PELAJARAN 3. Akibat Tidak Mendengar Kata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PELAJARAN 3. Akibat Tidak Mendengar Kata"

Transcription

1 PELAJARAN 3 Akibat Tidak Mendengar Kata 1. Mendengar, Membaca dan Memahami Kumari berumur tujuh tahun. Dia nakal. Dia suka membiarkan alat-alat permainannya bersepah di dalam rumah. Selain itu, Kumari suka bermain air juga. Apabila ditegur oleh ibunya, dia mudah merajuk. Kadang-kadang dia melawan kata-kata ibunya. Pada suatu hari, Kumari telah menaburkan tepung di atas lantai. Lantai dapur menjadi berhabuk. Kumari sungguh gembira. Dia menyepak-nyepak tepung itu. Tibatiba, ibunya datang lalu memarahi Kumari. lbu menyuruh Kumari membersihkan lantai tersebut. Tetapi Kumari berdegil. Dia mula merajuk. "Aku akan lari ke dalam hutan. Aku akan carl seorang ibu yang sa yang kepadaku. lbuku sudah tidak sayang kepadaku lagi," kata Kumari kepada dirinya. Ketika ibunya sibuk di.dapur, Kumari pun lari ke dalam hutan. Di sana, dia bertemu dengan seekor burung. "Wahai Sang Burung, mahukah kamu menjadi ibuku?" "Tak mahu, kamu tidak tabu terbang?" jawab Sang Burung Kumari kecewa. Tidak lama kemudian, dia sampai ke tepi belukar dan temampak seekor singa. "Wahai Sang Singa, mahukah kamu menjadi ibuku?" tanya Kumari. "Ha... ha... ha... boleh juga. Jika aku lapar, aku boleh menjadikan kamu makananku. Marilah," kata Sang Singa. Kumari berasa takut. Dia berlari sekuat hatinya. Setibanya di rumah, dia terus memeluk ibunya. ML201 37

2 "Maatkan Kumari, ibu. Mulai hari ini, Kullllari berjanji tidak akan nakallagi," katanya. (dipetik daripada Nor Shafinaz Atil, 1992, pewan Pelajar, Jun, 1992, him 11.) Perbendaharaan Kata akibat [a-ki-bat] kata [ka-ta] berumur [bor-u-mur] nakal [na-kal] membiarkan [m8m-biar-kan] alat-alat [a-lat-a-at] bersepah [b8r-se-pah] ditegur [ta-gur] mudah [mu-dah] merajuk [mb-ra-,iu?] kadang-kadang [ka-da.!] ka-da:!]] melawan [m8-la-wan] menaburkan [mb--na-bur-kan] tepung [ta-pu9] atas [a-tas] lantai [lan-tai] berhabuk [b8r-ha-bu?] sungguh [su'~-guh] gembira [g8m-bi.;ra] 0 0 u. fll,,,fl 1'l3fl... fl. (11) 61~ 1. CVfl'111.J,,,.,~Ofh, n. tjriov~.:!1~. vo1111f, n:mw, hi1ri1,.. ~ A u. ~1Jfl1tu, lfl16.:!116 ~ ~ "' n. 'rl.:!l1'vnfl, n1::,.1v, 1nnounn1fl n. (~n),;vn, li'nn1v, lin, 't3fl, 'h 1..:!1l.l, n':lfl1flfl'lj1l.l n..:!ou, uu, 11, 11ivw,,., 1. UHfli'.:!lJHf1111, U1.:! lomn fl. lfflfll.l4, flo~, lal.l.:!, U~.:! n. 'th11fnn,.1v, n1::i'fln'i::,.1v U. U~.a, (thhi'lj'tiltt~u11) lj. lj\j,.f/1.:!\ju.. " U. 'WU, 'W\JlJ11.J n. o11u> ~u~.:!, 1. B.:!, 111n,,;.:!CO),"~';.:!..... "'.., 1. l.\jf\, 1'11H, 1\Jl'i.:!, 'WO ij menyepak-nyepak [mb;p.e-pajle-pa?] memarahi [mb-ma-ra hi] 38 ML201

3 menyuruh [ma-,u-ruh] membersihkan [m8m-ber-sih-kan] berdegil [b8r-d8-gil] lari [la-ri] hutan [hu-tan] carl [~a-ri] sayang [sa-ya~] sibuk [si-bu?] bertemu [bar-ta-mu] burung [bu-ru!j] wahai [wa-hai] sang [sa!)] mahu [ma-hu] menjadi [m8 n-ja-di] terbang [to r-ba~] kecewa [k8- te-wa] tepi [ta- pi] belukar [b8- lu-kar] singa [si-1ja1 tanya [tajla] marl [ma-ri] sekuat [s8-kuat] fl. H, tt~. 1J6fl fl. ~11~n'::61ft, 1\'H.l.x:.x.. fl. ft6, ft6's\.., ft6ft~ ,1 fl. 1~. 1~11u, 1~ a \..1. \h fl. ~\..1'111, ~u i'fl, n~nu, \161\l, &ftfjft1fj.. 1. {1J'S::) ~~. 1\..111fJ, 1J1'S:: fl. t1u, l\16, t1uu:: u. Ufl 6. t'h~111uuffft~f1111jff~tr1"s &tlu~. iivfl!6~f1111jn'u1 00 t~a..!{!'g!.. ~ f11\..11'hu1,6flfl1 &U\..Y1\..&'SfJflfl1fJf1111JfJflfJ6~ (fl,,) 1(6~m1, 6fJ1fl,~ (fl) mnmrlu, ~111f&r!u (fl) iiu 1. &nv1, Nft'H1~ 1. ~1~, ;1J, tu6'u.11..,;.,.~, d U. J1Y1Jfl\..l 1Jll'tfl") \..1. ann" fl. Cl11J, tuf.lfl1fl61j n. ~rl. 1J1, 61.jtlJ1" 1~. tu6 1~ 1. lftfj~, ft~l,}1~\l::ft~,~. UH&,}1~\l::UH,A' ML201 39

