Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ¾¼¼¾ ÁÄÁË ÓÒÖÒ ÓÚÖ È ÈÔÖ ÌØÐ ÙØÓÖ ÆÐØÓÒ Ö ÈÓÒ Ü ¹ÑÐ ÁÄÁË ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÖÙØ ÈÖÓÖÑ ÓÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ÁÐ Ç Ö Ïº ÅÖÕÙÞ¹ÐÓÖÞ ÍÒÚÖ ÎÓ ÌËÁ ÌÐÓÑÙÒÓÒº ÑÔÙ ÍÒÚÖ ØÖÓ Ë»Æº ¹ ¾¼¼ ÎÓº ËÔÒ ½ ½¾½½ ÑÒÓÐÓغÙÚÓº ÓÑÖÕÙÞØ ºÙÚÓº

2 ÁÄÁË ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÖÙØ ÈÖÓÖÑ ÓÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ÁÐ Ý Ç Ö Ïº ÅÖÕÙÞ ÐÓÖÞ ÍÒÚÖ ÎÓ ÑÔÙ ÍÒÚÖ ØÖÓ Ë»Æº ¹ ¾¼¼ ÎÓ ËÔÒµ ÌÐ ½ Ü ½¾½½ ¹ÑÐ ÑÒÓÐÓغÙÚÓº ÂÙÒ ¾½ ¾¼¼¾ ØÖØ Ï Ö ÓÙÖ ÜÔÖÒ Ù Ò ÁÄÁË ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÓÒ Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý Ø ÍÒÚÖ ÎÓ ËÔÒº Ì ÔÖÓÖÑ ÚÐÐ ÓÒÐÝ ÓÒÐÒº ÀÓÛÚÖ Ò ÓÖ ÓÖÒÞØÓÒÐ ¹ ÔØ Ò Ñ ÖÓÒØÓÒ ÓÒÖÒ Ø ÙÐ ÐÐ Ø Ñ ÖÕÙÖ¹ ÑÒØ ÓØÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÍÒÚÖ Øݺ ÁÒ ÖÓÑ Ø ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÔÓÒØ Ó ÚÛ ØÖ Ö ÒÓ ÖÐÚÒØ «ÖÒ ÛØ ÓØÖ Ð Ð ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Öº ÇÙÖ ÜÔÖÒ ÓÛÒ ØØ ÑÖØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÖØÓÒÐ ÑÓÐ ØÓ Ò ¹ÐÖÒÒ ÔÔÖÓ ÕÙØÐÝ ÔÖÓÖÑ ÓÒÐÒ ÙØÓÒ Ø ÖÙØ ÐÚÐ ÔØÐ ÓØ ÓÖ ØÙÒØ Ò Ñ Ò ØØÙØÓÒ º ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÐÓÒ Ø Ð Ø ÝÖ Û Ú ÛØÒ Ø Ù Ó Ø ÏÓÖÐ Ï Ï ÑÙÑ ØÓ ÐÚÖ ÙØÓÒÐ ÑØÖк Ì Ï ÙÔÔÓÖØ Ø ÚÖØÙÐ ÙÒÚÖ ØÝ ÓÒÔØ ÓÚÖÓÑÒ ÔÝ Ð Ò ØÑÔÓÖÐ Ö ØÖØÓÒ º ËÒ Ø ÏÏÏ ÓÑÒ ÚÒØ Ó ØÒ ÙØÓÒ Ò Ôй Ø Ó ÓÑÔÙØÖ ÌÖÒÒ ÑÙÐØÓÒ ÝÔÖÑ ÑØÖРغµ Ø ÙØÐ ÔÐØÓÖÑ ÛÖ Ø ÐÖÒÒ ÔÖÓ Ò ÖÖ ÓÙØ Ù ÙÐÐÝÊÁ¼¾ ÊÄÆÁ¼½ º ÖÓÑ Ø ÖÐÖ Ï¹ ÙØÓÒÐ Ý ØÑ ØÓ Ø ÔÖ ÒØ ØØ Ó Ø ÖØ ØÖ Ò Ò ÑÔÓÖØÒØ ÚÓÐÙØÓÒ Ò ÚÖÝ ÓÖØ ÔÖÓ Ó Ì ÛÓÖ Û ÔÖØÐÐÝ ÙÒ Ý Ø Í ÙÒÖ ËÓÖØ»ÅÒÖÚ ÔÖÓØ Ð ÖÓÙÔ ÓÖ ÚÒ ÄÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ù Ò ÓÑÑÙÒØÓÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÖØ ÒÓº ¼ ¹ È ¹ ¾¼¼¼ ¹ ½ ¹ ÈÌ ¹ ÅÁÆÊÎ ¹ Çĺ Ý ÈÖÓÖÑ ÓÓÖÒØÓÖ Ó Ø ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÌÒÓÐÓ Ð ÁÒÓÖÑÓÒ ÒÓ ÔÖ Òеº ½

3 ØѺ Ì ÚÓÐÙØÓÒ ØÒ ÚÒØ Ó ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò Ø Ï¹ ØÒÓÐÓÝ Ñ ÚÐÐ ÐÓÒ Ø Ð Ø ÝÖ º Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ Ø ÜÔÖÒ Ù Ò ÁÄÁË Ò ÓÒ Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý Ø ÍÒÚÖ ÎÓ ËÔÒº Ì ÔÖÓÖÑ ØÑ ÖÓÑ Ø ÓÐÐÓÖØÓÒ Ó ØÛÓ ÔÖØÑÒØ Ø Ø ÍÒÚÖ ÎÓ ÓÑÑÙÒØÓÒ Ò ËÒÐ ÈÖÓ Ò Ò ÌÐÑØ ÒÒÖÒ Ò Ò ÔÐÓÝ ÓÖÒ ØÓ ØÛÓ ÔÖÒÔÐ Ø ÓÙÐ ÙÐÐÝ ÓÑÔع Ð ÛØ ØÖØÓÒÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ Ò Ø ÓÙÐ ÚÐÐ ØÖÓÙ ¹ÐÖÒÒº Ì Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÑÒ ØØ ØÙÒØ ÒÖÓÐÐ Ò ÓÙÖ ÔÖÓÖÑ ÛÐÐ Ú ØÓ Ø Ñ Ö Ò ÔÐÓÑ Ø Ö Ø Ó Ø ÖÙØ ØÙÒØ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ Ò Ø Ñ ÔÖÓÙÖ Ò ÔÓÐ ÛÐÐ ÔÔÐÐ ØÓ ØÑ ÓÒÖÒÒ Ñ ÓÒ ÒÖÓÐÐÑÒØ ÖØ Ò ÙØ º Ì ÓÒ ÓÒ ÑÔÐ ØØ ÓÙÖ Ò ÓØÖ ÖÐØ ÙØÓÒÐ ØÚØ ÛÐÐ ÓÙÖ ÓÒÐÒ ÛØ Ø ÐÔ Ó ÔÔÖÓÔÖØ ÐØ Ö ÓÙÖ Ò ÓØÛÖ ØÓÓÐ º Ì ÒÜØ ØÓÒ Ö Ý Ö Ø ØÖØ Ó ÓÙÖ ÜÔÖÒ ºº Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÌÒÓÐÓ Ð ÒÓÖÑÓÒ ÒÓ ÔÖ Òе ÁÒÓÖѹ ØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÓÒÐÒµ ÒÐÙÒ ÓÑ ÖÐÚÒØ ÓÖÒÞØÓÒÐ ÔØ Ò Ø ÑÓØÚØÓÒ Ò Øº ËØÓÒ Ù Ø ÁÄÁË ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÛ Ø ØÓÓÐ Ò ÔØ ØÓ ÓÙÖ ÑÓк ÆÜØ Û ÔÖÓÔÓ ÓÑ ØÙÖ ØØ Û Ð ÛÓÙÐ Ù ÙÐ ÓÖ ÁÄÁË ØÓ ÒÐÙ Ò ÙØÙÖ ÚÖ ÓÒ º ÒÐÐÝ Ò ØÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ö ÙÑÑÖÝ Ó Ø ÔÔÖ Ò ÓÑ ÓÒÐÙ ÓÒ º ¾ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÇÒÐÒ Ì ÓØÚ Ó ÓÙÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÓ ÔÖÓÚ ÚÒ ÐÖÒ¹ Ò ÓÔÔÓÖØÙÒØ ØÓ Ö Ö ÒØ Ò ÔÖÓ ÓÒÐ Ò Ø Ð Ó ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ Ò ÓÑÑÙÒØÓÒ ÌÒÓÐÓ Á̵º Ø ¹ÐÖÒÒ ÔÔÖÓ ÐØØ Ò ØÓ ÖÙØ ØÙ ØÓ ÒØ ØØ Ù ØÓ ØÖ ÐÓØÓÒ ÓÖ ÙÐ ÐÑØØÓÒ ÒÒÓØ Ø ØÖØÓÒÐ Ö¹ ÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ËØÙÒØ ÒÖÓÐÐ Ò Ø ÔÖÓÖÑ ÐÓÒ ØÓ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÖÓÙÔ ¹ ÈÖÓ ÓÒÐ ÓÖ Ñ ÐÓØ ÓÙØ ËÓÙØÖÒ Ð ËÔÒ ºº Ø Ö Ó Ò ÙÒ Ó ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݵº Ï Ú ØÙÒØ ÖÓÑ ÆÓÖØÖÒ ÈÓÖØÙÐ ÄØÒ ÑÖ ÅÖ Øº ÁÒ Ø Ù ØÓ ÒÒ¹ Ð Ò ÙÐØÙÖÐ ÔØ Ò ÓÑ ÝÓÙÒ ØÒÐ ÙÒÚÖ Ø Ò ÄØÒ ÑÖ Ø ÔÖÓÖÑ Ò ÓÒ Ö Ý ÒØÖݹÐÚÐ ÐØÙÖÒ Ø«Ø ÔÖÖÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÓ ØÓ Ø ÖÕÙÖ ÕÙÐ ¹ ØÓÒ ºº ȵ ØÓ ÔÔÐÝ ÓÖ Ø ÕÙÚÐÒØ Ó ØÒÙÖ ØÖ Ò ØÖ ÓÑ Ò ØØÙØÓÒ º ¹ ÈÖÓ ÓÒÐ ÛÓÖÒ Ø ÓÑÔÒ ÛØ ÑÒÒ ÙÐ Û ¾

