PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN

Size: px
Start display at page:

Download "PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN"

Transcription

1 PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN Azani Bin Yaakub Muhammad Fauzi Bin Jumingan (Ph.D) Zulkifli Bin Ismail (Ph.D) Azman Bin Che Mat (Ph.D) Universiti Teknologi MARA, Kampus Terengganu, MALAYSIA Abstrak Tafsir fi Ẓ lil Quran merupakan karya agung yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Umum mengetahui tentang kemuktabaran dan kemasyhuran kitab tafsir ini. Tafsir ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dunia, seperti bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggeris dan lainlain. Terjemahan tafsir ini ke dalam bahasa Melayu juga telah wujud, hasil usaha gigih yang dilakukan oleh penterjemah Yusoff Zaky. Usaha terjemahan ini telah dilakukan oleh beliau dalam jangkamasa yang lama, iaitu selama 11 tahun. Hal ini menunjukkan kegigihan dan ketekunan beliau dalam menghasilkan terjemahan yang mantap dan berkualiti sampel tersebut berdasarkan teori semantik dan komunikatif. - Kata Kunci: Semantik, -Kahf Pendahuluan Teori terjemahan semantik atau semantic translation adalah salah satu pendekatan terjemahan yang terkenal dalam bidang terjemahan. Ia di pelopori oleh sarjana yang bernama Peter Newmark (1981). Terjemahan ini berusaha untuk menghasilkan ujaran penulis asal dalam bahasa sasaran dengan setepat dan sedekat mungkin. Oleh yang demikian terjemahan ini berkisar dalam budaya bahasa asal, atau dengan kata lain unsur budaya teks sumber. Ia membantu pembaca dalam memahami konotasi yang melibatkan utusan dan mesej penting dalam teks asal. Terjemahan ini seolah-olah cuba mencipta semula setepat-tepatnya nada dan sifat khusus teks asal. Adapun terjemahan komunikatif, jika ditinjau dalam bahasa Melayu, perkataan komunikasi merupakan satu interaksi atau perhubungan dua pihak dalam menyampaikan maklumat. Menurut Kamus Linguistik (KL) (2006: 136) komunikasi merupakan penyampaian maklumat daripada penyampai kepada penerima. Manakala jika dirujuk kepada Kamus Dewan Edisi Keempat (KDEK) (2005: 812) perkataan ini bermaksud sedia atau dapat berhubung (mengadakan komunikasi) dan dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud (maklumat dan sebagainya). Manakala teori terjemahan komunikatif tidak jauh takrifannya daripada takrif komunikasi yang dinyatakan sebelum ini. Terjemahan komunikatif bermaksud penterjemahan ialah suatu proses komunikatif yang melibatkan faktor konteks sosial. Penterjemahan ini mementingkan keperluan dan kehendak tahap bahasa khalayak sasaran atau penerima. Teks sumber hanya dianggap sebagai sumber mesej yang perlu diolah mengikut selera pembaca sasaran (Muhammad Fauzi Jumingan, 2006: 9). Walau bagaimanapun kedua-dua teori terjemahan ini mempunyai fungsi dan matlamat yang sama iaitu Organized by WorldConferences.net 532

