Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3

Size: px
Start display at page:

Download "Local Domain. Other. Autonomous Domains. Local Host (DUT) ISP. Remote Host. Co Located Co Networked Bottleneck. Hosts. Network Elements M2 M3"

Transcription

1 ÏØ ÈØ ÅÝ ÓÑ ÙØÓÑØ ÓÖ ÆØÛÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÖØ ºÙÔÒÒºÙ ËØ ÒÖ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÒÖÐйРºÓÑ ÖÐ º ÙÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ÙÒØÖ ºÙÔÒÒºÙ ÈØÖ Âº ÅÒÒ ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÑÔÐйРºÓÑ ØÖØ Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓÒØÓÖÒ Ò ÒØÖØÚ ¹ Ú Ù Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÒØÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ Ò ÓÖÖ ØÓ ÛØÖ Ø ÜÙØÓÒ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø Ô ØÓÒº Ø Ö Ø ÐÒ Ø ÔÔÖ ØØ ÑÓÒØÓÖ ÓÙÐ ÑÔÐÝ ÓÐÐÓÛ Ø ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ØÖ Ó Ø Ú Ò Ø Ò Ø Ø Ô ØÓÒº ÀÓÛÚÖ Ø ÑÓÒØÓÖ Ð ØÓ Ó ÖÚ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÓÒÐÝ ÖÓÑ ÚÒØ ÔÓÒØ Ü¹ ØÖÒÐ ØÓ Ø Ú ØÝÔÐÐÝ Ø Ø ÔÖÓÐÑ ÓÑ ÙÖÔÖ ÒÐÝ ÆÙÐغ Ì Ù ÚÒØ ÑÝ Ù«Ö Ò ÚÒ ÐÓ Ø ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ø ¹ Ú Ò Û ÚÒ ÓÖ ÓÖÖØÐÝ ÖÙÒÒÒ Ú Ø ØÖ Ó ÖÚ Ø Ø ÑÓÒØÓÖ ÓÙÐ ÒÓÒ ØÒØ ÛØ Ø Ô ØÓÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÖÑÙÐØ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÜØÖÒÐ ÑÓÒØÓÖ¹ Ò ÐÒÙ ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓÐѺ ÚÒ Ô ØÓÒ ØØ ÔØ ÖØÒ ÐÒÙ Ó ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÕÙÒ Û Ò ÒÓØÖ ÐÒÙ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÕÙÒ Ó ÖÚÐ ÜØÖÒÐÐݺ Ï Ð Ó Ú Ò ÐÓÖØÑ ØÓ ÑÑÖ Ô Ó ØÖÒ Ò Ø ÖÚ ÐÒÙº ÁØ ØÙÖÒ ÓÙØ ØØ ÛØÓÙØ ÒÝ ÙÑÔØÓÒ ÓÒ Ø Ô ¹ ØÓÒ Ø ÐÓÖØÑ ÑÝ Ø ÙÒÓÙÒ ØÑ Ò Ôº ÌÓ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Û Ò Ö Ó ÔÖÓÔÖØ Ó Ú Ô ØÓÒ ÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ ØØ Ò ÜÔÐÓØ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÆÒØ ÐÒÙ ÖÓÒÞÖ Ø Ø ÑÓÒØÓÖº Ï ÖØÖÞ Ø ÔÖÓÔÖØ Ò ÔÖÓÚ ÓÑÔÐÜØÝ ÓÙÒ ÓÖ ÑÓÒØÓÖÒ Ò º ÌÓ ÐÐÙ ØÖØ ÓÙÖ ÑØÓÓÐÓÝ Û Ö ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÌÖÒ Ñ ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ìȵ Ò ÒØÝ ØÙÖ Ó Ø ÔÖÓØÓÓÐ ØØ Ñ ØÐÐÒÒ ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÆÒØÐݺ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÓÑÔÙØÖ ÒØÛÓÖÒ ÔÖÓØÓÓÐ Ú ÐÛÝ Ò ÔÔÐÒ ÒØ ÓÖ ÔÔÐØÓÒ Ó ÙØÓÑØ ØÓÖݺ ÆÓØ ÓÒÐÝ Ö ÔÖÓØÓÓÐ ÓÑÑÓÒÐÝ Ô Òع ØØ ÙØÓÑØ ÑÙ Ó Ø ÙÖÖÒØ ØÒÓÐÓÝ Ó ÑÔÐÑÒØÒ Ò ÚÖ¹ ÝÒ ÔÖÓØÓÓÐ ÖÐ ÓÒ ÔÔÐØÓÒ Ó ÙØÓÑØ ØÓÖݺ ÜÑÔÐ ÒÐÙ ËÔÒ»ÈÖÓÑÐ ÎÖ ÓØ ØÖÐ ½ غ Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓÒØÓÖÒ Ø ÜÙØÓÒ Ó Òع ÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ º ËÙÔÔÓ ÚÒ Ô Ó ÓÑÔÙØÖ ÕÙÔ¹ ÑÒØ ÐÑ ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÖØÒ ÒØÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ ØÖÓÙ ÓÒ Ó Ø ÓÑÑÙÒØÓÒ ÒØÖ º Ï ØÓ ÒØÖÓÙ Ô Ú ÑÓÒØÓÖ ÓÙØ Ø ÒØÖ ØØ Ò ÛØ ÐÐ Ø Ø ØÖÚÐÒ ØÓ Ò ÖÓÑ Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø Ò ØÑ ÓÖ ÓÑ ÔÖÓÔÖØ º ËÙ ÑÓÒØÓÖ ÓÙÐ Ú ÑÔÓÖ¹ ØÒØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓÔÖ ÖÙÒÒÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÓк ÅÓÒØÓÖÒ ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ÓØ ØÓ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ØÓ Ø ÚÖ ØÓÒ Ó ÒØÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ º Ô Ú ÑÓÒØÓÖ ÛÓÙÐ ÒØÐÐÝ ÑÑ Ø ØÓÒ ØØ Ø Ú ÜÔØ ØÓ Ø Ò Ö ÔÓÒ ØÓ Ø ÒÔÙØ ØØ Ø ÖÚ ÜÔØ Ø ÛÓÙÐ ÒÓØ ØÙÐÐÝ ÔÙØ ÒÝ ÓÙØÔÙØ ÓÒ Ø ÛÖº ÊØÖ Ø ÛÓÙÐ Ô ÙÔ Ø ÓÙØÔÙØ ÒÖØ Ý Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø Ò ÓÑÔÖ Ø ÓÙØÔÙØ ØØ Ø ÓÑÔÙØ Ò Ø Ø ÓÙØÔÙØ Ø Ò«ÖÓÑ Ø ÛÖº ÁÒ Ø ÖÓÐ Ô Ú ÑÓÒØÓÖ ÐÒÙ ÖÓÒÞÖ ÛÖ Ø ÐÒÙ ØØ Ø ÙÒÖ ØÒ Ø ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÚÓÖ Ó ÚÒ ÒØÛÓÖÒ ÔÖÓØÓÓк È Ú ÑÓÒØÓÖ Ò Ó ÖÚ ÑÒÝ Ù ÙÐ ÔÖÓÔÖØ Ó Öй ÛÓÖÐ ÔÖÓØÓÓÐ º Ï Ú ÜÑÔÐ Ó Ù ÔÖÓÔÖØ ÓÖ Ø ÁÒØÖÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÌÈ Ò ËØÓÒ º ËÙ ÔÐØÝ Ò ÔÐÝ Ù ÙÐ ÖÓÐ Ò Ø ØÒ ÒÛ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò Ð Ó Ò ÙÖÒ Ò Ø ÒØÛÓÖ ÒØÖÙ ÓÒ Ò ÓØÖ ÙÖØÝ ÚÓÐØÓÒ º ËÚÖÐ ÓÑÔÐØÓÒ ÑÔÖ ÓÙÖ ÐØÝ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ Ô ¹ Ú ÑÓÒØÓÖ ÙÖØÐÝ Ò ÆÒØÐÝ Ò Ø ÖÐ ÛÓÖк Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÓÑÔÐØÓÒ Ø ÐØÝ Ó Ó ÖÚ¹ ØÓÒ Ó ØÖÆ Ý Ø ÑÓÒØÓÖº ÁÒ ÒÖÐ ÓÙÖ ÑÓÒØÓÖ ÒÓØ ÐÓØ ÜØÐÝ Ø Ø Ú Ò Ø Ò ØØ Ø Ó ÒÓØ ÝÒÖÓÒÓÙ ÐÝ Ó ÖÚ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ØÓÒ Ó Ø ÙØÓÑØÓÒ Ò Ø Úº ÌÖÓÖ Ø ÑÓÒØÓÖ ÑØ Ð ØÓ Ó ÖÚ ÖØÒ ÔØ ØØ Ø Ú ÓÖ ÑØ ÖØÒ ÔØ ØØ Ø Ú Ð ØÓ º Ð Ó ¹ Ù Ó Ù«Ö Ø Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÓÖØ Ó Ø Ú Ø ÑÓÒØÓÖ ÑØ Ó ÖÚ ÕÙÒ Ó ÚÒØ Ò ¹ ÖÒØ ÓÖÖ ØÒ Ø Úº ÒÓØÖ ÓÑÔÐØÓÒ ØØ Ó ÙÒÖ¹ Ô ØÓÒ Ó ÔÖÓØÓÓÐ º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÌÈ Ô ØÓÒ ÐÐÓÛ ÖØÒ ÐÛÝ ØÓÓÛ ÓØÒ ÖÚÖ ÑÙ Ø ÒÖØ Ò ÒÓÛÐÑÒØ ØÓ Ø Ôغ Ù Ó Ø ÓÑÔÐØÓÒ Ø ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÐÒÙ ØØ Ø ÑÓÒØÓÖ ÑÙ Ø ÖÓÒÞ ÓÙÐ Ò ÒØÐÝ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø ÐÒÙ ØØ ÚÒ Ú ÔÖÓ ÓÖ ÐÑ ØÓ ÔÖÓ¹ º ½

2 ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ý ØÑØ ÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ô Ú ÑÓÒØÓÖÒ ÐÒÙ ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓÐÑ ÛÐ ÒÓÖ¹ ÔÓÖØÒ Ø ÖйÛÓÖÐ ÓÑÔÐØÓÒ ØÓ Ø ÜØÒØ ÔÓ ¹ к ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÐÓÖØÑ Û ÔÖ ÒØ Ö ÙØÐ ÓÖ ÓÒ¹ÐÒ ÑÓÒØÓÖÒ Ó ÔÖÓØÓÓÐ ÜÙØÓÒ ØØ Û ÓÒÓØ ÓÐÐØ ØÖ Ò ÒÐÝÞ ØÑ ÔÖØÐݺ ÌÙ Ô Ó ÑÓÒØÓÖÒ Ð Ó Ò ÑÔÓÖØÒØ ÓÒÖÒº ÅÓ Ø ÔÖÓÖ ÛÓÖ Ò ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖÒ ØÖ ÔÖÓÖÑ Ó«¹ÐÒ ÑÓÒØÓÖÒ ½½ ÓÖ Ð ÛØ ÖйÛÓÖÐ ÔÖÓÐÑ Ò Ó ÛÝ ½¾ º Ï ÐÚ Ò ÙØÓÑعØÓÖØ ÔÔÖÓ ÐÔ Ù Ú ÖÓ¹ Ù Ø ÐÓÖØÑ Ò Ð Ó ÐØ Ù ÙÒÖ ØÒ Ø Ò Ó ÔÖÓÔ¹ ÖØ ØØ Û Ò ÓÖ ÒÒÓØ ÑÓÒØÓÖ ÆÒØÐݺ ÁÒ Ø ÒÖÐ Û ÓÙÐ ÔÖÓÖÑ ÓÒ¹ÐÒ ÑÓÒØÓÖÒ Ù Ò Ò ÜÔÒ Ú ÖÙعÓÖ Ö ÐÓÖØÑ Û ÒØÐÐÝ Ò ÒÆÒØ ÔÖ Ö ÓÖ Ø ÖÐ ÛÓÖÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÐÒÙº ÁÒ ÓÑ ØÖ ÒÓØ ÚÒ ÒÝ ÔÖÓÖ ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÓÒ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ô Ø ÔÖÓ ÑÝ Øº ÀÓÛÚÖ ÓÖ ÑÒÝ Ò Ó ÔÖÓÔÖØ ØØ Û ÑÝ Û ØÓ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÖØ ØÖ ÐÒÙ ÖÓÒÞÖ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ð Ó Ú Ý ØÑØ ÜÔÐÓÖØÓÒ Ó Ø Ô Ó ÔÖÓÔÖØ ØØ ÐØ Ù ÓÒ ØÖÙØ ÆÒØ ÑÓÒØÓÖ º Ï ÖÛ Ò ÒÐÓÝ ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ ÓÒ ÓÒ ØÖÙØÒ ÔÖ Ö ÓÖ Ø ÝÒØÜ Ó ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ º ÁÒ ÒÖÐ ÔÖØÙÐÖ ÝÒØÜ ÓÙÐ ÓÒØÜØ¹Ö ÖÑÑÖº ÀÓÛ¹ ÚÖ ÔÖ Ö ÓÖ ÒÖÐ ÓÒØÜØ¹Ö ÖÑÑÖ Ö ÜÔÒ¹ Ú ØÝ ÑÝ Ø Ç Ò µ ØÑ Ò Ø Þ Ó Ø ÒÔÙغ ÌÙ ÑÓ Ø ÖÐ ÝÒØÜ Ô ØÓÒ ÖÕÙÖ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÖÑÑÖ Ù Ø ÐÒÙ ÓÙÐ ÄÄ µ ÄÄÊ ½µ غ ÓÖ ÖÑÑÖ ØØ ÓÝ Ù Ö ØÖØÓÒ Ø ÔÖ Ö Ò ÓÒ ØÖÙغ Ï Ú Ò Ò Òй ÓÓÙ ÖÒ Ó ÐÒÙ ÓÖ ÑÓÒØÓÖÒº Á Ø ÐÒÙ Ó Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÓÝ ÖØÒ ÔÖÓÔÖØ ÆÒØ ÑÓÒØÓÖ¹ Ò ÔÖÓÖÑ Ò Öغ Ì ÐÒÙ ÖØÖ ¹ Ø ÓÙÐ Ù ÙÖÒ Ø Ô ØÓÒ ÔÖÓ ØÓ ÐØ ÔÖÓÔÖØ ØØ Ò ÐÝ ÑÓÒØÓÖ Ø ÖÙÒ¹ØÑ ÓÖ ÚÒ ÙÖÒ Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ò Ô Ø ÒÖ ÔÐÐÝ ÓÒÖÒ ØØ ÔÖÓØÓÓÐ ÑÒÐ ØÓ ÆÒØ ÑÓÒØÓÖ¹ Ò ÑØ Ø ÛØ ÖØÐ ÙÖØÝ ÔÖÓØÓÓÐ º Ì ÓÒØÖÙØÓÒ Ó ÓÙÖ ÛÓÖ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ Ï Ò ÙØÓÑØ ÙØÐ ÓÖ ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖÒ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÖйÛÓÖÐ ÓÑÔÐØÓÒ Ù Ù«ÖÒ Ò ÔØ ÐÓ º Ï Ð Ý ÔÖÓÔÖØ Ó ÒØÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ ØØ ÐØ Ù ÓÒ ØÖÙØ ÆÒØ ÑÓÒØÓÖ Ò Ð Ó ÔÓÒØ ÓÙØ Ò Û ÑÓÒØÓÖÒ ÛÓÙÐ Ò ÖÐÝ Ò ÒØÖØÐ ÔÖÓÐѺ ÓÖ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÖйÛÓÖÐ ÔÖÓØÓÓÐ ÌÈ Û ÒØÝ ÔÖÓÔÖØ ØØ Ò ÆÒØÐÝ ÑÓÒØÓÖ ÓÒ Ø ØÓÖÝ ØØ Û ÚÐÓÔº Ì Ö Ø Ó Ø ÔÔÖ ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ Ò ËØÓÒ ¾ Û Ú ÖÔØÓÒ Ó Ø Ò Ó Ñ ÑØ ØØ Ò Ü¹ ÔØ ØÛÒ ØÖ ÓÐÐØ Ý ÑÓÒØÓÖ Ò Ø ØÖ ØÙÐÐÝ Ò Ý Ú ÙÒÖ Ø Øº ÁÒ ËØÓÒ Û Ö¹ ØÖÞ Ø «ÖÒ ÓÖÑÐÐÝ Ò Ò ËØÓÒ Û Ú ÖÙعÓÖ ÔÔÖÓ ØÓ Ò ÛØÖ ÚÒ ØÖ ÓÐÐØ Ø ÑÓÒØÓÖ ÓÙÐ Ú Ö ÙÐØ ÖÓÑ ÓÖÖØ ÜÙØÓÒº Ï ÔÖÓ Ò ËØÓÒ ØÓ Ú ÔÐ ÔÖÓÔÖ¹ Ø Ó Ô ØÓÒ ØØ ÛÒ Ø ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓÒ¹ ØÖÙØ ÑÓÖ ÆÒØ ÓÒ¹ÐÒ ÔÖÓÔÖØÝ ÑÓÒØÓÖ º ÁÒ ËØÓÒ Û ÓÛ ÓÛ ÓÙÖ ØÒÕÙ ÓÙÐ ÔÔÐ ØÓ ÑÓÒØÓÖ¹ Ò ÖÐ ÔÖÓÔÖØ Ó ÌȺ ÒÐÐÝ Ò ËØÓÒ Û Ù ÓÒÒØÓÒ ØÓ ÖÐØ ÛÓÖ Ò ÓÒÐÙº ¾ ÐØÝ ÒÆØÛÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÁÒ Ø ÓÒØÜØ Ó ÑÓÒØÓÖÒ Ø ØÖÑ ÐØÝ ÖÖ ØÓ Ø ÐÓ Ò ÛØ Û Ø ÕÙÒ Ó ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÚÒØ Ò Ý Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø ÑØ Ø ÕÙÒ Ó ÚÒØ Ó ÖÚ Ý Ø ÑÓÒØÓÖº Ì ÜØÒØ Ó Ò ÐØÝ ØÖ¹ ÑÒ Ý Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ø ÔÐÑÒØ Ò Ø ÒØÛÓÖº ÔÖØ ÐØÝ ÑÓÒØÓÖ ÓÒ ØØ Ü¹ ØÐÝ Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ó Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø Ò ÓØÒ Ý Ò ØÖÙÑÒØÒ Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ø ÓÒ Ø Ú Ø Ðº ËÙ ÑÓÒØÓÖ ÔØ Å½ Ò ÙÖ ½º ËÙ Ó¹ÐÓØ ÑÓÒØÓÖ Ó ÖÚ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ØÓÒ Ó Ø Ú ÝÒÖÓÒÓÙ ÐÝ ÛØ Ø ÚØ ÒÓÙÒØÖ ÒÓ ÐØÝ ÔÖÓÐÑ º ËÙ ÑÓÒØÓÖ Ö Ö ØÓ ÔÐÓÝ Ù Ó Ø Ò ØÓ ÔÙØ ÒÛ ÓØÛÖ ÓÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ý ØѺ Ò ÐØÖÒØÚ ØÓ ÔÐ Ø ÑÓÒØÓÖ ÓÑÛÖ Ò Ø ÒØÛÓÖ Ò Ó ÖÚ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ØÝ Ô ÖÓ Ø ÒØÛÓÖ ÐÒ º ÏÐ ØÖ Ö ÑÒÝ ÔÓ Ð ÔÓÒØ Ø Û ÑÓÒØÓÖ ÓÙÐ ÔÐ ÙÖ ½µ Ó¹ ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ Ò ÓØØÐÒ ÑÓÒØÓÖ Ö ÔÖØÙÐÖÐÝ Ù ÙÐ ØÝ Ö Ð ØÓ Ó ÖÚ ÐÐ ØÖÆ ØÛÒ Ø Ú Ò Ø ÖÑÓØ Ó Øº Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ Ø ÓÙØ Ø Ú ÓÒ Ø ÔÝ Ð ÒØÛÓÖ ØÓ Û Ø Òع ÛÓÖ ÒØÖ Ö ÆÁµ ØØ ÛÖ ÓØØÐÒ ÑÓÒØÓÖ Ø ÓÙØ Ø ÆÁ Ó Ø ØÛÝ Ó ÐÓÐ Ö ÒØÛÓÖº Ç Ø ØÛÓ Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ Ò ÒÓÝ Ø¹ ØÖ ÐØÝ ØÖ ÒÓ ÒØÛÓÖ ÐÑÒØ ØÛÒ Ø Ò Ø Úº Ï Ú ÓÒÙØ ÒØÐ ÜÔÖÑÒØ ØÓ ØÖÑÒ Ø Ü¹ ØÒØ Ò ÒØÙÖ Ó Ò ÐØ ÓÖ Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ º ÇÙÖ ÜÔÖÑÒØ ÓÒ Ø Ó ØÒ È ¼¼ ÅÀÞ ÈÒ¹ ØÙÑ ÁÁµ ÖÙÒÒÒ ÄÒÙÜ Ò Ù Ò Ø ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÒÔÙØ ØÓ ÒÓØÖ ÑÐÖ ÄÒÙÜ È ÓÚÖ ½¼¼ ÅÔ ØÖÒغ Ì ÑÓÒØÓÖ ÔØ ØÖÆ Ó«Ò ØÖÒØ Ù ØØ Û ÒØÖÓ¹ Ù ØÛÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ø Ó Ø ÒØÛÓÖº ÇÙÖ ÜÔÖÑÒØ ÓÛ ØØ ÛØ ÔÖÓÔÖ ÓÔÖØÒ Ý ØÑ Ò¹ ÒÖÒ Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ ÓÙÐ ÐÝ Ô ÙÔ ÛØ ÒØÖ¹ÔØ ÖÖÚÐ ØÑ Ó ÓÙØ ¾¼ ÑÖÓ ÓÒ Ùѹ Ò ÒÓ ÜÔÒ Ú ÓÑÔÙØØÓÒ ÔÖÓÖÑ ÔÖ Ôغ Ø Ø Ô Ø Ð ØÓ ÑÓÒØÓÖ ØÝÔÐ ÌÈ»ÁÈ ÔÖÓ¹ ØÓÓÐ ØÖÆ ÓÚÖ ½¼¼ ÅÔ ØÖÒØ ÛØÓÙØ Ø ÑÓÒØÓÖ ÖÓÔÔÒ ÒÝ ÔØ º ÅÓÖÓÚÖ Ø Ú Ù Ò ÓÒÐÝ ØÓ ÖÛÖ ØÓÔ È³ Ò Ò ØÖÒØ Ù ½ µ ÜØÖ ÖÛÖ ÙÔÔÓÖØ ÓÙÐ ÒÐ ÚÖ ÐÓ º ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Û Ò ÙÑ Ø Ü ØÒ Ó Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ ØØ Ó ÒÓØ ÖÓÔ ÔØ ÓÖ Ø Ò Ó Ó Ø Ò ÒØÛÓÖº Ì ÔÖÑÖÝ ÐØÝ ÐÐÒ Ö Ò ÐÒ ÛØ Ù«Ö¹ Ò ÓÒ Ø Ú Ø Ðº Á ÔÖÓØÓÓÐ Ë Ò ÖÙÒ Ý Ø Ú ØÒ Ø ÓÐ Ó Ø ÑÓÒØÓÖ Å ØÓ ØÖÑÒ Ë ÔÖÓÔÖÐÝ ÑÔÐÑÒغ ÀÓÛÚÖ Ø ÑÙ Ø ÓÒ Ý Ó ÖÚÒ ÚÓÖ ÓÒ Ø ÒØÛÓÖ Ò ØÖ Ö ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö ØÛÒ Ø Ú Ò Ø ÒØÛÓÖº Ì Ø¹ ÙØÓÒ ÔØ Ò ÙÖ ¾º Ì ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö ÑÝ ÓÚÖ¹ ÐÐ Ò Ù ÔØ ÐÓ ØÛÒ Ø Ú Ò Ø ÒØÛÓÖ ØÙ ÒØÖÓÙÒ Ò ÐØ ØÛÒ Ø ÚÒØ Ó ÖÚ Ø Ø Ú Ò Ø Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒ¹ ØÓÖ Åº ÆÓØ ØØ Ø ÓÚÖ¹ ÐÐ ÑÝ Ù Ý ÔØ ÖÓÑ ÓÑ ÓØÖ ÔÖÓØÓÓÐ ØØ Ø Ú Ò Ò Ø ÑÓÒØÓÖ ÑÝ ÒÚÖ ÚÒ ÐÓÓ Ø Ø ÔØ º ÇÙÖ ÜÔÖ¹ ÑÒØ ÓÛ ØØ ÙÒÖ ÚÝ ÒØÛÓÖ ÐÓ Ø Ò Ó Ò ÐØÝ Û ÕÙØ ÔÓ Ð ÓÖ ÒÔÙØ Ù«Ö º ÀÓÛÚÖ Ø ½ ÁÒ Ø Ò Ø ÒÓØ ÜØÐÝ Ó¹ÒØÛÓÖ Ò ÓÚ ÙØ Û ÙÑ Ø Ù ÖÔØ ÐÐ ØÖÆ ØÓ ÐÐ ÔÓÖØ º ØÖÙÐÝ Ó¹ ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ ÛÓÙÐ Ò ÔÐ ÖÛÖ ÙÔÔÓÖغ ¾

