Capturing both Types and Constraints in Data Integration

Size: px
Start display at page:

Download "Capturing both Types and Constraints in Data Integration"

Transcription

1 Capturing both Types and Constraints in Data Integration ÅÐ ÒØ Ý ¹ÓÒ Ò ÏÒ Ò Ý ÂÙÐÒ ÖÖ Þ ÊÚ Ê ØÓ Ý Ý ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓ ËÓ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÒÔÓÖ Þ ÇÁ ÇÖÓÒ ÀÐØ ² ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÒØ ÛÒ Ö ØÓÖ ÖºÐйРºÓÑ ÒÝÓÑÔºÒÙ ºÙº ÙÐÒ ºÓºÙ Abstract Ï ÔÖÓÔÓ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÒØÖØÒ Ø ÖÓÑ ÑÙÐØÔÐ ÖÐØÓÒÐ ÓÙÖ ÒØÓ Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ ØØ ÓØ ÓÒ¹ ÓÖÑ ØÓ ÚÒ Ì Ò Ø ÔÖ Ò ÅÄ ÓÒ¹ ØÖÒØ º Ì ÖÑÛÓÖ ÓÒ Ô ØÓÒ ÐÒ¹ Ù Á ØØ ÜØÒ Ì Ý ½µ ÓØÒ ÐÑÒØ ØÝÔ ÛØ ÑÒØ ØØÖÙØ ÒÖØ Ò ÝÒØ Þ Ò ÔÖ Ý Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÓØÓÒ ÖÓÑ ØØÖÙØ Öѹ ÑÖ µ ¾µ ÓÑÔÙØÒ Ø ØØÖÙØ Ú ÔÖÑØÖÞ ËÉÄ ÕÙÖ ÓÚÖ ÑÙÐØÔÐ Ø ÓÙÖ Ò µ ÒÓÖÔÓÖع Ò ÅÄ Ý Ò ÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ º Ì ÒÓÚÐØÝ Ó Á ÓÒ Ø Ò ÑÒØ ØØÖÙØ Ò ØÖ ÔÒÒÝ Öй ØÓÒ ÓÖ ÓÒØÖÓÐÐÒ ÓÒØÜعÔÒÒØ Ì¹ÖØ ÓÒ¹ ØÖÙØÓÒ Ó ÅÄ ÓÙÑÒØ ÛÐÐ ÓÖ Ò ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÔÖÐÐÐ ÛØ ÓÙÑÒعÒÖØÓÒº Ï Ð Ó ÔÖ ÒØ Ó Ø¹ ÓÔØÑÞØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÆÒØÐÝ Úй ÙØÒ Á ÒÐÙÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÖÒ ÕÙÖ Ò ÓÖ ÙÐÒ ÕÙÖ ÓÒ ÑÙÐØÔÐ Ø ÓÙÖ º Ì ÔÖÓ¹ Ú ÒÛ ÖÑÑÖ¹ ÔÔÖÓ ÓÖ Ø ÒØÖØÓÒ ÙÒÖ ÓØ ÝÒØØ Ò ÑÒØ ÓÒ ØÖÒØ º 1. Introduction Ø ÜÒ ÔÔÐØÓÒ ÖÕÙÒØÐÝ ÖÕÙÖ ÒØÖÔÖ ØÓ ÒØÖØ Ø ÖÓÑ «ÖÒØ ÖÐØÓÒÐ ÓÙÖ ÓÖ Ü¹ ÔÓÖØ Ò ÅÄ ÓÙÑÒغ Ì ÒØÖØ ÅÄ ÓÙÑÒØ ØÝÔÐÐÝ ÖÕÙÖ ØÓ ÓÒÓÖÑ ØÓ ÔÖ Ò Ñº ÌÝÔÐÐÝ Ñ ÓÒ Ø Ó ØÛÓ ÔÖØ ØÝÔ Ô ¹ ØÓÒ Ò Ø Ó ÒØÖØÝ ÓÒ ØÖÒØ ºº Ô ¹ ØÓÒ Ò ÅÄ ËÑ ¾ ØÙ Ø ÒØÖØ Ø ÓÙÐ ÓØ ÓÒÓÖÑ ØÓ Ø ØÝÔ Ò Ø Ø ÓÒ ØÖÒØ º ÀÖ Û ÓÒ Ö Ì ÓÖ ÅÄ ØÝÔ Ò Ý Ò ÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ ÒÖÐÞØÓÒ Ó ÓÖÒ Ý µ ÓÖ ÅÄ ÓÒ¹ ØÖÒØ Û ÖÔÖ ÒØ Ø Ñ ØÙÖ ÑÓ Ø ÓÑÑÓÒ Ò ÙÖÖÒØ ÔÖغ ÜÑÔÐ ½º½ ÄØ Ù ÓÒ Ö Ø ÜÒ ØÛÒ Ò Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒÝ Ò Ó ÔØк Ì Ó ÔØÐ ÑÒØÒ ÓÙÖ ÖÐØÓÒÐ Ø ÓÒ ÓÒØÒÒ ÔØÒØ ÒÓÖѹ ØÓÒ ÓÒ ÒØÒ ÛØÖ ØÖØÑÒØ ÓÚÖ Ý Ò Ò ÙÖÒ ÔÓÐÝ ÓÒ ØÓÖÒ ÐÐÒ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÓÒ ¹ ÖÒ ØÖØÑÒØ ÔÖÓÙÖ ß ØÖØÑÒØ ÑÝ ÖÕÙÖ ÏÓÖ ÓÒ ÛÐ Ø ÙØÓÖ Û ÛØ ÐÐ Ä º Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. SIGMOD 2003, June 9-12, 2003, San Diego, CA. Copyright 2003 ACM X/03/ ÔÖÓÙÖ ÓÒ ØÒ Ó ÓØÖ ØÖØÑÒØ º Ì Ø Ö Ô Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ Ñ ÛØ Ý ÙÒÖÐÒµ ½ ÔØÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÔØÒØ ËËÆ ÔÒÑ ÔÓÐݵ ¾ Ò ÙÖÒ ÓÚÖ ÓÚÖ ÔÓÐÝ ØÖÁµ ÐÐÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÐÐÒ ØÖÁ ÔÖµ Ú ØÁÒÓ ËËÆ ØÖÁ ص ØÖØÑÒØ ÔÖÓÙÖ ÖÖÝ ØÖØÑÒØ ØÖÁ ØÒѵ ÔÖÓÙÖ ØÖÁ½ ØÖÁ¾µ Ì Ó ÔØÐ Ò ÐÝ ÖÔÓÖØ ØÓ Ø Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒÝ ØØ ÒÐÙ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ ÔØÒØ Ò ØÖ ØÖØÑÒØ ÓÖ ØØ Ýº Ì Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒÝ ÖÕÙÖ Ø ÖÔÓÖØ ØÓ Ò Ò ÅÄ ÓÖÑØ ÓÒÓÖÑÒ ØÓ Ü Ì Ö Û ÓÑØ Ø ÒØÓÒ Ó ÐÑÒØ ÛÓ ØÝÔ È̵ ÄÅÆÌ ÖÔÓÖØ ÔØÒØ µ ÄÅÆÌ ÔØÒØ ËËÆ ÔÒÑ ØÖØÑÒØ Ðе ÄÅÆÌ ØÖØÑÒØ ØÖØÑÒØ µ ÄÅÆÌ ØÖØÑÒØ ØÖÁ ØÒÑ ÔÖÓÙÖµ ÄÅÆÌ ÔÖÓÙÖ ØÖØÑÒØ µ ÄÅÆÌ ÐÐ ØÑ µ ÄÅÆÌ ØÑ ØÖÁ ÔÖµ Ò ÅÄ ÖÔÓÖØ ÓÒÓÖÑÒ ØÓ ÔØ Ò º ½º ÁØ ÓÒØÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø Ø ½ ÓÙØ ÔØÒØ ØÖØ ÓÒ Ø Ýº ÓÖ ÔØÒØ Ø ØÖØÑÒØ Ù¹ ØÖ Ö Ø ØÖØÑÒØ ÓÚÖ Ý Ø ÔØÒس Ò¹ ÙÖÒ ÔÓÐÝ ÛÐÐ Ø ÔÖÓÙÖ ÖÖÝ Ó Ó Ø ØÖØÑÒØ Ù Ò Ø Ø Ò ½ ¾ Ò Ø ÐÐ ÙØÖ ÓÐÐØ Ø ÔÖ ÓÖ ØÖØÑÒØ ÔÔÖÒ Ò Ø ØÖØÑÒØ ÙØÖ Ù Ò ÓÖ Ø ÖÖÒ Ó Ø Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒݺ Ç ÖÚ Ø ÓÐÐÓÛÒº Ö Ø Ø ÒØÖØÓÒ ÖÕÙÖ ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ ºº ÕÙÖ ÓÒ ÑÙÐØÔÐ Ø º ÓÖ Ü¹ ÑÔÐ ØÓ Ò Ø ØÖØÑÒØ Ó ÔØÒØ ÓÚÖ Ý Ò¹ ÙÖÒ ÓÒ Ò ÕÙÖÝ ÓÒ ÓØ ½ Ò ¾º ˹ ÓÒ ØÖØÑÒØ Ò ÖÙÖ ÚÐÝ ºº Ò ØÖÑ Ó Ø¹ к ÌÙ ØÖØÑÒØ ÙØÖ ÑÝ Ú Ò ÙÒÓÙÒ ÔØ ØØ ÒÒÓØ ØÖÑÒ Ø ÓÑÔйØÑ ÙØ ÖØÖ Ø¹ÖÚÒ ºº ØÖÑÒ Ý Ø Ø Ò º ÌÖ Ø ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÐÐ ÙØÖ Ó ÔØÒØ ÓÒØÜعÔÒÒØ Ø ØÖÑÒ Ý Ø ØÖÁ ÓÐÐØ Ò Ø ØÖØÑÒØ ÙØÖ Ó Ø ÔØÒغ ÁÒ Ø Ò ÑÒÝ ÅĹ ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÖØÓÒ Ø Ø ÒØÙÖÐ ÓÛ Ó ØÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÒÓØ ØÖØÐÝ ØÓÔ¹ÓÛÒ ÙØ ÑÝ ÖØÖ ÖÕÙÖ ÔÙ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÐÙÐØ ÙÖÒ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó ÓÒ ÔÖØ Ó Ø ØÖ ÓÚÖ ØÓ ÒÓØÖ ÔÖغ Ì ÖÖÓÛ Ò º ½ ÒØ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÛ ÓÖ Ø ÜÑÔк

2 patient report date patient patient SSN name ssn treatments trids trids bill trid treatment trids treatment item trid name procedure trid treatment treatment treatment information passing down information passing up ÙÖ ½ ÜÑÔÐ Ó ÅÄ ÖÔÓÖØ item price ÙÖÒØ ØÓ ÓØ ÓÒÓÖÑ ØÓ Ò Ø Ý º Ò ÜÑÔÐ º ¾ Ú Ò Á ¼ ÔÝÒ Ø Ø ÒØÖØÓÒ Ö Ò ÜÑÔÐ ½º½º Ï Ö Ø Ü¹ ÔÐÒØÓÒ Ó ¼ ØÓ ËØÓÒ ÛÖ Û ÓÖÑÐÐÝ Ò Á º ÓÒ Á Û ÚÐÓÔ ÑÐÛÖ Ý ØÑ ØÓ Ò¹ ØÖØ ÖÐØÓÒРغ Ì Ý ØÑ ÑÔÐÑÒØ ÚÖØÝ Ó ÓÔØÑÞØÓÒ ØÒÕÙ ØÓ ÚÐÙØ Á ÆÒØÐݺ Ø ÓÑÔÐ ØÑ Ø ÓÒÚÖØ ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ ÒØÓ ÖÐØÓÒ ÓÒ ÝÒØ Þ ØØÖÙØ ÖÙ ØØÖÙØ ÔÒÒ ØÓ ÑÒÑÙÑ Ò ÖÛÖØ ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ ÒØÓ Òй ÓÙÖ ÓÒ ÛÐ ÖÑÒÒ Ò Ø Á ÖÑÛÓÖº Ø ÖÙÒ ØÑ Ù Ò Ø ØØ Ø Ø ÒÖØ ÜÙ¹ ØÓÒ ÔÐÒ ØØ ÒÚÓÐÚ ÙÐÒ Ò ÑÖÒ Òй ÓÙÖ ÕÙÖ ØÓ ÑÜÑÞ ÔÖÐÐÐ Ñ ÑÓÒ ÙÒÖÐÝÒ ÖÐØÓÒÐ ÒÒ Ò ØÓ ÖÙ Ö ÔÓÒ ØѺ ÓÒØÖÙØÓÒ º Ï ÔÖÓÔÓ ÖÑÑÖ¹ ÔÔÖÓ ØÓ ÒØÖØÒ ÖÐØÓÒÐ Ø Ò ÅÄ ÙÒÖ ÝÒØØ Ò ÑÒØ ÓÒ ØÖÒØ º ÙÖØÖÑÓÖ Ø Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒÝ ÑÔÓ Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÅÄ ÖÔÓÖØ ÃÝ Á ÔØÒØ ØѺØÖÁ Øѵ ÔØÒØ ØÖØÑÒغØÖÁ ØѺØÖÁµ Ì Ö Ø ÓÒ ØÖÒØ ÖØ ØØ Ò ÙØÖ ÖÓÓØ Ø ÔØÒØ ØÖÁ Ý Ó ØÑ ÐÑÒØ ÓÖ ÒÝ ØÛÓ ØÑ ØÖ ØÖÁ ÙÐÑÒØ Ú Ø Ñ ÚÐÙ ØÒ Ø ØÛÓ ÑÙ Ø Ø Ñ ÐÑÒغ ÌØ ØÖØÑÒØ Ö ÓÒÐÝ ÓÒ ÓÖ ÔØÒغ Ì ÓÒ ÓÒ Ò ÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Ø ØØ ØØ ÙÒÖ ÔØÒØ ÓÖ ÒÝ ØÖØÑÒØ ÐÑÒØ ØÖ ÑÙ Ø Ò ØÑ Ù ØØ Ø ÚÐÙ Ó ØÖ ØÖÁ ÙÐÑÒØ Ö ÕÙк Ì Ô Ò ÒØÖ¹Ø ÓÒ ØÖÒØ ØÖØÑÒØ Ò ÑÙ Ø Ú ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÔÖ ÒØÖÝ Ò º ¾ ÇÒ ÓÐ Ó Ø ÛÓÖ ØÓ ÚÐÓÔ ÐÒÙ ÛØ Û ÚÒ ÓÐÐØÓÒ Ê Ó ÖÐØÓÒÐ Ø ÓÙÖ µ Ì Ò Ø Ó ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ò ÔÝ Ò Òع ÖØÓÒ ÑÔÔÒµ Ù ØØ Êµ Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ ØØ ÓØ ÓÒÓÖÑ ØÓ Ò Ø º ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÐÒÙ ÓÙÐ ÔÐ Ó ÔÝÒ ÒØÖØÓÒ Ø ÓÑÑÓÒÐÝ ÓÙÒ Ò ÔÖØ Ù ØÓ ÒÚÓÐÚÒ ÖÙÖ¹ Ú Ì ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ Ò Ø ÓÒØÜعÔÒÒØ ÓÒ ØÖÙØÓÒ ÐÐÙ ØÖØ Ý Ø ÜÑÔк ÌÓ Ø Ò Û ÔÖÓÔÓ ÓÖÑÐ Ñ ÐÐ ØØÖÙØ ÁÒ¹ ØÖØÓÒ ÖÑÑÖ Áµ ØÓ ÔÝ Ø ÒØÖØÓÒ Ò Åĺ Ò Á ÓÒ Ø Ó ØÛÓ ÔÖØ ÖÑÑÖ Ò Ø Ó ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ º ÁÒ ÔÖ Ý ØØÖÙØ ÖÑÑÖ ½ Ø ÖÑÑÖ ÜØÒ Ì Ý ÓØÒ ÑÒØ Ø¹ ØÖÙØ Ò ÑÒØ ÖÙÐ ÛØ ÐÑÒØ ØÝÔ º Ì ÑÒ¹ Ø ØØÖÙØ Û Ò ØÖ ÝÒØ Þ ÚÐÙØ ÓØØÓѹÙÔµ ÓÖ ÒÖØ ÚÐÙØ ØÓÔ¹ÓÛÒµ Ö Ù ØÓ Ô Ø Ò ÓÒØÖÓÐ ÙÖÒ Á ÚÐÙØÓÒº Ì ÑÒ¹ Ø ÖÙÐ ÓÑÔÙØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ØØÖÙØ Ý ÜØÖع Ò Ø ÖÓÑ Ø Ú ÑÙÐع ÓÙÖ ËÉÄ ÕÙÖ º ÕÙÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ò ØØÖÙØ ÑÝ Ø ÓØÖ ØØÖÙØ ÔÖÑØÖ º Ì ÒØÖÓÙ ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ ÓÒ Ø¹ ØÖÙØ Ò ØÙ Ø ÔÓÛÖ ØÓ ÔÝ ÓÔ ØØ ÓÒØÖÓÐ ÓÛ ÛØÒ Ø Á ÚÐÙØÓÒ ÛÐÐ ÓÒØÜعÔÒÒØ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó ÐÑÒØ º Ì ÓÒ ØÖÒØ Ö ÓÑÔÐ ÒØÓ ÖÐØÓÒ ÓÒ ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ò ØÖ Ø ¹ ØÓÒ Ò Ñ ÒØÓ Ø ØØÖÙØ ÚÐÙØÓÒº Ö ÙÐØ Ø ÅÄ ÓÙÑÒØ ÓÒ ØÖÙØ Ú ÓÒØÖÓÐÐ ÖÚØÓÒ ÖÓÑ Ø ÖÑÑÖ Ò ÓÒ ØÖÒØ Ò ØÙ Ï ÒØÖÓÙ Ô ØÓÒ ÐÒÙ Á Û ÔÖÓ¹ Ú Ý ØÑØ ÑØÓ ÓÖ ÙÔÔÓÖØÒ Ì ÓÒÓÖ¹ ÑÒØ Ò ÓÒØÜعÔÒÒØ ÒØÖØÓÒº Ï ÓÛ ØØ ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÔØÙÖ Ò Ø Ñ ÖÑÛÓÖ Ú ÓÒ ØÖÒØ ÓÑÔÐØÓÒº Ï ÓÛ ÓÛ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ ÛØÒ ÓÙÖ Ô ØÓÒ Ò ÓÔØÑÞØÓÒ ÖÑÛÓÖº Ï ÔØ ÕÙÖÝ ÙÐÒ Ò ÑÖÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÆÒØÐÝ ÚÐÙØÒ Á º ÊÐØ ÛÓÖº ÄØØÐ ÔÖÚÓÙ ÛÓÖ Ö Ø Ù Ó Ì ÓÒÓÖÑÒ Ò ÓÒ ØÖÒØ Ø ØÓÒ ÓÖ ÅĹ Ø ÒØÖØÓÒº ÐÓ ¾ ÖÚ Ñ Ò Ø ÑÔÔÒ ÖÓÑ ÒØÖ¹ Ñ ÓÒ ØÖÒØ Ø ÙÒÐÖ ÓÛ Ø Ò Ò ÙÖ Ì ÓÒÓÖÑÒ ÙØÓÑØÐÐݺ Ê ÙÐØ ÓÒ Ø Ü ØÒ Ó ÑÔÔÒ Ø ÝÒ ØÓ ÓÒ ØÖÒØ Ö ÜÔÐÓÖ Ò ½ Ø Ò ÔÖ Ý ÐÓ ÙØ Ð ÓÒÐÝ ÛØ Ø ÖÐØÓÒÐ ØØÒº ÅÁ ¾ Ö Ì ¹ Ò»ÒÖÒ ÓÖ ÅÄ ÒØÖØÓÒ ÙØ Ø ÒÖÒ ÔÖÓ ÜÔÒ Ú Ò Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ ÒÝ ÙÒ ÓÖ ÓÛ ØÓ Ò ÑÔÔÒ ØØ ØÝÔ ¾¾ ÑÓÖÓÚÖ Ø Ó ÒÓØ ÓÒ Ö ÓÒ ØÖÒØ º ÅÄ ÔÙÐ Ò Ý ØÑ Ù ËÐÊÓÙØ ½ Ò ÈÊÆÌÇ ¾ ÓÒ Ö ÓÒÐÝ Ò¹ Ð ÖÐØÓÒÐ ÓÙÖ Ò Ó ÒÓØ Ø Ì Ò ÓÒ ØÖÒØ ÒØÓ ÓÙÒغ ÖÐÖ ÖÙй Ý ØÑ ½¼ ½¾ ¾¼ ÖÐÝ ÓÒ ÓØ ÒØ Ö ØÓ ÑÓÐ ÖÙÖ Ú Ø ØÖÙØÙÖ Ø ÙÒÐÖ ÓÛ ØÝ Ò ÒÐ ÖÙÖ Ú Ì Ò ÓÒØÜع ÔÒÒØ ÒØÖØÓÒ Ó ÑÙÐØÔÐ Ø º Ø ÒØÖ¹ ØÓÒ ÑÔÔÒ Ò Ô Ò ÌÙÖÒ ÓÑÔÐØ ØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒ ÐÒÙ Ù ÉÙÖÝ Ò ËÄÌ ÙØ ÓÔ¹ ØÑÞØÓÒ ÓÖ Ø ÐÒÙ ØÐÐ ÖÑÒ ØÓ ÜÔÐÓÖ Ò ØÖ ÓÑÔÐÜØÝ Ñ Ø ÖÐ ØÓ ÛÓÖ ÛØÒ ÑÓÖ ÐÑØ ÓÖÑРѺ ÇÙÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ØÓ ÛÓÖ ÓÒ Ñ ÑÔÔÒ ¾ ÓÖ ÙÖÚݵ Û ÓÙ ÓÒ Ñ ØÖÒ ÐØÓÒ ÖØÖ ØÒ ÔÖÓÚÒ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÜÔÐØ Ô ØÓÒ Ò ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÒØÖØÓÒº ÐÓ Ø ØÓ ÓÙÖ ÛÓÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÖÑÐ Ñ ÓÖ ÔÙÐ Ò ÖÐØÓÒÐ Ø Ò ÅÄ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ü Ìº Á ÜØÒ Ø ÓÖÑÐ Ñ Ó Ò ÚÖÐ ÒÓÒØÖÚÐ ÔØ º Ö Ø Á ÙÔÔÓÖØ ÑÙÐØÔÐ Ø ÓÙÖ º ËÓÒ Á ÙÔÔÓÖØ ÓØ ÝÒØ Þ Ò ÒÖØ ØØÖÙØ Ø ÒØÖÓÙ Ø ÜÔÖ Ú ÔÓÛÖ Ò ÖÝ ÓÖ ÐÒ