4 ÒÓÛ Ú Ø Ò ØÓ ØÓ ÖÙØ Ö ØÓ ÑÔÖÓÚ ØÖ ÔÖÓ ÓÒÐ ÜÔØØÓÒ º ÒØ ÑÙ Ø Ú Ñ ØÖ¹ÐÚÐ Ö ºº ÓÙÖ¹ÝÖ ÔÖÓÖѵ Ò ÌÐÓÑÑÙÒØÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÆØÛÓÖÒ ÓÖ ÓØÖ ÖÐØ ÒÒÖÒ ØÙ º ÐÐÝ Ñ ÓÒ ÔÓ ÐØ ¹ ÔÒ ÓÒ Ø ÕÙÝ Ó ÔÖÚÓÙ ÙØÓÒ Òس Ñ ÖÓÖ ÔÖÚÓÙ Ö Ö ØÚØ Ò ÔÖÓ ÓÒÐ ÜÔÖÒº ÒØ Û Ò ØÓ ØÓ ÒÝ Ó Ø ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÖÙ¹ Ø ÔÖÓÖÑ ÔÔÐÝ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖØÑÒØ ÙÖÒ ÖÐÝ ËÔØѹ Öº ÓÖ Ø ØÝ ÙÑØ ØÖ ÔÔÐØÓÒ Ò ÓÔÝ Ó Ø ÙÖÖÙÐÙÑ ÚØ ØÓ Ø ÔÖØÑÒس ÖØÖݺ ÔÔÐØÓÒ Ö ØÙ Ý ÓÑÑ ¹ ÓÒ Û ÒÓØ Ø ÐØ ÒØ ØØ ØÝ Ú Ò ÑØغ ÇÒ Ø Ñ ÓÒ ÔÖÓ ÐÓ ÑØØ ØÙÒØ Ö Ò Ò Ú ÓÖ Ò ÒÖÓÐÐ Ò Ø ÓÙÖ ÐØ ÑÓÒ Ø ÔÓ ÐØ Ó«Ö Ý Ø ÔÖÓÖѺ ÆÓØ ØØ Ñ ÓÒ ÒÖÓÐÐÑÒØ Ò ÐÐ Ñ ØÚØ Ö¹ ÐØ ØÓ Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ö ÓÑÑÓÒ ÓÖ ÐÐ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ò ÓÖ ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ ÓÒÖÒ ÓÙÖ ÚÖØÙÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ù Ø ÒÓØÖ ÔÖÓÖѺ Ñ ØÚØ ÚÓÐÚ ÖÓ ØÖ Ô º ÓÖ Ø Ö Ø ÝÖ ØÙ¹ ÒØ Ú ØÓØ ÑÒÑÙÑ Ó ¾¼ ÖØ Ò ÖÙØ ÓÙÖ ÛÖ ÖØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ½¼ ÓÙÖ Ó «ØÚ ÛÓÖº ÓÙÖ Ö Ù ÙÐÐÝ ¹ ÖØ ØÙÒØ ÑÙ Ø Ø ÑÒÑÙÑ Ó «ÖÒØ ÓÙÖ ÑÓÒ Ò Ó«Ö Ó ½ ÓÙÖ º ÙÖÒ Ø ÓÒ ÝÖ ØÙÒØ ÑÙ Ø ÓÑÔÐØ ÑÒÑÙÑ Ó ½¾ ÖØ Ò Ù Ö Ö ÔÖÓØ º ØÖ Ø ÒØÐ ÔÖÓ Ó ØÛÓ ÝÖ ØÙÒØ ÔÖÔÖ ØÖ È ÖØØÓÒ Û ØÝÔÐÐÝ Ð Ø ØÛÒ ÓÒ Ò Ú ØÓÒÐ ÝÖ º Ø È Ö ØÙÒØ ÓÑÔÐØÒ Ø Ö Ø ÝÖ Ø Ö¹ Ø Ø ØØÒ Ø ÓÙÖ ÓÑÔÐØ Ò ØÖ ÔÖÓÖÑÒ Ò ØÙÒØ ÓÑÔÐØÒ ÓØ ÝÖ Ó ØÙ Ø Ò ØÓÒÐ ÚÒ ØÙ ÔÐÓѺ ËØÙÒØ ÑÒØ ÔÖÓÖÑ Ý Ø ÐØÙÖÖ Ö ÔÓÒ Ð Ó ÓÙÖ Ö Ø ÝÖµ ÐØÙÖÖ Ö ÔÓÒ Ð Ó Ö Ö ÔÖÓØ ÓÒ ÝÖµ ÓÑÑØØ ÓÑÔÓ Ó ØÖ ÔÖÓ ÓÖ Ø Ð Ø ÓÒ Ó ØÑ ÙÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ÓÚÖÐÐ ÑÒØ Ó Ø Ö Ø ØÛÓ ÝÖ Ó ØÙ µ Û ÖÒØ Ø ÚÒ ØÙ ÔÐÓÑ ØÖ ÔÓ ØÚ ÚÐÙØÓÒ Ò ÓÑÑØØ Ó Ú ÔÖÓ ÓÖ Ø Ð Ø ØÖ Ó ØÑ ÖÓÑ ÓØÖ ÙÒÚÖ Ø ØÓ ÚÐÙØ Ø È ÖØØÓÒº Ì ØÒ Ø«Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÔÖ ÒØÐÝ ÓÑÔÓ Ý ¾ ÔÖÓ ÓÖ Ò ÓØ ÔÖØÔØÒ ÔÖØÑÒØ º

5 ÌÐ ½ ÁÄÁË ÓØÛÖ ÚÖ ÓÒ È ÎÖ ÓÒ Í ÎÖ ÓÒ ÊÓÑÑÒ ÄÒÙÜ ¾ºº½¾ ÓÖÓÒµ ß ÁÄÁË ¾º½º¼ Ø ß Ô ½º º¾¾¹¾ ½º º¾ ÅÝËÉÄ º¾ º ¹ º¾ º ÈÀÈ º¼º½¼¼¹½ º¼º Ð ½º½º ¹½ ½º½º ÖÌÝÔ ½ºÔÖº¾¼¼½¼¾¹½ ½º º½ ÁÑÅ º º¹½ º¾ ÁÒÓ¹ÁÈ Ô ¾º ¾º ÁÒÓ¹ÁÈ ÍÒÞÔ º¾ º¾ ÁÄÁË ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÁÄÁË Ò Ø ØÓÓÐ ÐØ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÐÖÒÒ ØÚØ ÐÓÒ Ø Ö Ø ØÛÓ¹ÝÖ ÔÖÓº ÀÓÛÚÖ ÓÑ ÑÓ ØÓÒ Ú Ò ÒÐÙ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÛÓÐ ÔÖÓ ÖÓÑ Ø ÒÒÒ ØØ ØÓ ÒÐÙ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÒÐÒ ÔÔÐØÓÒ ÓÖ ÑØØÒ ØÓ Ø ÔÖÓÖѺ ÐÓÒ Ø ÒÜØ ÔÖ¹ ÖÔ Û Ö ÓÛ Ø ØÚØ ÓÙØÐÒ Ò Ëغ ¾Ú Ò ÑÔÔ ÒØÓ ÁÄÁË ÒÐÙÒ Ö Ù ÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÙÒØÖ ÙØ Ö Ø Ó«Ö ÓÑ ØÒÐ ØÐ ÓÒ ÓÙÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒº º½ ÌÒÐ ØÐ ÇÙÖ ÒØÐ ÛÓÖ ÛØ ÁÄÁË ØÖØ Ò ÂÙÒ ¾¼¼½ ÛØ ÚÖ ÓÒ ¾º¼º¾ غ ÈÖ ÒØÐÝ Ó ÂÙÒ ¾¼¼¾µ Û Ö Ù Ò ÚÖ ÓÒ ¾º½º¼ Ø ÛØ ÑÓ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ËÔÒ ÐÓÐÞØÓÒ ÚÐÓÔ Ý Ù º Ì ÚÖ ÓÒ Ó ÁÄÁË Ù Ð Ó ÒÐÙ ÑÓ Ö ØÖØÓÒ ÖÚ Ù Ò Ëغ º¾ ÐÓÛº ÇÒÐÒ ÒÓØ ØÓÒ ØÓ Ø ÁÄÁË Ø ØÓ ÓØÒ ÆÁ Û ÒÓØ ÔÓ Ð Ù ØÓ Ø ÖÛÐÐ ÖØØÙÖ Ò ÓÙÖ Ò ØØÙØÓÒº ¹ÑÐ ÒÓØ ØÓÒ Û ÒØØ ÙØ ÆÁ ÒÓØ Ò ÖÚ Ó Öº Ì ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÒÝÒ ÓØÛÖ Ô Ö ÙÑÑÖÞ Ò ØÐ ½º ÏØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÖÛÖ ÖØØÙÖ ÓÙÖ ÁÄÁË Ý ØÑ Ó Ø Ý ÙÐ ÈÒØÙÑ ÁÁÁ ÅÀÞ ÄÒÙÜ Ý ØÑ ÛØ ½¾Å ÊÅ Ò ÓÒ¹ÓÖ ËËÁ Ö ÓÒÒØ ØÓ Ø ÙÒÚÖ ØÝÒØÛÓÖ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ØÖÓÙ ÛØ ½¼¼ ÅÔ ØÖÒØ ÓÒÒØÓÒº Ì ÖÛÖ Ý ØÑ Ó Ø Ø ÁÄÁË ÓÙÖ ÖÚÖ Ø ÔÖÓÖÑ ÏÏÏ Ø ½ Ò Ò ¹ÑÐ ½ ØØÔ»»ÛÛÛºÐÖÒÒºÙÚÓº

