PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH"

Transcription

1 PELAJARAN 7 TABIAT SUKA MEMBACA MASIH RENDAH 1. Berita GEORGETOWN: Rakyat Malaysia belum bersedia menjadikan amalan membaca sebagai tabiat harlan mereka mengatasi tabiat lain terutama makan, kata Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Universiti Sains Malaysia (USM), Tan Sri Ani Arope. Beliau berkata, membaca adalah tabiat yang amat mustahak berbanding makan kerana setiap bahan baeaan berupaya niendatangkan pelbagai idea untuk kegunaan man usia. "Jadual makanan boleh ubah. Cuba jangan lupa membaca,'' katanya ketika berueap merasmikan pelanearan buku penerbit USM di Dewan Kuliah A, USM, pagi semalam. Hadir sama Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dzulkifli Abdul Razak dan Ketua Penerbit USM, Akhiar Selleh. Sebanyak 21 buku terbitan Penerbit USM pada 2003 dan 2004 dtlanearkan pada majlis berkenaan. Ani berkata, tabiat membaca rakyat negara ini amat kurang berbanding penduduk di negara Asia lain seperti Jepun, Korea mahupun China. "Orang Jepun misalnya, membaca dua buku sebulan, kita dua buku setahun pun payah. ~ selepas keluar universiti pun, lupa membaca. Kita perlu bangkitkan budaya membaca ini," katanya. ML

2 Dengan mengambil contoh buku blograft Nelson Mandela, katanya, pembaca akan terasa seperti Mandela apabila membapanya kerana boleh menimbulkan rasa bangga dengan semangat seseorang yang iqgin mendapatkan kebebasan. "Saya fikir masyarakat harus kembali kepada buku, khususnya bacaan yang lebih. serius dan bermotlfkan ilmu pengetahuan. "Walapun perkembangan penerbitan di negara kita semakln pesat, namun tentunya tidak serancak perkembangan pencrbitan majalah biburan dan bacaan ringan yang lebih banyak melaporkan mengenai dunla artls dan glamour," katanya. (dipetik daripada Berita Minggu (Abad 28 Mac 2004) hlm.ll Perbendabaraan Kata sedia [sc3-dia] bersedla amalan [a -rna-ian] Georgetown l}i-tau-n] tabiat [ta-bi-at] atas [a-tas] mengatasi [mo -.!la-ta-si] terutama [tar-u-ta-mal kerusi [ka-ru-si] n. fl1'ttfl1t1jj tfl1t1jjy4fojj u. m'ufill'; m,u,t'rtqtiufiufi tl tl!ilf.. "'1.1"'4!111 U. '901',l111U lljuijjo UUn~,O UJ U~ CJI~llJU &mt111'0l1 ~f"'.:~nnu "' tmt il"' u~ (Pulau Pinang) ~ nl'lu1luu,-t~(,ut11u6 ail A hl\iu,ttl1pr ~ Ill!ilf ~ I ~ lllllftl"jjtl OU11J'Ul1JJ1,0~,11111'0n'n1Ul1 ~t1lu.,j11 u: tln'l!ltutilntl, llflantnf4, nn'wtut1i1'1'jj'jt1fl,j! Jl ~ 4 I 'U. ruh1j'u, Pt1tll1l11UOfl11 n. th1ll'd1t~. u~i1tll1111~i)eb~ li11~ (fl11jj6ouuv, tl1n,to 11JJfl,u 1. dlfttlj~~. ~~~. lfltlluy41toth~~~, 'U ~,i) 106 ML201

3 pengerusi lembaga [pa-~a-ru-si] [18m-ba-ga] A I... " U. u'j::1itu/l1111'w1 arab [a-rab] tlo pengarab [p8-.!)a-rab] u. fjtn'u1tlfl1l o, o t1 A 1{~,1!... A t Tan Sri 'U. ~1lll1'1.H'U1l1'U1'lfa'.lYJ ~'JtJfn::l1'lfYI1'UlflHHn'lfot'l'ltllfllW 'lf'u beliau [b8-li-au] Panglima Manggu Negara u. vhu (1Jl~~ 3 13~il~ fl'w~lll't3~il~~1t1 fl111jlfl1h'0 mustabak [mus-ta-ba?] baban [ba-ban] baban bacaan 1. -chtiq,, ff1jfl1l, ~11i1u, Ll11J1::fflJ '... o'a I u. ff1'wnfflj, 1~q. a~flul::nau u.,...,r~nmhutj,::nau upaya [u-pa-ya] 'U. fl111j'vw1ti11j berupaya [b8-ru-pa-ya] mendatangkan [m8n-da-ta]-kan] kegunaan [ko-gu-na-an] idea [i-di-a] jadual O'a-du-al] ubab [u-bab] cuba [tu-ba] jangan. [ja-'!)an] " ~ ~ ~ n. 1Jfl111J'VW1t111J, 1Jfl111Jff11J1HI, 1Jfl111J~~ff1~:: n. -.h11ftt1~. Li1um~11f u. tj,:: lv'lfu 'U.... fl111jfl~ u. mn~ n. LU~vu, ttj~vuutja~ u.ln. na~'t'h, n~nau mh, fhmllj, fi11,j,~ ketika [k8-ti-ka] berucap [ber-u-cap] merasmikan [m8-ras-mi-kan] n. (u. fll\3~) \3~. nrl11 n. (ti1unh'i1'lfnn) th::mtmth~li1u l11~fl1l, 1U~~1Uath~ti1un1~fl1l ML

