Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ³ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ÔÖÓÔÓ Ì ÑØÓÓÐÓÝ ÜØÒ Ø ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÖÒ ÙÖÒ Ô ÔØ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø ÐÑÒØ Ó ÔÓØÒØÐØÝ Ò Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ÑÓÐ Ò Ø ØÛÓÓÐ ÖØÖ Ó ÚÖ ØÓÒ ÓÖ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ÒÐ

2 ÓÒØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ¾ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÒ Ø ÑÒ ÔØ ¾½ ÊÒ ÙÖÒ Ò ÒÙØ ÐÐ ¾¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ¾ ÒÐÓÝ ØÓ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÚØÚ ÒØÓÒ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ½ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÑÓÐ ÓÒ ÖØÊ ½ ÁÒÔÙØ Ø Ò ÑÒ ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ ¾ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÑÓÐÒ ÖØ ÐÓ ÁØÖØÚ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ½ Ì Ö Ø ØÔ È Ñ ½½ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó ½ Ï ½¼ ¾ Ì ÓÒ ØÔ ½½ Ì ØÖ ØÔ ½¾ ¾

3 ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒ ÙÖÒ Ò ÙÖÒ ÓÖ Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒ ØÖÒ ÐØÓÒ ØÓ ÒÐ ØÒ ÖÓÑ ¾ µ ÑÓÖ ÔÖ ÒØÓÒ ÚÒ Ò ÊÒ ÙÖÒ Ø ØÖÒ Ö Ó ÔÖØ Ó Ø ÞÖ ÓÖ Ö ØØ ÖØ Ò ÙÖÖ ÙÑ Ý ÛÝ Ó Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÓÖ ÐÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÓÒ Ð Ó Ò Ò ÙÖ ØÓ ÓÒ Ò ÙÖÒ ÖÖÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÛÓ ÒÓ ÖØ ÓÒØÖØÙÐ ÖÐØÓÒ Ô ÛØ Ø Ò ÙÖ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø Ø ØØ Ø Ò ÙÖ ÒÓ ÖØ ÓÒØÖØÙÐ ÖÐØÓÒ Ô ÛØ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ø ÓÒ ÕÙÒ ØØ Ø Ö ØØ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ð ØÓ ÓÒÓÙÖ Ø ÒÒÐ ÓÐØÓÒ ÖÖ Ý Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÕÙÒØÝÒ Ø ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Ö ÓÑÔÓÒÒØ ØÓ Û ÑÓ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ Ò Ð Ó ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ì ÔÔÖÓ Û ÔÖ ÒØ ÓÒ Ø ÛÐйÒÓÛÒ ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ ÒØÖÓÙ Ý ÖØ ËÙ ÒÒÐ ÈÖÓÙØ ½ Û ÛÐÝ Ù Ý ÒÒÐ Ò ØØÙØÓÒ ØÓ ÕÙÒØÝ Ø ÖØ Ö Ó ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ì ÓØÚ Ó ÓÙÖ ÑÓÐ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÒØÖ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ÖØ Ò ÙÖÖ Ò ÑÔÓÖØÒØ «ÖÒ ØÛÒ ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ò ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ØØ Ò ÖÒ¹ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ØÖ Ò ØÓÒÐ ÚÖ ØÓÒ ÑÒ ÓÒ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ö «ÖÒØ Ö ÖÒ ÙÖ Ý «ÖÒØ ÖÒ ÙÖÖ ÙØ ØÓÒÐÐÝ ÒÐ Ö Ò ÖÒ ÙÖ Ý ÚÖÐ ÖÒ ÙÖ¹ Ö ÓÒ ÓÒÐÝ ØÒ Ö Ó Ø Ö ÁÒ ÙÖ ½ Ø ØÛÓ ÚÖ ØÓÒ ÑÒ ÓÒ Ö ÓÛÒ ØÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ô Ò ÖÓÑ ÈÓÖØÓÐÓ ½ØÓÈÓÖØÓÐÓ ¾ Ý Ù Ò «ÖÒØ ÖÒ ÙÖÖ ÓÖ «ÖÒØ Ö Ò ØÓ Ô Ò ÖÓÑ ÈÓÖØÓÐÓ ¾ ØÓ ÈÓÖØÓÐÓ Ý ÓÓ Ò ÚÖÐ ÖÒ ÙÖÖ ÓÖ ÒÐ Ö ÁÒ ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ ÓÒÐÝ Ø Ö Ø ÓÖÑ Ó ÚÖ ØÓÒ ÓÙÖ ÚÖ ØÓÒ ÓÚÖ ÓÙÒØÖÔÖØ ÓÖ ÔÖ ÒØÒ Ø ØÐ Ó ÓÙÖ ÑÓÐ Û ÛÐÐ Ú ÚÖÝ Ö ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ø ÑÒ ÓÒ¹ ÔØ Ò Ø ØÖÑÒÓÐÓÝ Ò ÖÒ ÙÖÒ Û Ö ÖÐÚÒØ ÓÖ ÖØ Ö Ý ÐÑÒØ Ò ÙÖØÝ Ö Ø ÔÓØÒØÐØÝ Ó Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ÐÓÒ Ø Ò ÙÖ Ö Ó ÒÓØ ÑØÖÐÞ Ø ÜØÒØ Ó Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÒÓØ ÒÓÛÒ Ì ÒÐÓÓÙ ØÓ Ø ØÙØÓÒ ÒÓÙÒØÖ Ò ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÚØÚ Ì ÔØ Ö Ý Ù Ò ËØÓÒ ¾ ÇÙÖ ØÒØÓÒ ØÛÒ ÙÖÖÒØ ÒÓÛÒµ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÙÒÒÓÛÒµ ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÜÔÐÒ Ò ËØÓÒ ÓÖ Ø ÔÖØÐ ÔÔÐÐØÝ Ó ÒÒÐ Ö ÑÓÐ Ø ÚÐÐØÝ Ò ÑÔÐØÝ Ó Ø ÒÔÙØ Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ù Ì ÛÝ Û ØÐ Ø ÒÔÙØ Ø Û ÖÕÙÖÝ Ø ÑÓÐ Ò ËØÓÒ ÁÒ Ø Ñ ØÓÒ Û Ð Ó Ù Ø ÑÔÐÝÒ ÙÑÔØÓÒ Ñ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓØÒ ØÖØÐ ÝØ ÔÖØÒÒØ ÑÓÐ ÒÐÐÝ Ø ÑØÑØÐ ÐÓÖØÑ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÖØ Ò¹ ÙÖÖ³ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ù Ò ËØÓÒ Ò ÓÑ Ø Ø ÔÓÖØÓÐÓ Ö Ù Ò ËØÓÒ ¾ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÒ Ø ÑÒ ÔØ ¾½ ÊÒ ÙÖÒ Ò ÒÙØ ÐÐ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ú ÚÖÝ Ö ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ø ÑÒ ÔØ Ó ÖÒ ÙÖÒ Ò ÜÐÐÒØ ÑÓÖ ÓÑÔÖÒ Ú Ò ØÐ ÒØÖÓÙØÓÒ ÚÒ Ò ¾ ÊÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ö Ù Ù¹

