PELAJARAN 3. Akibat Tidak Mendengar Kata

Size: px
Start display at page:

Download "PELAJARAN 3. Akibat Tidak Mendengar Kata"

Transcription

1 PELAJARAN 3 Akibat Tidak Mendengar Kata 1. Mendengar, Membaca dan Memahami Kumari berumur tujuh tahun. Dia nakal. Dia suka membiarkan alat-alat permainannya bersepah di dalam rumah. Selain itu, Kumari suka bermain air juga. Apabila ditegur oleh ibunya, dia mudah merajuk. Kadang-kadang dia melawan kata-kata ibunya. Pada suatu hari, Kumari telah menaburkan tepung di atas lantai. Lantai dapur menjadi berhabuk. Kumari sungguh gembira. Dia menyepak-nyepak tepung itu. Tibatiba, ibunya datang lalu memarahi Kumari. lbu menyuruh Kumari membersihkan lantai tersebut. Tetapi Kumari berdegil. Dia mula merajuk. "Aku akan lari ke dalam hutan. Aku akan carl seorang ibu yang sa yang kepadaku. lbuku sudah tidak sayang kepadaku lagi," kata Kumari kepada dirinya. Ketika ibunya sibuk di.dapur, Kumari pun lari ke dalam hutan. Di sana, dia bertemu dengan seekor burung. "Wahai Sang Burung, mahukah kamu menjadi ibuku?" "Tak mahu, kamu tidak tabu terbang?" jawab Sang Burung Kumari kecewa. Tidak lama kemudian, dia sampai ke tepi belukar dan temampak seekor singa. "Wahai Sang Singa, mahukah kamu menjadi ibuku?" tanya Kumari. "Ha... ha... ha... boleh juga. Jika aku lapar, aku boleh menjadikan kamu makananku. Marilah," kata Sang Singa. Kumari berasa takut. Dia berlari sekuat hatinya. Setibanya di rumah, dia terus memeluk ibunya. ML201 37

2 "Maatkan Kumari, ibu. Mulai hari ini, Kullllari berjanji tidak akan nakallagi," katanya. (dipetik daripada Nor Shafinaz Atil, 1992, pewan Pelajar, Jun, 1992, him 11.) Perbendaharaan Kata akibat [a-ki-bat] kata [ka-ta] berumur [bor-u-mur] nakal [na-kal] membiarkan [m8m-biar-kan] alat-alat [a-lat-a-at] bersepah [b8r-se-pah] ditegur [ta-gur] mudah [mu-dah] merajuk [mb-ra-,iu?] kadang-kadang [ka-da.!] ka-da:!]] melawan [m8-la-wan] menaburkan [mb--na-bur-kan] tepung [ta-pu9] atas [a-tas] lantai [lan-tai] berhabuk [b8r-ha-bu?] sungguh [su'~-guh] gembira [g8m-bi.;ra] 0 0 u. fll,,,fl 1'l3fl... fl. (11) 61~ 1. CVfl'111.J,,,.,~Ofh, n. tjriov~.:!1~. vo1111f, n:mw, hi1ri1,.. ~ A u. ~1Jfl1tu, lfl16.:!116 ~ ~ "' n. 'rl.:!l1'vnfl, n1::,.1v, 1nnounn1fl n. (~n),;vn, li'nn1v, lin, 't3fl, 'h 1..:!1l.l, n':lfl1flfl'lj1l.l n..:!ou, uu, 11, 11ivw,,., 1. UHfli'.:!lJHf1111, U1.:! lomn fl. lfflfll.l4, flo~, lal.l.:!, U~.:! n. 'th11fnn,.1v, n1::i'fln'i::,.1v U. U~.a, (thhi'lj'tiltt~u11) lj. lj\j,.f/1.:!\ju.. " U. 'WU, 'W\JlJ11.J n. o11u> ~u~.:!, 1. B.:!, 111n,,;.:!CO),"~';.:!..... "'.., 1. l.\jf\, 1'11H, 1\Jl'i.:!, 'WO ij menyepak-nyepak [mb;p.e-pajle-pa?] memarahi [mb-ma-ra hi] 38 ML201