3 Local Host (DUT) Local Domain A G ISP Other Autonomous Domains Remote Host M1 M2 M3 M4 M5 M6 Co Located Co Networked Bottleneck Autonomous Domains Hosts Network Elements ÙÖ ½ ÅÓÒØÓÖ ÈÐÑÒØ ÅÓÒØÓÖ Å½ Ó¹ÐÓØ ÛØ Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø Í̵ Ø ÙÒ Ð ØÓ ÔÐÓÝ ÛØÓÙØ ÑÓÝÒ ÍÌ ÓØÛÖº ÅÓÒØÓÖ Å¾ Ó¹ÒØÛÓÖ Ò ÑÓÒØÓÖ Å Ø ÓØØÐÒ ÐÓØÓÒº ÅÓÒØÓÖ Å ÛÐÐ ÒÓØ Ó ÖÚ ØÖÆ Ô Ò ØÖÓÙ ÒØÛÓÖ ÐÑÒØ º Å ÐÓØ Ø Ò ÁÒØÖÒØ ÖÚ ÔÖÓÚÖ ÁËȵ Ò Å ÐÓØ Ò ÒÓØÖ ÖÚ ÔÖÓÚÖ³ ÒØÛÓÖº Ù Ø ÁÒØÖÒØ ÈÖÓØÓÓÐ ÑÝ ÖÓÔ ÙÔÐØ ÓÖ Ö¹ÓÖÖ ØÖÑ Å Ò Å Ò ÜÔÖÒ Ò ÒØ Ò ÐØ º Device Under Test (DUT) S Device Under Test (DUT) S d Input Buffer Output Buffer Input Buffer c Output Buffer NIC NIC a b c e ÙÖ ¾ Ù«Ö Ò Ø Í̺ Å ÑÝ Ó ÖÚ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ò «ÖÒØ ÓÖÖ ØÒ Ëº Ì ÓÒ ÙÖ ÓÛ ÓÒ ÔÓ Ð ÜÙØÓÒ ÕÙÒ Ø Ø Í̺ ÖÒÐ ÛÐÐ ÓÖÒÖÐÝ ØÖÓØØÐ Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ØÓ ÚÓ ÐÓ Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Ó Û ÛÐÐ ÙÑ Ò Ø ÔÔÖ ØØ ÓÙØÔÙØ Ö ÒÓØ ÐÓ Ø Ø Ú³ ÓÙØÔÙØ Ù«Öº ÖÓÑ ÒÔÙØ Ù«Ö ÐÓ Ø ÑÓÖ Ò ÐØÝØÛÒ Ø Ú Ò Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ Å Ö ÖÓÑ «ÖÒØ ÔÖÔØÓÒ Ó ÔØ ÖÖÚÐ Ò ÔØ Ù Ý Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ù«ÖÒº Ï Ö Ø ÔÒÓÑÒ Ò ÓÑ ØÐ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒº ÌÓ Ø Ù Ö Ý ÒÓØ ØØ Ø ÑÔÓ Ð ÓÖ Å ØÓ ØÐÐ Ò ÙÖ ¾ ÛØÖ ÓÙØÔÙØ Ó Ë Û ÖØ Ý Ø Ú ÓÖ ÓÖ ØÖ Ø Ú Ó ÖÚ ÓÖ ÓÖ ÚÒ ÛØÖ Û ÖÓÔÔ ÓÖ Ø Ö Ëº e M d M ÅÓÐ Ï ÙÑ ØØ Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø ØÖÑÒ Ø Ò ÖØÚ ÙØÓÑØÓÒ ÓÐÐÓÛÒ Ô ØÓÒ Ëº Ø ØÔ ØÖ Ø ÓÒ ÙÑ Ò ÒÔÙØ ÓÖ ÔÖÓÙ Ò ÓÙØÔÙغ ÇÙØÔÙØ ÑÝ ÔÖÓÙ Ò ÖØÓÒ ØÓ ÒÔÙØ ÓÖ Ò Ö¹ ØÓÒ ØÓ ÚÒØ Ù ØÑÖ ÜÔÖØÓÒ ØØ Ö ÒÓØ Ú Ð ØÓ Ø ÓÙØ º ÇÙÖ ÑÓÐ Ó Ë ÑÐÖ ØÓ ØÖÑÒ¹ Ø Á»Ç ÙØÓÑØÓÒ Ø ÑÒ ÛØ ÔÓ ÐÝ Ò Òص ØØ Ô ÖÖÝÒ ÓÙØ ÔÖÑØÖÞ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ØÓÒ º ÄØ Ù ÒÓØ ÒÔÙØ Ó ÝÑÓÐ Ý Ø ØÓÒ Ò ÓÙØÔÙØ Ó ÝÑÓÐ Ý Ø ØÓÒ Ó º Ë ÖÓÒÞ ÖØÒ ÒØ ÕÙÒ Ó ØÓÒ ÓÖ ÜÑÔÐ Ó º ÐÐ Ø Ø Ó Ù ÒØ ÕÙÒ Ä Ëº ÏÒØÖÓÙ Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ Å Ë Ñ Òµ ÛØ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö ØÛÒ Ø Ò Ø Ú ÙÒÖ Ø Øº Ì Ý ØÑ ÒÓÛ ÓÒØÒ ØÖ ÓÑÔÓÒÒØ Ë Á Û ÒÒ¹ ÔÙØ Ù«Ö Ó Þ Ñ Ò Ç Û Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Ó Þ Òº ÓÖ ÓÒÚÒÒ Û ÛÐÐ ÒÓÖÑÐÐÝ ÖÚØ Å Ë Ñ Òµ ØÓ Åº Ï ÒØÖÓÙ ÓÙÖ ÒÛ ØÓÒ º Õ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÒÕÙÒ Ó Ò ÒÔÙØ ÝÑÓÐ Ò ÕÙÙ Áº ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÐØÓÒ Ó ÖÓÑ Ó Á Ò ÑÙÐØÒÓÙ ÒÔÙØ ÒØÓ Úº Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÙØÔÙØ Ó ÖÓÑ Ú Ò ÑÙÐØÒÓÙ ÒÕÙÙÒ ÒØÓ Çº ÒÐÐÝ ÓÕ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÙØÔÙØ Ó ÖÓÑ Ø Ó ÕÙ٠Ǻ ÆÓØ ØØ Å Ø ØÓ ÓÒÐÝ ØÓÒ Õ Ò ÓÕº Ï Ð Ó ÙÑ ØØ Ó ÖÚØÓÒ Ó Õ Ø Ø ÑÓÒØÓÖ ÑÙÐØÒÓÙ ÛØ ÒÕÙÒ Ó ÒØÓ Á Ò Ó ÖÚØÓÒ Ó ÓÕ Ø Ø ÑÓÒØÓÖ ÑÙÐØÒÓÙ ÛØ Ø ÕÙÒ Ó ÖÓÑ Çº Ò ÜÙØÓÒ Ó Ø Ý ØÑ Ò ÖÔÖ ÒØ Ý ¹ ÕÙÒ Ó Ù ØÓÒ º ÓÒ Ö Ø ÕÙÒ Õ Õ Õ Ó Õ ÓÕ Ì ÕÙÒ ÖÔÖ ÒØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÚÒØ Ò ÓØ ÒÕÙÙ Ò Ø ÒÔÙØ ÕÙÙ Á Ø Ú ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø Ó Ø ÕÙÙ Ø Ú ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø Ó

4 Ø ÕÙÙ Ò ØÒ ÔÖÓÙ ÓÙØÔÙØ Û ÛÒØ ÓÒØ ÓÙØÔÙØ ÕÙÙ Ç ÒÓØÖ ÝÑÓÐ Ñ ÒØÓ Á Ò ÒÐÐÝ ÐØ Çº Ì ÑÓÒØÓÖ Ø ÕÙÒ Õ Õ Õ Õ ÓÕ Ò Û ÛÐÐ Ò Ø ÐÒÙ ÖÓÒÞ Ý Ø ÑÓÒ¹ ØÓÖ Ò ØÖÑ Ù ÕÙÒ º Ï Ö Ø ÒØÖÓÙ ÒÓØÓÒ Ó Ñ Ð ÜÙØÓÒ ÕÙÒ ÙÒÖ Ø Ù«ÖÒ Ö ØÖ¹ ØÓÒ º Ï Ö ÒØÖ Ø Ò Ø Ñ Ð ÜÙØÓÒ ØØ Ö ÐÐÓÛ Ý Ëº ÒØÓÒ ½ Ñ ÐØݵ ØÖÒ Ó Õ ÓÕ Ò Ó ØÓÒ ØÓ ÒÑ Ð ÜÙØÓÒ ÕÙÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Å Ë Ñ Òµ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ö ØÖÙ ÁÇ ÁÒÔÙØ Ø ÕÙÒ Ó ØÓÒ Ò Ø Ñ Ø ÕÙÒ Ó Õ ØÓÒ ÁÇ ÇÙØÔÙØ Ø ÕÙÒ ÓÓÕ ØÓÒ Ò Ø Ñ Ø ÕÙÒ ÓÓ ØÓÒ Ù ÐØÝ Ø ³Ø ØÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÙÖ ØÖ Ø ³Ø Õ ØÓÒ Ò Ø ³Ø ÓÕ ØÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÙÖ ØÖ Ø ³Ø Ó ØÓÒ ÁÒÔÙØ Ù«Ö ÄÑØ Ò ÒÝ ÔÖ Ü Ó Ø ÒÙÑÖ Ó Õ ØÓÒ ÑÒÙ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÓÒ ÑÙ Ø ÒÓØ Ü Ñ Ò ÇÙØÔÙØ Ù«Ö ÄÑØ Ò ÒÝ ÔÖ Ü Ó Ø ÒÙÑÖ Ó Ó ØÓÒ ÑÒÙ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÕ ØÓÒ ÑÙ Ø ÒÓØ Ü¹ Òº ÆÓÛ ÛÚ ÛÝ Ó ÒÒ Ø ÐÒÙ ÖÓÒÞ Ý Åº ÒØÐÐÝ ØÖÒ ÐÓÒ ØÓ Ä Å ØÖ ÓÑ ¹ Ñ Ð ÕÙÒ ÛÓ Õ»ÓÕ ÔÖÓØÓÒ Ò ÛÓ»Ó ÔÖÓØÓÒ ÐÓÒ ØÓ Ä Ëº ÓÖ ØÖÒ Ò Ä Ë Û Ò ÓÒ ØÖÙØ ÚÖÐ ØØ ÑÙ Ø Ò Ä Åº ÄØ Ù Ö Ø ÓÒ ØÖÙØ Ò Ñ Ð ÕÙÒ ÛÓ»Ó ÔÖÓØÓÒ º Ï Ø ÒÔÙØ ØÓÒ Ò Ò ÔÐØ Ø ÒØÓ ØÛÓ ÓÒ ÙØÚ ØÓÒ Õ Ò º Ï ÔÐØ ÓÙØÔÙØ ØÓÒ Ó ÒØÓ ØÛÓ ÓÒ ÙØÚ ØÓÒ Ó Ò ÓÕ º ÐÖÐÝ Ø Ò Ñ Ð ÕÙÒ ÒÓ Ù«ÖÒ ÖÖ ÓÙصº ÙØ Û ÓÙÐ Ð Ó ÒÖØ ÓØÖ ÕÙÒ Ó ØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÜÙØÓÒº Ï Ò ÑÓÚ Õ ØÓÒ ÛÖ ÔÔÒ ÓÚÖ ÒÝ ÒÙÑÖ Ó ØÓÒ ÐÓÒ Û Ó ÒÓØ ÚÓÐØ ÖÐØÚ ÓÖÖ Ó Õ ÚÒØ Ò Û Ó ÒÓØ ÚÓÐØ ÒÔÙØ Ù«ÖÒ ÐÑØ º ÄÛ Û Ò ÑÓÚ ÓÕ ØÓÒ ÓÖÛÖ ÐÓÒ Û Ó ÒÓØ ÚÓÐØ ÖÐØÚ ÓÖÖ Ó ÓÕ ÚÒØ Ò Û Ó ÒÓØ ÚÓÐØ ÓÙØÔÙØ Ù«ÖÒ ÐÑØ º ÚÖÝ Ù ÕÙÒ ÝÐ ØÖÒ Ò Ø ÐÒÙ ÖÓÒÞ Ý Å Ä Åµ ÑÔÐÝ Ý Ö Ò ÓÙØ Ø Ò Ó ØÓÒ º ÜÑÔк ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖÒ Ò Ë Ó Ó Ï Ò ÖÖÚ Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ Ñ Ð ÕÙÒ ÐÐ µº Ï ÐÐ ÒÓÖÑÐÐÝ ÒÓÖ ÔÖØÙÐÖ ÝÑÓРغ Ò Ò Ø ÐÐ Ø ÚÖÓÙ ØÓÒ Ý ÓÖÖ Ó ØÖ Ô¹ ÔÖÒ Ò Ø ØÖÒ Ù Ò Ø ÒÓØØÓÒ ÓÖ Ø ³Ø ÓÙÖÖÒ Ó º Õ ½ ½ Õ ¾ ¾ Ó ½ ÓÕ ½ Õ Ó ¾ ÓÕ ¾ Õ Õ ÆÓÛ ÐØ Ù ÐÐÓÛ Ò ÒÔÙØ Ù«Ö Ó ØÖ ÐÑÒØ Ò Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Ó ØÛÓ ÐÑÒØ º ÀÖ Ö ÓÑ ØÓÒÐ Ñ Ð ØÖÒ Õ ½ Õ ¾ ½ ¾ Ó ½ ÓÕ ½ Õ Ó ¾ ÓÕ ¾ Õ Õ Õ ½ Õ ¾ Õ ½ ¾ Ó ½ ÓÕ ½ Ó ¾ ÓÕ ¾ Õ Õ Õ ½ Õ ¾ Õ ½ ¾ Ó ½ Ó ¾ ÓÕ ½ ÓÕ ¾ Õ Õ Õ ½ Õ ¾ Õ ½ ¾ Ó ½ Õ Õ Ó ¾ ÓÕ ½ ÓÕ ¾ Ì ÓÐÐÓÛÒ ØÖÒ ÒÓØ Ñ Ð Ù Ø ÒÔÙØ ÕÙÙ ÒÒÓØ ÓÑÑÓØ Õ º Õ ½ Õ ¾ Õ Õ ½ ¾ Ó ½ Õ Ó ¾ ÓÕ ½ ÓÕ ¾ ÓÖ Ñ Ð ØÖÒ ÚÒ ÓÚ ¹µ Û Ò ÖÖÚ Ø ØÖÒ Ò Ä Å Ý Ö Ò Ø Ò Ó ØÓÒ ÓÛÒ ÐÓÛº ÆÓØ Ñ Ð ØÖÒ Ú ÙÒÕÙ ØÖÒ Ò Ä Å º Ð Ó ÓÑ ÒÓÒ¹Ñ Ð ÜÙØÓÒ ÕÙÒ Ò ÝÐ Ø Ñ ØÖÒ Ò Ä Å Ò Ñ Ð ÕÙÒ ºº Ò µº º½ Õ ½ Õ ¾ ÓÕ ½ Õ ÓÕ ¾ Õ Õ Õ ½ Õ ¾ Õ ÓÕ ½ ÓÕ ¾ Õ Õ Õ ½ Õ ¾ Õ Õ Õ ÓÕ ½ ÓÕ ¾ ÐÑÒØÒ ÇÙØÔÙØ Ù«ÖÒ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ú ÓÒ ØÖÙØÓÒ ØØ ÐØ Ù ÙÑ ØØ Ø ÑÓÒØÓÖ Å Ó ÒÓØ Ò ØÓ ÓÒ Ö Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Ý ÙØÐÝ Ù ØÒ Ø Þ Ó Ø ÒÔÙØ Ù«Öº Ì ÑÔÐ ØÓÒ Ù ÙÐ Ò Ö ÓÒÒ ÓÙØ ÔÖÓÔÖØ Ó ÔÖÓØÓÓÐ ØØ ÔÖÑØ ÆÒØ ÑÓÒØÓÖÒº ÌÓÖÑ ½ Ä Å ËÑÒµ Ä Å ËÑ Í Ò¼µ ÛÖ Í ÓÒ ØÒØ ÔÒÒØ ÓÒ Ë Í Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ÝÑÓÐ ÛØÓÙØ Ò ÒØÖÚÒÒ ÓÙØÔÙØ ÝÑÓÐ Ò ÒÝ ØÖÒ Ò Ä Ëº Ï ÐÑ ØØ ÑÓÒØÓÖ ÑÐÖ ØÓ Å ÙØ ØØ Ò ÓØ ÒÔÙØ Ù«Ö Ó Þ Ñ Í Ò Ò ÒÓ ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Ò ÑØ ÐÐ Ø Ó ÖÚÐ ÚÓÖ Ó Åº ÌØ ÕÙÒ Ó ØÓÒ Ó ÖÚ Ý Å Ò ÖÚ ÓÒ ØÖÙØÚÐÝ ÓÖ Å Ù Ò Ø ÔÖÓÙÖ Ö Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒ ÖÓÑ ØÖÒ ¾ Ä Ë ØÒ Ò Ð Ó ÖÚ ÓÒ ØÖÙØÚÐÝ ÓÖ Ø ÒÛ ÑÓÒØÓÖ ÖÓÑ Ø Ñ º Ï ÒÓØ Ø ÒÛ ÑÓÒØÓÖ Å Ë Ñ Í Ò ¼µ Ý Å ¼ º ÁÒ Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÔÖÓ Û ÛÐÐ Ñ Ù Ó ÓÒ ÕÙÒ Ó Ø ØÓÖÑ ØØ ¾ Ä Å ¼ µ ¾ Ä Åº Ý ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ä Å ¾ Ä Å ÑÔÐ ØØ Ø Ú ÒÓØ ÓÐÐÓÛÒ Ëº ÌÙ Ý ÒÖÖÒ ¾ Ä Å ¼ Å ¼ Ò ÒÖ ØØ Ö¹ ØÒ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ÕÙÒ ØÓÖ ÅÓ ÖÚ ÒØÐÝ ÒÓÒ ØÒØ ÛØ Ëº ËØ Ó ÈÖÓÓº Ì ØÓÖÑ Ó ÒÓØ ØÖÚÐÐÝ ÓÐ ¹ Ù ØÖÒ Ò Ä Å ÑÝ Ö ÙÐØ Ó ÓÙØÔÙØ Ù«ÖÒ ÛÖ ØÖ ÒÓ ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Ò Å ¼ º Ö Ø ÙÑ ØØ ÚÖÝ ÒÔÙØ ØÓ Ë ÒÖØ Ò ÓÙØÔÙØ Í ½µº ÄØ ¾ Ä Å º Ý ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ö ÙÐØ Ó Ö Ò Ò Ó ØÓÒ ÖÓÑ ÓÑ Ñ Ð ÜÙØÓÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Åº ÓÒØÒ ÙÒÕÙ ÜÙØÓÒ Ò Ä Ëº Ï ÒÓÛ ÓÛ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÒ ØØ Ñ Ø ¹ Ñ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Å ¼ ÛÐ ØÐÐ ÓÒØÒÒ Ø Ñ»Ó ÔÖÓØÓÒµ Ò Ø Ñ Õ»ÓÕ ÔÖÓØÓÒµ Ò Øº ÌÒ ¾ Ä Å ¼ Ù Û Ò ÓØÒ ÖÓÑ Ý Ö Ø ÓÒ ØÖÙØÒ Ø ØÖÒ ÓÖÑ Û Ñ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Å ¼ Ò ØÒ Ö Ò Ò Ó ØÓÒ ÖÓÑ Øº Ï ÔÖÓÖÑ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÒ º Ï ØÖØ ÖÓÑ Ø Ò Ó ÔÖÓÒ ÛÖ º ÇÒ ÒÓÙÒØÖÒ

