C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

Size: px
Start display at page:

Download "C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r"

Transcription

1 C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v o id e x it D iz ile r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? D ö n g ü iç in d e ku lla n ım ı K a ra k te r d iz ile ri Ç o k b o y u tlu d iz ile r G ö ste ric ile r

2 K o n tro l y a p ıla rı if K a rş ıla ştırm a n ın so n u c u n a g ö re fa rk lı iş le m le ri y a p m a y ı sa ğ la r E n g e n e l k u lla n ım ı a ş a ğ ıd a k i g ib id ir : if (ko ş u l) {b ilg is a y a rd a n y a p m a s ın ı iste d iğ im iz ko m u t} B u ya p ı B ize n e a n la tır? K o ş u l sa ğ la n d ığ ın d a b ilg is a y a rın iste d iğ im iz i y a p m a s ın ı sa ğ la r Ö rn e k : if (x = = ) // E ğ e r x d e ğ iş ke n i is e co u t < < "x is " ; // E k ra n a x is ya z

3 K o n tro l y a p ıla rı if-e ls e Ö rn e k (if-e ls e ) if (x = = ) // E g e r x is e co u t < < "x is " ; // E k ra n a x is y a z E ls e // D e ğ il is e co u t < < x is n o t " ; // e k ra n a x is n o t y a z ÖÖ rn e k (if-e ls e if-e ls e ) If (x > 0 ) //e ğ e r x sıfırd a n b ü y ü k is e co u t < < "x is p o s itiv e " ; // x is p o s itiv e y a z e ls e if (x < 0 ) //e ğ e r x sıfırd a n k ü ç ü k s e co u t < < "x is n e g a tiv e " ; // x is n e g a tiv e y a z e ls e //s ıfırd a n b ü y ü k y a d a k ü ç ü k d e ğ ils e co u t < < "x is 0 " ; //x is 0 ya z

4 K o n tro l y a p ıla rı b re a k D ö n g ü d e n ç ık m a k iç in k u lla n ılır Ö rn e k if (n = = 3 ) { //e ğ e r n 3 is e co u t < < b itti" ; // b itti ya z b re a k ; // v e d ö g ü d e n ç ık } N o t : sw itc h v e fo r a n la tılırke n d a h a ra h a t a n la ş ıla c a k.

5 K o n tro l y a p ıla rı co n tin u e A d ın d a n d a a n la ş ıla c a ğ ı g ib i d e v a m e t d e m e k : p ro b le m li d u ru m la rd a k u lla n ılır. İş le m y a p m a s ın ı iste m e d iğ im iz so n u ç la rd a b u n u a tla v e d ö n g ü y e d e v a m e t d e r. if (n = = 5 ) co n tin u e ; // n 5 is e d e v a m e d e r İç in d e b u lu n d u ğ u d ö n g ü d e 5 iç in iş le m ya p m a z. A m a d ö n g ü d e n ç ık m a z v e d e v a m e d e r.

6 K o n tro l y a p ıla rı g o to P ro g ra m a k ış ın ın b ir sa tırd a n b a ş k a b ir sa tıra g e ç m e s in i sa ğ la r. B u d e y im i k u lla n m a k iç in p ro g ra m iç in d e b ir e tike te ih tiy a ç va rd ır. g o to d e y im in e b u e tike t is m i v e rile re k p ro g ra m ın o ra d a n b a ş la m a s ı sa ğ la n ır. Ö rn e k # in c lu d e < io stre a m > u s in g n a m e s p a c e std ; in t m a in () { in t n = 1 0 ; // p ro g ra m ın ç ık tıs ı : lo o p : // 1 0,9,8,7,6,5,4,3,2,1,ç ık! co u t < < n < < ", "; //ş e k lin d e o la c a k tır. n --; if (n > 0 ) g o to lo o p ; co u t < < ç ık!\ n " ; re tu rn 0 ; }

7 K o n tro l y a p ıla rı sw itc h B iz i 1 0 la rc a if ya d a e ls e ku lla n m a k ta n k u rta rır. c a s e ile k u lla n ılır. S w itc h (ko ş u l) { ca s e sa b it1 : ça lıştırıla c a k sa tır; b re a k ; } ca s e sa b it2 : ça lıştırıla c a k sa tır; b re a k ; d e fa u lt: ça lıştırıla c a k sa tır;

8 K o n tro l y a p ıla rı sw itc h Ö rn e k sw itc h (x ) { ca s e 1 : co u t < < p a za rte s i" ; b re a k ; ca s e 2 : co u t < < s a lı" ; //in t x = 2 ; b re a k ; ca s e 7 : co u t < < P a za r ; b re a k ; d e fa u lt: co u t < < x in d e ğ e ri b ilin m iy o r" ; } //e k ra n a S a lı ya z ılır

