STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh"

Transcription

1 STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, Selangor Abstrak: Proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa mengalami perubahan selaras dengan hasrat negara bagi melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran baru dalam era globalisasi. Tugas seorang pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga melahirkan pelajar yang holistik, berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran. Nilai tambah dalam matlamat pengajaran dan pembelajaran ini mewajarkan usaha untuk menambahbaikkan proses pengajaran dan pembelajarani, yang memerlukan pensyarah menggabungkan pelbagai pendekatan pengajaran. Kertas kerja ini akan menghuraikan konsep pembelajaran berpusatkan pelajar dan perbandingan di antara pembelajaran berpusatkan pelajar dengan pengajaran berpusatkan guru. Selain itu, perbincangan akan menumpu kepada kaedah pengajaran kontemporari yang sesuai untuk diterapkan konsep pembelajaran berpusatkan pelajar. Antara kaedah pengajaran yang dimaksudkan ialah kaedah pembezaan pembelajaran, kaedah pembelajaran berasaskan masalah, kaedah perbincangan, dan kaedah tutorial. Kata kunci: pengajaran, pembelajaran berpusatkan pelajar, institusi pengajian tinggi Abstract: The process of teaching and learning is constantly undergoing changes in concurrent with the development of the country s vision in producing younger generations that are engaged in facing new challenges in the era of globalisation. The duty of a lecturer in the teaching and learning process is not only restricited to imparting knowledge, but extends towards producing holistic, competitive and true to market-needs learners. The added value in teaching and learning aims justifies the efforts to improve teaching and learning processes, whereby lecturers need to combine multiple teaching approaches. This paper will elaborate on the concept of student centered learning as well as the comparison between students centered learning and the teacher-centered teaching. In addition, discussions will be focused on the contemprory teaching methods that are suitable to adopt the student centered approach. Among these teaching methods are differentiated learning, problembased learning, discussions, and tutorials. Keywords: teaching, student-centered learning, institution of higher learning

2 2 PENDAHULUAN Secara umum, mengajar bermaksud menyampaikan pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai yang dijangka akan membawa perubahan dalam diri pelajar. Pengajaran boleh dilaksanakan dengan pelbagai cara, iaitu dengan memberi penerangan, bercerita, menunjuk ajar, mengadakan perbincangan, dan memberi bimbingan terhadap proses pembelajaran pelajar atau gabungan cara-cara di atas. Justeru, Reigeluth dan Carr-Chellman (2009) menjelaskan bahawa pengajaran merupakan proses bagi membantu pelajar membina pengetahuan dan juga apa sahaja aktiviti yang bertujuan untuk menjana pembelajaran. Pengajaran juga melibatkan sumber daripada guru atau pensyarah seperti pengetahuan, kemahiran, bahan-bahan yang tersedia secara profesional seperti filem, perisian komputer, sumber manusia atau bakat, dan kemahiran dan pengetahuan yang sedia wujud dalam diri pelajar. Secara umum terdapat dua jenis strategi utama yang dipraktikkan di dalam bilik darjah ataupun bilik kuliah. Dua strategi ini ialah strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) berpusatkan guru dan strategi P&P berpusatkan pelajar. Strategi P&P berpusatkan guru yang juga dikenali sebagai strategi/kaedah tradisional merupakan strategi yang telah lama diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah atau kuliah. Ciri utama strategi berpusatkan guru ialah guru/pengajar memainkan peranan utama dalam menentukan dan mengawal segala aktiviti pengajaran pembelajaran yang berlangsung dalam bilik darjah (Shahabuddin Hashim, RohizaniYaakub, & Mohd Zohir Ahmad, 2003). Pola interaksi lebih bersifat satu hala dan guru mendominasi keseluruhan aktiviti P&P. Strategi ini lazimnya menggunakan kaedah ekspositori dan berasaskan kuliah. Pelajar tidak kelihatan memainkan peranan yang aktif, dan lebih bertindak mendengar serta menuruti pengajaran guru. Meskipun mendapat kritikan daripada aliran kognitif konstruktivism, kaedah ini sesuai digunakan untuk pembelajaran peringkat asas sesuatu konsep atau perkara serta didapati membantu pelajar lemah dan berpencapaian rendah yang perlukan banyak bimbingan daripada guru. Perkembangan dalam ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pedagogi dan psikologi telah menyebabkan berlakunya satu anjakan paradigma dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Santrock (2008), apa yang penting dalam pengajaran di bilik darjah/kuliah adalah memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan bakat dan kecerdasan mereka dalam proses pembelajaran. Justeru, satu pendekatan yang memberi keutamaan kepada peranan pelajar dalam melaksanakan sesi pengajaran pembelajaran telah dicadangkan. Strategi ini ialah pembelajaran berpusatkan pelajar. Dalam strategi ini, pelajar diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran dibantu oleh pengajar yang berperanan sebagai fasilitator (Shahabuddin Hashim et al, 2003). Corak komunikasi yang digunakan adalah bercirikan interaksi pelbagai arah iaitu antara pengajar dengan pelajar, dan pelajar dengan pelajar. Dalam pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar, pensyarah yang berperanan sebagai fasilitator harus dapat menggunakan kedua-dua corak komunikasi ini sebagai asas dalam merancang aktiviti pengajaran pembelajaran.