4 pelancaran [p8-lan-l!a-ran] dilancarkan naib [na-ib] Naib Canselor Ketua Penerbit majlis [maf..lis] u. nnn'i:~u. tn'il~jj~u m;'n~u~-31fl '.A,.. ff-3'h'u-3 hflfltltl'u, 'H1 n. pasif \]flfl'l':~u \]flfhtn~u 'U. ij'!f1v..., 1tl-3... ""... 'U. 'l'tl-3tl1jfl1'l''ufl...,,/{"".... ~ 'U. 'H1'H'W1~'t't11l 'H'Hhl1'Ufll111't't u. n-mu~~ijflu1111.h:1u't't'uu: 'H1tJ ff-3n''l"l'fl n'111fl11tl'u levu fl1'iu~-3-31'u mahupun [ma-hu-pun] misal [mi-sal] payah [pa-yah] bangkitkan [ba~-kit] 0 Jld 4 4 J,l1 Jl I fl1'utlfl'h'w1'yi 'H111Vfl-3 fl-3u1111, UJJUfl,,.:,. UJJfl'l':'lH cal I, 01 I I 'U. fl1tlv1-3 m1salnya fl1tlvhl'!f'u 1. V1fl, rh'u1fl, "tjfl4v1fl.l A.I 1!.- fl. i)fl, Qfl,'U, fi'u'utll.l, utjflll1 (61'l'JJU.). vhhftln4u. mengambil [am-bit] biografi [bi-o-gra-fi] timbul [tim-bul], menimbul bangga [ba~rga] semangat [s8-ma-~at] kebebasan [k8-be-ba-san] bermotifkan [mo-tifj semakin [s8-ma-kin] { 1n. 'HV'U,,~i''U, ltl1111 _,... 1 'U. u'l':1fl~flfltl Jl in. nov, lnri~ufhth, tjtlnlf1fl1111{an 1. tl1f11jij11l, 'H~-3, fll't'ttl-3 'U. ifl, iqjqpw, ;;~ifl11l, fl11u{rn, - cl.. IU. fl1111tln''l't, ln''l'tl1't't, t'jtr'l'tll't't ru. l1lf'i'u1, n'll'hfj, f111utjn:ft'~t1 n. ;j1fiqu1tft'~tf. nn~u11flnfl. tl. 'thl~u,n4u, -rh11f,viu4u 108 ML201

5 pesat [p8-sat] rancak [ran-~ak] hiburan [hi-bu-ran] melaporkan [m8-la-por-kan] mengenai [m8-j8-na-i], kena artis [ar-tis] glamour [gla-mour] d l,,d 1. 1'1fU11, lh 1111'1... Ql ft'\.iflft''u1'u, 1''UlH, lj'ulfh... "' serancak = ft'\.iflft''u1'ul'h1jtl'ufl'u Ql... ""' I, 'U. fl111jtti1j\i'u, l'vu\fu'vtfl'u, lfl1tl~'mr.jtl'u \l fl. 'nr.j~1'u.j"' d.j{ fl. lflr.j1fl1j, Lflr.J1,tl~ u. trntl~. trniju 4 I fl, S/, 'U. fl111j1jlft''u'h,,1'u 'Hfl'U'Hfl~ 'Hfl 'Jf1'U~1'Jt1'U1\l.l... J I... ' d I I... ~ A l 'Utl'H1 1 'U1J 'VIl'l' r.j'u'u \l~ll~ fl~1~\l1fl1j'vil1' r.j'uvin1'u1j1 flfl11fltl lu 'UL 'Utl'H1ttltl~fl11 l ft''u tl'li 11~1 1r.J.:J1'UtU11\l1flft'fl1'U~\l; ~ 'nr.j~1'u~11j.wtll~\l\li ~~tl' 1fl{I~11J~h~1Jl 'H'Jfl11 w 1tw~11tlm,.,1r.J~1'U'li11lJfl\l~L~'Ufl11~tlutlhm1J h 1fl1' Vi1fl~h ~111u &rlfl,,. ua~ vti1~1,. (Siapa?, Apa? Mana?, Bila? dan Bagaimana?) tt~fl11firflflfl1!11fjfln1'utltlfllffr.j~ n1u1u 1\l ua~'tlflutla,,.qtlfl111.h~&iiunn~1r.j1j'vil;r.j'u~tl 1tl 2. Tatabahasa, tl... tl 1~ 1 r.jfl \lfl111jlflr.j1 (ayat tunggal) 'Utlfl\l1fl\l~1Jfl11'11'r.J.:Jfl1~11J fl~ fltl subjek ~ ~ ~ "' "',, "' I.J{, U"1~11Jtt1r.J predikat ln11 r.j.:jft'11j1hlft'fl1jfl111j '11 tl1fluft'tl~ (predikat) ft'fl1j1j1tlg,1~'h'u1,,,d I~QI 1~ r.jfl L1Jtl~tl~L'U'U 'HL'tf'U1ln1flqj til ~ lunnn1ja1g flnft'aun1fluft'tl~ fl111j tl1flu ft'th 'ti~'m1jtl (predikat) 1J11~fltlul!ut11~ lvfliru tl1\lft'au 'M;tlft'ft1Jfl111J tl1flu ft'tl~u~l~r.j~1j1~~h'u ~~11r.Jfl~Ltlr.Jtl~tl, tlil 2.1 Pendepanan Seluruh Predikat fl11ft'ft1jfl111jtl1flu ft'th'ti~'m1jtl) ti-s~ lvfl,ntld' 1~uti tl'~ 1vfl~t11n1flUft'tl~~~'M1Jtl1J1~ullutl'~ lvfl 1~wu'1n1fltl1'~1i1u ~~ i1flv1~~fl1tlil1tlr.ji1flv1~ (a) L~'Ufl11ih~1Jfl111J'M;tlL;r.J~fh~11Jtlfl;; th'u (b) L~'UflU ft'ft1jfl111jtl1fluft'tl~'ti~'m1jtl1j11~1jutl1~ lvfl ML

