PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH

Size: px
Start display at page:

Download "PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH"

Transcription

1 PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH 1. Berita GEORGETOWN: Rakyat Malaysia belum bersedia menjadikan amalan membaca sebagai tabiat harlan mereka mengatasi tabiat lain terutama makan, kata Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Universiti Sains Malaysia (USM), Tan Sri Ani Arope. Beliau berkata, membaca adalah tabiat yang amat mustahak berbanding makan kerana setiap bahan baeaan berupaya niendatangkan pelbagai idea untuk kegunaan man usia. "Jadual makanan boleh ubah. Cuba jangan lupa membaca,'' katanya ketika berueap merasmikan pelanearan buku penerbit USM di Dewan Kuliah A, USM, pagi semalam. Hadir sama Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dzulkifli Abdul Razak dan Ketua Penerbit USM, Akhiar Selleh. Sebanyak 21 buku terbitan Penerbit USM pada 2003 dan 2004 dtlanearkan pada majlis berkenaan. Ani berkata, tabiat membaca rakyat negara ini amat kurang berbanding penduduk di negara Asia lain seperti Jepun, Korea mahupun China. "Orang Jepun misalnya, membaca dua buku sebulan, kita dua buku setahun pun payah. ~ selepas keluar universiti pun, lupa membaca. Kita perlu bangkitkan budaya membaca ini," katanya. ML

2 Dengan mengambil contoh buku blograft Nelson Mandela, katanya, pembaca akan terasa seperti Mandela apabila membapanya kerana boleh menimbulkan rasa bangga dengan semangat seseorang yang iqgin mendapatkan kebebasan. "Saya fikir masyarakat harus kembali kepada buku, khususnya bacaan yang lebih. serius dan bermotlfkan ilmu pengetahuan. "Walapun perkembangan penerbitan di negara kita semakln pesat, namun tentunya tidak serancak perkembangan pencrbitan majalah biburan dan bacaan ringan yang lebih banyak melaporkan mengenai dunla artls dan glamour," katanya. (dipetik daripada Berita Minggu (Abad 28 Mac 2004) hlm.ll Perbendabaraan Kata sedia [sc3-dia] bersedla amalan [a -rna-ian] Georgetown l}i-tau-n] tabiat [ta-bi-at] atas [a-tas] mengatasi [mo -.!la-ta-si] terutama [tar-u-ta-mal kerusi [ka-ru-si] n. fl1'ttfl1t1jj tfl1t1jjy4fojj u. m'ufill'; m,u,t'rtqtiufiufi tl tl!ilf.. "'1.1"'4!111 U. '901',l111U lljuijjo UUn~,O UJ U~ CJI~llJU &mt111'0l1 ~f"'.:~nnu "' tmt il"' u~ (Pulau Pinang) ~ nl'lu1luu,-t~(,ut11u6 ail A hl\iu,ttl1pr ~ Ill!ilf ~ I ~ lllllftl"jjtl OU11J'Ul1JJ1,0~,11111'0n'n1Ul1 ~t1lu.,j11 u: tln'l!ltutilntl, llflantnf4, nn'wtut1i1'1'jj'jt1fl,j! Jl ~ 4 I 'U. ruh1j'u, Pt1tll1l11UOfl11 n. th1ll'd1t~. u~i1tll1111~i)eb~ li11~ (fl11jj6ouuv, tl1n,to 11JJfl,u 1. dlfttlj~~. ~~~. lfltlluy41toth~~~, 'U ~,i) 106 ML201

