÒÐØØ ½¾µ ÖÓÛØÞ ¾¼¼¼µ ÔÖÓÔÓ Ò ÔÔÖÓ ØØ ÖÐ ÓÒ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø ¹ ØÖÙØÓÒ º Ì ÚÖÝ ÑÙ Ò Ø ÔÖØ Ó Ø ÔÔÖ Ó Û Û ½¾ ½ ½ ËÐÐÖ¹ÅÓ ÛØ Ò Û ½ µº Ì Ò Ò ÙÒ Ý Ø ÐØÖ¹ ØÙÖ ÓÒ ÛØÖ ÓÖ ØÒ ÅÙÖÔÝ Ò ÏÒÐÖ ½ ½¾µº ØÐ ÓÚÖÚÛ Ó Ø ØÒ Ù ÚÒ Ý ÇÚÖ Ò ËØÐ ¾¼¼¼µº Ì ÑÔÖÐ ÒÐÝ Ó Ø ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ Ò Ø ÔÔÖ Ò Ø ÔÖØ Ó Û³ ÓÖ Ø ÚÐÙØÓÒº Ì Ø ØØ Ø ÛÓÐ ÓÖ Ø ØÖÙØÓÒ ÒÓØ ÚÐÐ Ö Ý Ø ÑÔÖÐ Ó ÖÚØÓÒ ¾

5 ØØ Ø ÖØÓ Ó È²Ä ÓÚÖ ÎÊ ÙÖÔÖ ÒÐÝ ÐÓ ØÓ ÒÓÖÑÐ Ò ÖØÒ Ò º Ì ÖÓÖÓÙ Ù Ø ØÓÒ Ó ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÚÒ Ò Ø ÔÔÒܺ Ì ÑØÓÓÐÓÝ Ù ØÓ ÒÐÝÞ Ø ÓÒØ ÚÓÖ Ó ÐÐ Ò ÒÐÙ Ñ ÙÖ Ó Ó¹ÑÓÚÑÒØ Ò Ú¹ ÖÐ ØÖ ÚÖÐ Ù ØÓ Ò ØÖ ÔÖÓ º ÒÐÐÝ Û ÓÒ Ö ÓÛ ØÖÙØÓÒÐ ÔÖÑØÖ Ò ÓÒØÓÒÐ ÓÒ ØÖ º ÓÖ ÖÒ Ø Ø Ø ÐØ Ù ÒØÖÓÙ ÓÑ ÒÓØØÓÒº Ï ÒÓØ ÝÎÊ Ø «µ Ø ÎÐÙ¹Ø¹Ê Ó ÔÓÖØÓÐÓ Ø ÚÒ Ø ÐÚÐ Ó Ò Ò «º ÏØÒ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø Ð ÓÑÑØØ «Ø ØÓ ±º Ì ÎÊ ÒÙÑÖ ÎÊ Ø «µ Ø ØÑ Ø ÒÓØ Ø «ÕÙÒØÐ Ó Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÝÔÓØØÐ ÓÖ ÐÒ È²Ä Ø Ú Ø ½ Ø µ Ú Ø Ø µ ½µ ÛÖ Ú Ø µ Ø ÚÐÙ Ó ÚÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ø ØÑ Øº Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ú Ø ½ Ø µ ÒÓØ Ø Ø ØÑ Ø ÖÓÞÒ ÔÓÖØÓÐÓ ÚÐÙØ Ø ÔÖ Ó ØÑ Ø ½º Ì ÎÊ ÒØÖÔÖØ Ò ÙÔÔÖ ÓÙÒ Ó ÐÓ ØØ ÑØ ÙÖÔ ÓÒÐÝ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ½ «º ÁÒ Ø ÕÙÐ Û ÛÐÐ Ù Ø ÓÖØÒ ÒÓØØÓÒ Î Ø ØÓ ÒÓØ ÎÊ Ø ±µº ÏØÒ Ò Ó ÖÚØÓÒ ÔÖÓ Ó ¾¼ ØÖÒ Ý ¾º ÚÓÐØÓÒ Ó Ø ÓÖ Ø Î Ø Ö ØÓ ÜÔØ ÓÒ Ø ÚÖº ÀÒ ØÓÓ ÑÒÝ ÚÓÐØÓÒ ÓÙÖ ØÖ ÓÓ Ö ÓÒ ØÓ ÓÙØ ØØ Ø ÒØÖÒÐ ÑÓг ÐÚÐ Ó Ò Ò ÓÖÖØÐÝ ÓÚÖº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ò ÙÖ ÙÆÒØ ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ Ø Ð ÓÑÑØØ Ø Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø ÔØÐ ÖÕÙÖÑÒØ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÎÊ ÜÔØÓÒ Ó Ø ÑÓÐ Ð ÓÑÑØØ ÓÒ ÒÒ ËÙÔÖÚ ÓÒ ½µº ÁØ Ó ÖØ ÔÖØÐ ÑÔÓÖØÒ ØÓ ÒÓØ ØØ ÖÞÒ Ø ÔÓÖØÓÐÓ ß ØØ Ò ½µ ß ÒÓØ ÑÔÖØÚº Ì Ð ÓÑÑØØ Ð Ó ÒÓÛÐ Ø ØÒ ÎÊ ØØ ÓÒ ØÙÐ ØÖÒ ÓÙØÓÑ º ÁÒ ØØ Ò Ó Ø ÔÓÖØÓÐÓ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÙÖÒ Ø ÓÐÒ ÔÖÓ Øº Ö ÙÔÖÑÔÓ ÓÒ Ø ÝÔÓØØРȲĺ ÖÓÑ ØØ ØÒ³ ÔÓÒØ Ó ÚÛ Ø ÙÑÒØ Ó ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ ÓÙÐ ÓÒ Ø ÝÔÓØØÐ È²Ä ½µ Ù Ø ÎÊ ÓÖ Ø ÙÑ ØØ ÔÓÖØÓÐÓ Ý ÓÒ ØÖÙØÓÒº ÖÓÑ Ö ÑÒÖ ÔÓÒØ ÓÚÛ ÓÛÚÖ Ø ØÙÐ ÓÖ ÓÒÓÑ È²Ä ØÚÐÝ ÑÒ Ò ÖÔÓÖغ ÇÚÓÙ ÐÝ ÓØ ÛÝ ØÓ ØÐ Ø Ø ØÒ ÔÖÓÐÑ Ú ØÖÒØÖÒ ÑÖ¹ Ø º ÖÑÒ Ð ÐØÓÒ ÔÖ Ö Ø ØÒ ÓÒ ½µ ÛÖ Ø ÍË Ð ÐØÓÒ ÑØ ØÓ Ø Ø ØÒ ÓÒ Ø ÓÒÓÑ È²Ä ÖÓÛØÞ Ò Ç³ÖÒ ¾¼¼¾µº ¾º ÖÔØÓÒ Ó Ø Ø ËØ Ì Ø Ø ÓÒ Ö Ö ÓÒØÒ Ø ÖÓÑ ÐÐ ØÖØÒ ÖÑÒ Ò ØØ Ù ÒØÖÒÐ ÑÓÐ ÓÖ ÖÙÐØÓÖÝ ÔÙÖÔÓ Ò Ø ÝÖ ¾¼¼½º Ì Ø Ø ÓÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ö Ø ÎÊ ÓÖ Ø Ò ÓÒ Ø Ó¹ÐÐ ÐÒ ÓÖ ÝÔÓØØÐ È²Ä ÓÖ ÐÐ ¾ ØÖÒ Ý Ó Ø ÝÖ ¾¼¼½º ÅÓ Ø Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ÙÖ Ò ØÐ Ö ÓÒ Ø ÒÓÖÑÐÞ È²Ä Ò ÎÊ ØÑ Ö º Áºº ØÝ Ö Ú Ý Ø Ò ³ ÙÐÐ ÑÔÐ ØÒÖ ÚØÓÒ Ó È²Ä ØÓ Ò ÙÖ ÓÒ ÒØÐØݺ ÌÐ ½ ÓÛ ÙÑÑÖÝ ØØ Ø Ó Ò³ غ Ì ÓÆÒØ ÓÚÖØÓÒ ºº Ø ÖØÓ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ò Ø ÑÒµ Ó ÎÊ Ò ÓÐÙÑÒ ÓÛ ØØ ÓÖ Ø ÑÓÖØÝ Ó Ø Ò Ø ÚÖÐØÝ ÓØ ÎÊ ÖÐØÚÐÝ ÑÐÐ ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÑÒº ÇÒÐÝ Ò Ò Á Ú ÓÆÒØ ÓÚÖØÓÒ ØØ ØÛÓ ØÑ ÐÖÖ ØÒ Ø ÚÖ ÓÆÒØ ÓÚÖØÓÒ Ó ÐÐ Ò º Ì Ð Ø ÓÐÙÑÒ ÖÔÓÖØ Ø ÚÖ ÐÓ

6 Ò ÙÖØÓ ÛÒ ±¹ÕÙÒØÐ ÚÖ ÓÆÒØ Ó ÚÖ Ó Ø ÒÑ Ó ÐÓ ÎÊ ÚÖØÓÒ Ó ÎÊ ÐÓ ÜÒ ÎÊ ¾¾º½ º½ ½º ¾º ¼º ¼º¼¼ º ¼º¼¼ ¾º¾ º½ ¼º¾ ½º º ¼º½ ¾º½ º¼ ¼º½ ¼º¼¼ º ¼º½ ¾º º¾ ¼º¾ ¼º¼¼ º ¼º ¾º ½º ¼º ¼º ½º ¾º½¼ º¾ ¾º½½ ¼º¾ ½º º½ ¼º¾¼ ¾º¾ ¾º½ ¼º¾ ¼º¾ À º¾ ¼º¼½ ¾º½¾ ¾º¾ ¼º¾ ½º Á ½º¼ ½º º ½º¼ ¼º ¼º  º¼ ¼º ¾º º¼ ¼º ¼º à º¾ ¼º¼¼ ¾º¾ ¾º¾¼ ¼º½½ ½º Ä º ¼º¾¾ ¾º º ¼º¾¼ ¼º¼¼ Å º ¼º½¾ ¾º ¾º ¼º½ ¼º¼¼ ÌÐ ½ ËÙÑÑÖÝ ØØ Ø Ó ØÒÖÞ Øº Ì ÓÐÙÑÒ Ú ÙÖØÓ Û¹ Ò ÑÒÙ Ø ½±¹ÕÙÒØÐ Ó Ø È²Ä Ø ÚÖ ÎÊ Ø ÓÆÒØ ÓÚÖ¹ ØÓÒ Ó Ø ÎÊ Ò Ø ÚÖ Þ Ó Ø ÐÓ ÜÒ Îʺ ÓØ È²Ä Ò ÎÊ Ö Ö¹ÒÓÖÑÐÞ Ò Ù ÛÝ ØØ Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ø È²Ä ½ ÓÖ ÐÐ Ò º ÜÒ ÎÊ ºº Ø ØÑØ Ó Ø ÜÔØ ÓÖØÐÐ Ø Î Ø Ø Î Ø º ÆÓØ ØØ ÓÖ Ø ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ Ø ÜÔØ ÓÖØÐÐ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ¼º ÓÖ Ø ± ÓÒ Ò ÐÚк Ì ÓÑÔÖØÚÐÝ ÐÖ ÚÖ ÐÓ ÜÒ ÎÊ ÒØ Ø ÔÖ Ò Ó ÓÙØÐÖ º ÌÖ ÓÙØ Ó Ø ØÖØÒ Ò ÑÓÖ ØÒ ÓÙÖ ÚÓÐØÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÙÖ ÒÓ ÚÓÐØÓÒ Ø Ðк ÓÖ Ö ÓÒ Ó ÓÒ ÒØÐØÝ Ø ÒÚÙÐ ÒÙÑÖ Ó ÚÓÐØÓÒ Ö ÒÓØ ÖÔÓÖØ Öº Ì Ü ØÓÖÑ Ò ÙÖ ½ Ö ÖÔÖ ÒØØÚ ÓÖ Ø Ø Øº Ì ØÓÖÑ Ö ÖÐÝ ÝÑÑØÖ Û Ò ÐÒ ÛØ Ø ÛÒ Ò ØÐ ½º ÌÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ØØ Ø Ø Ö ØÒÖÞ Ø ÐÖ ÖÒ Ó Ø Ü¹Ü ÓÖ Ò Á ÓÛ Ø ÔÖ Ò Ó ÜØÖÑ ÓÙØÐÖ º Ì Ù Ø Ø Ù Ó ÖÓÙ Ø ØÑØ Ó ÐÓØÓÒ Ò Ðº ÌÓ Ô Û Ù Ø ÑÒ ½ ¼ Ò ØÑØ ÓÖ Ø ÐÓØÓÒ ÔÖÑØÖ Ò Ø ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ ½ Ò ØÑØ Ó Ø Ð ÔÖÑØÖº ÁÒ ÙÖ ½ Ø ¼ ½ ¼¾ ØØ ÒÓÖÑÐ Ò Ø Ù Ø ÑÒ ÖÓÙ Ø ØÑØÓÖ Ó Ø ÑÒ Ò ÒÓÖÑÐÞ ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ ½ ¼ ½ µ ½ ½ ¼¾ ¼ ¼¾ µ ÖÓÙ Ø ØÑØÓÖ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒº ½ ½ ¼ ¼¾ ½ Ø ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ Ó Ø ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ØÖÙ¹ ØÓÒºµ Ì ÑÔÖÓÚ Ø ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÙÐ Ó Ø Ø Ý Ù Ò ØÖÙØÓÒº ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÚÒØ ØØ Ø ÐÖ Ü ÙÖØÓ Ò ÛÒ Ó Ò Á Ù Ý Û ÜØÖÑ ÓÙØÐÖ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒº ÙÖ ¾ ÓÛ Ø ØÑ Ö Ó È²Ä Ò ÎÊ Ó Ø ÐØ Ò ØØÙØ º Ò Ò ÖÓÑ Ò Ò ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÒÓØ Ö ÓÒÐ ØÓ ÙÑ ØØÓÒÖØÝ Ó Ø È²Ä Ò ÎÊ ØÑ Ö º ÀÒ Ø ÙÑÑÖÝ ØØ Ø ÚÒ Ò ØÐ ½ ÛÐÐ Ø ØÓÖÑ Ò ÙÖ ½ Ö ØÓ ÒØÖÔÖØ ÛØ Öº Ò Ò Ú ÔØÙÖ Ó Ø ÓÒ ÖÚØÚÒ Ó Ø ÎÊ ÓÖ Ø ÑÒØÓÒ Ò Ø ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó ØÐ ½º

7 A B D G I K ÙÖ ½ À ØÓÖÑ Ó Ø È²Ä Ò ØØ ÒÓÖÑÐ Ò Ø º Ì ÑÒ Ò ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ø ØØ ÒÓÖÑÐ Ò ØÝ Ö ØÑØ ÖÓÙ ØÐÝ Ý Ø ÑÒ Ò Ø Ðµ ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒº

8 A B P&L and VaR P&L and VaR month month D F P&L and VaR P&L and VaR month month G K P&L and VaR P&L and VaR month month ÙÖ ¾ ÌÑ Ö Ó È²Ä Ò ¹Îʺ Ì ÚÖØÐ ÓØØ ÐÒ ÒÓØ Ø Ø ¾¼¼½¹¼¹½½º ÑÓÒ Ö ØÓ ÑÖ Ø ÚÓÐØÓÒ º

