Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÌÆ ÄÁÁÄÁÌ ÇÊ ÆÎÁÊÇÆÅÆÌÄ ÁÆÌË ÏÀÌ ÇÍ Ë ÁË ÏÀÌ ÇÍ Ì ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ÃÐ ÚÒ ³Ø ÎÐ ÔØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚ ØÝ Ó ÅÒ ÅÝ ¾¼¼¾ ØØ Ì Ù Ó ÛÓ ÓÙÐ ÐÐ Ó Ñ Ò ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ Ó ÙÒÑÒØÐ ÑÔÓØÒ ØÓ ÔÓÐÝ Ñ º ÏÒ Ñ ÒÙÔØ Ý Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ ÙÒØ ÐÛ ÓØÒ ÐÐÓÛ Ó Ø ÜØÒ ÓÒ Ó ÐÐØÝ ØÓØ ÔØ ÛØ ÛÓÑ Ø Ñ ÓÒØØ Ò Ø ÓÔ ØØ Ø ÛÐÐ Ð ØÓ ÙÐÐ ÒØÒÐÞØÓÒ Ó ÓÐ Ó Ø º ÁÒ ÓÙ ÑÓÐ Ñ Ò Ø ÓØ Ó ÚÐ Ò ÙÒÓ ÚÐ ØÓ Ù ÜÔØ ÒØ Ñ º Ï Ò ØØ ÜØÒ ÐÐØÝ Ò ÙÐØ Ò ÙÐÐ Ó Ø ÒØÒÐÞØÓÒ ÙØ ÔÓÜÐÐÝ Ó ÒÓØ ÙÐØ Ò Ø¹ Ø ÐÚÐ Ó º ÏÐ Ø Ñ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ÓÑÑØ ØÓ Ø Ø¹ Ø ÐÚÐ Ó ÙÒÓ ÚÐ Ø ÒÒÓØ Ò Ø ÓÚÓÑÔÒ Ø Ý ØÒ Ü Ó ÚÐ º Ï Ð Ó Ò ØØ Û ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØÝ Ø Ü ÒØÝ ÒØÓ Ø ÒÙ ØÝ ÒØÓÙÒ ÜØÒ ÐÐØÝ Ð ØÓ Ü Üغ ÙØÑÓ Û ÓÛ ØØ Ø ÙÐØÓÒ Ó Ó ÚÐ ÛÒ ÓÑÒ ÛØ ÜØÒ ÐÐØÝ ÔÚ ÐÝ ÙØ ØÓØ Ñ ³ ÒÒØÚ º ÀÓÛÚ ÛÒ Ù ÐÓÒ Ù ÙÐØÓÒ ØØÐÝ ÓÑÒØ ÜØÒ ÐÐØݺ ÂÄ É¾ É Ã½ à ¾ ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ØÒ Ø ÂÓÒ Åº ÇÐÒ ÒØ Ó ÄÛ ² ÓÒÓÑ Ó ÔÓÚÒ ÙÒÒ ØÓ ÙÔÔÓØ Ø º Ó ÔÓÒÒ ÙØÓ ÑÑ ÀÙØÒ ÓÒ ÔØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚ ØÝ ÓÅÒ ½½ ÌÔÔÒ Ëغ ÒÒ Ó ÅÁ ½¼¹½¾¾¼º ÌÐ µ ¹ ½ Ü µ ¹¾ ¹ÑÐ ÙØÒÙѺٺ

2 ¾ ½º ÁÒØÓÙØÓÒ Ñ ÒÒ Ò ØÚØ ØØ Ý ÛØ ØÑ Ø ÔÓ ÐØÝ ÓÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ ÓØÒ ØØ ÐÐØÝ Ó ÒÝ Ñ ÓÑ Ù ÒØ ØÓÙ ÓØ ØØÙØÓÝ Ò ÓÑÑÓÒ ÐÛº Ù Ó Ø ÓØÒ Ù Ó Ø Ó ÐÒÙÔ Ø ÒÓØ ÙÒÓÑÑÓÒ Ó ÒÚÓÒÑÒØÐ Ñ ØÓ Ü Ø ÑØ ÚÐÙ Ó Ø Ñº ÁÒ Ù Ø Ñ ØÓ ÙÑÒØ ÔÓÓ ÙÒ ÐÑØ ÐÐØÝ Ø ÛÐÐ ÐÓ ÓÒÐÝ Ø ÑØ ÚÐÙ ØÓÙ ÒÙÔØÝ Ò ÜØÒÐÞ ÒÝ ÙÐ Ñ Ò Ü Ó Ø ÚÐÙº ØÒ ÙÐØ Ò Ø ÐØØÙ ÓÒ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ñ ºº ËÙÑÑ ½ µ ËÚÐÐ ½µµ ØØ Ù ØÝ Ó ÒÓØ ÔÝ Ø ÙÐÐ Ó Ø ÓØ ÛØ Ò ÒØ Ü ÔÓ Ø ÙÑÒØ ÔÓÓ Ñ Ú ØÓÓ ÐØØÐ ÒÒØÚ Ü ÒØ ØÓ Ø ºº ØÓ ÙÒØ ØÝ Ñ Ù ØØ Ù ÜÔØ Ñ º ÍÒ ÓÑ ÙÑ ØÒ Ø ÐÛ ØØÑÔØ ØÓ ÑÝ Ø ÙÑÒØ ÔÓÓ ÔÓÐÑ Ý ÜØÒÒ ÐÐØÝ ØÓ ÔØ ÛØ ÛÓÑ Ñ ÒØØ º Ó Ò ØÒ ÙÒ Ø ÓÑÔÒ Ú ÒÚÓÒÑÒØÐ Ê ÔÓÒ ÓÑÔÒ ØÓÒ Ò ÄÐØÝ Ø ÊÄ Ð Ó ÒÓÛÒ ËÙÔÙÒµ ÒØÓ ØÒ ÔÓØ Ò ÔÓ Ò ÐÐ Ð ÐÐ Ó Ñ ÙÐØÒ ÓÑ ÞÓÙ Û Ø ÔÓ Ðº Ì ÙÑÒØ Ó ÜØÒÒ ÐÐØÝ ØÓ Ø ÔØ Ð ÓÙØ Ò ÒÐ ØÑ Ó ÜÑÔÐ Ý ËÚÐÐ ½µ Ò Ë ÓÒ ½¾µµ ØØ Ù Ò Ø ÓÒØØÙÐ ÐÚ Ø ÔØ ÛÐÐ Ô ÓÒ ÓÑ Ó Ø ÙйÐÐØÝ Ó Ø ØÓ Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ØÝ ÒØÐÝ ÒÙÒ Ø Ñ ØÓ ÒØÒÐÞ ÑÓ ÒØ Ó Ø Ò Ø ÑÓ º ÓÑÐ ÒÐÝ Ó Ø ÙÑÒØ ÓÛÒ ØØ Ø ØÓ Û ØÓÐ ÙÔ Ò ÔØ ÔÒ ÑÔÓØÒØÐÝ ÓÒ Ø ØÙ Ó Ø Ò ØØÙØÓÒÐ ØØÒ ÒÑÐÝ µ ÛØ Ø ÔØ Ú ÑØ ÔÓÛ Ó ÒÓØ ËÙÒÒ Ò ÐÑÒ ½µ ÐÒÓ ¾¼¼½µµ µ ÛØ Ø ÓÛÒ Ó Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó ÕÙØÝ ÔØÐ ÒÚ Ø Ò Ø Ñ ÈØÓ ½µ ÓÝ Ò ÁÒÑÒ ½ ½µµ Ò µ ÛØ ØÝ Ñ Ù ÙÒØÒ Ý Ø Ñ Ó ÚÐ ØÓ Ø ÔØ ÈØÓ ½µ ÓÝ Ò ÁÒÑÒ ½ ½µ ÀÝ ½µ ÓÝ Ò Ä«ÓÒØ ½µ ÄÛ Ò ËÔÔÒØÓÒ ½ ¾¼¼½µµº ÁÒ Ø ÔÔ Û ÓÙ ÓÒ Ø Ó ÚÐØÝ Ù Ý ÙÑÒ ØØ Ø ÔØ Ú ÒÓ ÑØ ÔÓÛ Ò Ø Ñ³ ÓÛÒ Ú ÒÓ ÕÙØݺ ÈØÓ ½µ Ò ØØ ÙÒ Ø ÙÑÔØÓÒ ÜØÒÒ ÐÐØÝ ØÓ Ø¹ÔØÝ ÐÒ ÔÚ ÐÝ Ù Ø ÑÓÙÒØ Ó ØÒ Ý ÙÑÒعÔÓÓ Ñº Ì ÒØÙØÓÒ ØØ Ò Ó ØÓ ÓÙÔ Ø ÜÔØ ÙÐ ÐÐØÝ ÔÝÑÒØ Ò ØØ Ó Ø ÛÓÐ Û Ø Ñ ÜÔÒ ÒÙÔØÒ ÒØ Ø ÐÒ ÛÐÐ ÐÓÒ Ò ÒÓ¹ÒØ ØØ º Ì Ñ ØÓ ÒÓ¹ÒØ ØØ Ð ØØØÚ ØÓ Ø Ñ ØÝ ÙÒ Ø ÒÒØÚ ØÓØ º ¾ Ý ÙÑÔØÓÒ ÙÒÐÝÒ ÈØÓ³ ÙÐØ ØØ Ø ÐÒ ÒÒÓØ ÓÒØÓÒ Ø ØÑ Ó Ø ÐÓÒ ÓÒØØ ÓÒ Ø Ñ³ ÐÚÐ Ù Ø ÒÒÓØ Ó Ú Ø Ñ³ º ØÒ Ò Ø ÐØØÙ ÈØÓ ÙÑ ÑÓ Ô ÐÐÝ ØØ Ø Ø ÓÑ Ó ØÝ Ñ Ù ØØ Ù Ø ÔÓÐØÝ Ó Ò ÒØ ÓÙÒº Ù Ù ØÒ ØÓ Ó ÔÓÙÐ ¾ ÄÛ Ò ËÔÔÒØÓÒ ¾¼¼½µ ÒÓØ ØØ Ø ÔÚ ÓÙØÓÑ Ò ÒÓØ Ø Ñ Ò ÔÒÐØ ØØ Ü ÓÑÔÒ ØÓÝ Ñ Ò ÒØ ØØ ØØ ÒÓÒ¹ÒÙÔØÒº ÈØÓ ¾¼¼½µ ÓÛÚ Ù ØØ Ù ÓÙÔÐÒ Ó ÔÒÐØ Ò Ñ ÐÐÝ ØÓ Ð Ò Ôغ ÇÙ ÔÔ ÙÑ ØØ ÔÒÐØ ÔÙÐÝ ÓÑÔÒ ØÓݺ

3 ÒØÙÓ ÜÑÔÐ ÑÒ Ù ØØ ÛÓ ÓÐÐÓÛ ØÒ ØÝ ÔÓÙ Ø ÓÒÐ ØÓ ÙÑ ØØ Ø ÆÙÐØ Ó Ø ÔØ ØÓ Ó Úº ÁÒ ÐØÝ Ó ÓÙ Ñ Ò Ø Ñ Ù ØÓ Ù ÒÓØ Ù Ø Ø ÔÓÐØÝ Ó Ò ÒØ ÙØ Ð Ó Ø ÜØÒØ Ó Ñ Ò Ò ÒØ ÓÙ º ÅÓÓÚ Ù Ñ¹ÙÒ Ñ¹ Ù ØÒ ØÓ Ø Ø ÓÑ Ó ØÒÐ ÒÚ ØÑÒØ Û ÐÝ Ó ÚÐ ØÓ Ø ÔØ º ÁÒ Ø Óй ÔÔÒ Ù Ò Ó ÜÑÔÐ ÔÓÔ ØÒÒ Ó Û Ù Ø ÔÓÐØÝ Ó ØÒ ÓÙÒÒ Ó ÓÐÐ ÓÒ ÙØ ÆÙÐØ ØÓ Ó Úº ÇÒ Ø ÓØ Ò ØØÒ ÓÙÐ ÙÐÐ ØÓ ÓÐ ØÒ Ù Ø ÜØÒØ Ó ÓÐ ÔÐÐ Ò Ó Ò ÒØ Ò ÐÝ Ó Úк ËÑÐÐÝ Ò Ø ÞÓÙ ¹Û Ø ÔÓ Ð Ù Ò Ý¹ØÓ¹Ý ÒÓÑÒØ Ó ÔÓÙ Ò ÙÒ ØØ Þ¹ ÓÙ Û Ø ØÓ ÓØÐÝ Ù Ø ÔÓÐØÝ Ó Ð ÙØ ÆÙÐØ ØÓ Ó Úº ÇÒ Ø ÓØ Ò Ò ØÐÐÒ ÑÓÒØÓÒ ÛÐÐ Ù Ø ÜØÒØ Ó Ð Ý ÒÐÒ ÐÝ ÒØÚÒØÓÒµ Ò ÐÝ Ó Úк ÁÒ Ø ÔÔ Û ÐÐÓÛ Ó ÓØ Ñ¹ Ò ÔÓÐØݹÙÒ ØÝ Ñ Ù Ò Ñ Ø ØÓÒÐ ÙÑÔØÓÒ ØØ Ñ¹ÙÒ Ñ Ù Ó ÚÐ ÛÐ ÔÓÐØݹ ÙÒ Ñ Ù ÒÓغ Ò ÑÑØ ÑÔÐØÓÒ Ó ÑÒ ÒØ Ñ ÒÓÒÓÙ ØØ Ó ÓÑ Ñ Ø ØØ Ó Ò ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø Ð ÓÑ ÒÓÒÓÙ º Ì Ø Ó Ñ ÛØ ÐØÚÐÝ Ó ÔÓ Ø ÑÒÒ ÔÓ Ø Ó ÒÝ ÒعÐØ Ó Ø º ËÙ Ñ Ò ÓÓ ÛØ ØÓ Ô Ñ Ø ÐÚÐ ÜÒ Ø ÑØ ÚÐÙ Ò Û Ø Ñ ÛÐÐ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò Ó Ò ÒØ Ó ØÓ Ù Ñ ØÓ ÐÚÐ ÐÓÛ Ø ÑØ ÚÐÙ Ò Û ØÝ ÛÐÐ ÓÐÚÒغ Ï ÓÛ Ð Ó ØØ Ò Ø Ò Ó ÜØÒ ÐÐØÝ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ø ÒÓ Ñ¹ÙÒ Ø ÐÐ ÙØ ÓÑ Ñ ÓÚÓÑÔÒ Ø Ó Ø Ý ØÒ ØÓÓ ÑÙ ÔÓÐØݹÙÒ º Ä ÙÔ ÒÐÝ Û Ò ØØ Ò Ø Ò Ó ÜØÒ ÐÐØÝ ØÓÓ ÑÒÝ Ñ Ò Ù Ò Ò Ø Ò ØØ ÓÑ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ú ÔÓ ØÚ ÑØ ÚÐÙ ÓÒÐÝ Ù ØÝ ÜØÒÐÞ Ñ Ò Ø ÙÓÔØÑÐ º ÏÒ Û ÒØÓÙ ÜØÒ ÐÐØÝ Û Ò ØØ Ñ ÔÓÒ ÚÝ «ÒØÐÝ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÐÚÐ Ó Ó ÔÓ Ø º ÐÐ Ñ Ó ØÓ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞ ÒعÐØ Ó Ø ÙØ ÓÒÐÝ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ÔÓÒ ØÓ Ø Ý ÓÓ Ò ØÓ ÓÑ ÓÐÚÒغ Ì Ñ ÛØ ØÓ ØÒ ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÐÚÐ Ó ÓØ Ñ¹ÙÒ Ò ÔÓÐØݹÙÒ º Ñ ÛØ ÒØÑØ Ó ÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓØ Ò ØÝ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò ÛØ ÓÑ ØÒ ÒÓ Ñ¹ÙÒ Ø ÐÐ ØÓ ØÒ ØÓÓ ÑÙ Ó Ù ÛÐ Ø Ø Ñ ØÑ ÙÒ Ø ÔÓÐØݹÙÒ º Ä ØÐÝ Ñ ÛØ ÐÓÛ Ó ÔÓ Ø ÚÒ ÓÙØ Ó Ù Ò º Ï Ò ÑÓÓÚ ØØ Ò Ø Ñ Ò ØØ ØÓÓ ÑÒÝ Ñ Ò Ù Ò Ò Ø Ò Ó ÜØÒ ÐÐØÝ ØÓÓ Û ÑÒ Ò Ù Ò ÛÒ ÜØÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙ ÓÑ Ñ ÓÑ ÒÓÒ¹ÚÐ ÚÒ ØÓÙ ØÝ ÛÓÙÐ ÚÐ Û ØÝ Ó ØÓ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÐÚÐ Ó º Ì ÛÐ «Ø Ó ÜØÒÒ ÐÐØÝ Ò «ÔÒÒ ÓÒ Ñ ³ Ó ÔÓ Ø º ÌÝ ÔÓ ØÚ Ó ¹ÔÓ Ø Ñ ÑÙÓÙ Ó ÒØÑعÔÓ Ø Ñ Ø Ò Ò ÔÒÒØ Í Ò ÑÓÐ Ò Û ÒØ Ñ ÜÓÒÓÙ ½¼µ Ò ÈÓ Ý ½ µ Ð Ó Ò ØØ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÑÝ Ø ØÓÓÑÙ ÔÓÐØݹÙÒ º Ì ÓÙ Ó ÚÝ «ÒØ ÓÒ ÓÛÚ Û ÑÓÓÚ ÔÒ ÓÒ ØØÒ ØÑ Øº ÁÒ ÓÙ ÑÓÐ ØÑ ÓÒØÒÙÓÙ º

4 ÓÒ Ø ÚÐÐ ØÒÓÐÓ µ ÑÙÓÙ Ð Ó Ó ÐÓÛ¹ÔÓ Ø Ñ ØØ ÛÓÙÐ ÚÐ Ø Ø ÓÐ ÓÔØÑÙÑ Ò ÔÓ ØÚ Ò Ó ÐÐ ÑÒÒ ÐÓÛ¹ÔÓ Ø Ñ º Ò ØÓÒÐ ÛÐ ÙÐØ ØØ Ø ÙÐØÓ Ò ØÐÓ Ø ÙÐØÓÒ Ó Ñ¹ÙÒ ÒÚ ØÑÒØ ØÓ Ñ³ Ó ÔÓ Ø ÐÚÐ Ù Ø ÙÐØÓÒ ØØÐÝ ÓÑÒØ ÜØÒ ÐÐØݺ ÏØ Ø ÑÒÝ Ó Ø ÑÒÐÝ ÔØ ÙÐØ ØÓØ ØØ ÙÒ ÓÙ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ Ó ÚÐØÝ Ñ Ò ÓÑÑØ ØÓ Ñ¹ÙÒ ØÝ Ñ Ù ÙØ ÒÓØ ØÓ ÔÓÐØݹ ÙÒ ÓÒ º Ù Ó Ø Ñ ØØ ÑÒ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÜØÒ ÐÐØÝ ÒØÓ¹ Ù Ò ÙÔ ÓÑÑØØÒ ØÓ Ñ ÐÚÐ ØØ ÑÒÑÞ Ø ÓÚÐÐ ÒعÐØ Ó Ø ÒÐÙÒ Ø ÙÐ ÐÐØÝ Ó Ø ÔØ µ ÙØ Ó Ó ÓÒÐÝ ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø ÙÓÔØÑÐÐÝ Ó Ó ÒØ ÔÓÐØݺ ÙÐØ Ø ÜÔØ Ñ ØØ ØÝ Ò ÙÔ ÒØÒÐÞÒ Ð Ó ÙÓÔØÑÐÐÝ º Ì ÑÒ Ó Ø ÔÔ ÓÒÞ ÓÐÐÓÛ º ËØÓÒ ¾ Ò ÒØÓÙ Ø ÑÓÐ Ò ØÑÒ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÐÚÐ Ó ÔÓÐØݹÙÒ Ò Ñ¹ÙÒ º ËØÓÒ Ò ØÑÒ Ñ ³ ÕÙÐÙÑ Ó Ó ÔØÚÐÝ Ó Ò Ø ÒØÓÙÒ Ô ÓÑ Ó ÜØÒ ÐÐØÝ ÒÑÐÝ ÐÒ ÐÐØݺ ËØÓÒ ÓÑÔ Ø ØÛÓ ÕÙÐ Ò ÚÐÙØ Ø ÛÐ «Ø Ó ÜØÒÒ ÐÐØݺ ËØÓÒ Ù Ø ÙÐØÓÒ Ó Ñ¹ÙÒ ÔÓ Ð ÓÑÔÐÑÒØ ØÓ Ó Ù ØØÙØ Ó ÜØÒ ÐÐØݺ ËØÓÒ ÑÓÒ ØØ ØØ ÐØÓÙ Û Ù ÐÒ ÐÐØÝ ØÓÙÓÙØ Ø ÔÔ ÓÒØ ÜÑÔÐ ÓÙ ÙÐØ ÔÔÐÝ ÑÓ ÒÐÐÝ ØÓ ÓØ ÓÑ Ó ÜØÒ ÐÐØݺ ËØÓÒ ÓÒÐÙ º ¾º Ì ÅÓÐ Ì Ô ÒØØÚ Ñ Ò ÓÙ ÑÓÐ ÓÒ Ò ÒÒ Ò ÔÓÙØÚ ØÚØÝ ØØ Þ¹ ÓÙ Ò Ø Ò ØØ Ø ØØ Ø ÛØ Ø Ó Ó ØÐÝ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ º Ì ÓÛ ÔÓ Ø ÚÒÙ ÒØ Ó ÚÐ ÒÔÙØ Ó Ø ÓØ ÛØ Ø ØÚØÝ Ü ÑÒ Ó Ø ØÚØݺ ÒØ ÓÙ Ø ØÑ ÒØ Ý ÈÓ ÓÒ ÔÓ ÛØ ÑÒ Ô Ø ÓÒØÒÙÓÙ ¹ØÑ ÒØ ÔÓÐØÝ Ó Ø Ñµ Ò ÒØ Ù Ñ º Ì Ñ ØØ ÐÐØÝ Ó ÐÐ ÒØ Ñ ÙØ Ø ÐÐØÝ ÐÑØ Ý Ø Ñ³ ÚÐÙ Î º Á ØÓ Ø Ñ ÓÑ Ò ÒØ Ü Î ØÒ Ø Ñ ÛÐÐ ÒÙÔØ Ò Ø ÛÐÐ ÙÐ Ñ Î º Ì ÓÙ Ó ÓÙ ÔÔ ÓÒ Ø ÑÔÐØÓÒ Ó ÒÒ ÐÐØÝ Ó Ø ÙÐ Ñ ØÓ Ø ÔØ Ò ÔØÙÐ Ø ÑÔÐØÓÒ Ó Ø Ñ³ ÒÒØÚ ØÓ Ù Ø ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Ò Ø ÑÒØÙ Ó Ñ º Ì Ñ Ò Ù Ô Ý ÒÙÒ ÓÛ ÔÓÐØݹÙØÓÒ ÜÔÒØÙ Ôµ Ò Ø Ò Ù Ý ÙÒØÒ Ñ¹ÙØÓÒ ÒÚ ØÑÒØ ØØ ÒÚÓÐÚ ØÓÒÐ ÙÔ¹ÓÒØ ÔØÐ Ó Ø Ó Á µº Ì ÔÓÐØݹÙØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒ Ôµ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÓÔØ ½ Ôµ ¼ØÔ Ôº ¾ ¼ Ôµ ¼ Ô ¾ ¼ Ôµº ¼¼ Ôµ ¼º Ôµ ½ Ô ¼º

5 Á Ø Ñ ÔÒ ÒÓØÒ Ø ÐÐ ÓÒ ÔÓÐØÝ ÙØÓÒ ØÒ ÒØ ÛÐÐ ÓÙ Ø ÓÑ ÒØ Ø Ô ÔÓÔØÝ ½µº ÊÙÒ Ø ÔÓÐØÝ Ó ÒØ ÐÓÛ Ô Ó ØÐÝ ÔÓÔØÝ ¾µ Ò Ø ÑÒÐ Ó Ø Ó ÓÒ Ó Ò Ø ÒØ ÔÓÐØÝ ÔÓÔØÝ µº ÊÙÒ Ø ÒØ ÔÓÐØÝ ØÓ ÞÓ ÑÔÓ Ð ÔÓÔØÝ µº Ì Ñ¹ÙØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒ Á µ ÒÐÓÓÙ ÔÓÔØ Á½ Á µ ¼Ø º Á¾ Á ¼ µ ¼ ¾ ¼ µº Á Á ¼¼ µ ¼º Á Á µ ½ ¼º ÌÓ ØØ ÙÔ Ø ØÚØÝ Ø Ñ ÑÙ Ø ÒÙ ÙÔ¹ÓÒØ ÔØÐ Ó Ø Ó Ãº Ï ÙÑ ÓÛÚ ØØ Ø Ñ ÒÓ ÒØÐ ÛÐØ Ò ØÓ ØÓ ÓÓÛ ÓØ ÙÔ¹ÓÒØ Ó Ø Ã Ò Á µ ÓÑ ÐÒº Ï ÙÑ ØØ Ø ÐÒÒ ØÓ ÓÑÔØØÚ Ò Ð Ó ØØ Ä½ Ì ÐÒ³ ÐÓÒ Ù ÛØ Ø Ñ³ Ø ÓÐÐØк ľ Ø Ñ³ Ø ÒÓØ Ñ Ó ÓØÛ ÑÒ Ò ÚÐÙ Ò ÒØ ÓÙ º ÙÑÔØÓÒ Ä½ ÑÔÐ ØØ Ò ÒØ ÓÙ ØØ ÒÙÔØ Ø Ñ Ø ÐÒ ÛÐÐ Ú Ø ÐÑ ÓÒ Ø Ñ³ Ø Ó ÒÝ ÐÑ Ý ÒØ ÚØÑ º ÙÑÔØÓÒ Ä¾ ÑÔÐ ØØ Ø ØÒ ÔÓ ÓÒ Ó Ø Ñ³ Ø Ø ÐÒ Ò Ò ÔÒÔÐ ¹ÐÒ Ø Ø ØÓ ÒÛ Ñ ÙÒ Ø Ñ ØÑ Ó ÙÒØÐ Ø ÒÛ Ñ ÜÔÒ ÒÙÔØÒ ÒØ Ò Ó ÓÒº Ò ÑÔÓØÒØ ÙÑÔØÓÒ ØØ Ú ÑÒÝ Ó Ø ÙÐØ Ó Ø ÔÔ ØØ Ø ÐÚÐ Ó ÔÓÐØݹÙØÓÒ ÜÔÒØÙ Ó Ò Ý Ø Ñ ÒÓØ Ó ÚÐ ØÓ Ó Ú Ð Ýµ Ø ÐÒ Ó ÒÝ ÓØ ÓÙØ ÔØ ÙØ Ø ÐÚÐ Ó Ñ¹ÙØÓÒ ÒÚ ØÑÒØ Ø ÙÒØ º Ù Ó Ø Û ÓÑØÑ Ù ÙÒÓ ÚÐ Ò Ó ÚÐ ÓØ¹Ò ØÑ º º Ì ËÓÐ ÈÐÒÒ³ ÈÓÐÑ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÓÒ Ø ÓÐ ÔÐÒÒ³ ÔÓÐÑ Û ØÓ ÓÓ Ø ÒØ Ñ ÐÚÐ Ò Ø ÒØ ÔÓÐØÝ Ô ØØ ÑÜÑÞ Ûк ÌÓ Ô Ø ÛÐ ÒÐÝ ÑÔÐ Û ÙÑ Ø Ñ³ ØÚØÝ ÒØ ÒÓ ÓÒ ÙÑ ÙÔÐÙ º Ì ÓÙÐ ÑÓØÚØ Ý Ø Ü ØÒ Ó Ó ØÐÝ ÙØ ÒÓÒ¹ÞÓÙ ÓÙØ ÓÔØÓÒ ÚÐÐ ØÓ Ø Ñ³ Ù ØÓÑ ØØ Ò Ò ÒØÐÝ Ð Ø ÙÔÔÐݺ Ò ÜÑÔÐ Ø ÔÓÙØÚ ØÚØÝ ÑÝ ØØ Ó ÔÓÚÒ Û Ø¹ ÔÓ Ð Ú Ó ÒØÓ Ó ÞÓÙ Û Øº Ì ÒÓÒ¹ÞÓÙ ÓÙØ ÓÔØÓÒ ÚÐÐ ØÓ Ø ÒØÓ ÓÙÐ ØÒ ØÓ Ù ÐÒ ØÒÓÐÓÝ ØØ Ó ÒÓØ ÒØ ÒÝ Û Øº ÁÒ ÓÛ ØÑ Ø ÛÐ ÒØ Ý Ø Ñ Ó Ò Ò ÒØ ÑÐ ØÑ ÒØÚÐ Ø ØÒ ÛØ Ôµ à Á µ Ô Ø ½µ Ì Ø ØÛÓ ØÑ ÓÒ Ø Ø¹Ò Ô ÒØ Ø Ñ³ ÓÛ ÔÓ Ø Ð Ø ÓÛ ÜÔÒØÙ ÓÒ ÙÒÓ ÚÐ º Ì Ø Ò ÓÙØ ØÑ Ô ÒØ Ø ÓÛ ÓÔÔÓØÙÒØÝ Ó Ø ØÓ ÓØÝ ÓÑ ÚÒ ÔØÐ Ã Á µ Ø ÙÔ Ò Ø Ñº Ì ÒÐ ØÑ Ô ÒØ Ø ÜÔØ ÒØ