2 memindahkan ilmu dalam teks asal ke bahasa sasaran agar difahami oleh pembaca dengan baik. Perkara yang membezakan kedua-duanya adalah pendekatan yang digunakan dalam memberi kefahaman kepada pembaca teks terjemahan. Terjemahan semantik bersifat setia kepada bentuk, laras, pola yang terdapat pada teks bahasa asal (bahasa sumber), adapun terjemahan komunikatif boleh dikatakan bersifat tidak setia kepada bentuk, laras, pola teks asal. Prinsip yang penting bagi terjemahan ini adalah kefahaman pembaca. Sekiranya usaha yang dilakukan boleh membantu meningkatkan kefahaman pembaca, aspek teks asal boleh diabaikan. Teks sumber hanya dianggap sebagai sumber mesej yang perlu dioalah mengikut selera pembaca sasaran (Muhammad Fauzi Jumingan 2006: 9). 2. Objektif Kajian Kajian ini mempunyai objektif yang ingin dicapai. Objektif yang dimaksudkan adalah men huraikan terjemahan leksikal la dan deri asin a dalam al-quran khususnya dalam surah al-kahf dengan penerapan teori semantik dan komunikatif yang dipelopori oleh Peter New Mark ( 1981). 3. Masalah Kajian Dalam setiap bidang ilmu sudah semestinya mempunyai teori yang tertentu. Begitu juga dalam bidang terjemahan terdapat beberapa teori terjemahan, antaranya terjemahan senamantik dan komunikatif yang dipelopori oleh seoorang tokoh yang bernama Peter Newmark. Berdasarkan pembacaan pengkaji, tanggapan awal boleh dirumuskan bahawa teori terjemahan moden kurang sesuai untuk diterapkan dalam terjemahan teks kudus, oleh yang demikian dalam kajian ini pengkaji cuba mengaplikasikan terjemahan semantik dan komunikatif dalam terjemahan teks kudus. 4. Metodologi dan Analisis Data Kajian Kajian ini menggunakan metodologi kajian kepustakaan dan berbentuk kualitaif dalam menganalisis data. Selepas pemilihan metodologi kajian, proses seterusnya pula adalah proses yang boleh dianggap terpenting dalam sesuatu kajian, iaitu analisis data. Proses analisis ini akan dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja dan berpedomankan teori yang dianuti oleh pengkaji, iaitu teori semantik dan komunikatif yang diperkenalkan oleh Peter Newmark (1981). Penerapan sesuatu teori dalam mana-mana kajian sudah menjadi satu kemestian. Hal ini disebabkan huraian data yang yang disandarkan pada teori yang dipegang akan menjamin kewibawaan, kerasionalan, dan keempirisan sesuatu kajian (Nor Hashimah Jalaluddin, 1996: ). Manakala bentuk analisis yang digunakan adalah analisis kontrastif, analisis kandungan dan analisis deskriptif. 4.1 Analisis Kontrastif Mengikut konteks kajian ini, analisis kontrastif yang dilaksanakan adalah melibatkan terjemahan dua bahasa iaitu bahasa sumber (BA) ke bahasa sasaran (BM) berkaitan leksikal la dan deri asin a yang terdapat dalam korpus kajian. Melalui analisis kontrastif pengkaji cuba membuat huraian yang tepat dan jelas mengenai bahasa yang dibandingkan agar huraian yang sepadan terhasil. Hal ini terjadi dengan membuat perbandin an sam el an telah ditentukan antara dua ahasa am el an dimaksudkan ialah terjemahan leksikal la dan deri asin a se erti an telah din atakan Begitu juga pengkaji dalam prosese perbandingan antara dua bahasa perlu mengenal pasti isi kandungan yang hendak digandingkan. Mengikut S.N Sridhar dalam Fisiak (1981: 215) terdapat tiga cara yang boleh dibandingkan atau dikontraskan bahasa-bahasa. Perkara yang dimaksudkan ialah, padanan struktur (formal), padanan terjemahan, dan padanan struktur dan terjemahan. Organized by WorldConferences.net 533

