Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o [ 0 3 ] E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c ś c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m w zę an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac a dzi ał aln oś os odar ze - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u p r akt yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z m in ist r a wł aś ciwe g o ds. e du kacji ( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: ślusarz I. Eta p te o r e ty c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n a i u s tn a ) e g z a m i n u o b e j m u j e : Z o m o j ę t n o c h d k j d ak re s wiad śc i i um ie śc i wł aśc iwy la walif ik ac i w zawo zie K a n d y d a t p o w i n i e n u m i e ć : 1. C t a ć o m i e n i e m i n f o r m a c j e p r d s t a o n e f o r m i e o p i s ó i n s t r u k c j i, r y s u n k ó s i c ó k r e s ó d o k u m e n t a c j i t e c h n i c y c h i t e c h n o l o g i c y c h, a s g ó l n o ś c i : s t a ć p ę c, r e ś l e n n e s f m u ł a n w s p ó l n e d l a b r a n ż y m e t a l e j a z w ł a ś c e d l a z a w u r p n a w a ć c z ę ś c m a s z y n u r z ą d z e ń m e c h a n z n y c h r p n a w a ć n a c z e n p r z c h n r a b n y c h, p a r a m e t r ó w t e c h n z n y c h r ó b k m a s z y n, n a r z ę d z r ó b k y c h p r z y r z ą d ó w k t r n r y c h r p n a w a ć s y m b e t e r a n c j p a s a ń, c h r a t c p r z c h n m a t e r ł ó w r a b n y c h, r ó b k c p l n e j c p l n h e m z n e j r r ó ż n ć n a r z ę d z r ó b k e p r e, p r z y r z ą d y u c h w y t y r ó b k e s t a n e d r ę c z n e j r ó b k m e t a l t w z y w r r ó ż n ć z a b g e r a c j e t e c h n z n e r ę c z n e j m e c h a n z n e j r ó b k m e t a l t w z y w r p n a w a ć e l e m e n t y k s t r u k c y j n e m a s z y n, u r z ą d z e ń t e c h n z n y c h, s p r z ę t u m e c h a n z n e g n a r z ę d z r ó b k y c h p r y c h r p n a w a ć w y r y g a l a n t e r m e t a l e j w y s z u k a ć d a n e t e c h n z n e m a s z y n u r z ą d z e ń m e c h a n z n y c h w n m a c h k a t a l a c h zy ze zr zu ze wi w w, w, zk w, wy w, zn zn w zc ze 1.1. os ow oj ia ok ia i in or ow ia ow or iw od ; 1.2. oz oz i i ic ; 1.3. oz oz oz ia ow ie i ob ia ol og ic ob i, i ob ow i on ol o-p om ia ow ; 1.4. oz oz ol ol i i ow op ow oś i ow ie i, ia ob ia ob i ie i ie o-c ic ; 1.5. oz ia ia ob ow i om ia ow i ob ow os ow o ob i i i or ; 1.6. oz ia ie i i op ol og ic i ic ob i i i or ; 1.7. oz oz on ol og ic ic o, i ob ow i om ia ow ; 1.8. oz oz ob ii ow ; 1.9. iw ic i ic or i og. 2. P r t r ć d a n e l i c o i o p e r a c y j n e, a s g ó l n o ś c i : 2 r e ś l a ć k e j n ć w y k y w a n e r a c j z a b g ó w t e c h n z n y c h n a p s t a w d u m e n t a c j 2 d r a ć p a r a m e t r y r ó b k e m a s z y n u r z ą d z e ń t e c h n z n y c h 2 d r a ć m a s z y n y, u r z ą d z