3 ËÑÒØ ØØÖÙØ ÁÒ ÖÔÓÖص ص ÁÒ ÔØÒص Ø ËËÆ ÔÒÑ ÔÓÐݵ ÁÒ ØÖØÑÒØ µ Ø ËËÆ ÔÓÐݵ ËÝÒ ØÖØÑÒØ µ ËÝÒ ØÖØÑÒص ËÝÒ ÔÖÓÙÖµ Ø ØÖÁ˵µ ÁÒ ØÖØÑÒص ØÖÁ ØÒѵ ÁÒ ÔÖÓÙÖµ ØÖÁµ ÁÒ Ðе Ø ØÖÁ˵µ ÁÒ Øѵ ØÖÁ ÔÖµ ÁÒ ËËƵ ÁÒ ÔÒѵ ÁÒ ØÖÁµ ÁÒ ÔÖµ ÁÒ ØÒѵ ÁÒ Ëµ ËÝÒ ØÖÁµ Úе ËÑÒØ ÖÙÐ ÖÔÓÖØ ÔØÒØ ÁÒ ÔØÒصºØ ÁÒ ÖÔÓÖصºØ ÁÒ ÔØÒصº ËËÆ ÔÒÑ ÔÓÐݵ É ½ ÁÒ ÖÔÓÖصµ ÛÖ É ½ Úµ ÐØ ÔºËËÆ ÔºÔÒÑ ÔºÔÓÐÝ ÖÓÑ ½ ÔØÒØ Ô ½ Ú ØÁÒÓ ÛÖ ÔºËËÆ ºËËÆ Ò ºØ ÚºØ ÔØÒØ ËËÆ ÔÒÑ ØÖØÑÒØ ÐÐ ÁÒ ËËƵºÚÐ ÁÒ ÔØÒصºËËÆ ÁÒ ÔÒѵºÚÐ ÁÒ ÔØÒصºÔÒÑ ÁÒ ØÖØÑÒØ µ ÁÒ ÔØÒص Ø ËËÆ ÔÓÐݵ ÁÒ ÐеºØÖÁË ËÝÒ ØÖØÑÒØ µºøöáë» Ì ØÖØÑÒØ ÙØÖ Ó ÔØÒØ» ØÖØÑÒØ ØÖØÑÒØ ÁÒ ØÖØÑÒصº ØÖÁ ØÒѵ É ¾ ÁÒ ØÖØÑÒØ µµ ÛÖ É ¾ Úµ ÐØ ØºØÖÁ غØÒÑ ÖÓÑ ½ Ú ØÁÒÓ ¾ ÓÚÖ ØÖØÑÒØ Ø ÛÖ ºËËÆ ÚºËËÆ Ò ºØ ÚºØ Ò ØºØÖÁ ºØÖÁ Ò ºØÖÁ ºØÖÁ Ò ºÔÓÐÝ ÚºÔÓÐÝ Ë ËÝÒ ØÖØÑÒØ µºøöáë ËÝÒ ØÖØÑÒصºØÖÁË ØÖØÑÒØ ØÖÁ ØÒÑ ÔÖÓÙÖ ÁÒ ØÖÁµºÚÐ ÁÒ ØÖØÑÒصºØÖÁ ÁÒ ØÒѵºÚÐ ÁÒ ØÖØÑÒصºØÒÑ ÁÒ ÔÖÓÙÖµºØÖÁ ÁÒ ØÖØÑÒصºØÖÁ ËÝÒ ØÖØÑÒصºØÖÁË ËÝÒ ÔÖÓÙÖµºØÖÁË ËÝÒ ØÖÁµºÚÐ ÔÖÓÙÖ ØÖØÑÒØ ÁÒ ØÖØÑÒصº ØÖÁ ØÒѵ Ë É ÁÒ ÔÖÓÙÖµµ ËÝÒ ÔÖÓÙÖµºØÖÁË ËÝÒ ØÖØÑÒصºØÖÁË ÛÖ É Úµ ÐØ ÔºØÖÁ¾ غØÒÑ ÖÓÑ ÔÖÓÙÖ Ô ØÖØÑÒØ Ø ÛÖ ÔºØÖÁ½ ÚºØÖÁ Ò ØºØÖÁ ÔºØÖÁ¾ ØÖÁ Ë ËÝÒ ØÖÁµºÚÐ ÁÒ ØÖÁµºÚÐ ÁÒ ËµºÚÐ ÁÒ ØÖÁµºÚл Ì ÐÐ ÙØÖ Ó ÔØÒØ» ÐÐ ØÑ ÁÒ Øѵº ØÖÁ ÔÖµ É ÁÒ ÐеºØÖÁ˵ ÛÖ É Î µ ÐØ ØÖÁ ÔÖ ÖÓÑ ÐÐÒ ÛÖ ØÖÁ Ò Î ØÑ ØÖÁ ÔÖ ÁÒ ØÖÁµºÚÐ ÁÒ ØѵºØÖÁ ÁÒ ÔÖµºÚÐ ÁÒ ØѵºØÒÑ ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ ÔØÒØ ØѺØÖÁ Øѵ ÔØÒØ ØÖØÑÒغØÖÁ ØѺØÖÁµ ÙÖ ¾ ÜÑÔÐ Á ¼ ÛØ ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÓÒØÜعÔÒÒØ ÒÓÖÑØÓÒ¹ Ô Ò ÙÖÒ ÓÙÑÒØ ÒÖØÓÒº ÌÖ Á ÒÓÖÔÓ¹ ÖØ ÒØÓ Ø ÒØÖØÓÒ ÔÖÓ ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ØÖØ ÓÙÑÒØ Û Ö ÒÓØ ÓÒ Ö Ò º Ù ØÓ Ø ÒÖ ÜÔÖ ÚÒ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Á ¹ ÑÒ ØÒÕÙ Ö ÝÓÒ ØÓ ÖÔÓÖØ Ò Ø Ö¹ ÕÙÖ Ø ÒÐÝ Ó ÒØÖ¹ÕÙÖÝ ÔÒÒ ÓÒ ØÖÒØ ÓÑÔÐØÓÒ ÖÛÖØÒ Ó ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ ÒØÓ Òй ÓÙÖ ÓÒ ÖÓÙÔÒ Ò ÙÐÒ Ó ÕÙÖ ÓÒ Ø Ø ÓÙÖ Ø ØÓÔ¹ÓÛÒ ÚÐÙØÓÒ ØÖØÝ Ó ÒÓ ÐÓÒÖ ÛÓÖ Ò Ø ÓÒØÜغ ÇÖÒÞØÓÒº ËØÓÒ ¾ ÖÚÛ Ì Ò ÅÄ ÓÒ¹ ØÖÒØ º ËØÓÒ Ò Á ÓÐÐÓÛ Ý ØØ ÒÐÝ Ó Á Ò ËØÓÒ º ËØÓÒ ÔÖ ÒØ ÚÐÙØÓÒ Ø¹ ÒÕÙ ÓÖ Á º ËØÓÒ ÔÖ ÒØ ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ Ò ËØÓÒ ÒØ ÙØÙÖ Ö Ö ØÓÔ º 2. Schema Specification ËÑ Ô ØÓÒ ÓÖ ÅÄ Ø ÒÓÖÑÐÐÝ Ñ Ù Ó Ì Ò ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ º Ì º Ì ÓÙÑÒØ ÌÝÔ ÒØÓÒ µ Ò ÖÔÖ ÒØ ØÙÔÐ Ð È Öµ ÛÖ Ð ÒØ Ø Ó ÐÑÒØ ØÝÔ Ö ØÒÙ ØÝÔ Ò Ð ÐÐ Ø ÖÓÓØ ØÝÔ È Ò Ø ÐÑÒØ ØÝÔ ÓÖ Ò Ð È µ ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ Ò È µ ÐÐ Ø ÔÖÓÙØÓÒ Ó º ÌÓ ÑÔÐÝ Ø Ù ÓÒ Û ÓÒ Ö È µ Ó Ø ÓÖÑ «Ë ½ Ò ½ Ò ÛÖ Ë ÒÓØ Ø ØÖÒ È̵ ØÝÔ Ø ÑÔØÝ ÛÓÖ ØÝÔ Ò Ð ÖÖÖ ØÓ ÙÐÑÒØ ØÝÔ Ó µ Ò Ò ÒÓØ ÙÒØÓÒ ÓÒØÒØÓÒ Ò Ø ÃÐÒ ØÖ Ö ÔØÚÐÝ Ö Û Ù Ò Ø Ó ØÓÚÓ ÓÒÙ ÓÒµº ÊÐÐ ØØ Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ ØÖµ Ì ÓÒÓÖÑ ØÓ Ì Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒØÓÒ Ö ÑØ ½µ ØÖ ÙÒÕÙ ÒÓ Ø ÖÓÓØ Ò Ì ÐÐ ÛØ Ö ¾µ ÒÓ Ò Ì ÐÐ ØÖ ÛØ Ò Ð ØÝÔ ÐÐ Ò Ð¹ ÑÒØ ÓÖ ÛØ Ë ÐÐ ØÜØ ÒÓ µ ÐÑÒØ Ð Ø Ó ÐÖÒ Ó ÐÑÒØ Ò ØÜØ ÒÓ Ù ØØ ØÝ Ö ÓÖÖ Ò ØÖ ÐÐ Ö Ò Ø ÖÙÐÖ ÐÒÙ ¹ Ò Ý È µ Ò µ ØÜØ ÒÓ ÖÖ ØÖÒ ÚÐÙ È̵ Ò Ð Ó Ø ØÖº Ì ÑÔÐ ØÓÒ Ó Ø È µ³ ÓÚ Ó ÒÓØ ÐÓ Ò¹ ÖÐØÝ Ù Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ Ø Û Ö ØÖØÓÖ¹ ÛÖ ØÓ ÚÖÝ ½µ Ý ÒØÖÓÙÒ ÒØØ ÑÖÓ Ó ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒµ Ì ½ ÛØ ÒÖÐ ÖÙÐÖ ÜÔÖ ¹ ÓÒ Ò ÓÒÚÖØ ØÓ ¾ Ó Ø ÓÖÑ ÚÒ ÓÚ Ò ÐÒÖ ØÑ Ò ¾µ ÒÝ ÅÄ ÓÙÑÒØ ÓÒÓÖÑÒ ØÓ ¾ Ò ÓÒÚÖØ ØÓ ÓÒ ÓÒÓÖÑÒ ØÓ ½ Ò ÐÒÖ ØÑ Ý ÐÑÒØÒ ÒØØ µ Ò Ú ÚÖ Ý ÐÐÒ ÒØØ µº ÌÓ ÚÓ ÓÚÖÐÓÒ Ø ÒÓØÓÒ Ù Ò Á Û Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ì ØØÖÙØ Ò Ø ÔÔÖ ÙØ Ø ØÖÚÐ ØÓ ÜØÒ ÓÙÖ ÖÑÛÓÖ ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ ØѺ ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ º Ï ÓÒ Ö ÅÄ Ý Ò ÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Ó ½ Ò Ò Ø ÔÖ Ò Ó Ì ÓÐÐÓÛ ½µ ÃÝ Ð µ ÛÖ Ò Ð Ö ÐÑÒØ ØÝÔ Ù ØØ Ò Ð ÙÒÕÙ ØÖÒ¹ ÙÐÑÒØØÝÔ Ó ºº È Ðµ Ë Ò Ð ÙÒÕÙ Ò È µº Ò ÅÄ ØÖ Ì Ø Ø Ý «Ò ÒÝ ÙØÖ Ì Ó Ì ÖÓÓØ Ø ÐÑÒØ ÓÖ

