Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Size: px
Start display at page:

Download "Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent"

Transcription

1 ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê ÓÒ ¹ ÐÔ ¼ ÅÓÒØ ÓÒÒÓØ Ë ÒØ Å ÖØ Ò Ö Ò Ù Ð Ý Ø Ð Ö ÒÙÑ ÖÓ ÔÓÛ Ö ÙÐ Ð Ø¹Û Ø ÔÓÖØ Ð ÓÑÔÙØ Ö Ø ÜÔ Ò Ò Ú Ð Ð ØÝ Ó Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ò Ø ÔÓÔÙÐ Ö ØÝ Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Ö Ò ÒÖ Ò Ñ Ò ØÓ ÓÒÒ Ø ÔÓÖØ Ð ÓÑÔÙØ Ö ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÒÝ Ø Ñ Ò Ò ÒÝ ÔÐ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ÝÒ Ñ Ò ØÙÖ Ó ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ò Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö Ö ÕÙ Ö ÑÓÖ Ü Ð Ò ØÛÓÖ ÙÔÔÓÖØ Ø Ò ØÝÔ ÐÐÝ Ò Ú Ð Ð ÓÖ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ º Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ Ù ØÛÓ ÓÛ¹ÓÖ ÒØ Ñ Ò Ñ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó ÅÓ Ð ÁÈ ¾ ØÓ Ò ÙÖ ÑÓ Ð Ó Ø³ ÖÓ Ù Ø Ò Æ ÒØ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÓØ Ö Ó Ø Ò Ò Ò ÒÚ ÖÓÒÑ Òغ ÇÒ Ñ Ò Ñ ÙÔÔÓÖØ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ù Ö ÙÐ Ö ÁÈ ÓÖ ÅÓ Ð Áȵ Ò ÔØ Ú ÐÝ Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÒ ØÓ Ù ÓÖ Ò ØÓ Ø Ö Ø Ö Ø Ó ØÖ Æ ÓÛº Ì ÓØ Ö Ñ Ò Ñ Ò Ð ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ñ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ò ØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Ö Ð Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÓÖ ÓØ ÓÙØ Ó Ò Ò ÒÓÑ Ò Ô Ø ÓÖ «Ö ÒØ ØÖ Æ ÓÛ º Ï ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ù ÙÐÒ Ó Ø ØÛÓ Ò ØÛÓÖ Ð Ý Ö Ñ Ò Ñ Ò Ö Ø Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò º ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä Ø¹Û Ø ÔÓÖØ Ð ÓÑÔÙØ Ö Ø ÔÖ Ó Û Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ò ÖÚ Ò Ø ÔÓÔÙÐ Ö ØÝ Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÑ Ò ØÓ Ñ ÑÓ Ð ÓÑÔÙØ Ò Ò ØØÖ Ø Ú Ó Ðº Ï Ø Ø Ø ÒÓÐÓ Ù Ö ÓÙÐ Ð ØÓ ÓÒÒ Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÒÝ Ø Ñ Ò Ò ÒÝ ÔÐ ØÓ Ö Ñ Ð ÕÙ ÖÝ Ø Ö ØÖ Ú Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Û ÓÖ ÒØ ÖØ Ò Ø Ñ ÐÚ º ÌÓ Ú Ø ÓÚ Ó Ð ÑÓ Ð Ó Ø Ö ÕÙ Ö ÙÒ ÕÙ ÙÒ Ò Ò Ö Ô Ø Ø Ø Ø Ø Ø Û Ø ÖÓÑ ÓÒ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ñ ÙÑ ØÓ ÒÓØ Ö ÓÖ ÖÓÑ ÓÒ Ò ØÛÓÖ Ñ ÒØ ØÓ ÒÓØ Ö Ø ÁÈ Ö Ó Ø Û Ø Ø Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙ Ø Ò ÓÖ Ò Ðݺ Ì ÁÈ Ö ÑÙ Ø Ò Ù ÁÈ ¾ ÙÑ Ø Ø Ó Ø³ ÁÈ Ö ÙÒ ÕÙ ÐÝ ÒØ Ø Ñ ÒØ Ó Ø Ò ØÛÓÖ Ø ÖÓÙ Û Ó Ø ØØ ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ò Ò Ø Ö Û ÐÐ Ö ÓÒ Ó Ò Ò ØÛÓÖ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÓØ Ö Ó Ø Ù ÓÒÒ Ø ÓÒ¹ÓÖ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ù Ì È ¾ Ù Ø ÁÈ Ö Ó ÓØ Ò Ó ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÓ ÒØ Ý Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ ÅÓ Ð ÁÈ ¾ ÓÖ ÒÓØ Ö Ñ Ð Ö Ñ Ò Ñ Ø Ø ÐÐÓÛ Ó Ø ØÓ Ö Ý Ò Ð Ö Ò ØÓ ÓÑÑÓ Ø Ó Ø ÑÓ Ð ØÝ Û Ø Ò Ø ÁÒØ ÖÒ Øº ÀÓÛ Ú Ö Ù ØÓ Ø ÝÒ Ñ Ò ØÙÖ Ó ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ò Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö ÔÖÓÚ Ò Ò ØÛÓÖ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÑÙ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ø Ø Ò ÓÖ Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ º ÅÓ Ð ÁÈ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô ØÓÛ Ö ÙÔÔÓÖØ Ò ÑÓ Ð ØÝ Ò Ø ÓÒØ ÜØ ÓÖ ÓÙÖ ÛÓÖ ÙØ Ø ÖÓ٠ݹØÓ¹ Ý ÜÔ Ö Ò Ù Ò Ø ÅÓ ÕÙ ØÓÆ Ø ½ ÑÓ Ð Ò ØÛÓÖ Û Ú ÓÙÒ Ø Ø Ø Ö Ð ØÓ Ú Ò Ö ÓÒØÖÓÐ ÓÚ Ö Ø Ò ØÛÓÖ ØÖ Æ Ó ÑÓ Ð Ó Ø ÓÒ Ô Ö ÓÛ Ø Ò ÔÖÓÚ Ý ÅÓ Ð ÁȺ Ì ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ò Ø Ô Ô Ö Ñ ÒÐÝ ÑÓØ Ú Ø Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÙÒ ÕÙ Ö Ø Ö Ø Ó ÑÓ Ð Ó Ø Ù Ð ØÝ Ì ÑÓ Ð Ó Ø ØÛÓ ÖÓÐ ÓØ Ó Ø Ú ÖØÙ ÐÐÝ ÓÒÒ Ø ØÓ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ Ò ÒÓÖÑ Ð Ó Ø ÓÒ Ø Ò ØÛÓÖ Ø Ú Ø Ò º ÁÒ Ø Ò Û Ò ÓÒ Ö Ø ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ú ÖØÙ ÐÐÝ ÑÙÐØ ¹ ÓÑ º Ì Ù Ð ØÝ Ö Ò ÐÓÒ ÒÖ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Û ÐÐ ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø ÓÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº

2 ¾ ÝÒ Ñ ÐÐÝ Ò Ò ÔÓ ÒØ Ó ØØ Ñ ÒØ Ï ÓÒÒ Ø ÔÓÖØ Ð ØÓ Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ Ù ÓÙÖ ÓÆ Ò ØÛÓÖ Û Ð Ø ÛÓÖ Ø Ò ØÛÓÖ Ó Û Ö Ð ÁÒØ ÖÒ Ø ÖÚ ÔÖÓÚ Ö Û Ð ÓÒ Ø ÖÓ ÓÖ ÒÓØ Ö Ò ØÛÓÖ Ø ÓÑ ÓÖ Ð Û Ö º «Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ Ñ Ý Ú «Ö ÒØ ÔÓÐ ÓÖ Ð Ò Û Ø Ô Ø ÖÓÑ ÑÓ Ð Ó Ø º Ô Ò Ò ÓÒ Û Ö ÑÓ Ð Ó Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ ÓÔ Ö Ø Ò Û Ø Û ÓÑ Ø ÓÑÑÙÒ Ø Ø Ñ Ý Ò ØÓ Ù «Ö ÒØ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ø Ø Ö Ø Ö ÑÓÖ ÖÓ Ù Ø ÓÖ ÑÓÖ Æ Òغ ÅÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÌÓ Ú ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ò ÒÝ ÔÐ Ø ÒÝ Ø Ñ ÑÓ Ð Ó Ø Û ÐÐ Ð ÐÝ Ö ÕÙ Ö ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ØÝÔ Ó Ò ØÛÓÖ Ú º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÙÖ ÑÓ Ð Ó Ø Ù Ø ÖÒ Ø ÓÖ Ï Ú ¹ Ä Æ ¾ Û Ò Ò Ù Ø ÐÝ ÕÙ ÔÔ ÓÆ ÓÖ ÓÑ ÙØ Ø Ý Ù ÐÓÛ Ö Û Ö Ð Ô Ø Ö Ó Ò ØÛÓÖ Ù Å ØÖ ÓÑ Ê Ó Ø ½ Ð Û Ö º Ì Ö ÒÓ Ò Ð Ò ØÛÓÖ Ú Ø Ø Ò ÔÖÓÚ Ø Ö ÕÙ Ð ØÝ Ó ÖÚ ÉÓ˵ ÐÐ Ø Ø Ñ º Ì Ö ÐÛ Ý ØÖ ¹Ó«ÑÓÒ ÓÚ Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÔÖ º Ì Ö Ö Ú Ò Ø Ñ Û Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ Ú Ò ØÓ Ù Ø Ø Ñ Ø Ñ Ù Ø ÐÐ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÛÒÐ Ò Ò ÑÓ Ñ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙÔÐ Ò µº ÁÒ Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ô Ý ÐÐÝ ÑÙÐØ ¹ ÓÑ Û Ðк Å Ò Ù Ó Ø Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ ÓÖ «Ö ÒØ ÓÛ Ó ØÖ Æ ÐÐ Ò º ÇÙÖ Ó Ð ØÓ Ò Ð ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÓØ ÖÓ Ù ØÐÝ Ò Æ ÒØÐÝ Û Ø ÓØ Ö Ó Ø Ø ÑÓÚ ÖÓÑ ÔÐ ØÓ ÔÐ º Ï Ð Ø Ö Ö Û Ý ØÓ Ø Ý ÓÒ Ó Ð ÓÖ Ø ÓØ Ö Ø Ý Ò ÓØ Ø ÓÒ ÐÐ Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ò ØÖ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ú ÖØÙ ÐÐÝ ÓÒÒ Ø ØÓ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ Ý ÐÛ Ý ØÙÒÒ Ð Ò Ô Ø ØÛ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÓÑ Òغ ÐØ ÓÙ ÖÓ Ù Ø Ø Ó Ú ÓÙ ÐÝ ÒÓØ Æ Òغ Ú Ò Æ ÒÝ Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ú ÑÓÖ Ü Ð ØÝ Ø Ò Ò ÔÖÓÚ Ý ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ Ü Ø Ò Ñ Ò Ñ º Ì Ô Ô Ö Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ù Ò ÔÖÓÚ Ò Ø Ü Ð ØÝ Ö Ð ÓÖ ÑÓ Ð Ó Øº Ö Ø Ø Ò Ø Ø Ò ØÛÓÖ ÖÓÙØ Ò Ð Ý Ö ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ù Û Ø Ö ØÓ Ù Ö ÙÐ Ö ÁÈ ÓÖ ÅÓ Ð Áȵº Ø Ø Ò ØÛÓÖ Ð Ý Ö Û Ú Ú ÐÓÔ Ò Ö Ð¹ÔÙÖÔÓ Ñ Ò Ñ Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Û ÙÔÔÓÖØ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ ÓÖ «Ö ÒØ ÓÛ Ò ÔØ Ú ÐÝ Ð Ø Ø ÑÓ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ñ Ø Ó ÓÖ Ò ØÓ Ø Ö Ø Ö Ø Ó ØÖ Æ ÓÛº Ë ÓÒ Ø Ò ØÓ Ñ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ò ØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø ÒØ Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÓØ ÓÙØ Ó Ò Ò ÒÓÑ Ò Ô Ø ÓÖ «Ö ÒØ ØÖ Æ ÓÛ º Ì Ú Ý ÜØ Ò Ò Ø ÅÓ Ð ÁÈ ÔÖÓØÓÓÐ ØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø Ó Ó ÒØ Ö ØÓ Ù ÓÖ ÒÓÑ Ò ØÖ Æ ØÓ ÑÓ Ð Ó Øº Ï Ð Ó Ñ Ò Ø ÖÓÙØ Ò Ø Ð ÐÓÓ ÙÔ ØÓ Ò Ð Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÓÖ ÓÙØ Ó Ò ØÖ Æ ÓÛ ÖÓÑ ÑÓ Ð Ó Øº Ì Ö ÙÐØ Ý Ø Ñ Ø Ø ÔÔÐ ÅÓ Ð ÁÈ ÑÓÖ Ü ÐÝ Ý Ø Ò ÒØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÒ ØÖ Æ Ö Ø Ö Ø ÓÒ ÓÛ¹ ݹ ÓÛ º Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ ÁÒ Ø ÓÒ ¾ Û Ú Ö Ö ÔØ ÓÒ Ó ÅÓ Ð ÁÈ Ø ÓÒØ ÜØ Ò Û ÓÙÖ ÛÓÖ ÓÒ º ÁÒ Ø ÓÒ Û ÐÐÙ ØÖ Ø Ò Ö Ó ÓÖ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó ÓÖ «Ö ÒØ ÓÛ Ó ØÖ Æº ÁÒ Ø ÓÒ Û Ø Ð Ø Ò Ö Ð¹ÔÙÖÔÓ Ñ Ò Ñ Ø Ø ÙÔÔÓÖØ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º ÁÒ Ø ÓÒ Û Ö Ø ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö º ÁÒ Ø ÓÒ Û Ö ÔÓÖØ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø ØÙ Ó Ø Ý Ø Ñ Ò ÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ý Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó Ø Ò ÖÓÑ ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ º ÁÒ Ø ÓÒ Û Ð Ø Ö Ð Ø ÛÓÖ º ÁÒ Ø ÓÒ Û ÓÒ Ö Ø ÔÔÐ Ð ØÝ Ò ÔÓØ ÒØ Ð Ó ÓÙÖ ÛÓÖ Û Ø ÁÈÚ º Ò ÐÐÝ Û ÔÖ ÒØ ÓÒÐÙ ÓÒ ØÓ Ø Ö Û Ø ÓÑ ÙØÙÖ Ò ÓÒØ ÒÙ Ò ÛÓÖ Ò Ø ÓÒ º ¾º ÖÓÙÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÅÓ Ð ÁÈ ¾ Ñ Ò Ñ ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø Ú ØÝ ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø º ÅÓ Ð ÁÈ ÐÐÓÛ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ö Ý Ø ÁÈ Ö Ø Ù Ò Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ ÓÑ ÁÈ Ö µ Ö Ö Ð Ó Ø Ò ØÛÓÖ ØÓ Û Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ Ô Ý ÐÐÝ ØØ º ÙÖ ½ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó ÅÓ Ð ÁȺ