6 Ñ Ó Ø Ò ÒØ ÑÐ ØÑ ÒØÚÐ ÛØ ÔÓÐØÝ ÔØ Ò ÒØ ÛÐÐ ÓÙ ÙÒ Ø ÒØÚÐ ÒÓØ ÑÓ ØÒ ÓÒ Ý Ø ÈÓ ÓÒ ÙÑÔØÓÒµ ÙÐØÒ Ò Ñ º Ó Ò Ò ÒØÐݹÐÚ Ñ Ø Ô ÒØ ÚÐÙ Ó Ø ÛÐ ÓÛ Ôµ à Á µ Ô Ï ¾µ Ñ ØØ ÙÑÒعÔÓÓ ÓÛÚ ÒÓØ Ò ÒØÐݹÐÚ Ø Ó ÒÙÔØ ÓÓÒ Ò ÒØ ÓÙ º ÌÓ ÐØØ ÛÐ Ò ÓØ ÓÑÔ ÓÒ ØÛÒ ÓÐÚÒØ Ò ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Û ØÓ ÙÑ ØØ ÒÙÔØ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÐÛÝ ÑÑØÐÝ ÔÐ ÛØ ÒÛ ÒØÐ Ù Ó Ñº ÜÔ ÓÒ ¾µ ØÒ Ô ÒØ Ø ÛÐ ÒØ Ý Ø ÙÐØÒ Ò ÒØ ÕÙÒ Ó ÒØÐ Ñ º Ì ÓÐ ÔÐÒÒ ÛÐÐ ÓÓ Ñ ÐÚÐ Ë Ò ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Ë Ó ØÓ ÑÜÑÞ Ûк Á Ò ÒØÓ ÑÜÑÙÑ Ó Ï Ü Ø Ø ÛÐÐ ÒØ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ Ø¹Ó ÓÒØÓÒ Ï Á¼ µ Ô ¼ µ Ï Ô ¼ Ôµ ¼ µ Ì Ø ÓÒØÓÒ ÕÙØ Ø ÑÒÐ ÓÛ Ó Ø Á ¼ µ Ó Ñ¹ÙÒ ØÓ Ø ÑÒÐ ÓÐ Ò Ø Ôº ËÑÐÐÝ Ø ÓÒ ÓÒØÓÒ ÕÙØ Ø ÑÒÐ Ó Ø ¼ Ôµ Ó ÔÓÐØݹ ÙÒ ØÓ Ø ÑÒÐ ÓÐ Ò Ø º Ó ÓÒ Ó ÜÔÓ ØÓÒ Ø ÛÐÐ Ù ÙÐ ØÓ ÒØÓÙ ÓÑ ØÓÒÐ ÒÓØØÓÒº Ø Û Ò ÙÒØÓÒ µ ØØ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÚ Ó Ø ÙÒØÓÒ ¼ µ ÛÚ Ø ÒÚ Ü Ø ºº Ó ÔÔµ Ò ÕÙÐ ØÓ Ô ÓØÛ º ÓÒØÓÒ µ Ò ØÒ ÛØØÒ Ô µ µ Ï Ð Ó Ò Ø Ñ ÐÚÐ ÚÒ Ý Á ¼ µ Ô Ò Ô Ø ÒØ ÔÓÐØÝ ÚÒ Ý ¼ Ôµ º Í Ò Ø ÒØÓÒ Û ÒØÓÙ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÛÓ ØÓÒÐ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ Ø Ó Ø ÙÚ ØÓ Ò Ù ØØ ÓÒØÓÒ µ Ò µ ÒØÝ ÙÒÕÙ ÒØÓ ÑÜÑÙÑ Ë Ô Ë µ Ó Ø ÛÐ ÙÒØÓÒ Ë½ Á ¼ µ µ ¾ Ë µº ˾ Á ¼ µ µ ¾ Ë º ÐÐÙ ØØ Ò Ù ½ Ø ÙÑÔØÓÒ Ò Ù ØØ Ø Á ¼ µ Ò µ ÙÚ Ó ÜØÐÝ ÓÒ Ò Ôµ Ô Ø Ø ÓÐ ÓÔØÑÙÑ Ë Ô Ë µº º Ì Ñ³ ÈÓÐÑ ÏØÓÙØ ÜØÒ ÄÐØÝ Ì Ñ³ ÔÓÐÑ «ÑÔÓØÒØÐÝ ÓÑ Ø ÓÐ ÔÐÒÒ³ Ò ØÛÓ ÔØ º Ø Û Ø ÓÐ ÔÐÒÒ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ ÐÐ Ñ ÓØ ÛØ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ Ø Ñ ØÒ Ò Ø Ø ÒØ Ø Ó Ø ÓÐ ÓÒÐÝ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ ØÓ Ñ Ó Û Ø Ò Ð ÐÐ Ò ÓÑØÑ Ø ÐÐØÝ ÛÐÐ Ð ØÒ Ø ØÓØÐ Ñ º ÌØ Ø

7 Ô Ô Á ¼ µ µ Ô Ë Ô Ô Ë Î Æ µ Ù ½º ÅÒÐ Ó Ø Á ¼ µ Ó ÙÒ ÒØ Ñ Ò ÒÚ µ ѹ ÒÐ Ó Ø ¼ ½ µ µ Ó ÙÒ Ø ÒØ ÔÓÐØݺ Ñ ÑÝ ÙÑÒØ ÔÓÓº Ø ØÓÒ ÛÐÐ ÑÓÒ ØØ ÛÒ Ø Ñ³ ÐÐØÝ ÐÑØ Ò Ø ÛÝ ØÑÝ ÒÓØ Ñ ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÓÒ ÓÙØ ÜÔÒØÙ º ËÓÒ Ø Ñ ÑÙ Ø ÓÓÛ ÔØÐ ÓÑ Ø ÐÒ Ò ØÙÒ Ó ÐÓÒ ØØ ÐÐÓÛ Ø ÐÒ ØÓ Ø Ð Ø ÚÒ Ò ÜÔØØÓÒº ÁÒ ÓÒ Ó Ø Ñ ÓÒ ØÒ Ý Ø Ø ØØ Ø ØÓÒ ÓÒÐÝ ÔØÐÐÝ Ó ÚÐ ØÓ Ø ÐÒº ÊÐÐ ØØ Ý ÙÑÔØÓÒ Ø ÐÒ Ò Ó Ú Ø Ñ³ ÒÚ ØÑÒØ Ò Ñ ÙØÓÒ Ó ØØ Ø ØÑ Ó Ø ÐÓÒ ÓÒØØ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒ º ÁÒ ÓÒØ Ø Ø ÐÒ ÒÒÓØ Ó Ú Ø Ñ³ ÜÔÒØÙ ÓÒ ÔÓÐØÝ ÙØÓÒ Ó ØØ Ø ÐÓÒ ÓÒØØ ÒÒÓØ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ôº Ì ÑÔÐ ØØ ÐØÓÙ Ø Ñ ÑØ ÛÒØ ØÓ ÔÓÑ Ø ÐÒ ÐÚÐ Ó ÙÒÓ ÚÐ ÓÒ Ó ÛÓÙÐ Ù Ø ÓÓÛÒ Ó Ø Ü ÒØ Ó Ø ÐÓÒ ÓÒØØ Òµ Ø ÒÒÓØ ÐÝ Ñ Ù ÔÓÑ ØØ ÐÚÐ Ó ÒÓØ ÔÚØÐÝ ÓÔØÑÐ ØÓ Ø Ñ Ü ÔÓ Ø Ø Ø ÐÓÒ Ò Üµº Ï ÔØÙ Ø Ó ÚÐØÝ ÓÒ ØÓÒ Ý ÑÓÐÒ Ø Ñ³ Ò Ø ÐÒ³ ÔØÚ ÓÒ ØÝ Ø ÔÐ Ò Ø ÓÒ ÙØÚ Ø º ÁÒ Ø ½ Ø Ñ ÓÓ Ø ÐÚÐ Ó Ñ º ÁÒ Ø ¾ ÐÒ Ó Ú Ò Ø ÐÓÒ ØÑÒ ÓÑÔØØÚÐݺ ÁÒ Ø Ø Ñ ÓÓ Ø ÒØ ÔÓÐØÝ Ô ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø Ð Ó Ó Ò Ø ÒÓÛ ÓÒØØÙÐÐÝ Ü ÐÓÒ º

8 ÁÒ ÓØ Ø ½ Ò Ø Ñ³ ÓØÚ ØÓ ÑÜÑÞ Ø ÓÐ ÚÐÙ Î Û ÑÔÐØÐÝ Ò ÓÐÐÓÛ Î Ø Ôµ Ø ÔØÑÒ Îµ µ ÕÙØÓÒ µ ÒÓ¹Ø ÓÒØÓÒ ØØ ÑÙ Ø Ø Ò Ó Ó ÓÐ ØÓ ÛÐÐÒ ØÓ ÓÐ ÕÙØÝ Ò Ø Ñ Ó ÒÝ ØÑ ÒØÚÐ Ó Ò ÒØ ÑÐ ÐÒØ Øº ÇÒ Ø ÐØ¹Ò Î Ø Ô ÒØ Ø ÓÔÔÓØÙÒØÝ Ó Ø ØÓ Ø ÓÐ Ó ÔÒ Ø ÕÙØÝ Ò Ø Ñ Û ÕÙÐ ØÓ ØÙÒ ØØ ØÝ ÓÙÐ ÒÓÝ ØÝ Ò Ø ÓÐ Ø Ò ÒÚ Ø Ø ÔÓ Î Ø Ð Ø º ÇÒ Ø Ø¹Ò Ø ÜÔØ ØÙÒ ØÓ ÓÐ ØÝ Ó Ô Ø ÕÙØÝ Ò Ø Ñº Ì ØÙÒ ÓÒ Ø Ó ÚÒ ÔÝÑÒØ Ôµ Ø Ò Ò Ò ÜÔØ ÔØÐ ÐÓ ÔØÑÒ Îµº Ì ÔØÐ ÐÓ Ò ÒØ ÓÙ Ò Û Ý ÐÑØ ÐÐØÝØ ÓÐ ÛÐÐ Ø ÐÓ Î ØÓÙ ÒÙÔØÝ ÓÔÝ Ø ÙÐÐ Ñ º Ò ÑÔÓØÒØ ÔÓÒØ ØÓ ÒÓØ ÓÙØ ÕÙØÓÒ µ ØØ Ø Ñ³ ÚÐÙ Î ØÐÝ ÔÒ ÓÒ Ø Ó Ó Ò Ô ÛÐÐ ÓÒ Ø ÐÓÒ º ÙÐØ Û ÒÒÓØ Ô Ó Ñ ØØ Ø ÓÐÚÒØ Ó ÙÑÒØ ÔÓÓº ÊØ ÚÒ Ñ ØÞ Ý ÚÒ ÔÑØ ÚÐÙ Ò Ã ÑÝ ÓÐÚÒØ Ø ÓÑ ÚÐÙ Ó Ò Ô ÙØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÓØ º ÏÒÚ Û Ô ÐÓÛ Ó ÓÐÚÒØ Ñ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ø ÓÙÐ ØÓ ÙÒ ØÓÓ ÓØÒ Ó Ñ ØØ ÓÐÚÒØ ÙÑÒØ ÔÓÓµ Ø Ø ÚÐÙ Ó Ò Ô ÙÒ ÓÒ ØÓÒº ÓÒ ÒÓÛ Ñ ØØ ÓÐÚÒØ Ò Ø ÓÚ Ò Ó ØØ ÑÒ Îµ º ÚÒ ØÓÙ Ý Ø Û Ò ØÒ ÛØ ÕÙØÓÒ µ Ôµ Ô Î µ ÆÓØ ØØ Ø Ø¹Ò Ó Ø ÕÙØÓÒ Ù Ø Ø Ô ÒØ ÚÐÙ Ó Ø Ñ³ ÚÒ ØÑ Ôµ Ð Ø Ô ÒØ ÚÐÙ Ó Ø Ñ Ø ÔÝ ÓÙØ ÛÒÚ Ò ÒØ ÓÙ º ÓÒ ÒÜØ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ó Û ÑÒ Îµ Î º ÚÒ ØÓÙ Ý Ø Ò Û Ò ÛØ ÕÙØÓÒ µ Ó Ø Ñ Î Ôµ Ô Ì Ø¹Ò Ó Ø ÕÙØÓÒ Ò ÓÛÒ ØÓ ÕÙÐ Ø ÜÔØ Ô ÒØ ÚÐÙ Ó Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ³ ÚÒ ØÑ Ôµ ÙÔ ØÓ Ø ØÑ ÛÒ Ø ÒÙÔØ Ý Ò Òغ Ó ÐØ Ò Û Ð Ó ÛØ ÓÛÒ Ø ÕÙÚÐÒØ ÕÙØÓÒ Î Ôµ ÔÎ µ Ì Ø¹Ò Ó ÕÙØÓÒ µ Ò ÒØÔØ Ø Ô ÒØ ÚÐÙ Ó Ø ÚÒ ØÑ ÓÑ Ò Ò ÒØ ÕÙÒ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ð Ø Ô ÒØ ÚÐÙ Ó Ø ÐÓ Î ÒÙ ÛÒÚ Ñ Ò Ø ÕÙÒ Ó ÒÙÔغ µ Í Ò ÑÔÐг ÌÓÑ Ó ÈÓ ÓÒ ÔÓ Ø Ò ÓÛÒ ØØ ÒØ ÓÙ Ø ÒÓÑ ØÑ Ø ½ Ø ¾ ÒØ Ý ÈÓ ÓÒ ÔÓ ÛØ ÑÒ Ô Ò ÒØ Ù Ñ ÕÙÐ ØÓ ØÒ Ø ÜÔØ Ô ÒØ ÚÐÙ Ó ØÓ Ñ Ó ÐÐ ÙØÙ ÒØ ÓÑÒ ÕÙÐ Ô º Í Ò ÑÔÐг ÌÓÑ Òº

9 ÚÒ ÓÙ ÙÑÔØÓÒ Ó ÓÑÔØØÚ ÐÒÒ ØÓ Ø ÕÙÐÙÑ ÐÓÒ ÚÒ Ý ÄØ Ø Ã Á µ Ø ¼ ½¼µ Û Ä Ô ÒØ Ø ÐÒ³ ÓÛ ØÙÒ º ÌØ Ø ÐÓÒ ÑÙ Ø Ù ØØ Ø ÐÒ³ ÓÛ ÔØ Ó ØÓ ÒÝ Ò ÒØ ÑÐ ØÑ ÒØÚÐ Ó ÐÒØ Ø ÛÐÐ Ù Ø ÓÚ Ø ÓÔÔÓØÙÒØÝ Ó Ø Ã Á µ Ø Ó Ø ÐÓÒ ØØ Ø Ñ ØÓ Ø Ñº ÆÓØ ØØ Ø ÐÒ Ó ÒÓØ ÒÙ ÒÝ ÐÓ Ò Ó Ò Òغ Ý ÙÑÔØÓÒ Ä½ Ò Ä¾ Ø Ñ³ ÔÝ Ð Ø ÒÓØ Ñ Ý Ò ÒØ Ò Ò Ø Ó ÒÙÔØÒ ÒØ Ø ÐÒ Ò ÔÓ Ø Ø Ò ¹ÐÒ ØÑ ØÓ ÒÛ Ñ ÙÒ Ø Ñ ØÑ º Í Ò Ø ÓÚ ÕÙØÓÒ Û Ò ØØ Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø Ñ³ ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÓÐÑ Ò ØÞ ÓÐÐÓÛ Ø ½º ÏØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØÝ Ø ÓÒÐÝ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ò Ô ÚÐÙ µ Ë Ò Ô Ë Ó Ñ ØØ ÓÐÚÒØ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒ µ Ò Ô Î µ Ó Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒº ÈÓÓ ÐÐ ÔÓÓ ÚÒ Ò ÔÔÒÜ º Ì Ø ÛÝ ØÓ ÙÒ ØÒ Ø ÙÐØ ØÓ Ù ØØÙØ ÕÙØÓÒ ½¼µ Ó Ø ÐÓÒ ÒØÓ Ø Ø¹Ò Ó ÕÙØÓÒ µ ÝÐÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ù¹ÓÑ ÜÔ ÓÒ Ó ÓÐ ØÙÒ Ôµ à Á µ Ô ÑÒÎ Ø ½½µ ÓÑÔÒ Ø ÜÔ ÓÒ ÛØ ÕÙØÓÒ ½µ Ó ÓÛ ÛÐ ÓÛ ØØ Ø Ôµ ÓÑÒØÓÒ Û Ñ ÓÐÚÒØ Ó ØØ ÑÒÎ Ø Ñ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞ ÐÐ ÒعÐØ Ó Ø ÒÑÐÝ ÜÔÒØÙ Ôµ ÔÐÙ Ø ÓÔÔÓØÙÒØÝ Ó Ø Á µ Ó Ñ¹ÙØÓÒ ÒÚ ØÑÒØ Û Ø ÐÒ Ô ÓÒ ØÓÙ µ ÔÐÙ Ò ÜÔØ ÔØÐ ÐÓ ÕÙÐ ØÓ ÙÐÐ ÜÔØ Ñ Ôº ÙÐØ ÒÝ Ôµ ÓÑÒØÓÒ ÓØ ØÒ Ë Ô Ë µ ØØ ÐÚ Ñ ÓÐÚÒØ ÛÐÐ Ð ØÓ ÑÒÑÞ Ø ÒعÐØ Ó Ø Ò ØÓ ÒÒÓØ ÓÔØÑÐ ÚÒ ÐÓÐÐݺ ÁÒ ÓÒØ Ø Ø Ôµ ÓÑÒØÓÒ Û Ñ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ó ØØ ÑÒÎ Î Ø ÓÒÐÝ Ò ÜÔØ ÔØÐ ÐÓ Ó ÔÎ ÓÑ Ò Òغ ËÒ Ø Ó ÒÓØ ÔÝ Ø ÙÐÐ Ñ Ò Ó Ò ÒØ ÒÝÛÝ ÒÝ ÑÐÐ Ò Ò ØØ ØÐÐ ÐÚ Ø Ñ ÙÑÒØ ÔÓÓ ÛÐÐ ÐÛÝ Ò Ø ÓÐ ØÙÒ Ý ÙÒ Ø Ñ¹ÙØÓÒ Ó Ø ÔÓØÓÒ Á µ Ó Ø ÐÓÒ ÛØÓÙØ ÒÝ Ó«ØØÒ Ø¹Óµ Ò Ò Ø ÐÐØݺ Ì ÓÒÐÝ Ñ ÐÚÐ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÕÙÐÙÑ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ØÓ Û Ø ÒÙ ÒÓ Ñ¹ ÙØÓÒ Ó Ø Ø Ðк ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø Ñ ÐÚÐ Ø ÓÐ ÔÐÒÒ ÛÓÙÐ ÓÓ Ô µ Û Ø ÑÒÐ Ó Ø ¼ Ôµ Ó ÙØ ÙØÓÒ Ò Ô Ù Ø ÐÒ Ø ÓÐ ÑÒÐ Ò Ø º Ó Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÓÛÚ Ø ÔÚØ ÑÒÐ Ò Ø ÓÒÐÝ Î ÕÙÐ ØÓ Ø ÐÓ Ó ÓÐ ÚÐÙ Ò Ó Ò Òغ ÙÐØ Ø ÛÐÐ ÓÓ ÔÚØÐÝ ÓÔØÑÐ ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Î µº Ì ÙÐØ Ó Ø ½ ÓÒÐÝ ÔØÐ Ò ØØ Ø Ó ÒÓØ ØÐ ÛØ ÒÝ ÚÒ Ñ Ò Ø ÓÐÚÒØ Ø Ë Ô Ë µ Ó ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø Î µµº ÅÓÓÚ Ø ÐÚ ÓÔÒ Ø ÔÓ ÐØÝ ØØ Ñ ÑÝ ÓØ Ò Û Ø ÕÙ ØÓÒ Û Ó Ø ØÛÓ ÐÓÐ ÓÔØÑ ÛÐÐ

10 ½¼ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑк ÒÐÐÝ Ø Ø Ð ØÓ ØÐ ÓÛ Î µ ÓÑÔ ØÓ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Ë º Ì Ò Û ØÓ Ø ÕÙ ØÓÒ ØÙÒ ÓÙØ ØÓ ÔÒ ÓÒ ÛØ Û ÐÐ Ø ØÓ Ø Ñ³ Ó ÔÓ Ø Ò Ãº ÓÑ ÕÙØÓÒ ½½µ Ó ÔÓÒ ØÓ Ø Ñ³ ÓÛ ÔÓ Ø Ó ÐÐ ÒعÐØ Ó Ø Ôµ Á µ Ô ÑÒÎ ÙØ Ø ÐÐ ÓØ ÒÔÙØ Ó Ø ÒÐÙÒ Ø ÔØÐ¹Ó Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ã Ó Ø ÐÓÒ º ÈÓÔÓ ØÓÒ ½º ÄØ Î Æ µ ÒÓØ Ø ÚÐÙ Ó Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ÛØÓÙØ ÜØÒ Ð¹ ÐØÝ Ø ÓÓ Ë Ò Ô Ë ÛØ ÚÒ Ý ¹ÚÒ ÓÒ ØÒØ ½¼µÒ ÓÐÚÒØ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒº ËÑÐÐÝ ÐØ Î Æ µ ÒÓØ Ø Ñ³ ÚÐÙ Ø ÓÓ Ò Ô Î µûø ÚÒ Ý ½¼µÒ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒº Ð Ó Ò ØÐ Ó ÔÓ Ø ÐÚÐ ¼ ØÓÙ ÑÔÐØÐÝ ÓÐÐÓÛ ÌÒ ¼ ½ ¾ Î Æ µ ¼ Î Æ µ Ë Î Æ µ Ë Î Æ µ Î Æ µ Î Æ µ Î Æ µ µ Î Æ µ Ò Î Æ µ ÓØ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ò Ò º µ ¼ ¼ ½ ¾ º µ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ ¼ µ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò ÕÙÐÙÑ ÛÐ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ ½µ ÓÐÚÒغ µ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ ¾ µ Ò ÓÓ ØÓ Ø ÓÐÚÒØ Ó ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò Ø Ò ØØ Ó Ø Ñ ÓØ Ë Ô Ë µ Ò Î µµ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑк µ Ç Ø Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò ÕÙÐÙÑ ØÓ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ ¼ ½ µ Ø ØÓÓ ÐØØÐ ÙÒÓ ÚÐ Î µ Ô Ë µ ÛÐ ØÓ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ ½ µ Ø ØÓÓ ÑÙ Î µ Ô Ë µº ÈØ µ Ò µ Ó Ø ÔÓÔÓ ØÓÒ Ò ÓÑ Ù ÙÐ ØÐ ÚÐÙ Ó Ò ØÐ ØØ Ø ÐÓÔ Ò ÐØÚ ÔÓ ØÓÒ Ó Ø Î Æ µ Ò Î Æ µ ÙÚ Ò Ù ¾ Ó ÒÓØ ÔÒ ÓÒ ÒÝ ÔØÙÐ ÔÑØÞØÓÒ Ó Ø ÑÓк ÇÒ Ø Ò ØÐ ÔØ µ Ò µ Ó Ø ÔÓÔÓ ØÓÒ Ò ÒØÐÐÝ Ó«ÓÑ Ø Ùº Ó ÜÑÔÐ Ø Ù ÓÛ ØØ Ó ÐÐ Ñ ÛØ Ò Ø Ò ¼ ¾ µ Î Æ µ Ë Ò Î Æ µ º Ì ÑÔÐ ØØ ÐÐ Ù Ñ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÓØ Ë Ô Ë µ Ò Î µµº ÙÐØ Ý Ø ½ Ë Ô Ë µ Ó Ø Ñ ÒÓØ ÚÒ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐÓÒÐÝ Î µµ Ò Ø ÓÑÒØÓÒ ØÓ Ð Ó Ø ÐÓÐ ÓÔØÑÙÑ Ó Ø Ñ º Ø Ø ÓÔÔÓ Ø ÜØÑ ÓÒÐÝ Ë Ô Ë µ ÓØ ÐÓÐÐÝ Ò ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ó Ñ ÛØ ¾ ½µ Ù Ø Ñ ÓÐÚÒØ ØÓØ Ë Ô Ë µ Ò Î µµº ÁÒ ØÛÒ ¾ Ò Ñ ÓÐÚÒØ ØÝ ÓÓ Ë Ô Ë µ ÙØ ÙÑÒØ ÔÓÓ ØÝ ÓÓ Î µµº ÓØ Ôµ ÓÑÒØÓÒ ØÓ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ò Û Ó Ø ØÛÓ

