Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ³ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ÔÖÓÔÓ Ì ÑØÓÓÐÓÝ ÜØÒ Ø ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÖÒ ÙÖÒ Ô ÔØ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø ÐÑÒØ Ó ÔÓØÒØÐØÝ Ò Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ÑÓÐ Ò Ø ØÛÓÓÐ ÖØÖ Ó ÚÖ ØÓÒ ÓÖ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ÒÐ

2 ÓÒØÒØ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ¾ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÒ Ø ÑÒ ÔØ ¾½ ÊÒ ÙÖÒ Ò ÒÙØ ÐÐ ¾¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ¾ ÒÐÓÝ ØÓ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÚØÚ ÒØÓÒ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ½ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÑÓÐ ÓÒ ÖØÊ ½ ÁÒÔÙØ Ø Ò ÑÒ ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ ¾ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÑÓÐÒ ÖØ ÐÓ ÁØÖØÚ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ½ Ì Ö Ø ØÔ È Ñ ½½ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó ½ Ï ½¼ ¾ Ì ÓÒ ØÔ ½½ Ì ØÖ ØÔ ½¾ ¾

3 ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒ ÙÖÒ Ò ÙÖÒ ÓÖ Ò ÙÖÒ ÓÑÔÒ ØÖÒ ÐØÓÒ ØÓ ÒÐ ØÒ ÖÓÑ ¾ µ ÑÓÖ ÔÖ ÒØÓÒ ÚÒ Ò ÊÒ ÙÖÒ Ø ØÖÒ Ö Ó ÔÖØ Ó Ø ÞÖ ÓÖ Ö ØØ ÖØ Ò ÙÖÖ ÙÑ Ý ÛÝ Ó Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÓÖ ÐÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÓÒ Ð Ó Ò Ò ÙÖ ØÓ ÓÒ Ò ÙÖÒ ÖÖÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÛÓ ÒÓ ÖØ ÓÒØÖØÙÐ ÖÐØÓÒ Ô ÛØ Ø Ò ÙÖ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ø Ø ØØ Ø Ò ÙÖ ÒÓ ÖØ ÓÒØÖØÙÐ ÖÐØÓÒ Ô ÛØ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ø ÓÒ ÕÙÒ ØØ Ø Ö ØØ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ð ØÓ ÓÒÓÙÖ Ø ÒÒÐ ÓÐØÓÒ ÖÖ Ý Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÕÙÒØÝÒ Ø ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Ö ÓÑÔÓÒÒØ ØÓ Û ÑÓ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ Ò Ð Ó ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ì ÔÔÖÓ Û ÔÖ ÒØ ÓÒ Ø ÛÐйÒÓÛÒ ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ ÒØÖÓÙ Ý ÖØ ËÙ ÒÒÐ ÈÖÓÙØ ½ Û ÛÐÝ Ù Ý ÒÒÐ Ò ØØÙØÓÒ ØÓ ÕÙÒØÝ Ø ÖØ Ö Ó ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ì ÓØÚ Ó ÓÙÖ ÑÓÐ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÒØÖ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ÖØ Ò ÙÖÖ Ò ÑÔÓÖØÒØ «ÖÒ ØÛÒ ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ò ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ØØ Ò ÖÒ¹ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ ØÖ Ò ØÓÒÐ ÚÖ ØÓÒ ÑÒ ÓÒ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ö «ÖÒØ Ö ÖÒ ÙÖ Ý «ÖÒØ ÖÒ ÙÖÖ ÙØ ØÓÒÐÐÝ ÒÐ Ö Ò ÖÒ ÙÖ Ý ÚÖÐ ÖÒ ÙÖ¹ Ö ÓÒ ÓÒÐÝ ØÒ Ö Ó Ø Ö ÁÒ ÙÖ ½ Ø ØÛÓ ÚÖ ØÓÒ ÑÒ ÓÒ Ö ÓÛÒ ØÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ô Ò ÖÓÑ ÈÓÖØÓÐÓ ½ØÓÈÓÖØÓÐÓ ¾ Ý Ù Ò «ÖÒØ ÖÒ ÙÖÖ ÓÖ «ÖÒØ Ö Ò ØÓ Ô Ò ÖÓÑ ÈÓÖØÓÐÓ ¾ ØÓ ÈÓÖØÓÐÓ Ý ÓÓ Ò ÚÖÐ ÖÒ ÙÖÖ ÓÖ ÒÐ Ö ÁÒ ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ ÓÒÐÝ Ø Ö Ø ÓÖÑ Ó ÚÖ ØÓÒ ÓÙÖ ÚÖ ØÓÒ ÓÚÖ ÓÙÒØÖÔÖØ ÓÖ ÔÖ ÒØÒ Ø ØÐ Ó ÓÙÖ ÑÓÐ Û ÛÐÐ Ú ÚÖÝ Ö ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ø ÑÒ ÓÒ¹ ÔØ Ò Ø ØÖÑÒÓÐÓÝ Ò ÖÒ ÙÖÒ Û Ö ÖÐÚÒØ ÓÖ ÖØ Ö Ý ÐÑÒØ Ò ÙÖØÝ Ö Ø ÔÓØÒØÐØÝ Ó Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ÐÓÒ Ø Ò ÙÖ Ö Ó ÒÓØ ÑØÖÐÞ Ø ÜØÒØ Ó Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÒÓØ ÒÓÛÒ Ì ÒÐÓÓÙ ØÓ Ø ØÙØÓÒ ÒÓÙÒØÖ Ò ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÚØÚ Ì ÔØ Ö Ý Ù Ò ËØÓÒ ¾ ÇÙÖ ØÒØÓÒ ØÛÒ ÙÖÖÒØ ÒÓÛÒµ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÙÒÒÓÛÒµ ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÜÔÐÒ Ò ËØÓÒ ÓÖ Ø ÔÖØÐ ÔÔÐÐØÝ Ó ÒÒÐ Ö ÑÓÐ Ø ÚÐÐØÝ Ò ÑÔÐØÝ Ó Ø ÒÔÙØ Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ù Ì ÛÝ Û ØÐ Ø ÒÔÙØ Ø Û ÖÕÙÖÝ Ø ÑÓÐ Ò ËØÓÒ ÁÒ Ø Ñ ØÓÒ Û Ð Ó Ù Ø ÑÔÐÝÒ ÙÑÔØÓÒ Ñ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓØÒ ØÖØÐ ÝØ ÔÖØÒÒØ ÑÓÐ ÒÐÐÝ Ø ÑØÑØÐ ÐÓÖØÑ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÖØ Ò¹ ÙÖÖ³ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ù Ò ËØÓÒ Ò ÓÑ Ø Ø ÔÓÖØÓÐÓ Ö Ù Ò ËØÓÒ ¾ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÒ Ø ÑÒ ÔØ ¾½ ÊÒ ÙÖÒ Ò ÒÙØ ÐÐ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ú ÚÖÝ Ö ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ø ÑÒ ÔØ Ó ÖÒ ÙÖÒ Ò ÜÐÐÒØ ÑÓÖ ÓÑÔÖÒ Ú Ò ØÐ ÒØÖÓÙØÓÒ ÚÒ Ò ¾ ÊÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ö Ù Ù¹

4 ÐÐÝ ØÖ ÓÒÚ ØÓ ÓÚÖ ÐÖ ÒÚÙÐ Ö ÖÒ ÙÖÒ Ó ÐÐØÝ ÓÖ Ô ÔÖÓÙص ÓÖ Ò ÒØÖ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ÑÐÖµ Ö ÖÒ ÙÖÒ Ó ÔÓÖØÓÐÓ Ó Ð ÔÓÐ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó Ô µ Ì Ö Ø ÖÖÖ ØÓ ÙÐØØÚ ÖÒ ÙÖÒ Ò Ø ÓÒ ÐÐ ØÖØÝ ÖÒ ÙÖÒ ØÒÙ Ò Ø ÓÚ ÔØ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ö Ò ØÓ ÒÐ Ø ÖÒ¹ ÙÖÖ ØÓ ÔÖØÔØ Ò Ø Ö Ó Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ò ÚÖÓÙ ÛÝ ÆÓ Ò ØÓ Ý ØØ ÑÙÐØØÙ Ó ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ØÝÔ ÚÓÐÚ Ò Ø ÒÙ ØÖÝ ÛØ ØÐ ØØ Ò ÖØÖ ÓÑÔÐØ ÀÖ Û Ù Ø Ù Ø ÑÒ ØÒØÓÒ ÈÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÀÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ò Ø ÔÖÑÖÝ Ò ÙÖÖ Ö ÓØ Ø ÔÖ¹ ÑÙÑ Ô Ý Ø ÐÒØ ÛÐÐ Ø ÐÑ Ô Ø ÖÒ ÙÖÖ ÔØ ÔÖÒØ Ó ÓØ Ø Ò Ø Ò Ø Ó Ø ÒØÐ Ý Ø ÔÖÑÖÝ Ò ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÓÖÑ Ó ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ Ö ÕÙÓØ Ö Ò ÙÖÔÐÙ ØÖØÝ ÆÓÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ Ì ÖÒ ÙÖÖ ÓÚÖ Ø ÔÓÖØÓÒ Ó ÐÑ ÜÒ ÖØÒ ÑÓÙÒØ Ø ÔÖØ Ó ÐÑ ÓÚ ½¼¼ ÅÓ Í ÙÐÐÝ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ð Ó ÐÑØ Ø ÑÜÑÙÑ ÐÑ ÔÖÔÖ ØÓ ÓÚÖ Ø ÔÖØ Ó ÐÑ ÓÚ ½¼¼ ÅÓ ÙØ ÙÔ ØÓ ÑÜÑÐ ÔÝÑÒØ Ó ½¼¼ ÅÓ Ì Ò ÜÑÔÐ Ó Ò Ü Ó ÐÓ ÖÒ ÙÖÒ Ì ÖØ Ò ÙÖÖ Ð ÖØÒØÓÒ Ó ½¼¼ ÅÓ Ò Ø ÖÒ ÙÖÖ ÓÚÖ Ø Ü ÓÚ ½¼¼ ÅÓ ÙÔ ØÓ ÑÜÑÙÑ ÔÝÑÒØ Ó ½¼¼ ÅÓ ÊÓÙÐÝ ÔÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÒÚÓÐÚ ÔÖØÔØÓÒ Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Û Ò¹ Ö ÐÒÖÐÝ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø Ò ÙÖ ÐÓ Ù«Ö Ý Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÛÖ Ò ÒÓÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ø ÔÒÒ ØÛÒ Ø Ò ÙÖ ÐÓ Ò Ø ÔÝÑÒØ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÒÓÒÐÒÖ ÐÖÐÝ Ø ÔÖØÙÐÖ ÖÒ ÙÖÒ ØÖÙØÙÖ Ò ÒØ ÑÔØ ÓÒ Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÑÙ Ø ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÒÒÝ ØØÑÔØ ØÓ ÑÓÐ ÙÖØÝ ÖØ Ö ¾¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÁØ ÚÒØ ÖÓÑ Ø ÚÖÝ ÒØÙÖ Ó ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ØØ Ø ÙØÙÖ ÔÝÑÒØ Ò Ò ÙÖÖ ÛÐÐ ÖÚ ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÖ Ö ÒÓØ ÒÓÛÒ ØÓÝ ½ Ò ØÝ ÔÒ ÓÒ Ø ÙØÙÖ ÐÓ Ù«Ö Ý Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÌÖÓÖ Ø ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØØ Ø Ò ÙÖÖ ÓÐ ØÓÛÖ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ú ÐÑÒØ ÓÔÓØÒØÐØÝ Ò ÖÕÙÖ ÔÖÓÐ Ø ØÖØÑÒØ Ø ØÓ ÕÙÒØ ¾ ÒÐÓÝ ØÓ ÖØ Ö ÖÓÑ ÖÚØÚ Ì ÐÑÒØ Ó ÔÓØÒØÐØÝ Ò ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÖÒ ÙÖÒ ØÖÓÒ ÒÐÓÝ ÛØ Ø ÖØ Ö ÒÙÖÖ ÛÒ ÓÐÒ ÖÚØÚ ÔÓ ØÓÒ Ù ØÓ Ø ÔÓØÒØÐÐÝ ÚÖÝ ÚÐÙ Ò Ó Ø ÔÓ ØÓÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÖÔÐÝ Ö ÔÖÓÙÔÝÒ ÑÒ ÓÒ ÑÐÖÐÝ Ò Ø ØÖÑØ Ó Ò ÙÖ Ø ØÖÓÔ Ò Ò ÙÖÖ ØÓ ÖÐÝ ÓÒ Ø ÓØÒ ÚÖÝ ÓÒ ÔÙÓÙ ÔÝÑÒØ ÖÓÑ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ø ØÖ Ð Ó Ò ÑÔÓÖØÒØ «ÖÒ ØÛÒ ÖÒ ÙÖÒ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÖÚØÚ ÖÚØÚ ÔÖ Ö ÓÒØÐÝ ÖÚÒ Ý ÓÑÑÓÒ Ø Ó ÙÒÖÐÝÒ Ø ÔÖ Ò Ø ÑÓÚÑÒØ Ó Ø ÙÒÖÐÝÒ ØÓÖ ÔÔÒ Ò ÐÝ ÓÖÖÐØ ÛÝ ÌÙ ÓÐÒ ÑÒÝ «ÖÒØ ÖÚØÚ ÓÒØÖØ ÛØ Ø Ñ ÓÙÒØÖÔÖØݵ ÛÐÐ ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÚÖ Ý ÖØ Ö ÛÝ ÁÒ ÙÖÖ Ò ÖÒ ÙÖÖ ÓÛÚÖ Ò ÚÖ Ý ØÖ Ö ÔÓÖØÓÐÓ Ý ÓÓ Ò ÖÓÑ ½ ÏØ Ó ÓÙÖ ÒÓÛÒ Ý Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÖÚÐ ÖÓÑ Ô Ø ÐÑ Û ÖÙÝ Ø ÖÒ ÙÖÖ