3 3 KONSEP PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR Pembelajaran berpusatkan pelajar merupakan suatu istilah yang luas digunakan pada masa kini bagi menghuraikan dan memahami proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam dan di luar kelas. Pendekatan pembelajaran ini menekankan penglibatan aktif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Shuell, 1986). Menurut Meyers dan Jones (1993), pembelajaran berpusatkan pelajar yang dapat dijalankan dengan baik akan memberikan kesan terhadap peningkatan dalam motivasi untuk belajar, penguasaan isi pelajaran yang lebih mendalam dan bermakna, serta sikap yang lebih positif terhadap mata pelajaran atau kursus yang diikuti. Melalui pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar, pelajar akan lebih bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh dalam menguasai pelajaran mereka. Pelajar mempunyai peranan yang penting dalam merancang pembelajaran, membuat kajian mendalam, menilai hasil kerja, serta berinteraksi dengan pengajar, pelajar dan sumber maklumat lain dalam proses pembelajaran mereka. Dalam hal ini, pensyarah hanya berperanan sebagai mentor atau fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut. Justeru, suasana pembelajaran sebegini akan dapat membentuk peribadi pelajar yang bermotivasi tinggi, sentiasa mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi, berupaya mengurus masa dengan bijak, serta mahir dalam mencari maklumat. Justeru, pembelajaran berpusatkan pelajar merupakan strategi pengajaran pembelajaran yang paling sesuai dan berkesan untuk memupuk kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Konsep pembelajaran berpusatkan pelajar dapat diperjelaskan lagi melalui satu perbandingan paradigma antara pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar dengan pengajaran berpusatkan guru daripada aspek peranan pelajar dan guru, serta ciri pengajaran pembelajaran yang melibatkan penggunaan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran yang memberi tumpuan kepada pembelajaran dan individu pelajar dalam bilik darjah. Perubahan perspektif yang disarankan di sini ialah tumpuan harus diberi terhadap pembelajaran dan bukan pada pengajaran untuk memperluaskan pengalaman pelajar sama ada yang sedang belajar di kolej ataupun di universiti. Secara ringkas, maklumat yang tercatat dalam Rajah 1 dapat menjelaskan perbezaan antara pendekatan pengajaran berpusatkan guru dengan pengajaran berpusatkan pelajar daripada beberapa aspek pengajaran dan pembelajaran seperti penerokaan pengetahuan dan maklumat, peranan pensyarah, penilaian pembelajaran, jenis motivasi yang dimiliki oleh pelajar dalam proses pembelajaran, dan jenis perspektif pembelajaran bagi pelajar.

4 4 Jadual 1: Perbandingan Paradigma Pengajaran Berpusatkan Guru dengan Paradigma Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Pengajaran Berpusatkan Guru Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Pengetahuan disalur kepada pelajar melalui Pelajar mencari dan menguasai pensyarah. pengetahuan melalui pengumpulan dan sintesis maklumat yang disepadukan dengan kemahiran inkuiri, komunikasi, pemikiran kritikal, penyelesaian masalah, dan sebagainya. Pelajar menerima maklumat secara pasif. Pelajar memainkan peranan yang aktif. dan bertanggungjawab dalam merancang pembelajaran diri, berinteraksi dengan pensyarah dan pelajar lain, menyelidik, dan menilai. Penekanan adalah terhadap pemerolehan Penekanan adalah terhadap penggunaan pengetahuan di luar konteks yang pengetahuan secara berkesan untuk akan dihadapi pada masa akan datang. untuk menghadapi isu dan masalah dalam konteks kehidupan sebenar. Pensyarah memainkan peranan utama sebagai Pensyarah memainkan peranan sebagai penyampai maklumat dan penilai utama juru latih, mentor dan fasilitator. Pensyarah menilai pembelajaran bersama-sama dengan pelajar. Pengajaran dan penilaian dijalankan secara Pengajaran dan penilaian terpisah. digabungjalinkan. Hasil pembelajaran dinilai melalui pengujian Hasil pembelajaran dinilai melalui yang diukur secara objektif. kertas kerja, projek, folio dan sebagainya Penekanan dalam penilaian adalah terhadap Penekanan dalam penilaian adalah jawapan yang betul. terhadap penghasilan soalan yang lebih baik dan pembelajaran melalui kesilapan Motivasi ekstrinsik Motivasi intrinsik Persepktif pembelajaran jangka Perspektif pembelajaran jangka pendek: penekanan pada penyempurnaan panjang: Lifelong learning kerja tugasan untuk tujuan peperiksaan. Sumber: Diubah suai dari Huba dan Freed (2000, hlm. 5) dan Cannon dan Newble (2000, hlm. 17)

5 5 ELEMEN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DALAM KAEDAH PENGAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh pensyarah untuk menyampaikan ilmu dalam bilik kuliah. Lazimnya seseorang pensyarah tidak menggunakan satu kaedah atau teknik pengajaran sahaja, tetapi menggabungkan dua atau tiga jenis kaedah atau teknik pengajaran secara serentak bagi menyesuaikan pengajarannya dengan kesediaan dan keperluan pelajar yang pelbagai dalam bilik kuliah. Kaedah pengajaran yang lazimnya digunakan oleh pensyarah di institusi pengajian tinggi seperti kolej dan universiti adalah terdiri daripada kaedah kuliah atau syarahan, kaedah perbincangan, kaedah tunjuk cara, kaedah seminar, kaedah tutorial, kaedah projek, kaedah lawatan, kaedah pembezaan pembelajaran, dan kaedah penyelesaian masalah atau lebih dikenali sebagai Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL). Perbincangan dalam bahagian yang seterusnya adalah tertumpu kepada beberapa kaedah pengajaran yang mengandungi elemen pembelajaran berpusatkan pelajar yang sesuai diamalkan di kolej atau universiti. Selain itu, perbincangan juga memberi tumpuan yang khusus terhadap kaedah pembezaan pembelajaran sebagai satu kaedah pengajaran yang komtemporari yang masih baru dalam bidang pedagogi. Kaedah Pembezaan Pembelajaran (Differentiated Learning) Tumpuan yang diberikan kepada kepelbagaian pelajar mutakhir ini merupakan antara faktor yang menjustifikasikan keperluan kepada pendekatan yang boleh meraikan pelbagai perbezaan ciri pelajar. Sehubungan itu, muncul pendekatan pembezaan pembelajaran yang dipercayai boleh disesuaikan dengan keperlbagaian pelajar daripada segi minat, gaya pembelajaran, kebolehan serta kecenderungan. Pembezaan pembelajaran dikenali juga dengan pembezaan pengajaran (differentiated instruction) atau pengajaran pelbagai tingkat (multi-level instruction). Menurut Tomlinson (2000), pendekatan pembezaan pembelajaran merupakan respons seorang pengajar terhadap keperluan pelajar yang dipandu oleh beberapa prinsip umum seperti tugasan yang mengambil kira keperluan dan minat pelajar, pengelompokan yang fleksibel dan penilaian berterusan. Pengajar boleh melakukan pembezaan daripada segi kandungan, proses dan produk mengikut kesediaan, minat dan profil pelajar, menerusi pelbagai strategi pengajaran dan pengurusan. Fokusnya adalah mengenal pasti dan menyesuaikan rentak dan kandungan pengajaran dengan keperluan pelajar yang berbeza, serta menyediakan peluang untuk pelajar berlatih menggunakan pemikiran tahap tinggi (Treffinger, Nassab & Selby, 2009). Pendekatan pembezaan pembelajaran ini memerlukan pengajar merancang dan melaksanakan pengajarannya berdasarkan prinsip bahawa pelajar adalah berbeza antara satu sama lain. Langkah utama dalam melaksanakan pembezaan pembelajaran ialah perancangan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang cukup fleksibel dan akomodatif. Dalam konteks ini, pengajar memerlukan sedikit maklumat tentang latar