e n, p r z y r z ą d y u c h w y t y r ó b k e, n a r z ę d z r ó b k e p r e s t n d w y k y w a n y c h p r a c ś l u s a r s k h 2 d r a ć t e c h n t e c h n w y t w a r z a n d w y k a w s t w a n a p r a w e l e m e n t ó w m a s z y n, u r z ą d z e ń n a r z ę d z 2 d r a ć g a t u n k s t a l n y c h m a t e r ł ó w, t w z y w s z t u c z n y c h, c z ę ś c z n m a l a n e h z a m n n a z m a t e r ł y p n z e d w y k y w a n e l e m e n t ó w m a s z y n n a r z ę d z n a p r a w s p r z ę t u m e c h a n z n e g p r a c k s e r w a c y j n y c h 2 l z a ć p r z e ł e n k e m a t y c z n e p r t y c h m e c h a n m ó w m a s z y n s p r z ę t u m e c h a n z n e g 2 l z a ć p r t e p r z y p a d k c ż e ń c z ę ś c m a s z y n u r z ą d z e ń m e c h a n z n y c h 2 s z a c a ć k z t y m a t e r ł e c z a s w y k y w a n p r a d z y c h p r a c n a p s t a w n m a t y w ó w t e c h n z n y c h z u j ą c y c h c e n n ó w 2 l z a ć z a p r z e b a n n a ć m a t e r ł ó w k s t r u k c y j n y c h s t n d z a k r e s u p r a d z y c h p r a c n a p s t a w d u m e n t a c j ze wa za zb we w zc ze.1. ok ol oś on ia op i i ie ol og ic od ie ok i;.2. ob ie ob ow i ol og ic ;.3. ob ie ia i ob ow ia ob ow i om ia ow os ow ie o on ic ;.4. ob ie ol og ie i ik i ia o on i i i;.5. ob ie i i i in ia or i or iz ow i ic ie ik i or ia om oc ic o on ia i i, ic o i on ;.6. ob ic oż ia in os iz i ic o;.7. ob ic os i ob ią i i ic ;.8. ow os ia ow i on ia ow on od ie or ol og ic i ob ow ią ik ;.9. ob ic ot ow ie il oś ia on os ow ie o ow on i od ie ok i. 3. B e zp i e c zn i e wy k o n y wa ć za d a n i a za wo d o we zg o d n i e z p r ze p i s a m i b e zp i e c ze ń s t wa i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r ze c i wp o ż a r o we j o r a z o c h r o n y ś r o d o wi s k a, a w s zc ze g ó l n o ś c i : 3.1. w s k a z y w a ć z a g r oż e n ia d l a z d r ow ia i ż y c ia n a s t a n ow is k a c h p r a c y ś l u s a r z a w y n ik a j ą c y c h z n ie w ł a ś c iw e j ob s ł u g i m a s z y n, u r z ą d z e ń, s p r z ę t u i n a r z ę d z i p r a c y ; 3.2. d ob ie r a ć ś r od k i oc h r on y in d y w id u a l n e j d o z a k r e s u w y k on y w a n y c h p r a c ś l u s a r s k ic h ;

3 3.3. w s k a z y w a ć s p os ob y u d z ie l a n ia p ie r w s z e j p om oc y p os z k od ow a n y m w n a g ł y c h w y p a d k a c h z a is t n ia ł y c h w z w ią z k u z ob s ł u g iw a n ie m m a s z y n, u r z ą d z e ń or a z n a r z ę d z i m e c h a n ic z n y c h i e l e k t r y c z n y c h ; 3.4. ok r e ś l a ć s p os ob y z a b e z p ie c z a n ia w y r ob ó w m e t a l ow y c h i s p r z ę t u m e c h a n ic z n e g o p r z e d s z k od l iw y m w p ł y w e m w a r u n k ó w a t m os f e r y c z n y c h. Z ak re s wiad o m o śc i i um ie j ę t n o śc i zwią zan y c h z zat rud n ie n ie m i d ział aln o śc ią g o sp o d arc zą K a n d