3 Foreign Network Correspondent Internet Mobile Home Agent Home Network ÙÖ ½º ÅÓ Ð ÁÈ ÈÖÓØÓÓк È Ø ÖÓÑ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ö ÐÛ Ý ÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÑ Ò ØÛÓÖ Ö Ø Ò Ø Ò ÓÖÛ Ö ØÙÒÒ Ð µ Ý Ø ÓÑ ÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÙÖÖ ÒØ ÔÓ ÒØ Ó ØØ Ñ ÒØ Ö ¹Ó Ö µº È Ø ÓÖ Ò Ø Ò ÖÓÑ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ö ÒØ Ö ØÐÝ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ø Ù ÓÖÑ Ò ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ º Ì Ø Ð Ò Ò Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð Ô Ø Ò Ô ÙÐ Ø Ò ÒÓØ Ö ÁÈ Ô Ø Û Ò ÓÖÛ Ö Ò Ø Ö ÓÖ Ó Ð Ö Ö Þ º Ì ÅÓ Ð ÁÈ Ô Ø ÓÒ ÐÐÓÛ ÓÖ ØÛÓ ØÝÔ Ó ØØ Ñ ÒØ ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø Ú Ø Ò ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ò ØÛÓÖ ÓØ Ö Ø Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÑ Ò ØÛÓÖ µº ÓÖ Ø Ö Ø ØÝÔ Ó ØØ Ñ ÒØ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÓÒÒ Ø ØÓ Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ø ÖÓÙ ÓÖ Ò ÒØ Ò ÒØ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ý Ö Ø Ö Ò Ø ÓÖ Ò Òس ÁÈ Ö Û Ø Ø ÓÑ Òغ Ì ÓÑ ÒØ Ø Ò ØÙÒÒ Ð ¾¾ Ô Ø ØÓ Ø ÓÖ Ò ÒØ Û Ô ÙÐ Ø Ø Ñ Ò Ò Ø Ñ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ú Ð Ò ¹Ð Ú Ð Ñ Ò Ñ º ÐØ ÓÙ ÓÙÖ ÅÓ Ð ÁÈ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ø Ù Ó ÓÖ Ò ÒØ ÓÙÖ ÛÓÖ ÑÓÖ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÒ ØÝÔ Ó ØØ Ñ ÒØ Û ÔÖÓÚ ÑÓ Ð Ó Ø Û Ø Ø ÓÛÒ Ó¹ÐÓ Ø Ö ¹Ó Ö Ò Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ò Ö Ó Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ö Ú Ò ÁÈ Ö ØÓ Ù Û Ð Ø Ú Ø Ø Ò ØÛÓÖ Ú À È ÓÖ ÓÑ ÓØ Ö ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ ÔÓРݺ ÁØ Ö Ø Ö Ø Ö Û Ø Ø ÓÑ ÒØ Û Ø Ò ØÙÒÒ Ð Ô Ø Ö ØÐÝ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ø Ø Ö º Ì Ú ÒØ Ó Ø Ò Ö Ó Ø Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ô ÙÐ Ø Ô Ø Ø Ð Ò ÑÓÖ ÁÈ Ö Ö Ò Ò Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ ÓÒ ÓÖ Ú Ø Ò ÑÓ Ð Ó Øº Ì Ú ÒØ Ø Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ó ÓÑ ÑÓÖ Ö ØÐÝ Ö ÔÓÒ Ð ÓÖ Ø Ö Ò Ò ÖÓÙØ Ò ÓÒ ÓÖ Ø Ô Ø Ø Ò ÓÙØ Ò Ø Ø Ö ÓÖ ÑÓÖ ÓÒØÖÓÐ ÓÚ Ö Ù ÓÔ Ö Ø ÓÒ º Ï Ð ÅÓ Ð ÁÈ Ð Ø ÖÓÙÒ ÛÓÖ ÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÓ Ð ØÝ Ø Ö Ö Ø ÐÐ Ñ ÒÝ ÐÐ Ò ØÓ Ø Ð Ò ÖÓÑ ÓÒ¹ Ó Ò «ÓÖØ Ò Ø Ö º Ì «ÓÖØ ÒÐÙ ÖÓÙØ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ½ Ö Û ÐÐ ØÖ Ú Ö Ð ¾¼ Ò ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ÓÖ Ö Ú Ö ¹ØÙÒÒ Ð Ò µ ½ ØÓ ÐÐÓÛ Ô Ø ØÓ ÖÓ ÙÖ Øݹ ÓÒ ÓÙ ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö º Ì Ð Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ò Ø ÓÒ º¾ ÓÒ Ó ÓÙÖ ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ò Ø ÔÓ Ð ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ ÓÓ ÝÒ Ñ ÐÐÝ ØÛ Ò «Ö ÒØ Ô Ø Ö Ò Ò ÖÓÙØ Ò ÓÔØ ÓÒ º Ï Ð Ú Ø Ø Ø «ÓÖØ Ñ Ú ÒØ Ø Ò Ö ÒØ Ò ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ù «Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ ÙÒ Ö «Ö ÒØ ÖÙÑ Ø Ò º º ËÙÔÔÓÖØ Ò ÅÙÐØ ÔÐ È Ø Ð Ú ÖÝ Å Ø Ó ËÙÔÔÓÖØ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ø Ö Ø Ö Ò Û Û Ú ÒÖ Ø Ü Ð ØÝ Ó ÑÓ Ð Ó Ø º Ý ÚÓ Ò Ò Ð Ñ Ø Ó Ó Ð Ú ÖÝ Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÓÒÐÝ Ô Ý ÓÖ Ø ÜØÖ Ó Ø Ó ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÙÖ ØÝ Ô Ö Ñ Ø Ö ØÖ Ú Ö Ð Û Ò Ø ØÖÙÐÝ Ò º Ï ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÑ Ó Ø ØÙ Ø ÓÒ ÓÖ Û Û Ú ÓÙÒ Ù Ü Ð ØÝ ØÓ Ò Ð Ò ÔÖ Ø º ÐØ ÓÙ ÙÖ ¾ ÓÒÐÝ ÓÛ Ø Ü ÑÔÐ Û Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ö Ø Ñ Ò Ñ Û ÔÖÓÔÓ Ö Ò ÜØ Ò ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÓØ Ö Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Û Ò ÓØ Ö Ó ÓÑ Ö Ð º

4 Web traffic, Local services, etc. No Transparent Mobility? Yes Telnet, IP telephony, Traffic initiated outside a mobile host etc. Regular IP Mobile IP Default of basic Mobile IP No Reverse Tunneling? Yes Traffic that needs to traverse ingree-filtering routers Classical Triangular Routing Bi-directional Tunneling ÙÖ ¾º Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ Í Ó ÅÙÐØ ÔÐ È Ø Ð Ú ÖÝ Å Ø Ó º Ì ÙÖ ÙÑÑ Ö Þ Ø «Ö ÒØ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ó Ò Ö Ø Ò Ð ÓÜ µ Û Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Öº Ä Ø Ò Ø ÖÐ Ö Ü ÑÔÐ Ù ÓÖ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ó º Ì ÔÓÐ Ý ÓÒ ØÓ Ñ Ö Ò ÑÓÒ º º½º ÈÖÓÚ Ò ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ ÅÓ Ð ØÝ ËÙÔÔÓÖØ ÇÒÐÝ Ï Ò Æ ÖÝ Ì ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖØ Ó ÅÓ Ð ÁÈ ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖ ÐÓÒ ¹Ð Ú ÓÒÒ Ø ÓÒ¹ÓÖ ÒØ ØÖ Æ ÓÖ ÓÖ ÒÓÑ Ò ØÖ Æ Ò Ø Ø Ý ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø º ÀÓÛ Ú Ö Ø ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖØ Ó ÒÓØ ÓÑ Û Ø ÓÙØ Ó Øº ÁÒ Ø Ò Ó ÖÓÙØ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÖ ÅÓ Ð ÁÈ Ô Ø Ø Ò ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ö Ð Ú Ö ØÓ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ Ò Ø Ò ÓÖÛ Ö ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÙÖÖ ÒØ Ö ¹Ó Ö Ò Ø Ò ØÛÓÖ Ø Ú Ø Ò º Á ÑÓ Ð Ó Ø Ö Û Ý ÖÓÑ ÓÑ ÙØ Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÐÓ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ø Ô Ø ØÖ Ú Ö Ý Ø Ô Ø Ò ÒØÐÝ ÐÓÒ Ö Ø Ò Ø Ô Ø ØÖ Ú Ð Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ø Ð ØÓ ÓØ Ö Ö ØÐݺ Ì ÜØÖ Ô Ø Ð Ò Ø ÒÓØ ÓÒÐÝ ÒÖ Ð Ø ÒÝ ÙØ Ð Ó Ò Ö Ø ÜØÖ ÐÓ ÓÒ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº ÁØ Ú Ò ÒÖ ÐÓ ÓÒ Ø ÓÑ ÒØ ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ ÓÒØÖ ÙØ Ò ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓØØÐ Ò Ø ÓÑ ÒØ ÖÚ Ò Ñ ÒÝ ÑÓ Ð Ó Ø ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ðݺ ÁØ ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ù ÅÓ Ð ÁÈ ÖÓÙØ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ½ º ÀÓÛ Ú Ö Ò ÅÓ Ð ÁÈ ÖÓÙØ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ÜØÖ ÙÔÔÓÖØ ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ò Ø ÓÒ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÓÑ ÒØ Ø Ö ÕÙ Ö Û ÔÖ Ò Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Û ÙÒÖ Ð Ø ÓÖ Ø Ò Ö ÙØÙÖ º ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ö Ö ÖØ Ò ØÝÔ Ó ØÖ Æ ÓÖ Û ÑÓ Ð Ó Ø Ñ Ý ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ÅÓ Ð ÁÈ ÙÔÔÓÖغ Ü ÑÔÐ Ö ÑÓ Ø Û ÖÓÛ Ò ØÖ Æ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÐÓ Ð ÖÚ ÓÚ Ö Ý Ø ÑÓ Ð Ó Øº Ï ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ù Ù ÐÐÝ ÓÖØ¹Ð Ú Ó Ø ÙÒÐ ÐÝ Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø Û ÐÐ Ò Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ö Ò Ø Ñ Ø Ó ÓÒÒ Ø ÓÒ Ü ÔØ ÓÒ Ö Û ÔÙ Ø ÒÓÐÓ Ý Ò ÀÌÌÈ ½º½ Û Ò ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ Ù Ô Ö Ø ÒØ ØÖ Ò ÔÓÖØ ÓÒÒ Ø ÓÒ µº Ú Ò Ø Ó Ø Ù Ö Ò ÑÔÐÝ ÔÖ Ö ÐÓ Ò Ø Û ØÖ Ò Ö Û ÐÐ Ö ØÖ º Ï Ø Ù ØÖ Æ Û Ò ÚÓ Ø ÜØÖ Ó Ø Ó Ø Û Ø ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖغ º¾º ËÙÔÔÓÖØ Ò ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ÌÙÒÒ Ð Ò ÌÖ Ò Ð ÊÓÙØ Ï Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÑÓ Ð ØÝ Ø Ö Ø ÐÐ Ö Ñ Ò Ó Ó Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ü ÑÔÐ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÑÙ Ø ØÖ Ú Ö ÙÖ ØݹÓÒ ÓÙ ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö º Ö ÙÐØ Ó ÁÈ Ö ÔÓÓ Ò ØØ Ò Ò ÓÖ Ò Û Ø ÊÌ Ú ÓÖÝ ÑÓÖ ÖÓÙØ Ö Ö ÐØ Ö Ò ÓÒ Ø ÓÙÖ Ö Ò Ö ÐØ Ö Ò µ Ò Û ÐÐ ÖÓÔ Ô Ø Û Ó Ö ÒÓØ ØÓÔÓÐÓ ÐÐÝ ÓÖÖ Ø Û Ó ÓÖ Ò Ø Ò Ò ØÛÓÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ ÒØ Ý Ø ÓÙÖ Ö µº ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ó Ù ÖÓÙØ Ö Ø ØÖ Ò Ð ÖÓÙØ Ô Ò Ø ÅÓ Ð ÁÈ ÔÖÓØÓÓÐ Û ÐРк ÙÖ ÐÐÙ ØÖ Ø Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñº

5 Correspondent Mobile Home Agent ÙÖ º Ì ÈÖÓ Ð Ñ Û Ø ËÓÙÖ ÁÈ Ö ÐØ Ö Ò Ø Ë ÙÖ ØݹÓÒ ÓÙ ÓÙÒ ÖÝ ÊÓÙØ Öº Ï Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ô Ø Ö ØÐÝ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ò Ø ÓÑ ÓÑ Ò Û Ø Ø ÓÙÖ ÁÈ Ö Ó Ø Ô Ø Ø ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÑ ÁÈ Ö Ø Ô Ø Û ÐÐ ÖÓÔÔ Ý Ø ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö Ù Ø Ý ÖÖ Ú ÖÓÑ ÓÙØ Ó Ø Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ý Ø Ð Ñ ØÓ ÓÖ Ò Ø ÖÓÑ Û Ø Òº Correspondent Home Agent Mobile ÙÖ º ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ø ÁÒ Ö ÐØ Ö Ò ÈÖÓ Ð Ñº ÌÓ Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ù Ý ÓÙÖ ÁÈ Ö ÐØ Ö Ò ÓÒ ÙÖ Øݹ ÓÒ ÓÙ ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ô Ø Ý ØÙÒÒ Ð Ò ÐÓÒ Ø Ö Ú Ö Ô Ø Û Ðк Ë Ò Ø Ò Ô ÙÐ Ø Ô Ø Ò Ø ØÙÒÒ Ð ÖÓÑ Ø ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ø ÓÑ ÒØ Ù Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ Ö ¹Ó Ö Ø Ö ÓÙÖ ÁÈ Ö Û ØÓÔÓÐÓ ÐÐÝ ÓÖÖ Øµ Ø Ô Ø Û ÐÐ ÒÓ ÐÓÒ Ö ÖÓÔÔ Ý Ø ÙÖ ØݹÓÒ ÓÙ ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö º ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ø ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö Ò Ø ÓÑ Ò Ú Ø Ý Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ø Ñ Ý ÖÓÔ Ô Ø Ø Ø Ö Ö Ú ÖÓÑ Ò ÙØ Ð Ñ ØÓ ÓÖ Ò Ø ÖÓÑ ÓÙØ Ø Ô Ø ÐÓÓ Ø Ý Ö ØÖ Ò Ø ØÖ Æ Ò ÒÓØ ÐÐ Ò ØÛÓÖ Û ÐÐ ÖÖÝ ØÖ Ò Ø ØÖ Æº ÌÓ Ö Ø ÓÚ ÔÖÓ Ð Ñ Û Ò ØÙÒÒ Ð Ô Ø ÒØ Ý Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ø ÖÓÙ Ø ÓÑ ÒØ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ò ÑÙ Ø Ñ Û Ý Û ØÙÒÒ Ð Ô Ø ÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Øº Ì ÐÐ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ½ º ÙÖ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒº Ì ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ö Ð Ø Û Ø Ò Ö ÐØ Ö Ò ÖÓÙØ Ö ÙØ Ò Ø ÓÑ Û Ø ÒÖ Ó Øº Á ÑÓ Ð Ó Ø Ú Ø Ò ØÛÓÖ Ö Û Ý ÖÓÑ ÓÑ Ò ØÖ ØÓ Ø Ð ØÓ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ò Ò Ö Ý Ò ØÛÓÖ Ô Ø ÓÖ Ò Ø Ò ÖÓÑ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Û ÐÐ ÒÓÛ Ú ØÓ ØÖ Ú Ð ÐÐ Ø Û Ý ÓÑ Ò Ø Ò ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÒÖ Ò Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ö Ú Ö Ô Ø º ÀÓÛ Ú Ö ÒÓØ ÐÐ Ø Ô Ø Ò ØÓ ÒØ Ø Û Ýº ÁØ ÙÒÒ ÖÝ ØÓ ÓÖ ÐÐ ØÖ Æ Ø ÖÓÙ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ù Ø Ù ÓÑ Ò Ö ÐØ Ö Ò ÖÓÙØ Ö ÛÓÙÐ ÖÓÔ ØÖ Æ ÒØ ØÓ Ô Ø Ò Ø ÓÒ º ËÙ ØÙÒÒ Ð Ò Ñ Ý ÙÒÒ ÖÝ ÓÖ Ð Ö Ô ÖØ Ó Ø ØÖ Æ ÓÖ Û Ø ØÓÔÓÐÓ ÐÐÝ ÒÓÖÖ Ø ÓÙÖ ÁÈ Ö Ò Ô Ø Ö ÒÓØ ÔÖÓ Ð Ñº Ì Ö ÓÖ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø Ù Ó ÓØ ØÖ Ò Ð ÖÓÙØ Ò Ò ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ó Ø Ø ÓÒÐÝ Ø Ó ØÖ Æ ÓÛ Ø Ø ØÖÙÐÝ Ò ØÓ Ù ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò Ô Ý ÓÖ Ø ÜØÖ Ó Øº º º ÂÓ Ò Ò ÅÙÐØ Ø ÖÓÙÔ Ò «Ö ÒØ Ï Ý Ì Ò Ð Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ò Ñ Û Ú ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ØÓ ÐÐÓÛ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ ÓÓ ØÓ Ó Ò ÑÙÐØ Ø ÖÓÙÔ Ø Ö Ö ÑÓØ ÐÝ Ø ÖÓÙ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ µ Ù Ò Ø ÓÑ ÁÈ Ö ÓÖ ÐÓ ÐÐÝ