6 6 belakang pelajar seperti perbezaan daripada segi pengetahuan sedia ada, minat serta kecenderungan mereka. Ini bukan sahaja bertujuan meraikan keperluan yang berbeza bagi setiap pelajar, tetapi juga bermatlamatkan ke arah memperkembangkan setiap potensi pelajar ke tahap yang paling maksimum. Pengajar juga perlu merancang aktiviti P&P yang boleh merangsang pelajar untuk bangkit dan mengenal pasti keunikan masing-masing serta menggunakan kelebihan tersebut untuk menerima dan memproses maklumat serta idea. Pelajar juga harus digalakkan untuk memupuk dan melatih kelebihan yang ada pada diri masing-masing dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi bukti kepada pensyarah bahawa pembelajaran telah berlaku dengan jayanya. Justeru, pensyarah perlu merancang dan menyediakan pelbagai bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dan sumber rujukan kepada pelajar dalam melaksanakan tugasan yang dipilih oleh mereka. Pembezaan pembelajaran boleh dilakukan dalam tiga bentuk, iaitu pembezaan isi kandungan pelajaran, pembezaan proses pembelajaran dan pembezaan kaedah penilaian. Pembezaan isi kandungan pelajaran Prinsip di sebalik pembezaan isi kandungan pelajaran adalah selari dengan prinsip pengayaan di mana pelajar boleh meneroka isi kandungan yang diajarkan pada pelbagai tahap dan peringkat yang berbeza. Di sini latihan pemikiran tahap tinggi serta pemupukan kemahiran pemindahan pembelajaran berlaku apabila pelajar diminta mengenal pasti pola atau trend tertentu yang muncul dalam sesuatu isi pelajaran, sama ada berlaku dalam bentuk rentas disiplin, kebarangkalian generalisasi, perkara yang berkaitan dengan isu etika atau moral dan pelbagai lagi. Pengajar juga boleh meminta pelajar mencadangkan pelbagai tajuk, teks atau bidang yang berkait dengan apa yang sedang dipelajari oleh pelajar. Dengan cara ini, pelajar akan memperkayakan pembelajaran mereka dan menajamkan kemahiran pemikiran tahap tinggi seperti pemikiran kritis (membuat analisis, aplikasi) serta pemikiran kreatif (membuat perkaitan dan melihat perhubungan). Pelajar tidak lagi rasa terkongkong dengan sukatan pelajaran yang menetapkan apa dan pada tahap mana yang perlu dipelajari oleh mereka. Bagi pelajar pintar cerdas, mereka boleh meneroka kebolehan mereka dengan lebih jauh, manakala pelajar yang mempunyai bakat atau minat yang berbeza pula boleh mengaitkan apa yang dipelajari dengan sesuatu yang lebih bermakna bagi mereka. Sekiranya pengajar memberikan peneguhan kepada pelajar yang mampu mengembangkan lagi isi kandungan pelajaran, secara tidak langsung, pelajar akan lebih terangsang untuk membuka minda dan menjadi pemikir aktif sepanjang proses P&P. Pembezaan proses pembelajaran Seterusnya pembezaan pembelajaran juga boleh berlaku daripada segi proses pembelajaran itu sendiri. Oleh kerana pelajar mempunyai gaya dan kecenderungan belajar yang pelbagai dan berbeza-beza antara satu sama lain, mereka boleh membentuk kumpulan yang mempunyai persamaan daripada segi gaya pembelajaran dan memilih untuk belajar sesuatu perkara dengan cara yang paling disukai oleh mereka. Antara kepelbagaian dan pembezaan dalam proses pembelajaran yang boleh berlaku ialah pengajar boleh membenarkan pelajar memilih gaya belajar yang lebih dekat dengan jenis kecerdasan pelbagai yang mereka miliki seperti logik-matematik (belajar dengan membuat eksperimen), visual-ruang (belajar dengan memerhati atau membuat model), kinestetik (belajar dengan mengalami dan melakukan sendiri) atau muzik (belajar berasaskan not muzik atau lagu). Kepelbagaian