6 i (a) Bapanya doktor gigl. (FN) &YifHU1~tf11..1) (b) Doktor glgl bapatlya. ii (a) Abangnya Juruteibang. (FN) (b) Juruterbang abatl.gnya. iii (a) Burung itu sudah ati agaknya. (FK) (b) Sudab mati aga~ya burung itu. (FK) iv (a) Penyelia saya maslb belum sampal. (FK) (b) Masih belum sampai penyelia saya. (FK) v (a) Rasa Tomyam ini enak sekali. (FA) (b) Enak sekali rasa totnyam i!li. (FA) vi (a) Perangainya balk s ngguh. (FA) (b) Balk sungguh pel'$1gainya. (FA) vii (a) Baju itu darl sebe...-ng laut agaknya. (FS) (b) Darl seberang laut agaknya baju itu. (FS) viii (a) Hadiah ini untuk a!fah. (FS) (b) Untuk ayah hadia._ ini. (FS) 2.2 Pendepanan Sebahaglan da.-ipada Predlkat (fl1'j't'niljtl1ujfl1flllffth11~ ' ~ mh1ftfl n'11.11'l'fiuflnthu11..1flltluff~~ffaljfl ,~~1..11.h~ lt~fl 1~ ~~il.., Q, ct Pendepanan frasa kerjia fl1'jn'ftljtl111j frasa keija (FK) l1'jf>o'jfl11ft ~~1.nh~ lt~tl Pendepanan frasa adj~ktif (FA) M9flf)tuft'W1ha1.11i~~ h~ lt~fl. ' ' '., ' 2~2.3 Pendepanan frasa sen~inama fl1'jffftljfl111j frasa sendinama (FS),.;fltl'WlJfl1ft1.11,~~utJn lt.jfl, 110 ML201

7 2.2.1 Pendepanan frasa kerja ft6fl1'j1htj1 :nhu,t>~nio11ft,,;u &~'W1::thnio1 11;flthnio1nun1'n1 ua::~1nio1.r1onuthnio1u,y1j,;fu.ttnj'j:: lofl ~~&.ru i (a) Bayi itu menangis setiap pagi. (b) Menangis bayi itu setiap pagi. (l~'w1tthnirn) ii (a) Ali membaca buku di perpustakaan. (b) Membaca buku Ali di perpustakaan. (thnio1tltjfl'j'jjj) iii (a) Anaknya belum sampai ke rumah. (b) Belum sampai anaknya ke rumah. (thnio1,j1onuthnio1u't\') Pendepanan frasa adjektlf 11:Jtb:: lofltjn~ ll1f1uft'fl~~&rju frasa adjektif (fjtufl'wlf'ln) ::ogf'i1jj11n~ll1fltj'j::111u ufim'jl1d Uhi1Jf111JJft'1JJ1'Jtl. ft'ntjil1flu.ft'fl~ frasa adjektif JJ11~.TutJ'J:: lof1119mhh111 subjek (ll1fl t11't111u),., lflomnh&~'w1:: kata adjektif (thfjtutmli') 11!eth kata bantu dengan kata adjektif (thnio1,j1onuthfjtutmli') JJ11i.TutJn~ lofl "' fl~l'jf'u I i (a) Budak itu mallas. (b) Malas Budak itu. ii (a) Pisang muda kelat rasanya. (b) Kelat rasanya pisang muda. (l~'w1tfjtuft'wli') iii (a) Pesakit itu sedang sakit tenat. (b) Sedang sakit tenat pesakit itu. (thnio1,;10tltjfl1fjtutmli') iv (a) Keadaannya belum tentu balk. (b) Belum tentu balk keadaannya. (t'hnio1,;10tltjt'hfjtllft'w,t) Pendepanan frasa Sendinama \11:: lofl'jfilfli'l ::ii frasa sendi nama "" J Jl.I l l "" "" t1.i (1fWUt11a) 'V'UJI'Uu'J:: Ofl flfjjj~'wtjfl1au111u11l1flu'jt111u ~'WlJfl ML

8 3. Perlbahasa ~'VttJ'rl1ft0tl1tllflu predikat (flhfluft'fh) 11;0 1UJ1Uti!Jtl~ Keterangan (tj'yij(j1o) 1un1t1un"~~,~.r~wu (a) Dia di Narathlwat s~~rang. (b) Dl Narathlw t dia setc&rang. ' (frasa sendi nama ill~u predikat 11;tl(l1flUn'fl~) ' ii (a) Hadiah - hadiah itu u.. tuk anak yatlm. (b) Untuk anak yadm h~diah- hadiah itu. (frasa sendi nama ih'u predikat) iii (a) Kumpulan pemuda it4 mengbala ke padang. (b) Ke padang klnnpul811j pemuda itu menghala.,.,j!if ""., (~'Vt1J'rl1aU&uUtJ'YitUt)1fJ'YitlQ u predikat 111tlfl1flUft'fl~) iv (a) Ali suka makan teng~ hari dengan Rani. (b) Dengan Rani Ali sukf makan tengah hari. ' '..,J!If ~ ""., (~Tt1J'YI1aU&uUtJ'YitUtl1rJ'Yitlg u predikat 11'Jtlll1flllft'fl~) 3.1 wang saku [wa~-sa-ku] HJ.noa~. l~u~fln1t&ihd111;1j1.ftho1ua~~,,fjuh;o 1untn~1&flu iifl111111ll1rjlyul~rj~nu wangjajan Ali memberi wang saku kepada 81Jak-anaknya satu ringgit seorang setiap pagi. ~.....~,~,J... ~""-.: 3.2 wang panas [wa_j pa-nas] 11111fJtH 1. l~u'rl Pl,.1ftfltlfUtJV&~U.J'Yitlflfltlm1JfJ\1~ 2. &~U~&f11tJll,~d111;tJm11f ho1o~11thrj nufl1~c:') lyu l~u~tjthtli1w. uat 3. &~u~1~ll1~1rjc:'j uat11llfl 1tJtldH11tu! nt;tl,~u~1~ll1~1rjc:'j \11ft 3 tl11ll11ll1tjft~tuh1 tl fj~ ~ d1ufl111111ll1tj~1fll1n~~ft ft~&'jiu Wang loterinya cepat babiskan keq.na wang itu wang panas, i 112 ML201