5 ÐÖ ÚÖØÝ Ó ÒÔÒÒØ Ö ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ö Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ø ÔÖ ÙÑÐÝ ÒÓØ ØÓÓ Ñ ÐÒ ØÓ ÙÑ ØØ Ø ÚÖÓÙ ÖÒ ÙÖµ Ö Ö ÒÔÒÒØ ¾ Ò ÖÖÓÒÓÙ Ò ÒÖÓÙ ÙÑÔØÓÒ Ò ÖÚØÚ ÖØ Ö ÒØÓÒ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÛÐÐ ÐÖÝ ÛØ Û ÑÒ Ý ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ Ø ÖÒ ÙÖ¹ Ò ÓÒØÖØ Ð ÛØ ÖÒ ÙÖÖ ÐÖÝ Ù Û ÛÐÐ ØÒÙ ØÛÒ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ò ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ì ØÓØе ÜÔÓ ÙÖ ØÒ ÚÒ Ý Ø ÙÑ Ó Ø ØÛÓ Óѹ ÔÓÒÒØ ÁÒ ËØÓÒ Û ÛÐÐ Ø Ø ÓÒ ÖØÓÒ Ó Ø ØÓÒ Ò ÑØÑØÐ ÐÒÙ ÈÖØÙÐÖ ØØÒØÓÒ ÛÐÐ Ô ØÓ Ø Ù ÓÒ Ó Ø ÙÑÔØÓÒ Ñ Ò Ø ÑÓÐ ½ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ì ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ÚÒ Ý ÐÐ ÒÓÛÒ ÖÚÐ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Ì ÖÚÐ Ö Ø ÓÒ ÕÙÒ Ó ÒÓÛÒ Ô Ø ÐÓ ÒÙÖÖ Ý Ø Ò ÙÖ Ì ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ØÙ ØÖÑÒ Ý ÓÒ ÖÒ ÒÓÛÒ Ô Ø ÚÒØ ÁÒ ÔÖÒÔÐ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÓÙÒØÒ ÙÖ ÔÖÓÙ Ý ØÖØ Ò ÙÖÖ Ì ÖØ Ò ÙÖÖ³ ÓÙÒØÒ Ó ÖÐØÓÒ Ô ÛØ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÖØÖ ØÖÝ Ò ÒÚÓÐÚ ÓÑ ØÒÐ ÖÓÒ ÓÒ ÙÐØ ÓÖ ÑÓÖ ØÐ µ ÆÚÖØÐ Û ÛÐÐ ØÖÝ ØÓ Ö Ý Ù Ø ÓÙÒØÒ ÔÓ ØÓÒ Ø Ò ÙÖÖ Ò ØÓ ÓÒ Ö ÓÖ ØÖÑÒÒ Ø ÙÖÖÒØ ÖØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ÊÚÐ ÓÖ Ô ÐÑ Ì Ö ÖÚÐ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ ÐÑ ØØ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ØØÐ ÛØ Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ Ì ÐÓ ÚÒØ ÛÐÐ ÓÑÔÐØÐÝ ØØÐ ÓÖ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÛÒ ÛÐÐ Ú ÖÚ Ø ÓÙØ ØÒÒ ÔÝÑÒØ ÖÓÑ Ø ÔÖØÔØÒ ÖÒ ÙÖÖ ÊÚÐ ÓÖ ÖÔÓÖØ ÙÒÔ ÐÑ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÖÚ Ø ÐÑ ÖÓÑ Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÙØ ÒÓØ Ñ ÔÝÑÒØ ÝØ Ì ÖØ Ò ÙÖÖ ÒÓÛ ØØ ÛÐÐ Ò ØÙÖÒ ÖÚ ÔÝÑÒØ Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ Û Ò Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÓÙÒØÒ Ö ÙÐØ ÖÚÐ ÓÖ ÖÔÓÖØ ÙÒÔ ÐÑ ÊÚÐ ÓÖ ÐÑ ÒÙÖÖ ÙØ ÒÓØ ÖÔÓÖØ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ÒÓÛ ØØ Ø Ò ÙÖ ÔÖØÝ Ù«Ö ÐÓ ÓÖ Û Ø Ò ÙÖÒ ÓÚÖ Ì Ò ÙÖ ÔÖØÝ ÒÓØ ÖÔÓÖØ Ø ÜØ ÐÑ ÑÓÙÒØ ÙØ Ò ØÑØ Ò Ñ Ý Ø Ò ÙÖÖ Ì ØÑØ ÒØÖ Ø Ò ÙÖÖ ÓÙÒØÒ ÙÒÖ ÖÚÐ ÓÖ ÐÑ ÒÙÖÖ ÙØ ÒÓØ ÖÔÓÖØ ÓÖ Ö Ý ÁÆÊ ÈÖÔ ÖÒ ÙÖÒ ÔÖÑÙÑ Ø Ø ÔÓÖØÓÒ Ó Ø ÔÖÑÙÑ ÓÖ Ø ÖÑÒÒ Ù¹ ÖØÓÒ Ó Ø ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ØØ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ ØÓ Ø ÖÒ ÙÖÖ ØÓ ÓØÒ Ø ÖÒ ÙÖÒ ÔÖÓØØÓÒ ÓÚÖ Ø ÔÓÐÝ ÔÖÓ Á ÖÒ ÙÖÖ ÙÐØ ØÒ Ø ÖÑÒÒ ÖÒ ÙÖÒ ÓÚÖ ØÓ ÖÔÐ Ì ÖØ Ö Ø ÖÔÐÑÒØ ÚÐÙ Ç«ØØÒ ÔÓ ØÓÒ Ì ÖØ ÜÔÓ ÙÖ Ö Ò ÖÓÑ Ø ÓÚ ÔÓ ØÓÒ ÖÙ Ý ÔÓ Ø ÐØØÖ Ó ÖØ ÙÖÒØ Ø ÖÓÑ Ø ÖÒ ÙÖÖ ¾ ÀÙÖÖÒ Ò ÐÓÖ Ò ÖØÕÙ Ò ÐÓÖÒ ÔÔÒ ÒÔÒÒØÐÝ Ó ÓØÖ ØÙÖÑÓÐ Ò «ÖÒØ ØÓ ÑÖØ ÚÖÝ ÓØÒ Ó ÒÓØ

6 ¾ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ý ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Û ÙÒÖ ØÒ Ø ÔÝÑÒØ ØØ ÓÙÐ ÓÑ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÛØÒ Ø ÓÒ Ö ÙØÙÖ ØÑ ÔÖÓ ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø ÖÒ ÙÖ Ö ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Û ØÒ Ó ÖÖ ÜØÖÑ ÚÒØ ØØ ÓÙÐ ØÖÖ ÐÖ ÔÝÑÒØ Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÌÙ Û ÛÐÐ ÑÓÐ Ø ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛÖ Û ÛÐÐ ÓÖ ØÓ Ò ÔÖÓÐØ ÓÖ Ø ÖÒ ÙÖ Ö ØÓ ÑØÖÐÞ ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÑÔØ Ó Ø ÚÖ ÚÒØ ÓÒ Ø ÖÒ ÙÖÖ ÓÐØÓÒ ØÓ Ý Ò ÔØÒ Ø ÑÓÐØ Ó ÐÐ Ø ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÒÚÓÐÚ ÑÓÐ ÓÒ ÖØÊ Ì ØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ ØÓÒØÖØÒ Ø ÖÐÚÒØ ÔØ Ó ÖÒ ÙÖÒ ÖØ Ö ÒØÓ ÑØÑØÐ ÑÓÐ ÛØ Ø ÓØÚ ØÓ ÓØÒ ÓÒ ØÒØ ÕÙÒØ ØÓÒ Ó Ø Ö ÓÚÖ Ø ÒØÖ ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ð Ý Ø ÖØ Ò ÙÖÖ Ì ÑÒ ÔØ Û ÓÙØ ØÓ Ö Ø Ý Ø ÑÓÐ Ö Ì ÖØ ÕÙÐØÝ ÓØ ÚÖÓÙ ÖÒ ÙÖÖ ÜÔÖ Ò ØÖÑ Ó ØÖ ÖØ ÖØÒ Ò ÓØ ÙÐØ ÔÖÓÐØ ÓÚÖ Ø ÓÒ Ö ØÑ ÔÖÓ Ì «ÖÒØ ÑÓÙÒØ Ó Ö ØÒ Ý ÖÒ ÙÖÖ Ò Ø ÔÖÓÐØ ÓÖ Ø ÖÒ¹ ÙÖ Ö ØÓ ÑØÖÐÞ ÚÖ ØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÖØÓÒ «Ø ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖØ ÜÔÓ¹ ÙÖ ÑÓÒ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ò Ø ÔÓÖØÓÐÓ ÚÖ ØÓÒ ÓÖ ÓÒÒØÖØÓÒ «Ø ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ò Þ Ó ÒÔÒÒØ Ö ÖÒ ÙÖÖ ÙÑ ÛØÒ Ø ÖØ Ò ÙÖÖ³ ÔÓÖØÓÐÓ ÓÖ Û ÔÖÓ ØÓ ÔÖ ÒØ Ø ÑÓÐ Ò ËÙ ØÓÒ ¾ Û Ù Ø Ø ØØ ÛÐÐ Ù ÒÔÙØ ØÓ Ø ÑÓÐ ½ ÁÒÔÙØ Ø Ò ÑÒ ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ù Ø Ø Ù Ò Ø ÑÓÐ Ò Û Ù Ø ÑÒ ÙÑÔØÓÒ ØØ Ò ØÓ Ñ ØÓ ÓØÒ ØÖØÐ ÑÓÐ Ì Ø Ù ÓÖ ØÖÑÒÒ ÙÖÖÒØ Ò ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÚÒ Ò ÌÐ ½ Ò ¾ Ö ÔØÚÐÝ ÊÒ ÙÖÖ ÊØÒ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ë Ê ½¼¼³¼¼¼³¼¼¼ ÊÐÐ Ê ¾¼³¼¼¼³¼¼¼ ÅÙÑ Ê ¾³¼¼¼³¼¼¼ ÌÐ ½ Ø Ù ØÓ ÑÓÐ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ

7 ÓÒØÖØ ÊÒ ÙÖÖ ÊØÒ ÈÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÈÖÓÐØÝ ÓÐÖ ÐÑ ÓÒØÖØ ½ ÖØ Ø Ê ¾³¼¼¼³¼¼¼ ¼¼¼ Ë Ê ³¼¼¼³¼¼¼ ÅÙÑ Ê ½¼³¼¼¼³¼¼¼ ÀÝÔÖ Ê ¼³¼¼¼³¼¼¼ ËÙÔÖ Ê ¼³¼¼¼³¼¼¼ ÓÒØÖØ ¾ ÊÐÐ Ê ½³¼¼¼³¼¼¼ ¼¼½ ÆÛ Ê ½¼³¼¼¼³¼¼¼ ÇÐ Ê ³¼¼¼³¼¼¼ ÓÙÐ Ê ½³¼¼¼³¼¼¼ ÓÒØÖØ Ë Ê ½¼¼³¼¼¼³¼¼¼ ¼¼ ÌÐ ¾ Ø Ù ØÓ ÑÓÐ ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ï ÒÓØ ØØ Ø Ø ÓÖ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ö ÓÑÔÐØÐÝ ÒÐÓÓÙ ØÓ Ø Ø Ù ØÓ ÑÓÐ ÖØ ÐÓ Ö ÙÐØÒ ÖÓÑ ÓÐÒ ÐÓÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ì ØÙØÓÒ «ÖÒØ ÛÒ ÑÓ¹ ÐÒ ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ Ö Û Ö ÓÖ ØÓ ÓÒ Ö ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÒÚÙÐÐÝ Ì Ö ÓÒ ØØ Ò ÒÖÐ Ø ÚÖÓÙ ÓÒØÖØ ÓÚÖ «ÖÒØ Ò ÒÔÒÒØ Ö ÓÒ ÕÙÒ ÓÖ ÚÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ Ø ÔÓØÒØе ÜÔÓ ÙÖ ÓÒØÖÙØÓÒ Ö Ò ÖÓÑ ÓÒØÖØ ÒÒÓØ ÑÔÐÝ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÓÖØÒØ ÑÔÐÝÒ ÙÑÔØÓÒ ÛÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÙÐØ Ö ÒÔÒÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø ÙÐØ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ Ó ÒÓØ ÐØÖ Ø ÙÐØ ÔÖÓÐØÝ ÓÒÝ ÓØÖ ÓÙÒØÖÔÖØÝ Ò Ó Ð «Ø Ø ÙÑ ØØ Ø ÚÖÓÙ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ÓÚÖ ÒÔÒÒØ Ö Ì ÔÝÑÒØ ØÖÖ Ý Ø ÑØÖÐÞØÓÒ Ó Ø ÖÒ ÙÖ Ö Ó ÒÓØ ÐØÖ Ø ÙÐØ ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÒÚÓÐÚ ÖÒ ÙÖÖ Ø ÙÐØ ÚÒØ Ö ÒÔÒÒØ Ó Ø ÖÒ ÙÖ ÐÓ ÚÒØ Ì ÒÜØ ØÓÒ ÜÔÐÒ ÓÛ Ø ÓÚ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÒÓÖÔÓÖØ ÒØÓ ÔÖÓÐ Ø ÑÓÐ ¾ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÑÓÐÒ ÖØ ÐÓ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÒØÖÓÙ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ä Û ÑÓÐ Ø ÖØ ÐÓ ØÖ ÖØÒ ØÑ ÓÖÞÓÒ ÀÖ Û ÛÐÐÐÛÝ ÓÒ Ö ÓÒ ÝÖ ØÑ ÓÖÞÓÒ ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û Ü ÑÔÐ Ô Å Ò ÔÖÓÐØÝ È ¾ Å ¼ ½ Ì ÓÒ ÝÖ ÖØ ÐÓ Ä Ó Ø ÖØ Ò ÙÖÖ

8 Ò ÜÔÖ Ø ÙÑ Ó ÜÔÓ ÙÖ ÓÒØÖÙØÓÒ ÓÚÖ ÐÐ ÓÙÒØÖÔÖØ ½Ò Ò ÐÐ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ ½Ñ Ò ÖÒ ÙÖÒ ÔÓÖØÓÐÓ Ò Ñ ½µ Ä Ï ½ ½ ÛÖ Ï Ò Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒØÖÔÖØØÓÒ ÓÖ ¾½Ò Û ÛÖØ ÓÖ Ø ÒÓÑÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÒØÒ Ø ÙÐØ Ó ÓÙÒØÖÔÖØÝ Û Ø Å¼ ½ Ò È ½µ È ¼µ½ ÛÖ Ø ÓÒ¹ÝÖ ÙÐØ ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÓÖ ¾½Ñ Û ÒÓØ Ø ÒÓÑÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÒØÒ ØØ Ø ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÖÓÑ ÓÒØÖØ ÑØÖÐÞ Ý Û Ø Å¼ ½ Ò È ½µÔ È ¼µ½ Ô ÛÖ Ô Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø ÔÓØÒØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÖÓÑ ÓÒØÖØ ÓÑ «ØÚ Ï ÒÓÒÒØÚ ÒÙÑÖ ÖÒ Ø ÔÝÑÒØ Ù Ý Ø ÖÒ ÙÖÖ ÓÙÐ ÐÖ ÐÑ ÑØÖÐÞ Ò Ø ÓÒØÖØ Ï Ø ÔÝÑÒØ ÙÝ Ø ÖÒ ÙÖÖ Ò Ó Ø ÚÒØ ½ Ì ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÖÒ ÙÖÖ ¾ ½Ò ÒÓØ Ý Ø ÒÓÒÒØÚ ÒÙÑÖ Ì ÑÒ ÙÑÔØÓÒ ÐÖÝ ØØ Ò Ø ÔÖÚÓÙ Ù ØÓÒ Ò ÒÓÛ Ô ÑÓÖ ÔÖ ÐÝ ÛØÒ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ÑÓÐ ÙÑÔØÓÒ ½ ÓÖ Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ Ø ØÖ ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐÝÒ ÒÔÒÒ ÙÑÔØÓÒ ÛÐÐ Ñ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ¾½Ò Ö ÒÔÒÒØ Ì ÑÓÐ Ø ÒÔÒÒ Ó Ø ÙÐØ ÚÒØ Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ¾½Ñ Ö ÒÔÒÒØ Ì ÑÓÐ Ø ÒÔÒÒ Ó Ø Ò ÙÖ Ö ÓÖ ¾½Ò Ò ¾½Ñ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò Ö ÒÔÒÒØ Ì ÑÓÐ Ø ÒÔÒÒ Ó ÙÐØ ÚÒØ Ò ÐÓ ÚÒØ Ì ÑÒ Ø ÒÓÛ ÓÒ Ø Ò ÓÑÔÙØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ä ÒØÖ Ø Ò Ø ÔÖÓÐØ È Ä µ ¼ Û Ö ØØ ÖØ ÐÓ Ó ÒÝ ÚÒ Þ ¼ ÓÙÖ Ì ÒÜØ Ù ØÓÒ ÜÔÐÒ Ø ÚÖÓÙ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ØÔ Ò ØÖÑÒÒ Ø ÐÓ ØÖÙØÓÒ Ó Ä

9 ÁØÖØÚ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÖØ ÐÓ ØÖÙ¹ ØÓÒ Ì ÐÓ ØÖÙØÓÒ Ó Ä Ò ÓØÒ Ò ØÖ ØÔ ËØÔ ½ ÓÖ ¾½Ò Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ñ ½ Ï ØÖÑÒ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ ËØÔ ¾ Ì ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ñ Ä Ï ½ ½Ò Ö ØÖÑÒ ÖÓÑ Ø ØÖÙØÓÒ ÓØÒ Ò Ø Ö Ø ØÔ Ý Ù Ò Ø Ø ØØ ÒÓÑÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ËØÔ ÒÐÐÝ Ø ØÖÙØÓÒ Ó Ä È Ò ½ Ä ØÖÑÒ Ý Ù Ú ÓÒÚÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÒÔÒÒØ ÚÖÐ Ä ½Ò ØÖÑÒ Ò ËØÔ ¾ Ï ÔÖÓ ØÓ Ù Ø ØÖ ØÔ Ò ÑÓÖ ØÐ ½ Ì Ö Ø ØÔ ÁÒ Ø Ö Ø ØÔ Û Ö Ò Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÓÑÔÙØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ñ ½ Ï ÓÖ ¾½Ò ËÒ Ù Ø ÓÒ ØÒØ Û ÓÒÐÝ Ò ØÓ ÓÒ Ö Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ñ ½ Ï Ì ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÜØÐÝ Ø ØÖØÒ ÔÓÒØ ÓØ ÖØÊ ÑØÓÓÐÓÝ ÔÔÐ ØÓ ÔÓÖØÓÐÓ Ó Ñ ÐÓÒ Ó Þ Ï Ð Ý Ñ «ÖÒØ ÓÙÒØÖÔÖØ ÛØ ÙÐØ ÔÖÓÐØ Ô ¾½Ñ ÓÛÒ Ò ½ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ò ÔÔÖÓÜÑØ ÛØ Ø ØÓÖÝ ÔÖ ÓÒ Ý Ò ØÖØÚ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ØØ ÔÙÖÔÓ Ø Ñ ÜÔÓ ÙÖ Ï Ö Ò ØÓ ÜÔÓ ÙÖ Ò Ý ½ Æ µ ÓÖ ÑÔÐØÝ Û ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ø ÑÔÐ Ø Ó ÚÒ Ò ÙÐØ ÖØ ÚÓÐØÐØÝ Û ÙÑ Ø ÙÐØ ÔÖÓÐØ ØÓ ÓÒ ØÒØ ÖØÖ ØÒ ØÓ Ø ÓÚÖ Ø ÓÒ Ö ØÑ ÔÖÓ Ì ÒØÖÓÙØÓÒ Ó Ý ØÑØ Ö Ý ÒØÖÓÙÒ ÙÐØ ÖØ ÚÓÐØÐØÝ Ù Ò ½ ÁØ ØÖØÓÖÛÖ ØÓ ÔØ ÓÙÖ ÑØÓ ØÓ Ø ÑÓÖ ÒÖÐ ØÙØÓÒ