4 hati [ha-ti] setiba [sg-ti-ba] terus [to-rus] memeluk [md-m8-lu?].....,.1.. rt. a~, ~no~, ufh ~. ifl1'1, t11111{ifn, fl'u <61'o1::) fl. fih, 'n1~fi'h, lfiofih, fihu'u1 fl. ntlfl, lt~untlfl berjanji [bor-jan-:m 2. Tatabahasa " 1lfnq,qp,.,../.,., _, J!.,...1. 'U1J'nl'SO'U'U'lti10'U 1mnnutt~tl~nrtn'S01'nft~~1Jft'11tl ber- (Awalan BeR-) l~lllfl11'11n~&;o'u11111hui\'11'u ML 102 i~q Awalan BeR- aflu~uft'11tl~1fafi11~1n;o, fl1'u111 'H;tlti11&ftlJtUUi\'1fh1lf thmja-nrumnoaflu ti1n;o, 2.1 lufh Awalan ber- ~Uft'11'tl ~- nttlti1&11u 3 nn\ltut fttl be-, bel- Uftt ber- ~~'110fttlVOflflt'J 1tJil a a 1..!!ill "" ~ ~ ll ~1Jft'11'tl ber- 'ltlljftojullj'u be- 111t'Jlfl11tl1'nttl'Ut!'UP110'VW'f,Ut -R ber + rumah = '111u, aflua«1tt~t1~'111u, ijtl'st'j1jtli'1 ber + rasa =~rasa = fifn, i111n ber + renang = ~ren~ = 'llou ~Uft''i1tl ber- ::atj~o~aflu be- adt'j&fl11th~ij,..o1 UlU'Snft U~1oi1o 44 o4 4A!:i!..l/ ~A :m: 11l'nO~tl11tl01 CJt~()tlllJU,t'JOn&'A'U tlt'j ber +~a = bekerj =,,~,,. ll ll ' fi.:jfl1t'joh ber + ajar ber + unjur = belajar: = belunjut..... = 'SOU, lft1110'u.... = Oft, 'HOOfl 40 ML201

5 .1..1 "' A.,. o..sj t1 ~., ~11ft'1'1fl her- fl~1j her- ~11JlfUJ l1jfllfl1jfllfl,.'u~\.jt11v'vwfuw~ ~'U'l Uflmnn~nrln 1-rlu.u'fl ~~~1tnh~ t'tiu her + ganti = berganti = Ufl'U, fltlufl'u, ffft1j1jlw'u l her + langsung = berlangsung = 1J~1flfl, 111'1fl{), 1lfi,.'U, ~fll'utn her + kemhang = berkemhang = 1J1'U, 1Ufl, &~1J 1~. ow~'ul,,.vlv Jl.cl ~ \.Jlfl~fl~ Awalan her- fllfl1'v1fllfltl1l1flfl11'1flll~jff1'hl her- 1l~llJUfll flfl1'111fl;v1 (tak transitif) 1YtJ belajar, hekerja, berjalan dan lain-lain 11~flUfftl~n1v1 Yhd~lu111'U1U111fl ly\j berbulan-hulan, herjam-jam, db. ua~1cfuf!u~ Awalan me- 1u ij'j~lufl transitif 1~nft1Vtflun;tl1fl'J'J111~'n (pasio, w 2.3 fl u,fl~ Awalan 'her- fllfl;vllll~ll~ijty'j'jfl be~- ijfl111j111j1u~~i: Ua~n,~Y11m'Jff~ 1flff~11u~nu«nu lt1ui1 1tJu~11~Ut:Jn"n1Jn1 u1 ' 111'U her+ main = hermain = lft'u her + hual = herhual = ffu'tlul, \lflfju her+ salam = hersalam =. lt11nft'~hdflinfl1vnu her+ cakap = hercakap = \lflfjv... her + sapa = hersapa = flfl'tllu\lflfju Utl~ fl1 (fl1~fl1fl11) ~~1fl~~11d~~1Ufi'Ulfl~ ii111l1j~ult:l~ n;tll wflif&fjuon1'1lln;u, &.Vu her+ cukur = bercukur = lnu11u1tl~11t:l~~1v~'ulfn her + solek = hersolek. J/... = 11~~11U1fl11fl~ her+ jemur = berjemur = fl11juflfl her + semhunyi = hersemhunyi '... = C]ft:J\J~1lfl~ ML201 4f

