PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN"

Transcription

1 PENERAPAN TEORI SEMANTIK DAN KOMUNIKATIF DALAM MENTERJEMAHLAN LEKSIKAL LA DAN DERIVASINYA DALAM AL-QURAN Azani Bin Yaakub Muhammad Fauzi Bin Jumingan (Ph.D) Zulkifli Bin Ismail (Ph.D) Azman Bin Che Mat (Ph.D) Universiti Teknologi MARA, Kampus Terengganu, MALAYSIA Abstrak Tafsir fi Ẓ lil Quran merupakan karya agung yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Umum mengetahui tentang kemuktabaran dan kemasyhuran kitab tafsir ini. Tafsir ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dunia, seperti bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggeris dan lainlain. Terjemahan tafsir ini ke dalam bahasa Melayu juga telah wujud, hasil usaha gigih yang dilakukan oleh penterjemah Yusoff Zaky. Usaha terjemahan ini telah dilakukan oleh beliau dalam jangkamasa yang lama, iaitu selama 11 tahun. Hal ini menunjukkan kegigihan dan ketekunan beliau dalam menghasilkan terjemahan yang mantap dan berkualiti sampel tersebut berdasarkan teori semantik dan komunikatif. - Kata Kunci: Semantik, -Kahf Pendahuluan Teori terjemahan semantik atau semantic translation adalah salah satu pendekatan terjemahan yang terkenal dalam bidang terjemahan. Ia di pelopori oleh sarjana yang bernama Peter Newmark (1981). Terjemahan ini berusaha untuk menghasilkan ujaran penulis asal dalam bahasa sasaran dengan setepat dan sedekat mungkin. Oleh yang demikian terjemahan ini berkisar dalam budaya bahasa asal, atau dengan kata lain unsur budaya teks sumber. Ia membantu pembaca dalam memahami konotasi yang melibatkan utusan dan mesej penting dalam teks asal. Terjemahan ini seolah-olah cuba mencipta semula setepat-tepatnya nada dan sifat khusus teks asal. Adapun terjemahan komunikatif, jika ditinjau dalam bahasa Melayu, perkataan komunikasi merupakan satu interaksi atau perhubungan dua pihak dalam menyampaikan maklumat. Menurut Kamus Linguistik (KL) (2006: 136) komunikasi merupakan penyampaian maklumat daripada penyampai kepada penerima. Manakala jika dirujuk kepada Kamus Dewan Edisi Keempat (KDEK) (2005: 812) perkataan ini bermaksud sedia atau dapat berhubung (mengadakan komunikasi) dan dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud (maklumat dan sebagainya). Manakala teori terjemahan komunikatif tidak jauh takrifannya daripada takrif komunikasi yang dinyatakan sebelum ini. Terjemahan komunikatif bermaksud penterjemahan ialah suatu proses komunikatif yang melibatkan faktor konteks sosial. Penterjemahan ini mementingkan keperluan dan kehendak tahap bahasa khalayak sasaran atau penerima. Teks sumber hanya dianggap sebagai sumber mesej yang perlu diolah mengikut selera pembaca sasaran (Muhammad Fauzi Jumingan, 2006: 9). Walau bagaimanapun kedua-dua teori terjemahan ini mempunyai fungsi dan matlamat yang sama iaitu Organized by WorldConferences.net 532

2 memindahkan ilmu dalam teks asal ke bahasa sasaran agar difahami oleh pembaca dengan baik. Perkara yang membezakan kedua-duanya adalah pendekatan yang digunakan dalam memberi kefahaman kepada pembaca teks terjemahan. Terjemahan semantik bersifat setia kepada bentuk, laras, pola yang terdapat pada teks bahasa asal (bahasa sumber), adapun terjemahan komunikatif boleh dikatakan bersifat tidak setia kepada bentuk, laras, pola teks asal. Prinsip yang penting bagi terjemahan ini adalah kefahaman pembaca. Sekiranya usaha yang dilakukan boleh membantu meningkatkan kefahaman pembaca, aspek teks asal boleh diabaikan. Teks sumber hanya dianggap sebagai sumber mesej yang perlu dioalah mengikut selera pembaca sasaran (Muhammad Fauzi Jumingan 2006: 9). 2. Objektif Kajian Kajian ini mempunyai objektif yang ingin dicapai. Objektif yang dimaksudkan adalah men huraikan terjemahan leksikal la dan deri asin a dalam al-quran khususnya dalam surah al-kahf dengan penerapan teori semantik dan komunikatif yang dipelopori oleh Peter New Mark ( 1981). 3. Masalah Kajian Dalam setiap bidang ilmu sudah semestinya mempunyai teori yang tertentu. Begitu juga dalam bidang terjemahan terdapat beberapa teori terjemahan, antaranya terjemahan senamantik dan komunikatif yang dipelopori oleh seoorang tokoh yang bernama Peter Newmark. Berdasarkan pembacaan pengkaji, tanggapan awal boleh dirumuskan bahawa teori terjemahan moden kurang sesuai untuk diterapkan dalam terjemahan teks kudus, oleh yang demikian dalam kajian ini pengkaji cuba mengaplikasikan terjemahan semantik dan komunikatif dalam terjemahan teks kudus. 4. Metodologi dan Analisis Data Kajian Kajian ini menggunakan metodologi kajian kepustakaan dan berbentuk kualitaif dalam menganalisis data. Selepas pemilihan metodologi kajian, proses seterusnya pula adalah proses yang boleh dianggap terpenting dalam sesuatu kajian, iaitu analisis data. Proses analisis ini akan dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja dan berpedomankan teori yang dianuti oleh pengkaji, iaitu teori semantik dan komunikatif yang diperkenalkan oleh Peter Newmark (1981). Penerapan sesuatu teori dalam mana-mana kajian sudah menjadi satu kemestian. Hal ini disebabkan huraian data yang yang disandarkan pada teori yang dipegang akan menjamin kewibawaan, kerasionalan, dan keempirisan sesuatu kajian (Nor Hashimah Jalaluddin, 1996: ). Manakala bentuk analisis yang digunakan adalah analisis kontrastif, analisis kandungan dan analisis deskriptif. 4.1 Analisis Kontrastif Mengikut konteks kajian ini, analisis kontrastif yang dilaksanakan adalah melibatkan terjemahan dua bahasa iaitu bahasa sumber (BA) ke bahasa sasaran (BM) berkaitan leksikal la dan deri asin a yang terdapat dalam korpus kajian. Melalui analisis kontrastif pengkaji cuba membuat huraian yang tepat dan jelas mengenai bahasa yang dibandingkan agar huraian yang sepadan terhasil. Hal ini terjadi dengan membuat perbandin an sam el an telah ditentukan antara dua ahasa am el an dimaksudkan ialah terjemahan leksikal la dan deri asin a se erti an telah din atakan Begitu juga pengkaji dalam prosese perbandingan antara dua bahasa perlu mengenal pasti isi kandungan yang hendak digandingkan. Mengikut S.N Sridhar dalam Fisiak (1981: 215) terdapat tiga cara yang boleh dibandingkan atau dikontraskan bahasa-bahasa. Perkara yang dimaksudkan ialah, padanan struktur (formal), padanan terjemahan, dan padanan struktur dan terjemahan. Organized by WorldConferences.net 533