4 ÒÝ ØÛÓ ÐÑÒØ Ü Ý Ò Ì Ø ØÖÒ ÚÐÙ Ó ØÖ Ð ÙÐÑÒØ Ö ÕÙÐ ØÒ Ü Ò Ý Ö Ø Ñ ÒÓº ÌØ Ø Ð¹ ÙÐÑÒØ ÚÐÙ Ó Ò ÐÑÒØ ÙÒÕÙÐÝ ÒØ ÑÓÒ ÐÐ Ø ÐÑÒØ Ò Ì º Ï Ý ØØ Ð Ý Ó ÐÑÒØ ÖÐØÚ ØÓ ÐÑÒØ º ¾µ ÁÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Áµ Ð Ð µ ÛÖ Ð Ò Ð Ö ÐÑÒØ ØÝÔ Ó Ù ØØ Ð Ò Ð Ö Ó ØÖÒ ØÝÔ Ò È µ Ò È µ Ö ÔØÚÐݺ Ò ÅÄ ØÖ Ì Ø Ø Á «Ò ÒÝ ÙØÖ Ì Ó Ì ÖÓÓØ Ø ÐÑÒØ ÓÖ ÒÝ ÐÑÒØ ØÖ Ü Ø Ò Ð¹ ÑÒØ Ò Ì Ù ØØ Ø ÚÐÙ Ó ÒÝ Ð ÙÐÑÒØ Ó ÕÙÐ Ø ÚÐÙ Ó Ò Ð ÙÐÑÒØ Óº Ï Ú Ò ÅÄ Ý Ò ÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Ò Ü¹ ÑÔÐ ½º½º ÙÖ ÓÖÝ ÜÑÒØÓÒ Ó Ü ØÒ ÅÄ Ô ¹ ØÓÒ ÖÚÐ ØØ ÑÓ Ø ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ Ö Ó Ø ÓÖѺ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ ÓÖÒ Ý Ö ÙÔÔÓÖØ ÓÖÒ Ý ÔÖ ÓÒ ØÒ Ó Ý Ð µ Ò Ò Á Ð Ð µº ÌÓ ÑÔÐÝ Ø Ù ÓÒ Û ÓÒ Ö ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÛØ ÒÐ ÙÐÑÒغ Ì Ñ ÖÑÛÓÖ Ò Ù ØÓ ÒÐ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÅÄ ËÑ ¾ º 3. Attribute Integration Grammars Ì ØÓÒ Ò Ø ÝÒØÜ Ò ÑÒØ Ó Á º º½ ÒØÓÒ Ó Á ÒØÓÒ º½ ÚÒ Ì Ð È Öµ Ø Ó ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÓÐÐØÓÒ Ê Ó ÖÐØÓÒÐ Ñ Ò ØØÖÙØ ÒØÖØÓÒ ÖÑÑÖ Áµ ÖÓÑ Ê ØÓ ÒÓØ Ý Ê Ò ØÓ ØÖÔÐ Ó ½º ØØÖÙØ ØÛÓ ÓÒØ ØÙÔÐ Ó ØØÖÙØ Ö Ó¹ Ø ÛØ ¾ ÐË ÐÐ Ø ÒÖØ Ò ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó Ò ÒÓØ Ý ÁÒ µ Ò ËÝÒ µ Ö ÔØÚÐݺ Ï Ù ÁÒ µü Ö Ôº ËÝÒ µýµ ØÓ ÒÓØ ÑÑÖ Ó ÁÒ µ Ö Ôº ËÝÒ µµº ØØÖÙØ ÑÑÖ ØÖ ØÙÔÐ ØÝÔ ØÙÔÐ Ó ØÖÒ µ ½ µ ÛÖ Ø ³ Ö ØÒØ ÒÑ ÓÖ Ø ØÝÔ Ø ½ µ ÒÓØÒ Ø Ó ØÙÔÐ ÛØ ÓÑÔÓÒÒØ ³ º ¾º ÊÙÐ Ø Ó ÑÒØ ÖÙÐ ÖÙÐ Ôµ ÓØ ÛØ ÔÖÓÙØÓÒ Ô «Ò È º ÁÒ ÖÙÐ Ôµ ½µ ØÖ ÖÙÐ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø ÚÐÙ Ó ËÝÒ µ Ý ÓÑÒÒ Ø ÚÐÙ Ó ËÝÒ µ ÓÖ Ò «º Ò ¾µ ÓÖ ÐÑÒØ ØÝÔ ØØ ÓÙÖ Ò «ØÖ ÖÙÐ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÁÒ µ Ý ÑÒ Ó Ò ËÉÄ ÕÙÖÝ ÓÒ ÑÙÐØ¹Ø Ó Ê Ò Ù Ò ÁÒ µ Ò ËÝÒ µ ÔÖÑØÖ º ÀÖ ³ Ö Ø ÐÑÒØ ØÝÔ ÓØÖ ØÒ ÑÒØÓÒ Ò «º Ì ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ó Ô Ø ØÖÒ ØÚ ÐÓ ÙÖ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ÖÐØÓÒ ÓÖ ÒÝ ¼ Ò «¹ ÔÒ ÓÒ ¼ «ÁÒ µ Ò Ù Ò ËÝÒ ¼ µº Ì ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ ØÓ ÝÐ «ÓÖ ÒÝ Ò «µ ÒÓØ Ò Ø ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒº º ÓÒ ØÖÒØ ÅÄ Ý Ò ÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Ó Ö Ô º Ì Á ÖÕÙÖ ØØ Ø ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ó ÚÖÝ ÔÖÓ¹ ÙØÓÒ Ó Ýк ¾ Ò ÜÑÔÐ º ¾ Ú Ò Á ¼º Ç ÖÚ ØØ Ø ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ó ÐÐ Ø ÔÖÓÙØÓÒ Ó ¼ Ö Ýк ÁÒ ÔÖØÙÐÖ ÐØÓÙ ÁÒ Ðе Ò Ù Ò ËÝÒ ØÖØÑÒØ µ Ò Ø ÔÖÓÙØÓÒ ÓÖ ÔØÒØ Ø ÔÒ¹ ÒÝ ÖÐØÓÒ ÒÓØ ÝÐ Ò ÁÒ ØÖØÑÒØ µ ÒÓØ Ò Ù Ò ËÝÒ Ðе ÖØÐÝ ÓÖ ÒÖØÐݺ ÊÓÙÐÝ ÔÒ ÚÒ Ø Ò ØÒ Á Ó Ê Ò Á ÜØÖØ Ø ÖÓÑ Á Ù Ò Ø ËÉÄ ÕÙÖ Ò Ø ÖÙÐ ÓÖ ÒÖØ ØØÖÙØ ÓÒ ØÖÙØ Ò ÅÄ ØÖ ÛØ Ø Ø ÖØ Ý Ø ÔÖÓÙØÓÒ Ó Ø Ì Ò ÛØÖ Ø ÅÄ ØÖ Ø Ø ÓÒ ØÖÒØ º Ì ÝÒ¹ Ø Þ ØØÖÙØ ÓÐÐØ Ø ÓÑÔÙØ Ø Ø Ò Ô Ø ØÓ ËÉÄ ÕÙÖ ÔÖÑØÖ Ù ØØ Ø ÅÄ ØÖ Ò ÓÒ ØÖÙØ Ò ÓÒØÜعÔÒÒØ Ò Ø¹ ÖÚÒ Ûݺ Ì ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ ÔÝ Ò ÓÖÖÒ ÓÒ Ø Ø Ò ÓÒØÖÓÐ ÓÛ Û Ö ÝÐ ØÓ ÙÖ ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ò ÖÖ ÓÙغ Ì ÒÖØ ØØÖÙØ ÁÒ Öµ Ó Ø ÖÓÓØ ÖÖÖ ØÓ Ø ØØÖÙØ Ó Ø Á ÐÓÐ ÔÖÑØÖ ØØ ÒÐ Ù ØÓ ÓÑÔÙØ «ÖÒØ ÅÄ ØÖ ÓÖ «ÖÒØ ÒÔÙØ ÚÐÙ º ÌÙ Ò Á ÑÔÔÒ Ø Ø Á Ò ÁÒ Öµ ÔÖÑØÖ Òع ÖØ Ø Ø Ó Á ÓÐÐÓÛÒ Ò ÔÖÓÙ Ò ÅÄ ØÖ ØØ ÓØ ÓÒÓÖÑ ØÓ Ò Ø º ÓÖ Üѹ ÔÐ ÚÒ Ø Ò ½ ¾ Ò Ö Ò ÜÑÔÐ ½º½ Ø Á ¼ ÒÖØ Ò ÅÄ ÖÔÓÖØ ÓÖ Ø ÔÖØÙÐÖ Ø Ý ÒØÖØÒ Ø ÖÐØÓÒРغ Ï ÒÜØ Ò Ò ØÐ Ø ÑÒØ ÖÙÐ Ò Ò Á Ê º ÓÒ Ö ÔÖÓÙØÓÒ Ô «Ò ÛØ ÐÑÒØ ØÝÔ ½ Ò Ò «º Ï Ù Ø ÒÓØØÓÒ ËÝÒ µ ØÓ ÒÓØ Ø ÚØÓÖ ÓÒØÒÒ ÐÐ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ ËÝÒ µ Ò ËÝÒ µ ØÓ ÒÓØ Ø ÚØÓÖ Ó ÐÐ ÜÔØ ËÝÒ µ ÓÖ Ü º Ï Ù ØÛÓ ØÝÔ Ó ÙÒØÓÒ Ò ÓÖ ÓÑÔÙØÒ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ ËÝÒ µ Ò Ø ÒÖØ ØØÖÙØ ÁÒ µ Ö ÔØÚÐÝ ÁÒ µ ËÝÒ µµ Ü ½ Ü µ Ü Ü Ü ½ Ü ÁÒ µ ËÝÒ µµ Ü ½ Ü µ É Ü ½ Ü µ ÛÖ Ü Ü ½ Ü Ñ Ö ÑÑÖ Ó ËÝÒ µ ÓÖ ÓÑ Ò Ø ÓÒ µ Ò ÁÒ µ µ Ò ÓÒ ØÖÙØ ØÙ¹ ÔÐ Ò Ø Ó ØÙÔÐ Ö ÔØÚÐÝ ÒÓØ Ø ÙÒÓÒ Ë Ü ÙÐ Ø Ý ÓÐÐØÒ ÐÐ Ø ØÙÔÐ Ò Ü Ò É Ò ÑÙÐع ÓÙÖ ËÉÄ ÕÙÖÝ ÓÚÖ Ø Ó Ê Û ØÖØ ÑÑÖ Ó ÁÒ µ Ò ËÝÒ µ ÔÖÑØÖ ØÑÔÓ¹ ÖÖÝ ÖÐØÓÒ ÖØ Ò Ø Ø ÓÑ ÑÑÖ Øµº ÌÝÔ ÓÑÔØÐØÝ ÖÕÙÖ Ø ØÝÔ Ó ËÝÒ µñù Ø ÑØ ØØ Ó ºº ËÝÒ µ Ó ØÙÔÐ ØÝÔ ½ µ ØÒ ÑÙ Ø Ò Ù Ò µ Ò ÖØÙÖÒ ØÙÔÐ Ó ÖØÝ Ò ËÝÒ µ Ó ØÝÔ Ø ½ µ ØÒ Ò Ù Ò ÓÖ Ë Ò ÖØÙÖÒ Ø Ó ØÙÔÐ Ó ÖØÝ º Ëѹ ÐÖÐÝ ÓÖ ÁÒ µ Ò Ò ÔÖØÙÐÖ ÁÒ µ Ó Ø ØÝÔ «Ò ÛØ ÕÙÖݺ ÁØ Ý ØÓ ÚÖÝ ØØ ØÝÔ ÓÑÔØÐØÝ Ò ØØÐÐÝ Ò ÐÒÖ ØѺ Ð Ó ÒÓØ ØØ ÛÐ ÁÒ µ Ò Ò ÛØ ÕÙÖ ØÓ ÜØÖØ Ø ÖÓÑ Ø ÙÒÖÐÝÒ Ø ËÝÒ µ Ù ÑÔÐ ØÙÔÐ Ò Ø ÓÒ ØÖÙØÓÖ ØÓ ÓÑÒ Ø ÓÑÔÙØ ÔÖÚÓÙ Ðݺ ÅÓÖ Ô ÐÐÝ ÛØ Ø ÙÒØÓÒ Û Ö ÖÙÐ Ôµ ÓØ ÛØ ÔÖÓÙØÓÒ Ô «º ½µ Á «Ë ØÒ ÖÙÐ Ôµ Ò ËÝÒ µ ÁÒ µµ ÁÒ Ëµ ÁÒ µµ ÛÖ Ö Ò ÓÚ Ù ØØ ÑÙ Ø ÖØÙÖÒ ØÙÔÐ Ó ÒÐ ÑÑÖ ºº ØÖÒ Û ØÖØ Ø È̺ Ì ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÛÖ ËÝÒ µ Ò

5 Ò Ù Ò ÁÒ µº Ò ÜÑÔÐ Ó ÖÙÐ Ó Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ ØÖÁ Ë Ò Ø Á ¼º ¾µ Á «½ Ò ØÒ ÖÙÐ Ôµ ÓÒ Ø Ó ËÝÒ µ ËÝÒ µµ ÁÒ ½µ ½ ÁÒ µ ËÝÒ ½µµ ÁÒ Òµ Ò ÁÒ µ ËÝÒ Òµµ ÛÖ Ö Ò ÓÚ ËÝÒ µ Ð Ø Ó ËÝÒ µ³ Û Ó ÒÓØ ÒÐÙ ËÝÒ µ Ò ËÝÒ µ Ð Ø Ó ÐÐ ËÝÒ µ³ º Ì Ø ÓÒÐÝ ÛÖ Ø ÒÖØ Ø¹ ØÖÙØ Ó Ò Ò ÛØ ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó ³ ÐÒ º ÓÖ Ò ÜÑÔÐ Ø ÖÙÐ ÓÖ Ø ÔØÒØ ÔÖÓÙØÓÒ Ò ¼º µ Á «½ Ò ØÒ ÖÙÐ Ôµ Ò ËÝÒ µ É ÁÒ µµ Ó ½ ½ ËÝÒ ½µµ Ò Ò ËÝÒ Òµµ ÁÒ ½µ ÁÒ Òµµ É ÁÒ µµ Ó ½ ½ ÁÒ µµ Ò Ò ÁÒ µµ ÛÖ É ÕÙÖÝ ØØ ÖØÙÖÒ ÚÐÙ Ò ½Ò ÖÖÖ ØÓ Ø ÓÒØÓÒ ÕÙÖÝ Ó Ø ÖÙÐ Ò Ö ÓÚº Á É ÁÒ µµ ØÒ ËÝÒ µ Ò ÁÒ µ Ö ÓÑÔÙØ ÛØ ËÝÒ µµ Ò ÁÒ µµ Ö ÔØÚÐÝ ÓØÖÛ ØÝ Ö Ò ÛØ ÒÙÐÐ ÓÖ ÑÔØÝ Ø ÔÒÒ ÓÒ ØÖ ØÝÔ µº Ì ÔØÙÖ Ø ÑÒØ Ó Ø ÒÓÒØÖÑÒ Ø ÔÖÓ¹ ÙØÓÒ Ò Ø¹ÖÚÒ ÓÒº µ Á «ØÒ ÖÙÐ Ôµ Ò ÓÐÐÓÛ ËÝÒ µ ËÝÒ µ ÁÒ µ É ÁÒ µµ ÛÖ É ÕÙÖݺ Ì ÖÙÐ ÓÖ ËÝÒ µ ÓÐÐØ ÐÐ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó Ø ÐÖÒ ÒØÓ Øº Ì ÖÙÐ ÓÖ ÁÒ µ ÒØÖÓÙ Ò ØÖØÓÒ Û ÖØ Ð ÓÖ ØÙÔÐ Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ó É ÁÒ µµ Ù ØØ Ø Ð ÖÖ Ø ØÙÔÐ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÒÖØ ØØÖÙغ Ë Ø ÖÙÐ ÓÖ Ø ØÖØÑÒØ ÔÖÓÙØÓÒ ÓÖ Ò ÜÑÔк µ Á «ØÒ ÖÙÐ Ôµ Ò Ý ËÝÒ µ ÁÒ µµ ÛÖ Ò ÓÚº Ì Ø ÓØÖ ÛÖ ËÝÒ µ Ò Ò Ù Ò ÁÒ µº ËÚÖÐ ÙØÐØ Ö ÛÓÖØ ÑÒØÓÒÒº Ö Ø Û Ö ØÖØ Ø ÓÙÖ ØÓ ÖÐØÓÒÐ Ù Ø ØÓ ÑÔÐÝ Ø Ù ÓÒº Ì Ñ ÖÑÛÓÖ Ò ÜØÒ ØÓ ÒØÖØ Óع ÓÖÒØ ÅÄ Ò ÓØÖ ÓÖÑØ Ó Ø Ý ÜÔÖ Ò ÕÙÖ Ò ºº ÇÉÄ ÓÖ ÖÑÒØ Ó ÉÙÖÝ º ËÓÒ Á Ö ÒÓØ ÑÐ ÚÖØÓÒ Ó ØØÖÙØ ÖÑÑÖ ºº ½ µ ÓÖ ØÖ ØÝÔÐ ÔÔÐØÓÒ ¾½ ØÝ Ö ÕÙØ «ÖÒØ Ò ÑÒØ ÒØÓÒ Ò ÚÐÙØÓÒ ØÖØ º º¾ ÓÒÔØÙÐ ÚÐÙØÓÒ Ï ÒÜØ Ú Ø ÑÒØ Ó Ò Á Ý ÔÖ ÒØÒ ÓÒÔØÙÐ ÚÐÙØÓÒ ØÖØݺ ÀÖ Û ÓÙ ÓÒ Ì¹ ÖØ ÒØÖØÓÒ ÖÖÒ Ø Ù ÓÒ Ó Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ ØÓ ËØÓÒ º Ò ºº ÇÔØÑÞØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÆÒØ ÚÐÙØÓÒ Ó Á ÛÐÐ Ù Ò ËØÓÒ º ÚÒ Ø Ò ØÒ Á Ó Ø Ñ Ê Ò ÚÐÙ Ú Ó Ø ØØÖÙØ ÁÒ Öµ Ó Ø Á ÚÐÙØ Ôع Ö Ø ÖØ Ý Ø Ì Ò ÓÒØÖÓÐÐ Ý Ø ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ù Ò Øº Ì ÖÓÓØ ÒÓ Ö Ö Ø ÖØ Ò ÔÙ ÓÒØÓ Ø Øº ÓÖ ÒÓÐÚ Ø Ø ØÓÔ Ó Ø Ø Û ÓÑÔÙØ Ø ÒÖØ ØØÖÙØ ÚÐÙ Ó ÐÚ Ò Ø ÔÖÓÙØÓÒ Ô È µ Ò Ø Ì ÓÖ Ø ÐÑÒØ ØÝÔ Ó ÐÚ Ò ÚÐÙØ ÖÙÐ Ôµ Ù Ò ÓÐÐÓÛ ½µ Á Ô Ë ÖÐÐ ËÝÒ µ ÁÒ µµ Ò ÁÒ Ëµ ÁÒ µµº ØÜØ ÒÓ ÖØ Ø ÓÒÐÝ Ð Ó ÐÚ ÛØ µ Ø È̺ ÌÒ µ ÓÑÔÙØ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó ÐÚº ¾µ Á Ô ½ ÖÐÐ ËÝÒ µ ËÝÒ µµ Ò ÁÒ µ ÁÒ µ ËÝÒ µµº Ï ÖØ ÒÓ Ø ÛØ ÓÖ ¾ ½Ò º Ì ÒÓ Ö ØÖØ Ø ÐÖÒ Ó ÐÚ Ò Ø ÓÖÖ Ô Ý Ø ÔÖÓÙØÓÒº ËÒ Ø ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ó Ô ÝÐ ØÖ ØÓÔÓÐÓ¹ Ð ÓÖÖ ÓÒ ½ Ù ØØ Ò ÓÒÐÝ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó ØÓ ÔÖÒ Ø Ò Ø ÓÖÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÒÖØ ØØÖÙØ ÛÐ Ø Ö Ø ÓÒ Ò ÁÒ µ ÓÒÐݺ Ï ÔÙ Ø ÒÓ ÓÒØÓ Ø Ø Ò ÖÚÖ ¹ ØÓÔÓÐÓÐ ÓÖÖ Ò ÔÖÓ ØÓ ÚÐÙØ ØÑ Ù ØØÙØÒ ÓÖ ÁÒ µº ØÖ ÐÐ Ø ÒÓ Ö ÚÐÙØ Ò ÔÓÔÔ Ó«Ø Ø Û ÓÑÔÙØ ËÝÒ µ ÓÐÚ Ù Ò Ø ÙÒØÓÒ Ò Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó Ø ÒÓ º µ Á Ô ½ Û Ö Ø ÚÐÙØ Ø ÓÒØÓÒ ÕÙÖÝ Û Ø ÁÒ µ ºº ÔÖÑØÖº ÓÒ Ø ÚÐÙ ÔÖØÙÐÖ ÐØ Ò Ø ÙÒØÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÁÒ µ ÚÐÙØ ÙÒØÓÒ ÔÒÒ ÓÒ ÓÒÐݺ ÒÐ ÒÓ ÖØ Ø ÓÒÐÝ Ð Ó Ø ÒÓ ÐÚ Ò ÔÙ ÓÒØÓ Ø Øº Ï ØÒ ÔÖÓ ØÓ ÚÐÙØ Ø ÒÓº ØÖ Ø ÒÓ ÔÓÔÔ Ó«Ø Ø ËÝÒ µ ÓÑÔÙØ Ý ÔÔÐÝÒ ØÓ Ò ËÝÒ µº µ Ë Á Ô ÖÐÐ ÁÒ µ É ÁÒ µµ Ò ËÝÒ µ ËÝÒ µº Ï Ö Ø ÓÑÔÙØ ÁÒ µº Á ÁÒ µ ÑÔØÝ ØÒ ÐÚ ÒÓ ÐÖÒ Ò ËÝÒ µ ÑÔØÝ ÓØÖÛ Ñ ÒÓ Ø ÛØ Ö ÖØ Ø ÐÖÒ Ó ÐÚ Ù ØØ ÒÓ ÖÖ ØÙÔÐ ÖÓÑ Ø Ø ÁÒ µ Ø ÒÖØ ØØÖÙغ Ì ÒÛÐݹÖØ ÒÓ Ö ÔÙ ÓÒØÓ Ø Ø Ò ÚÐÙØ Ò Ø Ñ Ûݺ ØÖ ÐÐ Ø ÒÓ Ú Ò ÚÐÙØ Ò ÔÓÔÔ Ó«Ø Ø Û ÓÑÔÙØ ËÝÒ µóðú Ý ÓÐÐØÒ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó Ø ÒÓ ÒØÓ Øº µ Á Ô ÖÐÐ ËÝÒ µ ÁÒ µµº Ï ÑÔÐÝ ÓÑÔÙØ µ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ó ÐÚº ØÖ ËÝÒ µ ÓÐÚ ÓÑÔÙØ Û ÔÓÔÐÚ Ó«Ø Ø Ò ÔÖÓ ØÓ ÚÐÙØ ÓØÖ ÒÓ ÙÒØÐ ÒÓ ÑÓÖ ÒÓ Ö Ò Ø Øº Ø Ø Ò Ó Ø ÚÐÙØÓÒ Ò ÅÄ ØÖ ÖØ ÒÓØ Ý ÁÚµº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÓÙÐ ÖÑÖº Ö Ø ÒÓ Ú Ø ÓÒÐÝ ØÛ Ø ÖØ Ò ÔÙ ÓÒØÓ Ø Ø Ò ÔÓÔÔ Ó«Ø Ø ØÖ Ø ÙØÖ ÖØ Ò ÚÐÙØ Ø ÛÐÐ ÒÓØ ÓÒ Ø Ø ØÖÛÖº ÌÙ Ø ÚÐÙØÓÒ Ø ÓÒ¹ ÛÔ Ø ÔÖÓ Ôع Ö Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò Ò ÓÖÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ý Ø ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ò Ø Ó ÐعÖØ ÓÖ ÖعÐØ ÖÚØÓÒº Ø ÒÓ Ø ÒÖ¹ Ø ØØÖÙØ ÚÐÙØ Ö Ø ØÒ Ø ÙØÖ Ò ÒÐÐÝ Ø ÝÒØ Þ ØØÖÙØ º ËÓÒ Ø ÚÐÙØÓÒ Ø¹ ÖÚÒ Ø Ó Ó ÔÖÓÙØÓÒ Ò Ø ÒÓÒØÖÑÒ Ø Ò Ø ÜÔÒ ÓÒ Ó Ø ÅÄ ØÖ Ò Ø ÖÙÖ Ú Ö ØÖÑÒ Ý ÕÙÖ ÓÒ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÐØÓÒРغ ÌÖ ÓÒØÜعÔÒÒØ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó ÅÄ ØÖ ÙÔÔÓÖØ ÝÒØ Þ ØØÖÙØ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø ÖÚØÓÒ Ó ÙØÖ ÛØ Ø ÖÓÑ ÓØÖ ÙØÖ º ¹