6 &mvtufivum11rl/n;v,~1.jnntjufj1.jffl'.ifl! 'her-' (tlfl'jnm;vl) nufl;v,~tj,~ntju tjl1ff'l'jfl 'men-' (fffl'l'1jflivl) 1u.WtJd'l..;~1'1fn~u1innH/f21.Jff'.i'iflbeR- Hn~ men- ",~mh~cm'~1~u ~~il Dia sedang bercukur. (lltllflla~ l fl~11'1j1~1utl~lltll) Tukang gunting rambut itu mencukpr misai ayah saya. Jl. ('ih~~~ N1JflUU'.J l fl'.j11'1.j1~'rifltt~tj~\fu) Jlvil-3n;v,~n,tJdff~,,n1Jtl&rlurhrl'fl' &Jfu ber + jual = berjual = tti1v, unm1.j~v'.jff'.jfl'l ber + niaga = bec.iaga =' ~tl,lv, nl1fitl~, nlfll'l'"'l ber + tc;mun ' = be*nun ~ ber- kata a<ijektif ~un~~fl1111{ifn11!tjnj~'.jfl~ lgjt'.j her + gembira = berg~mbira = ti1~. 4u&;-3, ;,,;~.nfl1lll~,1jlfl her + sedih = bers~dih= &nv1~. lfffl1,,,lijjfl1lll~,, 'H~~1~ ber + jimat her + besarhati ' ber + keraskepala = berji~at = 1.Jn:11Vft, lt1~ml1f,hv = berb~sarhati =. ~,,,, jjfl111j~,, 'H~~tl1~ti = berk raskepala.,.; H1itl, ~tl, fu, 13-ivtJllll~. 11~ 1 D...,d.,. ' Ql;,! '1f ber-+ kata nama nl111ll,j~flltlfl'i1'llfl'iv1 'Yl1Jfl111J11111V~H"') ~H'.J,,,, (a) 'H1J1Vfl~ 'H, 'HNftNft~, Nft~ ber + anak = beran~ = f)f)fl~fl ber + peluh ber + buah ber + telur. = berpel~ = berbua~ = bertelut.... = l11~66tlfl. = &rjut)fl, tltlflnft (1~) ' = f)f)fl 1,j 42 ML201'

7 ber + kereta ber + kuda ber + songkok = berkereta = berkuda = bersongkok = = = '\11J'Hl "' """ '\11J1 q ff11j 't11j 1 n 't1 tn.j ber + bedak = berbedak = NA'Htfl (NAU'li~~'U) ber +rumah = berumah qtj = 1J1J1'U ber + rumah tangga = berumah tangga ber + kawan = berkawan Q.. = 1J 1 'Vttl'U ber + pendapatan = berpendapatan = ~nv1~. UL~u1~ (d) 1~ her+ fi1u11j~l~u1jljliv 'H1J1vil~ &mvulnvu, 'l'nnul~u,,;,. her +raja = beraja = 'l'11tl1jl~un-jfi~v ber + tuan = bertuan = 'l'11tl1jl~'u'u1v ber + bapa = berbapa = 'l'11tl1j1~uvitl, Y. 0 d "" "' 0.! q 4 (e),. ber + fi1'u11j1jtlofffll'u'y&nv101jn1'l'v11j1't11lfiv~'lf'n 't11j1vtl~ ber + sawah = bersawah = li1u1 ber + kebun = berkebun = lilff1'u ber + kedai = berkedai = '\11V'\ltl~ (f) 1~ ber + fl1u11j~l~v1tl1j1jljliv~li1tl1;$'n~1~'1 L"Jfu ber + kuli = berkuli = li1~1'ul~uqfl, lihl'u'huo ber + tukang = bertukang = lihl\.u~'u "Jf1~ ber + buruh = berburuh = L~'UO'l''l'1JO'l' ML201 43

8 her + mesyuarat her+ sekolah = bennesyuarat = 1.r1tbt111 = hersekqlah =,,, h u1o.u, iinl'jfttnn " her + hujan = berhuj~ = &riuihfju i1mhnj'l't lofl~1fqth'11'1fl ber Kumari berumur tujuh tahun. (fj1111ihn~ 1 ih Alat-alat permainannya bersepah ~i dalam rumah....:...,, (~1Jfl'Jtu'V6~1fiU,tl~1'V1 Qfl'V~lnfi~UflfllflDQ U1J1U) Kumari suka bermain air juga. " (fj1111'jf61jlriuu1f\'1tj} Lantai dapur menjadi berhabuk. <ifufli'1flfi10&r!u~u~~) Tetapi Kumari berdegll (UfifJ1111~6) Di sana, dia (Kumari) bertemu den~an seekor hurung. dc:,....,.,... ('VUUl'V1(fJ111'J)'W1Jfl1JUflfi111U~) Kumari berasa takut. '. Dia berlari sekuat hatinya. (l'v1~~~~1nh~1,6o1n't,th Kumari berjanji tidak akan nakall~gi ' ( fj11111 ~ntytyl'll't,~,fl'lsuofl) Bendera Thai berwarna merah, pu~h dan hiru., ' (1J~'Jf,;;,..,oiinufl~.,,1uatu1&~u> : 44 ML201