10 ÓÖÒ ØÓ ØÖ Þ Ï Ò ÛÖØ Ø ØÓØÐ ÜÔÓ ÙÖ ÈÑ ½ Ï Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÝ Ñ ½ ÛÖ Í Ø ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Ò Ñ µ Æ µ Ï Í Í Ò Ò µ ½ Ñ µ Ò µ Æ Ö ÒØÖ ÒÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÕÙÒØØ ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ ØÓÛÖ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÜÔÖ Ò ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í ÖÓÙÒ ØÓ Ø ÒÖ Ø ÒØÖ Ø ÚÖ ÜÔÓ ÙÖ ÖÓÙÒ ØÓ Ø ÒÖ Ø ÑÙÐØÔÐ Ó Ø ÙÒØ Í µ Ó Ø ÓÙÒØÖÔÖØ Ò Ò ÜÔÖ Ò ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Ñ µ Ò µ ÒÙÑÖ Ó ÓÙÒØÖÔÖØ Ò Ò Ì ÒÙÑÖ Æ Ø ÖÖÓÖ Ñ Ý ÖÓÙÒÒ Ø ÙÖÖÒØ ÜÔÓ ÙÖ Ò Ø ÚÖ ÜÔÓ ÙÖ Ò Ò ØÓ Ø ÒÖ Ø ÒØÖ ÑÙÐØÔÐ Ó Ø ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í Ì ÖÓÙÒÒ ÖÖÓÖ Æ Ò ÔØ ÑÐÐ Ý ÓÓ Ò ÙÆÒØÐÝ ÑÐÐ ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í ½½ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó È Ñ ½ Ï Ì ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÖØÊ ÑØÓ Ð ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ÙÐØ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖ¹ ÙØÓÒ Ó Ñ ½ Ï Ò ØÖÑÒ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖØÓÒ ØÖØÒ ÛØ ÈÆ µ È ¼µ ½ Ò ØÖØÓÒ ØÔ È ÐÍ µ ½ Ð Æ µ ½ Ñ µ È Ð Ñ µ µí ÛÖ Ð ½ ¾Å Æ µ ½ Ò µ Ñ µ Ò ÚÒ Ý Ø ÙÑ ÓÚÖ Ø ÔÖÓÐØ Ô Ó Ø ÜÔÓ ÙÖ Ï Ò ØÓ Ò ÁÒ Ø ÓÚ ØÖØÓÒ Û Ø È Ð Ï Ð ¾ Ò Ð Ô Ð Ñ µ µí ¼ ÛÒÚÖ Ð Ñ µ ¼ ÙÖØÖÑÓÖ ÒÓØ ØØ Å Æ µ ½ Ò µ Ñ µ ½¼

11 Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÜÔÓ ÙÖ ÙÒØ Í ÜÔÓ ØÓ Ø ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÌÖÓÖ Ø Ø ÖØ Ø ÚÐÙ ØØ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ØØÒ Ì ÜÔÐÒ ÛÝ Ø ÓÚ ØÖØÓÒ Ò Ø Ð Å Ì ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó ØÒ ÓØÒ Ý ØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖ¹ ÙØÓÒ Ó È ÐÍ µè Ð µ Í µ ÛÖ Ò ÛÖ Û Ø Ð ¼ ½ Å È Ð ÛÒÚÖ Ð ¼ ÓÖ Ð ¼ ½ ¾ Ì ÓÒ ØÔ µ Í µ ¼ Ì ÓÒ ØÔ ÓÒ Ø Ò ØÖÑÒÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ä ÓÖ ½Ò Ý ÑÒ Ù Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó ÐÖÝ ØÖÑÒ Ò Ø Ö Ø ØÔ Ì Ò ÒÓÛ ÐÝ ÓÒ Ò Ø ¾µ È Ä ÐÍ µ ÛÖ Å È ¼µ ½ µ È ÐÍ µ ¼ Ð ¼ ½ Å Ç ÖÚ ØØ Ø ÓÚ ÓÖÑÙÐ Ò ÑÔÐ Ò Å ¼ È Í µ½ È Í µ ÓÖ Ð ¼ ÓÖ Ð ¼ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÙÒÖ ØÒ ÓÛ Ø ÓÚ ÓÖÑÙÐ ÓØÒ ÓÒ Ö Ö Ø Ø ÔÖÓÐØÝ È Ä ¼µ ÁÒ ÙÖ ¾ Û ÐÐÙ ØÖØ Ø Ó ÖÚØÓÒ ØØ Ä ¼ Ò ÞÖÓ ÓÖ ØÛÓ Ö ÓÒ ½ Ò È ¼µ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖ Ø ØÓ ÔÔÒ È ¼µ ¼ Ò ÓÒ ÕÙÒ ÒÝ ÚÐÙ Ó Ð ØÓ Ä ¼ Ì ÔÖÓÐØÝ ÓÖ Ø ØÓ ÔÔÒ Å ½ µ È Í µ ¼ ÌÙ Ò Ø ÓÚ ÔÖÓÐØ ÝÐ Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ È Ä ¼µ ÚÒ Ò ÓÖÑÙÐ ¾µ Ì ØÓ Ò ÓÖÑÙÐ ¾µ ÓÖ Ø Ð ¼ ÓÚÓÙ ÐÝ ØØ È Ä ¼µÒ ÓÒÐÝ ÓÙÖ ½ Û ÔÔÒ ÛØ ÔÖÓÐØÝ ½½

12 Ì ØÖ ØÔ È Ò Ì ÒÐ ØÔ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ä ½ Ä ØÓ ÖØ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ ØÖÑÒ Ò ËØÔ ¾ ÆÓØ ØØ Ý Ø ÙÑÔØÓÒ ½ Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ä ½Ò Ö ÒÔÒÒØ Ì ÖØÓÒ Ò ØÖÓÖ ÔÖÓÖÑ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔÐ Ö ÙÐØ ÓÒ ÖØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÄÑÑ ½ ÄØ Ò ÒÔÒÒØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ ÒØÐÝ ÑÒÝ «ÖÒØ ÚÐÙ Ò Æ Ò Ö Ó¹ÐÐ ÑÔÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ µ ÓÒ ÑÔÐ Ô Å ÌÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ØÖÑÒ ÖÓÑ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ò Ý µ È Ðµ ÛÖ Ð ¼ ½ÑÜ µ Ö µö Ð È Öµ È µ Ì ÓÚ ÓÔÖØÓÒ ÓÑØÑ ÐÐ ÓÒÚÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ò ÐÖÐÝ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÙÑ Ó ÑÓÖ ØÒ ØÛÓ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÓØÒ Ý Ù Ú ÔÖÛ ÓÒÚÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ ØÖÙØÓÒ ÓÖ Ø ÒÙÑÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÙÑ Ò Ø ÓÒÚÓÐÙØÓÒ µ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ù Ø Ø ÓÙÖÖ ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ ØÓ Ø ÑÓÖ ÆÒØ ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÓÒÚÓÐÙØÓÒ ÓÖ ÔÓÖØÓÐÓ Ó ÑÓÖØ Þ Ø ÙÑ Ò Ð Ó ÚÐÙØ ÜÔÐØÐÝ ÊÖÒ ½ ÖØÊ ÖØ Ê ÅÒÑÒØ ÖÑÛÓÖ ÖØ ËÙ ÒÒÐ ÈÖÓÙØ ½ ÖÓÙÔ ËÔØÑÖ ¾ ½ ¾ Ò ÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÖÒ ÙÖÒ ËÛ Ê ÌÖÒÒ ÊÔÓÖØ ÙÖ ½ ÈÖÓÔÓÖØÓÒÐ ÖÒ ÙÖÒ ÓÙÒØÒ ÓÙÒØÒ Ò ØØ ØÐ ÔÖÓÙÖ ËÛ Ê Ê¹ ÔÓÖØ ÙÖ ½ Å ÖÓ ÑÒÒ ÊĐÙÚÖ ÖÙÒ¹Ò ÒĐÙÖÙÒ Ò ÔÙÐ Ý ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÎÖ¹ ÖÙÒ ÛÖØ Ø ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ö ½¼ ½¾

13 Portfolio 1 Risk 1 Risk 2 Risk 3 Portfolio 2 Risk 1 Risk 2 Risk 3 Portfolio 3 Risk 1 Risk 2 Risk 3 Share of Reinsurer 1 Share of Reinsurer 2 Share of Reinsurer 3 ÙÖ ½ Ì ØÛÓ ÑÒ ÓÒ Ó ÚÖ ØÓÒ Ò ÖÒ ÙÖÒ ÚÖ ØÓÒ ÓÚÖ ÓÙÒØÖÔÖØ Ý Ô Ò ÖÓÑ ÖÒ ÙÖÒ ÈÓÖØÓÐÓ ½ ØÓ ¾ Ò ÚÖ ØÓÒ Ò ÒÐ ÓÒØÖØ Ý ÖÔÐÒ ÈÓÖØÓÐÓ ¾ Ý ÈÓÖØÓÐÓ ½

14 E j +F j =0 E j +F j =1U j d j D j =1 E j +F j =(e j +M j )U j E j +F j =0 1-d j D j =0 E j +F j =1U j E j +F j =(e j +M j )U j ÙÖ ¾ ÁÐÐÙ ØÖØÓÒ Ó Ø ÐÒ ØÓ ÓÖÑÙÐ ¾µ ÓÖ Ø Ð ¼ ½

Ò ÐÝÞ Ò ÔÐÓÊ ÓÛÒÐÓ ÈÖÓ Ð Û Ø ÁÒ¹ Ø ÐÐ ÒØ Å Ò Ö À Þ Ö ËÓ Ý Ò Ò Ü Ð Ï ÖÛ ØÞ ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø Ø ÙÒ ĐÇ ÓÒÓÑ ØÖ ÀÙÑ ÓÐ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ËÔ Ò Ù Ö ËØÖº ½ ½¼½ ÖÐ Ò ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ô Ô Ö Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ Ò Ò Ò

More information

Ø Å Ò Ò Û Ø ËØÖÙØÙÖ ÔØ Ò Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ý Ä ÔÖ Ý ÑÑ Ò Ð ÓÓÒ Ëº ÀÓÒ µ Ø Ù Ñ ØØ Ò ÙÐÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ö ¾¼¼¼ ÌÓ ÑÑ ² Ì