9 . v 'tl.., Bagal bujan jatub ke pasir [ba gai/ hu Jani Ja tuh/ ko/-pa-su] 11111Vtl I 1 ~,.ll... I "", lfj J(A ul~ V'ltU Ufl11"lllflfl6flUYI 11 'lf~(l~fl1111fi~111'u6~~6u Tidak berguna menolong budak yang sombong itu bagal hujan jatuh ke pasir sahaja. 3.4 Bagal kuclng dengan lkan panggang [ba-gai/-ku-~ij/-dg-janl-i-kanl-pa2)-ga~] 11111va~ trci~nlj,,v,lifl111m'6g1n~iflnu6o1-3lff;6,,,;;fl,q;in,-,11~,li-3111 ;r,.,,~ Walanpun mereka sepupu tetapi lelaki dan perempuan, bagai kuclng dengan ikan panggang. 4. UYilTltJ,...11,~.. toi ~, I, A I... I 4 U1JYI&lf.IUUYI1U fll,vut,f1vfrl 1111 U&16-3'Ufl~'U11Ua~11ifl11ln'U6'U11VI ~ _cf.d..t ~ J, o'.i 1 01 nv~1ufl111,6ll'i'"~vinla~&nfl'uu flaflf"u 1Vlnltu'U6~1.1'J~ f.lflffa1jfl1111 (ayat songsang) ~;fu"'u~1f.l predikat J~1111fl predikat tr!fl Ufll~V~1J1-31'but.h~nfl1J,.,... '., fi1j predtkat 'ltuflfih') VI~ frasa kerja, frasa adjektif ua~ frasa sendinama 5. n11tj t:~lil'undtl1tiuy1ti'u 5.1 1,.\'tJmhU66n&no~,;11&!6~ Tabiat Suka Membaca Maslh Randah 5.2 1,.\'tJnutla,j111u.lf ,mnm.Ja.lffl 3 d1u1ufln.n~fl11"vi111j 5.4 Jawab soalan-soalan yang berikut: Apakah Georgetown? Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Universiti Sains Malaysia siapa? ML

10 5.4.3 Menurut Tan Sri Ani Arope~ mengapa membaca adalah tabiat yang amat mustahak? Di manakah tempat meras~ilcan pelancaran buku penerbit USM Siapakah Naib Canselor usjm? Berikan nama negara dalamj Asia yang penduduknya suka membaca? Menurut Tim Sri Ani Arope~ rakyat Malaysia perlu bangkitkan apa? Buku atau bahan bacaanje~s apakah harus diterbitkan? Dalam berita ''Tabiat Suka ~embaca masih Randah" ini, apakah yang dimaksudkan bacaan r!ngan? Berita itu dipetik daripada ~ban apa? 5.5 Berikan Kata-kata dasar serta makf- dari perf:gltaan-perkataan yang berikut: I PerkataaJa Dart kata dasar Maim a bersedia " amalan " mengatasi " terutama " pengerusi " pengarah " berupaya " mendatangkan " merasmikan " pelancaran bangkitkan ",, 114 ML201

11 Perkataan Dart kata dasar Makna mengambil " kebebasan " bermotitkan " melaporkan " 5.6 Cuba tulis ayat-ayatyang berikut dalam susunan songsang (~ nht.h:: lvfl, fiv,t.lil1m'lrluth:: lvflnaufl1111) Mereka pesawah padi Saya akan menunggu anda di lapangan terbang Perkara tersebut dibangkitkan dalam mesyuarat itu Pemuda itu mangaku akan kesalahannya Azlan anak sulung dalam keluarganya Pesakit itu lumpuh dengan tiba-tiba Ayah menggalakkan saya untuk mencapai kejayaan Saya belum membalas surat Lina Dia tidak gemar akan kuih itu Dua orang pelancong itu dari Amerika Syarikat. 6. ltlciuu1j1ju"j:~&iluhat\'1ej1jyi 6.1 Jawapan (Terjemahan) dalamjudul 5.2 adalah yang berikut: Georgetown: V1::111Ufltu::fl ~1J;'t11Ul1111YIV1ftV 11\'f'l1'VIV1ftV Sains Malaysia (USM.)t.l-s::Y1fl"S'Jf11111l~U~VV~,,j1~Lf11VJJ'Wf611~~=:thu.. nr~av 1M'Lrluilnv1u;1flt.l-s::,hl'u 'W1m,nnTn~ullilnvYilfl~uvg 1 flv Ltl'W1::ilnv1um-si'ut.l-s::'Vl1U l'i1-u (f\u nr.1 tnilml-st.l) mhth m-sthu&rluan~w::ilnv~thtl'fll ML