9 Orang tua itu bertongkat apabua berjalan~ ~. (tlu'lfnuu1f<at>),j1&~11u-uw::(na1)&~u Pohon mangga itu baru berbwap dan mungkin akan berbuah kelak., (~u1j:ah~ju~~tltlflfltln(..m)ua::t>1 ::&rluqn 1u&'lft1flt>,1.1 (1uou1f\fl) Dia berjanji hendak datang ke rumah saya akhir minggu ini.. ~ (&-u 11 1f ff(\1(\1111 :: 1J 1V nf 1\JUtl~u u 1.1 a 1t1( tyfl )ft\lfl1mib Orang kampung pada umumnya berkebun atau bersawab. (tl\j,\j'lf\jtjfllfltl~'l,tl;ila''l'u'h!tl't'h\j1) Sejak pulang ke kampung, Encik Sulaiman bertukang kayu. ~ < tt ~".; natj ~J ii a1' u 1fltl& tt, a1j 1-u, rt wth~, ~> Kami bergemblra kerana diterima masuk ke universiti. (vnmn~1 nu&wn::,~i'tjm'jvo1ji'tj11f&tfi'1&1vu1ujj1'nifltnnv) Dia telah berbulan-bulan merantau di luar negeri. (&11 1, ~lit>~& ~V1t>Q1 ufi,~tl,::mft) Para pelancong suka berjemur di tepi pantai.., ' ( tj'j 'J fl 1\J flfltl~ & fl tl'l'lftltj tl 1tJU fl fl fl 'J 1J 'H1fl ( fl 11J'lf1ti'H1fl) Lebih baik berlembut daripada berkeras dengan orang tua kita. fl 41.1:~ (6tl\J\Jtl1Jflfl11flO'J'UfltJfttlU1J1JtN&'J1) Nasi telah bertanak, tetapi lauk belum masak. (tfi'11,~\jfl1t~tfflu«1 UfltltJtfi'nv~,1i,~th (1t~f\'1J)) ~. (bertanak 1uti'Jt lvflil&flu pasif Ufl111J'H1J1tl = ditanak). Orang yang pandai bernlaga ekas kaya. (ekas = cepat) (fl\j~~1111tlitl~ ::'J1tl&~1) ML201 45

10 3.. Peribahasa J.l Raja sehari [ra-ja-s8-ha-ri] (~U~~.:J1U, 1~1V111~1ff11) Hasan dan Fatimah akan menjadi taja sehaafi tida~ lama lagi. ( 81ci'Uufl~'t'h~ll~U~~~rJu~u~~.:JlU (ll~ HlU). 1 u i,j.glu) Raja sehari itu akan pergi berbul~n madu ke Phuket..!,. A f. Ql.. d d (t)ll~n.:j1uuu~~ il~llu1n.:j't'f:i~~ljv1hl(jlm) 3.2 Tolak ansur [to-la?.-an-sur] 0thf~ 1 fl.:jfi'tntlu, l~6'fl.:j~.:jtluuc~tlu, 1lf nuufl~nu,l~vil'l'~1l1w) Pibak kami telab bertolak ansur pengan mereka untuk menyelesai kan masalab itu. (~1Vl'i1 1~~flfi.:Jtitu-n'o.:Jnuvnm11 1~ou"'iltli111Ju llfqri1-3 1 il 3.3 Biar mati anak jangan mati ada. [bia-r/ma~ti/a na?(a-~an/ma~ti!a-dat], "!:!..cl d, ".cl..cl, (UfltiV M~fl~1VlnV~fl11Vl~~ 11~~1J1i'l"l'~lUV1lu'l'~l'WWfl1fJ (fj't'\lfffllv) il) tymii~uuff~-311ftl'tun-3fl1'l'v~,jt:j1u'uu1j1j'nllluv1ltt~6-3fluu~rlou Penduduk kampung itu mementinfn adat,~ ibarat biar mati anak jangan mati adat. (U'l'~'l11fl'l'M~U'1uuu11ff111JJthfl'q,nu\U1J1J'l''l'lllUV111/'l'~t'WcU&Mi1ou~-3 tymii~~ h1h'~n~~mnv~n h1~u~tl'wwfl'fylth 3.4 Biar lambat asal selamat. [bia-r/l,m-bat/a-savs8-la mat] (tl-3~~~1~,~ &rjui-'l''ut11hufi6ativ1~riou) t'liu!. Kita bendaklab bersabar apabila mtj,nandu dijall!n raya.dan menganialkan sikap ', d, d Gl..,,.1! biar lambat asal se.amat (ll1f11l'nf:l~flu \llq.u,&'u'uw~'uu'l'fl. Un~N ouumc1-3l~o1jnilff'v~-h f1 i,jtrj~ 1 'itt~o 1 H'ilflofltl'u, ~rlou) 46 Ml- 201