6 ÒÐÐÝ ØÔ Ó Ø ÚÐÙØÓÒ ÜÔÒ Ø ØÖ ØÖØÐÝ ÓÐÐÓÛÒ Ø Ì º ÁØ Ý ØÓ ÓÛ ØØ Ø Á ÚÐÙØÓÒ ØÖÑÒØ ØÒ Ø ÒÖØ Ò ÅÄ ØÖ ØØ ÓÒÓÖÑ ØÓ º Ì ÝÐ Ý ØÑØ ÑØÓ ÓÖ Ì¹ ÖØ ÒØÖØÓÒº ÜÑÔÐ º½ ÓÒ Ö Ò Ø Á ¼ Ó º ¾º ÚÒ Ø ½ ¾ Ö Ò ÜÑÔÐ ½º½ Ò ÚÐÙ Ú Ó Ó ÁÒ ÖÔÓÖصºØ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó ¼ ÒÖØ Ò ÅÄ ØÖ Ì Ó Ø ÓÖÑ ÔØ Ò ½ ÓÐÐÓÛ º ÁØ Ö Ø ÖØ Ø ÖÓÓØ Ó Ì Ø ÛØ ÖÔÓÖغ ÓÐÐÓÛÒ Ø ÖÙÐ ÓÖ Ø ÖÔÓÖØ ÔÖÓÙØÓÒ Ø ÓÑÔÙØ ÁÒ ÔØÒØµÝ ÜØÖØÒ Ø ÖÓÑ ½ Ú ÕÙÖÝ É ½ Úµ Û ØÖØ Ú ÓÒ ØÒغ ÓÖ ØÙÔÐ Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ó É ½ Úµ Ø ÖØ ÔØÒØ ÐÑÒØ Ð Ó ÖÔÓÖØ ÖÖÝÒ Ø ØÙÔÐ Ø ÚÐÙ Ó Ø ÒÖØ ØØÖÙغ ÓÖ ÔØÒØ ÒÓ ÔØ Ø ÖØ ËËÆ ÔÒÑ ØÖØÑÒØ Ò ÐÐ ÙÐÑÒØ º Ì Ö Ø ØÛÓ Ú ØÖ Ë ÙÐÑÒØ ÖÖÝÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÈÌ ÖÓÑ Ø ÁÒ ÈØÒص ÚÐÙ Ú ¼ Ó Ôغ ÆÓÛ Ø ÔÒÒÝ ÖÐØÓÒ Ó Ø ÔØÒØ ÔÖÓÙØÓÒ ØØ Ø ÐÐ ÙØÖ ÒÒÓØ ÓÒ¹ ØÖÙØ ÓÖ Ø ØÖØÑÒØ ÙØÖº ÌÙ Ø Ö Ø ÚÐÙ¹ Ø Ø ØÖØÑÒØ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑÔÙØÒ É ¾ Ú ¼ µ Û ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖÝ ÓÚÖ ØÖ Ø ½ ¾ Ò º Ò ÓÖ ØÙÔÐ Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ó É ¾ Ú ¼ µ Ø Ö¹ Ø ØÖØÑÒØ ÙÐÑÒغ Ì ÙØÖ ÖÓÓØ Ø ØÖØÑÒØ ÒÓ ÒÖØ ÑÐÖÐÝ Ù Ò Ø ÖÙÐ ÓÖ Ø ØÖØÑÒØ Ò ÔÖÓÙÖ ÔÖÓÙØÓÒ º Ç ÖÚ ØØ ØÖØÑÒØ ÖÙÖ ÚÐÝ Ò ØÙ Ø ÙØÖ Ü¹ ÔÒ ÙÒØÐ Ø Ö ØÖØÑÒØ ÒÓ ÛÓ ÔÖÓÙÖ Ó ÒÓØ ÓÒ Ø Ó ÓØÖ ØÖØÑÒØ ºº ÛÒ É ÖØÙÖÒ Ø ÑÔØÝ Ø ÓÚÖ Ø ÔÖÓÙÖ ÒÓ º ÌØ Á ÒÐ ÖÙÖ ÓÒ Ò Ø¹ÖÚÒ ÓÒº Ø Ø ÔÓÒØ ËÝÒ ÔÖÓÙÖµ ËÝÒ ØÖØÑÒص Ò ËÝÒ ØÖØÑÒØ µ Ö ÓÑÔÙØ ÓØØÓѹÙÔ Ý ÓÐÐØÒ ØÖÁ ÖÓÑ ØÖ Ð¹ ÖÒ³ ÝÒØ Þ ØØÖÙØ º Ç ÖÚ ØØ Ø ÚÐÙ Ú Ó ËÝÒ ØÖØÑÒØ µ ÒÒÓØ ÓÑÔÙØ ÓÖ Ø ÓÒ ØÖÙ¹ ØÓÒ Ó Ø ØÖØÑÒØ ÙØÖ ÓÑÔÐØ Ò Ø Ù¹ ØÖ Ò ÙÒÓÙÒ Ôغ ÆÜØ Ú Ô ØÓ Ø ÐÐ Ð Ó Ø ÔØÒØ ÒÓÔØ Ò Ø ÚÐÙØÓÒ ÔÖÓ¹ ØÓ ÒÖØ Ø ÐÐ ÙØÖ Ù Ò Ø Ø Ò Ò Ú ÁÒ Ðеº Ì ÒØÖØÓÒ ÓÑÔÐØ ÛÒ ÐÐ Ø ÔØÒØ ÙØÖ Ö ÒÖغ ¾ º ÓÒ ØÖÒØ ÓÑÔÐØÓÒ Ò Á ÔÖ¹ÔÖÓ Ó ØØ ½µ ÒÓÖÑÒØ Ó Ø ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ò ÔÖÐÐÐ ÛØ ÓÙÑÒØ ÒÖ¹ ØÓÒ Ò ¾µ ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ Ö ÖÛÖØØÒ ÒØÓ Òй ÓÙÖ ÓÒ ØÓ ÜÙØ ÖØÐÝ Ý ÙÒÖÐÝÒ ÖÐØÓÒÐ ÒÒ º Ì ÓÙØÔÙØ Ó Ø ØÔ ÔÖÓÙ ÔÐÞ Á Ò Á ØØ ÑÝ Ú ÜØÖ ÑÒØ ÖÙÐ Ò ÒØÖÒÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ØØ º Ì ÒÖØÓÒ Ó ÔÐÞ Á ÙØÓÑØ ÒÓ Ù Ö ÒØÖÚÒØÓÒ Òº Ï ÒÓÛ Ö ÓÛ ØÓ ÔÖ¹ÔÖÓ ÓÒ ØÖÒØ Ò Ò Á ØÓ Ø ÔÐÞ Á ¼ º Ì Á ¼ ÜØÒ ÛØ ØÓÒÐ ÝÒØ Þ ØØÖÙØ ÑÒØ ÖÙÐ Ò ÙÖ ÓÒ ØÖÙغ Ì ÝÒØ Þ ØØÖÙØ ÑÝ Ú ØÝÔ Ø ÛØ ÙÔÐØ µ ÐÓÒ ÛØ ÙÒÓÒ ÓÔÖØÓÖ Í ÒÐÓÓÙ ØÓ Ø ÓÔÖØÓÖ Ë º ÙÖ ÔØÙÖ ÓÒ ØÖÒØ ÛØ ÓÓÐÒ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ø ØØÖÙØ Ø ÓÒØÓÒ ÓÐ ØÒ Ø ÚÐÙØÓÒ ÔÖÓ ÓØÖÛ Ø ÓÖØ ºº Ø ØÖÑÒØ ÛØÓÙØ Ù º Ì ÔÖ¹ ÔÖÓ Ò ØÔ ÖÖÖ ØÓ ÓÒ ØÖÒØ ÓÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ËÑÒØ ØØÖÙØ ËÝÒ ÔØÒص ËÝÒ Ðе ººº µ Ø Ë½µ Ø Ë¾µ ºººµ ËÑÒØ ÖÙÐ ÔØÒØ ËËÆ ÔÒÑ ØÖØÑÒØ ÐÐ ËÝÒ ÔØÒصº ËÝÒ ËËƵº ËÝÒ ÔÒѵº ËÝÒ ØÖØÑÒØ µº ËÝÒ Ðеº ËÝÒ ÔØÒصºË½ ËÝÒ ËËƵºË½ ËÝÒ ÔÒѵºË½ ËÝÒ ØÖØÑÒØ µºë½ ËÝÒ ÐеºË½ ËÝÒ ÔØÒصºË¾ ººº ÙÖ ÙÒÕÙ ËÝÒ ÔØÒصºµ ÙÖ Ù Ø ËÝÒ ÔØÒصºË½ ËÝÒ ÔØÒصºË¾µ ØÖØÑÒØ ØÖØÑÒØ ÁÒ ØÖØÑÒØ µº ËÝÒ ØÖØÑÒصº ÁÒ ØÖØÑÒØ µºë½ ËÝÒ ØÖØÑÒصºË½ ÁÒ ØÖØÑÒØ µºë¾ ººº ØÑ ØÖÁ ØÒÑ ËÝÒ Øѵº ËÝÒ ØÖÁµºÚÐ ËÝÒ ØѵºË½ ËÝÒ ØѵºË¾ ËÝÒ ØÖÁµºÚÐ º º º ÙÖ ÓÒ ØÖÒØ ÓÑÔÐØÓÒ Ò ¼ ¼ ½µ ÓÖ Ý Ð µ ÖØ Ò ØÓÒÐ ÑÑÖ Ó ØÝÔ Ð µ Ò ËÝÒ µ ÓÖ ÚÖÝ ÐÑÒØ ØÝÔ º ÑÒØ ÖÙÐ Ù ØØ µ ËÝÒ µð ÚÒ Ø ÚÐÙ Ó Ø Ð ÙÐÑÒØ Ó ÐÑÒØ µ ÓÖ ÒÝ ÒÓØ ÕÙÐ ØÓ ËÝÒ µð ÓÐÐØ ËÝÒ µð ³ ÐÓÛ Ø Ò Ø Ù¹ ØÖ ÜÐÙÒ Ø Ð ÙÐÑÒØ ÚÐÙ Ó Ò µ ÙÖ ÙÒÕÙ ËÝÒ µð µ ÓÖ Ø ÓÒØÜØ ØÝÔ Û Ö¹ ØÙÖÒ ØÖÙ «ËÝÒ µð ÓÒØÒ ÒÓ ÙÔÐØ ºº Ø Úй Ù Ó ÐÐ Ø Ð ÙÐÑÒØ Ó ÐÑÒØ Ö ÙÒÕÙ ÛØÒ ÙØÖº Ì ÙØÓÑØÐÐÝ ÒÖØ Ó Ò ¼ ÓÖ Ò Ø Ýº ¾µ ÁÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Ð Ð µ ØÖØ Ñ¹ ÐÖÐÝ ÖØ ØÛÓ ØÓÒÐ ÑÑÖ Ð Ð Ó Ø ØÝÔ Ò ËÝÒ µ Ò ÓØ ÖÙÐ Ù Ò Ø ÓÔÖØÓÖ º ÓÖ Ø ØÝÔ ÙÖ Ù Ø ËÝÒ µð ËÝÒ µð µ ÖØÙÖÒ ØÖÙ «ËÝÒ µð ÓÒØÒ Ò ËÝÒ µð ºº Ø ÒÐÙ ÓÒ Öй ØÓÒ ÓÐ ÛØÒ ÙØÖº Ì ÚÐÙØÓÒ Ó Ø Á ÓÖØ «ÒÝ Ó Ø ÙÖ ÚÐÙØ ØÓ Ð ºº ÒÝ ÓÒ ØÖÒØ ÚÓÐغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÒ ØÖÒØ Ó Ø Á ¼ Ö ÓÑÔÐ ÒØÓ ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ò ÖÙÐ ÓÛÒ Ò º º ËÚÖÐ ÖÑÖ Ö ÛÓÖØ ÑÒØÓÒÒº Ö Ø Ø ÑÒ¹ Ø ÖÙÐ ÓØ ÛØ ÓÒ ØÖÒØ Ò ÑÔÐ Øع ÐÐݺ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÖÙÐ ÓÖ ËÝÒ ÔØÒص Ò º Ò ÖÛÖØØÒ ØÓ ËÝÒ ÔØÒص ËÝÒ Ðеº Ì ÖÙÐ Ò ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÚÐÙØ ÓØØÓѹÙÔ Ø Ö¹ ÐØÓÒ ÓÒ ØØÖÙØ ÑÔÓ Ý ÓÒ ØÖÒØ Ò Ù ØÓ ÓÔØÑÞ Ø ÚÐÙØÓÒº ÁÒ Ø ÓÑ ÔÓÒØ ÙÖÒ ÒÖØÓÒ ¹ÚÐÙ ØØÖÙØ Ýµ ÓÙÒ ØÓ Ú ÙÔÐØ ÚÐÙØÓÒ ÓÖØ ÑÑØÐݺ ËÑÐÖÐÝ Ò ÒÐÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Ð Ð µ Ù Ø ØØ Ð Ô ØÓ Ø ÖÙÐ ÓÖ Ù ØØ ÓÒ Ò ÛØÖ ØÖ ÚÐÙ Ó Ð ØØ ÒÓØ Ò Ð ÙÖÒ Ø Óѹ ÔÙØØÓÒ Ó Ð Ò Ú ÚÖ º Ì ÚÓ ÙÒÒ ÖÝ ÓÑÔÙØØÓÒº ÓÒ ØÖÒØ ÖÔÖÒ ½ Ò ÒÓÖÔÓÖØ ÒØÓ Ø ÖÑÛÓÖ ÙØ ØÓ ÑÔÐÝ Ø Ù ÓÒ Û ÓÙ ÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Ò Ò Ø ÔÔÖº º ÅÙÐع ÓÙÖ ÉÙÖÝ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ï ÒÜØ ÓÛÓÛ ØÓ ÓÑÔÓ ÑÙÐع ÓÙÖ ËÉÄ ÕÙÖ Ý ÒØÖÓÙÒ ÒØÖÒÐ ØØ ÒØÓ ÔÐÞ Á º