9 Lorenz curve of the average VaR cumulative proportion Gini Index = 0.56 ranking in the sorted set ÙÖ ÄÓÖÒÞ ÙÖÚ Ó Ø ÚÖ ÎÊ Ó ÐÐ Ò º Ì ÐÖ Ø ØÖ Ò Ò ØÖÑ Ó ÚÖ ÎÊ ÔØÙÖ ½± Ó Ø ÖØ ÚÖ ÎÊ º Ø ÖÔØÚ ØØ Ø ÓÛ Ò ØÒ ØÓ ÓÒ ÖÚØÚ Ò Ø Ò ØØ ØÝ ÓÚÖ ØÑØ ØÖ Îʺ Ì ØÖÆ ÐØ ÔÔÖÓ ÖÐØ ØÓ ÓÒ¹ ÐÓ ÙÒØÓÒ ÖÔÓÖØ Ò ØÐ ½º ÀÒ Ø Ø Ø Ó ÒÓØ ÖÓÚÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ø Ø ÓÙØ ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ Ó ÎʹÑÓÐ ÛÓк ÁÒ Ø ÒÜØ ØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ÐÓ Ö ÐÓÓ Ø ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ Ù Ò ÑÓÖ ÔÓÛÖÙÐ ØÓÓÐ º Ï ÓÒÐÙ Ø ØÓÒ ÛØ Ø ÄÓÖÒÞ ÙÖÚ Ò ÙÖ Û ÔØ Ø ÓÒÒØÖ¹ ØÓÒ Ó Ö ÑÓÒ Ø ØÖØÒ Ò Ò Ú ÓÑ ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÖÐØÚ Þ Ó Ø Ò º º ÒÐÝÞÒ ÎʹÓÖ Ø ÓÖ Ò ÁÒÚÙÐÐÝ ÁÒ ØÖ ÔÔÖ ÓÒ Ø ØÒ Ø Ð ÓÑÑØØ ÓÒ ÒÒ ËÙÔÖÚ ÓÒ ½µ ÒÓÙÖ Ò ØØÙØ ØÓ ÔÔÐÝ Ø ØÒ ÔÖÓÙÖ ÝÓÒ Ø Ó¹ÐÐ ØÖÆ ÐØ ÔÔÖÓº ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ñ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÖ ÔÓ Ð Ö ÒÑÒØ º Ì ÔÖÓÔÓ ØÓÓÐ Ú Ò Ù Ý ØÙÒ Ò ØÐØ ĐÙÖ ÒÒÞÒ ØÐ ØÙÒ Ù Ø Òµ Ø ÖÑÒ ÒÐ ÖÙÐØÓÖ ÓÖ ÒØÖØ ÒÒÐ ÖÚ ÙÔÖÚ ÓÒ ÓÖ ÓÙÔÐ Ó ÝÖ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û Ù Ø ØÖÑ ÔÖØÓÒ¹ÖÐÞØÓÒ ÔÖ ÓÖ Ø Ð Ó ÓØ Ø µ Ø µ ÛÖ Ø ÒÓØ Ø ÛÓÐ ÓÖ Ø ØÖÙØÓÒ Ò Ø µ ÔÖÑØÖ ØÖÓ ºº ÕÙÒØÐ ÓÖ Ø ØÖÙØÓÒ ÛÓÐ µº Ì ÙÑÑÖÝ ØØ Ø ÖÓÑ ØÓÒ ¾ Ú ÖÔØÓÒ Ó Ø ÔÖØÓÒ¹ÖÐÞØÓÒ ÔÖ Î Ø Ø µº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÐÙØ Ø ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ ÓÎÊ ÑÓÐ Û ÒØÖÓÙ ØØ ØÐ ÑÓÐ ØØ ÐÐÓÛ ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ ØÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø ÔÖØÓÒ¹ÖÐÞØÓÒ ÔÖ Ø Ø µº Ì ØÑ ÔÐÓØ ÔÐÝ Ò ÙÖ ¾ ÓÛ ØØ ÒØÖ Ó Ø ØÑ Ö Ø ÒÓÖ Î Ø Ö ØØÓÒÖݺ ÓÖ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó ÓÖ Ø ÑÓÐ Ø ÒØÙÖÐ ØÓ ÐÓÓ ÓÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì Ù ØØ Ø ØÑ Ö Ì Ø µî Ø µ ÒÖÐÝ ØØÓÒÖݺ ÁÒ Ø ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÓÖ Ø

10 ÚÐÙØÓÒ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ì Ø Ø µ Ø Ø µ ¾µ Ù ØÖØÒ ÔÓÒغ ÓÖ Ø Ý ØÑ ÓÒ Ö ÓÓ Û ½ Ôº¾½µ Ø ÚÐÙ Ø Ø µ Ö ÒÔÒÒØ Ò ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÙØ ºº Ø Ø µí¼ ½ º Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÓÒÔØ ÛÐйÐÖØÓÒ Ò Ö ÒÑÒØ Ö ÓÐÙØÓÒµ Ù Ò Ø ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÛØÖ ÓÖ ØÒ ÅÙÖÔÝ Ò ÏÒÐÖ ½ ½¾µ Ò ÓÖ Ø ÓÒØÓÒ Ø Ø µ ͼ ½ ÒØÐÐÝ ÑÒ ÛÐйÐÖØÓÒ Ò Ø ØÑÔÓÖÐ ÒÔÒÒ Ó Ø Ø µ ÖÐØ ØÓ Ö ÒÑÒØ Û ½ ËÐÐÖ¹ÅÓ ÛØ ½ µº ÏÐ Ø Ò ÔÖÓÔÓ ÖÓÛØÞ ¾¼¼¼µ ØØ Ò ÓÙÐ ÖÔÓÖØ Ø ÖÐÞ ÔÖÓÐØ Ø Ø µ ØÓ Ø ÙÔÖÚ ÓÖÝ ÙØÓÖØ Ø ÙÖÖÒØ ÖÙÐ ÓÒÐÝ ÖÕÙÖ Ø ÖÔÓÖØÒ Ó Ø Ò Î Ø ½ ¼¼½µº Ì ÓÖ Ø ÚÐÙØÓÒ Ø ØÒµ Ð ÓÛÒ Ò Ø Ð ÑÒÑÒØ Ò Ò ØÖÑ Ó Ø ÎʹÜÔØÓÒ Ì Î Ø Ø µ½ ÎØ Ø µ Ì ÖÛ Ó Ø ÔÔÖÓ Ö Ù Ý ÃÙÔ ½µº Ë Ð Ó ÄÓÔÞ ½µ Ò ÂÓÖÓÒ ¾¼¼½ ÔØÖ µº ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ù Ø Ò ÔÔÖÓ ØØ Ö Ø Ô ØÛÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖ ÒØ Ý Ø ÔÖØÓÒ¹ÖÐÞØÓÒ ÔÖ ¾µ Ò µº ÁÒ Ø ÐعÒÓÖÑÐ Ê ÅØÖ ÖÑÛÓÖ Ø ÎʹÓÖ Ø Î Ø ÖÐØ ØÓ Ø ÓÖ Ø Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ø È²Ä Ø Î Ø Þ Ø ÛÖ Þ Ø ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ±¹ÕÙÒØÐ Þµ ¼º ÖØÙÖÒ Ö Ò Ê Ø Ì Ø Î Ø µþ Ø Î Ø µ ÌÖ Ø ØÒÖÞ µ ÄÓÒÖ ØÝ ½ ÔØÖ ½½µ Ò Ö ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ÙÒÖ Ø Ô ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ Ó Ø ÐعÒÓÖÑÐ ÔÔÖÓº Ì ÒØÓÒ µ Ó ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ù ÙÐ ÚÒ µ ÒÚк ÖÓÖÓÙ Ù Ø ØÓÒ Ó Ø ØØÑÒØ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÔÖÓ ÔÖÓÚ Ò Ø ÔÔÒܺ Ì ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ ÔÖÓÚ Ø Ó Ø ÓÖ Ø ÚÐÙØÓÒ Ò Ø ÔÔÖº Ï ÐÐ ÎÊ ÓÖ Ø Ý ØÑ ÛÐÐ¹Ú Ê Ø ¾Í ÛÖ Í Ø ¹ÒÓÖÓÓ Ó Ø Ø Ó Ù Ò ØÖÙØÓÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ ØÒ Ò Ø Ø Ó ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Í ÙÔ Üµ ¾ µ ܵ Ô¾ Ê ¾ ¾ ¼ ½µ Ü µ ÆÓØ ØØ ÛÐÐ¹Ú ÒÓØ ØÓ ÒØÖÔÖØ ÚÓÖÐ ÖÓÑ ÙÔÖÚ ÓÖÝ ÔÓÒØ Ó ÚÛº ÁØ ÖØÖ ØÒ ÓÖ ØÖØÐ ÖÓÑ ØØ ØÐ ÔÓÒØ Ó ÚÛº

11 ÓÖ ÓÑ Ü ÑÐÐ ÔÖÓÐØÝ Ý ±º ÆÓØ ØØ Ø ÑÔÖÑØÖ ÑÓÐ ÒÓÛÒ ÀÙÖ³ ÖÓ ÖÖÓÖ ÑÓÐ Ò Ø ÐØÖØÙÖ Ó ÖÓÙ Ø ØØ Ø ½ µ ¾ µ À ¾ Ê ¾ ¾ ¼ ½µ µ ÛÖ À Ò ÖØÖÖÝ ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ò ÑÔÓÖØÒØ Ù ØÓ Í º ÁÒ Ø ¾ ØÒ Ü Ø Ò À Ù ØØ ½ µ ¾ µ Àº ÌÒ Ø ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ ØÒ ØÛÒ Ø ØÖÙØÓÒ Ò ¾ µ ¾ µµ ÙÔ Üµ Ü¾Ê ¾ µ ܵ ÙÔ À ܵ Ü¾Ê ¾ µ ܵ À ¾ µµ ÁÒ ØÖÑ Ó Ø È¹È ÔÐÓØ Ó Ò Ø ÒÓÖÑÐ Û ÔÐÓØ Üµ Ò Ø ¾ µ ܵ ÓÖ Ü ¾ Ê Ø ÑÒ ØØ Ø ÖÔ ÚÖØÐÐݵ ÛØÒ Ò ¹Ò Ó Ø ÓÒк ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÒÝ ÔÓÒØ ÛØÒ ØØ Ò Ò Ö Ý Ø ÖÔ Ó ØÖÙØÓÒ ¾Í º Ì Ù Ò ØÖÙØÓÒ ÛØ ÖÓÙ ØÐÝ ØÑØ ÔÖÑØÖ Ø Ý Ýµ ÖÑÖÐÝ ÛÐÐ ØÓ Ø ÒØÖ Ó ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ê Ø ÙÖ º Ì È¹È ÔÐÓØ Ò Ø ÒÓÖÑÐ ÙÖ µ Ð Ó ÓÛ ØØ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ö ÖÐØÚÐÝ ÐÓ ØÓ ÒÓÖÑÐ Ò Ø Ò ØØ ØÝ Ö Ò Ø Ð Í ÛØ ¼¼º ÁÒ Ø Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ Ó ÐÐ Ò Ö Ò Ø Ð ºµ Ì È¹È ÔÐÓØ Ò Ø ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ ØÒµ Ó ÒÓØ ØØ ÐÖ ÚØÓÒ ÖÓÑ ÒÓÖÑÐØÝ ÐÓÒ ØÝ ÔÔÒ ÛØ ÑÐÐ ÔÖÓÐØ º ØØÖ ÔØÙÖ Ó Ø Ø Ò Ø ØÐ ÔÖÓÚ Ý Ø É¹É ÔÐÓØ Ó Ò Ø ÒÓÖÑÐ Û ÔÐÓØ ½ ص Ò Ø ½ ¾ µ «µ ÓÖ «¾ ¼ ½µ ÙÖ º ÒÓØÖ ÔÐÝ ÛØ ÑÔ ÓÒ Ø ØÐ Ø ÓÜÔÐÓØ ÙÖ º ÒÓ Ø ØØ ÐÐÙ ØÖØ ÖÐ Ò¹µ ÔÒÒ Ó Ê Ø Ö ÔÖÓÚ Ý Ø ÙÑÙÐØÚ ÔÖÓÓÖÑ ÔÔÐ ØÓ ÓØ ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ò ØÖ ÓÐÙØ ÚÐÙ º ÜÔØ ÙÖ ÓÛ ØØ ØÖ ÒÓ Ò ÒØ ÙØÓÓÖÖÐØÓÒ Ò Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ö º ÍÒÐ Ø ÓÐÙØ ÖØÙÖÒ Ó ÑÒÝ ÒÒÐ ÙÖØ Ø ÓÐÙØ ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ó Ø ÒÒ ÓÓ ÓÛ ÒÓ ÑÖ ØÖÓ ØØÝ ÙÖ º ÈÓ ÐÝ Ö ÓÒ Ö ØØ Ø Ò ³ ÎʹÓÖ Ø Ù ÙÐÐÝ ÔÖØ ÓÑ Ó Ø ØÖÓ ØØÝ Ó ØÖ È²Ä¹ Ö º ÒÓØÖ ÔÓ Ð Ö ÓÒ ÓÙÐ ØØ Ø Ö ÓÒØÖÓÐ ÐÑØ Ý ØÑ ÐØÖ ÓÙØ ÓÑ Ó Ø ØÖÓ ØØÝ Ó Ø ÓÖÒÐ ÖØÙÖÒ º Ì Ø Ó ÛÐÐ¹Ú ÎʹÓÖ Ø ÓÒØÒ ÓÖ Ø ØØ ÖÓ ÐÝ ÓÚÖ¹ ÓÖ ÙÒÖ ¹ ØÑØ Ø Ö ÔØÚ ÕÙÒØк ÍÒÖ Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ö ººº ØÒÖ ÒÓÖÑÐ Ø ÒÚÖ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ê Ø Ò ÒØÖÔÖØ Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖº Ì ÐÖÖ Ø Ø ÑÓÖ Ø Ò ÓÚÖ ØÑØ Ø Îʺ Ï ÛÐÐ ÐÐ ÓÖ Ø ÛÐйÐÖØ Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ÕÙÐ ÓÒ º ÁÒ Ø Ó ÐÓÓÒ ÓÒÐÝ Ø Ø ÑÔÖÐ ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ê Ø ÓÒ Ò ÐØÖÒØÚÐÝ Ì ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ÒÓØÓÒ Ó ÛÐйÐÖØÓÒ Ò Ø ÒØÓÒ Ò Ø ÓÖ Ø ÚÐÙØÓÒ ÐØÖØÙÖ Ò Ñ ÖÓÖÓÙ Ò ÑÓÖ ÒÖÐ ØØÒ ØÒ Ø ÐعÒÓÖÑÐ ÑØÓ Û ÜÔÐÒ Ò ÔÔÒÜ º

12 A B D G I K ÙÖ À ØÓÖÑ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ò ØØ ÒÓÖÑÐ Ò Øݺ Ì ÑÒ Ò ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ø ØØ ÒÓÖÑÐ Ò ØÝ Ö ØÑØ ÖÓÙ ØÐÝ Ý Ø ÑÒ Ò Ø Ðµ ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒº ½¼

13 A B empirical probabilities D=0.028 empirical probabilities D=0.038 theoretical probabilities theoretical probabilities D G empirical probabilities D=0.051 empirical probabilities D=0.034 theoretical probabilities theoretical probabilities I K empirical probabilities D=0.033 empirical probabilities D=0.029 theoretical probabilities theoretical probabilities ÙÖ È¹È ÔÐÓØ Ó Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ò Ø ØÒ¹ Ö ÒÓÖÑÐ ÓØØ ÐÒµ Ò ØØ ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ Ø ÓØØ ÐÒµº Ì ÑÒ Ò ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ø ØØ ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ Ö Ó Ò ØÓ ÑÒÑÞ Ø ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ ØÒ ØÓ Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÙÒ¹ ØÓÒº ØØ ÑÒÑÐ ØÒº Ì ÐÒ Ö Ø ÒÚÐÓÔ Ó ÐÐ ØÖÙØÓÒ Ò Ø ±¹ÒÓÖÓÓ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ ØÒº ½½

14 A B sample quantiles sample quantiles theoretical quantiles theoretical quantiles D G sample quantiles sample quantiles theoretical quantiles theoretical quantiles I K sample quantiles sample quantiles theoretical quantiles theoretical quantiles ÙÖ É¹É ÔÐÓØ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒº Ì ÓØØ ÐÒ ÒÓØ Ø ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ Ø ÓÐ ÐÒ ÒÓØ Ø ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ ÛØ ÑÒ Ò ÚÖÒ ØÑØ ÖÓÑ Ø ÑÔÐ Ò Ø ÑÐÐ ÖÐ ÖÔÖ ÒØ Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒº ½¾