4 ÐÐÝ ØÖ ÓÒÚ ØÓ ÓÚÖ ÐÖ ÒÚÙÐ Ö ÖÒ ÙÖÒ Ó ÐÐØÝ ÓÖ Ô ÔÖÓÙص ÓÖ Ò ÒØÖ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ÑÐÖµ Ö ÖÒ ÙÖÒ Ó ÔÓÖØÓÐÓ Ó Ð ÔÓÐ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó Ô µ Ì Ö Ø ÖÖÖ ØÓ ÙÐØØÚ ÖÒ ÙÖÒ Ò Ø ÓÒ ÐÐ ØÖØÝ ÖÒ ÙÖÒ ØÒÙ Ò Ø ÓÚ ÔØ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ö Ò ØÓ ÒÐ Ø ÖÒ¹ ÙÖÖ ØÓ ÔÖØÔØ Ò Ø Ö Ó Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ò ÚÖÓÙ ÛÝ ÆÓ Ò ØÓ Ý ØØ ÑÙÐØØÙ Ó ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ØÝÔ ÚÓÐÚ Ò Ø ÒÙ ØÖÝ ÛØ ØÐ ØØ Ò ÖØÖ ÓÑÔÐØ ÀÖ Û Ù Ø Ù Ø ÑÒ ØÒØÓÒ ÈÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÀÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ò Ø ÔÖÑÖÝ Ò ÙÖÖ Ö ÓØ Ø ÔÖ¹ ÑÙÑ Ô Ý Ø ÐÒØ ÛÐÐ Ø ÐÑ Ô Ø ÖÒ ÙÖÖ ÔØ ÔÖÒØ Ó ÓØ Ø Ò Ø Ò Ø Ó Ø ÒØÐ Ý Ø ÔÖÑÖÝ Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÓÖÑ Ó ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ Ö ÕÙÓØ Ö Ò ÙÖÔÐÙ ØÖØÝ ÆÓÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ Ì ÖÒ ÙÖÖ ÓÚÖ Ø ÔÓÖØÓÒ Ó ÐÑ ÜÒ ÖØÒ ÑÓÙÒØ Ø ÔÖØ Ó ÐÑ ÓÚ ½¼¼ ÅÓ Í ÙÐÐÝ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ð Ó ÐÑØ Ø ÑÜÑÙÑ ÐÑ ÔÖÔÖ ØÓ ÓÚÖ Ø ÔÖØ Ó ÐÑ ÓÚ ½¼¼ ÅÓ ÙØ ÙÔ ØÓ ÑÜÑÐ ÔÝÑÒØ Ó ½¼¼ ÅÓ Ì Ò ÜÑÔÐ Ó Ò Ü Ó ÐÓ ÖÒ ÙÖÒ Ì ÖØ Ò ÙÖÖ Ð ÖØÒØÓÒ Ó ½¼¼ ÅÓ Ò Ø ÖÒ ÙÖÖ ÓÚÖ Ø Ü ÓÚ ½¼¼ ÅÓ ÙÔ ØÓ ÑÜÑÙÑ ÔÝÑÒØ Ó ½¼¼ ÅÓ ÊÓÙÐÝ ÔÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÒÚÓÐÚ ÔÖØÔØÓÒ Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Û Ò¹ Ö ÐÒÖÐÝ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø Ò ÙÖ ÐÓ Ù«Ö Ý Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÛÖ Ò ÒÓÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ø ÔÒÒ ØÛÒ Ø Ò ÙÖ ÐÓ Ò Ø ÔÝÑÒØ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÒÓÒÐÒÖ ÐÖÐÝ Ø ÔÖØÙÐÖ ÖÒ ÙÖÒ ØÖÙØÙÖ Ò ÒØ ÑÔØ ÓÒ Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÑÙ Ø ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÒÒÝ ØØÑÔØ ØÓ ÑÓÐ ÙÖØÝ ÖØ Ö ¾¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÁØ ÚÒØ ÖÓÑ Ø ÚÖÝ ÒØÙÖ Ó ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ØØ Ø ÙØÙÖ ÔÝÑÒØ Ò Ò ÙÖÖ ÛÐÐ ÖÚ ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÖ Ö ÒÓØ ÒÓÛÒ ØÓÝ ½ Ò ØÝ ÔÒ ÓÒ Ø ÙØÙÖ ÐÓ Ù«Ö Ý Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÌÖÓÖ Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØØ Ø Ò ÙÖÖ ÓÐ ØÓÛÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ú ÐÑÒØ ÓÔÓØÒØÐØÝ Ò ÖÕÙÖ ÔÖÓÐ Ø ØÖØÑÒØ Ø ØÓ ÕÙÒØ ¾ ÒÐÓÝ ØÓ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÚØÚ Ì ÐÑÒØ Ó ÔÓØÒØÐØÝ Ò ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÖÒ ÙÖÒ ØÖÓÒ ÒÐÓÝ ÛØ Ø ÖØ Ö ÒÙÖÖ ÛÒ ÓÐÒ ÖÚØÚ ÔÓ ØÓÒ Ù ØÓ Ø ÔÓØÒØÐÐÝ ÚÖÝ ÚÐÙ Ò Ó Ø ÔÓ ØÓÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÖÔÐÝ Ö ÔÖÓÙÔÝÒ ÑÒ ÓÒ ÑÐÖÐÝ Ò Ø ØÖÑØ Ó Ò ÙÖ Ø ØÖÓÔ Ò Ò ÙÖÖ ØÓ ÖÐÝ ÓÒ Ø ÓØÒ ÚÖÝ ÓÒ ÔÙÓÙ ÔÝÑÒØ ÖÓÑ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ø ØÖ Ð Ó Ò ÑÔÓÖØÒØ «ÖÒ ØÛÒ ÖÒ ÙÖÒ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÖÚØÚ ÖÚØÚ ÔÖ Ö ÓÒØÐÝ ÖÚÒ Ý ÓÑÑÓÒ Ø Ó ÙÒÖÐÝÒ Ø ÔÖ Ò Ø ÑÓÚÑÒØ Ó Ø ÙÒÖÐÝÒ ØÓÖ ÔÔÒ Ò ÐÝ ÓÖÖÐØ ÛÝ ÌÙ ÓÐÒ ÑÒÝ «ÖÒØ ÖÚØÚ ÓÒØÖØ ÛØ Ø Ñ ÓÙÒØÖÔÖØݵ ÛÐÐ ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÚÖ Ý ÖØ Ö ÛÝ ÁÒ ÙÖÖ Ò ÖÒ ÙÖÖ ÓÛÚÖ Ò ÚÖ Ý ØÖ Ö ÔÓÖØÓÐÓ Ý ÓÓ Ò ÖÓÑ ½ ÏØ Ó ÓÙÖ ÒÓÛÒ Ý Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÖÚÐ ÖÓÑ Ô Ø ÐÑ Û ÖÙÝ Ø ÖÒ ÙÖÖ