9 D ö n g ü le r w h ile K o ş u l d o ğ ru o ld u ğ u sü re c e iç in d e k i ko m u tla rı ça lıştırır. Ö rn e k # in c lu d e < io stre a m > u s in g n a m e s p a c e std ; in t m a in () { in t n ; co u t < < p o z itif b ir sa y ı g irin iz : "; c in > > n ; w h ile ( n > 0 ) { // ko ş u l sa tırı co u t < < n < < ", "; --n ; // n y i b ir a za lt d iy o r } co u t < < b itti!\ n " ; re tu rn 0 ; }

10 D ö n g ü le r d o -w h ile W h ile ile a y n ı m a n tık ta ça lış ır, te k fa rk ı ö n c e ko m u t ça lıştırılır so n ra ko ş u l ko n tro l e d ilir. Ya n i w h ile d a n fa rk lı o la ra k b u ra d a ko ş u l sa ğ la n m ıy o r o ls a b ile p ro g ra m b ir ke z ça lış ır. Ö rn e k in t a = 0 ; d o { co u t< < m e rh a b a ; a + + ; } w h ile (a < 2 ); B u p ro g ra m e k ra n a ö n c e a = 0 iç in m e rh a b a ya za c a k (ko ş u l d o ğ ru )s o n ra a = 1 iç in y a za c a k (ko ş u l d o ğ ru ) 2 iç in d e y a za c a k v e so n ra ko ş u lu o k u y a c a k sa ğ la n m a d ığ ın ı a n la y ıp d ö n g ü d e n ç ık a c a k.

11 D ö n g ü le r fo r K u lla n ım şe k li : fo r(d e ğ iş ke n in ilk d e ğ e ri;ko ş u l;d e ğ iş ke n in a rtış m ik ta rı) { ça lıştırıla c a k sa tırla r; } Ö rn e k Ö rn e k fo r ( n = 0, m = ; n!= m ; n + +, m -- ) { co u t< < \ t< < n ; } b u p ro g ra m n d e ğ iş ke n i, m d e ğ ike n in e e ş it d e ğ ilke n ça lış ır v e e ş it o ld u k la rı a n d ö n g ü d e n ç ık a r. E k ra n ç ık tıs ı : o la c a k tır e k ra n d a a ra la rın d a ta b ka d a r b o ş lu k b ıra k a ra k o sıra d a k i n n in d e ğ e rin i ya za r.

12 D ö n g ü le r fo r P ro g ra m ın e k ra n ç ık tıs ı şu şe k ild e : İ = 3 iç in d ö n g ü d e n ç ık tığ ı iç in n 9 7 y e ka d a r g e le b iliy o r v e n = 5 0 iç in co n tin u e d e d iğ i iç in 5 0 y i ya z m a d a n 5 1 e g e ç iy o r.

13 F o n k s iy o n la r N e d ir? / N a s ıl k u lla n ılır? F o n k s iy o n b ir ça lış a n ım ızd a n ya p m a s ın ı iste d iğ im iz iş e b e n ze r. ç e ş it is im ( p a ra m e tre 1, p a ra m e tre 2,...) { ça lıştırıla c a k sa tırla r; } F o n k s iy o n a iste d iğ im iz ka d a r p a ra m e tre a ta y a b iliriz V e ya zd ığ ım ız a n a fo n k s iy o n u n iç in d e ça ğ ıra ra k k u lla n a b iliriz.

14 F o n k s iy o n la r Ö rn e k

15 F o n k s iy o n la r P ro to tip B ir fo n k s iy o n u n p ro to tip i b ize o n u n a s ıl k u lla n a c a ğ ım ız ı a n la tır. E n sık ku lla n ıla n fo n k s iy o n la r < c m a t h > k ü tü p h a n e s in d e k i fo n k s iy o n la rd ır. Ö rn e k le ri b ir so n ra k i sa y fa d a g ö rü le b ilir.

16 F o n k s iy o n la r v o id E ğ e r b ir fo n k s iy o n g e riy e b ir şe y d ö n d ü rm ü y o rs a g e riy e d ö n d ü rü le c e k tü r y e rin e v o id ya z ılır. S o ld a k i to p la fo n k s iy o n u m a in iç in d e k i to p la m d e ğ iş ke n in e b ir sa y ı d e ğ e ri a tıy o r v e o sa y ın ın tü rü in te g e r. S a ğ d a k i v o id fo n k s iy o n u is e d ire k so n u c u ya zd ırıy o r.