7 ËÑÒØ ØØÖÙØ ÁÒ Ëص Ø ËËÆ ÔÓÐݵ ÁÒ ËØ ½µ Ø ØÖÁ ÔÓÐݵµ ÁÒ ËØ ¾µ ËÝÒ ËØ ½µ Ø ØÖÁµµ ËÝÒ Ëص ËÝÒ ËØ ¾µ Ø ØÖÁ ØÒѵµ ººº ËÑÒØ ÖÙÐ ØÖØÑÒØ ËØ ØÖØÑÒØ ÁÒ Ëص É ¾ ÁÒ ØÖØÑÒØ µµ ÁÒ ØÖØÑÒصº ØÖÁ ØÒѵ ËÝÒ Ëص ººº ÛÖ É ¾ Úµ ÐØ ºØÖÁ ÚºÔÓÐÝ ÖÓÑ ½ Ú ØÁÒÓ ÛÖ ºËËÆ ÚºËËÆ Ò ºØ ÚºØ ËØ ËØ ½ ËØ ¾ ÁÒ ËØ ½µ É ¼ ¾ ÁÒ Ëصµ ËÝÒ Ëص ËÝÒ ËØ ¾µ ÁÒ Ëؾµ ɼ¼ ¾ ËÝÒ Ëؽµµ ÛÖ É ¼ ¾ Ú ½µ ÐØ ºØÖÁ ÖÓÑ ¾ ÓÚÖ Ú ½ ̽ ÛÖ ºØÖÁ ̽ºØÖÁ Ò ºÔÓÐÝ Ì½ºÔÓÐÝ ÛÖ É ¼¼ ¾ Ú ¾µ ÐØ ØºØÖÁ غØÒÑ ÖÓÑ ØÖØÑÒØ Ø Ú ¾ ̾ ÛÖ ØºØÖÁ ̾ºØÖÁ ËØ ½ ËÝÒ ËØ ½µ ÁÒ ËØ ½µ» ÑÐÖÐÝ ÓÖ ËØ ¾» º º º ÙÖ ÅÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖÝ ÓÑÔÓ ØÓÒ Ò ¼ ¼ ÊÐÐ ØØ Ø ÕÙÖÝ É ¾ Ò Ø Á ¼ Ò ÓÒ ÑÙÐØÔÐ Ø ½ ¾ Ò Û ÑÝÚ «ÖÒØ Ý ØÑ Ò ÑÝ ÚÒ Ö Ò «ÖÒØ Ø º ÁØ ÖÐ ØÓ Ø ÛÓÖ ÖÓÑ Ø ÑÐÛÖ ØÓ Ø ÓÙÖ ÖÐØÓÒÐ ÒÒ ÑÙ ÔÓ Ð ØÙ ÓÒ ÛÒØ ØÓ ÖÛÖØ Ø ÕÙÖÝ ÒØÓ Ù¹ÕÙÖ Ù ØØ Ó ØÑ Ò ÒØ ØÓ Ò ÜÙØ Ø Ø ÙÒÖÐÝÒ ÖÐØÓÒÐ Ý ØѺ ÓÖ Ø Ö ÓÒ ÔÐÞ Á ÙÔÔÓÖØ Ø Ó ØØ ËÌ ØÓ ÙÔÔÐÑÒØ Ø Ø Ð Ò Ø Ìº ØØ Ò ËÌ Ú Ð ØÝÔ Ò Ð Ø ÓØ ØØÖÙØ Ò ÑÒØ ÖÙÐ Û Ö ÚÐÙØ Ò Ø Ñ Ûݺ Ì «ÖÒ ØØ ØÖ Ø ÒØÖØÓÒ ÔÖÓ ØÖÑÒØ Ø ÒÓ ÐÐ ÛØ ØØ Ò ËÌ Ö ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø Ö ÙÐØÒ ÅÄ ØÖ Ì º ÌØ Ø ËÌ ÒÓ ÓÒÐÝ ÖÚ ÓÖ ÓÑÔÙØØÓÒ ÔÙÖÔÓ º Ò ÜÑÔÐ º ÓÛ ÓÛ Ø ÔÐÞ Á ¼ ¼ ÖÛÖØ É ¾ Ý ÑÒ Ó ÒØÖÒÐ ØØ ËØ ËØ ½ Ò ËØ ¾º ÔÐÞ Á Ò ÚÛ ØÛÓ¹ÛÝ ØÖ Ù¹ ØÓÑØÓÒ ½½ ØØ Ò Ù ÕÙÖ º ÁØ ÓÙÐ ÑÒØÓÒ ØØ ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖÝ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÓÒÙØ ÙØÓ¹ ÑØÐÐݺ ÐØ¹Ô ÕÙÖÝ ÔÐÒ ØÖ Ö Ø ÒÖØ Ý ÑÒ Ó Ò ÙÒÖÐÝÒ ÖÐØÓÒÐ ÓÔØÑÞÖ ÙÒÖ Ø ¹ ÙÑÔØÓÒ ØØ ÐÐ Ø Ø Ð ÓÒ Ø Ñ ÓÙÖº ÁÒØÖÒÐ ØØ Ö ÒØÖÓÙ ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ø ÓÙØÔÙØ Ó ÒÓÒ Ø ÔÐÒ ØÖº Ì ÔÖÒعРÖÐØÓÒ Ô ÓÐÐÓÛ Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÔÐÒ Ø ÒÖØ ØØÖÙØ Ò ÑÒØ ÖÙÐ ÓÖ ÚÒ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÓÙØÔÙØ ØØÖÙØ Ò ÓÔÖØÓÖ Ó Ø ÓØ ÒÓ Ò Ø ÕÙÖÝ ÔÐÒº 4. Static analyses of AIGs Ò ÚÒØ Ó Ù Ò ÐÑØ Ô ØÓÒ ÐÒÙ Ø ÐØÝ ØÓ ÒÖ ÔÓÛÖÙÐ ØØ ÙÖÒØ Ò ÔÖ¹ ÓÖÑ ÚÒ ÔÖÓÖÑ ÒÐÝ º ÁÒ ÓÒØÖ Ø ÜÔÖ Ú ÐÒÙ Ù ÉÙÖÝ Ò ËÄÌ Ò ÒÓØ ÐÐÓÛ Ù ÒÐÝ Ò ÉÙÖÝ Ò ËÄÌ Ö ÌÙÖÒ¹ÓÑÔÐØ Ò Ò ØÖÑÒØÓÒ Ù Ò ÓÙØÔÙØ ÙÖÒØ Ö ÓÙØ Ó Öº ËÒ Ý ÓÐ Ó ÒØÖØÒ Ø ØÓÛÖ ØÖ¹ Ø ÅÄ Ì ØÓ Ò ÙÖ ÓÒÓÖÑÒ Ó Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ ØÒÖ ÒØÖ ØØ ÓÖÖØÒ ÙÖÒ ÓÙÐ ÒØÖÐ Ò Óк Ì ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐØ Ú ÑÔÐ Ó Ø ÓÖÖØÒ ØØ Ò ÓÒ ØØÐÐÝ ÓÒ Á ÚÒ Ò Á ÛØÓÙØ ÓÒ ØÖÒØ Ò Ò ÛØ ÓÒÙÒØÚ ÕÙÖ ÓÒ Ò ÛØÖ ÛÐÐ Ò¹ ÖÐÝ ØÖÑÒØ ÓÒ ÐÐ Ò ØÒ º ÚÒ Ò Á ÓÚ ÓÒ Ò ÛØÖ ÛÐÐ ØÖÑÒØ ÓÒ ÓÑ Ò ØÒ º ÚÒ Ò Á ÓÚ Ò Ò ÐÑÒØ ØÝÔ Ò Ø Ì Ó ÓÒ Ò ÛØÖ Ò Ö Ò ÛØÖ ÑÙ Ø Ö ÓÒ ÒÝ Ò ØÒº ÐÐ Ó Ø ÓÚ Ö ÔÖÓÚ Ý ÝÑÓÐ ÜÙØÓÒ Ó ØÖÒ ÐÓÒ ÔØ Ø ÓÒÙÒØÚ ÕÙÖ ØØ Ö ÙÖÒØ ØÓ ÓÐ ÓÛÒ ØØ Ôغ ÇÒ Ò ÓÛ ØØ ÚÒ Ò Ø Ó ÖÙÖ Ú Ì ÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÑÙÐØ ÜÙØÓÒ ÓÛÒ ØÓ Ü ÔØ ØÓ ØØ ÒÓÒ¹ØÖÑÒØÓÒº Ç ÓÙÖ ÓÑ ÐÑØ Ó ØØ ÒÐÝ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÑØ ÓÒ ÖÐØÓÒÐ ÕÙÖ Ì ÓÚ ÔÖÓÐÑ Ö ÙÒÐ ÓÖ Á Ò ÛØ ÖØÖÖÝ ËÉÄ ÕÙÖ ÚÒ ÛÒ Ø ÙÒÖÐÝÒ Ì ÒÓÒ¹ÖÙÖ Úº ÁØ ÙÒÐ ÛØÖ Ò Á ÛØ ÒÐÙ ÓÒ Ò Ý ÓÒ ØÖÒØ Ò ÖÐÝ ØÖÑÒØ ÓÒ ÓÑ Ò¹ ØÒµ ÚÒ ÛÒ Ø ÙÒÖÐÝÒ Ì ÒÓÒ¹ÖÙÖ Ú Ò Ø ÕÙÖ ÒÚÓÐÚ Ö ÓÒÙÒØÚº Ì Ö Ø Ö ÙÐØ ÓÐÐÓÛ ÖØÐÝ ÖÓÑ Ø ÙÒÐØÝ Ó ÕÙÚÐÒ ÔÖÓÐÑ ÓÖ ËÉÄ ÛÐ Ø ÓÒ Ö ÙÐØ Ñ Ù Ó ÙÒÐØÝ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÓÒ ØÒÝ Ó Ì Ò ÖÐØÚ ÙÒÖݵ ÅÄ ÓÒ ØÖÒØ ½ º Ì Ö ØÖØ ÓÖÑ Ó Á Ð Ó ÐÐÓÛ ÖØÒ Ò Ó ÓÔØÑÞØÓÒ ØÓ ÓÒ ÐÝ Ø ÓÑÔÐ ØѺ Ò ÜÑÔÐ ÓÔÝ ÐÑÒØÓÒº ÑÒØ ÖÙÐ Ò ÔÐÞµ Á Ð ÓÔÝ ÖÙÐ Ëʵ Ø ÖØÒ Ñ Ù ÓÒÐÝ Ó ÙÒØÓÒ Ó Ø ÓÖÑ Ü ÓÖ Ë Ü Ø ÖÖÖ ØÓ ÕÙÖÝ ÖÙÐ ÉËʵ ÓØÖÛ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÑÒØ ÖÙÐ ÁÒ ØÖØÑÒØ µºøöáë Ë ËÝÒ ØÖØÑÒصºØÖÁË Ëʺ ÓÔÝ Ò ÑÜÑÐ ÕÙÒ Ó ÔÒÒØ ËÊ ½ ½ ¼µ Ò Ò Ò ½µ ÓÐÐÓÛ Ý ÉËÊ É ØØ ÖÖÒ Ð Ó Òº ÁÒ ÓÔÝ ÐÑÒØÓÒ Û Ö¹ ÔÐ ÒÝ ÖÖÒ ØÓ Ð Ó Ò Ò É Ý Ø ÓÖÖ ÔÓÒ¹ Ò ØØÖÙØ Ó ¼º ÆÓØ ØØ Ò Ø Ö ÙÐØÒ Á Ø ÑÒØ ÖÙÐ ÓÖ Ø ØØÖÙØ Ó Ò ÐÑÒØ ØÝÔ ÑÝ ÒÓÛ Ú ÔÖÑØÖ ØØ Ö Ö ÛÝ ÖÓÑ Ò Ø Ìº ÓÔݹÐÑÒØÓÒ Ò Ó ÒÐÒÒ ß Û ÛÐÐ ÑÓÖ ÒÖÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ø Ò Ø ÑÖÒ ÐÓÖØÑ Ó ËØÓÒ º ÁØ ÖÙ ÔÒÒ ÑÓÒ ÕÙÖ Ò ØÙ ÐÐÓÛ ÑÓÖ ÕÙÖ ÓÒ «ÖÒØ Ø ÓÙÖ ØÓ ÜÙØ ÔÖÐÐÐÐݺ 5. Evaluating AIGs ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÑØÓÖ Ý ØÑ ÓÖ ÚÐÙع Ò Á ÛÓ ÓÐ ØÓ ÒÖØ Ø Ì¹ÓÒÓÖÑÒ ÅÄ ÓÙÑÒØ Ø ÔÓ Ðº ÓÑÔÖ ØÓ ØÖ¹ ØÓÒÐ ØÖÙØ ÕÙÖÝ ÔÖÓ Ò ½ Ø ÓÔØÑÞØÓÒ Ò ÚÐÙØÓÒ Ó Á ÔÖ ÒØ ØÓÒÐ ÐÐÒ º ÁÒ Á ÚÐÙØÓÒ ÒÚÓÐÚ Ø Ó ÕÙÖ ØØ Ö ÖÐØ Ý ÒØÖ¹ÕÙÖÝ ÔÒÒ Ø ÒØÓÒ Ó ÕÙÖÝ ¹ ÔÒÒÝ ÖÔ ÐÓÛµº ÙÖØÖÑÓÖ Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ó

8 AIG specification pre processing specialized AIG dependency graph optimization merging optimizer API statistics optimizer plan cost estimate scheduling data sources SQL queries query plan tagging plan query results XML document tagging phase output relations query plan execution execution ÙÖ Á ÅÐÛÖ ÖØØÙÖ Ø ÕÙÖ Ù ØÓ ÖÚ Ø ÒÖØÓÒ Ó Ø ÅÄ Ó¹ ÙÑÒØ ÕÙÖ Ö ØÖÒ ÓÖÑ ÙÖÒ ÓÔØÑÞØÓÒ Ø ÖÐØÓÒ Ô ÑÙ Ø ÝÒÑÐÐÝ ÑÒØÒº Ì Ø ØÓ ÑÒÔÙÐØ Ò ÓÑÒ ÕÙÖ ØÙ ÚÐÝ ÓÒ ØÖÒ Ý ÓØ ÒØÖ¹ÕÙÖÝ Ò ÕÙÖݹØӹع ÓÙÖ ÔÒÒ ÐÒ ØÓ ÒÓÚÐ ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÖÓÐѺ º½ ÇÚÖÚÛ Ì ÖØØÙÖ Ó Ø ÑÐÛÖ Ý ØÑ ÓÛÒ Ò º º Ì Ý ØÑ Ø Ò Á Ô ØÓÒ ÒÔÙØ Ò ÚÐÙØ Ø Ò ÓÙÖ Ô ØÓ ÔÖÓÙ Ò ÅÄ Ó¹ ÙÑÒØ ØØ ÓÒÓÖÑ ØÓ Ø Ì Ò Ø Ø ÓÒ¹ ØÖÒØ Ñ Ò º ÁÒ Ø ÔÖ¹ÔÖÓ Ò Ô Ø ÖÛÖØ ÒØÓ ÔÐÞ Á ÛØ Òй ÓÙÖ ÔÖѹ ØÖÞ ÕÙÖ Ò ÖÐØÓÒ ÒÓÒ Ø ÓÒ ØÖÒØ ËØÓÒ º Ò ºµ Ò ÔÖÓÖÑ ÓÔÝ ÐÑÒØÓÒº Ì ÓÔØÑÞØÓÒ Ô ÔÖÓÙ Ù ØÓÑÞ ÔÔÐØÓÒ ÓÒ¹ ØÒ Ó ½µ Ø Ó ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖÞ ÕÙÖ ÓÖ ÓÙÖ ÐÓÒ ÛØ ØÖ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ñ ¾µ ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÚÒ Ò ÓÖÖÒ ÓÖ Ø ÕÙÖ ÑÓÒ Ø ÚÖ¹ ÓÙ Ø ÓÙÖ Ò µ ØÒ ÔÐÒ ÓÖ ÒÖØÒ Ø ÒÐ ÓÙÑÒØ ØÖº Ì ÜÙØÓÒ Ô ÔÖÓÖÑ Ø ÖÙÒ¹ ØÑ ÚÐÙØÓÒ Ó Ø Áº Ì ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÜÙØ ØÓ ÔÖÓÙ Ø Ó ÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ ß ÖÐØÓÒÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÅÄ ÓÙÑÒغ ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Ø ÓÙÖ Ø ÙÒÔÖÓ ÕÙÖÝ ØØ ÐÓÛ Ø Ò Ø ÔÐÒ³ ÓÖÖÒ ÐØ ÓÖ ÜÙØÓÒ ÓÓÒ Ø ÒÔÙØ Ö ÚÐк ÏÒ Ø ÕÙÖÝ ÓÑÔÐØÐÝ ÚÐÙØ Ø Ö ÙÐØ Ö ØÒ ÔÔ Ú Ø ÑØÓÖµ ØÓ ÚÖÝ ÔÒÒØ Øº ÒÐÐÝ Ò Ø ØÒ Ô Ø ØÒ ÔÐÒ ÔÔÐ ØÓ Ø ÖÐØÓÒ ØÓ ÔÖÓÙ Ø ÒÐ ÓÙØÔÙØ ÓÙÑÒغ ÆÓØ ØØ ÛÐ ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÚÐÙØÓÒ ÒÚÓÐÚ ÓØ ÔÖÓ Ò ÓÒ Ø ÓÙÖ Ò ÔÔÒ Ó Ø ÓÚÖ Ø ÒØÛÓÖ ØÒ ÓÒ ÓÑÔÐØÐÝ ÛØÒ Ø ÑÐÛÖº ÌÓ ÑÔÐÝ Ø Ù ÓÒ Ò Ø ÙÐ Ó Ø ØÓÒ Û ÛÐÐ ÓÙ ÓÒ Ø Ó ÒÓÒ¹ÖÙÖ Ú Á º Ò ÜÑÔÐ Û Ù ÚÖØÓÒ Ó Ø Á ¼ Ó º ¾ Ý ÙÒÓÐÒ Ø ÖÙÖ ÓÒ ÓÒÐÝ ÓÒ Ò ÙÑÒ ØØ Ø ÔÖÓÙÖ Ð ÒÓ ÐÖÒº ÓÖ ÒÓÒ¹ÖÙÖ Ú Á Ø Ö Ø ØÖ Ô Ò ÓÒ ÒØÖÐÝ Ø ÓÑÔÐ ØѺ Ï Ù ÓÛ ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ ØÒÕÙ Ò ÜØÒ ØÓ ÒÐ ÖÙÖ Ú Á Ò ËØÓÒ ºº Ì ÔÖ¹ÔÖÓ Ò Ó Ø Á ÝÐ ÔÐÞ Á ¼ ¼ Ý ÓÑÔÓ Ò ÑÙÐع ÓÙÖ ÕÙÖ ÐÐÙ ØÖØ Ò ØÓ ÑÔÐÝ Ø Ù ÓÒ Û ÒÓÖ Ø ÖÙÐ ÓÖ ÓÒ¹ ØÖÒØ µº Ì ÖÔ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó ¼ ¼ ØÖ ÓÔÝ ÐÑÒ¹ ØÓÒ ÓÛÒ Ò º º ÁÒ Ø ÖÔ ÐÐ ÖÔÖ ÒØ ÕÙÖ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÒÖØ ØØÖÙØ ºº ɾ ɾ³µ ÒÓ ÐÐ ÖÔÖ ÒØ ÕÙÖ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÝÒØ Þ Ø¹ ØÖÙØ ºº ËÌ ËÌ ½µ Ò Ø ÒØ Ø SSN Inh ST Syn Q2" ST1Q2 Inh ST2 Syn Syn Q2 Syn report Q1 * Inh patient pname Inh treatments Syn trid trid Syn * Inh treatment Q6 Syn tname Inh procedure Syn Q3 * Inh bill Q4 * Inh item Inh treatment Syn Q5 trid tname Inh procedure Syn ÙÖ ÜÑÔÐ ÔÐÞ Á ÓÛ Ó ÒÓÖÑØÓÒº Ì Ö ÙÐØ Ó Ø ÕÙÖ ØØ ÓÑÔÙØ ÒÖØ ØØÖÙØ Ö ÔÔ ØÓ Ø ÑØÓÖ ÚÛ ÔÐ Ø ÓÙÖ ÅØÓÖµ Ò ØÑÔÓÖÖÝ ØÐ Ò Ù ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÒÐ ÅÄ ÓÙÑÒØ Ò Ø Ø¹ Ò Ô º Ì ÝÒØ Þ ØØÖÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ø Ø ÑØÓÖ Ù Ò Ø ØÐ º Ç ÖÚ ØØ ÓÔÝ Ðѹ ÒØÓÒ ÖÑÓÚ Ø ÕÙÖ Ò ØØÖÙØ ØØ Ö Ò Ú ÓÔÝ ÖÙÐ ÛØ ÑÔÐ ÔÖÓØÓÒ µ Ò Ö ÒÓØ ÖÖ¹ Ò Ý ÓØÖ ØØÖÙØ º ÁÒ Ø ØÒ Ô Ø ÚÐÙ Ó Ø ØØÖÙØ Ö ÑÔÐÝ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø Ø¹ Ð ÛÒ ØÝ Ö Òº ÌÓ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÒÐ ÅÄ ØÖ Ø ÕÙÖ Ò Ò Á Ò ØÓ ÖÛÖØØÒ Ù ØØ Ø ÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ Ó ÕÙÖÝ ÓÒØÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ Ò ÙÒÕÙÐÝ ÒØÝ Ø ÔÓ ØÓÒ Ó ÒÓ Ò Ø ÅÄ ØÖ ºº ÓÒ Ó Ø ÔØ ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ ØÓ Ø ÒÓº ÙÖØÖÑÓÖ ÓÔÔÓ ØÓ Ø ÓÒÔØÙÐ ÚÐÙØÓÒ ØÖØÝ ÓÖ ÕÙÖÝ É ØØ Ø ÒÐ ØÙÔÐ Ó Ø ÓÙØÔÙØ ØÑÔ Ó ÒÓØÖ ÕÙÖÝ É ¼ Ò ÒÔÙØ Û ÓÒÚÖØ É ØÓ ÓÒ ØØ Ø Ø ÒØÖ Ø ØÑÔ Ó ØÙÔÐ Ò ÒÔÙغ Ì ÓÒ Ý ÖÔÐÒ Ø ØÙÔÐ ÔÖÑØÖ Ò É ÛØ Ø ØÑÔÓÖÖÝ ØÐ ØØ ÓÒØÒ Ø ÓÙØÔÙØ Ó É ¼ º ÁÒ ÓÙÖ ÜÑÔÐ Ø ÔÖÑØÖÞ ÕÙÖÝ É ¾ Úµ Ò º ÛÖ Ú ÒÐ ØÙÔÐ Ò ÁÒ ÔØÒص Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÕÙÖÝ É ½µ ÐØ ºØÖÁ ÚºÔÓÐÝ ÖÓÑ ½ Ú ØÁÒÓ ÛÖ ºËËÆ ÚºËËÆ Ò ºØ ÚºØ ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ É ¾ Ì ÔØÒØ µ ÐØ ºØÖÁ ÚºÔÓÐÝ ÚºËËÆ ÖÓÑ ½ Ú ØÁÒÓ Ì ÔØÒØ Ú ÛÖ ºËËÆ ÚºËËÆ Ò ºØ ÚºØ ÛÖ Ì ÔØÒØ ØÑÔÓÖÖÝ ØÐ ØÓÖÒ ÁÒ ÔØÒصº Ç ÖÚ ØØ É ¾ Ì ÔØÒØ µ ÜÙØ ÓÒ ÛÒ Ì ÔØÒØ ÚÐÐ Ò Ø Ó Ò ÜÙØ ÓÖ ØÙÔÐ Ò Ì ÔØÒØ º ÆÓØ ØØ Ø ÓÙØÔÙØ Ó É ¾ Ì ÔØÒØ µ ÒÐÙ Ò ÜØÖ Ð ËËÆ Û ÒÓ ÔØ ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ ØÓ ÔØÒØ ÒÓ Ø ØÓØÖ ÛØ Ø ØÖÁ Ð ÙÒÕÙÐÝ ÒØ Ø ÔÓ¹ ØÓÒ Ó Ø ËÌ ÒÓ Ò Ø ØÖØÑÒØ ÒÓ µ Ò Ø ÒÐ ÓÙÑÒغ ÚÒ Ø Ø ÒÐ ÅÄ ÓÙÑÒØ Ò Ò¹ ÖØ Ý ÑÔÐÝ ÓÖعÑÖÒ Ø ØÑÔÓÖÖÝ ØÐ º Ì ÕÙÖÝ ÖÛÖØÒ ÔÖÓ ÓÒ Ò Ø ÓÔØÑÞØÓÒ Ô Ú Ò ØÖØÚ ÔÖÓ Ò Û Ø ÐÖ ÔÖÑØÖ Ó ÕÙÖÝ É Ö ÖÔÐ Ý ØÑÔÓÖÖÝ ØÐ ÓÒ ÔÖ ÓÙØÔÙØ Ó ÕÙÖÝ ØØ É ÔÒ ÙÔÓÒº Ì ÓÔØÑÞØÓÒ Ô Ð Ó ÒÖØ Ø ØÒ ÔÐÒ Û ÛÐÐ ÔÖÓÙ Ø ØÖ Ò ØÓÔ¹ÓÛÒ ÓÒ ÓØÒ ÒÓ Ó ÐÑÒØØÝÔ ÛØ Ý ÔØ Ò Ø ØÐ ÓÖ ÁÒ µ ÒØÖÒÐ ØØ ºº ËÌËÌ ½ ËÌ ¾ µ Ò Ø ÔÐÞ Á Ö ÐÑÒØ Ò Ø ØÒ Ô º price