5 ÐÖ ÚÖØÝ Ó ÒÔÒÒØ Ö ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ö Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ø ÔÖ ÙÑÐÝ ÒÓØ ØÓÓ Ñ ÐÒ ØÓ ÙÑ ØØ Ø ÚÖÓÙ ÖÒ ÙÖµ Ö Ö ÒÔÒÒØ ¾ Ò ÖÖÓÒÓÙ Ò ÒÖÓÙ ÙÑÔØÓÒ Ò ÖÚØÚ ÖØ Ö ÒØÓÒ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÛÐÐ ÐÖÝ ÛØ Û ÑÒ Ý ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ Ø ÖÒ ÙÖ¹ Ò ÓÒØÖØ Ð ÛØ ÖÒ ÙÖÖ ÐÖÝ Ù Û ÛÐÐ ØÒÙ ØÛÒ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ì ØÓØе ÜÔÓ ÙÖ ØÒ ÚÒ Ý Ø ÙÑ Ó Ø ØÛÓ Óѹ ÔÓÒÒØ ÁÒ ËØÓÒ Û ÛÐÐ Ø Ø ÓÒ ÖØÓÒ Ó Ø ØÓÒ Ò ÑØÑØÐ ÐÒÙ ÈÖØÙÐÖ ØØÒØÓÒ ÛÐÐ Ô ØÓ Ø Ù ÓÒ Ó Ø ÙÑÔØÓÒ Ñ Ò Ø ÑÓÐ ½ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ì ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ÚÒ Ý ÐÐ ÒÓÛÒ ÖÚÐ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Ì ÖÚÐ Ö Ø ÓÒ ÕÙÒ Ó ÒÓÛÒ Ô Ø ÐÓ ÒÙÖÖ Ý Ø Ò ÙÖ Ì ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ØÙ ØÖÑÒ Ý ÓÒ ÖÒ ÒÓÛÒ Ô Ø ÚÒØ ÁÒ ÔÖÒÔÐ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÓÙÒØÒ ÙÖ ÔÖÓÙ Ý ØÖØ Ò ÙÖÖ Ì ÖØ Ò ÙÖÖ³ ÓÙÒØÒ Ó ÖÐØÓÒ Ô ÛØ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÖØÖ ØÖÝ Ò ÒÚÓÐÚ ÓÑ ØÒÐ ÖÓÒ ÓÒ ÙÐØ ÓÖ ÑÓÖ ØÐ µ ÆÚÖØÐ Û ÛÐÐ ØÖÝ ØÓ Ö Ý Ù Ø ÓÙÒØÒ ÔÓ ØÓÒ Ø Ò ÙÖÖ Ò ØÓ ÓÒ Ö ÓÖ ØÖÑÒÒ Ø ÙÖÖÒØ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ÊÚÐ ÓÖ Ô ÐÑ Ì Ö ÖÚÐ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ ÐÑ ØØ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ØØÐ ÛØ Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ Ì ÐÓ ÚÒØ ÛÐÐ ÓÑÔÐØÐÝ ØØÐ ÓÖ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÛÒ ÛÐÐ Ú ÖÚ Ø ÓÙØ ØÒÒ ÔÝÑÒØ ÖÓÑ Ø ÔÖØÔØÒ ÖÒ ÙÖÖ ÊÚÐ ÓÖ ÖÔÓÖØ ÙÒÔ ÐÑ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÖÚ Ø ÐÑ ÖÓÑ Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÙØ ÒÓØ Ñ ÔÝÑÒØ ÝØ Ì ÖØ Ò ÙÖÖ ÒÓÛ ØØ ÛÐÐ Ò ØÙÖÒ ÖÚ ÔÝÑÒØ Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Û Ò Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÓÙÒØÒ Ö ÙÐØ ÖÚÐ ÓÖ ÖÔÓÖØ ÙÒÔ ÐÑ ÊÚÐ ÓÖ ÐÑ ÒÙÖÖ ÙØ ÒÓØ ÖÔÓÖØ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÒÓÛ ØØ Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ Ù«Ö ÐÓ ÓÖ Û Ø Ò ÙÖÒ ÓÚÖ Ì Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÒÓØ ÖÔÓÖØ Ø ÜØ ÐÑ ÑÓÙÒØ ÙØ Ò ØÑØ Ò Ñ Ý Ø Ò ÙÖÖ Ì ØÑØ ÒØÖ Ø Ò ÙÖÖ ÓÙÒØÒ ÙÒÖ ÖÚÐ ÓÖ ÐÑ ÒÙÖÖ ÙØ ÒÓØ ÖÔÓÖØ ÓÖ Ö Ý ÁÆÊ ÈÖÔ ÖÒ ÙÖÒ ÔÖÑÙÑ Ø Ø ÔÓÖØÓÒ Ó Ø ÔÖÑÙÑ ÓÖ Ø ÖÑÒÒ Ù¹ ÖØÓÒ Ó Ø ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ØØ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ØÓ Ø ÖÒ ÙÖÖ ØÓ ÓØÒ Ø ÖÒ ÙÖÒ ÔÖÓØØÓÒ ÓÚÖ Ø ÔÓÐÝ ÔÖÓ Á ÖÒ ÙÖÖ ÙÐØ ØÒ Ø ÖÑÒÒ ÖÒ ÙÖÒ ÓÚÖ ØÓ ÖÔÐ Ì ÖØ Ö Ø ÖÔÐÑÒØ ÚÐÙ Ç«ØØÒ ÔÓ ØÓÒ Ì ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ö Ò ÖÓÑ Ø ÓÚ ÔÓ ØÓÒ ÖÙ Ý ÔÓ Ø ÐØØÖ Ó ÖØ ÙÖÒØ Ø ÖÓÑ Ø ÖÒ ÙÖÖ ¾ ÀÙÖÖÒ Ò ÐÓÖ Ò ÖØÕÙ Ò ÐÓÖÒ ÔÔÒ ÒÔÒÒØÐÝ Ó ÓØÖ ØÙÖÑÓÐ Ò «ÖÒØ ØÓ ÑÖØ ÚÖÝ ÓØÒ Ó ÒÓØ