6 ÓÑÒ ¾ º º¾ ÅÒÑÒØ Ó ÇÒÐÒ ËØÙÒØ ÔÔÐØÓÒ ÐØÓÙ ÁÄÁË ÙÔÔÓÖØ Ð¹Ö ØÖØÓÒ ÛÖ ÒØ ÁÄÁË Ù Ö Ù¹ ÑØ ÓÖÑ ØÓ ÖÒØ Ò ÁÄÁË ÓÙÒØ Ø ÔÖÓ Û ÒÓØ ÔÔÐÐ Ò ÓÙÖ º Ö Ò Ëغ ¾ ØÙÒØ ÙÑØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ ØÙ Ý Ø ÔÖØÑÒØ Û ÑØ Ø ÑÓ Ø ÙØÐ ÒØ ÔÒÒ ÓÒ ØÖ ÙÖÖÙк ÓÖ Ø Ø ÒØÐ ÁÄÁË Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ Ò Ö Ò ØÓ Ò¹ ÐÙ ÐÐ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖÕÙÖ Ý Ø ÙÒÚÖ ØÝ ØÓ ÐÐ ÒØ Ò¹ ÔÒÒØÐÝ Ó Ø ÔÖÓÖѺ ÓÖ ÜÑÔÐ ØÙÒØ ÓÙÐ ÔÖÓÚ Ñ ØÐ ÔÐÓÑ ÓØÖ ÙÒÚÖ Ø Øºµ Ò ÓÙÐ Ð ØÓ ÙÔÐÓ ÙÖÖÙÐÙÑ ÚØ ØÓ ØÙ Ý Ø ÔÖØÑÒغ Ì ÒÛ Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ ÖÓÑ Ø ÁÄÁË ÐÓ¹ÓÒ Ô ØÖÓÙ Ò ÝÔÖÐÒ ÚÐÐ Ò ØØ Ôº ÏÒ ÐØÒ Ø ÐÒ Ø Ö ØÖ¹ ØÓÒ ÓÖÑ ÔÖ ÒØ ØÓ ÐÐ Ò Ò ÙÑØØ Ý Ø Òغ ÇÒ Ø ÓÖÑ ÙÑØØ Ò ÔÔÐØÓÒ ÖÓÖ ÖØ Û Ò Ý Ø ÁÄÁË ÑÒ ØÖØÓÖ ÖÓÑ Ø ÑÒ ØÖØÓÒ Ô º ØÖ ÔÔÐØÓÒ Ú Ò ØÙ Ý Ø ÔÖØÑÒØ ÐØ ÒØ Ö Ö ØÖ ÁÄÁË ØÙÒØ Ý Ò ÁÄÁË ÑÒ ØÖØÓÖ Ò Ö ÒÓØ Ý Ò ÁÄÁ˹ÒÖص ¹ÑÐ ÓÒ ÖÑÒ Ø Øº Ì ÔÔÐØÓÒ ÔÖÓ Ò ÓÔÒ Ò ÐÓ Ý Ø ÁÄÁË ÑÒ¹ ØÖØÓÖ Ù Ò ÒÛ ÒØÖÝ Ò Ø ÑÒ ØÖØÓÒ ÑÒÙº ÏÒ ÓÔÒÒ Ò ÔÔÐØÓÒ ÔÖÓ Ø ÑÒ ØÖØÓÖ Ò Ø ØÜØ Ó Ø ÐÒ ØØ ÔÖÓÚ ØÓ Ø Ö ØÖØÓÒ ÓÖѺ º Ö Ø Ö Ó ËØÙ º Ì ÓÙÖ Ö ÓÖ ÓÙÖ Ò Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò¹Ö ÔÖÓ ÓÖ ÖØ Ò ÓÑ ÓÛÒÖ Ò»ÓÖ ÑÒ ØÖØÓÖ Ó Ò ÁÄÁË ÖÓÙÔ ØØ ÛÐÐ ÖÚ Ø ÙÔÔÓÖØÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ÐÐ ÙØÓÒÐ ØÚØ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÙÖ ÓÙÖ ÓÖÙÑ ÚÖØÙÐ ØÓÖ ÓÖ ÓÙÑÒØ ÒÑÒØ Ò ØÙÒØ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÓÒÐÒ ÓÙÖ º º ½µ ÐÑÓ Ø ÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ÒÚÓÐÚ ÛÓÙÐ Ú Ö ØÓ Ú ÒÐ ÖÓÙÔ ØÓ Û ÓØ ÔÖÓ ÓÖ Ò ØÙÒØ ÐÓÒ º ÀÓÛÚÖ ÙØÓØÁÄÁË ÖØ ÑÒÑÒØ ÑÓÐ ÛÖ ÖØ Ö Ò Ò ÔÖ¹ÖÓÙÔ Ø Û ÓÙÒ ÒÓØ ØÓ ÓÒÚÒÒØ ÔÔÖÓº ÓÖ ÜÑÔÐ ÒÑÒØ ÁÄÁË ÓÒÐÒ ÓÙÖ ÓÙÑÒØ Øº Ò ÑÓ Ý ÐÐ ÑÑÖ Ó Ø ÖÓÙÔ ÓÖ Ý ÒÓÒ Ó ØÑ ÔÒÒ ÓÒ Ø ØÙÐ ÖÓÙÔ ÖØ ÓÖ Ø ¾ ÐÖÒÒºÙÚÓº ÆÓØ ØØ Ò ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÖÐØÓÒ ÑÓÒ ÔÖØÔÒØ Ö Ù ÙÐÐÝ ÐÓ Ö ØÒ Ò Ò ÙÒÖÖÙØ ÔÖÓÖѺ ÙØÓÒ ØÖÓÙ ÖØÓÒ Ó ÒÓÛÐ Ò Ø Ö ÙÐØ Ó ÔÖÓ ØÓ Û ÓØ ØÙÒØ Ò ÔÖÓ ÓÖ ÓÒØÖÙØ ÑÓ ØÐÝ Ø Ø Ñ ÐÚк

