Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ¾¼¼¾ ÁÄÁË ÓÒÖÒ ÓÚÖ È ÈÔÖ ÌØÐ ÙØÓÖ ÆÐØÓÒ Ö ÈÓÒ Ü ¹ÑÐ ÁÄÁË ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÖÙØ ÈÖÓÖÑ ÓÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ÁÐ Ç Ö Ïº ÅÖÕÙÞ¹ÐÓÖÞ ÍÒÚÖ ÎÓ ÌËÁ ÌÐÓÑÙÒÓÒº ÑÔÙ ÍÒÚÖ ØÖÓ Ë»Æº ¹ ¾¼¼ ÎÓº ËÔÒ ½ ½¾½½ ÑÒÓÐÓغÙÚÓº ÓÑÖÕÙÞØ ºÙÚÓº

2 ÁÄÁË ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÖÙØ ÈÖÓÖÑ ÓÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ÁÐ Ý Ç Ö Ïº ÅÖÕÙÞ ÐÓÖÞ ÍÒÚÖ ÎÓ ÑÔÙ ÍÒÚÖ ØÖÓ Ë»Æº ¹ ¾¼¼ ÎÓ ËÔÒµ ÌÐ ½ Ü ½¾½½ ¹ÑÐ ÑÒÓÐÓغÙÚÓº ÂÙÒ ¾½ ¾¼¼¾ ØÖØ Ï Ö ÓÙÖ ÜÔÖÒ Ù Ò ÁÄÁË ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÓÒ Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý Ø ÍÒÚÖ ÎÓ ËÔÒº Ì ÔÖÓÖÑ ÚÐÐ ÓÒÐÝ ÓÒÐÒº ÀÓÛÚÖ Ò ÓÖ ÓÖÒÞØÓÒÐ ¹ ÔØ Ò Ñ ÖÓÒØÓÒ ÓÒÖÒ Ø ÙÐ ÐÐ Ø Ñ ÖÕÙÖ¹ ÑÒØ ÓØÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÍÒÚÖ Øݺ ÁÒ ÖÓÑ Ø ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÔÓÒØ Ó ÚÛ ØÖ Ö ÒÓ ÖÐÚÒØ «ÖÒ ÛØ ÓØÖ Ð Ð ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Öº ÇÙÖ ÜÔÖÒ ÓÛÒ ØØ ÑÖØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÖØÓÒÐ ÑÓÐ ØÓ Ò ¹ÐÖÒÒ ÔÔÖÓ ÕÙØÐÝ ÔÖÓÖÑ ÓÒÐÒ ÙØÓÒ Ø ÖÙØ ÐÚÐ ÔØÐ ÓØ ÓÖ ØÙÒØ Ò Ñ Ò ØØÙØÓÒ º ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÐÓÒ Ø Ð Ø ÝÖ Û Ú ÛØÒ Ø Ù Ó Ø ÏÓÖÐ Ï Ï ÑÙÑ ØÓ ÐÚÖ ÙØÓÒÐ ÑØÖк Ì Ï ÙÔÔÓÖØ Ø ÚÖØÙÐ ÙÒÚÖ ØÝ ÓÒÔØ ÓÚÖÓÑÒ ÔÝ Ð Ò ØÑÔÓÖÐ Ö ØÖØÓÒ º ËÒ Ø ÏÏÏ ÓÑÒ ÚÒØ Ó ØÒ ÙØÓÒ Ò Ôй Ø Ó ÓÑÔÙØÖ ÌÖÒÒ ÑÙÐØÓÒ ÝÔÖÑ ÑØÖРغµ Ø ÙØÐ ÔÐØÓÖÑ ÛÖ Ø ÐÖÒÒ ÔÖÓ Ò ÖÖ ÓÙØ Ù ÙÐÐÝÊÁ¼¾ ÊÄÆÁ¼½ º ÖÓÑ Ø ÖÐÖ Ï¹ ÙØÓÒÐ Ý ØÑ ØÓ Ø ÔÖ ÒØ ØØ Ó Ø ÖØ ØÖ Ò Ò ÑÔÓÖØÒØ ÚÓÐÙØÓÒ Ò ÚÖÝ ÓÖØ ÔÖÓ Ó Ì ÛÓÖ Û ÔÖØÐÐÝ ÙÒ Ý Ø Í ÙÒÖ ËÓÖØ»ÅÒÖÚ ÔÖÓØ Ð ÖÓÙÔ ÓÖ ÚÒ ÄÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ù Ò ÓÑÑÙÒØÓÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓÒØÖØ ÒÓº ¼ ¹ È ¹ ¾¼¼¼ ¹ ½ ¹ ÈÌ ¹ ÅÁÆÊÎ ¹ Çĺ Ý ÈÖÓÖÑ ÓÓÖÒØÓÖ Ó Ø ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÌÒÓÐÓ Ð ÁÒÓÖÑÓÒ ÒÓ ÔÖ Òеº ½

3 ØѺ Ì ÚÓÐÙØÓÒ ØÒ ÚÒØ Ó ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò Ø Ï¹ ØÒÓÐÓÝ Ñ ÚÐÐ ÐÓÒ Ø Ð Ø ÝÖ º Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ Ø ÜÔÖÒ Ù Ò ÁÄÁË Ò ÓÒ Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý Ø ÍÒÚÖ ÎÓ ËÔÒº Ì ÔÖÓÖÑ ØÑ ÖÓÑ Ø ÓÐÐÓÖØÓÒ Ó ØÛÓ ÔÖØÑÒØ Ø Ø ÍÒÚÖ ÎÓ ÓÑÑÙÒØÓÒ Ò ËÒÐ ÈÖÓ Ò Ò ÌÐÑØ ÒÒÖÒ Ò Ò ÔÐÓÝ ÓÖÒ ØÓ ØÛÓ ÔÖÒÔÐ Ø ÓÙÐ ÙÐÐÝ ÓÑÔع Ð ÛØ ØÖØÓÒÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ Ò Ø ÓÙÐ ÚÐÐ ØÖÓÙ ¹ÐÖÒÒº Ì Ö Ø ÔÖÒÔÐ ÑÒ ØØ ØÙÒØ ÒÖÓÐÐ Ò ÓÙÖ ÔÖÓÖÑ ÛÐÐ Ú ØÓ Ø Ñ Ö Ò ÔÐÓÑ Ø Ö Ø Ó Ø ÖÙØ ØÙÒØ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ Ò Ø Ñ ÔÖÓÙÖ Ò ÔÓÐ ÛÐÐ ÔÔÐÐ ØÓ ØÑ ÓÒÖÒÒ Ñ ÓÒ ÒÖÓÐÐÑÒØ ÖØ Ò ÙØ º Ì ÓÒ ÓÒ ÑÔÐ ØØ ÓÙÖ Ò ÓØÖ ÖÐØ ÙØÓÒÐ ØÚØ ÛÐÐ ÓÙÖ ÓÒÐÒ ÛØ Ø ÐÔ Ó ÔÔÖÓÔÖØ ÐØ Ö ÓÙÖ Ò ÓØÛÖ ØÓÓÐ º Ì ÒÜØ ØÓÒ Ö Ý Ö Ø ØÖØ Ó ÓÙÖ ÜÔÖÒ ºº Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÌÒÓÐÓ Ð ÒÓÖÑÓÒ ÒÓ ÔÖ Òе ÁÒÓÖѹ ØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÓÒÐÒµ ÒÐÙÒ ÓÑ ÖÐÚÒØ ÓÖÒÞØÓÒÐ ÔØ Ò Ø ÑÓØÚØÓÒ Ò Øº ËØÓÒ Ù Ø ÁÄÁË ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÛ Ø ØÓÓÐ Ò ÔØ ØÓ ÓÙÖ ÑÓк ÆÜØ Û ÔÖÓÔÓ ÓÑ ØÙÖ ØØ Û Ð ÛÓÙÐ Ù ÙÐ ÓÖ ÁÄÁË ØÓ ÒÐÙ Ò ÙØÙÖ ÚÖ ÓÒ º ÒÐÐÝ Ò ØÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ö ÙÑÑÖÝ Ó Ø ÔÔÖ Ò ÓÑ ÓÒÐÙ ÓÒ º ¾ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÒÓÐÓ ÇÒÐÒ Ì ÓØÚ Ó ÓÙÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÓ ÔÖÓÚ ÚÒ ÐÖÒ¹ Ò ÓÔÔÓÖØÙÒØ ØÓ Ö Ö ÒØ Ò ÔÖÓ ÓÒÐ Ò Ø Ð Ó ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ Ò ÓÑÑÙÒØÓÒ ÌÒÓÐÓ Á̵º Ø ¹ÐÖÒÒ ÔÔÖÓ ÐØØ Ò ØÓ ÖÙØ ØÙ ØÓ ÒØ ØØ Ù ØÓ ØÖ ÐÓØÓÒ ÓÖ ÙÐ ÐÑØØÓÒ ÒÒÓØ Ø ØÖØÓÒÐ Ö¹ ÙØ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ËØÙÒØ ÒÖÓÐÐ Ò Ø ÔÖÓÖÑ ÐÓÒ ØÓ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÖÓÙÔ ¹ ÈÖÓ ÓÒÐ ÓÖ Ñ ÐÓØ ÓÙØ ËÓÙØÖÒ Ð ËÔÒ ºº Ø Ö Ó Ò ÙÒ Ó ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݵº Ï Ú ØÙÒØ ÖÓÑ ÆÓÖØÖÒ ÈÓÖØÙÐ ÄØÒ ÑÖ ÅÖ Øº ÁÒ Ø Ù ØÓ ÒÒ¹ Ð Ò ÙÐØÙÖÐ ÔØ Ò ÓÑ ÝÓÙÒ ØÒÐ ÙÒÚÖ Ø Ò ÄØÒ ÑÖ Ø ÔÖÓÖÑ Ò ÓÒ Ö Ý ÒØÖݹÐÚÐ ÐØÙÖÒ Ø«Ø ÔÖÖÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÓ ØÓ Ø ÖÕÙÖ ÕÙÐ ¹ ØÓÒ ºº ȵ ØÓ ÔÔÐÝ ÓÖ Ø ÕÙÚÐÒØ Ó ØÒÙÖ ØÖ Ò ØÖ ÓÑ Ò ØØÙØÓÒ º ¹ ÈÖÓ ÓÒÐ ÛÓÖÒ Ø ÓÑÔÒ ÛØ ÑÒÒ ÙÐ Û ¾

4 ÒÓÛ Ú Ø Ò ØÓ ØÓ ÖÙØ Ö ØÓ ÑÔÖÓÚ ØÖ ÔÖÓ ÓÒÐ ÜÔØØÓÒ º ÒØ ÑÙ Ø Ú Ñ ØÖ¹ÐÚÐ Ö ºº ÓÙÖ¹ÝÖ ÔÖÓÖѵ Ò ÌÐÓÑÑÙÒØÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÒÒÖÒ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÆØÛÓÖÒ ÓÖ ÓØÖ ÖÐØ ÒÒÖÒ ØÙ º ÐÐÝ Ñ ÓÒ ÔÓ ÐØ ¹ ÔÒ ÓÒ Ø ÕÙÝ Ó ÔÖÚÓÙ ÙØÓÒ Òس Ñ ÖÓÖ ÔÖÚÓÙ Ö Ö ØÚØ Ò ÔÖÓ ÓÒÐ ÜÔÖÒº ÒØ Û Ò ØÓ ØÓ ÒÝ Ó Ø ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÖÙ¹ Ø ÔÖÓÖÑ ÔÔÐÝ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖØÑÒØ ÙÖÒ ÖÐÝ ËÔØѹ Öº ÓÖ Ø ØÝ ÙÑØ ØÖ ÔÔÐØÓÒ Ò ÓÔÝ Ó Ø ÙÖÖÙÐÙÑ ÚØ ØÓ Ø ÔÖØÑÒس ÖØÖݺ ÔÔÐØÓÒ Ö ØÙ Ý ÓÑÑ ¹ ÓÒ Û ÒÓØ Ø ÐØ ÒØ ØØ ØÝ Ú Ò ÑØغ ÇÒ Ø Ñ ÓÒ ÔÖÓ ÐÓ ÑØØ ØÙÒØ Ö Ò Ò Ú ÓÖ Ò ÒÖÓÐÐ Ò Ø ÓÙÖ ÐØ ÑÓÒ Ø ÔÓ ÐØ Ó«Ö Ý Ø ÔÖÓÖѺ ÆÓØ ØØ Ñ ÓÒ ÒÖÓÐÐÑÒØ Ò ÐÐ Ñ ØÚØ Ö¹ ÐØ ØÓ Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ö ÓÑÑÓÒ ÓÖ ÐÐ ÔÖÓÖÑ Ó«Ö Ý ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ò ÓÖ ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ ÓÒÖÒ ÓÙÖ ÚÖØÙÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ù Ø ÒÓØÖ ÔÖÓÖѺ Ñ ØÚØ ÚÓÐÚ ÖÓ ØÖ Ô º ÓÖ Ø Ö Ø ÝÖ ØÙ¹ ÒØ Ú ØÓØ ÑÒÑÙÑ Ó ¾¼ ÖØ Ò ÖÙØ ÓÙÖ ÛÖ ÖØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ½¼ ÓÙÖ Ó «ØÚ ÛÓÖº ÓÙÖ Ö Ù ÙÐÐÝ ¹ ÖØ ØÙÒØ ÑÙ Ø Ø ÑÒÑÙÑ Ó «ÖÒØ ÓÙÖ ÑÓÒ Ò Ó«Ö Ó ½ ÓÙÖ º ÙÖÒ Ø ÓÒ ÝÖ ØÙÒØ ÑÙ Ø ÓÑÔÐØ ÑÒÑÙÑ Ó ½¾ ÖØ Ò Ù Ö Ö ÔÖÓØ º ØÖ Ø ÒØÐ ÔÖÓ Ó ØÛÓ ÝÖ ØÙÒØ ÔÖÔÖ ØÖ È ÖØØÓÒ Û ØÝÔÐÐÝ Ð Ø ØÛÒ ÓÒ Ò Ú ØÓÒÐ ÝÖ º Ø È Ö ØÙÒØ ÓÑÔÐØÒ Ø Ö Ø ÝÖ Ø Ö¹ Ø Ø ØØÒ Ø ÓÙÖ ÓÑÔÐØ Ò ØÖ ÔÖÓÖÑÒ Ò ØÙÒØ ÓÑÔÐØÒ ÓØ ÝÖ Ó ØÙ Ø Ò ØÓÒÐ ÚÒ ØÙ ÔÐÓѺ ËØÙÒØ ÑÒØ ÔÖÓÖÑ Ý Ø ÐØÙÖÖ Ö ÔÓÒ Ð Ó ÓÙÖ Ö Ø ÝÖµ ÐØÙÖÖ Ö ÔÓÒ Ð Ó Ö Ö ÔÖÓØ ÓÒ ÝÖµ ÓÑÑØØ ÓÑÔÓ Ó ØÖ ÔÖÓ ÓÖ Ø Ð Ø ÓÒ Ó ØÑ ÙÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ÓÚÖÐÐ ÑÒØ Ó Ø Ö Ø ØÛÓ ÝÖ Ó ØÙ µ Û ÖÒØ Ø ÚÒ ØÙ ÔÐÓÑ ØÖ ÔÓ ØÚ ÚÐÙØÓÒ Ò ÓÑÑØØ Ó Ú ÔÖÓ ÓÖ Ø Ð Ø ØÖ Ó ØÑ ÖÓÑ ÓØÖ ÙÒÚÖ Ø ØÓ ÚÐÙØ Ø È ÖØØÓÒº Ì ØÒ Ø«Ó Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÔÖ ÒØÐÝ ÓÑÔÓ Ý ¾ ÔÖÓ ÓÖ Ò ÓØ ÔÖØÔØÒ ÔÖØÑÒØ º