3 pengerusi lembaga [pa-~a-ru-si] [18m-ba-ga] A I... " U. u'j::1itu/l1111'w1 arab [a-rab] tlo pengarab [p8-.!)a-rab] u. fjtn'u1tlfl1l o, o t1 A 1{~,1!... A t Tan Sri 'U. ~1lll1'1.H'U1l1'U1'lfa'.lYJ ~'JtJfn::l1'lfYI1'UlflHHn'lfot'l'ltllfllW 'lf'u beliau [b8-li-au] Panglima Manggu Negara u. vhu (1Jl~~ 3 13~il~ fl'w~lll't3~il~~1t1 fl111jlfl1h'0 mustabak [mus-ta-ba?] baban [ba-ban] baban bacaan 1. -chtiq,, ff1jfl1l, ~11i1u, Ll11J1::fflJ '... o'a I u. ff1'wnfflj, 1~q. a~flul::nau u.,...,r~nmhutj,::nau upaya [u-pa-ya] 'U. fl111j'vw1ti11j berupaya [b8-ru-pa-ya] mendatangkan [m8n-da-ta]-kan] kegunaan [ko-gu-na-an] idea [i-di-a] jadual O'a-du-al] ubab [u-bab] cuba [tu-ba] jangan. [ja-'!)an] " ~ ~ ~ n. 1Jfl111J'VW1t111J, 1Jfl111Jff11J1HI, 1Jfl111J~~ff1~:: n. -.h11ftt1~. Li1um~11f u. tj,:: lv'lfu 'U.... fl111jfl~ u. mn~ n. LU~vu, ttj~vuutja~ u.ln. na~'t'h, n~nau mh, fhmllj, fi11,j,~ ketika [k8-ti-ka] berucap [ber-u-cap] merasmikan [m8-ras-mi-kan] n. (u. fll\3~) \3~. nrl11 n. (ti1unh'i1'lfnn) th::mtmth~li1u l11~fl1l, 1U~~1Uath~ti1un1~fl1l ML

4 pelancaran [p8-lan-l!a-ran] dilancarkan naib [na-ib] Naib Canselor Ketua Penerbit majlis [maf..lis] u. nnn'i:~u. tn'il~jj~u m;'n~u~-31fl '.A,.. ff-3'h'u-3 hflfltltl'u, 'H1 n. pasif \]flfl'l':~u \]flfhtn~u 'U. ij'!f1v..., 1tl-3... ""... 'U. 'l'tl-3tl1jfl1'l''ufl...,,/{"".... ~ 'U. 'H1'H'W1~'t't11l 'H'Hhl1'Ufll111't't u. n-mu~~ijflu1111.h:1u't't'uu: 'H1tJ ff-3n''l"l'fl n'111fl11tl'u levu fl1'iu~-3-31'u mahupun [ma-hu-pun] misal [mi-sal] payah [pa-yah] bangkitkan [ba~-kit] 0 Jld 4 4 J,l1 Jl I fl1'utlfl'h'w1'yi 'H111Vfl-3 fl-3u1111, UJJUfl,,.:,. UJJfl'l':'lH cal I, 01 I I 'U. fl1tlv1-3 m1salnya fl1tlvhl'!f'u 1. V1fl, rh'u1fl, "tjfl4v1fl.l A.I 1!.- fl. i)fl, Qfl,'U, fi'u'utll.l, utjflll1 (61'l'JJU.). vhhftln4u. mengambil [am-bit] biografi [bi-o-gra-fi] timbul [tim-bul], menimbul bangga [ba~rga] semangat [s8-ma-~at] kebebasan [k8-be-ba-san] bermotifkan [mo-tifj semakin [s8-ma-kin] { 1n. 'HV'U,,~i''U, ltl1111 _,... 1 'U. u'l':1fl~flfltl Jl in. nov, lnri~ufhth, tjtlnlf1fl1111{an 1. tl1f11jij11l, 'H~-3, fll't'ttl-3 'U. ifl, iqjqpw, ;;~ifl11l, fl11u{rn, - cl.. IU. fl1111tln''l't, ln''l'tl1't't, t'jtr'l'tll't't ru. l1lf'i'u1, n'll'hfj, f111utjn:ft'~t1 n. ;j1fiqu1tft'~tf. nn~u11flnfl. tl. 'thl~u,n4u, -rh11f,viu4u 108 ML201

