Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ËÔÖÐÒ ØØÖØÓÖ Ò ÕÙÒØÙÑ ÝÒÑ ÓÖ Ð Ó ÐÓÒ¹ÖÒ ÑÒØ Ð ÀÓÖ º ÓÖÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØ ÐÓÖ ÍÒÚÖ ØØ ÖÖ Ö Î ¾¾¼ ÐÓÖ ÒÑÖ ¹ÑÐ ÓÖÒÒÑغٺ ÁÖ ÀÖ Ø Ôغ Ó Åغ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÎÖÒ ÖÐÓØØ ÚÐÐ ÎÖÒ ¾¾¼ ÍË ¹ÑÐ ÛÚÖÒºÙ Ö Ë Ø ÁÒ ØØÙØ ÓÖ ÅØÑØ Ò ÅÈÝËØÓ ÖÙ ÍÒÚÖ ØØ ÆÝ ÅÙÒ ¼¼¼ ÖÙ ÒÑÖ ¹ÑÐ ØѺٺ Ø ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¾ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÐÓÒ ØÑ ÚÓÖ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖØÐ Ò ¾¹ ÑÒØ Ð Û ÓÑÓÒÓÙ Ó Ö º Á Ø Ð ÒÚÖ ÚÒ ÓÚ Ö¹ ØÒ ÒÖÝ Ø ÓØ Ð Ð ÝÒÑÐ Ý ØÑ ÐÓÐÐÝ ØØÖØÒ ÔÖÓ ÓÖØ Ò ÖÙ Ô Ôº ÓÖ ØØ ÒÖÝ ÖÑ Û ÓÒ ØÖÙØ ÑÔÐ ÔÔÖÓÜÑØ ÚÓÐÙØÓÒ ÓÒ Ø ØØÖØÓÖ Ò ÔÖÓÚ ØØ Ø Óѹ ÔÐØÐÝ Ö Ø ÕÙÒØÙÑ ÝÒÑ Ó ÓÙÖ Ý ØѺ ÃÝÛÓÖ Ð Ð Ò ÕÙÒØÙÑ ÝÒÑ ÐÓÒ ÖÒ ÑÒØ Ð ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ º ¾¼¼¼ ÅØÑØ ËÙØ Ð ØÓÒ ÔÖÑÖÝ È¾ ÓÒÖÝ Ä¾ Ƽº ÒØÖ ÓÖ ÅØÑØÐ ÈÝ Ò ËØÓ Ø ÙÒ Ý ÖÒØ ÖÓÑØ Ò ÆØÓÒÐ Ê Ö ÓÙÒØÓÒº

2 ÓÒØÒØ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º ÌÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÙÖÐÝ ÑÒØ ÀÑÐØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º¾ Ð Ð ÑÒ ÔÖÐÑÒÖ Ò ÑÒ Ö ÙÐØ º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Ò ØØÖØÚ ÄÖÒÒ ÑÒÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ Ð Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÝÒÑ Ò ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ º º º ÉÙÒØÙÑ ÑÒ ÔÖÐÑÒÖ Ò ÑÒ Ö ÙÐØ º º º º º º º º º º º º Ù ÓÚÖÒ Ó Ø ÛÚ ÓÔÖØÓÖ Ò ÙÒØÖØÝ ÓØ Ë¹ÑØÖÜ º ¾ Ð Ð ÑÒ Ø ÐÓÐÐÝ ØØÖØÒ ÔÖÓ ÓÖØ ¾º Ð ØÓ Ò Ý Ð Ð ÅÓÙÖÖ ØÑØ º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ü ØÒ Ó ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÈÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÐÓÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º Ð Ð ÅÓÙÖÖ ØÑØ ÓÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓÔØÓÒ ØÑØ Ò Ð Ð ÑÒ º ÑÒÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒ Ø ÔÖØÐ ÐÚ Ø ÓÖÒ º º º º º º º º º ¾¼ º¾ ÑÓÚ ÛÝ ÖÓÑ ÞÖÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º ÔÓ ØÚ ÓÖ ÐÖ ØÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ø ØÖÔÔ ÒÖ Ò ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ì ÓÒÐ Ò ÀÑÐØÓÒ¹ÂÓ ÕÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÔÖÓÖ ÐÓÐÞØÓÒ ÓÖ Ø Ö Øµ صµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º Ì Ð Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÝÒÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ºº ÔÒÒ Ó Ø ÖØ ÓÛ ÓÒ Ö Ò º º º º º º º º º º º ºº¾ ÔÒÒ Ó Ø ÒÚÖ ÓÛ ÓÒ Ö Ò º º º º º º º º º º º º º ÁÒÚ ØØÒ Ð Ð ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ º º º º º º º º º º º º º º Ì ÑÒ Ö ÙÐØ ¾ º ÅÓÙÖÖ ØÑØ ÓÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÔÔÖÓÜÑØ ÚÓÐÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ËØØÒ Ø ÑÒ Ö ÙÐØ Ó Ø ÔÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓÓ Ó Ø Ü ØÒ Ó ØØÖÒ ØØ º Ü ØÒ Ó Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÈÖÓÚÒ Ø ÒÐÙ ÓÒ ÊÒ Å µ À º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ ÔÖÓÔØÓÒ ØÑØ Ò ÕÙÒØÙÑ Ñ¹ Ò º ÈÖÐÑÒÖ Ò Ø ÀЫֹËĐÓ ØÖÒ ÓÖÑÙÐ º º º º º º º º º º º º º º¾ ÆÓÒ¹ÓÑÑÙØØÚØÝ Ò ÒØÖÐ ÖÑÒÖ º º º º º º º º º º º º º º ÑÜÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÐÓÐÞ ÓÚ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼

3 º ÒÓØ ÐÓÐÞ ÓÒ Ø ÒØÚ Ü º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÐÓÐÞ ÐÓÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ø Ë Ø Öµ ÐÓ ØÓ À º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ ¾ ¾ ¾ ÒØÖÐ ¼ º ÕÙÒØÙÑ ÚÖ ÓÒ ÓÖ º¾µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ ÔÖÓÔØÓÒ ØÑØ ÓÖ Ø ³ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ËØÖØÒ Ø ÔÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ØÑØÒ Ê µº º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º Ì À ÒÖ ÖÚØÚ Ó µ º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÔÖÓÔØÓÒ ØÑØ ÓÖ Ä Æ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ Ü ØÒ Ó Å ¾ ÔÔÖÓÜÑØ ÝÒÑ ÓÖ ÒØÚ ØÑ ¼ ÇÔÒ ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÐÑÒØ ¼

4 ÁÒØÖÓÙØÓÒ º ÌÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÔÙÖÐÝ ÑÒØ ÀÑÐØÓÒÒ Ð Ð ÔÖØÐ Ò ÑÒØ Ð Ö Ý Ø ÀÑÐØÓÒÒ Ü µ ¾ ܵµ¾ Ü µ ¾ Ê ¾Ò ºµ Ì ÑÒØ Ð Üµ ÓØÒ ÖÓÑ Ø ÚØÓÖ ÔÓØÒØÐ Ý ÜØÖÓÖ «ÖÒØØÓÒ Üµ ܵº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ØÙÝ Ø Ð Ð Ò ÕÙÒØÙÑ ÝÒÑ Ó ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÔÖØÐ Ò ÑÒØ Ð Ó Ø ÓÖÑ Üµ µ Ö Ü Ü ¾ Ü Ö Ó Ö Ò µ ¾ Ê ¾ º¾µ Ï Ö ÒØÖ Ø Ò ÓÖØ Ü Øµ صµ ÓÖ Û ÐÑ Ö Øµ º µ Ø Ò Ò Ò ØØÖÒ ØÓÖݺ Ì Ý ÖØ Ü Ò º¾µ Ñ ØÓ Ø ÓÖÖÐÒ ÖØ Ó Ý ÓÖ Û Û Ò ÙÖ Ó º µ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÑ ÖÒ Ó ÒÖ µº ÓÖ Û Ø Üµ Ö µü Ü ¾ ÛØ ÒÓÒÞÖÓ ÓÒ ØÒØ Ò ¼ ÚØÓÖ ÔÓØÒØÐ Ø ÝÒ Üµ ܵ ÖÐÝ ÓÙÒ Ò Ð ØÓ Ø ÓÒ ÖÚØÓÒ ÐÛ Ð ÓÒ Ø ¾ Ö Ø ¾ ¾ Ð Ö Ö ¾ ÓÒ Ø ÀÖ Ð Ø ÒÙÐÖ ÑÓÑÒØÙÑ Ò Ø ÒÖݺ ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ ÐÐ ÓÖØ ¾ Ö ÓÒ Ò ØÓ ÓÙÒ ÖÓÒ Ó Ô Ôº ÁÒ ÅÐÐÖ Ò ËÑÓÒ ÒÐÝÞ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÕÙÒØÙÑ ÀÑÐØÓÒÒ Ò ÓÛ ØØ Ø ÔØÖÙÑ ÔÙÖ ÔÓÒØ Ò Ò ¼ µ ÓÖ ÑÓÖ ØÐ ¹¹Ã¹Ë ÌÓÖÑ º¾ µº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÑÙÛÓÖ ÓÚÖ Ø Ð Ø ØÛÒØÝ ÝÖ Ò ÓÒ Ò ÒÐÝÞÒ Ø ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÐÑ ÛØ Üµ Ç Ü µ ÛØ ¼ Ò ÒÝ ÑÒ ÓÒ ¾µº Ï Ö Ý ÖÚÛ ÒÓÛÒ Ö ÙÐØ Ò Ø º Ö ØÐÝ Ø Ü ØÒ ÔÖØ ÓÖ ÓÚÖ Ý ÒÖÐ Ö ÙÐØ Ó ÀĐÓÖÑÒÖ À µ Û ÓÐÒÓÑÒØÓÒ ÛØ ÐÓÒ¹ÖÒ ÐÖ ÔÓØÒØк Ì ÓÑÔÖ ÓÒ ÝÒÑ Ù Ò À ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÛÚ ÓÔÖØÓÖ ÔÖ ÖÚ Ø ÑÓÑÒØÙÑ Ø Ö Ò ÓÐÐÖ¹ØÝÔ ÝÒÑ µº ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ Û ÔÖÓÚ Ý ÀĐÓÖÑÒÖ Ù Ò ØØÓÒÖÝ ÑØÓ µ Ò À¾ ÔØÖ ¼ º ÁÒ ØÓÒ Û ÑÒØÓÒ Ö Ø ÛÓÖ Ó ÊÓÖØ Ê µ Û Ð Ó ÒÐÙ ÐÓÒ¹ÖÒ ÐÖ ÔÓØÒØÐ º Ì ÛÚ ÓÔÖØÓÖ Ò Ê Ö ÓÒ ØÖÙØ Ù Ò Ø ØØÓÒÖÝ ÑÓ Ö Ó Á ÓÞ¹ÃØ Á¹Ã ÓÖ ØÐ µº ÎÖÝ ÖÒØÐÝ ÊÓÙÜ Ò Ú ÖÚ Ø Ø ÔÖÓÐÑ Ò Ê¹ Ò ØÝ Ð Ó ÒÚ ØØ Ø ÔØÖÐ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØØÖÒ ÑØÖÜ Ëº ËÓÒÐÝ Ø ¾ Û ÙÖØÖ ÒÚ ØØ Ý ÄÓ Ò ÌÐÐÖ Ò Ä¹ Ì ¾ ÓÖ ÔÙÖÐÝ ÑÒØ ËÖĐÓÒÖ Ò Ö ÓÔÖØÓÖ ÛÖ ØÝ ÔÖÓÚ Ü ØÒ