6 Ù Ò Ø Ó¹ÐÓ Ø Ö ¹Ó Ö Ò Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ º Ì Ü Ð ØÝ Ò ÖÝ Ù ÑÙÐØ Ø ØÖ Æ Ó Ø Ò Ð Ñ Ø ØÓ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ý ÓÔ Ò º Ð Ó Ø Ö Ö Ú ÒØ Ò Ú ÒØ ØÓ Ø Ö Ó ½ Ú Ò ÓÔ Ò ÒÓØ Ò Ù º ÂÓ Ò Ò ÐÓ ÐÐÝ ÁÒ Ø Ö Ô Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÒÓ «Ö ÒØ ÖÓÑ ÒÝ ÒÓÖÑ Ð Ó Ø ÓÒ Ø Ñ Ù Ò Øº Ì Ú ÒØ Ø Ø Ø Ð Ú ÖÝ Ó ÑÙÐØ Ø ØÖ Æ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÑÓÖ Æ Òغ Ì Ú Ò¹ Ø Ö Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ø Ü Ø Ò Ó ÑÙÐØ Ø¹ Ô Ð ÖÓÙØ Ö Ò Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ò Ø Ó ÑÓ Ð Ó Ø Ø Ú ÐÝ Ô ÖØ Ô Ø Ò Ò Ø ÑÙÐØ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ú ØÓ Ö ¹ ÒØ Ý Ø Ñ ÐÚ Û Ø Ò Ø ÖÓÙÔ Û Ò Ø Ý ÑÓÚ ØÓ ÒÓØ Ö Ò ØÛÓÖ º ÂÓ Ò Ò Ø ÖÓÙ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ ÐÐ ÑÙÐØ Ø ØÖ Æ ØÓ ØÙÒÒ Ð ¹ Ö Ø ÓÒ ÐÐÝ ØÛ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÓÑ Òغ Ì Ú ÒØ Ó Ø Ó Ö Ø Ø Ø Ó ÒÓØ Ö ÕÙ Ö ÑÙÐØ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÒ Ø ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø Û ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ñ Ñ Ö Ô Ø ÑÓÚ ÖÓÙÒ º Ì Ú ÒØ Ø Ø Ø ÖÓÙØ Ð Æ Òغ ÐØ ÓÙ Ø Ö Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø ÐÐÓÛ Ò Ð ÓÔÝ Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø ØÓ ØÙÒÒ Ð ØÓ ÓÖ Ò ÒØ ÖÚ Ò ÑÙÐØ ÔÐ ÑÓ Ð Ó Ø Ø ÓÑ ÒØ Ø ÐÐ ÑÙ Ø ØÙÒÒ Ð ÓÔÝ Ó ÑÙÐØ Ø Ô Ø ØÓ ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ú Ø Ò º Ï Ò ÓÓ Ø Ö ÓÔØ ÓÒ ÓÖ «Ö ÒØ ÑÙÐØ Ø ÖÓÙÔ º ÌÓ Ó Ò ÑÙÐØ Ø ÖÓÙÔ ÐÓ ÐÐÝ Û Ò ÒØÖÝ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ò ØÖÙØ Ò ØÖ Æ Ø Ò ØÓ ÖØ Ò ÑÙÐØ Ø Ö ØÓ Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð ÁÈ ÙÔÔÓÖغ ÌÓ Ó Ò ÑÙÐØ Ø ÖÓÙÔ Ö ÑÓØ ÐÝ Û Ò ÒØÖÝ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ØÓ Ù ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ÓÖ ØÖ Æ Ø Ò ØÓ Ø ÑÙÐØ Ø ÖÓÙÔ º Ì ÑÓ Ð Ó Ø Ð Ó Ò ØÓ ÒÓØ Ý Ø ÓÑ ÒØ Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ Ô Ø ØÓ ÓÖÛ Ö ÑÙÐØ Ø ØÖ Æ ØÓ Øº º Ò Ö Ð¹ÔÙÖÔÓ Å Ò Ñ ÓÖ Ð Ü Ð ÊÓÙØ Ò ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö Ø Ñ Ò Ñ Ù ØÓ Ú Ø Ü Ð ØÝ ØÙÖ Ö Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ø ÓÒº Ì Ò Ö Ð¹ÔÙÖÔÓ Ñ Ò Ñ ÒØ Ö ÖÓÙÒ Ø Ó ÒØÖÓ Ù Ò ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ò Ø ÖÓÙØ Ò Ð Ý Ö Ó Ø Ò ØÛÓÖ Ó ØÛ Ö Ø º Ì ÁÈ ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ÖÓÙØ Ò Ô ÖØ ÖÓÙØ Ù Ñ ÒØ ØÓ Ø Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÒØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÒ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÒÓÖÑ Ð ÖÓÙØ Ò Ø Ð Ò Ø ÖÑ Ò Ò ÓÛ Ô Ø ÓÙÐ Òغ º½º ËÙÔÔÓÖØ Ò Ø Æ ØÛÓÖ Ä Ý Ö Ï ÓÓ ØÓ ÓÙÖ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó ØÓ Ø Ò ØÛÓÖ Ð Ý Ö Ù ØÓ Ø ÙÒ ÕÙ ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ø Ò ØÛÓÖ Ó ØÛ Ö Ø º Ý ÑÓ Ý Ò Ø Ð Ý Ö Ø ÖÓÙ Û Ô Ø ÓÒÚ Ö Ò Ø Ò Ú Ö Û ÚÓ ÔÖÓÐ Ö Ø ÓÒ Ó ÑÓ Ø ÓÒ º Ê Ð Ø Ú ÐÝ Û Ö Ò Ò ØÓ Ñ Ò Ø ÖÒ Ð Ò ØÛÓÖ Ó ØÛ Ö Ò ÓØ Ø ÙÔÔ Ö Ð Ý Ö ÔÖÓØÓÓÐ ÑÓ ÙÐ Ù Ì È ÓÖ Í Èµ Ò ÐÓÛ Ö Ð Ý Ö Ö Ú Ö ÓÖ «Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ Ú Ö Ñ Ò ÙÒ Ò º Ï ÙÖØ Ö ÒØ Ý Ø ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ÖÓÙØ Ò Ò ØÙÖ Ð ÔÐ ØÓ Ù ÙÔÔÓÖغ ÐÓÒ Û Ø ÒÓÖÑ Ð ÖÓÙØ Ð Ø ÓÒ Ø Ò Ò ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Ð Ó Ñ ÓÒ ÓÖ ÓÓ Ò ÑÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Û Ý ØÓ Ð Ú Ö Ô Ø Ò Ø Ø Ý Ø Ò Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÑÓ Ð Ó Øº º¾º Ì ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ì ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ô ÓÛ Ø Ô Ø ÓÙÐ ÒØ Ò Ö Ú ÓÖ ØÖ Æ ÓÛ Ñ Ø Ò ÖØ Ò Ö Ø Ö Ø º Ì ÖÓÙØ Ò Ò Ö Ò ÔÓÐ Ý ÓÒ ÙÖÖ ÒØÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ö Û Ø Ö ØÓ Ù ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖØ ÅÓ Ð Áȵ ÓÖ Ö ÙÐ Ö ÁÈ Û Ø Ö ØÓ Ù ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò ÓÖ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò Ù Ò ÅÓ Ð ÁȺ

7 Ø Ò Ø ÓÒ Æ ØÑ ÈÓÖØÆÙÑ ÅÓ Ð ØÝ ÌÙÒÒ Ð Ò ½ ½º º¼º¼ ¾ º¾ º¼º¼ ¼ ¼º¼º¼º¼ ¼º¼º¼º¼ ¼ ÆÓ Æ» ¼º¼º¼º¼ ¼º¼º¼º¼ ¼ ÆÓ Ì Ð ½ Ë ÑÔÐ ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð º Ì ÑÓ Ð ÔÓÐ Ý Ø Ð Ô Ø Ø ÐÐ ØÖ Æ Ø Ò ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÑ ÓÑ Ò ÓÙÐ Ù ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ØÓ Ø Ý Ø ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö Ø Ø ÓÑ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ö Ø ÖÓÛµ ÐÐ ØÖ Æ ØÓ ÔÓÖØ ¼ Û ØÖ Æµ ÓÙÐ ÚÓ Ù Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖØ ÓÒ ÖÓÛµ Ò Ø Ö Ñ Ò Ò ØÖ Æ ÓÙÐ Ý ÙÐØ Ù ÅÓ Ð ÁÈ Û Ø Ö ÙÐ Ö ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ø Ö ÖÓÛµº Ì ÓÒ ÒØÖÝ ÔÔÐ ØÓ ÐÐ ØÖ Æ Û Ø Ø Ò Ø ÓÒ ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö Ó ¼ Ú Ò ÓÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ñ Ø Ò Ø Ö Ø ÒØÖÝ Ò ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö Ô Ø ÓÒ Ø ÔÖ Ò º Ì ÔÓÐ Ö Ô Ø ÖÓÙ ØÛÓ ØÝÔ Ó ÒØÖ Ô Ö¹ Ó Ø ÒØÖ Ò Ò Ö ÒØÖ Û Ø Ô Ö¹ Ó Ø ÒØÖ Ø Ò ÔÖ Ò º Ï Ð Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÓÒÐÝ ÓÒØ Ò Ò Ö ÒØÖ Ô Ö¹ Ó Ø ÒØÖÝ ÔØ Û Ø Ò Ø Ó Ø Ø ØÖÙØÙÖ ÐÐÓÛ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÓÚ ÖÖ Ø Ò Ö Ð ÖÙÐ º Ï Ø ÓÙØ Ô Ö¹ Ó Ø ÒØÖÝ ØÖ Æ Ù Ø ÓÒÐÝ ØÓ Ò Ö ÒØÖ Ò Ø ÔÓÐ Ý Ø Ð Û Ô Ý Ø Ð Ú ÖÝ ÔÓÐ Ý ÓÖ ÐÐ ØÖ Æ Ñ Ø Ò Ø Ú Ò Ö Ø Ö Ø º ÓÖ Ò Ö ÒØÖ Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÐÓÓ ÙÔ ÙÖÖ ÒØÐÝ Ø ÖÑ Ò Û ÔÓÐ Ý ÒØÖÝ ØÓ Ù ÓÒ ØÛÓ ØÖ Æ Ö Ø Ö Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ö Ò ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö ÓÖ Ì È Ò Í Èµº Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ö Ù ÙÐ Ù Û Ó Ø Ò Û ÒØ ØÓ ØÖ Ø ÓÛ ØÓ «Ö ÒØ Ø Ò Ø ÓÒ «Ö ÒØÐݺ Ì ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö Ù ÙÐ Û ÐÐ Ù Ø Ö Ö Ñ ÒÝ Ö ÖÚ ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö Ø Ø Ò Ø Ø Ò ØÙÖ Ó Ø ØÖ Æ Ù Ì È ÔÓÖØ ¾ ÓÖ Ø ÐÒ Ø ÓÖ ÔÓÖØ ¼ ÓÖ ÀÌÌÈ ØÖ Æº Ï Ð Ø Ö Ø Ö Ø Ö Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ Ø Ò ÒØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÒ Û Ò ÜØ Ò Ø Ø Ò ÕÙ ØÓ ÒÐÙ ÓØ Ö Ö Ø Ö Ø Ò Ø ÙØÙÖ º Ì Ð ½ ÓÛ Ò Ü ÑÔÐ Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÙÖÖ ÒØÐÝ Ù ÓÒ ÓÙÖ ÑÓ Ð Ó Ø Û Ò Ú Ø Ò ÔÐ ÓÙØ Ó Ø Ö ÓÑ ÓÑ Òº Ì ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÐÓÓ ÙÔ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÛ Ý ÓÓ Ø ÑÓ Ø Ô ÐÐÝ Ñ Ø ÒØÖ Ø Ó Û Ø ÑÓÖ Ö ØÖ Ø Ò ØÑ Ò»ÓÖ ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö Ô Ø ÓÒ µ ÓÚ Ö ÑÓÖ Ò Ö Ð ÓÒ º º º ÀÓÛ Ø ÏÓÖ ÙÖ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø Ù Ó Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ò ÖÓÙØ Ò Ø Ð Û Ø Ò Ø Ä ÒÙÜ ÖÒ Ðº Ì ÑÓ Ø ÓÒ ØÓ Ø ÖÒ Ð Ñ ÒÐÝ Ð Ñ Ø ØÓ Ø ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ÙÒØ ÓÒº ÓÖ Û Ö ÓÑÔ Ø Ð ØÝ Ø ÒÓÖÑ Ð ÖÓÙØ Ò Ø Ð Ö Ñ Ò ÒØ Øº ÙÖ Ò ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ÜØÖ Ö ÙÑ ÒØ Ù ÓØ Ö Ö Ø Ö Ø Ó Ø ØÖ Æ ÓÛ ÙÖÖ ÒØÐÝ ÓÒÐÝ Ø Ì È ÓÖ Í È ÔÓÖØ ÒÙÑ Öµ Ò Ø ÓÙÖ ÁÈ Ö Ó Ò Ö Ù Ò Ø ÓÒ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø³ Ö ÓÖ Ò ÓÛ Ø Ô Ø ÓÙÐ Òغ Ì Ò Û ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ÙÒØ ÓÒ Ù Ø Ô ÓÙÖ ÁÈ Ö ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ô Ø Ù Ø ØÓ ÔÓÐ Ý ÓÒ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð º Á Ø ÓÙÖ ÁÈ Ö ÐÖ Ý Ò Ø ØÓ Ø ÁÈ Ö Ó Ø Û Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ý Ð Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ø Ø ÒÓ ÑÓ Ð ØÝ ÓÒ ÓÙÐ Ñ ÓÖ Ø Ô Øº È Ø Ñ Ý Ú Ø Ö ÓÙÖ Ö Ø Ø Ö Ø Ö Ø Ý Ö ÐÓÓÔ Ý Ø Ú ÖØÙ Ð ÒØ Ö Ö ÐÓÛµ Ò ÑÓ Ð ØÝ ÓÒ ÐÖ Ý Ò Ñ Ý Ø Ø Ø Ñ ÓÖ Ý ÖØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ º Ò Ü ÑÔÐ Ó Ù Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÑÓÒ Ò Ð Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓÑ ÒØ Ø ÑÓÒ Ò ØÓ ÓÖ Ô Ø Ø ÖÓÙ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ð ÒØ Ö Ù Ò Ö ÙÐ Ö ÁȺ ÁÒ Û Ö Ø ÓÙÖ ÁÈ Ö ÐÖ Ý Ø ÓÒÐÝ Ø ÒÓÖÑ Ð ÖÓÙØ Ò Ø Ð ÓÒ ÙÐØ ÙÔÓÒ Ø Ø Ò Ø ÓÒ Ö Ò Ø Ö ÙÐØ Ò ÖÓÙØ ÒØÖÝ Ö ØÙÖÒ º ÓÖ Ø Ö Ø Ó Ø Ô Ø Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ò ØÓ ÓÒ ÙÐØ ØÓ ÓÓ ÑÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º Ì Ú ÖØÙ Ð ÒØ Ö Ú µ Ò Ð Ô Ø Ø Ø Ò ØÓ Ò Ô ÙÐ Ø Ò ØÙÒÒ Ð º ÁØ ÔÖÓÚ Ø ÐÐÙ ÓÒ Ø Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ø ÐÐ Ò Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ º È Ø ÒØ Ø ÖÓÙ Ú Ö Ò Ô ÙÐ Ø Ò Ø Ò ÐÓÓÔ ØÓ Ø ÁÈ Ð Ý Ö ÓÛÒ Ý Ø Û ¹ Ö Ø ÓÒ Ð Ö Ò Ø ÙÖ µ ÓÖ Ð Ú ÖÝ ØÓ Ø ÓÑ Òغ Ì Ø Ñ ÓÛ Ú Ö Ø ÓÙÖ ÁÈ Ö Ó Ø Ò Ô ÙÐ Ø Ò Ô Ø ÐÖ Ý Ò Ó Ò