3 menyuruh [ma-,u-ruh] membersihkan [m8m-ber-sih-kan] berdegil [b8r-d8-gil] lari [la-ri] hutan [hu-tan] carl [~a-ri] sayang [sa-ya~] sibuk [si-bu?] bertemu [bar-ta-mu] burung [bu-ru!j] wahai [wa-hai] sang [sa!)] mahu [ma-hu] menjadi [m8 n-ja-di] terbang [to r-ba~] kecewa [k8- te-wa] tepi [ta- pi] belukar [b8- lu-kar] singa [si-1ja1 tanya [tajla] marl [ma-ri] sekuat [s8-kuat] fl. H, tt~. 1J6fl fl. ~11~n'::61ft, 1\'H.l.x:.x.. fl. ft6, ft6's\.., ft6ft~ ,1 fl. 1~. 1~11u, 1~ a \..1. \h fl. ~\..1'111, ~u i'fl, n~nu, \161\l, &ftfjft1fj.. 1. {1J'S::) ~~. 1\..111fJ, 1J1'S:: fl. t1u, l\16, t1uu:: u. Ufl 6. t'h~111uuffft~f1111jff~tr1"s &tlu~. iivfl!6~f1111jn'u1 00 t~a..!{!'g!.. ~ f11\..11'hu1,6flfl1 &U\..Y1\..&'SfJflfl1fJf1111JfJflfJ6~ (fl,,) 1(6~m1, 6fJ1fl,~ (fl) mnmrlu, ~111f&r!u (fl) iiu 1. &nv1, Nft'H1~ 1. ~1~, ;1J, tu6'u.11..,;.,.~, d U. J1Y1Jfl\..l 1Jll'tfl") \..1. ann" fl. Cl11J, tuf.lfl1fl61j n. ~rl. 1J1, 61.jtlJ1" 1~. tu6 1~ 1. lftfj~, ft~l,}1~\l::ft~,~. UH&,}1~\l::UH,A' ML201 39

4 hati [ha-ti] setiba [sg-ti-ba] terus [to-rus] memeluk [md-m8-lu?].....,.1.. rt. a~, ~no~, ufh ~. ifl1'1, t11111{ifn, fl'u <61'o1::) fl. fih, 'n1~fi'h, lfiofih, fihu'u1 fl. ntlfl, lt~untlfl berjanji [bor-jan-:m 2. Tatabahasa " 1lfnq,qp,.,../.,., _, J!.,...1. 'U1J'nl'SO'U'U'lti10'U 1mnnutt~tl~nrtn'S01'nft~~1Jft'11tl ber- (Awalan BeR-) l~lllfl11'11n~&;o'u11111hui\'11'u ML 102 i~q Awalan BeR- aflu~uft'11tl~1fafi11~1n;o, fl1'u111 'H;tlti11&ftlJtUUi\'1fh1lf thmja-nrumnoaflu ti1n;o, 2.1 lufh Awalan ber- ~Uft'11'tl ~- nttlti1&11u 3 nn\ltut fttl be-, bel- Uftt ber- ~~'110fttlVOflflt'J 1tJil a a 1..!!ill "" ~ ~ ll ~1Jft'11'tl ber- 'ltlljftojullj'u be- 111t'Jlfl11tl1'nttl'Ut!'UP110'VW'f,Ut -R ber + rumah = '111u, aflua«1tt~t1~'111u, ijtl'st'j1jtli'1 ber + rasa =~rasa = fifn, i111n ber + renang = ~ren~ = 'llou ~Uft''i1tl ber- ::atj~o~aflu be- adt'j&fl11th~ij,..o1 UlU'Snft U~1oi1o 44 o4 4A!:i!..l/ ~A :m: 11l'nO~tl11tl01 CJt~()tlllJU,t'JOn&'A'U tlt'j ber +~a = bekerj =,,~,,. ll ll ' fi.:jfl1t'joh ber + ajar ber + unjur = belajar: = belunjut..... = 'SOU, lft1110'u.... = Oft, 'HOOfl 40 ML201