5 pesat [p8-sat] rancak [ran-~ak] hiburan [hi-bu-ran] melaporkan [m8-la-por-kan] mengenai [m8-j8-na-i], kena artis [ar-tis] glamour [gla-mour] d l,,d 1. 1'1fU11, lh 1111'1... Ql ft'\.iflft''u1'u, 1''UlH, lj'ulfh... "' serancak = ft'\.iflft''u1'ul'h1jtl'ufl'u Ql... ""' I, 'U. fl111jtti1j\i'u, l'vu\fu'vtfl'u, lfl1tl~'mr.jtl'u \l fl. 'nr.j~1'u.j"' d.j{ fl. lflr.j1fl1j, Lflr.J1,tl~ u. trntl~. trniju 4 I fl, S/, 'U. fl111j1jlft''u'h,,1'u 'Hfl'U'Hfl~ 'Hfl 'Jf1'U~1'Jt1'U1\l.l... J I... ' d I I... ~ A l 'Utl'H1 1 'U1J 'VIl'l' r.j'u'u \l~ll~ fl~1~\l1fl1j'vil1' r.j'uvin1'u1j1 flfl11fltl lu 'UL 'Utl'H1ttltl~fl11 l ft''u tl'li 11~1 1r.J.:J1'UtU11\l1flft'fl1'U~\l; ~ 'nr.j~1'u~11j.wtll~\l\li ~~tl' 1fl{I~11J~h~1Jl 'H'Jfl11 w 1tw~11tlm,.,1r.J~1'U'li11lJfl\l~L~'Ufl11~tlutlhm1J h 1fl1' Vi1fl~h ~111u &rlfl,,. ua~ vti1~1,. (Siapa?, Apa? Mana?, Bila? dan Bagaimana?) tt~fl11firflflfl1!11fjfln1'utltlfllffr.j~ n1u1u 1\l ua~'tlflutla,,.qtlfl111.h~&iiunn~1r.j1j'vil;r.j'u~tl 1tl 2. Tatabahasa, tl... tl 1~ 1 r.jfl \lfl111jlflr.j1 (ayat tunggal) 'Utlfl\l1fl\l~1Jfl11'11'r.J.:Jfl1~11J fl~ fltl subjek ~ ~ ~ "' "',, "' I.J{, U"1~11Jtt1r.J predikat ln11 r.j.:jft'11j1hlft'fl1jfl111j '11 tl1fluft'tl~ (predikat) ft'fl1j1j1tlg,1~'h'u1,,,d I~QI 1~ r.jfl L1Jtl~tl~L'U'U 'HL'tf'U1ln1flqj til ~ lunnn1ja1g flnft'aun1fluft'tl~ fl111j tl1flu ft'th 'ti~'m1jtl (predikat) 1J11~fltlul!ut11~ lvfliru tl1\lft'au 'M;tlft'ft1Jfl111J tl1flu ft'tl~u~l~r.j~1j1~~h'u ~~11r.Jfl~Ltlr.Jtl~tl, tlil 2.1 Pendepanan Seluruh Predikat fl11ft'ft1jfl111jtl1flu ft'th'ti~'m1jtl) ti-s~ lvfl,ntld' 1~uti tl'~ 1vfl~t11n1flUft'tl~~~'M1Jtl1J1~ullutl'~ lvfl 1~wu'1n1fltl1'~1i1u ~~ i1flv1~~fl1tlil1tlr.ji1flv1~ (a) L~'Ufl11ih~1Jfl111J'M;tlL;r.J~fh~11Jtlfl;; th'u (b) L~'UflU ft'ft1jfl111jtl1fluft'tl~'ti~'m1jtl1j11~1jutl1~ lvfl ML

6 i (a) Bapanya doktor gigl. (FN) &YifHU1~tf11..1) (b) Doktor glgl bapatlya. ii (a) Abangnya Juruteibang. (FN) (b) Juruterbang abatl.gnya. iii (a) Burung itu sudah ati agaknya. (FK) (b) Sudab mati aga~ya burung itu. (FK) iv (a) Penyelia saya maslb belum sampal. (FK) (b) Masih belum sampai penyelia saya. (FK) v (a) Rasa Tomyam ini enak sekali. (FA) (b) Enak sekali rasa totnyam i!li. (FA) vi (a) Perangainya balk s ngguh. (FA) (b) Balk sungguh pel'$1gainya. (FA) vii (a) Baju itu darl sebe...-ng laut agaknya. (FS) (b) Darl seberang laut agaknya baju itu. (FS) viii (a) Hadiah ini untuk a!fah. (FS) (b) Untuk ayah hadia._ ini. (FS) 2.2 Pendepanan Sebahaglan da.-ipada Predlkat (fl1'j't'niljtl1ujfl1flllffth11~ ' ~ mh1ftfl n'11.11'l'fiuflnthu11..1flltluff~~ffaljfl ,~~1..11.h~ lt~fl 1~ ~~il.., Q, ct Pendepanan frasa kerjia fl1'jn'ftljtl111j frasa keija (FK) l1'jf>o'jfl11ft ~~1.nh~ lt~tl Pendepanan frasa adj~ktif (FA) M9flf)tuft'W1ha1.11i~~ h~ lt~fl. ' ' '., ' 2~2.3 Pendepanan frasa sen~inama fl1'jffftljfl111j frasa sendinama (FS),.;fltl'WlJfl1ft1.11,~~utJn lt.jfl, 110 ML201