y d a t p o wi n i e n u m i e ć : 1. C zy t a ć ze zr o zu m i e n i e m i n f o r m a c j e p r ze d s t a wi o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, t a b e l, wy k r e s ó w, a w s zc ze g ó l n o ś c i : 1.1. r oz r ó ż n ia ć p od s t a w ow e p oj ę c ia i t e r m in y z ob s z a r u f u n k c j on ow a n ia g os p od a r k i or a z p r a w a p r a c y, p r a w a p od a t k ow e g o i p r z e p is ó w r e g u l u j ą c y c h p od e j m ow a n ie i w y k on y w a n ie d z ia ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 1.2. r oz r ó ż n ia ć d ok u m e n t y z w ią z a n e z z a t r u d n ie n ie m or a z p od e j m ow a n ie m i w y k on y w a n ie m d z ia ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 1.3. id e n t y f ik ow a ć i a n a l iz ow a ć in f or m a c j e d ot y c z ą c e w y m a g a ń i u p r a w n ie ń p r a c ow n ik a, p r a c od a w c y, b e z r ob ot n e g o i k l ie n t a. 2. P r ze t wa r za ć d a n e l i c zb o we i o p e r a c y j n e, a w s zc ze g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l iz ow a ć in f or m a c j e z w ią z a n e z p od n os z e n ie m k w a l if ik a c j i, p os z u k iw a n ie m p r a c y i z a t r u d n ie n ie m or a z p od e j m ow a n ie m i w y k on y w a n ie m d z ia ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.2. s p or z ą d z a ć d ok u m e n t y z w ią z a n e z p os z u k iw a n ie m p r a c y i z a t r u d n ie n ie m or a z p od e j m ow a n ie m i w y k on y w a n ie m d z ia ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.3. r oz r ó ż n ia ć s k u t k i w y n ik a j ą c e z n a w ią z a n ia i r oz w ią z a n ia s t os u n k u p r a c y. II. Eta p p r a k ty c z n y e g z a m i n u o b e j m u j e p r a k ty c z n e u m i e j ę tn o ś c i z z a k r e s u k w a l i f i k a c j i w z a w o d z i e, o b j ę te te m a ta m i : 1. W y k o n a n i e w s k a z a n e g o e l e m e n tu n a r z ę d z i a l u b p r z y r z ą d u z g o d n i e z d o k u m e n ta c j ą. 2. N a p r a w a i k o n s e r w a c j a w s k a z a n e g o s p r z ę tu m e c h a n i c z n e g o p o w s z e c h n e g o u ż y tk u z g o d n i e z d o k u m e n ta c j ą. 3. W y k o n a n i e l u b n a p r a w a w s k a z a n e g o e l e m e n tu w y r o b u g a l a n te r i i m e ta l o w e j z g o d n i e z d o k u m e n ta c j ą. K a n d y d a t p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o wa ć c zy n n o ś c i zwi ą za n e z wy k o n a n i e m za d a n i a : 1.1. s p or z ą d z ić p l a n d z ia ł a n ia ; 1.2. s p or z ą d z ić w y k a z n ie z b ę d n y c h s u r ow c ó w, m a t e r ia ł ó w, s p r z ę t u k on t r ol n o- p om ia r ow e g o, n a r z ę d z i; 1.3. w y k on a ć n ie z b ę d n e ob l ic z e n ia, r y s u n k i l u b s z k ic e p om oc n ic z e. 2. O r g a n i zo wa ć s t a n o wi s k o p r a c y : 2.1. z g r om a d z ić i r oz m ie ś c