8 TCP UDP IPIP IP Route Lookup MPT Routing Table Network Layer (IP) loopback ether radio vif ÙÖ º Ì ÙÖ ÓÛ Û Ö Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÅÈ̵ Ø ÒØÓ Ø Ð Ò Ò ØÛÓÖ Ò ØÖ Ò ÔÓÖØ Ð Ý Ö Ó ÓÙÖ ÔÖÓØÓÓÐ Ø º Ì ÅÈÌ Ö Ò Ø Ñ Ð Ò ØÛÓÖ µ Ð Ý Ö ÓÒ ÙÐØ Ý Ø ÁÈ ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Û Ø Ø ÒÓÖÑ Ð ÖÓÙØ Ò Ø Ð ØÓ Ø ÖÑ Ò ÓÛ Ô Ø ÓÙÐ Òغ Ì ÓØØÓÑ Ð Ò µ Ð Ý Ö ÓÛ Ø Ú ÒØ Ö Û Ø Ú Ò Ú ÖØÙ Ð ÒØ Ö Ø Ø Ò Ð Ò Ô ÙÐ Ø ÓÒ Ò ØÙÒÒ Ð Ò Ó Ô Ø º Ì ØÓÔ ØÖ Ò ÔÓÖص Ð Ý Ö ÓÛ Ì È Ò Í È ÐÓÒ Û Ø Ò ÁÈ¹Û Ø Ò¹ÁÈ ÔÖÓ Ò ÑÓ ÙÐ º Ì ÖÖÓÛ Ô Ø Ø Ô Ò Ó Ø Ô Ø ÓÛÒ Ø Ð Ý Ö º Ì ÓÜ Ò Ø Ø Ø Ø ÁÈÁÈ Ò Ú ÑÓ ÙÐ Ú ÓÚ ÖÐ ÔÔ Ò ÙÒØ ÓÒ Ð Ø º Ì ÓÐ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð Ö ÓÛ Ø Ò ØÓ Ô Ô Ø ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÑÓ ÙÐ º Ó Ø Û ÐÐ ÒÓÛ ÒØ Ø ÖÓÙ ÓÒ Ó Ø Ô Ý Ð ÒØ Ö º ÓÖ Ò ÐÝ Ô Ø Ò ØÙÒÒ Ð ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ý Ø ÓÑ ÒØ Ö Ð Ó ÐÓÓÔ Ý Ø ÁÈÁÈ ÑÓ ÙÐ ØÓ Ú Ó Ø Ø Ø Ý ÔÔ Ö ØÓ Ú ÖÖ Ú Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ø Û Ö ÓÒÒ Ø ØÓ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ º ÌÓ Ñ ÒØ Ò Ö ÓÒ Ð ÔÖÓ Ò ÓÚ Ö ÔÓÐ Ý Ø Ð ÒØÖ Ö Ò Ñ ÒÒ Ö Ñ Ð Ö ØÓ ÖÓÙØ Ò Ø Ð ÒØÖ º Á Ø Ö Ø Ö Ø Ó Ø ØÖ Æ Ñ Ø ÒØÖÝ Ø Ó ØÛ Ö Ù Ø ÒØÖÝ ØÓ Ô ÙÔ Ø ÔÖÓ Ó ÔÓÐ Ý ÐÓÓ ÙÔº ÇØ ÖÛ Ò Û ÔÓÐ Ý Ø Ð ÐÓÓ ÙÔ Û ÐÐ ÖÖ ÓÙغ Ï Ò Ú Ö Ø ÑÓ Ð ÔÓÐ Ý Ø Ð ÑÓ Ø ÒØÖ Ö Ù º Ï Ð Ú Ø Ò Ö Ð¹ÔÙÖÔÓ Ñ Ò Ñ Ù Ø Ò ÐÝ ÜØ Ò ØÓ Ø ÓØ Ö ØÖ Æ Ö Ø Ö Ø ÒØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ò ØÓ ÑÓÖ ÔÓÐ Ý ÓÒ Ø ÓÑ Ö Ð ØÓ Ó Óº ÓÖ Ò Ø Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ú Ø Ð ØÝ ØÓ Ô ÙÐ Ø Ô Ø Ø Ñ ÐÚ Û ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÓÖ Ø Ó Ø Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÓÙÐ Ò Ò Ô ÙÐ Ø Ô Ø Ö ØÐÝ ØÓ Ø Ó Ø ÝÔ Ò Ø ÓÑ ÒØ Ý Ø Ø ÐÐ ÔÖÓÚ Ò Ø ÖÓ Ù ØÒ Ó ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ðº º º ÝÒ Ñ ÔØ Ø ÓÒ Ó Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ì ÒØÖ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ò Ò Ø ÖÙÒØ Ñ ØÓ Ô Ý «Ö ÒØ ÔÓРݺ Ï ÙÖÖ ÒØÐÝ Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ñ Ò Ñ ØÓ Ù Ø ÒØÖ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÝÒ Ñ ÐÐݺ Ö Ø Û Ò Û Ô Ò Ò Û Ø Ó ÒØÖ ÓÖ Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Û Ò Ú Ö ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø Ö ¹Ó Ö º Ï Ò ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÔÓ ÒØ Ó ØØ Ñ ÒØ ØÓØ ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Ø Û Ý ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø Û Ø ÓØ Ö Ó Ø Ó Ø Ò Ò ÓÖ Ò Ðݺ ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ò ÓÙÖ ÑÓ Ð Ó Ø ÑÓÚ ÖÓÑ Û Ø Ò Ø ËØ Ò ÓÖ ÓÑ Ò ØÓ ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ ÓÙØ Ø Ý Ò ØÓ Û Ø ØÓ Ù Ò Ö Ú Ö ØÙÒÒ Ð Ò ÓÖ ØÖ Æ ØÓ Ø Ö ÓÑ ÓÑ Ò Ù ØÓ Ø Ò Ö ÐØ Ö Ò ÖÓÙØ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ø ÓÙÒ ÖÝ Ó ËØ Ò ÓÖ ³ ÓÑ Òº ÓÖ ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ú Ø Ý ÑÓ Ð Ó Ø Û Ù ÔÖ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ð Ø Ø ÓÒØ Ò Ø Ø Ó ÒØÖ ØÓ Ù Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ó Ø Ø Ù Ø Ð Ø Ó ÔÓÐ Ò ÔÙØ Ò ÔÐ ÕÙ ÐÝ Û Ò ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÐÓ Ø ÓÒº ÓÖ ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÙÒ ÒÓÛÒ ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ ÙÐØ Ø Ó ÔÓÐ Û ÐÐ Ù º ÁÒ Ø ÓÒ Û Ñ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ò Ô ÒØÖ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÝÒ Ñ ÐÐݺ ÓÖ Ò Ø Ò Û ÙÔÔÓÖØ ÔØ Ú ÐÝ Ð Ø Ò ØÛ Ò Ø ÑÓ Ø ÖÓ Ù Ø Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º º ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò µ Ò ÑÓÖ Æ ÒØ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º º ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò µº Ì Ñ Ò Ñ ÐÔ Û Ò

9 ÙÖÖ ÒØ ØØ Ò Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ð ÓÖ Û Ò Ø ÑÔÐÝ ÑÔÓ Ð ØÓ Ô Ý Ø Ö Ø ÔÓÐ Ý ÓÖ Ò º Ì ÔØ Ø ÓÒ ÔÔÐ ÓÒÐÝ ØÓ ÒØÖ º º Û ÓÒÐÝ Ù Ø Ø Ó ÒØÖ Ø Ø Ö ØÙ ÐÐÝ Ò Ù º ÌÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ñ Ò Ñ Û ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ô Ø Ô Ö Ø ÔÖÓ Ø Ø ÔÖÓ Ø ¹ Ò Ø ÓÒ Ö Ý Ò Ò Á ÅÈ Ó Ö ÕÙ Ø Ù Ò ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò Û Ø Ø ÒØ ÖÚ Ð ØÛ Ò ÔÖÓ Ò ÒÖ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ÙÔ ØÓ ÔÖ ÓÒ ÙÖ Ñ Ü ÑÙÑ Ú ÐÙ º ÓÖ ÓÛ Ù Ò Ö Ú Ö ØÙÒÒ Ð Ò Ö ÔÐÝ ØÓ ÒÝ Ó Ø ÔÖÓ Ù ÙÐÐÝ Ö Ú Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÒØÖÝ ÓÖ Ø ÓÛ Û ÐÐ Ò ÖÓÑ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ØÓ Ù Ø ÑÓÖ Æ ÒØ ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò º ÓÖ ÓÛ Ù Ò ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÒØÖÝ Ò ØÓ Ù ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ ÙÖÖ ÒØÐÝ Ú µ Ú Ð Ò ÖÓÛº Ø Ö Ø Ò Ø Ð Ø Ø Ô Ö Ø ÔÖÓ Ô ÔÖÓ Ò Ò Ø ÖÓÙÒ Û Ø Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÔÖÓ ÒØ ÖÚ Ðº Á Ö Ó ÔÖÓ Ð Û Ð ÓÛ Ù Ò ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò Û Û Ø ØÓ Ù ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò º Á ÔÖÓ Ù Û Ð ÓÛ Ù Ò ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÒØÖÝ Û ÐÐ Ò ØÓ Ù ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò ÑÑ Ø Ðݺ ÁÒ ÐÐ ÓØ Ö ÒÓ Ø ÓÒ Ò Öݺ Ì Û Ý ÓÛ Ð ØÓ Ð Ø ÔØ Ú ÐÝ Ø ÑÓ Ø Æ ÒØ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º º ËÙÔÔÓÖØ Ò Ø Í Ó ÅÙÐØ ÔÐ Æ ØÛÓÖ ÁÒØ Ö Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ì Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö «Ö ÒØ ÓÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ø Ò ÓÒ ØÝÔ Ð Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ñ Ò º ËØ Ø ÓÒ ÖÝ Ó Ø Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö Ö Ù Ù ÐÐÝ ÖÓÙØ Ö ÓÖÛ Ö Ò Ô Ø Û Ø «Ö ÒØ Ø Ò Ø ÓÒ Ö Ø ÖÓÙ «Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö º ÇÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ø Ò ØÛÓÖ Ú Ò Ø Ö ÔÖ ÒØ «Ö ÒØ Û Ý Ø Ò Ð ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÓÑÑÙÒ Ø Û Ø Ø ÓÙØ ÛÓÖÐ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ñ Ý Û ÒØ ØÓ Ù ØÛÓ «Ö ÒØ ÒØ Ö ÓÒ ÓÖ Ø ÐÒ Ø Ò ÒÓØ Ö ÓÖ Ð ÓÛÒÐÓ Ò µ ÓÖ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø Ñ Ó Øº ÐØ ÓÙ ÓÑ ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñ Ò Ö Ø ÖÓ Ø ÓÖ ÑÙÐØ Ø ØÖ Æ ÓÙØ Ø ÖÓÙ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ØÓ Ø ÑÑ Ø ÐÝ ÓÒÒ Ø Ù Ò Ø ÐÐ Ø ÓÔ Ö Ø Ò Ý Ø Ñ Ü ÔØ ÓÖ Ä ÒÙܵ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ý Ø Ò Ø ÓÒ Ö ÐÓÒ Û Ø ÓÙØ Ø Ò ÓØ Ö ØÖ Æ ÓÛ Ö Ø Ö Ø ÒØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÒº Ì Ø Ò Ö Ä ÒÙÜ ØÖ ÙØ ÓÒ ÒÐÙ ÓÙÖ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ø Ò Ð Ó Ø ØÓ ÓÓ ÑÓÒ «Ö ÒØ ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ø Ú Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÓÖ ÓÙØ Ó Ò ØÖ Æ ØÓ Ø Ò Ø ÓÒ ÝÓÒ Ø Ö ØÐÝ ÓÒÒ Ø Ù Ò Ø º ÇÙÖ Ó Ð ØÓ Ò Ð ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ñ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ ÓÖ «Ö ÒØ ÓÛ Ó ØÖ Æ Ò ÑÓÖ Ò Ö Ð Û Ýº º½º ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÔÐ ÁÒØ Ö Ï Ò Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÒØ Ö Ù ÙÐ ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÓÒ ½º ËÑÓÓØ Ö Ò ¹Ó«Ï Ø Ø Ð ØÝ ØÓ Ù ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÔÖÓ Ø Ù Ð ØÝ Ó ÓØ Ö ÒØ Ö ÝÓÒ Ø Ö ØÐÝ ÓÒÒ Ø Ù Ò Ø Û Ø ÓÙØ ØÙÖ Ò Ø ÒØ Ö ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò Ù º Ì ÙÖÖ ÒØ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö Ò Ö Ñ Ò Ò Ù ÙÒØ Ð Ø Ò Û Ö ¹Ó Ö ÓÒ Ø Ò Û Ò ØÛÓÖ Ò Ù ÙÐÐÝ Ö Ø Ö Û Ø Ø ÓÑ Òغ Ì Ð Ñ Ò Ø ÙÒÒ ÖÝ Ô Ø ÐÓ Û Ò Û Ø Ò Ö ¹Ó Ö º ¾º ÉÙ Ð ØÝ Ó ÖÚ ÉÓ˵ Ì «Ö ÒØ Ô Ý Ð Ò ØÛÓÖ ØÓ Û Ù Ö Ñ Ý Ó«Ö «Ö ÒØ ÉÓË Ù Ö ÒØ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÑÓ Ð Ù Ö Ñ Ý Ú ÑÙÐØ Ò ÓÙ ØÓ ËÅ Ø Ò ØÛÓÖ ¾ Ø Ø ÐÓÛ Ò Û Ø ÙØ Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÐÓÛ Ð Ø ÒÝ Û ÐÐ ØÓ Å ØÖ ÓÑ Ê Ó Ø Ò ØÛÓÖ Ø Ø Ó«Ö Ö Ò Û Ø ÙØ Ö Ò ÑÓÖ Ú Ö Ð Ð Ø Òݺ Ì ÑÓ Ð Ó Ø Ñ Ø ØÓ Ù Ø ËÅ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ø ÐÓÛ¹ Ò Û Ø ÒØ Ö Ø Ú ÓÛ Ù Ø Ø ÐÒ Ø ØÖ Æµ Û Ö ÕÙ Ö ÐÓÛ Ð Ø ÒÝ ÓÖ Ù Ö Ø Ø ÓÒ Û Ð Ù Ò Ø Å ØÖ ÓÑ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ø ÙÐ Ø ØÖ Ò Ö ÓÛ Ù ØÔ ØÖ Æµ Û Ö ÕÙ Ö Ò Û Ø ÙØ Ó ÒÓØ Ñ Ò ÐÓÛ Ð Ø Òݺ Ì ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø «Ö ÒØ ØÝÔ Ó Ò ØÛÓÖ Ò Ð Ú Ö Ð Ö Ö Ö Ò Ó ÉÓË ØÓ ÑÓ Ð Ù Ö º