3 4.2 Analisis Kandungan Analisisi kandungan (content analisys) juga boleh dikatakan terlibat dalam proses analisis data untuk kajian ini. Analisis kandungan menurut Berelson (1952) mentakrifkan analisis kandungan sebagai satu teknik en elidikan komunikasi lahiriah an di uat secara o jektif, sistematik, dan kuantitatif Kaedah analisis kandun an memerlukan en amatan an mendalam oleh en kaji Hal ini dijelaskan oleh Syed Arabi yang mengatakan bahawa kaedah analisis kandungan (content analisys) merupakan satu kaedah yang digunakan oleh para pengkaji untuk mengamati, membuat kesimpulan, dan menilai sesuatu utusan (bahan yang diterima). Ia lazimnya dilakukan secara objektif (mempunyai kategori) sistematik dan kuantitatif (2002: ). Analisis kandungan bertujuan untuk mencari tema-tema khusus ataupun umum daripada bahan-bahan sekunder dalam bentuk tulisan ataupun lisan (Sabitha Marican: 2009: 205). Antara contoh sumber data analisis kandungan adalah seperti buku, rencana, cerpen, video, teks ucapan, diari, surat khabar, lagu, dan seumpamanya. Dalam konteks kajian ini analisis kandun an dijalankan ke atas terjemahan leksikal la dan deri asin a an terkandun dalam Ẓ (Di bawah Naungan al-qur an) kar a Yusuff Zak 4.3 Analisis Deskriptif Kajian ini menggunakan kaedah kajian deskriptif. Penyelidikan deskriptif memberikan gambaran tentang keadaan yang sedia ada (Arabi, 2002: 4). Hal ini disokong oleh Sabitha Marican yang menyebut bahawa kajian deskriptif sacara asasnya bertujuan memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi (2009: 24). Biasanya kajian akan memberi fokus kepada perkara tertentu yang menarik perhatian pengkaji (Sulaiman 2004: 22). Keadaan yang sedia ada dalam kajian ini bermaksud penggunaan sedia ada data kajian ataupun terjemahan an dilakukan enerusi kajian ini, erkara an menjadi data kajian sedia ada adalah a aimana terjemahan a at al-qur n dari ada kesemua surah ter ilih an er ahasa ra ke ada ahasa Melayu dari sudut ketepatan terjemahannya berdasarkan prinsip dan pendekatan terjemahan moden. 5. Analisis Sampel Surah Al-Kahf Untuk tujuan analisis ini, pengkaji memilih sebanyak sepuluh sampel daripada surah al-kaḥf. Tatacara pemilihan sampel ini telah dinyatakan menggunakan kaedah persampelan bertujuan. Sampel yang dipilih ini dijangka dapat memberikan dapatan yang telah digariskan oleh pengkaji. Sampel yang dimaksudkan adalah terdiri daripada ayat 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76. Berikut adalah analisis daripada surah ini: Sampel 1 Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikut engkau supaya engkau ajarkan kepada aku sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang telah diajarkan kepadamu? Organized by WorldConferences.net 534