5 Ò ÓÑÔÐØÒ ÓÖ Ø ÓÖÒÖÝ ÅÐÐÖ ÓÔÖØÓÖ ÑÔÐÓÝÒ Ò ³ ØѹÔÒÒØ ÔÔÖÓº ÌÒ ÆÓÐÙ Ò ÊÓÖØ Ò Æ¹Ê ØÖØ Ø ËÖĐÓÒÖ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ¾ Ý Ù Ò ØØÓÒÖÝ ØØÖÒ ØÓÖÝ Ò ØÓÒ ØÝ ÐÐÓÛ ÓÖعÖÒ ÐÖ ÔÓØÒØÐ º Ò µ ÜØÒ ØÖ ËÖĐÓÒÖ Ö ÙÐØ ØÓ ÒÐÙ ÐÓÒ¹ÖÒ ÐÖ ÔÓØÒØÐ ÚÒ ÑÔÐ ÔÖÓÓ Ó Ü ØÒ Ò ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ Ó Ø ÑÓ ÓÐÐÖ ÛÚ ÓÔÖØÓÖ º Ì ÑÓ ØÓÒ Ö ÓÒÐÝ Ù Ø ÐÖ Ò ÒÓØ Ø ÚØÓÖ ÔÓØÒØÐ º Ï ÑÒØÓÒ ØØ Ø Ö ÙÐØ ÓÖ ¾ Ò ÒÓÛ ÖÓÚÖ ÔÖØÙÐÖ Ó Ø ÑÓÖ ÒÖÐ Ö ÙÐØ Ò Ê¹ º Ì ÛØ ÒÓ ÝÓÒØÚØÓÖ ÔÓØÒØе Ó ÒÓØ ÔÔÖ ØÓ ØÖØ Ò Ø ÐØÖØÙÖº ËÑÐÖ ÔÖÓÐÑ ÛØ ÓÑÓÒÓÙ Ó Ö ÞÖÓ ÐØÖ ÔÓØÒØÐ Ú Ò ÓÒ Ö Ý ØÛÓ Ó Ø ÙØÓÖ Ò À À¹Ë Ð Ó ÖÐØ ÛÓÖ Ó À ÐÐ ÅÐÖÓ Ò Î Ý Ò À¹Å¹Î º ÁÒ ØÓ Ø ÀÑÐØÓÒÒ ÖÓÙÐÝ À Î Üܵ ÛÖ Î Ò ÓÒ Ø ÙÒØ ÔÖº Ì ÒÖ ÚÓÖ ÓÖ Ø Ð Ð ÓÖØ Ò Ø ØÙØÓÒ ØØ ØÝ Ö ÚÒØÙÐÐÝ ØÖÔÔ Ò Ø ÖØÓÒ Ò Û Î ÐÓÐ ÜØÖÑ Ò Ø ÕÙÒØÙÑ Ø ÐÓÐ ÑÜÑ Ò Ð ÔÓÒØ Ö ÜÐÙµ Ò ÚÖÝ ÖÓÙÐÝ Ø ØÖØÓÖ Ö ÝÑÔØÓØÐÐÝ ØÖغ Ì ÚÓÖ ÓÖ Ø ØÛÓ¹ÑÒ ÓÒÐ ÑÒØ ÛØ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ «ÖÒØ Ø Ð Ø ÓÖ Ø ØÖØ Ò Ø ÔÔÖµº ÙÑ ØØ Û Ö ÚÒ ÑÒØ Ð Û ÓÑÓÒÓÙ Ó Ö ÓÙØ Ø ÙÒØ ºº ÚÒ Ý Ö µ ÓÖÖ º ÓÖ Ø Ð Ð ÓÖØ ØÝÒ ÓÙØ Ø ÙÒØ ÓÖ ÐÐ ÐÖ ØÑ µ Ò ÛØ ÒÖÝ ÛÖ ÑÜ ¾ µ¾ ¾¼¾ ºµ Û Ú Ò Ý ÅÓÙÖÖ ØÑØ ÑÔÐÝÒ ØØ ØÖ ÖÐ ÚÐÓØ ÚÒØÙÐÐÝ ¹ ÓÑ ÔÓ ØÚ Ò Ø ÓÖØ ÑÓÚ ØÓÒ ÒØݺ Ï ÖÑÖ ØØ ÛÒ ÓÒ ØÒØ ÕÙÐ Ø ÑÓÐØÝ Ò Ø ÅÐÐÖ¹ËÑÓÒ ÑÓкµ ÑÓÖ ØÐ ÒÐÝ ÙÒ¹ Ö Ø ØÓÒÐ ÓÒØÓÒ ØØ ØÖØÐÝ ÒØÚ ÑÐÖ ÒÐÝ ÑÝ ÓÒ ÓÖ ¼µ ÓÛ ØØ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÖØ Ö ÐÓÖØÑ ÔÖÐ Ò ÒÓØ ÝÑÔØÓع ÐÐÝ ØÖØ Ò Ø ÔÓØÒØÐ º ÅÓÖÓÚÖ Û Ò ÚÒ Ó ÐÓÛ ÛØ ÓÙÖ ÓÒ ÖØÓÒ ÒÓØ ÓÒ ØÒغ Ì ÑÒ ÓÐ Ó Ø ÔÔÖ ØÓ ÑÓÒ ØÖØ ÒÐÓÓÙ ÚÓÖ Ò ÕÙÒØÙÑ Ñ¹ Ò º ÁÒ ÓÐÐÓÛÒ ÔÔÖ ¹À¹Ë Ê Û ÛÐÐ ØÙÝ Ø Ò Û ÞÖÓ Ò ¾ Ò ÔÖØÙÐÖ Ø ÞÖÓ ÙÜ µ ¼º ÓÖ Ø ÐØØÖ Ø Ð Ð ØØÖ¹ ¼ Ò ÓÖØ ÔÔÖÓ ÖØÓÒ Ò Û µ ¼º ÏÒ Ò Ò ÙØ Ø ÙÜ «ÖÒØ ÖÓÑ ÞÖÓ ÓØ ØÝÔ Ó ÚÓÖ ÑÝ ÓÙÖ ÓÑ ØÖØÓÖ Ö ÖÛÒ ØÓÛÖ Ø Ð¹ÐÒ Ò Ý Ø ÞÖÓ Ó ÛÐ ÓØÖ ÛÐÐ ÔÖк ÌÖ Ö ÒØÓÒ Ó ÓÑÛØ ÑÐÖ Ö ÙÐØ Ò ÑÒ ÓÒ Ö ØÒ ØÛÓ ÐØÓÙ Ø ÓÑØÖÝ Ò ÒÐÝ Ö ÑÓÖ ÓÑÔÐغ º¾ Ð Ð ÑÒ ÔÖÐÑÒÖ Ò ÑÒ Ö ÙÐØ ÇÙÖ Ý ØÑ ÓÒ Ø Ö Ó Ð Ð ÔÖØÐ ÓÒ Ò ØÓ ÔÐÒ Ò ÙØ ØÓ ÑÒØ Ð Û ÙÑ ØÓ ÓÑÓÒÓÙ Ó Ö º Ù ÙÐ ¾

6 ÓÖØÓÓÒÐ ØÓ Ø ÔÐÒ Ò Û Ø ÔÖØÐ ÑÓÚ Ó Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ÒÓÒÞÖÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ø ØÖ ÓÒµ Û Ó Ø ÓÖÑ Üµ µöº Ï ÙÑ ØØ ÑÓÓØ Ò ÒØÚº Ì ÓØ ØÖÒ ÚÖ ÑÒØ ÚØÓÖ ÔÓØÒØРܵ Ò µ Ó µµ µº Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ð Ð ÀÑÐØÓÒÒ ÙÒØÓÒ Ò ÔÓÐÖ ÓÓÖÒØ µ Ö Ðµ ¾ ¾ ¾ Ð Ö µ ¾ ºµ ÛÖ Ü Ü µ Ø ÖÐ ÚÐÓØÝ ÒÐ Ü Ô ¾ Ü ¾ Ô Ø ÒÓÒÐ ÒÙÐÖ ÑÓÑÒØÙѺ Ì ÀÑÐØÓÒ ÕÙØÓÒ ÓÖ Ö Ò Ö Ö Ø Ì ÀÑÐØÓÒ ÕÙØÓÒ ÓÖ Ò Ð Ö Ò Ø Ö Ð Ö Ð Ø Ð Ö ÄØ Ù ÒØÖÓÙ Ø ØÖÒ ÚÖ ÚÐÓØÝ Ð Ö Ø Ö Ø Ð Ö Ð Ö Ð µ Ö ¾ µ ¼ µ Ø Ö Û ÓÝ Ø ÕÙØÓÒ ºµ ºµ ºµ ºµ ËÒ Ò ºµ Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ø Ø ÒÖÝ ÓÒ ÖÚ ØØ ÓÒ ÚÒ ØÖØÓÖÝ ÓÒ ¾ ص ¾ ص ¾ º¼µ º¾º Ò ØØÖØÚ ÄÖÒÒ ÑÒÓÐ Ï ÛÐÐ ÒÓÛ Ù ÚÖÓÙ Ö ÙÐØ ÓØÒ Ò Ø Ð Ð ÖÑÛÓÖº ÔÖØ ÖÓÑ ØÖ ÓÛÒ ÒØÖÒ ÒØÖ Ø ØÝ ÖÚ ÑÓØÚØÓÒ ÓÖ ÓÙÖ ÑÒ Ö ÙÐØ Ò ÕÙÒØÙÑ ÑÒ ÌÓÖÑ º ÐÓÛµº Ò Ø ÜØÒ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ô Ò ÓÒ Ö Ø ÙÒØÓÒ Ü Ø Öµ ؼ Ö¼ ¾ Ì Ü µ Ö Ðµ Ü ¾ е Ï ÒØÖÓÙ ÝÑÔÐØ ÓÖÑ ÓÒ Ì ÚÒ Ý Ü Ø Ð Ö Ø

7 Ï ÓÒ ØÖÙØ ÓÐÙØÓÒ Ë Ò ÓÒ µ ØÓ Ø ÕÙØÓÒ Ü Ö˵ ¼ Û ÒÓØÒ ÙØ Ø ÀÑÐØÓÒ¹ÂÓ ÕÙØÓÒ ËØÓÒ ¾ ÓÖ ØÐ µ Ø Ë Ö Ö Ë Ëµ¼ ÓÒ Ö Ø ÓØ ÄÖÒÒ ÑÒÓÐ Ä Þ Ü µ Ü ¾ ÖË Ì ÌÒ Ä ÒÚÖÒØ ÙÒÖ Ø ÓÛ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Û ÛÒ Ö ØÖØ ØÓ Ä Ò ÛÖØØÒ Ö Ø ÖË Ø Ö µ Ø Ö Ö Ë Ø Ö µ µ ºµ ÛØ Ø ÑÓÑÒØ Ø ÝÒ ÖË Ó ÓÙÖ µº ÁØ ÒØÙÖÐ ØÓ ÓÛ ÐÓ ÐÝ Ò ÓÖØ ÓÖÒØÒ Ó«Ä ÔÔÖÓÜÑØ Ý ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÕÙØÓÒ ºµº Ï ÓÛ Ò ËØÓÒ ¾ ØØ Ä ØØÖØÚ ÓÖÐÐ ÒÖ ÓÚ ÖØÒ ØÖ ÓÐ º ÅÓÖ ÔÖ ÐÝ ÙÑ ØØ Ö Ðµ ÓÐÙØÓÒ ÓÖ Ø ÝÑÓÐ ÛØ ÒÖÝ Û Ü Ø ÓÖ ÐÐ Ø ¼º ÌÒ ÓÖ ÒÝ Æ ¼ Ø ÕÙÒØØ Ø Ë Ö Ë Ð ËµÖ Ö ÐÐ Ç Ø Æ µ Ø º ÀÖ Ò ÒÓÖØ Ø ÑÒ Ø º ÚÒ ØÓÙ ºµ ÑÝ Ñ ÓÑÛØ ÓÑÔÐØ Ø Ö Ø ÐÒ Û ÓØÒ Ò ËØÓÒ ¾ ØØ Øµ ØÖØÐÝ ÒÖ Ò Ò ÖÓÛ ÐÓÖØÑÐÐÝ Ò ØѺ Ì ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓÒ Ö Ø ÖÙ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÒÐ Ö µ Ö Ø µµ Ò ÚÒØÙÐÐÝ ÔÖÓÚ ØØ ÐÒ Ö µ Ê µ º¾µ ÛÖ µ ÔÓ ØÚ ÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ò Ê ¾¹ÔÖÓ Ò º ÅÓÖÓÚÖ µ ² ¼ ÛÒ ² Ò ÓÒ Ò ÔÖÓÚ ØØ µ Ô ¾ ÔÔÖÓ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ ÛÒ ÒÖ ØÓ Ò ÒØݺ ÏØ Ê µê µ ÒÔÒÒØ Ó º¾µ Ø ÕÙØÓÒ ÓÖ Ø Ó¹ÐÐ ÐÓÖØÑ ÔÖк Ò ÜÑÔÐ Ó ØÝÔÐ ÒØÖÐ ÙÖÚ Ö Ø Ò ÓÖ Ø ÙÐÐ ÀÑÐØÓÒÒ ÚØÓÖ Ð Ò ØÒ ÔÖÓØ ØÓ Ø ÖØÒÙÐÖ ÓÒ ÙÖØÓÒ Ô ÚÒ ÐÓÛº 100 b= 4.8 2sin, E=12.5, (u,v)=position v(t) u(t)

8 º¾º¾ Ð Ð ÓÑÔÖ ÓÒ ÝÒÑ Ò ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ ÅÓØÚØ Ý Ø ÓÚ ÓÒ ÖØÓÒ Û ÒØÖÓÙ Ö Ë ¾ Ð Ë Ö ¾ ¾ ¾ ¾ Ü µ º µ ÁØ Ý ØÓ ØØ Ø ÀÑÐØÓÒ ÕÙØÓÒ ÓÖ Öµ ÓØÒ ÖÓÑ ÓÒ ÛØ Ø Ý ØÑ Ò ºµº ÅÓÖÓÚÖ Ø ÝÒÑ Ó Ò ÓÒ ÓÒ Ä Ò ÖÐй Ò Ø Ö ÙÐØ Ó ÄÑÑ º ÑÒØÓÒ ÓÚ Ø ÝÒÑ ÒÖØ Ý ÓÙÐ ÔÔÖÓÜÑØ Ø ÖÐ ÓÒº ÌÓ Ü ÒÓØØÓÒ ÒÓØ Ý Õ Ø ØµÐ Øµµ Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØ Ý Ø ÓÛ ÒÖØ Ý ÒÓØ ÛØ Î Ø Ò Ø Î Ø Ö Õ µ Ú Ø Õ Ø µº Ì ÓÛ ÒÖØ Ý ÒÓØ Ý Î Ø Ò Î Ø Ö µ µ µð µµ Ö Øµ ص صРصµ Ú Ø Ð Ð ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ØÖÙ ÝÒÑ º ÄØ Ï Ø Î Ø ÒÓØ Ø ÒÚÖ ÓÛ ÜÔÐØÐÝ ÛÖØÒ Ø ÕÙØÓÒ ÓÖ Î Ø ÜØ Ø Üµ Ø ÕÙØÓÒ ÓÖ Ï Ø Ö Þ Ø Þµ ÛÖ Þ µ Î Ø Üµ Ò Ï Ø Þ µµ Þ Øµ ܵº Ì ÓÚÓÙ ÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Ï Ø ØØ Ø Ú Ø ÒØÐ ÓÒØÓÒ Ù Ò ÓÑÔÙØÒ Î Ø º Ð Ð ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ ÛÓÙÐ Ø Ü ØÒ Ó Å ÐÑ Ø Ï Ø Æ Î Ø ºµ Ò Ø ÐÑØ ÖÔÖ ÒØ Ø ÒØÐ Ø ÓÒ ÓÙÐ ÔÙØ ÒØÓ Ø ÝÒÑ Î Ø ÒÖØ Ý Ò ÓÖÖ ØÓ ØÓÓÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ ÒÝ ØÖÙ ÓÖØ Î Ø º ÐØÓÙ Û Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ Ø Ü ØÒ Ó Ø ÓÚ ÐÑØ Û Ó ÔÖÓÚ ÓÖ ÒÖ ÐÖÖ ØÒ Ø Ü ØÒ Ó Å ÐÑ Ø Ï Ø Æ Î Ø ºµ ÛÖ ÔÖÓØ ÓÒ Ø ÓÒ ÙÖØÓÒ Ô Ó Öµ³ º ÆÓØ ÓÖ Ø ÓÛ Î Ø ØØ Ø ÕÙØÓÒ ÓÖ Ø ÓÒ ÙÖØÓÒ Ô ÔÖØ Ú Ø Ò ºµ Ö ÓÑÔÐØÐÝ ÓÙÔÐ ÖÓÑ Ø ÑÓÑÒØ Õ Ø Ò ØØ Ï Ø ÓÒ ÕÙÒØÐÝ ÒÓÝ Ø Ñ ÔÖÓÔÖØݺ ÁÒ Ø ÒÓØÒ Ø ÒÚÖ Ó Ú Ø Ý Û Ø Û ÓØÒ Û Ø Ï Ø ÑÔÐÝÒ Ø ÖØ Ò Ó ºµº Ï ÒÓØ Ý Ö µ Ø ÐÑØ Ò ºµ Ò ÐÐ Ø ÒØÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÖÙ Ò ÒÐ Ö ÔØÚÐݺ ÁÒØÙØÚÐÝ ÛÒ ÔÙØ ÒØÓ Ø ÖØ ÓÛ Ú Ø Ø ÐÑØ ÔÖÓÚ Ù ÛØ ÓÓ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ó Ø ÓÒ ÙÖØÓÒ Ô ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ØÖÙ ÓÖØ Ø ØÑ Øº Ë ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º ÓÖ ØÐ º º ÉÙÒØÙÑ ÑÒ ÔÖÐÑÒÖ Ò ÑÒ Ö ÙÐØ ÅÓØÚØ Ý Ø Ð Ð ÓÙÒØÖÔÖØ ÛÓÓ ÑÒØ ÚØÓÖ ÔÓØÒØÐ Û ÒÓØ Ü Öµµ ܵ Ò Ó µ µñ Öµ ¾ Ê ¾ µ ºµ