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta USENIX Association Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta Atlanta, Georgia, USA October 10 14, 2000 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2000 by The USENIX Association

More information

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii)

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii) ËÀÊ ÆÃ Ò Ï Ë ÖÚ Ö ÖÑ Å Ø Ó ÓÖ Ë Ð Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓ È ÓÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ ÖÒ Ð ÓÖÒ Ñ Ð Ô ÓÙÒ Ù º Ù Ô ÓÒ ¼¼½¹¾½ ¹ ¼ Ö ¼ Å Ð ÒØÓ Ú º ¼ ÄÓ

More information

Networks of Collaboration in Oligopoly

Networks of Collaboration in Oligopoly TI 2000-092/1 Tinbergen Institute Discussion Paper Networks of Collaboration in Oligopoly Sanjeev Goyal Sumit Joshi Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of

More information

b c d bidirectional link unidirectional link

b c d bidirectional link unidirectional link Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÊÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ö Ð ÀÓ Æ ØÛÓÖ Û Ø ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ê Ú ÈÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù ÅÓ Ø Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ

More information

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÊÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Í Ò ÇÊ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÖÚ ÃÓÒ Ø ÒØ Ò ÞÒÓ ÓÚ Ò Ò ÒØ Ö ÓÖ Ú Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÐÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÛ ÓÛ ÖÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Ê µ ÑÓ Ð ÓÙÐ

More information

ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÔ Å Ò ÓÖ Ù Ñ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ò Ì Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì Áº ÁÚ Ò Ú Ò Îº ÄÙÑ Ð Ý ÊÓ ÓØ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ¼ ÍË ÓÖ ºÛ º Ù ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ¹ Ù Ö Ð Ø Ñ ÑÓØ ÓÒ

More information

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i ÑÖØ Ô ÙØÓÖÖ Ú ÌÖ ÅÓÐ ÓÖ ÌѹËÖ ÒÐÝ º Å ºÅº ÖÒ Ò º ÀÖÑÒ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÒÐÝ Ò ÑÓÐÒ Ó Øѹ Ö Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ö Ó Ö Ö ÓÖ ÑÒÝ ÓÑÑÙÒØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ ÓÙÖ ÓÐ ØÓ ÒØÝ ÑÓÐ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ¹ ÚÐÙ Øѹ Ö Ø ØØ Ö Ù ÙÐ ÓÖ Ø ÑÒÒ Ò ØØ ØÝ

More information

Ë ÓÖعÖÙÒ Ö ØÙÖÒ ÖÓÙÒ Ø ÌÖ Ó ÓÖÔÓÖ Ø ÁÒ Ö ÓÒ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËØÓ Ü Ò ËÝÐÚ Ò Ö Ö Ð Ò Ö ÓÖÝ ÂÓ Ò Å Ø Ø Ó Ò Á Ò ÌÓÒ º Ý Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ø ÐÓÒ ¹ÖÙÒ ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Ó ØÖ Ø Ñ Ñ Ò Ø ØÖ Ó ÓÑÔ ÒÝ Ö ØÓÖ

More information

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ó Ò¹ Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø È È Ò ÒÙÈ Ã Ð Â ÐÐ ½ ÂÓÒ Ø Ò Ã ØÞ ¾ ÖÙ Ë Ò Ö ¾ ½ Ì ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ð ÓÒÓÑÔ ÒݺÓÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÓÐÐ È Ö µ ØÞ ºÙÑ º Ù ÓÙÒØ ÖÔ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÙÖ ØÝ

More information

Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÄÓ ¹ Ð Ò ÄÓ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ ÐÐÙÐ Ö ÅÓ Ð ËÝ Ø Ñ Ù Ò ÉÙÓÖÙÑ Ò ÝÒ Ñ À Ò Ê Ú ÈÖ Ý ÑÙÒØ À Ò ÅÙ Ë Ò Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù

More information

ÑÔ Ö Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ê Ø Ò Ò Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ì ÓÑ Û ÒØÖ ÓÖ ÙÖÓÔ Ò ÓÒÓÑ Ê Ö Ïµ ȺǺ ÓÜ ½¼ ½ ½ Å ÒÒ Ñ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÞÛ Þ Ûº ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Á Û ÒØ ØÓ Ø Ò Å Ð Ö Ø À Ò ÓÖ ÑĐÙÒ Ò Ë Ò Ö ÓØØ Ð È Ø Ö Â ¹ Ó Ò Ù Å Ø

More information

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input()

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input() ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò ÐÓ º à ÖÓÑÝØ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Ò ÐÓ ÓÔ Ò ºÓÖ Â ÓÒ Äº ÏÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ Ì ÒÓÐÓ ÁÒº Æ ÌË µ ÓÒÓÔ Ò ºÓÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓØ Ø ÒÓ

More information

ÈÖ ÔÖ ÒØ ¼ ¾¼¼¼µ ß ½ ¹ÓÑÑ Ö Ò Ø ÁÒ Ò ÁÒ ÙÖ Ò ÁÒ Ù ØÖÝ ÈÖÓ Ô Ø Ò ÙØÙÖ ÈÖ Ø Ú Ö ÙÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ Ö Ö ½¼ ÍË º ¹Å Ð Ô ÐÔ º ºÙ º Ù Ü ½ ¼ µ ¾ ¾º à ØÙÖ Ë Ò ÙÔØ Å

More information

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface Ò ÓÖ ÂÌÖ Ö Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÌÖ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ö ÐÓ ³ ÑÓÖ Ñ ÖÐÓ ÖÖ Þ Ñ ÒºÙ Ô º Ö ÍÒ Ú Ö Ö Ð È ÖÒ Ñ ÙÓ ÒØÖÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ¼¹ ¼ Ê ¹È Ö Þ Ð ØÖ Ø Ý Ù Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖ ÖÚ Ö Ò Ë ÖÚ ÓÚ ÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Èµ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÓÚ

More information

Ý Ø Ð Ñ ÔÖÓ Ò Û Ó Ø ÒÑ Ò Ù ØÑ ÒØÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙÑ Ò ÔØ Ø ÓÒÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ ÔÖÓ Ò µ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ Ò ÐÝ µ Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙØÓÑ Ø Ì Ò Ð Ò Ó Ñ ÓÖ Ò Ø Ò ÑÓÚ Ò Ò ØÓÖ

More information

ËØ Ö Ó È Ö ÓÒ ÌÖ Ò Û Ø ÔØ Ú ÈÐ Ò¹Î Û Ì ÑÔÐ Ø Ó À Ø Ò ÇÙÔ ÒÝ ËØ Ø Ø Å Ð À ÖÚ ÐÐ À ÛÐ ØØ¹È Ö Ä ÓÖ ØÓÖ ½ ¼½ È Å ÐÐ Ê º Ñ ½½ ½ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍÒ Ø ËØ Ø ØÖ Ø Ø Ó Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö¹Ô Ü Ð ÔØ Ñ ÖÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó Ñ Ö Ò Ö

More information

ÔØÖ ÑÓÐ ÓÖ Ò Ö Ò Ø Ð «Ø Ó ØÐ Ò ØÝ ÙÖÖÒØ ÁÒ ÔØÖ ¾ Ø ÝÒÑ Ó Ø ÑÐÐ ÔÖØÙÖØÓÒ Ó ØØ ÓÒ ØÒ Ò ØÝ ÐÓÒ ÓÖ ÙÖÖÒØ ÓÒ ÐÓÔÒ ÓØØÓÑ Ò ØÙº ÐØÓÙ Ø ÑÓÐ ÔÖØ ÓÖÑ ÛØ Ø Ô Ò Ø ÐÓÒ ÓÖ Ô Ó Ø ÓÖßÓÒÒØ Ò Ö ÑÓÐ ØØ ÒÐÙ Ø «Ø Ó Ø ØÐ ÙÖÖÒØ

More information

ØÓÖ Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö Ò Ö Ø ÂÓ Ò ÒÒÝ Ý Ì ÓÑ ÖÖ ØÝ Þ ÂÓ Ï ÖÖ Ò Ü ÖÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø Æ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò Ö Ó Ø ØÓÖ ÖÖ Ù Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð

More information

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference USENIX Association Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference Oakland, California, USA November 5 10, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association All

More information

Ò ÐÝ Ó ÎÓ ÇÚ Ö ÁÈ ÌÖ Æ Â Ñ ÙÖØ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ü Ø Ò Ò Û Ù Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÖ ÑÓ Ø Ù Ö Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ð Ö Ó Ø Ú Ò ÓÖ ÐÓÒ Ø Ò ØÓÐÐ ÐÐ

More information

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 Ù Ñ ØØ ØÓ È Ý º Ê Úº Ë Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÑ Ò ÖÙÒÓ Ò Ø ÁÊÈÀ ÖÙ ÂÓÐ ÓØ ÙÖ È ½ Ì ÒÓÔÓÐ Ø Ù ÓÑ ÖØ ½ Å Ö ÐÐ Ü ½ Ö Ò arxiv:physics/0702099v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 ØÖ Ø Ì Å Ð ÓÒµ Ë Ú Ò Ý ÕÙ

More information

ÅÙÐعØÓÖ ÇÔØÓÒ ÈÖÒ ÈÙРĺ ÐÖ Ö Ø ÖØ ÇØÓÖ ½¾ ½ ÙÖÖÒØ ÖÚ ÓÒ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÅÙÐعØÓÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÜÐØÝ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ý¹ ÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÔÖ º ÙÖÓÔÒ ÓÔØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ó Ø Ó ÔÓ ÐÝ ÖØ Ðµ Ø Ò ÔÖÓÐØ

More information

Å ÙÖÒ Ø ÙÖÝ Ó Ë ÓÒÞÖ ÓÖ Ï Í ÒÐÝ ØØÒ ÖÒØ Ñ ÅÓ Ö ÅÝÖ ËÔÐÓÔÓÙÐÓÙ ÂÑ ÏÐØ Ö ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ ÁÒ Øº Ó ÈÓÝ Ò ÁÒÓÖÑØ ÖÒØÙغٹÖÐÒº ÈÙÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÑÓ Ö ºÔÙк٠ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ º Ó ÓÒÓÑ ÁÒ Øº Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ

More information

ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÐ Ï Ö Ö Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ Í Ò Ö Ø Ý Æ Ø Ò Ð Ò Å ØØ Û ÙÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ Ù º Ù ½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ø Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ¾¼¼¼ ÈÊ ÂÓ ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÔ

More information

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan ÔØ Ö ½ ÄÇ Á ¹ Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆ Ì ÁÆÌ Ê ÌÁÇÆ ÐÓÒ º Ä ÚÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ Ë ØØÐ Ï ½ ÐÓÒ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Ø Ã ÝÛÓÖ Ì Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÙÒ ÓÖÑ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÖÓ Ò ÓÙ

More information

ÌÓÛ Ö Ò Ý¹ØӹРÖÒ Ò ÜØ Ò Ð ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ë ÒØ Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ À ÖÚ Ë Ò Ð Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Ù Ø Ð À¹¾¼¼ Æ Ù Ø Ð ÖÚ º Ò Ð Ö ÙÒ Ò º Å Ý ¾¼¼½ Ñ ÙÜ Ö ÝÓÒ ÓÐ Ð Î ÖÓÒ ÕÙ Ø ÂÙ Ø Ò Ú Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ØØ

More information

Ò ÒØ Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Èž ÖÙÒØ Ñ Ý Ø Ñ Ö ÒØÓÒ Ù ÄÙ ÓÙ Ò Ê ÝÑÓÒ Æ ÑÝ Ø ÄÁÈ ÆË ÄÝÓÒ ³ÁØ ÄÝÓÒ Ü ¼ Ö Ò º ÓÒØ Ø Ö º ÒØÓÒ Ù ÄÙº ÓÙ Ê ÝÑÓÒ ºÆ ÑÝ Ø Ò ¹ÝÓÒº Öº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ò Û Ó¹ Ö ÔÔÖÓ ØÓ Ø

More information

Universitat Autònoma de Barcelona Ö ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒ Ñ ÅÓ Ð ØÓ Ø Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÌÖ Ò ÐÝ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ý Ê Ö Ó ÌÓÐ Ó ÅÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÙØ ÓÒÓÑ Ö ÐÓÒ ØÓ ÙÐ Ð Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÐÐ Ø ÖÖ ÂÙÒ ½ ¾¼¼½ Ö ØÓÖ

More information

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G.