5 Ó Ø ³Ø ÓÙÖÖÒ Ó Ó Ó ÒÓØ ÑÑØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ý ÓÕ ÛÑÓÚ Ø ÓÖÛÖ ÓÑ ÒÙÑÖ Ó ØÔ ØÓ Ñ Ø Óº ÁÒ ÓÒ Ø Û ÑØ Ô ÓÚÖ ÓØÖ Õ Ò ÓÕ ØÓÒ º ÒÝ ØÓÒ Ò ØÛÒ Ó Ò ÓÕ Ö ÑÓÚ Ò ÓÖÖ ØÖ ÓÕ º ÆÓ Ó ØÓÒ Ò ÓÙÖ Ò ØÛÒ Ù ØÝ ÑÙ Ø Ú ÐÖÝ Ò ÑÓÚ ØÓ ØÖ ÔÔÖÓÔÖØ ÔÓ ØÓÒ º Ý ÔÔÒ ÓÚÖ ÐÐ Ø ÒØÖÑØ ÓÕ ØÓÒ Û ÖÙ Ø ÓÙØÔÙØ Ù«ÖÒ ÖÕÙÖÑÒØ ØÓ ÞÖÓº ÓÖ ÚÖÝ Õ ØÓÒ ØØ ÓÑ ØÓÒ Ô ÓÚÖ Û ÒÖ Ø ÒÔÙØ Ù«ÖÒ ÖÕÙÖÑÒØ Ý ÓÒº Ï ÖÙ ØØ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÖ Ò Ø ÒÔÙØ Ù«ÖÒ ÖÕÙÖÑÒØ Ò Ø Þ Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Çº ÓÒ Ö Ø ÐÖ Ø ÒÙÑÖ Ó Õ ØÓÒ ØÛÒ Ó Ò ÓÕ º ËÙÔÔÓ ØØ Ø Ø ÔÓ ØÓÒ ØÖ Ø Ó ØÖ Ö Ô ÐÑÒØ Ò Ø ÒÔÙØ Ù«Öº ÌÖ Ø Ð Ø ÓÒ ÐÑÒØ Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Ø ÓÒØÒØ ÓÓ µº Ì Ö Ø Ñ Ô Õ ØÓÒ ÐÐ ÙÔ Ø ÒÔÙØ Ù«Öº ÚÖÝ Õ ØÓÒ ØÖ Ø ÑÙ Ø ÔÖ Ý ÓÑ ØÓÒ Û ÔÖÓÙ Ò Óº ÌÖÓÖ Ò ½ Ù Õ ØÓÒ ÛÐÐ Ù Ø ÓÙØÔÙØ Ù«Ö ØÓ ÐÐ ÙÔº ÇÒ ÑÓÖ Ò Õ Ò Ð Ó ÔÔÖÒ ØØ ÓÖÖÓÖ ÛÓÑ Ø ÓÙØÔÙØ ÒÓØ ÝØ Ò ÔÖÓÙ Ý Ø Úº ÆÓ ÑÓÖ Õ³ Ö ÐÐÓÛ ÓÖ ÓÕ º ØÖ Ø Ð Ø Ù Õ Ø ÒÙÑÖ Ó Õ ØÓÒ ÑÒÙ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÓÒ Ò Ø ÑÓ Ø Ñ Ô Òµ Ô Ò Û ÔÙ ÐÐ Ø ÒØÖÑØ ØÓÒ ÓÙغ Ì ÛÐÐ Ñ Ð Ò ÑÓÒØÓÖ ÛØ ÒÔÙØ Ù«Ö Þ Ñ Òº ÁÒ ÒÖÐ Ë Ò ÒÓØ ÜÔØ Ò ÓÙØÔÙØ ÓÖ ÚÖÝ ÒÔÙØ Ø ÓÚ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÒÓ ÐÓÒÖ ÛÓÖ º ÀÓÛÚÖ ÙÔÔÓ Ø ÚÒ ØØ Ë ÒÒÓØ ÔØ ÒÝ ÑÓÖ ØÒ Í ÒÔÙØ ÓÖ Ø ÑÙ Ø Ò ÓÙØÔÙغ Á Û ÙÔÔÐÝ Å ¼ ÛØ Ò ÒÔÙØ Ù«Ö Ó Þ Ñ Í Ò Ø ØÓÖÑ ØÐÐ ÓÐ º ÌÓ Ø Û Ò ØÓ ÑÓÝ ÓÙÖ ÔÖÚÓÙ ÓÙÒØÒ ÖÙÑÒØ ØÓ ÓÛ ÑÒÝ Õ ØÓÒ ÑØ ÓÙÖ ØÛÒ Ó Ò ÓÕ º Ì Ö Ø Ñ Ô Õ ØÓÒ ÐÐ ÙÔ Ø ÒÔÙØ Ù«Öº Ì ÒÜØ Í Ò Õ³ ÑÙ Ø ÔÖ Ý Í Ò ³ ØØ ÔÖÓÙ Ò ½ Ó³ ÐÐÒ ÙÔ Ø ÓÙØÔÙØ Ù«Öº ÆÓ ÑÓÖ Õ³ Ö ÔÓ Ðº ÜÑÔк ÄØ Ñ ¾ Ò Ò ¾º ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ÛÖ Í ¾º Ì ØÖÒ Ñ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Åº Õ ½ Õ ¾ Ó ½ ½ Õ ¾ Õ Ó ¾ Õ Õ ÓÕ ½ ÓÕ ¾ ØÖ ÑÓÚÒ Ø Ó ØÓÒ Û ÖÖÚ Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖÒ ¹ ÓÖÑ º ÆÓØ ØØ Ø ÖÐØÚ ÓÖÖÒ Ó Ó ØÓÒ ÑÙ Ø ÑÒØÒ ÓØÖÛ Û Ò Ø ÙÒÖÐÝÒ ÒÔÙØ ØÓ Ëº Õ ½ Õ ¾ Õ Õ Õ Õ Ó ½ ÓÕ ½ ½ ¾ Ó ¾ ÓÕ ¾ Ì ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÒÖ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÔÙØ Ù«ÖÒ ÖÕÙÖÑÒØ ØÓ Û Ñ Ð ØÓ Å ¼ Û Ò ÒÔÙØ Ù«Ö Ó Þ ¾ ¾ ¾µº º¾ ÐÒ ÛØ ÄÓ Ï ÒÓÛÒØÖÓÙ ÒØÓ Ø ÑÓÐ Ø ÔÓ ÐØÝ Ó ÐÓ Ò ÔØ ØÛÒ Ø Ó¹ÐÓØ ÑÓÒØÓÖ Ò Ø Ú ºº Ø ÑÓÒØÓÖ Ó ÖÚ ÓÑ ÒÔÙØ ÔØ ØØ Ø Ú Ó ÒÓغ Ì ÑÓÐ ÓÐÐÓÛ Û ÙÑ ØØ Ø ÓÙØÔÙØ ÖÓÑ Ø ÒÔÙØ ÕÙÙ Á ÓÙÐ ØÖ ÓÖ Ý ÐÓ ÙÒØ Ä ÒÚÖ ØÓ Ò Ò ÓÖ Ó ÒØÓ Ø Ú ÓÖº Ï Ù ØÓÒ Ð ØÓ ÒÓØ Ø ÐÓ ÚÒØ ØØ ÓÒ ÙÑ Ø Ó Ø ÒÔÙØ ÕÙÙº ÜÑÔк ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ÕÙÒ Õ Ð Õ Õ Ó Ð ÓÕ ÁÒ Ø ÕÙÒ Ë ÜÙØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖÒ Ó ÏÖ Ø ÑÓÒØÓÖ Ó ÖÚ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÒ Õ Õ Õ ÓÕ ÁÒÔÙØ Ò Ö ÐÓ Ø Ò Ø ÐÓ ÙÒغ ÆÓØ ØØ Ø Å ØÓ Å ¼ ÓÒÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÖÚÓÙ Ù ØÓÒ ÛÓÙÐ Ò ØÓ ÒÓÛ ÓÙØ Ø ÑÜÑÙÑ «ØÚ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ Ò Ý Ø ÑÓÒØÓÖ ÓÖ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÔÖ º Ì ÑÔÐ ØØ Û ÑÙ Ø ÑÔÓ ÐÑØ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó Ð ØÓÒ ØØ Ò ÔÔÖ Ò ÕÙÒ ÛØÓÙØ Ò ØÓÒº Á ØÖ Ò ÓÒÐÝ Ð ØÒ Ä Ð ØÓÒ ØÛÒ ØÛÓ ØÓÒ ØÒ Å ¼ Ò Ò ÒÔÙØ Ù«Ö Ó Þ Ñ Ä Í Ò ØÓ Ð ØÓ ÐÑÒØ Ø Þ Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Öº ÓÖÓÐÐÖÝ ½ Á Ë ÒÒÓØ ÔØ ÑÓÖ ØØ Í ØÓÒ ÛØÓÙØ Ò ÒØÖÚÒÒ Ó ØÓÒ Ò ØÖ ÑÙ Ø Ð ØÒ Ä Ð ØÓÒ ØÛÒ ØÛÓ ØÓÒ ØÒ Ä Å ËÑÒµ Ä Å ËÑ Í Ä Ò¼µ ÓÖ Ø ÖÑÒÖ Ó Ø ÔÔÖ Û ÙÑ ÑÓÒØÓÖ Ó Ø ÓÖÑ Å ¼ ÔÔÖÓÔÖØÐÝ ÔÖÑØÖÞ ÛØ Ø ÚÐÙ Ó Ñ Ò Í Ò Äº ÙÖØÖÑÓÖ Û ÐÐ Ù ØÓ ÖÖ ØÓ Ø ÒÔÙØ Ù«ÖÒ ÖÕÙÖÑÒØ Ñ Í Ä Òµº Ì Ñ Ð ØÖÒ ÑÝ ÒÓÛ Ð Ó ÓÒØÒ Ð ØÓÒ Ò ØÓÒ ØÓ Õ Ó Ò ÓÕµ Ò ØÖ ÔÐÑÒØ ÛÐÐ ÓÐÐÓÛ ÓÒØÓÒ ÑÒØÓÒ Öº Ï ÑÓÝ Ø ÒØÓÒ Ó Ñ ÐØÝ ØÓ Ø Ð ØÓÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÁÇ ÒÔÙØ Ù ÐØÝ Ò ÒÔÙØ Ù«Ö ÐÑØ ÐÙ Ö ÙÔØ ÔÔÖÓÔÖØÐÝ ØÖØÒ Ð ØÓÒ Ù Ø Ð ØÓÒ º ÁÒ ØÓÒ Û Ú Ò ÁÒÔÙØ ÄÓ ÄÑØ ÓÒØÓÒ Ò ÒÝ ÔÖ Ü Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÒ ÙØÚ Ð³ ÛØÓÙØ Ò ÒØÖÚÒÒ ØÓÒ Ð ØÒ Äº ÓÖÓÐÐÖÝ ¾ ÓÒ Ö ØÖÒ Ñ Ð ØÓ Å ¼ º ÁÒÓÖÒ ÒÝ ÒØÖÚÒÒ ÓÖ Ð ØÓÒ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó Õ ØÓÒ ÛØÓÙØ Ò ÒØÖÚÒÒ Ó ÓÕ ÔÖ ÓÙÒ Ý Í Äº Ì ÓÖÓÐÐÖÝ ÓÐ Ù Í Ä Ò Õ ÔÖ Ò Ô¹ ÔÖ Ò ØÓÒ ØÓ Õ³ ÛØÓÙØ ÒÖ Ò Ø «ØÚ Ù«ÖÒ ÖÕÙÖÑÒغ ÒÓØÖ ÑÙ Ø ÓÖ Ò Óºµ Ì ÑÔÓÖØÒ Ó Ø ÓÖÓÐÐÖÝ ÛÐÐ ÓÑ ÔÔÖÒØ Ò Ø Ð¹ ÓÖØÑ ÔÖ ÒØ Ò ËØÓÒ º ÐÓÖØÑ ÓÖ Ó¹ÒØÛÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÁÒ ÒÖÐ Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ ØØ ÚÒ Ú ÙÒÖ Ø Ø ÔÖÓÔÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ô ØÓÒ Ë ÚÒ ØÖ ÓÐÐØ ÖÓÑ Ó¹ÒØÛÓÖ Ô Ú ÑÓÒØÓÖº ÌØ ÚÒ ØÖ Ó Õ Ò ÓÕ ÚÒØ Ó ÖÚ Ø ÑÓÒØÓÖ ØØ ÔÖØ ÖÓÑ Ø Ú Ý ÐÓ ÙÒØ Äµ ÒÔÙØ Áµ Ò ÓÙØÔÙØ Ù«Ö Çµ Ô Ò ËØÓÒ Û ÛÓÙÐ Ð ØÓ ØÖÑÒ ÛØÖ Ø Ú ÚÒ Ò ÓÖÒ ÛØ Ëº Ì Ú ÒÓØ ÒÓÖÖØ ÐÓÒ ¾ Ä Å ¼ Û Ò ÜØ ÕÙÒ Û ÖÚ ÖÓÑ Ý Ø ØÓÒ Ó Ð Ò Ó ÚÒØ Ò Û ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ø Ó ÓÒØÓÒ Ñ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Å ¼ Ò

