PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E

Size: px
Start display at page:

Download "PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E"

Transcription

1 PERINTAH AM BAB E : RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN Latar Belakang Jenis-jenis Rumah Kerajaan Peraturan Peraturan Tanggungjawab Pegawai Yang Mendiami Rumah Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Am Yang Berkaitan LATARBELAKANG Bukan tanggungjawab Kerajaan untuk menyediakan perumahan melainkan bagi anggota Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Bagi anggota yang mustahak berada setiap masa dekat dengan tempat bekerja, berdasarkan kemampuan Kerajaan, perumahan masih disediakan bagi pegawai tertentu i.e. hospital, sekolah berasrama dan Jabatan Kastam dan Eksais Di Raja. JENIS RUMAH KERAJAAN Rumah Biasa Kerajaan Rumah Khas Jawatan Rumah Khas Jabatan Rumah Biasa Jabatan Rumah Kediaman Luar Negeri Kediaman Rasmi RUMAH BIASA KERAJAAN Rumah selain daripada rumah khas Jawatan dan rumah khas Jabatan (pool quarters) semua pegawai yang sedang berkhidmat layak memohon rumah biasa kerajaan. Pegawai perlu memohon kepada Setiausaha Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri. RUMAH KHAS JAWATAN Rumah yang dikhaskan kepada pegawai-pegawai atasan yang diperuntukan rumah khas berdasarkan jawatan yang disandang oleh pegawai. Pegawai Daerah Pengetua 1

2 RUMAH KHAS JABATAN Rumah Kerajaan yang didirikan khas oleh Jabatan untuk seseorang pegawainya yang mustahak berada setiap masa dekat dengan tempat bekerja kerana kepentingan perkhidmatan pegawai. Pegawai yang dikehendaki tinggal atas panggilan ( on-call ). Contoh: Pegawai Perubatan atau Pegawai Paramedik. RUMAH BIASA JABATAN Rumah biasa kerajaan yang dimiliki oleh sesuatu Jabatan Kerajaan ( department pool quarters ). semua pegawai dalam agensi berkenaan layak memohon rumah biasa Jabatan. pegawai perlu memohon kepada Pegawai Perumahan agensi masing-masing. RUMAH KEDIAMAN LUAR NEGERI Rumah yang disewa atau dimiliki oleh Kerajaan untuk kediaman pegawai-pegawai yang ditempatkan berkhidmat di kedutaan-kedutaan atau Pejabat-pejabat Kerajaan Malaysia di seberang laut. Pegawai Yang Layak Semua pegawai Kerajaan yang berkhidmat di luar negeri layak disediakan rumah kerajaan di luar negeri. Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1994 KEDIAMAN RASMI Rumah yang disediakan bagi Ketua Perkhidmatan dan pegawai tinggi tertentu yang dikenalpasti oleh Kerajaan boleh disediakan kediaman lengkap dengan kelengkapan dan perabot rumah. Pegawai Yang Layak; Ketua Perkhidmatan dan pegawai tinggi yang dikenalpasti oleh Kerajaan. Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1997 Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2001 MES KERAJAAN Pada biasanya Mes disediakan di dalam sesuatu daerah Polis atau Tentera. Pegawai Kanan ( termasuk Inspektor Polis ) dan Pegawai Rendah untuk anggota Polis atau Tentera. ASRAMA KERAJAAN Kemudahan ini biasanya disediakan khas untuk Jururawat pelatih di hospital atau pusat latihan. Jururawat atau Pembantu Jururawat di hospital atau pusat latihan. 2