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Franke,

More information

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender ½ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ê Ð¹Ø Ñ Î Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÐ Ò Ò ÔÔÖÓ Ô Ò ÏÙ ËØÙ ÒØ Å Ñ Ö Á Û Ì ÓÑ ÀÓÙ Å Ñ Ö Á Ò ¹É Ò Ò ÐÐÓÛ Á ØÖ Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ú Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ñ ÒÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÙÐØ Ñ Ô¹ ÔÐ

More information

ÓÖÖÐØÓÒ ÓÚÖ ÁÒ ÒØ ÓÑÒ Ø ÒÖÝÔØ ¹Å ËÖ ÎÙÒÝ ËÛ ÖÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Èĵ ËÖºÎÙÒÝÔк ØÖØ ÓÖÖÐØÓÒ ØÓÖÝ ÖÒØÐÝ Ò ÔÖÓÔÓ Ò ÓÖÖ ØÓ Ö Ø ÙÖØÝ Ó ÐÓ ÔÖ Ò ÓØÖ ÖÝÔØÓÖÔ ÔÖÑØÚ ÓÚÖ ÒØ ÓÑÒº Ï ÓÛ Ö ÓÛ ØÓ ÜØÒ Ø ØÓ Ò ÒØ ÓÑÒ Û

More information

Ź ÒØ Ð Ó Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ê ÓÒ Ò Ì Ò ÕÙ ÒØÓ ÈÖÓÓ ÈÐ ÒÒ Ò ÎÓÐ Ö ËÓÖ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò Ë Ö ÖĐÙ Ò Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ò ÈÖÓ

More information

ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ä Ñ ÔÖ Ò Ð Ô Ô ÐÓ ÓÔ Ó ÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÅÙ ÙÑ À Ö¹ Ñ Ø ÙÑ Ö Ò ÙÖØ ½ Ôº º ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

More information

ÌÆ ÄÁÁÄÁÌ ÇÊ ÆÎÁÊÇÆÅÆÌÄ ÁÆÌË ÏÀÌ ÇÍ Ë ÁË ÏÀÌ ÇÍ Ì ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ÃÐ ÚÒ ³Ø ÎÐ ÔØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚ ØÝ Ó ÅÒ ÅÝ ¾¼¼¾ ØØ Ì Ù Ó ÛÓ ÓÙÐ ÐÐ Ó Ñ Ò ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÑÔÓØÒ ØÓ ÔÓÐÝ Ñ º ÏÒ Ñ ÒÙÔØ Ý Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ ÙÒØ

More information

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced.

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced. ÁÒØÖØ ËØØ ËÔ ÊÙØÓÒ ÓÖ ÅÓÐ Ò ÜÙØÐ ÇعÓÖÒØ ËÓØÛÖ ËÝ ØÑ Ò Ò ÂÑ º ÖÓÛÒ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚº Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ½¾ ÍË ÑÐ Ü ÖÓÛÒ ºÙØÜ ºÙ Ü ½ ½¾µ ½¹ ØÖغ Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ ÒÖÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÒØÖØ ØØ Ô ÖÙØÓÒ Ò ÑÓÐ Ò ÜÙØÐ

More information

ØÖÑÒØÓÒ Ó Ì ÇÖØÐ ÐÑÒØ Ó Î ÙÐ ÒÖÝ ËØÖ ÓÑÖ Ö ÄÓÓ Ý Ý ÏÐ ØÇ ß ÓÓ Ö ÐÖ Ç ÖÚÓÖ ØÖÐ ÒÖ º Ö Ð ØÖØ Ì Ó ÖÚØÓÒ Ó Ú ÙÐ ÒÖÝ ØÖ ÓÒ Ø Ò Ñ ÙÖ Ø Ó ÚÐÙ Û Ö Ò Ø Ø ØÑ Øº ÏÖ Ø ÔÖØÓÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ ÓÑÔÓÒÒØ Ò Ø ÔÓ ØÓÒ ÒÐ ÓÖ ¼ Æ

More information

Å Ø ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÓÑÑÓ ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ö Ö ØÐÓÓ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ý ½ ÔÔÖÓÚ Ú Åº Ã Ñ ÌÓ ÑÝ Ñ ÐÝ Ò Ö Ò Û Ó

More information

import on display extract edges write

import on display extract edges write ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÊÇÁ Ò ÖÒ ÈÌ ÂÓÙÒ ÅÝĐÒÒ Ý ÅÖØØ ÂÙÓÐ Ý Ò ÍÐÐ ÊÙÓØ ÐÒÒ Þ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÑÔÖ ÈºÇºÓÜ ¼ Áƹ ½¼½ ÌÑÔÖ ÒÐÒ ¹ÑÐ Ñ ºÙغ Þ ÌÙÖÙ ÈÌ ÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÙÖÙ ÒÐÒ ØÖØ Ñ¹ÙØÓÑØ Ý ØÑ ÓÖ ØÖÑÒÒ ÚÓÐÙÑ

More information

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô Ë Ñ ÒØ ÓÖ Ç Ä ÈÖ ¹ Ò ÈÓ ØÓÒ Ø ÓÒ Å Ö Ê Ø Ö Ò Å ÖØ Ò Ó ÓÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÈÓ Ø ¼ ¼ ¹¾ Ö Ñ Ò ÖÑ ÒÝ {mr gogolla}@informatik.uni-bremen.de ÏÏÏ ÓÑ Ô http://www.db.informatik.uni-bremen.de

More information

ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Å Ö Ø Ò Ë Ó Ö Ú Ò ÐÓÚ Ò ¾ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ÈÖ Ì Ö ÔÓÖØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ø ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø Å Ö Ø Ò Ø Ò Ð ÔÖÓ Ø Ó Ø Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÙÖÖ ÙÐÙÑ Ú Ò Ø Ø ÙÐØÝ ÁÒ ÓÖÑ

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ Ý Ø ÆÓÖ ÖØ Ï Ñ ÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ

More information

ÔÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ ÔÔÖ Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ËÁÈÌ ³¼¼ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒÎÓк ̺ ÇÑÓØÓ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ¾¼¼¼º Ì Ø ÙÐÐ ÚÖ ÓÒº ÙØÒØØ ÒÖÝÔØÓÒ ÐØÓÒ ÑÓÒ ÒÓØÓÒ Ò ÒÐÝ Ó Ø ÒÖ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÔÖÑ ÅÖ ÐÐÖ ÒØÔ ÆÑÔÖÑÔÖ Ý ËÔØÑÖ

More information

GAIN CHART example. respondents targeted [%] 0 20 40 60 80 100 customers mailed [%]

GAIN CHART example. respondents targeted [%] 0 20 40 60 80 100 customers mailed [%] ÓÑÒÒ ÌÖØ ËÐØÓÒ ÐÓÖØÑ Ò ÖØ ÅÖØÒ ËÓÖ ÚÒ ÐÓÚÒ ÔÖÐ ¾¼¼¾ ØÖØ Ì Ñ Ó Ø ÛÓÖ ØÓ ÓÛ ØØ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ØÖØ ÐØÓÒ ÑÓÐ Ò ÑÔÖÓÚ Ý Ù Ò ÓÑÒØÓÒ Ó Ü ØÒ ØÖØ ÐØÓÒ ÐÓÖØÑ º Ï ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ Ò Û ÓÑÒØÓÒ Ó ÐÓÖØÑ ÔÖÓÚ ØØÖ Ö ÙÐØ ØÒ ÐÓÖØÑ

More information

Ë ÓÖØ Ì ÖÑ Ú ÓÙÖ Ó È Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ Ý ÁÆ Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ ÂÙÐÝ ½ ØÖ Ø ÁÒ Ø ØÙ Ý Á ÅÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å

More information

ÌÜÐ ÓÖ ÌܹÖÖ ÓÙÒØ ÈÓÖØÓÐÓ ÓÒ ÛØ ÅÙÐØÔÐ ÁÒÚ ØÑÒØ ÓÐ ÂÒÒÖ ÀÙÒ ÙÖÖÒØ ÖØ ÆÓÚÑÖ ¾ ¾¼¼¼ Ì ÙØÓÖ ØÒ ÂÒ ÏÒ ËØÔÒ ÊÓ ÃÒÒØ ÖÒ ËØÛÖØ ÅÝÖ ÂÓÒ ÓÜ ÄÓÒ ÃÓÒ ÂÓÒ ÄÛÐÐÒ ÂÙÒ ÈÒ ÒÒ ÈÚÐÓÚ Ò ÐРȺ ØÙÒØ Ø ÒÒ ÐÙÒ ÓÖ ÓÑÑÒØ º Ö ÓÖÖ

More information

Ù ØÓÑ Ö Ö ÔÓÒ Ð Ø À Ú Ð Ö À Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ú ÁÒ Ø Ø Ñ Ø Ò Ä Ñ Ø ÔÖÓ Ø ÐÛ Ý Ú Ø Ñ ½¹½ Ì Ù ØÓÑ Ö ÓÙÐ ººº ß Ú Ð Ö ÙØ Ñ Ý ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø µ Ó Û Ø» Û ÒØ º ß Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ÖÓÙÔ ÙÖ Ò Ø ÔÖÓ Øº ß Ð ØÓ Ú

More information

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and Ù Ð Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ò Ì Ø Ò Ó Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÌ ¹ Ö Ø ÒØÖÓ Ô Ö Ð Ê Ö Ë ÒØ Ì ÒÓÐÓ ¼ ¼ ÈÓÚÓ ÌÖ ÒØÓµ ÁØ ÐÝ Ö ØÓÒ ÐРغ Ø Ø Ðº º¼ ½º ½ ¾ Ü º¼ ½º ½ ½ ØÖ Øº Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ò ÒÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò

More information

ÉÙÒØ ØÓÒ Ó ÉÙÐØØÚ Ø Í Ò ÇÖÖ ÈÖÓØ ÅÓÐ ÛØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ Ù Ò ËÙÖÚÝ Ò Ø ÖÑÒ ËÖÚ ËØÓÖ Ü Ý ÍÐÖ Ã Ö Ò ÐÜÒÖ ËÔØÞ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ì ÔÔÖ Ñ Ø ÔÖÓÚÒ Ù Ò ÙÖÚÝ ÒÐÝ Ø ÛØ ÑÔÐ ÓÒÓÑع Ö ØÓÓÐ ØÓ ÕÙÒØÝ ÕÙÐØØÚ ÙÖÚÝ Øº Ï ÜØÒ Ø