5 .1..1 "' A.,. o..sj t1 ~., ~11ft'1'1fl her- fl~1j her- ~11JlfUJ l1jfllfl1jfllfl,.'u~\.jt11v'vwfuw~ ~'U'l Uflmnn~nrln 1-rlu.u'fl ~~~1tnh~ t'tiu her + ganti = berganti = Ufl'U, fltlufl'u, ffft1j1jlw'u l her + langsung = berlangsung = 1J~1flfl, 111'1fl{), 1lfi,.'U, ~fll'utn her + kemhang = berkemhang = 1J1'U, 1Ufl, &~1J 1~. ow~'ul,,.vlv Jl.cl ~ \.Jlfl~fl~ Awalan her- fllfl1'v1fllfltl1l1flfl11'1flll~jff1'hl her- 1l~llJUfll flfl1'111fl;v1 (tak transitif) 1YtJ belajar, hekerja, berjalan dan lain-lain 11~flUfftl~n1v1 Yhd~lu111'U1U111fl ly\j berbulan-hulan, herjam-jam, db. ua~1cfuf!u~ Awalan me- 1u ij'j~lufl transitif 1~nft1Vtflun;tl1fl'J'J111~'n (pasio, w 2.3 fl u,fl~ Awalan 'her- fllfl;vllll~ll~ijty'j'jfl be~- ijfl111j111j1u~~i: Ua~n,~Y11m'Jff~ 1flff~11u~nu«nu lt1ui1 1tJu~11~Ut:Jn"n1Jn1 u1 ' 111'U her+ main = hermain = lft'u her + hual = herhual = ffu'tlul, \lflfju her+ salam = hersalam =. lt11nft'~hdflinfl1vnu her+ cakap = hercakap = \lflfjv... her + sapa = hersapa = flfl'tllu\lflfju Utl~ fl1 (fl1~fl1fl11) ~~1fl~~11d~~1Ufi'Ulfl~ ii111l1j~ult:l~ n;tll wflif&fjuon1'1lln;u, &.Vu her+ cukur = bercukur = lnu11u1tl~11t:l~~1v~'ulfn her + solek = hersolek. J/... = 11~~11U1fl11fl~ her+ jemur = berjemur = fl11juflfl her + semhunyi = hersemhunyi '... = C]ft:J\J~1lfl~ ML201 4f

6 &mvtufivum11rl/n;v,~1.jnntjufj1.jffl'.ifl! 'her-' (tlfl'jnm;vl) nufl;v,~tj,~ntju tjl1ff'l'jfl 'men-' (fffl'l'1jflivl) 1u.WtJd'l..;~1'1fn~u1innH/f21.Jff'.i'iflbeR- Hn~ men- ",~mh~cm'~1~u ~~il Dia sedang bercukur. (lltllflla~ l fl~11'1j1~1utl~lltll) Tukang gunting rambut itu mencukpr misai ayah saya. Jl. ('ih~~~ N1JflUU'.J l fl'.j11'1.j1~'rifltt~tj~\fu) Jlvil-3n;v,~n,tJdff~,,n1Jtl&rlurhrl'fl' &Jfu ber + jual = berjual = tti1v, unm1.j~v'.jff'.jfl'l ber + niaga = bec.iaga =' ~tl,lv, nl1fitl~, nlfll'l'"'l ber + tc;mun ' = be*nun ~ ber- kata a<ijektif ~un~~fl1111{ifn11!tjnj~'.jfl~ lgjt'.j her + gembira = berg~mbira = ti1~. 4u&;-3, ;,,;~.nfl1lll~,1jlfl her + sedih = bers~dih= &nv1~. lfffl1,,,lijjfl1lll~,, 'H~~1~ ber + jimat her + besarhati ' ber + keraskepala = berji~at = 1.Jn:11Vft, lt1~ml1f,hv = berb~sarhati =. ~,,,, jjfl111j~,, 'H~~tl1~ti = berk raskepala.,.; H1itl, ~tl, fu, 13-ivtJllll~. 11~ 1 D...,d.,. ' Ql;,! '1f ber-+ kata nama nl111ll,j~flltlfl'i1'llfl'iv1 'Yl1Jfl111J11111V~H"') ~H'.J,,,, (a) 'H1J1Vfl~ 'H, 'HNftNft~, Nft~ ber + anak = beran~ = f)f)fl~fl ber + peluh ber + buah ber + telur. = berpel~ = berbua~ = bertelut.... = l11~66tlfl. = &rjut)fl, tltlflnft (1~) ' = f)f)fl 1,j 42 ML201'