3 4.2 Analisis Kandungan Analisisi kandungan (content analisys) juga boleh dikatakan terlibat dalam proses analisis data untuk kajian ini. Analisis kandungan menurut Berelson (1952) mentakrifkan analisis kandungan sebagai satu teknik en elidikan komunikasi lahiriah an di uat secara o jektif, sistematik, dan kuantitatif Kaedah analisis kandun an memerlukan en amatan an mendalam oleh en kaji Hal ini dijelaskan oleh Syed Arabi yang mengatakan bahawa kaedah analisis kandungan (content analisys) merupakan satu kaedah yang digunakan oleh para pengkaji untuk mengamati, membuat kesimpulan, dan menilai sesuatu utusan (bahan yang diterima). Ia lazimnya dilakukan secara objektif (mempunyai kategori) sistematik dan kuantitatif (2002: ). Analisis kandungan bertujuan untuk mencari tema-tema khusus ataupun umum daripada bahan-bahan sekunder dalam bentuk tulisan ataupun lisan (Sabitha Marican: 2009: 205). Antara contoh sumber data analisis kandungan adalah seperti buku, rencana, cerpen, video, teks ucapan, diari, surat khabar, lagu, dan seumpamanya. Dalam konteks kajian ini analisis kandun an dijalankan ke atas terjemahan leksikal la dan deri asin a an terkandun dalam Ẓ (Di bawah Naungan al-qur an) kar a Yusuff Zak 4.3 Analisis Deskriptif Kajian ini menggunakan kaedah kajian deskriptif. Penyelidikan deskriptif memberikan gambaran tentang keadaan yang sedia ada (Arabi, 2002: 4). Hal ini disokong oleh Sabitha Marican yang menyebut bahawa kajian deskriptif sacara asasnya bertujuan memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi (2009: 24). Biasanya kajian akan memberi fokus kepada perkara tertentu yang menarik perhatian pengkaji (Sulaiman 2004: 22). Keadaan yang sedia ada dalam kajian ini bermaksud penggunaan sedia ada data kajian ataupun terjemahan an dilakukan enerusi kajian ini, erkara an menjadi data kajian sedia ada adalah a aimana terjemahan a at al-qur n dari ada kesemua surah ter ilih an er ahasa ra ke ada ahasa Melayu dari sudut ketepatan terjemahannya berdasarkan prinsip dan pendekatan terjemahan moden. 5. Analisis Sampel Surah Al-Kahf Untuk tujuan analisis ini, pengkaji memilih sebanyak sepuluh sampel daripada surah al-kaḥf. Tatacara pemilihan sampel ini telah dinyatakan menggunakan kaedah persampelan bertujuan. Sampel yang dipilih ini dijangka dapat memberikan dapatan yang telah digariskan oleh pengkaji. Sampel yang dimaksudkan adalah terdiri daripada ayat 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76. Berikut adalah analisis daripada surah ini: Sampel 1 Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikut engkau supaya engkau ajarkan kepada aku sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang telah diajarkan kepadamu? Organized by WorldConferences.net 534

4 Berdasarkan sampel satu dalam surah al-kaḥf yang dipetik daripada ayat 66 surah Al-Kaḥf, enterjemah menterjemahkan leksikal la (قال dengan padanan berkata seperti yang terdapat dalam Kamus Arab Melayu Dewan (KBAMD) (2006) tanpa ada penambahan imbuhan atau perubahan. Terjemahan ini juga selari dengan Kamus Arab Melayu al-marbawi (KAMAM) (t.t), Kamus Arab Melayu Miftah al-ṭ (KAMMT) (2010), dan Kamus Arab Melayu Oxford (KAMO) (2005). Walau bagaimanapun jika diamati konteks ayat ini didapati bahawa situasi pertanyaan wujud antara Nabi Musa dengan temannya (hamba Allah yang soleh) (2000: 356) dengan pertanyaan bolehkah Nabi Musa mengikut temannya (hamba Allah yang salih supaya diajarkan kepadanya sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang telah dimiliki sahabatnya. Oleh yang demikian, terjemahan berkata sesuai diubah mengikut konteks ayat dengan terjemahan yang lebih sesuai dengan tujuan bertanya yang bermaksud soal, pertikai, ragui, temu ramah, temuduga, wawancara, temubual, duga, risik (2011: 271). Terjemahan ini merupakan cenderung kepada TS berbanding TK. Manakala untuk cadangan terjemahan pula, pengkaji mencadangkan terjemahan berikut: Musa bertanya kepadanya: Bolehkah aku mengikut engkau supaya engkau ajarkan kepada aku sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang telah diajarkan kepadamu? Sampel 2 Dia menjawab: Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Dia menjawab meru akan adanan terjemahan an di unakan oleh enterjemah dalam menterjemah leksikal la (قال dalam sampel kedua surah al-kaḥf. Makna ini sememangnya tidak terdapat dalam KBAMD (2006), K t t), K ), dan K T ) an han a men e ut makna leksikal la adalah erkata-kata, ercaka ) usteru enteremah memadankan makana leksikal la den an makna menjawab. Menjawab jika dirujuk dalam bahasa Arab adalah جييب اجلواب.أجاب Hal ini menunjukkan bahawa penterjemah menggunakan terjemahan komunikatif bagi menyesuaikan dengan situasi ayat yang sebelumnya, iaitu situasi pertanyaan Musa kepada temannya (hamba yang salih) tentang permintaan untuk mengikut sahabatnya agar diajarkan kepadanya sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang dimiliki. Oleh yang demikian, terjemahan ini adalah sesuai dalam membantu pembaca memahami situasi atau konteks ayat. Terjemahan ini adalah cenderung kepada TK berbanding TS. Terjemahan ini pada pandangan pengkaji harus dikekalkan. Organized by WorldConferences.net 535