7 2.2.1 Pendepanan frasa kerja ft6fl1'j1htj1 :nhu,t>~nio11ft,,;u &~'W1::thnio1 11;flthnio1nun1'n1 ua::~1nio1.r1onuthnio1u,y1j,;fu.ttnj'j:: lofl ~~&.ru i (a) Bayi itu menangis setiap pagi. (b) Menangis bayi itu setiap pagi. (l~'w1tthnirn) ii (a) Ali membaca buku di perpustakaan. (b) Membaca buku Ali di perpustakaan. (thnio1tltjfl'j'jjj) iii (a) Anaknya belum sampai ke rumah. (b) Belum sampai anaknya ke rumah. (thnio1,j1onuthnio1u't\') Pendepanan frasa adjektlf 11:Jtb:: lofltjn~ ll1f1uft'fl~~&rju frasa adjektif (fjtufl'wlf'ln) ::ogf'i1jj11n~ll1fltj'j::111u ufim'jl1d Uhi1Jf111JJft'1JJ1'Jtl. ft'ntjil1flu.ft'fl~ frasa adjektif JJ11~.TutJ'J:: lof1119mhh111 subjek (ll1fl t11't111u),., lflomnh&~'w1:: kata adjektif (thfjtutmli') 11!eth kata bantu dengan kata adjektif (thnio1,j1onuthfjtutmli') JJ11i.TutJn~ lofl "' fl~l'jf'u I i (a) Budak itu mallas. (b) Malas Budak itu. ii (a) Pisang muda kelat rasanya. (b) Kelat rasanya pisang muda. (l~'w1tfjtuft'wli') iii (a) Pesakit itu sedang sakit tenat. (b) Sedang sakit tenat pesakit itu. (thnio1,;10tltjfl1fjtutmli') iv (a) Keadaannya belum tentu balk. (b) Belum tentu balk keadaannya. (t'hnio1,;10tltjt'hfjtllft'w,t) Pendepanan frasa Sendinama \11:: lofl'jfilfli'l ::ii frasa sendi nama "" J Jl.I l l "" "" t1.i (1fWUt11a) 'V'UJI'Uu'J:: Ofl flfjjj~'wtjfl1au111u11l1flu'jt111u ~'WlJfl ML

8 3. Perlbahasa ~'VttJ'rl1ft0tl1tllflu predikat (flhfluft'fh) 11;0 1UJ1Uti!Jtl~ Keterangan (tj'yij(j1o) 1un1t1un"~~,~.r~wu (a) Dia di Narathlwat s~~rang. (b) Dl Narathlw t dia setc&rang. ' (frasa sendi nama ill~u predikat 11;tl(l1flUn'fl~) ' ii (a) Hadiah - hadiah itu u.. tuk anak yatlm. (b) Untuk anak yadm h~diah- hadiah itu. (frasa sendi nama ih'u predikat) iii (a) Kumpulan pemuda it4 mengbala ke padang. (b) Ke padang klnnpul811j pemuda itu menghala.,.,j!if ""., (~'Vt1J'rl1aU&uUtJ'YitUt)1fJ'YitlQ u predikat 111tlfl1flUft'fl~) iv (a) Ali suka makan teng~ hari dengan Rani. (b) Dengan Rani Ali sukf makan tengah hari. ' '..,J!If ~ ""., (~Tt1J'YI1aU&uUtJ'YitUtl1rJ'Yitlg u predikat 11'Jtlll1flllft'fl~) 3.1 wang saku [wa~-sa-ku] HJ.noa~. l~u~fln1t&ihd111;1j1.ftho1ua~~,,fjuh;o 1untn~1&flu iifl111111ll1rjlyul~rj~nu wangjajan Ali memberi wang saku kepada 81Jak-anaknya satu ringgit seorang setiap pagi. ~.....~,~,J... ~""-.: 3.2 wang panas [wa_j pa-nas] 11111fJtH 1. l~u'rl Pl,.1ftfltlfUtJV&~U.J'Yitlflfltlm1JfJ\1~ 2. &~U~&f11tJll,~d111;tJm11f ho1o~11thrj nufl1~c:') lyu l~u~tjthtli1w. uat 3. &~u~1~ll1~1rjc:'j uat11llfl 1tJtldH11tu! nt;tl,~u~1~ll1~1rjc:'j \11ft 3 tl11ll11ll1tjft~tuh1 tl fj~ ~ d1ufl111111ll1tj~1fll1n~~ft ft~&'jiu Wang loterinya cepat babiskan keq.na wang itu wang panas, i 112 ML201