6 ¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ý ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Û ÙÒÖ ØÒ Ø ÔÝÑÒØ ØØ ÓÙÐ ÓÑ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÛØÒ Ø ÓÒ Ö ÙØÙÖ ØÑ ÔÖÓ ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø ÖÒ ÙÖ Ö ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Û ØÒ Ó ÖÖ ÜØÖÑ ÚÒØ ØØ ÓÙÐ ØÖÖ ÐÖ ÔÝÑÒØ Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÌÙ Û ÛÐÐ ÑÓÐ Ø ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛÖ Û ÛÐÐ ÓÖ ØÓ Ò ÔÖÓÐØ ÓÖ Ø ÖÒ ÙÖ Ö ØÓ ÑØÖÐÞ ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÑÔØ Ó Ø ÚÖ ÚÒØ ÓÒ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÓÐØÓÒ ØÓ Ý Ò ÔØÒ Ø ÑÓÐØ Ó ÐÐ Ø ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÒÚÓÐÚ ÑÓÐ ÓÒ ÖØÊ Ì ØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ ØÓÒØÖØÒ Ø ÖÐÚÒØ ÔØ Ó ÖÒ ÙÖÒ ÖØ Ö ÒØÓ ÑØÑØÐ ÑÓÐ ÛØ Ø ÓØÚ ØÓ ÓØÒ ÓÒ ØÒØ ÕÙÒØ ØÓÒ Ó Ø Ö ÓÚÖ Ø ÒØÖ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ð Ý Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ì ÑÒ ÔØ Û ÓÙØ ØÓ Ö Ø Ý Ø ÑÓÐ Ö Ì ÖØ ÕÙÐØÝ ÓØ ÚÖÓÙ ÖÒ ÙÖÖ ÜÔÖ Ò ØÖÑ Ó ØÖ ÖØ ÖØÒ Ò ÓØ ÙÐØ ÔÖÓÐØ ÓÚÖ Ø ÓÒ Ö ØÑ ÔÖÓ Ì «ÖÒØ ÑÓÙÒØ Ó Ö ØÒ Ý ÖÒ ÙÖÖ Ò Ø ÔÖÓÐØ ÓÖ Ø ÖÒ¹ ÙÖ Ö ØÓ ÑØÖÐÞ ÚÖ ØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÖØÓÒ «Ø ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖØ ÜÔÓ¹ ÙÖ ÑÓÒ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ò Ø ÔÓÖØÓÐÓ ÚÖ ØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÖØÓÒ «Ø ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ò Þ Ó ÒÔÒÒØ Ö ÖÒ ÙÖÖ ÙÑ ÛØÒ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ³ ÔÓÖØÓÐÓ ÓÖ Û ÔÖÓ ØÓ ÔÖ ÒØ Ø ÑÓÐ Ò ËÙ ØÓÒ ¾ Û Ù Ø Ø ØØ ÛÐÐ Ù ÒÔÙØ ØÓ Ø ÑÓÐ ½ ÁÒÔÙØ Ø Ò ÑÒ ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ù Ø Ø Ù Ò Ø ÑÓÐ Ò Û Ù Ø ÑÒ ÙÑÔØÓÒ ØØ Ò ØÓ Ñ ØÓ ÓØÒ ØÖØÐ ÑÓÐ Ì Ø Ù ÓÖ ØÖÑÒÒ ÙÖÖÒØ Ò ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÚÒ Ò ÌÐ ½ Ò ¾ Ö ÔØÚÐÝ ÊÒ ÙÖÖ ÊØÒ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ë Ê ½¼¼³¼¼¼³¼¼¼ ÊÐÐ Ê ¾¼³¼¼¼³¼¼¼ ÅÙÑ Ê ¾³¼¼¼³¼¼¼ ÌÐ ½ Ø Ù ØÓ ÑÓÐ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ

7 ÓÒØÖØ ÊÒ ÙÖÖ ÊØÒ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÈÖÓÐØÝ ÓÐÖ ÐÑ ÓÒØÖØ ½ ÖØ Ø Ê ¾³¼¼¼³¼¼¼ ¼¼¼ Ë Ê ³¼¼¼³¼¼¼ ÅÙÑ Ê ½¼³¼¼¼³¼¼¼ ÀÝÔÖ Ê ¼³¼¼¼³¼¼¼ ËÙÔÖ Ê ¼³¼¼¼³¼¼¼ ÓÒØÖØ ¾ ÊÐÐ Ê ½³¼¼¼³¼¼¼ ¼¼½ ÆÛ Ê ½¼³¼¼¼³¼¼¼ ÇÐ Ê ³¼¼¼³¼¼¼ ÓÙÐ Ê ½³¼¼¼³¼¼¼ ÓÒØÖØ Ë Ê ½¼¼³¼¼¼³¼¼¼ ¼¼ ÌÐ ¾ Ø Ù ØÓ ÑÓÐ ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ï ÒÓØ ØØ Ø Ø ÓÖ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ö ÓÑÔÐØÐÝ ÒÐÓÓÙ ØÓ Ø Ø Ù ØÓ ÑÓÐ ÖØ ÐÓ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ ÓÐÒ ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ì ØÙØÓÒ «ÖÒØ ÛÒ ÑÓ¹ ÐÒ ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ö Û Ö ÓÖ ØÓ ÓÒ Ö ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÒÚÙÐÐÝ Ì Ö ÓÒ ØØ Ò ÒÖÐ Ø ÚÖÓÙ ÓÒØÖØ ÓÚÖ «ÖÒØ Ò ÒÔÒÒØ Ö ÓÒ ÕÙÒ ÓÖ ÚÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ Ø ÔÓØÒØе ÜÔÓ ÙÖ ÓÒØÖÙØÓÒ Ö Ò ÖÓÑ ÓÒØÖØ ÒÒÓØ ÑÔÐÝ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÓÖØÒØ ÑÔÐÝÒ ÙÑÔØÓÒ ÛÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÙÐØ Ö ÒÔÒÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÙÐØ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ Ó ÒÓØ ÐØÖ Ø ÙÐØ ÔÖÓÐØÝ ÓÒÝ ÓØÖ ÓÙÒØÖÔÖØÝ Ò Ó Ð «Ø Ø ÙÑ ØØ Ø ÚÖÓÙ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÓÚÖ ÒÔÒÒØ Ö Ì ÔÝÑÒØ ØÖÖ Ý Ø ÑØÖÐÞØÓÒ Ó Ø ÖÒ ÙÖ Ö Ó ÒÓØ ÐØÖ Ø ÙÐØ ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÒÚÓÐÚ ÖÒ ÙÖÖ Ø ÙÐØ ÚÒØ Ö ÒÔÒÒØ Ó Ø ÖÒ ÙÖ ÐÓ ÚÒØ Ì ÒÜØ ØÓÒ ÜÔÐÒ ÓÛ Ø ÓÚ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÒÓÖÔÓÖØ ÒØÓ ÔÖÓÐ Ø ÑÓÐ ¾ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÑÓÐÒ ÖØ ÐÓ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÒØÖÓÙ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ä Û ÑÓÐ Ø ÖØ ÐÓ ØÖ ÖØÒ ØÑ ÓÖÞÓÒ ÀÖ Û ÛÐÐÐÛÝ ÓÒ Ö ÓÒ ÝÖ ØÑ ÓÖÞÓÒ ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û Ü ÑÔÐ Ô Å Ò ÔÖÓÐØÝ È ¾ Å ¼ ½ Ì ÓÒ ÝÖ ÖØ ÐÓ Ä Ó Ø ÖØ Ò ÙÖÖ

8 Ò ÜÔÖ Ø ÙÑ Ó ÜÔÓ ÙÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ÓÚÖ ÐÐ ÓÙÒØÖÔÖØ ½Ò Ò ÐÐ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ½Ñ Ò ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ò Ñ ½µ Ä Ï ½ ½ ÛÖ Ï Ò Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÓÖ ¾½Ò Û ÛÖØ ÓÖ Ø ÒÓÑÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÒØÒ Ø ÙÐØ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ Û Ø Å¼ ½ Ò È ½µ È ¼µ½ ÛÖ Ø ÓÒ¹ÝÖ ÙÐØ ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÓÖ ¾½Ñ Û ÒÓØ Ø ÒÓÑÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÒØÒ ØØ Ø ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÖÓÑ ÓÒØÖØ ÑØÖÐÞ Ý Û Ø Å¼ ½ Ò È ½µÔ È ¼µ½ Ô ÛÖ Ô Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÖÓÑ ÓÒØÖØ ÓÑ «ØÚ Ï ÒÓÒÒØÚ ÒÙÑÖ ÖÒ Ø ÔÝÑÒØ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÓÙÐ ÐÖ ÐÑ ÑØÖÐÞ Ò Ø ÓÒØÖØ Ï Ø ÔÝÑÒØ ÙÝ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ò Ó Ø ÚÒØ ½ Ì ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ¾ ½Ò ÒÓØ Ý Ø ÒÓÒÒØÚ ÒÙÑÖ Ì ÑÒ ÙÑÔØÓÒ ÐÖÝ ØØ Ò Ø ÔÖÚÓÙ Ù ØÓÒ Ò ÒÓÛ Ô ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ ÛØÒ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ ½ ÓÖ Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ Ø ØÖ ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐÝÒ ÒÔÒÒ ÙÑÔØÓÒ ÛÐÐ Ñ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ¾½Ò Ö ÒÔÒÒØ Ì ÑÓÐ Ø ÒÔÒÒ Ó Ø ÙÐØ ÚÒØ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ¾½Ñ Ö ÒÔÒÒØ Ì ÑÓÐ Ø ÒÔÒÒ Ó Ø Ò ÙÖ Ö ÓÖ ¾½Ò Ò ¾½Ñ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò Ö ÒÔÒÒØ Ì ÑÓÐ Ø ÒÔÒÒ Ó ÙÐØ ÚÒØ Ò ÐÓ ÚÒØ Ì ÑÒ Ø ÒÓÛ ÓÒ Ø Ò ÓÑÔÙØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ä ÒØÖ Ø Ò Ø ÔÖÓÐØ È Ä µ ¼ Û Ö ØØ ÖØ ÐÓ Ó ÒÝ ÚÒ Þ ¼ ÓÙÖ Ì ÒÜØ Ù ØÓÒ ÜÔÐÒ Ø ÚÖÓÙ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ØÔ Ò ØÖÑÒÒ Ø ÐÓ ØÖÙØÓÒ Ó Ä