6 Ø ÔÖÓØÓÒ Ó ØØ ÒÐÙ ÓÒÐÝ Ò Ó ØÓÒ ÒÓØ Ó µ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø Ô ØÓÒ Ó Ëº ÙÑ Û Ú ÙÒØÓÒ ØØ Ë ÓÒ ÕÙÒ «Ó Ò Ó ØÓÒ Ò ØÐÐ Ù ÛØÖ Ø ÕÙÒ Ò Ä Ë ÓÙÐ Ù ÖØÐÝ Ó¹ÐÓØ ÑÓÒØÓÖ ÓÖ Ëº Ï ÛÖØ Ø ÕÙÖÝ ØÓ Ò Ø ÓÖÑ «¾ º Ï ÙÑ ØØ ØÝ ÔÖÓÔÖØÝ Ø ÔÖ Ü¹ÐÓ Ò Ò ÓÚÖ ÒØ ØÖ º ÇÙÖ ÔÖÓÐÑ ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÙÒØÓÒ µ ØØ ÚÒ ØÖ Ó Õ Ò ÓÕ ÚÒØ ÓÐÐØ Ý Ó¹ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖ Ò ÙÒØÓÒ ØÐÐ Ù ÛØÖ Ø ØÖ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÑ ÔÖÓÔÖ ÜÙØÓÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ëº ÒÓÒ¹ØÖÑÒ Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ ØÖعÓÖÛÖº ÚÒ Ù ÕÙÒ Ñ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Å ¼ Ù ØØ Õ ÓÕ º Á Ó Ø Çú ÇØÖÛ ÖÔÓÖØ ÐÙÖº ÒÚ ØÖÑÒÞØÓÒ Ó Ø ÓÚ ÐÓÖØÑ ÖÙع ÓÖ Ö ÑÔÐÝ ÓÒ ØÖÙØ ÐÐ ÔÓ Ð ³ ÖÓÑ ¹ Ò Ñ Ð Ò Ø ÙÒØÐ ÑØ ÓÙÒ ÓÖ ÐÐ ÔÓ ÐØ Ö Ü٠غ ØÓÒÐÐÝ ÛÛÓÙÐ Ð ØÓ ÓÑÔÙØÐ ÓÒ¹ÐÒ ÑÒÒ ØØ Ø ÓÙÐ Ñ ÓÒÐÝ ÓÒ Ô ÓÚÖ Ø ÒÔÙØ º Ï Ú Ù ÖÙعÓÖ Öع Ö Ø¹ Ö ÐÓÖØÑ Ò ÙÖ º Ï ÐÐ Ø Ð¹ ÓÖØÑ µº Ø ÌÝÔº Å Ø Ó ÔÖ Ñ Ð ØÖÒ ØÖÒ Ó ÒÔÙØ ÝÑÓÐ µº ÁÒØÐÐÝ Å µ ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ Õ Ü ½º µ ¾ Å ÐØ µ ÖÓÑ Å ¹ Õ Ü Õ Ü µøóåº ¾º ØÖØ ÙÒØÐ ÒÓ ÑÓÖ ØÓÒ ØÓ Å Õ Ý µ ¾ Å ¹ ݵØÓÅ ¹ РݵØÓÅ ÓÕ Ü ½º µ ¾ Å ÐØ µ ÖÓÑ Å ¹ Ó Ü ÓÕ Ü µøóåº ¾º ØÖØ ÙÒØÐ ÒÓ ÑÓÖ ØÓÒ ØÓ Å Õ Ý µ ¾ Å ¹ ݵØÓÅ ¹ РݵØÓÅ ÛÖ ¹ µ ØÓ Å Ò ÓÒÐÝ Ò Ó ¾ Ò ÒÝ ÔÖ Ü Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÒ ÙØÚ Ð³ ÛØÓÙØ Ò ÒØÖÚÒÒ ØÓÒ Ð ØÒ Äº ÁÅ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ÖÙعÓÖ ÅÓÒØÓÖÒ ÐÓÖØÑ ÌÓÖÑ ¾ µ ÔÖÓÙ Ø Å ÓÒØÒÒ ÐÐ Ø ØÖÒ ØØ Ø Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ½ ÕÓÕ º ¾ Ó ¾ º Ñ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Å ¼ µº ÌÖ Ö ØÛÓ ÓÙÖ Ó ÒÆÒ Ò µº Ö Ø Û ÑØ ÑÒØÒ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÔÐÙ Ð ÕÙÒ º ˹ ÓÒ Û Ò ØÓ ÜÑÒ Ø ÙØÐØÝ Ó ÒØ ÜØÒ ÓÒ Ó ÕÙÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ØÖØ Ô¹ ØÓÒº Á ØÖ ÒÓ ØÓÒÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ØÒ ØÖ ÒÓ ÓÙÒ ÓÒ Ø ÑÓÙÒØ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÚÒغ ËÙÔÔÓ ØØ Æ Õ ÒÔÙØ Ò ÆÓÕ ÓÙØÔÙØ ÚÒØ Ú ØÒ Ôк ÌÒ Ø ÑÓÙÒØ ÓÛÓÖ ÓÒ Ø ÚÒØ ÒØÐÐÝ Ø Þ Ó Å Ø ØØ ÔÓÒغ Ì Þ Ó Å ÜÔÓÒÒØÐ Ò Æ Õ ÆÓÕ ÚÒ Ò Ø Ò Ó ÐÓ º ÌÓ Ø ÒÓØ ØØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÐÑÒØ Ó ÑØÒ ØÓÒ ÖÐØÚ ØÓ ÕÙÒ Ó Õ ØÓÒ Ø Ð ÜÔÓÒÒ¹ ØÐ Ò Æ Õ ÔÓ ÐØÝ Ó ÐÓ ØÓÖ Ò ÒÓØÖ Æ Õ ÒÖÝ Ó ØÛÒ Ò Ðº ÌÖÓÖ ÚÒ Ò Ø Ò Ó ÐÓ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ ØØ Ò ØÓ ÔÖÓÖÑ Ø ÚÒØ ÖÓÛ ÛØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÚÒØ ØØ Ú ÓÙÖÖº ÓÖ Ò «ØÚ ÓÒÐÒ ÔÖÓÙÖ Û ÑÙ Ø ÖÖÚ Ø ÑÓÖ ÆÒØ ÑÓÒØÓÖ ÔÖÓ ØØ ÓÙÒ Ø ÔÖ¹ÚÒØ Óѹ ÔÙØØÓÒº Ï ÐÐ ÜÔÐÓØ ÔÖÓÔÖØ Ó ØØ ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ú Ø ÓÔØÑÞØÓÒº ÈÖÓÔÖØÝ ÇÔØÑÞØÓÒ Ì ÐÓÖØÑ ÚÒ Ò ÙÖ ÜØ Ô Ò ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ ØØ ÜÔÓÒÒØÐ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ò Ø ØÖº ÐÖÐÝ ÓÖ ÐÓÒ ØÖ Ø Ð¹ ÓÖØÑ ÛÐÐ ÕÙÐÝ ÓÑ ÒØÖØк ÀÓÛÚÖ ÓÑ ¹ ÙÑÔØÓÒ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÔÖÙÒ ÐÖ ØÓÒ Ó Ø ÖÙعÓÖ Öº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ù ØÓÒ Û ÜÑÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ò ÙÑÔØÓÒ ÓÒ Ø ÒÔÙعÓÙØÔÙØ ØÖ ØØ ÐÐÓÛ «ØÚ ÓÒÐÒ ÑÓÒØÓÖÒº ÒÓØÐ ØÙÖ ØØ ÓÑÑÓÒ ØÓ ÑÒÝ ÙØ ÒÓØ Ðе Ó Ø ÐÓÖØÑ ÔÖ ÒØ Ò Ø ØÓÒ ØØ ØÝ Ñ¹ ÔÐÝ Ù«Ö Õ ØÓÒ ØÝ ÔÔÖ Ò Ø ÒØÖ ØÒ ØÓÒ ÓÒÐÝ ÛÒ ÓÕ ØÓÒ Ö Ó ÖÚº Ì Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ Ø ÖÙعÓÖ ÐÓÖØÑ Ò Û ÒØÖØÓÒ ÔÖ¹ ÓÖÑ ØÖ Õ ÚÒØ ØÓ ÓÒ ÙÑ Ø ÔÒÒ Ù«Ö Ò ÐÐ ÔÓ Ð ÛÝ º Á Ø ØÖØÓÒ ÒÓØ ÔÖÓÖÑ ÙÔ ØÓ Í Ä Õ ØÓÒ ÑÙ Ø Ù«Ö ØÛÒ ÓÙØÔÙØ Ò Ø ÛÓÖ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÖÓÐÐÖÝ ¾º ÀÓÛÚÖ ØÖ Ò ÓÙØÔÙØ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó Ù«Ö Õ ØÓÒ ÒÒÓØ ÑÓÖ ØÒ º º½ ÆÓ ÄÓ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ Ù¹ ØÓÒ Ö Ð Ó ³ ØØ Ò «ØÚÐÝ ÑÓÒØÓÖ Û ÙÑ ØÖ ÒÓ ÐÓ ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ø Ú ºº Ä ½º Ì Ò ÙÑÔØÓÒ Ó Ø ÒØÛÓÖ ÚÓÖ Û ÛÒ ØÖÙ ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ù ÚÖÝ ÆÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÓÒØÓÖÒº º½º½ Ƚ ÓÙÒØÒ ÈÖÓÔÖØ ÚÖÝ Ò Ó ÔÖÓÔÖØÝ ÑÔÐ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ØØ ÑÙ Ø ÓÒ ÙÑ ÓÖ Ò ÓÙØÔÙØ

7 ÔÖÓÙº Á Ô ØØ ÚÖÝ ÓÙØÔÙØ ÑÙ Ø ÓÒ ÙÑ ØÛÒ ÑÒ Ò ÑÜ ÒÔÙØ ÛØÓÙØ ÔÐÒ ÒÝ ØÓÒÐ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÐÐÓÛ ÕÙÒ ØÒ Ø «Ó Ü Ó Ý «¾ ««Ò Ò ÓÑ Óµ ÓÒÐÝ ³ «Ó Ý ¾ µ ÑÒ ÑÜ ÌØ ØÖÒ Ò Ò ÓÒÐÝ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÖÓÑ ÒÓØÖ ØÖÒ ØØ Ð Ó Ò Û Ø Ð ÑÔØÝ ÓÖ Ò Ò Ò ÓÙØÔÙØ ÚÒØ Ý Ò ØÛÒ ÑÒ Ò ÑÜ ÒÔÙØ ÚÒØ º Ò ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò Ù ³ Ò Ø ÔÖ Ò Ó Ù«Ö ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ì ÐÓÖØÑ ÑÒØÒ ØÛÓ ÒØÖ ÓÒ ØÒØ º ÑÜ ÑÒ Ö ÒØÖ º Ø ÌÝÔº Ù ÑÒ Ò Ù ÑÜ Ö ÒØÖ º ÓÓÐÒº ÁÒØÐÐÝ Ù ÑÒ Ù ÑÜ ¼ Ò Ð º ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ Õ Ü Ù ÑÜ Ù ÑÜ ½ Ù ÑÒ Ù ÑÒ ½ Ù ÑÒ Ñܵ ØÒ ØÖÙ Ð Ù ÑÜ ÑÒ Ù ÑÜ Ñܵ ÓÕ Ü Ù ÑÜ ÑÒµ ØÒ ØÖÙ Ð Ù ÑÜ ÑÒ Ù ÑÜ ÑÒµ Ù ÑÒ ÑÜ ¼ Ù ÑÒ Ñܵ Á ØÖÙ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È½ Ù ÑÒ Ò Ù ÑÜ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÑÒÑÙÑ Ò ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ØØ Ö ÙÖÖÒØÐÝ Ù«Ö ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ø Ú ÙÒÖ Ø Øº Á Ù ÑÒ ÚÖ ÖÓÛ ØÓÓ ÐÖ Ø ÒØ ØØ Ø ÔÖØÙÐÖ Õ ÓÕ ØÖÒ Ò Ó Ö ÓÙÐ ÒÓØ ÚÐ ÜÙØÓÒ ÛØÓÙØ ØÓÒÐ Ù«ÖÒ ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ø Úº ÌØ ØÓÓ Û ÓÙع ÔÙØ Ú Ò Ò ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÐÐ Ø ÒÔÙØ Ò Ó Öº ËÑÐÖÐÝ Ù ÑÜ ÚÖ ÓÑ ØÓÓ ÑÐÐ Ø ÒØ ØØ Ø ÔÖØÙÐÖ Õ ÓÕ ØÖÒ Ò Ó Ö ÓÙÐ ÒÓØ Ö Ø ÚÐ ÜÙØÓÒ Ù ÚÒ ÓÙØÔÙØ ÓÒ ÙÑ Ø ÑÒÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ØÖ Ú ÒÓØ Ò Ù¹ ÒØ ÒÔÙØ ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ ÚÖÝ ÓÙØÔÙØ ÚÒ ØØ ÓÙØÔÙØ ÑÙ Ø ÓÒ ÙÑ Ø Ð Ø ÑÒ ÒÔÙØ º ÁÒ Ò ÖÖÓÖ Øº ÌÓ ÔÖÓÚ Ø ÓÖÖØÒ Ó Ø ÐÓÖØÑ Û Ò Ó Ö¹ ÙØÓÒ ÖÓÑ Ø ÖÙعÓÖ ÐÓÖØÑ Ó ÙÖ ØÓ Ø ÓÒ Ò ÙÖ º Ì ÖÙØÓÒ ÔÖÓ Ý ÒÒ ÑÔ¹ ÔÒ ØÛÒ Ø ØÛÓ ØØ Ô Ò ÓÛÒ ØØ Ø ÑÒØÒ ÛÒ ÐÓÖØÑ Ø ØÔ Ò Ö ÔÓÒ ØÓ Ø Ñ ÚÒغ Ì ÔÖÓÓ ÚÒ Ò Ø ÔÔÒÜ Û ÓÑØ ÔÖÓÓ Ó Ø ÖÑÒÒ ÔÖÓÔÖØ º º½º¾ Ⱦ ÁÒÔÒÒØ ÁÒÔÙØ Ò ÇÙØÔÙØ Á ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó ØÛÓ ÒÔÒÒØ ÔÖÓÔÖØ ÓÒ Ó Ø ÒÔÙØ ØÖ Ò Ø ÓØÖ Ó Ø ÓÙØÔÙØ ØÖ ØÒ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÑÓÒØÓÖ Ò ÖØÐÝ ÑÔÐ º ÓÖÑÐÐÝ Û Ý ØØ ¾ Ó ¾ µ Ó ¾ ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÔÔÓ Û ÛÒØ ØÓ ØØ ÐÓÒ ØÖ ÒÓ ÐÓ Ò ÐÐ Ø Ø ÌÈ ÒÖ Û Ö ÑÓÒ¹ ØÓÖÒ ÛÐÐ Ô ÔÙÑÔÒ ÓÙØ ÒÛ Øº Ö Ø Û ØØ ÚÖÝ ÓÙØÔÙØ Ø ÑÒØ ÕÙÒ ÒÙÑÖ ØÖØÐÝ ÖØÖ ØÒ ØØ Ó Ø Ð Ø ÓÙØÔÙغ ÀÓÛÚÖ Ø Ò ØÓ ØÖÙ ÓÒÐÝ ÐÓÒ ÐÐ Ø Ý Ø ÖÚÖº ËÓ Ò ÓÒÙÒØÓÒ Û Ò ØÓ ØØ ÚÖÝ ÒÔÙØ ÕÙÒ ÒÙÑÖ ØÖØÐÝ ÖØÖ ØÒ ØØ Ó Ø Ð Ø ÓÙع ÔÙغ ÐÓÒ ÓØ Ó Ø Ö ØÖÙ Ø ÒÖ ÚÒ ÓÖÖØÐݺ Á Ø ÓÒ ÔÖÓÔÖØÝ Ð ÓÙÖ ÙÑÔØÓÒ Ò ÚÓÐØ Ò Ø ÒÖ ÙÑ ÓÖÖØ Ý ÙÐغ Ì ÑÓÒØÓÖÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ È¾ ÑÔÐÝ Ò ØÓ ØØ Ø ÕÙÒ Ó Ü ÚÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø Õ Ü ÚÒØ ÛÐÐ Ø ÕÙÒ Ó Ó Ü ÚÒØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÓÕ Ü ÚÒØ ÔØÐ ÓÖÒ ØÓ º ÁÒ ØÓÒ Û Û ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ÔÖÓÔÖØ ØÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ò È¾ Ó ÒÓØ ÔÐ ÒÝ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÖÐØÚ ÓÖÖÒ Ó Ó³ Ò ³ º Ì ÔÖÓÙÖ ÓÒ ØÓÒ ØÓ Ø ÚÖÝ ÚÒØ Ò Ò ØÓ ÑÒØÒ ÒÓ ØØ ÜØÖÒÓÙ ØÓ º Ì ÐÓÖØÑ ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ø ÌÝÔº ØÖÒ Ó ³ º Ó ØÖÒ Ó Ó³ º ÓÓÐÒº ÁÒØÐÐÝ Ó Ò Ð º ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ º½º Õ Ü Ü ¾ ØÒ ØÖÙ ÓÕ Ü Ó Ó Ó Ü Ó ¾ ØÒ ØÖÙ Á ØÖÙ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È¾ È ÈÖÓ ÇÙØÔÙØ ËÙÔÔÓ Ø Ô ØÓÒ ÖÕÙÖ ØØ Ø Ú ÔÖÓÙ Ò ÓÙØÔÙØ ÜØÐÝ ÚÖÝ È ÒÔÙØ Û Ò Ú Ò ÆÒØ ÐÓÖØÑ ØÓ ÔÖ ØÖ ÒÓ ÓØÖ ÙÑÔØÓÒ ÓÒ Ö ÖÕÙÖº Ì ÓÒØÓÒ Ò ÚÒ ÓÐÐÓÛ «ÓÒ Ø ÓÒÐÝ Ó ÒÔÙØ ¼ ««Ò Ò ÓÑ Óµ «Ó Ý ¾ µ µ È ÅÒÝ ÔÖÓØÓÓÐ Ú ÔÖÓ ÓÙØÔÙØ ÚÓÖº ÓÖ Ò¹ ØÒ ÁÅÈ Ó ÔÖÓØÓÓÐ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ È µó½ ÚÖÝ ÒÔÙØ ÑÙ Ø Ö ÔÓÒ ØÓ Ý Ò ÓÙØÔÙغ ËÓÑ ÌÈ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÑÒØÒ È Ó ¾º È Ò ØÓÙØ Ó Ö ØÖØ ÓÙÒØÒ ÔÖÓÔÖØÝ ÑÒ ÑÜ È µ Ò ÓÒÙÒ¹ ØÓÒ ÛØ ÔÓ Ðݵ ÓÑÔÐÜ ÔÖÓÔÖØݺ