11 ½½ Î Æ Ï Ë Î Æ Ë ¼ ¼ ¼ ½ ¾ Ë Ï Ë Ï Æ Ù ¾º Ñ ÚÐÙ ÙÒØÓÒ Ó Ó ÔÓ Ø ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØݺ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÔÒ ÓÒ Û Ó Ø ØÛÓ ÑÜÑÞ Ñ ÚÐÙ Ø Î µµ Ó Ñ ÛØ Ò Ø Ò ¾ µ Ò Ë Ô Ë µ Ó Ñ ÛØ Ò Ø Ò µº Ñ ÛØ ÒÐÐÝ Ò«ÒØ ØÛÒ Ø ØÛÓ ÐÓÐ ÓÔØѺ Ù ½ ÐÐÙ ØØ Ò Ôµ Ô Ø ØÙØÓÒ Ó Ñ ÛØ º ËÙÔÔÓ Ø ØØ Ø Ñ ÓÓ ØÓ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ý ÓÓ Ò Ñ ÐÚÐ º ÁØ ÓÒØÓÒÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÒØ ÔÓÐØÝ ØÒ Ô Î µ Ò Ø ÙÒÓ ÚÐ Ó Ø Ôµ Ó ÔÓÒ Ò Ø Ù ØÓ Ø ØÛÒ Ô Ò Ô ØÓ Ø ÐØ Ó Ø µ ÙÚº ÁÒ ØÓÒ ØÓ Ø Ó Ø Ø Ñ ÛÐÐ ÜÔØ ÐÐØÝ Ó Ø ÚÒ Ý Ø ØÒÐ ÔÎ º ËÙÔÔÓ Ò Ø ØØ Ø Ñ ÓÓ Ñ ÐÚÐ Ë º ÁÒ Ø Ø ÓÒØÓÒÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Ë Ë µ Ó Ø ÙÒÓ ÚÐ Ó Ø Ó ÔÓÒ ØÓ Ø ØÛÒ Ô Ë Ò Ô ØÓ Ø ÐØ Ó Ø µ ÙÚ ÛÐ Ø ÜÔØ ÐÐØÝ Ó Ø Ó ÔÓÒ ØÓ Ø ØÒÐ Ô Ë Ë º ÁÒ ØÓÒ Ø Ñ ÛÐÐ ÒÙ Ó ÚÐ Ó Ø Á Ë µ Ô ÓÒ ØÓÙ Ø ÐÓÒ º Ì Ó Ø Ó ÔÓÒ Ò Ø Ù ØÓ Ø ÙÒ Ø Á ¼ µ ÙÚ ØÛÒ Ë Ò º ØÒ Ø Ó Ø ØÛÓ ÓÛ ØØ Ø Ñ ÓÓ Ë Ø ØÒ Ø Ó Úй Ó Ø Ø Ý ÙØ Ø ÙÒÓ Úй Ò ÐÐØÝ Ó Ø Ì ÓÞÓÒØÐ ØÒ ØÛÒ Ø ÚØÐ Ü Ò Ø µ ÙÚ ØÒÝ Ô ÕÙÐ ØÓ ¼ Ôµ Ø ÑÒÐ Ó Ø Ó º ÌÙ Ø ØÓØÐ Ó Ø Ôµ ÓÚÒ ÒÝ Ô Ô ÒØ Ý Ø ØÓ Ø ÐØ Ó Ø µ ÙÚ ØÛÒ Ô Ò Ôº

12 ½¾ ÑÐÐ Ý º Ó Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ø ÛÐÐ ÒØÐ Ò Þ Ó ØØ Ø Ñ Ò«ÒØ ØÛÒ Ø ØÛÓ Ñ ÐÚÐ º Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ÓÑÛØ ÓÚ ÓÛÚ ÛÐÐ Ú ÓÑÛØ ÚÐÙ Î Æ µ ÑÒ ÑÐÐ ØÒ º ËÙ Ñ ÛÐÐ ØÓ ØØÐÝ Ô Ñ ÐÚÐ Ë ÐØÓÙ ÛÐÐ ÑÒ Ò ÐØÒØÚ ÐÓÐ ÓÔØÑÙÑ ÐÓÒ Î Æ µ ÑÐÐ ØÒ º Ý ÑÐ ÓÒÒ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ÓÑÛØ ÐÓÛ ÛÐÐ ØØÐÝ Ô Ñ ÐÚÐ ÐØÓÙ Ë ÛÐÐ ÑÒ Ò ÐØÒØÚ ÐÓÐ ÓÔØÑÙѺ ÌÓ ÙÒ ØÒ ÔØ µ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ½ ÒÓØ ÓÑ Ø Ù ØØ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ÐÓÛ ÛÐÐ ÓÓ Ô Î µ ÐÓÛ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÚÐÙ Ô Ë ÐÓÒ Î Æ µ Ø ØÒ Ë ØØ ØÝ Ø ØÓÓÑÙ ÙÒÓ ÚÐ º ÁØ ÓÒÐÝ ÛÒ ÓÔ ÐÓÛ ¾ Ó ØØ Î Æ µ ÓÔ ÐÓÛ Ë ØØ Ô Î µ ÓÚ Ô Ë º º½º ËÓÐ ÏÐ ÏØÓÙØ ÜØÒ ÄÐØÝ ÌÓ ÚÐÙØ Ø ÛÐ ÑÔØ Ó Ø ÙÑÒØ ÔÓÓ ÔÓÐÑ ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØÝ Û Óѹ Ô Ø Ñ ³ ÓÐ ÚÐÙ ÚÒ Ý ÕÙØÓÒ ¾µµ ÛÒ ØÝ ÓÓ Ø ÔÚØÐÝ ÓÔØÑÐ ÚÐÙ Ó Ò Ô ØÓ Ø ÓÐ ÚÐÙ Ò Ø Ø¹ Ø ÛÒ ØÝ ÓÓ Ë Ò Ô Ë Ò ÓÔØ ÓÒÐÝ Ø ÙÐØÒ ÓÐ ØÙÒ Ô Ë µ Ô Ë Ë Á Ë µ ÔÓ ØÚº Ì ØÛÓ ÔØ ÙØ ÐØ ÙÐØ º Ø Ø ÓÐ ÐÓ ØØ ÙÐØ ÓÑ Ø ØÓØ ÓÒ Ó ÐÐ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ º Ï ØÓ Ø Ø ÛØ ÐÓ ÓÑ Ø ÙÑÒØ ÔÓÓ ÔÓÐѺ ËÓÒ Ø Ø Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò Ú ÒØÓ ØÛÓ Ù Ø ØÓ ØØ ÛÓÙÐ ÒØ ÔÓ ØÚ ÓÐ ÚÐÙ ØÝ Û ÓÑÓÛ ÒÙ ØÓ Ñ ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÓÒ Ò ØÓ ØØ ÛÓÙÐ ÒÓغ ÌØ Ø ÐØØ Ñ ÛÓÙÐ ÒÓØ ÓÒØÙØ ÔÓ ØÚÐÝ ØÓ ÛÐ ÚÒ ØÝ ÓÙÐ ÒÙ ØÓ Ñ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ó ÑÒ ØØ ØÝ ÓÙÐ ÒÓØ Ò Ø Ñغ Ï ØÓ Ø ÔÒÓÑÒÓÒ Ü ÒØÝ Ù ØÓ Ø ÙÑÒØ ÔÓÓ ÔÓÐѺ Ì ÓÑÐÞ Ò ÈÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÐÓÛº ÈÓÔÓ ØÓÒ ¾º ÄØ Ï Ë µ ÒÓØ Ø ÓÐ ÚÐÙ Ó Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ø ÓÓ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ñ ÐÚÐ Ë Ò ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Ë Ò ÐØ Ï Æ µ ÒÓØ Ø ÓÐ ÚÐÙ Ó Ø Ñ Ñ Ø ÓÓ Ø ÔÚØÐÝ ÓÔØÑÐ Ò Ô ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØݺ Ð Ó Ò Ë Ò Æ ÓÐÐÓÛ ÌÒ Ë Æ Ï Ë µ ¼ ÑÒ Ï Æ µ ¼ µ Ï Ë µ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ò Ò ÛÐ Ï Æ µ Ò Ò ÛØ ÓÒØÒÙØÝ Ø º µ ¼ ¼ Ë Æ º µ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÜØ Ô Ó Ø Ó Ø ÙÚ Ò ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø Ø ÛØ ÐÓ Ï Ë µ Ï Æ µ Ó ÒÝ ÚÒ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÑÝ Ò ÓÑ Ò ÚÒ ÒÐÝ ÑÐÐ ØÓ Ó Ð ØÓ Ü Ï Ë µ Ò Û Ï Æ µ ÛÐÐ ÒØÚµº µ ÁÒ ÐÐ ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØÝ Ø Ü ÒØÝ Ó Ñ º Ì ÛØ ÐÓ ÙÐØÒ ÓÑ Ø ØÓØ Ò Ô Ó Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÐÐÙ ØØ Ý Ù Û Ò ÓÒ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø º Ù Ò Ø

13 ½ Ô Ô Á ¼ µ µ Ô Ë Ô Ô ÏÄ Æ Ë Î Æ µ Ù º ÛØ ÐÓ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØݺ ÔÚÓÙ ØÓÒ Ø Ñ Ù Ø Ò«ÒØ ØÛÒ Ò ÙÑÒعÔÓÓ Ø Ò Ô Ó ÓÐÚÒØ Ø Ë Ò Ô Ë º Á Ø ÓÓ ØÓ ÓÐÚÒØ Ø ÙÐÐ ÒعÐØ Ó Ø ÕÙÐ ØÓ ØÓ ÙÒ Ø Ø¹ Ø Ô Ë µ Ô Ë Ë Á Ë µº Á Ò Ø Ø ÓÓ ØÓ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÙÐÐ Òع ÐØ Ó Ø ÒÐÙÒ Ø ÜÔØ Ñ Ô Î µ ØØ Ø ÜØÒÐÞ µ Ôµ Ôº Ì «Ò ØÛÒ Ø ØÛÓ Ó Ø Ó ÔÓÒ ØÓ Ø Ò Ø Ù ÐÐ ÏÄ Æ Ò Ø ÓÛ ÕÙÚÐÒØ Ó Ø ÛØ ÐÓ Ï Æ Ï Ë º Ì ÓÒØÒÙØÝ Ó Ï Æ µ Ø ØÓ Ò ÔØ µ Ó Ø ÈÓÔÓ ØÓÒ Ù Ñ ÛØ ÓÓ ØÓ ÙÑÒØ ÔÓÓ ØÝ ÒØÒ Ø ØØÐÝ ÔÓ ØÚ ÛØ ÐÓ ÛÐ Ñ ÛØ ÓÓ ØÓ ÓÐÚÒØ ØÝ ÒØÒ ÒÓ ÛØ ÐÓ Ø Ðк ÁØ ÒÓØ ØÓ ÓÑ Ù ØØ Ó ÒÝ ÚÒ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ø ÛØ ÐÓ ÛÐÐ ÑÐÐ Ø ÐÓ Ø Á ¼ µ ÙÚ ØÓØ µ ÙÚ Ó ÐÐ Ë Ó ØØ ÓØÝ Ò ÐØØÐ ÓÑ ÙÒ Ñ ÓÑ ØÓ Ë µ Ò Ø ÐÓ ØÓ ÓÞÓÒØÐ Ø Ô Ë Ø µ ÙÚ Ó ÐÐ ÑÒÎ Ë Ó ØØ ÓØÝ Ò ÐØØÐ ÓÑ ÙÒ Ó Ò Ø ÒØ ÔÓÐØÝ ØÓÔ Ë µº ÁÒ Ø ÐÑØ Û ÓØ Ø µ Ò Á ¼ µ ÙÚ ÓÑ ØÐÝ ÐÓ ØÓ ÓÞÓÒØÐ Ø ÐÚÐ Ô Ë Ó ØØ Ø ÒÕÙÐØ Ó ÙÑÔØÓÒ ¾ Á¾ ˽ Ò Ë¾ Ù Ø ÐÝ Óе Ø ÛØ ÐÓ ÓÑ Ó ÐÐ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÚÒ ÒÐÝ ÑÐк ÁÒ ØÑ Ó Ù ¾ Ø Ï Ë Ò Ï Æ ÙÚ ÛÐÐ ØÒ ÐÑÓ Ø ÓÒ Ò Ó ÓÙ Ó ÛÐÐ Ø ÓÞÓÒØÐ ÒØÔØ Ë Ò Æ º ÐÐ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ë ÛÐÐ ØÒ ÒØ ÔÓ ØÚ ÓÐ ÚÐÙº

14 ½ ÓÒÚ ÐÝ Ø ÛØ ÐÓ ÛÐÐ Ø Ø ØÔ Ø µ ÙÚ Ò Ø ÑÓ Ø Ú ÓÑ Ø Á ¼ µ ÙÚ Ó Ë º Ì ÔÓÓ Ó ÔØ µ Ó Ø ÈÓÔÓ ØÓÒ ØÐ ØØ Ï Ë µ Ï Æ µ ÑÝ Ò Ø Ó ÐÐ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ü Ø ÓÐ ÚÐÙ Ï Ë µ ØØ ØÝ ÛÓÙÐ ÒØ ÙÒ Ø Ø Øº ÐÐ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÛÐÐ ØÒ ÒØ ÒØÚ ÓÐ ÚÐÙ Ï Æ µ ¼ Ò Æ ÛÐÐ ÓÒ ÛØ º Ì ÜØÑ ÐÐÙ ØØ Ò Ù ¾º ÁÒ ÐÐ ÓÛÚ Ø ÛÐÐ Ò ØÓÒÐ ÛÐ ÐÓ ÓÑ Ü ÒØÝ Ý ÙÑÒع ÔÓÓ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ ¼ Ë µº Ù Ø Ó ÔÓ Ø ÐÐ ÓØ Ó ÚÒ ÑÒÑÞ ÙÐÐ ÒعÐØ Ó Ø Ô Ë µ Ô Ë Ë Á Ë µ ÓØ Ï Ë µ Ò Ï Æ µ ÒØÚ Ó Ø Ñ Ò ØÝ ÛÓÙÐ ÒÓØ Ò Ù Ò ÙÒ Ø Ø Øº ÆÚØÐ Ù Ó Ø ÚÒ ØÛÒ ÔÚØ Ò ÓÐ ØÙÒ Ø Ý Ø ÙÑÒØ ÔÓÓ ÔÓÐÑ Ø Ñ Ò Ò Ù Ò ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØÝ ÒØÒ ÛÐݵ ÔÓ ØÚ ÔÚØ ÚÐÙ Î Æ µº ÅÓÓÚ Û Ø ÓÙ Ò ÔÓÒØ Ø ÓÐ ÚÐÙ ØØ Ñ ÒØ Ø Ø ØÙÐ Ó Ò Î µ Ø ØÒ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ó Ë Ò Ô Ë µ ØÒ Û Ò ØØ Ü ÒØÝ ÚÒ ÛÓ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ Ë Æ µ ÚÒ ØÓÙ ØÝ ÓÙÐ ÒØ ÔÓ ØÚ ÓÐ ÚÐÙ Ò Ø Ð ØÓ Ó Ó Ò Ó Ø Ñ ØÓÓ ÓÙÐ ÒÓØ Ò Ù Ò ÛØÓÙØ ÜØÒ ÐÐØݺ º Ì Ñ³ ÈÓÐÑ ÏØ ÜØÒ ÄÐØÝ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÓÒ ÓÛ ÜØÒÒ ÐÐØÝ Ó ÙÐ Ñ ØÓ Ø ÔØÝ Ò Ø ÒÒØÚ Ó Ø Ñº Ù Ø ÐØØÙ ÓÒ ÜØÒ ÐÐØÝ ÐÐÝ ÓÙ ÓÒ Ø Ô ÜÑÔÐ Ó ÜØÒÒ ÐÐØÝ ØÓ ÐÒ Û ØÓÓ Ù Ø ÜÑÔÐ Ò ÑÙ Ó Ø ÑÒ Ó Ø ÔÔº ÀÓÛÚ Û ÑÓÒ ØØ Ò ØÓÒ ÓÙ ÙÐØ ÐÝ ÒÐÞ ØÓ ÓØ ÓÑ Ó ÜØÒ ÐÐØݺ Á ÐÒ ÐÐ Ó ÒÚÓÒÑÒØÐ Ñ Ò Ü Ó ÛØ Ø Ñ Ð ØÓ ÔÝ ØÒ ÐÐ Ð ÕÙÐ ØÝ ÛÐÐ ÑÒ ÐÓÒ ØÓ ÓÚ Ø Ó Ø ÓØ ÛØ Ø ÐÐØݺ ÀÓÛÚ ÐÐ ÛÐÐ ÒÓØ ÕÙÐ Ò ÒØÔØÓÒ Ó Ø ÔÓÒ Ý Ø ÐÒ Ø Ñ ÛÐÐ Ò ÒÐ ÓÓ «ÒØ Ôµ ÓÑÒØÓÒº Ï ÓÛ ØØ ÓÑ Ñ ÛÐÐ ÒÙ ØÓ ÛØ ÓÑ ÓÓ Ò Ò Î µøóóó Ò Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ë Ò Ô Ë º ÇØ Ñ ÓÛÚ ÛÐÐ ÒÙ ØÓ Ø ØÓÓ ÑÙ Ó ÚÐ ÛÐ ØÒ ØÓÓ ÐØØÐ ÙÒÓ ÚÐ Ò ÝØ ÓØ Ñ ÛÐÐ ÚÒ ÓÙØ Ó Ù Ò º Ò ØÓÒ Û Ò ÓÙ ÒÐÝ Ó Ø Ý ÓÒ Ò Ø ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ó Ó Ò Ô Ó Ñ ØØ Ø ÓÐÚÒØ Ó ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ØÓ Ó ÛØÓÙØ ÒØÐÐÝ ØÞÒ Ù Ñ Ò ØÑ Ó ÜÓÒÓÙ ÔÑØ ÚÐÙ º Ó Ñ ØØ ÓÐÚÒØ Ò Ø ÓÚ Ò Ø ÒÐÝ Ó ØÓÒ Ó ØÓÙ ÙÒÒº Ù Ù Ñ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞ ÐÐ ÒØ Ñ Ø ÒÓ ÙÐ ÐÐØÝ ØÓ Ô ÓÒ ØÓ ÐÒ º Ì ÐÒ³ ¹ÚÒ ÓÒ ØÒØ ØÓ ÙÒÒ Ò Ø Ñ ÛÐÐ ØÐÐ ÓÔØÑÐÐÝ ÓÓ Ë Ò Ô Ë º Ó Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÔÓÐÑ Ó ÓÓ Ò Ô ÓÔØÑÐÐÝ ÓÒØÓÒÐ ÓÒ ÒÝ ÚÒ Ñ ÐÚÐ Ò ÐÓÒ ÙÒÒ ÛÐк Ì Ñ ÛÐÐ ØÓ ØÐÐ ÓÔØÑÐÐÝ ÓÓ Ô Î µº

15 ½ Ä Ãµ Ä ¼ õ ¼ ½ ¾ Ù º ÈÓØÒØÐ ÑÙÐØÔÐØÝ Ó¹ÚÒ ÐÓÒ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÙÒ ÐÒ ÐÐØݺ ÀÓÛÚ Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ³ ÔÓÐÑ Ó ÓÓ Ò ÓÔØÑÐÐÝ Ó Ò ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ù Ø ÐÒ³ ¹ÚÒ ÓÒ ØÒØ ÓÑ ÄØ Ø Ã Á µ Ø ÔØÑÜ Î¼ ½¾µ ÏØ ÐÒ ÐÐØÝ Ø ÐÒ³ ÓÛ ÔØ Ó Ø ÒÓÛ Ú ØÓÓÚ ÑÓ ØÒ Ù Ø Ø ÓÔÔÓ¹ ØÙÒØÝ Ó Ø Ã Á µ Ø Ó Ø ÐÓÒº Ì Ù Ø Ñ ÜÔÒ Ò ÒØ ÙÒ Ø ØÑ ÒØÚÐ Ø Û ÔÔÒ ÛØ ÔÓÐØÝ ÔØ Ø ÐÒ ÛÐÐ Ð ÐÐ Ó ÒÝ ÙÐ Ñ ÑÜ Î¼ ºº Ø Ñ Ò Ü Ó Ø Ñ³ ÚÐÙº Ó Ø ÐÒ ØÓ ÚÒ Ò ÜÔØØÓÒ Ø ÐÓÒ ÛÐÐ Ú ØÓ Ú ØÓ Ð Ó ÓÚ Ø ÜÔØ ÚÐÙ Ó Ø ÙÐ ÐÐØÝ ÒÑÐÝ ÔØÑÜ Î¼º ÁØ ÑÔÓØÒØ ØÓ ÒÓØ ØØ Ò ÕÙØÓÒ ½¾µ ÓØ Ô Ò Î ØÑ ÐÚ ÙÒØÓÒ Ó Ø ÐÓÒ º Ì ÑÔÐ ØØ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò Ò Ø ÐÓÒ ÒÓÛ ØÛÓ ÓÔÔÓ Ò «Ø ÓÒ ÐÒ ØÙÒ º ÇÒ Ø ÓÒ Ò Ò ÐÐÝ Ò Ø ÐÒ³ ÓÛ ÔØ ÓÒ Ø ÓØ Ò ÓÛÚ Ø Ð Ó Ò Ø ÐÒ³ ÙÐ ÐÐØÝ Ô Î ÓØ Ý ÙÒ Ø Ñ³ ÚÐÙ Î Ò Ý Ò Ò Ø ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Î µ ØØ Ø Ñ ÛÐÐ ÓÓ Ø Ø ÐÓÒ Ò Üº ÆÓØÒ Ò Ø ÙÑÔØÓÒ Ó ÓÙ ÑÓÐ ÙÒØ ØØ Ø Ø «Ø ÓÙØÛ Ø ÓÒº Ì ØÛÓ ÔÓØÒØÐ ÓÒ ÕÙÒ º Ø ÐÐÙ ØØ Ò Ù Ä ÛÒ ØØ ÙÒØÓÒ Ó ÑÝ Ú ÑÙÐØÔÐ ÓÓØ º ÌØ Ó ÒÝ ÚÒ Ó Ó Ò Ø Ó ÑÓÐ ÔÑØ Ò Ã ÑÓ ØÒ ÓÒ ÐÚÐ Ó Ø ÐÓÒ ÑÝ Ø Ý Ø ¹ÚÒ ÓÒ ØÒغ ÁÒ Ù ÑØ ÓÑÔØØÓÒ ØÛÒ ÐÒ ÛÐÐ Ò Ù ØØ Ø Ñ Ø ÐÓÛ Ø Ó Ø ½ Ò Ø Ù Ø ÛÐÐ ÐÚ Ø Ñ ÛØ Ø Ø ÔÚØ ÚÐÙº Ì ÕÙÐÙÑ ÐÓÒ ØÓ ÐÛÝ ÙÒÕÙº ÆÓØ ØØ Ø Ð Ø ÓÒ ÔÓ ØÚ ÓÓØÑÙ Ø Ü Ø Ò µ Ä ÓÒØÒÙÓÙ Ò µ Ä¼Ø ¼ Ò µ ļ Ó ÙÆÒØÐÝ Ð Ò Ô Î µ ÓÙÒ ÓÚ Ý Ôµº

16 ½ ËÓÒ ÓÛÚ Ð Ó ÐÐÙ ØØ Ò Ù Ø ÑÒÑÙÑ ÐÓÒ ÑÝ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ãº ÁÒ Ø ÜÑÔÐ Ó Ø Ù Ø ÑÐÐ Ø ÓÓØ ÙÑÔ ØÐÝ ÓÑ ½ ØÓ ÛÒ Ò ÑÒÐÐÝ ØÓ ¼ º ÙÐØ Ó Ù ÙÑÔ Ø ÕÙÐÙÑ ÚÐÙ Ó Ò Ô Ò Î Ä ÑÝ ØÙÒ ÓÙØ ØÓ ÓÒØÒÙÓÙ Ò ÑÓÐ ÔÑØ Ò Ãº ËÓ ÒÓØ ØÓ ÙÒÒ ÐÝ ÓÑÔÐØ Ø ÜÔÓ ØÓÒ Ó ÓÙ ÑÓÐ Û Ø ÙÐ ÓÙØ Ù ÓÒØÒÙØ Ý ÙÑÔØÓÒº ÚÒ Ø Ò Ò Ø ÐÒ³ ¹ÚÒ ÓÒ ØÒØ Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø Ñ³ ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÓÐÑ ÓÑ Ø ¾º ÏØ ÐÒ ÐÐØÝ Ø ÓÒÐÝ ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ò Ô ÚÐÙ µ Ë Ò Ô Ë Ó Ñ ØØ ÓÐÚÒØ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒ µ Ù ØØ Á ¼ µ Ô Ò Ô Î µ Ó Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒº Ì ÒØÙØÓÒ Ó Ø ÙÐØ Ò Ø ØÓ Ô Û Ù ØØÙØ Ø ÒÛ ¹ÚÒ ÓÒ ØÒØ ÒØÓ Ø Ø¹Ò Ó ÕÙØÓÒ µ ØÓ ÓØÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÜÔ ÓÒ Ó ÓÐ ØÙÒ Ôµ à Á µ Ô Ø ½ µ ÆÓØ ØØ Ø ÜÔ ÓÒ ÔÔÐ Ð Ó ÛØ Ø Ñ ÓÐÚÒØ Ó ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÓÐÚÒØ ØÒ Ø ÐÓÒ ÛÐÐ Ã µ Ø Ò Ø ÜÔØ ÒØ ÐÐØÝ ÛÐÐ Ô Ø Ø ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÐÓÒ ÛÐÐ Ã Á µ ÔØ Î µ Ø Ò Ø ÜÔØ ÒØ ÐÐØÝ ÛÐÐ Ô ØÎ º Ø ÛÝ ÓÛÚ Ø Ñ Ò ÙÔ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞÒ ÐÐ ÒØ ÐØ Ó Ø Ôµ Á µ Ô Øº Ò ÑÑØ ÑÔÐØÓÒ ØØ ÓØ ÓÐÚÒØ Ò ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÛÓÙÐ ÛÒØ ØÓÓÓ Ø Ò Ô ÓÑÒØÓÒ ØØ ÑÒÑÞ Ø ÒØ Ó Ø ÒÑÐÝ Ë Ò Ô Ë º ÏØ «Ò¹ ØØ ÓÐÚÒØ Ñ ÓÑ ÙÑÒعÔÓÓ ÓÒ ÓÛÚ ØØ ÓÒÐÝ ÓÐÚÒØ Ñ Ò ÐÝ ÓÑÑØ ØÓ Ø ÐÒ ØØ Ø ÛÐÐ ÓÓ Ô Ë Ò Ø Ø ÚÒ Ó Ò Ë Ò Ø ½º Á Ø Ñ ÓÓ Ë Ò Ø ½ ÐÓÒ Ó Ã Á Ë µ ÛÐÐ ÐÚ Ø ÐÒ Ò ÚÒ Ø Ñ Ò Ø ÓÓ Ô Ë º ÇÒ Ø Ò Ü Ò Ø ¾ Ø ÐÓÒ ÛÐÐ ÐÚ Ø Ñ ÛØ ÒØÔØ ÓÐ ØÙÒ Ôµ Ô Ø ÓÓ Ò Ô Ë Ò Ø ØÓ Ò Ø ÓÔØÑÐ Ó Ø ÓÐÚÒØ Ñ Ø ÑÜÑÞ Ø ØÙÒ º ÁÒ ÓÒØ Ø Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø Ë Ò Ô Ë ÒÒÓØ ÓÑÑØ ØÓ ÓÓ Ò Ô Ë Ò Ø ÚÒ Ø Û ØÓ ÓÓ Ë Ò Ø ½º ÒÝ ÐÓÒ ØØ ÐÚ Ø ÐÒ Ò ÚÒ ÛÐÐ ÐÚ Ø Ñ ÛØ ÚÐÙ Î Ë Ø Ô Ë Ò ÛØ ÒØÔØ ÓÐ ØÙÒ Ôµ ÔÎ Ø ÓÒ Ø ÐÓÒ Ò Üº ÁØ ÛÐÐ ØÓ Ò Ø ÓÓ Ø ØØÐÝ ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Î µ ØØ ÑÜÑÞ Ø ØÙÒ º ÒØÔØÒ Ø Ø ÐÒ ÛÐÐ Ø Ø ÙйÐÐØÝ ÓÑÔÓÒÒØ Ô Ë Î µ Ó Ø ÐÓÒ Ø ÐÚÐ ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø Ô ÚÐÙ Ò ÙÐØ Ø Ñ ÛÐÐ Ò ÙÔ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞÒ ÒعÐØ Ó Ø Ô Ë Ø Ò ÔÔÒÜ Ù Ò ÜØÐÝ ÛØ ÙÑÔØÓÒ Ò ØÓ ÙÐ ÓÙØ ÓÒØÒÙØ Ò Ø ÚÝ ÑÒÓµ ÑÔÐØÓÒ Ó ÓÙ ÙÐØ Ø ÙÑÔØÓÒ Ð ÚÐÐ ÓÑ Ø ÙØÓ ÙÔÓÒ Õ٠غ