5 ÌÐ ½ ÁÄÁË ÓØÛÖ ÚÖ ÓÒ È ÎÖ ÓÒ Í ÎÖ ÓÒ ÊÓÑÑÒ ÄÒÙÜ ¾ºº½¾ ÓÖÓÒµ ß ÁÄÁË ¾º½º¼ Ø ß Ô ½º º¾¾¹¾ ½º º¾ ÅÝËÉÄ º¾ º ¹ º¾ º ÈÀÈ º¼º½¼¼¹½ º¼º Ð ½º½º ¹½ ½º½º ÖÌÝÔ ½ºÔÖº¾¼¼½¼¾¹½ ½º º½ ÁÑÅ º º¹½ º¾ ÁÒÓ¹ÁÈ Ô ¾º ¾º ÁÒÓ¹ÁÈ ÍÒÞÔ º¾ º¾ ÁÄÁË ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÁÄÁË Ò Ø ØÓÓÐ ÐØ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÐÖÒÒ ØÚØ ÐÓÒ Ø Ö Ø ØÛÓ¹ÝÖ ÔÖÓº ÀÓÛÚÖ ÓÑ ÑÓ ØÓÒ Ú Ò ÒÐÙ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÛÓÐ ÔÖÓ ÖÓÑ Ø ÒÒÒ ØØ ØÓ ÒÐÙ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÒÐÒ ÔÔÐØÓÒ ÓÖ ÑØØÒ ØÓ Ø ÔÖÓÖѺ ÐÓÒ Ø ÒÜØ ÔÖ¹ ÖÔ Û Ö ÓÛ Ø ØÚØ ÓÙØÐÒ Ò Ëغ ¾Ú Ò ÑÔÔ ÒØÓ ÁÄÁË ÒÐÙÒ Ö Ù ÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÙÒØÖ ÙØ Ö Ø Ó«Ö ÓÑ ØÒÐ ØÐ ÓÒ ÓÙÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒº º½ ÌÒÐ ØÐ ÇÙÖ ÒØÐ ÛÓÖ ÛØ ÁÄÁË ØÖØ Ò ÂÙÒ ¾¼¼½ ÛØ ÚÖ ÓÒ ¾º¼º¾ غ ÈÖ ÒØÐÝ Ó ÂÙÒ ¾¼¼¾µ Û Ö Ù Ò ÚÖ ÓÒ ¾º½º¼ Ø ÛØ ÑÓ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ËÔÒ ÐÓÐÞØÓÒ ÚÐÓÔ Ý Ù º Ì ÚÖ ÓÒ Ó ÁÄÁË Ù Ð Ó ÒÐÙ ÑÓ Ö ØÖØÓÒ ÖÚ Ù Ò Ëغ º¾ ÐÓÛº ÇÒÐÒ ÒÓØ ØÓÒ ØÓ Ø ÁÄÁË Ø ØÓ ÓØÒ ÆÁ Û ÒÓØ ÔÓ Ð Ù ØÓ Ø ÖÛÐÐ ÖØØÙÖ Ò ÓÙÖ Ò ØØÙØÓÒº ¹ÑÐ ÒÓØ ØÓÒ Û ÒØØ ÙØ ÆÁ ÒÓØ Ò ÖÚ Ó Öº Ì ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÒÝÒ ÓØÛÖ Ô Ö ÙÑÑÖÞ Ò ØÐ ½º ÏØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÖÛÖ ÖØØÙÖ ÓÙÖ ÁÄÁË Ý ØÑ Ó Ø Ý ÙÐ ÈÒØÙÑ ÁÁÁ ÅÀÞ ÄÒÙÜ Ý ØÑ ÛØ ½¾Å ÊÅ Ò ÓÒ¹ÓÖ ËËÁ Ö ÓÒÒØ ØÓ Ø ÙÒÚÖ ØÝÒØÛÓÖ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ØÖÓÙ ÛØ ½¼¼ ÅÔ ØÖÒØ ÓÒÒØÓÒº Ì ÖÛÖ Ý ØÑ Ó Ø Ø ÁÄÁË ÓÙÖ ÖÚÖ Ø ÔÖÓÖÑ ÏÏÏ Ø ½ Ò Ò ¹ÑÐ ½ ØØÔ»»ÛÛÛºÐÖÒÒºÙÚÓº

6 ÓÑÒ ¾ º º¾ ÅÒÑÒØ Ó ÇÒÐÒ ËØÙÒØ ÔÔÐØÓÒ ÐØÓÙ ÁÄÁË ÙÔÔÓÖØ Ð¹Ö ØÖØÓÒ ÛÖ ÒØ ÁÄÁË Ù Ö Ù¹ ÑØ ÓÖÑ ØÓ ÖÒØ Ò ÁÄÁË ÓÙÒØ Ø ÔÖÓ Û ÒÓØ ÔÔÐÐ Ò ÓÙÖ º Ö Ò Ëغ ¾ ØÙÒØ ÙÑØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ ØÙ Ý Ø ÔÖØÑÒØ Û ÑØ Ø ÑÓ Ø ÙØÐ ÒØ ÔÒÒ ÓÒ ØÖ ÙÖÖÙк ÓÖ Ø Ø ÒØÐ ÁÄÁË Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ Ò Ö Ò ØÓ Ò¹ ÐÙ ÐÐ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖÕÙÖ Ý Ø ÙÒÚÖ ØÝ ØÓ ÐÐ ÒØ Ò¹ ÔÒÒØÐÝ Ó Ø ÔÖÓÖѺ ÓÖ ÜÑÔÐ ØÙÒØ ÓÙÐ ÔÖÓÚ Ñ ØÐ ÔÐÓÑ ÓØÖ ÙÒÚÖ Ø Øºµ Ò ÓÙÐ Ð ØÓ ÙÔÐÓ ÙÖÖÙÐÙÑ ÚØ ØÓ ØÙ Ý Ø ÔÖØÑÒغ Ì ÒÛ Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ ÖÓÑ Ø ÁÄÁË ÐÓ¹ÓÒ Ô ØÖÓÙ Ò ÝÔÖÐÒ ÚÐÐ Ò ØØ Ôº ÏÒ ÐØÒ Ø ÐÒ Ø Ö ØÖ¹ ØÓÒ ÓÖÑ ÔÖ ÒØ ØÓ ÐÐ Ò Ò ÙÑØØ Ý Ø Òغ ÇÒ Ø ÓÖÑ ÙÑØØ Ò ÔÔÐØÓÒ ÖÓÖ ÖØ Û Ò Ý Ø ÁÄÁË ÑÒ ØÖØÓÖ ÖÓÑ Ø ÑÒ ØÖØÓÒ Ô º ØÖ ÔÔÐØÓÒ Ú Ò ØÙ Ý Ø ÔÖØÑÒØ ÐØ ÒØ Ö Ö ØÖ ÁÄÁË ØÙÒØ Ý Ò ÁÄÁË ÑÒ ØÖØÓÖ Ò Ö ÒÓØ Ý Ò ÁÄÁ˹ÒÖص ¹ÑÐ ÓÒ ÖÑÒ Ø Øº Ì ÔÔÐØÓÒ ÔÖÓ Ò ÓÔÒ Ò ÐÓ Ý Ø ÁÄÁË ÑÒ¹ ØÖØÓÖ Ù Ò ÒÛ ÒØÖÝ Ò Ø ÑÒ ØÖØÓÒ ÑÒÙº ÏÒ ÓÔÒÒ Ò ÔÔÐØÓÒ ÔÖÓ Ø ÑÒ ØÖØÓÖ Ò Ø ØÜØ Ó Ø ÐÒ ØØ ÔÖÓÚ ØÓ Ø Ö ØÖØÓÒ ÓÖѺ º Ö Ø Ö Ó ËØÙ º Ì ÓÙÖ Ö ÓÖ ÓÙÖ Ò Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò¹Ö ÔÖÓ ÓÖ ÖØ Ò ÓÑ ÓÛÒÖ Ò»ÓÖ ÑÒ ØÖØÓÖ Ó Ò ÁÄÁË ÖÓÙÔ ØØ ÛÐÐ ÖÚ Ø ÙÔÔÓÖØÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ÐÐ ÙØÓÒÐ ØÚØ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÙÖ ÓÙÖ ÓÖÙÑ ÚÖØÙÐ ØÓÖ ÓÖ ÓÙÑÒØ ÒÑÒØ Ò ØÙÒØ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÓÒÐÒ ÓÙÖ º º ½µ ÐÑÓ Ø ÐÐ ÔÖÓ ÓÖ ÒÚÓÐÚ ÛÓÙÐ Ú Ö ØÓ Ú ÒÐ ÖÓÙÔ ØÓ Û ÓØ ÔÖÓ ÓÖ Ò ØÙÒØ ÐÓÒ º ÀÓÛÚÖ ÙØÓØÁÄÁË ÖØ ÑÒÑÒØ ÑÓÐ ÛÖ ÖØ Ö Ò Ò ÔÖ¹ÖÓÙÔ Ø Û ÓÙÒ ÒÓØ ØÓ ÓÒÚÒÒØ ÔÔÖÓº ÓÖ ÜÑÔÐ ÒÑÒØ ÁÄÁË ÓÒÐÒ ÓÙÖ ÓÙÑÒØ Øº Ò ÑÓ Ý ÐÐ ÑÑÖ Ó Ø ÖÓÙÔ ÓÖ Ý ÒÓÒ Ó ØÑ ÔÒÒ ÓÒ Ø ØÙÐ ÖÓÙÔ ÖØ ÓÖ Ø ¾ ÐÖÒÒºÙÚÓº ÆÓØ ØØ Ò ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÖÐØÓÒ ÑÓÒ ÔÖØÔÒØ Ö Ù ÙÐÐÝ ÐÓ Ö ØÒ Ò Ò ÙÒÖÖÙØ ÔÖÓÖѺ ÙØÓÒ ØÖÓÙ ÖØÓÒ Ó ÒÓÛÐ Ò Ø Ö ÙÐØ Ó ÔÖÓ ØÓ Û ÓØ ØÙÒØ Ò ÔÖÓ ÓÖ ÓÒØÖÙØ ÑÓ ØÐÝ Ø Ø Ñ ÐÚк