9 ÌÓ ÔØÙÖ Ø ÔÖÓÙÖ¹ÓÒ ÙÑÖ ÔÒÒ ÑÓÒ Ø ÕÙÖ ÒÖØ Ý Ø ÔÖÓ ÓÚ Û Ò Ø ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ Ó Ø Áº Ì ÖÔ ÓÒ¹ ØÒ ÒÓ ÓÖ ÕÙÖÝ Ò ÖØ ÖÓÑ ÒÓ É ½ ØÓ ÒÓ É ¾ «Ø Ö ÙÐØ Ó É ½ Ù Ò É ¾ ÒÓØ Ý É ½ É ¾º Ì ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ ÓÖ Ø Á Ó º ÓÛÒ Ò º µº ÁÒ Ø ÖÔ ÕÙÖÝ ÓØ ÛØ Ø Ø ÓÙÖ ÛÖ Ø ÚÐÙغ ÆÓØ ØØ ÖØ ÝÐ ÖÔµ Ø ØÖÙ¹ ØÙÖ Ö Ø Ø Ø ØØ Ò Á ÒÖÐÐÝ Ô ÖÒ Ó ÕÙÖÝ ÓÙØÔÙØ ÑÓÒ ÑÙÐØÔÐ ÙÖØÖ ÕÙÖ º Ì Ò ÖÔ ÓÒØÖ Ø ÓØ ØÓ ØÖØÓÒÐ ØÖÙØ ÕÙÖÝ ÔÖÓ¹ Ò Ò ØÓ ÅÄ ÔÙÐ Ò ÓÖÑÐ Ñ Ù ½ º Ï ÒÜØ ÓÒ Ö ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÒÖØÓÒ Ò Ø ÓÔØÑÞ¹ ØÓÒ Ô º «ÖÒØ ØÓÖ ÓÒØÖÙØ ØÓ Ø ØÓØÐ ÜÙ¹ ØÓÒ ØÑ Ó Ò Á Ô ØÓÒ ÑÓ Ø ÒÓØÐÝ ÓÑÑÙÒ¹ ØÓÒ Ó Ø ß Ø ÑÙ Ø ØÖÒ ÖÖ ØÛÒ Ø ÓÙÖ ÛÐÐ ØÛÒ Ø ÑØÓÖ Ò Ø ÓÙÖ ÕÙÖÝ ÜÙØÓÒ ÓÚÖ ß Ò ØÓÒ ØÓ Ø Ó Ø Ó ÒÒ ÕÙÖ ØÓ Ø ÓÙÖ ºº ÓÔÒÒ ÓÒÒØÓÒ ÔÖ Ò Ò ÔÖÔÖÒ Ø ØØÑÒØ Øºµ ØÑÔÓÖÖÝ ØÐ ÑÝ Ú ØÓ ÖØ Ò ÔÓÔÙÐØ ÛØ ÒÔÙØ ØÓ ÕÙÖÝ ÕÙÖÝ ÜÙØÓÒ Ó Ø ß Ø ØÓØÐ ÜÙØÓÒ ØÑ Ó ÕÙÖÝ Ò ÚÒ Ø ÓÙÖ ÔÖÐÐÐ ÜÙØÓÒ ß ÕÙÖ Ò «Ö¹ ÒØ ÓÙÖ ÑÝ ÜÙØ Ò ÔÖÐÐк ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ø ÑÒ ÓÐ Ó Ø Á ÓÔØÑÞÖ ØÓ ÑÒÑÞ Ø Ó Ø Ò ÓÚÖ Ý ÜÔÐÓØÒ ÒØÖ¹ÕÙÖÝ ÔÖÐÐРѺ ÁÒ Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ØÓÒ Û Ù ÓÔØÑÞØÓÒ Ò Øк Ì Á ÓÔØÑÞÖ ÖÙ Ø ÒÙÑÖ Ó ÕÙÖ Ù ØÓ Ø ÓÙÖ Ý ÑÖÒ ÕÙÖ ØØ Ö ÔÖÓ Ø Ø Ñ ÓÙÖ ÒØÓ ÒÐ ÐÖÖ ÕÙÖݺ ÉÙÖÝ ÑÖÒ Ò ÐÔ Ö Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ Ó Ø ØÛÒ Ø Ñ¹ ØÓÖ Ò Ø ÓÙÖ ÛÐ Ð Ó ÔÓØÒØÐÐÝ ÑÒ Ò ÕÙÖÝ ÔÖÓ Ò ØÑ Ò ÜÙØÓÒ ÓÚÖ º ÀÓÛÚÖ ÕÙÖÝ ÑÖÒ ÑÝÒÚÓÐÚ ÓÙØÖ¹ÓÒ ÓÖ ÓÙØÖ¹ÙÒÓÒ Û ÒÖ Ø ÖØÝ Ó Ø ÕÙÖݳ Ö ÙÐØ ØÐ Ò Ò Ø ÓÙØÔÙØ Þº ÙÖØÖÑÓÖ ÒÙÓÙ ÕÙÖÝ ÑÖÒ ÑÝ ÒÖ ÔÖÓ Ò ØÑ Ò Ð ØÓ ÙÒÒ ÖÝ ÐÝ Ó ÙÖØÖ ÕÙÖÝ ÜÙØÓÒ º ËØÓÒ º ÓÙØÐÒ Ó Ø¹ ÕÙÖÝ ÑÖÒ ÐÓÖØÑ ØØ ØÖØÚÐÝ ÔÔÐ ÖÝ ÙÖ Ø ØÓ ÐØ ÔÖ Ó ÕÙÖ ØÓ ÑÖ ÛÖ Ø Ó Ø ÙÒØÓÒ ØÑØ Ø Ø ÕÙÖÝ ÙÐ ºº ÛØ Ø ÑÐÐ Ø ØÓØÐ ÜÙØÓÒ Øѵ ÓÖ Ø ÑÖ ÕÙÖÝ ÖÔº Ì ÒØÖØÓÒ Ó ÙÐÒ Ò ÑÖÒ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø ÐØ ÔÓÒØ Ó Ø ÓÔØÑÞØÓÒ ÐÓÖØѺ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÙÐÒ ÕÙÖ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ¹Ð ÕÙÖÝ ¹ ÔÒÒ Ù ØÓ ÓÒ Ö Ö ÆÈ¹Ö Ò ØÙ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ò ÒØÐ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÓÙÖ ÓÐÙØÓÒº Ì ÚÖÓÙ ØÔ Ó Ø ÓÔØÑÞØÓÒ ÐÓÖØÑ Ö ÐÐÙ ¹ ØÖØ Ò º º Ì ÓÔØÑÞØÓÒ ÐÓÖØÑ ÔÖÓ Óй ÐÓÛ º ÚÒ Ø Á ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ ÒÚÓ Ø ÐÓÖØÑ ÅÖ ËØÓÒ ºµ ØÓ ÑÖ ÒÓ ÕÙÖ µ Ò ØØ Ð ØÓ ÖÙØÓÒ Ò ÕÙÖÝ ÚÐÙØÓÒ Ó Øº Ì Ò¹ ÚÓÐÚ ÙÒØÓÒ ÓÖ ØÑØÒ Ø Ó Ø Ó ÕÙÖÝ ÔÐÒ ËØÓÒ º¾µ Ò Ò ÐÓÖØÑ ËÙÐ ËØÓÒ º µ ÓÖ ÓÑÔÙØÒ ÓÓ ÕÙÖÝ ÜÙØÓÒ ÓÖÖÒ ÓÖ ßÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ÓÔØÑÐ ÙÐ ÓÖ º Ø Ø Ò Ó Ø ÑÖÒ Ô Ø ÒÐ ÙÐ ÒÖØ Ò ÙÑØØ ØÓ Ø ÖÙÒØÑ ÒÒ Ó Ø ÑÐÛÖ ÓÖ Ù Ò Ø ÜÙØÓÒ Ô º ÆÓØ ØØ ÛÐ Ø Á ÖÑÒ Ü ÙÖÒ ÓÔØÑÞØÓÒ Ø ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ ÙÔØ Ò Ø Ó Ø ØÖØÚ ÓÔØÑÞØÓÒº Ì ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ Ò ÕÙÖÝ ÔÐÒ ØØ ÑØ ÒÖØ ÓÖ Ø ÜÑÔÐ Ö ÓÛÒ Ò º µ Ò µº Ø ÖÙÒØÑ Ø ÑÐÛÖ Ù ÕÙÖ ØÓ Ø ÓÙÖ ÓÖÒ ØÓ Ø ÕÙÖÝ ÔÐÒ Ò Ô ÓÙØÔÙØ ØÐ ÔÖÓÙ Ý ÕÙÖ ØÓ ÓÙÖ ØØ Ö ÔÒÒØ ÓÒ Ø Ö ÙÐØ ÓÓÒ ØÝ ÓÑ ÚÐк Ø Ø Ò Ó Ø ÔÖÓ Ø ÑÐÛÖ ÔÔÐ Ø ØÒ ÔÐÒ ØÓ ÔÖÓÙ Ø ÒÐ ÅÄ ØÖº º¾ Ó Ø ÚÐÙØÓÒ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ØÑØ Ø Ó Ø Ó Ò Á ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÓÙØ Ø Ó Ø Ó ÜÙØÒ ÒÚÙÐ ÕÙÖ Ô¹ ÔÒ Ø Ò Ø Ö Ó ÒØÖ¹ÕÙÖÝ ÔÖÐÐРѺ ÁÒ ÓÙÖ ÙÖÖÒØ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Û ÙÑ ØØ Ø ÓÙÖ ÔÖÓ¹ Ú ÕÙÖÝ Ó ØÒ ÈÁ ºº ÓÖ ÚÒ ÕÙÖÝ É ØÓ ÜÙØ ÓÒ Ø ÓÙÖ Ë Ë ÔÖÓÚ ØÑØ ÓÖ ÓØ Ø ÔÖÓ Ò ØÑ Ó ÚÐÙØÒ É Ò ÓÒ µ ÒÓØ Ý ÚÐ Ó Ø Éµ ÛÐÐ Ø ÓÙØÔÙØ Þ ÒÙÑÖ Ó ØÙÔÐ Ò ØÙÔÐ ÛØ Ò ÝØ µ Ó É ÒÓØ Ý Þ Éµº ÁÒ ÔÖ¹ ØÙÐÖ É ÖÖÒ Ø Ö ÙÐØ Ó ÒÓØÖ ÕÙÖÝ É ¼ Ø ÈÁ Ð ØÓ ÔØ Ó Ø ØÑØ Ó É ¼ ºº ÖÒÐØÝ ÒÓÖÑØÓÒµ ÒÔÙØ Ò Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó ÚÐ Ó Ø Éµº Ì ÑØÓÖ Ð Ó ÑÒØÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø Ó Ø ÓÖ ÓÑÑÙÒØÒ ÛØ Ø ÚÖÓÙ Ø ÓÙÖ º Ì Ò¹ ÓÖÑØÓÒ Ù ØÓ ØÑØ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ØÑ Ò ÓÒ µ ØÓ Ô Ö ÙÐØ ØÓ»ÖÓÑ Ø ÓÙÖ º Ï ÒÓØ Ý ØÖÒ Ó Ø Ë ½ Ë ¾ µ Ø Ó Ø Ó ØÖÒ ÖÖÒ Ø Ó Þ ÝØ ÖÓÑ ÓÙÖ Ë ½ ØÓ Ë ¾º ÆÓØ ØØ ÒØÖ Ë ½ ÒÓÖ Ë ¾ ÖÖ ØÓ Ø ÑØÓÖ ØÒ Ø Ø ÔÔ ÖÓÑ Ë ½ ØÓ Ë ¾ Ú Ø ÑØÓÖ Ò Ë ½ Ò Ë ¾ Ö Ø Ñ ÓÙÖ ØÖÒ Ó Ø Ë ½ Ë ¾ µ ¼º ÚÒ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Ø Ó ÒÚÙÐ ÕÙÖÝ Ò Ø Ó Ø Ó ÔÔÒ Ø ÖÓ Ø ÓÙÖ Ø ØÓØРܹ ÙØÓÒ ØÑ Ò ÖÚ ÖÓÑ Ø ÜÙØÓÒ ÔÐÒ ÔÖÓ¹ Ù Ý Ø ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ËØÓÒ º µº Ò ÜÙØÓÒ ÔÐÒ È ÓÒØÒ ÙÐ ÓÖ Ø ÓÙÖ Ë Û ÓÒ Ø Ó ÕÙÒ Ó ÕÙÖ É ½É ¾ É Ñ ØÓ ÜÙØ Ò Ø ÚÒ ÓÖÖµ Ø Ë º ÆÓØ ØØ Ø ÙÐ Ò È Ú ØÓ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÔÖ¹ ØÐ ÓÖÖÒ Ò Ø ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ ºº É ÖÐ ÖÓÑ É Ò ØÒ º ÄØ ÓÑÔ ØÑ É µ ÒÓØ Ø ÓÑÔÐØÓÒ ØÑ Ó Ø ÚÐÙØÓÒ Ó ÕÙÖÝ É ÓÒ Ø ÓÙÖ Ë º ÌÒ Ø Ö ÔÓÒ ØÑ Ó ÚÐÙØÒ Ø ÜÙØÓÒ ÔÐÒ È ÒÓØ Ý Ó Ø È µ ÑÔÐÝ Ø Ñܹ ÑÙÑ Ó ÓÑÔ ØÑ É µóúö ÐÐ Ø ÕÙÖ É Ò È º Ì ÓÑÔÐØÓÒ ØÑ Ó ÕÙÖÝ É Ø ÓÙÖ Ë Ò ÓÑÔÙØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÓÐÐÓÛ ÓÑÔ ØÑ É Ñ µúð Ó Ø É Ñµ ÑÜÌ ÛÖ Ì ÓÑÔ ØÑ É Ñ ½ µ ÓÑÔ ØÑ É Ò µ ØÖÒ Ó Ø Ë Ë Þ É Òµµ É Ò É Ñ ÌÙ Ó Ø È µ ÑÜÓÑÔ ØÑ É µ É ¾ ¾ È Ò Ò ÓÑÔÙØ Ò Ø ÑÓ Ø ÕÙÖØ ØÑ Ù Ò Ý¹ ÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒº º ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÚÒ ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ Ø ÓÐ Ó ÙÐÒ ØÓ ÔÖÓÙ Ò ÜÙØÓÒ ÔÐÒ È ØØ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ò ØØ ÑÒÑÞ Ø Ö ÔÓÒ ØѺ ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÓÖ ÒÝ Ö ÓÒÐ Ó Ø ÙÒØÓÒ ÓÒ ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÒÐÙÒ Ø Ó Ø ÙÒØÓÒ ÚÒ Ò ËØÓÒ º¾ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÒÒ Ø ÓÔØÑÐ ÜÙØÓÒ ÔÐÒ ÆÈ¹Ö ÚÒ ÛÒ ØÖ ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÓÙÖ Ý ÖÙØÓÒ ÖÓÑ Ø ÔÖÓÐÑ ÓÖ ÕÙÒ¹

10 (Q1, DB1) (Q2, DB1) ((Q1, Q2), DB1) Q3 (Q5, Q6) Q4 Q3 cost Q1 cost1 cost1 Q4 Q2 Q5 cost2 G (Q2, DB2) (Q2", DB3) (Q3, DB3) (Q6, Med) (Q5, Med) (Q4, DB4) (Q2, DB2) merging (Q2", DB3) (Q3, DB3) ((Q5, Q6), Med) (Q4, DB4) (Q1, Q2) Q2 Q2" DB1 DB2 DB3 Media DB4 tor cost1 Q4 cost Q3 Q = (Q1, Q2) mergepair( G, Q1, Q2 ) cost2 Q5 G µ ÉÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ µ ÜÙØÓÒ ÔÐÒ µ ÉÙÖÝ ÑÖÒ ÙÖ ÔÒÒÝ ÖÔ ÕÙÖÝ ÑÖÒ Ò ÙÐÒ ÐÓÖØÑ ËÙÐ µ ½º ÄØ Ä ÒÓØ Ø ÕÙÒ Ó ÕÙÖ Ò ÓÖØ Ò ÖÚÖ ØÓÔÓÐÓÐ ÓÖÖ ¾º ÓÖ É ¾ Ä Ó º ÚРɵ ¼ º ÓÖ É É ¼ Ó º ÚРɵ ÑÜØÖÒ Ó Ø Ë Ë ¼ Þ Éµµ ÚÐ É ¼ µ ÚРɵ ÛÖ É Ò É ¼ Ö ÚÐÙØ Ø Ë Ò Ë ¼ Ö Ôº º ÚРɵ ÚРɵ ÚÐ Ó Ø Éµ º ÓÖ Ø ÓÙÖ Ë Ó º ÄØ Ø Ø Ó ÕÙÖ Ò ÚÐÙØ Ø Ë º ËÓÖØ Ù ØØ É ÔÖ É ¼ Ò ÚРɵ ÚÐ É ¼ µ ½¼º ÖØÙÖÒ ÜÙØÓÒ ÔÐÒ È Ë ÓÙÖ ÙÖ ÐÓÖØÑ ËÙÐ Ò ØÓ ÑÒÑÞ ÓÑÔÐØÓÒ ØÑ ½ µº Ï ØÙ ÔÖ ÒØ ÙÖ Ø ØØ Ú Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÓÐÙØÓÒº ËÑÐÖÐÝ ØÓ Ø Ð Ø¹ ÙÐÒ ÙÖ Ø ¾ Û Ò ÔÖÓÖØÝ ÚÐÙ ØÓ ÕÙÖÝ Ò ØÓ Ö Ø Ø ÖØÐØÝ Ò ØÒ ÓÖØ Ø ÕÙÖ ÓÒ ØÖ ÔÖÓÖØÝ ÚÐÙ º Ì ØÓ ÓÔØÑÞ Ø ÖØÐ ÔØ Ó ºº Ø ÕÙÒ Ó ÕÙÖ ØØ «Ø Ø ÓÚÖÐÐ ÓÑÔÐØÓÒ ØѺ ÓÖ ÕÙÖÝ É ÓÒ Ø ÓÙÖ Ë Û Ò ÔØ Ó Ø Ó É ØÓ Ø Ó Ø ÓÖ ÚÐÙØÒ ÐÐ Ø ÕÙÖ ÐÓÒ ÔØ ÖÓÑ É ØÓ Ð ÕÙÖÝ Ò Ø ÔÒÒÝ ÖÔ Ò Û ÓÔØ Ø ÑÜÑÙÑ ÔØ Ó Ø Ø ÔÖÓÖØÝ ÚÐÙ Ó É ÒÓØ Ý ÚРɵº ÌÒ ÚРɵ Ò ÓÑÔÙØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÚРɵ ÚÐ Ó Ø Éµ ÑÜÚÐ É ¼ µ ØÖÒ Ó Ø Ë Ë ¼ Þ Éµµ É É ¼ ÛÖ Ë Ò Ë ¼ ÒÓØ Ö ÔØÚÐÝ Ø ÓÙÖ ÛÖ É Ò É ¼ Ö ÚÐÙغ ÁÒØÙØÚÐÝ É ÚÒ Ö ÔÖÓÖØÝ ØÒ É ÚÐ É µ ÚÐ É µ ºº Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÕÙÖ ÔÒÒØÓÒÉ Ø ÐÓÒÖ ØÑ ØÒ ØÓ ÔÒÒ ÓÒ É º Ì ÑÓØÚØ Ù ØÓ ÓÖÖ É ÓÖ É ÓÒ ÓÙÖ Ë º ÈÙØØÒ Ø ØÓØÖ Û Ú ÐÓÖØÑ ËÙÐ Ò º º Ö Ø ØÔ ½ ØÓ ÓÑÔÙØ ÚРɵ ÓÖ ÕÙÖÝ É Ò ØÒ ØÔ ØÓ ÖØ ÙÐ ÓÖ Ø ÓÙÖ Ý ÓÖØÒ Ø ÕÙÖ ØÓ ÚÐÙØ Ø Ø ÓÙÖ ÓÒ ÚРɵº ÁØ Ý ØÓ ÚÖÝ ØØ Ø ÐÓÖØÑ Ø Ø ÑÓ Ø ÕÙÖØ ØѺ º ÅÖÒ ÐÓÖØÑ Ï ÒÜØ ÔÖ ÒØ ÑÖÒ ÐÓÖØÑ ØØ ÐØ ÖØÒ ÕÙÖ Ø Ø Ñ ÓÙÖ ÓÒ Ó Ø ØÑØ Ò Óѹ ÐÓÖØÑ ÅÖ µ ½º È ËÙÐ µ Ó Ø Ó Ø È µ ¾º ÖÔØ º Ò Ø Ð ÒÛ º ÓÖ É ½ É ¾ ¾ ÙÐ ÓÖ Ø Ñ ÓÙÖ Ó º ¼ ÑÖÈÖ É ½ É ¾ µ º ¼ Ýе º ØÒ È ¼ ËÙÐ ¼ µ Ó Ø È ¼ µ º Ó Ø º ØÒ Ò Ø ØÖÙ Ó Ø ÒÛ ¼ ½¼º ÒÛ ½½º ÙÒØÐ Ò Ø Ð µ ½¾º ÖØÙÖÒ ÙÖ ÐÓÖØÑ ÅÖ Ò ØÑ ÒØÓ ÒÐ ÕÙÖݺ ÉÙÖÝ ÑÖÒ Ò ÖÙ Ø Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÓÚÖ Ò ÑÝ Ð Ó Ð ØÓ ÑÓÖ ÆÒØ ÕÙÖÝ ÔÐÒ Ò ÑÓÖ ÓÔØÑÞØÓÒ ÓÔÔÓÖ¹ ØÙÒØ Ö Ó«Ö ÓÖ Ø Ø ÓÙÖ³ ÕÙÖÝ ÓÔØÑÞÖº ÀÓÛÚÖ ÒÙÓÙ ÑÖÒ ÓÙÐ Ð ØÓ Ð ÜÙØÓÒ ÔÖÐÐÐ Ñ Ò ÑÖÒ ÕÙÖ Ð Ó Ö ÙÐØ Ò ØÖ Ø ÔÒÒ Ò ÑÖº ÌÙ ÕÙÖÝ ÑÖÒ ØÓ ÓÔØÑÞ ÓÒØÐÝ ÛØ ÕÙÖÝ ÙÐÒº ÐÓÖØÑ ÅÖ Ø ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ ÒÔÙØ Ò ØÖØÚÐÝ ÖÚ ÒÛ ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ ¼ ÖÓÑ Ý ØÖÑÒÒ Ø Ø ÔÖ Ó ÕÙÖ Ò ØÓ ÑÖ Ø ØÖØÓÒº ÌÛÓ ÕÙÖ Ò ÑÖ ÓÒÐÝ ØÝ Ö ÜÙØ Ø Ø Ñ Ø ÓÙÖ Ò Ø Ö ÙÐØÒØ ÒÛ ÕÙÖÝ ÔÒÒÝ ÖÔ ÖÓÑ ØÖ ÑÖÒ ÖÑÒ Ýк Ì Ó Ø Ó Ø ÜÙØÓÒ ÔÐÒ ÓÖ ÕÙÖÝ ÔÒ¹ ÒÝ ÖÔ ÓÑÔÙØ Ù Ò ËÙÐ µ Ù Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒº Ì ØÖØÚ ÕÙÖÝ ÑÖÒ ÔÖÓ ÓÒØÒÙ ÙÒØÐ ÒÓ ÔÖ Ó ÕÙÖ ØØ Ò ÑÖ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ÖÙØÓÒ Ó Ø ÜÙØÓÒ Ó Øº Ì ÙÒØÓÒ ÑÖÈÖ ÖÚ ÒÛ ÔÒÒÝ ÖÔ ¼ ÖÓÑ Ò ÒÔÙØ ÔÒÒÝ ÖÔ Ý ÑÖÒ ØÛÓ ÓØ ÕÙÖ É ½ Ò É ¾ ÒØÓ ÒÐ ÕÙÖÝ É ¼ º ÅÓÖ Ô ÐÐÝ ¼ ÓÒ ØÖÙØ ÖÓÑ ÓÐÐÓÛ ÓÖ ÕÙÖÝ É É É ½ ÓÖ É É ¾ Û Ò É É ¼ ÑÐÖÐÝ ØÖ Ò É ½ É ÓÖ É ¾ É Û Ò É ¼ ɺ ÒÐÐÝ Û ÖÑÓÚ É ½É ¾ Ò ÐÐ ØÖ ÖÓÑ Ø Ö ÙÐØÒ ÖÔ ¼ ÔØ Ò º µº Ï ÒÜØ Ö ÓÛ ÒÛ ÕÙÖÝ É ÒÖØ ÖÓÑ Ø ÑÖÒ Ó ØÛÓ ÕÙÖ É ½ Ò É ¾º ÓÖ Ø ÑÔÐ ÛÖ ØÖ Ö ÒÓ Ø ÔÒÒ ØÛÒ É ½ Ò É ¾ É ÑÔÐÝ Ø ÓÙØÖ¹ÙÒÓÒ Ó É ½ Ò É ¾ºÏ ÒÐÙ Ò ÜØÖ ØÒ ÓÐÙÑÒ Ò Ø ÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ Ó É ØÓ ÒØÝ