17 ½ Ô Ô Î Ä µ ÏÄ Ä psd Ô Ë Á ¼ µ µ Î Ä Ë Ù º ÛØ ÐÓ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò Ø Ô Ò Ó ÐÒ ÐÐØݺ ØÒ Ô Ë Ë º Ì Ò ØÙÒ ÑÔÐ ÓÛÚ ØØ Ë ÒÓ ÐÓÒ ÓÔØÑÐ Ó Ø Ñ Ò Ø ½ Ø Ë Ø ÑÒÐ Ó Ø Á ¼ Ë µ Ó ÙØ ÙØÓÒ Ò Ñ ÛÐÐ ØØÐÝ ÐÓÛ ØÒ Ø ÑÒÐ Ò Ø Ôº Ì Ñ ÛÐÐ ØÓ ÓÓ Ñ ÐÚÐ ØØÐÝ ÐÓÛ Ë Û Á ¼ µ Ô Î µº ÁÒ «Ø Ò Ó ØÓ Ô Ø ÓÚÐÐ ÜÔØ Ñ Ô ÓÛÒ Ø Ñ ÔØÐÐÝ ÓÑÔÒ Ø Ó ÔÒÒ ØÓÓ ÐØØÐ ÓÒ ÙÒÓ ÚÐ Ü ÔÓ Ø ÙÐØÒ Ò ÒØ ÔÓÐØÝ Ôµ Ý ÔÒÒ ÛØ ÛÓÙÐ ÓØÛ ØÓÓ ÑÙ ÓÒ Ó ÚÐ Ü ÒØ ÙÐØÒ Ò ÐÓÛ Ñ µº Ù ÐÐÙ ØØ Ø ÔÐÐݺ ÆÓØ ØØ Ø Ò Ø Ù Ô ÒØÒ Ø Ñ³ ØÓØÐ ÒعÐØ Ó Ø Ôµ Ô Á µ Ü Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÒعÐØ Ó Ø Ô Ë µ Ô Ë Ë Á Ë µ Ý Ø ÐÐ ÏÄ Ä º Ì ÓÛ ØØ Ø Ñ³ Ó Ó Ô ØØ ÑÜÑÞ ÓÐ ØÙÒ Ü ÔÓ Ø ÓÒ Ø ÐÓÒ Ò Ü ÐÚ Ø ÛØ ÙÓÔØÑÐÐÝ ÐÓÛ ÓÐ ØÙÒ Ü Òغ ËÓÐ ØÙÒ Ü ÒØ ÛÓÙÐ ÚÒ ÐÓÛ ÓÛÚ Û Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ØÓ ÓÓ Ë Ó Ò ÒÝ ÓØ Ñ ÐÚÐ ØÒ µº Ì ÒÜØ ÔÓÔÓ ØÓÒ ÓÛ Û Ñ ÛÐÐ Ò Ø ÓÐÚÒØ Ó ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò Ø ÕÙÐÙÑ ÛØ ÐÒ ÐÐØݺ Ì Ò ØÙÒ ÓÙØ ØÓ ÔÒ ÓÒ Ø Ó ÔÓ Ø ÈÓÔÓ ØÓÒ º ÄØ Î Ä µ ÒÓØ Ø ÚÐÙ Ó Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ò Ø Ô Ò Ó ÐÒ ÐÐØÝ Ø ÓÓ Ë Ò Ô Ë ÛØ ÚÒ Ý ¹ÚÒ ÓÒ ØÒØ ½¾µÒ ÓÐÚÒØ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒº ËÑÐÐÝ ÐØ Î Ä µ ÒÓØ Ø Ñ³ ÚÐÙ Ø ÓÓ Ù ØØ Á¼ µ Ô

18 ½ Î Ä Ï Ë Ï Ä Î Æ Ë Î Ä Ï Ä ¼ ¼ ¼ ½ ¾ Ë Ä Ï Ë Ù º Ñ ÚÐÙ ÙÒØÓÒ Ó Ó ÔÓ Ø Ò Ø Ô Ò Ó ÐÒ ÐÐØݺ Ò Ô Î µûø ÚÒ Ý ½¾µÒ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ØØ ÓÑÒØÓÒº ØÐ Ó ÔÓ Ø ÐÚÐ Ä ÑÔÐØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ð Ó Ò Ä Î Ä µ ¼ ÌÒ µ Î Ä µ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ò Ò Î Ä µ ÓÒØÒÙÓÙ Ý ÙÑÔØÓÒ Ò Ò Ò Ò Ò ÓØ ÙÒØÓÒ ÓÒ Ø ¾ º µ Ë Ä ¾º µ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ Ä ¾µ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò ÕÙÐÙÑ ÛÐ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ ¾ ½µ ÓÐÚÒغ µ ÐÐ Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò ÕÙÐÙÑ Ø ØÓÓ ÐØØÐ ÙÒÓ ÚÐ Î µ Ô Ë µ Ò ØÓÓ ÑÙ Ó ÚÐ Ë µº Ù ÐÐÙ ØØ Ø ÙÐØ º ÆÓØ Ò ÔØÙÐ ØØ Ø Î Ä µ ÙÚ Ð ØØÐÝ ÐÓÛ Ø Ï Ë µ ÙÚº Ì ÓÐÐÓÛ ØÐÝ ÓÑ Ø ØÛÓ Ó ÚØÓÒ Ñ ÓÚ ÒÑÐÝ ØØ µ ÐÐ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞ ÐÐ ÒعÐØ Ó Ø Ò µ Ø Ó Ø ØØÐÝ Ü ØÓ Ø Ø ÓÐ ÓÔØÑÙÑ Ù Ó Ø Ó ÚÐØÝ ÓÒ ØÒغ

19 Ì ÑÓÙÒØ Ý Û Ø Ñ ³ Ó Ø Ü ØÓ Ø Ø ÓÐ ÓÔØÑÙÑ Ó ÔÓÒ ØÓ Ø ÏÄ Ä Ò Ù º Ì ÛØ ÐÓ ØØÐÝ Ò Ò Ò Ý ÔØ µ Ó Ø ÔÓÔÓ ØÓÒ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÛØ Ú ÔÚØ ÚÐÙ Î Ä Ò ØÓ ÓÓ ÐÓÛ ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Î Äµ Ò Ñ ÐÚÐ Û Á¼ µ Ôº ÏÄ Ä ÛÐÐ ØÓ ÑÐÐ Ò Ø Ù Ø Ø ÓÞÓÒØÐ ÒØÐ ØÛÒ Ø µ Ò Á ¼ µ ÙÚ ÓÚ Ø Ò Ô Ë Ô º ÔÔÓ ¾ ÓÑ ÐÓÛ Ø ÏÄ Ä ÚÒ Ò Ô ÐÐ ØÓ Ô Ë Ò Î Ä Ò ÓØ Ò ØÓ Ë º ÊÐÐ ÓÑ ÈÓÔÓ ØÓÒ ½ ØØ ¾ Ø Ó ÔÓ Ø ÐÚÐ Ø Û Ø Ñ³ ÚÐÙ ÛØÓÙØ ÐÒ ÐÐØÝ ÕÙÐ Ë ØÓÓ Ë Ò Ô Ë Ò ØÝ ÓÓ ØÓ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞ ÒØ Ñ º ÁØ ØÓ Ð Ó Ø ÐÓÛ Ø Ó ÔÓ Ø ÐÚÐ Ø Û Ø Ñ Ò ÓÑÑØ ØÓ ÓÓ Ò Ë Ò Ô Ë ÛØ ÐÒ ÐÐØÝ ÛÒ Ø Ñ Ó ØÓ ÙÐÐÝ ÒØÒÐÞ ÒØ Ñ º º½º ËÓÐ ÏÐ ÏØ ÄÒ ÄÐØÝ ÓÑÔÒ ÛÐ ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ØÓØØ Ø Ø Ø¹ Ø ÔÓÐÝ Ò Ò Ù ØÓÒ º½µ Û Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÈÓÔÓ ØÓÒ º ÄØ Ï Ä µ ÒÓØ Ø ÓÐ ÚÐÙ Ó Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ø ÓÓ Ø ÔÚØÐÝ ÓÔØÑÐ Ò Ô ÙÒ ÐÒ ÐÐØݺ Ð Ó Ò Ä ÑÔÐØÐÝ ÓÐÐÓÛ ½ Ä Ï Ä µ ¼ ÌÒ µ Ï Ä µ Î Ä µ Ó ¾ ¼ ¾µ Ò Ï Ä µ Î Ä µ Ó ¾ ¾ ½µº µ Ë Ä Ä ¾º µ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÜØ Ô Ó Ø Ó Ø ÙÚ Ò ÓÒ Ø ÒØ Ø Ø Ø ÛØ ÐÓ Ï Ë µ Ï Ä µ Ó ÒÝ ÚÒ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÑÝ ÚÒ ÒÐÝ ÑÐк µ ÁÒ ÐÐ ÐÒ ÐÐØÝ ÙÐØ Ò Ü ÜØ Ó Ñ º ÈØ µ Ó Ø ÔÓÔÓ ØÓÒ ÓÐÐÓÛ ØÐÝ ÓÑ Ø Ó ÚØÓÒ Ñ Ð ØØ Ñ Òع ÒÐÞ ÐÐ ÒعÐØ Ó Ø ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ó ØØ Ø ÔÚØ Ò ÓÐ ÚÐÙ ÓÒº Ò ÑÑØ ÑÔÐØÓÒ ØØ ÏÄ Ä Ò Ù Û Ô ÒØ Ø ÑÓÙÒØ Ý Û ÙÑÒعÔÓÓ Ñ³ ÔÚØ ÒعÐØ Ó Ø Ø Ò Ô Ü ØÓ Ø Ë Ò Ô Ë Ð Ó Ô ÒØ Ø ÑÓÙÒØ Ý Û Ø ÓÐ ØÙÒ ÐÐ ÓØ Ó ØÓ Ø Ø Ø Øº Ì ØÓ Ó ÔÓÒ ØÓ Ø ÓÛ ÕÙÚÐÒØ Ó Ø ÛØ ÐÓ Ï Ë µ Ï Ä µº ÁØ ÓÚÓÙ ÓÑ Ø Ù ØØ Ø ÛØ ÐÓ ÓÑ ÚÒ ÒÐÝ ÑÐÐ Ò Ø ÐÑØÒ Û Ø µ Ò Á ¼ µ ÙÚ ÓÒ ÚÝÛ ØÛÒ Ô Ë Ò Ô Ó ÕÙÚÐÒØÐÝ Ó ÐÐ ¾ Ë µº ÁØ Ð Ó ÓÚÓÙ ØØ Ò Ø ÑÓ ÒÐ Û Ø ØÛÓ ÙÚ Ú Ø ÛØ ÐÓ ÑÜÑÐ Ó Ñ ÛØ ÚÐÙ Î Ä ¾ ¼ ¼ Ôµ Û ÓÓ Ô Ò Ø ¾ Ò Ò Ø ½ Ò Á ¼ µ Ôº Ó ÐØ Ò Û ÐÐ ÐØ ÏÄ Ä ÒÓØ Ø ÑÜÑÐÐÝ Ð ÓÛ ÛØ ÐÓ º ÓÒ ÒÓÛ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ä Û Ý ÒØÓÒ ÒØ ÞÓ ÔÚØ Ò ÓÐ ÚÐÙ Ø Ò Ô Î Ä Ä µï Ä Ä µ ¼µ Ò Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ë Û Ý ÒØÓÒ ÒØ ÞÓ ÓÐ ÚÐÙ Ø Ë Ò Ô Ë Ï Ë Ë µ ¼µº Ì ÓÑ Ñ ÒÙ ÒعÐØ

20 ¾¼ Ó Ø ØØ ØØÐÝ Ü ØÓ Ó Ø ÐØØ Ñ Ý Ò ÑÓÙÒØ ÕÙÐ ØÓ ÏÄ Ä º ÙØ ØÒ Ò Ó Ó ÓØ Ñ ØÓ ÒØ ÞÓ ÓÐ ÚÐÙ Ä ÑÙ Ø Ü Ë Ý ØØ Ñ ÑÓÙÒØ ÏÄ Ä º Ì Ò ØÙÒ ÑÔÐ ØØ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ò Ø Ò Ë Ä µ ÓÙÐ ÒØ ÛÐݵ ÔÓ ØÚ ÓÐ ÚÐÙ ÙÒ Ø Ø¹ Ø ÔÓÐÝ Ò Ø Ó ÔÓ Ø Ü Ë µ ÙØ ÚÒ ÓÙØ Ó Ù Ò ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ò Ø Ó ÔÓ Ø ÐÐ ÓØ Ó Ä µº ÌÙ ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ØÓÓÛ Ñ ÚÐ Ø Ü ÜØ Ó Ñ º ÌØ Ø ÑÙ Ø ÑÔ Þ ØØ ÒÓ Ð ÔÓÐÝ ÑÝ Ò Ø ÒÙ Ø Ø¹ Ø ÓÙØÓѺ ÅÓÓÚ Û Ø ÓÙ Ò ÔÓÒØ Ø ÓÐ ÚÐÙ ØØ Ñ ÒØ Ø Ø ØÙÐ Ó Ò Ô Ø ØÒ Ø Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ó Ë Ò Ô Ë µ ØÒ Û Ò ØØ Ø ÒØ Ü ÒØÝ ÒÓ Ü ÜØ Ù Î Ä Ò Ï Ä ÓÒ ÜØÐÝ ØÓ Ñ ØØ ÒØ ÔÓ ØÚ ÓÐ ÚÐÙ ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Úк ÓÑ ÔÓÐÝ ØÒÔÓÒØ Ø ÑÓ ÐÚÒØ Ò ÔÓÒØ Ó ÛÐ ÚÐÙØÓÒ ØØ Ó Ø Ø Ð ÐØÒØÚ ÔÓÐݺ ÁÒ Ø ÒÜØ ØÓÒ Û ØÙÒ ØÓ Ø ÕÙ ØÓÒ Ó ÛØ ÐÒ ÐÐØÝ Ò Ø ÓÙØÔÓÑ ÓÒ Ù ÐØÒØÚ ÒÑÐÝ ÓÙ ¹ ÔÓÐÝ Ó ÒÓ ÐÒ ÐÐØݺ º ÓÑÔ ÓÒ Ó Ø ÕÙÐ Ó Ò Ø ÁÒØÓÙÒ ÜØÒ ÄÐØÝ ÓÑÔÒ Ù ¾ Ò Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ½ Ò µ ÓÛ ØØ ÜØÒÒ ÐÐØÝ ØÓØ ÐÒ «Ø Ñ ÛØ «ÒØ Ó ÔÓ Ø ÚÝ «ÒØÐݺ ÏÓÒ ÓÑ Ø ØÓ ÐØ Ò Ø Ù Ò ØÝ ÓÑ ÛÐØÝ Ñ ØÓ Ð ÛÐØÝ ÓÒ Û Ø Ú Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø º Ì Ñ ÒÓØ «Ø Ø ÐÐ Ò ØÝ ÓÓ ØÓ ÓÐÚÒØ Ø Ë Ô Ë µúò Ò Ø Ò Ó ÐÒ ÐÐØݺ ÆÜØ ÓÛÒ Ñ ÛØ ¾ ¾ µº Ì ÓÓ ØÓ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò Ø Ò Ó ÐÒ ÐÐØÝ ÙØ ÛØ ØÓ Ò ÓÐÚÒØ ÓÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙº ÙÐØ ØÝ ÛØ ÓÑ ØÒ ØÓÓ ÐØØÐ Ó ÚÐ Ë µ Ò ØÓÓ ÑÙ ÙÒÓ ÚÐ Ô Ô Ë µ ØÓ ØÒ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÑÓÙÒØ Ó Óغ ÊÐÐ ÓÑ ØÓÒ ØØ Ñ Ò Ø Ó ¹ÔÓ Ø Ò ÓÐÚÒØ Ø Ë Ô Ë µ Ó ØØ ÓÓ Ò Ø ÓÑÒØÓÒ Ø Ð Ø ÐÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÚÒ ÛØÓÙØ ÐÒ ÐÐØݺ ÀÓÛÚ Ø ÐØÒØÚ ÐÓÐ ÓÔØÑÙÑ Î Æ µµ Ó Ø Ñ ÑÓ ØØØÚ ØÝ Ò ÜØÒÐÞ Ñ Ô Î Æ µº ÁÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ý ÓÒ Ñ ØÓ ÒØÒÐÞ ÐÐ Ñ «ØÚÐÝ ÑÓÚ Ø ÓÒ ÐÓÐ ÓÔØÑÙÑ ØÝ ÒÙÒ Ø Ñ ØÓ ÛØ ØÓ Ø Øº ÆÜØ ÓÛÒ Ñ ÛØ ¾ ÑÜ ½ Ä ¾ µµº Ì Ñ ÚÒ ØÓÙ ØÝ ÙÑÒØ ÔÓÓ ÓØ Ó Ò Ø ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÛØ ÓÑ ØÒ ØÓÓ ÐØØÐ Ó ÚÐ ØÓ ØÒ ØÓÓ ÑÙ Ò ÓÒÚ ÐÝ ÓÑ ØÒ ØÓÓ ÑÙ ÙÒÓ ÚÐ ØÓ ØÒ ØÓÓ ÐØØк Á ÑÓÐ ÔÑØ Ù ØØ Ä ½ Ø ÛÐÐ Ð Ó Ñ ÛØ ¾ Ä ½ µº Ì Ñ ØÓÓ ÑÒ ÙÑÒØ ÔÓÓ ÛÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙ Ò ØÝ ØÓÓ ÛØ ÓÑ ØÒ ØÓÓ ÐØØÐ Ó ÚÐ ØÓ ØÒ ØÓÓ ÑÙº ÀÓÛÚ Ò Î Æ Ë Ó Ø Ñ ØÝ Ø ØÓÓ ÐØØÐ ÙÒÓ ÚÐ Ô Î Æµ ÔË µ Ó ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙ Ò Ø ÚÒ Ð Øº ÁØ Ò ÓÛÒ ØØ Ä ½ Á Ë µ Ë ÏÄ Ä º ÆÓØÒ Ò Ø ÙÑÔØÓÒ Ó ÓÙ ÑÓÐ ØØ Ø Ò Ó Ø ÕÙØÓÒº

21 Ä ØÐÝ Ñ ÛØ ¾ ¼ Ä µ ÚÒ ÓÙØ Ó Ù Ò ÛÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙº Ó ÐÐ Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ó ÐÒ ÐÐØÝ ºº ÐÐ Ñ ÛØ Ø ÑÒÐÝ ÔØ ÙÐØ Ó Ú Ø ØÙ Ò ÓÑÑÓÒº Ø ÐÐ Ù Ñ ÐÓÒ ÛÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙº ½¼ ËÓÒ Ø ÔÚØ ÚÐÙ Ó ÐÐ Ù Ñ ÐÐ Î Ä Î Æ º Ì Ó Ñ ØØ ÑÒ Ò Ù Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó ÙÒÓ ÚÐ ØÝ Ø ÐÐ ÛÐÐ Î Ä µ Î Æ µº ÇÒ Ø Ó Ø Ø Ø ØÙ Ñ ØÓ ÑÓ Ø ÙÐØ Ó ÈØÓ ½µº ÈØÓ ÓÛ ØØ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ò Ø ÐÓÒ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ØÝ ÙÒ Ø ÚÐÙ ÚÒ Ý Ò ØØ ÑÓе Ò ØÝ Ð Ó ÙÒ Ø Ñ³ ÒÒØÚ ØÓ Ø ÙÒÓ ÚÐ º ÙÐØ Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÔÚ ÐÝ ÓÓ Ò ÚÒ ÒØ ÔÓÐØݺ ÍÔÓÒ ÐÓ Ò ÔØÓÒ ÓÛÚ ÓÙ ÙÐØ ØÙÒ ÓÙØ ØÓ ÕÙØ «ÒØ ÓÑ ÈØÓ³ º Ø Ó Ñ ÛØ ¾ ¾ µ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ó Ò Ù Ñ ÚÐÙº ÀÓÛ¹ Ú Ù Ø Ð Ó ÒÙ Ø Ñ ØÓ Ò Ó ÚÐ Ñ Û Ü Ò ÈØÓ³ ÑÓÐ Ù Ý Ø ÑÓÙÒØ ØÒ Ñ ÚÐÙº ÙÐØ Ø Ñ ÛØ ÓÑ Ò ÙÑÒØ ÔÓÓ ØÓ Ò ÓÐÚÒغ ËÓÒ Ó Ñ ÛØ ¾ ½ µ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ó Ò Ù Ø ÒÒØÚ ØÓ Ø ÙÒÓ ÚÐ º ÀÓÛÚ ÐÐ Ø Ñ ØÓÓ ØÓÓ ÑÙ ÙÒÓ ÚÐ Ó ÐÒ ÐÐØݺ ÙÐØ Ó Ø Ù Ø Ó Ø Ñ ÛØ ¾ ¾ µ Ø ÐÚÐ Ó ÙÒÓ ÚÐ Ø ÐÒ ÐÐØÝ Ò ÙÔ Ò ÓÐÐÝ ÓÔØÑк ÁÒ ÑÓÐ ÔÑØ Ù ØØ Ä ½ ÓÓØÒÓØ µ ÒÓ Ñ Ò ÓÙ ÑÓÐ ÛÐÐ ÜØ Ø ÔÚ ÚÓ ØØ ÈØÓ ÒØ ÒÑÐÝ ÛØ ÓÑ ØÒ ØÓÓ ÐØØÐ ÙÒÓ ÚÐ ØÓ ØÒ ÚÒ Ð º ØØ ÛÝ Ó ÙÒ ØÒÒ ÓÙ ÙÐØ ØØ Ý ÓÑÔÓ Ò Ø ÒÕÙÐØÝ Î Ä Î Æ Ù ÓÚ ÒØÓ ØÛÓ ÒÕÙÐØ ÒÑÐÝ Ï Ë Î Æ Ò Î Ä Ï Ë º Ì Ø ÒÕÙÐØÝ ÔØÙ Ø Ø ØØ ÛØÓÙØ ÐÒ ÐÐØÝ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ó ÒÓØ ÛÒØ ØÓ Ú Ò Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÛÝ Ý ÓÓ Ò Ë Ô Ë µ ÓÒ Ó ÛÓÙÐ Ú ØÑ ÚÐÙ Ó ÓÒÐÝ Ï Ë º Ì ÐØÝ ØÓ ÜØÒÐÞ Ñ ØÓÙ ÒÙÔØÝ ÐÐÓÛ ØÑ ØÓ Ú ÔÚØ ÚÐÙ Î Æ ØØÐÝ ÓÚ Ï Ë ÝÓÓ Ò Î Æ µµ Ò Øº ÁÒ Ø Ó ÓÑ Ñ ÒÑÐÝ ØÓ ÛØ ¾ ½ µ Ø ÙÐØÒ ÙØÓÒ Ò ÔÚØ Ó Ø Ø Ñ ³ ÚÐÙ ØÓ ÐÚÐ ÓÚ Ë º ÓÒ ÕÙÒØÐÝ Ò Ó ØÓ ÚÓ ÐÓ Ò Ø ÚÐÙ ØÓÙ Ò ÒØ Ø Ñ ÔÒ ÑÓ ÓÒ ÙÒÓ ÚÐ ØÒ ØÝ ÛÓÙÐ Ø Ø ÓÐ ÓÔØÑÙѺ ÈÙØ «ÒØÐÝ Ø Ñ ÓÑÔÒ Ø Ó ÙÒÒÚ ØÒ Ò Ó ÚÐ Ý ÓÚÒÚ ØÒ Ò ÙÒÓ ÚÐ º ÏÒ ÒÓÛ ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙ Ñ Ò ØÑ ÐÚ Ó ØÓ ÒØÒÐÞ ÐÐ Òع ÐØ Ó Ø Ò ØÓ ÒÓÛ ÛÓÙÐ ÛÒØ ØÓ ÓÓ Ë Ô Ë µ Ò Ó ØÓ ÑÒÑÞ ØÓ Ó Ø º ÀÓÛÚ Ù Ò ØÓÒ ÓÒÐÝ Ñ ÛØ ¾ Ò Ø Ð ØÓ Ó Óº Ñ ÛØ ¾ ÒÒÓØ ÓÑÑØ ØÓ ÓÓ Ò ÒÝ Ô ÓØ ØÒ Î µ Ô Ë ÙØ ØÝ Ò ÔØÐÐÝ ÓÑÔÒ Ø Ó Ø ÙÒÒÚ ØÑÒØ Ò ÙÒÓ ÚÐ Ý ÓÚÒÚ ØÒ Ò Ó ÚÐ ºº ÓÓ Ò ¾½ ½¼ ÊÐÐ ØØ ÐÐ Ù Ñ ØØ ÓÓÛÒ ØÓ ÒÒ ÒÚ ØÑÒØ Ò Ñ ÙØÓÒº ÅÓÓÚ Ó Ø Ù Ø Ó Ñ ÛØ ¾ Û ØÐÐ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÐÒ ÐÐØÝ Ø ÒÛ ÐÓÒ Ð Ó ÒÐÙ ÙйÐÐØÝ ÓÑÔÓÒÒغ