9 . v 'tl.., Bagal bujan jatub ke pasir [ba gai/ hu Jani Ja tuh/ ko/-pa-su] 11111Vtl I 1 ~,.ll... I "", lfj J(A ul~ V'ltU Ufl11"lllflfl6flUYI 11 'lf~(l~fl1111fi~111'u6~~6u Tidak berguna menolong budak yang sombong itu bagal hujan jatuh ke pasir sahaja. 3.4 Bagal kuclng dengan lkan panggang [ba-gai/-ku-~ij/-dg-janl-i-kanl-pa2)-ga~] 11111va~ trci~nlj,,v,lifl111m'6g1n~iflnu6o1-3lff;6,,,;;fl,q;in,-,11~,li-3111 ;r,.,,~ Walanpun mereka sepupu tetapi lelaki dan perempuan, bagai kuclng dengan ikan panggang. 4. UYilTltJ,...11,~.. toi ~, I, A I... I 4 U1JYI&lf.IUUYI1U fll,vut,f1vfrl 1111 U&16-3'Ufl~'U11Ua~11ifl11ln'U6'U11VI ~ _cf.d..t ~ J, o'.i 1 01 nv~1ufl111,6ll'i'"~vinla~&nfl'uu flaflf"u 1Vlnltu'U6~1.1'J~ f.lflffa1jfl1111 (ayat songsang) ~;fu"'u~1f.l predikat J~1111fl predikat tr!fl Ufll~V~1J1-31'but.h~nfl1J,.,... '., fi1j predtkat 'ltuflfih') VI~ frasa kerja, frasa adjektif ua~ frasa sendinama 5. n11tj t:~lil'undtl1tiuy1ti'u 5.1 1,.\'tJmhU66n&no~,;11&!6~ Tabiat Suka Membaca Maslh Randah 5.2 1,.\'tJnutla,j111u.lf ,mnm.Ja.lffl 3 d1u1ufln.n~fl11"vi111j 5.4 Jawab soalan-soalan yang berikut: Apakah Georgetown? Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Universiti Sains Malaysia siapa? ML

10 5.4.3 Menurut Tan Sri Ani Arope~ mengapa membaca adalah tabiat yang amat mustahak? Di manakah tempat meras~ilcan pelancaran buku penerbit USM Siapakah Naib Canselor usjm? Berikan nama negara dalamj Asia yang penduduknya suka membaca? Menurut Tim Sri Ani Arope~ rakyat Malaysia perlu bangkitkan apa? Buku atau bahan bacaanje~s apakah harus diterbitkan? Dalam berita ''Tabiat Suka ~embaca masih Randah" ini, apakah yang dimaksudkan bacaan r!ngan? Berita itu dipetik daripada ~ban apa? 5.5 Berikan Kata-kata dasar serta makf- dari perf:gltaan-perkataan yang berikut: I PerkataaJa Dart kata dasar Maim a bersedia " amalan " mengatasi " terutama " pengerusi " pengarah " berupaya " mendatangkan " merasmikan " pelancaran bangkitkan ",, 114 ML201