ić n a s t a n ow is k u p r a c y m a t e r ia ł y, n a r z ę d z ia, u r z ą d z e n ia i s p r z ę t z g od n ie z z a s a d a m i b e z p ie c z e ń s t w a i h ig ie n y p r a c y or a z oc h r on y p r z e c iw p oż a r ow e j ; 2.2. s p r a w d z ić s t a n t e c h n ic z n y m a s z y n, u r z ą d z e ń i s p r z ę t u ; 2.3. d ob r a ć od z ie ż r ob oc z ą i ś r od k i oc h r on y in d y w id u a l n e j. 3. W y k o n a ć za d a n i e e g za m i n a c y j n e z za c h o wa n i e m p r ze p i s ó w b e zp i e c ze ń s t wa i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r ze c i wp o ż a r o we j o r a z o c h r o n y ś r o d o wi s k a i wy k a za ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o b j ę t y m i t e m a t a m i :

4 3. 1. W y k o n a n i e k a n e g o e l e m e n t u n a r d a l u b p r r d u o d n i e d o k u m e n t a c j ą : 3 w z y w a ć k s z t a ł t y w y k y w a n y c h e l e m e n t ó w p r z y r z ą d ó w n a r z ę d z n a m a t e r ł a c h w y j ś c y c h z w y m a g a n ą d ł a d n c 3 u s t a l a ć m a ć p r z e d m r a b n y w u c h w y t a c h p r z y r z ą d a c h r ó b k y c h 3 p a ć p r z c h n z e w n ę t r z n e w e w n ę t r z n e, p ł a s k a z k s z t a ł t e 3 u s t a l a ć m a ć n a r z ę d z s k r a w a j ą c e w u c h w y t a c h, r a w k a c h n a r z ę d z y c h w r z e c a c h r a b r e k s k r a w a j ą c y c h 3 s ł u g a ć r a b r k s k r a w a j ą c e u r z ą d z e n m e c h a n z n e w y k z y s t y w a n e d p r a c ś l u s a r s k h 3 p r a w n p ł u g a ć s s k r a w a j ą c y m n a r z ę d z m r ó b k y m a z m t e r s k n a r z ę d z m ś l u s a r s k 3 p ł u g a ć s n a r z ę d z m k t r n r y m s p r a w d z n a m a z w z c a m 3 k t r a ć j a k ć w y k y w a n e j p r a c y 3 u t r z y m y w a ć ł a d p z ą d e k n a s t a n k u p r a c y 3 w y k a ć z a d a n w p r z e w z n y m c z a s 3 u p z ą d k a ć s t a n k p r a c y, z y ś c n a r z ę d z s p r z ę t a z z a g p a r a ć z u ż y t e m a t e r ł y p a d y ws za zę zi zy zą zg z.1.1. od or ow on i i ia iow ok oś ią ;.1.2. i oc ow iot ob ia i ob ow ;.1.3. ił ow ow ie ie i ie or ow ;.1.4. i oc ow ia op iow i ion ob ia ;.1.5. ob iw ob ia i i ia ic or o ic ;.1.6. op ie os iw ię i ia i ob ow i or on im i ia i im i;.1.7. os iw ię ia i on ol o-p om ia ow i, ia i or or i;.1.8. on ol ow oś on ;.1.9. i or ow is ; on ie id ia ie ; or ow ow is o oc ić ia i or os od ow ia i od N a p r a i k o n s e r c j a k a n e g o s p r t u m e c h a n i c e g o p o c h n e g o u ż y t k u o d n i e d o k u m e n t a c j ą : 3 d e m t a ć s p r z ę t m e c h a n z n y z g n z s t r u k c j ą n a p r a w ( n a j p r w u d y, p ą c z e n s k r ę c a n e, ł y s k a, p r z e k ł a d n m e c h a n z n e, e l e m e n t y w c k a n e, u s z c z e l n n ) 3 r p n a ć p r z y c z y n y z u ż y c l u b u s z k z e n e l e m e n t ó w s p r z ę t u m e c