11 ÛØÖ Ø ØÙÔÐ Ö ÖÓÑ É ½ ÓÖ É ¾ Ó ØÓ ÐØØ Ø ÜØÖØÓÒ Ó Ø ÖÐÚÒØ ØÙÔÐ ÖÓÑ É Ø ÐØÖ Ø º ÓÖ Ø ÛÖ Ø ÕÙÖ É ½ Ò É ¾ Ö ÖÐØ Ý Ø ÔÒÒ ºº É ½ É ¾ ØÝ Ö ÑÖ Ý ÒÐÒÒ É ½ Ò É ¾ ÓÑÒÒ Ø ÓÑÑÓÒ Ý ÔØ Ò Ø ÓÙØÖ ÓÒ ÔÔÖÓ Ó ½ º Ì ÜØÖØÓÒ Ò ÔÔÒ Ó ÖÐÚÒØ ØÙÔÐ ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÓÖ ÖÙÒ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ Ó Ø º ÓÒ Ö Ø ÜÑÔÐ ÔÒÒÝ ÖÔ Ò º µ Û ÓÛ Ø ÑÖÒ Ó ØÛÓ ÕÙÖ É ½ Ò É ¾ ÒØÓ ÒÛ ÕÙÖÝ Éº ÖØ Ò Ø ÙÖ ÐÐ ÛØ Ø ÓÑÑÙÒ¹ ØÓÒ Ó Ø Ó ÔÔÒ Ø ÓÙØÔÙØ Ó ÓÒ ÕÙÖÝ ØÓ Ù ÒÔÙØ ÓÖ ÒÓØÖ ÕÙÖݺ ÆÓØ ØØ Ò É Ò ÓÒÐÝ Ø ÓÙØÔÙØ Ó É ½ ÑÐÖÐÝ É Ò ÓÒÐÝ Ø ÓÙØÔÙØ Ó É ¾µ Ø ÖÐÚÒØ ØÙÔÐ ÖÓÑ É Ö ÜØÖØ ÓÖ ÔÔÒ ØÑ ØÓ Ø ØÖØ ÕÙÖÝ ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ Ó Ø Ò Ò ¼ ÖÑÒ Ø Ñº ÇÒ Ò ÚÖÝ ØØ ÐÓÖØÑ ÅÖ Ø Ø ÑÓ Ø Ç Ò µ ØÑ ÛÖ Ò Ø Þ Ó Ø ÔÒÒÝ ÖÔ º Ì Ð Ó Ø ÓÚÖ Ó ÒØÖ ÓÔØÑÞØÓÒ Ô ÒÐÙÒ Ø Ó Ø Ó Ø ÙÒØÓÒ Ó Ø Ò ÐÓÖØÑ ËÙÐ ÅÖº º Ù ÓÒ Ï Ù Ö ÚÖÐ ÜØÒ ÓÒ Ó Ø ÚÐÙØÓÒ ÐÓ¹ ÖØÑ Ö ÔÖÚÓÙ Ðݺ Ï Ö Ø Ö Ø ÑÓ ØÓÒ Ò ÖÝ ÓÖ ÐÒ ÛØ ÖÙÖ ÓÒº ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ó ÖÙÖ ÓÒ Ò Ø Ì Ñ Ò Ò Á Ø ÖÔ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó ¹ ÓÑ Ýк Ï Ò ÛØ Ù Ö¹ ÙÔÔÐ ØÑØ Ó Ø ÑÜÑÙÑ ÔØ Ó Ø ÓÙØÔÙØ ØÖ Ò ÐÙÐØ ÖÓÑ Ø ÔÖØе Á Ý ØÖØÚÐÝ ÙÒÓÐÒ Ø ÖÙÖ Ú ÖÙÐ ÙÒØÐ ÐÐ ÒÓ ØØ Ö ØÐÐ ÜÔÒÐ Ö Ó ÔØ ÓÚ º ÇÔØÑÞØÓÒ ÔÖÓÖÑ Ø ÓÑÔÐ ØÑ ÓÒ Ø Ö ÙÐØÒ Á ¼ ÓÖ ÛØ Ø ÚØ ØØ ÖØÒ ÒÓ Ò Ø ÔÒÒÝ ÖÔ ÑÝ Ú ÕÙÖ ÛØ ÒÔÙØ ÔÒÒ ÙÔÓÒ ÙÖØÖ ÜÔÒ ÓÒº Á Ø ÖÙÒØÑ ÐÐ ÕÙÖ Ò Úй ÙØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó ¼ ØÖÑÒØ Ò Ø ÒÐ ÓÙØÔÙØ ÖÐØÓÒ Ó Ò ÔÖÓÙº Á ØÖ Ö ÒÓ É Ò Ø ÔÒÒÝ ÖÔ ØØ Ö ÐÓ ÛØÒ ÓÖ ØÐ ØØ ÖÕÙÖ ÙÖØÖ ÔÖÓ Ò ÓÖ ØÖ ÑØÖÐÞØÓÒ ØÒ Ø ÖÙÖ ÓÒ ÙÒÖÓÐÐ Ò ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ÐÑÒØ ØÝÔ Ò ¼ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ É Ø ÔÖÓ ÓÒØÒÙ ÙÒØÐ ÐÐ ÒÔÙØ Ö ÚÐÐ ÛØ Ø ÚÐÙ Ó Ò ÙÔØ ØÓ Ö Ø Ø ÒÛ ÔØ ÒÓÖÑØÓÒº ÁØ ÛÓÖØ ÑÒØÓÒÒ ØØ Ø ÔØ Ó ÖÙÖ Ú ÚÐÙØÓÒ Ó ÅÄ ÓÙÑÒØ ÓÙÒ Ò ÔÖØ ÒÖÐÐÝ ÖÐÝ ÑÐÐ Ò ÓÒ ÖÚØÚ ¹ ØÑØ Ó Ø ÖÙÖ ÓÒ ÔØ ÛÐÐ ÝÐ ÒÓÒ¹ÖÙÖ Ú Ì ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ø ÓÖÒÐ Ò ÑÓ Ø º Ì ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÜÔÐÓØ Ø Ó Ø¹ ØÑØÓÒ Ù Ò Ø ÒÓÒ¹ÖÙÖ Ú ÛÐ ÚÓÒ ÑÙ ÔÓ Ð Ø Ò ØÓ ØÖØ Ø ÔÖÓ Ø ÖÙÒØѺ Ï ÒÓÛ Ö ÚÖÐ ØÓÒÐ ØÙÖ Ó Ø Ñ¹ ÐÛÖ ØØ Ò Ð ØÓ Ò ÒØ ÔÖÓÖÑÒ ÑÔÖÓÚ¹ ÑÒØ º Ì ÐÓÖØÑ Ö Ö Ñ Ù Ó ØØ ÕÙÖÝ ÙÐ ÓÖ ÑÔÐØÝ ß Ò ÒØ ÆÒÝ Ò Ò ÖÙ ÖÓÑ Ù Ò ÝÒÑ ÙÐÒ Ò Û ÖÙÒ¹ ØÑ ÙÐÖ ÙÔØ Ø ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÓÖ Ø Ò ÔÖ¹ ÐÐÐ ÛØ ÚÐÙØÓÒ ØÒ ÚÒØ Ó ÒÓÛÐ ÓÙØ ÛÓÖÐÓ ÓÒ Ø ÓÙÖ º ØÓÒÐ Ò ÓÑ ÖÓÑ Ò¹ ÒÒ Ø ÕÙÖݹÔÖÓ Ò ÔÓÛÖ Ó Ø ÑÐÛÖ Ò¹ Òº ÓÖ ÓÙÖ ÔÖÓØÓØÝÔ Ø ÑÐÛÖ Ó ÒÓØ ÔÓ ¹ ÖÐØÓÒÐ ÒÒ ÒÝ ÑÐÛÖ ÔÖÓ Ò ÔÖ¹ ÓÖÑ ÛØÒ ÔÔÐØÓÒ Óº ÑÔÐ ÜØÒ ÓÒ ÛÓÙÐ ÑÐÐ ÑÙÑ ÐÖ ÔØÒØ ¾¼¼ ¼¼ ¼¼¼ Ú ØÁÒÓ ½½ ½ ½ ¾¾ ÓÚÖ ¾¾¾ ¾ ÐÐÒ ½ ¾¼ ¼ ØÖØÑÒØ ½ ¾¼ ¼ ÔÖÓÙÖ ½ ½ ¾ ÌÐ ½ ÖÒÐØ Ó ØÐ ÓÖ «ÖÒØ Ø Ø ØÓ ÔÖÓÚ ÖÐØÓÒÐ ÕÙÖݹÔÖÓ ÓÖ ÓÒ Ø Ñй ÛÖ ÛÓ ÓÔØÑÞÖ Ò ØÒ Ù ØÓ ØÑØ Ø Ó Ø Ó ÑÐÛÖ ÔÖÓ Òº ÊÐØ ÛÓÖº ÚÐÙØÓÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÐÛÖ Ý ¹ ØÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ò ÖÐØÓÒÐ ÒØÖØÓÒ Ý ØÑ Ù ÖÐ ½ º ÖÐ ÐÐÓÛ Ó Ø¹ ÓÔØÑÞØÓÒ Ò ÔÖÓ Ò Ó ÖÐØÓÒÐ ÕÙÖ ÓÚÖ ÑÙÐØÔÐ ÓÙÖ ÐÒ ÛØ Ù Ó ÙÐÒ Ò ÔÖÐÐÐÞØÓÒ Û Ó ÛÐ ÐÐÓÛÒ ÓÖ ÓÙÖ ÛØ ÐÑØ ÕÙÖÝ ÔÐØ º ÁÒ Ø ÅÄ ÓÒØÜØ Ø ÖÐØÓÒÐ ÕÙÖ ØÓ ÓÔØÑÞ Ò ÑÓ Ø Ø Ó Ø Ó ÔÓ Ø¹ÔÖÓ Ò ØÓ ÖÓÒ ØÖÙØ Ø ÒÐ ÓÙØÔÙØ ØÖº Ì Ô ØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÒØÖ¹ ÔÒÒ Ò Á Ð ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÓÔØÑÞÒ Ø Ó ÕÙÖ ÛØ ¹Ð ÔÒÒ ÓÔÔÓ ØÓ ÒÐ ÕÙÖÝ ØÖ Ò Ý ØÑ Ù Öк ÊÒØ ÅÄ ÔÙÐ Ò ÑÐÛÖ Ù ½ ¾ Ú ÚÐÙØÓÒ Ð¹ ÓÖØÑ Ô ÐÐÝ Ö ØÓ ÖÐØÓÒйØÓ¹ÅÄ ÑÔÔÒ º Ì ÓÖÑÐ Ñ ØÖ ØÙÖ ÒÐ Ø ÓÙÖ Ò Øѹ ÔÐØ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ü¹ÔØ ØÓÔ¹ÓÛÒ ÚÐÙØÓÒº 6. Experimental Results ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÚÖÝ Ø «ØÚÒ Ó ÓÙÖ ÕÙÖÝ Ùй Ò Ò ÕÙÖÝ ÑÖÒ ÐÓÖØÑ Û ÓÒÙØ ÔÖÐѹ ÒÖÝ ÜÔÖÑÒØÐ ÚÐÙØÓÒ Ù Ò Ø Á Ö Ò ÜÑÔÐ ½º½º Ì ÖÐØÓÒÐ Ø Ø ÛÖ ÓÒ ØÖÙØ Ò ØÛÓ ØÔ Ö Ø Û Ù Ø ÌÓÒ Ø ÒÖØÓÖ ½ ØÓ ÔÖÓÙ ÅÄ Ø ØØ ÓÒÓÖÑ ØÓ ÒÓÒÐ ÖÐØÓÒÐ Ì Û ØÒ Ù ÑÔÐ ÔÖ Ö ØØ Ö Ø ÅÄ Ø Ò ÒÖØ ÓÑѹ ÔÖØ Ð Û Ò Ùй ÐÓ ÒØÓ Ø ÊÅ˵º Ï ÒÖØ Ø Ø Ý ÚÖÝÒ Ø Þ Ó Ø «ÖÒØ ÖÐØÓÒ ÌÐ ½µº ÙÖØÖ ÚÖ¹ ÒØ ÛÖ ÓØÒ Ý ÙÒÓÐÒ Ø ÖÙÖ Ú ÖÑÑÖ ÖÙÐ ÔÖÓÙÖ ØÖØÑÒØ ÑÙÐØÔÐ ØÑ ØÓ ÓØÒ ÒÓÒ¹ ÖÙÖ Ú Ì ÛØ ØÛÒ ¾ ØÓ ÐÚÐ Ó ØÖÁ ÐÑÒØ º ÆÓØ ØØ Ø ÑÒ «Ø Ó ÙÒÓÐÒ Ø ÒÖ Ò Ø Þ Ó ÒØÖÑØ Ö ÙÐØ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÖ Ø ÄÖ Ø Ø Ø ÖÒÐØÝ Ó ¹ÛÝ Ð ÓÒ Ó Ø ÔÖÓÙÖ ØÐ ¼ ÛÖ Ø ÖÒÐØÝ Ó¹ÛÝ Ð ÓÒ º Ì ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÛÖ ÖÙÒ ÓÒ ¾ Úº½ ÓÖ ÄÒÙܺ Ì ØÓØÐ ÚÐÙØÓÒ ØÑ Û ÓÑÔÙØ Ý ÑÙÐØÒ Ø ØÖÒ Ö Ó ØÑÔÓÖÖÝ ØÐ ÑÓÒ Ø ØÖÙØ Ø ÓÙÖ ºº Ø ÑØÓÖ Ò «ÖÒØ Ø Ù Ò «ÖÒØ Ò¹ ÛØ º º ½¼ ÑÓÒ ØÖØ Ø ÑÔØ Ó ÕÙÖÝ ÑÖÒ ÓÒ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Á ÚÐÙØÓÒ ÓÖ Ø Ø Ó «ÖÒØ Þ Ò ÙÒÓÐÒ ÐÚÐ º Ì ÚÐÙØÓÒ ØÑ ÒÐÙ ÓØ Ø ÕÙÖÝ ÚÐÙØÓÒ Ò ÓÑÑÙÒØÓÒ Ó Ø ÓÖ ÒÛØ Ó ½ÅÔ ÑÓÒ Ø ÓÙÖ µº ÒØÖÝ Ò º ½¼ ÓÛ Ø ÖØÓ Ó Ø ÚÐÙØÓÒ ØÑ ÛØÓÙØ ÕÙÖÝ ÑÖÒ ØÓ ØØ ÛØ ÕÙÖÝ ÑÖÒº Ì Ö ÙÐØ ÐÖÐÝ ÑÓÒ ØÖØ Ò ÒØ Ò Ò ÔÖÓÖÑÒ ÙÔ ØÓ ØÓÖ Ó ¾¾µ ÛÒ ÕÙÖÝ ÑÖÒ Òк ÜÔØ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ñ¹ ÔÖÓÚÑÒØ ÒÖ ÛØ ÐÖÖ Ø Ø Ò ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ½ ØØÔ»»ÛÛÛº ºØÓÖÓÒØÓºÙ»ØÓÜ»ØÓÜÒ