11 4. ufl«1u Jl '.. ' 1 U1Jl'll~ vuuu-omnn vuflyior1'1,.nht~1 vhuv-3 11i'L1vu{Lnv1n1Jt11n;m. '. '.... tl..., " " l'llh'o ff'i'ifl her- ~ft'o"\l\jfl1111lf111t.llll1t11i 'lt ('HU1l1) 4UtHfl1fl'irJ1l'llfl"\l1flfl1'i.. l~li~uff'i'ifl her-: \ltl~u fl1tlfl11llfl';tn M~t:ltl ff"-3fl1'ifl'lt\11l~u ~1U1U111fl 11 ftt 1~ lll'l'u~~tlty'i'ifl men-1'utllt1vflfffl'ill.jfl;v11~flft1t.ll~'ufl;t.l1 flll1111\lfl (pasif) fll'ju'stllj'uni'lfllrj1jj'jrj'u 5.1 1M~mhu~'Ofllfft.l-3l1V~fl1111l~'0-3Akibat Tidak Mendenga! Kata Jnutlnt1V-3fl11111~'0-3 Akibat Tidak Mendengar Kata 1~t1~1'Utn1:11,'VW ~11i'11lfl1111 c'nntl1mtlch) 5.3 Jawab soalan- so.alan yang berikut dengan fakta yang diberikan (\l-391'01jfl1tl111 " ' ' ~-o 1tluli'1v,r-o,~\l\l; -3~-3Vitlnn{)) Berapa umur Kumari? Mengapa dikatakan Kumari itu nakal? Mengapa lbunya memarahi Kumari? Cara apakah Kumari merajuk ibunya? Akhimya apa pelajaran yang Kumari mendapat dalam hutan? 5.4 silah tempat- tempat kosong yang berikut dengan kata kerja yang sesuai ( \l-31~11fl1 1 'U'Jf'0-31H~1Ufl1fl; t.ll~ tff11) bertumbuk, berlari, berundur, bersembunyi, berjanji, berjahit, berbaju, berkasut, berkebun, bertelur, bersukacita, berjalan, berdua, berbahasa, bertulis, bergotong-royong, berambut panjang, berpunca, berbasikal, bekerja, ML201 47

12 5.4.1 Petani itu kelapa Sida dapat Melayu1dengan baik Petang Tadi Hasan dengan Halim Budak-budak itu dilbawah katil Mere lea akan be~a seterusnya Laporan itu belum lagi Murid-murid selc:olah seragam Adilc: baharil lee se~lah Ayam hutan itu sudah Mereka sahaja tij.laaal di rumah itu; Kami suka di tepi jpantai M1,1suh mula Baju sekolah anaknya sudah --~----, Mereka.._ sepanjan$ hari Mereka sedang Gadis yang ---- itu kepsih abang saya Mereka ---- memben!ihlc:an kampung mereka Pencemaran alam selc:itar daripada beberapa faktor Budak-budalc: suka ke sekolah kami hanya kais ~gi malc:an pagi,.kais petang makan petang. 48' ML201

13 6. ltltnmuu1.h:ai'h.. Na~lt11J'n 6.1 Jawapan- Jawapan dalamjudul5.3 adalah yang berikut: Kumari berumur tujuh tahun Kumari dikatakan nakal kerana dia suka membiarkan alat-alat pennainannya bersepah, suka _bennain air, mudah merajuk dan kadang-kadang melawan kata-kata ibunya lbunya memarahi Kumari kerana dia menaburkan tepung di atas lantai serta menyepak tepung itu sehingga lantai dapur menjadi berhabuk Kumari merajuk ibunya dengan lari ke dalam hutan untuk mencari seorang ibu yang sayang kepadanya Kumari berasa takut akan seekor singa sehingga dia berlari sekuat hatinya. 6.2 Jawapan- Jawapan dalamjudul5.4 adalah yang berikut: berkebun berlari ~6.2.2 berbahasa berundur bertumbuk berjahit bersembunyi bersukacita berjanji berjalan bertulis berambut panjang berbaju bergotong-royong berkasut berpunca bertelur berbasikal berdua bekerja ML201 49

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms)

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Hamsiah Mohd Dahalan & Raja Maznah Raja Hussain Department of Curriculum and Instructional Technology, University of Malaya, MALAYSIA

More information

A COURSE IN CONVERSATIONAL MALAY Kursus Perbualan Bahasa Malaysia With Equivalent Indonesian Vocabulary

A COURSE IN CONVERSATIONAL MALAY Kursus Perbualan Bahasa Malaysia With Equivalent Indonesian Vocabulary A COURSE IN CONVERSATIONAL MALAY Kursus Perbualan Bahasa Malaysia With Equivalent Indonesian Vocabulary (Third Edition) Malcolm W Mintz 1992, 1997, 2007 Malcolm W Mintz Published by: Indonesian / Malay

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

USING FLY SWATTER GAME TO IMPROVE STUDENTS VOCABULARY OF GRADE 5 OF ELEMENTARY SCHOOL

USING FLY SWATTER GAME TO IMPROVE STUDENTS VOCABULARY OF GRADE 5 OF ELEMENTARY SCHOOL USING FLY SWATTER GAME TO IMPROVE STUDENTS VOCABULARY OF GRADE 5 OF ELEMENTARY SCHOOL Helena Rezkiah 1, Dr. Zul Amri, M.Ed. 2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas bahasa dan seni, Universitas Negeri Padang