More information

Ð ØÖÓÒ ÆÓØ Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓº ¾ ¾¼¼½µ ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ð Ú ÖºÒлÐÓ Ø» ÒØ»ÚÓÐÙÑ º ØÑÐ ½ Ô ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÖÓÑ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓ Ö Ñ Ú ÃÓÖØ Ò ÑÔ Ò ÌÓ Å Ð Ñ Å ØÖ ÁÒº»ÌÊ Ä ½¼½¾ À ÖÙÐ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ¼

More information

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ ÍÈ ÇÆÌÊÇÄÄ ÍÈ Ì ÈÊÇÈ ÌÁÇÆ ÁÆ È Ê¹ÌÇ¹È Ê Æ ÌÏÇÊÃË ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ ØÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ö Ù Ø ØÙ Ó Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Å Ñ Ñ ØÖ

More information

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity 2001s-21 Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity Christian Belzil Série Scientifique Scientific Series Montréal Mars 2001 CIRANO Le CIRANO est un organisme

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

Æ ÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ó ËÙÔÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò ËÓÙÒ ËÓÙÖ ÄÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ËÔ Ò Æ ÙÖ Ð ÐÐ ÅÓ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ò Ò ÙÖ Öº¹ÁÒ ºµ Ò Ö ÙÐØØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒÚ Ö ØØ ÁÐÑ Ò Ù ÚÓÖ Ð Ø Ñ ½ºÇ ØÓ

More information

Ê ØÖ Ú Ð Æ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ù Ð Ò Ð Ü Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Öº Ö Öº Ò Øº Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ Ö ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ ÔÐÓѹÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Å Ö Ó

More information

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Å Ø À Ý Ø Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ Ì À ÈÊÇ ËË Ë À ÍÄÁÆ Ì ÆËÁÇÆË

More information

ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÙÑØØ ØÓ Ø ÓÑÒ ÙÐØ ÓÖ Ø ÆØÙÖÐ ËÒ Ò ÓÖ ÅØÑØ Ó Ø ÊÙÔÖØÓ¹ÖÓÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐÖ ÖÑÒÝ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÆØÙÖÐ ËÒ ÔÖ ÒØ Ý ÔÐÓѹÈÝ Ö ĐÓÖÒ ÙÖÖ ÓÖÒ Ò ÀÒÑ ÇÖÐ ÜÑÒØÓÒ ÂÙÒ ¼¼ ÈÖØÙÖØÚ Ó Ø ØÓÒ Ò ÒÖÝ ÄØØ ËÙÑ ÊÙÐ

More information

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference Boston, Massachusetts, USA June 25 30, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association

More information

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N)

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N) Î Ð Ö Ö ÐÐ Ò ÍÒ Ú Ö Ø ÊÓÑ ÌÓÖ Î Ö Ø ÊÓÑ Á¹¼¼½ Ö ÐÐ Ò ÙÒ ÖÓÑ ¾º Ø ÝÒ Ñ ÄÓ Ð Ò Ò ÓÒ Ï ¹ ÖÚ Ö ËÝ Ø Ñ È Ð Ô Ëº Ù Á Š̺º Ï Ø ÓÒ Ê Ö ÒØ Ö ÓÖ ØÓÛÒ À Ø Æ ½¼ Ô ÝÙÙ º ѺÓÑ Å Ð ÓÐ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓ Ò Ê Ó Ñ Ð ÅÓ Ò

More information

½ Ì ÁÆÌÊÌÁÇÆ ËÊÎÁË Ö ØÒ ÓÒÚÝ ÇÐ ÃÖÔÒÓ Æ Ñ ÌØÙÐ Ò ÂÙ Ò ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÙØ ØÓ ÑÓ ØÓÒ ½º½ ÒØÓÒ Ó Ø ÁÒØÖØÓÒ Ø ÒØÖØÓÒ Ý ØÑ ÖÑÓÒÞ Ø ÖÓÑ ÑÙÐØÔÐ ÓÙÖ ÒØÓ ÒÐ ÓÖÒØ ÖÔÖ Ò¹ ØØÓÒº Ì ÓÐ ØÓ ÔÖÓÚ Ò ÒØÖØ ÚÛ ÓÚÖ ÐÐ Ø Ø ÓÙÖ Ó

More information

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm.

NOC ERS. decision engine. mining engine. intrusion. customer network. pre-filtering. customer. confirmed. resolution info. alarm. Ø ÅÒÒ ÒÐÝ Ó ÊÌÁ ÐÖÑ ËØÒÓ ÅÒÒÖ ÅÖÚÒ Ö ØÒ Ò Ò ÖÐ ÃØ ÀÖÑÞ ÁÒØÖÒØÓÒÐ Ù Ò ÅÒ ÓÖÔÓÖØÓÒ ½ ÄÙÖ Ø ÓÙÖØ Ê Ö ÌÖÒÐ ÈÖ Æ ¾½ ØÒÓ ÑÖÚÒ ÞÖÐ ÖÑÞÙ ºÑºÓÑ ØÖØ Áų ÑÖÒÝ Ê ÔÓÒ ËÖÚ ÔÖÓÚ ÖйØÑ ÒØÖÙ ÓÒ ØØÓÒ ÊÌÁµ ÖÚ ØÖÓÙ Ø ÁÒØÖÒØ

More information

Diskussionspapiere Discussion Papers

Diskussionspapiere Discussion Papers Diskussionspapiere Discussion Papers Discussion Paper No. 231 Erosion of Monopoly Power due to the Emergence of Linux by Jürgen Bitzer Berlin, November 2000 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,

More information

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14 ÆÁÅÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ëľ¼¼½ ÅÇÌÇÊÄ ÅÇÄ ËÑÓ ÚÒÐÓÙ Ò Ú ÂºÆº ÄÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ Ó ËÒ ÌÒÓÐÓÝ Ò ÅÒ ÜØÓÒ ÊÓ ÄÓÒÓÒ ËÏ ¾Ì Íú ¹ÑкÐÑÖººÙ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛººººÙ»ÓÒØÖÓлÑÓØÓÖÝÐ ËÙÑÑÖÝ Ì Ø Ó Ò ÒÑØÓÖ ØÓ ÒÖØ

More information

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Fertig,

More information

ÈÊÇ Ê ËË ÁÆ ÌÇÅÁ ÇÊ ÅÁ ÊÇË ÇÈ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ø ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Öº Ö Öº Ò Øº Ö ÒÞ Âº Ð Ù ÙÖ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì Ò ØÓ Ö Ø Ò Ë Ú Ö Ò ÓÖ

More information

WITH JOINT MANUFACTURING AND REMANUFACTURING

WITH JOINT MANUFACTURING AND REMANUFACTURING AN NPV AND AC ANALYSIS OF A STOCHASTIC INVENTORY SYSTEM WITH JOINT MANUFACTURING AND REMANUFACTURING ERWIN VAN DER LAAN ERIM REPORT SERIES RESEARCH IN MANAGEMENT ERIM Report Series reference number ERS-2000-38-LIS

More information

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion ÅÄ ÙÖÖ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÙØÙÖ ÐÐ Ò ÓÖ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ØÝ ËØ ÒÓ Ö È ÖÓ Ö Ø ÖÒ Ð Ò ËØ ÒÓ È Ö Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð ØØÖÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÈÓÐ Ø Ò Ó Å Ð ÒÓ È ÞÞ Ä ÓÒ Ö Ó Î Ò ¾ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Á¹¾¼½ Ö» Ö Ø ÖÒ»Ô Ö Ó Ð ØºÔÓÐ Ñ º Ø

More information

ÄÖÒÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ Ù Ò ÖйØÑ ØÖÒ Ö ËØÙ«Ö Ïº Ö Äº ÖÑ ÓÒ ÖØ Ð ÁÒØÐÐÒ ÄÓÖØÓÖÝ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾½ ØÖØ ÇÙÖ ÓÐ ØÓ ÚÐÓÔ Ú ÙÐ ÑÓÒØÓÖÒ Ý ØÑ ØØ Ô ÚÐÝ Ó ÖÚ ÑÓÚÒ ÓØ Ò Ø Ò ÐÖÒ ÔØØÖÒ Ó ØÚØÝ ÖÓÑ ØÓ Ó ÖÚØÓÒ

More information

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s]

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s] ÐÙÓÒ ÔÖÓÔ ØÓÖ ÖÓÑ Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ ÐÓÖ Ò ÓÒÖ Ý Á È È ÒÒ ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ Ò Ø Ñ Ö ÁÁÁ Á È È ÒÒ ËØ Ø Ù Ù Ø ¾ ¾¼¼ ÈÐ Ò Ó Ø Ð ½º Ö Ö Ú Û Ö Ú ØÓÒ ÖÓÑ Ô Ò Ó Ñ ¾º Ï Ý ÓÒ Ö Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ º ËÍ ¾µ Å Ø ÓÖÝ Ò

More information

¾Á ÁÒØ Ö Þ ÓÒ Ï Ö ÓÙ Ò Å Ò Ò ÓÖ ÒØ Ø ÖÓ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò ÒÞ ØÓ Ð ÅÍÊËÌ Ö Þ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ì Þ Ò Ø Ö È ÓÐÓ ÓÚ Ñ ØØ Ø Á ÒÒ ËØ ÒÓ ÄÓ ÄÙ È ÐÓÔÓÐ Å ÖÓ È Ø ÐÐ Ð Ù Ó Ë

More information

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê Æº ÓÖ Ú Íº Ê Ñ ÒÒ ÁÆÌ ÊË ÌÁÇÆ Æ ÁÆ Á Æ ÁËÌ Æ Ë ÌÏ Æ È Ê ÇÄÁ ËÍ ÊÇÍÈË Ç Ê Í ÌÁÎ ÊÇÍÈ ý ý ý ¼ ¾¼½ º ØÖ Øº Ä Ø Ö ÙØ Ú Ð Ö ÖÓÙÔ Ò Ð Ø È É Ô Ö Ó Ô Ö ÓÐ Ù ÖÓÙÔ º Ï ÓÒ Ö Ö ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò ÒØ Ø Ò Ò

More information

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 A Practical Guide to Swap Curve Construction by Uri Ron Bank of Canada Banque du Canada ISSN 1192-5434 Printed in Canada on recycled paper Bank of Canada

More information

ËÑÔйËÞ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÙ ØÖ ËÙÖÚÚÐ Ø Í Ò ÏØ ÄÓ¹ÖÒ ËØØ Ø ÊÓÒÐ º ÒÒÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò ÅÐ ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ï ÓÒ ÒßÅ ÓÒ ½ ƺ ÏÐÒÙØ ËØÖØ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ÍºËºº ÑÐ ÖÓÒÐÓ ØØºÛ ºÙ Ò ÅРʺ ÃÓ ÓÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ

More information

ÆÓÚº ¾¼¼ ÎÓк½ ÆÓº ÔÔºß Âº ÓÑÔÙغ ˺ ² ÌÒÓк ½ ÊйØÑ ÊÝ ØÒ ÊÒÖÒ Ó ÎÓÐÙÑ ÐÔÔÒ Ò ÅÐ Î ÙÐÞØÓÒ ÀÆ Ï µ ÀÍ Ï µ Ç ÀÙÂÙÒ µ Ò ÈÆ ÉÙÒËÒ µ Ì ËØØ ÃÝ Ä Ç ² Ò ÍÒÚÖ ØÝ ÀÒÞÓÙ ½¼¼¾ Ⱥʺ Ò ØÖØ ¹ÑÐ ÒÛ ÙÛ Ó ÔÒºÞÙºÙºÒ ÊÚ ÂÙÒ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

sanskritdocuments.org

sanskritdocuments.org .. Dasabodh by Samartha Ramadas Swami Chapter 7.. ÑÌ Ö Ñ Ó ØÚ : Ç Ðì Ñ Ô Ð : Ñ Ð Ö Ú Ú Ø Ô Ú º Ñ ÒÒ Ý â º»ÒÝ Ò Ø º ÈÖ Ô ½ Ö Ô Ò Ì º Ú Ô Ò ÔÖÑ Ì º Ð Ñ Ô Ò ÑÌ º Ý Ð ¾ Øß Ñ Ñ Ø º ØÝ Ô Ò ËÝ Ú º Ø Ú Ð Ú º Ô»

More information

ÇÆ ËÅÁÄÁÆÊ ÄÃ Æ ËÀÇÄË ÈÊÌÁÄ ÁÊÆÌÁÄ ÉÍÌÁÇÆ ÇÊ ÎÄÍÁÆ ÅÊÁÆ ÇÈÌÁÇÆ˺ ÈÊÌ Á ÎÁËÇËÁÌ ËÇÄÍÌÁÇÆË Æ ÏÄĹÈÇËÆËË Ê º ÆÌÀ ÃÆÆÌÀ Àº ÃÊÄËÆ Æ ÃÊÁËÌÁÆ ÊÁÃÎÅ ØÖغ Í Ò Ø ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÒÔÐ Ò ÓÔØÑÐ ØÓÔÔÒ ØÓÖÝ Û ÖÚ ÑÐÒÖ Ð

More information

ËØØ Ø Ó ÆØÙÖÐ ÁÑ Ò ÅÓÐ Ý ÂÒÒ ÀÙÒ ËºÅº ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ˺ź ÍÒÚÖ ØÝ ÓÁÓÛ ½ ˺ź ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½¾ ˺º ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ Ì ËÙÑØØ Ò ÔÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ Ò Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ Ø ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ

More information

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009 Ù ÓÖÓÒ Ò ØÖ Ò Û ÔÖÓ Ô Ø Ú Ñ Ø Ö Ð ÓÖ ÙÐØÖ ÓÐ Ò ÙØÖÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ùº ËÓ ÓÐ Ú 1,a, Ì º Ä Ù Ö 2 Ùº ÓÖ ÓÚ 3 ź ÙÑ 4 ƺ Ù Ö Ò 1 ĺ ÐØÐ 2,8 º À ÑÔ Ð 2 Ϻ À Ð 1 º ÃÒ Ø 4,5 ź à ÙÒ 6 º κ ÃÖ ØÞ 2 ̺ Ä Ò 1 ź Å Ø

More information

6.8 6.7. Log-intensity 6.6 6.5 6.4 6.6 6.5. Log-intensity 6.4 6.3

6.8 6.7. Log-intensity 6.6 6.5 6.4 6.6 6.5. Log-intensity 6.4 6.3 ËØÓ Ø ÓÑØÖÝ ÅÓÐ ÓÖ ÙÒØÓÒÐ ÅÒØ Ê ÓÒÒ ÁÑ º ÆÐ ÎÚÖ ÀÖØÚ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÖÙ ÊÚ ÚÖ ÓÒ ÅÖ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒ ÙÒØÓÒÐ ÑÒØ Ö ÓÒÒ ÑÒ ÔØÐ ØÚØÓÒ ÔØØÖÒ Ö Óѹ ÑÓÒÐÝ ØÑØ Ù Ò ÒÓÒ¹ÔÖÑØÖ ÑÓÓØÒ ÔÔÖÓº ËÒ ÒØ Ô ÓÖ ÐÙ ØÖ Ò Ø ÑÓÓØ Ñ Ö Ù

More information

ØÙÖÐ ÚÖ Ù ÒÒÐ ÔÖÒ Ó Ò ÙÖÒ ½ ÈÖÓ ÓÖ Öº ÈÙÐ ÑÖØ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ËÛ ÖÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÙÖ Àß¼¾ ĐÙÖ ËÛØÞÖÐÒ ÑÐ ÑÖØ ÑغØÞº ØØÔ»»ÛÛÛºÑغØÞº»ÑÖØ Øк ½½ ¾ ½ ½½ ¾ ½¾ ½ ÈÔÖ ÔÖ ÒØ Ø Ø ÓÒÖÒ ÓÒ Ê ÅÒÑÒØ Ó ÁÒ ÙÖÒ ÖÑ ÒÒÐ

More information

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ¼ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÈÙÐ ÈÖÓÔØÓÒ Ò ÆÓÒÐÒÖ ÇÔØÐ Ö ÍÛ ÒÐÓÛ ÝÒ ÑÖÒ ÅÖØÒ Ã ØÒ ½ ÙÑØØ Ø ÅÝ ¾¼¼ ½ ¹ÅÐ ÒÐÓÛÛ ¹ÖÐÒº ÑÖÒÛ ¹ÖÐÒº ØÒÛ ¹ÖÐÒº ÆÓº ¾ ÖÐÒ ¾¼¼ ÏÁË

More information

ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ Ìʹ¼¾¹¼¾ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÓÙÔ ÀÖÚÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÑÖ Å Ù ØØ ÓÙÒ Ò ÁÑÔÖÓÚÑÒØ ÓÖ ËÒØÙÖ ËÑ ÅÐ ÅØÞÒÑÖ Ò ÖÒ ÈÖÖ ØÖØ Ì ÔÔÖ ÒÐÝÞ Ò ÑÔÖÓÚ Ø ÖÒØÐÝ ÔÖÓÔÓ Ò Ò ÐÐ ÒØÙÖ ¾ µ ÒÛ ÔÔÖÓ

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ ÏÁ Ê ËÇÊ ¾¼¼½ Ù ÙÖ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½»½½ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ º ËÛÒØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÖÐ ÖÙ ÇÙØÐÒ ½º ÈÖÓÐÑ ¾º ÅÓÐ º ËÓÐÙØÓÒ ÅØÓ º ÁÑÔÐÑÒØØÓÒÖÝ Á Ù º ÓÒÐÙ ÓÒ ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ

More information

ËÓ Ö Ø ¹ Ë Ð Ð ÅÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ ËÝ Ø Ñ ÇÒ Ô ÙØ ÓÖ Å Ð ÓÐÐ Ò ÅÐ Ò Æ ØÓÚ Ò Ê ÑÓ À Ù Ð Ø Ñ ÑÒ Ö Ñ º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÂÓ Ò ËØĐ ÖÒ Ö Ò ÂÓ Ñ ÓÑ Ø Ü Ñ Ò ØÓÖ Ä ÒÒ ÖØ Ä Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ Ä ÅĐ Ð Ö

More information

ÝÒÑ ØÖÙØÓÒ ÅÓÐ ÓÖ ÓÑØ ÄÓ Ø ÃÚÒ Êº Ù ÖÙØ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ² ÈÙÐ ÈÓÐÝ ÆÚÐ ÈÓ ØÖÙØ ËÓÓÐ ÅÓÒØÖÝ ËØØÑÒØ Ó ÓÔ Ò ÔÙÖÔÓ ÄÓ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÔÓÙ ÛÖÖ ØÖØÓÒÐÐÝ ÖÐ ÓÒ ÐÖ ÐÒ¹ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ÛØ ØÖÙ ÓÑÔÐ Ò ÑÓ Ø Ó Ø ØÖÙØÓÒº ÆÛ ÛÖ ØÒ

More information

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007 Å Ò Ñ Ð Ï Ð Ò ÓÒ Ø Ä ØØ Ë ÑÓÒ ØØ Ö ÐÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ËÝÖ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍË º ËÝÖ Ù Æ ½ ¾ ¹½½ ¼ Ö Ò Ó Ë ÒÒ ÒÓ arxiv:0705.1664v1 [hep-lat] 11 May 007 ÊÆ Ì ÓÖÝ Ú ÓÒ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ

More information

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0.

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0. Í Ò ËÑÓÓØÒ ØÓ ÊÓÒ ØÖÙØ Ø ÀÓÐÓÒ ÌÑÔÖØÙÖ Ò ÄÔÐÒ Ä ÀÓÐÑ ØÖĐÓÑ ÈÒÙ ÖĐ ØĐÓ ÒÈØÖ ÃÓ ØÒÒ ÊÓÐ ÆÚÒÐÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ÂÒ Ï ØÖĐÓÑ Ò ØØ ÃÓÖÓÐ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÐÓÝ Ò ËÝ ØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ËÑÐÐ

More information

Ò¹ÒÛØ ÖØÖ Ø Ó ÌÒ ÚÐÒ ÈÓØÓÓ Å Åº ÀÝØ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ǹÀÝÙÒ ÃÛÓÒ ÈÒ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ÈÙÐ ËÓØÖÐ ÅÑÖ Á ÂÓ º ÑÔÐÐ ÐÐÓÛ Á º º ËÐ ÐÐÓÛ Á Ò ÅÐÚÒ º Ì ÐÐÓÛ Á ØÖغ Ì ÖÕÙÒÝ¹Ö ÔÓÒ ÖØÖ Ø Ó ÚÐÒ ÔÓØÓÓ È µ ÛØ ØÒ ÑÙÐØÔÐØÓÒ ÐÝÖ Ö

More information

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model

Working Paper Determinants of Inter-Trade Durations and Hazard Rates Using Proportional Hazard ARMA Model econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Gerhard,

More information

Ø Ð Ö Ø ÙÖ Ð ËÙÖÚ Ý ÊÓ Ö ÂÓ Ò ÓÒ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ĐÓØ ÓÖ Ñ Ö ½ ½ ¼ ØÖ Ø ÙÖ Ò Ø Ô Ø Ý Ö Ø Ô Ø Ó ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ ÙÒ Ö ÓÒ Ö Ô Ò Ö ÚÓÐÙ¹ Ø ÓÒ ÖÝ Ò º Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ê Ù ÁÒ

More information

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi Working Paper 2002-13 July 2002 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2002-13 July 2002 Winter

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö ÓÙÑ ÒØ Ð Ø ÓÒ Û Ø Ë Ð ¹ÇÖ Ò Þ Ò Å Ô Ø Ö Å Ö Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÓ ØÛ Ö Ø Ò Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò Ê Ð»½ ß½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ØØÔ»»ÛÛÛº ºØÙÛ Òº º Ø» Ø Ö Ì Ð ¹ÓÖ Ò Þ Ò Ñ Ô Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö ÙÒ ÙÔ ÖÚ Ò ÙÖ Ð Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ø Ò ÐÝ

More information