22 ¾¾ Ñ ÐÚÐ Ë º ÚÒ Ó ØÝ ØÐÐ Ò ÙÔ ÒØÒÐÞÒ ÒعÐØ Ó Ø ØÒ ØÝ ÛÓÙÐ Ø Ø ÓÐ ÓÔØÑÙÑ Ò ØÓ ÚÒ ÔÚØ ÚÐÙ Î Ä ØØÐÝ ÐÓÛ Ï Ë º º½º ÏÐ «Ø Ó ÁÒØÓÙÒ ÄÒ ÄÐØÝ ÁÒ Ù ØÓÒ º½ Ò º½ Û ÓÑÔ ÛÐ ÔØÚÐÝ ÛØÓÙØ Ò ÛØ ÐÒ ÐÐØÝ ØÓ ØØ Ø Ø Ø Øº ÁÒ Ø Ù ØÓÒ Û ÓÒ Ø ÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÛÐ Ò ÓÑ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÈÓÔÓ ØÓÒ º µ Ó Ñ ÛØ Ø ÐÓÛ Ó ÔÓ Ø ¾ ¼ Ë µó Ó ÔÓ Ø ¾ ¾ µø ÛÐ «Ø Ó ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÙÒÑÙÓÙ ÐÝ ÔÓ ØÚº µ Ó Ñ ÛØ ÒØÑØ Ó ÔÓ Ø ¾ Ë ¾ µø ÛÐ «Ø ÑÙÓÙ º Ó Ñ ÛØ ¾ ¼ Ë µ ÛÐ ÙÒÑÙÓÙ ÐÝ ÑÔÓÚ Ù ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÐÑÒØ Ø Ü ÒØÝ Ó Ø Ñ º Ó Ñ ÛØ ¾ ¾ µ ÛÐ Ð Ó ÙÒÑÙÓÙ ÐÝ ÑÔÓÚ Ù ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÐÑÒØ Ø ÛØ ÐÓ ÒØ Ý Ø Ñ º Ó Ñ ÛØ ¾ Ë ¾ µ ÓÛÚ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÔÐ ÓÒ ÓÙ Ó ÛÐ ÐÓ ÛØ «ÒØ ÓÒº Ì ÒØ ÛÐ «Ø ØÙÒ ÓÙØ ØÓ ÑÙÓÙ Ò ÔÒ ÓÒ Ø Ô Ó Ø Ó Ø ÙÚ º Ì ÑÙØÝ ÑÓ Ø ÐÝ ÜÔÐÒ Ý ÚÒ Ø ÒØÚÐ Ë ¾ µ ÒØÓ Ø ØÛÓ Ù¹ ÒØÚÐ Ë Ä µ Ò Ä ¾ µº ÓÒ Ø Ñ ÛØ ¾ Ë Ä µ ºº Ñ ØØ ÚÒ ÓÙØ Ó Ù Ò ÛÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙº ÊÐÐ ÓÑ ÔØ µ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ¾ ØØ ÔÒÒ ÓÒ Ø Ô Ó Ø Ó Ø ÙÚ Ø ÛØ ÐÓ ÏÄ Æ ÒØ Ý ÐÐ Ø Ñ ÛØÓÙØ ÐÒ ÐÐØÝ ÑÝ ÚÒ ÒÐÝ ÑÐк ÁÒ Ø Ø ÓÐ ÚÐÙ Ï Æ ÒØ Ý Ø Ñ ÛÐÐ ØÐÝ ÐÓ ØÓ Ï Ë Ò ÛÐÐ ØÓ ÔÓ ØÚ Ò Ë µº ÚÒ Ø Ñ ÓÙØ Ó Ù Ò ØÒ Ò ÐÝ Ù Ûк ÊÐÐ Ð Ó ÓÑ ÔØ µ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÓÛÚ ØØ ÏÄ Æ ÑÝ Ó Ð ØÓ Ñ Ï Æ ÒØÚº Á Ó ÚÒ Ø Ñ Ù Ò Ò ÐÝ Ò Ûк ÓÒ ÒÜØ Ñ ÛØ ¾ Ä ¾ µ ºº Ñ ØØ ØÝ Ò Ù Ò Ø ÐÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙº Ó Ø Ñ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÑÔÐ ÔÐÒ ÓÛ ÛØ ÐÓ ÏÄ Æ Ù Ý ÒØÒÐÞÒ ØÓÓ Û ÒعÐØ Ó Ø ÛØ ÓÛ ÛØ ÐÓ ÏÄ Ä Ù Ý ÒØÒÐÞÒ ØÓÓ ÑÒݺ ÌÓ ØÓ ÓÛ ØØ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÑÝ Ø Ù Ó Ò ÛÐ Ó Ø Ñ Ø ÙÆÒØ ØÓ ÓÛ ØØ Ó ÓÑ ÓÒ ÙØÓÒ Ó Ø Ó Ø ÙÚ ÏÄ Æ ÛÐÐ ÞÓ Ò ÏÄ Ä ÔÓ ØÚ ÛÐ Ó ÓÑ ÓØ ÓÒ ÙØÓÒ Ø ÓÔÔÓ Ø ÛÐÐ ØÙº ÊÐÐ ÓÑ Ø Ù ÓÒ Ó Ù ØÓÒ º½ ØØ ÏÄ Æ ÛÐÐ ÞÓ Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò Ø ÐÑØ Û Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒØÓÒ ÓÐ Á ¼ µ µ Ô Ë ¾ ÑÒÎ Æ Ë ½µ ËÑÐÐÝ ÓÑ Ø Ù ÓÒ Ó Ù ØÓÒ º½ ÏÄ Ä ÛÐÐ ÞÓ Ò Ø ÐÑØ Û Á ¼ µ µ ¾ Î Ä Ë ½µ

23 ÚÒ ØØ Î Ä Î Æ Ó Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ø ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ºº Ó Ñ ÛØ ¾ Ä ¾ µµ ÒØ ÓÒØÓÒ ÑÔÐ Ø Óغ Ó ÜÑÔÐ Ø µ Ò Á ¼ µ ÙÚ ØØÐÝ Ú Ó ÐÐ ÑÒÎ Æ Ë ÙØ ÓÒ Ø ÐÚÐ Ô Ë Ó ÐÐ ÑÒÎ Æ Ë ØÒ ÓÒØÓÒ ½µ ÛÐÐ ÓÐ ÙØ ÓÒØÓÒ ½µ ÛÐÐ ÒÓغ Á Ó ÏÄ Æ ÛÐÐ ÞÓ ÙØ ÏÄ Ä ÔÓ ØÚ Ó ØØ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ù Ûк ÓÒÚ ÐÝ Ø µ Ò Á ¼ µ ÙÚ ÓÒ Ó ÐÐ ¾ Î Ä Ë ÙØ ØØÐÝ Ú Ó ÐÐ Ë ØÒ ÓÒØÓÒ ½µ ÛÐÐ ÓÐ ÙØ ÓÒØÓÒ ½µ ÛÐÐ ÒÓغ Á Ó ÏÄ Ä ÛÐÐ ÞÓ ÙØ ÏÄ Æ ÔÓ ØÚ Ó ØØ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ò Ûк ¾ º Ø ÊÙÐØÓÒ Ó Ñ¹ÊÙØÓÒ ÁÒÚ ØÑÒØ ÚÒ ÓÙ ÙÑÔØÓÒ ØØ Ñ ³ ÒÚ ØÑÒØ Ò Ñ ÙØÓÒ Ó ÚÐ ØÓ ÐÒ Ø ÓÒÐ ØÓ ÙÑ ØØ ØÝ ÓÙÐ Ó ÚÐ ØÓ ÙÐØÓ ÛÐк Á Ó ÒØÙÐ ÕÙ ØÓÒ ØÓ ÛØ Ø ÙÐØÓ ÓÙÐ ÔÓ ÐÝ ÑÔÓÚ ÓÒ ÛÐ ÓÙØÓÑ ÛØ Ó ÛØÓÙØ ÐÒ ÐÐØÝÝ ØÐÝ ÑÒØÒ Ñ¹ÙØÓÒ ÒÚ ØÑÒØ ÚÒ Ø ÓÙÐ ÒÓØ ÑÐÐÝ ÑÒØ Ñ ÜÔÒØÙ ÓÒ ÔÓÐØÝ ÙØÓÒº ÈÙØ «ÒØÐÝ ÑØ Ø ÙÐØÓÒ Ó Ñ ÐÚÐ Ø ½µ ÓÑÔÐÑÒØ ÐÒ ÐÐØÝ Ó ¾µ ÙÔÓ ÐØÒØÚ ØÓ Ø ÌÒ Ø ØÛÓ ÕÙ ØÓÒ Ò ØÙÒ Û Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÈÓÔÓ ØÓÒ º µ Ø ¹ÙÐØÓÒ Ó ÒÓØ ÓÑÔÐÑÒØ ÐÒ ÐÐØÝ ÒÝ ÒÒ ØØÓÒ ÓÒ Ñ ³ Ó Ó Ò ÓÒÐÝ Ù ÛÐ ÐÒ ÐÐØÝ Ò Ôк µ Ø ¹ÙÐØÓÒ ÙÔÓ ÐØÒØÚ ØÓ ÐÒ ÐÐØÝ Ø Ò ØÐÓ ØÓ Ñ ³ Ó ÔÓ Ø ÐÚÐ º Á ÒÓØ ØÒ Ø ÔÓÐÝ ÑÝ ÓÑÒØ Ø Óغ ÌÓ ÙÒ ØÒ ÔØ µ Ó Ø ÔÓÔÓ ØÓÒ ÐÐ Ø Ù ÓÒ ÓÐÐÓÛÒ Ø ¾º Ì Û ÓÛ ØØ Ø Ñ³ ÓÐ ØÙÒ ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÓÒ ÛØ Ø ÓÐ ØÙÒ Ù Ø Ñ Ó ØÓ ÒØÒÐÞ ÐÐ Ó Ø º ÌØ Ø ÙÑÒعÔÓÓ Ñ³ Ó Ó ÒÚØÐ «ÓÑ Ø ÓÐ ÔÐÒÒ³ Ù Ø Ñ ÓÒ ØÒ Ý Ø ÓÛÒ Ù ÕÙÒØ Ó Ó Ô ÓÒØÓÒÐ ÓÒ º ËÙØ ØÓ Ø ÓÒ ØÒØ Ø Ó Ó ÑÜÑÞ Ø ÓÐ ØÙÒ º ÙØ Ò Û ÙÑÒ ØØ Ø ÙÐØÓÒ ÓÒ ÔÓÐØݹÙØÓÒ ÜÔÒØÙ Ò Ð Ø ÙÐØÓ ØÓÓ ÓÒ ØÒ Ý Ø Ñ³ ÓÒØÓÒÐ Ô Ó Ò ÜØÐÝ Ø Ñ ÑÒÒº Ì Ñ³ Ó Ó Ò ÓØ ÛÓ ÓÒ¹ Ø ÓÔØÑÐ Ò ÒÝ ÒÒ ¹ÙÐØÓÒ Ò ØÓ ÓÒÐÝ Ù Ûк ÌÓ ÙÒ ØÒ ÔØ µ Ó Ø ÔÓÔÓ ØÓÒ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÙØ ÜÔÑÒغ ËÙÔÔÓ ØØ Ø ÙÐØÓ ØÐÝ ÑÒØ Ø Ñ ÐÚÐ ØØ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÛÓÙÐ ÓÓ ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ÛØÓÙØ ØÙÐÐÝ ÑÔÓ Ò ÐÒ ÐÐØݺ Ì Ñ ÛÐÐ ØÒ ÐÓÛ ÐÓÒ ØÒ Ø ÛÓÙÐ ÛØ ÐÒ ÐÐØÝ ÒÑÐÝ ¼ à Á µ Ò Ø Ó Ã Á µ Ô Î Ä µº ÙÐØ Ø Ñ³ ÔÚØ ÚÐÙ ÛÐÐ Ò Ø ÒØ ÔÓÐØÝ Ø ÓÓ ÛÐÐ ØÓ ÐÓÛº ÇÚÐÐ ØÒ Ø Ñ ÛØ ÐÒ ÐÐØÝ ÙØ ÛØ Ô ÒÓÛ ÐÓ ØÓ Ô Ë ÓÐ Ó Ø ÛÐÐ ÐÓÛº

24 ¾ ÁÒ Ø Ø Ø ÒÛ ÕÙÐÙÑ Ø ÑÒÐ Ò Ø Ó Ñ ÙØÓÒ Ô ØØÐÝ ÐÓÛ Ø ÑÒÐ Ó Ø Á ¼ µº Ì ÙÐØÓ Ò ØÓ ÑÔÓÚ ÓÐ ÛÐ ÚÒ ÙØ Ý ÑÒØÒ ÐØÐÝ ÐÓÛ ÐÚÐ Ó Ñ¹ÙØÓÒ ÒÚ ØÑÒØ ºº ÐØÐÝ ÚÐÙ Ó º Ì ÓÚ ÓÒÒ ÓÐ Ó ÒÝ Ñ ØØ ÙÑÒØ ÔÓÓ ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ ºº ÒÝ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ò Ø Ò Ä ¾ µº Ó ÐÐ Ù Ñ Ø ¹ÙÐØÓÒ ØØÐÝ ÓÑÒØ ÐÒ ÐÐØÝ Ò ØÑ Ó Ø ÛÐ «Ø º ÌÓ ÓÛ ØØ Ø ¹ÙÐØÓÒ ÙÔÓ ÐØÒØÚ ØÓ ÐÒ ÐÐØÝ ÓÚÐÐ Ø ØÓ ÙÆÒØ ØÓ ÓÛ ØØ Ø Ò ÔÐØ Ø ÓÙØÓÑ Ó ÐÒ ÐÐØÝ ÛÒ ÔÔÐ ØÓ Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ÓÙØ Ó Ø Ò Ä ¾ µº ÐÐÝ Ó Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø Ä Û ÚÒ ÓÙØ Ó Ù Ò ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ø ÙÐØÓ Ò ÑÔÐÝ ÑÔÓ ÓÑ ÙÆÒØÐÝ ÓÒÒ ¹ÙÐØÓÒ ØØ ÛÐÐ Ð Ó Ú Ø Ñ ÓÙØ Ó Ù Ò º Ó Ñ ÛØ Ó ÔÓ Ø ¾ Û ÓÓ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÓÙØÓÑ ÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ø ÙÐØÓ Ò ÑÔÐÝ ÑÒØ Ñ ÐÚÐ Ë º ÏØ Ø ÐØÒØÚ Ó ÓÓ Ò Ñ ÐÚÐ ÑÓÚ Ø Ñ ÛÐÐ ØÒ ÓÓ ØÓ ÓÐÚÒØ Ò ÕÙÐÙÑ Ò ÛÐÐ ÓÔØÑÐÐÝ ÓÓ ÒØ ÔÓÐØÝ Ô Ë º Ì ÙÒÑÙÓÙ ØÓØÐ ÙÐØ ØØ Ø ¹ÙÐØÓÒ ÙÔÓ ØÓ ÐÒ ÐÐØÝ ÔÒ ÑÔÓØÒØÐÝ ÓÒ Ø ÙÑÔØÓÒ ØØ Ø ÙÐØÓ Ò ØÐÓ Ø ¹ÙÐØÓÒ ØÓ Ñ ³ Ó ÔÓ Ø º Á Ø ÒÓØ Ð Ò ÔØ ØÒ Û ØÓÛÐ ÑÙØݺ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÜØ Ô Ó Ø Ó Ø ÙÚ Ò Ø ØÙØÓÒ Ó Ñ Ó Ó ÔÓ Ø ÐÚÐ Ø ÑÝ Ó ÑÝ ÒÓØ Ü Ø ÓÑ ¹ÙÐØÓÒ ØØ ÛÒ ÔÔÐ ÙÒÓÑÐÝ ØÓ ÐÐ Ñ ÓÙØÔÓÑ ÐÒ ÐÐØݺ ÌÚÐÐÝ ÛÒ ÒØÓÙÒ ÐÒ ÐÐØÝ Ù ÛÐ Ù ØÓÒ º½ ÓÛ ÑÝ Ø ÒØ ÙÒÓÑ ¹ÙÐØÓÒ ÑÒØÒ Ñ¹ÙØÓÒ ÒÚ ØÑÒØ Ó Ø Ð Ø ÞÓ ÓÙØÔÓÑ ÐÒ ÐÐØݺ ÁÒ ÓØ ÓÛÚ ÚÝ ÐØØÐ Ò Ò ÒÐ ÒÝ ÙÒÓÑ ¹ÙÐØÓÒ ÛÐÐ ØÒ ØÓ ÑÔÓÚ ÓÐ ØÙÒ Ó ÓÑ Ñ ÛÐ ÙÒ ØÑ Ó ÓØ º º ÊÒØÔØÒ Ø ÑÓÐ ÜØÒ ÐÐØÝ Ò Òк Ì ÒÐÝ ÓÚ ÓÒ Ø Ô Ó ÐÒ Ò Ð ÐÐ Ó Ñ Ù Ý Ñ ØÓ ÛÓÑ Ø ÐÒØ ÑÓÒݺ ÇÙ ÑÓÐ Ò ÐÝ ÒØÔØ ÓÛÚ ØÓ ÔÔÐÝ ØÓ ÓØ ÜÑÔÐ Ó ÜØÒ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÐÐØݺ ÍÒ ÊÄ Ð ÐØÓÒ Ó Ò ØÒ ÒØÓ Ó ØÓÜ Û Ø Ò Ð ÐÐ Ó ÒÚÓÒÑÒØÐ Ñ ÙÐØÒ ÓÑ Ø ÔÓ Ð Ó ØØ Û Ø ÚÒ Û Ø ÒØÓ ÓÒØØÒ ÓÙØ Ø Û Ø ÔÓ Ð ØÓ Ò ÒÔÒÒØ Ñº ÌÓ ÓÛ Ø ØÝÔ Ó ÔÓÐÑ Ò ÒÐÝÞ Ù Ò ÓÙ ÑÓÐ ÐÐ ÓÑ ØÓÒ ¾ ÓÙ ÜÑÔÐ Ó Û Ø ÔÓ Ð Ñ ÓÒØØÒ ÛØ ÒØÓ Ò ÚÒ ÓÐÐ Ô ÔÓ Ó Ø Ú º ÊÐÐ Ð Ó ÓÙ ÙÑÔØÓÒ ØØ Ø Ü Ý Ø Ü ØÒ Ó Ò ÓÙØ ÓÔØÓÒ ÐÒ ØÒÓÐÓݵ ÚÐÐ ØÓ Ø ÒØÓº Á Ø Ñ ÓÑ ØÓÜ Û Ø ÔÐÐ ÑÝ Ü Ø ÚÐÙ Ó Ø ÔÓ Ð Ñ Ø Ù Ó ÛØ ØÓ ÜØÒ ÒÝ ÙÐ ÐÐØÝ ØÓ Ø ÔØݺ ÇÙ ÒÐÝ ÓÚ ÓÛ ØØ Ø ÙÐ ÐÐØÝ ÜØÒ ØÓ ÐÒ Ø ÐÓÒ Ô Ý Ø ÔÓ Ð Ñ ÛÐÐ Ò Ý Ô Î µøóóú Ø ÐÒ³ ÜÔØ Ó Ø º ËÙÔÔÓ ÓÛÚ ØØ Ø ÙÐ ÐÐØÝ Ò Ø ÜØÒ ØÓ Ø ÒØÓº ÁÒ Ø Ø ÒØÓ³ Ó Ø ÓÑ ÓÒØØÒ ÛØ Ø

25 ÔÓ Ð Ñ ÛÐÐ ÑÐÐÝ Ò Ý Ô Î µ ÛÐ Ø Ó Ø Ó Ø ÓÙØ ÓÔØÓÒ ÙÒÒº ÌÙ Ò Ó ØÓ ÑÒ ÛÐÐÒ ØÓ ÓÒØØ ÛØ Ø ÔÓ Ø ÒØÓ ÑÙ Ø Ð ØÓ Ô ÓÒ ØÓ Ø ÔÓ Ø Ò Ò Ø Ó Ø º ÌØ Ø ÓÛ ÔÝÑÒØ ÛÐÐ Ðк ÊÐÐÒ ØØ Ø ÔÓ ³ ÚÐÙ ÚÒ Ý ¾ Î Ø Ôµ Ø ÔØÑÒ Îµ ½µ Ø ÚÒØ ØØ Ò Ý Ô Î µ ÜØÐÝ Ø Ñ «Ø Ò ÓÙ ÑÓÐ Ò Ò Ý Ø Ñ ÑÓÙÒغ º ÓÒÐÙ ÓÒ Ì ÔÔ ÑÓÐ Ñ ØØ ÔÓØÒØÐÐÝ ÒÙÔØ Ý Ø ÐÐØÝ ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ¹ ÒØ Ø ÑÝ Ù ÙÑÒØ ÔÓÓ Ñµ Ò ÒÐÝÞ Ø «Ø Ó ÜØÒÒ ÙÐ ÐÐØÝ ÓÑ Ù ÒÙÔØÒ ÒØ ØÓ Ø ÔØ ÐÒ ÙÝ ÙÔÔÐ µ ØØ ÒØØ ÛØ Ø Ñº ÇÙ ÑÓÐ ÒÓÔÓØ ØÛÓ ØÝÐÞ Ø ÓÙØ Ð¹ÛÓÐ ØÝ Ñ Ù ØØ Ñ ÑÝ Ø ØÓ Ù Ø ÜÔØ Ñ ÓÑ ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒØ º ÇÒ ØØ Ñ Ò Ù ÙÐÐÝ Ù ÒÓØ Ù Ø Ø ÔÓÐØÝ Ó ÒØ ÙØ Ð Ó Ø Ñ ÓÑ ÒÝ ÚÒ Òغ Ì ÓØ ØØ ÔÓÐØݹÙÒ ØÒ ØÓ Ó ÔÓÙÐ ÒØÙ Ò ØÓ ÆÙÐØ Ó Ø ÔØ ØÓ Ó Ú Û Ñ¹ÙÒ ØÒ ØÓ ÒÚÓÐÚ ØÒÐ ÒÚ ØÑÒØ Ò ØÓ ÐÝ Ó Úк ÙÑÒ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ØÓ Ø ÔÓ ØÚ ÑÓÙÒØ Ó ÓØ ØÝÔ Ó Û Ò ØØ Ò Ø Ò Ó ÜØÒ ÐÐØÝ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ÒÓ Ñ¹ÙÒ Ø Ðк ËÓÑ ÓÛÚØÓ ÛØ ÙÆÒØÐÝ Ó ÔÓ Ø ÔØÐÐÝ ÓÑÔÒ Ø Ó Ø Ý ØÒ ØÓÓ ÑÙ ÔÓÐØݹÙÒ º Á ÜØÒ ÐÐØÝ ÒØÓÙ Ø Ø Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò º Ñ ÛØ Ð¹ ØÚÐÝ Ó ÔÓ Ø ÛÓ Û ÓÛ ÓÓ ØÓ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò Ø Ò Ó ÜØÒ ÐÐØÝ ÓÓ ØÓ ÓÐÚÒØ Ò Ø ÓÒ Ó Ý ÜØÒ ÐÐØÝ ØÓÒØÒÐÞ ÐÐ Òع ÐØ Ó Ø º Ø Ø ÓØ ÜØÑ Ñ ÛØ ÐÓÛ Ó ÔÓ Ø ÚÒ ÓÙØ Ó Ù Ò º ÁÒ ØÛÒ Ñ ÛØ ÒØÑØ Ó ÔÓ Ø ØÝ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ò Ò ÙÔ ÒØÒÐÞÒ Ù¹ ÓÔØÑÐÐÝ ÒعÐØ Ó Ø Ù ØÝ ÒÒÓØ ÓÑÑØ ØÓ ØÒ Ø ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÐÚÐ Ó ÙÒÓ ÚÐ º Ì Ñ ÔØÐÐÝ ÓÑÔÒ Ø Ó ØÒ ØÓÓ ÐØØÐ ÙÒÓ ÚÐ Ý ØÒ ØÓÓ ÑÙ Ó ÚÐ º Ï Ò ØØ Ø ÛÐ «Ø Ó ÒØÓÙÒ ÜØÒ ÐÐØÝ ÙÒÑÙÓÙ ÐÝ ÔÓ ØÚ ÓÒÐÝ Ó ¹ÔÓ Ø Ñ ØØ ÓÑ ÓÐÚÒØ Ò Ó ØÓ ÐÓÛ¹ÔÓ Ø Ñ ØØ ÓÔØÑÐÐÝ Ó ÓÙØ Ó Ù Ò Ò Ø Ò ØØ ØÝ ÛÓÙÐ ÒÓØ ÚÐ ÚÒ ØÝ ÙÒØÓÓ ÓÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÐÚÐ Ó º Ó ÐÐ ÓØ Ñ Ø ÛÐ «Ø ÑÙÓÙ Ø Ò ÔÒÒ ÓÒ Ø ÜØ Ô Ó Ø ¹Ó Ø ÙÚ º ÜØÒ ÓÒ Ó Ø ÑÓÐ ØØ Û ÐÚ Ó ÙØÙ ÛÓ ÒÐÙ µ ÒÓÒÞÒ Ñ ÓÙØÔÙØ Ò ÔÓ Ø µ ÐÐÓÛÒ Ó ØÓÒÐ ÕÙØÝ ÒÚ ØÑÒØ Ý Ñ ÓÛÒ µ ÐÐÓÛÒ ÔØÐ ØÓ

26 ¾ ÔØÐÝ Ó ÙÐÐÝ ØÓÝ Ý ÒØ Ò Úµ ÐÐÓÛÒ Ó ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ó ÒØ Ñ Ø ØÒ ÒÐ Ñ ÐÚк ÔÔÒÜ º ÈÓÓ Ó Ø ½ ÓÒ Ø Ø Ñ³ ع¾ Ó Ó Ô ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ø Ð Ó Ó Ò Ò ÙØ ØÓ Ô Ôº ÁÒ Ø ÓÒ Ó Ôµ Ô Û Ø Ñ ÓÐÚÒØ Ó ØØ Î Î Ø ÄÒÒ ÓØ ÛØ Ø ÔÓÐÑ ÛØ Ø¹Ó ÓÒØÓÒ Ä ¾ Ô Ô µî Ôµ Ô Ô Ô Ä ¾ Ô Î Ô Ô ¼ Ô ¼ Ôµ Ä ¾ Ô ¼ Ô Ä ¾ Ô Ô ¼ ¼ Ó ÚÒ ÚÐÙ Ó Ò Ø ÓÒÐÝ ÚÐÙ Ó Ô ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÓÒØÓÒ Ô µ ½µ ÁÒ Ø ÓÒ Ó Ôµ Ô Û Ø Ñ ÙÑÒØ ÔÓÓ Ó ØØ Î Î Ø ÄÒÒ ÛØ Ø¹Ó ÓÒØÓÒ Ä ¾ Ô Ô µî Ôµ Ô Ô Ô Ä ¾ Ô Î Ô Ô ¼ Ô ¼ Ôµ Î Ä ¾ Ô ¼ Ô Ä ¾ Ô Ô ¼ Ó ÒÝ ÚÒ ÚÐÙ Ó Ò Ø ÓÒÐÝ ÚÐÙ Ó Ô ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÓÒØÓÒ ÑÔÐØÐÝ Ò Ý ¼ Ô Î µ ¾µ ÓÒ ÒÜØ Ø Ñ³ ع½ ÔÓÐÑ Ó ÓÓ Ò Ò ÙØ ØÓ Ø ÐÒ³ ¹ÚÒ ÓÒ ØÒØ ½¼µ Ò ØÓ º ÁÒ Ø Î Î ÓÒ Ø ÄÒÒ ÓØ ÛØ Ø ÔÓÐÑ Ä ½ µî Ô µ à Á µ Î Ô µ µ