4 Berdasarkan sampel satu dalam surah al-kaḥf yang dipetik daripada ayat 66 surah Al-Kaḥf, enterjemah menterjemahkan leksikal la (قال dengan padanan berkata seperti yang terdapat dalam Kamus Arab Melayu Dewan (KBAMD) (2006) tanpa ada penambahan imbuhan atau perubahan. Terjemahan ini juga selari dengan Kamus Arab Melayu al-marbawi (KAMAM) (t.t), Kamus Arab Melayu Miftah al-ṭ (KAMMT) (2010), dan Kamus Arab Melayu Oxford (KAMO) (2005). Walau bagaimanapun jika diamati konteks ayat ini didapati bahawa situasi pertanyaan wujud antara Nabi Musa dengan temannya (hamba Allah yang soleh) (2000: 356) dengan pertanyaan bolehkah Nabi Musa mengikut temannya (hamba Allah yang salih supaya diajarkan kepadanya sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang telah dimiliki sahabatnya. Oleh yang demikian, terjemahan berkata sesuai diubah mengikut konteks ayat dengan terjemahan yang lebih sesuai dengan tujuan bertanya yang bermaksud soal, pertikai, ragui, temu ramah, temuduga, wawancara, temubual, duga, risik (2011: 271). Terjemahan ini merupakan cenderung kepada TS berbanding TK. Manakala untuk cadangan terjemahan pula, pengkaji mencadangkan terjemahan berikut: Musa bertanya kepadanya: Bolehkah aku mengikut engkau supaya engkau ajarkan kepada aku sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang telah diajarkan kepadamu? Sampel 2 Dia menjawab: Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Dia menjawab meru akan adanan terjemahan an di unakan oleh enterjemah dalam menterjemah leksikal la (قال dalam sampel kedua surah al-kaḥf. Makna ini sememangnya tidak terdapat dalam KBAMD (2006), K t t), K ), dan K T ) an han a men e ut makna leksikal la adalah erkata-kata, ercaka ) usteru enteremah memadankan makana leksikal la den an makna menjawab. Menjawab jika dirujuk dalam bahasa Arab adalah جييب اجلواب.أجاب Hal ini menunjukkan bahawa penterjemah menggunakan terjemahan komunikatif bagi menyesuaikan dengan situasi ayat yang sebelumnya, iaitu situasi pertanyaan Musa kepada temannya (hamba yang salih) tentang permintaan untuk mengikut sahabatnya agar diajarkan kepadanya sebahagian ilmu pedoman (ghaib) yang dimiliki. Oleh yang demikian, terjemahan ini adalah sesuai dalam membantu pembaca memahami situasi atau konteks ayat. Terjemahan ini adalah cenderung kepada TK berbanding TS. Terjemahan ini pada pandangan pengkaji harus dikekalkan. Organized by WorldConferences.net 535

5 Sampel 3 Jawab Musa: Insya Allah engkau akan dapatiku sanggup bersabar dan aku tidak akan melanggar sebarang perintahmu. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini pula dipadankan dengan makna jawab. Padanan terjemahan ini juga merupakan padanan yang jauh daripada terjemahan literal seperti yang terdapat dalam KBAMD dan kamus-kamus Arab-Melayu lain seperti KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Terjemahan ini dilakukan oleh penterjemah juga bagi meraikan konteks ayat dan pertautan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, Musa bertanya, kemudian temannya menjawab, seterusnya pada ayat ini diterjemahkan jawab Musa. Walau bagaimanapun, jika diteliti pada konteks ayat ini dan sebelumnya pengkaji melihat terjemahan ini kurang sesuai kerana tidak melihat kesinambungan ayat yang jitu antara ayat yang sebelumya dan patut diubah kepada terjemahan yang lebih sesuai agar pembaca dapat memahami dengan lebih jelas cerita secara keseluruhan. Terjemahan ini lebih cenderung kepada TK berbanding TS. Bagi cadangan terjemahan pula, pengkaji mencadangkan terjemahan berikut: Musa menegaskan: Insya Allah engkau akan dapatiku sanggup bersabar dan aku tidak akan melanggar sebarang perintahmu. Sampel 4 Dia menjawab: (Baiklah) jika engkau mahu mengikut aku janganlah engkau bertanya kepadaku sesuatu apa pun sehingga aku sendiri menjelaskannya kepadamu. Bagi sampel ini, penterjemah menterjemahkan leksikal la (قال dengan dia menjawab. Dia dalam bahasa Melayu merupakan kata ganti nama kedua untuk tunggal. Manakala menjawab merupakan kata kerja transitif yang didahului dengan imbuhan men. Perkataan jawab pula dalam bahasa Melayu dalam Tesaurus bahasa Melayu edisi kedua membawa maksud balas, sahut, sampuk, sambut, bangkang, bantah, bidas, sanggah, sangkal, tampik, tentang (2011: 91). Oleh yang demikian, terjemahan ini merupakan terjemahan yang tidak selari dengan makna yang terdapat dalam KBAMD (2006), KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Hal ini mungkin penterjemah cuba meraikan konteks ayat pembaca agar pembaca dapat memahami dengan lebih jelas. Terjemahan ini dianggap sesuai. Walau bagaimanapun terjemahan ini boleh diperelokkan lagi bagi menambah pertautan dan koheren dengan ayat sebelumnya. Terjemahan ini lebih menjurus kepada TK berbanding TS. Manakala cadangan terjemahan adalah seperti berikut: Organized by WorldConferences.net 536