3 Kerajaan berhak memperuntuk rumah. Perintah Am 5(a) Bab E : Walau apapun peruntukan lain dalam bab ini, Kerajaan berhak memperuntukkan sebarang rumah kediaman kepada mana-mana pegawai yang difikirkannya sesuai untuk mendapat rumah, atau menyuruh pegawai-pegawai berkongsi rumah. Pegawai boleh diarah kosongkan rumah Perintah Am 5 (b) Bab E : Kerajaan atau Pegawai Perumahan boleh menghendaki seseorang pegawai itu mengosongkan sesebuah rumah untuk tujuan membaikinya atau lain-lain sebab yang munasabah dengan memberi tempoh satu bulan tanpa memberi pegawai itu rumah lain sebagai gantinya. Rumah yang diperuntukkan boleh ditarik balik. Perintah Am 5 Bab E : Pegawai Perumahan berhak menarik balik mana-mana rumah yang telah diuntukkan kepada seseorang pegawai apabila pegawai itu tidak mengambil alih rumah tersebut dalam masa yang ditetapkan olehnya, biasanya tidak melebihi tempoh 30 hari. Sesebuah rumah yang telah ditarik balik itu boleh diuntukkan semula oleh Pegawai Perumahan kepada mana-mana lain yang telah memohon. Sewa Rumah Perintah Am 6 Bab E : Seseorang Pegawai yang dibenarkan mendiami sesebuah rumah Kerajaan atau sesebuah rumah yang disewakan khas untuknya akan dikehendaki membayar sewa mengikut kadar yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa melainkan jikalau ia telah dikecualikan daripada membayar sewa mengikut syarat-syarat perkhidmatannya. Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1997, Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1996 dan Bil. 4 Tahun 2002 Pegawai mesti mematuhi peraturan. Perintah Am 7 Bab E : Seseorang pegawai yang mendiami sesebuah rumah Kerajaan atau sesebuah rumah yang disewakan khas untuknya oleh Kerajaan, akan dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan dalam bab ini. Dilarang meminda rumah. Perintah Am 8 Bab E : Pegawai-pegawai adalah dilarang membuat tambahan atau pindaan kepada mana-mana bahagian dalam atau luar rumah tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Jabatan Kerja Raya tempatan. Mereka juga akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau kekurangan kepada bangunan atau perabut-perabut di dalamnya yang bukan disebabkan oleh penggunaaan yang sepatutnya. 3

4 Dilarang menyewakan rumah Perintah Am 8 Bab E : Pegawai-pegawai adalah dilarang daripada menyewakan mana-mana bahagian rumah yang telah diuntukkan kepadanya. Selain daripada keluarga pegawai dan orangorang gajinya, seta tetamu-tetamu sementara, tidak ada orang lain yang boleh dibenarkan tinggal dalam rumah tersebut. Sesebuah rumah itu tidak boleh digunakan untuk kegunaan lain melainkan sebagai tempat kediaman pegawai sendiri. Dilarang berternak binatang. Perintah Am 10 Bab E : Pegawai-pegawai adalah dilarang daripada memelihara binatang-binatang ternakan, termasuk ayam itik, di manamana bahagian rumah, dibawahnya atau dalam kawasannya. Tanggungjawab membersih kawasan. Perintah Am 11 Bab E : Adalah menjadi tanggungjawab tiap-tiap pegawai yang mendiami rumah Kerajaan menjaga dengan sebaik-baiknya kebersihan dalam rumah dan juga dalam kawasan rumahnya, termasuk kerja-kerja memotong rumput dan membuang sampah sarap seperti tin-tin kosong, botol-botol dan lain-lain lagi. Melaporkan kerosakan. Perintah Am 12(a) Bab E : Setiap pegawai adalah dikehendaki melaporkan kepada Jabatan Kerja Raya kerosakan atau kekurangan tentang rumah yang didudukinya apabila sahaja kerosakan atau kekurangan itu berlaku atau diketahui. Kegagalan pegawai melaporkan hal ini boleh mewajibkan pegawai membayar sebahagian atau semua perbelanjaan membaiki atau mengganti yang diperlukan. Pegawai kena membayar kerosakan. Perintah Am 12(b) Bab E : Di mana kerosakan atau kekurangan di (a) atau ke atas perabot-perabot atau alat-alat perkakas Kerajaan telah disebabkan bukan kerana penggunaan yang berpatutan maka pegawai boleh dikehendaki membayar semua atau sebahagian daripada belanja membaiki atau menggantikannya seperti yang ditaksirkan oleh Pengarah Kerja Raya Negeri atau belanja sebenar mengikut kontrak. Laporan Memasuki Rumah. Perintah Am 13(a) Bab E : Seseorang pegawai yang telah diperuntukkan sebuah rumah Kerajaan oleh Pegawai Perumahan hendaklah melaporkan perkara itu kepada Jabatan Kerja Raya tempatan dengan menyatakan tarikh ia bercadang hendak memasuki rumah tersebut. Pegawai akan dikehendaki untuk menandatangani satu sijil akuan masuk rumah mengambil alih tanggungjawab atas segala barang-barang, perkakas-perkakas dan perabotperabot dalam rumah tersebut. 4