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

THE PROBLEM OF PERSONAL PRONOUNS IN BAHASA INDONESIA AND THE PRESENTATION OF THE WORDS: NIA, AND!A. *

THE PROBLEM OF PERSONAL PRONOUNS IN BAHASA INDONESIA AND THE PRESENTATION OF THE WORDS: NIA, AND!A. * THE PROBLEM OF PERSONAL PRONOUNS IN BAHASA INDONESIA AND THE PRESENTATION OF THE WORDS: NIA, AND!A. * UKUN SURJAMAN A. The problems of personal pronouns in Indonesia ONE OF THE PROBLEMS WHICH HAS ATTRACTED

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program

Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program INDONESIA Ver. Oct 2014 Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program Dear Candidates in Indonesia, ENGLISH (1) For Medical History and Language Proficiency, please fill in the

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu?

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu? Sewaktu kecil, saya sering diajar menggunakan bahasa yang berbeza dengan kehendak hati sebenarnya. Keadaan ini sangat ketara apabila saya ke rumah nenek di sebelah abah yang sangat menjaga etika sopan

More information

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Financial Freedom Mohd Nazri Ab Rahim 011-35396115 IDP : 588266 kerjadarirumahla.blogspot.com ISI KANDUNGAN TAJUK M/S E-MAIL #1 (Salam pengenalan) 2 E-MAIL #2

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG vi ABSTRACT English-Malay-English Dictionary is a solution

More information

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID A report in partial fulfillment of the requirements For award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

The Quick & Easy. Bahasa Indonesia E-Course

The Quick & Easy. Bahasa Indonesia E-Course The Quick & Easy Bahasa Indonesia E-Course Courtesy of www.hello-indonesia.com the Quick & Easy Bahasa Indonesia E-Course Page 2 Lesson #1 Pronunciation - Indonesian uses the same characters as English

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

Menurut Harry K. Wong (1998) kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru sendiri.

Menurut Harry K. Wong (1998) kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru sendiri. CONTOH REFLEKSI BAGI JURNAL PRAKTIKUM INSITITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS PERKARA REFLEKSI SOALAN SOALAN PANDUAN MASALAH Saya mengajar di kelas 5 Bestari, Sekolah Kebangsaan Laka Selatan, Kedah. Apabila

More information

This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS

This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS The Greatest Gift of Life In Singapore, there are many people suffering from organ failure. More than 600

More information

AUTOMATED SHOPPING LIST GENERATOR NOR IZATIE BINTI MOHAMAD NADRY

AUTOMATED SHOPPING LIST GENERATOR NOR IZATIE BINTI MOHAMAD NADRY AUTOMATED SHOPPING LIST GENERATOR NOR IZATIE BINTI MOHAMAD NADRY A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Award of the Degree in Bachelor of Computer Science (Computer System & Networking)

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check P the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at http://www.monash.edu.my/study/apply/application-form/online-application

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

360 DEGREE FEEDBACK MODEL: AN ALTERNATIVE FOR EXECUTING A BETTER PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM

360 DEGREE FEEDBACK MODEL: AN ALTERNATIVE FOR EXECUTING A BETTER PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM 360 DEGREE FEEDBACK MODEL: AN ALTERNATIVE FOR EXECUTING A BETTER PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM Dwi Irawati Universitas Muhammadiyah Purworejo e-mail: irasoepardjo@yahoo.com Abstrak Penilaian kinerja (performance

More information

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA

rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA rumah2020.com (Dimiliki oleh Sri Neta Enterprise 978789T) No. 9, Jalan SP 3C, Taman Sri Puchong, 47100 Puchong Selangor. Tel: 012 3225244 SEBUTHARGA Pelanggan: En. Amin No. 17, Jalan Sumudera Selatan Gombak

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

1.0 REFLEKSI AWAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.0 REFLEKSI AWAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TING-TING MINDA MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA GABUNGAN PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA DAN TERTUTUP KV KVK DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN KHAS MELALUI TEORI KECERDASAN KINESTATIK ABSTRAK Kecerdasan

More information

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia Pendahuluan Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang

More information

Transaction Processing, Functional Applications & anton@ukdw.ac.id

Transaction Processing, Functional Applications & anton@ukdw.ac.id Transaction Processing, Functional Applications & Integration anton@ukdw.ac.id Alternatif Pengganti Tgl 19 nov jam 10.30 (Sabtu) Tgl 3 des jam 10.30 (Sabtu) Tgl 5 des jam 10.30 (Senin) Functional Areas

More information

INTERFERENCE IN LEARNING ENGLISH: GRAMMATICAL ERRORS IN ENGLISH ESSAY WRITING AMONG RURAL MALAY SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MALAYSIA

INTERFERENCE IN LEARNING ENGLISH: GRAMMATICAL ERRORS IN ENGLISH ESSAY WRITING AMONG RURAL MALAY SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MALAYSIA Volume 2, Number 2, 2007 INTERFERENCE IN LEARNING ENGLISH: GRAMMATICAL ERRORS IN ENGLISH ESSAY WRITING AMONG RURAL MALAY SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MALAYSIA Marlyna Maros, Tan Kim Hua & Khazriyati Salehuddin