9 ÛÖ ¼ Ñ ÑÓÓØ ÙعӫÙÒØÓÒ ÕÙÐ ØÓ ÞÖÓ Ö Ò ÕÙÐ ØÓ ÓÒ Ö º ÆÓØ ØØ ÓÑÓÒÓÙ Ó Ö ÞÖÓ ÓÙØ Ø ÙÒØ ÛÐ Ø ¾ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÑÒØ Ð ÓÑÓÒÓÙ Ó Ö º Ì Ð Ð ÀÑÐØÓÒÒ ÖÓÑ ºµ ÒÓÛ ÓÑ Ò ÓÔÖØÓÖ À ¾ Ô µ¾ ¾ Ô¾ Ôµ ¾ Ô ¾ ¾ Ö ¾ ¾Ö Ö Ä ¾ Ö ¾ Ѿ ¾ Ñ Öµ µ ¾ ºµ Û ÒØÐÐÝ Ð¹ÓÒØ ÓÒ ¼ Ê ¾ µ ÛØ Ø ÓÑÒ À ¾ Ê ¾ µ Û ÒÓØ Ø ÒÙÐÖ ÑÓÑÒØÙÑ Ä µº Ï ÛÐÐ ÓØÒ ÒØÝ Ä ¾ Ê ¾ µûøä ¾ Ê Ìµ ØÖÓÙ Ø ÙÒØÖÝ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ä ¾ Ê ¾ µ Öµ Ö ¾ Öµ ¾ Ä ¾ Ê Ìµ ºµ Ò ÓÔÖØÓÖ ÓÒ Ä ¾ Ê Ìµ Ø ÀÑÐØÓÒÒ À Ø Ø ÓÖÑ À ¾ ¾ Ö ¾ Ö ¾ ¾ Ö Ñ Öµ µ ¾ ºµ Ï ÛÐÐ ØØ ØÖ Ò Ý ÅÓÙÖÖ ØÑØ ÛØ Ø ÒÖØÓÖ Ó ÐØÓÒ ¾ Ô Ü Ü Ôµ ÓÒÙØ ÓÔÖØÓÖ À À ¾ µ¾ à º¾¼µ ÛØ Ã Ò ÖÐØÚÐÝ ÓÑÔØ ØÓ À ¾º¾µ ÓÖ Ø Ð Ð ÓÙÒØÖÔÖغ ÁÒ ØÖ Ý ÓÑÔÙØØÓÒ ÑÔÐÓÝÒ ÔÓÐÖ ÓÓÖÒØ ÓÒ ÓØÒ Ô Ô Ü Ô Ü Ô Ô µ ÛÖ Üµ Ò µ Ó µµ µöñ ¼ Öµ ÑÓÓØ Ò ÓÑÔØÐÝ ÙÔÔÓÖغ ÌÒ À Ô ¾ ¾µÔ µ ¾µ µ Ô À µ ¾ ¾ µ ¾ À µ ¾ ¾ º¾µ ÌÙ Û ÓØÒ º¾¼µº Ì ÓÑÔÙØØÓÒ ÒØ ØØ ÓÚ ÑÜ ¾ ¾ ØÒ Ö ÓÑÛØ ¹ Ö Ù Ø ØÝ Ö Ò Ø Ð Ð ¾º¾µµº Ï ÛÐÐ Ò ËØÓÒ ØØ ¼ ÒÓØ ÓÒ ØÒØ Û Ò Ó ÐÓÛ ÓÛÒ ØÓ Ø ÖØÐ ÒÖÝ Ý Ù Ò ÑÓÖ ÒÚÓÐÚ ÓÒÙØ ÓÔÖØÓÖ ÒÓØ ØÓÙ ØØ ÛÒ ÓÒ ØÒØ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º¼µº ÓÖ Ø Ð Ð ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÓÒÙØ ÓÔÖØÓÖ ¾º µº

10 ÀÒ ÓÖÒ ØÓ ÅÓÙÖÖ Å µ Ø ÒØÖÚÐ µ Ù Ø Ó Ø Ó¹ ÐÙØÐÝ ÓÒØÒÙÓÙ ÔØÖÙÑ Ò Ó ÒÓØ ÓÒØÒ ÒÙÐÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÔØÖÙѺ ÈÓ ¹ Ð Ñ ÒÚÐÙ Ò Ø ÒØÖÚÐ Ö ÖØ Ò ÑÝ Ø ÑÓ Ø ÙÑÙÐØ Ø º Ï ÒØÖÓÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÝÒÑ ÖÓÙÐÝ ÒÖØ Ý Ø ÕÙÒØÞØÓÒ Ó Ø ÝÑÓÐ Ó º µº ÑÐÖ ÔÔÖÓÜÑØ ÝÒÑ Û Ù Ò À¹Ë º Ì ØÝÔ Ó ÝÒÑ ÑÓØÚØ Ý ÖÐØ ÓÒ ÒØÖÓÙ Ý Ú µ Ð Ó ¹ Ò Ê¹ º Ï Ò Ò ÑÐÝ Ó ÓÑØÖ Ý ºµ Ò ºµµ Ä ¾ µ ̵ Í ¼ ص ¾ Ä ¾ Ê Ìµ Ø Í ¼ ص Öµ Ë ØÖµ  ¾ Ø Öµ Ø Ëµ Û Ø Öµµ Ø Öµµ º¾¾µ ÛÖ Â Ø Ø ÂÓÒ ØÖÑÒÒØ Ö Ò ÖÓÑ Ø ÚÖÓÙ Ò Ó ÚÖÐ Û Ñ Í ¼ ص Ò ÓÑØÖݺ ÏØ Ø ÓÑÔÖ ÓÒ ÝÒÑ Û Ú Ü ØÒ Ó Ø ÖØ ÛÚ ÓÔÖØÓÖ ¹ ÒÓØ Ý Å µ Ò ÓÑÔÐØÒ Ø ÖÑÖ ØÖ Ø ØØÑÒØ Ó ÌÓÖÑ º¾ ÓÖ ÑÓÖ ÒÖÐ Ö ÙÐØ ÒÐÙÒ ÓÖعÖÒ ÔÖØÙÖØÓÒ µ ÌÓÖÑ ºº ÒÓØ Ý À µò ÔÔ Àµ ÀµÄ ¾ Ê Ìµ ÌÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐÑØ Ü Ø Ò Ò ÙÒØÖÝ ÓÔÖØÓÖ Û Ö ÑÙØÙÐÐÝ ÒÚÖ Å ÐÑ Ø ØÀ Í ¼ ص Ä ¾ µ ̵ À Å ÐÑ Ø Í ¼ ص ØÀ À Ä ¾ µ ̵ Ï Ú Ø Ü ØÒ Ó Ø ÝÑÔØÓØ Ó ÖÚÐ Ò ÓÒ À Ö Ö ÐÑ Ø ØÀ Å Ö Ø µµ ØÀ Ö ÐÑ Ø ØÀ Å Ø µ ØÀ º¾ µ ºµµ º¾µ ÛÖ Ø ÒÓØØÓÒ Å µ Ò ÑÙÐØÔÐØÓÒ ÓÔÖØÓÖ Ò Ö ÐÑ ÑÒ ØÖÓÒ Ö ÓÐÚÒØ ÐÑغ Ì ÓÔÖØÓÖ Ò ÜÔÖ Ò ØÖÑ Ó Ø ÛÚ ÓÔÖØÓÖ Ó ÌÓÖÑ º ØÝ ÖÔÖ ÒØ ÕÙÒØÙÑ ÒÐÓ Ó Ø Ð Ð ÝÑÔØÓØ ÖÙ Ò ÒÐ Ö Ò Ù ÔÖÚÓÙ Ðݺ ÓÖ ØÐ ÌÓÖÑ º¾º ÁÒ Ø ÛÖ ¼ Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Û Ú Ø Ö ÙÐØ ¾ ¾Ò º¾ µ Ò º¾µ º Ø ÅÐÐÖ¹ËÑÓÒ Ö ÙÐØ Ò Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖ Í ¼ ص Ö Í ¼ ص Öµ ÜÔ Ö¾ ¾Ø ¾ Ø ¾ Ö Ö Ø ¾ Ö ¾ ¾Ø ¾ ¾ ¾ Ø Ö ÐÒ Øµ ÅÓÖÓÚÖ Ò Ø Ø ØÖÑ Ê µ Ò º¾µ Ò ÓÒ ØÒØ Ò º º¾µ

11 ÀÙÖ ØÐÐÝ ÓÙÖ ÓÑÔÖ ÓÒ ÝÒÑ ÑÓÚ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó Ò ÒØÐ ØØ Ó ÙÆÒØÐÝ ÒÖÝ ÐÓÒ Ø ÒØÖÐ ÙÖÚ Ó ºµ Û Ö ÔÖÐ ÑÓÚÒ ÓÙÒØÖ¹ÐÓÛ ØÓ Ò ÒØÝ ÛØ Ø ÖÙ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø Ò Ø ÒÐ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ ÐÒ Ø º º¾µ Ð Ó ºµ Ò ºµµº ÐÖÐÝ Ø ÔØÙÖ ÓÒ ÖÑ Ý º¾µ Ò Ø ÓÒ ØÒØ ºµ ÝÑÔØÓØ ÓÑÔÐØÒ ÑÒ ØØ ÒÝ ØØ ÛØ ÒÓÙ ÒÖÝ Ò ØÓÙØ Ó ÝÑÔØÓØÐÐÝ Ò Øѵ ÙÔÖÔÓ ØÓÒ Ó ØÖÒ ÐØ ÐÓÒ Ø ÐÓÖØÑ ÔÖÐ º º Ù ÓÚÖÒ Ó Ø ÛÚ ÓÔÖØÓÖ Ò ÙÒØÖØÝ Ó Ø Ë¹ÑØÖÜ Í Ò Ò ÖÙÑÒØ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ Û Ð ØÓ ÓÙÖ ÓÙØÓÒ ÛÚ ÓÔÖØÓÖ º¾ µµ Û Ò Ð Ó Ú Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÝÒÑ Ø ÒØÚ ØÑ ËØÓÒ ÓÖ ØÐ µ Ò ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ò ÓÑ ÒÓÑÒ ÛÚ ÓÔÖØÓÖ ÒÓØ Ý Å Ò Å µº ÁØ Ò ÓÛÒ ØØ Å ÑÔ ÙÒØÖÐÝ Ä ¾ µ ̵ ÓÒØÓ À Ò Å Ø ÒÚÖ º Ì ÒÓÒ¹ØÖÚÐ Ø ØØ Ò ØÓ ÓÛÒ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾µ ØØ Ø ÓÖ ÒØÚ ØÑ Ø Ñ ØØ ÓÖ ÔÓ ØÚ ØÑ º ÇÒ ÑØ Ð ØØ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ØÑ ÖÚÖ Ð ÒÚÖÒº ÙØ Ø Ó ÒÓØ Ñ ØÓº ÁÒ Ø ØÑ ÒÚÖÒ «ÖÒØ ÛØ ÑÒØ Ðº Á Ø ØÑ ÖÚÖ ÓÖØ Ü Ö Øµ Ü Øµ ØÒ Ø ØÑ ÖÚÖ ÚÐÓØÝ Ú Ö Øµ Ü Ö Øµ Ü Øµº Á Ø ÓÖ ÚÒ ÓÒÐÝ Ý ÐÖ ÔÓØÒØÐ ØÒ Ü Ö Ú Ö µ Ø Ý ÆÛØÓÒ³ ÕÙØÓÒ º ÙØ ØÖ ÑÒØ Ð Üµ Ø Ð Ó Ò ØÓ Ò ØÓ Üµº ÀÒ Ø Ë¹ÑØÖÜ Ò Å Å ÙÒØÖÝ ÓÒ Ä ¾ µ ̵º ÇÙÖ ÛÚ ÓÔÖØÓÖ Ú ÑÔÐ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÐÛ ÙÒÖ ØÑ ÒÔÒÒØ Ù ØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒº Á Ö À À Ò Ë Ë ØÒ Å Å ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ø Ë¹ÑØÖÜ Ù ÒÚÖÒغ ÁÒ Ø Ù Û Ù Ö ØÖ ÒÓ ÝÑÔØÓØ ÑÓÑÒØÙÑ Ò Û ÓÒØÙÖ ØØ ØÖ Ó ÒÓØ Ü Ø Ù ÛÖ Ò ÝÑÔØÓØ ÑÓÑÒØÙÑ Ü Ø º Ì ÛÓÙÐ ÑÒ ØØ ÒÓ ÑÓÑÒØÙÑ ÔÖ ÖÚÒ ÔÔÖÓÜÑØ ÝÒÑ ÚÐк Ì ÔÖØÐÐÝ ÑÓ¹ ØÚØ ÓÙÖ Ó Ó ÔÔÖÓÜÑØ ÝÒÑ º¾¾µ Û ÒÓØ ÑÓÑÒØÙÑ ÔÖ ÖÚÒº ÓÖ ÓÑÔÖØÚ Ù ÓÒ Ó ÚÖÓÙ ØÝÔ Ó ÛÚ ÓÔÖØÓÖ Ù Ò À Á¹Ã Ò ¹ º