12 ÙÖ ½¼ ÁÑÔÖÓÚÑÒØ Ù ØÓ ÕÙÖÝ ÑÖÒ Ì º 7. Conclusion Ï Ú ÔÖÓÔÓ ÒÛ ÔÔÖÓ ÓÖ ÒØÖØÒ Öй ØÓÒÐ Ø ÖÓÑ «ÖÒØ ÓÙÖ ÒØÓ Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ ÙÒÖ ÓØ ÝÒØØ Ò ÑÒØ ÓÒ ØÖÒØ º Ì ÓÒ ÒÓÚÐ ÒÓØÓÒ Ó Á º Á ÒÓØ ÓÒÐÝ ÝÐ ÙÒÓÖÑ ÖÑÛÓÖ ÓÖ Ò ÙÖÒ ÓØ Ì¹ÓÒÓÖÑÒ Ò ÅĹ ÓÒ ØÖÒØ Ø ØÓÒ Ò Ø ÒØÖØÓÒ ÙØ Ð Ó ÔÖÓÚ Ø ÐØÝ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø¹ÖÚÒ Ò ÓÒØÜعÔÒÒØ ÒÖØÓÒ Ó ÅÄ ÓÙÑÒØ º Ï Ú Ð Ó ÑÔÐÑÒØ ÔÖÓØÓØÝÔ Ó ÑÐÛÖ Ý ØÑ ÓÖ ÚÐÙØÒ Á ¹ ÒØÐݺ Ì Ý ØÑ ÜÔÐÓÖ ÒÛ ÓÔØÑÞØÓÒ ØÒÕÙ ÓÖ ÑÖÒ Ò ÙÐÒ ÕÙÖ ÓÚÖ ÑÙÐØÔÐ ÓÙÖ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ¹Ð ÒØÖ¹ÕÙÖÝ ÔÒÒ ÓÙÖ ÔÖÐÑÒÖÝ ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ ÓÛ ØØ Ø ØÒÕÙ ÝÐ Ù ØÒØÐ ÖÙØÓÒ Ò ÔÖÓ Ò ØѺ ËÚÖÐ ÜØÒ ÓÒ ØÓ Ø ÓÔØÑÞØÓÒ ÖÑÛÓÖ Ö ØÖ¹ Ø ÓÖ ÙØÙÖ ÛÓÖº Ï ÒØÒ ØÓ ÒÓÖÔÓÖØ ÝÒÑ ÙÐÒ ÐÓÖØÑ Ò ØÓ Ñ Ù Ó ÐØÚØÝ Ø¹ ÑØ ÛØÒ ÓÙÖ Ó Ø ÙÒØÓÒº ÁÒ Ø ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÖÓ Û ÖÓÒÞ Ø Ò ØÓ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ ÓØ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÔÐØ Ó ÓÙÖ Ò ½ µ Ò ÐÑØØÓÒ ÓÒ ÔÖÓ Ò ÔÓÛÖ Ò ÑÑÓÖÝ Þ ÓÒ Ø ÑØÓÖº Ï Ö Ð Ó ÒÚ ØØÒ ÑØÓ ÓÖ ØØÐÐÝ ÒÖØÒ ÕÙÖÝ ÔÐÒ ÓÖ Á ÓÒ ÖÙÖ Ú Ì ÙØÐÞÒ ØØ Ø ÓÒ Ø ÔØ Ó Ò ÛØÒ ÓÙÖ ÖÐØÓÒ º ¹ ÒÐÐÝ Û Ö ØÙÝÒ ÜØÒ ÓÒ Ó Á Û ÝÐ ÑÔ¹ ÔÒ ØØ Ö ÙÖÒØ ØÓ ÒÓÖÑØÓÒ¹ÔÖ ÖÚÒº ÒÓÛÐÑÒØ ÏÒ Ò ÙÔÔÓÖØ Ò ÔÖØ Ý ÆË ÖÖ ÛÖ ÁÁ˹¼¼ ½ Ò ÆË ¼¾¾¼¼º Ï ØÒ ÒÐ ÓÒ ÖÓ ÓÖ ÐÔÒ Ù ÒÖØ Ø Ø Ø Ù Ò Ø ÜÔÖÑÒØ º 8. References ½ ź ÖÒ Ïº Ò Ò Äº ÄÒº ÇÒ ÚÖÝÒ ÓÒ¹ ØÒÝ Ó ÅÄ Ô ØÓÒ º ÁÒ ÈÇË ¾¼¼¾º ¾ º ÖÙ º ÙÔØ º ÄÙĐ Ö Êº ÅÖÒÓ º ȹ ÔÓÒ ØÒØÒÓ٠Ⱥ ÎÐÓÚ Ò Îº Ùº ÅĹ ÒÓÖÑØÓÒ ÑØÓÒ ÛØ ÅÁº ÁÒ ËÁÅÇ ¾¼¼¼º ź ÒØ º º Ò Ïº Ò Êº Ê ØÓ Ëº Ò Ò º ÓÙº ̹ÖØ ÔÙÐ Ò ÛØ ØØÖÙØ ØÖÒ ÐØÓÒ ÖÑÑÖ º ÁÒ ÎÄ ¾¼¼¾º ̺ ÖÝ ÂºÈÓÐ Ò º ź ËÔÖÖ¹ÅÉÙÒº ÜØÒ¹ Ð ÅÖÙÔ ÄÒÙ Åĵ ½º¼º Ï ÊÓÑÑÒ¹ ØÓÒ º ½º ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓÖ»ÌʻʹÜÑлº ź º ÖÝ º ÐÓÖ Ù º º ÁÚ º Ä٠º ËÒ¹ ÑÙ ÙÒÖÑ º º ËØ Ò Ëº ƺ ËÙÖѹ ÒÒº ÈÊÆÌÇ ÈÙÐ Ò ÓعÖÐØÓÒÐ Ø Åĺ ÁÒ Ï ¾¼¼¼º ʺ º ØØÐк Ì ÇØ Ø ËØÒÖ ÇÅ º¼º ÅÓÖÒ ÃÙÑÒÒ ¾¼¼¼º º ÑÖÐÒ Ø Ðº ÉÙÖÝ ½º¼ Ò ÅÄ ÉÙÖÝ ÄÒ¹ Ùº Ï ÏÓÖÒ ÖØ ÂÙÒ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓÖ»ÌÊ»ÜÕÙÖݺ º Óº ÏØ Ö ÖÐ Ì Ðº ÁÒ Ï ¾¼¼¾º º ÐÖº ËÄ ÌÖÒ ÓÖÑØÓÒ ËÄ̵º Ï ÊÓѹ ÑÒØÓÒ ÆÓÚº ½º ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓÖ»ÌÊ»Ü Ðغ ½¼ ˺ ÐÙØ º ÐÓРº ËÑÓÒ Ò Ãº ËѺ ÓÙÖ ÑØÓÖ Ò Ø ÓÒÚÖ ÓÒ ÁÒ ËÁÅÇ ½º ½½ Àº ÓÑÓÒ Åº ÙØ Êº ÐÐÖÓÒ º ÂÕÙÑÖ º ÄÞ Ëº Ì ÓÒ Ò Åº ÌÓÑÑ º ÌÖ ÙØÓÑØ ÌÒÕÙ Ò ÔÔÐØÓÒ º ÇÒÐÒ ½º ½¾ ˺ Ú ÓÒ Ò º ÃÓ Ýº ÏÇÄ ÐÒÙ ÓÖ Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ò ÓÒ ØÖÒØ º ÁÒ Á ½º ½ Ⱥ ÖÒ ÖØ Åº ÂÓÙÖÒ Ò º ÄÓÖÓ µº ع ØÖÙØ ÖÑÑÖ º ÄÆË ¾ ½º ½ ʺ Ò Èº ÃÓÐØ Êº ÅÐÐÖ Ò Äº ÈÓÔº ËÑÒØ Ò ÕÙÖÝ Ò ÛÖÒº ÁÒ ÁÌ ¾¼¼ º ½ ź º ÖÒÒÞ º ÅÓÖ Ñ Ò º ËÙÙº ÆÒØ ÚÐÙØÓÒ Ó ÅÄ ÑÐÛÖ ÕÙÖ º ÁÒ ËÁÅÇ ¾¼¼½º ½ ź ÖÝ Ò º ÂÓÒ ÓÒº ÓÑÔÙØÖ Ò ÁÒØÖØй ØÝ Ù ØÓ Ø ÌÓÖÝ Ó ÆȹÓÑÔÐØÒ º ϺÀº ÖÑÒ Ò ÓÑÔÒÝ ½º ½ ĺ ź À º ÃÓ ÑÒÒ º ĺÏÑÑÖ Ò Âº Òº ÇÔØÑÞÒ ÕÙÖ ÖÓ ÚÖ Ø ÓÙÖ º ÁÒ ÎÄ ½º ½ º ÃÓ ÑÒº Ì ØØ Ó Ø ÖØ Ò ØÖÙØ ÕÙÖÝ ÔÖÓ Òº Å ÓÑÔÙØÒ ËÙÖÚÝ ¾ µ¾¾ß ÑÖ ¾¼¼¼º ½ ź ÄÒÞÖÒº Ø ÒØÖØÓÒ ØÓÖØÐ ÔÖ Ô¹ ØÚº ÁÒ ÈÇË ¾¼¼¾º ¾¼ ̺ ÅÐÓ Ò Ëº ÓÖº Í Ò Ñ ÑØÒ ØÓ Ñ¹ ÔÐÝ ØÖÓÒÓÙ Ø ØÖÒ ÐØÓÒº ÁÒ ÎÄ ½º ¾½ º ÆÚÒ Ò Âº κ Ò Ù º ÜØÒ ÓÒ Ó ØØÖÙØ ÖÑÑÖ ÓÖ ØÖÙØÙÖ ÓÙÑÒØ ÕÙÖ º ÂÅ ½µß½¼¼ ¾¼¼¾º ¾¾ º ÈÔÓÒ ØÒØÒÓÙ Ò Îº ÎÒÙº ÌÝÔ ÒÖÒ ÓÖ ÚÛ Ó Ñ ØÖÙØÙÖ Øº ÁÒ ÈÇË ¾¼¼¼º ¾ ĺ ÈÓÔ º ÎÐÖ Êº º ÅÐÐÖ Åº º ÀÖÒÒÞ Ò Êº Òº ÌÖÒ ÐØÒ Û Øº ÁÒ ÎÄ ¾¼¼¾º ¾ º ÊÑ Ò Èº º ÖÒ ØÒº ÙÖÚÝ Ó ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑØ Ñ ÑØÒº ÎÄ ÂÓÙÖÒÐ ¾¼¼½º ¾ κ ÊÝÛÖ¹ËÑØ º ÙÖØÓÒ Ò ºÂºÂÒº ËÙÐÒ ÈÖÐÐÐ ÈÖÓÖÑ ÙÑÒ ÈÖÐÐÓØÓÒº ÁÒ Èº ÖØÒÒ º Ó«ÑÒ Âº ÄÒ ØÖ Ò º ÄÙ ØÓÖ ËÙÐÒ ÌÓÖÝ Ò Ø ÔÔÐØÓÒ Ô ½ß½º ÂÓÒ ÏÐÝ ² ËÓÒ ½º ¾ º ËÒÑÙ ÙÒÖÑ Âº ÃÖÒÒ º º ËØ º Ò Ò Âº ÙÒÖÙÖº ÉÙÖÝÒ ÅÄ ÚÛ Ó ÖÐØÓÒРغ ÁÒ ÎÄ ¾¼¼½º ¾ º ËÒÑÙ ÙÒÖÑ º º ËØ Êº ÖÖ Åº º ÖÝ º º ÄÒ Ý Àº ÈÖ Ò º ÊÒÛк ¹ ÒØÐÝ ÔÙÐ Ò ÖÐØÓÒÐ Ø ÅÄ ÓÙÑÒØ º ÎÄ ÂÓÙÖÒÐ ½¼ ¾¹ µ½ ß½ ¾¼¼½º ¾ Àº ÌÓÑÔ ÓÒ Ø Ðº ÅÄ ËѺ Ï ÏÓÖÒ ÖØ ÅÝ ¾¼¼½º ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓÖ»ÅÄ»ËѺ

ÇØ Ò Ð Ò ÐÓйРÄÒÙ ½ ÍÝ Ëº ÊÝ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÅÒÝ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ Ò ÖÓÑ ÐÓк ÏØ Ø ÑÓØÚØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÓÖØÐ Ù ÙÒÖÐÝÒ Ù ÐÒ¹ Ù Ú Ø ØÓÖÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º ÁØ ÓÛÒ ØØ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ØÓÖÝ ÜØÒ ÐÒÐÝ Ò ÐÒØÐÝ

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Véronique Benzaken and Giuseppe Castagna and Dario Colazzo and Cédric Miachon 1 Université Paris-Sud 11, LRI, Orsay - France and 2 CNRS

More information

Keyword Search over Relational Databases: A Metadata Approach

Keyword Search over Relational Databases: A Metadata Approach Keyword Search over Relational Databases: A Metadata Approach Sonia Bergamaschi University of Modena and Reggio Emilia, Italy sonia.bergamaschi@unimore.it Raquel Trillo Lado University of Zaragoza, Spain

More information

On the Decidability and Complexity of Query Answering over Inconsistent and Incomplete Databases

On the Decidability and Complexity of Query Answering over Inconsistent and Incomplete Databases On the Decidability and Complexity of Query Answering over Inconsistent and Incomplete Databases Andrea Calì Domenico Lembo Riccardo Rosati Dipartimento di Informatica e Sistemistica Università di Roma

More information

Efficient Processing of Joins on Set-valued Attributes

Efficient Processing of Joins on Set-valued Attributes Efficient Processing of Joins on Set-valued Attributes Nikos Mamoulis Department of Computer Science and Information Systems University of Hong Kong Pokfulam Road Hong Kong nikos@csis.hku.hk Abstract Object-oriented

More information

No One (Cluster) Size Fits All: Automatic Cluster Sizing for Data-intensive Analytics

No One (Cluster) Size Fits All: Automatic Cluster Sizing for Data-intensive Analytics No One (Cluster) Size Fits All: Automatic Cluster Sizing for Data-intensive Analytics Herodotos Herodotou Duke University hero@cs.duke.edu Fei Dong Duke University dongfei@cs.duke.edu Shivnath Babu Duke

More information

Which Concepts Are Worth Extracting?

Which Concepts Are Worth Extracting? Which Concepts Are Worth Extracting? Arash Termehchy Oregon State University termehca@oregonstate.edu Ali Vakilian MIT vakilian@mit.edu Yodsawalai Chodpathumwan, Marianne Winslett University of Illinois

More information

Mining Templates from Search Result Records of Search Engines

Mining Templates from Search Result Records of Search Engines Mining Templates from Search Result Records of Search Engines Hongkun Zhao, Weiyi Meng State University of New York at Binghamton Binghamton, NY 13902, USA {hkzhao, meng}@cs.binghamton.edu Clement Yu University

More information

Benchmarking Cloud Serving Systems with YCSB

Benchmarking Cloud Serving Systems with YCSB Benchmarking Cloud Serving Systems with YCSB Brian F. Cooper, Adam Silberstein, Erwin Tam, Raghu Ramakrishnan, Russell Sears Yahoo! Research Santa Clara, CA, USA {cooperb,silberst,etam,ramakris,sears}@yahoo-inc.com

More information

Do All Birds Tweet the Same? Characterizing Twitter Around the World

Do All Birds Tweet the Same? Characterizing Twitter Around the World Do All Birds Tweet the Same? Characterizing Twitter Around the World Barbara Poblete 1,2 Ruth Garcia 3,4 Marcelo Mendoza 5,2 Alejandro Jaimes 3 {bpoblete,ruthgavi,mendozam,ajaimes}@yahoo-inc.com 1 Department

More information

Analyzing the Expressive Range of a Level Generator

Analyzing the Expressive Range of a Level Generator Analyzing the Expressive Range of a Level Generator ABSTRACT This paper explores a method for analyzing the expressive range of a procedural level generator, and applies this method to Launchpad, a level

More information

Automatic segmentation of text into structured records

Automatic segmentation of text into structured records Automatic segmentation of text into structured records Vinayak Borkar Kaustubh Deshmukh Sunita Sarawagi Indian Institute of Technology, Bombay ABSTRACT In this paper we present a method for automatically

More information

ReDRIVE: Result-Driven Database Exploration through Recommendations

ReDRIVE: Result-Driven Database Exploration through Recommendations ReDRIVE: Result-Driven Database Exploration through Recommendations Marina Drosou Computer Science Department University of Ioannina, Greece mdrosou@cs.uoi.gr Evaggelia Pitoura Computer Science Department

More information

Low Overhead Concurrency Control for Partitioned Main Memory Databases

Low Overhead Concurrency Control for Partitioned Main Memory Databases Low Overhead Concurrency Control for Partitioned Main Memory bases Evan P. C. Jones MIT CSAIL Cambridge, MA, USA evanj@csail.mit.edu Daniel J. Abadi Yale University New Haven, CT, USA dna@cs.yale.edu Samuel

More information

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics 1 The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics A. Ganesh, L. Massoulié, D. Towsley Microsoft Research Dept. of Computer Science 7 J.J. Thomson Avenue University of Massachusetts CB3 0FB Cambridge,

More information

Streaming Submodular Maximization: Massive Data Summarization on the Fly

Streaming Submodular Maximization: Massive Data Summarization on the Fly Streaming Submodular Maximization: Massive Data Summarization on the Fly Ashwinkumar Badanidiyuru Cornell Unversity ashwinkumarbv@gmail.com Baharan Mirzasoleiman ETH Zurich baharanm@inf.ethz.ch Andreas

More information

Practical Lessons from Predicting Clicks on Ads at Facebook

Practical Lessons from Predicting Clicks on Ads at Facebook Practical Lessons from Predicting Clicks on Ads at Facebook Xinran He, Junfeng Pan, Ou Jin, Tianbing Xu, Bo Liu, Tao Xu, Yanxin Shi, Antoine Atallah, Ralf Herbrich, Stuart Bowers, Joaquin Quiñonero Candela

More information

Are Automated Debugging Techniques Actually Helping Programmers?

Are Automated Debugging Techniques Actually Helping Programmers? Are Automated Debugging Techniques Actually Helping Programmers? Chris Parnin and Alessandro Orso Georgia Institute of Technology College of Computing {chris.parnin orso}@gatech.edu ABSTRACT Debugging

More information

Efficient Query Evaluation using a Two-Level Retrieval Process

Efficient Query Evaluation using a Two-Level Retrieval Process Efficient Query Evaluation using a Two-Level Retrieval Process Andrei Z. Broder,DavidCarmel, Michael Herscovici,AyaSoffer, Jason Zien ( ) IBM Watson Research Center, 19 Skyline Drive, Hawthorne, NY 10532

More information

Freeze After Writing

Freeze After Writing Freeze After Writing Quasi-Deterministic Parallel Programming with LVars Lindsey Kuper Indiana University lkuper@cs.indiana.edu Aaron Turon MPI-SWS turon@mpi-sws.org Neelakantan R. Krishnaswami University

More information

Approximately Detecting Duplicates for Streaming Data using Stable Bloom Filters

Approximately Detecting Duplicates for Streaming Data using Stable Bloom Filters Approximately Detecting Duplicates for Streaming Data using Stable Bloom Filters Fan Deng University of Alberta fandeng@cs.ualberta.ca Davood Rafiei University of Alberta drafiei@cs.ualberta.ca ABSTRACT

More information

Parallel Analytics as a Service

Parallel Analytics as a Service Parallel Analytics as a Service Petrie Wong Zhian He Eric Lo Department of Computing The Hong Kong Polytechnic University {cskfwong, cszahe, ericlo}@comp.polyu.edu.hk ABSTRACT Recently, massively parallel

More information

WHAT MOTIVATES WIKIPEDIANS?

WHAT MOTIVATES WIKIPEDIANS? By Oded Nov In order to increase and enhance user-generated content contributions, it is important to understand the factors that lead people to freely share their time and knowledge with others. WHAT

More information

Query Transformations for Result Merging

Query Transformations for Result Merging Query Transformations for Result Merging Shriphani Palakodety School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA 15213, USA spalakod@cs.cmu.edu Jamie Callan School of Computer Science

More information

Less is More: Selecting Sources Wisely for Integration

Less is More: Selecting Sources Wisely for Integration Less is More: Selecting Sources Wisely for Integration Xin Luna Dong AT&T Labs-Research lunadong@research.att.com Barna Saha AT&T Labs-Research barna@research.att.com Divesh Srivastava AT&T Labs-Research

More information