7 ÙÖ ½ ØÚØ ÖÓÙÒ ÁÄÁË ÖÓÙÔ ØÖØ ÓØ º ÁÒ Ø ÐÒ Ø ÔÓ ÐØÝ ÓÚÒ «ÖÒØ ÓØ ÖØ ÓÖ ÑÒ ØÖØÓÖ»ÓÛÒÖ Ò Ù Ö ÛØÒ ÖÓÙÔ ÛÓÙÐ Ú Ò Ö ØÙÖº Ì ÒÐ ÔÔÖÓ Û ØÓ Ò ØÛÓ ÖÓÙÔ ÓÖ ÓÙÖ º ÇÒ Ó ØÑ ÓÖ Ø ÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ð Ò Ø ÓØÖ ÓÖ ÐÐ ÔÖØÔÒØ Ò Ø ÓÙÖ º Ì ÓÙÖ Ö ÔÓÒ Ð ÔÖÓÙ ÓØ ÓÖ Ø ÓÙÖ ÓÑÑÙÒØÝ ÔÒ ÙÐÐ ÖØ ÛØÒ ØÖ Ö ØÖØ ÖÓÙÔ Ò ÖÒØ Ø Ö ÖØ ØÓ Ø ÓÑÑÓÒ ÓÙÖ ÖÓÙÔº Ì ÑÓ Ø Ù ÁÄÁË ØÙÖ Ö Ù ÓÒ ÓÖ Ò Ð ÙÔÐÓÒº ÁÒ ÑÓ Ø ÓÙÖ ÓÙÑÒØØÓÒ Û ÐÖÝ ÚÐÐ Ò ÐØÖÓÒ ÓÖѺ Ì ÓÙÑÒØØÓÒ Û ÙÑØØ ØÓ Ø ØÙÒØ ÙÔÐÓ Ð Û ÛÐÐ ØÒ ÔÖÓÖÑ Ø Ø ÖÕÙÖ Ý Ø ÐØÙÖÖ ÓÑÑÒØ ÓÒ ÔÔÖ ÓÖØ ÒÑÒØ ÓÑÑÒØ ÓÒ ÓØÖ ØÙÒØ ³ ÛÓÖ Ø٠غµ Ò ÙÑØ ØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ØÓ Ø ÓÑÑÓÒ ÚÖØÙÐ ØÓÖº ÌÓ ÙÑ ÙÔ Ò ÒÖÐ ÓÒØÒØ ÛÖ ÐÚÖ ÔÖ ÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ Ô Ò ÒÓØ ÁÄÁË ÓÒÐÒ ÓÙÖ ÖØ Ù Ò Ø ÁÄÁË ÙØÓÖÒ ØÓÓк ÓÖ ÓÙÖ Ò Ø ÔÖÓÖÑ Ø Ð Ø ÓÒ Ù ÓÒ ÓÖÙÑ Û Ð Ó Ö¹ غ Ì ÓÖÙÑ Ù ØÓ ÓÑÑÙÒØ ÖÐÚÒØ ÑÐ ØÓÒ Ò ÐÒ Ò ØÓ Ù ÓÙÖ ÖÐØ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ØÚØ º ÑÒØ ÔÖÓÖÑ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÓÙÑÒØ ÔÖÓÙ Ý ØÙÒØ ÒÐÙÒ ÓÑÑÒØ ÓÒ ÓØÖ ØÙÒØ ³ ÓÒØÖÙØÓÒ Ò ÔÓ Ø¹ Ò ØÓ Ø Ù ÓÒ ÓÖÙѺ ÈÖ ÓÒÐ ÒØÖÚÛ ØÖÓÙ ¹ÑÐ ÓÖ ÔÓÒ Ö Ð Ó Ù Ò ÓÖ Ò ØÒ ÓÙØ Ö ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÙÐ ÙØÓÖ Ô Ó ÓÑ ÓÒØÖÙØÓÒ º ÐØÙÖÖ ÖÕÙÖ ÖÕÙÒØ ¹

8 ÖÓÑ ØÙÒØ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖÓ Ð ÖØÖ Ò Ø ØÙÒغ ÁÒ Ø ÛÝ ØÒ Ó ÓØÖ ÔÓÔÐ Ò ÒÚÓÐÚ Ò ÚÒ ØÙÒس ØÚØ Ö ÑÒÑÞº º ËÓÒ Ö Ó ËØÙ º Ì ÈÖÓØ Ö ÓÖ Ø ÔÖÓØ ÝÖ ÔÖÓ ÓÖ Ò Ö Ó Ø ÑÓ Ø ØÛÓ ØÙÒØ º ÅÓ Ø Ó Ø ÛÓÖ ÔÖÓÖÑ Ý Ø ØÙÒØ ÙÒÖ Ø ÙÒ Ó Ø ÔÖÓ ÓÖº ÌÝÔÐÐÝ ØÔÖÓ ÓÖ ÔÖÓÚ Ø ÒØÐ ÖÖÒ Ò ÓÙ¹ ÑÒØØÓÒ Ò ÐÐ ÙÖØÖ ÓÒØÖÙØÓÒ Ö ÔÖÓÙ Ý Ø ØÙÒØ º ÖÓÑ Ò ÒØÐ ÙÖÚÝ Ø Ñ ØØ Ò ÑÓ Ø Ø ÔÖÖÖ ØÙÖ ÛÐÐ ÁÄÁË ÑÐ Ý ØѺ ØÓÒÐÐÝ Ø ÁÄÁË ÖÓÙÔ ØÓ ÖÚ Ö¹ ÖÒ ØÓ ÐÐ ÔÖÓعÖÐØ ØÚØ Ð Ó ÔÓÔÙÐÖ ÔÔÖÓº ÀÓÛÚÖ Ù ÓÚ ÔÖ¹Ù Ö ÖØ ÑÒÑÒØ ÛØÒ ÖÓÙÔ ÛÓÙÐ Ú Ð Ó ÔÖÑØØ Ø ÒØÓÒ Ó ÒÖÐ ÔÖÓØ ÖÓÙÔ Û Û Ð Ó ÔÖÓÔÓ Ý ÑÒÝ ÔÖØÔÒØ º ÏØ Ö ÔØ ØÓ ÑÒØ ÔÖÓØ Ö Ö ØÒ Ò ÑÒ Ø Ùй ÐÐÑÒØ Ó Ø ÒØÐ ÓØÚ Ø ÕÙÐØÝ Ó Ø Ö ÙÐØ Ú ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÓØÖ ØÙÒØ Ò Ø ÔÙÐØÓÒ Ó Ö ÙÐØ ÓÖ ØÖ ÔÖ Òع ØÓÒ Ò ÖÐÚÒØ ÓÒÖÒ º Ì ÒÐ Ö ÛÐÐ ÔÒ ÓÒ Ø ÓÖÒÐØÝ ÖÐÚÒ Ò ÑÔØ Ó Ø Ú Ö ÙÐØ º ÐÓ ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ ÐØÙÖÖ Ò ØÖ ØÙÒØ ÑÒÑÞ Ø Ò Ó ÑÔÖ ÓÒØÓÒº º ÈÖÓÐÑ ÒÓÙÒØÖ ÇÒ ØÙÒØ Ú Ò ÔØ Ò Ø ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÝ ÐØ Ø ÓÙÖ ØØ ØÝ Û ØÓ Ø Ò ØÝ ÔÖÓ ØÓ ÔÝ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ö ØÖØÓÒ º ÁÒ ÓÙÖ Ö ÛÖ Ø ÖÐ ÛÓÖÐ ÔÔÖ º ÑÒ¹ ØÖØÚ Ò ÒÒÐ ÔÖÓÙÖ Ò ÔÙÐ ÙÒÚÖ ØÝ Ú Ò Ò ÔÖÓÖ ØÓ ¹ÐÖÒÒ Ò Ò ÑÓ Ø Ö ÒÓØ Ð ØÓ ÓÔ ÛØ Ø ÖÔ ÚÓÐÙØÓÒ Ó ÐÖÒÒ ØÒÓÐÓ º ÌÖØÓÒÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ ÖÕÙÖ ØÛÓ Ú Ø ØÓ Ø ÖÙØ ÑÒ ØÖØÚ ÓÆ ÓÖ Ö¹ ØÖØÓÒ Ò ÔÝÑÒغ Ø ÓÖÑ Ò ÛÖ ÒÓØ ÚÐÐ ÓÒÐÒº ØÖ ØÓÙ ÒÓØØÓÒ ÛØ Ø Ñ ÙØÓÖØ Û Ò Ò ÒØÖÑ ÔÖÓÙÖ ØØ ÛÐÐ ÚÒØÙÐÐÝ ÚÓÐÚ ØÓ ÙÐÐÝ ¹ÔÝÑÒØ ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÒÖ ÙØÙÖ Û ÔÖÓÚ ÐÐ Ò Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ ÓÒÐÒ Ò ØÙÒØ ÛÐÐ ÓÆÐÐÝ Ö ØÖ ÙÔÓÒ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò ØÖÒ Ö Ò Ü ÓÔÝ Ó Ø Ö ØÖØÓÒ ÓÖÑ º Ì ÒÜØ ØÔ ÛÐÐ Ò ÒØÖØ ÔÝÑÒØ ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÁÄÁË ¹ÔÝÑÒØ ÑÓÙÐ ÔØ ØÓ Ø Ô Ó ÓÙÖ º ÓÑÑØع ÑÒØ ÒÓØÖ ÓÔÒ ÔÖÓÐѺ ÈÖÓÐÝ È ÖØØÓÒ ÛÐÐ Ô Ø ØÖØÓÒÐ ÚÓÖ Ò ÛÐÐ ÒÓØ ÔÖÓÖÑ ÓÒ¹ ÐÒº ÔÖØ ÖÓÑ ÙÐØÙÖÐ Ö ÓÒ Ø ÚÒØ ÓÙÖ Ò ÑÓ Ø ÓÒ Ò ÐØÑ Ò ÒÓØ ÒÒ Ò ¹ÐÖÒÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ø Ó ÒÓØ Ñ

9 ØÓ ÔÓ ÑÓÖ ÔÖÓÐѺ ÏØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÚÒ ØÙ ÔÐÓÑ Û Ð Ó ÖÒØ Ý ÓÑÑØØ ØÖ Ø Ö Ø ØÛÓ ÝÖ Ó ØÙÝ Ø ÔÐÒÒ ÓÐÙØÓÒ ÛÐÐ ÓÒ ÚÓÓÒÖÒº ÈÖÓÔÓ Ð ÓÖ ÁÄÁË ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ù ÓÑ ÔØ ØØ Ò ÓÙÖ ÓÔÒÓÒ ÓÙÐ ÓÒ¹ Ö ØÓ ÑÔÖÓÚ ÙØÙÖ ÚÖ ÓÒ Ó ÁÄÁ˺ Û ØÖ ØÓ ÒØÝ Ø ÑÓ Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØØÚ Ò ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ØÖ Öй ÚÒ Ò Ø Ò Ó Ò ÒÖÐÐÝ ÔØ ÓÖ ÜÑÔÐ ¹ÐÖÒÒ ØÒÖ º º½ ÓÒØÒØ ÈÒ Ì Ò ÓÖ ÙØÓÒÐ Ö ÓÙÖ ÖÒ ÑÓÒ ÐÖÒÒ Ý ØÑ Ò Ù¹ ØÓÖÒ ØÓÓÐ ÑÓØÚØ Ø ÚÐÓÔÑÒØ ÓÓÒØÒØ ÔÒ ÓÖÑØ Ò ÔÖÓÙÖ º ÁÒ Ø ÛÝ Ø ÒØÓÒ Ó ÒÐ ÒØØÝ ºº е ÛÖ ÐÐ ÁÄÁË ÙØÓÒÐ ÓÒØÒØ ÒÔ ÙÐØ ØÓØÖ ÛØ ØÖÙØÙÖ Ò¹ ÓÖÑØÓÒ Ò ÖÐØ ÑØØ ÛÐÐ ÒÐ ÓÙÖ ØÖÒ Ö ÑÓÒ «ÖÒØ Ý ØÑ º ÙÖØÖÑÓÖ ÓÒØÒØ ÔÒ ÓÖÑØ ÓÙÐ ÒÙØÖÐ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÝÔ Ó Ö ÓÙÖ Ò Ô ØØ ØÝ ÓÙÐ ÔÖÑØ Ø Ò¹ Ô ÙÐØÓÒ Ó ÔÖØ Ö ÓÙÖ ÔÖØ Ó ÓÙÖ ØØ Ò ØÒ Ý Ø Ð ÓÙØ Ó Ø ÓÒØÜØ Ó ÓÙÖ Ò ÒØÖ ÓÙÖ ÓÖ ÚÒ ÓÐÐØÓÒ Ó ÓÙÖ º ÈÖ ÒØÐÝ Ø ÁÅË ÓÒ ÓÖØÙÑ ÔÙÐ Ø ÑÓ Ø ÚÒ ÔÖÓÔÓ Ð Ò Ø Ðº Á³ ÄÌË Ð Ó ÓÒ ÙÖ ÛÓÖÒ ÖÓÙÔ ÚÓØ ØÓ Ø Ø ÓÒØÒØ ÈÒ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔº ÌÖ Ö Ø Ö ÙÐØ Ö ÜÔØ Ò Ø ÒÖ ÙØÙÖº Ì ÓÒØÒØ ÈÒ Ô ØÓÒ Å¼½ ż½ ż½ ÖÓÑ Ø ÁÅË ÓÒ ÓÖØÙÑ Ò Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐ ÓÒ Ø Ó Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÒØÒØ ÒØÖÓÔÖÐØÝ Ò Ò ÁÒØÖÒØ ÒÚÖÓÒÑÒغ Ì Ý ÐÑÒØ Ò Ø ÑÓÐ Ø Ôº È Ò ÒØÖ¹ ÔÖØ ÐÓÐ ÖØÓÖ ÓÒØÒÒ ÑÒ Ø Ð ÐÐ ÓÖÑØ ÓÒØÖÓÐ ÓÙÑÒØ ÓÖ Ø ÑÒ Ø Ò Ø Ó ÙÖØÓÖ ÓÒØÒÒ ØÓ Ô Ð º ÏÒ Ø ÖØÓÖÝ ÔÙØ ØÓØÖ ÒØÓ ÒÐ Ð ºº ºÞÔ ºÖ ÓÖ º ÓÑÔÖ Ð µ Ø Ö ÙÐØÒ ÖÚ ÒÑ È ÁÒØÖÒ Ðº Ì ÜØÒ Ú Ù Ó ÑØØ Ò ÁÄÁË ØÓ Ò ÐÖÒÒ ÓØ ÔÖÓÔÖ¹ Ø Ò ÓÖÒÞØÓÒ ÛÐÐ ÒØÐÝ ÑÔÐÝ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓÒØÒØ ÔÒ ÓÐÙØÓÒ º