12 6th.:J~.:J &dtmrivu&iivutium,~tl,t'r11t.lt'w11t11&6nn17 O n!~nm:hu tj1tnvu) 'l n"l1ilfnltl'h 1 H'&nflfl~1JJflfl11&nn11n1vfl'w~utl't lv,ufifljj\il!iv "fl1'1 Hfl17i'1JU'it't11t.ln'~lJ1UUUgtlt.IU tln~,~ ll fit\' fl~'wtl1tl1lj~\lt 1,j ajjmnhu" -rhu,~\lfl 1 U'l1Wt~min&ilfl~1t.l fl111ufl~1111l'~nfl,fl-3n1'a! n ; I 4.1! 'WlJ'W USM 't1116~1j,tl1tl A, U~M l1jfll"jj111u 'ifl~vimnj~. USM, ff1~fl11\l11vfl11~t 'lfilth U; 6'Uflil ncifl unt 11'111111n1'1!niiJJw usm vt&flabi' oin&ntl,a';11j1j1 <1um) ~1v I.., ~..;.., "1..sA.. 1 ~ ~~ o 11t.l~n6'VI\lfi'WlJ'W 21 arl11,a'\lmh111&ilfi~11u-31t.i~1j'41j~~nrin fltlnll-ijft'wlj'w USM Uu 2003 Uiltu 2004 \' i. fl1ilnrini1 ild'vnnthu~fl~t17tij11n1tl1t&'viffif11flv1j1n &~fl amvuaiivutiut11tij11ft7tl1tl'viff~t.l'l 1u'rl1tlfl1&crtl ~~a,futl7tl'viff~~u..... J/ '*I... I lfl111il 11'i6U1JUflu7tl'rlff\lt.l \ i "fluti~u&~t.i~16vh th~11u~fffl 2 &ri1lftfl&~flt.l 'W1ntn 2 tri1lfi6il cl..,..,... I.., cl4 I 0!'It J/ 1! nv~mn 11il~\l1ftfltln\lln1J1111'VIV~nvnn1Jtn7fl1U 'W1ftl11\l1&uUfl6~n'l1-/l j (li11h'&nfl) 1~JuJJ,.,.JJm,ti1uil".,,nrin i I A'1t~fl11tln~16VH11U-/In~tJ,t1';11Jfllfln,v~ &und'u ~t.llflil1,,, nri1111 eo1u\ltfnn,a',,fu&fltl1nl1ru&flil1 ' I..6, n11jnan\lt&nflfl111jfnntjii1\la'1~,,,t'\jtlj1w,fluluflu11u~iitj,.,'iau,~t 1~i'1Jln'1fl1'W "Dt.lflfl11ft-/lfll1Jfl11na1J,~11111U-/Iff6.....,,I..;,r,.t' - t...,i I 1 l~6tl1u&!fl.:j,f).:jl,, I'W'11t11 1fW&U'W1tflVH~-/Ifl1'itl1U~.. J/ '... \lh\l-/lljlft,u'vift1t"lt.l Hlnflfl111J 'VIl-/111J11fl111J1ft'llt.l tl-/!ulj11'wt.l1fl1'1,6-/l fl17ow11wllt&;iu 1fl&11~u ufi~,,j,1, &l'hnuiiiu1fl11,6-/lfl17ow1jw11'in'11..,._... '"'.!!!..;I..; '"'1!\:'1 " 1JU&'Vl-/l&'H11Jtl un~11u-/in6&1j1'1 't'1pt1~1u&ntl1ft1j nn,fl-/lnnuuunt&'ifl-3 1, IJ11u11ffllu11n~111n" \ \ 116 ML201

13 6.2 Jawapan (Terjemahan) dalamjudul 5.3 adalah yang berikut: wang saku ~na 111'a~u1f.i1tu&riQn'l,tH&,lflua~ 1 1~nflfJm4h - wangpanas ""...,~ cl... I cl I - t l~ufl fl nnatjfllfl61',thi-ul'tujf1fl~6tih1'1fu1'1 IY41'1~11l~UUU arlut~uftju - bagai bujan jatub ke pasir, ,. I.oil d : -~ 1&1 1J1Ju1'~ tiyufl.,~ u'l11tii'hfl6lf1flvi11tl~tl~ ftflu\:lu J1'ti1Jf1~.I.,J,l I t H'Uflflfl~"'WUfl11tufi1UU - bagai kuc:ing dengan ikan panggang tl il~m~1nnm-u,.,~,rtuqp~nu ufi'l11tlrl1j11ty~1l'un.j1vufl'~u1j1 nutja1rh~ 6.3 Jawapan- jawapan dalam judul 5.4 adalah yang berikut: Georgetown itu ibu kota negeri Penang atau Pulau Pinang, Malaysia Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Universiti Sains Malaysia, Tan Sri Ani Arope Membaca adalah tabiat yang amat mustahak kerana setiap bahan bacaan berupaya mendatangkan pelbagai idea untuk kegunaan manusia Tempat merasmikan pelancaran buku penerbit USM di Dewan Kuliah A, USM Profesor Datuk Dzulkifli Abdul Razak Naib, Canselor, USM Negara-negara dalam Asia seperti Jepun, Korea, China dan lain-lain lagi yang penduduknya suka membaca. ML

14 I Menurut Tan Sri Ani Arope,lrakyat Malaysia perlu bangkitkan budaya membaca. ' Buku atau bahan bacaan ya.g lebib serius dan bermotifkan ilmu pengetabuan hams diterbi~n Bacaan rin~an itu ialah la~ran mengenai dunia artis dan glamour dalam majalab hiburan Berita itu dipetik daripada ~rat kbabar Berita Minggu. : ' 6.4 Jawapan- Jawapan dalam judul s.sf adalab yang berikut: i Perkaltaan ~tadasar Makna I bersedia sedia lfi1vjj'vt~t)jj amalan amal 1Jfi,j9i, 11'l'~'Vtqfi mengatasi atas ~.. I H1J'IJ, l11'1jt}t111 terutama utama dltlty, lfltjl~'vt1~ pengerusi kerusi 'lt~li, 111~111'1J pengarab arab... VlffVI1~ berupaya upaya 'VttJ1fJ1ll, ~flff111~ mendatangkan datang 'll1, l'h1~lflfl merasmikan rasmi lufl~1'1j6fh~&riuvi1~t11'l' pelancaran lancar ~.. 01 t11~ 'IJ, Nfttlfl'IJ bangkitkan bangkit qt1~u. l1qm~1 men gambit ambit 'H01J,,t\'i'1J, l61ll kebebasan be bas 6n''S~. ln''s tll'vt bermotifkan motif,,,'ij1, lj's~n'.:!fl melaporkan lapor 'l'10.:11'1j 118 ML201