7 ÙÖ ½ ØÚØ ÖÓÙÒ ÁÄÁË ÖÓÙÔ ØÖØ ÓØ º ÁÒ Ø ÐÒ Ø ÔÓ ÐØÝ ÓÚÒ «ÖÒØ ÓØ ÖØ ÓÖ ÑÒ ØÖØÓÖ»ÓÛÒÖ Ò Ù Ö ÛØÒ ÖÓÙÔ ÛÓÙÐ Ú Ò Ö ØÙÖº Ì ÒÐ ÔÔÖÓ Û ØÓ Ò ØÛÓ ÖÓÙÔ ÓÖ ÓÙÖ º ÇÒ Ó ØÑ ÓÖ Ø ÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ò Ø ÓØÖ ÓÖ ÐÐ ÔÖØÔÒØ Ò Ø ÓÙÖ º Ì ÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ð ÔÖÓÙ ÓØ ÓÖ Ø ÓÙÖ ÓÑÑÙÒØÝ ÔÒ ÙÐÐ ÖØ ÛØÒ ØÖ Ö ØÖØ ÖÓÙÔ Ò ÖÒØ Ø Ö ÖØ ØÓ Ø ÓÑÑÓÒ ÓÙÖ ÖÓÙÔº Ì ÑÓ Ø Ù ÁÄÁË ØÙÖ Ö Ù ÓÒ ÓÖ Ò Ð ÙÔÐÓÒº ÁÒ ÑÓ Ø ÓÙÖ ÓÙÑÒØØÓÒ Û ÐÖÝ ÚÐÐ Ò ÐØÖÓÒ ÓÖѺ Ì ÓÙÑÒØØÓÒ Û ÙÑØØ ØÓ Ø ØÙÒØ ÙÔÐÓ Ð Û ÛÐÐ ØÒ ÔÖÓÖÑ Ø Ø ÖÕÙÖ Ý Ø ÐØÙÖÖ ÓÑÑÒØ ÓÒ ÔÔÖ ÓÖØ ÒÑÒØ ÓÑÑÒØ ÓÒ ÓØÖ ØÙÒØ ³ ÛÓÖ Ø٠غµ Ò ÙÑØ ØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ØÓ Ø ÓÑÑÓÒ ÚÖØÙÐ ØÓÖº ÌÓ ÙÑ ÙÔ Ò ÒÖÐ ÓÒØÒØ ÛÖ ÐÚÖ ÔÖ ÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ Ô Ò ÒÓØ ÁÄÁË ÓÒÐÒ ÓÙÖ ÖØ Ù Ò Ø ÁÄÁË ÙØÓÖÒ ØÓÓк ÓÖ ÓÙÖ Ò Ø ÔÖÓÖÑ Ø Ð Ø ÓÒ Ù ÓÒ ÓÖÙÑ Û Ð Ó Ö¹ غ Ì ÓÖÙÑ Ù ØÓ ÓÑÑÙÒØ ÖÐÚÒØ ÑÐ ØÓÒ Ò ÐÒ Ò ØÓ Ù ÓÙÖ ÖÐØ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ØÚØ º ÑÒØ ÔÖÓÖÑ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÓÙÑÒØ ÔÖÓÙ Ý ØÙÒØ ÒÐÙÒ ÓÑÑÒØ ÓÒ ÓØÖ ØÙÒØ ³ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÔÓ Ø¹ Ò ØÓ Ø Ù ÓÒ ÓÖÙѺ ÈÖ ÓÒÐ ÒØÖÚÛ ØÖÓÙ ¹ÑÐ ÓÖ ÔÓÒ Ö Ð Ó Ù Ò ÓÖ Ò ØÒ ÓÙØ Ö ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÙÐ ÙØÓÖ Ô Ó ÓÑ ÓÒØÖÙØÓÒ º ÐØÙÖÖ ÖÕÙÖ ÖÕÙÒØ ¹

8 ÖÓÑ ØÙÒØ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖÓ Ð ÖØÖ Ò Ø ØÙÒغ ÁÒ Ø ÛÝ ØÒ Ó ÓØÖ ÔÓÔÐ Ò ÒÚÓÐÚ Ò ÚÒ ØÙÒس ØÚØ Ö ÑÒÑÞº º ËÓÒ Ö Ó ËØÙ º Ì ÈÖÓØ Ö ÓÖ Ø ÔÖÓØ ÝÖ ÔÖÓ ÓÖ Ò Ö Ó Ø ÑÓ Ø ØÛÓ ØÙÒØ º ÅÓ Ø Ó Ø ÛÓÖ ÔÖÓÖÑ Ý Ø ØÙÒØ ÙÒÖ Ø ÙÒ Ó Ø ÔÖÓ ÓÖº ÌÝÔÐÐÝ ØÔÖÓ ÓÖ ÔÖÓÚ Ø ÒØÐ ÖÖÒ Ò ÓÙ¹ ÑÒØØÓÒ Ò ÐÐ ÙÖØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ Ö ÔÖÓÙ Ý Ø ØÙÒØ º ÖÓÑ Ò ÒØÐ ÙÖÚÝ Ø Ñ ØØ Ò ÑÓ Ø Ø ÔÖÖÖ ØÙÖ ÛÐÐ ÁÄÁË ÑÐ Ý ØѺ ØÓÒÐÐÝ Ø ÁÄÁË ÖÓÙÔ ØÓ ÖÚ Ö¹ ÖÒ ØÓ ÐÐ ÔÖÓعÖÐØ ØÚØ Ð Ó ÔÓÔÙÐÖ ÔÔÖÓº ÀÓÛÚÖ Ù ÓÚ ÔÖ¹Ù Ö ÖØ ÑÒÑÒØ ÛØÒ ÖÓÙÔ ÛÓÙÐ Ú Ð Ó ÔÖÑØØ Ø ÒØÓÒ Ó ÒÖÐ ÔÖÓØ ÖÓÙÔ Û Û Ð Ó ÔÖÓÔÓ Ý ÑÒÝ ÔÖØÔÒØ º ÏØ Ö ÔØ ØÓ ÑÒØ ÔÖÓØ Ö Ö ØÒ Ò ÑÒ Ø Ùй ÐÐÑÒØ Ó Ø ÒØÐ ÓØÚ Ø ÕÙÐØÝ Ó Ø Ö ÙÐØ Ú ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÓØÖ ØÙÒØ Ò Ø ÔÙÐØÓÒ Ó Ö ÙÐØ ÓÖ ØÖ ÔÖ Òع ØÓÒ Ò ÖÐÚÒØ ÓÒÖÒ º Ì ÒÐ Ö ÛÐÐ ÔÒ ÓÒ Ø ÓÖÒÐØÝ ÖÐÚÒ Ò ÑÔØ Ó Ø Ú Ö ÙÐØ º ÐÓ ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ ÐØÙÖÖ Ò ØÖ ØÙÒØ ÑÒÑÞ Ø Ò Ó ÑÔÖ ÓÒØÓÒº º ÈÖÓÐÑ ÒÓÙÒØÖ ÇÒ ØÙÒØ Ú Ò ÔØ Ò Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÝ ÐØ Ø ÓÙÖ ØØ ØÝ Û ØÓ Ø Ò ØÝ ÔÖÓ ØÓ ÔÝ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ö ØÖØÓÒ º ÁÒ ÓÙÖ Ö ÛÖ Ø ÖÐ ÛÓÖÐ ÔÔÖ º ÑÒ¹ ØÖØÚ Ò ÒÒÐ ÔÖÓÙÖ Ò ÔÙÐ ÙÒÚÖ ØÝ Ú Ò Ò ÔÖÓÖ ØÓ ¹ÐÖÒÒ Ò Ò ÑÓ Ø Ö ÒÓØ Ð ØÓ ÓÔ ÛØ Ø ÖÔ ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÐÖÒÒ ØÒÓÐÓ º ÌÖØÓÒÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ ÖÕÙÖ ØÛÓ Ú Ø ØÓ Ø ÖÙØ ÑÒ ØÖØÚ ÓÆ ÓÖ Ö¹ ØÖØÓÒ Ò ÔÝÑÒغ Ø ÓÖÑ Ò ÛÖ ÒÓØ ÚÐÐ ÓÒÐÒº ØÖ ØÓÙ ÒÓØØÓÒ ÛØ Ø Ñ ÙØÓÖØ Û Ò Ò ÒØÖÑ ÔÖÓÙÖ ØØ ÛÐÐ ÚÒØÙÐÐÝ ÚÓÐÚ ØÓ ÙÐÐÝ ¹ÔÝÑÒØ ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÒÖ ÙØÙÖ Û ÔÖÓÚ ÐÐ Ò Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ ÓÒÐÒ Ò ØÙÒØ ÛÐÐ ÓÆÐÐÝ Ö ØÖ ÙÔÓÒ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò ØÖÒ Ö Ò Ü ÓÔÝ Ó Ø Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ º Ì ÒÜØ ØÔ ÛÐÐ Ò ÒØÖØ ÔÝÑÒØ ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÁÄÁË ¹ÔÝÑÒØ ÑÓÙÐ ÔØ ØÓ Ø Ô Ó ÓÙÖ º ÓÑÑØع ÑÒØ ÒÓØÖ ÓÔÒ ÔÖÓÐѺ ÈÖÓÐÝ È ÖØØÓÒ ÛÐÐ Ô Ø ØÖØÓÒÐ ÚÓÖ Ò ÛÐÐ ÒÓØ ÔÖÓÖÑ ÓÒ¹ ÐÒº ÔÖØ ÖÓÑ ÙÐØÙÖÐ Ö ÓÒ Ø ÚÒØ ÓÙÖ Ò ÑÓ Ø ÓÒ Ò ÐØÑ Ò ÒÓØ ÒÒ Ò ¹ÐÖÒÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ø Ó ÒÓØ Ñ