15 A B C D E F G H I J K L M ÙÖ ÓÜÔÐÓØ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒº Ì ÓÜ ÓÛ Ø ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ Ò Ø ÑÐ ÐÒ Ø ÑÒº Ì Û Ö Ö ÖÛÒ ½º ØÑ Ø ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ ÛÝ ÖÓÑ Ø Óܺ ÒÝ ÔÓÒØ ÙÖØÖ ÛÝ ÓÛÒ ÒÚÙÐÐݺ ÐÓÓ Ø «ÖÒØ ØÑØ ½ Ì ½Ô Ô Êµ Ê Ø Ô Ô µ Ì Ø½ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ê Ø ÓÖ ÔÓÛÖ Ô¼º Ô Ø ÓÒ ØÒØ Ô Ô µ ½Ô ÛØ Ò ØÒÖ ÒÓÖÑкµ Í Ò ÑÐÐÖ ÔÓÛÖ Ô¾ Ú ÑÓÖ ÖÓÙ Ø ØÑØ ØÒ Ø Ù ÙÐ ØÑØ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒº Í Ò ÐÖÖ ÔÓÛÖ Ô¾ Ú ØÑØ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ ØØ Ö ÑÓÖ Ò ØÚ ºº ÑÓÖ ÔÒÒØ ÓÒ Ø ÜØÖÑ ÚÐÙ Ó Ê Ø ØÒ Ø Ù ÙÐ ØÑØ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ô ¾µº Ý ÐÓÓÒ Ø Ô Öµ ÓÖ «ÖÒØ ÔÓÛÖ Ô ÓÒ Ò Ó ÖÚ ÛØÖ Ò Ö ÛÐйÐÖØ Ø Ø ÒØÖ ÓÖ Ø Ø ØÐ Ö ÔØÚÐݺ ÌÐ ¾ ÓÛ ØÑØ Ó Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ÛÐÐ Ô¹ÚÐÙ ÖÓÑ Ø ØÒ Ø ÝÔÓØ ØØ Ø ØÓÖ ÕÙÐ ½º Ì Ö ÙÐØ Ö ÙÖØÖ ÐÐÙ ØÖØ Ý ÙÖ ½¼ ÆÓØ ØØ Ø ÚÖÓÙ «ÖÒØ Ô Öµ Ö ØÑØ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ó Ê Ø ÓÒÐÝ Ø Ê Ø Ö ÔÔÖÓÜÑØÐݵ ººº ØÒÖ ÒÓÖÑк ÇØÖÛ µ ÔÖÓÚ ØÑØ Ó Ð ÚÖ ÓÒ Ó «ÖÒØ ÑÓÑÒØ Ó Êغ ½

16 A frequency B frequency D G frequency frequency I K frequency frequency ÙÖ ÙÑÙÐØÚ ÔÖÓÓÖÑ Ó ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ º ÏØ ÒÓ Ö¹ ØÖÞ Ý ÕÙÐ ÔÖÓÐØ ÓÖ ÐÐ ÖÕÙÒ Û ÓÛ ØÖØ ÐÒ Ò Ø ÙÑÙÐØÚ ÔÖÓÓÖѺ ±¹ÓÒ Ò Ò Ö ÚÒ ÓÖ Ø ÒÙÐÐ ÝÔÓØ Ó Ù Ò ÛØ ÒÓ º ½

17 A frequency B frequency D G frequency frequency I K frequency frequency ÙÖ ÙÑÙÐØÚ ÔÖÓÓÖÑ Ó ÓÐÙØ ÚÐÙ Ó ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ º ½

18 Ô¼º Ô½ Ô¾ ½¼ ½½ ½¼ ¾½¾ ¾¼ ½ ½ ½ ¾ ½ ½¼ ½¼ ½¾ ¼¾ ¼ ¼½¼ ½½ ½½¾ ½¼ ¼ ¼ ¼¼ À ½¼ ½¼ ¼¼ Á ¼ ½ ¼¼ ¼  ½ ½¼ ½¾ à ½¼¼ ¼¾ ¼ Ä ½ ½ ½¾ Å ½½ ½½½¼ ½¼¼ ÌÐ ¾ ÊÓÙ Ø Ò Ò ØÚ ØÑØ Ó Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖº Ì Ø¹ ÑØ ½ Ô Öµ ÕÙØÓÒ µµ Ó Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ ÔÓÛÖ Ô ¾ ¼ ½ ¾º Ô¹ÚÐÙ ÓÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÙÐÐ ÝÔÓØ ØØ Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ÓÒ ºº ØØ Ø Ê Ø Ö ØÒÖ ÒÓÖÑе Ö Óѹ ÔÙØ Ý ÅÓÒعÖÐÓ ÑÙÐØÓÒº ËÒ Ò Ø Ø ±¹ÐÚÐ ÓÛÒ Ý ÓÒ ØÖ Ò Ò Ò Ø Ø ½±¹ÐÚÐ ÛØ ØÛÓ ØÖ º ÓÛÒ Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ØÑØ ÛØ Ø ÑÔÖÐ ØÒÖ ÚØÓÒ Ô ¾µ Ò Ø ÒØÖÕÙÖØÐ ÖÒ Ö ÔØÚÐݺ ÆÓØ ØØ Ò Ò Á Ö ÓÒ ØÒØÐÝ ÙÒÖ ØÑØÒ Ø Îʺ Ð Ó ÒÓØ ØØ ÐÐ Ò Ö ÐÓ ØÓ Ø ÐÒ ÛØ ÐÓÔ ¼º Ò ÒØÖÔØ ¼º Ì ÑÒ Ö Ø ØØ Ø ØÖÙØÓÒ Ó ØÖ ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ú ÐØÐÝ ÚÖ ØÐ ØÒ Ø ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒº ËÓÒ Ø ØÑØ Ó Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ÔÒ ÓÒÐÝ ÑÓÖØÐÝ ÓÒ ÓÛ ÖÓÙ ØÐÝ Ø ØÑغ Ì ÐÓÐ ÚÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÚÐÙ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ ØÑØ Ó Ø ÒÚÖ Ó Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ Ù Ò Ô ½µ Ò ÙÖ ½½ ÓÛ ÓÒÐÝ ÑÓÖØ ÚÖØÓÒ Ò ØÑ ÜÔØ ÓÖ ÓÑ ÙÒÔÖØ ÓÐÙØ ÖØÙÖÒ Ó Ò Ò Áº ÁÒ ÙÑÑÖÝ Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ö Ó ÐÐ ØÖÒ ÓÓ Ö ÖÑÖÐÝ ÐÓ ØÓ Ò ÛÐÐ¹Ú Ò Ò Ø ØÓÒº Áºº ØÝ Ö ÐÓ ØÓ ÒÓÖÑÐ Ò Ø Ò Ó Ø ÃÓÐÑÓÓÖÓÚ ØÒ Ò ØÖ Ö ÒÓ ÓÚÓÙ ØÑÔÓÖÐ ÔÒÒ º Ì Ò ØÖ ÓÒØÖ Ø ØÓ Ø ÓÒÐÙ ÓÒ ÖÛÒ Ý ÖÓÛØÞ Ò Ç³ÖÒ ¾¼¼¾µº ÌÝ ÓÛ ØØ Ø ÎʹÓÖ Ø Ó Ø Ü ÍË Ò ÓÒ Ö Ö ÒÖÓÖ ØÓ ØØ Ó ÑÔÐ ÖÙ¹ ÓÖÑ ÑÓÐ ºº ÙÒÚÖØ ØÑ Ö ÑÓÐ ÔÔÐ ÖØÐÝ ØÓ Ø ÒÚÙÐ È²Ä Ö º ÌÖ ÓÒÐÙ ÓÒ ØØ Ø Ò ³ ÓÖ Ø ÒÓØ ÕÙØÐÝ Ö Ø Ò Ò È²Ä ÚÓÐØÐØݺ Ì ÓÒÐÙ ÓÒ ÖÓÑ Ø ÑÔÖÐ ÚÒ ÔÖ ÒØ Ò Ø ØÓÒ ÓÛÚÖ ØØ Ø ÎʹÓÖ Ø Ó Ø ÓÒ Ö ÖÑÒ Ò Ö ÒØÐÐÝ ÇÃ Ø ÓÒ ÖÚØÚ ÎʹÓÖ Ø Ó ÑÓ Ø Ò Ò ÓÖÖØ Ý ÑÔÐÝ Ö¹ÐÖØÒ ØѺ ÅÙ Ó Ø ÒÓÒ¹ÒÓÖÑÐØÝ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ ØÖÙØÓÒ Ò Ø ÚÛ Ó Ø Øй Ò ØÚ ÖÔ ÙÖ µ Ò ØÖ ØÓ Ø ÒØÐÐÝ ÙÒÔÖØÐ ÚÒØ Ò ËÔØÑÖ ¾¼¼½ ÙÖ ½½µº ½

19 B usual estimate E I GK M H F J D A C L robust estimate ÙÖ ½¼ ËÒ ØÚ Ò ÖÓÙ Ø ØÑØ Ó Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ØÑØ ÛØ Ø Ù ÙÐ ØÑØ Ó Ø ØÒÖ ÚØÓÒ Ô ¾µ Ò Ø Ò¹ ØÖÕÙÖØÐ ÖÒº Ò ØÓÛÖ ÒÓÖØ Ø ÓÚÖ ØÑØ ØÖ Îʺ Ò ØÓÛÖ ÓÙØ Ø Ú ÓÙØÐÖ ÓÖ ÚÝ ØÐ º Ì Ð ÐÒ ÖÔÖ ÒØ Ø Ø ÐÒÖ Ø ÛØ ÒØÖÔØ ¼º ÁØ ÐÓÔ ¼º º ÒÐÝÞÒ È²Ä ËÖ ÓÖ ÐÐ Ò ËÑÙÐØÒÓÙ ÐÝ Ì ÒÐÝ Ó Ø ÑÓÐ ÕÙÐØÝ ÓÖ Ò ÒÚÙÐÐÝ Ú Ø ÙÔÖÚ ÓÖ ÑÔÓÖØÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒÖÒÒ Ø ÙÔÖÚ ÓÒ Ó Òº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ø ÒÐÝ Ó ÖÓ ¹ ØÓÒÐ ÒØÖÖÐØÓÒ Ó Ø Ò ºº Ó¹ÑÓÚÑÒØ Ø Ð Ø ÑÔÓÖØÒØ Ù Ø ÐØ ÓÒ Ø ÔØ Ó Ý ØÑ Ö º ÖÓÑ Ø ÖÙÐØÓÖ³ ÔÓÒØ Ó ÚÛ ØÛÓ ÚÖ ÒÖÓ Ö ÑÔÓÖØÒغ Ì Ö Ø ÛÒ Ø ÖÙÐØÓÖ³ ÔÓÖØÓÐÓ ÒÓØ ÛÐйÚÖ Ò Ø Ò ØØ ÐÐ ÔÓÖØÓÐÓ Ú ÑÐÖÐݺ ÑÓÖ Ô ÛÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ú ÑÐÖÐÝ Ò ÔÖÓ Ó ØÖ º Ì ÓÒÓÑ ÖÐÚÒ Ó Ø È²Ä Ö ÓÑÒØ ØØ Ó Ø ÎÊ ÒÙÑÖ º ÀÒ Û ÔÖÓÖÑ ÓÙÖ ÖÓ ¹ ØÓÒÐ ÒÐÝ ÖÓÑ È²Ä ÔÓÒØ Ó ÚÛº ÒØÙÖÐ ÔÓÒØ ØÓ ØÖØ ÛØ Ø ÐÙÐØÓÒ Ó ÓÖÖÐØÓÒ Ýº Ø ØÐ ÓÖ ÖÓ ÓÖÖÐØÓÒ ÕÙÐÝ Ø ÙÒÑÒÐ ÓÖ ÐÖÖ ÒÙÑÖ Ó Ò º ÁÒ Ø Ó ÐÓÓÒ Ø Ñ Ñ ½µ¾ ÖÓ ÓÖÖÐØÓÒ Ø ÑÝ ÑÓÖ Ù ÙÐ ØÓ ÐÓÓ Ø Ø Ñ ½ ÓÖÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ÒÚÙÐ È²Ä Ö Ò Ò ÖØ È²Ä¹ Ö º Ì ÒØØÝ Ñ ½ ÓÚ µóú Ñ ½ µóú µ ÚÖ µ ÑÓØÚØ ØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÚÖÒ ÓÚ È µ Ø ÓÚÖÒ ÛØ Ø ÙÑ Ó ÐÐ È²Ä Ö ÓÑÒØ Ý Ø Ð Ø ÚÖÒµ ØÖÑ ÓÖ ÐÖ Ò º ½

20 A B date date D G date date I K date date ÙÖ ½½ ÄÓÐ ØÑØ Ó Ø ÒÚÖ ÖÐÖØÓÒ ØÓÖº Ì ÓØ ÓÛ Ø ÓÐÙØ ÚÐÙ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ö Ø ½ Ö Ð Ù ØØ ØÝ Ò ÚÛ ØÑØ Ó Ø ÒÚÖ ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ÙÒÖ Ø ÒÓÖÑÐØÝ ÙÑÔØÓÒº Ì ÓÖÞÓÒØÐ ÐÒ ÓÛ Ø ÓÚÖÐÐ ÚÖ Ò Ø ÓØÖ ÐÒ ÐÒ ¼¹Ý ÚÖ Ó Ø ÚÐÙ Ö Ø ½ º Áºº Ø ÓÖÞÓÒØÐ ÐÒ ÓÛ Ø ÒÚÖ Ó Ø ØÑØ ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ ÚÒ Ò Ø ÓÐÙÑÒ Ô ½ Ó ØÐ ¾º ½

21 ÈÖ ÓÒ ÓÖÖº ËÔÖÑÒ ÓÖÖº ¼½½ ¼¼¼ ¼¾¼ ¼½ ¹¼½¼¾ ¹¼¼ ¼¾ ¼ ½ ¼¼½ ¼½¼ ¼ ¼ ¼¾¾ ¼¾½ À ¹¼½½ ¹¼¼ Á ¼ ¼  ¼¾½ ¼½ à ¼¾ ¼½ Ä ¼ ¾ ¼¾¼ Å ¼¾ ¼¾ ÌÐ ÄÒÖ Ò ÖÒ ÓÖÖÐØÓÒ ØÛÒ ÒÚÙÐ Ò ³ È²Ä ÛØ Ø ÙÑ Ó Ø È²Ä Ó ÐÐ ÓØÖ Ò º Ì ØÐ ÓÛ ÈÖ ÓÒ³ ÐÒÖ Ò ËÔÖÑÒ³ ÖÒ ÓÖÖÐØÓÒ º Ì Ò Ò Ò ØÖÑ Ó Ø ÒÙÐÐ ÝÔÓØ Ó ÞÖÓ ÓÖÖÐØÓÒ ÑÖ ÛØ ÓÒ ÓÖ ØÛÓ ØÖ ÓÖº ÖÓÑ ØÐ Û ÓÒÐÙ ØØ ÓÒÐÝ Ò À ÒÓØÐÝ ÒØÚÐÝ ÓÖÖÐØ ÛØ Ø Ö Ø ÙØ Ø ÒÓØ Ò ÒØ Ø Ø ±¹ÐÚк ÁØ ÙÖØÖ ØÐÐ ØØ Ò Ò Ö ÒÓØ Ò ÒØÐÝ ÓÖÖÐØ ØÓ Ø Ö Øº ÐÐ ÓØÖ Ò Ú ÑÓÖØ ÙØ Ò ÒØÐÝ ÔÓ ØÚ ÓÖÖÐØÓÒ ÛØ Ø Ö Øº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÙÒÖ ØÒ Ø ÓÑÑÓÒ ÑÓÚÑÒØ Ó Ø ØÑ Ö Ó È²Ä Ò ÖÐ ÑÓÒØÖÝ ØÖÑ Û ÔÖÓÖÑ ÔÖÒÔÐ ÓÑÔÓÒÒØ ÒÐÝ ºº Ò Ò ÚÐÙ ¹ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó Ø ÓÚÖÒ ÑØÖÜ Ó È²Ä º Ì Ö ÙÐØ ÓÛ ØØ ½µ ÐØÓÙ Ø ØÖ Ø Ò ÓÑÒØ Ø ÔÖÒÔÐ ÓÑÔÓÒÒØ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó È²Ä Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓÖ ÓÒÐÝ ÜÔÐÒ ± Ó Ø ÚÖÒ Ø ÓÒ ¾± Ò Ø ØÖ ½ ± Ò ¾µ Ø ÓÑÒÒØ ØÓÖ Ø ÑÒÒ Ø Ò ÑÓÚ Ò Ø Ñ ÖØÓÒº «ÖÒØ ÕÙ ØÓÒ ÛØ ÔÓ Ð ÜÔÐÒØÓÖÝ ÚÖÐ ÓÖ ÜÔÐÒÒ Ø Ó¹ÑÓÚÑÒØ Ó ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Öº ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ Û ÔÖÓÖÑ Ò Ò ÚÐÙ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó Ø ÓÖÖÐØÓÒ ÑØÖÜ Ó ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ º ÁØ ÓÛ ØØ Ø ÓÑÑÓÒ ÑÓÚÑÒØ Ó ÖØÙÖÒ ÖÑÖÐÝ ÚÖ Ò Ø Ò ØØ Ø ØÖ ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓÖ ØÓØÖ ÜÔÐÒ ÓÒÐÝ ± Ó Ø ÚÖÒ ¾¾± ½± Ò ½½± µ Ò ØÖ ÒÓ ÓÑÒÒØ ØÓÖº ÒØÙÖÐ ÛÝ ØÓ Ñ ÙÖ Ø Ö Ó ÚÖ ØÓÒ ØÖÓÙ Ø ÖØÓ Ó Ø ÚÖÒ Ó Ø ÓÑÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ò Ø ÙÑ Ó Ø ÚÖÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒÒØ ÈÑ ½ Á Ø È Øµ ¾ Ñ ½ Ø µ¾ Á Û ÖÔÐ Ò ÈÑ ½ Á Ø Ê Ø È Î Ñ ½ Ê Ø Î Ø µ ¾ Ø µ¾ µ ½