7 7 dalam proses pembelajaran juga boleh bermaksud pelajar diberikan tugasan bertingkat (tiered assignment) sebagai aktiviti P&P, di mana mereka boleh memilih tahap untuk mempelajari sesuatu subjek tersebut. Sebagai contoh, mengikut taksonomi Bloom, mereka boleh belajar pada tahap pengetahuan dan kefahaman, atau pergi lebih jauh sehingga tahap sintesis dan penilaian. Pelajar juga boleh memilih untuk belajar secara bersendirian atau berkumpulan, secara kolaboratif atau mencari sendiri maklumat dengan menggunakan pelbagai cara seperti membuat kajian kepustakaan seperti merujuk kepada buku dan literatur, internet, pangkalan data, pakar, atau mengumpul data secara deskriptif. Pembezaan kaedah penilaian Pembezaan pembelajaran juga boleh dilakukan daripada aspek penilaian. Ini bermakna pengajar memberikan ruang kepada pelajar untuk mencadangkan kaedah yang sesuai untuk menilai pembelajaran mereka. Antara kaedah penilaian yang boleh dilakukan adalah melihat produk/perkara yang dihasilkan oleh pelajar sebagai bukti bahawa mereka telah mempelajari dan menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran. Untuk penilaian formatif, antara pilihan yang ada ialah pelajar boleh membuat sketsa, pembentangan secara pusingan mengikut stesyen (carousel sessions), menyiapkan jawapan untuk mendapatkan pas keluar (exit card), menggambarkan apa yang dipelajari dalam bentuk visual dua atau tiga dimensi, serta menjawab soalan berdasarkan bahan bacaan mengikut format Penerokaan Bacaan Mewah atau Deluxe Reading Tour di mana pelajar diminta memberi tajuk sendiri kepada petikan, memilih petikan yang paling digemari serta membuat justifikasi, membuat ringkasan petikan serta menggambarkan isi petikan dalam bentuk ilustrasi beserta huraian. Penilaian sumatif mungkin memerlukan pelajar menghasilkan satu projek atau produk mengikut bakat atau kecenderungan mereka, tetapi masih menggambarkan bahawa pembelajaran yang dikehendaki oleh pensyarah. Berdasarkan penerangan ringkas tentang pendekatan pembezaan pembelajaran, ternyata bahawa terdapat beberapa perbezaan antara kelas yang menggunakan pendekatan ini dengan kelas yang dilaksanakan secara tradisional. Antaranya ialah, dalam pendekatan tradisional perbezaan pelajar kurang diberi perhatian dan kurang diraikan, sedangkan dalam pendekatan pembezaan, perbezaan dan keunikan pelajar dikenalpasti, ditonjolkan dan dipupuk sewajarnya. Pendekatan tradisional juga lazimnya mendefinisikan pencapaian dan kecemerlangan dengan hanya satu definisi yang eksklusif. Pendekatan pembezaan, sebaliknya, mendefinisikan pencapaian dan kecemerlangan daripada aspek (saiz atau jumlah) perkembangan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar daripada awal sehingga akhir sesi atau tahun pengajian/pembelajaran. Dalam pendekatan tradisional, profil pelajar kurang menekankan kepelbagaian dimensi dan ciri keunikan pada pelajar, sedangkan pendekatan pembezaan cuba mencungkil dan mengenengahkan keunikan ini dalam profil setiap pelajar. Satu lagi perbezaan antara kedua-dua pendekatan ini adalah, dalam pendekatan tradisional, lazimnya pengajaran ditujukan kepada seluruh kelas, manakala dalam pendekatan pembezaan, pengajaran dan arahan dipelbagaikan mengikut kumpulan kecil. Ciri-ciri pembezaan pembelajaran yang dibincangkan menunjukkan bahawa pengajaran yang berlaku dalam pendekatan ini adalah gabungan pengajaran dan arahan antara keseluruhan kelas, kumpulan kecil dan individu. Pendekatan ini dikatakan bersifat

8 8 organik kerana matlamatnya ialah memupuk potensi yang sedia ada dalam setiap pelajar ke tahap yang paling optimum dan bukannya menetapkan satu tahap piawai untuk semua pelajar. Justeru, fokusnya adalah lebih kepada proses perkembangan, bimbingan (scaffolding) dan penerimaan diri setiap individu dengan selayaknya. Ini boleh membantu mengurangkan risiko keciciran yang amat tinggi bagi kelompok pelajar yang berbeza daripada yang lain, termasuk pelajar pintar cerdas, pelajar berbakat, dan pelajar kreatif. Oleh yang demikian, di peringkat awal dan di setiap peringkat pembelajaran seterusnya, adalah amat penting bagi pensyarah mengenali dan memahami setiap pelajar. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh pensyarah untuk mengenal pasti profil, minat dan gaya pembelajaran pelajar serta memantau perkembangannya. Antara aktiviti yang biasa dicadangkan adalah seperti Learner Profile Card, Graph Me, Brown Bag It, What I Love To Do dan Multiple Intelligence Profile Indicator. Secara keseluruhannya, pendekatan pembezaan pembelajaran ini mempunyai potensi yang amat besar sebagai satu pendekatan yang boleh membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh sesetengah pelajar yang mungkin agak berbeza daripada kebanyakan pelajar yang lain. Namun, pensyarah memerlukan pengetahuan dan kemahiran khusus bagi pelaksanaan pendekatan pembezaan pembelajaran yang berkesan di samping proses perancangan yang memerlukan usaha yang teliti dan inisiatif yang kreatif daripada pihak pensyarah. Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL) mula digunakan di fakulti perubatan di McMaster University, Kanada, 25 tahun yang lalu. Kini, PBL digunakan secara meluas dalam pelbagai disiplin seperti kejuruteraan, undang-undang, pertanian, dan pengurusan. Selain itu, PBL juga boleh digunakan untuk mengajar di sekolah rendah dan menengah. Walau bagaimanapun, PBL sering disalahertikan oleh para pendidikan sebagai pengajaran yang menggunakan aktiviti penyelesaian masalah, sedangkan PBL lebih merupakan satu cara merancang dan memyampaikan satu kursus atau mata pelajaran yang berorientasikan masalah dalam amalan profesional atau kehidupan yang sebenar (real life) sebagai rangsangan kepada pembelajaran (Canon & Newble, 2000). PBL juga berbeza dengan pendekatan tradisional kerana PBL merupakan satu strategi yang bertujuan membentuk budaya inkuiri yang tidak menggalakkan pembelajaran secara hafalan, serta memerlukan individu pelajar memberi definisi kepada masalah, mencari jalan penyelesaian masalah, dan berkolaborasi dengan pelajar lain untuk menyelesaikan masalah (Jordan & Porath, 2006). PBL merupakan satu pendekatan pengajaran yang berpusatkan pelajar. Juteru, PBL memerlukan pelajar melakukan aktiviti pembelajaran sama ada secara individu atau secara berkumpulan berdasarkan masalah yang dibina oleh pengajar berasaskan kandungan atau sukatan pelajaran dalam kursus atau mata pelajaran yang diajar. Masalah yang dikemukakan hendaklah bersifat authentik, iaitu masalah yang sebenar yang wujud dalam situasi profesion atau kehidupan sebenar. Berikut merupakan ciri PBL menurut Savoie dan Hughes (1998):