10 ½¼ º Ä Ò ÝÑÑ ØÖÝ ËÓÑ Ò ØÛÓÖ ÓÒÐÝ ÔÖÓÚ ÙÒ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ Ø Ú Øݺ Ì Ø ÓÖ Ñ ÒÝ Ø ÐÐ Ø Ý Ø Ñ Û Ù Ù ÐÐÝ ÔÖÓÚ ÓÛÒÐ Ò ÓÒÐݺ ÁÒ Ø Ý Ø Ñ ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ò Ø Ö Ú Ö Ö Ø ÓÒ ÔÖÓÚ Ú «Ö ÒØ Ñ Ò Ù ËÄÁÈ ÓÖ ÈÈÈ ÐÙÔ Ð Ò ÐÐÙÐ Ö ÑÓ Ñ ÓÖ È ¾ Ú º Ò Ð ØÓ Ô Ý Ø ÒÓÑ Ò Ò ÓÙØ Ó Ò ÒØ Ö ÜÔÐ ØÐÝ Ò Ò ØÙÖ Ð Ñ ÒÒ Ö Ù ÙÐ ØÙÖ º º Ó Ø Ò ÐÐ Ò Ì Ó Ø Ó Ò «Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ Ñ Ý Ú ØÓÖ Ò ÒØ Ö Ð Ø ÓÒº Í Ö Ñ Ø Ð Ø «Ö ÒØ ÒØ Ö ÓÖ Ò ØÓ Ø ÒØ ØÝ Ó Ø ÐÐ Ô Ý Öº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ý Ñ Ø ÓÓ Ô Ö Ò ÐÓÛ Ö ÕÙ Ð ØÝ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ÑÓÖ ÜÔ Ò Ú Ò ØØ Ö ÕÙ Ð ØÝ ÓÒ ÓÖ Ù Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º ÈÖ Ú Ý Ò ÙÖ ØÝ ÈÖ Ú Ý Ò ÙÖ ØÝ Ñ Ý Ð Ó Ó ÓÒ Ö Ð ÑÔÓÖØ Ò Ò ÒØ Ö Ð Ø ÓÒº Í Ö Ñ Ý ØÖÙ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ ÑÓÖ Ø Ò ÓØ Ö Ò ÔÖ Ö ØÓ Ù Ø Ñ ÓÖ ÓÒ ÒØ Ð Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º Ì Ý Ñ Ø Ð Ó Û ÒØ ÓÖ ÔÖ Ú Ý Ö ÓÒ ØÓ ÓÓ «Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ù Ò Ò Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò ÓÛ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ØÙÖ ÓÖ Ô Ø ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ò Ö ÔØ ÓÒº º¾º ËÙÔÔÓÖØ Ò ÅÙÐØ ÔÐ ÁÒØ Ö Ò ÌÖ Ò Ñ ÓÒ ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ù ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ ØÓ Ò Ô Ø Û Ú Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ø Ò ÕÙ º Ì Ö Ø ØÓ Ñ Ù Ó Ø Ñ ØÖ Ð Ò Ø Ü Ø Ò ÖÓÙØ Ò Ø Ð ÒØÖÝ Ó Ø Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÖÓÙØ Ø ÖÓÙ «Ö ÒØ ÒØ Ö Ò Ó Ø Û Ø ÖØ Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ô Ø ÓÒº Í Ù ÐÐÝ Ø ÒÓÖÑ Ð ÙÐØ ÖÓÙØ Ñ ØÖ Ó ÓÒ º ÊÓÙØ Ø ÖÓÙ ÓØ Ö ÒØ Ö Û Ø Ñ ØÖ Ö Ø Ö Ø Ò ÓÒ Ò Ó Ü Ø Û Ø Ø ÒÓÖÑ Ð ÙÐØ ÖÓÙØ Ò Ø ÖÓÙØ Ò Ø Ð º ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Ø Ø Ó ÒÓØ Ô Ý Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒØ Ö Û ÐÐ Ø Ù Ò Ø ÒÓÖÑ Ð ÙÐØ ÖÓÙØ Ñ ÒØ Ò Ò Û Ö ÓÑÔ Ø Ð ØÝ Ò Ø ÐÓÓ ÙÔ ÐÛ Ý ÓÓ Ø Ñ Ø Ò ÖÓÙØ Û Ø Ø Ñ ÐÐ Ø Ñ ØÖ º Ì ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÔÖÓÚ Ò ¹ØÓ¹ Ú Ó Ø ÓÔØ ÓÒ Ø Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÐÐ ØÓ Ó Ø Ô Ú Û Ø ÖØ Ò Ó Øº Ì ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ÖÓÙØ Ò Ò ÑÓ Ó Ø Ø Û Ò Ú Ð Ø ÓÒ Ô ÓÒÐÝ Ø Ó ÖÓÙØ ÒØÖ Ó Ø Û Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ú Û ÐÐ ÓÒ Ö º Ì Ö ÓÖ «Ö ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÖÙÒÒ Ò ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Ò ÓÓ «Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ØÓ Ù ÓÖ Ò Ò Ô Ø º º º ËÙÔÔÓÖØ Ò ÅÙÐØ ÔÐ ÁÒØ Ö Ò Ê ÔØ ÓÒ º º½º ÇÚ ÖÚ Û Ó Ø Ñ ÑÓ Ð Ó Ø Û Ø ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö ÖÙÒÒ Ò Ø Ò Ö ÅÓ Ð ÁÈ ÒÒÓØ Ö Ú «Ö ÒØ ÓÛ Ó Ô Ø ÓÒ «Ö ÒØ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ðݺ Ï Ø ÅÓ Ð ÁÈ ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÐÓ Ø ÓÒ ÙÔ Ø Ø Ø Ò Ø Ø ÙÖÖ ÒØ ÓÑ Ö Ö ¹Ó Ö Ò Ò ØÓ Ø ÓÑ ÒØ Ò ÔÓ ÐÝ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ¹ ÒØ Ó Ø º Ö ÙÐØ ÐÐ Ô Ø Ö ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ö ÒØ ÓÚ Ö Ø Ñ ÒØ Ö ÓÖ ÔÓ ÐÝ ÓÚ Ö ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö ÐÐ Ø Ø Ñ Ø Ñ Ø Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ò Ò µ Ø Ò Ø Ö ØÖ Ø ÓÒº Ï Ú ÜØ Ò ÅÓ Ð ÁÈ ØÓ ÐÐÓÛ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ù «Ö ÒØ ÒØ Ö ØÓ Ö Ú «Ö ÒØ ÓÛ º ÁÒ ÓÙÖ ÛÓÖ Û Ò ÓÛ ØÖ ÔÐ Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÑ ÁÈ Ö Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø³ ÁÈ Ö Ø ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö ÓÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø º ÇÙÖ Ò Ø ÓÒ «Ö ÒØ ÖÓÑ ØÝÔ Ð ÓÛ Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÒÐÙ ÖØ Ò Ð Ù Ø ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ó Øº Ì ØÙ ÐÐÝ Ñ ÖØ Ò ÓÛ ÖÓÑ Ø Ñ ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø Ò Ù Ð ÖÓÑ ÓØ Öº ÀÓÛ Ú Ö Ò ÓÙÖ ÙÖÖ ÒØ Ó Ð ØÓ ØÖ Ø ØÖ Æ ÓÛ «Ö ÒØÐÝ ÓÒ Û ÓÑ ÑÓ Ð Ó Ø Ø Ð Ò ØÓ Ò Ø Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ø Ö Ø ÒØ Ö Ø Ú ØÖ Æ ÓÖ ÙÐ ØÖ Ò Öµ Û Ð Ú Ø Ø Ø ØÖ ÔÐ Ø ÙÆ ÒØ Ò ÔØÙÖ Ò Ø ÒØ Ð ØÖ Æ ÓÛ Ö Ø Ö Ø ØÓ ÖÚ Ø ÔÙÖÔÓ º ÁÒ ÓÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø Ñ Ý ÓÓ ØÓ Ö Ú Ø Ô Ø ÐÓÒ Ò ØÓ Ú Ò ÓÛ ÓÒ ÒÝ Ó Ø ÒØ Ö Ý Ò Ò ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ØÓ Ø ÓÑ Òغ Ì ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò

11 ½½ Correspondent Flow1 Internet Flow2 GSM Ricochet Care-of Address1 Care-of Address2 Mobile Home Agent ÙÖ º ËÙÔÔÓÖØ Ò ÅÙÐØ ÔÐ ÁÒÓÑ Ò ÁÒØ Ö º È Ø ÐÓÒ Ò ØÓ ÒÝ ÓÛ Ö ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÖÖ Ú ÓÒ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ Ú Ø Ò Ö ÁÈ ÖÓÙØ Ò º Ì ÓÑ ÒØ ÒØ Ö ÔØ Ô Ø Ò ØÙÒÒ Ð Ø Ñ ØÓ Ø Ö ¹Ó Ö Ð Ø ÓÒ Ø Ô Ø ³ Ø Ò Ø ÓÒ Ö ÓÙÖ Ö Ò ÓÙÖ ÔÓÖØ º È Ø Ó ÓÛ½ Ö ØÙÒÒ Ð ØÓ Ö ¹Ó Ö ½ Û Ð Ô Ø Ó ÓÛ¾ Ö ØÙÒÒ Ð ØÓ Ö ¹Ó Ö ¾º Ô Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ Ö ¹Ó Ö Ø Ø Ø ÓÑ ÒØ ÓÙÐ Ù ØÓ ÓÖÛ Ö Ô Ø ÐÓÒ Ò ØÓ Ø ÓÛº ÍÔÓÒ Ö ÔØ ÓÒ Ó ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÓÑ ÒØ ÙÔ Ø Ø ÜØ Ò Ò Ò Ð Ø Û ÓÒØ Ò ÒØÖ Ø Ø Ó Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÛ Ô Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ Ö ¹Ó Ö º Ì Ö Ø Ö Û Ò Ø ÓÑ ÒØ Ö Ú Ô Ø Ö ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ø ÖÚ Ò Ø Ö Ò Ø ÜØ Ò Ò Ò Ð Ø ÓÖ Ò ÒØÖÝ Ñ Ø Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ð Ó Ø Ô Ø Ò ÓÖÛ Ö Ø Ô Ø ØÓ Ø Ó Ø Ö ¹Ó Ö º Á ÒÓ ÒØÖÝ ÓÙÒ Ø Ô Ø ÓÖÛ Ö ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÙÐØ Ö ¹Ó Ö º ÙÖ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÖÓÙØ Ò Ó Ø Ö Ñ ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø Û Ý ÖÓÑ ÓÑ ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ö Ø Ö Ú Ö Ð ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Û Ø Ø ÓÑ Òغ ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Ò Ø ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø ØÓÖ Ò Ø Ò Ù Ò ØÛ Ò «Ö ÒØ ÓÛ Ø ÓÑ ÒØ ÑÙ Ø ØÖ Ø ÐÖ Ý Ö Ñ ÒØ Ô Ø ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ô ÐÐݺ ÙÖÖ ÒØÐÝ Û Ö Ñ Ð Ø Ö Ñ ÒØ Ô Ø Ø Ø ÓÑ ÒØ ÓÖ ÓÖÛ Ö Ò Ø Ñ ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø º Ë Ò ÐÐ Ô Ø Ô Ø ÖÓÙ Ø ÓÑ ÒØ Û Ó ÒÓØ Ù«Ö ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÒÓÖÑ ÐÐÝ Ó Ø Û Ø Ó Ò Ö Ñ ÐÝ Ø ÒØ ÖÑ Ø ÖÓÙØ Ö Û Ö Ò Ø ÖÓÙØ Ö Ö ÒÓØ Ù Ö ÒØ ØÓ ÐÐ Ø Ö Ñ ÒØ µº Û Ö Ò Ë Ø ÓÒ Ø Ù Ó ÁÈÚ ÓÛ Ð Ð Û ÐÐ Ð Ñ Ò Ø Ø Ò ÓÖ ¹ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒº Ì ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Ö Ö Ø Ö ØÓ Ø ÓÑ ÒØ Ú ØÛÓ Ò Û ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø ÅÓ Ð ÁÈ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ñ º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÒ Ö Ú Û Ö Ý Ø ÅÓ Ð ÁÈ Ö ØÖ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Ò Ø Ð Ø Ò Û ÜØ Ò ÓÒ Û Ú Ú º º º¾º Ì ÅÓ Ð ÁÈ Ê ØÖ Ø ÓÒ ÈÖÓ ÙÖ ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÓÑ ÒØ Ü Ò ÅÓ Ð ÁÈ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ò Ö ÔÐÝ Ñ Ò Í È Ô Ø º Ì ÓÖÑ Ø Ó Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ô Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ì Ü ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ý ÜØ Ò ÓÒ Ò Ö Ð Ñ Ò Ñ ØÓ ÐÐÓÛ ÓÔØ ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÔÖÓØÓÓÐ ÜØ Ò Ð Øݺ Ï Ù Ø Ò Ö Ð Ñ Ò Ñ ØÓ ÜØ Ò Ø ÅÓ Ð ÁÈ ÔÖÓØÓÓÐ Ó Ø Ø «Ö ÒØ ÓÛ ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ó Ø Û Ø «Ö ÒØ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÓÒ Ø Ø Ó Øº º º º Ì ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ñ Ý ÓÑ ÒØ ØÓ Ö Ø Ö ÒÙÑ Ö Ó ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Ý ÔÔ Ò Ò ØÓ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ð Ø Ó ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö ÜØ Ò ÓÒ Ò Ò ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ØÓ Ö Ø Ö º Ì ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ ÓÖÑ Ø ÓÛÒ Ò ÙÖ º

12 ½¾ Type SBDMGVTR Home Address Lifetime Home Agent Care-of Address Identification Extensions... ÙÖ º ÅÓ Ð ÁÈ Ê ØÖ Ø ÓÒ Ê Õ٠غ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Ù Ý ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÑ ÒØ ÑÓ Ð ØÝ Ò Ò ÖÓÑ Ø Ø Ø ÁÈ Ö Ø Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ º º Ø ÓÑ Ö µ ØÓ Ø ÙÖÖ ÒØ Ö ¹Ó Ö º Ò Ö Ð ÜØ Ò ÓÒ Ñ Ò Ñ Ò ÓÖ ÜØ Ò Ò Ø ÔÖÓØÓÓк Type Length CH Address CH Port Flow Care-of Address ÙÖ º ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÜØ Ò ÓÒº Ì À ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Øµ Ö Ò Ø À ÈÓÖØ Ð Ò Ø ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÑ Ö Ò Ø ÓÛ Ø Ø ÓÙÐ ÒÓÛ Ó Ø Û Ø Ø Ö ¹Ó Ö Ô Ò Ø ÐÓÛ Ö ¹Ó Ö Ð º Type Length Reserved Old Care-of Address New Care-of Address ÙÖ º ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÍÔ Ø ÜØ Ò ÓÒº ÐÐ ÓÛ ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ ÓÙÒ ØÓ Ø ÓÐ Ö ¹Ó Ö ÓÙÐ ÒÓÛ Ö Ö Ø ØÓ Ø Ò Û Ö ¹Ó Ö º º º º Ì ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÍÔ Ø ÜØ Ò ÓÒ ÑÓ Ð Ó Ø Ñ Ý ÓÑ ÒØ ØÓÖ Ö Ø ÖØ Ò Ü Ø Ò ÓÛ Ò Ò ØÓ «Ö ÒØ Ö ¹Ó Ö Ý Ù Ò Ø ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÙÔ Ø ÜØ Ò ÓÒº Ì Ò Ò ÙÔ Ø ÜØ Ò ÓÒ ÓÖÑ Ø Ø Ð Ò ÙÖ º Ì ÜØ Ò ÓÒ Ù ÙÐ Û Ò ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÔÓ ÒØ Ó ØØ Ñ ÒØ Ó ÓÒ Ó Ø ÒØ Ö Ò Ó Ø Ò Ò Û Ö ¹Ó Ö ÓÖ Ø ÒØ Ö º º º º ËÓÑ ÓÑÔ Ø Ð ØÝ Á Ù Ï Û ÒØ ØÓ Ò ÙÖ Ø Ø ÙÒÑÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ö Ð ØÓ Ù ÓÙÖ Ò Ò ÓÑ ÒØ Ò Ø Ø ÓÙÖ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ø ÛÓÖ ÔÖÓÔ ÖÐÝ Û Ø ÙÒÑÓ ÓÑ ÒØ º Ì Ö Ø Ò Ö Ó ÒÓØ Ò Ù Ò Ø Ò Ò ÓÑ ÒØ Ò ÔÖÓ ÓØ Ö ÙÐ Ö Ö ØÖ Ø ÓÒ Ñ Û ÐÐ Ø Ó Û Ø ÓÙÖ Ò Û ÜØ Ò ÓÒ º ÀÓÛ Ú Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ó Ö ÕÙ Ö ÙÖØ Ö ÓÒ Ö Ø ÓÒº ÓÖ Ò ØÓ Ø ÅÓ Ð ÁÈ Ô Ø ÓÒ ¾ Û Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ ÒÙÑ Ö Û Ø Ò Ø Ö Ò ¼ Ø ÖÓÙ ½¾ ÒÓÙÒØ Ö ÙØ ÒÓØ Ö Ó Ò Þ Ø Ñ ÓÒØ Ò Ò Ø Ø ÜØ Ò ÓÒ ÑÙ Ø Ð ÒØÐÝ Ö º Ï Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ ÒÙÑ Ö Ò Ø Ö Ò ½¾ Ø ÖÓÙ ¾ ÒÓÙÒØ Ö ÙØ ÒÓØ Ö Ó Ò Þ ÓÒÐÝ Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÜØ Ò ÓÒ ÒÓÖ ÙØ Ø Ö Ø Ó Ø ÜØ Ò ÓÒ Ò Ø Ñ ÑÙ Ø Ø ÐÐ ÔÖÓ º Ï ÓÓ ØÓ ÒÙÑ Ö ÓÙÖ Ò Û ÜØ Ò ÓÒ Û Ø Ò Ø Ö Ò ½¾ ØÓ ¾ Ò Ø ÙÒ Ö Ð ØÓ Ú Ö ØÖ Ø ÓÒ Ô Ø Ð ÒØÐÝ Ö Ù Ò Ø Ý Ø Ñ ØÓ Û Ø ÓÖ Ø Ñ ÓÙØ Ò Ø º