5 Laporan tarikh masuk kepada Pegawai Perumahan. Perintah Am 13 (b) Bab E : Pegawai adalah dikehendaki melaporkan tarikh sebenar ia masuk ke rumah tersebut kepada Pegawai Perumahan yang akan memberitahu Ketua Pejabatnya supaya memotong sewa daripada gajinya pada tiap-tiap bulan. Salinan-salinan pemberitahuan pegawai perumahan itu hendaklah dihantar kepada Akauntan Negara dan Juru Audit Negara. Laporan mengosongkan rumah. Perintah Am 14 (a) Bab E : Seseorang pegawai yang akan berpindah dari rumah Kerajaan hendaklah melaporkan hal itu kepada Jabatan Kerja Raya tempatan dan juga Pegawai Perumahan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh ia bercadang hendak mengosongkan rumah tersebut. Pegawai mesti menyerah kunci. Perintah Am 14 (b) Bab E : Pegawai dikehendaki untuk menyerahkan kunci rumah tersebut dan menandatangani satu sijil akuan keluar rumah. KADAR SEWA Perintah Am 16 Sewa dikira dari hari masuk Perintah Am 17 Sewa dipotong dari gaji Perintah Am 18 Letrik, air dll. adalah tanggungan pegawai Perintah Am 19 Sekiranya menduduki rumah kelas tinggi dari kelayakan pegawai, sewa yang dikenakan adalah mengikut kadar sewa rumah yang pegawai layak. KADAR SEWA KADAR SEWA Perintah Am 21 Sekiranya pegawai ingkar berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian, pegawai akan dikehendaki untuk membayar sewa dua kali ganda dari sewa yang sedang ia membayar dikira dari tarikh ia diberi notis berpindah. Perintah Am 22 seseorang pegawai yang telah diberikan pinjaman perumahan dan masih tinggal di rumah Kerajaan bila rumahnya telah siap dibina boleh dikenakan sewa sebanyak dua kali ganda yang patut dibayarnya. 5

6 KADAR SEWA LAYAK ITP? SEWA? LAYAK PERBEZAAN ITP? Berdasarkan perenggan 19, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1996, pegawai yang menerima kemudahan perumahan tidak akan layak Imbuhan Tetap Perumahan dan tidak dikenakan bayaran sewa. PELBAGAI Kadar sewa rumah Kerajaan yang terpakai adalah seperti di Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun Penetapan kelayakan kelas rumah kerajaan mengikut lingkungan gaji adalah seperti di perenggan C1, Lampiran C, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun Pegawai yang telah dikenalpasti dan disediakan Rumah Khas Jabatan tiada pilihan untuk menduduki rumah tersebut dan boleh dikenakan tindakan tatatertib sekiranya ingkar. PELBAGAI PELBAGAI Pegawai yang bercuti sebelum bersara dibenarkan untuk menduduki rumah tersebut selama tidak melebihi 30 hari lagi selepas hari cutinya (bukan untuk RKJ atau Rumah Khas Jawatan) Pegawai yang mendiami RKJ hendaklah mengosongkan rumah tersebut di hari akhir ia bekerja tetapi dibenarkan tinggal selama tidak lebih 30 hari lagi, sekiranya tidak ada pegawai lain yang berhak. Imbuhan Tetap Perumahan ( ITP ) dicatatkan sebagai pendapatan dalam Penyata Gaji dan dikontra dengan potongan kadar sewa bagi merekodkan hasil kepada Kerajaan, walaupun sewa tidak dikenakan kepada pegawai yang menduduki rumah Kerajaan. Jabatan Akauntan Negara (Perenggan 19, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1996) CONTOH 1 ITP lebih daripada kadar sewa rumah Kelas Rumah - C Sewa Rumah - RM 350 sebulan ITP - RM 700/ RM 900 sebulan Slip gaji - Sewa Kuarters Putrajaya Kod CONTOH 2 ITP kurang daripada kadar sewa rumah Kelas Rumah - C Sewa Rumah - RM 350 sebulan ITP - RM 165 sebulan Slip gaji - Sewa Kuarters Putrajaya Kod Pendapatan Potongan ITP RM700/900 Bayaran Sewa Rumah RM 350 Pendapatan ITP RM165 Potongan Bayaran Sewa Rumah RM165 6