17 F o n k s iy o n la r e x it e x it c std lib k ü tü p h a n e s in i k u lla n a n b ir fo n k s iy o n. P ro g ra m ı b itirm e k iç in ku lla n ılır. P ro to tip i v o id e x it (in t e x itc o d e );

18 D iz ile r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? D iz ile r a y n ı d e ğ iş ke n le r g ib i b e lle k te a ç tığ ım ız k u tu la rd ır. D e ğ iş ke n le r = ç e k m e c e = > D iz ile r = ç e k m e c e d o la b ı K u lla n ım ı : d iz id e k i ku tu la rın tü rü d iz i is m i [e le m a n sa y ıs ı] Ö rn e k : in t d a ta [1 5 ] ; D iz i iç in d e k i d e ğ iş ke n le re (ç e k m e c e le re ) ö n c e d e n d e d e ğ e r a ta y a b id iğ im iz d ö n g ü le r iç in d e d e d e ğ e r a ta y a b iliriz. Ö rn e k (ö n c e d e n d e ğ e r a ta m a ) : in t d a ta [5 ] = { 1 6, 2, 7 7, 4 0, }; Ö rn e k (ö n c e d e n a ta n a n d e ğ e ri ça ğ ırm a ) : in t a,b,c ; a = d a ta [0 ]; // a d e ğ iş ke n in e 1 6 d e ğ e rin i a ta r b = d a ta [2 ]; // b d e ğ iş ke n in e 7 7 d e ğ e rin i a ta r c = d a ta [4 ]; // c d e ğ iş ke n in e d e ğ e rin i a ta r

19 D iz ile r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? D iz ile r fo n k s iy o n la rın iç in d e p a ra m e tre o la ra k ta k u lla n ıla b ilir. Ö rn e k (tra p e zo id k u ra lı ile in te g ra l a lm a ) : d o u b le tra p e zo id (d o u b le x [],d o u b le f[]) { in t n ; d o u b le h = (x [1 ] - x [0 ]); d o u b le re s u lt = 0.5 * (f[0 ]+ f[n -1 ]); fo r (n = 1 ;n < (N -1 );n + + ) re s u lt + = f[n ]; re tu rn re s u lt* h ; }

20 D iz ile r D ö n g ü iç in d e k u lla n ım ı Ö rn e k (d iz i iç in d e k i sa y ıla rın to p la m ı): in t n o tla r [5 ] = {1 6, 2, 7 7, 4 0, }; in t to p la m = 0 ; in t m a in () { fo r ( in t n = 0 ; n < 5 ; n + + ) { to p la m + = n o tla r [n ]; } co u t < < o rta la m a : < < to p la m / 5 < < e n d l; re tu rn 0 ; }

21 D iz ile r K a ra k te r d iz ile ri K a ra k te r d iz ile ri a d ın d a n d a a n la ş ıla c a ğ ı g ib i d e ğ iş ke n le ri ka ra k te r o la n d iz ile rd ir. Ö rn e k : c h a r m y w o rd [] = { 'H ', 'e ', 'l', 'l', 'o ', '\ 0 ' }; c h a r m y w o rd [] = "H e llo " ; B u ik i ifa d e b irb irin e e ş ittir. N o t : K a ra k te r d iz ile ri g ö ste ric ile r(p o in te rs ) ko n u s u n d a d a h a ko la y a n la ş ıla c a k tır.

22 D iz ile r Ç o k b o y u tlu d iz ile r D iz ile rin d iz ile ri d iy e ta rif e d e b iliriz. in t d a ta [2 ][5 ]; d a ta d iz is i b ilg is a y a rd a Ya n d a k i g ib i b ir y e r a y ıra c a k tır ke n d in e. d a ta [1 ][3 ] = 5 ; şe k ild e k i g ib i [1 ][3 ] k u tu s u n a 5 d e ğ iş ke n in i a ta r.

23 D iz ile r G ö ste ric ile r(p o in te rs ) G ö ste ric i iç in b ir d e ğ iş ke n d ir d iy e b iliriz. Ya n lız fa rk ı : iç in d e b a ş k a b ir d e ğ iş ke n in a d re s in i ta ş ıy a n b ir d e ğ iş ke n d ir. 1 )A d re s o p e ra tö rü (& ): d e ğ iş ke n in b e lle k te k i y e rin i ö ğ re n m e m ize y a rd ım c ı o lu r. in t a = 5 ; co u t < < a 'n ın d e ğ e ri < < a < < v e a 'n ın b e lle k te k i y e ri < < & a < < e n d l ; b u sa tırın e k ra n ç ık tıs ı : a 'n ın d e ğ e ri 5 v e a 'n ın b e lle k ti y e ri 4 0 FA 2 2 şe k lin d e o la b ilir.