13 ½ Ï Ò ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ ØÓ ÓÑ ÒØ Ø Ø Ó ÒÓØ ÙÔÔÓÖØ ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Ø Ô Ø Û ÐÐ Ø ÐÐ ÔÖÓ º Ì Ò Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ Ñ ÒÓÖÑ Ð Ö ØÖ Ø ÓÒ Ñ ÜÐÙ Ò Ø ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÜØ Ò ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö ØÓ Ø Ò Ù Ø ÙÒ Ù Ô Ø Ò ÓÑ ÒØ ÖÓÑ Ø Ò Ò ÓÑ ÒØ Û Ñ Ø Ò Ò ÓÑ ÒØ Ù «Ö ÒØ Ö ØÙÖÒ Ó Ò Ö ÔÐÝ ØÓ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Û Ø ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö ÜØ Ò ÓÒ º Á Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ ÔØ Ø ÓÑ ÒØ Ö ØÙÖÒ Ø Ó ¾ Ò Ø Ó ¼º Ì Ö ØÙÖÒ Ó Ò Ø Ó ½µ Û ÐÐ Ù Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ ÔØ Ò ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÑÓ Ð ØÝ Ò Ò Ö ÒØ º Ì Ö ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÓÙØ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ø Û Ø ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ ÙØ Ø Ö ØÙÖÒ Ó ¼ ÓÖ ½ Ò Ö ÔÐÝ Ø ÓÙÐ ØÓÔ Ò Ò ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ ØÓ Ø ÓÑ ÒØ Ò ÓÒØ ÒÙ Ò ØÓ Ò Ø Ñ Û ÐÐ Ù Ø Û Ø Ò Û Ø º º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ËØ ØÙ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ º½º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ËØ ØÙ Ï Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ò ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÓÒ ØÓÔ Ó ÓÙÖ ÅÓ Ð ÁÈ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ä ÒÙÜ ÙÖÖ ÒØÐÝ ÖÒ Ð Ú Ö ÓÒ ¾º¼º µº ËÓÑ ÓÖ ÙÒØ ÓÒ Ó ÓÙÖ ÅÓ Ð ÁÈ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ö Û Ø Ò Ø ÖÒ Ð Ù Ô Ø Ò Ô ÙÐ Ø ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ò º ÇØ Ö ÙÒØ ÓÒ Ù Ò Ò Ò Ö Ú Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ Ñ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ù Ö¹Ð Ú Ð ÑÓÒº ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÓÓ Ø Ù Ó Ø Ö ÅÓ Ð ÁÈ ÓÖ Ö ÙÐ Ö ÁÈ Ò Ø Ù Ó Ø Ö ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ÓÖ ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò ÓÖ «Ö ÒØ ÓÛ Ó ØÖ Æ ÐÐ Ø Ø Ñ Ø Ñ º Ï Ð Ó ÔÖÓÚ ÑÓ Ð Øݹ Û Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Û Ø Ø Ü Ð ØÝ ØÓ ÓÓ ÒÓÑ Ò Ò ÓÙØ Ó Ò ÒØ Ö º Ï Ù ØÛÓ Ò Û Ó Ø ÓÔØ ÓÒ ØÓ Ò ÓÛ ØÓ Ú Ò ÒØ Ö ËÇ ÁÆ ÌÇ ÎÁ ½ Ì ÓÔØ ÓÒ Ù Ý Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ò Ø ÓÙØ Ó Ò ÓÛ Ó Ó Ø ØÓ Ò ÒØ Ö º ËÇ ÁÆ ÄÇÏÌÇ ÎÁ Ì ÓÔØ ÓÒ Ù Ý Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ò Ø ÒÓÑ Ò ÓÛ Ó Ó Ø ØÓ Ú Ò ÒØ Ö º º¾º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ÅÙÐØ ÔÐ È Ø Ð Ú ÖÝ Å Ø Ó º¾º½º Ò Ø Ì Ó Ó Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ô Ö ÓÖÑ Ò ÑÔ Ø ÓÒ ØÖ Æ ÓÛ º Ï ÐÓÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ð Ò Ö Ó ØÓ ÐÐÙ ØÖ Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ø ÖØ Ò ÓÛ Û ÐÐ Ð ØÓ Ö Ú Û Ò Ø Ý Ò Ù Ø ÑÓÖ Æ ÒØ Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ñ ÔÓ Ð Ý ÓÙÖ Ü Ð Ñ Ò Ñº ÆÓØ Ø Ø ÓØ Ö Ò Ö Ó ÓÙÐ Ú ÖÝ «Ö ÒØ Ö ÙÐØ Ô Ò Ò ÓÒ Ø ØÙ Ð Ò ØÛÓÖ Ð Ø ÒÝ ØÛ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ø ÓÑ ÒØ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Øº Ï Ú ÐÙ Ø Ø Ð Ø ÒÝ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ö ÙÐØ Ò ÖÓÑ Ù Ò Ø ÑÓ Ø Ö Ø ÖÓÙØ ÔÓ Ð ÙÒ Ö Ø ÖÙÑ Ø Ò º ÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÓÒÒ Ø ØÓ ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ ÑÔÙ Ö Ò Û Ð Ó ÓÒ Ø ÖÒ Ø Ò Ö Ø Ö Ø ÙÖÖ ÒØ Ö ¹Ó Ö Û Ø Ø ÓÑ Òغ Ì ØÙÔ Ó Ø Ø Ø Ò Ö Ó ÐÐÙ ØÖ Ø Ò ÙÖ ½¼º Ì ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ô Ò Á ÅÈ Ó Ö Õ٠ص Ô Ø ØÓ Ø ÙÐØ Ø Û Ý Ø Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Øµ Ó Ø ÐÓ Ð Ù Ò Ø Ò Û Ñ ÙÖ Ø ÖÓÙÒ ¹ØÖ Ô Ð Ø ÒÝ Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Û Ø Ò ØÛ Ò Ø Ñ Ý Ñ Ò ÔÙÐ Ø Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ê ÙÐ Ö ÁÈ ÒÓ ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖص ½ Ì Ò Ñ ËÇ ÁÆ ÇÍÌ ÄÇÏ ÌÇ ÁÆÌ Ê ÛÓÙÐ ÑÓÖ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ò Ø Ò ÜØ Ó Ø ÓÔØ ÓÒ ÓÙÐ Ð Ó Ò Ñ ÓÖ Ò Ðݺ ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ð Ò Ñ ËÇ ÁÆ ÌÇ ÎÁ ÐÖ Ý Ò Ø Ø Ò Ö Ä ÒÙÜ ØÖ ÙØ ÓÒº

14 ½ Core Gateway Department Network Home Network Home Gateway Department Gateway Home Agent Residence Network Residence Gateway Mobile ÙÖ ½¼º Ë ØÙÔ Ó Ø Ì Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÅÙÐØ ÔÐ È Ø Ð Ú ÖÝ Å Ø Ó º Ì ÑÓ Ð Ó Ø Ú Ø Ø ÑÔÙ Ö Ò Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ º Ì ÑÓ Ð Ó Ø Ì Ò Ô ¼ Ò Ø ÓÑ ÒØ ¼ÅÀÞ È ÒØ ÙѺ Ì Ý Ö ÓØ ÖÙÒÒ Ò Ä ÒÙܺ Ð Ú ÖÝ Å Ø Ó Å Ò Ñ µ Å Ü Ñ µ Ú Ñ µ ËØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ÌÙÒÒ Ð Ò º º º ¼º ÌÖ Ò ÙÐ Ö ÊÓÙØ º º¾ º¼ ¼º Ê ÙÐ Ö ÁÈ ¾º¼ º¼ ¾º ¼º Ì Ð ¾ Ä Ø ÒÝ ÓÑÔ Ö ÓÒ Ï Ò Í Ò ËÑ ÐÐ È Ø º Í Ò ÝØ Ó Á ÅÈ Ø º º Ø ÙÐØ Ô Ò Ô Ø Þ µ Ø Ø Ø ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ö Ô Ø ½¼¼ Ø Ñ Û Ø Ò ÒØ ÖÚ Ð Ó ¾ ÓÒ º Ð Ú ÖÝ Å Ø Ó Å Ò Ñ µ Å Ü Ñ µ Ú Ñ µ ËØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ÌÙÒÒ Ð Ò º ¾º º ½º¾ ÌÖ Ò ÙÐ Ö ÊÓÙØ ¾ º ¼º ¾ º ½º¼ Ê ÙÐ Ö ÁÈ ½½º ½ º ½¾º ¼º Ì Ð Ä Ø ÒÝ ÓÑÔ Ö ÓÒ Ï Ò Í Ò Ä Ö È Ø º Í Ò ½ ¼ ÝØ Ó Á ÅÈ Ø Ø Ø Ø ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó Ö Ô Ø ½¼¼ Ø Ñ Û Ø Ò ÒØ ÖÚ Ð Ó ¾ ÓÒ º ÌÖ Ò ÙÐ Ö Ð Ú ÖÝ Ø ÙÐØ Ú ÓÖ Ò ÅÓ Ð Áȵ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ð Ò ÓÖ ÙÖ ØݹÓÒ ÓÙ ÓÙÒ ÖÝ ÖÓÙØ Ö µº Ï ÓÐÐ Ø Ø Ø Ý Ö Ô Ø Ò Ø ÓÚ Ø Ø ½¼¼ Ø Ñ Û Ø Ò ÒØ ÖÚ Ð Ó ØÛÓ ÓÒ ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º Ì Ö ÙÐØ Ö ÓÛÒ Ò Ì Ð ¾ ÓÖ Ñ ÐÐ Ô Ø Ò Ì Ð ÓÖ Ð Ö Ô Ø º ÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ØÙÔ ÓÙÖ Ü Ð Ñ Ò Ñ Ö Ù Ø Ð Ø ÒÝ Ý ÓÒ Ð ÓÖ ÓØ Ñ ÐÐ Ò Ð Ö Ô Ø Û Ò ÓÓ Ò Ö ÙÐ Ö ÁÈ ÓÚ Ö Ø ÙÐØ ÅÓ Ð ÁÈ Ú ÓÖº Ú Ò Û Ò ÑÓ Ð ØÝ ÙÔÔÓÖØ Ò ÖÝ Ø Ü Ð Ñ Ò Ñ Ø ÐÐ Ö Ù Ø Ð Ø ÒÝ Ý ÓÙØ ÓÒ Ø Ö ÓÖ Ñ ÐÐ Ò Ð Ö Ô Ø Û Ò Û Ò ÓÓ Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö ÖÓÙØ ÓÚ Ö Ø ÖÓ Ù Ø ÙØ ÑÓÖ Ó ØÐÝ ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ØÙÒÒ Ðº º¾º¾º Ó Ø Ï Ñ ÙÖ ÓØ Ø Ø Ñ Ô ÒØ Ò Ó Ò Ö ÙÐ Ö ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Ò Ø Ø Ñ Ô ÒØ Ò Ó Ò ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Û Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÐÓÓ ÙÔ ÓÒ ÑÓ Ð Ó Øº Ï Ø Ò Ü Ñ Ò Ø «Ö Ò ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ð Ø ÒÝ Ò Ñ Ò ÔÓÐ Ý ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð º Ì Ö ÙÐØ Ö ÓÛÒ Ò Ì Ð º Ì ÓÚ Ö Ó ÓÒ ÙÐØ Ò Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ò ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Ñ ÐÐ Ð Ø Ò ¾¼ Ú Ò Û Ò Ø ÒØÖ Ö ÒÓØ ÙÖÖ ÒØÐÝ º Ì Ð Ø Ò ÓÒ Ô Ö ÒØ Ó Ø

15 ½ ÍÒ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ì Ñ µ ËØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ì Ñ µ ËØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ê ÙÐ Ö ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ ½ º ¼º ½¼¼º½ ¼º ÊÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Û» ÅÈÌ ¾ º ¼º ½½ º ½º¾ Ì Ð Ó Ø ØÓ ËÙÔÔÓÖØ Ø Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ Í Ó ÅÙÐØ ÔÐ È Ø Ð Ú ÖÝ Å Ø Ó º Ì ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ ÙÖ ÓØ Ø Ø Ñ Ò ÓÖ Ø Ö ÙÐ Ö ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Ò Ø Ø Ñ Ô ÒØ ØÓ Ó Ø ÑÓ ÖÓÙØ ÐÓÓ ÙÔ Û Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÅÈ̵ ÓÒ ÙÐØ Ø ÓÒº Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ö Ô Ø ½¼ Ø Ñ º Ï Ø Ø ÓÖ ÓØ Ø Ò Ñ Û Ò ÐÓÓ Ò ÙÔ ÖÓÙØ º Mobile Correspondent Foreign Network Router Home Network Mobile Home Agent ÙÖ ½½º Ë ØÙÔ Ó Ø Ì Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÐÓÛ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò º Ì ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ø Û Ý¾¼¼¼ ¾¹ ¼ ÔÖÓ ÓÖµ Ò Ø ÀÓÑ ÒØ ÌÓ Ì Ö È ÒØ ÙÑ ½ ÅÀÞµ ÓØ Ó Û Ú Ò Ø ÖÒ Ø ÒØ Ö Û ÐÐ Å ØÖ ÓÑ Ö Ó ÒØ Ö º Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ ÀÓ Ø ¼ÅÀÞ È ÒØ ÙѺ ÐÐ Ñ Ò Ö ÖÙÒÒ Ò Ä ÒÙܺ ÖÓÙÒ ¹ØÖ Ô Ø Ñ ØÛ Ò ØÛÓ Ó Ø ÓÒ Ø Ñ Ø ÖÒ Ø Ñ ÒØ ØÝÔ ÐÐÝ ÖÓÙÒ ¾Ñ µº º º ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÁÒØ Ö Ì Ñ Ò ÔÓ Ð ÓÙÖ Ó ÓÚ Ö ÓÖ ÙÔÔÓÖØ Ò ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö Ø ÓÛ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò ÔÖÓ Ò ÓÒ Ø ÓÑ ÒØ Û Ñ Ý «Ø ÓØ Ø Ð Ø ÒÝ Ò Ø Ø ÖÓÙ ÔÙغ Ì Ó Ð Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ò Ø Ø ÓÒ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ð Ø ÒÝ Ó Ø Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò º º Ø ÜØÖ Ø Ñ Ø Ø ÓÖ ÓÑ ÒØ ØÓ ÓÖÛ Ö Ô Ø Ö ØÓ ÑÓ Ð Ó Øº Ì ØÙÔ Ó ÓÙÖ Ø Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ø Ò ÙÖ ½½º ÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÓÒÒ Ø ØÓ ÓÖ Ò Ò ØÛÓÖ ÓÒ ÓÒ Ó ÓÙÖ Ô ÖØÑ Òس Ø ÖÒ Ø Ò Ö Ø Ö Ø ÙÖÖ ÒØ Ö ¹Ó Ö Û Ø Ø ÓÑ Òغ Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ò Ô Ò Ô Ø ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Øº Ï Ñ ÙÖ Ø ÓÛ Ò Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Ø Ñ Ø Ø ÓÑ ÒØ Ý ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ø Ó Ù Ò Ø Ä ÒÙÜ Ó ØØ Ñ Ó Ý ÖÒ Ð ÙÒØ ÓÒº Ï ÓÒ Ö ØÛÓ Û Ò Ø ÓÑ ÒØ ÒÓ ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Ö ÙÐ Ö ÅÓ Ð ÁÈ Ù Û Ò Ø ÓÑ ÒØ ÓÒØ Ò ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Ø ÑÙ Ø Ö Ø Ð Ø Ó Ò Ò ÓÖ ÓÖÛ Ö Ò Ô Ø ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Øº Ï ÓÐÐ Ø Ø Ø Ý Ö Ô Ø Ò Ø ÓÚ Ø Ø ½¼ Ø Ñ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ò Ò Ø ÓÑ Òس Ð Ø ÒÖ ÖÓÑ ¼ ØÓ ¼º Ì Ð ÔÐ Ý Ø Ö ÙÐØ º Ì Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÓÛ Ò Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Ó Ø Ñ Ý Ñ Ð Ö ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Ø Ñ ÒÙÖÖ Û Ø Ö ÙÐ Ö ÅÓ Ð ÁÈ ÓÒ Ø ÓÑ ÒØ ¾º½ µ ÙØ Ø ÜØÖ Ó Ø Ñ ÐÐ Ø ÓÒ Ð ØÓÖ Û Ò ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÖÓÙÒ ¹ØÖ Ô Ø Ñ ØÛ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Û ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¼¼ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ØÙÔº Ì ÓÛ Ò Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Ó Ø Ú Ö ÖÓÑ ¾º ÓÖ ÓÒ Ò Ò ØÓ º¾ ÓÖ ¼ Ò Ò º ÆÓØ Ø Ø Ø Ó Ø Ô Ö ÓÛ Ò Ò Ö Ø ÒÙÑ ÖÓ ÓÛ Ò Ò Ò Ø Ð Ø ÒÖ Û Ø Ø Ö ÙÐØ ÓÒÚ Ö Ò ØÓ ÓÙØ ¼º½¾ º Ì Ö ÙÐØ ÜÔÐ Ò Ý Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÛ Ò Ò ÐÓÓ ÙÔ ÙÒØ ÓÒº Ì ÙÒØ ÓÒ ÓÑÔÓ Ó ØÛÓ Ô ÖØ º Ì Ö Ø Ô ÖØ Ø Ü ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ØÓ ÐÓ Ø Ò