6 Dia menjawab lagi: (Baiklah) jika engkau mahu mengikut aku janganlah engkau bertanya kepadaku sesuatu apapun sehingga aku sendiri menjelaskannya kepadamu. Sampel 5 Lalu kedua-dua pun berjalan sehingga apabila kedua-duannya menaiki bahtera. Tiba-tiba ia melubangkannya, lalu Musa berkata: Apakah engkau melubangkannya untuk menenggelamkan para penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini dipadankan dengan terjemahan lalu Musa berkata oleh penterjemah. Terjemahan berkata merupakan terjemahan yang selari dan terdapat dalam KBAMD dan kamus Arab-Melayu lain seperti KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Manakala penambahan wacana lalu dihadapan perkataan berkata oleh penterjemah boleh dianggapkan sebagai mewujudkan kesinambungan ayat dengan ayat sebelumnya. Dalam bahasa Melayu, lalu bermaksud kemudian, selanjutnya, seterusnya seperti yang terdapat dalam Tesaurus Bahasa Melayu pada muka surat 129. Daripada makna ini, ia boleh diterjemahkan dengan kemudian Musa berkata, selanjutnya Musa berkata atau seterusnya Musa berkata. Sumua padanan ini dianggap sesuai dan boleh membantu pembaca memahami konteks ayat. Walau bagaimanapun, jika dilihat kepada konteks ayat bagi sampel ini, terjemahan yang dilakukan adalah kurang sesuai kerana dalam ayat terdapat unsur pertanyaan yang berlaku. Justeru, satu terjemahan yang lebih sesuai perlu digunakan. Hal ini adalah bagi membantu menambahkan tahap kefahaman dan semangat pembaca dalam mendalami karya terjemahan ini. Terjemahan ini lebih menjurus ke arah TK berbanding TS. Pengkaji mencadangkan terjemahan berikut dalam menambahkan lagi keserasian konteks ayat: Lalu kedua-dua pun berjalan sehingga apabila kedua-duannya menaiki bahtera tibatiba ia melubangkannya, lalu Musa bertanya: Apakah engkau melubangkannya untuk meneggelamkan para penumpangnya? Sesungguhnya, engkau telah melakukan satu kesalahan yang besar. Sampel 6 Dia menjawab: bukankah tadi aku telah berkata bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Organized by WorldConferences.net 537

7 Terjemahan menjawab dan berkata dalam sampel keenam yang digunakan oleh penterjemah merupakan terjemahan yang bukan literal seperti yang terdapat dalam KBAMD(2006), K t t), K ), dan K T ) Terjemahan a i sam el ertama iaitu la (قال adalah keluar daripada kepompong terjemahan secara literal dan lebih mengutamakan konteks ayat dalam usaha membantu meningkatkan pemahaman pembaca. Terjemahan menjawab yang merupakan respons kepada sesuatu persoalan dilihat selari dengan konteks ayat dan kesinambungan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya membabitkan pertanyaan Musa kepada temannya (hamba yang salih) tentang perihal sebab sahabatnya melubangkan untuk menenggelamkan bahtera di samping terdapat unsur ketegasan dalam mengatakan perbuatan sahabatnya merupakan perbuatan yang rugi. Manakala bagi sampel kedua, leksikal ini diterjemahkan dengan makna berkata. Terjemahan ini dianggap selari dengan terjemahan yang terdapat dalam KBAMD (2006), KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Ia merupakan terjemahan literal. Kedua-dua terjemahan di atas dapat membantu menambahkan pemahaman pembaca terhadap teks terjemahan. Walau bagaimanapun, terjemahan ini diangap kurang sesuai dan boleh diperelokkan lagi bagi meraikan konteks ayat keseluruhannya. Terjemahan lebih menjurus kepada TK berbanding TS. Cadangan terjemahan pula adalah seperti berikut: Dia menegaskan: bukankah tadi aku telah mengatakan bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Sampel 7 Ujar Musa: Janganlah engkau mengambil salah atas kelupaanku itu dan janganlah engkau bebankanku dengan sesuatu yang menyulitkan urusanku. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini dipadankan dengan makna ujar. Ujar menurut Kamus Dewan Edisi Keempat adalah apa-apa yang diucapkan, kata (2005: 1751). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua pada muka surat 294 pula, antara makna ujar adalah cakap, dialog, kata, lafaz, sebut, tutur, ucap. Justeru, padanan makna ujar yang dipilih oleh penterjemah adalah tergolong dalam makna kata juga. Walau bagaimanapun, terjemahan ini adalah tidak sama dengan terjemahan katawi seperti yang terdapat dalam KBAMD yang menyebut q la adalah berkata-kata atau bercakap ), e itu ju a tidak selari den an terjemahan dalam K t t), K ), dan K T ) anakala la (قال dari sudut sintaksisnya ialah kata kerja kala lampau yang pelakunya ialah dia. Dia di sini adalah kembali kepada Musa, jadi padanan yang diberikan oleh penterjemah adalah ujar Musa. Terjemahan ini mengikut konteks ayat boleh diterima dan boleh membantu pembaca memahami konteks ayat. Setelah pengamatan yang mendalam diperhatikan terjemahan, leksikal di sini adalah lebih menjurus kepada TS berbanding TK. Dicadangkan terjemahan ini dikekalkan. Organized by WorldConferences.net 538