24 D iz ile r G ö ste ric ile r(p o in te rs ) in t e m irh a n = 5 ; u tk u = & e m irh a n ; Utku D E 1 2 B ilg is a y a rım a b irin c i S a tırı y a zd ığ ım d a b ilg is a y a rım e m irh a n d e ğ iş ke n in e 5 ra k a m ın ı a tıy o r v e b u b ilg iy i D E 1 2 a d re s in d e tu tu y o r.ik in c i sa tırı ya zd ığ ım d a is e a d re s b ilg is in i u tk u d e ğ iş ke n in e a tıy o r. Emirhan 5 240DE12

25 D iz ile r G ö ste ric ile r(p o in te rs ) 2 )G ö ste ric i ta n ım la m a (* ) : N o rm a l d e ğ iş ke n ta n ım la r g ib i ta n ım la rız. Te k fa rk sta r *. in t * a ; b u ra d a a n ın b ir g ö ste ric i o ld u ğ u n u a n lıy o ru z. G ö ste ric in in tü rü iç e riğ in i g ö ste rm e z. G ö ste ric ile r a d re s b ilg is i ta ş ıd ığ ın d a n (1 2 F E 6 1 ), in t ya d a d o u b le o la m a z la r. G ö ste ric in in tü rü iç e rd iğ i a d re ste k i v e rin in tü rü n e iş a re t e d e r.

26 D iz ile r G ö ste ric ile r(p o in te rs ) 3 )k u lla n ılm a s ı: G ö ste ric ile r a d re s le rin i g ö ste rd ik le ri v e rile ri iş le m e k iç in k u lla n ılır. in t k = 9 ; in t * n = & // b u ra d a * ta n ım la m a o p e ra tö rü d ü r b u sa tırı ya za ra k k 'y a 9 d e ğ e ri n i a ta d ım n 'n in iç in e d e k 'n ın a d re s in i ko y d u m. k 'n ın d e ğ e rin i 1 1 y a p m a n ın a rtık 2 y o lu va r : k = 1 1 ; * n = 1 1 ; //b u ra d a * iç e rik o p e ra tö tü d ü r.

27 D iz ile r G ö ste ric ile r(p o in te rs ) 4 )M a te m a tiğ i: A rtırılıp / A za ltılm a s ı : c h a r c = e ; c h a r * g = & c ; b u ra d a c a d ın d a b ir ka ra k te r ta n ım la d ım iç in e e ya zd ım. g g ö ste ric is in in iç in e d e c n in a d re s in i ko y d u m. Şim d i g g ö ste ric is in in d e ğ e rin i b ir a rtıra lım. g + + ; b u n u y a p a ra k a s lın d a g n in g ö ste rd iğ i a d re s i d e ğ iştirm iş o ld u m. A rtık : co u t< < * g < < e n d l; //e k ra n ç ık tıs ı: e d e ğ il â v e y a b a ş k a b irş e y o la c a k.

28 D iz ile r G ö ste ric ile r(p o in te rs ) 5 )G ö ste ric ile r v e D iz ile r: A s lın d a b ir d iz in in is m i o d iz in in ilk e le m a n ın ın a d re s in i ta ş ıy a n b ir g ö ste ric id ir. & s a y ıla r[0 ] sa y ıla r B u ik i sa tırd a 1.e le m a n ın a d re s in i g ö ste rir. * s a y ıla r sa y ıla r[0 ] B u ik i sa tırd a 1.e le m a n ın d e ğ e rin i g ö ste rir.

29 D iz ile r G ö ste ric ile r(p o in te rs ) 6 )v o id g ö ste ric ile r: F o n k s iy o n la rd a k in e b e n ze r b ir d u ru m d a k u lla n a c a ğ ız. H a tırla tm a : in t tü rü n d e b ir g ö ste ric i sa d e c e in t tü rü n d e k i d e ğ iş ke n in a d re s in i tu tu y o rd u. v o id ile ta n ım la n m ış is e b ir g ö ste ric i h e rtü rlü d e ğ iş ke n in a d re s in i tu ta b ilir. in t n = 2 ; d o u b le m = 3.3 ; v o id * v g ö ste ric i= & n ; //g e ç e rli v o id * v g ö ste ric i= & m ; //g e ç e rli V o id g ö ste ric ile r iç e rik o p e ra tö rü ile ku lla n ıla m a z. V e a rtırm a a za ltm a iş le m le ri d e y a p ıla m a z.