h a n z n e g 3 s p r a w d z s t a n t e c h n z n y s p r z ę t u m e c h a n z n e g 3 w y k a ć n e l u b w y m n u s z k z e e l e m e n t y s p r z ę t u m e c h a n z n e g 3 p ł u g a ć s n a r z ę d z m r ó b k y m m t e r s k p r y m z g n z h p r z e z n a c z e n m 3 s ł u g a ć r a b r k p n z e u r z ą d z e n m e c h a n z n e p c z a s w y k y w a n n a p r a w, c z y n n c r ó b k y c h, d e m t a ż y c h m t a ż y c h 3 m t a ć p n a p r a w s p r z ę t m e c h a n z n y z g n z s t r u k c j ą n a p r a w 3 k t r a ć n a b ż ą c j a k ć r ó t u s u w a ć u s t e r k 3 u t r z y m y w a ć ł a d p z ą d e k n a s t a n k u p r a c y 3 s p r a w d z, r e g u l a ć k s e r w a ć n a p r a w y s p r z ę t m e c h a n z n y 3 w y k a ć z a d a n w p r z e w z n y m c z a s 3 u p z ą d k a ć s t a n k p r a c y, z y ś c n a r z ę d z s p r z ę t, r l z y ć m a t e r ł y z a g p a r a ć p a d y wa wa ws za zę zn ws ze zg z.2.1. on ow ic od ie in ie ob ow oł ia oż ie ic is ie ia ;.2.2. oz oz ia od ia ic o;.2.3. ić ic ic o;.2.4. on ow ie ić od on ic o;.2.5. os iw ię ia i ob ow i, on im i i om ia ow i od ie ic ie ;.2.6. ob iw ob ia i i om oc ic ia ic od on ia oś i ob ow on ow i on ow ;.2.7. on ow o ie ic od ie in ;.2.8. on ol ow ie o oś ob i i;.2.9. i or ow is ; ić ow i on ow ion ic ; on ie id ia ie ; or ow ow is o oc ić ia i oz ic ia i os od ow od W y k o n a n i e l u b n a p r a wa ws k a za n e g o wy r o b u g a l a n t e r i i m e t a l o we j zg o d n i e z d o k u m e n t a c j ą : od w z or ow y w a ć k s z t a ł t y w y k on y w a n y c h e l e m e n t ó w i w y r ob ó w g a l a n t e r ii m e t a l ow e j n a p ł a s z c z y ź n ie ; u s t a l a ć i m oc ow a ć ob r a b ia n e e l e m e n t y w u c h w y t a c h ob r ó b k ow y c h ; u s t a l a ć i m oc ow a ć n a r z ę d z ia s k r a w a j ą c e w u c h w y t a c h, op r a w k a c h n a r z ę d z iow y c h i w r z e c ion a c h ob r a b ia r e k s k r a w a j ą c y c h ; p os ł u g iw a ć s ię ob r ó b k ow y m i n a r z ę d z ia m i s k r a w a j ą c y m i z g od n ie z ic h p r z e z n a c z e n ie m ; w y k on y w a ć op e r a c j e ob r ó b k i ś l u s a r s k ie j : c ię c ie, p ił ow a n ie, g ię c ie, ś c in a n ie, w y c in a n ie, n a c in a n ie g w in t ó w z e w n ę t r z n y c h i w e w n ę t r z n y c h, w ie r c e n ie i r oz w ie r c a n ie, s z l if ow a n ie, p ol e r ow a n ie ; p os ł u g iw a ć s ię n a r z ę d z ia m i k on t r ol n o-p om ia r ow y m i d o s p r a w d z a n ia w y m ia r ó w i k s z t a ł t ó w p ow ie r z c h n i ob r a b ia n y c h ; u t r z y m y w a ć ł a d i p or z ą d e k n a s t a n ow is k u p r a c y ; w y k on a ć z a d a n ie w p r z e w id z ia n y m c z a s ie ; u p or z ą d k ow a ć s t a n ow is k o p r a c y, oc z y ś c ić n a r z ę d z ia i s p r z ę t, r oz l ic z y ć m a t e r ia ł y i z a g os p od a r ow a ć od p a d y.