8 Ì ÐÓÖØÑ Û Ù ØØ ÒÝ ØÑ Ò ÓÙØÔÙØ ÚÒØ Ò Ý Ø ÑÓÒØÓÖ Ø ÜØÐÝ È Ù«Ö ÒÔÙØ ØÓ Ò ØÒ ØØ Ø ÓÙØÔÙØ ÒÐ Ø Ø ÔÓÒغ Ì ÐÓÖØÑ ÓÛÒ Ò ÙÖ º ÓÒ ØÒØ º È Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ÓÒ ÙÑ Ý ÓÖ ÓÙØÔÙغ Ø ÌÝÔº ØÖÒ Ó ³ Ò Ó³ º ØÖÒ Ó Õ³ º ÓÓÐÒº ÁÒØÐÐÝ Ò Ð º ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ º½º Õ Ü Õ Ü È ØÒ ØÖÙ ÓÕ Ü È ØÒ ØÖÙ Ð ½º ØÖØ È ØÑ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý ÖÓÑ Ý ¾º Ó Ü ¾ ØÒ ØÖÙ Á ØÖÙ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È È ØÖÑÒ Ø ÈÐÑÒØ Ó ÇÙØÔÙØ ËÙÔÔÓ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ Ø ÔÐÑÒØ Ó ÓÙØÔÙØ Ò ÕÙÒ Ó ÒÔÙØ ÒÓ ÐÛÝ ØÖ ÜØÐÝ ÓÒ ÔÓ ØÓÒ Ø Û ÓÙØÔÙØ ÓÙÐ ÔÐ Ù ØØ Ø Ö ÙÐØÒ ØÖÒ Ò º ÓÖÑÐÐÝ Ø ØÖÑÒ Ø ÓÙØÔÙØ ÔÐÑÒØ ÔÖÓÔÖØÝ Ò ÚÒ ÓÐÐÓÛ «ÓÒ Ø ÓÒÐÝ Ó ÒÔÙØ ¼ «Ó ¾ µ «Ó ¾ ÁÒ ÔÖØ Û ÓÒÐÝ Ò ØØ «Ó ¾ ÓÖ º ÔÖÓÔÖØÝ ÒÈ Ý ÑÒØÒÒ Ù«Ö Ó ÙÒÓÒ¹ ÙÑ ÒÔÙØ º ÇÒ ØØÒ Ò ÓÙØÔÙØ Û ÒÔÙØ ÖÓÑ Ø Ù«Ö ØÓ ÙÒØÐ Ø Ö Ø ÔÓÒØ ÛÖ Ø ÓÙØÔÙØ ÒÐ Ò ØÒ Û Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ º Ì ÛÓÖ Ù È ÙÖÒØ ØØ Ø ÓÙØÔÙØ ÓÙÐ ÒÓØ ÓÙÖ ØÖ ÒÝ ÓØÖ ÒÔÙØ Ò Ø ÙØÙÖº Ì ÐÓÖØÑ ÑÒØÒ Ù«Ö Ó ÒÔÙØ Ó Þ Íµº Ø ÓÙØÔÙØ Û Ø Ö Ø ÒÔÙØ ØÓ ÓÐÐÓÛ Ý Ø ÑÓ Ø ØÖÒ Ó ÐÒØ Ø ÑÓ Ø µº ÁÒ ÒÖÐ Òع ØØ ÑÒ Ó ÒÓØ Ø Ý Èº ÀÓÛÚÖ ÓÑ Ó Ò Ô Ò ØÒ Ó ÓØÖ Ò Ó ÙØÓÑØ È Øºµ ÓÙÐ Ø Ý È ØÓÓº ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÖÑÑÖ ÓÝ È ÀÓ ËÌÇÈ À À ÄÈÊÆ À ÊÈÊÆ º½º È ÓÒØÙÓÙ ÐÝ ÒÐ ÓÑÑÙØØÚ ÇÙØÔÙØ ËÓÑØÑ ØÖ ÖÒ Ó ÔÓ ØÓÒ Ò Ù«Ö ÒÔÙØ ØÖÑ ÛÖ ÓÒ ÓÙÐ Ö ÓÒÐÝ ÔÐ Ò ÓÙØÔÙغ ÓÒ¹ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÛÓ Ö ØÖØÓÒ Ø ÖÒ Ó ÔÓ ØÓÒ ÓÚÖ Û Ø ÓÙØÔÙØ ÒÐ ÓÒØÙÓÙ Ò Ø Ò ØØ Ø ÒÔÙØ ÒÐ Ø ÚÖÝ ÔÓÒØ Ò Ø ÒÔÙØ ØÖÑ ØÛÒ Ø Ö Ø Ò Ð Ø ÔÓ ØÓÒ Ø Òк Ð Ó Û ÖÕÙÖ ØØ Ø ÓÙØÔÙØ ÓÑÑÙØ ÛØ Ó Ø ÒÔÙØ Ò Ø ÓÒØÙÓÙ ÛÒÓÛ Ù ØØ Ø ÓÙØÔÙØ ÓÒ¹ ÙÑ Ò ØÒ Ø ÒÔÙØ Û ÖÖÚ Ø ØØ Û Ò¹ ØÒÙ Ð ÖÓÑ ÓÒ ÙÑÒ Ø ÒÔÙØ Ö Ø Ò ØÒ Ø ÓÙØÔÙغ Ì ØÛÓ ÓÒØÓÒ Ö ÑÓ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÖÑÙÐ ÛÖ «ÓÒ Ø ÓÒÐÝ Ó ÒÔÙØ «Ó Ü ¾ µ «Ó Ü ¾ µ µ Æ ½Æ ¾ Æ ½ Æ ¾ «Ó Ü «Æ ½ Ó Ü Æ ¾µµ ««¾ µ ¾ µ Ò ÜÑÔÐ Ó Ù Ô ØÓÒ ÌÈ ÓÛ ÓÒØÖÓк Á ÌÈ Ó Ü ÐÐÓÛ Ù Ø ÓÖ Ø ÑÒØ Ò Ù Ø ØÖ Ô ØÒ Ø ÑÙ Ø ÐÐÓÛ Ø ÐÐ ÔÓÒØ Ò ØÛÒ Ò ÒÓÒ Ó ØÑ ÑØØÖ ØÓ Ø º ÅÓÖÓÚÖ Ø ÖÚÖ³ ÛÒÓÛ Ø Ñ ÛØÖ Ø ÓÙÖ ÓÖ ÓÖ ØÖ ÒÝ Ó Ø Ø ÑÒØ Ò Ø ÛÒÓÛ Ô º ÓÖ Ò È Û Ò ÛÓÖ ÛØ ÖØ Ñº Ï ÐÛÝ ÔÐ ÓÙØÔÙØ Ø Ø Ö Ø ÔÐ Ø ÒÐ ÙØ ÖÑÑÖ Ø ÖØ Û Ø ÓÖ ÒÓØ ÔÐÒ Ø Ø ÐØÖ Ôк Á Ø ÓÑ ÔÓÒØ Ò Ø ÙØÙÖ Ø Ù«Ö ÓÚÖ ÓÛ Ù Û ÓÒ ÙÑ ØÓÓ Û ÒÔÙØ Û Ò ØÒ Ù ÙÔ Ø ÖØ ºº Ø ÙÔ ØØ ÑÒÝ ÒÔÙØ ØÓÒ º Ì ÐÓÖØÑ ÓÖ È ÙÖ µ ÑÒØÒ Ù«Ö Ó ÒÔÙØ Ó Þ Í µ Ò ÓÒ ÒØÖ ÒØÒ Ø ÖØ Ø ÖÒ Ó ÔÓ ØÓÒ ÛÖ Ø Ð Ø ÓÙØÔÙØ ÓÙÐ Ú ØÒ Ôк Ø ÓÙØÔÙØ Û Ø Ö Ø ÒÔÙØ ØÓ ÓÐÐÓÛ Ý Ø ÑÓ Ø ØÖÒ Ó ÐÒØ Ø ÑÓ Ø µº º½º È ÇÙØÔÙعÔÓÒØ ÙØÓÑØ Ï Ý ØØ Ò ÓÙØÔÙعÔÓÒØ ÙØÓÑØÓÒ ØÖع Ò ÖÓÑ ØØ ÓÖ ÓÙØÔÙØ Ó Ü ØÖ Ø ÑÓ Ø ÓÒ ÒÜØ ØØ ØØ Ò Òº ÁÒ ØÖÑ Ó ØÖÒ ØÛÓ ØÖÒ «Ò Ö ÕÙÚÐÒØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ò ØÝ Ö ÓÒØÒØ ÛØ «ÖÒØ ØÖÒ Ó ÒÔÙØ ÓÐÐÓÛ Ý Ø Ñ ÓÙØÔÙØ Ó Ü ØÒ Ø ØÛÓ ØÖÒ ÒÒ Ò Ó Ü Ö ØÐÐ ÕÙÚÐÒØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ º ÓÖÑÐÐÝ ««µ µ Ó ÜÆ ½Æ ¾ Æ ½Æ ¾ ÓÒ Ø ÓÒÐÝ Ó ÒÔÙØ «Æ ½ Ó Ü ¾ µ Æ ¾ Ó Ü ¾ µµ µ «Æ ½ Ó Ü Æ ¾ Ó Üµµ Ò Ò ØÒ Ó È ÔÖÓØÓÓÐ Ò Û ÓÙØÔÙØ Ú ÓÑÔÐØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ØØ Ò Û Ø Òк ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÑ ØÖÒ ÔÓÖØ ÐÝÖ ÔÖÓØÓÓÐ Ú ÒÓØÓÒ Ó ÐØÚ ÒÓÛÐÑÒØ ³ µ ÛÖ Ø ÖÚÖ Ò ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ ÐÐ Ø ÖÚ ÙÔ ØÓ ØØ ÔÓÒغ ÐØÓÙ Û Ò ØÓ Ø Û ÐÐÓÛ ÓÒ Ø

9 Ø ÌÝÔº ¼ Ö ØÖÒ º ¼ Ö ØÖÒ Ó ÒÔÙØ º ÖØ Ò ÒØÖº ÓÓÐÒº ÁÒØÐÐÝ ÖØ ¼ Ò Ð º ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ Õ Ü Õ Ü Íµ ÖØ ¼µ ØÒ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó Ý ÖØ ÖØ ½ ͵ ÖØ ¼µ ØÒ ØÖÙ ÓÕ Ü ½º ÖÔØ ÙÒØÐ µ Ó Ü ¾ µµ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó Ý ¾º ØÒ ¼ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó ¼ ¼ Ý ÖØ ¼ ÖÔØ ÙÒØÐ ¼ Ó Ü ¾ ÓÖ ¼ ÖØ ÖØ ½ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó ¼ ¼ ¼ Ý º Ó Ü ¾ ØÒ ØÖÙ Á ØÖÙ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È ÔÔÒ Ø ØØ Ø Ø ÖÚÖ ÓÑÔÐØÐÝ ÒÓÛÒ ØÓ Ù º ËÓ Û Ò ÖÖÝ ÓÙØ ÓÙÖ ÒÐÝ ÓÙØÔÙØ ØÓ ÓÙØÔÙØ ÓÖØØÒ ÚÖÝØÒ ØØ ÓÙÖÖ ÓÖ Ø Ð Ø ÓÙØÔÙغ Ì ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÓÒØÓÖÒ È ÑÒØÒ Ù Ø ÓÒ Ñ ¹ Ð ØÖÒ Ù ØÖ Ò ÓÙØÔÙØ ÓÙÖ ÐÐ ØÖÒ ÐÐÓÛ Ý ÑÙ Ø ÕÙÚÐÒØ Û Ù Ø Ò ØÓ Ô ÓÒ Ó ØÑ Ò Û Ô Ø ÓÒ ÛØ Ø Ö Ø ÔÓ Ð ÔÐÑÒØ Ó ØØ ÓÙØÔÙغ ÁÒ ØÓÒ Û ÑÒØÒ Ù«Ö Ó ÒÔÙØ Ó Þ Íµ Ò Ø ÒØÒ ÔÓ ØÓÒ Ø Û Ø Ð Ø ÓÙØÔÙØ ÓÙÐ Ð Ó Ú ÔÔÒº Ø ÓÙØÔÙØ Û Ò ØÓ ÓÒØÒØ ÚÖÝ Ù¹ ØÖÒ Ó Ù«Ö ÒÔÙØ ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ÔÓ ØÓÒ ØÓ Ò Ø ÓÙØÔÙØ ÐÐÓÛ ØÖ Ø ØÖÒº ÌÖ ÑÝ ÙÔ ØÓ ¾ Ù ÒÔÙØ ØÖÒ Ó ÐÒØ Ø ÑÓ Ø Í µµ ØØ Ò ØÓ º Ì Ú Ù ÓÙÒ ÓÖ Ø ÔÖ¹ÚÒØ ÓÑÔÙØØÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò Ø ÐÒØ Ó Ø Ù«Ö º º½º È ÒØ ËØØ ÅÒ Á ÒÓÛÒ ØÓ ÒØ ØØ ÑÒ ÛØ Ø Ó ØØ ØÒ ØÖ ÓÙÒ ØÓ Û Ø ÖÙعÓÖ Ö Ø Å Ò ÖÓÛº ËÙÔÔÓ Æ ¼ ÖÖµ ÛÖ ÓÒ Ø Ó ÐÐ Ó ÝÑÓÐ Ø ÒØ Ø Ó ØØ Æ Ø ¹ ØÖÑÒ Ø ØÖÒ ØÓÒ ÖÐØÓÒ ¼ Ø ÒØÐ ØØ Ò ÖÖ Ø Ø Ó ÖÖÓÖ ØØ º µ Ò Å Ò ÖÔÖ ÒØ µ ÛÖ Æ ¼µº ÆÓÛ ÑÙ Ø ÓÒØÒ ÓÑ Ù¹ Ü Ó Ø Õ ÐÑÒØ Ò Ó ÐÒØ Ø ÑÓ Ø º ÀÓÛÚÖ ÚÖÝ Ò Å ÑÙ Ø ÓÒØÒ Ø Ñ Ù¹ ÕÙÒ Ó Õ³ Ò ÓÕ³ º ÌÖÓÖ ÚÖÝ Ò Å ÑÙ Ø ÙÆÜ Ó Ø Ñ ¹ÐÑÒØ ØÖÒº Ì Ú Ù ÓÙÒ Ó ÐÑÒØ ÓÖ Åº Ì ÑÒ ØØ Û ÑÝÚ ØÓ ÙÔ ØÓ ¾ ÐÑÒØ ØÓ Ø ÓÙØÔÙغ Ì ÓÙÒ ÔÓÐÝÒÓÑÐ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ØØ Ò Ø Þ Ó Ø Ù«Ö º ÅÓÖÓÚÖ Ø Ú Ù ÛÝ Ó ÜÙØÒ Ø ÒÖÐ ÖÙعÓÖ ÐÓ¹ ÖØÑ ÛØ Ò ÆÒØ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ØÖÒ Ø ØØ º Ì ÐÓÖØÑ ÓÛÒ Ò ÙÖ º ÆÓØ ØØ Ù Û ÔÖÓÖÑ Ò ØÖØÓÒ ØÖ Ò Õ ÚÒØ Ò Ø ÖÙعÓÖ ÐÓÖØÑ Û Ô Ø Ù«ÖÒ ÖÕÙÖÑÒØ Ý º ÓÒ ØÒØ º Æ ¼ ÖÖµº Ø ÌÝÔº Å Ø Ó ÔÖ ØØ Ð Ø Ó ÒÔÙØ Ýѹ ÓÐ µº ÁÒØÐÐÝ Å ¼ µ ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ º¾ Õ Ü ½º µ ¾ Å ÐØ µ ÖÓÑ Å ¹ Õ Ü µøóåº ¾º ØÖØ ÙÒØÐ ÒÓ ÑÓÖ ØÓÒ ØÓ Å Õ Ý µ ¾ Å ¹ Æ ÝµµØÓÅ ÓÕ Ü ½º µ ¾ Å ÐØ µ ÖÓÑ Å ¹ Æ Ó ÜµµØÓź ¾º ØÖØ ÙÒØÐ ÒÓ ÑÓÖ ØÓÒ ØÓ Å Õ Ý µ ¾ Å ¹ Æ ÝµµØÓÅ ÛÖ ¹ µ ØÓ Å Ò ÓÒÐÝ ÓÝ Ø Ù«ÖÒ ÓÒ ØÖÒØ µ Ò ÒÓØ Ò ÖÖÓÖ ØØ Ó ¾ ÖÖµº ÁÅ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È ÐÒ ÛØ ÄÓ ÐÐÓÛÒ ÐÓ Ó ÒÔÙØ ÚÒØ ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ø Ú ÒØÖÓÙ ØÓÒÐ ÓÑÔÐÜØÝ ØÓ ÓÙÖ Ö ÐÓ¹ ÖØѺ ÀÓÛÚÖ ÓÖ Û Ò ÖÚ ÆÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÓÑ Ð Ó º ÁÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ Ù¹ ØÓÒ Û Ö ÔÖÓÔÖØÝ Ó ØØ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ¹ ØÚÐÝ ÚÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ º Ï ÛÐÐ ØØ Ø Ð Ó ØØ ÛÖ ÆÒØÐÝ ÑÓÒØÓÖÐ ÛØÓÙØ ÐÓ ÓÑ Ð ÆÒØ ÓÖÚÒ ÙÒ Ð ÛÒ ÐÓ ÐÐÓÛº

10 º¾º½ ÓÙÒØÒ ÈÖÓÔÖØ È½ ÖÚ Øµ ÑÒØÓÒ ÓÖ ÔÖÓÔÖØ ÓÐÐÝ ÓÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÓÒ ÙÑ Ö ÓØÒ Ù ØÓ Ö¹ ØÖÞ ÔÖÓØÓÓÐ º ÓÖ Ù ÑÓÒØÓÖÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ ÚÖÝ ÑÐÖ ØÓ Ø ÐÓ ¹Ð º ËÙÔÔÓ ØØ Û ÒÓÛ ØØ ÒÓ ÑÓÖ ØÒ Ä ÒÔÙØ Ò ÐÓ Ø Ò Ù ÓÒº ÌÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ØØ ÓÙØÔÙØ ÑÙ Ø ÓÒ ÙÑ ¹ ØÛÒ ÑÒ Ò ÑÜ ÒÔÙØ Û ÓÐÐÓÛ Ø Ñ ÔÖÓÙÖ Ó ÑÒØÒÒ Ù ÑÜ Ò Ù ÑÒ ÜÔØ ØØ Û ÐÐÓÛ Ù ÑÜ Ò Ù ÑÒ ØÓ ÖÓÛ ÙÔØÓÑ ÑÜ Ä Ò ½µ ÙÖÒ Õ ÔÖÓ Òº Ï ÐÚ Ø ÓÕ ÔÖÓ Ò ÙÒÒº ÌÖ ÐÖÐÝ ÓÒ ØÒØ ÑÓÙÒØ ÓÛÓÖ ØÓ ÓÒ Ø ÚÒغ º¾º¾ È¾Ó ÁÒÔÒÒØ ÇÙØÔÙØ ÈÖÓÔÖØ ÈÖÓÔÖØ ÓÙØ Ø ÓÙØÔÙØ ØÖÑ Ò ÚÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ Ù Ý ÙÑÔØÓÒ ÓÙØÔÙØ ÒÚÖ Ø ÐÓ Øº Ì Ò ÔÖÓÙÖ ÑÔÐÝ ÒÚÓÐÚ Ò Ò Ø Ø ØÖ Ò Ø Åº ÆÓ Ù«ÖÒ Òº Ò ÜÑÔÐ Ó È¾Ó ÔÖÓÔÖØÝ ÓÙØÔÙØ ÑÓÒÓØÓÒØÝ ÚÖÝ ÓÙØÔÙØ ÓÒØÒ ÕÙÒ ÒÙÑÖ ØØ ØÖØÐÝ ÖØÖ ØÒ ØØ Ó Ø Ð Ø ÓÙØÔÙغ Ì Ù Ø ÒÚÓÐÚ ØÓÖÒ Ò ÓÙØÔÙØ Ò ÓÑÔÖÒ Ø ÛØ Ø ÒÜØ ÓÒº Ï Ø ÑÓ Ø ÓÒ ØÓÒ Ø ÚÖÝ ÓÙØÔÙغ º¾º È ÁÒ ÖعÐÓ ÓÑÑÙØØÚ ÇÙØÔÙØ Ï Ö Ð Ó ÑÓÒØÓÖÐ ÔÖÓÔÖØ ØØ Ö Ñ¹ ÔÖÚÓÙ ØÓ Ø ÔÖ Ò Ó ÒÔÙØ ÐÓ º ÒØÐÐÝ ØÖÒ ÒÒ Ò Ó Ü ÔØÐ Ó Ø ØÖÒ ÛØ Ò ÖØÖÖÝ ØÖÒ Ó ÒÔÙØ Æ Ò ÖØ ÓÖ Ó Üº ÅÓÖÓÚÖ Ó Ü Óѹ ÑÙØ ÛØ ÚÖÝ ÒÔÙØ Ò Æº ÁÒ «Ø Ø Ý ØØ ÒÐ Ó Ü Ø Ø Ò Ó Ø ØÖÒ «Ø ÖÑÒ ÒÐ ÓÖÚÖ Ò Ø Ò ÔÐ Ø ÒÝ ÔÓÒØ ØÖ «ÛØ Ø Ñ «Øº «Ó Ü «Ó Ü ¾ µ Ý «Ý Ó Ü ¾ µ Æ ½Æ ¾ ÓÒ ØÒ ÓÒÐÝ Ó ÒÔÙØ «Ó Ü Æ ½ Æ ¾ «Æ ½ Ó Ü Æ ¾µµµ ÆÓØ ØØ È ÖÐÐÝ ÔÐ Ó Èº Ì Ø ØØ ÓÙع ÔÙØ ÓÒ ÒÐ Ö ÒÐ ÓÖÚÖ ÑÔÐ Ø ÓÒØÙÓÙ Ðݹ ÒÐ ÔÖÓÔÖØÝ Ò ØÓÒ ØÓ Û Û ÐÖÝ Ú Óѹ ÑÙØØÚØÝ Ó ÓÙØÔÙØ º Ò Ò ØÒ Ó È ÓÒØÒÑÒØ ÔÖÓÔÖØÝ ÓÒ ÓÙØÔÙØ º ÓÖ ÜÑÔÐ ÔÖÓÔÖØÝ ÓÙÐ ØØ ØØ ÚÖÝ ÓÙØÔÙØ ÓÒØÒ Ð ÝØ ¹ÖÚ ØØ Ð ØÒ Ø ÙÑ Ó Ø Þ Ó ÒÔÙØ ÖÚº Ì ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È ÑÔк ÐÛÝ ÙÑ ØØ ÒÓ ÒÔÙØ Ú Ò ÐÓ Ø Ò ÔÐ Ø ÓÙØÔÙØ ØÖ Ø Ö Ø ÒÔÙØ ÛÖ Ø Òк ÌÓ Ô ØÖ Ó Ø Ù¹ Ò ÔÓ ØÓÒ ÛÖ Ø ÓÙØÔÙØ ÓÙÐ Ú ÓÙÖÖ Û ÑÒØÒ ÖØ Ò Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ Èº ËÙÔÔÓ Ò ÖÐØÝ ÓÑ Ó Ø ÒÔÙØ ØÛÒ ØÛÓ ÓÙØÔÙØ ÛÖ ÐÓ Ø ØÒ Û Ú ÒÖØ ØÖÒ ØØ ÓÑ ÜØÖ ÒÔÙØ Ò ÖØ ØÛÒ Ø ÓÙØÔÙØ º ÀÓÛÚÖ È ØÐÐ Ù ØØ Ò ÖØÒ Ø ÒÔÙØ ØÐÐ Ô Ø ØÖÒ Ò º ÆÜØ ÙÔ¹ ÔÓ ØØ Ò ÓÙØÔÙØ ØØ Û ÔÐ ØÖ Ò ÒÔÙØ Ò Ø ÒÔÙØ ØÖÑ ÒÓØ Ò ÖÐØÝ ÓÙÖ ÙÒØÐ Ô º ÀÖ Ò È ÙÖ Ù ØØ Ø ÓÙØÔÙØ ÓÑÑÙØ ÛØ Ø Ò¹ ÔÙØ ½ Ô º ÒÐÐÝ ÒÓØ ØØ Ø ØÖÒ Û ÓÒ ØÖÙØ Ò Ñ Ð ØÖÒ ÓÒ Ò Û ÒÓ ÐÓ Ó¹ ÙÖº ÌÖÓÖ ÐÓÒ Ø ØÖÒ ÐÓÒ ØÓ ÛÑÙ Ø ÔØ Øº Ì ÐÓÖØÑ ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ì Ð¹ ÓÖØÑ ÛØ Ø ÑÓ Ø Í Äµ ÒÔÙØ ØÓÒ Ø ÓÙØÔÙغ Ø ÌÝÔº ØÖÒº ØÖÒ Ó ÒÔÙØ º ÖØ Ò ÒØÖº ÓÓÐÒº ÁÒØÐÐÝ ÖØ ¼ Ò Ð º ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ º¾º Õ Ü Õ Ü Í Äµ ÖØ ¼µ ØÒ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó Ý ÖØ ÖØ ½ Í Äµ ÖØ ¼µ ØÒ ÓÕ Ü ØÖÙ ½º ÖÔØ ÙÒØÐ µ Ó Ü ¾ µµ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó Ý ¾º Ó Ü ¾ ØÒ ØÖÙ º ÖØ Á ØÖÙ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È ÒØ ËØØ ÅÒ È ÖÚ Øµ Á Ò ËÅ Û Ò ÓÙÒ Ø ÑÓÙÒØ Ó ØØ ØØ Û Ò Ò ÓÖÖ ØÓ ÑÓÐ ÐÓ Ò Ø ÖÙعÓÖ Ö ØÖØݺ ÁÒ Ø Ø ÓÙÒ ÓÒ Å ÜØÐÝ Ø Ñ Ò Ø Ò Ó ÐÓ º ÌÖ Ò Ø ÑÓ Ø ÐÑÒØ Ò Åº ÓÖ Ø ÓÙÒ ÑÒ ØØ Û Ò «ØÚÐÝ ÜÙØ Ø ÖÙØ ÓÖ ÐÓÖØÑ ØÓ ÑÓÒØÓÖ º ÀÓÛÚÖ Ò Ø Û Ú ØÓ ÓÒ Ö ÐÐ ¾ ÐÓ Ý Ù ØÖÒ Ó Ø Ù«Ö Ø ÚÒغ ÌÖÓÖ Û ÑÝ Ò ØÓ ÑÒÝ ¾ ¾ ½ ØÓÒ ØÓ Ø ÚÒغ º¾º È ØÖÑÒ Ø ËØØÐ ÌÖÒ ÙÖ ÄØ Ù ÙÑ ØØ ÐÐ Ø ÒÔÙØ ØØ Ø ÑÓÒØÓÖ ÛÐÐ ØÒغ Ì Ö ØÖØÓÒ ÓÖ Ø ÒÚÖÓÒÑÒØ ÖÓÑ ÔÖÓÙÒ ÙÔÐØ ÒÔÙØ ÓÖ Ø ÐØÑ Ó Ø ÑÓÒØÓÖº ÍÒÖ Ø ÙÑÔØÓÒ Û Ò Ö ØØ Ô ØØÐ ØÖÒ ÙÒ ÚÓÖº ËÙÔÔÓ ØØ Ò ÓÙØÔÙØ Ó Ý Ò ÓÙÖ ØÖ Ò ÒÔÙØ Üº ÌÒ Ò ÚÖÝ ØÖÒ ÐÐÓÛ Ý ØØ ÓÒØÒ Ó Ý ØÑÙ Ø ÓÙÖ ÑÑØÐÝ ØÖ Üº ÅÓÖÓÚÖ ÒÝ ØÖÒ ÒÒ Ò Ò Ü Ó Ý ÔÖ ÕÙÚÐÒØ ØÓ Ø ØÖÒ Ü Ó Ýº Ì ÑÒ ØØ ØØÐ ÐÐ Ø Ö ÓÙØ Ö Ü Ó Ý ÔÖ º ½¼