16 ½ È Ø ÈÖÓ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Ý ÐÓÛ ÐÓÛ Ò Ò Ì Ñ µ ËØ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø µ È Ö Ò Ò µ ¼ ¾º½ ¼º ¼ Æ» ½ ¾º ¼º ¼º¾ ¼º¾¼ ¾ ¾º ¼º ¼ ¼º ¼º ¼ ½¼ º ¼º ¼ ½º ¼º½ ¾¼ º ¼º ¾º ¼º½ ¼ º ¼º º¾ ¼º½½ ¼ º ¼º º ¼º½¾ ¼ º¾ ¼º ¼ º½ ¼º½¾ Ì Ð ÐÓÛ Ò Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Ó Øº Ì È Ø ÈÖÓ Ò ÓÐÙÑÒ ÔÐ Ý Ø ØÓØ Ð Ø Ñ Ô ÒØ Ý Ø ÓÑ ÒØ Ò Ò ÓÛ ØÓ ÓÖÛ Ö Ô Ø ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Øº Ì ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Ý ÐÓÛ ÓÐÙÑÒ ÔÐ Ý Ø Ó Ø Ó ÓÛ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ò Û Ô ÖØ Ó Ø ØÓØ Ð Ô Ø ÔÖÓ Ò Ø Ñ º ÒØÖÝ ÓÖ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÑÓ Ð ØÝ Ò Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÑ ÒØ Ý Ò ÓÒ Ø ÑÓ Ð Ó Ø³ ÓÑ ÁÈ Ö º Ì ÓÒ Ô ÖØ Ö ÒØÓ Ð Ø ÓÖ ÓÛ Ò Ò ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÒÓÑ Ò Ô Øº Ï Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ò Ò Ø Ð Ø Ñ ÐÐ Ø Ó Ø Ó Ø Ö Ø Ô ÖØ ÓÑ Ò Ø º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Û Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò Ò Ò Ø Ð Ø Ð Ö Ø Ó Ø Ó Ø Ö Ø Ô ÖØ ÑÓÖØ Þ Ò Ø «Ø ÓÑ Ò Ð Ð º º Ê Ð Ø ÏÓÖ Ì Ö Ö Ú Ö Ð ÔÖÓ Ø ÓÙ Ò ÓÒ ÔÖÓÚ Ò Ü Ð ØÝ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø Ø «Ö ÒØ Ð Ý Ö Ó Ø Ò ØÛÓÖ Ó ØÛ Ö Ø º ÏÓÖ Ø ÇÖ ÓÒ Ö Ù Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ò ÈÓÖØÐ Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ½½ ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÒ ÐÓÛ Ö Ò ØÛÓÖ Ð Ý Ö Ø Ò ÓÙÖ º ÁØ Ö Ø Ü Ð ØÝ Ò Ó ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø Ó Ô Ý Ð Ñ Ò Ñ ÒÐÝ Ð Ò Û Ø ÁÈ Ö ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ù º Ì ÓÙ ÓÒ ÑÓ Ð Ø Ø Ø ÖÑ Ò Ø Ø Ó Ú Ð Ð Ò ØÛÓÖ Ú Ò ÝÒ Ñ ÐÐÝ Ö ÓÒ ÙÖ ÑÓ Ð Ý Ø Ñ Ò Ö ÔÓÒ ØÓ Ò Ò Ø Ð Ò ¹Ð Ý Ö ÒÚ ÖÓÒÑ Òغ Ì ÅÍ ÅÓÒ Ö ÔÖÓ Ø ½¾ Ñ Ø Ò Ð Ò ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø Û Ø ÓØ Ö Ò Û Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÖ Û Ö Ó Ø ØÖ Ò Ô Ö ÒØÐÝ Ò ÔØ Ú ÐÝ Ñ Ò Ø ÑÓ Ø Æ ÒØ Ù Ó Ø Ø Ò ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ú Ð Ð ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ø ÒÝ Ø Ñ º ÁØ Ò ÓÚ Ö ÐÐ Ó Ð Ñ Ð Ö ØÓ ÓÙÖ ÐØ ÓÙ Ø ÔÖÓ Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ Ó ÒÓØ ÙÔÔÓÖØ Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ðݺ ÅÓÒ Ö Ð Ó ÓÙ ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ò Û Û ÙÖÖ ÒØÐÝ Ó ÒÓØ ÙÔÔÓÖغ Ì ÅÍ Ç Ý Ý ÔÖÓ Ø ¾½ ÜØ Ò Ø ÍÒ Ü Ý Ø Ñ ÐÐ ÒØ Ö ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÔØ Ø ÓÒ Ø Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ð Ý Öº Ç Ý Ý ÜÔÓ Ö ÓÙÖ ØÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ý ÐÐÓÛ Ò Ø Ñ ØÓ Ô Ý ÓÙÒ Ó ØÓÐ Ö Ò ÓÖ Ö ÓÙÖ º Ï Ò Ø Ú ÓÖ Ó Ø Ö ÓÙÖ ÑÓÚ ÓÙØ Ø ØÓÐ Ö Ò Û Ò ÓÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÓÖÑ Ú Ò ÙÔ¹ Ðк Å Ò ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö Ð Ó Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ó Ð Ó Ø ÛÓÖ Ý Å ÐØÞ Ò Û Ø ½ º Ì Ö ÔÔÖÓ ÔÖÓÚ ØÖ Ò ÔÓÖØ Ð Ý Ö ÑÓ Ð ØÝ Ý ÔÐ ØØ Ò Ì È ÓÒ ØÛ Ò ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÖÚ Ö ÒØÓ ØÛÓ Ô Ö Ø Ì È ÓÒÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÔÖÓÜÝ Ø ÖÓÙ Û ÐÐ Ô Ø ØÛ Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø ÖÚ Ö Û ÐÐ ØÖ Ú Ðº ÁØ ÐÐÓÛ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ò Ø ÔÓ ÒØ Ó ØØ Ñ ÒØ ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ý Ö Ò Ò Ø ÑÓ Ð ¹ÔÖÓÜÝ ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ð Ô Ò Ø ÔÖÓÜݹ ÖÚ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ ÙÒ Ò º ÁØ Ò ÓÒØÖÓÐ Û Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö Ö Ù ÓÖ «Ö ÒØ Ò Ó Ø Ð Ú Ò ÖÓÑ Ò ÖÖ Ú Ò Ø Ø ÑÓ Ð Ó Øº ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö ÛÓÖ «Ö ÖÓÑ ÓÙÖ Ò Ø Ø Ø Ó ÒÓØ Ù ÅÓ Ð ÁÈ Ò Ø Ð Ø Ø ÒØ Ö Ý ÜÔÐ ØÐÝ Ô Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÁÈ Ö ØÓ Ù ÓÒ Ô Ö ÓÒ Û Ð Û Ø ÓÙÖ Ò Ò Ñ ÒØ ØÓ ÅÓ Ð ÁÈ Û Ò Ð Ø «Ö ÒØ ÒØ Ö ØÓ Ù ÓÖ «Ö ÒØ ÓÛ Ú Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÐÛ Ý ÙÑ Ø Ø Ø ÓÑ Ö º

17 ½ Ì ÊÏ Æ ÔÖÓ Ø ½ Ø Í Ö Ð Ý Ð Ó ÔÖÓÚ Ò ØÛÓÖ Ð Ý Ö Ñ Ò Ñ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÑÓ Ð Ó Ø ÙØ Û Ø «Ö ÒØ ÓÙ º ÁØ Ñ Ø Ù Ð Ò ÑÓ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÙÔÓÒ Ø ÖÓ Ò ÓÙ Û Ö Ð ÓÚ ÖÐ Ý Ò ØÛÓÖ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÖÚ ÐÐÓÛ Ò ÑÓ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÓÔ Ö Ø ÖÓ Û Ö Ò Ó Ò ØÛÓÖ º Ì Ý ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ Ò ÐÓÛ¹Ð Ø ÒÝ Ò ¹Ó«ÑÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ Ú º Ì Ù Ó ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ø ËÈ µ Ò ÁÈ ½ Û Ò ØÓ ÓÒ ÙÐØ Ò ÔÖÓ Ò ÐÐ ØÖ Æº Ï Ð Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Ù ØÓ Ö Ø Ø Ö Ò Ò ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ò Ò Ò Ô Ø Ø ËÈ Ð Û Ø Ø ÙÖ ØÝ Ô Ø Ó ØÖ Æ ÓÒØÖÓк ÒÓØ Ö «Ö Ò Ø Ø Ø ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð ÓÒÐÝ Ò «Ø ÓÖ ÓÙØ Ó Ò ØÖ Æº ÁØ «Ø Ø ÒÓÑ Ò ØÖ Æ Ø ÖÓÙ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙÖ ÁÈ Ö ÓÖ Ø ÓÙØ Ó Ò ØÖ Æ Ò»ÓÖ Ø ÖÓÙ ÓÓÖ Ò Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓÑ Òغ Ì ËÈ Ò «Ø ÓÖ ÓØ Ò ÓÙÒ Ò ÓÙØ ÓÙÒ ØÖ Æ ÐÐ Ø Ø Ñ º ÁÒ ÙÑÑ ÖÝ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ÓÙ ÓÒ Ø Ò ØÛÓÖ Ð Ý Ö ÔÖÓÚ Ò ÒÖ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ ÓÒØÖÓÐ ÓÛ Ø Ò Ò Ö Ú Ô Ø º ÇÙÖ ÛÓÖ «Ö ÖÓÑ ÓØ Ö ÛÓÖ Ò Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÙÖ ½º ÅÓ Ð ÁÈ Ò ÒØ Ö Ð Ô ÖØ Ó ÓÙÖ Ý Ø Ñº Ï Ö Ø Ù Ó ÓÛ ÅÓ Ð ÁÈ Ò Ù ÑÓ Ø Æ ÒØÐÝ Ò Ü ÐÝ ÓÒ ÑÓ Ð Ó Ø º ¾º ÇÙÖ Ý Ø Ñ ÔÖÓÚ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó º º ÇÙÖ Ý Ø Ñ Ò Ð Ø Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ðݺ º ÁÈÚ ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ï Ø ÁÈÚ ½¼ ÑÓ Ð Ó Ø Û ÐÐ ÐÛ Ý Ð ØÓ Ó Ø Ò Ó¹ÐÓ Ø Ö ¹Ó Ö Ò Ø Ò ØÛÓÖ Ø Ú Ø Ò º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ø Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø Û ÐÐ ÐÛ Ý Ú ÓØ ÓÑ ÖÓÐ Ø Ò Ó Ø Ø ÐÐ ÓÒÒ Ø ØÓ Ø ÓÑ Ò ØÛÓÖ µ Ò ÐÓ Ð ÖÓÐ Ø Ò ÒÓÖÑ Ð Ó Ø Ò Ø Ú Ø Ò ØÛÓÖ µ ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ Û ÐÐ Ø ÐÐ Ò Ù º Ò Ü ÑÔÐ Ò ÑÙÐØ Ø ÓÔ Ò º ÑÓ Ð Ó Ø Ò ØÓ ÙÑ Ø ÓÑ ÖÓÐ Ø Û ÒØ ØÓ Ó Ò Ø ÑÙÐØ Ø ÖÓÙÔ ÓÔ Û Ø Ò Ø ÓÑ ÓÑ Ò Û Ð Ø Ò ØÓ ÙÑ Ø ÐÓ Ð ÖÓÐ ØÓ Ó Ò Ø ÑÙÐØ Ø ÖÓÙÔ ÓÔ Û Ø Ò Ø Ú Ø ÓÑ Òº Ì Ö ÓÖ Ù Ó Ø Ù Ð ØÝ Ó Ø ÖÓÐ ÑÓ Ð Ó Ø Ò ÙÑ Ø Ö ÐÛ Ý Ø Ò ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ð Ø «Ö ÒØ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó ÓÖ «Ö ÒØ ØÖ Æ ÓÛ º Ï Ø Ö Ö ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÙÒ Ö ÁÈÚ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ ½º ÅÓ Ð ÁÈÚ ¾ ÔÖÓÚ ÖÓÙØ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº Ö ÙÐØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ò Ò Ô Ø Ö ØÐÝ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Ø Û Ø ÓÙØ Ó Ò Ø ÖÓÙ Ø ÓÑ Òغ Ì Ö ÓÖ Ø ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò ÜØ Ò ÓÒ Ò ØÓ ÒØ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó Ø Û Ðк ¾º Ì ÁÈÚ ÓÛ Ð Ð Ð Ò Ú ÖÝ Ù ÙÐ ÓÖ ÔÖÓÚ Ò ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö ÙÔÔÓÖغ Ì ÓÛ Ð Ð Ð Ó Ø ÁÈÚ Ö Ø Ø Ø Ý Ø ÓÙÖ Ó Ø Ô Ø Ò Ù Ý ÖÓÙØ Ö ØÓ ÒØ Ý ÓÛ º Ì ÓÛ Ð Ð Ð ÓÙÐ Ù Ý Ø ÀÓÑ ÒØ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ô Ø Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÒ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÒØ Ö Û Ø ÓÙØ ÐÓÓ Ò ÒØÓ Ø ØÖ Ò ÔÓÖØ Ð Ý Ö Ð ÓÖ Ø ÔÓÖØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ ÒØ Ý ÓÛº Ì Ð Ó ÑÔÐ Ø Ò Ð Ò Ó Ö Ñ ÒØ Ô Ø ÓÒ Ø ÓÑ ÒØ Ý Ð Ñ Ò Ø Ò Ø Ò ØÓ Ö Ñ Ð Ø Ñ ÓÖ ÓÖÛ Ö Ò Ø Ñ ØÓ Ø ÑÓ Ð Ó Øº º ÁÈÚ ÔÖÓÚ ÔÖ ÓÖ ØÝ Ð µ Ð Ù Ý ÖÓÙØ Ö ØÓ ÔÖÓÚ «Ö ÒØ ÖÚ ØÓ «Ö ÒØ ØÝÔ Ó Ô Ø º Ì Ð Ò ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ Ù Ò ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ Ð Ý Ø ÓÑ ÒØ Ò Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÑÓ Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÒØ Ö Ø ÖÓÙ Û ØÓ ÓÖÛ Ö Ô Ø Ö ØÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ò Ø Ò Ó ÐÓÛ¹ØÓ¹ÁÒØ Ö Ò Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ º