11 Perkataan Dart kata dasar Makna mengambil " kebebasan " bermotitkan " melaporkan " 5.6 Cuba tulis ayat-ayatyang berikut dalam susunan songsang (~ nht.h:: lvfl, fiv,t.lil1m'lrluth:: lvflnaufl1111) Mereka pesawah padi Saya akan menunggu anda di lapangan terbang Perkara tersebut dibangkitkan dalam mesyuarat itu Pemuda itu mangaku akan kesalahannya Azlan anak sulung dalam keluarganya Pesakit itu lumpuh dengan tiba-tiba Ayah menggalakkan saya untuk mencapai kejayaan Saya belum membalas surat Lina Dia tidak gemar akan kuih itu Dua orang pelancong itu dari Amerika Syarikat. 6. ltlciuu1j1ju"j:~&iluhat\'1ej1jyi 6.1 Jawapan (Terjemahan) dalamjudul 5.2 adalah yang berikut: Georgetown: V1::111Ufltu::fl ~1J;'t11Ul1111YIV1ftV 11\'f'l1'VIV1ftV Sains Malaysia (USM.)t.l-s::Y1fl"S'Jf11111l~U~VV~,,j1~Lf11VJJ'Wf611~~=:thu.. nr~av 1M'Lrluilnv1u;1flt.l-s::,hl'u 'W1m,nnTn~ullilnvYilfl~uvg 1 flv Ltl'W1::ilnv1um-si'ut.l-s::'Vl1U l'i1-u (f\u nr.1 tnilml-st.l) mhth m-sthu&rluan~w::ilnv~thtl'fll ML

12 6th.:J~.:J &dtmrivu&iivutium,~tl,t'r11t.lt'w11t11&6nn17 O n!~nm:hu tj1tnvu) 'l n"l1ilfnltl'h 1 H'&nflfl~1JJflfl11&nn11n1vfl'w~utl't lv,ufifljj\il!iv "fl1'1 Hfl17i'1JU'it't11t.ln'~lJ1UUUgtlt.IU tln~,~ ll fit\' fl~'wtl1tl1lj~\lt 1,j ajjmnhu" -rhu,~\lfl 1 U'l1Wt~min&ilfl~1t.l fl111ufl~1111l'~nfl,fl-3n1'a! n ; I 4.1! 'WlJ'W USM 't1116~1j,tl1tl A, U~M l1jfll"jj111u 'ifl~vimnj~. USM, ff1~fl11\l11vfl11~t 'lfilth U; 6'Uflil ncifl unt 11'111111n1'1!niiJJw usm vt&flabi' oin&ntl,a';11j1j1 <1um) ~1v I.., ~..;.., "1..sA.. 1 ~ ~~ o 11t.l~n6'VI\lfi'WlJ'W 21 arl11,a'\lmh111&ilfi~11u-31t.i~1j'41j~~nrin fltlnll-ijft'wlj'w USM Uu 2003 Uiltu 2004 \' i. fl1ilnrini1 ild'vnnthu~fl~t17tij11n1tl1t&'viffif11flv1j1n &~fl amvuaiivutiut11tij11ft7tl1tl'viff~t.l'l 1u'rl1tlfl1&crtl ~~a,futl7tl'viff~~u..... J/ '*I... I lfl111il 11'i6U1JUflu7tl'rlff\lt.l \ i "fluti~u&~t.i~16vh th~11u~fffl 2 &ri1lftfl&~flt.l 'W1ntn 2 tri1lfi6il cl..,..,... I.., cl4 I 0!'It J/ 1! nv~mn 11il~\l1ftfltln\lln1J1111'VIV~nvnn1Jtn7fl1U 'W1ftl11\l1&uUfl6~n'l1-/l j (li11h'&nfl) 1~JuJJ,.,.JJm,ti1uil".,,nrin i I A'1t~fl11tln~16VH11U-/In~tJ,t1';11Jfllfln,v~ &und'u ~t.llflil1,,, nri1111 eo1u\ltfnn,a',,fu&fltl1nl1ru&flil1 ' I..6, n11jnan\lt&nflfl111jfnntjii1\la'1~,,,t'\jtlj1w,fluluflu11u~iitj,.,'iau,~t 1~i'1Jln'1fl1'W "Dt.lflfl11ft-/lfll1Jfl11na1J,~11111U-/Iff6.....,,I..;,r,.t' - t...,i I 1 l~6tl1u&!fl.:j,f).:jl,, I'W'11t11 1fW&U'W1tflVH~-/Ifl1'itl1U~.. J/ '... \lh\l-/lljlft,u'vift1t"lt.l Hlnflfl111J 'VIl-/111J11fl111J1ft'llt.l tl-/!ulj11'wt.l1fl1'1,6-/l fl17ow11wllt&;iu 1fl&11~u ufi~,,j,1, &l'hnuiiiu1fl11,6-/lfl17ow1jw11'in'11..,._... '"'.!!!..;I..; '"'1!\:'1 " 1JU&'Vl-/l&'H11Jtl un~11u-/in6&1j1'1 't'1pt1~1u&ntl1ft1j nn,fl-/lnnuuunt&'ifl-3 1, IJ11u11ffllu11n~111n" \ \ 116 ML201