12 ¾ Ð Ð ÑÒ Ø ÐÓÐÐÝ ØØÖØÒ ÔÖ¹ Ó ÓÖØ ÇÙÖ ÑÒ ÒØÖ Ø Ò Ø ØÓÒ ØÓ ØÖÑÒ Ø Ó ÐÐ ØØÖÒ ÒÖ Ò ØÓ ØÙÝ Ø ÐÓÒ ØÑ ÚÓÖ Ó ÒÝ Ð Ð ÓÖØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ù Ò ÒÖݺ Ï ÛÐÐ ØØ ÑÜ ¾ ¾ ØÖ ÓÐ ÓÚ Û ØÒ Ö ÑÔÐÖ ÛÐ ÐÓÛ Ø ØÝ Ö ÑÓÖ ÓÑÔÐغ Ï ÙÑ ØØ Ø ÓÖØ ØÝ ÛÝ ÖÓÑ Ø ÓÖÒ Ø ÐÐ ÔÓ ØÚ ØÑ ºº Ö Øµ ¼ ÓÖ Ø ¼º Ï ÙÑ ØØ ¼ Ò Ø ØÓÒ Û Ø Ø ÑÒØ Ð Üµ µö ÓÖ ÐÐ Ü ¼ º ËÙ ØÓÒ º¾º ÄØ Ù Ö Ø ÒÓØ ØØ Û ÐÛÝ Ú ÑÜÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒ Ò ÑÑØ ÓÒ ÕÙÒ Ó ÒÖÝ ÓÒ ÖÚØÓÒ º¼µ Û Ú Ö Ô ¾ Ò ÝÐ ÖØ Ô ¾ Ø Ì ¾ºµ ¾º Ð ØÓ Ò Ý Ð Ð ÅÓÙÖÖ ØÑØ ÆÜØ Û ÐÐ ÓÛ ØØ ØÒ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ó Ø ÔÖØÐ ÐÚ Ø ÓÖÒ ÙØ Û Ð Ó Ú ÔÓ ØÚ ÐÓÛÖ ÓÙÒ ÓÖ Ø ÚÐÓØݺ ÅÓÖ ÔÖ ÐÝ Û ÓÛ ØØ Ö Øµ ص ¼ ¼Ø ÙÆÒØÐÝ ÐÖ ¾ºµµº ÌÓ Ú ØØ ÓÑÔÙØ Ø ØÑ ÖÚØÚ ÓÖ Ù Ò ºµß º¼µ Ò Ø Ø Öµ Ö ¾ µ ¾ ¾ ¾ ØÖ ÒØÖØÓÒ Û ÓØÒ Öµ ص Öµ Ø ¼ µ µ Ø Ø ¼ µ ¾ ¾ ¾º¾µ Û Ð ØÓ Ø ÓÒÐÙ ÓÒ ØØ ÓÖ ÙÆÒØÐÝ ÐÖ Ø Û ÑÙ Ø Ú Ø Ð Ø Øµ ¼º ÃÒÓÛÒ Ø Ò Ó Û Ò ÜÔÖ Ø Ô ¾ ¾ Ò ÒØÖÓÙ Ø Ò ºµ ÓØÒÒ ÓÖ Ø ØÖÒ ÚÖ ÚÐÓØÝ Ø Ô ¾ ¾ Ö Ï Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐÓÐÞØÓÒ Ø ÐÖ ØÑ ¾º µ ÄÑÑ ¾ºº Ü ¼ ÑÒ ÑÜ º ÌÒ ÓÖ ÚÖÝ ØÖØÓÖÝ Ó ÒÖÝ ØÖ Ü Ø Ì ¼ ÙÆÒØÐÝ ÐÖ Ù ØØ Øµ ¾ ÑÒ ÑÜ Ø Ì ÈÖÓÓº Ï ÐÖÝ ÒÓÛ ØØ ÓÖ Ø ÐÖ ÒÓÙ Ø ÖÐ ÚÐÓØÝ ÒÓÒÞÖÓ Ò Øµ Ô ¾ ÓÖ ÚÖÝ Ø Ì º Ü ¼ Ò ÙÑ ØØ ØÖ Ì µ ¾ ÑÜ Ô Ô ¾µ ÓÖ Ì µ ¾ ¾ÑÒ µº Ï Ö Ø ÔÖÓÚ ØØ ØÖ Ü Ø

13 Ì ¾ Ì Ù ØØ Ì ¾ µ ¾ ÑÒ ÑÜ º ÁÒ Û ÙÑ Ø ÓÒØÖÖÝ Ø ÑÒ ØØ ØÖ Øµ ÑÜ ÓÖ Øµ ÑÒ ÓÖ ÚÖÝ Ø Ì º ÁÒ Ø Ö Ø ØÙØÓÒ ¾º µ ÑÔÐ ØØ Øµ Ö Ò Ò Ø Øµ Ô ¾ ¾ Ì µ Ø Ì Ö ÛÐ Ò Ø ÓÒ ØÙØÓÒ ¾º µ ÑÔÐ ØØ Øµ ÒÖ Ò Ò Û Ò Å Ø ÑÜÑÙÑ ØÛÒ ¾ Ì µ Ò ÑÒ µ ¾ ØÒ Ø Øµ Ô ¾ Å Ö Ø Ì Í Ò ¾ºµ Û ØØ Ò ÓØ Ø ÚÖØÓÒ Ò ÐÓÖØÑ Ò Ø Ó ÒÒÓØ ÓÙÒº ÌÙ Ò ÒÝ Û Ò Ò Ì ¾ ÛØ Ì ¾ µ ¾ ÑÒ ÑÜ º ÄØ Ù ÔÖÓÚ ØØ Øµ ÛÐÐ ØÝ Ò Ø Ñ ÐÓ ÒØÖÚÐ ÓÖ ÐÐ ØÑ Ø Ì ¾ º ÙÑ ÓÒ Ø ÓÒØÖÖÝ ØØ ØÖ Ü Ø Ì Ì ¾ Ù ØØ Ì µ ÑÜ º ÌÒ Ø ÒØÖÑØ ÚÐÙ ØÓÖÑ Ú ÜØÐÝ ÓÒ ÔÓÒØ Ì ¾ Ì ¾ Ì µ ÛÖ Ì µ ÑÜ ÑÜ Øµ Ì ØÌ Ì ÑÒ ÚÐÙ ØÓÖÑ ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ü ØÒ Ó ¾ Ì Ì µ ÛÖ µ ¼ Ø Û ÓÒØÖØ ¾º µ Û Ý ØØ µ Ø Ñ Ò µ ¼º Ø ÁÒ ÑÐÖ ÛÝ ÓÒ ÔÖÓÚ ØØ Øµ ÒÒÓØ ÓÑ Ð ØÒ ÑÒ ÓÖ ÒÝ Ø Ì ¾ Ò Û Ö ÓÒº Ï ÑÝÒÓÛ ÓÒÐÙ ØØ Û Ð ÓÚ ÑÒÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒ ØØ ÓÖ ÚÖÝ ÙÆÒØÐÝ ÑÐÐ ØÖ Ü Ø Ì Ì ÐÖ ÒÓÙ Ù ØØ ÖÑÑÖ ØØ Û ÑÔÓ Ø ÓÒØÓÒ µ ص Ô ¾ ¾ ص Ô ¾ ÑÜ µ ¾ Ø Ì ¾ºµ ÒÓØÖ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒ ÕÙÒ Ó ÄÑÑ ¾º ØØ Ø ØÖÒ ÚÖ ÚÐÓØÝ Øµ ÚÒØÙÐÐÝ ÛÐÐ ÔÓ ØÚº Í Ò Ø Ø Û ÑÝ ÜÔÖ Ø ØÑ ÚÖÐ ÖÓÑ Ø Ö Ø ÕÙØÓÒ Ò ºµ ÙÒØÓÒ Ó Ò ÒØÖÓÙ Ø Ò ¾º µ ÓØÒÒ ÓÒ ÕÙØÓÒ ÓÖ µ µ µ Ô ¾ ¾ µ ¼ ¼ ¼ µ Ô ¾ ¾ºµ µ ÅÓÖ ÒÖÐÐÝ ÑÓØÚØ Ý Ø ÓÒ ÖØÓÒ Û ØÖÒ ÓÖÑ ºµ Ò ºµ ÒØÓ Ý ØÑ Ó ÕÙØÓÒ ÛØ ÚÖÐ Ò ¼ ¾ ¾ ¾ ¼ µ ¾ Ô ¾ Ô ¾µ Ò ¼ µ ¾ ¼ Ô ¾µ ¼ ¾ºµ

14 ÆÓØ ØØ ¾ºµ ÖÚ ÙÒÖ Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ ¼ ÛÐ ÒÓ Ò ¹ ÙÑÔØÓÒ ÓÒ ÑÔÓ º ÐØÓÙ ¾ºµ Ú ÑÜÑÐ ÓÐÙØÓÒ ØØ Ö ÒÓØ ÐÓÐÐÝ Ò ÔÒÒ ÓÒ Ø ÒØÐ ÓÒØÓÒ µ Û ÐÐ ÓÒÐÝ ÒØÖ Ø Ò ÐÓÐÐÝ Ò Ò Ø ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ º Û ÛÐÐ ÓÖØÐÝ Ø ÓÚ Ý ØÑ ÑÝ ÑØ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÚÒ ÓÖ ÓÑ ÒÖ º ÐÖÐÝ Ø ÒÐ ÕÙØÓÒ Ô¾ ¾ ¼ µ ¾ Ô ¾ Ô ¾µ ¾ºµ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ¾ºµ Û ÓÒÐÝ ÓÒ Ö ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ ÛØ Ô ¾ ¾ ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚº ¾º¾ Ü ØÒ Ó ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ ÏØ Ø ØÒÒ ÝÔÓØ Ò ¼Û ÐÓÓ Ø ¾ºµ ÛØ Ø ÒØÐ ÒÐ ¼ Ó Ò ØÓ ÞÖÓº ÓÖ ÒÝ ¾ ¼ Ô ¾µ ÒÓØ Ý µ ØÑÜÑÐ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ ÛØ Ô ÒØÐ Ø ¼µº ÄÑÑ ¾º¾º ÓÖ ÚÖÝ ¾ ÑÒ ¾ Ô Ø ÑÜÑÐ ÓÐÙØÓÒ ÐÓÐ Ò ØÝ Ò Ø Ñ ÒØÖÚÐ ÓÖ ÐÐ ¾ Ê º ÈÖÓÓº Ï Ö ÓÒ Ò ÄÑÑ ¾ºº ÄØ Ù ÙÑ ÓÒ Ø ÓÒØÖÖÝ ØØ ØÖ Ü Ø ¼ Ù ØØ ØÖ ¼ µ ÑÒ ¾ ÓÖ µ Ô º ÒÓØ Ô Ý ¾ Ø ÐÖ Ø ÖÙÑÒØ Ò ¼ µ ÛÖ Û Ú ØØ ¾ µ ÑÒ ¾ ÓÖ Ö ÔØÚÐݵº ÌÒ ¾ºµ ÑÔÐ ØØ Üµ ¼ ¼µ µ ¾ Ü Û ÐÖÐÝ ÓÒØÖØ µ µ ¾ µº Ï ÑÝ ÒÓÛ ÓÒÐÙ ØØ Ø ÑÔÔÒ µ ÑÒ¾ Ô ÑÒ ¾ Ô µ ¾µ Ø Ð Ø ÓÒ Ü ÔÓÒØ ÓØÖ Ü Ø Ø Ð Ø ÓÒ ¾¹ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒº ÊÑÖº Ò ÒÐÝ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ Û ÓÖ ÓÛ ØØ ÓÖ ÒÝ Ó Ó ¾ ¼ ÑÒ Ò ¾ ¾ ÑÜ Ô ¾µ Û Ò Ú ØØ Ø ÒØÖÚÐ ¾ ÐØ ÒÚÖÒØ Ý Ø ÓÚ ÑÔÔÒ º ÁÒ Ø Ø ÒÜØ Ö ÙÐØ Ý ØÖ ÓÒÐÝ ÓÒ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ Û Ó ÒÓØ Ø ÓÙØ ÑÒ ÑÜ º ÅÓÖÓÚÖ ÐÐ ÓØÖ ÐÓÐ ÒÓÒ¹ÔÖÓµ ÓÐÙØÓÒ ÛÐÐ ÖÛÒ ØÓ Ø ÔÖÓ ÓÒº ÒÓØ Ý ÒÝ ¾¹ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø ÕÙØÓÒ ¾ºµ ÛØ Ø ÓÒØÓÒ µ ¾ ¼ Ô ¾µ Ò ¾ ¼ µº

15 ÄÑÑ ¾º º ÌÖ ÜØÐÝ ÓÒ Ù ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ÓÝ ÊÒ µ Á ÑÒ ÑÜ ÈÖÓÓº Ì Ü ØÒ Ó ÓÐÙØÓÒ ÛØ ÚÐÙ Ò Á ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø ÔÖÚÓÙ ÓÒ ÖØÓÒ º ÓÒ Ö ÒÝ ÓØÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø Ñ ÕÙØÓÒ Û ÑÝ ÒÓØ ÔÖÓµ ØÖØÒ Ø ¼µ ¾ ¼ Ô ¾µº ÙÑ ØØ ¼µ ¼µ ÓØÖÛ µ µ ÚÖÝÛÖº Ô Ô Á µ ¾ µ ¾ Ò ¾ ¾ µ ØÒ ÒØÖÓÙ º ËÒ ÕÙØÓÒ ¾ºµ Ò ÖÛÖØØÒ Ô ¾ ¾ µ µ µ ¾ºµ Û Ø ¾ºµ ÆÓØ ØØ Û Ù Ø ÒÖÝ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓØÒ Ø ÓÒ ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ º ÌÒ Ý ÒØÖØÓÒ Û Ø ÆÜØ Ù Ò Ø ÓÙÒ Ò ÓÒÐÙ ØØ µ ¼µ ÜÔ µ ¼ Ô ¾ Ô ¾ ÑÜ ¾ ¾ Ô ¾ µ ¼µ ÜÔ µ ÐÑ µ µ ¼ µ ¼µ µ ¼ ¾º¼µ ¾ºµ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø ÛÐÐ ÔÖÓÚ Ø ÐÑѺ ÁÒ ØÖ ÛÖ «ÖÒØ ÔÖÓ ÓÖØ Û ÛÓÙÐ Ú Ò Ø ÛÓÙÐ ÓÒØÖØ ¾ºµº ¾Òµ ¾Òµ ¼µ ¼µ ¼ Ò ¾ Æ ¾