8 Sampel 8 Lalu kedua-duanya berjalan lagi sehingga kedua-duanya bertemu dengan seorang budak tiba-tiba dia terus membunuhnya. Ujar Musa: Apakah patut engkau membunuh seorang yang tidak bersalah kerana membunuh orang lain? Sesungguhnya, engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar. Q la (قال dalam ayat ini juga dipadankan dengan makna ujar. Ujar seperti yang disebutkan sebelum ini adalah adalah apa-apa yang diucapkan, kata (2005: 1751). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua pada muka surat 294 pula, antara makna ujar adalah cakap, dialog, kata, lafaz, sebut, tutur, ucap. Justeru, padanan makna ujar yang dipilih oleh penterjemah adalah tergolong dalam makna kata juga. Walau bagaimanapun, terjemahan ini adalah tidak selari den an terjemahan kata i se erti an terda at dalam K an men e ut la adalah berkata atau bercakap ) dan kamus-kamus ra - ela u lain se erti K t t), K ), dan K T ) anakala la dari sudut sintaksisnya adalah kata kerja kala lampau yang pelakunya adalah dia. Dia di sini juga kembali kepada Musa, jadi padanan yang diberikan oleh penterjemahah adalah ujar Musa. Terjemahan ini mengikut konteks ayat adalah tidak sesuai dan kurang membantu pembaca dalam memahami konteks ayat. Hal ini kerana konteks ayat menunjukkan terdapat situasi pertanyaan. Oleh yang demikian, satu padanan yang lebih sesuai diperlukan dalam terjemahan sampel ini. Terjemahan leksikal di sini adalah menjurus kepada TS berbanding TK. Adapun cadangan terjemahan yang dianggap sesuai pada hemat pengkaji adalah : Lalu kedua-duanya berjalan lagi sehingga kedua-duanya bertemu dengan seorang budak tiba-tiba dia terus membunuhnya. Soal/Tanya Musa: Apakah patut engkau membunuh seorang yang tidak bersalah kerana membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar. Sampel 9 Dia berkata bukankah tadi aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Organized by WorldConferences.net 539

9 alam a at ini enterjemahn menterjemahkan leksikal la (قال dengan padanan makna berkata. Berkata seperti yang disebutkan sebelum ini adalah ialah mengeluarkan apa yang terfikir dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata bertutur (2005: 685). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua pula, menyebut antara makna berkata adalah berbahasa, berbincang, berbicara, bercakap, berucap, berfirman, berlafaz, bersabda, bersyarah, bertitah bertutur (2011: 32). Justeru, padanan makna yang dipilih oleh penterjemah adalah tergolong dalam makna literal atau makna kamus. Hal ini boleh dilihat dalam KBAMD pada muka surat, dan kamus ra - elau lain se erti K t t), K ), dan K T ) anakala la dari sudut sintaksisn a ialah kata kerja kala lam au an elakun a adalah dia iaitu sahabat Musa (temannya yang soleh). Terjemahan ini mengikut konteks ayat adalah kurang sesuai dan kurang membantu pembaca dalam memahami konteks ayat. Hal ini kerana terdapat unsur ketegasan dalam situasi ayat dalam sampel ke sembilan ini. Terjemahan leksikal disini adalah cenderung kepada TS berbanding TK. Cadangan terjemahan pula adalah: Dia menegaskan: Bukankah tadi aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Sampel 10 Ujar Musa: Jika aku bertanya sesuatu kepadamu selepas ini, maka janganlah engkau bersama-sama dengan aku lagi. Sesungguhnya engkau telah mendapat alasan yang cukup dariku. Terjemahan leksikal la (قال dalam ayat ini dipadankan dengan makna ujar. Ujar seperti yang disebut sebelum ini menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah apa-apa yang diucapkan, kata, perkataan (2010: 1757). Manakala menurut Tesaurus Bahasa Melayu edisi kedua, antara makna ujar adalah cakap, dialog, kata, lafaz, sebut, tutur, ucap (2011: 294). Justeru padanan makna ujar yang dipilih oleh penterjemah juga tergolong dalam makna seerti kata. Walau bagaimanapun terjemahan ini tidak melambangkan terjemahan katawi seperti yang terdapat dalam KBAMD yang menyebut la adalah berkata-kata atau bercakap (2006: 1954) dan kamus Arab-Melayu lain seperti KAMAM (t.t), KAMO (2005), dan KAMMT (2010). Terjemahan ini mengikut konteks ayat adalah tidak sesuai dan kurang membantu pembaca memahami konteks ayat. Konteks ayat di sini menunjukkan usa mera u a ar tidak dimarahi la i se erti an telah erlaku dalam a at se elumn a jika ia ertan a Terjemahan leksikal la di sini adalah menjurus ke ada T er andin TK ankala cadan an terjemahan pula adalah seperti berikut: Pujuk/Rayu Musa: Jika aku bertanya sesuatu kepadamu selepas ini, maka janganlah engkau bersama-sama dengan aku lagi. Sesungguhnya engkau telah mendapat alasan yang cukup dariku. Organized by WorldConferences.net 540