5 Sampel 3 Jawab Musa: Insya Allah engkau akan dapatiku sanggup bersabar dan aku tidak akan melanggar sebarang perintahmu. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini pula dipadankan dengan makna jawab. Padanan terjemahan ini juga merupakan padanan yang jauh daripada terjemahan literal seperti yang terdapat dalam KBAMD dan kamus-kamus Arab-Melayu lain seperti KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Terjemahan ini dilakukan oleh penterjemah juga bagi meraikan konteks ayat dan pertautan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, Musa bertanya, kemudian temannya menjawab, seterusnya pada ayat ini diterjemahkan jawab Musa. Walau bagaimanapun, jika diteliti pada konteks ayat ini dan sebelumnya pengkaji melihat terjemahan ini kurang sesuai kerana tidak melihat kesinambungan ayat yang jitu antara ayat yang sebelumya dan patut diubah kepada terjemahan yang lebih sesuai agar pembaca dapat memahami dengan lebih jelas cerita secara keseluruhan. Terjemahan ini lebih cenderung kepada TK berbanding TS. Bagi cadangan terjemahan pula, pengkaji mencadangkan terjemahan berikut: Musa menegaskan: Insya Allah engkau akan dapatiku sanggup bersabar dan aku tidak akan melanggar sebarang perintahmu. Sampel 4 Dia menjawab: (Baiklah) jika engkau mahu mengikut aku janganlah engkau bertanya kepadaku sesuatu apa pun sehingga aku sendiri menjelaskannya kepadamu. Bagi sampel ini, penterjemah menterjemahkan leksikal la (قال dengan dia menjawab. Dia dalam bahasa Melayu merupakan kata ganti nama kedua untuk tunggal. Manakala menjawab merupakan kata kerja transitif yang didahului dengan imbuhan men. Perkataan jawab pula dalam bahasa Melayu dalam Tesaurus bahasa Melayu edisi kedua membawa maksud balas, sahut, sampuk, sambut, bangkang, bantah, bidas, sanggah, sangkal, tampik, tentang (2011: 91). Oleh yang demikian, terjemahan ini merupakan terjemahan yang tidak selari dengan makna yang terdapat dalam KBAMD (2006), KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Hal ini mungkin penterjemah cuba meraikan konteks ayat pembaca agar pembaca dapat memahami dengan lebih jelas. Terjemahan ini dianggap sesuai. Walau bagaimanapun terjemahan ini boleh diperelokkan lagi bagi menambah pertautan dan koheren dengan ayat sebelumnya. Terjemahan ini lebih menjurus kepada TK berbanding TS. Manakala cadangan terjemahan adalah seperti berikut: Organized by WorldConferences.net 536