18 ½ º ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÙØÙÖ ÏÓÖ Ù Ó ÑÓ Ð Ó Ø³ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ ÒØ Ö Ò Ø ÝÒ Ñ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò Û Ø Ñ Ý ÓÔ Ö Ø ÑÓ Ð Ó Ø Ù Ò ÅÓ Ð ÁÈ Ñ Ò Ü Ð ØÝ Ò Ø Û Ý Ø Ò Ò Ö Ú Ô Ø º Ò Ö ÒÙÐ Ö ØÝ ÓÒØÖÓÐ Ó Ò ØÛÓÖ ØÖ Æ ÓÒ Ô Ö ÓÛ Ò º ÇÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÛ Ø Ø Û Ø Ö ÓÒ Ð ÓÚ Ö Û Ò Ö Ø Ü Ð ØÝ Ò Ó ÑÓ Ð Ó Ø Ý Ñ ÒØ Ò Ò Ð Ò ØÛ Ò Ø ÖÓ Ù ØÒ Ò Æ ÒÝ Ò Ó Ô Ø Ð Ú Öݺ ÁØ Ö Ð ØÓ ÓÓ «Ö ÒØ Ô Ø Ð Ú ÖÝ Ñ Ø Ó ÓÖ Ò ØÓ Ø Ö Ø Ö Ø Ó «Ö ÒØ ØÖ Æ ÓÛ º Ï Ú Ú Ò Ö Ð¹ÔÙÖÔÓ Ñ Ò Ñ Ø Ø Ò ØÛÓÖ ÖÓÙØ Ò Ð Ý Ö ØÓ Ñ Ø ÔÓ Ð Ý ÓÙÔÐ Ò Ø ÓÒ ÙÐØ Ø ÓÒ Ó ÅÓ Ð ÈÓÐ Ý Ì Ð Û Ø Ø Ö ÙÐ Ö ÖÓÙØ Ò Ø Ð ÐÓÓ ÙÔº ÁØ Ð Ó Ö Ð ÓÖ ÑÓ Ð Ó Ø ØÓ Ð ØÓ Ñ Ù Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò ØÛÓÖ ÒØ Ö ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ ÓÖ «Ö ÒØ ÓÛ Ó ØÖ Æº ÓÖ Ø Û Ú ØÛÓ Ò Û Ó Ø ÓÔØ ÓÒ Ò Ú ÜØ Ò Ø ÅÓ Ð ÁÈ ÔÖÓØÓÓÐ Û Ø Ò Û Ö ØÖ Ø ÓÒ ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ø ÑÓ Ð Ó Ø ÑÓÖ ÓÒØÖÓÐ ÓÚ Ö Û ÒØ Ö ØÓ Ù ØÓ Ò Ò Ö Ú Ô Ø º ½¼º ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ï Ø Ò È ØÖÓ Å Ò Ø Ã Ú Ò Ä Å Ñ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ Ò Ò Ì Ò Ó ÅÓ ÕÙ ØÓÆ Ø ÖÓÙÔ ÓÖ Ù ÓÒ Ò ÓÒ Ø ÔÖ ÒØ Ò Ø Ô Ô Öº Ý Ö Ò ÖÐ È Ö Ò ÔÖÓ¹ Ú Ø ÓÙ Ø ÙÐ ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ò ÖÐ Ö Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ô Ô Öº Ï Ö Ð Ó Ö Ø ÙÐ ØÓ Ø ÒÓÒÝÑÓÙ Ö Ú Û Ö ÓÖ Ø Ö ÜØÖ Ñ ÐÝ Ø Ð ÓÑÑ ÒØ º Ì ÛÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ò Ô ÖØ Ý ØÙ ÒØ ÐÐÓÛ Ô ÖÓÑ ÖÓÜ È Ê Ì ÖÑ Ò ÐÐÓÛ Ô Ö ÒØ ÖÓÑ ÆÌÌ Ó ÓÅÓ Ò Ö ÒØ ÖÓÑ Ø Ã Ó Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ø Ë Ã Ó ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ¹Ø ÒÓÐÓ Ý ÈÖÓÑÓØ ÓÒ ÒÝ Â Ô Òº Ê Ö Ò ½ º ÖÝ º Ö Ò º Ö Ò Ø º ÁÈ ÅÙÐØ Ø ÜØ Ò ÓÒ ÓÖ ÅÓ Ð ÁÒØ ÖÒ ØÛÓÖ Ò º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Á ÁÆ Ç Çų ½ º ¾ º Ó Ø Ò Ìº ÊÙ Ðк ÐÐÙÐ Ö Ø Ð È Ø Ø ËØ Ò Ö Ò Ì ÒÓÐÓ Ýº Å Ö Û¹À ÐÐ ½ º ź Ö º Ó Ëº Ö Ò Âº ËØÓÒ º ËÙÔÔÓÖØ Ò ÅÓ Ð ØÝ Ò ÅÓ ÕÙ ØÓÆ Øº ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ÒÒÙ Ð ÍË ÆÁ Ì Ò Ð ÓÒ Ö Ò ½ º ÓÑÔÙØ Ö Ñ Ö ÒÝ Ê ÔÓÒ Ì Ñ Ê̵º ÁÈ ËÔÓÓ Ò ØØ Ò À Ì ÖÑ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ º ÁÒ ¹ ¼½ ½ º ˺ Ö Ò Ò º Ö ØÓÒº ÅÙÐØ Ø ÊÓÙØ Ò Ò Ø Ö Ñ ÁÒØ ÖÒ ØÛÓÖ Ò ÜØ Ò Ä Æ º Å ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ËÝ Ø Ñ ÎÓк ÆÓº¾ ÔÔº ¹½½¼ ½ ¼º ʺ ÖÓÑ º ÝÒ Ñ ÀÓ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÈÖÓØÓÓк Ê ¾½ ½ Å Ö ½ º Ⱥ Ö Ù ÓÒ Ò º Ë Ò º Æ ØÛÓÖ ÁÒ Ö ÐØ Ö Ò Ø Ò Ò Ð Ó Ë ÖÚ ØØ Û ÑÔÐÓÝ ÁÈ ËÓÙÖ Ö ËÔÓÓ Ò º Ê ¾¾ ½ º ʺ Ð Ò Âº ØØÝ Âº ÅÓ ÙÐ Àº ÖÝ ØÝ Ò Ìº ÖÒ Ö ¹Ä º ÀÝÔ ÖØ ÜØ ÌÖ Ò Ö ÈÖÓØÓÓÐ ß ÀÌÌÈ»½º½º Ê ¾¼ ½ º ̺ º À ÖÖ ÓÒ º ĺ Ï ÐÐ Ñ ÓÒ Ïº ĺ Å Ö ÐÐ Ò Êº º ÙÒغ ÅÓ Ð ÅÙÐØ Ø ÅÓŵ ÈÖÓØÓÓÐ ÅÙÐØ Ø ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ì Ö ÒÒÙ Ð Å»Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÅÓ Ð ÓÑÔÙØ Ò Ò Æ ØÛÓÖ Ò ½ º ½¼ º ÀÙ Ø Ñ º ÁÈÚ Ì Æ Û ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓÓк ÈÖ ÒØ À ÐÐ ½ º ½½ º ÁÒÓÙÝ Âº Ò Ð Ý Ò Âº Ï ÐÔÓÐ º ÝÒ Ñ Æ ØÛÓÖ Ê ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÓÑÔÙØ Ö º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ì Ö ÒÒÙ Ð Å»Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÅÓ Ð ÓÑÔÙØ Ò Ò Æ ØÛÓÖ Ò ½ º ½¾ º º ÂÓ Ò ÓÒ Ò º º Å ÐØÞº ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ÔØ Ú Ï Ö Ð Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò º Á È Ö ÓÒ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ½µ ¹ ¾ ½ º ½ º º ÂÓ Ò ÓÒ Ò º È Ö Ò º ÊÓÙØ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò ÅÓ Ð ÁȺ ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Ø Ö Ø¹ Ø ¹ÑÓ Ð Ô¹ÓÔØ Ñ¹¼ ºØÜØ ÛÓÖ Ò ÔÖÓ Ö µ ½ º

19 ½ ½ ʺ Àº à ØÞ Ò º º Ö Û Öº Ì ÓÖ Ï Ö Ð ÇÚ ÖÐ Ý Æ ØÛÓÖ º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ËÈÁ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò Æ ØÛÓÖ Ò ½ º ½ ˺ à ÒØ Ò Êº Ø Ò ÓÒº Ë ÙÖ ØÝ Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓÓк Ê ¾ ¼½ ½ º ½ ú Ä Åº ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ º Ì Ò º Ó Ò Åº Öº ÜÔ Ö Ò Û Ø ÅÓ Ð Ì Ø º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ë ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÏÓÖÐ Û ÓÑÔÙØ Ò Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÏÏ ³ µ ½ º ½ º º Å ÐØÞ Ò Èº Û Øº ÅËÇ ÃË Ò Ö Ø ØÙÖ ÓÖ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ä Ý Ö ÅÓ Ð Øݺ ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Á ÁÆ Ç Çų ½ º ½ Å ØÖ ÓѺ Ì Ê Ó Ø Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ÇÚ ÖÚ Ûº ØØÔ»»ÛÛÛºÖ Ó ØºÒ Ø»Ö Ó Ø» ½ º ½ º ÅÓÒØ Ò ÖÓº Ê Ú Ö ÌÙÒÒ Ð Ò ÓÖ ÅÓ Ð ÁȺ Ê ¾ ½ º ¾¼ º ÅÓÒØ Ò ÖÓ Ò Îº ÙÔØ º ËÙÒ³ ËÃÁÈ Ö Û ÐÐ ÌÖ Ú Ö Ð ÓÖ ÅÓ Ð ÁȺ Ê ¾ ½ º ¾½ º ÆÓ Ð Åº Ë ØÝ Ò Ö Ý Ò Ò º Æ Ö Ý Ò Ò Âº º Ì ÐØÓÒ Âº Ð ÒÒ Ò Ãº Ï Ð Öº Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ¹ Û Ö ÔØ Ø ÓÒ ÓÖ ÅÓ Ð Øݺ ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø ½ Ø Å ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÈÖ Ò ÔÐ ½ º ¾¾ º È Ö Ò º ÁÈ Ò Ô ÙÐ Ø ÓÒ Û Ø Ò ÁȺ Ê ¾¼¼ ½ º ¾ º È Ö Ò º ÁÈ ÅÓ Ð ØÝ ËÙÔÔÓÖغ Ê ¾¼¼¾ ½ º ¾ º º È Ö Ò Ò º º ÂÓ Ò ÓÒº ÅÓ Ð ØÝ ËÙÔÔÓÖØ Ò ÁÈÚ º ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ë ÓÒ ÒÒÙ Ð Å»Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÅÓ Ð ÓÑÔÙØ Ò Ò Æ ØÛÓÖ Ò ½ º ¾ º ÈÓ Ø Ðº ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓÓк Ê ½ ½ ½º ¾ ÊÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓ Ö Ñº ÌÖ Ò Ñ ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓк Ê ½ ½º ¾ ˺ Àº Ê Ð Åº ú Ï Ö Ò Åº Ϻ ÇÐ Ô Òغ Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ Ëź ÖØ ÀÓÙ ½ º ¾ ÄÙ ÒØ Ì ÒÓÐÓ º Ï Ú Ä Æ ËÙÔÔÓÖغ ØØÔ»»ÛÛÛºÛ Ú Ð ÒºÓÑ» ÙÔÔÓÖØ» Ò Üº ØÑÐ ½ º

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

Ì ÓÑ ØÖÝÓ Ø ÛÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Å ÖØ Òʺ Ö ÓÒ Ô Ò ÓÒÑÓ Ø ÓÑ Ø Ö ³Ð Ú ß ÓÖÑ ÒÝ ØÖ Ñ Ò Ò ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ö Ò Ö ÓÒ Ì ØÙ ÝÓ ÓÒÔÖÓ Ð Ñ Ò ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ù ØØ Ø Ó ÒÓØ Ñ¹ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ò ÖØ ÓÖ Ö Ó ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ò ÐÓ Ó Ò Û

More information

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

Capturing both Types and Constraints in Data Integration

Capturing both Types and Constraints in Data Integration Capturing both Types and Constraints in Data Integration ÅÐ ÒØ Ý ¹ÓÒ Ò ÏÒ Ò Ý ÂÙÐÒ ÖÖ Þ ÊÚ Ê ØÓ Ý Ý ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓ ËÓ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÒÔÓÖ Þ ÇÁ ÇÖÓÒ ÀÐØ ² ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÒØ ÛÒ Ö ØÓÖ ÖºÐйРºÓÑ ÒÝÓÑÔºÒÙ

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

ÇØ Ò Ð Ò ÐÓйРÄÒÙ ½ ÍÝ Ëº ÊÝ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÅÒÝ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ Ò ÖÓÑ ÐÓк ÏØ Ø ÑÓØÚØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÓÖØÐ Ù ÙÒÖÐÝÒ Ù ÐÒ¹ Ù Ú Ø ØÓÖÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º ÁØ ÓÛÒ ØØ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ØÓÖÝ ÜØÒ ÐÒÐÝ Ò ÐÒØÐÝ

More information

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Véronique Benzaken and Giuseppe Castagna and Dario Colazzo and Cédric Miachon 1 Université Paris-Sud 11, LRI, Orsay - France and 2 CNRS

More information

IP and Mobility. Requirements to a Mobile IP. Terminology in Mobile IP

IP and Mobility. Requirements to a Mobile IP. Terminology in Mobile IP IP and Mobility Chapter 2 Technical Basics: Layer Methods for Medium Access: Layer 2 Chapter Wireless Networks: Bluetooth, WLAN, WirelessMAN, WirelessWAN Mobile Telecommunication Networks: GSM, GPRS, UMTS

More information

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics 1 The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics A. Ganesh, L. Massoulié, D. Towsley Microsoft Research Dept. of Computer Science 7 J.J. Thomson Avenue University of Massachusetts CB3 0FB Cambridge,

More information

CURSO DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACION CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CURSO DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACION CCNA (Cisco Certified Network Associate) CURSO DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACION CCNA (Cisco Certified Network Associate) Curso orientado para la preparación de profesionistas de las carreras de informática, sistemas y electrónica involucrados

More information

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI Pissouri BAY VILLAGE KOUKLIA VILLAGE AYIOS THOMAS PAFOS - LIMASSOL MOTORWAY APHRODITE S ROCK GOLF COURSES TO PAFOS - 30Km PISSOURI VILLAGE COLUMBIA BEACH HOTEL AVDIMOU ODYSSEuS

More information

AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. µè Ï Ô ª ıëù

AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. µè Ï Ô ª ıëù AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ µè Ï Ô ª ıëù Y PAºEI KPITE -A IO O HTE EIKONO PAºH H ºI O O IKH E IME EIA Y EY YN π TOY MA HMATO KATA TH Y PAºH Y EY YNH TOY Y OEP OY à POEKTY øtike EP A IE ÓÙÈÁfiÓË ªappleÚ ÙÛfiÏË, Îapple

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information

KAINOTOMIA. για την κινητικότητα των ερευνητών. ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις. IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 TÈÌ : 0.

KAINOTOMIA. για την κινητικότητα των ερευνητών. ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις. IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 TÈÌ : 0. KAINOTOMIA ƒ À π à π TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066 IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις για την κινητικότητα των ερευνητών E NIKO KENTPO TEKMHPIø H N A T I O N A L DOCUMENTATION

More information

VOPTech User Manual. VoIP communication. AX210 IP Telephone System. User Manual

VOPTech User Manual. VoIP communication. AX210 IP Telephone System. User Manual VoIP communication AX210 IP Telephone System User Manual 1 AX210 Menu Getting Started... 3 Introduction... 4 Packing list... 5 Specification... 5 Hardware setup... 6 First Login to Wizard... 7 Extension...

More information

VoIP CONFIGURATION GUIDE FOR MULTI-LOCATION NETWORKS

VoIP CONFIGURATION GUIDE FOR MULTI-LOCATION NETWORKS VoIP CONFIGURATION GUIDE FOR MULTI-LOCATION NETWORKS INTRODUCTION About this guide This guide is designed to help you plan and configure a TalkSwitch multi-location network for Voice over IP (VoIP). NOTE:

More information

Firewall Firewall August, 2003

Firewall Firewall August, 2003 Firewall August, 2003 1 Firewall and Access Control This product also serves as an Internet firewall, not only does it provide a natural firewall function (Network Address Translation, NAT), but it also

More information

Cisco Virtual Office Express

Cisco Virtual Office Express . Q&A Cisco Virtual Office Express Overview Q. What is Cisco Virtual Office Express? A. Cisco Virtual Office Express is a solution that provides secure, rich network services to workers at locations outside

More information

Attachment Q5. Voice over Internet Protocol (VoIP)

Attachment Q5. Voice over Internet Protocol (VoIP) DHS 4300A Sensitive Systems Handbook Attachment Q5 To Handbook v. 11.0 Voice over Internet Protocol (VoIP) Version 11.0 December 22, 2014 Protecting the Information that Secures the Homeland This page

More information

TCP/IP illustrated Vol. 1 The Protocols. Introduction. Summary of Chapter. Layered structure. Network layer. Link layer

TCP/IP illustrated Vol. 1 The Protocols. Introduction. Summary of Chapter. Layered structure. Network layer. Link layer TCP/IP illustrated Vol. 1 The Protocols Chapter 1 - Introduction Introduction Late 1960 s research project. IPv4 described in RFC-791 (1981) Today's most widely used network protocol Open system Definitions

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย 4 หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เวลา 5 ช วโมง เป าหมายของหน วย (ความเข าใจฝ งแน น) เข าใจการประกอบอาช พอย างม จ ตสำน

More information