9 ÁØÖØÚ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙ¹ ØÓÒ Ì ÐÓ ØÖÙØÓÒ Ó Ä Ò ÓØÒ Ò ØÖ ØÔ ËØÔ ½ ÓÖ ¾½Ò Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ñ ½ Ï ØÖÑÒ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ ËØÔ ¾ Ì ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ñ Ä Ï ½ ½Ò Ö ØÖÑÒ ÖÓÑ Ø ØÖÙØÓÒ ÓØÒ Ò Ø Ö Ø ØÔ Ý Ù Ò Ø Ø ØØ ÒÓÑÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ËØÔ ÒÐÐÝ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ä È Ò ½ Ä ØÖÑÒ Ý Ù Ú ÓÒÚÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÒÔÒÒØ ÚÖÐ Ä ½Ò ØÖÑÒ Ò ËØÔ ¾ Ï ÔÖÓ ØÓ Ù Ø ØÖ ØÔ Ò ÑÓÖ ØÐ ½ Ì Ö Ø ØÔ ÁÒ Ø Ö Ø ØÔ Û Ö Ò Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÓÑÔÙØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ñ ½ Ï ÓÖ ¾½Ò ËÒ Ù Ø ÓÒ ØÒØ Û ÓÒÐÝ Ò ØÓ ÓÒ Ö Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ñ ½ Ï Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÜØÐÝ Ø ØÖØÒ ÔÓÒØ ÓØ ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ ÔÔÐ ØÓ ÔÓÖØÓÐÓ Ó Ñ ÐÓÒ Ó Þ Ï Ð Ý Ñ «ÖÒØ ÓÙÒØÖÔÖØ ÛØ ÙÐØ ÔÖÓÐØ Ô ¾½Ñ ÓÛÒ Ò ½ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÛØ Ø ØÓÖÝ ÔÖ ÓÒ Ý Ò ØÖØÚ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ØØ ÔÙÖÔÓ Ø Ñ ÜÔÓ ÙÖ Ï Ö Ò ØÓ ÜÔÓ ÙÖ Ò Ý ½ Æ µ ÓÖ ÑÔÐØÝ Û ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ø ÑÔÐ Ø Ó ÚÒ Ò ÙÐØ ÖØ ÚÓÐØÐØÝ Û ÙÑ Ø ÙÐØ ÔÖÓÐØ ØÓ ÓÒ ØÒØ ÖØÖ ØÒ ØÓ Ø ÓÚÖ Ø ÓÒ Ö ØÑ ÔÖÓ Ì ÒØÖÓÙØÓÒ Ó Ý ØÑØ Ö Ý ÒØÖÓÙÒ ÙÐØ ÖØ ÚÓÐØÐØÝ Ù Ò ½ ÁØ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÔØ ÓÙÖ ÑØÓ ØÓ Ø ÑÓÖ ÒÖÐ ØÙØÓÒ

10 ÓÖÒ ØÓ ØÖ Þ Ï Ò ÛÖØ Ø ØÓØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÈÑ ½ Ï Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÝ Ñ ½ ÛÖ Í Ø ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Ò Ñ µ Æ µ Ï Í Í Ò Ò µ ½ Ñ µ Ò µ Æ Ö ÒØÖ ÒÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÕÙÒØØ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÜÔÖ Ò ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í ÖÓÙÒ ØÓ Ø ÒÖ Ø ÒØÖ Ø ÚÖ ÜÔÓ ÙÖ ÖÓÙÒ ØÓ Ø ÒÖ Ø ÑÙÐØÔÐ Ó Ø ÙÒØ Í µ Ó Ø ÓÙÒØÖÔÖØ Ò Ò ÜÔÖ Ò ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Ñ µ Ò µ ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØÖÔÖØ Ò Ò Ì ÒÙÑÖ Æ Ø ÖÖÓÖ Ñ Ý ÖÓÙÒÒ Ø ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ò Ø ÚÖ ÜÔÓ ÙÖ Ò Ò ØÓ Ø ÒÖ Ø ÒØÖ ÑÙÐØÔÐ Ó Ø ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í Ì ÖÓÙÒÒ ÖÖÓÖ Æ Ò ÔØ ÑÐÐ Ý ÓÓ Ò ÙÆÒØÐÝ ÑÐÐ ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í ½½ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó È Ñ ½ Ï Ì ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÖØÊ ÑØÓ Ð ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐØ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖ¹ ÙØÓÒ Ó Ñ ½ Ï Ò ØÖÑÒ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖØÓÒ ØÖØÒ ÛØ ÈÆ µ È ¼µ ½ Ò ØÖØÓÒ ØÔ È ÐÍ µ ½ Ð Æ µ ½ Ñ µ È Ð Ñ µ µí ÛÖ Ð ½ ¾Å Æ µ ½ Ò µ Ñ µ Ò ÚÒ Ý Ø ÙÑ ÓÚÖ Ø ÔÖÓÐØ Ô Ó Ø ÜÔÓ ÙÖ Ï Ò ØÓ Ò ÁÒ Ø ÓÚ ØÖØÓÒ Û Ø È Ð Ï Ð ¾ Ò Ð Ô Ð Ñ µ µí ¼ ÛÒÚÖ Ð Ñ µ ¼ ÙÖØÖÑÓÖ ÒÓØ ØØ Å Æ µ ½ Ò µ Ñ µ ½¼