6 Dia menjawab lagi: (Baiklah) jika engkau mahu mengikut aku janganlah engkau bertanya kepadaku sesuatu apapun sehingga aku sendiri menjelaskannya kepadamu. Sampel 5 Lalu kedua-dua pun berjalan sehingga apabila kedua-duannya menaiki bahtera. Tiba-tiba ia melubangkannya, lalu Musa berkata: Apakah engkau melubangkannya untuk menenggelamkan para penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini dipadankan dengan terjemahan lalu Musa berkata oleh penterjemah. Terjemahan berkata merupakan terjemahan yang selari dan terdapat dalam KBAMD dan kamus Arab-Melayu lain seperti KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Manakala penambahan wacana lalu dihadapan perkataan berkata oleh penterjemah boleh dianggapkan sebagai mewujudkan kesinambungan ayat dengan ayat sebelumnya. Dalam bahasa Melayu, lalu bermaksud kemudian, selanjutnya, seterusnya seperti yang terdapat dalam Tesaurus Bahasa Melayu pada muka surat 129. Daripada makna ini, ia boleh diterjemahkan dengan kemudian Musa berkata, selanjutnya Musa berkata atau seterusnya Musa berkata. Sumua padanan ini dianggap sesuai dan boleh membantu pembaca memahami konteks ayat. Walau bagaimanapun, jika dilihat kepada konteks ayat bagi sampel ini, terjemahan yang dilakukan adalah kurang sesuai kerana dalam ayat terdapat unsur pertanyaan yang berlaku. Justeru, satu terjemahan yang lebih sesuai perlu digunakan. Hal ini adalah bagi membantu menambahkan tahap kefahaman dan semangat pembaca dalam mendalami karya terjemahan ini. Terjemahan ini lebih menjurus ke arah TK berbanding TS. Pengkaji mencadangkan terjemahan berikut dalam menambahkan lagi keserasian konteks ayat: Lalu kedua-dua pun berjalan sehingga apabila kedua-duannya menaiki bahtera tibatiba ia melubangkannya, lalu Musa bertanya: Apakah engkau melubangkannya untuk meneggelamkan para penumpangnya? Sesungguhnya, engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar. Sampel 6 Dia menjawab: bukankah tadi aku telah berkata bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Organized by WorldConferences.net 537

7 Terjemahan menjawab dan berkata dalam sampel keenam yang digunakan oleh penterjemah merupakan terjemahan yang bukan literal seperti yang terdapat dalam KBAMD(2006), K t t), K ), dan K T ) Terjemahan a i sam el ertama iaitu la (قال adalah keluar daripada kepompong terjemahan secara literal dan lebih mengutamakan konteks ayat dalam usaha membantu meningkatkan pemahaman pembaca. Terjemahan menjawab yang merupakan respons kepada sesuatu persoalan dilihat selari dengan konteks ayat dan kesinambungan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya membabitkan pertanyaan Musa kepada temannya (hamba yang salih) tentang perihal sebab sahabatnya melubangkan untuk menenggelamkan bahtera di samping terdapat unsur ketegasan dalam mengatakan perbuatan sahabatnya merupakan perbuatan yang rugi. Manakala bagi sampel kedua, leksikal ini diterjemahkan dengan makna berkata. Terjemahan ini dianggap selari dengan terjemahan yang terdapat dalam KBAMD (2006), KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Ia merupakan terjemahan literal. Kedua-dua terjemahan di atas dapat membantu menambahkan pemahaman pembaca terhadap teks terjemahan. Walau bagaimanapun, terjemahan ini diangap kurang sesuai dan boleh diperelokkan lagi bagi meraikan konteks ayat keseluruhannya. Terjemahan lebih menjurus kepada TK berbanding TS. Cadangan terjemahan pula adalah seperti berikut: Dia menegaskan: bukankah tadi aku telah mengatakan bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Sampel 7 Ujar Musa: Janganlah engkau mengambil salah atas kelupaanku itu dan janganlah engkau bebankanku dengan sesuatu yang menyulitkan urusanku. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini dipadankan dengan makna ujar. Ujar menurut Kamus Dewan Edisi Keempat adalah apa-apa yang diucapkan, kata (2005: 1751). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua pada muka surat 294 pula, antara makna ujar adalah cakap, dialog, kata, lafaz, sebut, tutur, ucap. Justeru, padanan makna ujar yang dipilih oleh penterjemah adalah tergolong dalam makna kata juga. Walau bagaimanapun, terjemahan ini adalah tidak sama dengan terjemahan katawi seperti yang terdapat dalam KBAMD yang menyebut q la adalah berkata-kata atau bercakap ), e itu ju a tidak selari den an terjemahan dalam K t t), K ), dan K T ) anakala la (قال dari sudut sintaksisnya ialah kata kerja kala lampau yang pelakunya ialah dia. Dia di sini adalah kembali kepada Musa, jadi padanan yang diberikan oleh penterjemah adalah ujar Musa. Terjemahan ini mengikut konteks ayat boleh diterima dan boleh membantu pembaca memahami konteks ayat. Setelah pengamatan yang mendalam diperhatikan terjemahan, leksikal di sini adalah lebih menjurus kepada TS berbanding TK. Dicadangkan terjemahan ini dikekalkan. Organized by WorldConferences.net 538