15 6.5 Jawapan jawapan dalam judul adalah yang berikut: Pesawah padi mereka Akan menunggu anda di lapangan terbang saya Dibangkitkan dalam mesyuarat itu perkara tersebut Mengaku akad kesalahannya pemuda itu Anak sulung_dalam keluarganya Azlan Lumpuh pesakit itu dengan tiba-tiba Untuk mencapai kejayaan ayah menggalakkan saya Beluni membalas saya surat I;-ina Tidak gemar akan kuih itu dia Dari Amerika Syarikat dua orang pelancong itu. ML

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015

PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mei 2015 29 May 2015 P.U. (A) 102 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENYAMPAIAN NOTIS) 2015 LEMBAGA PEMBANGUNAN

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms)

Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Web-based Assessment in Teaching and Learning Management System (e-atlms) Hamsiah Mohd Dahalan & Raja Maznah Raja Hussain Department of Curriculum and Instructional Technology, University of Malaya, MALAYSIA

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN

SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN SMART SHOES CHARGER TAN CHEE CHIAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic (Industrial Electronics) With Honours Faculty of Electronic

More information

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE

LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Rev. No. : 1 Date : 8.6.2010 BEM/CL/APP/09 LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA PENDAFTARAN ENGINEERING CONSULTANCY PRACTICE Mana-mana syarikat yang menjalankan amalan kejuruteraan perunding diwajibkan berdaftar

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my

FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my FACULTY OF MEDICINE medicine.um.edu.my Closing Date: 31 October 2016 Applications that are incomplete will not be entertained. Applications that are received after the closing date will be entertained

More information

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015

PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Julai - Disember 2015 PENCAPAIAN HOSPITAL PERFORMANCE INDICATOR FOR ACCOUNTABILITY (HPIA) No Indikator Standard Performance Julai - Disember 2015 Catatan INTERNAL BUSINESS PROCESS 1 ST elevation myocardial infarction (STEMI)

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEMESTER 2 2013/2014 PROJEK SARJANA MUDA 1 (BITU ) BITD REPORT PROJECT TITLE: UTeM SPORT CARNIVAL EVENT MANAGEMENT SYSTEM PREPARED

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES

DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES DESIGN AND DEVELOPMENT OF MICRO HYDROPOWER FOR UNDERSERVED COMMUNITIES Mohamad Ridhzan Bin Roslan Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering) 2009 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT

SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT SUPPORTING APPLICATION GUIDELINES FOR OBTAINING PERMANENT RESIDENT STATUS BY FOREIGN LECTURERS FOR APPROVAL OF THE IMMIGRATION DEPARTMENT 1. PURPOSE This guideline is to provide all Higher Learning Institutions

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

A COURSE IN CONVERSATIONAL MALAY Kursus Perbualan Bahasa Malaysia With Equivalent Indonesian Vocabulary

A COURSE IN CONVERSATIONAL MALAY Kursus Perbualan Bahasa Malaysia With Equivalent Indonesian Vocabulary A COURSE IN CONVERSATIONAL MALAY Kursus Perbualan Bahasa Malaysia With Equivalent Indonesian Vocabulary (Third Edition) Malcolm W Mintz 1992, 1997, 2007 Malcolm W Mintz Published by: Indonesian / Malay

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION

A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION A STUDY OF SECURITY LIMITATIONS IN VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK IMPLEMENTATION By ARUMUGAM BALASUNDARAM Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Partial Requirements for

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program

Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program INDONESIA Ver. Oct 2014 Note on the Application Form for the JICA Training and Dialogue Program Dear Candidates in Indonesia, ENGLISH (1) For Medical History and Language Proficiency, please fill in the

More information

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK. Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) i DRIVING SCHOOL INFORMATION SYSTEM (DriSIS) MOHD HAZIQ BIN ISHAK A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking)

More information

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE.

GUIDELINES ON THE STAMPING OF SHARE TRANSFER INSTRUMENTS FOR SHARES THAT ARE NOT QUOTED ON THE KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY:

INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION (IRDC) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 40450 SHAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA PREPARED BY: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AGGRESSIVE WORKING CAPITAL FINANCING METHOD AND THE PERFORMANCE OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN MALAYSIAN CONSTRUCTION COMPANIES. INSTITUTE OF RESEARCH, DEVELOPMENT & COMMERCIALISATION

More information

This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS

This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS This brochure is prepared in consultation with MUIS Risalah ini disiapkan dengan kerjasama MUIS The Greatest Gift of Life In Singapore, there are many people suffering from organ failure. More than 600

More information

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE

NMPM 7/2010 NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12,42007 Pelabuhan Klang. Tel 03-3695100 Fax: 03-3685289

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

More information

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember

ii) 9 months Plan - Interest Rate at 0.75% per month The minimum transfer amount is RM1,000 and maximum is subject to Cardmember BALANCE TRANSFER - TERMS & CONDITIONS 1. Holders of Maybank Credit Card Card(s) ( Cardmember ) may apply to transfer outstanding balances including principal, accrued profit, profit and other charges as