More information

Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) Customer Relationship Management (CRM) VRMA National Conference San Francisco October 16-20 www.vdsys.com/ppt/crm2004.ppt - http://www.vdsys.com/vrma2004 Paul: paulh@vdsys.com Ed: ed.ulmer@barefoot.com

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN THESIS SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM AND SOFTWARE ENGINEERING 2013 EXECUTIVE SUMMARY

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

DESIGN FOR MANUFACTURING OF PORTABLE POWER SUPPLY HOUSING PROTOTYPE NORISAM BIN AHMAD SAIDI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

DESIGN FOR MANUFACTURING OF PORTABLE POWER SUPPLY HOUSING PROTOTYPE NORISAM BIN AHMAD SAIDI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA DESIGN FOR MANUFACTURING OF PORTABLE POWER SUPPLY HOUSING PROTOTYPE NORISAM BIN AHMAD SAIDI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SUPERVISOR DECLARATION I hereby declare that I have read this thesis and

More information

Model of Translating Preposition (MTP) of Arabic into Malay

Model of Translating Preposition (MTP) of Arabic into Malay Model of Translating Preposition (MTP) of Arabic into Malay Azman Che Mat Universiti Teknologi MARA (UiTM) Dungun, Terengganu, Malaysia azman531@tganu.uitm.edu.my Doi:10.5901/mjss.2014.v5n23p2420 Abstract

More information

DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN

DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN DEVELOPMENT OF ANTI-THEFT VEHICLE AND GPS LOCATOR USING GSM NURUL AFIZA BINTI OTHMAN This Report Is Submitted In Partial Fulfillment of Requirements for the Bachelor Degree of Electronic Engineering (Telecommunication

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan

Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Maybank One Personal Saver and Flexi Saver Plan Terms and Conditions Personal Saver 1. Personal Saver is a savings account that allows customers to have a maximum of 3 sub accounts also known as Flexi

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

Presented by: FRO Northern

Presented by: FRO Northern Presented by: FRO Northern SRM e-invoicing 1. FSSO Organization Chart 2. FRO Contact List 3. SRM E-Invoicing Summary 4. Business As Usual (BAU) 5. Document required Contract Payment 6. Storage & Filing

More information

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN Oleh Dayang Norhafizah Bt Abang Shamat dayangnorhafizah@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh

More information

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa

Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa Jil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 14 MAC 2013 [No. 10 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-pertua

More information

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI 6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI Jamaludin Ramli PENGENALAN Kita dapat terus hidup hanya dengan merasa dan memahami persekitaran. Kadang-kala kita salah tanggap dan tafsir situasi dan seterusnya menimbulkan

More information

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak : Artikel ini membincangkan tentang tingkah laku negatif di kalangan pelajar.

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

PROFITABILITY ANALYSIS

PROFITABILITY ANALYSIS PROFITABILITY ANALYSIS Ekonomi Teknik Kimia By Dr. Istadi 2007 Schedule Time Value of Money (Interest Rate) & Cash Flow Depreciation & Salvage Value Profitability Analysis Selection of Alternatif Investment

More information

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq

Panduan Membuat Ebook Team Gempaq Panduan ini ditulis untuk kegunaan semua yang masih belum tahu bagaimana sesebuah ebook di tulis. Dan yang saya yakin adalah kebanyakan antara kita mempunyai kemahiran menulis, tapi masih samar bagaimana

More information

ebook cover designed by www.cheapestcovers.com

ebook cover designed by www.cheapestcovers.com ebook cover designed by www.cheapestcovers.com 1 Disclaimer This ebook was written Hafiz Latib a.k.a Bitol. You are forbidden to modify or reproduce any information within this ebook for your personal

More information

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) i DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

KUOK FOUNDATION BERHAD

KUOK FOUNDATION BERHAD KUOK FOUNDATION BERHAD (9641-T) Letter Box No. 110, 16th Floor UBN Tower, 10 Jalan P Ramlee, 50250 Kuala Lumpur Tel: 03-2711 8428 E-mail: general@kuokfoundation.com Website: www.kuokfoundation.com Borang

More information

Panduan Program Power Led

Panduan Program Power Led Panduan Program Power Led 1.Pertama-tama install Software power led seperti menginstal software lainnya 2. Jika instal sudah selesai maka tampilan akan seperti ini. Jika kontroler Tipe Serial USB to Serial

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS KOMPAS Kompas mempunyai ciri-ciri berikut; - Arah perjalanan (Direction of travel Arrow.