8 Sampel 8 Lalu kedua-duanya berjalan lagi sehingga kedua-duanya bertemu dengan seorang budak tiba-tiba dia terus membunuhnya. Ujar Musa: Apakah patut engkau membunuh seorang yang tidak bersalah kerana membunuh orang lain? Sesungguhnya, engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar. Q la (قال dalam ayat ini juga dipadankan dengan makna ujar. Ujar seperti yang disebutkan sebelum ini adalah adalah apa-apa yang diucapkan, kata (2005: 1751). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua pada muka surat 294 pula, antara makna ujar adalah cakap, dialog, kata, lafaz, sebut, tutur, ucap. Justeru, padanan makna ujar yang dipilih oleh penterjemah adalah tergolong dalam makna kata juga. Walau bagaimanapun, terjemahan ini adalah tidak selari den an terjemahan kata i se erti an terda at dalam K an men e ut la adalah berkata atau bercakap ) dan kamus-kamus ra - ela u lain se erti K t t), K ), dan K T ) anakala la dari sudut sintaksisnya adalah kata kerja kala lampau yang pelakunya adalah dia. Dia di sini juga kembali kepada Musa, jadi padanan yang diberikan oleh penterjemahah adalah ujar Musa. Terjemahan ini mengikut konteks ayat adalah tidak sesuai dan kurang membantu pembaca dalam memahami konteks ayat. Hal ini kerana konteks ayat menunjukkan terdapat situasi pertanyaan. Oleh yang demikian, satu padanan yang lebih sesuai diperlukan dalam terjemahan sampel ini. Terjemahan leksikal di sini adalah menjurus kepada TS berbanding TK. Adapun cadangan terjemahan yang dianggap sesuai pada hemat pengkaji adalah : Lalu kedua-duanya berjalan lagi sehingga kedua-duanya bertemu dengan seorang budak tiba-tiba dia terus membunuhnya. Soal/Tanya Musa: Apakah patut engkau membunuh seorang yang tidak bersalah kerana membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar. Sampel 9 Dia berkata bukankah tadi aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Organized by WorldConferences.net 539