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

W h a t is m e tro e th e rn e t

W h a t is m e tro e th e rn e t 110 tv c h a n n e ls to 10 0 0 0 0 u s e rs U lf V in n e ra s C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h a t is m e tro e th e rn e t O b je c tiv

More information

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

CIS CO S Y S T E M S. G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. CIS CO S Y S T E M S A c c e s s T e c h n o lo g y T e le c o m /IT Co n n e c tiv ity W o rk s h o p G u ille rm o A g u irre, Cis c o Ch ile g m o.a g u irre @ c is c o.c o m S e s s io n N u m b e

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te,

J a re k G a w o r, J o e B e s te r, M a th e m a tic s & C o m p u te r. C o m p u ta tio n In s titu te, 1 4 th IE E E In te r n a tio n a l S y m p o s iu m o n H ig h P e r fo r m a n c e D is tr ib u te d C o m p u tin g (H P D C -1 4 ), R e s e a rc h T ria n g le P a rk, N C, 2 4-2 7 J u ly 2 0 0 5.

More information

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility

T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility T ra d in g A c tiv ity o f F o re ig n In s titu tio n a l In v e s to rs a n d V o la tility V. Ravi Ans human Indian Ins titute of Manag ement B ang alore Rajes h Chakrabarti Indian S chool of Bus ines

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

Up c om i n g Events

Up c om i n g Events BCASA NEWSLETTER B o s to n C h a p te r o f th e A m e ric a n Sta tis tic a l A s s o c ia tio n Serving Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont Vo lu m e 2 9, N o. 3, J a n u

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

1 D e r 1. S c h u l t a g M a l e a u s. S c h re i b e d e i n e n N a m e n u n t e r e i n K i n d. 1 2 D a s b i n i c h M a l e d i c h s e l b e r. 2 3 F re u n d e M a l e d i c h u n d d e i n

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e -

S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams. - c o m p l e t e b r o c h u r e - S e w i n g m a c h i n e s for but t - seams - c o m p l e t e b r o c h u r e - D o h l e s e w i n g m a c h i n e s f o r b u t t - s e a m s Head Office D o h l e m a n u f a c t u re b u t t s e

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

How To Read A Book

How To Read A Book DECOMPOSING MODERNITY Im ages o f Human E x is te n c e in th e w r itin g s o f E rn e s t B e c k e r B y S te p h e n W illiam M a rtin A TH ESIS in partial fulfillment of the requirements of the Masters

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS FOR THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTION: A REVIEW

Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS FOR THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTION: A REVIEW Coi Nb I^HIpRESSj Environm ental Toxicology and Chem istry, Vol. 23, No. 5, pp. 1219-1234, 2004 P rinted in ihc USA 0730-7 2 6 8 /0 4 $12.00 +.00 Critical Review MYSID CRUSTACEANS AS POTENTIAL TEST ORGANISMS

More information

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re

C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re C o m p u te r M o d e lin g o f M o le c u la r E le c tro n ic S tru c tu re P e te r P u la y D e p a rtm e n t o f C h e m is try a n d B io c h e m is try, U n iv e rs ity o f A rk a n s a s, F a

More information

Cloud Computing Strategic View

Cloud Computing Strategic View Donald Bell IBM Academic Initiative April 2010 bellds@us.ibm.com Cloud Computing Strategic View Strategy & Enterprise Initiatives Topics Cloud Computing IBM Academic Skills Cloud (Pilot) 2 http://www.youtube.com/watch?v=qb2hjpaqy-k&fmt=18',686,580);

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I

V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I V e r d e s I s t v á n a l e z r e d e s V Á L T O Z Á S O K. F E L A D A T O K. GONDOK A S O R K A TO N A I A L A P K IK É P Z É S B E N F Ő IS K O L Á N K O N C T A N U L M Á N Y > N a p j a i n k b

More information

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach

Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Creating a best fit between Business Strategy and Web Services Capabilities using Problem Frames Modeling approach Anju Jha 1, Karl Cox 2 & Keith T. Phalp 3 1 School of Computer Science and Engineering

More information

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series

Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series Pittsburgh, PA 15213-3890 Software Quality Requirements and Evaluation, the ISO 25000 Series PSM Technical Working Group February 2004 Dave Zubrow Sponsored by the U.S. Department of Defense Background

More information

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications

re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications re:think creativity ICT and tourism: gaming and creative technologies & applications Presented by: Dr. N ik o s V o g ia t zis Corallia co-founder & chief Development & Operations officer gi-cluster Governance

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

Lehren der Bau^Bilanz 1934.