16 ¾º ÈÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÐÓÛ Ì Ø Ö Ø ÔÐ ÛÖ Û Ö ÓÒ ØÓ ÐÐÓÛ ØÓ Ó ÐÓÛ º Ö Ø Û ÔÖÓÚ ØØ ØÖ Ü Ø ¾ ÑÒ ¾ ¾ Ù ØØ ¾ºµ ÑØ ÐÓÐ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÚÖÝ º Á ÒÓØ ÓÒ ØÒØ ØÒ Û ÓÛ ØØ ¾ ÑÒ ¾ ¾ µº Ü ¼ ¼ Ò ÓÒ Ö ¾ºµ ÛØ Ø ÒÓØØÓÒ ÜØÒ ØÓ ÒÐÙ Ø ÒÖÝ Ò ÒØÐ ÚÐÙ Ó ¼ µ µ Ô¾ ¼ ¾ ¼ µ ¼ ¼µ ¾ Ô ¾¼ Ô ¾ ¼ µ ¾º¾µ ÓÖ ÕÙÚÐÒØÐÝ ¼ µ ¼ µ Ô¾ ¼ ¾ ¼ µµ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ºº ÙÑ ØØ ÓÖ ÓÑ ¼ ¼ Ø ÕÙØÓÒ ¾º¾µ ÑØ ÐÓÐ Ò ¾¹ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÒÓØ Ý ¼ º ÌÒ Ø Ø Õ Ò ¾ ¼ ¾ ¼ µ ÑÒ ¼ ¾º µ Á Ò ØÓÒ Û Ú Á ¼ ¼ µ ¾ ¼ ¼ Õ¾ ¼ ¾¼ ³ ¼ ¾ºµ ØÒ ØÖ Ü Ø ¼ Ù ØØ ÓÖ ÚÖÝ ¾ ¼ ÓÐÙØÓÒ ÓÝÒ Á µ ¼ Ò ¾ºµº ¼ µ Û Ú ÔÖÓ ÈÖÓÓº ÓÖ ØÖØÒ Ø Ô ÔÖÓÓ ÐØ Ù ÜÔÐÒ Ø ÑÒÒ Ó ¾ºµº ÙÑÒ ØØ Û Ú Ò ¾ º ÓÒ Ö Ø ÒØÐ ÚÐÙ ÔÖÓÐÑ Ø µ Ö Ø µ ¾ Ø µ Ö µ µµ Ö ¼µ ¾ºµ ÁØ Ý ØÓ ØØ Ø Ð Ø ÓÖ Ø ÐÓ ØÓ Ø ÓÚ Ý ØÑ ÑØ ÓÐÙØÓÒ Ö µ Û Ð Ó ÓÐÚ Ø ÀÑÐØÓÒ ÕÙØÓÒ ºµß ºµ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÖÐ ÓÖØ Ø ÒÖÝ º Ï ÒÓØ ØØ Ø ÓÚ Ý ØÑ Ú Ö Øµ Ö Øµµ ÜÔ Øµ ¼ µ ³µ³ ¾ºµ Ò Ø ÓÐÙØÓÒ ÐÓÐ ÊÒ µ ¼ µ Ò Ö Øµ ÒÖ Ò ÑÒ ØÖ ÓÑÔÐØ ÖÚÓÐÙØÓÒ ÖÓÙÒ Ø ÓÖÒ Ò Ô ØÓ Ò ÒØݺ ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÖÑÖ ØÓÙ ØØ Ö Øµ ÑÝ ÒÓØ ØÖØÐÝ ÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó ØÑ Ø Û Ø ÓÖ ÒÖ ÓÚ º

17 ÆÓÛ ÐØ Ù ØÖØ Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ÔÖÓÔÓ ØÓÒº Á ¼ ÔÖÓ Ò ØÒ Ø ÒÒÓØ ÕÙÐ Ô ¾ ¼ Ø ÒÝ ÔÓÒØ Ò ÓØÖÛ ÛÓÙÐ Ò ÜØÖÑÙÑ ÔÓÒØ Ò ØÙ ¼ ¼ µ µ Û ÓÒØÖØ ¼ ÚÖÝÛÖº Õ ÆÜØ ÐØ Ù ÓÛ ØØ ÑÒ º ÁÒ ÙÑ ØØ Ø ÑÒÑÙÑ Ó ¼ ¾ ¼ ¾ ¼ ØØÒ Ø ÓÑ ÔÓÒØ º ÌÒ ¼ µ ¼ µ ¼º Á ¼ µ ¼ ØÒ ¼ Ô Ô ¾ ¼ ¼ ÚÒ ÒØÐÐÝ Ò ¾¼ º ÇÚÓÙ ÐÝ ÑÒ Ò Ø º Á ¼ µ ¼ ØÒ ¼ µ¼øù ¼ µ µ Ò ¾º µ ÓÐÐÓÛ º ÆÜØ ÒÓØ Ý ¼ ¼ ¼µº ÒÖÐ Ö ÙÐØ Ò Çººº Ò ÙÖ Ø Ü ØÒ Ó Æ Æ ¾ ¼ Ù ØØ µ Ü Ø Ò ÑÓÓØ Ò ÐÐ ÖÙÑÒØ ÓÖ ¾ ¼ Æ ¼ Æ µ ¾ ¼ Æ ¾ ¼ Æ ¾ µ Ò ¾ ¼ ¾ º Ï ÒØÒ ØÓ ÔÔÐÝ Ø ÑÔÐØ ÙÒØÓÒ ØÓÖÑ ØÓ Ø ÕÙØÓÒ ¾µ «ÖÒØØÒ ¾º¾µ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Û Ø µ µ Ô µ ¾ ¾ Û Ý ÒØÖØÓÒ ÝÐ ¼ ¼ ¾µ ÜÔ Á ¼ ¼ µµ ÌÒ Ø ÑÔÐØ ÙÒØÓÒ ØÓÖÑ Ú ÑÓÓØ ÓÐÙØÓÒ µ ØÓ Ø ÕÙØÓÒ µ ¾µ µ Ò ÑÐÐ ÓÔÒ ÒØÖÚÐ ÒØÖ Ø ¼ º Ì ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ÓÒÐÙ Ý ÔÙØØÒ µ µµº ÓÖ ÚÖÝ ¼ ¼ ÒÓØ Ý È ¼ µ Ø ØØÑÒØ ØÖ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾º¾µ Ø ÝÒ ¾ºµº ÌÒ Ò ¼ ¼ È ¼ µ ØÖÙ Ò ¾ºµ ÄÑÑ ¾ºº ÓÖ ÚÖÝ ÐØ Ø ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ Ò ÐØ Ô ¾ ¾ ¼µº ÌÒ Ø Ø ÓÙÒ Á µ ¼ Ò ¾ºµº ÅÓÖÓÚÖ µ Ø ÙÒÕÙ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ Û Ø ¾ºµº ÈÖÓÓº Ì Ø ØØ Ø ¾ºµ Ò ØØ µ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ Ö ØÖÚÐ Û ÓÒÐÝ Ò ØÓ ÔÖÓÚ ØØ ØÖ Ö ÒÓ ÓØÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ Û Ð Ó Ø ¾ºµº ÙÑ ØØ µ Ù ÓÐÙØÓÒº Ö Ø ÒÒÓØ ØÖØÐÝ ÒØÚÙ Ò ØØ Õ ¾ºµ ÒÒÓØ ÙÐ Ðк ËÓÒ µ ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚ ØÒ Û Ò ÛÖØ ¾ ¾ Ò Ò Ø ¾ºµº ÏÒ Ý ÄÑÑ ¾º Û ÓÒÐÙ ØØ Ò º ÌÖ µ¼û Ú µ Ô ¾ Ò Ò Ø Ö Ø ÕÙØÓÒ Ó ¾ºµ Ð ØÓ µ Ô ¾ ÑÜ ¼º ÖÓÑ Ø ÔÖÓØÝ Ó µ Û ØÒ ÓÒÐÙ ØØ Ò Ø ÙÒØÓÒ ÒÒÓØ Ú ÞÖÓ º Ï Ú ÖÙ ØÓ Ø ÔÖÚÓÙ º ÀÓÛÚÖ Ø ÒÓØ ÝØ ÐÖ ÛØÖ Û Ò ÓÒ ØÖÙØ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ Û ÓÝ ¾ºµ ÓÖ ÐÐ ÒÖ Ò µº Ì ÕÙ ØÓÒ ÛÐÐ Ò ÛÖ ÓÖØÐݺ

18 ÙØ Ö Ø ÐØ Ù ÔÖÓÚ Û ÚÖÝ ÒØÖ ØÒ Ø ÓÙØ µº Ï ØÖØ ÛØ Ø ÒÖÝ ÔÒÒ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ºº ÄØ ¼ ¼ Ò ¼ Ò ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º ÓÝÒ Ð Ó ¾ºµµº ÒÓØ Ý µ Ø ÑÓÓØ Ò ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾º¾µ Ô ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º ÓÖ ÚÖÝ ¾ ¼ ¼ µº Ò ¾ ¾ ¼µº Ï ØÒ Ú Ò µ ¼ ¾ºµ ÙÔ ¾ µ ¼ Ò ¾ºµ Ò µ ¼ ¾º¾¼µ ÈÖÓÓº Ï ØÖØ ÛØ ÓÑ ÒÖÐ Ö ÙÐØ Û Ù Ò Ø ÔÖÓÓº ËÙÔÔÓ Ü Ê Ê ¾¹ÔÖÓ Ò Ø Ø ÕÙØÓÒ Ü ¼ µ µü µ µ ¾º¾µ ÛÖ Ò Ö ÓÒØÒÙÓÙ ¾¹ÔÖÓ Ò Ê ¾ ¼ µ ¼º Ì ÓÙÒÒ Ó Ü Ò Ø ÒØÖÐ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ò ÙÖ ØØ Ò ØÖ ØÒÖ ÓÑÔÙØØÓÒ Û Ø Ï Ò ÖÛÖØ ¾º¾µ Ò ÓÚÓÙ ÐÝ Ü µ ÐÑ Ê ¼ ³µ³ Ü µ ¼ ¼ µ Ê ¼ ¼ µ ¼ ¾º¾¾µ ¾º¾ µ ¾º¾µ ÆÓÛ ÐØ Ù ÔÖÓÚ Ø ÑÓÒÓØÓÒØÝ Ó Ò ¾ºµº «ÖÒØØ ¾º¾ µ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ò Ø µ ØÒ ÒØÖÓÙ Ø Ò ¾º¾µ ØÓ ÓØÒ µ µ µ ¾º¾µ Ê ¾ ÆÓØ ØØ ÓÖÒ ØÓ ¾ºµ Û Ú ØØ µ ¼º ÌÙ ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚ ¼ Ò Ø ÕÙØÓÒ Ø Ñ ÓÖÑ Ò ¾º¾µº ÁØ ÓÐÐÓÛ ÓÖÒ ØÓ ¾º¾¾µ ØØ ¼º Ì ÓÒÚØÝ Ò ¾ºµ ÓÛÒ Ù Ò Ø Ñ º ÏÖØ ¾ µ µ ¾ ¾ µ ¾ ¾ ¾º¾µ

19 ØÒ ÓÐØ ¾ ¾ ¾ µ µ ¾ µ ¾ ¾º¾µ «ÖÒØØ ¾º¾ µ ØÛ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ØÓ Ø ¾ ¾ µ Ò ÒØÖÓÙ Ø Ò ¾º¾µ ¾ µ ¾ µ ËÒ Û Ò Ú Ø ÒØÖÐ ÓÒØÓÒ ÓÒ ÛÐ ÒÓÛ ØÖØÐÝ ÒØÚ ¾º¾¾µ ÑÔÐ ¾ ¼ Ò Û Ö ÓÒº Ô ÒÐÐÝ ÐØÙ ÔÖÓÚ ¾º¾¼µº Í Ò ¾ ¾ Û Ú µ ¾ µ Ó Ø ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ Ü µ ¾ µ µ ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚº Ý ÖØ ÓÑÔÙØØÓÒ Û Ú Ù ¾º¾µµ Ü ¾ Ü Ò Ò ¼Û Ö ÓÒº Ï Ò ÒÓÛ ÐÑ Ø Ò Ó Ô Ò µ ÓÖÓÐÐÖÝ ¾ºº ÓÖ ÚÖÝ ØÖ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ µ Ô ¾ ¾ µ ØÓ ¾ºµ Û ÓÝ ¾ºµº ÅÓÖÓÚÖ ØÖ ÒÓ ÓØÖ ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØݺ ÈÖÓÓº ÙÑ ØÖ Ü Ø ¼ Ò ¼ ¾ º ËÒ Ø Ò ÑÙÑ Ó ØÒ ØÖ ÑÙ Ø Ü Ø ¾ Ó ØØ ¼ º ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ ÓÑ µ Ü Ø Ò Ø ¾ºµº ÌÒ Û Ò ÔÔÐÝ Ø ÐÓÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º Ò ÓÖÖ ØÓ ÓØÒ ÑÐÖ ÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÐØÐÝ ÐÖÖ ÒÖ º ÁÒ Ø Û ÐÑ ØØ Ø ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ò ÓÒØÒÙ ÙÔ ØÓ ¼ Ò ÒÒÓØ ØÓÔ ÓÖº ÁÒ ÙÑ ØÖ Ü Ø ¾ ¾ µ Ù ØØ Ø ÖÒ ÓÑÒ ÖÓÑ ØÓÔ Ø ¾ º Ï ÒÓÛ ØØ µ ÒÖ Ò ÙÒØÓÒ Ó ÓÒ ¾ µ Ò ÓÙÒ ÖÓÑ ÓÚ Ý Ô ¾ ¼ Ò ÑØ ÐÑØ ¾ µº Ï ÓÒÐÙ ØØ ¾ ÔÖÓ ÓÐÚ Ø ÒØÖÐ ÚÖ ÓÒ Ó ¾º¾µ ÕÛØ ¾ ¼µ ØÙ Ø º ÌÒ Ò ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ò ÒÓØ ØØ ÓÖÒ ØÓ ¾º µ Ø ÒÒÓØ ÞÖÓº ÀÒ ¾ Ò ¾ Ö ÑÓÓØ ÙÒØÓÒ Ó Û ÓÐÚ ¾ºµº ÌÒ ØÝ Ð Ó ÓÝ ¾ºµ Ù ¾º¾¼µ Ò ÙÖ ØØ ÒÖ Ò Ò Ø Ü º ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ø ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º Ò ÖÔØ Ø ¾ º ÀÒ Ó ÒÓØ ØÓÔ ØÖº ÌÙ Û ÑÙ Ø Ú ¼ ¾ Ò ØÖÓÖ µº ÆÓÛ ÐØ Ù ÔÖÓÚ Ø ÙÒÕÙÒ Ó Ù ÓÐÙØÓÒº ÙÑ ØØ µ ÒÓØÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ ÓÝÒ ¾ºµº ÌÒ Ù Ò Ø ÐÓÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ

20 ¾º ØÓØÖ ÛØ Ø ÑÓÒÓØÓÒØÝ Ò ¾º¾¼µ Û Ò ÙÒÕÙÐÝ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÓÐÙØÓÒ ÖÒ ÓÖÒØÒ ÖÓÑ Ò ÙÒØÓÒ Ó ÙÒØÐ Û Ö Ò ÒÖÝ ¼ ÛÖ Û ÒÓÛ ØØ ¼ ¼ Ù ØÓ ÄÑÑ ¾ºº ÓÒ ÛÖ ÖÓÑ ¼ Ù Ò Ø ÙÒÕÙÒ ÔÖØ Ó Ø ÑÔÐØ ÙÒØÓÒ ØÓÖÑ º Ø ÔÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º Û ÓÒÐÙ ØØ Ò Û Ö ÓÒº ÊÑÖº Ì ÓÚ ÙÒÕÙÒ ÔÖÓÓ ÛÓÖ ÓÒÐÝ ÓÖ ÓÐÙØÓÒ Û Û ÔÖÓÖ ÒÓÛ ÓÝ ¾ºµº Á Û ÖÓÔ ¾ºµ Ò ÓÖÓÐÐÖÝ ¾º ÙÒÕÙÒ ÒÓ ÐÓÒÖ ØÖÙ ËØÓÒ º Ï ÒÓÛ Ý ÒÓÛ ØØ ØÒ ÔÓ ØÚº ÖÓÑ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º Û ØØ ÒÓÒ¹ÒØÚ ÙØ ÒÓØ ÒØÐÐÝ ÞÖÓµ Û Ò ØÐÐ Ó ÐÓÛÖ Ò ÒÖÝ ÛØ ÓÙÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒº ÀÒ Û Ú Ö ÒÓØÖ ÒØÓÒ ÖÐØ ØÓ Ø ÒÖÝ ÓÖ Û Ò ÓÑ ÞÖÓ Ò ¼ ¼ Ò ¼ µ ¼ ¾º¾µ ÀÓÛÚÖ ÒØÚ ÓÒ ØÒØ ØÒ Ø Ý ØÓ ØØ º ÁÒ Ò Ø Û Ú ¼ ¼ ÒÔÒÒØ Ó Ò ¼ º ÅÓÖÓÚÖ ¼ Ô ¾ ¼ ¾ Ò Ø Ö ÙÐØ ÓÐÐÓÛ º ÅÓÖ ÒØÖ ØÒ Ø ØÙØÓÒ Ò Û ÒÓØ ÓÒ ØÒغ Ï ØÖØ ÛØ ÐÑÑ ÄÑÑ ¾ºº Á ÒÓØ ÓÒ ØÒØ ØÒ º ÈÖÓÓº ËÒ µ ÒÖ Ò Ò Ò ÓÙÒ ÖÓÑ ÐÓÛ Ý ÞÖÓ Û Ò Ò Ø ÙÒØÓÒ µ ÐÑ ² µ µ ÐÑ ² µ Ô ¾ ¾ µ ¾º¾µ ÆÓØ ØØ Ò Ö ÑÓÓØ Ò ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ¾ºµ ÛÖ º Ý ¾º µ Û Ú µ ¼ ÓÖ ÐÐ ÛÐ µ ¼ ÓÖ ÓÑ º ÙØ ÒÒÓØ ÒØÐÐÝ ÞÖÓ ÓØÖÛ ¾º¾µ ÛÓÙÐ Ö Ô ¾ ¾º ¼µ ËÒ Ø ÖØ Ò ÒÓØ ÒØÐÐÝ ÞÖÓ Ø Ð ØÓ ÓÒØÖØÓÒº ÁÒ ÔÖ¹ ØÙÐÖ Ø ÑÒ ¾ ¼ ¾º µ ¼ Ò ÓÖÒ ØÓ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º Ø ÓÐÐÓÛ ØØ º ÆÓÛ ÐØ Ù ÔÖÓÚ ØØ º ÙÑ ÓÒ Ø ÓÒØÖÖÝ ØØ º È Ù ØØ µ¼ò µ Ô ¾ º ËÒ Ô¾ ¼Û ÐÖÒ ÖÓÑ ¾ºµ ØØ Ô Ô ¾ µ ¾ µ ¼ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ò Ê Ô ¾ µó ¼

21 Û ÓÛ ØØ µ Ô ¾ Ò ØÖÓÖ µ Ô ¾ µ ÓÖ º Ì ÑÔÐ ØØ µ ¼ ÓÖ Ò Ø ÔÖÓØÝ Ú ØØ µ ÒØÐÐÝ ÞÖÓ ÓÒØÖØÒ ¾º µº ÆÓÛ ÐØ Ù ÓÙ ÓÒ Ò Ò Ø ÛÒ ÒÓØ ÓÒ ØÒغ Ê ÓÒÒ Û ÓÖ ØÖ Ü Ø ØÛÓ ÑÓÓØ Ò ÔÖÓ ÙÒØÓÒ Ò Û ÓÐÚ ¾ºµ ÛØ Ò ¾ ¼ ¼ ¾º ¾µ ÁØ ÒØÖ ØÒ ÛØ ÔÔÒ ÛÒ Ø ÒÖÝ Ö ÖÓÑ ØÓ º Ø Ø ÖÐ ÚÐÓØÝ ÞÖÓ ÓÑÛÖ ÙØ ØÐÐ ÒÓÒ¹ÒØÚ ØÒ ÓÖ ¾ µ Ø ÚÐÓØÝ ØØÒ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ ÒØÚ ÚÐÙ Ò Ø ÒØÖÐ Ò ¾ºµ ÓÑ ÑÐÐÖ Ò ÑÐÐÖ ÛÒ ÔÔÖÓº ÄÑÑ ¾ºº Á ÒÓØ ÓÒ ØÒØ ØÒ ¾ ¾ ¾ ¼ ¼ µ ¾ ÈÖÓÓº ËÒ Û Ú Ô¾ ¾ ØÒ Ý ÒØÖØÓÒ Û Ø ¾ ¾ Õ ¼ µ ¾ ¾ ¼ ¼ ËÒ ÒÓØ ÒØÐÐÝ ÞÖÓ Û Ø Ê ¾ ¼ µ ¾ Ô ¾ Ò Û Ö ÓÒº ÆÓÛ ÐØ Ù ÙÑÑÖÞ ÛØ Û ÓØÒ Ò Ø Ð Ø Û ÐÑÑ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º¼º Á ÒØÚ ÓÒ ØÒØ ØÒ ¾ ¾º Á ÒÓØ ÓÒ ØÒØ ØÒ ¾º ÑÒ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ µ ¾ ¼ Ð Ð ÅÓÙÖÖ ØÑØ ÓÚ ÑÜ ¾ ¾ Ï ÒÓÛ ÒÚ ØØ Ø ÐÓÒ ØÖÑ ÚÓÖ Ó Ò ÖØÖÖÝ Ð Ð ÓÖØ Ò ÓÖ ÚÖÝ Ø ¼ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ò ÒÖÝ º Ï ÛÐÐ ØØ Ø ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÚ Ý ÓÖÓÐÐÖÝ ¾º ÒÖØ Ò ØØÖØÓÖº ÓÒ Ö Ò ÓÖØ Ö Øµ صµ ÓÐÚÒ ºµß ºµ Ò ÓÝÒ º¼µ ÛØ º Ï Ù Ø ÒÓØØÓÒ µ ÓÖ Ø ÔÖÓ ÓÐÙØÓÒ ÔÖÓÚ Ý ÓÖÓÐÐÖÝ ¾ºº ÓÖ ÚÖÝ ¼ Ò Øµ صµ ص صµ Ö Øµ ¾º µ

22 ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾ºº ÓÖ ÚÖÝ ¼ ØÖ Ü Ø Ì ÐÖ ÒÓÙ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÔÖØÙÐÖ ÓÖص Ù ØØ Øµ صµ Ø Ì ¾º µ ÈÖÓÓº Ï Ö Ø ÓÑÔÙØ Ø ÖÚØÚ Ó ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø Ù Ò Ø ÀÑÐØÓÒ ÕÙØÓÒ Û Ø Ð Ó Ù ¾º¾µµ Ò Ø Ö µ µ Ø Ö µ µ µ ¾ µ ¾ ¾ µ ¾ ÛÖ Ø Ð Ø ÕÙÐØÝ ÓÒ ÕÙÒ Ó ÒÖÝ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ò Ø ÒØØÝ µ µ ¾ ¾ ¾ µ ÓÑÒÒ ¾º µ ¾º µ Ò ¾º µ Û Ø Ø ¾º µ ¾º µ ¾ ¾ µ ¾ ¾ µ ¾ ¾ µ ¾ ¾º µ µ µ ¾ µ ¾ µ ¾ ¾º µ ËÒ Ò Ö ÓÙÒ Ø Ý ØÓ ØØ ØÖ Ü Ø µ ¼ ºº ÓÒÐÝ ÔÒÒ ÓÒ µ Ù ØØ µ Ø ÌÒ ÒØÖØÒ ¾º µ Û ÓØÒ ØØ ÓÖ Ì ÐÖ ÒÓÙ Í Ò ¾º µ Û ÒÐÐÝ Ø ¾ Ø ¾º µ ص Ø Ø Ì ¾º¼µ ص صµ صµ ¼ Ò Ø ÔÖÓÓ ÓÐÐÓÛ Ý ÓÓ Ò ÐÖ ÒÓÙº Ø Ì ÈÖÓÔØÓÒ ØÑØ Ò Ð Ð ÑÒ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÛÓÖ ÛØ Ð Ð ÓÖØ ØØ Ö Ò ÓÖ ÐÐ ØÑ Ø ¼º Ï ÛÒØ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÖÐ Ò ØÖÒ ÚÖ ÚÐÓØÝ Øµ Ò Øµ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ò

23 ÖØÖÖÝ ÓÖØ Ö Øµ صµ Ø ÒÖÝ ÛÐÐ Ø ÖØÖÖÐÝ ÐÓ ØÓ Øµµ Ò Øµµ ÓÖ ÐÖ ÒÓÙ ØÑ º ÄØ Ù ÒØÖÓÙ ÓÙÖ ÖйÚÐÙ ÙعӫÙÒØÓÒ ¾ ʵ ØÝ ÔÒ ÓÒ ÖÐ ÔÖÑØÖ Üµ ¼ÓÖÜ Üµ ÓÖÜ ¼ ܵ ¼ Ô Ô Ô ¼ ¾ ʵ ºµ º¾µ º º µ Ü Üµ ܵ µ ºµ ÑÒÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒ Ø ÔÖØÐ ÐÚ Ø ÓÖÒ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ºº ÌÖ Ü Ø ¼ ÑÐÐ ÒÓÙ Ù ØØ ÓÖ ÚÖÝ Ò Û Ú ÐÑ Ö ØµØµ ¼ ºµ Ø ÁÒ ÔÖØÙÐÖ ÜÒ ¾ ÑÔÐ Ø Ü ØÒ Ó Ì ÐÖ ÒÓÙ Ù ØØ Ö ØµØ ¾ ÓÖ ÐÐ Ø Ì º ÈÖÓÓº Ì ÑØÓ Û Ù Ö ÛÐÐ ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ ÑÔÐÓÝ ØÖÓÙÓÙØ Ø ÔÔÖ ÓÖ ÓØ Ð Ð Ò ÕÙÒØÙÑ ÑÒ º Ï Ö Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ ÄÑÑ º¾º ÌÖ Ü Ø ¼ ÑÐÐ ÒÓÙ Ù ØØ ÓÖ ÐÐ Ò Û Ú Ø ¼ ØµØ ÓÒ Ø ÛÖ Ø ÓÚ ÓÒ ØÒØ Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ Ø ÔÖØÙÐÖ ÓÖغ ÅÓÖÓÚÖ ¾ ص ¼ ºµ ºµ ÙØ Ø ÖØ Ó ÓÒÚÖÒ ÔÒ ÓÒ Ø ÔÖØÙÐÖ ÓÖغ ÈÖÓÓº Ï ØÖØ ÛØ ºµº «ÖÒØØ Ø ÓÙÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó ÖÚРص صص Ò Ø Ø ÖÚØÚ Ó ÒØÚµ Ø Øµ ¼ صص ¾¼ Ø Ø Øµ Ø Øµ ¾