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

Learning Indonesian Free

Learning Indonesian Free Learning Free Study Guides for Free Lessons 1 through 32 http://learning.com/ Dedication To all of our online Learning users. You gave us your time, comments, patience and patronage over the years. Thank

More information

USING WHAT S MISSING GAMES TO LEARN ENGLISH VOCABULARY AT ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. English Department. FBS State University of Padang

USING WHAT S MISSING GAMES TO LEARN ENGLISH VOCABULARY AT ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. English Department. FBS State University of Padang USING WHAT S MISSING GAMES TO LEARN ENGLISH VOCABULARY AT ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS Irawati Sari 1, An Fauzia Rozani Syafei 2 English Department FBS State University of Padang email: Blizzard.blue@yahoo.com

More information

TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL. Sri Rahayu*)

TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL. Sri Rahayu*) TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL Sri Rahayu*) **) M.Khairi Ikhsan Staff Pengajar Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA Selamat datang. Terima kasih kerana memuat turun Nota Penceramah bagi Kursus Pusat Penyembahan. Untuk sesi pertama ini, kami telah menggariskan struktur dan perkara penting

More information

Warna-Warni Kasih: CIK RURU Thursday, 26 January 2012 15:56 - Last Updated Thursday, 26 January 2012 15:58

Warna-Warni Kasih: CIK RURU Thursday, 26 January 2012 15:56 - Last Updated Thursday, 26 January 2012 15:58 Namanya pernah satu ketika meniti dibibir Shiqin. Wajahnya tidak pernah surut dari ruangan mata Shiqin. Tapi itu dulu. Tup! Tup! Hari ini dia muncul di hadapan Shiqin, si gadis manis berkulit kuning langsat.

More information

Tagging a corpus of Malay texts, and coping with syntactic drift. Gerry Knowles, Lancaster University, UK Zuraidah Mohd Don, University of Malaya.

Tagging a corpus of Malay texts, and coping with syntactic drift. Gerry Knowles, Lancaster University, UK Zuraidah Mohd Don, University of Malaya. Tagging a corpus of Malay texts, and coping with syntactic drift Gerry Knowles, Lancaster University, UK Zuraidah Mohd Don, University of Malaya. The structure of Malay presents the corpus linguist with

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH

AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHMS ALESTER LEONGPUH FACULTY OF COMPUTING AND INFORMATICS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2015 AUTOMATED RPG MAP SYNTHESIS USING EVOLUTIONARY

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI

TROUBLESHOOTING ESPKB. Bil Simptom Punca Penyelesaian. Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman sesawang GPKI TROUBLESHOOTING ESPKB Bil Simptom Punca Penyelesaian 1. Page cannot be display / Page Decline Kad Pintar pengguna telah tamat tempoh atau rosak Membuat permohonan kad pintar baru kepada MAMPU melalui laman

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

Error Analysis on Tenses Usage Made by Indonesian Students

Error Analysis on Tenses Usage Made by Indonesian Students Error Analysis on Tenses Usage Made by Indonesian Students Abstract Ratnah Makassar Tourism Academy, Tanjung Bunga, PO BOX 90224, South Sulawesi, Indonesia *E-mail of the corresponding author: ratna_akpar@yahoo.com

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH

PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH 1. Berita GEORGETOWN: Rakyat Malaysia belum bersedia menjadikan amalan membaca sebagai tabiat harlan mereka mengatasi tabiat lain terutama makan, kata Pengerusi

More information

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T)

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T) WORKMEN S COMPENSATION / EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE PAMPASAN PEKERJA / INSURANS LIABILITI MAJIKAN NOTICE OF ACCIDENT / NOTIS KEMALANGAN Note: Full particulars of every accident are to be furnished by

More information

IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY

IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY Masputeriah Hamzah & Malini Karuppiah Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: This study sets out to examine

More information

DRIVING SCHOOL STUDENT MANAGEMENT SYSTEM TENGKU DIYANA BINTI TENGKU IBRAHIM

DRIVING SCHOOL STUDENT MANAGEMENT SYSTEM TENGKU DIYANA BINTI TENGKU IBRAHIM DRIVING SCHOOL STUDENT MANAGEMENT SYSTEM TENGKU DIYANA BINTI TENGKU IBRAHIM A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Technology (Software

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

ABSTRACT. Keywords: membership aplication, Sales, Purchasing, Finance, registration

ABSTRACT. Keywords: membership aplication, Sales, Purchasing, Finance, registration ABSTRACT Rebel Gym is a place that provides the facility to lift weights and in the form of aerobic exercise and matrial arts. Along with business development in this way and the high awareness of the

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH EXPERIMENTAL ANALYSIS OF PASSIVE BANDWIDTH ESTIMATION TOOL FOR MULTIPLE HOP WIRELESS NETWORKS NURUL AMIRAH BINTI ABDULLAH THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

GUNADARMA UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS

GUNADARMA UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS GUNADARMA UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS THE EQUIVALENCE OF ENGLISH OBJECTIVE PERSONAL PRONOUNS INTO INDONESIAN IN MARK TWAIN S THE ADVENTURES OF HUCKLEBBERY FINN Written by: Name : Nugroho Adibrata NPM

More information

Penderaan Emosi Kanak-kanak

Penderaan Emosi Kanak-kanak Penderaan Emosi Kanak-kanak Trauma Terselindung Kasmini Kassim Penderaan Emosi Kanak-kanak Trauma Terselindung Penderaan Emosi Kanak-kanak Trauma Terselindung Kasmini Kassim MBBS (Punjab), DPM (Ireland),

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information