11 Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í ÜÔÓ ØÓ Ø ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÌÖÓÖ Ø Ø ÖØ Ø ÚÐÙ ØØ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ØØÒ Ì ÜÔÐÒ ÛÝ Ø ÓÚ ØÖØÓÒ Ò Ø Ð Å Ì ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó ØÒ ÓØÒ Ý ØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖ¹ ÙØÓÒ Ó È ÐÍ µè Ð µ Í µ ÛÖ Ò ÛÖ Û Ø Ð ¼ ½ Å È Ð ÛÒÚÖ Ð ¼ ÓÖ Ð ¼ ½ ¾ Ì ÓÒ ØÔ µ Í µ ¼ Ì ÓÒ ØÔ ÓÒ Ø Ò ØÖÑÒÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ä ÓÖ ½Ò Ý ÑÒ Ù Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó ÐÖÝ ØÖÑÒ Ò Ø Ö Ø ØÔ Ì Ò ÒÓÛ ÐÝ ÓÒ Ò Ø ¾µ È Ä ÐÍ µ ÛÖ Å È ¼µ ½ µ È ÐÍ µ ¼ Ð ¼ ½ Å Ç ÖÚ ØØ Ø ÓÚ ÓÖÑÙÐ Ò ÑÔÐ Ò Å ¼ È Í µ½ È Í µ ÓÖ Ð ¼ ÓÖ Ð ¼ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÙÒÖ ØÒ ÓÛ Ø ÓÚ ÓÖÑÙÐ ÓØÒ ÓÒ Ö Ö Ø Ø ÔÖÓÐØÝ È Ä ¼µ ÁÒ ÙÖ ¾ Û ÐÐÙ ØÖØ Ø Ó ÖÚØÓÒ ØØ Ä ¼ Ò ÞÖÓ ÓÖ ØÛÓ Ö ÓÒ ½ Ò È ¼µ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖ Ø ØÓ ÔÔÒ È ¼µ ¼ Ò ÓÒ ÕÙÒ ÒÝ ÚÐÙ Ó Ð ØÓ Ä ¼ Ì ÔÖÓÐØÝ ÓÖ Ø ØÓ ÔÔÒ Å ½ µ È Í µ ¼ ÌÙ Ò Ø ÓÚ ÔÖÓÐØ ÝÐ Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ È Ä ¼µ ÚÒ Ò ÓÖÑÙÐ ¾µ Ì ØÓ Ò ÓÖÑÙÐ ¾µ ÓÖ Ø Ð ¼ ÓÚÓÙ ÐÝ ØØ È Ä ¼µÒ ÓÒÐÝ ÓÙÖ ½ Û ÔÔÒ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ½½

12 Ì ØÖ ØÔ È Ò Ì ÒÐ ØÔ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ä ½ Ä ØÓ ÖØ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ ØÖÑÒ Ò ËØÔ ¾ ÆÓØ ØØ Ý Ø ÙÑÔØÓÒ ½ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ä ½Ò Ö ÒÔÒÒØ Ì ÖØÓÒ Ò ØÖÓÖ ÔÖÓÖÑ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐ Ö ÙÐØ ÓÒ ÖØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÄÑÑ ½ ÄØ Ò ÒÔÒÒØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ ÒØÐÝ ÑÒÝ «ÖÒØ ÚÐÙ Ò Æ Ò Ö Ó¹ÐÐ ÑÔÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ µ ÓÒ ÑÔÐ Ô Å ÌÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ØÖÑÒ ÖÓÑ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ò Ý µ È Ðµ ÛÖ Ð ¼ ½ÑÜ µ Ö µö Ð È Öµ È µ Ì ÓÚ ÓÔÖØÓÒ ÓÑØÑ ÐÐ ÓÒÚÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ò ÐÖÐÝ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÙÑ Ó ÑÓÖ ØÒ ØÛÓ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÓØÒ Ý Ù Ú ÔÖÛ ÓÒÚÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÒÙÑÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÙÑ Ò Ø ÓÒÚÓÐÙØÓÒ µ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ù Ø Ø ÓÙÖÖ ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ ØÓ Ø ÑÓÖ ÆÒØ ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÓÒÚÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ÑÓÖØ Þ Ø ÙÑ Ò Ð Ó ÚÐÙØ ÜÔÐØÐÝ ÊÖÒ ½ ÖØÊ ÖØ Ê ÅÒÑÒØ ÖÑÛÓÖ ÖØ ËÙ ÒÒÐ ÈÖÓÙØ ½ ÖÓÙÔ ËÔØÑÖ ¾ ½ ¾ Ò ÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÖÒ ÙÖÒ ËÛ Ê ÌÖÒÒ ÊÔÓÖØ ÙÖ ½ ÈÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÓÙÒØÒ ÓÙÒØÒ Ò ØØ ØÐ ÔÖÓÙÖ ËÛ Ê Ê¹ ÔÓÖØ ÙÖ ½ Å ÖÓ ÑÒÒ ÊĐÙÚÖ ÖÙÒ¹Ò ÒĐÙÖÙÒ Ò ÔÙÐ Ý ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÎÖ¹ ÖÙÒ ÛÖØ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ö ½¼ ½¾

13 Portfolio 1 Risk 1 Risk 2 Risk 3 Portfolio 2 Risk 1 Risk 2 Risk 3 Portfolio 3 Risk 1 Risk 2 Risk 3 Share of Reinsurer 1 Share of Reinsurer 2 Share of Reinsurer 3 ÙÖ ½ Ì ØÛÓ ÑÒ ÓÒ Ó ÚÖ ØÓÒ Ò ÖÒ ÙÖÒ ÚÖ ØÓÒ ÓÚÖ ÓÙÒØÖÔÖØ Ý Ô Ò ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÒ ÈÓÖØÓÐÓ ½ ØÓ ¾ Ò ÚÖ ØÓÒ Ò ÒÐ ÓÒØÖØ Ý ÖÔÐÒ ÈÓÖØÓÐÓ ¾ Ý ÈÓÖØÓÐÓ ½