22 Ø ØѹÔÒÒØ ÎØ Ý Ø ÚÖ Î Ò Ò Û Î È Ñ ½ Î ØÒ Û Ø ÈÑ ½ Á Ø Ê ØÎ µ È ¾ Ñ ½ Ê ØÎ µ ¾ ÈÑ ½ Ê Ø È Û µ ¾ Ñ ½ Ê Ø Û µ ¾ Û Ò Ø ÓÒØÜØ Ò ÒØÖÔÖØ Ò ÒÜ Ó Ó¹ÑÓÚÑÒغ ÁØ ÓÙÒ ÐÓÛ Ý ÞÖÓ Ò ÓÚ È ÓÐÐÓÛ º Á Ø Ò ³ ȲĹ Ö ÛÓÙÐ ÓÐÐÒÖ ºº Ø Ñ Û Ø ÛØ Ø ½ ½ ØµÛ ¼µ ØÒ Á Ø È ½ Û¾ º Ì ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÓÒ Á ÔÒ ÓÒ Ø Þ ØÖÙØÓÒ ÑÓÒ Ò Ò Ð Ò Ø ÒØÖÚÐ ½Ñ º ÓÖ Ø ½ Ò ÙÒÖ ÓÒ ÖØÓÒ Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÓÙØ ¾ ÛÒ Û ØÒ ØÓ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ÚÖ ÎÊ Ó Ò º Á Ø Ò ³ ȲĹ Ö ÛÓÙÐ ØÓ ØÐÐÝ ÒÔÒÒØ ØÒ Á Ø ½º Ì ÓØÖ ÜØÖÑ ÓÙÖ ÛÒ Ø Ò ³ ØÖÒ ÛÓÙÐ ÞÖÓ ÙÑ Ñ ºº ÈÑ ½ ¼ Ò ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Á Ø ¼º ÁÒ ÙÑÑÖÝ Á Ø ½ ØÒ ÓÖ ÔÓ ØÚÐÝ ÓÖÖÐØ È²Ä Á Ø ½ ÓÖ ÒÓÖÑÐ ÚÖ ØÓÒ Ò Á Ø ½ ÓÖ Ø ÔÖØÐ Ó«ØØÒ Ó Ö ÝÓÒ ÒÓÖÑÐ ÚÖ ØÓÒº ÙÖ ½¾ ÓÛ ØØ ÐÓÐ ØÑØ Ó Á Ø Ö ÓÚ ½ ÑÓ Ø Ó Ø ØÑ ÙØ ÛÐÐ ÐÓÛ Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ¾ º Ì ÖÑØ ØÓ ÑÖØ ÑÓÚÑÒØ Ò ËÔØÑÖ ¾¼¼½ Ñ ØÓ Ú ÓÑ ÑÔØ ÙØ Ø ÒÖ Ò ÑÙѹØÖÑ ÒØÖ Ø ÖØ ÒÒÒ Ò ÇØÓÖ ÐÓØ ÑÓÖº ÁÒ ÓÙÖ ÚÛ Ø ÒÜ Ó Ó¹ÑÓÚÑÒØ ÓÛ ØØ Ø ÔÓÖØÓÐÓ Ó Ø ÖÑÒ ÖÙÐØÓÖ ÕÙØ ÛÐйÚÖ Ò ÒÖк ÁÒ ÔÖÓ Ó ØÖ Ø ÒÜ ÒÖ ÙØ ÓÒÐÝ Ý ØÓÖ Ó ÓÙØ ØÛÓ Û ÐÒ ÙÔÔÓÖØ ØÓ Ø Ð ØÝ ØÓÖ ØÖº ÙÖ ½¾ Ù Ø ØØ Ò Ø ÐØØÖ ÔÖØ Ó Ø ÝÖ ¾¼¼½ ØÖ Û ÓÑÑÓÒ ØÖ ØÓÖº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ò ØÖ Û Ú ØÓ ØÒÙ ØÛÒ ØÖ ÚÖÐ ØØ Ñ ÙÖ ØÖ Ò ØÖ ÚÒØ ØØ ÒÓØ ÔÖÓ Ó ØÖ º ÓÒ Ö Ø ÖØ ØÖ Ò Ò ØÖÑ Ó Ü ÐÓ Ä Ø µ Ñ ½ Ø Î Ø µ Î Ø Ñ ½ Ø Î Ø µ ÛÖ ÓÒ ØÒØ ØÖ ÓÐ Ò Ü ÑÜ ¼Üµ ÒÓØ Ø ÔÓ ØÚ ÔÖغ ÆÓØ ØØ Ø ÖØ ØÖ Ò ØÖÑ Ó Ü ÐÓ ÑÓÒØÖÝ ÙÒغ Ä Ø ½µ Ø ÙÑ Ó Ü ÐÓ Ø Ø ÎʹÐÚÐ Ò Ä Ø ¼µ Ø ÙÑ Ó ÐÓ º ÚÒ Ø ÒÓØÓÖÓÙ ÙÒÔÖØÐØÝ Ó ÒÒÐ ÑÖØ ÖØÙÖÒ ÜØÖÑÐÝ ÔÖÓ Ø ÓÖ ÓÑ Ò ÑÝ Ð Ó ÔÓÒØ ØÓ ØÖ º ÀÒ Ø ÖØ ØÖ Ò Ò ØÖÑ Ó Ü ÔÖÓ Ø Ø µ Ñ ½ Ø Î Ø µ Î Ø Ñ ½ Ø Î Ø µ ÑÝ Ð ÓÒØÖ ØÒ ØÓ ÐÓÓ Øº ÁÒ Ø Ò Ó Ø ÓÒ Ø ÓÙÒØÖ ÔÖØÝ ÜÔÓ ÙÖ Ó Ò Ò Ò ÒÐÝ Ó ÓÒØÓÒ Ö ÓÒ Ù Ø ÓØ Ä Ø µ Ò Ø µ Ö ØÖ ÚÖÐ ØØ ÙÔÖÚ ÓÖÝ ÙØÓÖØÝ ÑØÛÒØ ØÓ ÑÓÒØÓÖº Ì ÐÒ Ò Ø ØÛÓ ÙÔÔÖ ÖÔ Ó ÙÖ ½ ÓÛ ¾¹Û ÚÖ Ó ÖØ ØÖ ÓÖ Ø ØÖ ÓÐ ¼ ¼ Ò ½º Ì Ô ÓÛ Ø Ü ÐÓ Ø Ø ½¼µ ½½µ ¾¼

23 ÙÖ ½¾ Å ÙÖ Ó Ó¹ÑÓÚÑÒغ Ì ÖÔ ÓÛ Ø ÐÓÐ ÓÐ ÐÒµ Ò ÐÓÐ ÓØØ ÐÒµ ØÑØ Ó Ø ÒÜ Ó Ó¹ÑÓÚÑÒغ Ì ÔÓÒØ Ö Ø ÕÙÖ ÖØ È²Ä Ú Ý Ø ÙÑ Ó Ø ÕÙÖ ÒÚÙÐ È²Ä Ó ÚÒ Ýº Ì ÐÓÐ ØÑØ ¼¹Ý ÐÒ ÚÖ Ó Ø ÔÓÒØ º ÎʹÐÚÐ ½µº Ì ØÓÔ ÖÔ ÓÒ ÔÖÓ Ø ÛÐ Ø ÖÔ Ò Ø ÑÐ ÓÒ ÐÓ º ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ø ÖÐØÓÒ ØÓ Ý Ö ØÓÖ Ø ÓØØÓÑ ÖÔ ÓÛ ØÓ ÒÜ Ò Ò ÒØÖ Ø Öغ ËÚÖÐ ÒØÖ ØÒ ÔØ Ó Ø Ø ÔÔÖ ÈÖÓ Ó ÐÖ Ü ÔÖÓ Ø Ó ÒÓØ Ò ÒÖÐ ÓÒ ÛØ ÔÖÓ Ó ÐÖ Ü ÐÓ Û ÑÓ Ø ÔÖÓÒÓÙÒ Ò Ø Ö Ø ÓÙÖ ÑÓÒØ º ÌÖ ÛÖ ØÖ ÔÖÓ Ó ØÖ Ò ØÖÑ Ó ÐÓ Ò ÔÖÐ Ò ËÔØÑÖ Ò Ò ÆÓÚÑÖº Ì ÆÓÚÑÖ ØÖ Û Ø ÐÖ Øº ÏÐ Ø ÔÖÐ ØÖ Û ÐÖÖ ØÒ Ø ËÔØÑÖ ØÖ Ò ØÖÑ Ó ÖØ ÐÓ ¼µ Ø ËÔØÑÖ ØÖ Û ÐÖÖ ØÒ Ø ÔÖÐ ØÖ Ò ØÖÑ Ó ÑÓÖ ÜØÖÑ ÐÓ ¼ Ò ½µº Î ÙÐ ÓÑÔÖ ÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ Ö ØÓÖ Ò Ø ÖØ ØÖ Ò ØÖÑ Ó ÐÓ Ù Ø ØØ ÐÓ ÑÝ ÖÐØ ØÓ ÒÖ Ò ÓÖØ ØÓ ÑÙÑ ØÖÑ ÒØÖ Ø ÖØ º ¾½

24 Excess Profits million EUR Excess Losses million EUR Key Risk Factors normalized value MSCI Europe 2Y EUR Swap Yields date ÙÖ ½ ÌÛÓ¹Û ÚÖ Ó ÖØ ØÖ ÓÖ Ø Ü ÐÓ ØÖ ÓÐ ¼ ¼º Ò ½º Ì ÐÒ Ò Ø Ö Ø ØÛÓ ÖÔ ÓÛ ¾¹Û ÚÖ Ó Ø µ ØÓÔµ Ò Ä Ø µ Ñе ÓÖ Ø ØÖ ÓÐ ¾ ¼ ¼ ½º Ì Ô ÓÛ Ø ÙÑ Ó Ü ÐÓ Ø Ø ÎʹÐÚÐ ½µº Ì ÐÓÛÖ ÖÔ ÓÛ Ø ÅËÁ ÙÖÓÔ Ò Ø ÙÖÓ ¾¹ÝÖ ÛÔ Öغ ¾¾

25 stress date ÙÖ ½ ËØÖ ÔÖÓ º Ì ØÖ ÔÖÓ Ò Ý Ø Ä Ø µ Õ ÛØ ¼ ÙÒ Õ Ò Ø ¼±¹ÕÙÒØÐ Ó Ä Ø µº ÒÝ ØÖ ÚÖÐ Ð Ä Ø µ Ò Ù ØÓ Ò Ø Ó ØÖ Ý Ø Ä Ø µ Õ ÛÖ Õ ÓÑ ÕÙÒØÐ Ó Ä Ø µº ÙÖ ½ ÓÛ Ø ØÙ Ò ØÖ ÔÖÓ Ù Ò Ø ØÖ ÓÐ ¼ Ò Õ Ø ¼±¹ÕÙÒØÐ Ó Ä Ø µº ÀÚÒ ÒØ ÔÖÓ Ó ØÖ Ø ÒÜØ ÕÙ ØÓÒ ÀÓÛ Ó ÔÖÓÔÖØ Ó Î Ò Ê Ò ÙÒÖ ØÖ º ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Û ÓÑÔÖ ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÖÓÑ Ø ÛÓÐ ØÑ ÒØÖÚÐ ÛØ ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÖ ÔÖÓ Ò Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒ Ò ÔØ Ò ÙÖ ½º ÙÖ ½ ÓÑÔÖ Ø ÓÒØÓÒÐ Ò ÙÒÓÒØÓÒÐ Ò Ø Ó Ø Ò ³ Ȳĺ ÁØ ÓÛ ØØ Ø ÚÖÒ ÒÖ Ö ØÐÐÝ ÓÖ Ò Ò Á ÙÒÖ ØÖ º ÙÖ ½ Ò ÐØÖÒØÚ ÐÓÓ Ø Ø ÓÒØÓÒÐ ÑÒ Ò ØÒÖ ÚØÓÒ º ÁØ ÓÛ ØØ ÛÐ Ø ØÒÖ ÚØÓÒ ÒÖ ÙÒÖ ØÖ ØÝ Ó ÒÓØ Ü Ø Ð ØÝ ØÓÖ º ÓÒÐÙ ÓÒ Ì ÒÓØÓÒ Ó ÛÐÐ¹Ú ÓÖ Ø Ý ØÑ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ØÐ ÓÒÔØ Ó ÛÐйÐÖØÓÒ Ò Ö ÒÑÒغ ÁØ ÒÖÐÞ Ø ÐÖØÓÒ ÖØÖÓÒ Ø Ø µ ͼ ½ ØÓ ÒÓÖÓÓ Ó Ø ÙÒÓÖÑ ØÖÙØÓÒº Ï ÒØÖÓÙ ÜÔÐÓÖØÓÖÝ ØØ ØÐ ØÓÓÐ ÐÓÐ ØÑØ Ó Ø ÖÐÖØÓÒ ØÓÖ Ø Ñ ÙÖ Ó Ó¹ÑÓÚÑÒØ ÓÒØÓÒÐ ØÖÙØÓÒ ÙÒÖ ØÖ µ Ò ÓÖÖ ØÓ ØÙÝ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ÓÖ Ø ÎÊ ÓÖ Ø Ý ØÑ Ó ÖÑÒ Ò º ÁÒ Ø ÐØ Ó Ø ÒÐÝ ÓÒ Ø ØÓÓÐ Û Ò ÖÛ ØÖ Ò Ó ÓÒÐÙ ÓÒ º Ö Ø Ø ÎÊ ÑÓÐ Ó ÖÑÒ Ò ØØ Ù Ø ÑÓÐ ÓÖ ÖÙÐØÓÖÝ ÔÙÖÔÓ ÛÓÖ ÙÖÔÖ ÒÐÝ ÛÐÐ ÚÒ ÓÖ Ø ÔÐ ÝÖ ÙÒÖ ÓÒ ÖØÓÒº Áºº Ø ÓÖ Ø Ý ØÑ Ö ÛÐÐ¹Ú Ò Ø ÓÖ Ø ÕÙÐØÝ ÓÓº Ì Ø ØØ ÑÒÝ Ò ØÑØ ØÖ ÎÊ ÛØ Ò ÑÔÐÝ ÖØ Ý Ö¹ÐÖØÒ Ø ÓÖ Ø Ð Ó ĐÙÐÖ Ø Ðº ¾¼¼¾µº ËÓÒ Û ÒØÖÓÙ ÑÔÖÐ Ñ ÙÖ ÖÐØ ØÓ Ý ØÑ Ö º ÌÖ ØÑØ ÓÛ ØØ Ø ÖÙÐØÓÖ³ ÔÓÖØÓÐÓ ÕÙØ ÛÐÐ ÚÖ º ¾

26 A B density density clean PL clean PL D G density density clean PL clean PL I K density density clean PL clean PL ÙÖ ½ ÓÒØÓÒÐ Ò Ø º Ì ÓÐ ÐÒ ÓÛ ÖÒÐ ØÑØ Ó Ø ÓÒ¹ ØÓÒÐ Ò ØÝ Ó Ø Ò ³ È²Ä ÙÒÖ ØÖ ÛÐ Ø ÓØØ ÐÒ ÓÛ Ø ÙÒÓÒØÓÒÐ Ò Øݺ ¾