13 6.2 Jawapan (Terjemahan) dalamjudul 5.3 adalah yang berikut: wang saku ~na 111'a~u1f.i1tu&riQn'l,tH&,lflua~ 1 1~nflfJm4h - wangpanas ""...,~ cl... I cl I - t l~ufl fl nnatjfllfl61',thi-ul'tujf1fl~6tih1'1fu1'1 IY41'1~11l~UUU arlut~uftju - bagai bujan jatub ke pasir, ,. I.oil d : -~ 1&1 1J1Ju1'~ tiyufl.,~ u'l11tii'hfl6lf1flvi11tl~tl~ ftflu\:lu J1'ti1Jf1~.I.,J,l I t H'Uflflfl~"'WUfl11tufi1UU - bagai kuc:ing dengan ikan panggang tl il~m~1nnm-u,.,~,rtuqp~nu ufi'l11tlrl1j11ty~1l'un.j1vufl'~u1j1 nutja1rh~ 6.3 Jawapan- jawapan dalam judul 5.4 adalah yang berikut: Georgetown itu ibu kota negeri Penang atau Pulau Pinang, Malaysia Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Universiti Sains Malaysia, Tan Sri Ani Arope Membaca adalah tabiat yang amat mustahak kerana setiap bahan bacaan berupaya mendatangkan pelbagai idea untuk kegunaan manusia Tempat merasmikan pelancaran buku penerbit USM di Dewan Kuliah A, USM Profesor Datuk Dzulkifli Abdul Razak Naib, Canselor, USM Negara-negara dalam Asia seperti Jepun, Korea, China dan lain-lain lagi yang penduduknya suka membaca. ML

14 I Menurut Tan Sri Ani Arope,lrakyat Malaysia perlu bangkitkan budaya membaca. ' Buku atau bahan bacaan ya.g lebib serius dan bermotifkan ilmu pengetabuan hams diterbi~n Bacaan rin~an itu ialah la~ran mengenai dunia artis dan glamour dalam majalab hiburan Berita itu dipetik daripada ~rat kbabar Berita Minggu. : ' 6.4 Jawapan- Jawapan dalam judul s.sf adalab yang berikut: i Perkaltaan ~tadasar Makna I bersedia sedia lfi1vjj'vt~t)jj amalan amal 1Jfi,j9i, 11'l'~'Vtqfi mengatasi atas ~.. I H1J'IJ, l11'1jt}t111 terutama utama dltlty, lfltjl~'vt1~ pengerusi kerusi 'lt~li, 111~111'1J pengarab arab... VlffVI1~ berupaya upaya 'VttJ1fJ1ll, ~flff111~ mendatangkan datang 'll1, l'h1~lflfl merasmikan rasmi lufl~1'1j6fh~&riuvi1~t11'l' pelancaran lancar ~.. 01 t11~ 'IJ, Nfttlfl'IJ bangkitkan bangkit qt1~u. l1qm~1 men gambit ambit 'H01J,,t\'i'1J, l61ll kebebasan be bas 6n''S~. ln''s tll'vt bermotifkan motif,,,'ij1, lj's~n'.:!fl melaporkan lapor 'l'10.:11'1j 118 ML201

15 6.5 Jawapan jawapan dalam judul adalah yang berikut: Pesawah padi mereka Akan menunggu anda di lapangan terbang saya Dibangkitkan dalam mesyuarat itu perkara tersebut Mengaku akad kesalahannya pemuda itu Anak sulung_dalam keluarganya Azlan Lumpuh pesakit itu dengan tiba-tiba Untuk mencapai kejayaan ayah menggalakkan saya Beluni membalas saya surat I;-ina Tidak gemar akan kuih itu dia Dari Amerika Syarikat dua orang pelancong itu. ML

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu?