9 9 Pembelajaran bermula dengan masalah. Pastikan masalah berkait dengan dunia pelajar. Isi kandungan hendaklah diolah berdasarkan masalah dan bukan berdasarkan disiplin. Pelajar harus diberi tanggungjawab utama bagi membentuk dan menentukan arah pembelajaran mereka. Pelajar belajar dalam kumpulan yang kecil. Pelajar mempamerkan hasil pembelajaran sama ada dalam bentuk produk ataupun prestasi yang ditunjukkan Canon dan Newble (2000) telah menjalankan PBL pada sekumpulan pelajar tahun pertama dari jurusan perubatan, dan strategi PBL yang telah dijalankan merangkumi elemen berikut: 1. Penerangan tentang masalah klinikal (contoh: sakit di bahagian dada yang dialami oleh seorang pemain skuasy) diberi kepada keseluruhan kelas yang terdiri daripada orang pelajar. 2. Pelajar diminta menganalisis masalah tersebut dalam kumpulan 4 hinga 5 orang. 3. Wakil setiap kumpulan menyampaian idea hasil daripada latihan yang analitis. 4. Pelajar meneruskan usaha mencari penyelesaian kepada masalah. 5. Pelajar boleh menyelesaian masalah dalam satu sesi pengajaran (dibantu oleh seorang pakar) atau beberapa sesi pengajaran (proses PBL yang sepenuhnya). Kaedah PBL mempunyai banyak keistimewaan jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran lain. Antaranya, pelajar dilatih untuk memupuk rasa tanggungjawab yang sepenuhnya terhadap pembelajaran yang dialami serta menghargai ilmu yang dipelajari dalam konteks sumbangan terhadap masyarakat dan negara. Melalui PBL pelajar dapat menikmati keseronokan belajar kerana PBL dapat memberikan kepuasan belajar yang tinggi kepada pelajar yang seterusnya dapat meningkat lagi motivasi instrinsik pelajar untuk belajar. Kaedah Perbincangan Kaedah perbincangan merupakan satu kaedah pengajaran alternatif yang amat digemari oleh para pengajar tidak kira sama ada di sekolah mahupun di kolej dan universiti. Kaedah ini merupakan pendekatan pengajaran yang mengandungi banyak elemen pembelajaran berpusatkan pelajar. Penggunaan kaedah ini dapat menggalakkan interaksi pelbagai hala dalam bilik kuliah iaitu interaksi di antara pelajar dengan pensyarah, dan di antara pelajar dengan pelajar. Justeru, kaedah perbincangan merupakan kaedah yang paling sesuai untuk melaksanakan pengajaran secara berpusatkan pelajar. Umumnya, terdapat dua bentuk aktiviti perbincangan yang boleh dilaksanakan, iaitu perbincangan secara kelas, iaitu antara pensyarah dengan pelajar, dan perbincangan di antara pelajar dengan pelajar dalam kumpulan kecil. Bagi aktiviti perbincangan yang pertama, pensyarah mengemukakan soalan yang memberi fokus terhadap isi kuliah, manakala pelajar memberi respons terhadap soalan pensyarah sama ada dalam bentuk jawapan ataupun pendapat. Proses ini

10 10 berterusan sehingga tamat kuliah. Perbincangan antara pelajar dengan pelajar pula dilaksanakan secara berkumpulan. Untuk tujuan itu, pensyarah akan membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan, dan setiap kumpulan dikehendaki berbincang tentang sesuatu isu yang dikemukakan oleh pensyarah. Lazimnya, sesi perbincangan akan berakhir dengan aktiviti pembentangan oleh wakil kumpulan diikuti oleh maklum balas oleh pensyarah dan pelajar yang lain. Untuk menjamin kejayaan aktiviti perbincangan ini, pensyarah harus memastikan pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan dengan isi kuliah atau isu yang akan dibincangkan. Pensyarah juga boleh membantu dengan menyediakan bahan perbincangan sebagai bahan rangsangan untuk diberi kepada pelajar ketika sesi perbincangan berlangsung. Untuk memperjelaskan lagi pelaksanaan kaedah perbincangan dalam bilik kuliah, perbincangan yang seterusnya bertumpu pada beberapa teknik perbincangan yang telah disarankan oleh Cannon dan Newble (2000) yang antaranya, perbincangan secara berpasangan atau one-to-one discussion, teknik sumbangsaran (brainstorming), dan sesi plenari. Sedikit penyesuaian turut dilakukan pada teknik perbincangan yang disarankan oleh Cannon dan Newble (2000). Perbincangan secara berpasangan Perbincangan secara berpasangan sesuai digunakan sebagai aktiviti ice-breakingr apabila pelajar bertemu buat pertama kali dan amat berguna untuk meningkatkan kemahiran mendengar dalam kalangan pelajar. Teknik ini memerlukan pelajar mendengar pandangan pasangannya dan kemudian disampaikan kepada semua ahli kumpulan pada akhir sesi. Prosedur pelaksanaan perbincangan secara berpasangan mengikut Cannon dan Newble (2000) adalah seperti berikut: Langkah 1. Pelajar A diminta berbincang dengan pelajar B yang duduk bersebelahan dengannya tentang satu topik atau isu yang diberi oleh pensyarah. 2. Pelajar A bercakap dan pelajar B mendengar (masa: 3-5 minit). Pelajar B tidak dibenarkan menganggu percakapan pelajar A 3. Pelajar B pula diberi giliran untuk bercakap dengan pelajar A. 4. Setelah masa tamat, semua ahli kumpulan berkumpul semula. 5. Setiap pelajar dikehendaki memperkenalkan diri dan rakannya kepada kelas, dan menyatakan semula apa yang diperkatakan oleh rakannya. 6. Ahli kumpulan lain diminta memberi respons dan mengemukakan soalan kepada pelajar yang menyampaikan pendapat rakannya tadi. 7. Aktiviti ini diteruskan dengan pasangan lain hingga semua pelajar telah mengambil bahagian atau melaporkan hasil perbincangan. Sungguhpun perbincangan secara berpasangan bukan satu teknik pengajaran yang baru, teknik tersebut mungkin tidak dilaksanakan secara sistematik sebelum ini. Justeru, langkah pengajaran yang disarankan di atas boleh dijadikan panduan untuk pelaksanaan teknik perbincangan secara berpasangan yang lebih teratur dan sistematik.