11 «Ü Ó Ý «¾ µ Ü Ó Ý «Ü Ó Ýµ Ü Ó Ý ¾ µ Þ Ü Þ Ó Ý ¾ µ Ó Ý ¾ µ Ì ÓÒØÓÒ ØØ ÒÔÙØ ØÒØ ÖØÖ ØÖÓÒ ÓÒº ÁÒ ÔÖØ ÛØ Û Ò ØÓ ÑÔÓ ØØ ÒÓ ÒÔÙØ ÖÔØ ÛØÒ Ô Ó Í Äµ Õ ØÓÒ Û Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ØØ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò ØÓ ÒÐÝÞ Ø ØѺ Ò ÜÑÔÐ Ó È Ø Ô ØÓÒ Ó Ø ÁÅÈ ÔÒµ ÔÖÓØÓÓк ÁÒ ÔÒ ÓÒ ÐÐ ÒÔÙØ ÁÅÈ ÊÕÙ Ø µ Ö ÙÒÕÙ Ù ØÝ Ú ÑÓÒÓØÓÒÐÐÝ ÒÖ Ò ÕÙÒ ÒÙÑÖ º ÚÒ Ò ÁÅÈ ÊÔÐÝ Û Ò ÑÔ Ø ÙÒÕÙÐÝ ØÓ Ò ÁÅÈ ÊÕÙ Ø ÓÒ Ø Ó Ø ÕÙÒ ÒÙÑÖº ÅÓÖÓÚÖ ÓÒ Û Ú ÑÔÔ Ø ÊÔÐÝ ØÓ ÖÕÙ Ø ØÖ ÒÓØÒ ØØ Û Ò ØÓ ÖÑÑÖ ÓÙØ Ø Òй Ý ÙÔ ØÓ ØØ ÔÓÒغ È Ò ÆÒØÐÝ ÚÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ º ÒØÐÐÝ ÓÙØÔÙØ Ó Ý ÔÓÒØ ØÓ Ø ÑÓ Ø ÓÒ ÒÔÙØ Ü ØØ ØÖÖ Ø Ò Û Ó ÒÓØ Ò ØÓ ÒÝ ÓØÖ ÒÔÙغ Á Ü ÒÓØ Ò Ø Ù«Ö Ò Ó Ý ÒÒÓØ ÓÙÖ Ûع ÓÙØ Ò ÒÔÙØ ØÒ ØÖ Ò ÖÖÓÖ ÓØÖÛ ÚÖÝØÒ ÙÔ ØÓ Ü Ò ÖÓÔÔ ÖÓÑ Ø Ù«Öº Ì ÐÓÖØÑ Ø ÑÓ Ø Í Äµ ÐÑÒØ Ø ÚÖÝ ÓÙØÔÙغ Ì ÐÓÖØÑ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½¼º Ø ÌÝÔº ØÖÒº ØÖÒ Ó ÒÔÙØ º ÓÓÐÒº ÁÒØÐÐÝ Ò Ð º ÚÒØ ÀÒÐÖ º ÇÒ ÖÚÒ º¾º Õ Ü Õ Ü Í Äµµ ØÒ ØÖÙ ÓÕ Ü ØÒ ØÖÙ Ð ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó ÖÔØ ÙÒØÐ µ Ý Ó Ü ¾ µµ ÐØ Ø Ö Ø ÐÑÒØ Õ Ý Ó Ý Ó Ü ¾ ØÒ ØÖÙ Á ØÖÙ ØÖ ÜÙØÒ ØÖ ÚÒØ ÒÐÖ Ò ÖÖÓÖº ÙÖ ½¼ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È È½¼ ÇÙØÔÙعÔÓÒØ ËØØÙÐ ÌÖÒ ÙÖ ÁÒ È Ø ØØÐ Ò ÙÑÔØÓÒ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓÖØ ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÓÒ Ò ÓÙØÔÙØ Ò ÔÐ Ò Ø ÒÔÙØ ØÖѺ Ï Ò ÒÖÐÞ Ø ÒÓ¹ ØÓÒ Ý ØÒ ÒØ ÖÓÑ ÓÙØÔÙعÔÓÒØ ÙØÓÑØ Èµº ÁÒ Ø Ó ÝÒ ØØ Ø ØØ Ó ØÖ ÓÒ ÙÑÒ «Ý Ó Ü ÑÙ Ø Ø Ñ Ø ØØ ØÖ ÓÒ ÙÑÒ Ù Ø Ý Ó Ü Û Ý ØØ ØÖØÒ ÖÓÑ ØØ Ó Ü ÐÐÓÛ ØÖ ÓÑ ÒÔÙØ ØÒ ØÖ ÙÒÕÙ ØØ ØØ Ò Ò ØÖ ÓÒ ÙÑÒ Ó Üº ÓÖ ÐÐ ÒÔÙØ Ò ÑÙ Ø ØÒغ ÓÖÑÐÐÝ ÜÔÖ ÓÒÙÒØÓÒ Ó È ÛØ ÒÖÐÞØÓÒ Ó È ««µ µ Ó ÜÆ ½Æ ¾ Æ ½Æ ¾ ÓÒ Ø ÓÒÐÝ Ó ÒÔÙØ «Æ ½ Ó Ü ¾ µ Æ ¾ Ó Ü ¾ µµ µ «Æ ½ Ó Ü Æ ¾ Ó Üµµ «Ü Ó ÝÆ ½Æ ¾ Æ ½Æ ¾ ÓÒ Ø ÓÒÐÝ Ó ÒÔÙØ «Æ ½ Ü Ó Ý ¾ µ µ Þ Ü «Æ ¾ Þ Ó Ý ¾ µ «Ó Ý ¾ µ Ò ÜÑÔÐ Ó Ù ÔÖÓØÓÓÐ Ò Û ØÖ Ö ØÛÓ Ò Ó ÒÔÙØ Ø ÒÔÙØ ÓÒØÒÒ ÒØÖ Ò ¹ ÖÕÙ Ø ÒÔÙØ ØØ ÓÒØÒ ÙÒÕÙ Ñ ÒÙÑÖ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ ÙÔÔÓ ØÓ Ò Ò ÓÙØÔÙØ ÛÒ Ø ÖÚ Ò ¹ÖÕÙ Ø Ò Ø ÓÙØÔÙØ ÓÒØÒ Ø Ñ ÒÙÑÖ Ó Ø ÖÕÙ Ø Ò ÙÑ Ó ÐÐ ÒÔÙØ Ò Ò Ø Ð Ø ÓÙØÔÙغ ÐÖÐÝ ÚÖÝ ÓÙØÔÙØ ÙÒÕÙ ÒÔÙØ Ø ¹ÖÕ٠ص ØÖ Û Ø Ò ÓÙÖº ÅÓÖÓÚÖ Ø ÓÒØÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÓÑÔØÐ ÓÒÐÝ ÛØ ÓÑ Ù¹ ÕÙÒ Ó ÒÔÙØ Ò Ø Ð Ø ÓÙØÔÙغ Ì È ÔÖØ Ó È½¼ ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ù Ø ÑÒØÒ ÓÒ ØØ ¹ ØÖ ÓÙØÔÙغ ÅÓÖÓÚÖ Ø È ÔÖØ ØÐÐ Ù ØØ Û Ò ÙÒÕÙÐÝ ÔÐ Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ø ÒÔÙØ ØÖѺ ÁÒ ÓÒÙÒ¹ ØÓÒ Ø Ú Ù ÑÔÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ò È½¼º Ø ÓÙØÔÙØ Û ÔÐ Ø Ò Ø ÕÙÒ Ó Ù«Ö ÒÔÙØ Ò Èº ÇÒ Û Ú ÓÙÒ ÔÓ ØÓÒ Û ÑÙ Ø Ö ÓÖ ÐÓ Ý Ù¹ ÕÙÒ Ó Ø ÒÔÙØ ÓÖ ØØ ÔÓ ØÓÒ ØØ Ñ Ø ØÖÒ ÔØÐ ØÓ º Á ÓØ Ø Ø Ø Ù Û Ò ÔÖÓ ÛØ ÒÐ ÒÜØ ØØ Ò ÒÐ Ù«Ö ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø Ö Ø Ó Ø ØÖÒº Ì ÐÓÖØÑ ÑÒØÒ ÒÔÙØ Ù«Ö Ó Þ Í Äµº ÌÒ Ø ÓÙØÔÙØ Û ÑÝ Ò ØÓ Ò Ø ¾ Í Ä µ ÒÔÙØ ÕÙÒ º Ì ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ØÓ¹ Ò ØÓ ØÓ Í Äµ ¾ Í Ä µ ½ º º¾º ÇÙØÔÙعÔÓÒØ ÙØÓÑØ È ÖÚ Øµ È Ò ÒÐ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ Ý ÓÒ ÓÑ ÙÖØÖ ÜÔÐÓÖØÓÒ Ó Ù«Ö ØÖÒ º ÀÓÛÚÖ ÒÓ ÜÔÐÓ¹ ÖØÓÒ Ó ³ ØØ Ô Ò ØÓ ÓÒº Ï ÑÒØÒ Ø Ó ÔÓ ØÓÒ Ò Ø Ù«Ö ÛÖ Ø Ð Ø ÓÙØÔÙØ ÓÙÐ Ú ÔÔÒº ÌÒ ÓÖ Ø ÒÜØ ÓÙØÔÙØ Û Ò ØÓ Ò ÐÐ Ù¹ ÕÙÒ ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ÔÓ ØÓÒ ØØ ÒÐ Ø ÓÙØÔÙغ Ï Ö ÙÖÒØ ØØ ÐÐ Ø Ù¹ ÕÙÒ ÛÐÐ Ò Ò Ø Ñ ØØ Ó Û ÛÐÐ Ù Ø Ò ØÓ ÖÑѹ Ö Ø ÔÓ ØÓÒ ÛÖ Û Ò ÔÐ Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ø ÓÑÑÓÒ ÒÜØ Øغ Á ØÖ ÒÓ ÔÓ ØÓÒ ÛÖ Û Ò ÔÐ Ø ÓÙØÔÙØ ØÖ Ò ÖÖÓÖº Ì ÐÓÖØÑ ÛÓÙÐ ÖÕÙÖ Ù ØÓ ÑÜÑÙÑ Ó ¾ Í Ä µ ÒÔÙØ ØÖÒ Ò Ø Ø ÓÙØÔÙØ ÛÖ Í Äµ Ø Þ Ó Ø ÒÔÙØ Ù«Öº Ï ÑÝ Ú ØÓ ÑÜÑÙÑ Ó Í Äµ ¾ Í Ä µ ½ ØÓÒ ØÓ º ½½