Lehren der Bau^Bilanz 1934. D m tftttc B a u h ü t t e 5eitfd}rifi ter ileutfdjen Architekten f c f r a f t : Herausgeber: Curt R. Vincent}. Geschäftshaus: Hannover, Hm Schtffgrabeu 41. (Alle Rechte Vorbehalten.) Lehren der Bau^Bilanz

More information

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald

Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald Farmers attitudes toward and evaluation and use of insurance for income protection on Montana wheat farms by Gordon E Rodewald A THESIS Submitted to the Graduate Faculty in partial fulfillment of the requirements

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

M a rie - Claire V la a m s, B ra b a nt s, Achte rh o e k s e n ve l e imit atie s.

M a rie - Claire V la a m s, B ra b a nt s, Achte rh o e k s e n ve l e imit atie s. JO N K A R T H AUS G e b o re n: Ta l e n: M a n a g e m e nt: 0 9-02-1 9 8 5 N e d e rla n d s, En g e ls (g o e d), Fra n s, S p a a n s 2 M - C M a n a g e m e nt D ia l e c te n: M a rie - Claire V

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Purpose of presentation

Purpose of presentation ECONOMIC REGULATION Purpose of presentation To provide the Status Quo on Economic Regulation To indicate the ideal situation WHERE DOES THE MANDATE COME FROM? Constitution Water Services Act Section 10

More information

Create. Increase. Accelerate. TM. New Rules for Finding and Creating Leads

Create. Increase. Accelerate. TM. New Rules for Finding and Creating Leads New Rules for Finding and Creating Leads www.3forward.com 3forward, LLC Lead Gen Goals Haven t Changed Increasing wins from targeted new logo prospects Top of mind with prospects in buying mode Accelerating

More information

Student Competition, NFVF Proposal 14/09/2010

Student Competition, NFVF Proposal 14/09/2010 Student Competition, NFVF Proposal 14/09/2010 Registration and Contact information: Full Name of Organisation: Animation South Africa Contact Person: Daniel Snaddon Head: Education sub-committee Telephone:

More information

E-learning and Student Mobility in Higher Education. BEST Symposium on Education, Gothenburg 2 nd June 10 th June; 2007

E-learning and Student Mobility in Higher Education. BEST Symposium on Education, Gothenburg 2 nd June 10 th June; 2007 E-learning and Student Mobility in Higher Education BEST Symposium on Education, Gothenburg 2 nd June 10 th June; 2007 Ta b l e of Contents Board of European Students of Technology TABLE OF CONTENTS...2

More information

Engenharia de Software

Engenharia de Software Engenharia de Software Gerenciamento de Projeto Ian Sommerville 2000 Software Engineering, 6th edition. Chapter 4 Slide 1 Gerenciamento de Projeto Organização, planejamento e agendamento de projetos de

More information

SEARCH WARRANTS IN AN ERA OF DIGITAL EVIDENCE

SEARCH WARRANTS IN AN ERA OF DIGITAL EVIDENCE FILE:C:\WINDOWS\DESKTOP\MYBRIE~1\KERRRAW.BK! 12/13/05 Tue 12:52PM Dec SEARCH WARRANTS IN AN ERA OF DIGITAL EVIDENCE Orin S. Kerr * ABSTRACT This Article contends that the legal rules regulating the search

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX

THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX FILE:N:\DTP\MISS\LEAD.RAW Jan 01/10/06 Tue 10:20AM THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO CRIMINAL CLINIC: IT'S ALL IN THE MIX Jean Montoya * Although many legal educators would place the birth of clinical legal

More information

A Unified Approach to Statistical Estimation and Model Parameterisation in Mass Calibration

A Unified Approach to Statistical Estimation and Model Parameterisation in Mass Calibration A Unified Approach to Statistical Estimation and Model Parameterisation in Mass Calibration by Thom as S. Leahy B.Sc. i» A Thesis presented to Dublin City University For the Degree of D octor of Philosophy

More information

GlasCraft Air Motor Repair Kits

GlasCraft Air Motor Repair Kits Parts GlasCraft ir Motor Repair Kits 30393B ENG For replacing wear items used on GlasCraft air motors. For professional use only. Not for use in explosive atmospheres. Models M-325, M-500-02, GC2267, GC2273

More information

Integrated Energy Design (IED)

Integrated Energy Design (IED) Integrated Energy Design (IED) Refurbishment Rotvoll Barn ssignment 3 Integrated Energy Design process: 1. Introduction a. Creating an NZEB b. Energy budget summary 2. Quality assurance plan a. Specifications

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

G R C N,V. G R C ZO L D E R N.V. FA 5 1 V E R C.V. B. A. owa @ d em e. b e K A L I S S, A. i nfo @ ka l i s ct em e. b e S E D I S O L S. A.