10 º¾ ËØÙÒØ ÑÒØ ËØÙÒØ ÚÐÙØÓÒ Ò ÖÒ Ð Ó Ò Ö Ý ÑÓÖ ¹ÐÖÒÒ ØÒÖÞØÓÒ Ò ØØÙØÓÒ º ÐØÓÙ ÁÄÁË ÙÔÔÓÖØ Ò «ØÚ Ð¹ ÑÒØ Ý ØÑ ØÖÓÙ ÑÙÐØÔÐ Ó ÕÙ ØÓÒÒÖ ÑÓÖ ÐÓ¹ ÖØ Ý ØÑ ÓÙÐ ÔÖÓÚ ÑÒØ ØÓÓÐ Ð ØÓ ÓÑÔØ ÛØ ÚÐÙØÓÒ ÔÖÓÙÖ Ò ØÖØÓÒÐ ÐÖÒÒº ËÓÑ ÖÓÑÑÒØÓÒ ÓÙØ Ø ØÒ Ò ÖÒ Ö ÐÖÝ ÚÐк ÌÝ Ò ØÜÓÒÓÑ Ò ÚÓÙÐÖ ØÓ Ù ØÓ Ò Ø Ø º Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ø ÑÓÐ Ò ÔØ ÖÒÒ ÖÓÑ ÕÙ ØÓÒ ÓÖÑØØÒ ØÓ ÚÐÙØÓÒ Ò ÑÒØ ÖØÖº Ì ÑÓ Ø ÚÒ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÒÖÒÒ ØÙÒØ ÑÒØ ØØ Ó Ø ÁÅË ÓÒ ÓÖØÙÑ Ø ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖÓÔÖÐØÝ É²ÌÁµ Ô¹ ØÓÒº Ì ÔÖÑÖÝ ÓØÚ Ó Ø Ô ØÓÒ ØÓ ÐÐÓÛ Ý ØÑ Ô ÐÐÝ ÁÒØÖÒع Ý ØÑ ØÓ ÜÒ ÕÙ ØÓÒ ÓÖÑÐÐÝ ØÖÑ ÁØÑ µ Ò Ø Ø ÓÖÑÐÐÝ ØÖÑ ÑÒØ µº Ì Ô ØÓÒ ÓÒ Ø Ó ÓÙÖ ÓÙÑÒØ º Ì ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓÐ Ë˼¾ Û ÔÖÓÚ Ø ÓÒÔØÙÐ Ò¹ ØÓÒ Ó Ø ÓÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ò Ø ÓÙØ Ø ØÓÖØÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ É²ÌÁ Ù Ò ÍÅĺ Ì ÅÄ ÒÒ Ë˼¾ Û Ö Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐ Ò Åĺ Ì Ø ÈÖØ ² ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ù Ë˼¾ Û ÔÖÓÚ ØÒ ØÓ ØÓÓÐ ÚÐÓÔÖ ÑÔÐÑÒØÒ Ø É²ÌÁ Ô ØÓÒº Ò Ø ÉÌÁÄØ ËÔ ØÓÒ Ë˼¾ Û Ö Ø ÑÔÐ Ø ÓÖÑ Ó É²ÌÁ ÓÑÔÖ Ò ÓÐÐÝ Ù Ø Ó Ø ÙÐÐ ÉÌÁ Ô ØÓÒ ØÙÖ Ò ÙÒØÓÒÐØݺ ÓÙÖ ËØÖÙØÙÖ Ò ÙØÓÖÒ ÇÒ Ó Ø ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø Ð Ó ØÒÖÞØÓÒ Ò ÚÖ ØÝ Ò ÓÑÔÙØÖ¹ ÐÖÒÒ Ý ØÑ Ø Ð Ó ÓÑÔØÐØÝ ÑÓÒ ÔÐع ÓÖÑ ØØ ÓÙÖ ÚÐÓÔ ÓÖ ÓÒ Ý ØÑ ÒÒÓØ ÐÝ ÒØÖØ ÒØÓ ÑÐÖ Ý ØÑ ÖÓÑ ÓØÖ ÚÒÓÖ º ÌÓ Ñ ØÒ ÛÓÖ Ø ÓÒØÒØ ÚÐÓÔÑÒØ Ý Ö Ø ÑÓ Ø Ö ÓÙÖ ÓÒ ÙÑÒ Ø Ò ÓÑÔÙØÖ¹ ÙØÓÒº ÚÒ ÛÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÖÑÛÓÖ Ö ÓÑÑÓÒ ºº ÀÌÅĵ ÓÒØÒØ ÔØØÓÒ ØÝÔÐÐÝ ÓÒ Ý Ò ØÓ Ø ØÓ ÓÒØÒØ ÒØÓ Ø Ô ÐÓ Ó Ø ÒÛ ÔÐØÓÖÑ Ù Ò ÑÓ Ø ÓÒØÒØ ÓÖÒÞØÓÒ Ò ÐÚÖÝ ÐÓ ÐÝ ÓÙÒ ØÓ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÐÓº Ì ÐÖÐÝ Ø ÓÖ ÁÄÁ˺ ÌÓ ÓÚÖÓÑ Ø ØÙØÓÒ ÚÖÐ ÔÖÓÔÓ Ð Ú Ò ÓÒ ÐÓÒ Ø Ð Ø ÝÖ ØÓ ÑÔÐÝ ÓÒØÒØ ÖÒº ØÓÒÐÐÝ ÒÖÐÐÝ ÔØ

11 ØÒÖ ÓÒ ÓÒØÒØ ØÖÙØÙÖ ÛÐÐ ÔÖÑØ Ø ÔÔÖØÓÒ Ó ÔÐØÓÖѹ ÒÔÒÒØ ÙØÓÖÒ ØÓÓÐ ÛØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò Ø ÓØ ÓÖ ÓÒ¹ ØÒØ ÔÖÓÚÖ Ò ÓÒ ÙÑÖ º ÒÖÐÐÝ ÔÒ ØÓ ØÖÒ Ö ÓÙÖ ÖÓÑ ÓÒ Ý ØÑ ØÓ ÒÓØÖ Û Ú ØÓÑÓÚ ÐÐ ÐÑÒØ Ó Ø ÓÙÖ ÓÙÖ Ô Ø Ø Ô ÑÙÐØÑ ÓØ Øºµ ØÓØÖ ÛØ ØÖ ÖÐØ ÑØغ ÇÒ Ø ÓØÖ Û Ú ØÓ Ö¹ÖØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ Ò Ø ÒÛ ÙÔÔÓÖØÒ ÔÐØÓÖѺ ÌÝÔÐÐÝ Û ÖÐØ Ø ÓÒÔØ Ó ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ØÓ ÖÖ ØØ ÓÖÒÞØÓÒ Ó ÓÙÖ ÐÑÒØ º ÐØÓÙ Ø Ø Ó ÁÄÁË ÓÑ ÐÖÝ ÚÐÐ ¹ÐÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ú ÚÒ ØÙÖ ØØ Ñ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ØÓ ÔØ ØÓ ØÙÒØ ÒØÖØÓÒ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÑ Ý ¹ ØÑ ÙÔÔÓÖØ Ø ÒØÓÒ Ó ÔÖÖÕÙ Ø ØÓ Ô ÓÙÖ ÓÒØÒØ º ÁÒ Ø Ø ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ÛÐÐ Ò ÝÒÑÐÐÝ ØÓ Ö Ø ØÙÒØ ØÚØ º ÌÙ Ô ØÓÒ ÓÒ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ Ò ÓÖÑØ ÓÙÐ ÙÔÔÓÖØ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÝÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÓÖÑÖ Ò Ý Ø ÓÙÖ ÖØÓÖº Ì ÑÓ Ø ÓÙØ ØÒÒ ÔÖÓÔÓ Ð ÓÒÖÒÒ ÓÒØÒØ ØÖÙØÙÖ ÚÒ Ò Ý Ø Á Ò Ó³ Ä ÒØØÚº Ì ÓÖÑØ ÔÖÓÔÓ Ý Ø ÁÅË Û ÒÐÙ Ò Ø ÓÒØÒØ ÈÒ Ô ØÓÒ Å¼½ ż½ ż½ Ð Ó ÖÖÒº ÁÒ ÔØ Ó Ø ÑÔÐØÝ Ø ÓÖÑØ ÓÒÚÒÒØ ÐØÖÒØÚ ÓÖ Ý ØÑ ØØ Ð ÕÙØ ØÙÖ ØÓ ÒÐ ÓÑÔÐÜ ÝÒÑ ØÖÙØÙÖ º ÆÓØ ØØ Ø ØÒÖ ÓÒÐÝ ÖÓÑÑÒ ÓÖÑØ ØÓ ÒÐ ÓÙÖ ÖÒ ÑÓÒ ÔÐØÓÖÑ º ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ ÓÒÓÖÑÒ ØÓ Ø ØÒÖ ÓÒÐÝ ÑÒ ØØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÐØÓÖÑ ÙØÐØÝ ØÓ ÓÒÚÖØ Ø ÔÐØÓÖѳ ÒØÖÒÐ ØÖÙØÙÖ ØÓ ØØ Ó Ø ØÒÖ Ò Ú ÚÖ º Ì ÔÔÖÓ ÓÙÐ ÐÝ ÒØÖØ ÒØÓ ÁÄÁ˺ ÀÓÛÚÖ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ ØÒÖ Ó ÒÓØ ÓÐÚ ÓÑÔÐØÐÝ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÓÒØÒØ ÖÒº ÇØÖ ÔØ Ù ÓÚ ÐÓÒØÒØ ÔÒ ÓÖ ÖÐÞØÓÒ ÓÙÐ Ð Ó Ö º ÓÖ ÜÑÔÐ ÑÓÐ ØÓ ÙÑÔ ÓÙÖ Ò ØÓÖ Ñ ÓÖ ØÓ Ò Ø ØÖÓÙ Ø ÒØÛÓÖ ÓÙÐ Ð Ó Ö ÙÔÓÒº ËØÙÒØ ÅÒÑÒØ ØÖ ØÖØÓÒÐ ÓÙÒØÖÔÖØ ÁÄÁË ÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ØÖ ØÙÒØ º ÀÓÛÚÖ ÔÖØ ÖÓÑ ÔÖ ÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ºº Ö ÔÓÒ ÒÙÑÖµ ØÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÚÐÐ ØÓ ÖØÖÞ Ø ØÙÒغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ¹ÐÖÒÒ Ý ØÑ ÑÝ ÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ÔÖÖ¹ Ò ºº ÓÔÖØÒ Ý ØÑ ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÓÒ ØÓÔ ÓÒ ÙÖØÓÒµ ÓÖ Ñ ØÓÖÝ ºº ÓÙÖ ÓÑÔÐØ Ö µº ½¼

12 Ì ÑÒ Ò ØØÙØÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ¹ÐÖÒÒ ØÒÖÞØÓÒ Ú ¹ ÚÓØ ÔÖØ Ó ØÖ «ÓÖØ ØÓ Ø ÒØÓÒ Ó ØÙÒØ Ø ÑÓÐ º Ì ÑÓÐ ÛÐÐ ÔÖÓÚ ÖÑÛÓÖ ØÓ Ò ØÙÒØ ÖØÖ Ø Ò ØÖÙ¹ ØÙÖ Ûݺ ÓÖ ÓÒØÒØ ÓÖ ÓÙÖ ØÖÙØÙÖ Ô ØÓÒ ØÙÒØ Ø ÑÓÐ ÛÐÐ Ð Ó ÐØØ Ø ÖÒ Ó ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÒ «Ö¹ ÒØ ÔÐØÓÖÑ ÖÓÑ «ÖÒØ Ò ØØÙØÓÒ º ØÓ Ø ÓÚÑÒØÓÒ ØÙÒØ ÑÓÐ ÙØÓÒÐ Ý ØÑ ÑÒ¹ ÓØÖ ØÖÙØÙÖ ØØ Ð Ó ÒÐÙ ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒº ÌÝÔÐÐÝ Ø ÙØÓÒÐ ÔÖÓ ÓÖÒÞ ÖÓÙÒ ØÙÒØ ÖÓÙÔ ÚÒ ÙРغ ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÚÐÐ Ò ÒÚÙÐ ØÙ¹ ÒØ ÔÖÓÔÖØ ÙØ Ð Ó ØØ Ø ÖÐØÓÒ ÑÓÒ ØÙÒØ Ò ÛØ ÓØÖ ÒØ º Ò ÓØÖ ÔÔÐØÓÒ ÛÖ ÔÖ ÓÒÐ Ø ÑÒ ÙÖØÝ Ò ÔÖÚÝ Ù Ö º ØÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÐ ÔÖÓÚ ¹ ÓÖÒ ØÓ «ÖÒØ ÚÛ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÔÓÔÐ Ò ØØ ÒÓÖѹ ØÓÒ ØÙÒØ ØÑ ÐÚ ÔÖÓ ÓÖ ÑÒÑÒØ ÑÐÝ ÓØÖ ÓÐÐÙ ÒÖÐ ÔÙРغ ÈÖÓÐÝ Ø ÑÓ Ø ÐÓÖØ ÔÖÓÔÓ Ð Ò Ø Ð Ø ÄÌ˳ ÈÙÐ Ò ÈÖÚØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÈÈÁµ Ô ØÓÒ Ö¼¼ º ÁÅË ÈÖÓ ÐËÌʼ½ ËÌʼ½ ËÌʼ½ Ò ÁÅË ÒØÖÔÖ Î¼¾ μ¾ μ¾ Ö Ð Ó Öй ÚÒØ ÖÖÒ º ÓÒÐÙÒ ÊÑÖ Ï Ú Ö ÓÙÖ ÜÔÖÒ ÑÓÚÒ ØÒÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ØÓ Ò ¹ÐÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ù Ò ÁÄÁ˺ Ì ÒÛ ÔÖÓÖÑ Ô Ø ÒØØÝ ÍÒÚÖ ÎÓ³ ÖÙØ ÔÖÓÖѺ ÀÓÛÚÖ ÐÐ ÙØÓÒ¹ ÖÐØ ØÚØ ÓÙÖ ÓÒÐÒº ÌÐ ¾ ÙÑÑÖÞ ÓÛ Ø ÑÒ ÔØ Ó Ø ÔÖÓÖÑ ÓØ Ø ÑÒ ØÖØÚ Ò Ø ÙØÓÒÐ ÐÚÐ Ö ÑÔÔ ÒØÓ ÚÖØÙÐ ÐÖÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒغ ÁÒ ÓÙÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÙÒØ ÓÒØÒÙÒ ØÖ ØÙ Ø Ø Ö¹ ÙØ ÐÚÐ ØÖØÓÒÐÐÝ ÐÓÛº ÁÒ ÓÙÖ ÔÖÓ ÓÒÐ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ø È ¹ Ö Ð Ø ÖÓÒØÓÒ Ø ÖÚ Ò ØÙÒØ ÛØ Ö Ò ØÐÓѹ ÑÙÒØÓÒ ÒÒÖÒ Ò ÑÓ Ø ØÓ ØÖØ ØÖ ÖÖ Ò ÒÙ ¹ ØÖÝ ÓÒ ØÝ Ú ÓØÒ Ø Öº ÖÙØ ÓÙÖ Ù ÙÐÐÝ Ö ØÓÓ Ö Ö ÓÖÒØ Ò ØÖÓÖ ØÝ Ö ÓÒÐÝ ØØÖØÚ ØÓ ÔÓÔÐ ÔÙÖ ÙÒ ÖÖ Ò ÙÒÚÖ ØÝ ÓÖ ÖÐØ Ö Ö Ò ØØÙØÓÒ º Ì ÓÒÐÒ ÓÒÔØÓÒ Ó ÓÙÖ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÐØØ Ø ØÓ ÖÙØ ØÙ ØÓ ÔÓÔÐ ÛÓÖÒ Ò ÒÙ ØÖÝ Ù ØÝ Ò Ñ ÓÑÔØÐ ØÖ ØÙ ÛØ ØÖ ÔÖÓ ÓÒÐ ÖÖ º Û Ò ÔØ ÔÓÔÐ ÝÓÒ Ø Ö Ó Ò ÙÒ Ó ÓÙÖ ÙÒÚÖ ØÝ ØÒ ÐÑØØÓÒ Ö ÒÓ ÐÓÒÖ ÔÖÓÐѺ Ì ÑÓØÚØ Ù ØÓ ÚÐÓÔ Ñ ØÖ ÔÖÓÖÑ Ò Ø Ñ ÔÖÒÔÐ ÐÓÒ Ø ÒÜØ ÝÖ º ÓÒÚÖ ØÓÒ ½½