9 ØÓ ÔÓ ÑÓÖ ÔÖÓÐѺ ÏØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÚÒ ØÙ ÔÐÓÑ Û Ð Ó ÖÒØ Ý ÓÑÑØØ ØÖ Ø Ö Ø ØÛÓ ÝÖ Ó ØÙÝ Ø ÔÐÒÒ ÓÐÙØÓÒ ÛÐÐ ÓÒ ÚÓÓÒÖÒº ÈÖÓÔÓ Ð ÓÖ ÁÄÁË ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ù ÓÑ ÔØ ØØ Ò ÓÙÖ ÓÔÒÓÒ ÓÙÐ ÓÒ¹ Ö ØÓ ÑÔÖÓÚ ÙØÙÖ ÚÖ ÓÒ Ó ÁÄÁ˺ Û ØÖ ØÓ ÒØÝ Ø ÑÓ Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØØÚ Ò ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ØÖ Öй ÚÒ Ò Ø Ò Ó Ò ÒÖÐÐÝ ÔØ ÓÖ ÜÑÔÐ ¹ÐÖÒÒ ØÒÖ º º½ ÓÒØÒØ ÈÒ Ì Ò ÓÖ ÙØÓÒÐ Ö ÓÙÖ ÖÒ ÑÓÒ ÐÖÒÒ Ý ØÑ Ò Ù¹ ØÓÖÒ ØÓÓÐ ÑÓØÚØ Ø ÚÐÓÔÑÒØ ÓÓÒØÒØ ÔÒ ÓÖÑØ Ò ÔÖÓÙÖ º ÁÒ Ø ÛÝ Ø ÒØÓÒ Ó ÒÐ ÒØØÝ ºº е ÛÖ ÐÐ ÁÄÁË ÙØÓÒÐ ÓÒØÒØ ÒÔ ÙÐØ ØÓØÖ ÛØ ØÖÙØÙÖ Ò¹ ÓÖÑØÓÒ Ò ÖÐØ ÑØØ ÛÐÐ ÒÐ ÓÙÖ ØÖÒ Ö ÑÓÒ «ÖÒØ Ý ØÑ º ÙÖØÖÑÓÖ ÓÒØÒØ ÔÒ ÓÖÑØ ÓÙÐ ÒÙØÖÐ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÝÔ Ó Ö ÓÙÖ Ò Ô ØØ ØÝ ÓÙÐ ÔÖÑØ Ø Ò¹ Ô ÙÐØÓÒ Ó ÔÖØ Ö ÓÙÖ ÔÖØ Ó ÓÙÖ ØØ Ò ØÒ Ý Ø Ð ÓÙØ Ó Ø ÓÒØÜØ Ó ÓÙÖ Ò ÒØÖ ÓÙÖ ÓÖ ÚÒ ÓÐÐØÓÒ Ó ÓÙÖ º ÈÖ ÒØÐÝ Ø ÁÅË ÓÒ ÓÖØÙÑ ÔÙÐ Ø ÑÓ Ø ÚÒ ÔÖÓÔÓ Ð Ò Ø Ðº Á³ ÄÌË Ð Ó ÓÒ ÙÖ ÛÓÖÒ ÖÓÙÔ ÚÓØ ØÓ Ø Ø ÓÒØÒØ ÈÒ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔº ÌÖ Ö Ø Ö ÙÐØ Ö ÜÔØ Ò Ø ÒÖ ÙØÙÖº Ì ÓÒØÒØ ÈÒ Ô ØÓÒ Å¼½ ż½ ż½ ÖÓÑ Ø ÁÅË ÓÒ ÓÖØÙÑ Ò Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐ ÓÒ Ø Ó Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÒØÒØ ÒØÖÓÔÖÐØÝ Ò Ò ÁÒØÖÒØ ÒÚÖÓÒÑÒغ Ì Ý ÐÑÒØ Ò Ø ÑÓÐ Ø Ôº È Ò ÒØÖ¹ ÔÖØ ÐÓÐ ÖØÓÖ ÓÒØÒÒ ÑÒ Ø Ð ÐÐ ÓÖÑØ ÓÒØÖÓÐ ÓÙÑÒØ ÓÖ Ø ÑÒ Ø Ò Ø Ó ÙÖØÓÖ ÓÒØÒÒ ØÓ Ô Ð º ÏÒ Ø ÖØÓÖÝ ÔÙØ ØÓØÖ ÒØÓ ÒÐ Ð ºº ºÞÔ ºÖ ÓÖ º ÓÑÔÖ Ð µ Ø Ö ÙÐØÒ ÖÚ ÒÑ È ÁÒØÖÒ Ðº Ì ÜØÒ Ú Ù Ó ÑØØ Ò ÁÄÁË ØÓ Ò ÐÖÒÒ ÓØ ÔÖÓÔÖ¹ Ø Ò ÓÖÒÞØÓÒ ÛÐÐ ÒØÐÝ ÑÔÐÝ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓÒØÒØ ÔÒ ÓÐÙØÓÒ º

10 º¾ ËØÙÒØ ÑÒØ ËØÙÒØ ÚÐÙØÓÒ Ò ÖÒ Ð Ó Ò Ö Ý ÑÓÖ ¹ÐÖÒÒ ØÒÖÞØÓÒ Ò ØØÙØÓÒ º ÐØÓÙ ÁÄÁË ÙÔÔÓÖØ Ò «ØÚ Ð¹ ÑÒØ Ý ØÑ ØÖÓÙ ÑÙÐØÔÐ Ó ÕÙ ØÓÒÒÖ ÑÓÖ ÐÓ¹ ÖØ Ý ØÑ ÓÙÐ ÔÖÓÚ ÑÒØ ØÓÓÐ Ð ØÓ ÓÑÔØ ÛØ ÚÐÙØÓÒ ÔÖÓÙÖ Ò ØÖØÓÒÐ ÐÖÒÒº ËÓÑ ÖÓÑÑÒØÓÒ ÓÙØ Ø ØÒ Ò ÖÒ Ö ÐÖÝ ÚÐк ÌÝ Ò ØÜÓÒÓÑ Ò ÚÓÙÐÖ ØÓ Ù ØÓ Ò Ø Ø º Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ÑÓÐ Ò ÔØ ÖÒÒ ÖÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÓÖÑØØÒ ØÓ ÚÐÙØÓÒ Ò ÑÒØ ÖØÖº Ì ÑÓ Ø ÚÒ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÒÖÒÒ ØÙÒØ ÑÒØ ØØ Ó Ø ÁÅË ÓÒ ÓÖØÙÑ Ø ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖÓÔÖÐØÝ É²ÌÁµ Ô¹ ØÓÒº Ì ÔÖÑÖÝ ÓØÚ Ó Ø Ô ØÓÒ ØÓ ÐÐÓÛ Ý ØÑ Ô ÐÐÝ ÁÒØÖÒع Ý ØÑ ØÓ ÜÒ ÕÙ ØÓÒ ÓÖÑÐÐÝ ØÖÑ ÁØÑ µ Ò Ø Ø ÓÖÑÐÐÝ ØÖÑ ÑÒØ µº Ì Ô ØÓÒ ÓÒ Ø Ó ÓÙÖ ÓÙÑÒØ º Ì ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓÐ Ë˼¾ Û ÔÖÓÚ Ø ÓÒÔØÙÐ Ò¹ ØÓÒ Ó Ø ÓÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ò Ø ÓÙØ Ø ØÓÖØÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ É²ÌÁ Ù Ò ÍÅĺ Ì ÅÄ ÒÒ Ë˼¾ Û Ö Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐ Ò Åĺ Ì Ø ÈÖØ ² ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ù Ë˼¾ Û ÔÖÓÚ ØÒ ØÓ ØÓÓÐ ÚÐÓÔÖ ÑÔÐÑÒØÒ Ø É²ÌÁ Ô ØÓÒº Ò Ø ÉÌÁÄØ ËÔ ØÓÒ Ë˼¾ Û Ö Ø ÑÔÐ Ø ÓÖÑ Ó É²ÌÁ ÓÑÔÖ Ò ÓÐÐÝ Ù Ø Ó Ø ÙÐÐ ÉÌÁ Ô ØÓÒ ØÙÖ Ò ÙÒØÓÒÐØݺ ÓÙÖ ËØÖÙØÙÖ Ò ÙØÓÖÒ ÇÒ Ó Ø ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø Ð Ó ØÒÖÞØÓÒ Ò ÚÖ ØÝ Ò ÓÑÔÙØÖ¹ ÐÖÒÒ Ý ØÑ Ø Ð Ó ÓÑÔØÐØÝ ÑÓÒ ÔÐع ÓÖÑ ØØ ÓÙÖ ÚÐÓÔ ÓÖ ÓÒ Ý ØÑ ÒÒÓØ ÐÝ ÒØÖØ ÒØÓ ÑÐÖ Ý ØÑ ÖÓÑ ÓØÖ ÚÒÓÖ º ÌÓ Ñ ØÒ ÛÓÖ Ø ÓÒØÒØ ÚÐÓÔÑÒØ Ý Ö Ø ÑÓ Ø Ö ÓÙÖ ÓÒ ÙÑÒ Ø Ò ÓÑÔÙØÖ¹ ÙØÓÒº ÚÒ ÛÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÖÑÛÓÖ Ö ÓÑÑÓÒ ºº ÀÌÅĵ ÓÒØÒØ ÔØØÓÒ ØÝÔÐÐÝ ÓÒ Ý Ò ØÓ Ø ØÓ ÓÒØÒØ ÒØÓ Ø Ô ÐÓ Ó Ø ÒÛ ÔÐØÓÖÑ Ù Ò ÑÓ Ø ÓÒØÒØ ÓÖÒÞØÓÒ Ò ÐÚÖÝ ÐÓ ÐÝ ÓÙÒ ØÓ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÐÓº Ì ÐÖÐÝ Ø ÓÖ ÁÄÁ˺ ÌÓ ÓÚÖÓÑ Ø ØÙØÓÒ ÚÖÐ ÔÖÓÔÓ Ð Ú Ò ÓÒ ÐÓÒ Ø Ð Ø ÝÖ ØÓ ÑÔÐÝ ÓÒØÒØ ÖÒº ØÓÒÐÐÝ ÒÖÐÐÝ ÔØ