14 E j +F j =0 E j +F j =1U j d j D j =1 E j +F j =(e j +M j )U j E j +F j =0 1-d j D j =0 E j +F j =1U j E j +F j =(e j +M j )U j ÙÖ ¾ ÁÐÐÙ ØÖØÓÒ Ó Ø ÐÒ ØÓ ÓÖÑÙÐ ¾µ ÓÖ Ø Ð ¼ ½

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3

Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3 ÏØ ÈØ ÅÝ ÓÑ ÙØÓÑØ ÓÖ ÆØÛÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÖØ ºÙÔÒÒºÙ ËØ ÒÖ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÒÖÐйРºÓÑ ÖÐ º ÙÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÙÒØÖ ºÙÔÒÒºÙ ÈØÖ Âº ÅÒÒ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÑÔÐйРºÓÑ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓÒØÓÖÒ

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

Capturing both Types and Constraints in Data Integration

Capturing both Types and Constraints in Data Integration Capturing both Types and Constraints in Data Integration ÅÐ ÒØ Ý ¹ÓÒ Ò ÏÒ Ò Ý ÂÙÐÒ ÖÖ Þ ÊÚ Ê ØÓ Ý Ý ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓ ËÓ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÒÔÓÖ Þ ÇÁ ÇÖÓÒ ÀÐØ ² ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÒØ ÛÒ Ö ØÓÖ ÖºÐйРºÓÑ ÒÝÓÑÔºÒÙ

More information

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jaschke,

More information

ÇØ Ò Ð Ò ÐÓйРÄÒÙ ½ ÍÝ Ëº ÊÝ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÅÒÝ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ Ò ÖÓÑ ÐÓк ÏØ Ø ÑÓØÚØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÓÖØÐ Ù ÙÒÖÐÝÒ Ù ÐÒ¹ Ù Ú Ø ØÓÖÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º ÁØ ÓÛÒ ØØ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ØÓÖÝ ÜØÒ ÐÒÐÝ Ò ÐÒØÐÝ

More information

Ì ÓÑ ØÖÝÓ Ø ÛÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Å ÖØ Òʺ Ö ÓÒ Ô Ò ÓÒÑÓ Ø ÓÑ Ø Ö ³Ð Ú ß ÓÖÑ ÒÝ ØÖ Ñ Ò Ò ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ö Ò Ö ÓÒ Ì ØÙ ÝÓ ÓÒÔÖÓ Ð Ñ Ò ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ù ØØ Ø Ó ÒÓØ Ñ¹ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ò ÖØ ÓÖ Ö Ó ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ò ÐÓ Ó Ò Û

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation

Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation H. W. Hamacher, A. Schöbel Design of Zone Tariff Systems in Public Transportation Berichte des Fraunhofer ITWM, Nr. 21 (2001) Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM 2001 ISSN 1434-9973

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

Ë Á ÆÌÁ Á ÁËËÍ Ë Â Æ Í ÇË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÁÆ ËÌÇ ÀÇÏ Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Î ¾¼½¼ Ë ÒØ ØÓÖ ÙÖ Ý ÈÇÎËÌ ÆÃÇ ÈÖÓÓ Ö Ö ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ ÓÑÔÙØ Ö ÌÝÔ ØØ Ò Ò Å Ò ¹ÙÔ ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ Ö Ô Ð ÈÖÓ Ø Ó ÓÚ Ö Ë ÛÓÑ Ö Ë ÇÏËÃÁ ÁË Æ ¹ ¹

More information

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics FOI-R--0456--SE Mars 2002 ISSN 1650-1942 Lägesrapport Christer Fureby, Peter Eliasson (Eds.) Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics Weapons and Protection SE-147 25 TUMBA SWEDISH

More information

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Véronique Benzaken and Giuseppe Castagna and Dario Colazzo and Cédric Miachon 1 Université Paris-Sud 11, LRI, Orsay - France and 2 CNRS

More information

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network '& &% The 3 rd Cracow Grid Workhop. October 2003 Centro Comunicaciones CIC RedIRI. panish NREN Distributed ystems Architecture and ecurity Group Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática Universidad

More information

AERES report on unit:

AERES report on unit: Department for the evaluation of research units AERES report on unit: Laboratoire Preuves, Programmes et Systèmes PPS Under the supervision of the following institutions and research bodies: Université

More information

Greek. Wisdom. Compiled & Translated by

Greek. Wisdom. Compiled & Translated by Greek Wisdom Compiled & Translated by Agatha Lambris Cover Art by Ghazal Saadat-Lajevardi Dedicated to my parents & Dimitri for all their love and support. ACKNOWLEDGEMENTS My gratitude to Mr. Peter Skiadas

More information

AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. µè Ï Ô ª ıëù

AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ. µè Ï Ô ª ıëù AÁÁÏÈÎ ã ËÌÔÙÈÎÔ µè Ï Ô ª ıëù Y PAºEI KPITE -A IO O HTE EIKONO PAºH H ºI O O IKH E IME EIA Y EY YN π TOY MA HMATO KATA TH Y PAºH Y EY YNH TOY Y OEP OY à POEKTY øtike EP A IE ÓÙÈÁfiÓË ªappleÚ ÙÛfiÏË, Îapple

More information

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Orna Grumberg Assaf Schuster Avi Yadgar Computer Science Department, Technion, Haifa, Israel Abstract This work presents

More information

Context-Based Vision System for Place and Object Recognition

Context-Based Vision System for Place and Object Recognition @ MIT massachusetts institute of technology artificial intelligence laboratory Context-Based Vision System for Place and Object Recognition Antonio Torralba, Kevin P. Murphy, William T. Freeman and Mark

More information

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis

Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Memory Efficient All-Solutions SAT Solver and its Application for Reachability Analysis Orna Grumberg Assaf Schuster Avi Yadgar Computer Science Department, Technion, Haifa, Israel Abstract This work presents

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information