13 ÌÐ ¾ ËØÒÖ Ú º ÓÒÐÒ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ ÌÖØÓÒÐ ÔÖÓÖÑ ÔÔÐØÓÒ Ù Ò ÔÔÖ ÓÖÑ Ò Î ÔØÒ ÓÒ ÖÑØÓÒ ÐØØÖ Ò Ð Ø Ó ÔØ ØÙÒØ Ê ØÖØÓÒ Ù Ò ÔÔÖ ÓÖÑ ¾¹ÛÝ ÔÝÑÒØ ÔÖÓÙÖ ÛØ Ô¹ ÔÖ ÒÚÓ Ò Ò ÖÔØ ÌÖØÓÒÐ ÓÙÖ Ò ÐØÙÖ ÖÓÓÑ ÌÙØÓÖÒ Ò ÑÒØÓÖÒ Ø ÙÒÚÖ¹ ØÝ ÐØ ÐÓÖÔÝ ÔÖÓÚ Ý ÐØÙÖÖ Ò ÐÖÖÝ ÐØ Ø Ø ÍÒÚÖ¹ ØÝ ÇÒÐÒ ÔÖÓÖÑ ÇÒÐÒ ÔÔÐØÓÒ Ù Ò ÁÄÁË ¹Ó ÓÖÑ Ò Ð ÙÔÐÓ ÔØÒ ÓÒ ÖÑØÓÒ ¹ÑÐ Ò Ð Ø ÔÙÐ Ø ÏÏÏ Ø Ê ØÖØÓÒ ÓÖÑ ØÓ ÓÛÒÐÓ ÐÐ Ò Ò Ò Ú Ü ½¹ÛÝ ÔÝÑÒØ ÔÖÓÙÖ ØÖÓÙ Ò ØÖÒ Ö ÇÒÐÒ ÁÄÁË ÓÙÖ Ò Ð Ö¹ Ò ÇÒÐÒ ØÙØÓÖÒ ØÖÓÙ ÁÄÁË ÑÐ Ò ÓÖ ÐÓÖÔÝ ÔÖÓÚ ØÖÓÙ Ø ÁÄÁË ÐÓÖÔÝ ÖÔÓ ØÓÖÝ Ò ÁÄÁË ÖÓÙÔ¹ÑÒ ÚÖØÙÐ Ó¹ Ø ØÓÖ Ö Ò Ð ÛØ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ÅÜÓ ÍË ØÓ ÔÖÓÑÓØ Ø ÔÐÒÒ Ñ ØÖ ÔÖÓÖÑ ÒØÓ ÓÒØ ¹ÐÖÒÒ Ñ ØÖ ÔÖÓÖѺ ØÓÒÐÐÝ Û ØÖ ØÓ Ò Ø ÓÙÖ Ó«Ö ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÒÛ ÔÖÓ Ð Ó ÓÙÖ ØÙÒØ ÑÒ ØÑ ÒØÖ ØÒ Ò Ù ÙÐ ØÓ ÔÖÓ¹ ÓÒÐ Ò ÓÙÖ Ðº Ì Ö Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÜÔÖÒ Ö ÔÓ ØÚº ÐØÓÙ Û Ú Ò¹ ÓÙÒØÖ ÓÑ ÔÖÓÐÑ ÑÒÐÝ ÖÐØ ØÓ ÑÒ ØÖØÚ ÔÖÓÙÖ Ö¹ ÙÐØ ÛÖ Ò ÝÓÒ ÓÙÖ ÜÔØØÓÒ ÖÓÑ Ø ÙØÓÒÐ ÔÓÒØ Ó ÚÛº ÁÒ ÓÙÖ ÓÔÒÓÒ Ø Ö ÓÒ ÓÖ Ø Ö ÖÐØ ØÓ Ø ÖÙ ÒÙѹ Ö Ó ØÙÒØ Ò ØÖ ÔÖÓ Ð Ø ÑÓØÚØÓÒ Ó ÐÐ ÔÖØÔÒØ Ò Ø Ò Ó ÙØÓÒ Ó«Öº ÁÄÁË Ò Ó Ò Ø ÙÔÔÓÖØÒ ØÓÓÐ ÓÖ Ø ÜÔÖÒº й ØÓÙ ÓØÖ ÓÔØÓÒ ÛÖ ÚÐÐ ÓØ ÓÑÑÖÐ Ò ÓÔÒ ÓÙÖ ÁĹ ÁË ÖÓÙ Ø Û Ý ØÓ Ò ØÐÐ Ò ÑÒØÒ Ó ÒÓØ ÖÕÙÖ ØÓÓ ÑÙ ØÖÒÒ ØÓ Ù Ø ÕÙØÐÝ Ò ÔÖÓÚ Ø ØÙÖ Ò Ò ÓÙÖ Ô º Ù ÓÚ Ø ÓÒÐÝ ÖÐÚÒØ ÑÓ ØÓÒ ÒØÖÓÙ Û Ø ÒÛ Ö ØÖØÓÒ ÖÚ Ò ØÓ ØÖÒ ÐØ Ø ÒØÐ ÔÔÐØÓÒ ÔÖÓ ÒØÓ Ø ÚÖØÙÐ ÛÓÖÐ ÓÖÒ ØÓ Ø ÖÙÐ ØÐ Ý ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ØÓÒÐÐÝ Ò Ø ÔÔÖ Û Ù Ø ÓÑ ÑÔÖÓÚÑÒØ ØÓ Ï ½ ØÙÒØ ÓÖ Ø Ö Ø ÝÖº ÀÓÛÚÖ Ø ÒÙÑÖ ÛÐÐ ÓÚ ÚÖ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÐÐ ÖÙØ ÔÖÓÖÑ Ò ÓÙÖ ÙÒÚÖ Øݺ ½¾

14 ÁÄÁË ØØ ÛÓÙÐ ÑØ ÓÙÖ ÙØÙÖ Ò º ÊÖÒ Å¼½ ̺ ÒÖ ÓÒ Ò Åº ÅÃÐк ÁÅË ÓÒØÒØ ÈÒ Ø ÈÖØ Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ùº ÎÖ ÓÒ ½º½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒº ÙÙ Ø ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÓÒØÒØ»º ż½ ̺ ÒÖ ÓÒ Ò Åº ÅÃÐк ÁÅË ÓÒØÒØ È¹ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓк ÎÖ ÓÒ ½º½º¾º ÌÒÐ Ö¹ ÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒº ÙÙ Ø ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÓÒØÒØ»º ż½ ̺ ÒÖ ÓÒ Ò Åº ÅÃÐк ÁÅË ÓÒØÒØ ÈÒ ÅÄ ÒÒ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º½º¾º ÌÒÐ Ö¹ ÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒº ÙÙ Ø ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÓÒØÒØ»º ÊÄÆÁ¼½ ĺ ÒÓ¹ÊÓÒ Åº ÄÐÑ ¹Æ ØÐ Ò ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ ÁÐ º ÁÒØÖÒع ÐÖÒÒ Ý ÓÒº Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÙØÓÒ ¾µ½ ßÊÇÅ ¾¼¼½º ÊÁ¼¾ ºº ÙÖÙÐÐÓ¹ÊÐ ÅÒÙРº ÖÒÒÞ¹ÁÐ º ÙÒ Ò Âº κ ÒÐÐÓº ÜÔÖÒ ÛØ ÒØÖÒع ØÒ ÙØÓÒº ÏÓÖÐ ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÒÒÖÒ Ò ÌÒÓÐÓÝ ÙØÓÒ Ô ½ß ¾¼¼¾º μ¾ μ¾ º ÓÐÐÖ Ò Ïº ÎÖ º ÁÅË ÒØÖÔÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓк ÎÖ ÓÒ ½º½º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖ¹ ØÙÑ ÁÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÒØÖÔÖ»º º ÓÐÐÖ Ïº ÎÖ Ò Ìº ÒÖ ÓÒº ÁÅË ÒØÖÔÖ Ø ÈÖØ Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ùº ÎÖ ÓÒ ½º½º ÌÒ¹ Ð ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÒØÖÔÖ»º Ö¼¼ º ÖÒº ÖØ ËØÒÖ ÓÖ ÄÖÒÒ ÌÒÓй Óݺ ÈÙÐ Ò ÈÖÚØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÈÈÁµ ÓÖ ÄÖÒÖ ÈÈÁ ÄÖÒÖµº ÎÖ ÓÒ º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖ ÁÒº ÂÙÒ ¾¼¼¼º ØØÔ»»ÐØ ººÓÖ»Û¾»ÔÔ ÐÖÒÖ ¼ºÓº Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖÓÔÖ¹ ÐØÝ ËÁ Ø ÈÖØ ² ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ùº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º ½

15 Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖ¹ ÓÔÖÐØÝ ËÁ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓÐ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖÓÔÖ¹ ÐØÝ ËÁ ÅÄ ÒÒ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º Ë˼¾ º ËÑÝØ Ò º ËÔÖº ÁÅË ÉÙ ØÓÒ ² Ì Ø ÁÒØÖ¹ ÓÔÖÐØÝ ÉÌÁÄØ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¾º ÌÒÐ Ö¹ ÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÖÙÖÝ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÕÙ ØÓÒ»º ËÌʼ½ º ËÑÝØ º ÌÒ Ý Ò Êº ÊÓ ÓÒº ÁÅË ÄÖÒÖ ÁÒÓÖѹ ØÓÒ È Ø ÈÖØ ² ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ù º ÎÖ ÓÒ ½º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÅÖ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÔÖÓ Ð»º ËÌʼ½ º ËÑÝØ º ÌÒ Ý Ò Êº ÊÓ ÓÒº ÁÅË ÄÖÒÖ ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ È ÁÒÓÖÑØÓÒ ÅÓÐ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÅÖ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÔÖÓ Ð»º ËÌʼ½ º ËÑÝØ º ÌÒ Ý Ò Êº ÊÓ ÓÒº ÁÅË ÄÖÒÖ ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ ÈÒ ÅÄ ÒÒº ÎÖ ÓÒ ½º¼º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÅÖ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÔÖÓ Ð»º μ¾ Ϻ ÎÖ Ò º ÓÐÐÖº ÁÅË ÒØÖÔÖ ÅÄ ÒÒ ËÔ ØÓÒº ÎÖ ÓÒ ½º½º ÌÒÐ ÖÔÓÖØ ÁÅË ÐÓÐ ÄÖÒÒ ÓÒ ÓÖØÙÑ ÁÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾º ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÔÖÓغÓÖ»ÒØÖÔÖ»º ½

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÊÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Í Ò ÇÊ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÖÚ ÃÓÒ Ø ÒØ Ò ÞÒÓ ÓÚ Ò Ò ÒØ Ö ÓÖ Ú Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÐÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÛ ÓÛ ÖÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Ê µ ÑÓ Ð ÓÙÐ

More information

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta USENIX Association Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta Atlanta, Georgia, USA October 10 14, 2000 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2000 by The USENIX Association

More information

Ò ÐÝÞ Ò ÔÐÓÊ ÓÛÒÐÓ ÈÖÓ Ð Û Ø ÁÒ¹ Ø ÐÐ ÒØ Å Ò Ö À Þ Ö ËÓ Ý Ò Ò Ü Ð Ï ÖÛ ØÞ ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø Ø ÙÒ ĐÇ ÓÒÓÑ ØÖ ÀÙÑ ÓÐ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ËÔ Ò Ù Ö ËØÖº ½ ½¼½ ÖÐ Ò ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ô Ô Ö Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ Ò Ò Ò

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii)