11 ØÒÖ ÓÒ ÓÒØÒØ ØÖÙØÙÖ ÛÐÐ ÔÖÑØ Ø ÔÔÖØÓÒ Ó ÔÐØÓÖѹ ÒÔÒÒØ ÙØÓÖÒ ØÓÓÐ ÛØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò Ø ÓØ ÓÖ ÓÒ¹ ØÒØ ÔÖÓÚÖ Ò ÓÒ ÙÑÖ º ÒÖÐÐÝ ÔÒ ØÓ ØÖÒ Ö ÓÙÖ ÖÓÑ ÓÒ Ý ØÑ ØÓ ÒÓØÖ Û Ú ØÓÑÓÚ ÐÐ ÐÑÒØ Ó Ø ÓÙÖ ÓÙÖ Ô Ø Ø Ô ÑÙÐØÑ ÓØ Øºµ ØÓØÖ ÛØ ØÖ ÖÐØ ÑØغ ÇÒ Ø ÓØÖ Û Ú ØÓ Ö¹ÖØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ Ò Ø ÒÛ ÙÔÔÓÖØÒ ÔÐØÓÖѺ ÌÝÔÐÐÝ Û ÖÐØ Ø ÓÒÔØ Ó ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ØÓ ÖÖ ØØ ÓÖÒÞØÓÒ Ó ÓÙÖ ÐÑÒØ º ÐØÓÙ Ø Ø Ó ÁÄÁË ÓÑ ÐÖÝ ÚÐÐ ¹ÐÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ú ÚÒ ØÙÖ ØØ Ñ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ØÓ ÔØ ØÓ ØÙÒØ ÒØÖØÓÒ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÑ Ý ¹ ØÑ ÙÔÔÓÖØ Ø ÒØÓÒ Ó ÔÖÖÕÙ Ø ØÓ Ô ÓÙÖ ÓÒØÒØ º ÁÒ Ø Ø ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ÛÐÐ Ò ÝÒÑÐÐÝ ØÓ Ö Ø ØÙÒØ ØÚØ º ÌÙ Ô ØÓÒ ÓÒ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ Ò ÓÖÑØ ÓÙÐ ÙÔÔÓÖØ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÝÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÓÖÑÖ Ò Ý Ø ÓÙÖ ÖØÓÖº Ì ÑÓ Ø ÓÙØ ØÒÒ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÒÖÒÒ ÓÒØÒØ ØÖÙØÙÖ ÚÒ Ò Ý Ø Á Ò Ó³ Ä ÒØØÚº Ì ÓÖÑØ ÔÖÓÔÓ Ý Ø ÁÅË Û ÒÐÙ Ò Ø ÓÒØÒØ ÈÒ Ô ØÓÒ Å¼½ ż½ ż½ Ð Ó ÖÖÒº ÁÒ ÔØ Ó Ø ÑÔÐØÝ Ø ÓÖÑØ ÓÒÚÒÒØ ÐØÖÒØÚ ÓÖ Ý ØÑ ØØ Ð ÕÙØ ØÙÖ ØÓ ÒÐ ÓÑÔÐÜ ÝÒÑ ØÖÙØÙÖ º ÆÓØ ØØ Ø ØÒÖ ÓÒÐÝ ÖÓÑÑÒ ÓÖÑØ ØÓ ÒÐ ÓÙÖ ÖÒ ÑÓÒ ÔÐØÓÖÑ º ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ ÓÒÓÖÑÒ ØÓ Ø ØÒÖ ÓÒÐÝ ÑÒ ØØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÐØÓÖÑ ÙØÐØÝ ØÓ ÓÒÚÖØ Ø ÔÐØÓÖѳ ÒØÖÒÐ ØÖÙØÙÖ ØÓ ØØ Ó Ø ØÒÖ Ò Ú ÚÖ º Ì ÔÔÖÓ ÓÙÐ ÐÝ ÒØÖØ ÒØÓ ÁÄÁ˺ ÀÓÛÚÖ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ØÒÖ Ó ÒÓØ ÓÐÚ ÓÑÔÐØÐÝ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÓÒØÒØ ÖÒº ÇØÖ ÔØ Ù ÓÚ ÐÓÒØÒØ ÔÒ ÓÖ ÖÐÞØÓÒ ÓÙÐ Ð Ó Ö º ÓÖ ÜÑÔÐ ÑÓÐ ØÓ ÙÑÔ ÓÙÖ Ò ØÓÖ Ñ ÓÖ ØÓ Ò Ø ØÖÓÙ Ø ÒØÛÓÖ ÓÙÐ Ð Ó Ö ÙÔÓÒº ËØÙÒØ ÅÒÑÒØ ØÖ ØÖØÓÒÐ ÓÙÒØÖÔÖØ ÁÄÁË ÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ØÖ ØÙÒØ º ÀÓÛÚÖ ÔÖØ ÖÓÑ ÔÖ ÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ºº Ö ÔÓÒ ÒÙÑÖµ ØÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÚÐÐ ØÓ ÖØÖÞ Ø ØÙÒغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ¹ÐÖÒÒ Ý ØÑ ÑÝ ÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ÔÖÖ¹ Ò ºº ÓÔÖØÒ Ý ØÑ ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÓÒ ØÓÔ ÓÒ ÙÖØÓÒµ ÓÖ Ñ ØÓÖÝ ºº ÓÙÖ ÓÑÔÐØ Ö µº ½¼

12 Ì ÑÒ Ò ØØÙØÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ¹ÐÖÒÒ ØÒÖÞØÓÒ Ú ¹ ÚÓØ ÔÖØ Ó ØÖ «ÓÖØ ØÓ Ø ÒØÓÒ Ó ØÙÒØ Ø ÑÓÐ º Ì ÑÓÐ ÛÐÐ ÔÖÓÚ ÖÑÛÓÖ ØÓ Ò ØÙÒØ ÖØÖ Ø Ò ØÖÙ¹ ØÙÖ Ûݺ ÓÖ ÓÒØÒØ ÓÖ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ Ô ØÓÒ ØÙÒØ Ø ÑÓÐ ÛÐÐ Ð Ó ÐØØ Ø ÖÒ Ó ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÒ «Ö¹ ÒØ ÔÐØÓÖÑ ÖÓÑ «ÖÒØ Ò ØØÙØÓÒ º ØÓ Ø ÓÚÑÒØÓÒ ØÙÒØ ÑÓÐ ÙØÓÒÐ Ý ØÑ ÑÒ¹ ÓØÖ ØÖÙØÙÖ ØØ Ð Ó ÒÐÙ ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒº ÌÝÔÐÐÝ Ø ÙØÓÒÐ ÔÖÓ ÓÖÒÞ ÖÓÙÒ ØÙÒØ ÖÓÙÔ ÚÒ ÙРغ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÚÐÐ Ò ÒÚÙÐ ØÙ¹ ÒØ ÔÖÓÔÖØ ÙØ Ð Ó ØØ Ø ÖÐØÓÒ ÑÓÒ ØÙÒØ Ò ÛØ ÓØÖ ÒØ º Ò ÓØÖ ÔÔÐØÓÒ ÛÖ ÔÖ ÓÒÐ Ø ÑÒ ÙÖØÝ Ò ÔÖÚÝ Ù Ö º ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÐ ÔÖÓÚ ¹ ÓÖÒ ØÓ «ÖÒØ ÚÛ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÔÓÔÐ Ò ØØ ÒÓÖѹ ØÓÒ ØÙÒØ ØÑ ÐÚ ÔÖÓ ÓÖ ÑÒÑÒØ ÑÐÝ ÓØÖ ÓÐÐÙ ÒÖÐ ÔÙРغ ÈÖÓÐÝ Ø ÑÓ Ø ÐÓÖØ ÔÖÓÔÓ Ð Ò Ø Ð Ø ÄÌ˳ ÈÙÐ Ò ÈÖÚØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÈÈÁµ Ô ØÓÒ Ö¼¼ º ÁÅË ÈÖÓ ÐËÌʼ½ ËÌʼ½ ËÌʼ½ Ò ÁÅË ÒØÖÔÖ Î¼¾ μ¾ μ¾ Ö Ð Ó Öй ÚÒØ ÖÖÒ º ÓÒÐÙÒ ÊÑÖ Ï Ú Ö ÓÙÖ ÜÔÖÒ ÑÓÚÒ ØÒÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÓ Ò ¹ÐÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ù Ò ÁÄÁ˺ Ì ÒÛ ÔÖÓÖÑ Ô Ø ÒØØÝ ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÖÙØ ÔÖÓÖѺ ÀÓÛÚÖ ÐÐ ÙØÓÒ¹ ÖÐØ ØÚØ ÓÙÖ ÓÒÐÒº ÌÐ ¾ ÙÑÑÖÞ ÓÛ Ø ÑÒ ÔØ Ó Ø ÔÖÓÖÑ ÓØ Ø ÑÒ ØÖØÚ Ò Ø ÙØÓÒÐ ÐÚÐ Ö ÑÔÔ ÒØÓ ÚÖØÙÐ ÐÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒغ ÁÒ ÓÙÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÙÒØ ÓÒØÒÙÒ ØÖ ØÙ Ø Ø Ö¹ ÙØ ÐÚÐ ØÖØÓÒÐÐÝ ÐÓÛº ÁÒ ÓÙÖ ÔÖÓ ÓÒÐ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ø È ¹ Ö Ð Ø ÖÓÒØÓÒ Ø ÖÚ Ò ØÙÒØ ÛØ Ö Ò ØÐÓѹ ÑÙÒØÓÒ ÒÒÖÒ Ò ÑÓ Ø ØÓ ØÖØ ØÖ ÖÖ Ò ÒÙ ¹ ØÖÝ ÓÒ ØÝ Ú ÓØÒ Ø Öº ÖÙØ ÓÙÖ Ù ÙÐÐÝ Ö ØÓÓ Ö Ö ÓÖÒØ Ò ØÖÓÖ ØÝ Ö ÓÒÐÝ ØØÖØÚ ØÓ ÔÓÔÐ ÔÙÖ ÙÒ ÖÖ Ò ÙÒÚÖ ØÝ ÓÖ ÖÐØ Ö Ö Ò ØØÙØÓÒ º Ì ÓÒÐÒ ÓÒÔØÓÒ Ó ÓÙÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÐØØ Ø ØÓ ÖÙØ ØÙ ØÓ ÔÓÔÐ ÛÓÖÒ Ò ÒÙ ØÖÝ Ù ØÝ Ò Ñ ÓÑÔØÐ ØÖ ØÙ ÛØ ØÖ ÔÖÓ ÓÒÐ ÖÖ º Û Ò ÔØ ÔÓÔÐ ÝÓÒ Ø Ö Ó Ò ÙÒ Ó ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ ØÒ ÐÑØØÓÒ Ö ÒÓ ÐÓÒÖ ÔÖÓÐѺ Ì ÑÓØÚØ Ù ØÓ ÚÐÓÔ Ñ ØÖ ÔÖÓÖÑ Ò Ø Ñ ÔÖÒÔÐ ÐÓÒ Ø ÒÜØ ÝÖ º ÓÒÚÖ ØÓÒ ½½