27 ¾ ÆÓØ Ø ÒÐÙ ÓÒ Ó ÓÒ ØÒØ Î ØÓ Ó ÐÓÐ ÓÔØÑ Ø Ø ÓÙÒÝ Ó Ø Î Î ÓÒ Û Î Î º ÐÓÐ ÓÔØÑÙÑ ÛÐÐ Ü Ø Ø ÓÙÒÝ ÔÓÒØ Ø ØØ ÔÓÒØ Ø ÓÒ ØÒØ Î Ò Ò Ø Î Î ÓÒ Ò Ø ÒÐÓÓÙ ÓÒ ØÒØ Î Ò Ò Ø Î Î ÓÒº ÁÒ Ø Ø¹¾ ÔÓÐÑ Ø ÙÒÒ Ý Ò Ø Î ÓÒ ØÒØ ÐÐÝ ÒÚ Ò Ó Ø ÓÐÚÒØ Ñ ÛÒ Ø ÓÓ Ô ØÓ ÑÜÑÞ Î º Ý Ø ÒÚÐÓÔ ØÓÑ Ó ÓÒ ØÒ¹ÓÔØÑÞØÓÒ ÔÓÐÑ Û Ò ÛØ Î Ô µ Ä ¾ Ô Ô µ Î Ô µ ½ Î Ô µ Ä ¾ Ô Ôµ Î Ô µ Ô µ Í Ò Ø ÙÐØ Ø Ø¹Ó ÓÒØÓÒ Ó Ø Ø¹½ ÔÓÐÑ ÓÑ Ä ½ ½ ½ µ Ä ½ ½ µ Ü ¼ ½ µ ¼ µ Á ¼ µ ¼ µ Ä ½ Ü ¼ Ü Ä ½ Ü ¼ Ü ÓÑ µ ½ º ËÙ ØØÙØÒ Ø ÒØÓ µ Ò ÒÒ ÝÐ Ä ½ Á¼ µ µ Á ¼ µ µ ½ ¼ Ì ÓÒÐÝ ÚÐÙ Ó ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÓÒØÓÒ Ò ÛØ ÙÑÔØÓÒ Ë½ Ò Ë¾ Ë ¼ Ò ÒÝ ¾ Ë µ ¼ Û Ò ÑÔÐØÐÝ Ý Á ¼ µ µ º ÁÒ Ø Î Î ÓÒ Ø ÄÒÒ ÓØ ÛØ Ø Ñ³ ع½ ÔÓÐÑ Ä ½ µî Ô µ à Á µ Î Ô µ µ ÛØ Ø¹Ó ÓÒØÓÒ Ø Ù Ò Ø ÒÚÐÓÔ ØÓÑ Òµ Ä ½ ½ ½ µ Î µ ½ ¼ µ ÓÑ µ ½ Ä ½ Á ¼ µ ¼ Ä ½ Ä ½ Ü ¼ ¼ Ü ¼ Ü Ü Ü µ Î µµº ËÙ ØØÙØÒ Ø ÒØÓ µ Ò ÒÒ ÝÐ Ä ½ Á ¼ µ Î µ ½ Á¼ µ ¼ Î µ Ì ÓÒÐÝ ÚÐÙ Ó ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ÓÒØÓÒ Ò ÙÑÔØÓÒ Ë½ Ò Ë¾ ¼ Ò ÒÝ ¾ ¼ µ ¼ Ò Û Î Ó Î µ µµº ËÒ Ø ÓÒ ØÒØ Î Ò Î Ò Ø ÒÓÒ¹ÓÚÐÔÔÒ Ò Ó Ø Ò ÒÓØ ÔØ Ó ÒÝ ÓÙÒÝ ÓÔØÑÙѺ Ì ÐÚ ÓÒÐÝ Ø ÐÓÐ ÓÔØÑ Ò Ø ½º µ

28 ¾ ÈÓÓ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ½ ÈØ µ ËÙ ØØÙØ ÕÙØÓÒ ½¼µ Ò Ø ÒØÓÒ Ó ÒØÓ ÕÙØÓÒ µ Ò µ Ò ÚÐÙØ Ø ÙÐØ Ø Ø Ø Ôµ ÓÑÒØÓÒ Ò Ø ½ ØÓ Ø Î Æ ÔË µ Á Ë µ Ô Ë Ë Î Æ Î Æ µµ Î Æ µ µ ½¼µ ÌØ Î Æ µ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ò Ò ÑÑØ Ý Ò ÔØÓÒº ÌØ Î Æ µ ÓÒØÒÙÓÙ Ò ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÒÓØÒ ØØ Ø ÙÒØÓÒ ÑÔÐØÐÝ ÓÐÚ Î Æ µ Î Æ µµ Î Æ µ Î Æ ¼ Ò Ø ÓÐÙØÓÒ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ø ÐÐ Î Æ µ ÓÑÒØÓÒ Ù ØØ ¼ Î Æ Î Æ µ ¼º ÌØ Î Æ ØÓ ÓØÒ µ Ò Ò Ò ÓÐÐÓÛ Ý ÔÔÐÝÒ Ø ÒÚÐÓÔ ØÓÑ ØÓ ÄÒÒ µ Î Æ µ Ä ½ Î Æ µ Î Æ ½ Î Æ µ ¼ ÈØ µ ÌØ ¼ ¼ ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÚÐÙØÒ ½¼µ Ø Î Æ ¼ Ù Ò ØØ ¼µ Ô Ò Ôµ ¼º ÌØ ¼ ½ ÓÐÐÓÛ Ù Î Æ µ ¼ Ý ÔØ µº ÌØ ½ ¾ ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÚÐÙØÒ µ Ò ½¼µ Ø Î Æ ¾ µ Ë Ò Î Æ ½µ Ë Ò ØÒ ÒÒ ØÓ Ø ¾ Ô Ë µ Á Ë µ Ô Ë Ë Ë ½ Ë µµ Ë µ Ë Ë Ô Ë µ Ô Ë Ë Ë ¾ Á Ë µ ¾ ½½µ ÌØ ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÚÐÙØÒ µ Ò ½¼µ Ø Î Æ µ Ò Î Æ µ Ò ÒÒ ØÓ Ø Ô Ë µ Á Ë µ Ô Ë Ë Ô Ë Ô µµ µ Ô Ë µ Ô ¼ Ôµ Ô ¼ Ô ËÛØÒ Ø ØÓÒ Ó ÒØØÓÒ Û Ò ÛØ Ø ÓÒ ÕÙØÓÒ Ô Ë µ Ë ¼ Ô Ë Ë µ Ë µ Á ¼ µµ Û Ø ÒÕÙÐØÝ ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÙÑÔØÓÒ Ë¾º ÌØ ¾ ÒÐÐÝ ÓÐÐÓÛ ÓÑ ½ ¾ ÓÑÒ ÛØ ÔØ µ Î Æ ½µ Ð ØÓ Ø ÐØ Ó Î Æ ¾µ Ø ÐÚÐ Ë Ò Î Æ µ Ð ØÓ Ø Ø ÓÎ Æ µ Ø ÐÚÐ Ë ØÒ Ø Ø ØØ ÓØ ÙÒØÓÒ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ò ÑÔÐ ØÝ ÑÙ Ø Ó Ø ÓÑ ÔÓ Ø ÐÚÐ ¾ ¾ µº ÈØ µ ØÓÙ µ ÁÑÑØ ÓÑ Ø ØÜغ

29 ÈÓÓ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ¾ ÈØ µ ÓÑÔÒ Ï Ë µ ÔË µ Á Ë µ Ô Ë Ë ¾ ½¾µ ØÓ Î Æ µ ÚÒ Ý µ ÓÛ ØØ ÓØ ÙÒØÓÒ ÒØÐ Ò ÓÑ Ó ØØ Ï Ë µ ÑÙ Ø Ð Ó ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ò Ò º Ì ÙÒØÓÒ «ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÑÒ Ï Ë µ Ò ÓÒ ¼ ½µ ÙØ Î Æ µ ÓÒÐÝ ÓÒ ¾ ½µ Û Ñ ÓÐÚÒØ ØÝ ÓÓ Ë Ô Ë µº Ó Ï Æ µ Ø ÙÒØÓÒ ÓÒ ÛØ Î Æ µ ÓÒ ½µ Û Ñ ÓÔØÑÐÐÝ ÓÓ Ë Ô Ë µº ÇÒ ÒØÚÐ ¼ µ ÓÛÚ Û Ñ ÓÔØÑÐÐÝ ÓÓ Î µµ Û Ú Ï Æ µ Î µµ Á µ Î µ ½ µ Î Æ µ Î Æ µµ Î Æ µ ½µ Ì ÑÒØ ØÓÓ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ù Ø ÓÑÔÓÒÒØ ÙÒØÓÒ Ó ½µ Ò Ò Ò Ò Ù Ï Æ Î Æ ¼ Î Æ µ Î Æ Î Æ µ Î Æ µµ Ì ÙÒØÓÒ ÛÓÐ ÓÒØÒÙÓÙ Ø ÓÛÚ Ù Ø ÓÒÚ ØÓ Ï Æ µ Î Æ µî Æ µ ÓÑ Ø Ø ÙØ ØÓ Î Æ µ Î Æ µµ Î Æ µ Î Æ µ ÓÑ Ø Ðغ ÈØ µ ÌØ ¼ ¼ Ë ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÚÐÙØÒ ½¾µ Ø Ï Ë Ë µ ¼ Ò ÒÒ ØÓ Ø Î Æ ¼ Ë Ô Ë µ Á Ë µ Ô Ë Ë ¼ ½µ ÌØ Æ ÓÐÐÓÛ Ù Ï Æ µ Î Æ µ ¼º ÌØ Ë Æ ÓÐÐÓÛ Ù ÚÒ Ò Û Ï Æ µ ÓÑ ÒÓÒ¹ÒØÚ Ø ÓÑ Æ ØØÐÝ ÐÓÛ ÚÐÙØÒ ½ µ Ø Ï Æ Æ µ ¼ Ò ÒÒ ÝÐ Æ Î µµ Á µ Î µ Ì Ò ÐÝ Ü Ë Ù Ë Ô Ë µý ÒØÓÒ ÙÒÕÙÐÝ ÑÒÑÞ ÙÐÐ ÒعÐØ Ó Ø Ôµ Á µ Ôº ÈØ µ ÌØ Ø ÛØ ÐÓ Ò ÚÒ ÒÐÝ ÑÐÐ ÑÑØ ÓÑ Ø ØÜغ ÌÓ ÓÛ ØØ Ø Ò Ó Ð ØÓ Ü Ï Ë µ ÓÒ Ø ÐÑØÒ Û Ó ÐÐ ¾ Ë µ Ë µô Ë Ò Á ¼ µ ¼º Ì ÒØØÝ ÚÐÙØ Ò Ø ÐÑØ ØÓ Î Æ µ Ô Ë µ Á Ë µ Ô Ë Ë Î Æ µ Ô Ë µ Ô Ë Ë Î Æ µµµ Î Æ µµ Ô Ë µ Ô Ë Î Æ µ Î Æ µ

30 ¼ Û ÓÒÐÝ ÔÓ Ð Î Æ µ Ë Î Æ µº ÙØ ØÒ Ï Ë µ Ë Ð Ó ÛÐ ÓÑ ½ µ ÔÔÓ ÓÑ ÐÓÛ Ï Æ µ ÔÔÓ Ë Ô Ë Ë Ì ÐØØ ÕÙØÓÒ Ò ÐÐÝ ÒØÚ ºº Ø ÙÆÒØÐÝ Ð Ó ÑÐÐ µ Ò Û Ï Æ µ ÒØÚ Ó ÐÐ ÙÑÒعÔÓÓ Ñ ºº ÐÐ Ñ ÛØ ¾ ¼ µº ÈØ µ Ì Ø ÑÔÐØÓÒ Ó Ø ÒÕÙÐØÝ ¼ Æ ØÐ Ò ÔØ µº ÈÓÓ Ó Ø ¾ Ù ÐÒ ÐÐØÝ Ó ÒÓØ «Ø Ø Ñ³ ع¾ Ó Ó Ô ÓÒØÓÒÐ ÓÒ Ò ÒÓ Ø Ø¹½ Ó Ó Ò Ò Ø Î Î ÓÒ Ø ÒÐÝ Ó Ø Ó Ò Ø ÔÓÓ Ó Ø ½ ÓÚ ÙÒÒº ÄÒ ÐÐØÝ Ó «Ø Ø Ñ³ ع½ Ó Ò Ø Î Î ÓÒ ÓÛÚ Ù Ó Ø ÐÒ³ Ò ¹ÚÒ ÓÒ ØÒغ Ì ÄÒÒ ÓØ ÛØ Ø ÔÓÐÑ ÓÑ Ä ½ µî Ô µ à Á µ Ô Î Ô µ Î Ô µ ½µ ÛØ Ø¹Ó ÓÒØÓÒ Ä ½ ½ ½ µ Î µ ½ ½ ¼ Î µ Î Î µ Î ½ µ Î µ Ä ½ ½ Á¼ µ Î µ ¼ Ä ½ Ä ½ Ü ¼ ¼ Ü ¼ Ü Ü Ü ¼ ½µ ½µ Ì ÓÒÐÝ ÚÐÙ Ó ÓÒ ØÒØ ÛØ ÓÒØÓÒ ½µ Ò ÙÑÔØÓÒ Ë½ Ò Ë¾ Ù ØØ Á ¼ µ Î µ ¼ Ò ÒÝ ¾ Ë ¼º ËÒ Ø ÓÒ ØÒØ Î Ò Î Ò Ø ÒÓÒ¹ÓÚÐÔÔÒ Ò Ó Ø Ò ÒÓØ ÔØ Ó ÒÝ ÓÙÒÝ ÓÔØÑÙѺ Ì ÐÚ ÓÒÐÝ Ø ÐÓÐ ÓÔØÑ Ò Ø ¾º ÈÓÓ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ÈØ µ Ø Ò ÙÒØÓÒ µ ØØ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÚ Ó Á ¼ µ ÛÚ Ø ÒÚ Ü Ø ºº Ó µ Ò ÕÙÐ ØÓ ÓØÛ º ËÙ ØØÙØ ÕÙØÓÒ ½¾µ Ò Ø ÒØÓÒ Ó ÒØÓ ÕÙØÓÒ µ Ò µ Ò ÚÐÙØ Ø ÙÐØ Ø Ø Ôµ ÓÑÒØÓÒ Ò Ø ¾ØÓØ Î Ä ÔË µ Á Ë µ Ô Ë Ë Î Ä Î Ä Ä Ä µµ Á Î µµµ Î µ Πĵµ Î Ä ½µ Î Ä µ ¾¼µ ÌØ Î Ä µ ÓÒØÒÙÓÙ Ò Ò Ò Ò ÑÑØ Ý Ò ÔØÓÒº ÌØ ÕÙØÓÒ ¾¼µ Ó ÒÓØ Ò ÒÐ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÙÒØÓÒ Î Ä µ Ù Ò Ò ÔÔÒÜ ÚÐÐ ÓÑ Ø ÙØÓ ÙÔÓÒ Õ٠غ

31 ÌØ Î Ä µ Ò Ò Ò ÚÒ ØØ Ø ÓÒØÒÙÓÙ ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÔÔÐÝÒ Ø ÒÚÐÓÔ ØÓÑ ØÓ ÄÒÒ ½µ ØÓ ÓØÒ Î Ä µ Ä ½ Ä ½ ½ ¼ Î Ä µ Î Ä µµ Î Ä Ì ÒÐ ÜÔ ÓÒ ÔÓ ØÚ Ý ÓÒØÓÒ ½µ ÚÒ ØØ Î Äµµ Ò ¼ Ò ÕÙÐÙѺ ÌÓ ÓÛ ØØ Ø ØÛÓ ÙÒØÓÒ ÓÒ Ø ¾ ÒÓØ Ø ØØ Ø Î Ä µ ÙÒØÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÚ ÚÐÙ Ó Ù ØØ Î Ä Ë Ò Ý Ø ¾ ÐÐ ÓÐÚÒØ Ñ ÓÓ Ë º Ð Ó Ò Î Ä µ Ò Ò Ò Ø ÑÒÑÙÑ Ó Ø ÙÒØÓÒ ÑÙ Ø ÓÙ Û Î Ä Ù Ø ÕÙÐ Ë º ÚÐÙØÒ ½µ Ø Î Ä Ë Ò ÒÒ ÝÐ ÕÙØÓÒ ½½µ Ó ¾ º µ ÙÒØÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÚ ÚÐÙ Ó Ù ØØ ÎÐ Û Ý Ø Ä µº Ý ÙÑÔØÓÒ Ë½ Ø Ò Ó ÚÐÙ Ó Î ØØ Ø Ý ÓØ ÓÒ ØÒØ Ë Ò ÒÒ Ò ÝÐ ÕÙØÓÒ ½½µ ËÑÐÐÝ Ø Î Ä ¾ Á ¼ µ Î Ä ÓÙÒ ÓÚ Ý Ë º ÚÐÙØÒ ¾¼µ Ø Î Ä Ó ¾ º ÈØ µ ÌØ Ë Ä ÓÐÐÓÛ ÓÑ ÚÐÙØÒ ¾¼µ Ø Î Ä ¼ Ò ØÒ ÒÒ ØÓ Ø Ä Ôµ Á µ Ô Ì Ò ÐÝ Ü Ë ÚÒ Ý ½µ Ù Ë Ô Ë µý ÒØÓÒ ÙÒÕÙÐÝ ÑÒÑÞ ÙÐÐ ÒعÐØ Ó Ø Ôµ Á µ Ôº ÌØ Ä ¾ ÓÐÐÓÛ ØÐÝ ÓÑ Ø ÔÓÓ Ó ÔØ µº ÈØ µ ÑÑØ ÓÑ Ø ÔÓÓ Ó ÔØ µº ÈØ µ ÁÑÑØ ÓÑ Ø ØÜØ Ò ÓÑ Ù º ÈÓÓ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ÈØ µ ÌØ Ï Ä µ Î Ä µ Ó ¾ ¾ ½µ Û Ñ ÓÐÚÒØ Ý ÔØ µ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ÑÑØ ÓÑ ÕÙØÓÒ ½µ Ó Î Ä µº ÌØ Ï Ä µ Î Ä µ Ó ¾ ¼ ¾µ Û Ñ ÙÑÒØ ÔÓÓ ÑÑØ Ø ÒÒ ÕÙØÓÒ ¾¼µ Ó Î Ä µ ØÓ Ø ÕÙÚÐÒØ ÕÙØÓÒ Î Ä Î Ä Ä Ä µµ Á Î µµµ Î µ Πĵµ ÈØ µ ÁÑÑØ ÓÑ ÔØ µ ÓÚ Ò ÔØ µ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ º ÈØ µ ÁÑÑØ ÓÑ Ø ØÜغ ÈÓÓ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ÁÑÑØ ÓÑ Ø ØÜغ ÈÓÓ Ó ÈÓÔÓ ØÓÒ ÁÑÑØ ÓÑ Ø ØÜغ ½ ÊÒ ÐÒÓ º ¾¼¼½µº ÀÓÛ ÐÐ ÓÙÐ ÐÒ Ì Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÓÑÑÒØ ÑÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ µ ½ß º ̺ ʺ ½¼µº ÒÙÔØÝ Ò Ó ÊÒ ÂÓÙÒÐ Ó ÓÒÓÑ ¾½ µ ¾ß º ÓÝ Âº Ò ÁÒÑÒ º º ½µº Ì ÔÓÐÐÙØ ÔÝ ÔÒÔг ËÓÙÐ ÐÐØÝ ÜØÒ ÛÒ Ø ÔÓÐÐÙØ ÒÒÓØ ÔÝ ÒÚ ÈÔ ÓÒ Ê Ò ÁÒ ÙÒ ¾½ µ ½¾ß¾¼ º

32 ¾ ÓÝ Âº Ò ÁÒÑÒ º º ½µº Ì Ó Ô ÔÓØ Á ÜØÒ ÐÐØݳ ÜÔÒ Ú ÐÐØÝ ÂÓÙÒÐ Ó ÄÛ ÓÒÓÑ ² ÇÒÞØÓÒ ½ ½µ ¾ ¾ß¾º Ôк ÓÝ Åº Ò Ä«ÓÒØ Âº º ½µº ÒÚÓÒÑÒØÐ Ò Ò ÐÐØÝ ÙÓÔÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ µ ½¾ß ½º ÀÝ º º ½µº ÄÒ ÔÒÐØÝ Ó ÒÚÓÒÑÒØÐ Ñ Ò Ø ÕÙÐÙÑ Ó Ø Ó ÔØÐ ÓÒÓÑ ¾¼µ ½½ß ¾ º ÄÛ Ìº ʺ Ò ËÔÔÒØÓÒ º º ź ½µº Í Ò ÓÙÔÐÒ Ò Ô ÔÓØ ØÓ ÑØØ ÙÑÒعÔÓÓ ÔÓÐÑ ÁÒØÒØÓÒÐ ÊÚÛ Ó ÄÛ Ò ÓÒÓÑ ½ ¾µ ¾ß º ÄÛ Ìº ʺ Ò ËÔÔÒØÓÒ º º ź ¾¼¼½µº ÀÓÛ ÐÐ ÓÙÐ ÐÒ Ì Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÓÑÑÒØ ÑÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ µ ¾ß ¼º ÈØÓ Êº ½µº ÀÓÛ ÐÐ ÓÙÐ ÐÒ Ì Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÑÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ µ ½½½ß½½º ÈØÓ Êº ¾¼¼½µº ÀÓÛ ÐÐ ÓÙÐ ÐÒ Ì Ó ÙÑÒعÔÓÓ Ñ Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÊÔÐÝ ÑÒ ÓÒÓÑ ÊÚÛ ½ µ ߺ ÈÓ Ý Äº ĺ ½ µº ÄÑØ ÐÐØÝ Ò ÒÒØÚ ÛÒ Ñ Ò Ò Ø Ñ Ø ØÒ ÒØ ÛÓØ ÁÒØÒ¹ ØÓÒÐ ÊÚÛ Ó ÄÛ Ò ÓÒÓÑ ½ µ ¾ß ¼º Ë ÓÒ Ãº ½¾µº ÄÒ ÐÐØÝ Ó ÞÓÙ Û Ø ÐÒÙÔ Ò Ìº Àº ÌØÒ ºµ ÁÒÒÓÚØÓÒ Ò Ò¹ ÚÓÒÑÒØÐ ÈÓÐÝ ÓÒÓÑ Ò ÄÐ ÔØ Ó ÊÒØ ÚÐÓÔÑÒØ Ò ÒÚÓÒÑÒØÐ ÒÓÑÒØ Ò ÄÐØÝ ØÙØ Ò Ø ÍºËº Ý Ø ÈÙº Óº Ð ÓØ ÀÒØ ÒÐÒ º Ð ÓÓ Ð Îغ ÍË ÔØ ÔÔº ½ß¾½¾º ËÚÐР˺ ½µº Ì ÙÑÒØ ÔÓÓ ÔÓÐÑ ÁÒØÒØÓÒÐ ÊÚÛ Ó ÄÛ Ò ÓÒÓÑ ßº ËÚÐР˺ ½µº ÓÒÓÑ ÒÐÝ Ó ÒØ ÄÛ ÀÚ ÍÒÚ ØÝ È Ñ Å º ËÙÑÑ Âº ½ µº Ì Ó Ø ÔÔÒ ÒÒØ Ò ÓÒÓÑ ÒÐÝ ÍÒÚ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÄÛ ÊÚÛ ½ ¾ ½ß½º ËÙÒÒ º ĺ Ò ÐÑÒ º ½µº ÐÐÓØÒ ÔÓÙØ ÐÐØÝ ÒÑÙÐØÑØ ØØÒ ÁÒØÒØÓÒÐ ÊÚÛ Ó ÄÛ Ò ÓÒÓÑ ½ ½µ ½ß½½º ź

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta

Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta USENIX Association Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase & Conference, Atlanta Atlanta, Georgia, USA October 10 14, 2000 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2000 by The USENIX Association

More information

Ò ÐÝÞ Ò ÔÐÓÊ ÓÛÒÐÓ ÈÖÓ Ð Û Ø ÁÒ¹ Ø ÐÐ ÒØ Å Ò Ö À Þ Ö ËÓ Ý Ò Ò Ü Ð Ï ÖÛ ØÞ ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØ Ø Ø ÙÒ ĐÇ ÓÒÓÑ ØÖ ÀÙÑ ÓÐ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ËÔ Ò Ù Ö ËØÖº ½ ½¼½ ÖÐ Ò ËÙÑÑ ÖÝ Ì Ô Ô Ö Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ Ò Ò Ò

More information

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy

Service -realization. Imported web -service interfaces. Web -service usage interface. Web -service specification. client. build/buy reuse/buy Ò Å Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ï Ë ÖÚ Ò Ù Ò ÈÖÓ Å ÈºÈ Ô ÞÓ ÐÓÙ Ò Â Ò Ò ÁÒ ÓÐ Ì Ð ÙÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÇ ÓÜ ¼½ ¼¼¼ Ä Ì Ð ÙÖ Æ Ø ÖÐ Ò Ñ Ô Ò Ù ºÒÐ ØÖ Øº ¹ Ù Ò Ø Ò ØØ ÒØ ÓÒ ÖÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Û ÖÚ ÔÔÐ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø ÒØ ÖÔÖ Ô Ò ÑÓ Ø

More information

b c d bidirectional link unidirectional link

b c d bidirectional link unidirectional link Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÊÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Ö Ð ÀÓ Æ ØÛÓÖ Û Ø ÍÒ Ö Ø ÓÒ Ð Ä Ò Ê Ú ÈÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù ÅÓ Ø Ó Ø ÖÓÙØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ

More information

Networks of Collaboration in Oligopoly

Networks of Collaboration in Oligopoly TI 2000-092/1 Tinbergen Institute Discussion Paper Networks of Collaboration in Oligopoly Sanjeev Goyal Sumit Joshi Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of

More information

ØÓÖ Ò Ê Ø ÓÒ Ð ÈÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÆÙÑ Ö Ò Ö Ø ÂÓ Ò ÒÒÝ Ý Ì ÓÑ ÖÖ ØÝ Þ ÂÓ Ï ÖÖ Ò Ü ÖÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø Æ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ú Ò ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ò Ö Ó Ø ØÓÖ ÖÖ Ù Ð ÓÚ Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ¹ Ú Ö Ø ÔÓÐÝÒÓÑ Ð

More information

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB

ORB User Sponsor Client Authenticate User Request Principal Create Credentials Authenticator Attributes ORB Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÊÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Í Ò ÇÊ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÖÚ ÃÓÒ Ø ÒØ Ò ÞÒÓ ÓÚ Ò Ò ÒØ Ö ÓÖ Ú Ò ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÐÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÛ ÓÛ ÖÓÐ ¹ ÓÒØÖÓÐ Ê µ ÑÓ Ð ÓÙÐ