7 ber + kereta ber + kuda ber + songkok = berkereta = berkuda = bersongkok = = = '\11J'Hl "' """ '\11J1 q ff11j 't11j 1 n 't1 tn.j ber + bedak = berbedak = NA'Htfl (NAU'li~~'U) ber +rumah = berumah qtj = 1J1J1'U ber + rumah tangga = berumah tangga ber + kawan = berkawan Q.. = 1J 1 'Vttl'U ber + pendapatan = berpendapatan = ~nv1~. UL~u1~ (d) 1~ her+ fi1u11j~l~u1jljliv 'H1J1vil~ &mvulnvu, 'l'nnul~u,,;,. her +raja = beraja = 'l'11tl1jl~un-jfi~v ber + tuan = bertuan = 'l'11tl1jl~'u'u1v ber + bapa = berbapa = 'l'11tl1j1~uvitl, Y. 0 d "" "' 0.! q 4 (e),. ber + fi1'u11j1jtlofffll'u'y&nv101jn1'l'v11j1't11lfiv~'lf'n 't11j1vtl~ ber + sawah = bersawah = li1u1 ber + kebun = berkebun = lilff1'u ber + kedai = berkedai = '\11V'\ltl~ (f) 1~ ber + fl1u11j~l~v1tl1j1jljliv~li1tl1;$'n~1~'1 L"Jfu ber + kuli = berkuli = li1~1'ul~uqfl, lihl'u'huo ber + tukang = bertukang = lihl\.u~'u "Jf1~ ber + buruh = berburuh = L~'UO'l''l'1JO'l' ML201 43

8 her + mesyuarat her+ sekolah = bennesyuarat = 1.r1tbt111 = hersekqlah =,,, h u1o.u, iinl'jfttnn " her + hujan = berhuj~ = &riuihfju i1mhnj'l't lofl~1fqth'11'1fl ber Kumari berumur tujuh tahun. (fj1111ihn~ 1 ih Alat-alat permainannya bersepah ~i dalam rumah....:...,, (~1Jfl'Jtu'V6~1fiU,tl~1'V1 Qfl'V~lnfi~UflfllflDQ U1J1U) Kumari suka bermain air juga. " (fj1111'jf61jlriuu1f\'1tj} Lantai dapur menjadi berhabuk. <ifufli'1flfi10&r!u~u~~) Tetapi Kumari berdegll (UfifJ1111~6) Di sana, dia (Kumari) bertemu den~an seekor hurung. dc:,....,.,... ('VUUl'V1(fJ111'J)'W1Jfl1JUflfi111U~) Kumari berasa takut. '. Dia berlari sekuat hatinya. (l'v1~~~~1nh~1,6o1n't,th Kumari berjanji tidak akan nakall~gi ' ( fj11111 ~ntytyl'll't,~,fl'lsuofl) Bendera Thai berwarna merah, pu~h dan hiru., ' (1J~'Jf,;;,..,oiinufl~.,,1uatu1&~u> : 44 ML201

9 Orang tua itu bertongkat apabua berjalan~ ~. (tlu'lfnuu1f<at>),j1&~11u-uw::(na1)&~u Pohon mangga itu baru berbwap dan mungkin akan berbuah kelak., (~u1j:ah~ju~~tltlflfltln(..m)ua::t>1 ::&rluqn 1u&'lft1flt>,1.1 (1uou1f\fl) Dia berjanji hendak datang ke rumah saya akhir minggu ini.. ~ (&-u 11 1f ff(\1(\1111 :: 1J 1V nf 1\JUtl~u u 1.1 a 1t1( tyfl )ft\lfl1mib Orang kampung pada umumnya berkebun atau bersawab. (tl\j,\j'lf\jtjfllfltl~'l,tl;ila''l'u'h!tl't'h\j1) Sejak pulang ke kampung, Encik Sulaiman bertukang kayu. ~ < tt ~".; natj ~J ii a1' u 1fltl& tt, a1j 1-u, rt wth~, ~> Kami bergemblra kerana diterima masuk ke universiti. (vnmn~1 nu&wn::,~i'tjm'jvo1ji'tj11f&tfi'1&1vu1ujj1'nifltnnv) Dia telah berbulan-bulan merantau di luar negeri. (&11 1, ~lit>~& ~V1t>Q1 ufi,~tl,::mft) Para pelancong suka berjemur di tepi pantai.., ' ( tj'j 'J fl 1\J flfltl~ & fl tl'l'lftltj tl 1tJU fl fl fl 'J 1J 'H1fl ( fl 11J'lf1ti'H1fl) Lebih baik berlembut daripada berkeras dengan orang tua kita. fl 41.1:~ (6tl\J\Jtl1Jflfl11flO'J'UfltJfttlU1J1JtN&'J1) Nasi telah bertanak, tetapi lauk belum masak. (tfi'11,~\jfl1t~tfflu«1 UfltltJtfi'nv~,1i,~th (1t~f\'1J)) ~. (bertanak 1uti'Jt lvflil&flu pasif Ufl111J'H1J1tl = ditanak). Orang yang pandai bernlaga ekas kaya. (ekas = cepat) (fl\j~~1111tlitl~ ::'J1tl&~1) ML201 45