13 ÌÐ ¾ ËØÒÖ Ú º ÓÒÐÒ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÌÖØÓÒÐ ÔÖÓÖÑ ÔÔÐØÓÒ Ù Ò ÔÔÖ ÓÖÑ Ò Î ÔØÒ ÓÒ ÖÑØÓÒ ÐØØÖ Ò Ð Ø Ó ÔØ ØÙÒØ Ê ØÖØÓÒ Ù Ò ÔÔÖ ÓÖÑ ¾¹ÛÝ ÔÝÑÒØ ÔÖÓÙÖ ÛØ Ô¹ ÔÖ ÒÚÓ Ò Ò ÖÔØ ÌÖØÓÒÐ ÓÙÖ Ò ÐØÙÖ ÖÓÓÑ ÌÙØÓÖÒ Ò ÑÒØÓÖÒ Ø ÙÒÚÖ¹ ØÝ ÐØ ÐÓÖÔÝ ÔÖÓÚ Ý ÐØÙÖÖ Ò ÐÖÖÝ ÐØ Ø Ø ÍÒÚÖ¹ ØÝ ÇÒÐÒ ÔÖÓÖÑ ÇÒÐÒ ÔÔÐØÓÒ Ù Ò ÁÄÁË ¹Ó ÓÖÑ Ò Ð ÙÔÐÓ ÔØÒ ÓÒ ÖÑØÓÒ ¹ÑÐ Ò Ð Ø ÔÙÐ Ø ÏÏÏ Ø Ê ØÖØÓÒ ÓÖÑ ØÓ ÓÛÒÐÓ ÐÐ Ò Ò Ò Ú Ü ½¹ÛÝ ÔÝÑÒØ ÔÖÓÙÖ ØÖÓÙ Ò ØÖÒ Ö ÇÒÐÒ ÁÄÁË ÓÙÖ Ò Ð Ö¹ Ò ÇÒÐÒ ØÙØÓÖÒ ØÖÓÙ ÁÄÁË ÑÐ Ò ÓÖ ÐÓÖÔÝ ÔÖÓÚ ØÖÓÙ Ø ÁÄÁË ÐÓÖÔÝ ÖÔÓ ØÓÖÝ Ò ÁÄÁË ÖÓÙÔ¹ÑÒ ÚÖØÙÐ Ó¹ Ø ØÓÖ Ö Ò Ð ÛØ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ÅÜÓ ÍË ØÓ ÔÖÓÑÓØ Ø ÔÐÒÒ Ñ ØÖ ÔÖÓÖÑ ÒØÓ ÓÒØ ¹ÐÖÒÒ Ñ ØÖ ÔÖÓÖѺ ØÓÒÐÐÝ Û ØÖ ØÓ Ò Ø ÓÙÖ Ó«Ö ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÒÛ ÔÖÓ Ð Ó ÓÙÖ ØÙÒØ ÑÒ ØÑ ÒØÖ ØÒ Ò Ù ÙÐ ØÓ ÔÖÓ¹ ÓÒÐ Ò ÓÙÖ Ðº Ì Ö Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÜÔÖÒ Ö ÔÓ ØÚº ÐØÓÙ Û Ú Ò¹ ÓÙÒØÖ ÓÑ ÔÖÓÐÑ ÑÒÐÝ ÖÐØ ØÓ ÑÒ ØÖØÚ ÔÖÓÙÖ Ö¹ ÙÐØ ÛÖ Ò ÝÓÒ ÓÙÖ ÜÔØØÓÒ ÖÓÑ Ø ÙØÓÒÐ ÔÓÒØ Ó ÚÛº ÁÒ ÓÙÖ ÓÔÒÓÒ Ø Ö ÓÒ ÓÖ Ø Ö ÖÐØ ØÓ Ø ÖÙ ÒÙѹ Ö Ó ØÙÒØ Ò ØÖ ÔÖÓ Ð Ø ÑÓØÚØÓÒ Ó ÐÐ ÔÖØÔÒØ Ò Ø Ò Ó ÙØÓÒ Ó«Öº ÁÄÁË Ò Ó Ò Ø ÙÔÔÓÖØÒ ØÓÓÐ ÓÖ Ø ÜÔÖÒº й ØÓÙ ÓØÖ ÓÔØÓÒ ÛÖ ÚÐÐ ÓØ ÓÑÑÖÐ Ò ÓÔÒ ÓÙÖ ÁĹ ÁË ÖÓÙ Ø Û Ý ØÓ Ò ØÐÐ Ò ÑÒØÒ Ó ÒÓØ ÖÕÙÖ ØÓÓ ÑÙ ØÖÒÒ ØÓ Ù Ø ÕÙØÐÝ Ò ÔÖÓÚ Ø ØÙÖ Ò Ò ÓÙÖ Ô º Ù ÓÚ Ø ÓÒÐÝ ÖÐÚÒØ ÑÓ ØÓÒ ÒØÖÓÙ Û Ø ÒÛ Ö ØÖØÓÒ ÖÚ Ò ØÓ ØÖÒ ÐØ Ø ÒØÐ ÔÔÐØÓÒ ÔÖÓ ÒØÓ Ø ÚÖØÙÐ ÛÓÖÐ ÓÖÒ ØÓ Ø ÖÙÐ ØÐ Ý ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ØÓÒÐÐÝ Ò Ø ÔÔÖ Û Ù Ø ÓÑ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÓ Ï ½ ØÙÒØ ÓÖ Ø Ö Ø ÝÖº ÀÓÛÚÖ Ø ÒÙÑÖ ÛÐÐ ÓÚ ÚÖ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÐÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ½¾