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu? Sewaktu kecil, saya sering diajar menggunakan bahasa yang berbeza dengan kehendak hati sebenarnya. Keadaan ini sangat ketara apabila saya ke rumah nenek di sebelah abah yang sangat menjaga etika sopan

More information

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian BERITA BAIK DARIPADA TUHAN! Penerbitan Agama Kristian Cara memanfaatkan brosur ini: Brosur ini akan membantu anda menikmati pembelajaran FirmanTuhan, Bible. Ayat rujukanpada hujung setiap perenggan membantu

More information

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Akademika 81(3) 2011: 103-115 Nota Penyelidikan/Research Note Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Knowledge, Attitude and Practices of Malaysian Society regarding

More information

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia Pendahuluan Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang

More information

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS)

PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL PROVERBS) Journal of Business and Social Development Volume 3 Number 1, March 2015: 66-75 ISSN: 2289-2915 Penerbit UMT PERIBAHASA MELAYU DAN PERIBAHASA TAMIL DARI ASPEK SOSIAL (SOCIAL ASPECTS IN MALAY AND TAMIL

More information

Kamus Dewan dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat

Kamus Dewan dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat dan Kamus Besar: Perbandingan Aspek Kandungan Medan Maklumat Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan Pendahuluan Mengikut C.O. Blagden dalam tulisannya bertajuk A

More information

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008

Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Edisi Pertama 2008 SHAHRIN HASHIM & YUSOF BOON 2008 Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara

More information

Perjanjian Baru. Panduan Pembelajaran Pelajar

Perjanjian Baru. Panduan Pembelajaran Pelajar Perjanjian Baru Panduan Pembelajaran Pelajar Khotbah di atas Bukit, oleh Carl Bloch Digunakan atas kebenaran Muzium Sejarah Negara Frederiksborg 1997 oleh Intellectual Reserve, Inc. Hak cipta terpelihara

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang 1 Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak oleh Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang ABSTRAK Kajian bertujuan untuk mengenal pasti tingkah

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

Warna-Warni Kasih: CIK RURU Thursday, 26 January 2012 15:56 - Last Updated Thursday, 26 January 2012 15:58

Warna-Warni Kasih: CIK RURU Thursday, 26 January 2012 15:56 - Last Updated Thursday, 26 January 2012 15:58 Namanya pernah satu ketika meniti dibibir Shiqin. Wajahnya tidak pernah surut dari ruangan mata Shiqin. Tapi itu dulu. Tup! Tup! Hari ini dia muncul di hadapan Shiqin, si gadis manis berkulit kuning langsat.

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone

Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Panduan Lengkap Buat Duit Dengan Handphone Financial Freedom Mohd Nazri Ab Rahim 011-35396115 IDP : 588266 kerjadarirumahla.blogspot.com ISI KANDUNGAN TAJUK M/S E-MAIL #1 (Salam pengenalan) 2 E-MAIL #2

More information

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, UTHM.

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, UTHM. 1 Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, UTHM. PERSEPSI GURU TERHADAP HUBUNGAN PIHAK SEKOLAH DENGAN IBU BAPA: PROPOSAL Zainon Bt Omar Ahmad Bin Esa Fakulti Pendidikan

More information

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MENJELAJAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA bersama MAIMUNAH Maimunah Aminuddin merupakan seorang pensyarah, penulis terkenal dan perunding di bidang pengurusan sumber manusia. Tajuk buku beliau termasuk: Human

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA Selamat datang. Terima kasih kerana memuat turun Nota Penceramah bagi Kursus Pusat Penyembahan. Untuk sesi pertama ini, kami telah menggariskan struktur dan perkara penting

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK:

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON USTAZ AZMI

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO

More information

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM SYAHRUL RIZA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008 KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR

Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR Pandangan Kami Terhadap Cadangan Pemansuhan UPSR dan PMR Latar Belakang Pusat Pembangunan Kebudayaan LLG (LLG), Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur & Selangor (DPCKLS) dan Jawatankuasa Kecil Pendidikan,

More information

KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG

KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN GOH SANG SEONG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2007 KEBOLEHTERJEMAHAN ASPEK-ASPEK BUDAYA DALAM TERJEMAHAN SHUI HU ZHUAN oleh GOH SANG SEONG

More information

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti

Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti Jurnal Pengajian Umum Bil. 9 43 Memahami tingkah laku remaja bermasalah dari perspektif Teori Tingkah Laku, Humanistik, Psikoanalitik & Tret Personaliti KHALIM ZAINAL ABSTRACT Human performs an incredible

More information