10 6. Rumusan dan Penutup Berdasarkan kepada analisis huraian sampel yang telah dijalankan mendapati penterjemah menggunakan teori dalam terjemahan leksikal qala dan derivasinya. Daripada hasil kajian mendapati penterjemah mengimbangi penggunaan antara teori terjemahan semantik dan komunikatif. Hal ini dapat dilihat kepada analisis huraian sam el an ter ilih secara ersam elan ertujuan dalam kajian ini. Sebanyak 50% sampel menggunakan terjemahan semantik dan 50% lagi menggunakan terjemahan komunikatif dalam terjemahan leksikal la dan derivasinya. Selain itu dapat dirumuskan juga bahawa dalam menterjemahkan teks yang bentuk kudus penterjemah sememangnya menggunakan teori terjemahan moden, walaupun ia tidak berlaku secara langsung, namun penggunaan teori tetap ada. Hal ini dapat dilihat pada analisis terjemahah leksikal qala dan deri asin a dalam al-qur an a atan kajian ju a menunjukkan dalam menterjemahkan leksikal la dan derivasinya penggunaan kamus semata-mata adalah kurang tepat, kerana aspek konteks perlu diambil kira oleh penterjemah. Sebagai bukti dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penterjemah tafsir fi Ẓil lil Quran menyeimbangi antara terjemahan literal dan terjemahan berdasarkan konteks dalam terjemahan lekikal la dan derivasinya. Berdasarkan analisis huraian dapat juga dirumuskan terdapat beberapa tempat terjemahan leksikal la dan deri asin a an oleh ditam ah aik la i bagi menyesuaikan terjemahan dengan konteks ayat. Hal ini berdasarkan kepada cadangan yang disediakan oleh pengkaji pada lapan sampel yang telah dibincangkan daripada keseluruhannya. ntara cadan an lain a i terjemahan makna leksikal la adalah bertanya, menegaskan, menjawab lagi, lalu bertanya, menegaskan, pujuk/rayu. Rujukan Al-Quran al-karim Arabi bin Idid, Syed Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berelson, Bernad Content Analysis in Communication Research. New York: The Free Press. Kamus Bahasa Melayu- Bahasa Arab, Bahasa Arab-Bahasa Melayu Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Kamus Besar Arab Melayu Dewan (KBAMD) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Keempat Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Linguistik Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Fauzi bin Jumingan Glosari Pengajian Ilmu Penterjemahan dan Interpretasi. Cetakan pertama. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Muhammad Idris Abdul Rauf al-marbawi. Cetakan Kelima. t.t. Kamus al-marbawi. Mesir: Darul Fikr. Muhammad Khairi Zainuddin, Mohd. Fuad Mohd. Isa, Mohd. Nazri Zainuddin Kamus al-miftah Kamus Moden Arab Melayu Inggeris. Cetakan Kedua. Kuala Pilah: al-azhar Media Enterprise. Newmark, Peter Approach to Translation. Oxford: Pergamon Press. Nor Hashimah Jalaluddin Fungsi dan Pola Gantinama Melayu: Satu Interpretasi Semantik dan Pragmatik. Akademia 47. Hlm Sabitha Marican Penyelidikan Sains Sosial Pendekatan Pragmatik. Selangor: Edusystem Sdn. Bhd. Sridhar S.N Contrastive Analysis, Error Analysis and Interlanguage: three phases of one goal. Dlm Fisiak, Jacek. (pynt.) Contrastive linguistics and the language teacher. Hlm Oxford: Pergamon Press. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd. Nor Seni Mengarang. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd. Yusoff Zaky. Terjemahan Tafsir Fi Ẓilalil Quran Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Organized by WorldConferences.net 541

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA

BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA BAB 3 SEMANTIK: PERLUASAN, PENYEMPITAN DAN PERUBAHAN MAKNA 3.0. Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai aspek yang akan digunakan dalam kajian tesis ini. Analisis data yang dilakukan dalam bab keempat

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD

Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Penterjemahan Bentuk Panggilan Terpilih di dalam OALD Nurul Hidayah Mohamad Abdillah nurin11701@yahoo.com A G Aniswal aniswal@usm.my Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia Abstract

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DEPARTMENT OF ESTATE -MANAGEMENT FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA FACILITY MANAGEMENT AT HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH, ALOR STAR This dissertation is submitted in

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

World Conference on Islamic thought, 11 dan 12 September 2012, Kinta Riverfront Hotel, Ipoh.

World Conference on Islamic thought, 11 dan 12 September 2012, Kinta Riverfront Hotel, Ipoh. World Conference on Islamic thought, 11 dan 12 September 2012, Kinta Riverfront Hotel, Ipoh. Fungsi dan Peranan Komunikasi berimplikatur Dalam Budaya Masyarakat Melayu Islam Mohd. Aris bin Anis 1* Ahmad

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company

Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Manpower Planning Utilizing Work Study at Data Storage Manufacturing Company Thesis submitted in accordance with the partial requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih

Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih Warsoma Djohan Prodi Matematika, FMIPA - ITB March 6, 00 Kalkulus / MA-ITB / W.D. / 00 (ITB) Kalkulus Fungsi Dua Peubah atau Lebih March 6, 00 / 9 Fungsi Dua Peubah

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH

TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH TAHAP KOLESTEROL HDL DALAM KALANGAN PELAJAR OBES DI SEKOLAH MENENGAH Syed Kamaruzaman Syed Ali, Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Dr. Raji Subramaniam Universiti Malaya Abstract This research was done to

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

TEKNOLOGI VoIP : PENGERTIAN, FUNGSI, CARA KERJA, PROTOKOL, KOMPONEN

TEKNOLOGI VoIP : PENGERTIAN, FUNGSI, CARA KERJA, PROTOKOL, KOMPONEN TEKNOLOGI VoIP : PENGERTIAN, FUNGSI, CARA KERJA, PROTOKOL, KOMPONEN Penulis : Mustafa Kamal Bin Daud Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian : Bahagian Pengurusan Komunikasi & Akses - Unit