More information

DEFINISI DEFINISI PROSES MOTIVASI DEFINISI SKOP PERBINCANGAN

DEFINISI DEFINISI PROSES MOTIVASI DEFINISI SKOP PERBINCANGAN SKOP PERBINCANGAN MOTIVASI DEFINASI PROSES MODEL TEORI PENDEKATAN STRATEGI DEFINISI GOAL DIRECTED BEHAVIOR MENGENAI KEKUATAN DAN HALATUJU SESUATU TINGKAHLAKU ATAU TINDAKAN MELIBATKAN SEJUMLAH FAKTOR SEBAGAI

More information

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN

HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN HOME ALARM SYSTEM USING DETECTOR SENSOR MD KHAIRUL AMRI B MD ZAIN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial Electronics)

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of

DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO. This project is submitted in partial fulfillment of DESIGNING A PEPPER HARVESTER END EFFECTOR TIONG ING HO This project is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical and Manufacturing

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2012/2013 SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT

Chapter 17 COMPLETION. 1. Receipt of notice from Contractor. 2. Final Inspection. PT Flowchart Description Action By Reference 1 1. Receipt of notice from Contractor - 2 2. Final Inspection. PT 3 Yes No 3. Works (or Section) is practically completed for all purposes of the Contract? -

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Human Development UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

Human Development UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK SURVEY ON READING HABITS OF STUDENTS IN THE FACULTY OF COGNITIVE SCIENCES AND HUMAN DEVELOPMENT (FCSHD) IN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) EDINA ANAK LANYING 6470 Bachelor of Science With Honours

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA SOALAN LAZIM CP204 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA S1 : Anggaran yang telah dibuat oleh syarikat adalah RM100,000 bagi Tahun Taksiran 2001. Apabila syarikat mengemukakan Borang C, cukai yang disifatkan

More information

360 DEGREE FEEDBACK MODEL: AN ALTERNATIVE FOR EXECUTING A BETTER PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM

360 DEGREE FEEDBACK MODEL: AN ALTERNATIVE FOR EXECUTING A BETTER PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM 360 DEGREE FEEDBACK MODEL: AN ALTERNATIVE FOR EXECUTING A BETTER PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM Dwi Irawati Universitas Muhammadiyah Purworejo e-mail: irasoepardjo@yahoo.com Abstrak Penilaian kinerja (performance

More information

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest.

3. Only PIN based ATM e Debit card transactions are accepted for the Contest. Terms and Conditions Organiser 1. By participating in the Win Big Contest ( Contest ) jointly organised by AEON BIG (M) SDN. BHD. ( AEON BIG ) and Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn Bhd ( MyClear

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

TABLE OF CONTENTS. SUPERVISOR S DECLARATION ii STUDENT S DECLARATION iii DEDICATION ACKNOWLEDGEMENTS v ABSTRACT LIST OF TABLES

TABLE OF CONTENTS. SUPERVISOR S DECLARATION ii STUDENT S DECLARATION iii DEDICATION ACKNOWLEDGEMENTS v ABSTRACT LIST OF TABLES ACKNOWLEDGEMENT I would like to express my gratitude and appreciation to all those who gave me the possibility to complete this report. A special thanks to our final year project coordinator, Mr. Zamri,

More information

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ENGLISH-MALAY-ENGLISH DICTIONARY NORAFIDAH BINTI MD YUSOF CD09051 FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG vi ABSTRACT English-Malay-English Dictionary is a solution

More information

MOHD KHALIL BIN ABDUL KADJR

MOHD KHALIL BIN ABDUL KADJR CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING: A CASE STUDY OF "CADANGAN MEMBJNA DAN MENYIAPKAN KEJLL1YYAH SAINS UNTUK UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA" MOHD KHALIL BIN ABDUL KADJR A final year project report

More information

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur SYARAT KELAYAKAN MINIMA PROGRAM BACHELOR Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Nota: i) Syarat kelayakan ini ada

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

Masuk ke LOGIN PENGEDAR:

Masuk ke LOGIN PENGEDAR: Masuk ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Login ke LOGIN PENGEDAR: www.onexox.my Sub Dealer Registration *Hanya pengedar yang mempunyai 20 orang user dengan jumlah topup terkumpul RM200 sahaja yang layak

More information

MODELING OF TRANSPORT PROCESSES FOR AIR POLLUTANTS ENHANCED WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

MODELING OF TRANSPORT PROCESSES FOR AIR POLLUTANTS ENHANCED WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM MODELING OF TRANSPORT PROCESSES FOR AIR POLLUTANTS ENHANCED WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM By BONIFACE CHUKS EKECHUKWU Thesis submitted to the School of Graduate Studies,, in Fulfillment of the Requirements

More information

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS

Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST1113 ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM) WFST ASAS KERJA LAPANGAN KOMPAS, TRIGONOMETRI & MEMBUAT RINTISAN KOMPAS KOMPAS Kompas mempunyai ciri-ciri berikut; - Arah perjalanan (Direction of travel Arrow.