11 11 Tenik Sumbangsaran Teknik ini dapat menggalakkan pemikiran yang luas, kritis dan kreatif. Kunci kejayaan tenik sumbangsaran terletak pada peraturan yang ditetapkan yang dapat memisahkan proses penjanaan idea atau kemungkinan penyelesaian masalah daripada proses penilaian terhadap idea dan penyelesaian yang dikemukakan oleh setiap ahli. Langkah melaksanakan sesi sumbangansaran yang dicadangkan oleh Cannon dan Newble (2000) adalah seperti berikut: Langkah 1. Jelaskan peraturan sumbangsaran kepada ahli kumpulan, iaitu: - Tidak boleh mengkritik idea yang diberi oleh ahli kumpulan. - Semua pelajar hendaklah menyumbangkan idea. - Fokus utama aktiviti ialah terhadap kuantiti idea (untuk meningkatkan peluang mendapatkan idea yang baik dan bernas). - Kombinasi dan penambahbaikan idea dilakukan setelah semua idea baru telah dikemukakan. 2. Berikan masalah kepada semua ahli kumpulan. 3. Pelajar dibenarkan berfikir sejenak ketika mereka mencatatkan masalah. 4. Idea dikumpul mengikut arah pusingan jam (adalah disarankan supaya pelajar duduk dalam satu bulatan) dan direkodkan di papan tulis atau di transparensi supaya dapat dilihat oleh semua pelajar. 5. Setelah semua idea dikumpulan, kombinasi dan penambahbaikan idea dilakukan. 6. Perbincang dan penilaian dalam bentuk komen dilaksanakan pada akhir sesi sumbangasan. Kelebihan teknik sumbangsaran berbanding dengan teknik perbincangan yang lain ialah teknik sumbangsaran amat sesuai untuk melatih kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. Selain belajar cara mengemukakan pandangan secara berhemah, pelajar juga belajar menerima pandangan orang lain yang mungkin tidak selaras dengan pandangannya. Secara tidak langsung, cara ini dapat memperluaskan lagi perspektif pelajar terhadap banyak perkara khususnya terhadap ilmu dan kehidupan pelajar. Sesi Plenari Perbincangan dalam kumpulan kecil lazimnya berakhir dengan sesi pembentangan hasil perbincangan yang dilakukan oleh wakil kumpulan. Laporan hasil perbincangan ini kekadang membosankan dan apa yang dibentangkan pula mungkin menyimpang daripada hasil perbincangan yang telah dijalankan. Masalah ini dapat diatasi melalui sesi plenari yang mempunyai format yang amat berbeza dengan aktiviti pembentangan yang biasa dilakukan. Prosedur sesi plenari yang disarankan oleh Cannon dan Newble (2000) adalah seperti berikut: Langkah 1. Ahli kumpulan kecil duduk bersama-sama dan mengadap kumpulan kecil yang lain. 2. Ketua kumpulan A menjemput ketua kumpulan B untuk memberi laporan ringkas tentang hasil perbincangan kumpulan B. 3. Ketua kumpulan A mempelawa ahli kumpulan A, C, dan D untuk menyoal manamana ahli kumpulan B.

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES

EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES EFFECTS OF COMMUNICATION AND CONFLICT RESOLUTION SKILLS TRAINING ON MARITAL SATISFACTION AND MENTAL HEALTH AMONG IRANIAN COUPLES By MAHIN ASKARI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Kesediaan Guru Mengendalikan Proses Pengajaran Pembelajaran Oleh: N.S.Rajendran Ph. D. (Michigan State) Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE OPEN SOURCE SOFTWARE DEVELOPMENT MODI BIN LAKULU FSKTM 2012 23 KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses

PROSES PENYELESAIAN MASALAH. Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D. Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses PROSES PENYELESAIAN MASALAH Azlinda Azman, Ph.D Noriah Mohamed, Ph.D Pengenalan Penyelesaian masalah merupakan matlamat utama dalam satu-satu proses pertolongan. Namum matlamat ke arah penyelesaian masalah

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A CASE STUDY IN YTL POWER SERVICES SDN. BHD. SANTHANA KRISHNAN FEP 1998 9 CURRENT TRENDS AND PRACTICES IN HUMAN RESOURCE

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK PENGENALAN 2 KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK Azizi Hj. Yahaya Elanggovan A/L M. Savarimuthu Kertas kerja ini meninjau beberapa aspek daripada pendapat ahli-ahli penyelidik dan psikologi mengenai

More information

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR

IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR IMPROVING SERVICE REUSABILITY USING ENTERPRISE SERVICE BUS AND BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE AKO ABUBAKR JAAFAR A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK 1 Tee Tze Kiong, 2 Mimi Binti Mohaffyza, 3 Jailani Bin Md Yunos, 4 Baharom Bin Mohamad, 5 Widad Bt. Othman dan 6 Yee Mei Heong 1 Universiti Tun Hussein

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) EFIKASI KENDIRI, KEPUASAN BEKERJA DAN SIKAP TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ KOMUNITI Che Hazina Che Wil & Rusnani Abdul Kadir Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra

More information

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical

Aktiviti Activities. Kuliah Lectures Tutorial / Praktikal Tutorial / Practical UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR PERANCANGAN KURSUS COURSE PLAN MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION) SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION) : SEMESTER II / 2015/2016

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI

IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS REZA HAJIMOHAMMADI IMPACT OF SELF-CORRECTION ON EXTROVERT AND INTROVERT STUDENTS IN THE EFL WRITING PROGRESS By REZA HAJIMOHAMMADI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfillment

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument)

Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010): 35-39 Pembangunan Instrumen Penyelesaian Masalah Sains (Development of Problem Solving in Science Instrument) ABDUL HALIM, LILIA HALIM, T. SUBAHAN MOHD MEERAH &

More information

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FM HELP DESK : USER COMPLAINT SYSTEM AS AN FM APPROACH FOR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES IN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAZIRA BINTI SHAFIE A thesis submitted in fulfillment of the requirement

More information

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru

Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru Pendidikan Lestari DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru 74 Mohammad Zohir Ahmad zohir@usm.my Nordin Abdul Razak norazak@usm.my Pendahuluan Pendidikan telah diterima

More information

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-2: Rancangan dan Cadangan Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Rancangan dan cadangan PT Refleksi pengajaran Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan Soalan kajian Sumber

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of

JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING. A thesis submitted in partial fulfillment of. the requirements for the award of the degree of JOB AGENT MANAGEMENT SYSTEM LU CHUN LING A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Computer Sciences (Software Engineering) FACULTY OF COMPUTER