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii) ËÀÊ ÆÃ Ò Ï Ë ÖÚ Ö ÖÑ Å Ø Ó ÓÖ Ë Ð Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓ È ÓÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ ÖÒ Ð ÓÖÒ Ñ Ð Ô ÓÙÒ Ù º Ù Ô ÓÒ ¼¼½¹¾½ ¹ ¼ Ö ¼ Å Ð ÒØÓ Ú º ¼ ÄÓ

More information

Ø Å Ò Ò Û Ø ËØÖÙØÙÖ ÔØ Ò Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ý Ä ÔÖ Ý ÑÑ Ò Ð ÓÓÒ Ëº ÀÓÒ µ Ø Ù Ñ ØØ Ò ÙÐÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ö ¾¼¼¼ ÌÓ ÑÑ ² Ì

More information

ÑÔ Ö Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ê Ø Ò Ò Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ì ÓÑ Û ÒØÖ ÓÖ ÙÖÓÔ Ò ÓÒÓÑ Ê Ö Ïµ ȺǺ ÓÜ ½¼ ½ ½ Å ÒÒ Ñ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÞÛ Þ Ûº ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Á Û ÒØ ØÓ Ø Ò Å Ð Ö Ø À Ò ÓÖ ÑĐÙÒ Ò Ë Ò Ö ÓØØ Ð È Ø Ö Â ¹ Ó Ò Ù Å Ø

More information

ÈÖ ÔÖ ÒØ ¼ ¾¼¼¼µ ß ½ ¹ÓÑÑ Ö Ò Ø ÁÒ Ò ÁÒ ÙÖ Ò ÁÒ Ù ØÖÝ ÈÖÓ Ô Ø Ò ÙØÙÖ ÈÖ Ø Ú Ö ÙÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ Ö Ö ½¼ ÍË º ¹Å Ð Ô ÐÔ º ºÙ º Ù Ü ½ ¼ µ ¾ ¾º à ØÙÖ Ë Ò ÙÔØ Å

More information

b c d bidirectional link unidirectional link

b c d bidirectional link unidirectional link Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÊÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ö Ð ÀÓ Æ ØÛÓÖ Û Ø ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ê Ú ÈÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù ÅÓ Ø Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ

More information

<> Internet Trader. <> user interface

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface Ò ÓÖ ÂÌÖ Ö Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÌÖ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ö ÐÓ ³ ÑÓÖ Ñ ÖÐÓ ÖÖ Þ Ñ ÒºÙ Ô º Ö ÍÒ Ú Ö Ö Ð È ÖÒ Ñ ÙÓ ÒØÖÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ¼¹ ¼ Ê ¹È Ö Þ Ð ØÖ Ø Ý Ù Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖ ÖÚ Ö Ò Ë ÖÚ ÓÚ ÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Èµ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÓÚ

More information

Ë ÓÖعÖÙÒ Ö ØÙÖÒ ÖÓÙÒ Ø ÌÖ Ó ÓÖÔÓÖ Ø ÁÒ Ö ÓÒ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËØÓ Ü Ò ËÝÐÚ Ò Ö Ö Ð Ò Ö ÓÖÝ ÂÓ Ò Å Ø Ø Ó Ò Á Ò ÌÓÒ º Ý Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ø ÐÓÒ ¹ÖÙÒ ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Ó ØÖ Ø Ñ Ñ Ò Ø ØÖ Ó ÓÑÔ ÒÝ Ö ØÓÖ

More information

ØÓÖ Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö Ò Ö Ø ÂÓ Ò ÒÒÝ Ý Ì ÓÑ ÖÖ ØÝ Þ ÂÓ Ï ÖÖ Ò Ü ÖÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø Æ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò Ö Ó Ø ØÓÖ ÖÖ Ù Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð

More information

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input()

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input() ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò ÐÓ º à ÖÓÑÝØ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Ò ÐÓ ÓÔ Ò ºÓÖ Â ÓÒ Äº ÏÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ Ì ÒÓÐÓ ÁÒº Æ ÌË µ ÓÒÓÔ Ò ºÓÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓØ Ø ÒÓ

More information

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÔ Å Ò ÓÖ Ù Ñ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ò Ì Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì Áº ÁÚ Ò Ú Ò Îº ÄÙÑ Ð Ý ÊÓ ÓØ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ¼ ÍË ÓÖ ºÛ º Ù ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ¹ Ù Ö Ð Ø Ñ ÑÓØ ÓÒ

More information

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and Ù Ð Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ò Ì Ø Ò Ó Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÌ ¹ Ö Ø ÒØÖÓ Ô Ö Ð Ê Ö Ë ÒØ Ì ÒÓÐÓ ¼ ¼ ÈÓÚÓ ÌÖ ÒØÓµ ÁØ ÐÝ Ö ØÓÒ ÐРغ Ø Ø Ðº º¼ ½º ½ ¾ Ü º¼ ½º ½ ½ ØÖ Øº Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ò ÒÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò

More information

Networks of Collaboration in Oligopoly

Networks of Collaboration in Oligopoly TI 2000-092/1 Tinbergen Institute Discussion Paper Networks of Collaboration in Oligopoly Sanjeev Goyal Sumit Joshi Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of

More information

ËØ Ö Ó È Ö ÓÒ ÌÖ Ò Û Ø ÔØ Ú ÈÐ Ò¹Î Û Ì ÑÔÐ Ø Ó À Ø Ò ÇÙÔ ÒÝ ËØ Ø Ø Å Ð À ÖÚ ÐÐ À ÛÐ ØØ¹È Ö Ä ÓÖ ØÓÖ ½ ¼½ È Å ÐÐ Ê º Ñ ½½ ½ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍÒ Ø ËØ Ø ØÖ Ø Ø Ó Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö¹Ô Ü Ð ÔØ Ñ ÖÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó Ñ Ö Ò Ö

More information

Ò ÐÝ Ó ÎÓ ÇÚ Ö ÁÈ ÌÖ Æ Â Ñ ÙÖØ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ü Ø Ò Ò Û Ù Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÖ ÑÓ Ø Ù Ö Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ð Ö Ó Ø Ú Ò ÓÖ ÐÓÒ Ø Ò ØÓÐÐ ÐÐ

More information

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference USENIX Association Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference Oakland, California, USA November 5 10, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association All

More information

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan ÔØ Ö ½ ÄÇ Á ¹ Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆ Ì ÁÆÌ Ê ÌÁÇÆ ÐÓÒ º Ä ÚÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ Ë ØØÐ Ï ½ ÐÓÒ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Ø Ã ÝÛÓÖ Ì Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÙÒ ÓÖÑ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÖÓ Ò ÓÙ

More information

ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÐ Ï Ö Ö Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ Í Ò Ö Ø Ý Æ Ø Ò Ð Ò Å ØØ Û ÙÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ Ù º Ù ½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ø Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ¾¼¼¼ ÈÊ ÂÓ ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÔ

More information

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ó Ò¹ Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø È È Ò ÒÙÈ Ã Ð Â ÐÐ ½ ÂÓÒ Ø Ò Ã ØÞ ¾ ÖÙ Ë Ò Ö ¾ ½ Ì ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ð ÓÒÓÑÔ ÒݺÓÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÓÐÐ È Ö µ ØÞ ºÙÑ º Ù ÓÙÒØ ÖÔ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÙÖ ØÝ

More information

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14 ÆÁÅÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ëľ¼¼½ ÅÇÌÇÊÄ ÅÇÄ ËÑÓ ÚÒÐÓÙ Ò Ú ÂºÆº ÄÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ Ó ËÒ ÌÒÓÐÓÝ Ò ÅÒ ÜØÓÒ ÊÓ ÄÓÒÓÒ ËÏ ¾Ì Íú ¹ÑкÐÑÖººÙ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛººººÙ»ÓÒØÖÓлÑÓØÓÖÝÐ ËÙÑÑÖÝ Ì Ø Ó Ò ÒÑØÓÖ ØÓ ÒÖØ

More information

½ Ì ÁÆÌÊÌÁÇÆ ËÊÎÁË Ö ØÒ ÓÒÚÝ ÇÐ ÃÖÔÒÓ Æ Ñ ÌØÙÐ Ò ÂÙ Ò ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÙØ ØÓ ÑÓ ØÓÒ ½º½ ÒØÓÒ Ó Ø ÁÒØÖØÓÒ Ø ÒØÖØÓÒ Ý ØÑ ÖÑÓÒÞ Ø ÖÓÑ ÑÙÐØÔÐ ÓÙÖ ÒØÓ ÒÐ ÓÖÒØ ÖÔÖ Ò¹ ØØÓÒº Ì ÓÐ ØÓ ÔÖÓÚ Ò ÒØÖØ ÚÛ ÓÚÖ ÐÐ Ø Ø ÓÙÖ Ó

More information

Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÄÓ ¹ Ð Ò ÄÓ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ ÐÐÙÐ Ö ÅÓ Ð ËÝ Ø Ñ Ù Ò ÉÙÓÖÙÑ Ò ÝÒ Ñ À Ò Ê Ú ÈÖ Ý ÑÙÒØ À Ò ÅÙ Ë Ò Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù

More information

Ý Ø Ð Ñ ÔÖÓ Ò Û Ó Ø ÒÑ Ò Ù ØÑ ÒØÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙÑ Ò ÔØ Ø ÓÒÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ ÔÖÓ Ò µ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ Ò ÐÝ µ Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙØÓÑ Ø Ì Ò Ð Ò Ó Ñ ÓÖ Ò Ø Ò ÑÓÚ Ò Ò ØÓÖ

More information

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference Boston, Massachusetts, USA June 25 30, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association

More information

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 Ù Ñ ØØ ØÓ È Ý º Ê Úº Ë Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÑ Ò ÖÙÒÓ Ò Ø ÁÊÈÀ ÖÙ ÂÓÐ ÓØ ÙÖ È ½ Ì ÒÓÔÓÐ Ø Ù ÓÑ ÖØ ½ Å Ö ÐÐ Ü ½ Ö Ò arxiv:physics/0702099v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 ØÖ Ø Ì Å Ð ÓÒµ Ë Ú Ò Ý ÕÙ

More information

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê Æº ÓÖ Ú Íº Ê Ñ ÒÒ ÁÆÌ ÊË ÌÁÇÆ Æ ÁÆ Á Æ ÁËÌ Æ Ë ÌÏ Æ È Ê ÇÄÁ ËÍ ÊÇÍÈË Ç Ê Í ÌÁÎ ÊÇÍÈ ý ý ý ¼ ¾¼½ º ØÖ Øº Ä Ø Ö ÙØ Ú Ð Ö ÖÓÙÔ Ò Ð Ø È É Ô Ö Ó Ô Ö ÓÐ Ù ÖÓÙÔ º Ï ÓÒ Ö Ö ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò ÒØ Ø Ò Ò

More information

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô Ë Ñ ÒØ ÓÖ Ç Ä ÈÖ ¹ Ò ÈÓ ØÓÒ Ø ÓÒ Å Ö Ê Ø Ö Ò Å ÖØ Ò Ó ÓÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÈÓ Ø ¼ ¼ ¹¾ Ö Ñ Ò ÖÑ ÒÝ {mr gogolla}@informatik.uni-bremen.de ÏÏÏ ÓÑ Ô http://www.db.informatik.uni-bremen.de

More information

Ò ÒØ Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Èž ÖÙÒØ Ñ Ý Ø Ñ Ö ÒØÓÒ Ù ÄÙ ÓÙ Ò Ê ÝÑÓÒ Æ ÑÝ Ø ÄÁÈ ÆË ÄÝÓÒ ³ÁØ ÄÝÓÒ Ü ¼ Ö Ò º ÓÒØ Ø Ö º ÒØÓÒ Ù ÄÙº ÓÙ Ê ÝÑÓÒ ºÆ ÑÝ Ø Ò ¹ÝÓÒº Öº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ò Û Ó¹ Ö ÔÔÖÓ ØÓ Ø

More information

import on display extract edges write

import on display extract edges write ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÊÇÁ Ò ÖÒ ÈÌ ÂÓÙÒ ÅÝĐÒÒ Ý ÅÖØØ ÂÙÓÐ Ý Ò ÍÐÐ ÊÙÓØ ÐÒÒ Þ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÑÔÖ ÈºÇºÓÜ ¼ Áƹ ½¼½ ÌÑÔÖ ÒÐÒ ¹ÑÐ Ñ ºÙغ Þ ÌÙÖÙ ÈÌ ÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÙÖÙ ÒÐÒ ØÖØ Ñ¹ÙØÓÑØ Ý ØÑ ÓÖ ØÖÑÒÒ ÚÓÐÙÑ

More information

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion ÅÄ ÙÖÖ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÙØÙÖ ÐÐ Ò ÓÖ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ØÝ ËØ ÒÓ Ö È ÖÓ Ö Ø ÖÒ Ð Ò ËØ ÒÓ È Ö Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð ØØÖÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÈÓÐ Ø Ò Ó Å Ð ÒÓ È ÞÞ Ä ÓÒ Ö Ó Î Ò ¾ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Á¹¾¼½ Ö» Ö Ø ÖÒ»Ô Ö Ó Ð ØºÔÓÐ Ñ º Ø

More information

Ë ÓÖØ Ì ÖÑ Ú ÓÙÖ Ó È Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ Ý ÁÆ Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ ÂÙÐÝ ½ ØÖ Ø ÁÒ Ø ØÙ Ý Á ÅÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å

More information

Universitat Autònoma de Barcelona Ö ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒ Ñ ÅÓ Ð ØÓ Ø Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÌÖ Ò ÐÝ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ý Ê Ö Ó ÌÓÐ Ó ÅÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÙØ ÓÒÓÑ Ö ÐÓÒ ØÓ ÙÐ Ð Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÐÐ Ø ÖÖ ÂÙÒ ½ ¾¼¼½ Ö ØÓÖ