14 ÁÄÁË ØØ ÛÓÙÐ ÑØ ÓÙÖ ÙØÙÖ Ò º ÊÖÒ Å¼½ ̺ ÒÖ ÓÒ Ò Åº ÅÃÐк ÁÅË ÓÒØÒØ ÈÒ Ø ÈÖØ Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ùº ÎÖ ÓÒ ½º½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒº ÙÙ Ø ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÓÒØÒØ»º ż½ ̺ ÒÖ ÓÒ Ò Åº ÅÃÐк ÁÅË ÓÒØÒØ È¹ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓк ÎÖ ÓÒ ½º½º¾º ÌÒÐ Ö¹ ÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒº ÙÙ Ø ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÓÒØÒØ»º ż½ ̺ ÒÖ ÓÒ Ò Åº ÅÃÐк ÁÅË ÓÒØÒØ ÈÒ ÅÄ ÒÒ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º½º¾º ÌÒÐ Ö¹ ÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒº ÙÙ Ø ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÓÒØÒØ»º ÊÄÆÁ¼½ ĺ ÒÓ¹ÊÓÒ Åº ÄÐÑ ¹Æ ØÐ Ò ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ ÁÐ º ÁÒØÖÒع ÐÖÒÒ Ý ÓÒº Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÙØÓÒ ¾µ½ ßÊÇÅ ¾¼¼½º ÊÁ¼¾ ºº ÙÖÙÐÐÓ¹ÊÐ ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ÁÐ º ÙÒ Ò Âº κ ÒÐÐÓº ÜÔÖÒ ÛØ ÒØÖÒع ØÒ ÙØÓÒº ÏÓÖÐ ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÒÒÖÒ Ò ÌÒÓÐÓÝ ÙØÓÒ Ô ½ß ¾¼¼¾º μ¾ μ¾ º ÓÐÐÖ Ò Ïº ÎÖ º ÁÅË ÒØÖÔÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓк ÎÖ ÓÒ ½º½º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖ¹ ØÙÑ ÁÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÒØÖÔÖ»º º ÓÐÐÖ Ïº ÎÖ Ò Ìº ÒÖ ÓÒº ÁÅË ÒØÖÔÖ Ø ÈÖØ Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ùº ÎÖ ÓÒ ½º½º ÌÒ¹ Ð ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÒØÖÔÖ»º Ö¼¼ º ÖÒº ÖØ ËØÒÖ ÓÖ ÄÖÒÒ ÌÒÓй Óݺ ÈÙÐ Ò ÈÖÚØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÈÈÁµ ÓÖ ÄÖÒÖ ÈÈÁ ÄÖÒÖµº ÎÖ ÓÒ º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖ ÁÒº ÂÙÒ ¾¼¼¼º ØØÔ»»ÐØ ººÓÖ»Û¾»ÔÔ ÐÖÒÖ ¼ºÓº Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖÓÔÖ¹ ÐØÝ ËÁ Ø ÈÖØ ² ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ùº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º ½

15 Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖ¹ ÓÔÖÐØÝ ËÁ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓÐ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖÓÔÖ¹ ÐØÝ ËÁ ÅÄ ÒÒ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖ¹ ÓÔÖÐØÝ ÉÌÁÄØ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ Ö¹ ÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º ËÌʼ½ º ËÑÝØ º ÌÒ Ý Ò Êº ÊÓ ÓÒº ÁÅË ÄÖÒÖ ÁÒÓÖѹ ØÓÒ È Ø ÈÖØ ² ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ù º ÎÖ ÓÒ ½º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÅÖ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÔÖÓ Ð»º ËÌʼ½ º ËÑÝØ º ÌÒ Ý Ò Êº ÊÓ ÓÒº ÁÅË ÄÖÒÖ ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ È ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓÐ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÅÖ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÔÖÓ Ð»º ËÌʼ½ º ËÑÝØ º ÌÒ Ý Ò Êº ÊÓ ÓÒº ÁÅË ÄÖÒÖ ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ ÈÒ ÅÄ ÒÒº ÎÖ ÓÒ ½º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÅÖ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÔÖÓ Ð»º μ¾ Ϻ ÎÖ Ò º ÓÐÐÖº ÁÅË ÒØÖÔÖ ÅÄ ÒÒ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º½º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÒØÖÔÖ»º ½

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3 ÏØ ÈØ ÅÝ ÓÑ ÙØÓÑØ ÓÖ ÆØÛÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÖØ ºÙÔÒÒºÙ ËØ ÒÖ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÒÖÐйРºÓÑ ÖÐ º ÙÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÙÒØÖ ºÙÔÒÒºÙ ÈØÖ Âº ÅÒÒ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÑÔÐйРºÓÑ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓÒØÓÖÒ

More information

ËÔÖÐÒ ØØÖØÓÖ Ò ÕÙÒØÙÑ ÝÒÑ ÓÖ Ð Ó ÐÓÒ¹ÖÒ ÑÒØ Ð ÀÓÖ º ÓÖÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØ ÐÓÖ ÍÒÚÖ ØØ ÖÖ Ö Î ¾¾¼ ÐÓÖ ÒÑÖ ¹ÑÐ ÓÖÒÒÑغٺ ÁÖ ÀÖ Ø Ôغ Ó Åغ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÎÖÒ ÖÐÓØØ ÚÐÐ ÎÖÒ ¾¾¼ ÍË ¹ÑÐ ÛÚÖÒºÙ Ö Ë Ø ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØ

More information

Capturing both Types and Constraints in Data Integration

Capturing both Types and Constraints in Data Integration Capturing both Types and Constraints in Data Integration ÅÐ ÒØ Ý ¹ÓÒ Ò ÏÒ Ò Ý ÂÙÐÒ ÖÖ Þ ÊÚ Ê ØÓ Ý Ý ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓ ËÓ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÒÔÓÖ Þ ÇÁ ÇÖÓÒ ÀÐØ ² ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÒØ ÛÒ Ö ØÓÖ ÖºÐйРºÓÑ ÒÝÓÑÔºÒÙ

More information

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

ÇØ Ò Ð Ò ÐÓйРÄÒÙ ½ ÍÝ Ëº ÊÝ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÅÒÝ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ Ò ÖÓÑ ÐÓк ÏØ Ø ÑÓØÚØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÓÖØÐ Ù ÙÒÖÐÝÒ Ù ÐÒ¹ Ù Ú Ø ØÓÖÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º ÁØ ÓÛÒ ØØ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ØÓÖÝ ÜØÒ ÐÒÐÝ Ò ÐÒØÐÝ

More information

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jaschke,

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

Ì ÓÑ ØÖÝÓ Ø ÛÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Å ÖØ Òʺ Ö ÓÒ Ô Ò ÓÒÑÓ Ø ÓÑ Ø Ö ³Ð Ú ß ÓÖÑ ÒÝ ØÖ Ñ Ò Ò ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ö Ò Ö ÓÒ Ì ØÙ ÝÓ ÓÒÔÖÓ Ð Ñ Ò ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ù ØØ Ø Ó ÒÓØ Ñ¹ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ò ÖØ ÓÖ Ö Ó ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ò ÐÓ Ó Ò Û

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation

Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation H. W. Hamacher, A. Schöbel Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 21 (2001) Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM 2001 ISSN 1434-9973

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ë Á ÆÌÁ Á ÁËËÍ Ë Â Æ Í ÇË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÁÆ ËÌÇ ÀÇÏ Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Î ¾¼½¼ Ë ÒØ ØÓÖ ÙÖ Ý ÈÇÎËÌ ÆÃÇ ÈÖÓÓ Ö Ö ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ ÓÑÔÙØ Ö ÌÝÔ ØØ Ò Ò Å Ò ¹ÙÔ ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ Ö Ô Ð ÈÖÓ Ø Ó ÓÚ Ö Ë ÛÓÑ Ö Ë ÇÏËÃÁ ÁË Æ ¹ ¹

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics FOI-R--0456--SE Mars 2002 ISSN 1650-1942 Lägesrapport Christer Fureby, Peter Eliasson (Eds.) Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics Weapons and Protection SE-147 25 TUMBA SWEDISH

More information

The Finite-Volume- Particle Method for Conservation Laws

The Finite-Volume- Particle Method for Conservation Laws D. Hietel, M. Junk, R. Keck, D. Teleaga The Finite-Volume- Particle Method for Conservation Laws Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 22 (2001) Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM

More information

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Véronique Benzaken and Giuseppe Castagna and Dario Colazzo and Cédric Miachon 1 Université Paris-Sud 11, LRI, Orsay - France and 2 CNRS

More information

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network '& &% The 3 rd Cracow Grid Workhop. October 2003 Centro Comunicaciones CIC RedIRI. panish NREN Distributed ystems Architecture and ecurity Group Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática Universidad

More information

Greek. Wisdom. Compiled & Translated by

Greek. Wisdom. Compiled & Translated by Greek Wisdom Compiled & Translated by Agatha Lambris Cover Art by Ghazal Saadat-Lajevardi Dedicated to my parents & Dimitri for all their love and support. ACKNOWLEDGEMENTS My gratitude to Mr. Peter Skiadas

More information

AERES report on unit:

AERES report on unit: Department for the evaluation of research units AERES report on unit: Laboratoire Preuves, Programmes et Systèmes PPS Under the supervision of the following institutions and research bodies: Université

More information

A Day on the Acropolis

A Day on the Acropolis A Day on the Acropolis With the Texts of Plutarch and Pausanias MINISTRY OF CULTURE FIRST EPHORATE OF PREHISTORIC AND CLASSICAL ANTIQUITIES COMMITTEE FOR THE PRESERVATION OF THE ACROPOLIS MONUMENTS EDUCATIONAL

More information

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Orna Grumberg Assaf Schuster Avi Yadgar Computer Science Department, Technion, Haifa, Israel Abstract This work presents

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information