G R C N,V. G R C ZO L D E R N.V. FA 5 1 V E R C.V. B. A. owa @ d em e. b e K A L I S S, A. i nfo @ ka l i s ct em e. b e S E D I S O L S. A. m D E M E D red g i n g, E nv i ro n m e nt a l & M a r i n e Eng i n e e r ing D. E. M, E. n v H aven 1 0 2 5 - S c h e l d ec ij k 3 0 B 2 07 0 Zw li n d rech t, B eig i u m T 3 2 3 2 5 0 5 2 I I F 3

More information

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version

3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings. Public Version 3rd Annual Eclipse Global Enterprise Survey Research Findings Public Version Evans Data Corporation 740 Front St., Suite 240 Santa Cruz, CA 95060 800-831-3080 www.evansdata.com September, 2007 Background

More information

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts

Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Health, Insurance, and Pension Plans in Union Contracts Bulletin N o. 1187 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR James P. Mitchell, Secretary BUREAU OF LABOR STATISTICS Ewan Clague, Commissioner Health, Insurance,

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

DESIGNING A HYBRID DOMESTIC VIOLENCE PROSECUTION CLINIC:

DESIGNING A HYBRID DOMESTIC VIOLENCE PROSECUTION CLINIC: FILE:C:\WP51\LYNCH.DTP Jan 01/10/06 Tue 10:22AM DESIGNING A HYBRID DOMESTIC VIOLENCE PROSECUTION CLINIC: Making Bedfellows of Academics, Activists and Prosecutors to Teach Students According to Clinical

More information

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users

Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Improving Text Entry Performance for Spanish-Speaking Non-Expert and Impaired Users Francesco Curatelli curatelli@dibe.unige.it Chiara Martinengo martinen@dima.unige.it University of Genova, Italy Oscar

More information

A Practical Usage of Innovative Web Design Methodology: The Relational Modeling Methodology

A Practical Usage of Innovative Web Design Methodology: The Relational Modeling Methodology Abstract The web platform has transformed itself in the few years since its inception in 1993 from an instrument used merely to establish on-line presence to a platform that can support all facets of organizational

More information

40 20 L in z. 1 7. O k tober 2 0 0 7

40 20 L in z. 1 7. O k tober 2 0 0 7 Neurochirurgische Abteilung T heoretische Neurochirurgie M ag a. Sabine Spiegl-Kreinecker Tel: + 43 (0)50 554/62-26092 E -mail: sabine.spiegl-kreinecker@ gespag.at 1 7. O k tober 2 0 0 7 A n d e n V e

More information

BENEFITS OF AN INTEGRATED (PROSECUTION & DEFENSE) CRIMINAL LAW CLINIC

BENEFITS OF AN INTEGRATED (PROSECUTION & DEFENSE) CRIMINAL LAW CLINIC FILE:C:\WINDOWS\DESKTOP\MYBRIE~1\LINDAS.WP 01/10/06 Tue 10:22AM Jan BENEFITS OF AN INTEGRATED (PROSECUTION & DEFENSE) CRIMINAL LAW CLINIC Linda F. Smith * This article describes the University of Utah's

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

S y ste m s. T h e D atabase. D atabase m anagem e n t sy ste m

S y ste m s. T h e D atabase. D atabase m anagem e n t sy ste m 1 C h apte r 1 1 A D atabase M anagem e n t S y ste m s 1 D atabase M anagem e n t S y ste m s D atabase m anagem e n t sy ste m (D B M S ) S to re larg e co lle ctio n s o f d ata O rg anize th e d ata

More information

Z o e k in O P L E ID IN G p. 4 z o u je z e m o e te n k e n n e n? E r is n ie ts d a t. w e g, m a a r ie d e re s tu d e n t h e e ft w é l h e t

Z o e k in O P L E ID IN G p. 4 z o u je z e m o e te n k e n n e n? E r is n ie ts d a t. w e g, m a a r ie d e re s tu d e n t h e e ft w é l h e t NHOUDSOPGAAF Ge aanvulld monlg meer Het nieuwe examreglemt COLOFON D e k o m k o m m e r t ijd is v o o r b ij e n d a t z u lle n w e g e w e t e n h e b b e n. T w e e w e k e n o n z e m iljo e n e

More information

Operational Risk Register. Legal Dem ocratic & Regulatory

Operational Risk Register. Legal Dem ocratic & Regulatory Risk Risk F in a n c e & G o v e rn a n c e > > L e g a l D e m o c ra tic & R e g u la to ry - S te v e B a k e r L D R _ F 0 1 - L a c k o f re s o u rc e s to b e a b le to s p e n d th e a p p ro p

More information

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems Treasury and Trade Solutions Citi Commercial Cards Innovation, Efficiency, Simplicity. 2015 Commercial Cards Conference May 18-20, 2015 How to Successfully Integrate with ERP and Expense Management Systems