More information

ÔØÖ ÑÓÐ ÓÖ Ò Ö Ò Ø Ð «Ø Ó ØÐ Ò ØÝ ÙÖÖÒØ ÁÒ ÔØÖ ¾ Ø ÝÒÑ Ó Ø ÑÐÐ ÔÖØÙÖØÓÒ Ó ØØ ÓÒ ØÒ Ò ØÝ ÐÓÒ ÓÖ ÙÖÖÒØ ÓÒ ÐÓÔÒ ÓØØÓÑ Ò ØÙº ÐØÓÙ Ø ÑÓÐ ÔÖØ ÓÖÑ ÛØ Ø Ô Ò Ø ÐÓÒ ÓÖ Ô Ó Ø ÓÖßÓÒÒØ Ò Ö ÑÓÐ ØØ ÒÐÙ Ø «Ø Ó Ø ØÐ ÙÖÖÒØ

More information

Ð ØÖÓÒ ÆÓØ Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓº ¾ ¾¼¼½µ ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ð Ú ÖºÒлÐÓ Ø» ÒØ»ÚÓÐÙÑ º ØÑÐ ½ Ô ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÖÓÑ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓ Ö Ñ Ú ÃÓÖØ Ò ÑÔ Ò ÌÓ Å Ð Ñ Å ØÖ ÁÒº»ÌÊ Ä ½¼½¾ À ÖÙÐ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ¼

More information

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ ÍÈ ÇÆÌÊÇÄÄ ÍÈ Ì ÈÊÇÈ ÌÁÇÆ ÁÆ È Ê¹ÌÇ¹È Ê Æ ÌÏÇÊÃË ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ ØÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ö Ù Ø ØÙ Ó Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Å Ñ Ñ ØÖ

More information

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007 Å Ò Ñ Ð Ï Ð Ò ÓÒ Ø Ä ØØ Ë ÑÓÒ ØØ Ö ÐÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ËÝÖ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍË º ËÝÖ Ù Æ ½ ¾ ¹½½ ¼ Ö Ò Ó Ë ÒÒ ÒÓ arxiv:0705.1664v1 [hep-lat] 11 May 007 ÊÆ Ì ÓÖÝ Ú ÓÒ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N)

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N) Î Ð Ö Ö ÐÐ Ò ÍÒ Ú Ö Ø ÊÓÑ ÌÓÖ Î Ö Ø ÊÓÑ Á¹¼¼½ Ö ÐÐ Ò ÙÒ ÖÓÑ ¾º Ø ÝÒ Ñ ÄÓ Ð Ò Ò ÓÒ Ï ¹ ÖÚ Ö ËÝ Ø Ñ È Ð Ô Ëº Ù Á Š̺º Ï Ø ÓÒ Ê Ö ÒØ Ö ÓÖ ØÓÛÒ À Ø Æ ½¼ Ô ÝÙÙ º ѺÓÑ Å Ð ÓÐ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓ Ò Ê Ó Ñ Ð ÅÓ Ò

More information

GAIN CHART example. respondents targeted [%] 0 20 40 60 80 100 customers mailed [%]

GAIN CHART example. respondents targeted [%] 0 20 40 60 80 100 customers mailed [%] ÓÑÒÒ ÌÖØ ËÐØÓÒ ÐÓÖØÑ Ò ÖØ ÅÖØÒ ËÓÖ ÚÒ ÐÓÚÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾ ØÖØ Ì Ñ Ó Ø ÛÓÖ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ØÖØ ÐØÓÒ ÑÓÐ Ò ÑÔÖÓÚ Ý Ù Ò ÓÑÒØÓÒ Ó Ü ØÒ ØÖØ ÐØÓÒ ÐÓÖØÑ º Ï ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ Ò Û ÓÑÒØÓÒ Ó ÐÓÖØÑ ÔÖÓÚ ØØÖ Ö ÙÐØ ØÒ ÐÓÖØÑ

More information

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm.

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm. Ø ÅÒÒ ÒÐÝ Ó ÊÌÁ ÐÖÑ ËØÒÓ ÅÒÒÖ ÅÖÚÒ Ö ØÒ Ò Ò ÖÐ ÃØ ÀÖÑÞ ÁÒØÖÒØÓÒÐ Ù Ò ÅÒ ÓÖÔÓÖØÓÒ ½ ÄÙÖ Ø ÓÙÖØ Ê Ö ÌÖÒÐ ÈÖ Æ ¾½ ØÒÓ ÑÖÚÒ ÞÖÐ ÖÑÞÙ ºÑºÓÑ ØÖØ Áų ÑÖÒÝ Ê ÔÓÒ ËÖÚ ÔÖÓÚ ÖйØÑ ÒØÖÙ ÓÒ ØØÓÒ ÊÌÁµ ÖÚ ØÖÓÙ Ø ÁÒØÖÒØ

More information

Ù ØÓÑ Ö Ö ÔÓÒ Ð Ø À Ú Ð Ö À Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ú ÁÒ Ø Ø Ñ Ø Ò Ä Ñ Ø ÔÖÓ Ø ÐÛ Ý Ú Ø Ñ ½¹½ Ì Ù ØÓÑ Ö ÓÙÐ ººº ß Ú Ð Ö ÙØ Ñ Ý ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø µ Ó Û Ø» Û ÒØ º ß Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ÖÓÙÔ ÙÖ Ò Ø ÔÖÓ Øº ß Ð ØÓ Ú

More information

ÌÓÛ Ö Ò Ý¹ØӹРÖÒ Ò ÜØ Ò Ð ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ë ÒØ Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ À ÖÚ Ë Ò Ð Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Ù Ø Ð À¹¾¼¼ Æ Ù Ø Ð ÖÚ º Ò Ð Ö ÙÒ Ò º Å Ý ¾¼¼½ Ñ ÙÜ Ö ÝÓÒ ÓÐ Ð Î ÖÓÒ ÕÙ Ø ÂÙ Ø Ò Ú Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ØØ

More information

ÉÙÒØ ØÓÒ Ó ÉÙÐØØÚ Ø Í Ò ÇÖÖ ÈÖÓØ ÅÓÐ ÛØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ Ù Ò ËÙÖÚÝ Ò Ø ÖÑÒ ËÖÚ ËØÓÖ Ü Ý ÍÐÖ Ã Ö Ò ÐÜÒÖ ËÔØÞ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ì ÔÔÖ Ñ Ø ÔÖÓÚÒ Ù Ò ÙÖÚÝ ÒÐÝ Ø ÛØ ÑÔÐ ÓÒÓÑع Ö ØÓÓÐ ØÓ ÕÙÒØÝ ÕÙÐØØÚ ÙÖÚÝ Øº Ï ÜØÒ Ø

More information

Ź ÒØ Ð Ó Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ê ÓÒ Ò Ì Ò ÕÙ ÒØÓ ÈÖÓÓ ÈÐ ÒÒ Ò ÎÓÐ Ö ËÓÖ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò Ë Ö ÖĐÙ Ò Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ò ÈÖÓ

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

Å ÙÖÒ Ø ÙÖÝ Ó Ë ÓÒÞÖ ÓÖ Ï Í ÒÐÝ ØØÒ ÖÒØ Ñ ÅÓ Ö ÅÝÖ ËÔÐÓÔÓÙÐÓÙ ÂÑ ÏÐØ Ö ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ ÁÒ Øº Ó ÈÓÝ Ò ÁÒÓÖÑØ ÖÒØÙغٹÖÐÒº ÈÙÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÑÓ Ö ºÔÙк٠ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ º Ó ÓÒÓÑ ÁÒ Øº Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ

More information

Ê ØÖ Ú Ð Æ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ù Ð Ò Ð Ü Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Öº Ö Öº Ò Øº Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ Ö ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ ÔÐÓѹÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Å Ö Ó

More information

ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Å Ö Ø Ò Ë Ó Ö Ú Ò ÐÓÚ Ò ¾ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ÈÖ Ì Ö ÔÓÖØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ø ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø Å Ö Ø Ò Ø Ò Ð ÔÖÓ Ø Ó Ø Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÙÖÖ ÙÐÙÑ Ú Ò Ø Ø ÙÐØÝ ÁÒ ÓÖÑ

More information

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Fertig,

More information

ÝÒÑ ØÖÙØÓÒ ÅÓÐ ÓÖ ÓÑØ ÄÓ Ø ÃÚÒ Êº Ù ÖÙØ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ² ÈÙÐ ÈÓÐÝ ÆÚÐ ÈÓ ØÖÙØ ËÓÓÐ ÅÓÒØÖÝ ËØØÑÒØ Ó ÓÔ Ò ÔÙÖÔÓ ÄÓ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÔÓÙ ÛÖÖ ØÖØÓÒÐÐÝ ÖÐ ÓÒ ÐÖ ÐÒ¹ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ÛØ ØÖÙ ÓÑÔÐ Ò ÑÓ Ø Ó Ø ØÖÙØÓÒº ÆÛ ÛÖ ØÒ

More information

Shared Network (Ethernet)

Shared Network (Ethernet) Êγ¼¾ ÈÖÐÑÒÖÝ ÎÖ ÓÒ ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ ÈÖØÐ ÆØÛÓÖ ÚÒØ ÊÓÒØÓÒ ÄÒÙ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÖØ ºÙÔÒÒºÙ ÖÐ º ÙÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÙÒØÖ ºÙÔÒÒºÙ ØÖØ Ï ÔÖÓÔÓ ÖÙÒ¹ØÑ ÑÓÒØÓÖÒ Ò Ò ÖØØÙÖ ÓÖ ÒØÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ ÐÐ ÆØÛÓÖ

More information

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ ÏÁ Ê ËÇÊ ¾¼¼½ Ù ÙÖ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½»½½ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ º ËÛÒØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÖÐ ÖÙ ÇÙØÐÒ ½º ÈÖÓÐÑ ¾º ÅÓÐ º ËÓÐÙØÓÒ ÅØÓ º ÁÑÔÐÑÒØØÓÒÖÝ Á Ù º ÓÒÐÙ ÓÒ ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ

More information

ÅÙÐعØÓÖ ÇÔØÓÒ ÈÖÒ ÈÙРĺ ÐÖ Ö Ø ÖØ ÇØÓÖ ½¾ ½ ÙÖÖÒØ ÖÚ ÓÒ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÅÙÐعØÓÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÜÐØÝ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ý¹ ÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÔÖ º ÙÖÓÔÒ ÓÔØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ó Ø Ó ÔÓ ÐÝ ÖØ Ðµ Ø Ò ÔÖÓÐØ

More information

ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ä Ñ ÔÖ Ò Ð Ô Ô ÐÓ ÓÔ Ó ÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÅÙ ÙÑ À Ö¹ Ñ Ø ÙÑ Ö Ò ÙÖØ ½ Ôº º ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

More information

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s]

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s] ÐÙÓÒ ÔÖÓÔ ØÓÖ ÖÓÑ Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ ÐÓÖ Ò ÓÒÖ Ý Á È È ÒÒ ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ Ò Ø Ñ Ö ÁÁÁ Á È È ÒÒ ËØ Ø Ù Ù Ø ¾ ¾¼¼ ÈÐ Ò Ó Ø Ð ½º Ö Ö Ú Û Ö Ú ØÓÒ ÖÓÑ Ô Ò Ó Ñ ¾º Ï Ý ÓÒ Ö Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ º ËÍ ¾µ Å Ø ÓÖÝ Ò

More information

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 A Practical Guide to Swap Curve Construction by Uri Ron Bank of Canada Banque du Canada ISSN 1192-5434 Printed in Canada on recycled paper Bank of Canada

More information

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced.

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced. ÁÒØÖØ ËØØ ËÔ ÊÙØÓÒ ÓÖ ÅÓÐ Ò ÜÙØÐ ÇعÓÖÒØ ËÓØÛÖ ËÝ ØÑ Ò Ò ÂÑ º ÖÓÛÒ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚº Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ½¾ ÍË ÑÐ Ü ÖÓÛÒ ºÙØÜ ºÙ Ü ½ ½¾µ ½¹ ØÖغ Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ ÒÖÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÒØÖØ ØØ Ô ÖÙØÓÒ Ò ÑÓÐ Ò ÜÙØÐ

More information

Æ ÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ó ËÙÔÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò ËÓÙÒ ËÓÙÖ ÄÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ËÔ Ò Æ ÙÖ Ð ÐÐ ÅÓ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ò Ò ÙÖ Öº¹ÁÒ ºµ Ò Ö ÙÐØØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒÚ Ö ØØ ÁÐÑ Ò Ù ÚÓÖ Ð Ø Ñ ½ºÇ ØÓ

More information

Å Ø ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÓÑÑÓ ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ö Ö ØÐÓÓ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ý ½ ÔÔÖÓÚ Ú Åº Ã Ñ ÌÓ ÑÝ Ñ ÐÝ Ò Ö Ò Û Ó

More information

Diskussionspapiere Discussion Papers

Diskussionspapiere Discussion Papers Diskussionspapiere Discussion Papers Discussion Paper No. 231 Erosion of Monopoly Power due to the Emergence of Linux by Jürgen Bitzer Berlin, November 2000 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,

More information

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0.