27 sigma B H J I M CE LK G F D A mu/sigma ÙÖ ½ ÓÒØÓÒÐ ÑÒ Ò ØÒÖ ÚØÓÒ Ó ÐÒ È²Äº Ì Ò³ ÝÑÓÐ ÖÔÖ ÒØ Ø ÙÒÓÒØÓÒÐ ÔÖÑØÖ ÛÐ Ø ÖÖÓÛ ÔÓÒØ ØÓ Ø ÔÖÑØÖ ÓÒØÓÒ ÓÒ ØÖ º Ì Ü¹Ü ÓÛ Ø ÓÒØÓÒÐ Ò ÙÒÓÒØÓÒÐ ÑÒ Ú Ý Ø ÙÒÓÒØÓÒÐ ØÒÖ ÚØÓÒº ÌÖ ÓÙÖ ÑÔÖÐ ÒÐÝ ÓÒ ÖÑ Ø ÖØØÙÖ Ó Ø ÖÙÐØÓÖÝ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÎÐÙ¹Ø¹Ê ÑÓÐ º ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø ÑÒ ÒÖÒØ ºº Ø ÑÙÐØÔÐØÓÒ ØÓÖ ØÖ Ò Ø Ø ØÒ ÔÒÐØÝ ÙÒØÓÒ Ö Ù Ø º º ÏÐйÐÖØ ÓÖ Ø Ì ÐØÖØÙÖ ÓÒ ÛØÖ ÓÖ ØÒ ÚÐÓÔ Ò ÐÓÖØ Ø Ó ÓÒÔØ Ò ÒÓ Ø ÓÖ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó ÔÖÓÐØÝ ÓÖ Ø ÅÙÖÔÝ Ò ÏÒÐÖ ½ ½¾µº Ì ØÛÓ ÑÒ ÓÒÔØ Ö ÐÖØÓÒ Ò Ö ÒÑÒغ Ì ØÓÒ ÓÛ ÓÛ ÓÙÖ ÒØÓÒ Ó ÛÐйÐÖØ ÖÐØ ØÓ Ø ØÐ ÓÒº ÚÒ Ø ÓÒØ ØÖÙØÓÒ Ó Ò ÚÒØ Ò ÔÖÓÐØÝ ÓÖ Ø Ô ÓÖ Ø ÚÒØ Ø ÓÖ Ø Ô ÐÐ ÛÐйÐÖØ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø Ø ØØ Ø ÓÖ Ø Ô Ò Ñ Ô Ô Ôº Ì ÓÒ ØÒØ ÓÖ Ø Ô Ø ¾

28 ÐÑØÓÐÓÐ ÔÖÓÐØݵ ÛÐйÐÖØ ÙØ ÒÓØ Ö Òº Ì ÔØ ÓÛ ÑÙ ÒÓÖÑØÓÒ Ø ÓÖ Ø Ô ÓÒØÒ ÓÙØ Ø ÚÒØ ÐÐ Ö ÒÑÒØ ÓÖ Ö ÓÐÙØÓÒ Ò ÓÖÑÐÞ Ò Ñ ÙÖ Ò «ÖÒØ ÛÝ Û ½µº ÈÖØÐ ÓÖÖÒ ÑÓÒ ÓÖ Ø Ö ÓÒ Ø ÒÓØÓÒ ØØ Ô ÑÓÖ Ö Ò ØÒ Ô Ø ÓÖ Ø Ô Ò ÖÚ ÖÓÑ Ô Ò ÖØÒ Ûݺ ÓÑÔÐØ ÓÖÖÒ ÑÓÒ ÓÖ Ø Ò Ò Ý Ø ÜÔØ ÐÓ Ë Ôµ ÓÖ ÐÓ ÙÒØÓÒ Ë ÐÐ ÓÖÒ ÖÙÐ Ò Ø ÓÒØÜغ ÒÓØÖ ÛÝ ØÓ Ò Ö ÒÑÒØ ÓÖ ÕÙÒ Ó ÓÖ Ø Ò ÚÒØ Ô µ ØÓ Ý ØØ Ø Ù ÕÙÒ Ó ÚÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ô ÓÖ Ø Ô µ Ô Ô ÓÙÐ ØÓ ØÐÐÝ ÒÔÒÒغ ÇØÖÛ Ø ÛÓÙÐ ÔÓ Ð ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÓÖ Øºµ ÁÒ Ø ÓÒØÜØ ÛÖ Û Ú ÓÖ Ø ÓÖ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó ÓÒØÒÙÓÙ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ø ÓÒÔØ Ó ÛÐйÐÖØÓÒ ÓÑ È Ü Üµ ½¾µ ºº Ø ÓÖ Ø Ó ÚÒØ ÓÒ ÛÐйÐÖØ Û ½ Ôº¾½µº Á ÓÒØÒÙÓÙ ½¾µ ÑÔÐ ØØ µ ÙÒÓÖÑÐÝ ØÖÙØ ÓÒ ¼ ½ º Ì ÖÕÙÖÑÒØ ØØ ÕÙÒ Ó ÖÐÞ ÔÖÓÐØ Ø Ø µ ØÓ ØÐÐÝ ÒÔÒÒØ Ò Ó Ö ÒÑÒØ ÖÕÙÖÑÒغ ÚÒ ØØ Ò Ó ÒÓØ ÖÔÓÖØ Ø ÛÓÐ ÓÖ Ø ØÖÙØÓÒ ÙØ ÓÒÐÝ ÕÙÒØÐ Õ «µ ½ «µ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÕÙ ØÓÒ Ò Û Ò Ò ÙÒÖ Û ÓÒØÓÒ Ø ÖÐÞ ÔÖÓÐØ Ê Ø µ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ê Ø Ø Õ «µ Õ Ø «µ Õ «µ ½ «µµ ½ µ ÓÖ ÓÑ Ü Ôººº Ò ØÒ Ù ØØÙØ ÓÖ Ø ØÖÙ ÖÐÞ ÔÖÓÐØ Ø Ø µº Á Ø ÓÖ Ø ÓÑ ÖÓÑ ÐÓØÓÒ¹ Ð ÑÐÝ Ó ØÖÙØÓÒ ºº ܵ Ü µµ ½µ Ò Ø ÐÓØÓÒ ¼ ØÒ Ø ÖÐÞ ÔÖÓÐØ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ö ÓÚÓÙ ÐÝ ÔÖØ Ù ØØÙØ ÓÖ Ø ØÖÙ ÖÐÞ ÔÖÓÐØ Ø Ø µ Ø Ø µ Ø Õ «µ Õ Ø «µ µ Ê Øµ ÁÒØÖ ØÒÐÝ Ø ÓÒÚÖ Ð Ó ÓÐ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ ÄØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ¼ Ø ØÖÙØÓÒ ÙÒÖ Ø ØÖÙ ÔÖÓ¹ ÐØݺ ÄØ ÓÖ Ø ÓÖ ¼ Ò Ü ÒÑÖ ØÖÙØÓÒº ÙÑ ¼ Ò Ö ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ú ÙÔÔÓÖØ ½ ½µº ÄØ Õ Ò Õ ÒÓØ Ø ÒÚÖ Ó Ò Ö ÔØÚÐݺ Ì ÚÐÙ Í Õ «µ µ Ø Ñ ØÖÙØÓÒ Ø Öй Õ «µ Þ ÔÖÓÐØÝ µ ÙÒÖ Ø ØÖÙ ÔÖÓÐØÝ Ñ ÙÖ Ò ÓÒÐÝ ÓÑ ÖÓÑ Ø Ð¹ÑÐÝ Üµ Õ «µ Ü µ º Õ «µ ¾

29 ÈÖÓÓº Ï ÓÒÐÝ Ú ØÓ ÓÛ Ø ÒÓÒ¹ØÖÚÐ ÖØÓÒº ÙÑ ØØ È ¼ Í Ô È ¼ µ Ô Ô ¾ ¼ ½ Ì ÑÔÐ ¼ Õ «µ ½ Ôµ Õ «µ ¼ ½ Ôµ ËÒ ¼ ÒÚÖØÐ Ø ÕÙØÓÒ Ð Ó ÓÐ ÓÖ Ø ÖÙÑÒØ Ó ¼ µº ËØØÒ Ü Õ «µ ½ Ôµ Õ «µ Ø Ð ØÓ Üµ Ô Û ÕÙÐ Ü Õ «µ Õ «µ Ý ÒØÓÒ Ó Üº Ì ÙÑÔØÓÒ ØØ Ø Ò ³ ÓÖ Ø ÓÑ ÖÓÑ ÐÓØÓÒ¹ Ð ÑÐÝ ÛØ ÐÓØÓÒ ¼ ÖØÖ ÙÒÖÐ Ø ÓÒº Ï ØÙÐÐÝ ÒÓÛ ÖÓÑ ØÓ Ò ØØ Ù ØÓÖÐ ÑÙÐØÓÒ Ò ÚÖÓÙ ÐعÑѹÒÓÖÑÐ ÑØÓ ØØ Ø ÓÖ Ø Ó ÒÓØ Ò ÒÖÐ ÓÑ ÖÓÑ Ù ÑÐݺ ÁÒ Ø ÑÔÖÐ ÒÐÝ ÓÛÚÖ Û Ó ÖÚ ØØ Ø ÑÔÖÐ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ ÖÑÖÐÝ ÐÓ ØÓ ÒÓÖÑк Ò ÒØÖ ØÒ ÕÙ ØÓÒ ÒÓÛ ÓÛ Ø ØÛÓ ÓÒÔØ Ó ÛÐйÐÖØÓÒ Ö ÖÐØ ÙÒÖ Ø ØÓÒÐ ÙÑÔØÓÒ Ê Õ «µ Õ «µ µ ÓÖ ÓÑ Ü ÒÑÖ ØÖÙØÓÒ Ò Ð ¼º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÄØ ÓÖ Ø ÓÖ Ø ØÖÙØÓÒ ¼ Ó ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ÜÒÑÖ ØÖÙØÓÒº ÙÑ ¼ Ò Ö ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ú ÙÔÔÓÖØ ½ ½µº ÄØ Õ Ò Õ ÒÓØ Ø ÒÚÖ Ó Ò Ö ÔØÚÐݺ ÙÑ ØØ Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ê Õ «µ Ö ÒÓÛÒ ØÓ ÓÑ ÖÓÑ Ø Ð ÑÐÝ ½µ Ò Ø Õ «µ ÓÖ Ø ÛÐйÐÖØ Ò ½¾µº ÌÒ ½Ò Ø ÓÖ Ø ÓÑ ÓÒ ÚÖ ÖÓÑ Ð¹ÑÐÝ Ò Ø Ò Ó Üµ Ü Õ «µ Õ «µ ¾ ½µ ÁÒ ÒÖÐ Ø ÒÒÓØ ÓÒÐÙ ÓÛÚÖ ØØ ÒÐ ÓÖ Ø ÓÑ ÖÓÑ Ð ÑÐÝ Üµ ܵº ÈÖÓÓº Ï Ö Ø ÔÖÓÚ ½º ËÒ ÛÐйÐÖØ «È Õ «µ È Ê Õ «µ ½µ ¾

30 ÌÒ ÜÔØØÓÒ Ø Ð Ó ÓÐ ÙÒÓÒØÓÒÐÐÝ «È Ê Õ «µ Û ÕÙÐ Õ «µµ Ù Ó ½µº ÙØ Ø ÑÔÐ ½º ÙÖØÖÑÓÖ Üµ È Õ «µ Õ «µ Ü È Õ «µ Õ «µ Ü Ü Õ «µ Õ «µ ÜÑÔк ÙÑ Ñ Ñ Ò ¼ ¼ µ Ö ÒÔÒÒØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ º ÙÑ ÙÖØÖ ØØ Ø Ò ÚÒ ÒÓÛÐ Ó Ñ ÙØ ÒÓ ÒÓÛÐ Ó µ ØÒ Ø ÓÖ Ø Üµ ¼ Ü Ñµ ¼ µ ÛÐйÐÖØ Ò Ø Ò ½¾µ Ø ÓÑ ÖÓÑ ÐÓØÓÒ¹ Ð ÑÐÝ ÙØ Ø ÐÓØÓÒ ÒÓØ Ò ÖÐÝ ¼º Ì ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ ÓÑ Ê Õ «µ Õ «µ Õ «µ Ñ µ Ñ ¼ Õ ¼ ÛÖ Õ ¼ ½ ¼ «µº Ì ÕÙØÓÒ ÓÛ ØØ Ø ÓÒØÓÒÐ ØÖÙØÓÒ Ó Ê ÚÒ Ñ ÓÑ ÖÓÑ Ø ÐÓØÓÒ¹ Ð ÑÐÝ Ò Ý ¼ º Ò ÑÓÖ Ô ÙÑ ¼ Ø ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒº ÌÒ Ø ØÖ¹ ÙØÓÒ Ó ÖÚ Ý Ø ÙÔÖÚ ÓÖ ÖØÒ ÑÜØÙÖ Ó ÒÓÖÑÐ ØÖÙØÓÒ Ò ÛÐÐ Ù ÙÐÐÝ Ú «ÖÒØ Ô Ò ØØÖ ØÐ ØÒ ¼ º ¾ Ì ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÛ ØØ Ø ÒÓØÓÒ Ó ÛÐйÐÖØÓÒ ÓÒ Ø ØÒÖ ¹ ÚØÓÒ Ó Ê Ø «Ö ÖÓÑ Ø ÒÓØÓÒ Ó ÛÐйÐÖØÓÒ Ò Ø Ò Ó Û ½µ ÙÒÐ ÓÒ Ñ ØÓÒÐ ÙÑÔØÓÒ º ÓÖ ÕÙÚÐÒ ÓÒ Ò Ø ÖØÖ ÙÒÖÐ ¹ Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ ÐÐ ÒÚÙÐ ÓÖ Ø ÓÑ ÖÓÑ Ð¹ÑÐݺ ÍÒÖ Ø ÛÖ ÓÒØÓÒ ½µ ÛÐйÐÖØÓÒ ÑÔÐ ½º Áºº Û Ó ÖÚ ØØ Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ Ê Ø Ö ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÒÓÖÑÐ ØÒ Ø ÚÖÒ Ó Ø ØÒÖÞ ÖØÙÖÒ ½ ÓÖ ÛÐйÐÖØ ÓÖ Ø º Ì ÓÒØÓÒ Ê Ø µ ½ ÖØÖÓÒ Ó ÛÐйÐÖØÓÒ ØÓ ÙÒÖ ØÓÓ Ò Ø Ò Ò Ø ÔÔÖº ÊÖÒ Ð ÓÑÑØØ ÓÒ ÒÒ ËÙÔÖÚ ÓÒ ½µº ÑÒÑÒØ ØÓØ ÔØÐ ÓÖ ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ ÑÖØ Ö ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÖ»ÔÙл ¾ºÔº Ð ÓÑÑØØ ÓÒ ÒÒ ËÙÔÖÚ ÓÒ ½µº ËÙÔÖÚ ÓÖÝ ÖÑÛÓÖ ÓÖ Ø Ù Ó Ø ØÒ Ò ÓÒÙÒØÓÒ ÛØ Ø ÒØÖÒÐ ÑÓÐ ÔÔÖÓ ØÓ ÑÖØ Ö ÔØÐ ÖÕÙÖÑÒØ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÖ»ÔÙл ¾¾ºÔº ¾