More information

TEORI PEMBELAJARAN Ahmad Johari Sihes

TEORI PEMBELAJARAN Ahmad Johari Sihes 11 TEORI PEMBELAJARAN Ahmad Johari Sihes PENGENALAN Teori merupakan antara perkara asas kepada sesuatu bidang ilmu, termasuklah bidang psikologi pendidikan. Teori-teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia

Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 123-134 Penilaian Kemudahan Pembelajaran, Peruntukan Kewangan dan Kursus dalam Perkhidmatan bagi Kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia Alias

More information

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf Journal of Islamic and Arabic Education 2(2), 2010 53-64 Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-qaf SITI FATIMAH AHMAD AB. HALIM TAMURI

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL BAHASA MELAYU BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU MELAYU SEKOLAH RENDAH INSTITUT PENDIDIKAN

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development

BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) Perancangan dan pembangunan kurikulum. Curriculum planning and development PUSAT PENGAJIAN : SAINS PERUBATAN BUTIR-BUTIR KURSUS : BORANG PENAWARAN KURSUS (BPK) 1. Kod Kursus : GPM 501/. (a) *Bahasa Malaysia : Perancangan dan pembangunan kurikulum *Bahasa Inggeris : Curriculum

More information

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Rossyahida Abd Rahman 1, Prof. Madya Dr. Mohamad Hisyam Mohd Hashim 2 12 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 12 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

More information

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 25, 33 51, 2010 HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDY ORIENTATION IN

More information

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia

Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Malaysian Journal of Distance Education 11(2), 65 76 (09) Feasibility of Teaching Public Relations Courses Through E-Learning: A Case Study in Malaysia Jamilah Hj Ahmad School of Communication, Universiti

More information

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI

SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI SPA BEAUTY MANAGEMENT SYSTEM NAJIHAH BINTI RUSSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Computer Science (Database Management) FACULTY OF INFORMATION AND

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI

CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI ii CLIENT SERVER APPLICATION FOR SERVER FARM PERFORMANCE MONITORING ABDIRASHID HASSAN ABDI A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR

THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR THE ROLE OF PROJECT MANAGERS IN SUSTAINABLE BUILDING PROCESS: A STUDY ON MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY SURIANI BINTI MAT NOOR Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh

BENGKEL INOVASI PEDAGOGI. Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah. oleh 1 BENGKEL INOVASI PEDAGOGI Penyelesaian Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah oleh Lai Kim Leong Institut Perguruan Batu Lintang kimleonglai@yahoo.com ABSTRAK

More information

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR

HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR KEPEMIMPINAN PENGAJARAN GURU BESAR, KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA GURU: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARA SEKOLAH BERKESAN DENGAN SEKOLAH KURANG BERKESAN HAJI MOHD NOR BIN JAAFAR UNIVERSITI SAINS

More information

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY

MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY MASTER S PROJECT REPORT SUMMARY LEVEL OF SERVICE (LOS) FOR MULTILANE HIGHWAY AND ROAD ACCIDENT INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT OF BATU PAHAT AREA (LORIS) Prepared by: Mohd Ezree Bin Abdullah Master of Engineering

More information

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN

K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN K-BASED HELPDESK SYSTEM SISTEM MEJA BANTUAN BERASASKAN PENGETAHUAN Authors Mohamad Safuan Bin Sulaiman, Abdul Muin Abdul Rahman, Norzalina Bt. Nasirudin, Khairiel Adyani B. Abd. Ghani Address Malaysian

More information

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN

CHE ZANARIAH CHE HASSAN FADZILAH ABD RAHMAN Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 67 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH (The Implementation Teaching and Learning in Writing Skills At The Primary School) CHE ZANARIAH

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

Analisis faktor penyebab stres di kalangan pelajar

Analisis faktor penyebab stres di kalangan pelajar Analisis faktor penyebab stres di kalangan pelajar Mastura Mahfar mastura_utm@yahoo.com Fadilah Zaini fadilahz2002@yahoo.com Nor Akmar Nordin nuur_akmar@yahoo.com Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1 HUBUNGAN ANTARA SIKAP, MINAT, PENGAJARAN GURU DAN PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 Noor Erma Binti Abu * noorerma@siswa.um.edu.my Leong Kwan Eu * rkleong@um.edu.my

More information

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan

Katakunci : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK), Bahasa Pengaturcaraan I (C++), Struktur Gelung dan Struktur Kawalan Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Kursus Bahasa Pengaturcaraan I (C++) Topik Struktur Gelung Dan Struktur Kawalan Norasykin Binti Mohd Zaid & Noor Liza Binti Ismail Fakulti

More information

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM(LMS) AND COURSE MANAGEMENT SYSTEM(CMS) KUMPULAN 4 NO MATRIK DAN NAMA AHLI : 1. Robiatul Najwa bt Mustafa Kamal (A155080) 2. Nurul Ashikin bt Abu Bakar ( A155330) 3. Nur Hamimi

More information

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Rizal Bin Mohd Said & Rehan Bt Mohd Taha Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Memberi Motivasi Kepada Kreativiti Guru Dalam Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Enam Buah Sekolah Menengah Kebngsaan Daerah Johor Bahru. Mohd Rizal Bin Mohd

More information

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT VIA SIMULATION METHOD (MANUFACTURING INDUSTRY) HASBULLAH BIN MAT ISA Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Mechanical Engineering

More information

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU

CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia CORAK KOMUNIKASI KELUARGA DALAM KALANGAN KELUARGA MELAYU DI TERENGGANU (Patterns of Family Communication in Malay Families in Terengganu) CHE HASNIZA

More information

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN?

SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? SUMBANGAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK: SEJAUHMANAKAH HUBUNGAN INI RELEVAN? Azizi Hj. Yahaya Jamaluddin Ramli Yusof Boon Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA THE STATUS OF COMPUTER ASSISTED SCHOOL ADMINISTRATION AND STRATEGIES FOR ITS FURTHER DEVELOPMENT IN NEGERI SEMBILAN SECONDARY SCHOOLS LIONG KAM CHONG FPP 1994 2 THE STATUS OF

More information

Menurut Harry K. Wong (1998) kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru sendiri.