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM - MEDICINE SELECTOR FOR MINOR ILLNESS AND STOCK ALERT SYSTEM MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMMAD NASER

PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM - MEDICINE SELECTOR FOR MINOR ILLNESS AND STOCK ALERT SYSTEM MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMMAD NASER PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM - MEDICINE SELECTOR FOR MINOR ILLNESS AND STOCK ALERT SYSTEM MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMMAD NASER This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

The Quick & Easy. Bahasa Indonesia E-Course

The Quick & Easy. Bahasa Indonesia E-Course The Quick & Easy Bahasa Indonesia E-Course Courtesy of www.hello-indonesia.com the Quick & Easy Bahasa Indonesia E-Course Page 2 Lesson #1 Pronunciation - Indonesian uses the same characters as English

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN

CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN CAR RENTAL MANAGEMENT SYTEM WITH SMS ALERT FAZREENY BINTI ADNAN THESIS SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM AND SOFTWARE ENGINEERING 2013 EXECUTIVE SUMMARY

More information

ebook cover designed by www.cheapestcovers.com

ebook cover designed by www.cheapestcovers.com ebook cover designed by www.cheapestcovers.com 1 Disclaimer This ebook was written Hafiz Latib a.k.a Bitol. You are forbidden to modify or reproduce any information within this ebook for your personal

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T)

LONPAC INSURANCE BHD (307414-T) WORKMEN S COMPENSATION / EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE PAMPASAN PEKERJA / INSURANS LIABILITI MAJIKAN NOTICE OF ACCIDENT / NOTIS KEMALANGAN Note: Full particulars of every accident are to be furnished by

More information

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC;

(c) the offer is not applicable to kids below 12 years ticket at TGV and Children ticket at GSC; 1-FOR-1 FRIDAY MOVIE PRIVILEGES AT MAJOR CINEMAS Terms and Conditions 1. Subject to these terms and conditions, on Fridays with effect from 22 nd July 2013 and until further notice, the principal and supplementary

More information

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ).

Celebrate With PB Cards. Terms and Conditions. 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Celebrate With PB Cards Terms and Conditions Campaign Period 1. The campaign is valid from 1 January 2016 until 30 April 2016 ( Campaign period ). Eligibility 2. The Campaign is open exclusively to New-To-Bank

More information

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA

MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA MENGAPA PENYEMBAHAN YANG TERUTAMA Selamat datang. Terima kasih kerana memuat turun Nota Penceramah bagi Kursus Pusat Penyembahan. Untuk sesi pertama ini, kami telah menggariskan struktur dan perkara penting

More information

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu?

Warna 4: Mana Hilangnya Bahasa Halus dalam Budaya Lisan Masyarakat Melayu? Sewaktu kecil, saya sering diajar menggunakan bahasa yang berbeza dengan kehendak hati sebenarnya. Keadaan ini sangat ketara apabila saya ke rumah nenek di sebelah abah yang sangat menjaga etika sopan

More information

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 4531/3 NAMA:... Tingkatan :... 4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2012 1 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR

DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR DEVELOPMENT OF STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) MATLAB- BASED SOFTWARE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES APPLICATION SITI HAZLINA BINTI MOKHTAR A thesis submitted is fulfillment of the requirements for the award

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Faculty of Computer Science & Information Technology

Faculty of Computer Science & Information Technology Faculty of Computer Science & Information Technology ADAPTIVE SYSTEM STATE BASED LOAD BALANCING FOR WEB APPLICATION SERVER CLUSTER OF HETEROGENEOUS PERFORMANCE NODES Chin Mei Lu Master of Computer Science

More information

THE EFFECTIVENESS OF PEER TUTORING IN TEACHING OF STRAIGHT LINE

THE EFFECTIVENESS OF PEER TUTORING IN TEACHING OF STRAIGHT LINE THE EFFECTIVENESS OF PEER TUTORING IN TEACHING OF STRAIGHT LINE GAN SIEW LING This project is submitted in partial fulfilment of the requirements for a Bachelor of Education (Mathematics) with Honours

More information

STUDENT ATTENDANCE USING RFID SYSTEM

STUDENT ATTENDANCE USING RFID SYSTEM STUDENT ATTENDANCE USING RFID SYSTEM MOHD FIRDAUS BIN MAHYIDIN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG I hereby acknowledge that the scope and quality of this thesis is qualified for the award of the degree of Bachelor

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

SURFACE ELECTROMYOGRAPHY FEATURES EXTRACTION FOR PROSTHESIS CONTROL PURPOSES

SURFACE ELECTROMYOGRAPHY FEATURES EXTRACTION FOR PROSTHESIS CONTROL PURPOSES SURFACE ELECTROMYOGRAPHY FEATURES EXTRACTION FOR PROSTHESIS CONTROL PURPOSES AZMIRATUL NUR BINTI OMAR BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING (CONTROL, INSTRUMENTATION AND AUTOMATION) WITH HONOURS UNIVERSITI

More information

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Teori-Teori Tingkah Laku Negatif Azizi Yahaya & Muhamad Jumat Aliju Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak : Artikel ini membincangkan tentang tingkah laku negatif di kalangan pelajar.

More information

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor Degree Electrical

More information

BODY ASSEMBLY PROCESS IMPROVEMENT FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY MOHD NAJMI BIN MOHAMAD

BODY ASSEMBLY PROCESS IMPROVEMENT FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY MOHD NAJMI BIN MOHAMAD BODY ASSEMBLY PROCESS IMPROVEMENT FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY MOHD NAJMI BIN MOHAMAD A report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI

6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI 6 PENGERTIAN KONSEP KENDIRI Jamaludin Ramli PENGENALAN Kita dapat terus hidup hanya dengan merasa dan memahami persekitaran. Kadang-kala kita salah tanggap dan tafsir situasi dan seterusnya menimbulkan

More information

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2001 Cetakan Pertama 2001 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,

More information

ONLINE HELPDESK FOR MAYBANK ACCOUNT PAYABLE SYSTEM (MAPS) SHOBINI D/ RAMAN NAIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

ONLINE HELPDESK FOR MAYBANK ACCOUNT PAYABLE SYSTEM (MAPS) SHOBINI D/ RAMAN NAIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ONLINE HELPDESK FOR MAYBANK ACCOUNT PAYABLE SYSTEM (MAPS) SHOBINI D/ RAMAN NAIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ19:16(Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : ONLINE

More information