9 alam a at ini enterjemahn menterjemahkan leksikal la (قال dengan padanan makna berkata. Berkata seperti yang disebutkan sebelum ini adalah ialah mengeluarkan apa yang terfikir dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata bertutur (2005: 685). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua pula, menyebut antara makna berkata adalah berbahasa, berbincang, berbicara, bercakap, berucap, berfirman, berlafaz, bersabda, bersyarah, bertitah bertutur (2011: 32). Justeru, padanan makna yang dipilih oleh penterjemah adalah tergolong dalam makna literal atau makna kamus. Hal ini boleh dilihat dalam KBAMD pada muka surat, dan kamus ra - elau lain se erti K t t), K ), dan K T ) anakala la dari sudut sintaksisn a ialah kata kerja kala lam au an elakun a adalah dia iaitu sahabat Musa (temannya yang soleh). Terjemahan ini mengikut konteks ayat adalah kurang sesuai dan kurang membantu pembaca dalam memahami konteks ayat. Hal ini kerana terdapat unsur ketegasan dalam situasi ayat dalam sampel ke sembilan ini. Terjemahan leksikal disini adalah cenderung kepada TS berbanding TK. Cadangan terjemahan pula adalah: Dia menegaskan: Bukankah tadi aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Sampel 10 Ujar Musa: Jika aku bertanya sesuatu kepadamu selepas ini, maka janganlah engkau bersama-sama dengan aku lagi. Sesungguhnya engkau telah mendapat alasan yang cukup dariku. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini dipadankan dengan makna ujar. Ujar seperti yang disebut sebelum ini menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah apa-apa yang diucapkan, kata, perkataan (2010: 1757). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua, antara makna ujar adalah cakap, dialog, kata, lafaz, sebut, tutur, ucap (2011: 294). Justeru padanan makna ujar yang dipilih oleh penterjemah juga tergolong dalam makna seerti kata. Walau bagaimanapun terjemahan ini tidak melambangkan terjemahan katawi seperti yang terdapat dalam KBAMD yang menyebut la adalah berkata-kata atau bercakap (2006: 1954) dan kamus Arab-Melayu lain seperti KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Terjemahan ini mengikut konteks ayat adalah tidak sesuai dan kurang membantu pembaca memahami konteks ayat. Konteks ayat di sini menunjukkan usa mera u a ar tidak dimarahi la i se erti an telah erlaku dalam a at se elumn a jika ia ertan a Terjemahan leksikal la di sini adalah menjurus ke ada T er andin TK ankala cadan an terjemahan pula adalah seperti berikut: Pujuk/Rayu Musa: Jika aku bertanya sesuatu kepadamu selepas ini, maka janganlah engkau bersama-sama dengan aku lagi. Sesungguhnya engkau telah mendapat alasan yang cukup dariku. Organized by WorldConferences.net 540

10 6. Rumusan dan Penutup Berdasarkan kepada analisis huraian sampel yang telah dijalankan mendapati penterjemah menggunakan teori dalam terjemahan leksikal qala dan derivasinya. Daripada hasil kajian mendapati penterjemah mengimbangi penggunaan antara teori terjemahan semantik dan komunikatif. Hal ini dapat dilihat kepada analisis huraian sam el an ter ilih secara ersam elan ertujuan dalam kajian ini. Sebanyak 50% sampel menggunakan terjemahan semantik dan 50% lagi menggunakan terjemahan komunikatif dalam terjemahan leksikal la dan derivasinya. Selain itu dapat dirumuskan juga bahawa dalam menterjemahkan teks yang bentuk kudus penterjemah sememangnya menggunakan teori terjemahan moden, walaupun ia tidak berlaku secara langsung, namun penggunaan teori tetap ada. Hal ini dapat dilihat pada analisis terjemahah leksikal qala dan deri asin a dalam al-qur an a atan kajian ju a menunjukkan dalam menterjemahkan leksikal la dan derivasinya penggunaan kamus semata-mata adalah kurang tepat, kerana aspek konteks perlu diambil kira oleh penterjemah. Sebagai bukti dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penterjemah tafsir fi Ẓil lil Quran menyeimbangi antara terjemahan literal dan terjemahan berdasarkan konteks dalam terjemahan lekikal la dan derivasinya. Berdasarkan analisis huraian dapat juga dirumuskan terdapat beberapa tempat terjemahan leksikal la dan deri asin a an oleh ditam ah aik la i bagi menyesuaikan terjemahan dengan konteks ayat. Hal ini berdasarkan kepada cadangan yang disediakan oleh pengkaji pada lapan sampel yang telah dibincangkan daripada keseluruhannya. ntara cadan an lain a i terjemahan makna leksikal la adalah bertanya, menegaskan, menjawab lagi, lalu bertanya, menegaskan, pujuk/rayu. Rujukan Al-Quran al-karim Arabi bin Idid, Syed Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berelson, Bernad Content Analysis in Communication Research. New York: The Free Press. Kamus Bahasa Melayu- Bahasa Arab, Bahasa Arab-Bahasa Melayu Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Kamus Besar Arab Melayu Dewan (KBAMD) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Keempat Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Linguistik Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Fauzi bin Jumingan Glosari Pengajian Ilmu Penterjemahan dan Interpretasi. Cetakan pertama. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Muhammad Idris Abdul Rauf al-marbawi. Cetakan Kelima. t.t. Kamus al-marbawi. Mesir: Darul Fikr. Muhammad Khairi Zainuddin, Mohd. Fuad Mohd. Isa, Mohd. Nazri Zainuddin Kamus al-miftah Kamus Moden Arab Melayu Inggeris. Cetakan Kedua. Kuala Pilah: al-azhar Media Enterprise. Newmark, Peter Approach to Translation. Oxford: Pergamon Press. Nor Hashimah Jalaluddin Fungsi dan Pola Gantinama Melayu: Satu Interpretasi Semantik dan Pragmatik. Akademia 47. Hlm Sabitha Marican Penyelidikan Sains Sosial Pendekatan Pragmatik. Selangor: Edusystem Sdn. Bhd. Sridhar S.N Contrastive Analysis, Error Analysis and Interlanguage: three phases of one goal. Dlm Fisiak, Jacek. (pynt.) Contrastive linguistics and the language teacher. Hlm Oxford: Pergamon Press. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd. Nor Seni Mengarang. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd. Yusoff Zaky. Terjemahan Tafsir Fi Ẓilalil Quran Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Organized by WorldConferences.net 541