31 ÖÓÛØÞ Âº ¾¼¼¼µº Ì ØÒ Ò ØÝ ÓÖ Ø ÛØ ÔÔÐØÓÒ ØÓ Ö ÑÒÑÒØ ØØÔ»»ÛÛۺٺٻÖÓÛ»ºÔº ÔÔÖ Ò Ø ÂÓÙÖÒÐ Ó Ù Ò Ò ÓÒÓÑ ËØØ Ø ÇØÓÖ ¾¼¼½µº ÖÓÛØÞ Âº Ò Ç³ÖÒ Âº ¾¼¼¾µº ÀÓÛ ÙÖØ Ö ÚÐÙ¹Ø¹Ö ÑÓÐ Ø ÓÑÑÖÐ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÒÒ ½¼ ß½½½¾º ĐÙÐÖ Ïº ÒÐ º ÃÓÖÒ Çº Ò ËØÐ º ¾¼¼¾µº Ø ØÒ ÚÓÒ ÃÖØÖ Ó¹ ÑÓÐÐÒ Ò º ÇÐÖ ºµ ÃÖØÖ ÓÑÒÑÒØ ¹ ÈÓÖØÓÐÓÑÓÐÐ ÖÚØ Ø ØÒ ÙÒ Ù Ø ¾Ò Ò ËĐÖ¹ÈÓ Ð ËØÙØØÖØ ÔÔº ½½ß¾½º Ö ØÓ«Ö Ò Èº ½µº ÚÐÙØÒ ÒØÖÚÐ ÓÖ Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ß¾º ÖÒÓÚ º Ò ÖÑÒ Âº ½µº ÉÙÐØÝ ÓÒØÖÓÐ ÊÁËà µ ½ ß½ º Û º Ⱥ ½¾µº ÁÒØÖ ÙØÚ ØØ ØÐ ÑÓÐ ÜÒÐØÝ Ò ÔÖÓÐØÝ Ò ØØ Ø ÊÓÑ ½½µ ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ÔÔº ¾½ß¾ ¾º Û º Ⱥ ½¾µº Ì ÛÐйÐÖØ Ý Ò Âº ÑÖº ËØØ Øº Óº µ ¼ß½ º Û º Ⱥ ½µº ËØØ ØÐ ØÓÖݺ Ì ÔÖÕÙÒØÐ ÔÔÖÓ Âº ÊÓݺ ËØØ Øº ËÓº ËÖº ½ ¾µ ¾ß¾¾º Û º Ⱥ ½µº ÈÖÓÐØÝ ÓÖ ØÒ ÒÝÐÓÔ Ó ËØØ ØÐ ËÒ ÂÓÒ ÏÐÝ ² ËÓÒ ÆÛ ÓÖ ÔÔº ¾½¼ß¾½º ÂÓÖÓÒ Èº ¾¼¼½µº ÎÐÙ Ø Ê Ì ÆÛ ÒÑÖ ÓÖ ÅÒÒ ÒÒÐ Ê ¾ Ò ÅÖÛ¹ÀÐÐ ÆÛ ÓÖº ÃÙÔ Èº ½µº ÌÒÕÙ ÓÖ ÚÖÝÒ Ø ÙÖÝ Ó Ö Ñ ÙÖÑÒØ ÑÓÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÖÚØÚ ¾ ߺ ÄÓÒÖ ØÝ Âº ½µº Ê ÅØÖ ØÒÐ ÓÙÑÒØ ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÓÙÖØ ØÓÒ ÂºÈºÅÓÖÒº ÓÖÒÐÐÝ ÖÓÑ ØØÔ»»ÛÛÛºÔÑÓÖÒºÓÑ»Ê ÅÒÑÒØ» Ê ÅØÖ» ÒÓÛ ØØÔ»»ÛÛÛºÖ ÑØÖ ºÓѺ ÄÓÔÞ Âº ½µº ÊÙÐØÓÖÝ ÚÐÙØÓÒ Ó ÎÐÙ¹Ø¹Ê ÑÓÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó Ê ½ ß º ÅØØÒ º ¾¼¼¼µº ÅÒÒ Ò ÔØÐ ¾Ò Ò ÂÓÒ ÏÐÝ ² ËÓÒ ØÖº ÅÙÖÔÝ º Àº Ò ÏÒÐÖ Êº ĺ ½µº ÒÖÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÓÖ Ø ÚÖ ØÓÒ ÅÓÒØÐÝ ÏØÖ ÊÚÛ ½½ ½ ¼ß½ º ÅÙÖÔÝ º Àº Ò ÏÒÐÖ Êº ĺ ½¾µº ÒÓ Ø ÚÖ ØÓÒ Ó ÔÖÓÐØÝ ÓÖ Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÖ ØÒ ßº ÇÚÖ Äº Ò ËØÐ º ¾¼¼¼µº Ø ØÒ ÐÐÑÒ ÌÓÖ ÈÖÜ ÙÒ ÈÖ Ô¹ ØÚÒ Ò Äº ÂÓÒÒÒ Ò º ÊÙÓÐÔ µ ÀÒÙ Ê ÓÑÒÑÒØ ÍÐÒÖÙ ÎÖÐ ËÓÒ ÔÔº ¾ß ¾¼º ¾

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta USENIX Association Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta Atlanta, Georgia, USA October 10 14, 2000 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2000 by The USENIX Association

More information

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÊÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Í Ò ÇÊ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÖÚ ÃÓÒ Ø ÒØ Ò ÞÒÓ ÓÚ Ò Ò ÒØ Ö ÓÖ Ú Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÐÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÛ ÓÛ ÖÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Ê µ ÑÓ Ð ÓÙÐ

More information

ØÓÖ Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö Ò Ö Ø ÂÓ Ò ÒÒÝ Ý Ì ÓÑ ÖÖ ØÝ Þ ÂÓ Ï ÖÖ Ò Ü ÖÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø Æ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò Ö Ó Ø ØÓÖ ÖÖ Ù Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÔ Å Ò ÓÖ Ù Ñ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ò Ì Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì Áº ÁÚ Ò Ú Ò Îº ÄÙÑ Ð Ý ÊÓ ÓØ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ¼ ÍË ÓÖ ºÛ º Ù ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ¹ Ù Ö Ð Ø Ñ ÑÓØ ÓÒ

More information

Ò ÐÝÞ Ò ÔÐÓÊ ÓÛÒÐÓ ÈÖÓ Ð Û Ø ÁÒ¹ Ø ÐÐ ÒØ Å Ò Ö À Þ Ö ËÓ Ý Ò Ò Ü Ð Ï ÖÛ ØÞ ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø Ø ÙÒ ĐÇ ÓÒÓÑ ØÖ ÀÙÑ ÓÐ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ËÔ Ò Ù Ö ËØÖº ½ ½¼½ ÖÐ Ò ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ô Ô Ö Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ Ò Ò Ò

More information

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii)

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii) ËÀÊ ÆÃ Ò Ï Ë ÖÚ Ö ÖÑ Å Ø Ó ÓÖ Ë Ð Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓ È ÓÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ ÖÒ Ð ÓÖÒ Ñ Ð Ô ÓÙÒ Ù º Ù Ô ÓÒ ¼¼½¹¾½ ¹ ¼ Ö ¼ Å Ð ÒØÓ Ú º ¼ ÄÓ

More information

b c d bidirectional link unidirectional link

b c d bidirectional link unidirectional link Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÊÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ö Ð ÀÓ Æ ØÛÓÖ Û Ø ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ê Ú ÈÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù ÅÓ Ø Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ

More information

Networks of Collaboration in Oligopoly

Networks of Collaboration in Oligopoly TI 2000-092/1 Tinbergen Institute Discussion Paper Networks of Collaboration in Oligopoly Sanjeev Goyal Sumit Joshi Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of

More information

Ø Å Ò Ò Û Ø ËØÖÙØÙÖ ÔØ Ò Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ý Ä ÔÖ Ý ÑÑ Ò Ð ÓÓÒ Ëº ÀÓÒ µ Ø Ù Ñ ØØ Ò ÙÐÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ö ¾¼¼¼ ÌÓ ÑÑ ² Ì

More information

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input()

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input() ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò ÐÓ º à ÖÓÑÝØ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Ò ÐÓ ÓÔ Ò ºÓÖ Â ÓÒ Äº ÏÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ Ì ÒÓÐÓ ÁÒº Æ ÌË µ ÓÒÓÔ Ò ºÓÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓØ Ø ÒÓ

More information

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan ÔØ Ö ½ ÄÇ Á ¹ Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆ Ì ÁÆÌ Ê ÌÁÇÆ ÐÓÒ º Ä ÚÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ Ë ØØÐ Ï ½ ÐÓÒ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Ø Ã ÝÛÓÖ Ì Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÙÒ ÓÖÑ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÖÓ Ò ÓÙ

More information

Ë ÓÖعÖÙÒ Ö ØÙÖÒ ÖÓÙÒ Ø ÌÖ Ó ÓÖÔÓÖ Ø ÁÒ Ö ÓÒ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËØÓ Ü Ò ËÝÐÚ Ò Ö Ö Ð Ò Ö ÓÖÝ ÂÓ Ò Å Ø Ø Ó Ò Á Ò ÌÓÒ º Ý Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ø ÐÓÒ ¹ÖÙÒ ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Ó ØÖ Ø Ñ Ñ Ò Ø ØÖ Ó ÓÑÔ ÒÝ Ö ØÓÖ

More information

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G.

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Franke,

More information

ËØ Ö Ó È Ö ÓÒ ÌÖ Ò Û Ø ÔØ Ú ÈÐ Ò¹Î Û Ì ÑÔÐ Ø Ó À Ø Ò ÇÙÔ ÒÝ ËØ Ø Ø Å Ð À ÖÚ ÐÐ À ÛÐ ØØ¹È Ö Ä ÓÖ ØÓÖ ½ ¼½ È Å ÐÐ Ê º Ñ ½½ ½ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍÒ Ø ËØ Ø ØÖ Ø Ø Ó Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö¹Ô Ü Ð ÔØ Ñ ÖÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó Ñ Ö Ò Ö

More information

ÑÔ Ö Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ê Ø Ò Ò Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ì ÓÑ Û ÒØÖ ÓÖ ÙÖÓÔ Ò ÓÒÓÑ Ê Ö Ïµ ȺǺ ÓÜ ½¼ ½ ½ Å ÒÒ Ñ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÞÛ Þ Ûº ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Á Û ÒØ ØÓ Ø Ò Å Ð Ö Ø À Ò ÓÖ ÑĐÙÒ Ò Ë Ò Ö ÓØØ Ð È Ø Ö Â ¹ Ó Ò Ù Å Ø

More information

<> Internet Trader. <> user interface

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface Ò ÓÖ ÂÌÖ Ö Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÌÖ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ö ÐÓ ³ ÑÓÖ Ñ ÖÐÓ ÖÖ Þ Ñ ÒºÙ Ô º Ö ÍÒ Ú Ö Ö Ð È ÖÒ Ñ ÙÓ ÒØÖÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ¼¹ ¼ Ê ¹È Ö Þ Ð ØÖ Ø Ý Ù Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖ ÖÚ Ö Ò Ë ÖÚ ÓÚ ÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Èµ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÓÚ

More information

ÔØÖ ÑÓÐ ÓÖ Ò Ö Ò Ø Ð «Ø Ó ØÐ Ò ØÝ ÙÖÖÒØ ÁÒ ÔØÖ ¾ Ø ÝÒÑ Ó Ø ÑÐÐ ÔÖØÙÖØÓÒ Ó ØØ ÓÒ ØÒ Ò ØÝ ÐÓÒ ÓÖ ÙÖÖÒØ ÓÒ ÐÓÔÒ ÓØØÓÑ Ò ØÙº ÐØÓÙ Ø ÑÓÐ ÔÖØ ÓÖÑ ÛØ Ø Ô Ò Ø ÐÓÒ ÓÖ Ô Ó Ø ÓÖßÓÒÒØ Ò Ö ÑÓÐ ØØ ÒÐÙ Ø «Ø Ó Ø ØÐ ÙÖÖÒØ

More information

ÈÖ ÔÖ ÒØ ¼ ¾¼¼¼µ ß ½ ¹ÓÑÑ Ö Ò Ø ÁÒ Ò ÁÒ ÙÖ Ò ÁÒ Ù ØÖÝ ÈÖÓ Ô Ø Ò ÙØÙÖ ÈÖ Ø Ú Ö ÙÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ Ö Ö ½¼ ÍË º ¹Å Ð Ô ÐÔ º ºÙ º Ù Ü ½ ¼ µ ¾ ¾º à ØÙÖ Ë Ò ÙÔØ Å

More information

Ò ÒØ Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Èž ÖÙÒØ Ñ Ý Ø Ñ Ö ÒØÓÒ Ù ÄÙ ÓÙ Ò Ê ÝÑÓÒ Æ ÑÝ Ø ÄÁÈ ÆË ÄÝÓÒ ³ÁØ ÄÝÓÒ Ü ¼ Ö Ò º ÓÒØ Ø Ö º ÒØÓÒ Ù ÄÙº ÓÙ Ê ÝÑÓÒ ºÆ ÑÝ Ø Ò ¹ÝÓÒº Öº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ò Û Ó¹ Ö ÔÔÖÓ ØÓ Ø

More information

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ó Ò¹ Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø È È Ò ÒÙÈ Ã Ð Â ÐÐ ½ ÂÓÒ Ø Ò Ã ØÞ ¾ ÖÙ Ë Ò Ö ¾ ½ Ì ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ð ÓÒÓÑÔ ÒݺÓÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÓÐÐ È Ö µ ØÞ ºÙÑ º Ù ÓÙÒØ ÖÔ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÙÖ ØÝ

More information

ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÐ Ï Ö Ö Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ Í Ò Ö Ø Ý Æ Ø Ò Ð Ò Å ØØ Û ÙÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ Ù º Ù ½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ø Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ¾¼¼¼ ÈÊ ÂÓ ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÔ

More information

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14 ÆÁÅÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ëľ¼¼½ ÅÇÌÇÊÄ ÅÇÄ ËÑÓ ÚÒÐÓÙ Ò Ú ÂºÆº ÄÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ Ó ËÒ ÌÒÓÐÓÝ Ò ÅÒ ÜØÓÒ ÊÓ ÄÓÒÓÒ ËÏ ¾Ì Íú ¹ÑкÐÑÖººÙ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛººººÙ»ÓÒØÖÓлÑÓØÓÖÝÐ ËÙÑÑÖÝ Ì Ø Ó Ò ÒÑØÓÖ ØÓ ÒÖØ

More information

Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÄÓ ¹ Ð Ò ÄÓ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ ÐÐÙÐ Ö ÅÓ Ð ËÝ Ø Ñ Ù Ò ÉÙÓÖÙÑ Ò ÝÒ Ñ À Ò Ê Ú ÈÖ Ý ÑÙÒØ À Ò ÅÙ Ë Ò Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù

More information

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô Ë Ñ ÒØ ÓÖ Ç Ä ÈÖ ¹ Ò ÈÓ ØÓÒ Ø ÓÒ Å Ö Ê Ø Ö Ò Å ÖØ Ò Ó ÓÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÈÓ Ø ¼ ¼ ¹¾ Ö Ñ Ò ÖÑ ÒÝ {mr gogolla}@informatik.uni-bremen.de ÏÏÏ ÓÑ Ô http://www.db.informatik.uni-bremen.de

More information

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 Ù Ñ ØØ ØÓ È Ý º Ê Úº Ë Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÑ Ò ÖÙÒÓ Ò Ø ÁÊÈÀ ÖÙ ÂÓÐ ÓØ ÙÖ È ½ Ì ÒÓÔÓÐ Ø Ù ÓÑ ÖØ ½ Å Ö ÐÐ Ü ½ Ö Ò arxiv:physics/0702099v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 ØÖ Ø Ì Å Ð ÓÒµ Ë Ú Ò Ý ÕÙ

More information

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference USENIX Association Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference Oakland, California, USA November 5 10, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association All

More information

Ý Ø Ð Ñ ÔÖÓ Ò Û Ó Ø ÒÑ Ò Ù ØÑ ÒØÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙÑ Ò ÔØ Ø ÓÒÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ ÔÖÓ Ò µ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ Ò ÐÝ µ Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙØÓÑ Ø Ì Ò Ð Ò Ó Ñ ÓÖ Ò Ø Ò ÑÓÚ Ò Ò ØÓÖ

More information

ÉÙÒØ ØÓÒ Ó ÉÙÐØØÚ Ø Í Ò ÇÖÖ ÈÖÓØ ÅÓÐ ÛØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ Ù Ò ËÙÖÚÝ Ò Ø ÖÑÒ ËÖÚ ËØÓÖ Ü Ý ÍÐÖ Ã Ö Ò ÐÜÒÖ ËÔØÞ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ì ÔÔÖ Ñ Ø ÔÖÓÚÒ Ù Ò ÙÖÚÝ ÒÐÝ Ø ÛØ ÑÔÐ ÓÒÓÑع Ö ØÓÓÐ ØÓ ÕÙÒØÝ ÕÙÐØØÚ ÙÖÚÝ Øº Ï ÜØÒ Ø

More information

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i ÑÖØ Ô ÙØÓÖÖ Ú ÌÖ ÅÓÐ ÓÖ ÌѹËÖ ÒÐÝ º Å ºÅº ÖÒ Ò º ÀÖÑÒ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÒÐÝ Ò ÑÓÐÒ Ó Øѹ Ö Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ö Ó Ö Ö ÓÖ ÑÒÝ ÓÑÑÙÒØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ ÓÙÖ ÓÐ ØÓ ÒØÝ ÑÓÐ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ¹ ÚÐÙ Øѹ Ö Ø ØØ Ö Ù ÙÐ ÓÖ Ø ÑÒÒ Ò ØØ ØÝ

More information

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0.