Menurut Harry K. Wong (1998) kebanyakan masalah tingkah laku disebabkan oleh guru sendiri. CONTOH REFLEKSI BAGI JURNAL PRAKTIKUM INSITITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS PERKARA REFLEKSI SOALAN SOALAN PANDUAN MASALAH Saya mengajar di kelas 5 Bestari, Sekolah Kebangsaan Laka Selatan, Kedah. Apabila

More information

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA.

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA, MALAYSIA. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM I-031-3:VOCATIONAL TRAINING OFFICER (VTO)/ I-031-4:VOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE (VTE)/ I-031-5: VOCATIONAL TRAINING MANAGER (VTM) SECARA FAST TRACK DAN SINGLE-TIER MELALUI

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS) Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 28, 103 115, 2013 KAJIAN TENTANG KEPUASAN BEKERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU PENDIDIKAN KHAS (A STUDY ON JOB SATISFACTION AMONG SPECIAL EDUCATION TEACHERS)

More information

KONSEP PEMBELAJARAN Ahmad Johari Sihes

KONSEP PEMBELAJARAN Ahmad Johari Sihes 10 KONSEP PEMBELAJARAN Ahmad Johari Sihes PENGENALAN Pembelajaran dianggap sebagai perolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses pembelajaran

More information

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DIRI DAN PELUANG PEKERJAAN

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DIRI DAN PELUANG PEKERJAAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN DIRI DAN PELUANG PEKERJAAN Dr. Abdullah Ibrahim Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia(KUKTEM) PENDAHULUAN Kertas kerja ini

More information

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29 47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK (THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING SKILLS AND STUDENTS

More information

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering

RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID. Faculty of Electrical and Electronic Engineering ii RFID BASED SYSTEMATIC STUDENT S ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM HANISAH BINTI HAMID This thesis is submitted as partial fulfilment of the requirement for the award of the Bachelor of Electrical Engineering

More information

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu 2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu 2015 i MODUL KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA MELAYU PEDAGOGI BAHASA MALAYSIA abad 21 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS i Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan

More information

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT METHOD IN HOTEL ORGANISATION NURUL AZITA BINTI YUNOS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA CERTIFICATE I acknowledge that have read this thesis and in my opinion this thesis

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR WAN NOREHAN BINTI WAN MAMAT Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL)

THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN. A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) THE USE OF LANGUAGE GAMES IN ESL CLASSROOMS SHIRLEY LING JEN A thesis submitted in fulfillment for award of Bachelor of Science and Education (TESL) Faculty of Education Universiti Teknologi Malaysia MARCH,

More information

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan

Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Hubungan keluarga dari aspek komunikasi dan gaya keibubapaan Che Hasniza Che Noh niza@kustem.edu.my Jabatan Bahasa dan Komunikasi Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia

More information

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik

Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kesediaan Guru-guru Sekolah Rendah Melaksanakan Perubahan Bahasa Pengantar Mata Pelajaran Sains dan Matematik Mohd Rasdi bin Saamah Jabatan Pengajian Melayu Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan (Telah

More information

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM

Katakunci : tahap stress, tahap kepuasan kerja, pensyarah UTM Tahap Stres Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia Azlina Binti Mohd. Kosnin & Shiqah Binti Jantan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor.

Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Keberkesanan Kaedah Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 4: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Mersing Johor. Zainudin Bin Abu Bakar & Mohd. Rashidi Bin Mat Jalil Fakulti

More information

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh

LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN. Oleh LATIH TUBI BACAAN DALAM MEMBANTU MURID PEMULIHAN MENGUASAI KEMAHIRAN HURUF VOKAL AWALAN Oleh Dayang Norhafizah Bt Abang Shamat dayangnorhafizah@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh

More information

Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti

Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti Hubungan antara Kesedaran Jurnal Metakognisi, Pendidikan Motivasi 31 (2006) dan 21 Pencapaian - 39 Akademik 21 Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti

More information

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM NUR FARZANA BINTI ISNIN UNIVERTITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 2 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: QR CODE ONLINE ORDER TRACKING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2014/2015

More information

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN

BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN BAB EMPAT METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pendahuluan Penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan sesuatu

More information

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT

USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT USING SONGS TO REINFORCE THE LEARNING OF SUBJECT-VERB AGREEMENT Affendi Bin Hashim & Shazwani Binti Abd Rahman Faculty Of Education Universiti Teknologi Malaysia Abstract: Malaysian students have always

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of

STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG. for the award of the degree of STRESS EFFECT STUDY ON 6 DIFFERENT PATTERN OF TYRES FOR SIZE 175/70 R13 SYAHRIL AZEEM ONG BIN HAJI MALIKI ONG A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

Dimensi Amalan Etika Profesion

Dimensi Amalan Etika Profesion MALIM Bil. 10 (2009) 17 Dimensi Amalan Etika Profesion SHAMSUDDIN AHMAD, KHAIRUDDIN IDRIS & AZAHARI ISMAIL ABSTRACT A crisis of confidence in the society is partly due to the reason that the society increasingly

More information

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME.

KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. KEPERLUAN DALAM PENDIDIKAN MORAL UNTUK MENGHADAPI CABARAN ERA PASCA MODENISME. AZRINA BT JONIT INTI COLLEGE MALAYSIA JALAN BBN 12/1 BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN. azrina@intimal.edu.my

More information

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MINDBLOW APPLICATION MUHAMAMAD SYUKRI BIN SARIZAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MINDBLOW APPLICATION SESI PENGAJIAN: 2013/2014 Saya MUHAMAD SYUKRI BIN SARIZAN

More information

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pembelajaran Secara Kontekstual 1 Apakah Pembelajaran Secara 2 Kontekstual? Mengapa Kontekstual? 15 Faedah Pembelajaran Kontekstual 22 Bentuk

More information

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan

Katakunci : faktor, pemilihan bidang keusahawanan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Nor Fadila Mohd Amin & Dzufi Iszura Ispawi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Student Application Form

Student Application Form Please check the relevant boxes. Undergraduate Malaysian Postgraduate International Student name: Student Application Form Instructions: 1. Please fill out this form in pen or apply online at www.monash.edu.my/advancement/future/index.html

More information

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012

Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan Prasarana yang Disediakan di Politeknik Banting Selangor bagi Sesi Disember 2012 Tuan Syarifah Atifah Binti Tuan Mat Zin*, Normaslina Binti Jamil,

More information