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam

Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam Peranan Komunikasi Kepemimpinan Diri Dan Organisasi Dalam Perspektif Islam RAJA ROSLAN BIN RAJA ABD. RAHMAN INSTITUT PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN KEUSAHAWANAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA AZIZI YAHAYA

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru,

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru, Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-Guru Di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan M. Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Azmi Bin Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

More information

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN

PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN PERIBAHASA: GAMBARAN MINDA MELAYU DALAM PENCIPTAAN IKLAN Noraini Shahida Ishak M Mascitah Mansor Divisyen Bahasa Melayu, CELPAD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ABSTRAK Seringkali apabila seseorang

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN. 1 Raziah bte Mansor

More information

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK:

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON USTAZ AZMI

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran

Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran Journal of Islamic and Arabic Education 4(2), 2012 57-70 Gagasan Pemikiran Falsafah dalam Pendidikan Islam: Hala Tuju dan Cabaran Asmawati Suhid asmawati@putra.upm.edu.my Universiti Putra Malaysia Fathiyah

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

BAB 3 METODOLOGI. Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah. penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta

BAB 3 METODOLOGI. Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah. penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pendahuluan Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta kebolehpercayaannya, pemboleh ubah yang diselidiki,

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan

Kata kunci: prosedur, pendakwaan jenayah syariah, lakuna, keterangan (2011) 15 JUUM 1-18 Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah

More information

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang 1 Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak oleh Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang ABSTRAK Kajian bertujuan untuk mengenal pasti tingkah

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) ,,.. LAPORAN AKHIR.. CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO.

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

TAHAP PENGURUSAN KONFLIK DALAM KALANGAN GURU BESAR-GURU BESAR DAN GURU-GURU DI SEKOLAH RENDAH

TAHAP PENGURUSAN KONFLIK DALAM KALANGAN GURU BESAR-GURU BESAR DAN GURU-GURU DI SEKOLAH RENDAH TAHAP PENGURUSAN KONFLIK DALAM KALANGAN GURU BESAR-GURU BESAR DAN GURU-GURU DI SEKOLAH RENDAH Dr Mohammed Sani Ibrahim Dr Mohd Izham Mohd Hamzah Dr Jainabee Md Kassim UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ABSTRAK

More information

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam

Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam DP. Jilid 7, Bil. 1/2007 Pendidikan Sains Pemeliharaan Alam Tabii Bersumberkan Pengetahuan Islam Hazura Abu Bakar Sharifah Norhaidah Syed Idros snsi@usm.my Pengenalan Pemeliharaan alam tabii merupakan

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information