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0. Í Ò ËÑÓÓØÒ ØÓ ÊÓÒ ØÖÙØ Ø ÀÓÐÓÒ ÌÑÔÖØÙÖ Ò ÄÔÐÒ Ä ÀÓÐÑ ØÖĐÓÑ ÈÒÙ ÖĐ ØĐÓ ÒÈØÖ ÃÓ ØÒÒ ÊÓÐ ÆÚÒÐÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ÂÒ Ï ØÖĐÓÑ Ò ØØ ÃÓÖÓÐ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÐÓÝ Ò ËÝ ØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ËÑÐÐ

More information

ËÑÔйËÞ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÙ ØÖ ËÙÖÚÚÐ Ø Í Ò ÏØ ÄÓ¹ÖÒ ËØØ Ø ÊÓÒÐ º ÒÒÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò ÅÐ ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ï ÓÒ ÒßÅ ÓÒ ½ ƺ ÏÐÒÙØ ËØÖØ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ÍºËºº ÑÐ ÖÓÒÐÓ ØØºÛ ºÙ Ò ÅРʺ ÃÓ ÓÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ

More information

ÏÝ Ø ËØÓ ÅÖØ ÅÝ ÍÒÖÛØ ÆÛ Ò ÑÔÖÐ ÒÐÝ ÒÒ ËÖÒ ÒÒ ÔÖØÑÒØ ÃÐÐÓ ËÓÓÐ Ó ÅÒÑÒØ ÆÓÖØÛ ØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼½ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÒ ËÖÒ ÒÒ ÔÖØÑÒØ ÃÐÐÓ ËÓÓÐ Ó ÅÒÑÒØ ÆÓÖØÛ ØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÔÓÒ µ ¹½ Ü µ ½¹½ ÑÐ ¹ ÖÒÒÛٺٺ Ì ÔÔÖ ÓÒ

More information

Ð ØÖÓÒ ÆÓØ Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓº ¾ ¾¼¼½µ ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ð Ú ÖºÒлÐÓ Ø» ÒØ»ÚÓÐÙÑ º ØÑÐ ½ Ô ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÖÓÑ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓ Ö Ñ Ú ÃÓÖØ Ò ÑÔ Ò ÌÓ Å Ð Ñ Å ØÖ ÁÒº»ÌÊ Ä ½¼½¾ À ÖÙÐ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ¼

More information

ËØØ Ø Ó ÆØÙÖÐ ÁÑ Ò ÅÓÐ Ý ÂÒÒ ÀÙÒ ËºÅº ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ˺ź ÍÒÚÖ ØÝ ÓÁÓÛ ½ ˺ź ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½¾ ˺º ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ Ì ËÙÑØØ Ò ÔÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ Ò Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ Ø ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ

More information

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê Æº ÓÖ Ú Íº Ê Ñ ÒÒ ÁÆÌ ÊË ÌÁÇÆ Æ ÁÆ Á Æ ÁËÌ Æ Ë ÌÏ Æ È Ê ÇÄÁ ËÍ ÊÇÍÈË Ç Ê Í ÌÁÎ ÊÇÍÈ ý ý ý ¼ ¾¼½ º ØÖ Øº Ä Ø Ö ÙØ Ú Ð Ö ÖÓÙÔ Ò Ð Ø È É Ô Ö Ó Ô Ö ÓÐ Ù ÖÓÙÔ º Ï ÓÒ Ö Ö ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò ÒØ Ø Ò Ò

More information

Å Ø ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÓÑÑÓ ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ö Ö ØÐÓÓ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ý ½ ÔÔÖÓÚ Ú Åº Ã Ñ ÌÓ ÑÝ Ñ ÐÝ Ò Ö Ò Û Ó

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

import on display extract edges write

import on display extract edges write ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÊÇÁ Ò ÖÒ ÈÌ ÂÓÙÒ ÅÝĐÒÒ Ý ÅÖØØ ÂÙÓÐ Ý Ò ÍÐÐ ÊÙÓØ ÐÒÒ Þ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÑÔÖ ÈºÇºÓÜ ¼ Áƹ ½¼½ ÌÑÔÖ ÒÐÒ ¹ÑÐ Ñ ºÙغ Þ ÌÙÖÙ ÈÌ ÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÙÖÙ ÒÐÒ ØÖØ Ñ¹ÙØÓÑØ Ý ØÑ ÓÖ ØÖÑÒÒ ÚÓÐÙÑ

More information

Ò ÐÝ Ó ÎÓ ÇÚ Ö ÁÈ ÌÖ Æ Â Ñ ÙÖØ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ü Ø Ò Ò Û Ù Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÖ ÑÓ Ø Ù Ö Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ð Ö Ó Ø Ú Ò ÓÖ ÐÓÒ Ø Ò ØÓÐÐ ÐÐ

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and Ù Ð Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ò Ì Ø Ò Ó Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÌ ¹ Ö Ø ÒØÖÓ Ô Ö Ð Ê Ö Ë ÒØ Ì ÒÓÐÓ ¼ ¼ ÈÓÚÓ ÌÖ ÒØÓµ ÁØ ÐÝ Ö ØÓÒ ÐРغ Ø Ø Ðº º¼ ½º ½ ¾ Ü º¼ ½º ½ ½ ØÖ Øº Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ò ÒÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò

More information

ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Å Ö Ø Ò Ë Ó Ö Ú Ò ÐÓÚ Ò ¾ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ÈÖ Ì Ö ÔÓÖØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ø ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø Å Ö Ø Ò Ø Ò Ð ÔÖÓ Ø Ó Ø Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÙÖÖ ÙÐÙÑ Ú Ò Ø Ø ÙÐØÝ ÁÒ ÓÖÑ

More information

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Fertig,

More information

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Gerhard,

More information

ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ä Ñ ÔÖ Ò Ð Ô Ô ÐÓ ÓÔ Ó ÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÅÙ ÙÑ À Ö¹ Ñ Ø ÙÑ Ö Ò ÙÖØ ½ Ôº º ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

More information

ÌÆ ÄÁÁÄÁÌ ÇÊ ÆÎÁÊÇÆÅÆÌÄ ÁÆÌË ÏÀÌ ÇÍ Ë ÁË ÏÀÌ ÇÍ Ì ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ÃÐ ÚÒ ³Ø ÎÐ ÔØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚ ØÝ Ó ÅÒ ÅÝ ¾¼¼¾ ØØ Ì Ù Ó ÛÓ ÓÙÐ ÐÐ Ó Ñ Ò ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÑÔÓØÒ ØÓ ÔÓÐÝ Ñ º ÏÒ Ñ ÒÙÔØ Ý Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ ÙÒØ

More information

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N)

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N) Î Ð Ö Ö ÐÐ Ò ÍÒ Ú Ö Ø ÊÓÑ ÌÓÖ Î Ö Ø ÊÓÑ Á¹¼¼½ Ö ÐÐ Ò ÙÒ ÖÓÑ ¾º Ø ÝÒ Ñ ÄÓ Ð Ò Ò ÓÒ Ï ¹ ÖÚ Ö ËÝ Ø Ñ È Ð Ô Ëº Ù Á Š̺º Ï Ø ÓÒ Ê Ö ÒØ Ö ÓÖ ØÓÛÒ À Ø Æ ½¼ Ô ÝÙÙ º ѺÓÑ Å Ð ÓÐ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓ Ò Ê Ó Ñ Ð ÅÓ Ò

More information

Universitat Autònoma de Barcelona Ö ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒ Ñ ÅÓ Ð ØÓ Ø Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÌÖ Ò ÐÝ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ý Ê Ö Ó ÌÓÐ Ó ÅÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÙØ ÓÒÓÑ Ö ÐÓÒ ØÓ ÙÐ Ð Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÐÐ Ø ÖÖ ÂÙÒ ½ ¾¼¼½ Ö ØÓÖ

More information

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ¼ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÈÙÐ ÈÖÓÔØÓÒ Ò ÆÓÒÐÒÖ ÇÔØÐ Ö ÍÛ ÒÐÓÛ ÝÒ ÑÖÒ ÅÖØÒ Ã ØÒ ½ ÙÑØØ Ø ÅÝ ¾¼¼ ½ ¹ÅÐ ÒÐÓÛÛ ¹ÖÐÒº ÑÖÒÛ ¹ÖÐÒº ØÒÛ ¹ÖÐÒº ÆÓº ¾ ÖÐÒ ¾¼¼ ÏÁË

More information

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm.

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm. Ø ÅÒÒ ÒÐÝ Ó ÊÌÁ ÐÖÑ ËØÒÓ ÅÒÒÖ ÅÖÚÒ Ö ØÒ Ò Ò ÖÐ ÃØ ÀÖÑÞ ÁÒØÖÒØÓÒÐ Ù Ò ÅÒ ÓÖÔÓÖØÓÒ ½ ÄÙÖ Ø ÓÙÖØ Ê Ö ÌÖÒÐ ÈÖ Æ ¾½ ØÒÓ ÑÖÚÒ ÞÖÐ ÖÑÞÙ ºÑºÓÑ ØÖØ Áų ÑÖÒÝ Ê ÔÓÒ ËÖÚ ÔÖÓÚ ÖйØÑ ÒØÖÙ ÓÒ ØØÓÒ ÊÌÁµ ÖÚ ØÖÓÙ Ø ÁÒØÖÒØ

More information

Ë ÓÖØ Ì ÖÑ Ú ÓÙÖ Ó È Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ Ý ÁÆ Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ ÂÙÐÝ ½ ØÖ Ø ÁÒ Ø ØÙ Ý Á ÅÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å

More information

ÆÓÚº ¾¼¼ ÎÓк½ ÆÓº ÔÔºß Âº ÓÑÔÙغ ˺ ² ÌÒÓк ½ ÊйØÑ ÊÝ ØÒ ÊÒÖÒ Ó ÎÓÐÙÑ ÐÔÔÒ Ò ÅÐ Î ÙÐÞØÓÒ ÀÆ Ï µ ÀÍ Ï µ Ç ÀÙÂÙÒ µ Ò ÈÆ ÉÙÒËÒ µ Ì ËØØ ÃÝ Ä Ç ² Ò ÍÒÚÖ ØÝ ÀÒÞÓÙ ½¼¼¾ Ⱥʺ Ò ØÖØ ¹ÑÐ ÒÛ ÙÛ Ó ÔÒºÞÙºÙºÒ ÊÚ ÂÙÒ

More information

Æ ÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ó ËÙÔÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò ËÓÙÒ ËÓÙÖ ÄÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ËÔ Ò Æ ÙÖ Ð ÐÐ ÅÓ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ò Ò ÙÖ Öº¹ÁÒ ºµ Ò Ö ÙÐØØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒÚ Ö ØØ ÁÐÑ Ò Ù ÚÓÖ Ð Ø Ñ ½ºÇ ØÓ

More information

ÅÙÐعØÓÖ ÇÔØÓÒ ÈÖÒ ÈÙРĺ ÐÖ Ö Ø ÖØ ÇØÓÖ ½¾ ½ ÙÖÖÒØ ÖÚ ÓÒ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÅÙÐعØÓÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÜÐØÝ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ý¹ ÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÔÖ º ÙÖÓÔÒ ÓÔØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ó Ø Ó ÔÓ ÐÝ ÖØ Ðµ Ø Ò ÔÖÓÐØ

More information

¾Á ÁÒØ Ö Þ ÓÒ Ï Ö ÓÙ Ò Å Ò Ò ÓÖ ÒØ Ø ÖÓ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò ÒÞ ØÓ Ð ÅÍÊËÌ Ö Þ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ì Þ Ò Ø Ö È ÓÐÓ ÓÚ Ñ ØØ Ø Á ÒÒ ËØ ÒÓ ÄÓ ÄÙ È ÐÓÔÓÐ Å ÖÓ È Ø ÐÐ Ð Ù Ó Ë

More information

6.8 6.7. Log-intensity 6.6 6.5 6.4 6.6 6.5. Log-intensity 6.4 6.3

6.8 6.7. Log-intensity 6.6 6.5 6.4 6.6 6.5. Log-intensity 6.4 6.3 ËØÓ Ø ÓÑØÖÝ ÅÓÐ ÓÖ ÙÒØÓÒÐ ÅÒØ Ê ÓÒÒ ÁÑ º ÆÐ ÎÚÖ ÀÖØÚ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÙ ÊÚ ÚÖ ÓÒ ÅÖ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒ ÙÒØÓÒÐ ÑÒØ Ö ÓÒÒ ÑÒ ÔØÐ ØÚØÓÒ ÔØØÖÒ Ö Óѹ ÑÓÒÐÝ ØÑØ Ù Ò ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖ ÑÓÓØÒ ÔÔÖÓº ËÒ ÒØ Ô ÓÖ ÐÙ ØÖ Ò Ø ÑÓÓØ Ñ Ö Ù

More information

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi Working Paper 2002-13 July 2002 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2002-13 July 2002 Winter

More information

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity 2001s-21 Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity Christian Belzil Série Scientifique Scientific Series Montréal Mars 2001 CIRANO Le CIRANO est un organisme

More information

Ź ÒØ Ð Ó Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ê ÓÒ Ò Ì Ò ÕÙ ÒØÓ ÈÖÓÓ ÈÐ ÒÒ Ò ÎÓÐ Ö ËÓÖ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò Ë Ö ÖĐÙ Ò Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ò ÈÖÓ

More information

ÌÓÛ Ö Ò Ý¹ØӹРÖÒ Ò ÜØ Ò Ð ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ë ÒØ Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ À ÖÚ Ë Ò Ð Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Ù Ø Ð À¹¾¼¼ Æ Ù Ø Ð ÖÚ º Ò Ð Ö ÙÒ Ò º Å Ý ¾¼¼½ Ñ ÙÜ Ö ÝÓÒ ÓÐ Ð Î ÖÓÒ ÕÙ Ø ÂÙ Ø Ò Ú Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ØØ

More information

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Kamal Jain Jitendra Padhye Venkat Padmanabhan Lili Qiu Microsoft Research One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. kamalj, padhye, padmanab,

More information

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007 Å Ò Ñ Ð Ï Ð Ò ÓÒ Ø Ä ØØ Ë ÑÓÒ ØØ Ö ÐÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ËÝÖ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍË º ËÝÖ Ù Æ ½ ¾ ¹½½ ¼ Ö Ò Ó Ë ÒÒ ÒÓ arxiv:0705.1664v1 [hep-lat] 11 May 007 ÊÆ Ì ÓÖÝ Ú ÓÒ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ

More information

Ò¹ÒÛØ ÖØÖ Ø Ó ÌÒ ÚÐÒ ÈÓØÓÓ Å Åº ÀÝØ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ǹÀÝÙÒ ÃÛÓÒ ÈÒ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ÈÙÐ ËÓØÖÐ ÅÑÖ Á ÂÓ º ÑÔÐÐ ÐÐÓÛ Á º º ËÐ ÐÐÓÛ Á Ò ÅÐÚÒ º Ì ÐÐÓÛ Á ØÖغ Ì ÖÕÙÒÝ¹Ö ÔÓÒ ÖØÖ Ø Ó ÚÐÒ ÔÓØÓÓ È µ ÛØ ØÒ ÑÙÐØÔÐØÓÒ ÐÝÖ Ö

More information

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced.