12 º ÈÖÓÔÖØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ö Ø ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ ÐÐ Ø Ð Ó ØØ ÛÚ Ù Ò Ø ØÓÒº ÁÒ ÌÐ ½ Û ÙÑÑÖÞ Ø ÓÑÔÐÜØ Ó Ø ÐÓÖØÑ Ö ÓÖ Ø ÚÖÓÙ ÔÖÓÔÖØÝ Ð º Ï ÙÑ ØØ Ò ÛÖØØÒ Ò ÛÝ ØØ ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙع ÔÙØ ØÓÒ ÓÒ Ý ÓÒ Ò Ø ÛÐÐ Ø ÓÒ ØÒØ ÑÓÙÒØ Ó ØÑ ØÓ ÒÐÝÞ ØÓÒº ÌÒ Ø ÓÑÔÐÜØÝ Ó Ø ÑÓÒØÓÖÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÓÒ ØØ Ò ØÓ ØÓ Ø ÒÝ ØÔº ÆÓØ ØØ ÑÓ Ø Ó Ø ÓÑÔÐÜØ Ö Ò ØÖÑ Ó Ø Þ Ó Ø Ù«Ö º Ì ÚÐÙ Ó ÔÒÒØ ÓÒ Ø Þ Ó Ø ÒÔÙØ Ñµ Ò ÓÙØÔÙØ Òµ Ù«Ö ÔÖÓØÓÓÐ ÒØØ Ð Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ÐÐÓÛ ØÛÒ ØÛÓ ÓÙØÔÙØ Íµ Ò ÒÚÖÓÒÑÒØÐ ÒØØ Ð Ø Ñܹ ÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ ØØ Ò ÐÓ Ø Ò Ù ÓÒ Äµ ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ø Ý ØѺ Ï Ò Ø Ù«Ö Þ Ò Ø Ò Ó ÐÓ Ñ Í Ò Ò Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ Ñ Í Ä Òº ÌÐ ½ ÅÓÒØÓÖÒ ÓÑÔÐÜØ ÓÖ ÈÖÓÔÖØÝ Ð Ó ÈÖÓÔÖØÝ ÏØÓÙØ ÐÓ ÏØ ÐÓ ÐÐ ÍÒÓÙÒ ÍÒÓÙÒ È ¾ ¾ ¾ È ¾ È ¾ ÍÒÓÙÒ È ¾ ÍÒÓÙÒ È ¾ ¾ È È ÍÒÓÙÒ È½¼ ¾ È È¾ ½ ÍÒÓÙÒ È¾Ó ½ ½ Ƚ ½ Ù Ø ÓÙÒص ½ ÌÐ ½ ÓÛ ÑÓ Ø Ó Ø ÔÖÓÔÖØ Ö Ò Ø ØÓÒ ÐÓÒ ØÓ «ÖÒØ ÓÑÔÐÜØÝ Ð ÓÖ ÑÓÒØÓÖÒº ÅÒÝ Ó Ø ÔÖÓÔÖØ Ö Ò Ø ÒÐÙ ÓÒ Ó ÓØÖº Ì ÒÐÙ ÓÒ ÖÐØÓÒ Ô Ö ÓÛÒ Ò ÙÖ ½½º ÀÓÛ¹ ÚÖ ØÖ Ö ÓÑ ÓØÖ ÒØÖ ØÒ ÖÐØÓÒ Ô ÛÐк ÁÒ ÓÒ ÖÓÑ Ø ÒÓ¹ÐÓ ØÓ Ø ÐÓ Ý ÔÖÓÔÖØ È È Ò È ÓÑ ÚÖÝ ÒÆÒØ ØÓ ÑÓÒØÓÖº ÌÖÓÖ Û Ò ØÓ Ô ÒÖ Ù Ø Ó È È È Ò È½¼ ØØ ÛÐÐ ØÐÐ ÐÒ ØÑ ÐÚ ØÓ ÆÒØ ÑÓÒØÓÖÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ º Ì Ù Ø ÓÐÐÔ ØÓ ÑÐÖ ÓÑÔÐÜØ È È Ò È Ò Ø ÒÓ¹ÐÓ º ÈÖÓÔÖØ È È Ò È Ö ØÖ ÓÖØÓÓÒÐ ÛÝ Ó ÖÒÒ Ò Ø ÙÒÓÙÒ Þ Ó Å Ò Ø ÖÙعÓÖ Öº ÁØ ÔÓ Ð ØÓ ÓÑÒ ÓÑ Ó Ø ÔÖÓÔÖØ ØÓ ÖÖÚ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ ÖÐØ ØÓ ÖйÛÓÖÐ ÔÖÓØÓÓк ÓÖ Ü¹ ÑÔÐ Û ÓÑÒ È Ò È Ò Ø ÒÜØ ØÓÒ ØÓ ÖÖÚ Ø ÌÈ ÔÖÓÔÖØݺ ÁØ ÑÝ Ð Ó ÔÓ Ð ØÓ ÓÑÒ ÓÒ Ó ÑÓÖ Ó Ø ÔÖÓÔÖØ ÛØ ÓÑ ÔÖÓØÓÓй Ô ÒÓÛÐ ØÓ ÖÙ Ø Þ Ó Åº ÌÖÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ ÔÖÓÔÖØÝ ØØ ÓÒ Û ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ó ÒÓØ ÐÐ Ò ÓÒ Ó È È ÓÖ È Ø Ó ÒÓØ ÑÑØÐÝ ÖÙÐ ÓÙØ Ò ÆÒØ ÔÖÓÙÖ ÓÒØÖÖÝ ØÓ ÛØ Ñ ØÓ Ø Ý ÐÓÓÒ Ø ÙÖ ½½ ÐÐ ØÓÖݵº ÏØÖ ØÖ Ö ÓØÖ Ù ¹ ÙÐ ÔÖÓØÓÓйÒÔÒÒØ ÔÖÓÔÖØ ØØ Ö ÓÖØÓÓÒÐ ØÓ Ø ØÖ ÓÚ Ò ÓÔÒ ÕÙ ØÓÒ ÓÒ Û ÓÔ ØÓ Ö Ò ÙØÙÖ ÛÓÖº P2 P8 P5 P6 P7 P4 All P10 P2o P3 P9 P1 ÙÖ ½½ ÊÐØÓÒ Ô ØÛÒ ÈÖÓÔÖØ Ó º Ò ÖÖÓÛ ÖÓÑ ÔÖÓÔÖØÝ É ØÓ ÔÖÓÔÖØÝ Ê ÑÒ ØØ É ÑÔРʺ ÅÓÒØÓÖÒ ÌÈ Ï ÒÓÛ ÓÛ ÓÛ ØÓ Ù Ø ØÒÕÙ Ö Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÌÈ ½ ÑÔÐÑÒ¹ ØØÓÒ º ÓÖ Ö ÓÒ Ó Ô Û ÓÒ Ö ÓÒÐÝ Ø ÖÚÖ¹ ÚÓÖº ÌÈ ÑÔÐÑÒØ ÐÒ ÛÒÓÛ ÔÖÓØÓÓÐ ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÖÐÐ Ò¹ÓÖÖ ÐÚÖݺ ÌÓ ØÖÒ Ö ÐÖ Ù«Ö Ó Ø ÌÈ ÒÖ Ö Ø ÒØÓ ÑÐРܹ Þ ÑÒØ Ò Ò ÒÙÑÖ ÑÒØ Ò ÔÖØ Ñ º ÁÒ¹ ØÐÐÝ Ø ÒÖ ÙÑ ØØ Ø ÖÚÖ ÖÝ ÓÖ Ø Ö Ø ÑÒØ Ò ØØ Ø ÖÚÖ Ò ÔØ ÖØÒ ÓÙÒØ Ó ÑÒØ Ò Ø ÛÒÓÛº ÁØ ÑÝ Ò ÓÑ Ó Ø ÑÒØ ÓÙØ ÓÒ Ø ÒØÛÓÖ ØÓ Ø ÖÚÖº Ì Ö¹ ÚÖ ÒÓÛÐ µ Ø Ñ ÛØ ÕÙÒ ÒÙÑÖ Ó Ø ÑÒØ ÑÑØÐÝ ØÖ Ø ÓÒØÙÓÙ ÐÝ ÖÚ ÔÖØ Ó Ø Ù«Öº ÌÙ ÑÒØ ½ ¾ Ò Ú Ò ÖÚ ÛÖ ÑÒØ Û ÐÝ ÓÖ ÐÓ Ø Ò ØÖÒ Ø ÌÈ ÖÚÖ ÑÝ ÒÖØ ¾ Ò º Ì ÒÖ ÓÖÑ ÙÑÒØ Ó Û ÑÒØ ºº µ ÓØ ÐÓ Ø Ò ØÖÒ Ø Ò Ö Ò ØѺ Á Ø ÖÚÖ ÒÓÛ ÖÚ ÑÒØ Ø ÒÖØ Ò ÛØ ÕÙÒ ÒÙÑÖ ¹ Ù ÑÒØ ½¹ Ú Ò ÐÐ ÖÚº Ç ÓÒÐÐÝ Ø ÖÚÖ Ð Ó Ú Ò ÒØÓÒ Ó ÒÛÐÝ ÚÐÐ Ô¹ ØÝ Ò Ø ÛÒÓÛ ÓÒ ÓÑ ÔÖ Ü Ó Ø ÖÐÖ ÓÒØÙÓÙ ÔØ Ö ÓÒ ÙÑ Ý Ø ÖÚÒ ÔÔÐØÓÒº Ì ÌÈ Ô ØÓÒ ÔÖ Ö Ø ÕÙÒ ÒÙÑÖ ØØ ÑÙ Ø ÓÒØÒ Ò Ò ÓÒ Ø ØØ Ó Ø Ö¹ ÚÖ ÛÒÓÛ Ö ÓÚº ÁØ ÓÛÚÖ ÐÐÓÛ Ð¹ ÛÝ ØØ ÖÚÖ ÑÝ ÒÖØ Ò Ø Ð Ø ÚÖÝ ØÛÓ Ñ Ó Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÑÝ ØÓ ÒÓØ ÚÖÝ ÒÐ Ñ º ÌÝÔÐÐÝ ÛÑÝ Û ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÌÈ ÔÖÓÔÖØ Ù Ø ÓÐÐÓÛÒ ½º Ì ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÒÖØÒ Ò ÓÖ Ø Ð Ø ÚÖÝ ÓØÖ Ñ Ø ÖÚ º ¾º ÕÙÒ ÒÙÑÖ Ö ÒÓÒ¹Ö Òº º ÐÛÝ ÒÓÛÐ ÜØÐÝ Ø ÓÒØÙÓÙ ÐÝ Ö¹ Ú Ø Ó ÑÒØ º ½¾

13 Ù ÔÖÓÔÖØÝ ÐÐ Ò «ÖÒØ Ð Ó Ò Ò ÒØÐ «ÖÒØ ÓÑÔÐÜØ Ò Ø ÑÓÒØÓÖÒ ÔÖÓ º ÓÒ¹ Ö Ø ÑÒØ ÒÔÙØ ÝÑÓÐ Ò ÓÙØÔÙØ ÝÑÓÐ º ÌÈ ÔÖÓÔÖØÝ ½ Ö ØØ ÓÙÒØÒ ÔÖÓÔ¹ ÖØÝ ¾ È ½ ÛØ ÑÒ ½ Ò ÑÜ ¾º Ì ÔÖÓÔÖØÝ Ý ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÓØ Ò Ø ÔÖ Ò Ò Ò Ó ÐÓ º ÌÈ ÔÖÓÔÖØÝ ¾ Ö Ò Û ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ö ÒÔÒÒغ ËÒ ¾ È ¾Ó ÚÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÐÓ Ø ÔÖÓÔÖØÝ Ý ØÓ º ÅÓÖ¹ ÓÚÖ ÔÖÓÔÖØÝ ¾ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ó Ø ÓØÖ ÔÖÓÔÖØ º ÌÈ ÔÖÓÔÖØÝ Ö ØØ ÐÐ Ò Ð Èº ÁÒ Ø Ò Ó ÐÓ ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Ú Û Ò Ø ÆÒØÐÝ Ù Ò Ø ÐÓÖØÑ Ò ¹ ÙÖ º ÁÒØÖ ØÒÐÝ Û Ò ÆÒØÐÝ ÔÖÓÔÖØÝ ½ Ò ÓÒÙÒØÓÒ ÛØ ÔÖÓÔÖØÝ Ù Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ È½ Ò È ÓÑÔÓ ÛÐк ÓØ Ò ÖÒ ÓÚÖ Û Ø Ð Ø ÓÙØÔÙØ ÓÙÐ Ú ØÒ ÔÐ Ø Ð¹ ÓÖØÑ ÓÖ Ø ÓÒÙÒØÓÒ ÑÔÐÝ ÑÒØÒ Ø Ò¹ ØÖ ØÓÒ ÓÖ Ø ÖÒ º Ì ÐÓÖØÑ Ö ÓÚ Ó ÒÓØ ÛÓÖ ØÖ ÐÓ ØÛÒ Ø ÑÓÒØÓÖ Ò Úº ÀÓÛÚÖ ÔÖÓÔ¹ ÖØÝ Ò Ð Ó ÜÔÖ Ø ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó Ò ÓÙØÔÙعÔÓÒØ ÔÖÓÔÖØÝ Èµ Ò ÒØ ØØ ÔÖÓÔÖØÝ Èµº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ø ÒÓØ ØØ Ø ÌÈ ÑÓÒØÓÖ³ ØØ ÓÙÐ Ò ØÖÔÐ Ó Ø ÓÖÑ ÙÒ¹Ø ÓÒØ¹Ö ÖÚ¹ÛÒÓÛµ ÛÖ ÙÒ¹Ø Ø ÒÙÑÖ Ó ÙÒÒÓÛÐ Ø ÔØ Ò Ø Ð Ø ÓÒØ¹Ö Ø ÐÖ Ø ¹ ÕÙÒ ÒÙÑÖ Ò Ø ÓÒØÙÓÙ ÐÝ ÖÚ Ø Ò ÖÚ¹ÛÒÓÛ Ø Ø ØØ Ò ÖÚ Ò Ø ÛÒÓÛ ÙØ Ñ Ò ÓÑ ÑÒØ º ÀÖ ÙÒ¹ Ø ÓÒعֵ ÓÙØÔÙعÔÓÒØ ÛÒ ÝÓÙ Ò ÓÖ ÕÙÒ ÒÙÑÖ ½ ÙÒ¹Ø ÑÙ Ø ¼ Ò ÓÒØ¹Ö ÑÙ Ø º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ø ÖÚ¹ÛÒÓÛ Òع ØØ Ò Ø ØØ Ô Ò ÐÖ ¾ Ï ½ ÛÖ Ï Ø ÛÒ¹ ÓÛ Þº ËÓ ØÓ ÑÓÒØÓÖ ÔÖÓÔÖØÝ ØÓØÖ ÛØ ÔÖÓÔÖØÝ ½µÛ Ò ÓÑÔÓ Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ È Ò Èº Ì ÓÑÔÐÜØÝ Ó Ù Ò ÐÓÖØÑ Ø ÙÑ Ó Ø ÓÑÔÐÜØ Ó Ø ØÛÓ ÐÓÖØÑ ÓÛÒ Ò ÌÐ ½ Û ÒØÐÐÝ Ø ÓÑÔÐÜØÝ Ó Ø È ÔÖØ ¾ Ï ¾ ¾ µº ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÊÐØ ÏÓÖ Ì ÔÔÖ ÑÓ Ø ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ ÛÓÖ ÓÒ Ô Ú Ø Ø¹ Ò º ÌÝ Ð Ó Ù ÓÒ¹ÐÒ ÑÓÒØÓÖÒ ØÓ Ø Ø ÔÖÓØÓÓРѹ ÔÐÑÒØØÓÒ ÙØ Ó ÒÓØ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó Ò ÐØÝ Ó ØÖ º ÌÓ ÓÙÖ ÒÓÛÐ Ø ÔÔÖ Ø Ö Ø ØØÑÔØ ØÓ ÖØ Ò ØÖØ ÑÓÐ Ó Ø Ò ÐØ ØØ Ò Ö ÛÒ ÑÓÒØÓÖÒ ÖÑÓØ Ú ÙÒÖ Ø Ø Ò ØÓ ÓÖÑÐÐÝ ÔÝ ÓÒØÓÒ ÙÒÖ Û ÆÒØ ÓÖÖØÒ ¹Ò ÐÓÖØÑ Ò ÔÐÓݺ ÈÜ ÓÒ ½ Ú ÓÓ ÑÔÖÐ ÓÚÖÚÛ Ó ÓÙÖ Ò ÑÒ ØØÓÒ Ó Ò ÐØÝ ÛØ ÓÙ ÓÒ Û¹Ö Òع ÛÓÖ º ÇÙÖ ÛÓÖ ÓÒÒØÖØ ÓÒ Ò ÐØÝ Ò ÐÓÐ¹Ö ÒØÛÓÖ ØØÒ Ò ÑÓÖ ÓÖÑÐ ØÖØÑÒغ ÅÓ Ø Ó Ø ÓØÖ ÐØÖØÙÖ ÚÓØ ØÓ ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖÒ ØÖØ ØÓÛÖ ÒØÛÓÖ ÙÖØÝ ÓÒÖÒ º ÈÜ ÓÒ³ ÖÓ Ý ØÑ ½¾ Ò Ø ÆØÛÓÖ ÐØ ÊÓÖÖ ½ Ö ÓÓ ÜÑÔÐ Ó ÔÖØÐ ÑÓÒØÓÖÒ ØÓÓÐ ØØ ÑÙ Ø Ð ÛØ ÖÑÓØ ÑÓÒØÓÖÒ Ó ØÖÙ Ø Ò ÙÒØÖÙ Ø Ú º Ì ØÓÓÐ Ó«Ö ÔÖÓÖÑÒ Ò Ù ØÓÑÞÐØÝ ÛØ Ø ØÓÒ Ó ÒÛ Ô ØÓÒ ÖÔØ ÙØ Ù ÖÔØ Ö ÚÐÓÔ Ò Ò ¹Ó ÑÒÒÖ Ò ÑÙ Ø Ø Ò ÐØÝ ÒØÓ ÓÙÒØ Ý Òº Ì ØÒ Ó ÖØÚ Ý ØÑ ÖÓÑ ØÖØ Ô ØÓÒ Ð Ó Ò Ö Ó ØÚ Ö Öº ÖÚÒ Ø Ðº Ú Ò ÓÚÖÚÛ Ó ÒØÛÓÖÒ¹ÖÐØ ÒÐÝ ØÒÕÙ º ÓÖÑÐ Ô ØÓÒ Ò ÙØÓÑØ ÚÖ ØÓÒ Ú Ð Ó Ò Ù Ò Ø ÓÒØÜØ Ó ØÐÓÑÑÙÒØÓÒ Ý ØÑ º ÇÙÖ ÛÓÖ «Ö ÖÓÑ Ø Ò ØØ Û Ö ÒÓØ ØØÑÔØÒ ØÓ ÒÖØ Ø Ø ÙØ ÖØÖ ØÓ ÑÓÒØÓÖ Ø ÓÖÖØÒ Ó Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÙÖÒ ÔÐÓÝÑÒغ dzÅÐÐÝ Ø Ðº ½¼ Ù Ø ÖØÓÒ Ó ÔÖÓÔÖØÝ Ò ÙØÓÑØ ÖÓÑ ÖÔÐ Ô ØÓÒ ÒÓØØÓÒº ÚÒØ Ô ØÓÒ Ú Ò Ù ÓÖ ÖÙÒ¹ØÑ ÔÖÓÔÖØÝ ÚÖ ØÓÒ Ò Ø ÎÖ Ñ ØÓÓÐ ¾ ÔÔÐ Ø ÛÓÖ ØÓ ÔÖÓÔÖØ Ó ÒØÛÓÖ ÔÖÓØÓÓÐ º ÀÓÛÚÖ ÐÐ Ó Ø Ý ØÑ ÙÑ Ó¹ÐÓØ ØÝÐ Ó Ô ØÓÒØØ ØÝ ÙÑ ØØ Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø Ò ÖØÐÝ Ò ØÖÙÑÒØ Ò ÔÖÓÔÖØ Ò Ò ÝÒÖÓÒÓÙ ÑÒÒÖº Á Ø Ú ÙÒÖ Ø Ø ÒÒÓØ ÖØÐÝ Ò ØÖÙÑÒØ ØÒ Ø Ô ØÓÒ Ù ÑÙ Ø ØÖÒ ÓÖÑ ØÓ Ø Ø Ö ÙÐØÒ Ò ÐØÝ ÒØÓ ÓÙÒغ Ì ÔÔÖ Ò Ý ØÑØ ÜÔÐÓÖØÓÒ Ó Ù ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ º ÊÖÒ ½ º ÖÖÝ Ò º ÓÒØÖº Ì ØÖÐ ÝÒÖÓÒÓÙ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ Ò ÑÒØ ÑÔÐÑÒ¹ ØØÓÒº ËÒ Ó ÓÑÔÙØÖ ÈÖÓÖÑÑÒ ½ ¾µß ½¾ ÆÓÚÑÖ ½¾º ¾ ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÖÐ º ÙÒØÖ ÅÓÓÒÓÓ ÃÑ ÁÒ ÙÔ Ä ÚÓÖ ÇÖÓÚ ÇÐ ËÓÓÐ Ý Ò Å Î ÛÒØÒº ÎÖ Ñ ÓÖÑÐ ÒÐÝ Ó Òع ÛÓÖ ÑÙÐØÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼¼º ÌÓ ÔÔÖ Ò ÁÒØÖÒ¹ ØÓÒÐ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ËÓØÛÖ Ì ØÒ Ò ÒÐÝ º ÃÖØÝÒ ÖÚÒ ÖÐ º ÙÒØÖ Ò ÚÓÖ ÇÖÓÚº ØÜÓÒÓÑÝ Ó ÐÓÐ ÒØÛÓÖ ÒÐÝ ØÒÕÙ º ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Å˹Á˹¼¼¹½ ÍÒÚÖ¹ ØÝ ÓÈÒÒ ÝÐÚÒ ¾¼¼¼º ÈØÖ ÓÖÓº ÅÓÐ Ò ÓÖ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ Ù Ò ÎÖËÓغ ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ø Å ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÈÖÒÔÐ Ó ÈÖÓÖÑÑÒ ÄÒ¹ Ù Ô ½ß½ ÂÒÙÖÝ ½º ÖÖ Âº ÀÓÐÞÑÒÒº Ò Ò ÎÐØÓÒ Ó Óѹ ÔÙØÖ ÈÖÓØÓÓÐ º ÈÖÒØ ÀÐÐ ½½º ĺ º Â Ò º ÈÓÖØÖ º ÈÙÓРº º Êѹ ÑÒ Ò ÄººÎÓØغ ËÔ ØÓÒ¹ Ø ØÒ Ó Ö¹ ØÚ ÓØÛÖ ÌÓÓÐ Ò ÜÔÖÑÒØ º ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒ ËÓØÛÖ ÒÒÖ¹ Ò ÅÝ ½º º Ä Ãº ËÒÒ º ÆØÖÚÐ º ËÙÐ Ò º ÂÓÒº È Ú Ø ØÒ Ò Ø ÔÔÐØÓÒ ØÓ Òع ÛÓÖ ÑÒÑÒغ ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒ ÆØÛÓÖ ÈÖÓØÓÓÐ ½º Áº Ä Ëº ÃÒÒÒ Åº ÃÑ Çº ËÓÓÐ Ý Ò ÅºÎ ÛÒØÒº ÊÙÒØÑ ÙÖÒ ÓÒ ÓÖÑÐ ½