10 3.. Peribahasa J.l Raja sehari [ra-ja-s8-ha-ri] (~U~~.:J1U, 1~1V111~1ff11) Hasan dan Fatimah akan menjadi taja sehaafi tida~ lama lagi. ( 81ci'Uufl~'t'h~ll~U~~~rJu~u~~.:JlU (ll~ HlU). 1 u i,j.glu) Raja sehari itu akan pergi berbul~n madu ke Phuket..!,. A f. Ql.. d d (t)ll~n.:j1uuu~~ il~llu1n.:j't'f:i~~ljv1hl(jlm) 3.2 Tolak ansur [to-la?.-an-sur] 0thf~ 1 fl.:jfi'tntlu, l~6'fl.:j~.:jtluuc~tlu, 1lf nuufl~nu,l~vil'l'~1l1w) Pibak kami telab bertolak ansur pengan mereka untuk menyelesai kan masalab itu. (~1Vl'i1 1~~flfi.:Jtitu-n'o.:Jnuvnm11 1~ou"'iltli111Ju llfqri1-3 1 il 3.3 Biar mati anak jangan mati ada. [bia-r/ma~ti/a na?(a-~an/ma~ti!a-dat], "!:!..cl d, ".cl..cl, (UfltiV M~fl~1VlnV~fl11Vl~~ 11~~1J1i'l"l'~lUV1lu'l'~l'WWfl1fJ (fj't'\lfffllv) il) tymii~uuff~-311ftl'tun-3fl1'l'v~,jt:j1u'uu1j1j'nllluv1ltt~6-3fluu~rlou Penduduk kampung itu mementinfn adat,~ ibarat biar mati anak jangan mati adat. (U'l'~'l11fl'l'M~U'1uuu11ff111JJthfl'q,nu\U1J1J'l''l'lllUV111/'l'~t'WcU&Mi1ou~-3 tymii~~ h1h'~n~~mnv~n h1~u~tl'wwfl'fylth 3.4 Biar lambat asal selamat. [bia-r/l,m-bat/a-savs8-la mat] (tl-3~~~1~,~ &rjui-'l''ut11hufi6ativ1~riou) t'liu!. Kita bendaklab bersabar apabila mtj,nandu dijall!n raya.dan menganialkan sikap ', d, d Gl..,,.1! biar lambat asal se.amat (ll1f11l'nf:l~flu \llq.u,&'u'uw~'uu'l'fl. Un~N ouumc1-3l~o1jnilff'v~-h f1 i,jtrj~ 1 'itt~o 1 H'ilflofltl'u, ~rlou) 46 Ml- 201

11 4. ufl«1u Jl '.. ' 1 U1Jl'll~ vuuu-omnn vuflyior1'1,.nht~1 vhuv-3 11i'L1vu{Lnv1n1Jt11n;m. '. '.... tl..., " " l'llh'o ff'i'ifl her- ~ft'o"\l\jfl1111lf111t.llll1t11i 'lt ('HU1l1) 4UtHfl1fl'irJ1l'llfl"\l1flfl1'i.. l~li~uff'i'ifl her-: \ltl~u fl1tlfl11llfl';tn M~t:ltl ff"-3fl1'ifl'lt\11l~u ~1U1U111fl 11 ftt 1~ lll'l'u~~tlty'i'ifl men-1'utllt1vflfffl'ill.jfl;v11~flft1t.ll~'ufl;t.l1 flll1111\lfl (pasif) fll'ju'stllj'uni'lfllrj1jj'jrj'u 5.1 1M~mhu~'Ofllfft.l-3l1V~fl1111l~'0-3Akibat Tidak Mendenga! Kata Jnutlnt1V-3fl11111~'0-3 Akibat Tidak Mendengar Kata 1~t1~1'Utn1:11,'VW ~11i'11lfl1111 c'nntl1mtlch) 5.3 Jawab soalan- so.alan yang berikut dengan fakta yang diberikan (\l-391'01jfl1tl111 " ' ' ~-o 1tluli'1v,r-o,~\l\l; -3~-3Vitlnn{)) Berapa umur Kumari? Mengapa dikatakan Kumari itu nakal? Mengapa lbunya memarahi Kumari? Cara apakah Kumari merajuk ibunya? Akhimya apa pelajaran yang Kumari mendapat dalam hutan? 5.4 silah tempat- tempat kosong yang berikut dengan kata kerja yang sesuai ( \l-31~11fl1 1 'U'Jf'0-31H~1Ufl1fl; t.ll~ tff11) bertumbuk, berlari, berundur, bersembunyi, berjanji, berjahit, berbaju, berkasut, berkebun, bertelur, bersukacita, berjalan, berdua, berbahasa, bertulis, bergotong-royong, berambut panjang, berpunca, berbasikal, bekerja, ML201 47