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced. ÁÒØÖØ ËØØ ËÔ ÊÙØÓÒ ÓÖ ÅÓÐ Ò ÜÙØÐ ÇعÓÖÒØ ËÓØÛÖ ËÝ ØÑ Ò Ò ÂÑ º ÖÓÛÒ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚº Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ½¾ ÍË ÑÐ Ü ÖÓÛÒ ºÙØÜ ºÙ Ü ½ ½¾µ ½¹ ØÖغ Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ ÒÖÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÒØÖØ ØØ Ô ÖÙØÓÒ Ò ÑÓÐ Ò ÜÙØÐ

More information

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference Boston, Massachusetts, USA June 25 30, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association

More information

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender ½ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ê Ð¹Ø Ñ Î Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÐ Ò Ò ÔÔÖÓ Ô Ò ÏÙ ËØÙ ÒØ Å Ñ Ö Á Û Ì ÓÑ ÀÓÙ Å Ñ Ö Á Ò ¹É Ò Ò ÐÐÓÛ Á ØÖ Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ú Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ñ ÒÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÙÐØ Ñ Ô¹ ÔÐ

More information

ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ Ìʹ¼¾¹¼¾ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÓÙÔ ÀÖÚÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÑÖ Å Ù ØØ ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ ØÖØ Ì ÔÔÖ ÒÐÝÞ Ò ÑÔÖÓÚ Ø ÖÒØÐÝ ÔÖÓÔÓ Ò Ò ÐÐ ÒØÙÖ ¾ µ ÒÛ ÔÔÖÓ

More information

ÓÖÖÐØÓÒ ÓÚÖ ÁÒ ÒØ ÓÑÒ Ø ÒÖÝÔØ ¹Å ËÖ ÎÙÒÝ ËÛ ÖÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Èĵ ËÖºÎÙÒÝÔк ØÖØ ÓÖÖÐØÓÒ ØÓÖÝ ÖÒØÐÝ Ò ÔÖÓÔÓ Ò ÓÖÖ ØÓ Ö Ø ÙÖØÝ Ó ÐÓ ÔÖ Ò ÓØÖ ÖÝÔØÓÖÔ ÔÖÑØÚ ÓÚÖ ÒØ ÓÑÒº Ï ÓÛ Ö ÓÛ ØÓ ÜØÒ Ø ØÓ Ò ÒØ ÓÑÒ Û

More information

ÈÊÇ Ê ËË ÁÆ ÌÇÅÁ ÇÊ ÅÁ ÊÇË ÇÈ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ø ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Öº Ö Öº Ò Øº Ö ÒÞ Âº Ð Ù ÙÖ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì Ò ØÓ Ö Ø Ò Ë Ú Ö Ò ÓÖ

More information

ËÐ ÓÒÓÑ ËÓÔ ÓÒÓÑ Ò ÌÒÐ Ò Ò ÖÐ Ê ÖÚ ÈÝÑÒØ ÈÖÓ Ò ÊÓÖØ Åº Ñ ÈÙРϺ ÙÖ Ý Ò ÊÓÒ º ËÐ Þ ÓÖ Ó ÓÚÖÒÓÖ Ó Ø ÖÐ Ê ÖÚ ËÝ ØÑ Ï ÒØÓÒ ¾¼½ ÍË Ý ÖÐ Ê ÖÚ Ò Ó ÐÚÐÒ ÐÚÐÒ ÇÓ ½¼½ ÍË Þ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ Ê ÍÒÚÖ ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ ÌÜ ¼¼ ÍË

More information

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ ÍÈ ÇÆÌÊÇÄÄ ÍÈ Ì ÈÊÇÈ ÌÁÇÆ ÁÆ È Ê¹ÌÇ¹È Ê Æ ÌÏÇÊÃË ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ ØÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ö Ù Ø ØÙ Ó Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Å Ñ Ñ ØÖ

More information

Æ ØÛÓÖ ÌÖ Æ Ú ÓÙÖ Ò ËÛ Ø Ø ÖÒ Ø ËÝ Ø Ñ ÌÓÒÝ Ð ÍÐ À Ö Ö ² È Ø Ö À ÖÖ ÓÒ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ Ó Ë Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ò Å Ò ÀÙÜÐ Ý Ù Ð Ò ½ ¼ ÉÙ Ò³ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ Ò Ð Ò ØÖ Ø Å ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ¹Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø

More information

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s]

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s] ÐÙÓÒ ÔÖÓÔ ØÓÖ ÖÓÑ Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ ÐÓÖ Ò ÓÒÖ Ý Á È È ÒÒ ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ Ò Ø Ñ Ö ÁÁÁ Á È È ÒÒ ËØ Ø Ù Ù Ø ¾ ¾¼¼ ÈÐ Ò Ó Ø Ð ½º Ö Ö Ú Û Ö Ú ØÓÒ ÖÓÑ Ô Ò Ó Ñ ¾º Ï Ý ÓÒ Ö Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ º ËÍ ¾µ Å Ø ÓÖÝ Ò

More information

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion ÅÄ ÙÖÖ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÙØÙÖ ÐÐ Ò ÓÖ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ØÝ ËØ ÒÓ Ö È ÖÓ Ö Ø ÖÒ Ð Ò ËØ ÒÓ È Ö Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð ØØÖÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÈÓÐ Ø Ò Ó Å Ð ÒÓ È ÞÞ Ä ÓÒ Ö Ó Î Ò ¾ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Á¹¾¼½ Ö» Ö Ø ÖÒ»Ô Ö Ó Ð ØºÔÓÐ Ñ º Ø

More information

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ Ý Ø ÆÓÖ ÖØ Ï Ñ ÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ

More information

ÌÜÐ ÓÖ ÌܹÖÖ ÓÙÒØ ÈÓÖØÓÐÓ ÓÒ ÛØ ÅÙÐØÔÐ ÁÒÚ ØÑÒØ ÓÐ ÂÒÒÖ ÀÙÒ ÙÖÖÒØ ÖØ ÆÓÚÑÖ ¾ ¾¼¼¼ Ì ÙØÓÖ ØÒ ÂÒ ÏÒ ËØÔÒ ÊÓ ÃÒÒØ ÖÒ ËØÛÖØ ÅÝÖ ÂÓÒ ÓÜ ÄÓÒ ÃÓÒ ÂÓÒ ÄÛÐÐÒ ÂÙÒ ÈÒ ÒÒ ÈÚÐÓÚ Ò ÐРȺ ØÙÒØ Ø ÒÒ ÐÙÒ ÓÖ ÓÑÑÒØ º Ö ÓÖÖ

More information

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û ÁÖÖÙÐ ËÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ ÖØÖ Ó ÊØÒÙÐÖ ËÔ ÊÖ Èº ËØÒÐÝ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾ ¹ÑÐ Ö ØÒÑغÑغ٠ÚÖ ÓÒ Ó ÑÖ ¾¼¼¾ Ì ÑÒ Ö ÙÐغ Ì ÖÖÙÐ ÖØÖ Ó Ø ÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ Ë Ò Ö ÒÜ Ý ÔÖØØÓÒ Ó Ò ÒÓØ Ò ÓÖ Òµ Ù ºº

More information

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Å Ø À Ý Ø Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ Ì À ÈÊÇ ËË Ë À ÍÄÁÆ Ì ÆËÁÇÆË

More information

Å ÙÖÒ Ø ÙÖÝ Ó Ë ÓÒÞÖ ÓÖ Ï Í ÒÐÝ ØØÒ ÖÒØ Ñ ÅÓ Ö ÅÝÖ ËÔÐÓÔÓÙÐÓÙ ÂÑ ÏÐØ Ö ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ ÁÒ Øº Ó ÈÓÝ Ò ÁÒÓÖÑØ ÖÒØÙغٹÖÐÒº ÈÙÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÑÓ Ö ºÔÙк٠ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ º Ó ÓÒÓÑ ÁÒ Øº Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ

More information

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 A Practical Guide to Swap Curve Construction by Uri Ron Bank of Canada Banque du Canada ISSN 1192-5434 Printed in Canada on recycled paper Bank of Canada

More information

Ê ØÖ Ú Ð Æ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ù Ð Ò Ð Ü Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Öº Ö Öº Ò Øº Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ Ö ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ ÔÐÓѹÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Å Ö Ó

More information

ÉÙÒØÝÒ Ø ÒØ Ó ÆÛ ÈÖÓÙØ Ì Ó Ø ÅÒÚÒ ÑÐ ÈØÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ó ÙÖÖÒØ ÖØ ÔÖÐ ¾ ½ Ì Ö Ö Ò Ø ÖÓÑ Ù ÓÒ ÛØ Ò ÖÖ ËØÚ ÖÖÝ ÂÙÝ ÚÐÖ ÊÓÖ ÓÖÓÒ ÙØÑ ÓÛÖ ÒÖÒ ÌÓÑ ÀÙÖ ÈØÖ ÃÐÒÓÛ ÂÑ ÄÚÒ ÓÒ Â«Å¹Å ÓÒ ÚÚ ÆÚÓ ÖÐ È ËÒ ËØ ÖÒ ÏÓÐ Ò ÒÙÑÖÓÙ

More information

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ ÄÇÁË Ê ÈÊ Ë ÆÌ ÌÁÇÆË Ê Ö Ì ÝÐÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø º ÖÚ Ö º Ù» ÖØ ÝÐÓÖ ½ Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ Ì Ê Ñ ÒÒ Ø ÙÒØ ÓÒ µ È ½Ò ½ Ò

More information

ÄÖÒÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ Ù Ò ÖйØÑ ØÖÒ Ö ËØÙ«Ö Ïº Ö Äº ÖÑ ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØÐÐÒ ÄÓÖØÓÖÝ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾½ ØÖØ ÇÙÖ ÓÐ ØÓ ÚÐÓÔ Ú ÙÐ ÑÓÒØÓÖÒ Ý ØÑ ØØ Ô ÚÐÝ Ó ÖÚ ÑÓÚÒ ÓØ Ò Ø Ò ÐÖÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ ÖÓÑ ØÓ Ó ÖÚØÓÒ

More information

Ñ ÈÓ ØÓÒ ÅÓÒØÓÖ ÓÖ Ø Ì Ð ÐÖØÓÖ ÓÑÔÐÜ º ÅÒ ËÐÝ ÖÒ Åº ÏÒØ Ý ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ò ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ñ ÔÓ ØÓÒ ÑÓÒØÓÖÒ Ø Ø Ì Ð ÐÒÖ ÓÐÐÖ ÚÒº ÔÖÒÔÐ Ò ØÒÓÐÓÝ ØÐ Ó ÈÅ ÔÙÔ³ Ò ØÖ Ö¹ÓÙØ ÐØÖÓÒ Ö Ù º ÜÔÖÒ ÛØ «ÖÒØ ØÝÔ Ó ÈÅ

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

ØÖÑÒØÓÒ Ó Ì ÇÖØÐ ÐÑÒØ Ó Î ÙÐ ÒÖÝ ËØÖ ÓÑÖ Ö ÄÓÓ Ý Ý ÏÐ ØÇ ß ÓÓ Ö ÐÖ Ç ÖÚÓÖ ØÖÐ ÒÖ º Ö Ð ØÖØ Ì Ó ÖÚØÓÒ Ó Ú ÙÐ ÒÖÝ ØÖ ÓÒ Ø Ò Ñ ÙÖ Ø Ó ÚÐÙ Û Ö Ò Ø Ø ØÑ Øº ÏÖ Ø ÔÖØÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ò Ø ÔÓ ØÓÒ ÒÐ ÓÖ ¼ Æ

More information

ÇÆ ËÅÁÄÁÆÊ ÄÃ Æ ËÀÇÄË ÈÊÌÁÄ ÁÊÆÌÁÄ ÉÍÌÁÇÆ ÇÊ ÎÄÍÁÆ ÅÊÁÆ ÇÈÌÁÇÆ˺ ÈÊÌ Á ÎÁËÇËÁÌ ËÇÄÍÌÁÇÆË Æ ÏÄĹÈÇËÆËË Ê º ÆÌÀ ÃÆÆÌÀ Àº ÃÊÄËÆ Æ ÃÊÁËÌÁÆ ÊÁÃÎÅ ØÖغ Í Ò Ø ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÒÔÐ Ò ÓÔØÑÐ ØÓÔÔÒ ØÓÖÝ Û ÖÚ ÑÐÒÖ Ð

More information

ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÙÑØØ ØÓ Ø ÓÑÒ ÙÐØ ÓÖ Ø ÆØÙÖÐ ËÒ Ò ÓÖ ÅØÑØ Ó Ø ÊÙÔÖØÓ¹ÖÓÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐÖ ÖÑÒÝ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÆØÙÖÐ ËÒ ÔÖ ÒØ Ý ÔÐÓѹÈÝ Ö ĐÓÖÒ ÙÖÖ ÓÖÒ Ò ÀÒÑ ÇÖÐ ÜÑÒØÓÒ ÂÙÒ ¼¼ ÈÖØÙÖØÚ Ó Ø ØÓÒ Ò ÒÖÝ ÄØØ ËÙÑ ÊÙÐ

More information

ØÙÖÐ ÚÖ Ù ÒÒÐ ÔÖÒ Ó Ò ÙÖÒ ½ ÈÖÓ ÓÖ Öº ÈÙÐ ÑÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ËÛ ÖÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÙÖ Àß¼¾ ĐÙÖ ËÛØÞÖÐÒ ÑÐ ÑÖØ ÑغØÞº ØØÔ»»ÛÛÛºÑغØÞº»ÑÖØ Øк ½½ ¾ ½ ½½ ¾ ½¾ ½ ÈÔÖ ÔÖ ÒØ Ø Ø ÓÒÖÒ ÓÒ Ê ÅÒÑÒØ Ó ÁÒ ÙÖÒ ÖÑ ÒÒÐ

More information

½ È Ø¹Ä Ú Ð ÌÖ Æ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÖÓÑ Ì Ö¹½ ÁÈ ÓÒ Ù Ö Ð ËÙ ÅÓÓÒ ÖÝ Ò ÄÝÐ ÓØØÓÒ ÅÙ Ã Ò ÅÓÐÐ ÊÓ ÊÓ ÐÐ Ì Ë ÐÝ Ö ØÓÔ ÓØ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ ØÖ Æ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÔÖÓÚ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ò ØÛÓÖ Ò Ö Ö Ò Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö Ô Ú

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

Ù ØÓÑ Ö Ö ÔÓÒ Ð Ø À Ú Ð Ö À Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ú ÁÒ Ø Ø Ñ Ø Ò Ä Ñ Ø ÔÖÓ Ø ÐÛ Ý Ú Ø Ñ ½¹½ Ì Ù ØÓÑ Ö ÓÙÐ ººº ß Ú Ð Ö ÙØ Ñ Ý ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø µ Ó Û Ø» Û ÒØ º ß Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ÖÓÙÔ ÙÖ Ò Ø ÔÖÓ Øº ß Ð ØÓ Ú

More information

Working Paper 2002-33 / Document de travail 2002-33. Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All? Nicolas Audet, Toni Gravelle, and Jing Yang

Working Paper 2002-33 / Document de travail 2002-33. Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All? Nicolas Audet, Toni Gravelle, and Jing Yang Bank of Canada Banque du Canada Working Paper 2002-33 / Document de travail 2002-33 Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All? by Nicolas Audet, Toni Gravelle, and Jing Yang ISSN 1192-5434 Printed

More information

Diskussionspapiere Discussion Papers

Diskussionspapiere Discussion Papers Diskussionspapiere Discussion Papers Discussion Paper No. 231 Erosion of Monopoly Power due to the Emergence of Linux by Jürgen Bitzer Berlin, November 2000 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,

More information

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö ÓÙÑ ÒØ Ð Ø ÓÒ Û Ø Ë Ð ¹ÇÖ Ò Þ Ò Å Ô Ø Ö Å Ö Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÓ ØÛ Ö Ø Ò Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò Ê Ð»½ ß½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ØØÔ»»ÛÛÛº ºØÙÛ Òº º Ø» Ø Ö Ì Ð ¹ÓÖ Ò Þ Ò Ñ Ô Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö ÙÒ ÙÔ ÖÚ Ò ÙÖ Ð Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ø Ò ÐÝ

More information

Ï Ö Ð ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Û Ý ÏÁÆ µ ÓÖ Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ð Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ö ÒØ ÆÓ ¼ ¹ ¹ ¹ ½ ÇØÓ Ö ¾¾ ¾¼¼½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ»ÁÌÇ ¼½ ÆÓÖØ Ö Ü Ö Ú ÖÐ Ò ØÓÒ Î ¾¾¾¼ ¹½ ½ ËÙ Ñ ØØ Ý Ì Ê ÒØ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë

More information

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009 Ù ÓÖÓÒ Ò ØÖ Ò Û ÔÖÓ Ô Ø Ú Ñ Ø Ö Ð ÓÖ ÙÐØÖ ÓÐ Ò ÙØÖÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ùº ËÓ ÓÐ Ú 1,a, Ì º Ä Ù Ö 2 Ùº ÓÖ ÓÚ 3 ź ÙÑ 4 ƺ Ù Ö Ò 1 ĺ ÐØÐ 2,8 º À ÑÔ Ð 2 Ϻ À Ð 1 º ÃÒ Ø 4,5 ź à ÙÒ 6 º κ ÃÖ ØÞ 2 ̺ Ä Ò 1 ź Å Ø

More information