More information

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004

\m r l pe r. Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 f F Reoolam en to \m r l pe r I ' u t i l izzo d e l l e a u tovettu re Co n fo rm e a l i a N o rm a U N I EN ISO 9 0 0 t : 2 0 0 8 Con fo rm e a l i a No rm a UN I EN ISO 1 4 0 0 1 : 2004 Regolamen to

More information

Repairs and Maintenance Procedure

Repairs and Maintenance Procedure Repairs and Maintenance Procedure Purpose of the Procedure To ensure that repairs are accurately recorded and arranged in a timely manner. Notes This procedure is based on access to the following: Property

More information

PRESS RELEASE Sw y x e m b r a c e s En t e r p r i s e m a r k e t w i t h l a u n c h o f n e w I P t e l e p h o n y p o r t f o l i o t h r o u g h a s i n g l e c o m m o n p l a t f o r m - New offerings

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée.

Clôtures tous types. Serrurerie sur mesure. Portails / Automatisme. Aménagements extérieurs. Maçonnerie. Terrasse / Allée. Clôtures tous types Serrurerie sur mesure Portails / Automatisme Aménagements extérieurs Maçonnerie Terrasse / Allée Tout à l égout Petite V.R.D Collectivités Particuliers 2 ZA Réganeau 33380 MARCHEPRIME

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Management of the Belgian coast: Opinions and solutions

Management of the Belgian coast: Opinions and solutions 24363 Jo u rn a l o f C o a sta l C onservation 7: 129-144, 2001 'O EUCC: O palus Press Uppsala. P rinted in Sweden Vlaams Instituut voor dezae F la n d ers M a rin e In stitu te Management of the Belgian

More information

H A G Y O M Á N Y O S S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S M E G B O C S Á T Á S A z e m b e r i v i l á g g o () E k o n t r a A z I s t e n i I g a z s á g v( is lz áe gl eal m ) A l a c s o n

More information

A CMOS Programmable Analog Memory-Cell Array Using Floating-Gate Circuits

A CMOS Programmable Analog Memory-Cell Array Using Floating-Gate Circuits 4 IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II: ANALOG AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING, VOL. 48, NO. 1, JANUARY 2001 A CMOS Programmable Analog Memory-Cell Array Using Floating-Gate Circuits R eid R. H arrison,

More information

entropy ISSN 1099-4300 www.mdpi.org/entropy/

entropy ISSN 1099-4300 www.mdpi.org/entropy/ Entroy 2000, 2, 70-77 entroy ISSN 1099-4300 www.mdi.org/entroy/ Simle Entroic Derivation of a Generalized Black-Scholes Otion Pricing Model Michael J. Stutzer Det. of Finance, 108 PBAB, Univ. of Iowa,

More information

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs Pass - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs Strona 1 z 37 Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU Benchmarks

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Pass - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU Benchmarks Video Card Benchmarks

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Pass - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs 1 z 40 2014-10-06 16:38 Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU

More information

Sebastiani Cabernet Sauvignon 2000 Sonoma. Beaucanon estate 1999 Cabernet Sauvignon Napa valley. Benziger Cabernet Sauvignon 2001 Sonoma

Sebastiani Cabernet Sauvignon 2000 Sonoma. Beaucanon estate 1999 Cabernet Sauvignon Napa valley. Benziger Cabernet Sauvignon 2001 Sonoma Sebastiani Cabernet Sauvignon 2 Sonoma Beaucanon estate 1999 Cabernet Sauvignon Napa valley Benziger Cabernet Sauvignon 21 Sonoma Atalon Cabernet Sauvignon 21 Mondavi Cabernet Sauvignon Oakville 22 Newton

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

The h o rtic u ltu r e in. Jammu and Kashmir. State i s one of the oldest industries and. economy. It s contribution to the State economy

The h o rtic u ltu r e in. Jammu and Kashmir. State i s one of the oldest industries and. economy. It s contribution to the State economy Introduction 1 The h o rtic u ltu r e in. Jammu and Kashmir State i s one of the oldest industries and t constitutes inaespensible sector in States economy. It s contribution to the State economy has been

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING IN T RO DUCT ION T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d to p r o v i d e yo u w i t h t h e k n o w l e d g e to p r o t e c t y o u r p e r s o n a l

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

M ethodology & Taiwan s P erfor m ance

M ethodology & Taiwan s P erfor m ance T im es H igher - QS W orld University R ank ings M ethodology & Taiwan s P erfor m ance B e n S o w te r H e a d o f R e s e a rc h QS T aiwan 11 A pril 2008 S peak er I ntroduction r a d u a te d in

More information