12 5.4.1 Petani itu kelapa Sida dapat Melayu1dengan baik Petang Tadi Hasan dengan Halim Budak-budak itu dilbawah katil Mere lea akan be~a seterusnya Laporan itu belum lagi Murid-murid selc:olah seragam Adilc: baharil lee se~lah Ayam hutan itu sudah Mereka sahaja tij.laaal di rumah itu; Kami suka di tepi jpantai M1,1suh mula Baju sekolah anaknya sudah --~----, Mereka.._ sepanjan$ hari Mereka sedang Gadis yang ---- itu kepsih abang saya Mereka ---- memben!ihlc:an kampung mereka Pencemaran alam selc:itar daripada beberapa faktor Budak-budalc: suka ke sekolah kami hanya kais ~gi malc:an pagi,.kais petang makan petang. 48' ML201

13 6. ltltnmuu1.h:ai'h.. Na~lt11J'n 6.1 Jawapan- Jawapan dalamjudul5.3 adalah yang berikut: Kumari berumur tujuh tahun Kumari dikatakan nakal kerana dia suka membiarkan alat-alat pennainannya bersepah, suka _bennain air, mudah merajuk dan kadang-kadang melawan kata-kata ibunya lbunya memarahi Kumari kerana dia menaburkan tepung di atas lantai serta menyepak tepung itu sehingga lantai dapur menjadi berhabuk Kumari merajuk ibunya dengan lari ke dalam hutan untuk mencari seorang ibu yang sayang kepadanya Kumari berasa takut akan seekor singa sehingga dia berlari sekuat hatinya. 6.2 Jawapan- Jawapan dalamjudul5.4 adalah yang berikut: berkebun berlari ~6.2.2 berbahasa berundur bertumbuk berjahit bersembunyi bersukacita berjanji berjalan bertulis berambut panjang berbaju bergotong-royong berkasut berpunca bertelur berbasikal berdua bekerja ML201 49

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Financial Freedom Mohd Nazri Ab Rahim 011-35396115 IDP : 588266 kerjadarirumahla.blogspot.com ISI KANDUNGAN TAJUK M/S E-MAIL #1 (Salam pengenalan) 2 E-MAIL #2

More information

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu?

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu? Sewaktu kecil, saya sering diajar menggunakan bahasa yang berbeza dengan kehendak hati sebenarnya. Keadaan ini sangat ketara apabila saya ke rumah nenek di sebelah abah yang sangat menjaga etika sopan

More information

KANDUNGAN LAGU-LAGU & MUKASURAT 2. Pengakap Malaysia 3. Undang-undang Pengakap

KANDUNGAN LAGU-LAGU & MUKASURAT 2. Pengakap Malaysia 3. Undang-undang Pengakap KOPI SUSU KURANG MANIS TAMBAH GULA Kopi susu kurang manis tambah gula Badan lesu kerana hati tergoda Satu dua tiga empat kucing berlari Tidak sama kucing belang larinya kencang Puas dah ku cari di sana

More information

Disusun atur semula oleh Rokiah Abdul Hamid www.ummimamabiz.com

Disusun atur semula oleh Rokiah Abdul Hamid www.ummimamabiz.com Disusun atur semula oleh Rokiah Abdul Hamid www.ummimamabiz.com KISAH 1: Puan Lyana Saya nak kongsi kisah seorang yg hebat.. Beliau dah setahun++ dlm shaklee.. dari main2 kepada serius..dari distributor