7 BAYARAN PERUMAHAN KHAS Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2002 Kadar yang pegawai layak ialah 50% daripada kadar ITP bagi pegawai yang menduduki:- Rumah Khas Jawatan; Rumah Khas Jabatan; dan Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan Dengan syarat pegawai tidak menyewakan rumah sendiri; Perkhidmatan Tentera, Polis, Bomba, Penjara dan Unit Pencegah Penyeludup tidak layak bayaran ini. ELAUN PERUMAHAN WILAYAH Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001 Menggantikan kemudahan Had Kadar Sewa Rumah yang diperuntukkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun EPW diperkenalkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun Pegawai yang bertukar Wilayah antara Sabah (termasuk Labuan), Semenanjung dan Sarawak layak EPW. ELAUN PERUMAHAN WILAYAH Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001 Pegawai yang bertukar Wilayah ertinya: Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Semenanjung. Pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak; atau Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Sarawak dan Pegawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan/ atau ditempatkan berkhidmat di Sabah (termasuk Labuan). Takrif berasal pegawai ditentukan berasaskan asal pegawai dengan memberi perhatian kepada asal ibu dan bapa pegawai: Pegawai dan ibu bapa yang dilahirkan di Wilayah yang sama dianggap berasal dari Wilayah yang sama; Pegawai yang ibu bapanya dilahirkan di Wilayah yang sama dianggap berasal dari Wilayah atau tempat lahir ibu bapanya; Pegawai yang ibu bapanya dilahirkan di Wilayah yang berbeza boleh memilih untuk menentukan Wilayah asalnya berdasarkan kepada tempat lahir ibu atau bapanya; dan Jika terdapat kes-kes selain di atas, bolehlah dikemukakan kepada JPA untuk dipertimbangkan. JPA(S)63/75/2/(SW61) bertarikh 12 Oktober 2001 Bagaimana menentukan asal pegawal? Ibu Bapa Pegawai Asal Semenanjung Semenanjung Sabah Semenanjung Sabah Semenanjung Sabah Sabah Sarawak Semenanjung Sabah Boleh memilih Pegawai Yang Bertukar Wilayah Yang Tidak Layak: Menduduki rumah Kerajaan (termasuk menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri); pegawai yang membeli rumah dalam stesen dengan menggunakan kemudahan pinjaman perumahan kerajaan; pegawai bercuti tanpa gaji; dan pegawai berkursus melebihi 3 bulan. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI Pegawai hendaklah mengisi Borang JPA(EPW) yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001 Borang tersebut dikemukakan kepada Ketua Jabatan untuk pertimbangan. 7

8 TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN Ketua Jabatan hendaklah mempastikan bahawa pegawai yang bertukar Wilayah layak dibayar EPW. Merekodkan takrif berasal pegawai dan penerimaan EPW dalam buku perkhidmatan pegawai. Sekian Terima Kasih 8

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet

BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet BUKU PENDAFTARAN PELAJAR Registration Booklet Unit Pengambilan Pelajar Bahagian Pendidikan Tinggi MARA Tingkat 12, Ibu Pejabat MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur 03-26132000 Sambungan : 34075, 34076,

More information

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MENJELAJAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA bersama MAIMUNAH Maimunah Aminuddin merupakan seorang pensyarah, penulis terkenal dan perunding di bidang pengurusan sumber manusia. Tajuk buku beliau termasuk: Human

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia

Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation 28(1) (2010): 227-240 Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia MUHAMMAD

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

RESOLUSI SYARIAH DALAM KEWANGAN ISLAM BAHAGIAN V: ISU-ISU SYARIAH BERKAITAN KEWANGAN ISLAM

RESOLUSI SYARIAH DALAM KEWANGAN ISLAM BAHAGIAN V: ISU-ISU SYARIAH BERKAITAN KEWANGAN ISLAM 185 BAHAGIAN V: ISU-ISU SYARIAH BERKAITAN KEWANGAN ISLAM 186 PEMBUBARAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM 187 116. Keutamaan Pendeposit Mendapatkan Semula Deposit dalam Kes Pembubaran Sesebuah Institusi Perbankan

More information

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA

MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA MALAYSIA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP - PPP) Unit Kerjasama Awam-Swasta Jabatan Perdana Menteri PUTRAJAYA GARIS PANDUAN KERJASAMA AWAM-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000

TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 TAMBAHAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 [AKTA 514] P.U. (A) 131/2000 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010

DIREKTORI SISTEM APLIKASI KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 KEMENTERIAN KERJA RAYA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN KERJA RAYA JANUARI 2010 ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT PENGENALAN i LAMPIRAN 1 I. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) APLIKASI UNTUK PELANGGAN

More information

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN PENGENALAN PERAKAUNAN ASET

PASUKAN PROJEK PERAKAUNAN AKRUAN PENGENALAN PERAKAUNAN ASET PENGENALAN ASET 1 Kandungan 1. Pengurusan Aset Kerajaan 2. Pengenalan Aset 3. Kategori Aset 4. Aset Bukan Semasa 5. Aset Semasa 5. Pelaporan Aset Di Penyata Kewangan Objektif Pembelajaran Memberikan penjelasan

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA VOT 71701 ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA (CAR PARKING PROVISION ANALYSIS BASED ON THE LAND USE TYPES FOR MALAYSIAN TOWNS) MOHD NOOR AWANG RESEARCH

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1 Abstrak Kertas kerja ini akan membincangkan kedudukan Judi menurut hukum Syarak dan undangundang secara umum di negara ini. Selain

More information

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN SEPTEMBER 2012 BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DAN BAHAGIAN PEMAKANAN

More information