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) ALFRED PUN KHEE SEONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I / We * hereby declare that have read For

More information

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE

FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE FACTORS INFLUENCING GENDER GAP IN HIGHER EDUCATION OF MALAYSIA: A UNIVERSITY OF MALAYA SAMPLE Latifah Ismail Faculty of Education, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur Abstract: latifahismail@yahoo.co.uk

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

USING DRAMA ACTIVITIES AS A CATALYST IN IMPROVING COMMUNICATIVE CONFIDENCE: A CASE STUDY

USING DRAMA ACTIVITIES AS A CATALYST IN IMPROVING COMMUNICATIVE CONFIDENCE: A CASE STUDY USING DRAMA ACTIVITIES AS A CATALYST IN IMPROVING COMMUNICATIVE CONFIDENCE: A CASE STUDY Abdullah Mohd. Nawi & Ady Mukhtarrudin Bin Mustaffa Ng Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstract:

More information

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS

OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS OCBC GREAT EASTERN CO-BRAND CARD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REBATE FEATURES, INTEREST FREE AUTO INSTALMENT PAYMENT PLAN (AUTO-IPP) AND BENEFITS 1. What benefits can I get when I use the OCBC Great

More information

KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI: ANALISIS KONSEP DAN AMALAN DALAM TIGA ORGANISASI TERPILIH

KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI: ANALISIS KONSEP DAN AMALAN DALAM TIGA ORGANISASI TERPILIH KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI: ANALISIS KONSEP DAN AMALAN DALAM TIGA ORGANISASI TERPILIH Oleh Dr. Raja Roslan Bin Raja Abd. Rahman rajaroslan@kutkm.edu.my (Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim

LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES. Siti Rahimah Binti Abd Rahim LICENSE PLATE RECOGNITION OF MOVING VEHICLES Siti Rahimah Binti Abd Rahim Bachelor of Engineering with Honors (Electronics & Computer Engineering) 2009/2010 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK R13a BORANG PENGESAHAN

More information

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru,

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru, Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-Guru Di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan M. Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Azmi Bin Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

More information

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian

Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian BBM 3212 Semantik dan Pragmatik Unit 1 Kuliah 1 Pengenalan Konsep dan Pengertian Semantik dan Pragmatik Prof Madya Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS

SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS i SWAY REDUCTION ON GANTRY CRANE SYSTEM USING DELAYED FEEDBACK SIGNAL (DFS) NORASHID BIN IDRUS This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

GROUP REGISTRATION FORM

GROUP REGISTRATION FORM GROUP REGISTRATION FORM PART 1: REGISTRATION FEES tick ( ) where applicable. Types of Booking Developed Countries International Developing Countries Malaysian Group (3-4 pax) - Entitled to 20% discount

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI

STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI STRUKTUR, STRATEGI DAN PRESTASI PENGURUSAN FASILITI Disediakan Oleh : Tuti Haryati Binti Jasimin, Abd Hakim Bin Mohammed Jabatan Pengurusan Harta Tanah Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY

IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY IMPROVING COHERENCE IN PARAGRAPH WRITING AMONG ESL LEARNERS: A CASE STUDY Masputeriah Hamzah & Malini Karuppiah Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: This study sets out to examine

More information

DVD COVERS: A STUDY OF SEMIOTIC. I Putu Agus Tira Andika. Non-regular Program English Department Faculty of Letters and Culture Udayana.

DVD COVERS: A STUDY OF SEMIOTIC. I Putu Agus Tira Andika. Non-regular Program English Department Faculty of Letters and Culture Udayana. 1 DVD COVERS: A STUDY OF SEMIOTIC I Putu Agus Tira Andika Non-regular Program English Department Faculty of Letters and Culture Udayana University Abstract Penelitian ini berjudul DVD Covers: A Study of

More information

Customer Service Charter

Customer Service Charter Customer Service Charter Introduction This Customer Service Charter sets out our commitment to deliver the highest standard of customer service. It outlines the types of services we will endeavour to provide

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL

DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL DEVELOPING AN ISP FOR HOTEL INDUSTRY: A CASE STUDY ON PUTRA PALACE HOTEL A report submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirement for the Degree Master of Science (Information

More information

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS

MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS MODELING AND SIMULATION OF SINGLE PHASE INVERTER WITH PWM USING MATLAB/SIMULINK AZUAN BIN ALIAS This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor Degree Electrical

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION OF DISCRETE PART MANUFACTURING

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION OF DISCRETE PART MANUFACTURING UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION OF DISCRETE PART MANUFACTURING MAZNAH BINTI ILIYAS AHMAD FK 2009 38 A KNOWLEDGE-BASED SYSTEM FOR MATERIAL-HANDLING SELECTION

More information

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID

DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID DEVELOP AND DESIGN SHEMATIC DIAGRAM AND MECHANISM ON ONE SEATER DRAG BUGGY MUHAMMAD IBRAHIM B MD NUJID A report in partial fulfillment of the requirements For award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

THE RELATIONSHIP BETWEEN FACTOR OF MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE: THE STUDY OF MANUFACTURING INDUSTRY IN MY SUTERA SDN.