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0. Í Ò ËÑÓÓØÒ ØÓ ÊÓÒ ØÖÙØ Ø ÀÓÐÓÒ ÌÑÔÖØÙÖ Ò ÄÔÐÒ Ä ÀÓÐÑ ØÖĐÓÑ ÈÒÙ ÖĐ ØĐÓ ÒÈØÖ ÃÓ ØÒÒ ÊÓÐ ÆÚÒÐÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ÂÒ Ï ØÖĐÓÑ Ò ØØ ÃÓÖÓÐ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÐÓÝ Ò ËÝ ØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ËÑÐÐ

More information

ØÖÑÒØÓÒ Ó Ì ÇÖØÐ ÐÑÒØ Ó Î ÙÐ ÒÖÝ ËØÖ ÓÑÖ Ö ÄÓÓ Ý Ý ÏÐ ØÇ ß ÓÓ Ö ÐÖ Ç ÖÚÓÖ ØÖÐ ÒÖ º Ö Ð ØÖØ Ì Ó ÖÚØÓÒ Ó Ú ÙÐ ÒÖÝ ØÖ ÓÒ Ø Ò Ñ ÙÖ Ø Ó ÚÐÙ Û Ö Ò Ø Ø ØÑ Øº ÏÖ Ø ÔÖØÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ò Ø ÔÓ ØÓÒ ÒÐ ÓÖ ¼ Æ

More information

ËÐ ÓÒÓÑ ËÓÔ ÓÒÓÑ Ò ÌÒÐ Ò Ò ÖÐ Ê ÖÚ ÈÝÑÒØ ÈÖÓ Ò ÊÓÖØ Åº Ñ ÈÙРϺ ÙÖ Ý Ò ÊÓÒ º ËÐ Þ ÓÖ Ó ÓÚÖÒÓÖ Ó Ø ÖÐ Ê ÖÚ ËÝ ØÑ Ï ÒØÓÒ ¾¼½ ÍË Ý ÖÐ Ê ÖÚ Ò Ó ÐÚÐÒ ÐÚÐÒ ÇÓ ½¼½ ÍË Þ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ Ê ÍÒÚÖ ØÝ ÀÓÙ ØÓÒ ÌÜ ¼¼ ÍË

More information

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i ÑÖØ Ô ÙØÓÖÖ Ú ÌÖ ÅÓÐ ÓÖ ÌѹËÖ ÒÐÝ º Å ºÅº ÖÒ Ò º ÀÖÑÒ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÒÐÝ Ò ÑÓÐÒ Ó Øѹ Ö Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ö Ó Ö Ö ÓÖ ÑÒÝ ÓÑÑÙÒØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ ÓÙÖ ÓÐ ØÓ ÒØÝ ÑÓÐ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ¹ ÚÐÙ Øѹ Ö Ø ØØ Ö Ù ÙÐ ÓÖ Ø ÑÒÒ Ò ØØ ØÝ

More information

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender ½ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ê Ð¹Ø Ñ Î Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÐ Ò Ò ÔÔÖÓ Ô Ò ÏÙ ËØÙ ÒØ Å Ñ Ö Á Û Ì ÓÑ ÀÓÙ Å Ñ Ö Á Ò ¹É Ò Ò ÐÐÓÛ Á ØÖ Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ú Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ñ ÒÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÙÐØ Ñ Ô¹ ÔÐ

More information

ÌÜÐ ÓÖ ÌܹÖÖ ÓÙÒØ ÈÓÖØÓÐÓ ÓÒ ÛØ ÅÙÐØÔÐ ÁÒÚ ØÑÒØ ÓÐ ÂÒÒÖ ÀÙÒ ÙÖÖÒØ ÖØ ÆÓÚÑÖ ¾ ¾¼¼¼ Ì ÙØÓÖ ØÒ ÂÒ ÏÒ ËØÔÒ ÊÓ ÃÒÒØ ÖÒ ËØÛÖØ ÅÝÖ ÂÓÒ ÓÜ ÄÓÒ ÃÓÒ ÂÓÒ ÄÛÐÐÒ ÂÙÒ ÈÒ ÒÒ ÈÚÐÓÚ Ò ÐРȺ ØÙÒØ Ø ÒÒ ÐÙÒ ÓÖ ÓÑÑÒØ º Ö ÓÖÖ

More information

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ Ý Ø ÆÓÖ ÖØ Ï Ñ ÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ

More information

ÌÆ ÄÁÁÄÁÌ ÇÊ ÆÎÁÊÇÆÅÆÌÄ ÁÆÌË ÏÀÌ ÇÍ Ë ÁË ÏÀÌ ÇÍ Ì ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ÃÐ ÚÒ ³Ø ÎÐ ÔØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚ ØÝ Ó ÅÒ ÅÝ ¾¼¼¾ ØØ Ì Ù Ó ÛÓ ÓÙÐ ÐÐ Ó Ñ Ò ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÑÔÓØÒ ØÓ ÔÓÐÝ Ñ º ÏÒ Ñ ÒÙÔØ Ý Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ ÙÒØ

More information

ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ Ìʹ¼¾¹¼¾ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÓÙÔ ÀÖÚÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÑÖ Å Ù ØØ ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ ØÖØ Ì ÔÔÖ ÒÐÝÞ Ò ÑÔÖÓÚ Ø ÖÒØÐÝ ÔÖÓÔÓ Ò Ò ÐÐ ÒØÙÖ ¾ µ ÒÛ ÔÔÖÓ

More information

ÈÊÇ Ê ËË ÁÆ ÌÇÅÁ ÇÊ ÅÁ ÊÇË ÇÈ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ø ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Öº Ö Öº Ò Øº Ö ÒÞ Âº Ð Ù ÙÖ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì Ò ØÓ Ö Ø Ò Ë Ú Ö Ò ÓÖ

More information

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009 Ù ÓÖÓÒ Ò ØÖ Ò Û ÔÖÓ Ô Ø Ú Ñ Ø Ö Ð ÓÖ ÙÐØÖ ÓÐ Ò ÙØÖÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ùº ËÓ ÓÐ Ú 1,a, Ì º Ä Ù Ö 2 Ùº ÓÖ ÓÚ 3 ź ÙÑ 4 ƺ Ù Ö Ò 1 ĺ ÐØÐ 2,8 º À ÑÔ Ð 2 Ϻ À Ð 1 º ÃÒ Ø 4,5 ź à ÙÒ 6 º κ ÃÖ ØÞ 2 ̺ Ä Ò 1 ź Å Ø

More information

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi Working Paper 2002-13 July 2002 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2002-13 July 2002 Winter

More information

ËÓ Ö Ø ¹ Ë Ð Ð ÅÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ ËÝ Ø Ñ ÇÒ Ô ÙØ ÓÖ Å Ð ÓÐÐ Ò ÅÐ Ò Æ ØÓÚ Ò Ê ÑÓ À Ù Ð Ø Ñ ÑÒ Ö Ñ º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÂÓ Ò ËØĐ ÖÒ Ö Ò ÂÓ Ñ ÓÑ Ø Ü Ñ Ò ØÓÖ Ä ÒÒ ÖØ Ä Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ Ä ÅĐ Ð Ö

More information

Ï Ö Ð ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Û Ý ÏÁÆ µ ÓÖ Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ð Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ö ÒØ ÆÓ ¼ ¹ ¹ ¹ ½ ÇØÓ Ö ¾¾ ¾¼¼½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ»ÁÌÇ ¼½ ÆÓÖØ Ö Ü Ö Ú ÖÐ Ò ØÓÒ Î ¾¾¾¼ ¹½ ½ ËÙ Ñ ØØ Ý Ì Ê ÒØ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë

More information

¾Á ÁÒØ Ö Þ ÓÒ Ï Ö ÓÙ Ò Å Ò Ò ÓÖ ÒØ Ø ÖÓ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò ÒÞ ØÓ Ð ÅÍÊËÌ Ö Þ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ì Þ Ò Ø Ö È ÓÐÓ ÓÚ Ñ ØØ Ø Á ÒÒ ËØ ÒÓ ÄÓ ÄÙ È ÐÓÔÓÐ Å ÖÓ È Ø ÐÐ Ð Ù Ó Ë

More information

ËØØ Ø Ó ÆØÙÖÐ ÁÑ Ò ÅÓÐ Ý ÂÒÒ ÀÙÒ ËºÅº ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ˺ź ÍÒÚÖ ØÝ ÓÁÓÛ ½ ˺ź ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½¾ ˺º ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ Ì ËÙÑØØ Ò ÔÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ Ò Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ Ø ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ

More information

ÆÓÚº ¾¼¼ ÎÓк½ ÆÓº ÔÔºß Âº ÓÑÔÙغ ˺ ² ÌÒÓк ½ ÊйØÑ ÊÝ ØÒ ÊÒÖÒ Ó ÎÓÐÙÑ ÐÔÔÒ Ò ÅÐ Î ÙÐÞØÓÒ ÀÆ Ï µ ÀÍ Ï µ Ç ÀÙÂÙÒ µ Ò ÈÆ ÉÙÒËÒ µ Ì ËØØ ÃÝ Ä Ç ² Ò ÍÒÚÖ ØÝ ÀÒÞÓÙ ½¼¼¾ Ⱥʺ Ò ØÖØ ¹ÑÐ ÒÛ ÙÛ Ó ÔÒºÞÙºÙºÒ ÊÚ ÂÙÒ

More information

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G.

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Franke,

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

sanskritdocuments.org

sanskritdocuments.org .. Dasabodh by Samartha Ramadas Swami Chapter 7.. ÑÌ Ö Ñ Ó ØÚ : Ç Ðì Ñ Ô Ð : Ñ Ð Ö Ú Ú Ø Ô Ú º Ñ ÒÒ Ý â º»ÒÝ Ò Ø º ÈÖ Ô ½ Ö Ô Ò Ì º Ú Ô Ò ÔÖÑ Ì º Ð Ñ Ô Ò ÑÌ º Ý Ð ¾ Øß Ñ Ñ Ø º ØÝ Ô Ò ËÝ Ú º Ø Ú Ð Ú º Ô»

More information

½ È Ø¹Ä Ú Ð ÌÖ Æ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÖÓÑ Ì Ö¹½ ÁÈ ÓÒ Ù Ö Ð ËÙ ÅÓÓÒ ÖÝ Ò ÄÝÐ ÓØØÓÒ ÅÙ Ã Ò ÅÓÐÐ ÊÓ ÊÓ ÐÐ Ì Ë ÐÝ Ö ØÓÔ ÓØ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ ØÖ Æ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÔÖÓÚ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ò ØÛÓÖ Ò Ö Ö Ò Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö Ô Ú

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

Æ ØÛÓÖ ÌÖ Æ Ú ÓÙÖ Ò ËÛ Ø Ø ÖÒ Ø ËÝ Ø Ñ ÌÓÒÝ Ð ÍÐ À Ö Ö ² È Ø Ö À ÖÖ ÓÒ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ Ó Ë Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ò Å Ò ÀÙÜÐ Ý Ù Ð Ò ½ ¼ ÉÙ Ò³ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ Ò Ð Ò ØÖ Ø Å ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ¹Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø

More information

ÄÖÒÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ Ù Ò ÖйØÑ ØÖÒ Ö ËØÙ«Ö Ïº Ö Äº ÖÑ ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØÐÐÒ ÄÓÖØÓÖÝ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾½ ØÖØ ÇÙÖ ÓÐ ØÓ ÚÐÓÔ Ú ÙÐ ÑÓÒØÓÖÒ Ý ØÑ ØØ Ô ÚÐÝ Ó ÖÚ ÑÓÚÒ ÓØ Ò Ø Ò ÐÖÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ ÖÓÑ ØÓ Ó ÖÚØÓÒ

More information

ËÑÔйËÞ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÙ ØÖ ËÙÖÚÚÐ Ø Í Ò ÏØ ÄÓ¹ÖÒ ËØØ Ø ÊÓÒÐ º ÒÒÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò ÅÐ ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ï ÓÒ ÒßÅ ÓÒ ½ ƺ ÏÐÒÙØ ËØÖØ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ÍºËºº ÑÐ ÖÓÒÐÓ ØØºÛ ºÙ Ò ÅРʺ ÃÓ ÓÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ

More information

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Kamal Jain Jitendra Padhye Venkat Padmanabhan Lili Qiu Microsoft Research One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. kamalj, padhye, padmanab,

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Å Ø À Ý Ø Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ Ì À ÈÊÇ ËË Ë À ÍÄÁÆ Ì ÆËÁÇÆË

More information

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ ÄÇÁË Ê ÈÊ Ë ÆÌ ÌÁÇÆË Ê Ö Ì ÝÐÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø º ÖÚ Ö º Ù» ÖØ ÝÐÓÖ ½ Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ Ì Ê Ñ ÒÒ Ø ÙÒØ ÓÒ µ È ½Ò ½ Ò

More information

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Gerhard,

More information

Æ Û È Ö Ñ ÓÖ Ù Ó ÓÒ Ö Ò Ò ÓÒ ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÎÓÁȵ Ì ËÙ Ñ ØØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ò Ø ÙÐØÝ Ó Ò Ò Ö Ò Ý Êº Î Ò Ø ÈÖ ÒØÖ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÁÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ë Ò Ò ÐÓÖ ß ¼ ¼½¾ ÁÒ ÂÙÐÝ ¾¼¼ ÓÒ ÓÒ Á ÒÓÛ Ø

More information

ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÙÑØØ ØÓ Ø ÓÑÒ ÙÐØ ÓÖ Ø ÆØÙÖÐ ËÒ Ò ÓÖ ÅØÑØ Ó Ø ÊÙÔÖØÓ¹ÖÓÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐÖ ÖÑÒÝ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÆØÙÖÐ ËÒ ÔÖ ÒØ Ý ÔÐÓѹÈÝ Ö ĐÓÖÒ ÙÖÖ ÓÖÒ Ò ÀÒÑ ÇÖÐ ÜÑÒØÓÒ ÂÙÒ ¼¼ ÈÖØÙÖØÚ Ó Ø ØÓÒ Ò ÒÖÝ ÄØØ ËÙÑ ÊÙÐ

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity 2001s-21 Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity Christian Belzil Série Scientifique Scientific Series Montréal Mars 2001 CIRANO Le CIRANO est un organisme

More information

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ¼ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÈÙÐ ÈÖÓÔØÓÒ Ò ÆÓÒÐÒÖ ÇÔØÐ Ö ÍÛ ÒÐÓÛ ÝÒ ÑÖÒ ÅÖØÒ Ã ØÒ ½ ÙÑØØ Ø ÅÝ ¾¼¼ ½ ¹ÅÐ ÒÐÓÛÛ ¹ÖÐÒº ÑÖÒÛ ¹ÖÐÒº ØÒÛ ¹ÖÐÒº ÆÓº ¾ ÖÐÒ ¾¼¼ ÏÁË

More information