24 ÓÖ ÕÙÚÐÒØÐÝ Ö Ø µ ¾Ø ¼ صص Ø Øµ Ø ¼ صص Ø Øµ ¼ صص صص Ø ÛÖ Ø Ö Ø ÒÕÙÐØÝ ÚÒ Ý ¾º µº ËÒ ¼ صص صص ¼ صص Ò ÙÔÔÓÖØ Ò ØÒ ¾ Ø ¼ صص Ø Øµ Ù ÓÓ Ò ¾ ¼ ¾µ Ò ØÖ ÒØÖØÓÒ ºµ ÓÐÐÓÛ º Û ÛÓÖ ÓÙØ ºµº Ï ÓÙÐ Ý ØØ Ù ØÓ ¾º¼µ Ø ÐÑØ ÓÐÐÓÛ Ðݺ ÙØ Û Ù ÒÓØÖ ÖÙÑÒØ Û ÓÒ ºµ Ò Ò ÒÖÐÞ ÐØÖ ÓÒ ØÓ ÕÙÒØÙÑ ÑÒ º Ï ÔÖÓÚ ØÛÓ ØÒ Ö Ø ØØ Ø ÐÑØ Ü Ø ÓÒ Ø ÐÑØ ÕÙÐ ÞÖÓº ÆÓÛ ÓÒ Ö ¾ صصº ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Ü ØÒ Ó ÐÑØ ÛÒ Ø Û ÑÔÐÓÝ ÓÓ ØÝÔ ÖÙÑÒØ ØØ Û ÓÛ Ø ÓÐÙØ ÒØÖÐØÝ Ó Ø ØÑ ÖÚØÚ Ø ¾ صص ¾Ä µµ ÙØ Û ØØ ÓÒ Ø ÚÒ ÓÖØ Ø ÓÚ ÖÚØÚ ÑÝÓÙÒ Ý Û ÓÑØ Ø ÙÔÖ ÖÔØ µ ÓÒ Ø ¼ صص Ø ÛÖ Ø ÓÒ ØÒØ ÔÒ ÓÒ Ø ÓÖØ Ö Û Ù Ø ÓÙÒÒ Ó Ø ÙÔÔÓÖØ Ó ¼ Ò ØØ Ø ÓÙÒº ÆÓÛ Ò ¾ Ø ÒØÖÐØÝ Ò ÙÖ Ý ºµº ÆÓÛ ÐØ Ù ÔÖÓÚ ØØ Ø ÐÑØ ÞÖÓº Ï ÖÑÖ Ö Ø ØØ ÑÑÒ Ø ÔÖÓÓ Ó ºµ Ò ÄÑÑ º¾ Û Ò Ð Ó ÓÛ ØØ Ø ¼ ØµØ ÓÒ Ø ºµ ÛÖ ¾ Ð Ò ºµº Ï ØØ ¼ ÓÒ ¾µ Ò ÓÑÔØ ÙÔÔÓÖغ Ï ØÒ Ò ÛÖØ ØµØµ ¼ صص صص ºµ Ù Ó ºµ Û ÓÒÐÙ ØØ ØÖ Ü Ø ÕÙÒ Ó ÚÖÒ ØÑ Ø Ò Ù ØØ ¼ Ø Ò µø Ò µ ¼ ÌÒ ºµ ÑÔÐ Ø Ñ ØÒ ÓÖ Ø Ò µø Ò µº ËÒ Û Ú ÔÖÓÚÒ Ø Ü ¹ ØÒ Ó Ø ÐÑØ Ø ÑÙ Ø ÞÖÓº ¾

25 Ï Ö ÒÓÛ ÖÝ ØÓ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ºµº ÏÖØ Öص Öص ¾ ص ¾ ص ÛÖ Û ÓÓ ¼ º Ì ÓÒØÖÙØÓÒ ÖÓÑ Ø Ö Ø ØÖÑ ÒÐ Ý ºµ Ø ÓÒ ÛÐÐ ÚÒØÙÐÐÝ ÕÙÐ ÞÖÓ Ù ÖØ Ò Ø Ö ÒÓØ ÑÙÐØÒÓÙ ÐÝ ØÖÙ ÑÐÐ ÒÓÙº º¾ ÑÓÚ ÛÝ ÖÓÑ ÞÖÓ Ï ÒÓÛ ÛÒØ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ Ø ØÖÒ ÚÖ ÚÐÓØÝ ÛÐÐ ÚÒØÙÐÐÝ Ú Ò ØÖ ÛØÒ ÐÓÒ ÒÓÙº ÌØ Û ÛÒØ ØÓ Ö Ø ÜÐÙ Ø ÔÓ ÐØÝ ØØ Ø ÔÖØÐ ØÓÔ ÖÓØØÒ ÖÓÙÒ Ø ÓÖÒº ÄÑÑ º º ÌÖ Ü Ø ¼ ÙÆÒØÐÝ ÑÐÐ Ù ØØ ÓÖ ÐÐ ºµµ Ø ¼ صµØ ÓÒ Ø ¾¾ º¼µ ÅÓÖÓÚÖ º µµ ¼ ¾ Ð Ó ÙÆÒØÐÝ ÑÐÐ ØÒ ÓÖ ÒÝ ÛØ ÙÔÔÓÖØ Ò Û Ú ÐÑ Ø Øµµ ¼ ºµ ÈÖÓÓº Ï ØÖØ ÛØ º¼µº «ÖÒØØ Ø ÓÙÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó ÖÚРص صµ Ò Ø Ø Øµ ¼ صµ Ø ¼ صµ ص Ö ÓÒ ÕÙÒ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º Ø ÒÕÙÐØÝ ¼ صµ µ Ö º¾µ ÐÑ Ò Ø Øµ صµ ¼ Ò Ý ¾º µ ØÖ Ü Ø ¼ ÓÒÐÝ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÐÓØÓÒ Ó µ ÒÌ ÐÖ ÒÓÙ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÓÖص Ù ØØ Øµ Ô ¾ Ø Ì º µ ÙØ ¼ صµ ÞÖÓ ÙÒÐ Ð ØÒ º ÒÖÝ ÓÒ ÖÚØÓÒ ÛÐÐ ÓÖ ØÓ ØÝ ØÖ ÓÚ Ô Ô ¾ ¾ ÓÖ ÐÓÛ ¾ ¾ º Á Û ÓÓ ÑÐÐ ÒÓÙ ÔÒÒ ÓÒ Ò º µµ Û Ò ÖÙÐ ÓÙØ Ø ÓÒ ÐØÖÒØÚ ÓÛ Ú ¼ صµ µ Ö ¼ صµ ÑÒ µô ¾ ¾ Ö Ø Ì ¾¾

26 ÁÒØÖÓÙÒ Ø Ò º¾µ Û ÓØÒ ÒÓØÖ Ì ÐÖ ÒÓÙ Ù ØØ ÛØ ¼ Ò Ø Ì Ø Øµ Ö ¼ صµ Ô ¾ ÑÒ µ Ô ¾ ¾ µ Ø ¼ صµ ÛÖ Ò Ø Ð Ø ÒÕÙÐØÝ Û Ù Ø ÑÜÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒ ¾ºµ Ò Û ØÓÓ ÑÐÐ ÒÓÙ Ò ÓÖÖ ØÓ Ø ÔÓ ØÚ ÐÓÛÖ ÓÙÒº Ï ØÒ ÒØÖØ Ò Ø Ø Ö ÙÐغ Ì ÔÖÓÓ Ó Ø ÐÑØ Ò ºµ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ Û Ú ÓÖ ºµº Ö Ø ÛØ ÓÓ ØÝÔ ÖÙÑÒØ Û ÖÙ Ø Ü ØÒ Ó Ø ÐÑØ ØÓ Ø ÓÐÙØ ÒØÖÐØÝ Ó ¼ صµ Ø ÓÒ Ø Ø ¼ صµ Ï Ò ÛÖØ ¼ صµ ¼ صµ ¼ صµ Ù Ó ØÖ ÙÔÔÓÖØ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÒØÖÐØÝ ÔÖÓÐÑ Ò ÖÙ ØÓ º¼µº ËÓÒ ÒÓØ ØØ Û Ð Ó ÑÝ ÛÖØ Øµµ ¼ صµ صµ Ò ÖÔØ Ø Ù¹ ÕÙÒ ÖÙÑÒØ Û Ö Ø ÑÔÐÓÝ ÖØ ØÖ ºµº ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ø ÐÑØ ÑÙ Ø ÞÖÓº º ÔÓ ØÚ ÓÖ ÐÖ ØÑ Ï Û Ò Ø ÔÖÚÓÙ Ù ØÓÒ ØØ ÓÙÐ ÒÓØ ÖØÙÖÒ ØÓ ÞÖÓ ÓÖ ÐÖ ØÑ ÒÓÛ Û ÔÖÓÚ ØØ ÓÑ ÔÓ ØÚº ÄÑÑ ºº Á Ø Ñ Ò ºµ ÓÒ Ö ¾ ¾ ¼º ÌÒ ÓÖ ¾ ¾ Û Ú ÐÑ Øµµ ¼ ºµ Ø ÈÖÓÓº Ì Ü ØÒ Ó Ø ÓÚ ÐÑØ Ò ÓÐÐÓÛ ØÖ Ù Ò ÓÓ ÖÙÑÒØ ÒÓØ ØØ ¼ ÙÔÔÓÖØ Ò µ Ó Û Ò ÔÔÐÝ Ø ÔÖÓÔØÓÒ ØÑØ Ò º¼µº Ï ÒÓÛ Ô ÔÖÓÚ Ô ØØ Ø ÐÑØ ÞÖÓº Ï ÔÒÓÛ ÖÓÑ Ô ÒÖÝ ÓÒ ÖÚØÓÒ ØØ Øµ ¾ ¾ ¾ º Ü ÓÑ ¾ Ò ¾ Ò ÓÒ Ö º µµ Û Ú Øµµ ºµ ¾

27 ÓÒ Ö Ð Ó ØØ ÔÖØÙÐÖ ÛÓ ÖÚØÚ Ú Ø ÓÚ º Ï ØÒ ÔÖÓÚ Ø ÔÖÓÔØÓÒ ØÑØ Ø ¼ صµ صµØ ÓÒ Ø ºµ Ò Ù Ó ºµ Û ÓÒÐÙ ØØ Øµµ ÑØ ÚÖÒØ ÕÙÒ Ó ØÑ ÐÓÒ Û Ø ØÒ ØÓ ÞÖÓ Ò Ø ÔÖÓÚ Ø ÐÑѺ Ï ÒÓÛ ÔÖÓÚ ºµº ÓÒ Ö Ø Ó ÖÚРص صµ صµ Ò Óѹ ÔÙØ Ø ØÑ ÖÚØÚ Ø Øµ ÆÓÛ ÒÓØ ØØ ÓÒ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó µ ¼ Ö µ ¼ Ö ¼ Ø Û Ú ¾ ¼ Ò ¾ ¾ ¾ ÑÒ ¼ Ö ÓÒ Ø Ø ¼ ÛÖ Ò Ø ÓÒ ÒÕÙÐØÝ Û Ù Ø ÑÜÑÐ ÚÐÓØÝ ÓÙÒº ÒÐÐÝ ÓÒ Ø Ø ¼ ¼ Ø Ø Øµ Ò Ø ÒØÖÐØÝ ÓØÖØ Ò Ò Ø ÔÖÓÓº ÊÑÖº Á Û ÔÙØ ØÓØÖ Ø ÔÖÚÓÙ ØÛÓ ÐÑÑ Û ÓØÒ ØØ Øµ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ì ÛÖ Ì ÐÖ ÒÓÙº º Ø ØÖÔÔ ÒÖ Ò ÒÖ Ï ÐÖÝ ÒÓÛ ÖÓÑ ÒÖÝ ÓÒ ÖÚØÓÒ Ò ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ¾º ØØ Ø ÖÐ ÚÐÓØÝ ÐÓÐÞ ÓÑÛÖ Ò Ø ÒØÖÚРص ¾ صµ Ô ¾ Ø Ì ºµ ÛÖ Ì ÐÖ ÒÓÙ Ò ÔÒ ÓÒ ÚÖÝØÒº Ï ÒÓÛ ÒØÒ ØÓ ÓÛ ØØ Øµ Ò ÓÒÐÝ ÔÒ ÒØ ÑÓÙÒØ Ó ØÑ ÓÙØ Ò ÒØÖÚÐ Ó ÛØ ÒØÖ Ø Øµµº ÓÖ ÚÖÝ ¼ Ò ¼ ص ص ¼ صµ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ºº ÒÓØ Ý ¾ º ÌÒ ÐÑ Ø Øµµ ¼ ÅÓÖÓÚÖ ØÖ Ü Ø Ì ÐÖ ÒÓÙ Ù ØØ Øµ صµ Ø Ì ºµ ¾

28 ÈÖÓÓº ÆÓØ ØØ Øµµ ÞÖÓ ÙÒРص ¾ صµ ¾ Ô ¾ º Ï ÒÓÛ ØÖÝ ØÓ Ö Ø ÒØÖÚÐ ÒØÓ ÑÐÐÖ Ô Û Ò ÑÓÖ ÐÝ ØÖØ Ù Ò ÔÖÓÔØÓÒ ØÑØ º ÄÑÑ ºº Ò ¼ ÙÔ µµ º ÌÒ ØÖ Ü Ø Å ÐÖ ÒÓÙ Ù ØØ ÙÒÓÖÑÐÝ Ò ¾ ¼ ¾ Û Ú µ ¾ Ô ¾ ¼ µ ¼ ¾ ¼Å ºµ Á Æ Ò ÒØÖ Ò ¼ ¼ ¼ Ò ¼ ¼ ¼ Æ Å ¼ ¼µº ÌÒ ÓÖ ÚÖÝ ¾ ¼ ØÖ Ü Ø Æ ÐÖ ÒÓÙ Ù ØØ ¼ µ ¼ ¾ ¼Å Æ ¼ µ ¾ ¼ µ ¾ º¾¼µ ÈÖÓÓº Ï ÒÓÛ ØØ ÒÒÓØ Ü ÑÜ ÓÖ ÐÐ ÒÖ Ò ÒÖÝ ÓÒ Ö¹ ÚØÓÒ Ú ¼ Ô ¾ ¼ ÛÒ ¼ º Ì ÓÛ Û Ø Ø Ü ØÒ Ó Åº ÆÓÛ Ò ÒÖ ÛØ ÒÓÖÖ ØÓ Ø ºµ Û ÓÒÐÝ Ò ØÓ ÚÖÝ ØØ ÙÒÓÖÑÐÝ Ò ¼ µ ¼ µ ¾ Ì ÓÒÚØÝ Ò ÒÖÝ Ò Ø ÒØÓÒ Ó ¼ ØÒ Ú ¼ ¼ µ µ ¼ ¼ µ µµ Ò ºµ ÔÖÓÚº ÓÖ º¾¼µ Ø ÙÆÒØ ØØ ÙÒÓÖÑÐÝ Ò ¼ µ ¼ µ ¾ ¾¼ Æ ËÒ µ ¼ µ ¼ ÓÒ Ø ¼ ¼ µ ÓÒ ØÆ Û Ò Ñ Ø «ÖÒ ÑÐÐÖ ØÒ ¾ Ò Û Ö ÓÒº Ì ÒÜØ ØÔ ØÓ ÖÙÐ ÓÙØ Ø ÔÓ ÐØÝ ÓÖ Øµ ØÓ ÐÓØ Ò ÑÐÐ ÒØÖÚÐ Ð ØÓ Ò º¾¼µº ÓÖ ÚÖÝ ¾ ¼ ÓÒ Ö ¾ ¾ ¾ ¾ ÒÓØ Ý ÔÖ ÐÝ ØØ ÙÒØÓÒ Ó Ø ØÝÔ ºµ ÛÓ ÖÚØÚ Ú Ø ÓÚ º ÄÑÑ ºº ÍÒÓÖÑÐÝ Ò ¼ ¾ ¼Å ØÖ Ü Ø ¾ ÑÐÐ ÒÓÙ Ù ØØ ÅÓÖÓÚÖ Ø ¼ ¼ صµØ Ø ¼ صµØ º¾µ ÐÑ Ø ¾ ¾ ¾ ¾ ¼ صµ ¼ º¾¾µ ¾