THE RELATIONSHIP BETWEEN FACTOR OF MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE: THE STUDY OF MANUFACTURING INDUSTRY IN MY SUTERA SDN. THE RELATIONSHIP BETWEEN FACTOR OF MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE: THE STUDY OF MANUFACTURING INDUSTRY IN MY SUTERA SDN.BHD PENGKALAN CHEPA, KELANTAN. NORHUMAIRA BT JUHAI Thesis submitted in fulfilment

More information

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL

TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL Automated Timetable Scheduling System for FTMK Direct Entry Student (ATSS) TN. MOHD FAKHRUZZAMAN B. TN ISMAIL This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer

More information

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT

Kata kunci: kesihatan mental; pengetahuan; sosio-demografi; kempen komunikasi ABSTRACT Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37-44 @2011 ISSN 0128-273 / 37 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) : Kajian Kes di UKM, Bangi (Level

More information

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat

Katakunci : kadar denyutan jantung, tahap dehidrasi, atlet larian jarak dekat Perkaitan Di Antara Kadar Denyutan Jantung Dan Tahap Dehidrasi Di Kalangan Atlet Larian Jarak Dekat Asha Hasnimy Bt. Mohd Hashim & Rahmah Binti Abd. Rahman@Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid

Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Ilmu Faraid Ajmain Bin Safar & Halimatul Ashiken Binti Othman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Ilmu faraid adalah antara

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS

HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS HOME AUTOMATION SYSTEM USING POWER LINE COMMUNICATION DARLENE BINTI MOHAMAD DOUGLAS A report submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree of Bachelor of Electrical Engineering

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka

Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008 Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri

More information

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &! " '! ( ' ( $) * +, - % -. !" # $

Page 1 of 1. Page 2 of 2 % &!  '! ( ' ( $) * +, - % -. ! # $ Argosoft Pos Server Panduan Page 1 of 1 Isi Mulai... 3 Menguasai... 5 Pilihan... 7 Menentukan catatan... 10 Menentukan Linkungan... 11 Linkungan betul... 12 Menentukan linkungan berganda... 13 Menambahkan

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah.

Katakunci : kecergasan kardiovaskular, daya tahan otot kaki, latihan simulasi haji dan umrah. Kesan Kecergasan Kardiovaskular Dan Daya Tahan Otot Kaki Melalui Latihan Simulasi Haji Dan Umrah Abdul Hafidz Bin Hj Omar & Fakhrul Anwar Bin Khalil Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak

More information

TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL. Sri Rahayu*)

TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL. Sri Rahayu*) TEACHING READING SKILL BY USING DOUBLE-ENTRY JOURNAL AND SAVE THE LAST WORD FOR ME STRATEGIES AT SENIOR HIGH SCHOOL Sri Rahayu*) **) M.Khairi Ikhsan Staff Pengajar Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS OF THE MALE MAIN CHARACTER JACK MCCALL IN A THOUSAND WORDS FILM 2012

FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS OF THE MALE MAIN CHARACTER JACK MCCALL IN A THOUSAND WORDS FILM 2012 1 FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES OF BODY LANGUAGE ANALYSIS OF THE MALE MAIN CHARACTER JACK MCCALL IN A THOUSAND WORDS FILM 2012 Rahma Rizkiya

More information

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG

STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG STRATEGI MEMBINA DAN MENGEKALKAN HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DENGAN RAKYAT MELALUI LAMAN SESAWANG Mu h a m a d Fa d h l i Bin Za i n u l Abidin, Em m a Mi r z a Wa t i Mo h a m a d & Muhammad Harya Ramdhoni

More information

Exploring Primary and Secondary School Students Perception towards Online Mathematics Tuition: A Case Study

Exploring Primary and Secondary School Students Perception towards Online Mathematics Tuition: A Case Study Malaysian Journal of Distance Education 13(2), 61 74 (2011) Exploring Primary and Secondary School Students Perception towards Online Mathematics Tuition: A Case Study Ooi Chin Yit 1 and Lim Chap Sam 2*

More information

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE

BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE BISKUT RAYA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM (BRIMS) NURUL AMIRAH BINTI ROSLAN THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE DEGREE OF COMPUTER SCIENCE FACULTY OF COMPUTER SYSTEM & SOFTWARE ENGINEERING UNIVERSITI

More information

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument)

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 35-39 Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) ABDUL HALIM, LILIA HALIM, T. SUBAHAN MOHD MEERAH &

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS BASED STUDY ON MALAYSIAN ESL LEARNERS USE OF PHRASAL VERBS IN NARRATIVE COMPOSITIONS OMID AKBARI FPP 2009 27

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS BASED STUDY ON MALAYSIAN ESL LEARNERS USE OF PHRASAL VERBS IN NARRATIVE COMPOSITIONS OMID AKBARI FPP 2009 27 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CORPUS BASED STUDY ON MALAYSIAN ESL LEARNERS USE OF PHRASAL VERBS IN NARRATIVE COMPOSITIONS OMID AKBARI FPP 2009 27 A CORPUS BASED STUDY ON MALAYSIAN ESL LEARNERS USE OF PHRASAL

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme)

Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) Terms & Conditions (Balance Transfer Programme) 1. Balance Transfer ( BT ) is offered by OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC Bank ) to eligible customers who hold one or more currently valid credit cards

More information

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI

AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI AUTO TRIGGERED CURRENT CUT-OFF SYSTEM FOR ENERGY SAVING DEVICE WAN NURUL SHARMILA BINTI WAN HANAFI This Report Is Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Award Of The Bachelor Degree

More information