More information

Ø Å Ò Ò Û Ø ËØÖÙØÙÖ ÔØ Ò Æ ÙÖ Ð Æ ØÛÓÖ Ý Ä ÔÖ Ý ÑÑ Ò Ð ÓÓÒ Ëº ÀÓÒ µ Ø Ù Ñ ØØ Ò ÙÐÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ÅÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ö ¾¼¼¼ ÌÓ ÑÑ ² Ì

More information

ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ËÔ Å Ò ÓÖ Ù Ñ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ò Ì Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ì Áº ÁÚ Ò Ú Ò Îº ÄÙÑ Ð Ý ÊÓ ÓØ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò¹Å ÓÒ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ¼ ÍË ÓÖ ºÛ º Ù ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÓÒ Ö Ò ÔÔÖÓ ØÓ ÓÔ Ö ØÓÖ¹ Ù Ö Ð Ø Ñ ÑÓØ ÓÒ

More information

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET

NON-COMPRESSED PGP MESSAGE L E N G T H M O D E C T B NAME LENGTH SEDP PACKET ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ó Ò¹ Ô ÖØ ÜØ ØØ Ò Ø È È Ò ÒÙÈ Ã Ð Â ÐÐ ½ ÂÓÒ Ø Ò Ã ØÞ ¾ ÖÙ Ë Ò Ö ¾ ½ Ì ÓÒ ÓÑÔ ÒÝ Ð ÓÒÓÑÔ ÒݺÓÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å ÖÝÐ Ò ÓÐÐ È Ö µ ØÞ ºÙÑ º Ù ÓÙÒØ ÖÔ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ë ÙÖ ØÝ

More information

ÈÖ ÔÖ ÒØ ¼ ¾¼¼¼µ ß ½ ¹ÓÑÑ Ö Ò Ø ÁÒ Ò ÁÒ ÙÖ Ò ÁÒ Ù ØÖÝ ÈÖÓ Ô Ø Ò ÙØÙÖ ÈÖ Ø Ú Ö ÙÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ Ö Ö ½¼ ÍË º ¹Å Ð Ô ÐÔ º ºÙ º Ù Ü ½ ¼ µ ¾ ¾º à ØÙÖ Ë Ò ÙÔØ Å

More information

Ë ÓÖعÖÙÒ Ö ØÙÖÒ ÖÓÙÒ Ø ÌÖ Ó ÓÖÔÓÖ Ø ÁÒ Ö ÓÒ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËØÓ Ü Ò ËÝÐÚ Ò Ö Ö Ð Ò Ö ÓÖÝ ÂÓ Ò Å Ø Ø Ó Ò Á Ò ÌÓÒ º Ý Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÈÖ Ú ÓÙ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ø ÐÓÒ ¹ÖÙÒ ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Ó ØÖ Ø Ñ Ñ Ò Ø ØÖ Ó ÓÑÔ ÒÝ Ö ØÓÖ

More information

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input()

IPsec (enc) IPsec extensions Ethernet Driver. etherip_input() bridge_input() ÌÖ Ò Ô Ö ÒØ Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ ÈÓÐ Ý Ò ÓÖ Ñ ÒØ Ò ÐÓ º à ÖÓÑÝØ ØÖ ÙØ ËÝ Ø Ñ Ä ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò Ò ÐÓ ÓÔ Ò ºÓÖ Â ÓÒ Äº ÏÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ë ÙÖ ØÝ Ì ÒÓÐÓ ÁÒº Æ ÌË µ ÓÒÓÔ Ò ºÓÖ ØÖ Ø ÓÖ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÔÖÓØ Ø ÒÓ

More information

ÑÔ Ö Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ÑÔÐÓÝ Ê Ø Ò Ò Ø ÁÒÒÓÚ Ø ÓÒ Ì ÓÑ Û ÒØÖ ÓÖ ÙÖÓÔ Ò ÓÒÓÑ Ê Ö Ïµ ȺǺ ÓÜ ½¼ ½ ½ Å ÒÒ Ñ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÞÛ Þ Ûº ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ Á Û ÒØ ØÓ Ø Ò Å Ð Ö Ø À Ò ÓÖ ÑĐÙÒ Ò Ë Ò Ö ÓØØ Ð È Ø Ö Â ¹ Ó Ò Ù Å Ø

More information

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii)

N servers. Load-Balancing. A(t) speed s. clients. αn servers. (i) speed s. N servers speed αs. (ii) ËÀÊ ÆÃ Ò Ï Ë ÖÚ Ö ÖÑ Å Ø Ó ÓÖ Ë Ð Ð È Ö ÓÖÑ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓ È ÓÙÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ ÖÒ Ð ÓÖÒ Ñ Ð Ô ÓÙÒ Ù º Ù Ô ÓÒ ¼¼½¹¾½ ¹ ¼ Ö ¼ Å Ð ÒØÓ Ú º ¼ ÄÓ

More information

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô

{mr ÏÏÏ ÓÑ Ô Ë Ñ ÒØ ÓÖ Ç Ä ÈÖ ¹ Ò ÈÓ ØÓÒ Ø ÓÒ Å Ö Ê Ø Ö Ò Å ÖØ Ò Ó ÓÐÐ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÈÓ Ø ¼ ¼ ¹¾ Ö Ñ Ò ÖÑ ÒÝ {mr gogolla}@informatik.uni-bremen.de ÏÏÏ ÓÑ Ô http://www.db.informatik.uni-bremen.de

More information

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê

½¼ ƺ ÇÊ Î Íº Ê ÀÅ ÆÆ À Ò Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ ) ( Ñ Ü{ Ñ Ñ } Ñ µ ) µ Ò µ µµ Ò µ ÓÖ ÒÝ ÙØÓÑÓÖÔ Ñ ÙØ Xµº µ Á Ñ Ñ Ò Ø Ò Ñ Ñ Ò µ Ñ Ò{ Ñ Ñ X Ñ } Ê Æº ÓÖ Ú Íº Ê Ñ ÒÒ ÁÆÌ ÊË ÌÁÇÆ Æ ÁÆ Á Æ ÁËÌ Æ Ë ÌÏ Æ È Ê ÇÄÁ ËÍ ÊÇÍÈË Ç Ê Í ÌÁÎ ÊÇÍÈ ý ý ý ¼ ¾¼½ º ØÖ Øº Ä Ø Ö ÙØ Ú Ð Ö ÖÓÙÔ Ò Ð Ø È É Ô Ö Ó Ô Ö ÓÐ Ù ÖÓÙÔ º Ï ÓÒ Ö Ö ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò ÒØ Ø Ò Ò

More information

ËØ Ö Ó È Ö ÓÒ ÌÖ Ò Û Ø ÔØ Ú ÈÐ Ò¹Î Û Ì ÑÔÐ Ø Ó À Ø Ò ÇÙÔ ÒÝ ËØ Ø Ø Å Ð À ÖÚ ÐÐ À ÛÐ ØØ¹È Ö Ä ÓÖ ØÓÖ ½ ¼½ È Å ÐÐ Ê º Ñ ½½ ½ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍÒ Ø ËØ Ø ØÖ Ø Ø Ó Ø Ó ÓÑÔÙØ Ò Ô Ö¹Ô Ü Ð ÔØ Ñ ÖÝ ÖÓÑ Ø Ö Ó Ñ Ö Ò Ö

More information

ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ò Ø ÓÐ Ï Ö Ö Ò ÑÔ Ö Ð Ò ÐÝ Í Ò Ö Ø Ý Æ Ø Ò Ð Ò Å ØØ Û ÙÑ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÈÓÐ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë Ò Ó Ä ÂÓÐÐ ¾¼ Ù º Ù ½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ð Ú ÖÝ Ø Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÌÖ Ò ÓÒ Ø Ó Ø ¾¼¼¼ ÈÊ ÂÓ ÒØ ÏÓÖ ÓÔ ÓÔ

More information

Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÄÓ ¹ Ð Ò ÄÓ Ø ÓÒ Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ ÐÐÙÐ Ö ÅÓ Ð ËÝ Ø Ñ Ù Ò ÉÙÓÖÙÑ Ò ÝÒ Ñ À Ò Ê Ú ÈÖ Ý ÑÙÒØ À Ò ÅÙ Ë Ò Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ Ê Ö ÓÒ Ì ¼ ¹¼ º ¹Ñ Ð Ö Ú ÔÙØ ÐÐ º Ù

More information

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan

Query in mediated schema. Query Reformulation. Query in the union of exported source schemas. Query Optimization. Distributed query execution plan ÔØ Ö ½ ÄÇ Á ¹ Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆ Ì ÁÆÌ Ê ÌÁÇÆ ÐÓÒ º Ä ÚÝ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï Ò ØÓÒ Ë ØØÐ Ï ½ ÐÓÒ ºÛ Ò ØÓÒº Ù ØÖ Ø Ã ÝÛÓÖ Ì Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÔÖÓÚ ÙÒ ÓÖÑ ØÓ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÖÓ Ò ÓÙ

More information

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface

<<program>> Internet Trader. <<user>> user interface Ò ÓÖ ÂÌÖ Ö Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÌÖ Ò Ö Ø ÓÒ Å Ö ÐÓ ³ ÑÓÖ Ñ ÖÐÓ ÖÖ Þ Ñ ÒºÙ Ô º Ö ÍÒ Ú Ö Ö Ð È ÖÒ Ñ ÙÓ ÒØÖÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ¼¹ ¼ Ê ¹È Ö Þ Ð ØÖ Ø Ý Ù Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÖ ÖÚ Ö Ò Ë ÖÚ ÓÚ ÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Ë Èµ Ò Ð ÙØÓÑ Ø ÓÚ

More information

ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Å Ö Ø Ò Ë Ó Ö Ú Ò ÐÓÚ Ò ¾ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ÈÖ Ì Ö ÔÓÖØ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ø ÁÒØ ÐÐ ÒØ Ì Ö Ø Ë Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø Å Ö Ø Ò Ø Ò Ð ÔÖÓ Ø Ó Ø Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÙÖÖ ÙÐÙÑ Ú Ò Ø Ø ÙÐØÝ ÁÒ ÓÖÑ

More information

Ò ÐÝ Ó ÎÓ ÇÚ Ö ÁÈ ÌÖ Æ Â Ñ ÙÖØ ÇØÓ Ö ½ ØÖ Ø ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ü Ø Ò Ò Û Ù Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÖ ÑÓ Ø Ù Ö Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ð Ö Ó Ø Ú Ò ÓÖ ÐÓÒ Ø Ò ØÓÐÐ ÐÐ

More information

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007

arxiv:physics/ v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 Ù Ñ ØØ ØÓ È Ý º Ê Úº Ë Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÑ Ò ÖÙÒÓ Ò Ø ÁÊÈÀ ÖÙ ÂÓÐ ÓØ ÙÖ È ½ Ì ÒÓÔÓÐ Ø Ù ÓÑ ÖØ ½ Å Ö ÐÐ Ü ½ Ö Ò arxiv:physics/0702099v2 [physics.class-ph] 12 May 2007 ØÖ Ø Ì Å Ð ÓÒµ Ë Ú Ò Ý ÕÙ

More information

Ð ØÖÓÒ ÆÓØ Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓº ¾ ¾¼¼½µ ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ð Ú ÖºÒлÐÓ Ø» ÒØ»ÚÓÐÙÑ º ØÑÐ ½ Ô ÓÐÐ Ø Ò Ò Ò ÐÝÞ Ò Ø ÖÓÑ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓ Ö Ñ Ú ÃÓÖØ Ò ÑÔ Ò ÌÓ Å Ð Ñ Å ØÖ ÁÒº»ÌÊ Ä ½¼½¾ À ÖÙÐ ÀÓÙ ØÓÒ Ì ÍË ¼

More information

Ý Ø Ð Ñ ÔÖÓ Ò Û Ó Ø ÒÑ Ò Ù ØÑ ÒØÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙÑ Ò ÔØ Ø ÓÒÓ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒÓÒØ Ò Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ ÔÖÓ Ò µ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ñ Ò ÐÝ µ Ò Ñ Û Ø Ø ÑÓ ÙØÓÑ Ø Ì Ò Ð Ò Ó Ñ ÓÖ Ò Ø Ò ÑÓÚ Ò Ò ØÓÖ

More information

ÌÓÛ Ö Ò Ý¹ØӹРÖÒ Ò ÜØ Ò Ð ÈÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ë ÒØ Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ À ÖÚ Ë Ò Ð Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Ù Ø Ð À¹¾¼¼ Æ Ù Ø Ð ÖÚ º Ò Ð Ö ÙÒ Ò º Å Ý ¾¼¼½ Ñ ÙÜ Ö ÝÓÒ ÓÐ Ð Î ÖÓÒ ÕÙ Ø ÂÙ Ø Ò Ú Ê Ñ Ö Ñ ÒØ ØØ

More information

Å Ø ÓÑÔÙØ Ò ÓÒ ÓÑÑÓ ØÝ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ö Ö ØÐÓÓ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Å Ý ½ ÔÔÖÓÚ Ú Åº Ã Ñ ÌÓ ÑÝ Ñ ÐÝ Ò Ö Ò Û Ó

More information

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference

Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference USENIX Association Proceedings of the 5 th Annual Linux Showcase & Conference Oakland, California, USA November 5 10, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association All

More information

Universitat Autònoma de Barcelona Ö ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒ Ñ ÅÓ Ð ØÓ Ø Ò ÓÖÓÒ ÖÝ ÌÖ Ò ÐÝ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ý Ê Ö Ó ÌÓÐ Ó ÅÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÙØ ÓÒÓÑ Ö ÐÓÒ ØÓ ÙÐ Ð Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÐÐ Ø ÖÖ ÂÙÒ ½ ¾¼¼½ Ö ØÓÖ

More information

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study

Working Paper The Role of Background Factors for Reading Literacy: Straight National Scores in the PISA 2000 Study econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Fertig,

More information

Ë ÓÖØ Ì ÖÑ Ú ÓÙÖ Ó È Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ Ý ÁÆ Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ØÓ ÂÙÐÝ ½ ØÖ Ø ÁÒ Ø ØÙ Ý Á ÅÈ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ Å

More information

Ò ÒØ Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ø Ö Ñ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Èž ÖÙÒØ Ñ Ý Ø Ñ Ö ÒØÓÒ Ù ÄÙ ÓÙ Ò Ê ÝÑÓÒ Æ ÑÝ Ø ÄÁÈ ÆË ÄÝÓÒ ³ÁØ ÄÝÓÒ Ü ¼ Ö Ò º ÓÒØ Ø Ö º ÒØÓÒ Ù ÄÙº ÓÙ Ê ÝÑÓÒ ºÆ ÑÝ Ø Ò ¹ÝÓÒº Öº ØÖ Øº Ì Ô Ô Ö Ö Ò Û Ó¹ Ö ÔÔÖÓ ØÓ Ø

More information

ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ä Ñ ÔÖ Ò Ð Ô Ô ÐÓ ÓÔ Ó ÙÖ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò ÅÙ ÙÑ À Ö¹ Ñ Ø ÙÑ Ö Ò ÙÖØ ½ Ôº º ÙÒØ ÓÒ Ð ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÈÖÓ Ö Ñ ÌÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ

More information

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ

ÓÔÝÖ Ø Ý Å Ñ Ñ ØÖ ¹Á ÓÖ ÊÓÙ ÓÔÓÙÐÓ ¾¼¼ ÐÐ Ê Ø Ê ÖÚ ÍÈ ÇÆÌÊÇÄÄ ÍÈ Ì ÈÊÇÈ ÌÁÇÆ ÁÆ È Ê¹ÌÇ¹È Ê Æ ÌÏÇÊÃË ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ ØÓ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ø ÓÑÑ ØØ ÓÒ Ö Ù Ø ØÙ Ó Ø Ò ÓÖ ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÓÔ Ý Å Ñ Ñ ØÖ

More information

Å ÙÖÒ ÓÙÒØÖÔÖØÝ ÖØ Ê ÖÓÑ ÊÒ ÙÖÒ Ê ÅÒÑÒØ ÏÒØÖØÙÖ ÁÒ ÙÖÒ ÖØ ËÙ ÖÓÙÔ ÒÒÐ Ê ÓÒØÖÓÐ ËÒÖÓ ÅÖÒÓ ÅÖ ¾¼¼¼ ØÖØ ÖØ Ò ÙÖÖ Ö ÜÔÓ ØÓ ÖØ Ö ÛÒ ÒØÖÒ ÒØÓ ÖÒ ÙÖÒ ÓÒØÖØ Ì ÔÖØÙÐÖ ÓÖÑ Ó ÖØ Ö Û ÓÑØÑ ÖÖÖ ØÓ ÙÖØÝ Ö Ù Ò ÑØÓÓÐÓÝ

More information

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½

È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Å Ø À Ý Ø Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ È Ø Ø ÈÖÓ Ë ÙÐ Ò ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ë¹ Ö Ô Ö Ñ ÛÓÖ Å Ø À Ý Ø ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ö Ò Ö Ð Ö Ë ÓØÓÖ Ð Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒÓÒ Î ÞÔÖ Ñ ¾¼½ Ì À ÈÊÇ ËË Ë À ÍÄÁÆ Ì ÆËÁÇÆË

More information

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and

Web Server. Repository (static information) Presentation Content Application Data and Ù Ð Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ò Ì Ø Ò Ó Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ð Ñ Ò ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÌ ¹ Ö Ø ÒØÖÓ Ô Ö Ð Ê Ö Ë ÒØ Ì ÒÓÐÓ ¼ ¼ ÈÓÚÓ ÌÖ ÒØÓµ ÁØ ÐÝ Ö ØÓÒ ÐРغ Ø Ø Ðº º¼ ½º ½ ¾ Ü º¼ ½º ½ ½ ØÖ Øº Ï ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ò ÒÖ Ò ÐÝ ÓÑÔÐ Ü Ò

More information

sanskritdocuments.org

sanskritdocuments.org .. Dasabodh by Samartha Ramadas Swami Chapter 7.. ÑÌ Ö Ñ Ó ØÚ : Ç Ðì Ñ Ô Ð : Ñ Ð Ö Ú Ú Ø Ô Ú º Ñ ÒÒ Ý â º»ÒÝ Ò Ø º ÈÖ Ô ½ Ö Ô Ò Ì º Ú Ô Ò ÔÖÑ Ì º Ð Ñ Ô Ò ÑÌ º Ý Ð ¾ Øß Ñ Ñ Ø º ØÝ Ô Ò ËÝ Ú º Ø Ú Ð Ú º Ô»

More information

Æ ÙÖ Ð Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ó ËÙÔÔÖ ÓÒ ÙÖ Ò ËÓÙÒ ËÓÙÖ ÄÓ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÒ ËÔ Ò Æ ÙÖ Ð ÐÐ ÅÓ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ Ò Ò ÙÖ Öº¹ÁÒ ºµ Ò Ö ÙÐØØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒÚ Ö ØØ ÁÐÑ Ò Ù ÚÓÖ Ð Ø Ñ ½ºÇ ØÓ

More information

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender

Link 1 Link 2 Sender. Link 1 Link 2. Receiver. Receiver. Sender ½ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ê Ð¹Ø Ñ Î Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÐ Ò Ò ÔÔÖÓ Ô Ò ÏÙ ËØÙ ÒØ Å Ñ Ö Á Û Ì ÓÑ ÀÓÙ Å Ñ Ö Á Ò ¹É Ò Ò ÐÐÓÛ Á ØÖ Ø Ð Ú Ö Ò Ö Ð¹Ø Ñ Ú Ó ÓÚ Ö Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ñ ÒÝ ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÙÐØ Ñ Ô¹ ÔÐ

More information

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N)

(4) Server 1 (address 1) (3) Client (1), (2) User. Server N (address N) Î Ð Ö Ö ÐÐ Ò ÍÒ Ú Ö Ø ÊÓÑ ÌÓÖ Î Ö Ø ÊÓÑ Á¹¼¼½ Ö ÐÐ Ò ÙÒ ÖÓÑ ¾º Ø ÝÒ Ñ ÄÓ Ð Ò Ò ÓÒ Ï ¹ ÖÚ Ö ËÝ Ø Ñ È Ð Ô Ëº Ù Á Š̺º Ï Ø ÓÒ Ê Ö ÒØ Ö ÓÖ ØÓÛÒ À Ø Æ ½¼ Ô ÝÙÙ º ѺÓÑ Å Ð ÓÐ ÒÒ ÍÒ Ú Ö Ø ÅÓ Ò Ê Ó Ñ Ð ÅÓ Ò

More information

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent

Foreign Network. Correspondent. Host. Internet. Mobile. Host. Home Network. Agent ÌÓ ÔÔ Ö Ò Å» ÐØÞ Ö ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÔ Ð ÌÓÔ Ò ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÇÆ Ìµ Ö Ø ÕÙ ÖØ Ö ¾¼¼½µ Ð Ü Ð Æ ØÛÓÖ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÅÓ Ð ÀÓ Ø Ò Ù Ó Ð Ù Ø ÐÐÙ Å ÖÝ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÁÆÊÁ Ê

More information

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference

Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference USENIX Association Proceedings of the FREENIX Track: 2001 USENIX Annual Technical Conference Boston, Massachusetts, USA June 25 30, 2001 THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS ASSOCIATION 2001 by The USENIX Association

More information

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007

arxiv: v1 [hep-lat] 11 May 2007 Å Ò Ñ Ð Ï Ð Ò ÓÒ Ø Ä ØØ Ë ÑÓÒ ØØ Ö ÐÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ËÝÖ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍË º ËÝÖ Ù Æ ½ ¾ ¹½½ ¼ Ö Ò Ó Ë ÒÒ ÒÓ arxiv:0705.1664v1 [hep-lat] 11 May 007 ÊÆ Ì ÓÖÝ Ú ÓÒ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÓÙØ

More information

ÈÊÇ Ê ËË ÁÆ ÌÇÅÁ ÇÊ ÅÁ ÊÇË ÇÈ À Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ø ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Öº Ö Öº Ò Øº Ö ÒÞ Âº Ð Ù ÙÖ ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì Ò ØÓ Ö Ø Ò Ë Ú Ö Ò ÓÖ

More information

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series

Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi. Working Paper 2002-13 July 2002. Working Paper Series Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle Mark Kamstra, Lisa Kramer, and Maurice Levi Working Paper 2002-13 July 2002 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2002-13 July 2002 Winter

More information

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ Ý Ø ÆÓÖ ÖØ Ï Ñ ÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Æ ÒØ ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ü ÙØ ÓÒ ÓÒ ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð ÖÖ

More information

Æ ØÛÓÖ ÌÖ Æ Ú ÓÙÖ Ò ËÛ Ø Ø ÖÒ Ø ËÝ Ø Ñ ÌÓÒÝ Ð ÍÐ À Ö Ö ² È Ø Ö À ÖÖ ÓÒ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÁÑÔ Ö Ð ÓÐÐ Ó Ë Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ò Å Ò ÀÙÜÐ Ý Ù Ð Ò ½ ¼ ÉÙ Ò³ Ø ÄÓÒ ÓÒ ËÏ ¾ Ò Ð Ò ØÖ Ø Å ÙÖ Ñ ÒØ ÓÒ ¹Ô Ö ÓÖÑ Ò Û Ø

More information

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s]

G abcd. q (x,y) = s W[s] Ψ, q[s] ÐÙÓÒ ÔÖÓÔ ØÓÖ ÖÓÑ Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ ÐÓÖ Ò ÓÒÖ Ý Á È È ÒÒ ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ Ö Ú ØÝ Ò Ø Ñ Ö ÁÁÁ Á È È ÒÒ ËØ Ø Ù Ù Ø ¾ ¾¼¼ ÈÐ Ò Ó Ø Ð ½º Ö Ö Ú Û Ö Ú ØÓÒ ÖÓÑ Ô Ò Ó Ñ ¾º Ï Ý ÓÒ Ö Ò ¹Å ÐÐ Ô Ò Ó Ñ º ËÍ ¾µ Å Ø ÓÖÝ Ò

More information

Ê ØÖ Ú Ð Æ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ù Ð Ò Ð Ü Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Öº Ö Öº Ò Øº Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ Ö ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ ÔÐÓѹÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Å Ö Ó

More information

Ù ØÓÑ Ö Ö ÔÓÒ Ð Ø À Ú Ð Ö À Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ú ÁÒ Ø Ø Ñ Ø Ò Ä Ñ Ø ÔÖÓ Ø ÐÛ Ý Ú Ø Ñ ½¹½ Ì Ù ØÓÑ Ö ÓÙÐ ººº ß Ú Ð Ö ÙØ Ñ Ý ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø µ Ó Û Ø» Û ÒØ º ß Ú Ø Ñ ØÓ Ù Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Û Ø Ø ÖÓÙÔ ÙÖ Ò Ø ÔÖÓ Øº ß Ð ØÓ Ú

More information

Ź ÒØ Ð Ó Ö Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ê ÓÒ Ò Ì Ò ÕÙ ÒØÓ ÈÖÓÓ ÈÐ ÒÒ Ò ÎÓÐ Ö ËÓÖ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Á Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò Ë Ö ÖĐÙ Ò Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ò ÈÖÓ

More information

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion

XML-GL WRT LOREL IT LACKS: different mgmnt of IDREFs. universal quantification. Skolem functions nested queries abstract data types type coercion ÅÄ ÙÖÖ ÒØ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÙØÙÖ ÐÐ Ò ÓÖ Ø Ø ÓÑÑÙÒ ØÝ ËØ ÒÓ Ö È ÖÓ Ö Ø ÖÒ Ð Ò ËØ ÒÓ È Ö Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ð ØØÖÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Þ ÓÒ ÈÓÐ Ø Ò Ó Å Ð ÒÓ È ÞÞ Ä ÓÒ Ö Ó Î Ò ¾ Å Ð ÒÓ ÁØ ÐÝ Á¹¾¼½ Ö» Ö Ø ÖÒ»Ô Ö Ó Ð ØºÔÓÐ Ñ º Ø

More information

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009

arxiv: v1 [nucl-ex] 11 Jan 2009 Ù ÓÖÓÒ Ò ØÖ Ò Û ÔÖÓ Ô Ø Ú Ñ Ø Ö Ð ÓÖ ÙÐØÖ ÓÐ Ò ÙØÖÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ùº ËÓ ÓÐ Ú 1,a, Ì º Ä Ù Ö 2 Ùº ÓÖ ÓÚ 3 ź ÙÑ 4 ƺ Ù Ö Ò 1 ĺ ÐØÐ 2,8 º À ÑÔ Ð 2 Ϻ À Ð 1 º ÃÒ Ø 4,5 ź à ÙÒ 6 º κ ÃÖ ØÞ 2 ̺ Ä Ò 1 ź Å Ø

More information

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾

Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ ÄÇÁË Ê ÈÊ Ë ÆÌ ÌÁÇÆË Ê Ö Ì ÝÐÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø º ÖÚ Ö º Ù» ÖØ ÝÐÓÖ ½ Ê ÌÁÇÆ Ä ÆÍÅ ÊË É ÒØ Ö ¼ ÍÆ ÌÁÇÆ Á Ä Ô µ µ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ÓÒ Ú Ö ¹ Ð ÓÚ Ö Ò Ø Ð º ÄÇ Ä Á Ä Ë º º É Ô ¾ Ì Ê Ñ ÒÒ Ø ÙÒØ ÓÒ µ È ½Ò ½ Ò

More information

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ...