29 ÈÖÓÓº Ï ÓÒÐÝ ÔÖÓÚ º¾µ Ò Ø ÐÑØ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ù ÙÐ ÓÓ ØÝÔ ÖÙÑÒغ Ï ÒØÖÓÙ Ø ÓÙÒ Ó ÖÚРص ¼ صµ Ò ÓÑÔÙØ Ø ØÑ ÖÚØÚ Ø Øµ ¼ صµ ¼ صµ صµ º¾ µ Ö ËÒ Û ÒÓÛ ØØ Øµ ¼ ØÖ ÓÑ ØÑ Û Ò ÛÖØ Ù Ò ÒÖÝ ÓÒ Ö¹ ÚØÓÒ ØØ ¼ صµ ص ¾¼ ¾ ¼ صµ ¾ ¾ ص ¼ صµ ص ¾ ¼ µ ¼ صµ ص ص ¼ صµ ¼ صµ ص ¼ ص ËÒ ¼ ¼ Û Ø ØØ ÓÖ Ø Ì Û Ú º¾µ ¼ صµ ¼ صµ صµ ¼ ¾ ¾µ ¼ صµ º¾µ ÛÖ Ò ¾ Ö ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ ÒÓØ ÔÒÒ ÓÒ ¾º ÅÓÖÓÚÖ ØÝ Ò ÙÒÓÖÑÐÝ Ó Ò ¼ Ö ØÖØ ØÓ ÓÑÔØ Ø º ÀÒ ¾ ÑÐÐ ÒÓÙ Û Ú Ø Ö ÔÓ ØÚØÝ ÒÛ Ò ÒØÖØ Ò º¾ µ ØÙ ÝÐÒ º¾µº ÆÓÛ ÐØ Ù Ø ØÓ Ø ÔÖÓÔÓ ØÓÒº ÏØ ¾ ÔÖÓÚ Ý Ø ÓÚ ÐÑÑ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÒØÖÚÐ ÖÓÑ º¾¼µ Ò ØØ ØÖ Ü Ø ÓÒ ØÒØ ¼ Ù ØØ µ ¾ Ô ¾ ܵ Æ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ Ü ¼ µµ º¾µ Û Ð ØÓ Øµµ صµ Æ ¾ ¾ ¾ ¾¾ ¾ ¼ صµ º¾µ ÌÒ Ø Ù Ó º¾¾µ Ò Ø ÔÖÓÓº ÊÑÖº Ò ÑÑØ ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø ÓÚ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ Ò ÒÖÝ ÓÒ ÖÚØÓÒ ÖÔ ÐÓÐÞØÓÒ ÓÖ ØÓÓº ÆÑÐÝ ÓÖ ÚÖÝ ¼ ØÖ Ü Ø Ì ÐÖ ÒÓÙ Ù ØØ Øµ صµ Ø Ì º¾µ º Ì ÓÒÐ Ò ÀÑÐØÓÒ¹ÂÓ ÕÙØÓÒ ÄØ µ Ò ÓÖÓÐÐÖÝ ¾ºº Ò Ë µ ¼ µ Ê Ê Ý Ë ÖµÖ µ º¾µ ¾

30 Ý ÖØ ÓÑÔÙØØÓÒ Û Ò ÓÛ ØØ Ë ÓÐÚ Ø ÓÒÐ ÕÙØÓÒ Ö Ëµ ¾ ËÖ µµ ¾ ¾ Ò Ö Ø µ Ø µ µ ¼º Ï ØÒÚ ÄÑÑ ºº ÓÖ ÐРؼ Ò ¾ Ê Ö Ø µ ¼ ÐÑ Ö Ø µ ÐÑ Ö Øµ¼ ² º ¼µ ÈÖÓÓº ÐÖÐÝ Ö Ø µ ÒÖ ÛØ Ù Ó Ø ÔÖÓÔÖØ Ó ÈÖÓÔÓ¹ ØÓÒ ¾ºº Ì ÓÒÐÝ ÒÓÒØÖÚÐ ØÒ ÔÖÓÚÒ ØØ ÊÒ Ö Øµ ¼ µº ÙØ Ø ÕÙÚÐÒØ ØÓÔÖÓÚÒ ØØ ÐÑ ² µ ÐÑ µ ¼ º µ ÓÖ ÐØ Ù ÒØÖÓÙ ¾º¾µ ÒØÓ ¾º¾¾µ Ò ÓØÒ µ ¼ µ ÜÔ ¼ ¼ µ ¼ º ¾µ ËÒ µ ÓÒØÒÙÓÙ ÓÒ ÓØ ÖÙÑÒØ Ò ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚ ÓÖ ÒÝ Û Ò Ò ¼ Ù ØØ Ò ¾ Ò ¾Ì µ ÓÓ Å ØÓ ÖØÖÖÐÝ ÐÖ Ò ØØ ÓÖ ¾ Û Ú Å µ ÜÔ ¼ µ ¼ º µ ÀÒ Û Ø ¾º ¾µµ ÐÑ Ò ² µ ¼ Å ¼ ¼ ÜÔ ¼ µ ¼ ¼ Ù Ø ÒØÖÐ Ò ¾º ¾µ ÞÖÓ Û Ø Ø Ü ØÒ Ó ÒÓØÖ ÓÒ ØÒØ ¼ ¼ Ù ØØ ÓÖ ÚÖÝ Ò ÜÔ ¼ µ ¼ ¼ ¼ Ò Ò Å Û ÖØÖÖÝ Û Ø ÐÑ ² µ º Ì ÓØÖ ÐÑØ ÔÖÓÚÒ Ù Ò º ¾µ Òº ÏÒ ÓÑ ÐÖ Û ÒÓÛ ØØ ØÖÔÔ Ò ÑÒ ÑÜ ÛÐ Ô ¾º ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ø ÖØ Ò Ò º ¾µ Ò ÓÙÒ Ý ÓÒ ØÒØ ØÑ ¾ Ò Û Ö ÓÒº ¾

31 ÆÓÛ ÓÒ Ö Ø ÔÖØÐ ÄÒÖ ØÖÒ ÓÖÑ Ó Ë Ë ¼ µ ¼ µ Ê Ê Ò Ó Ë Ø Öµ ÙÔ Ë Öµ Ø º µ Ì ÔÖÚÓÙ ÐÑÑ ØØ ØØ ÊÒ Ö Øµ ¼ µ º µ ËÒ Ö Øµ ¼ ÓÒ Ò ÜÔÖ ÙÒØÓÒ Ø µ Ó Ö ¾ ¼ µ ÓÝÒ Ø µ ¼ µ µ Ø Ëµ Ø ÖµÖµ º µ ÏØ Ø ÒØÓÒ Ø ÙÒØÓÒ Ë Ò º µ ÓÑ Ë Ø ÖµÖ ØÖµ µ Ø Ø Öµ º µ Ì ÛÐÐ ÓÙÖ ÀÑÐØÓÒ¹ÂÓ ÙÒØÓÒº Í Ò ¾ºµ º¾µ Ò º µ ÓÒ ÖÐÝ ÚÖ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒØØ Ø Ë Ø Öµ Ø Öµ Ö Ë Ø Öµ ØÖµ µ Ë Ø ÖµÖ µ ØÖµ µ ÌÖÓÖ Ë ÓÒ Ø ÓÑÒ Ò ÓÝ Ø ÀÑÐØÓÒ¹ÂÓ ÕÙØÓÒ º µ º µ º¼µ ¼ Ø Ë ¾ Ë Ö ¾ ¾ Ö˵ ¾ ºµ ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ºº Ì ÙÒØÓÒ Ë Ø Öµ ÓÑÓÒÓÙ Ó Ö Ò Ø ÚÖÐ Öص ºº Ë Ø Öµ ØË ÖØ µº ËÙÔÔÓ Ã ¼ µ ÓÑÔغ ÌÒ ÓÖ ÚÖÝ Ò ¼ Ò Ñ ¼ Û Ò Ò ÓÒ ØÒØ ÑÒà ٠ØØ ÙÔ ÙÔ Ö Ò Ñ ÖØ¾Ã Ë Ø Öµ Ø º¾µ ØÒ ÈÖÓÓº ÄØ Ù ÛÝ Ë Ø ØØ ÓÑÓÒØÝ ÔÖÓÔÖØݺ Ö Ø ÒÓØ ØØ Ø Öµ ÓÒÐÝ ÔÒ ÓÒ ÖØ Ò Ò Ø Û ÓØÒ ÖÓÑ Ø ÕÙØÓÒ ØÖ µ º µµº ËÓÒ ÔÔÐÝ º µº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÚ º¾µ Û Ù Ø ÐÒ ÔÖÓÔÖØÝ Ò Ø Ø ØØ Ø Öµ Ö ØÖØ ØÓ ÓÑ ÓÑÔØ Ò µ ÓÒÐÝ ÔÒÒ ÓÒ Ãº ÙÖØÖ ØÐ Ö ÓÑØغ ¾

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3 ÏØ ÈØ ÅÝ ÓÑ ÙØÓÑØ ÓÖ ÆØÛÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÖØ ºÙÔÒÒºÙ ËØ ÒÖ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÒÖÐйРºÓÑ ÖÐ º ÙÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÙÒØÖ ºÙÔÒÒºÙ ÈØÖ Âº ÅÒÒ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÑÔÐйРºÓÑ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓÒØÓÖÒ

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

Capturing both Types and Constraints in Data Integration

Capturing both Types and Constraints in Data Integration Capturing both Types and Constraints in Data Integration ÅÐ ÒØ Ý ¹ÓÒ Ò ÏÒ Ò Ý ÂÙÐÒ ÖÖ Þ ÊÚ Ê ØÓ Ý Ý ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓ ËÓ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÒÔÓÖ Þ ÇÁ ÇÖÓÒ ÀÐØ ² ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÒØ ÛÒ Ö ØÓÖ ÖºÐйРºÓÑ ÒÝÓÑÔºÒÙ

More information

ÇØ Ò Ð Ò ÐÓйРÄÒÙ ½ ÍÝ Ëº ÊÝ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÅÒÝ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ Ò ÖÓÑ ÐÓк ÏØ Ø ÑÓØÚØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÓÖØÐ Ù ÙÒÖÐÝÒ Ù ÐÒ¹ Ù Ú Ø ØÓÖÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º ÁØ ÓÛÒ ØØ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ØÓÖÝ ÜØÒ ÐÒÐÝ Ò ÐÒØÐÝ

More information

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jaschke,

More information

Ì ÓÑ ØÖÝÓ Ø ÛÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Å ÖØ Òʺ Ö ÓÒ Ô Ò ÓÒÑÓ Ø ÓÑ Ø Ö ³Ð Ú ß ÓÖÑ ÒÝ ØÖ Ñ Ò Ò ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ö Ò Ö ÓÒ Ì ØÙ ÝÓ ÓÒÔÖÓ Ð Ñ Ò ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ù ØØ Ø Ó ÒÓØ Ñ¹ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ò ÖØ ÓÖ Ö Ó ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ò ÐÓ Ó Ò Û

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation

Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation H. W. Hamacher, A. Schöbel Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 21 (2001) Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM 2001 ISSN 1434-9973

More information

Ë Á ÆÌÁ Á ÁËËÍ Ë Â Æ Í ÇË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÁÆ ËÌÇ ÀÇÏ Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Î ¾¼½¼ Ë ÒØ ØÓÖ ÙÖ Ý ÈÇÎËÌ ÆÃÇ ÈÖÓÓ Ö Ö ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ ÓÑÔÙØ Ö ÌÝÔ ØØ Ò Ò Å Ò ¹ÙÔ ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ Ö Ô Ð ÈÖÓ Ø Ó ÓÚ Ö Ë ÛÓÑ Ö Ë ÇÏËÃÁ ÁË Æ ¹ ¹

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics FOI-R--0456--SE Mars 2002 ISSN 1650-1942 Lägesrapport Christer Fureby, Peter Eliasson (Eds.) Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics Weapons and Protection SE-147 25 TUMBA SWEDISH

More information

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Véronique Benzaken and Giuseppe Castagna and Dario Colazzo and Cédric Miachon 1 Université Paris-Sud 11, LRI, Orsay - France and 2 CNRS

More information

The Finite-Volume- Particle Method for Conservation Laws

The Finite-Volume- Particle Method for Conservation Laws D. Hietel, M. Junk, R. Keck, D. Teleaga The Finite-Volume- Particle Method for Conservation Laws Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 22 (2001) Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM

More information

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Orna Grumberg Assaf Schuster Avi Yadgar Computer Science Department, Technion, Haifa, Israel Abstract This work presents

More information

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics 1 The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics A. Ganesh, L. Massoulié, D. Towsley Microsoft Research Dept. of Computer Science 7 J.J. Thomson Avenue University of Massachusetts CB3 0FB Cambridge,

More information

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย 4 หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เวลา 5 ช วโมง เป าหมายของหน วย (ความเข าใจฝ งแน น) เข าใจการประกอบอาช พอย างม จ ตสำน

More information

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network '& &% The 3 rd Cracow Grid Workhop. October 2003 Centro Comunicaciones CIC RedIRI. panish NREN Distributed ystems Architecture and ecurity Group Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática Universidad

More information

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Orna Grumberg Assaf Schuster Avi Yadgar Computer Science Department, Technion, Haifa, Israel Abstract This work presents

More information

Context-Based Vision System for Place and Object Recognition

Context-Based Vision System for Place and Object Recognition @ MIT massachusetts institute of technology artificial intelligence laboratory Context-Based Vision System for Place and Object Recognition Antonio Torralba, Kevin P. Murphy, William T. Freeman and Mark

More information

On the Security of Wireless Network Access with Enhancements

On the Security of Wireless Network Access with Enhancements On the Security of Wireless Network Access with Enhancements Lein Harn Wen-Jung Hsin University of Missouri - Kansas City Kansas City, MO 64110 ABSTRACT The security of the current 3G wireless protocols

More information