14 Ô ØÓÒ º ÁÒ ÈÖÓÒ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒ ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ ÈÖÓ Ò ÌÒÕÙ Ò ÔÔÐØÓÒ ½º ÆÒÝ º ÄÝÒ Ò ÅÖ Êº ÌÙØØк Ò ÒØÖÓÙØÓÒ ØÓ ÒÔÙØ»ÓÙØÔÙØ ÙØÓÑغ ÏÁ ÉÙØÖÐÝ ¾ µ¾½ß ¾ ½º ½¼ ̺Ǻ dzÅÐÐÝ ºÂº ÊÖ ÓÒ Ò ÄºÃº ÐÐÓÒº ¹ ÒØ Ô ØÓÒ¹ Ø Ø ÓÖÐ º ÁÒ ËÓÒ Ð¹ ÓÖÒ ËÓØÛÖ ËÝÑÔÓ ÙÑ Ë˳µ ÔÖÐ ½º ½½ κ ÈÜ ÓÒº ÙØÓÑØ ÔØ ØÖ ÒÐÝ Ó ÌÈ ÑÔÐÑÒØØÓÒ º ÓÑÔÙØÖ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÊÚÛ ¾ µ ÇØÓÖ ½º ½¾ κ ÈÜ ÓÒº ÖÓ Ý ØÑ ÓÖ ØØÒ ÒØÛÓÖ ÒØÖÙ¹ Ö Ò ÖйØѺ ÓÑÔÙØÖ ÆØÛÓÖ ½ ¾ ¹¾µ¾ ß ¾ ÑÖ ½º ½ κ ÈÜ ÓÒº Ò¹ØÓ¹Ò ÒØÖÒØ ÔØ ÝÒÑ º Á»Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÆØÛÓÖÒ µ¾ß ¾¾ ÂÙÒ ½º ½ źº ÊÒÙÑ Ãº ÄÒ Ð Åº ËØÓÐÖ٠ź ËÒÛÞ º ÄÑØ Ò º ÏÐк ÁÑÔÐÑÒع Ò ÒÖÐÞ ØÓÓÐ ÓÖ ÒØÛÓÖ ÑÓÒØÓÖÒº ÁÒ ÈÖÓ¹ Ò Ó Ø ÐÚÒØ ËÝ ØÑ ÑÒ ØÖØÓÒ ÓÒ¹ ÖÒ ÄÁË Áµ Ô ½ß ½º ½ Ϻ ÊÖ ËØÚÒ º ÌÈ»ÁÈ ÁÐÐÙ ØÖØ ÎÓÐÙÑ ½ Ì ÈÖÓØÓÓÐ º ÓÒ¹Ï ÐÝ ÊÒ Å ¹ Ù ØØ ½º ÔÔÒÜ ÈÖÓÓ ÓÖ È½ ÒØÓÒ ¾ ÕØе ÄØ ÕØÐ µ ÕÙÐ Ø ÕÙÒ ÓÕ ÐÑÒØ Ò ØØ Ö ÔÖÓÖ ØÓ Ø Ð Ø ÓÕ ÐÑÒØ ÙØ Û ÛÖ ÒÓØ ÓÒ ÙÑ ÓÖ Ø ÓÕ ØØ Û Ó ÒÓØ Ú ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÑÒØ ÓÖ Ø ÓÕ ÔÐÙ ÐÐ Õ³ ØØ ÔÔÖ ØÖ Ø Ð Ø ÓÕ ÐÑÒØ ÖÖÐ Ó ÛØÖ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ò º Á Ó ÒÓØ ÓÒØÒ ÒÝ ÓÕ³ ØÒ ÕØÐ µ Ù Ø Ø ÕÙÒ ÓÕ³ Òº ÒØÓÒ Øе ÄØ ØÐ µ ÕÙÐ Ø ÕÙÒ Ó ÐÑÒØ Ò ØØ ÔÔÖ ØÖ Ø Ð Ø Ó ÐÑÒغ Á Ó ÒÓØ ÓÒØÒ ÒÝ Ó³ ØÒ ØÐ µ Ù Ø Ø ÕÙÒ Ó ³ Ò º ËØØ ËÔ ÅÔÔÒº Ì ÑÔÔÒ ÚÒ Ý Ø Óй ÐÓÛÒ ÒÙØÚ ÝÔÓØ µ Ù ÑÒ Ù ÑÜ µ µ ¾ ÅÕØÐ µ µµ µ Å º ÁÒØÐÐÝ Å ÓÒØÒ ÓÒÐÝ ÓÒ ÐÑÒØ Û ÞÖÓ ÐÒØ Ò ÞÖÓ ÐÒØ º Ì ÒØÐ ÓÒ¹ ØÓÒ ÓÖ Ù ÑÜ Ù ÑÒ Ò Ö ÐÐ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ØØ Ô ÑÔÔÒº ÁÒÙØÚ ËØÔº ÓÒ Ö Ø ÒÔÙØ ØÓÒ Ò ÐÓ¹ ÖØÑ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Õ ÚÒØ º ÁÒ ÙÖ Ø ØÓÒ ÐØ ÑÑÖ Ó Å Ò ÒÛ ÑÑÖ ÛØ Ø Õ ØÓÒ ØÓ ÓØ Ò ÐÓÒ Ñ Ð Ò Ø ÔÖÓØÓÒ Ó Ò º ÁÒ ÙÖ Ò ÒÔÙØ ÚÒØ ÒÖÑÒØ ÓØ Ù ÑÒ Ò Ù ÑÜ ÓÖ Ò ÖÖÓÖ ÓÒ¹ ØÓÒ Ò ØÒ Ù Ø Ù ÑÜ Ò Öݺ Ï Ò ØÓ ÓÛ ØØ Ø ØØ Ô ÑÔÔÒ ØÐÐ ÓÐ º Ö Ø ÒÓØ ØØ ÒÝ µ ¾ Å Ò Ù ØØ ÕØÐ µ ÑÜ Ø ÛÐÐ ÐØ ÖÓÑ Å Ù Ø Ö ÙÐØ Ó Ò Ø Õ ØÓ ÛÐÐ ÒÑ Ð ÓÖÒ ØÓ Å ¼ Û ÖÐÐ ÕÙÐ ØÓ Å Ë Ñ Ò ¼µº ÁÒ Ø ÑÜ Ò Ñ Òº ÛÐÐ ÒÑ Ð Ù Ø ÑÓ Ø ÑÜ ³ Ò ÔÔÖ ØÖ Ø Ð Ø Ó ÓÕ Ý ÛÝ Ó ÔÖÓÔÖØÝ È½º Ì ÖÑÒÒ Õ³ ÐÐ ÙÔ Ø Ù«Ö Ò Ò ÓÒ ÑÓÖ Ù Ø ØÓ ÓÚÖ ÓÛ ÖÑÓÚÒ Ø Ö ÙÐØÒ ØÖÒ ÖÓÑ ÓÒ ÖØÓÒº Á Ù ÑÒ ÑÜ ÓÖ Ø ÒÔÙØ ØÓÒ Ø ÑÔÐ Ý Ø ÒÙØÚ ÝÔÓØ µ ØØ ÚÖÝ µ ¾ Å ÕØÐ µ ÛÓ Þ Ø Ð Ø Ñܺ ÏÒ Ø Õ ÚÒØ ÐÐ ÛÐÐ ÐØ Ò Å ÛÐÐ ÑÔØݺ Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ØØÒ ØÓ ØÖÙ Ò ÙÖ º Á Ù ÑÒ ÑÜ ÓÖ Ø ÒÔÙØ ØÓÒ ØÒ ØÖ Ø Ð Ø ÓÒ µ ¾ Å Ù ØØ ÕØÐ µ ÓÖ ÚÖÝ ØÛÒ Ù ÑÒ Ò Ù ÑÜ º ÛÐÐ ÖÑÓÚ Ò ÖÔÐ ÛØ Ò µ ÔÖ ÛØ ÜØÐÝ ÓÒ Õ ÚÒØ ØÓ Ó Ò ÜÔØ ÓÖ ØÓ ØØ ÓÑ ÒÑ Ð ÛØ Ö ÔØ ØÓ Å ¼ º Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ÜØÐÝ ØÓ Ù ÑÒ Ò Ù ÑÜ Ò ÒÖÑÒØ Ý ÓÒ Ò Ù ÑÜ Ò ÔÔ Ø ÑÜ Ò ÙÖ º Ì ØÖØÓÒ ØÔ ¾ Ò ÙÖ ÒÓ «Ø ÓÒ Ø ÑÔÔÒ Ù Ø ÓÒÐÝ ÚÒØ ØÓ Ò Ó ÒÓØ ÑÓÝ ÕØÐ µº ÆÓØ ÓÛÚÖ ØØ Ø ØÖØÓÒ ÙÖÒØ ØØ ÚÖÝ ÔØØÖÒ Ó ØÐ µ Ù ØØ ¼ ØÐ µ ÑÒ ÑÜ Ù ÑÜ µ ÛÐÐ ÒÖغ Ì Ù ÐÑÒØ ÓØ ÕØÐ µ ÛÐÐ ÓÒÚÖØ ØÓ Ò Ò ¹ ØÓ Åº ÌÓ ÛØ ÑÓÖ ØÒ ÑÜ ³ ÛÐÐ Ö Ò ØÝ Ö ÒÓØ Ò ÙØ ÐÐ ÓØÖ ÛÐÐ ÔØ Ù ØÓ ÔÖÓÔÖØÝ È½º Ì ÐÓÒ Ø ÕØÐ ÐÒØ Ù ÑÜ ÐÒ ØÓ Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒº ÆÜØ ÓÒ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ØÓÒ Ò ÐÓÖØÑ ÓÖÖ¹ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÓÕ ÚÒØ º ÁÒ ÙÖ Ø ØÓÒ Ö Ø ÐØ ÚÖÝ ÐÑÒØ Ó Å ÖÔÐÒ ÛØ ÓÒ ØØ Ø Ó ÓÕ ÚÒØ ÔÖ º ÌÒ Ø Ñ ØÖØÓÒ ¹ Ù ÔÖÚÓÙ ÐÝ ÖÔغ ÆÓØ ØØ ÒÝ µ Ò ØÐ µ ÑÒ Ø ÛÐÐ ÐØ Ù Ø Ö ÙÐØ Ó Ò Ø Ó ÛÐÐ ÒÓØ Ò ÓÖÒ ØÓ È½º ÁÒ ÙÖ Ù ÑÜ ÑÒ ØÒ ÐÐ ØÐ µ ÑÙ Ø Ú ÐÒØ Ð ØÒ ÑÒ Ù ØÐ µ ÕØÐ µ Ù ÑÜ º ÅØÙ ÓÑ ÑÔØÝ ØÖ Ø Ö Ø ØÔº Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø¹ ØÒ ØÓ ØÖÙ Ò ÙÖ º ÇØÖÛ ÙÖ ÖÑÒØ Ù ÑÜ Ý ÑÒ ÙØ Ô Ù ÑÜ Ø Ù ÚÒ ØÓÙ ÕØÐ Ò ÖÓÛ ÐÖÖ ØÒ Ø ÒÛ ÕØÐ ÛÐÐ Ø ÑÓ Ø Ù Ø ÓÒ Ø Ó ÓÒÐÝ Ø ÙÒ¹ÓÒ ÙÑ Õ ÚÒØ Ò Ó Û ØÖ Ò Ø ÑÓ Ø º Ì ÐÓÖØÑ Ð Ó ÖÑÒØ Ù ÑÒ Ý ÑÜ ØØÒ Ø ØÓ ÞÖÓ Ø Ó Ò¹ ØÚº Ì ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø Ø ØØ ÔÖ µ ÛÐÐ ÐØ ÖÓÑ Å ØÝ ÚÓÐØ Ø ÑÒ Ò ÑÜ ÐÑØ ÚÒ Ý Û ÑÒ ØØ Ø ÒÛ ÑÒÑÙÑ Ò ÑÜÑÙÑ ÚÐÙ Ó ÕØÐ µ ÛÐÐ ÚÒ ÛÒ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ Ö ÓÒ ÙÑ ÖÓÑ Ø ÑÒÑÙÑ ÔÖÚÓÙ ÕØÐ Ò Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÒÔÙØ Ö ÓÒ ÙÑ ÖÓÑ Ø ÑÜÑÙÑ ÔÖÚÓÙ ÕØк Ì ÓÒ ÙÑÔØÓÒ Ö Ù Ø Ù Û Ú ÙÖÒØ ØØ ÚÖÝ ÔØØÖÒ ØÐ µ Ù ØØ ¼ ØÐ µ ÑÒ ÑÜ Ù ÑÜ µ ÛÐÐ Ú Ò ÒÖØ Ø Ø Ò Ó Ø ÔÖÚÓÙ Õ ÓÖ ÓÕ ÚÒغ ½

ÒÓ¹ØÒ¹ÒÔÖ ÒÖÝÔØÓÒ ÀÓÛ ØÓ ÜÔÐÓØ ÒÓÒ ÓÖ ÖÙÒÒÝ Ò ÔÐÒØÜØ ÓÖ ÆÒØ ÖÝÔØÓÖÔÝ ½ ÅÖ ÐÐÖ ½ Ò ÈÐÐÔ ÊÓÛÝ ¾ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ² ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÐÓÖÒ Ø ËÒ Ó ¼¼ ÐÑÒ ÖÚ Ä ÂÓÐÐ ¾¼ ÍË ¹ÅÐ ÑÖ ºÙ ºÙ ÍÊÄ ÛÛÛ¹ ºÙ ºÙ»Ù Ö»ÑÖ ¾ Ôغ

More information

Capturing both Types and Constraints in Data Integration

Capturing both Types and Constraints in Data Integration Capturing both Types and Constraints in Data Integration ÅÐ ÒØ Ý ¹ÓÒ Ò ÏÒ Ò Ý ÂÙÐÒ ÖÖ Þ ÊÚ Ê ØÓ Ý Ý ÐÐ ÄÓÖØÓÖ ÄÙÒØ ÌÒÓÐÓ ËÓ ÆØÓÒÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÒÔÓÖ Þ ÇÁ ÇÖÓÒ ÀÐØ ² ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÒØ ÛÒ Ö ØÓÖ ÖºÐйРºÓÑ ÒÝÓÑÔºÒÙ

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

ÇØ Ò Ð Ò ÐÓйРÄÒÙ ½ ÍÝ Ëº ÊÝ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÁÐÐÒÓ Ø ÍÖÒ¹ÑÔÒ ÅÒÝ ÓعÓÖÒØ ÐÒÙ Ù Ò ÔÖØ Ò ÖÓÑ ÐÓк ÏØ Ø ÑÓØÚØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÓÖØÐ Ù ÙÒÖÐÝÒ Ù ÐÒ¹ Ù Ú Ø ØÓÖÝ Ó ÐÓйРÐÒÙ º ÁØ ÓÛÒ ØØ Ø ÖÑÛÓÖ Ó Ø ØÓÖÝ ÜØÒ ÐÒÐÝ Ò ÐÒØÐÝ

More information

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience

Working Paper Evaluating VaR Forecasts under Stress The German Experience econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jaschke,

More information

Ì ÓÑ ØÖÝÓ Ø ÛÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Å ÖØ Òʺ Ö ÓÒ Ô Ò ÓÒÑÓ Ø ÓÑ Ø Ö ³Ð Ú ß ÓÖÑ ÒÝ ØÖ Ñ Ò Ò ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ö Ò Ö ÓÒ Ì ØÙ ÝÓ ÓÒÔÖÓ Ð Ñ Ò ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ù ØØ Ø Ó ÒÓØ Ñ¹ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ò ÖØ ÓÖ Ö Ó ÖÓÙÔØ ÓÖÝ Ò ÐÓ Ó Ò Û

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

Ë Á ÆÌÁ Á ÁËËÍ Ë Â Æ Í ÇË ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÁÆ ËÌÇ ÀÇÏ Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Î ¾¼½¼ Ë ÒØ ØÓÖ ÙÖ Ý ÈÇÎËÌ ÆÃÇ ÈÖÓÓ Ö Ö ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ ÓÑÔÙØ Ö ÌÝÔ ØØ Ò Ò Å Ò ¹ÙÔ ÍÖ ÞÙÐ Ê Ç ÇÏËÃ Ö Ô Ð ÈÖÓ Ø Ó ÓÚ Ö Ë ÛÓÑ Ö Ë ÇÏËÃÁ ÁË Æ ¹ ¹

More information

Ì Ö Ø ÅÝÈÓÐ È Ý Ç Ý Ý ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ Ö Ò ÏÝ ÓÙÖÒ ¾  ÒÙ Öݾ¼¼¾ ÍÒ Û Ö ÝØ ØÅ Ó ÃÓÔ ÖÒ ¹ÈÓÐ Ò Ø ÓÒ Ú ÒØÙÖÓÙ ÓÙÖÒ Ý Ó Ý Ý»Ó»ÒÓÙÒ ÔÐ Ý µ ÐÓÒ Ò Ú ÒØ ÙÐÓÖ ¹ÇÊÁ ÁÆÄ Ø ½ Ø ÒØ Ú Ä Ø Ò ÖÓÑ Ö Ç Ù Ì Æ ÏÇ ÇÊ Ø ÓÒ ÖÝÓ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics

Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics FOI-R--0456--SE Mars 2002 ISSN 1650-1942 Lägesrapport Christer Fureby, Peter Eliasson (Eds.) Proceedings from FOI Workshop on Computational Fluid Dynamics Weapons and Protection SE-147 25 TUMBA SWEDISH

More information

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries

Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Pattern by Example: Type-driven Visual Programming of XML Queries Véronique Benzaken and Giuseppe Castagna and Dario Colazzo and Cédric Miachon 1 Université Paris-Sud 11, LRI, Orsay - France and 2 CNRS

More information

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network

A Grid Scheduling Algorithm Considering Dynamic Interconnecting Network '& &% The 3 rd Cracow Grid Workhop. October 2003 Centro Comunicaciones CIC RedIRI. panish NREN Distributed ystems Architecture and ecurity Group Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática Universidad

More information

AERES report on unit:

AERES report on unit: Department for the evaluation of research units AERES report on unit: Laboratoire Preuves, Programmes et Systèmes PPS Under the supervision of the following institutions and research bodies: Université

More information

Greek. Wisdom. Compiled & Translated by

Greek. Wisdom. Compiled & Translated by Greek Wisdom Compiled & Translated by Agatha Lambris Cover Art by Ghazal Saadat-Lajevardi Dedicated to my parents & Dimitri for all their love and support. ACKNOWLEDGEMENTS My gratitude to Mr. Peter Skiadas

More information

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI Pissouri BAY VILLAGE KOUKLIA VILLAGE AYIOS THOMAS PAFOS - LIMASSOL MOTORWAY APHRODITE S ROCK GOLF COURSES TO PAFOS - 30Km PISSOURI VILLAGE COLUMBIA BEACH HOTEL AVDIMOU ODYSSEuS

More information

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics

The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics 1 The Effect of Network Topology on the Spread of Epidemics A. Ganesh, L. Massoulié, D. Towsley Microsoft Research Dept. of Computer Science 7 J.J. Thomson Avenue University of Massachusetts CB3 0FB Cambridge,

More information

Context-Based Vision System for Place and Object Recognition

Context-Based Vision System for Place and Object Recognition @ MIT massachusetts institute of technology artificial intelligence laboratory Context-Based Vision System for Place and Object Recognition Antonio Torralba, Kevin P. Murphy, William T. Freeman and Mark

More information

4 Open Standards 41 4.1 MPEG-21 framework... 41 4.2 Coral Consortium and Marlin JDA... 47 4.3 ODRL... 48. 5 Highlights 49.

4 Open Standards 41 4.1 MPEG-21 framework... 41 4.2 Coral Consortium and Marlin JDA... 47 4.3 ODRL... 48. 5 Highlights 49. ' (*)+,-./01# ' '! #"$ &% 24365 7*8:9A@CB DFE6GIH?>KJMLNEOE6BA>KP QSR=R6TVU-JWG TX>KP Y JW8ZBKJWBK@CTK_> ` > _E6JaHcbdDfegNh6ikjlE6mon!g p=prq s*tvu^wyx{z} ~ ^~ ƒ S k~ ˆ4 Šur~ u Œ~ & k~

More information

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ

กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ กรอบความค ดการจ ดการเร ยนร ของหน วย 4 หน วยการเร ยนร ท ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ในการประกอบอาช พ ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เวลา 5 ช วโมง เป าหมายของหน วย (ความเข าใจฝ งแน น) เข าใจการประกอบอาช พอย างม จ ตสำน

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information

Nowack, K. (2006). Emotional Intelligence: Leaders Make a Difference. HR Trends, 17, 40-42

Nowack, K. (2006). Emotional Intelligence: Leaders Make a Difference. HR Trends, 17, 40-42 Nowack, K. (2006). Emotional Intelligence: Leaders Make a Difference. HR Trends, 17, 40-42 What is Emotional Intelligence? The most widely accepted model of emotional intelligence (EI) has been influenced

More information

Transliteration Telugu

Transliteration Telugu Transliteration Telugu Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention (including Telugu letters Short e, Short o) - a A i I u U R RR lr lrr e E ai o O au M (H or :) (e short E Long o short

More information