Theme. Theme Ordering. Sentence Fusion. Theme ... Ë ÒØ Ò Ù ÓÒ ÓÖ ÅÙÐØ ÓÙÑ ÒØ Æ Û ËÙÑÑ Ö Þ Ø ÓÒ Ê Ò ÖÞ Ð Ý Å Ù ØØ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ã Ø Ð Ò Êº Åà ÓÛÒ Ý ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ÔÖÓ Ù Ò ÓÖÑ Ø Ú ÙÑÑ Ö Ð Ø Ò ÓÑÑÓÒ Ò ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÒÐ Ò ÓÙÑ ÒØ

More information

¾Á ÁÒØ Ö Þ ÓÒ Ï Ö ÓÙ Ò Å Ò Ò ÓÖ ÒØ Ø ÖÓ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò ÒÞ ØÓ Ð ÅÍÊËÌ Ö Þ Ó ¾¼¼¼µ Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó Ñ Ø Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ì Þ Ò Ø Ö È ÓÐÓ ÓÚ Ñ ØØ Ø Á ÒÒ ËØ ÒÓ ÄÓ ÄÙ È ÐÓÔÓÐ Å ÖÓ È Ø ÐÐ Ð Ù Ó Ë

More information

ÔØÖ ÑÓÐ ÓÖ Ò Ö Ò Ø Ð «Ø Ó ØÐ Ò ØÝ ÙÖÖÒØ ÁÒ ÔØÖ ¾ Ø ÝÒÑ Ó Ø ÑÐÐ ÔÖØÙÖØÓÒ Ó ØØ ÓÒ ØÒ Ò ØÝ ÐÓÒ ÓÖ ÙÖÖÒØ ÓÒ ÐÓÔÒ ÓØØÓÑ Ò ØÙº ÐØÓÙ Ø ÑÓÐ ÔÖØ ÓÖÑ ÛØ Ø Ô Ò Ø ÐÓÒ ÓÖ Ô Ó Ø ÓÖßÓÒÒØ Ò Ö ÑÓÐ ØØ ÒÐÙ Ø «Ø Ó Ø ØÐ ÙÖÖÒØ

More information

ÌÝÔ ¹ Ö Ø È ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÇÐ Ú Ö ÒÚÝ ÊÁ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ù Ù Ð ¼ ÆÝ ÅÙÒ Ã¹ ¼¼¼ Ö Ù ÒÑ Ö ¹Ñ Ð ÒÚÝ Ø Ô Ö º ÀÓÑ Ô ØØÔ»»ÛÛÛº Ö º» ÒÚÝ Ø Ô ØÖ Øº ÌÝÔ ¹ Ö Ø Ô ÖØ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ù ÒÓÖÑ Ð Þ Ø

More information

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17

Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 Working Paper 2000-17 / Document de travail 2000-17 A Practical Guide to Swap Curve Construction by Uri Ron Bank of Canada Banque du Canada ISSN 1192-5434 Printed in Canada on recycled paper Bank of Canada

More information

ËÓ Ö Ø ¹ Ë Ð Ð ÅÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ ËÝ Ø Ñ ÇÒ Ô ÙØ ÓÖ Å Ð ÓÐÐ Ò ÅÐ Ò Æ ØÓÚ Ò Ê ÑÓ À Ù Ð Ø Ñ ÑÒ Ö Ñ º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÂÓ Ò ËØĐ ÖÒ Ö Ò ÂÓ Ñ ÓÑ Ø Ü Ñ Ò ØÓÖ Ä ÒÒ ÖØ Ä Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ Ä ÅĐ Ð Ö

More information

ËÑÔйËÞ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÙ ØÖ ËÙÖÚÚÐ Ø Í Ò ÏØ ÄÓ¹ÖÒ ËØØ Ø ÊÓÒÐ º ÒÒÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø Ò ÅÐ ÁÒÓÖÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ï ÓÒ ÒßÅ ÓÒ ½ ƺ ÏÐÒÙØ ËØÖØ Å ÓÒ Ï ÓÒ Ò ÍºËºº ÑÐ ÖÓÒÐÓ ØØºÛ ºÙ Ò ÅРʺ ÃÓ ÓÖÓ ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ

More information

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance

Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Impact of Interference on Multi-hop Wireless Network Performance Kamal Jain Jitendra Padhye Venkat Padmanabhan Lili Qiu Microsoft Research One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. kamalj, padhye, padmanab,

More information

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G.

Franke, Günter; Stapleton, Richard C.; Subrahmanyam, Marti G. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Franke,

More information

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14

Steer axis. Twist axis. rider upper body. y z p13. p10. p1 aero. p8 main p5. p12. p11. p14 ÆÁÅÌÁÇÆ Ç ÌÀ Ëľ¼¼½ ÅÇÌÇÊÄ ÅÇÄ ËÑÓ ÚÒÐÓÙ Ò Ú ÂºÆº ÄÑÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÐØÖÐ Ò ÐØÖÓÒ ÒÒÖÒ ÁÑÔÖÐ ÓÐÐ Ó ËÒ ÌÒÓÐÓÝ Ò ÅÒ ÜØÓÒ ÊÓ ÄÓÒÓÒ ËÏ ¾Ì Íú ¹ÑкÐÑÖººÙ Û Ô ØØÔ»»ÛÛÛººººÙ»ÓÒØÖÓлÑÓØÓÖÝÐ ËÙÑÑÖÝ Ì Ø Ó Ò ÒÑØÓÖ ØÓ ÒÖØ

More information

Scaling Question Answering to the Web

Scaling Question Answering to the Web Scaling Question Answering to the Web Cody C. T. Kwok University of Washington Seattle, WA, USA ctkwok@cs. washington.edu Oren Etzioni University of Washington Seattle, WA, USA etzioni@cs. washington.edu

More information

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö

ÓÙÑ ÒØ Ö Ö Ò Ú ÖÝ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ØÙÖ Ô ÓÒ Ø ØÙØ Ý Ø Ò Ü Ø ÖÑ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÒØ ÒØ Ó Ø ÓÙÑ ÒØ Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ÐÝ ÓÑ ÑÔÖ ÓÒ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö ÓÙÑ ÒØ Ð Ø ÓÒ Û Ø Ë Ð ¹ÇÖ Ò Þ Ò Å Ô Ø Ö Å Ö Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÓ ØÛ Ö Ø Ò Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò Ê Ð»½ ß½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ØØÔ»»ÛÛÛº ºØÙÛ Òº º Ø» Ø Ö Ì Ð ¹ÓÖ Ò Þ Ò Ñ Ô Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö ÙÒ ÙÔ ÖÚ Ò ÙÖ Ð Ò ØÛÓÖ ÓÖ Ø Ò ÐÝ

More information

ÌÜÐ ÓÖ ÌܹÖÖ ÓÙÒØ ÈÓÖØÓÐÓ ÓÒ ÛØ ÅÙÐØÔÐ ÁÒÚ ØÑÒØ ÓÐ ÂÒÒÖ ÀÙÒ ÙÖÖÒØ ÖØ ÆÓÚÑÖ ¾ ¾¼¼¼ Ì ÙØÓÖ ØÒ ÂÒ ÏÒ ËØÔÒ ÊÓ ÃÒÒØ ÖÒ ËØÛÖØ ÅÝÖ ÂÓÒ ÓÜ ÄÓÒ ÃÓÒ ÂÓÒ ÄÛÐÐÒ ÂÙÒ ÈÒ ÒÒ ÈÚÐÓÚ Ò ÐРȺ ØÙÒØ Ø ÒÒ ÐÙÒ ÓÖ ÓÑÑÒØ º Ö ÓÖÖ

More information

import on display extract edges write

import on display extract edges write ÌÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÊÇÁ Ò ÖÒ ÈÌ ÂÓÙÒ ÅÝĐÒÒ Ý ÅÖØØ ÂÙÓÐ Ý Ò ÍÐÐ ÊÙÓØ ÐÒÒ Þ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÑÔÖ ÈºÇºÓÜ ¼ Áƹ ½¼½ ÌÑÔÖ ÒÐÒ ¹ÑÐ Ñ ºÙغ Þ ÌÙÖÙ ÈÌ ÒØÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÙÖÙ ÒÐÒ ØÖØ Ñ¹ÙØÓÑØ Ý ØÑ ÓÖ ØÖÑÒÒ ÚÓÐÙÑ

More information

ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ Å Ó ÓÔ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ö ÓÒ Æ ÒÓØÙ È º º Ì ÙÐØÝ Ó Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÔ Ò Ò ¾¼¼¼ Â Ô Ö ÆÝ Ö Ö Ø Ä ÓÖ ØÓÖÝ Æ Ð Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ØÖÓÒÓÑÝ È Ý Ò ÓÔ Ý ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ Å Ó ÓÔ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ö ÓÒ

More information

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance

BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance BASE: Using Abstraction to Improve Fault Tolerance Rodrigo Rodrigues Ý, Miguel Castro Ü, and Barbara Liskov Ý Ý MIT Laboratory for Computer Science 2 Technology Sq., Cambridge MA 239, USA Ü Microsoft Research

More information

Ø Ð Ö Ø ÙÖ Ð ËÙÖÚ Ý ÊÓ Ö ÂÓ Ò ÓÒ Ô ÖØ Ñ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ĐÓØ ÓÖ Ñ Ö ½ ½ ¼ ØÖ Ø ÙÖ Ò Ø Ô Ø Ý Ö Ø Ô Ø Ó ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ØÙÖ ÙÒ Ö ÓÒ Ö Ô Ò Ö ÚÓÐÙ¹ Ø ÓÒ ÖÝ Ò º Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ê Ù ÁÒ

More information

VU Amsterdam. 6 Mbit/s ATM. UvA Amsterdam

VU Amsterdam. 6 Mbit/s ATM. UvA Amsterdam Ì ØÖ ÙØ Ë Á ËÙÔ ÖÓÑÔÙØ Ö ÈÖÓ Ø À ÒÖ Ð Ê ÓÙÐ Ó Ò ÊÙØ Ö ÀÓ Ñ Ò Ö Ð Â Ó Ì ÐÓ Ã ÐÑ ÒÒ Â ÓÒ Å Ò ÊÓ Ú Ò Æ ÙÛÔÓÓÖØ ÂÓ Ò ÊÓÑ Ò ÄÙ Ê Ò Ñ ÓØ Ì Ñ ÊĐÙ Ð ÊÓÒ Ð Î Ð Ñ Ã Î Ö ØÓ Ô Ð Ò Ó ÖÓ ÐÐ ÒØ Ò Á ÓÖ ÃÙÞ Ù ÐÐ ÙÑ È ÖÖ

More information

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks

Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Protecting Web Servers from Distributed Denial of Service Attacks Frank Kargl Department of Multimedia Computing University of Ulm Germany frank.kargl@ Joern Maier Department of Multimedia Computing University

More information

½ È Ø¹Ä Ú Ð ÌÖ Æ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÖÓÑ Ì Ö¹½ ÁÈ ÓÒ Ù Ö Ð ËÙ ÅÓÓÒ ÖÝ Ò ÄÝÐ ÓØØÓÒ ÅÙ Ã Ò ÅÓÐÐ ÊÓ ÊÓ ÐÐ Ì Ë ÐÝ Ö ØÓÔ ÓØ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ ØÖ Æ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ ÔÖÓÚ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ò ØÛÓÖ Ò Ö Ö Ò Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ñ Òغ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö Ô Ú

More information

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i

<-337. true, (1114) 2 ), (168) 2 ) f(y i ÑÖØ Ô ÙØÓÖÖ Ú ÌÖ ÅÓÐ ÓÖ ÌѹËÖ ÒÐÝ º Å ºÅº ÖÒ Ò º ÀÖÑÒ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ÒÐÝ Ò ÑÓÐÒ Ó Øѹ Ö Ø Ò ÑÔÓÖØÒØ Ö Ó Ö Ö ÓÖ ÑÒÝ ÓÑÑÙÒØ º ÁÒ Ø ÔÔÖ ÓÙÖ ÓÐ ØÓ ÒØÝ ÑÓÐ ÓÖ ÓÒØÒÙÓÙ ¹ ÚÐÙ Øѹ Ö Ø ØØ Ö Ù ÙÐ ÓÖ Ø ÑÒÒ Ò ØØ ØÝ

More information

ËØØ Ø Ó ÆØÙÖÐ ÁÑ Ò ÅÓÐ Ý ÂÒÒ ÀÙÒ ËºÅº ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ ˺ź ÍÒÚÖ ØÝ ÓÁÓÛ ½ ˺ź ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½¾ ˺º ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ½ Ì ËÙÑØØ Ò ÔÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ Ò Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ Ø ÖÓÛÒ ÍÒÚÖ

More information

Æ Û È Ö Ñ ÓÖ Ù Ó ÓÒ Ö Ò Ò ÓÒ ÎÓ ÓÚ Ö ÁÈ ÎÓÁȵ Ì ËÙ Ñ ØØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ò Ø ÙÐØÝ Ó Ò Ò Ö Ò Ý Êº Î Ò Ø ÈÖ ÒØÖ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÁÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ë Ò Ò ÐÓÖ ß ¼ ¼½¾ ÁÒ ÂÙÐÝ ¾¼¼ ÓÒ ÓÒ Á ÒÓÛ Ø

More information

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance

measurement server simple host inter server distance dist. to closest server true distance ÝÒÑ ØÒ ÅÔ Ó Ø ÁÒØÖÒØ ÏÓÐÒ ÌÐÑÒÒ ÃÙÖØ ÊÓØÖÑÐ ÁÒ ØØÙØ Ó ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ À¹ÈÖÓÖÑÒ ËÝ ØÑ ÁÈÎʵ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËØÙØØÖØ ¹¼ ËØÙØØÖØ ÖÑÒÝ ÑÐ ØÐÑÒÒÖÓØÖÑÐ ÒÓÖÑغÙÒ¹ ØÙØØÖغ ÙÐØĐØ ÖØ ÌÒÐ ÊÔÓÖص ½»¼ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ

More information

ÉÙÒØ ØÓÒ Ó ÉÙÐØØÚ Ø Í Ò ÇÖÖ ÈÖÓØ ÅÓÐ ÛØ Ò ÔÔÐØÓÒ ØÓ Ù Ò ËÙÖÚÝ Ò Ø ÖÑÒ ËÖÚ ËØÓÖ Ü Ý ÍÐÖ Ã Ö Ò ÐÜÒÖ ËÔØÞ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ì ÔÔÖ Ñ Ø ÔÖÓÚÒ Ù Ò ÙÖÚÝ ÒÐÝ Ø ÛØ ÑÔÐ ÓÒÓÑع Ö ØÓÓÐ ØÓ ÕÙÒØÝ ÕÙÐØØÚ ÙÖÚÝ Øº Ï ÜØÒ Ø

More information

Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data

Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data Web Usage Mining: Discovery and Applications of Usage Patterns from Web Data Jaideep Srivastava Ý, Robert Cooley Þ, Mukund Deshpande, Pang-Ning Tan Department of Computer Science and Engineering University

More information

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0.

0.2. Taxon 14 0.1 0.2. Taxon 15 0.1 0.2. Taxon 33 0.1 0.2. Taxon 34 0.1 0.2. Taxon 36 0.1 0.2. Taxon 40 0.1 0.2. Taxon 41 0.1 0.2. Taxon 42 0.1 0. Í Ò ËÑÓÓØÒ ØÓ ÊÓÒ ØÖÙØ Ø ÀÓÐÓÒ ÌÑÔÖØÙÖ Ò ÄÔÐÒ Ä ÀÓÐÑ ØÖĐÓÑ ÈÒÙ ÖĐ ØĐÓ ÒÈØÖ ÃÓ ØÒÒ ÊÓÐ ÆÚÒÐÒÒ ÁÒ ØØÙØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ÂÒ Ï ØÖĐÓÑ Ò ØØ ÃÓÖÓÐ Ý ÔÖØÑÒØ Ó ÓÐÓÝ Ò ËÝ ØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÀÐ Ò ÀÐ Ò ÒÐÒ ØÖØ ËÑÐÐ

More information

Å ÙÖÒ Ø ÙÖÝ Ó Ë ÓÒÞÖ ÓÖ Ï Í ÒÐÝ ØØÒ ÖÒØ Ñ ÅÓ Ö ÅÝÖ ËÔÐÓÔÓÙÐÓÙ ÂÑ ÏÐØ Ö ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ ÁÒ Øº Ó ÈÓÝ Ò ÁÒÓÖÑØ ÖÒØÙغٹÖÐÒº ÈÙÐ ÍÒÚÖ ØÝ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÑÓ Ö ºÔÙк٠ÀÙÑÓÐعÍÒÚÖ ØÝ ÖÐÒ º Ó ÓÒÓÑ ÁÒ Øº Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ

More information

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced.

Verification Task xuml Model. xuml Query. Decomposition Abstraction Symmetry Reduction. User driven State Space Reduction. Subtask Reduced. ÁÒØÖØ ËØØ ËÔ ÊÙØÓÒ ÓÖ ÅÓÐ Ò ÜÙØÐ ÇعÓÖÒØ ËÓØÛÖ ËÝ ØÑ Ò Ò ÂÑ º ÖÓÛÒ Ôغ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚº Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ Ù ØÒ Ì ½¾ ÍË ÑÐ Ü ÖÓÛÒ ºÙØÜ ºÙ Ü ½ ½¾µ ½¹ ØÖغ Ì ÔÔÖ ÔÖ ÒØ ÒÖÐ ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÒØÖØ ØØ Ô ÖÙØÓÒ Ò ÑÓÐ Ò ÜÙØÐ

More information

AND -split. AND -join

AND -split. AND -join ÏÓÖ ÓÛ Å Ò Ò Ï ÔÖÓ Ò Ö ÓÚ Ö ÏºÅºÈº Ú Ò Ö Ð Ø ºÂºÅºÅº Ï Ø Ö Ò Äº Å ÖÙ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Å Ò Ñ ÒØ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÈºÇº ÓÜ ½ ÆĹ ¼¼ Å Ò ÓÚ Ò Ì Æ Ø ÖÐ Ò º ۺѺԺں º Ð ØØѺØÙ ºÒÐ ØÖ Øº ÓÒØ

More information

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û

ÓÒÙØ ÔÖØØÓÒ ØÓ º Ì ÓÓ ÐÒØ Ó Ø ÕÙÖ Ù µ ¾ Ò Ý Ùµ ¼ Ò Ø ÖѹÊÓÒ ÓÒ¹ÌÖÐÐ ÓÓ ÐÒØ ÓÖÑÙÐ ÜѺ Áºº¾ ÓÖº º¾º ØØ ØØ Ò ÉÙ¾ Ùµ ÓÖ Û ¾ Ë Ò ÐØ Ûµ ÒÓØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÝÐ Ó Û ÁÖÖÙÐ ËÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ ÖØÖ Ó ÊØÒÙÐÖ ËÔ ÊÖ Èº ËØÒÐÝ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÑÖ Å ¼¾ ¹ÑÐ Ö ØÒÑغÑغ٠ÚÖ ÓÒ Ó ÑÖ ¾¼¼¾ Ì ÑÒ Ö ÙÐغ Ì ÖÖÙÐ ÖØÖ Ó Ø ÝÑÑØÖ ÖÓÙÔ Ë Ò Ö ÒÜ Ý ÔÖØØÓÒ Ó Ò ÒÓØ Ò ÓÖ Òµ Ù ºº

More information

ÔÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÔÔÖ ÔÔÖ Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ËÁÈÌ ³¼¼ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒÎÓк ̺ ÇÑÓØÓ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ¾¼¼¼º Ì Ø ÙÐÐ ÚÖ ÓÒº ÙØÒØØ ÒÖÝÔØÓÒ ÐØÓÒ ÑÓÒ ÒÓØÓÒ Ò ÒÐÝ Ó Ø ÒÖ ÓÑÔÓ ØÓÒ ÔÖÑ ÅÖ ÐÐÖ ÒØÔ ÆÑÔÖÑÔÖ Ý ËÔØÑÖ

More information

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ

ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ¾»½½ ½ ÈÖÓÐÑ ÚÒ º ËØ Ó ÓÔÖØÓÒ ØÓ ÜÙØ ÓÒ ÑÐ ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÒØ º ÈÐÒØ ÓÔÖØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÔÖÓÙØÓÒ ÑÓ º ÇÔ ÏÁ Ê ËÇÊ ¾¼¼½ Ù ÙÖ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½»½½ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ º ËÛÒØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÃÖÐ ÖÙ ÇÙØÐÒ ½º ÈÖÓÐÑ ¾º ÅÓÐ º ËÓÐÙØÓÒ ÅØÓ º ÁÑÔÐÑÒØØÓÒÖÝ Á Ù º ÓÒÐÙ ÓÒ ÏÁ Ê ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ ÅØÖÐ ÐÓÛ ½º ÈÖÓÐÑ ËÙÐÒ ÓÒØÒÙÓÙ

More information

ÅÙÐعØÓÖ ÇÔØÓÒ ÈÖÒ ÈÙРĺ ÐÖ Ö Ø ÖØ ÇØÓÖ ½¾ ½ ÙÖÖÒØ ÖÚ ÓÒ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ÂÙÒ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÅÙÐعØÓÖ ÑÓÐ ÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐ ÜÐØÝ Ò ÖÔÖ ÒØÒ Ø Ý¹ ÒÑ ÚÓÖ Ó Ø ÔÖ º ÙÖÓÔÒ ÓÔØÓÒ Ò ÛÖØØÒ Ò ØÖÑ Ó Ø ÔÖ Ó Ø Ó ÔÓ ÐÝ ÖØ Ðµ Ø Ò ÔÖÓÐØ

More information

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity

Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity 2001s-21 Unemployment Insurance and Subsequent Job Duration: Job Matching vs Unobserved Heterogeneity Christian Belzil Série Scientifique Scientific Series Montréal Mars 2001 CIRANO Le CIRANO est un organisme

More information

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ¼ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÈÙÐ ÈÖÓÔØÓÒ Ò ÆÓÒÐÒÖ ÇÔØÐ Ö ÍÛ ÒÐÓÛ ÝÒ ÑÖÒ ÅÖØÒ Ã ØÒ ½ ÙÑØØ Ø ÅÝ ¾¼¼ ½ ¹ÅÐ ÒÐÓÛÛ ¹ÖÐÒº ÑÖÒÛ ¹ÖÐÒº ØÒÛ ¹ÖÐÒº ÆÓº ¾ ÖÐÒ ¾¼¼ ÏÁË

More information

Ò¹ÒÛØ ÖØÖ Ø Ó ÌÒ ÚÐÒ ÈÓØÓÓ Å Åº ÀÝØ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ǹÀÝÙÒ ÃÛÓÒ ÈÒ ËÒÓÖ ÅÑÖ Á ÈÙÐ ËÓØÖÐ ÅÑÖ Á ÂÓ º ÑÔÐÐ ÐÐÓÛ Á º º ËÐ ÐÐÓÛ Á Ò ÅÐÚÒ º Ì ÐÐÓÛ Á ØÖغ Ì ÖÕÙÒÝ¹Ö ÔÓÒ ÖØÖ Ø Ó ÚÐÒ ÔÓØÓÓ È µ ÛØ ØÒ ÑÙÐØÔÐØÓÒ ÐÝÖ Ö

More information

Ï Ö Ð ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Û Ý ÏÁÆ µ ÓÖ Ì ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ð Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ö ÒØ ÆÓ ¼ ¹ ¹ ¹ ½ ÇØÓ Ö ¾¾ ¾¼¼½ ÈÖ Ô Ö ÓÖ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ»ÁÌÇ ¼½ ÆÓÖØ Ö Ü Ö Ú ÖÐ Ò ØÓÒ Î ¾¾¾¼ ¹½ ½ ËÙ Ñ ØØ Ý Ì Ê ÒØ Ó Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë

More information

Ñ ÈÓ ØÓÒ ÅÓÒØÓÖ ÓÖ Ø Ì Ð ÐÖØÓÖ ÓÑÔÐÜ º ÅÒ ËÐÝ ÖÒ Åº ÏÒØ Ý ÀÑÙÖ ÖÑÒÝ ÑÖ ¾¼¼¼ ØÖØ Ò ÓÚÖÚÛ ÓÒ Ñ ÔÓ ØÓÒ ÑÓÒØÓÖÒ Ø Ø Ì Ð ÐÒÖ ÓÐÐÖ ÚÒº ÔÖÒÔÐ Ò ØÒÓÐÓÝ ØÐ Ó ÈÅ ÔÙÔ³ Ò ØÖ Ö¹ÓÙØ ÐØÖÓÒ Ö Ù º ÜÔÖÒ ÛØ «ÖÒØ ØÝÔ Ó ÈÅ

More information

ÇÆ ËÅÁÄÁÆÊ ÄÃ Æ ËÀÇÄË ÈÊÌÁÄ ÁÊÆÌÁÄ ÉÍÌÁÇÆ ÇÊ ÎÄÍÁÆ ÅÊÁÆ ÇÈÌÁÇÆ˺ ÈÊÌ Á ÎÁËÇËÁÌ ËÇÄÍÌÁÇÆË Æ ÏÄĹÈÇËÆËË Ê º ÆÌÀ ÃÆÆÌÀ Àº ÃÊÄËÆ Æ ÃÊÁËÌÁÆ ÊÁÃÎÅ ØÖغ Í Ò Ø ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÖÒÔÐ Ò ÓÔØÑÐ ØÓÔÔÒ ØÓÖÝ Û ÖÚ ÑÐÒÖ Ð

More information

Translations and probabilities. 1 Events defined in various languages 15 mins. 2 Simple probabilities 10 mins

Translations and probabilities. 1 Events defined in various languages 15 mins. 2 Simple probabilities 10 mins Season 01 Episode 11 Translations and probabilities ¼ Translations and probabilities Season 01 Episode 11 Time frame 1 period Prerequisites : ÚÒØ Ò ÔÖÓÐØ Objectives : Ë Ø ÑÔÓÖØÒ Ó ÐÒÙ Ò ÔÖÓÐØ º ÈÖØ ÓÑ

More information

Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅÎ ½»ÅÅ ½ Å Ò ÑÙÑÓ Ø ÓÛÑÓ Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ä ØÙÖ ½¼ ÒÒ¹ Ö Ø ËØÖ Ñ Ö ¾¼½ ¼ ¼¾ Ä ØÙÖ Ä Ò Ö Ò ÒØ ÖÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒÛ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Å Ü ÑÙÑ ÓÛÑÓ Ð ÓÒ Ö ØÖ Ø Ø Ò Ò ØÛÓÖ Û Ø Ô Ô Ð Ò

More information

ÝÒÑ ØÖÙØÓÒ ÅÓÐ ÓÖ ÓÑØ ÄÓ Ø ÃÚÒ Êº Ù ÖÙØ ËÓÓÐ Ó Ù Ò ² ÈÙÐ ÈÓÐÝ ÆÚÐ ÈÓ ØÖÙØ ËÓÓÐ ÅÓÒØÖÝ ËØØÑÒØ Ó ÓÔ Ò ÔÙÖÔÓ ÄÓ Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÑÔÓÙ ÛÖÖ ØÖØÓÒÐÐÝ ÖÐ ÓÒ ÐÖ ÐÒ¹ ÒÖ ØÖÙØÙÖ ÛØ ØÖÙ ÓÑÔÐ Ò ÑÓ Ø Ó Ø ØÖÙØÓÒº ÆÛ ÛÖ ØÒ

More information