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia Pendahuluan Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang

More information

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara

More information

IKATAN DAN KAWALAN IBU BAPA TERHADAP TINGKAH LAKU DELINKUENS

IKATAN DAN KAWALAN IBU BAPA TERHADAP TINGKAH LAKU DELINKUENS IKATAN DAN KAWALAN IBU BAPA TERHADAP TINGKAH LAKU DELINKUENS Zakiyah Jamaluddin & Ismail Kiprawi Jabatan Kerja Sosial Fakulti Pembangunan Sosial dan Manusia Universiti Utara Malaysia 04-9283846 zakiyah@uum.edu.my

More information

Bagaimana Anda Boleh Buat Duit Secara Online Walaupun Anda buta IT Atau Tak Pandai Internet?

Bagaimana Anda Boleh Buat Duit Secara Online Walaupun Anda buta IT Atau Tak Pandai Internet? Bagaimana Anda Boleh Buat Duit Secara Online Walaupun Anda buta IT Atau Tak Pandai Internet? YA KAMI SEDIAKAN 1 SISTEM SEMUDAH 1 2 3, SEMUA ORANG BOLEH LAKUKAN!! Salam sejahtera, Nama saya Kadrie (Admin

More information

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian Cara memanfaatkan brosur ini: Brosur ini akan membantu anda menikmati pembelajaran FirmanTuhan, Bible. Ayat rujukanpada hujung setiap perenggan membantu

More information

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 43 Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti KHALIM ZAINAL ABSTRACT Human performs an incredible

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang 1 Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak oleh Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang ABSTRAK Kajian bertujuan untuk mengenal pasti tingkah

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

Lagu Melayu. Klasik Vol.1. All Rights Reserved, National Library Board, Singapore 51357-66862

Lagu Melayu. Klasik Vol.1. All Rights Reserved, National Library Board, Singapore 51357-66862 51357-66862 Lagu Melayu Klasik Vol.1 1. ANAK TIONG-JULIA Burunglah tiong hinggap di ranting Ahai tionglah sayang Hendaklah terbang Hendak terbang seberang hutan seberang amboi tionglah sayang sudahlah

More information

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO

More information

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam DP. Jilid 7, Bil. 1/2007 Pendidikan Sains Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam Hazura Abu Bakar Sharifah Norhaidah Syed Idros snsi@usm.my Pengenalan Pemeliharaan alam tabii merupakan

More information

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK TOPIC 3 MEMAHAMI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Sinopsis Topik ini membincangkan tentang teori Perkembangan Kognitif Piaget dan implikasinya dalam pengajaran Sains. Teori ini memperihalkan tentang tahap-tahap

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK:

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON USTAZ AZMI

More information

PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN

PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN Azani Bin Ismail @ Yaakub Muhammad Fauzi Bin Jumingan (Ph.D) Zulkifli Bin Ismail (Ph.D) Azman Bin

More information

Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil. Kumpulan Kerja Teknikal Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak Kecil

Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil. Kumpulan Kerja Teknikal Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak Kecil Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil Kumpulan Kerja Teknikal Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak Kecil Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia 2008 1 version 2 GP Baby Book.indd

More information

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan

Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan J Journal of Education Psychology & Counseling, volume 1 Mac 2011, Pages 77-93 / ISSN: 2231-735X Masalah Salah Laku Agresif Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah Dan Hubungannya Dengan Gaya Keibubapaan 1

More information

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar Tajuk: Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan kerajaan serta guru dan kesatuan mereka. Berdasarkan

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

Tahap Keprihatinan Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor

Tahap Keprihatinan Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 14(2): 95-109 (2006) ISSN: 0128-7702 Universiti Putra Malaysia Press Tahap Keprihatinan Alam Sekitar dan Amalan Kepenggunaan Hijau Pengguna di Petaling Jaya, Selangor MOHAMAD

More information

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ABSTRAK Seringkali apabila seseorang

More information

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pembelajaran Secara Kontekstual 1 Apakah Pembelajaran Secara 2 Kontekstual? Mengapa Kontekstual? 15 Faedah Pembelajaran Kontekstual 22 Bentuk

More information