5 4. P r e ze n t o wa ć e f e k t wy k o n a n e g o za d a n i a : 4.1. u z a s a d n ić s p os ó b w y k on a n ia z a d a n ia ; 4.2. oc e n ić j a k oś ć w y k on a n e g o z a d a n ia. N i e z b ę dn e wy p o s aż e n i e s t an o wi s k do wy k o n an i a z adań e g z am i n ac y j n y c h o b j ę t y c h t e m at am i : 1. W y k o n a n i e w s k a z a n e g o e l e m e n t u n a r z ę d z i a l u b p r z y r z ą d u z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą i u r z ą d z e n ia : s t oł y ś l u s a r s k ie, w ie r t a r k a s t oł ow a l u b k a d ł u b ow a, t ok a r k a, f r e z a r k a, s z l if ie r k a. S p r z ę t i n a r z ę d z ia : n a r z ę d z ia i p r z y r z ą d y t r a s e r s k ie, p r z y r z ą d y i u c h w y t y ob r ó b k ow e, n a r z ę d z ia s k r a w a j ą c e d o r ę c z n e j i m a s z y n ow e j ob r ó b k i m e t a l i i t w or z y w s z t u c z n y c h, n a r z ę d z ia p om ia r ow e, z e s t a w n a r z ę d z i m on t e r s k ic h. M a t e r ia ł y p om oc n ic z e : ol e j e m a s z y n ow e, e m u l s j e s m a r u j ą c o-c h ł od z ą c e. D ok u m e n t a c j a : n or m a t y w y t e c h n ol og ic z n e. I n s t r u k c j e ob s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r od k i oc h r on y in d y w id u a l n e j. A p t e c z k a. 2. N a p r a w a i k o n s e r w a c j a w s k a z a n e g o s p r z ę t u m e c h a n i c z n e g o p o w s z e c h n e g o u ż y t k u z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą i u r z ą d z e n ia : s t oł y ś l u s a r s k ie, p r a s a r ę c z n a l u b p n e u m a t y c z n a z op r z y r z ą d ow a n ie m, u r z ą d z e n ie d o m y c ia i k on s e r w a c j i. S p r z ę t i n a r z ę d z ia : n a r z ę d z ia s k r a w a j ą c e d o r ę c z n e j ob r ó b k i m e t a l i i t w or z y w s z t u c z n y c h, z e s t a w ś l u s a r s k ic h n a r z ę d z i m on t e r s k ic h, n a r z ę d z ia d o p om ia r ó w w ie l k oś c i l in iow y c h, p oł oż e n ia p ow ie r z c h n i, b ic ia os iow e g o, l u z ó w. M a t e r ia ł y : s p r z ę t m e c h a n ic z n y d o n a p r a w, c z ę ś c i z a m ie n n e, m a t e r ia ł y d o w y k on a n ia e l e m e n t ó w. M a t e r ia ł y p om oc n ic z e : ol e j e, s m a r y, n a f t a, c z y ś c iw o. D ok u m e n t a c j a t e c h n ic z n o-r u c h ow a s p r z ę t u m e c h a n ic z n e g o, in s t r u k c j e ob s ł u g i m a s z y n. I n s t r u k c j e ob s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r od k i oc h r on y in d y w id u a l n e j. A p t e c z k a. 3. W y k o n a n i e l u b n a p r a w a w s k a z a n e g o e l e m e n t u w y r o b u g a l a n t e r i i m e t a l o w e j z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą i u r z ą d z e n ia : w ie r t a r k a s t oł ow a, t ok a r k a, f r e z a r k a, s z l if ie r k a -os t r z a r k a ; u r z ą d z e n ia p om oc n ic z e : z a g in a r k a k r a w ę d z iow a d o b l a c h, n oż y c e d ź w ig n iow e d o c ię c ia b l a c h o g r u b oś c i d o 3 m il im e t r ó w, p ol e r k a. N a r z ę d z ia i s p r z ę t : n a r z ę d z ia i p r z y r z ą d y t r a s e r s k ie d o t r a s ow a n ia n a p ł a s z c z y ź n ie, n a r z ę d z ia s k r a w a j ą c e d o r ę c z n e j ob r ó b k i m e t a l i i t w or z y w s z t u c z n y c h, p r z y r z ą d y i c h w y t y ob r ó b k ow e, n a r z ę d z ia p om ia r ow e d o p om ia r ó w w ie l k oś c i l in iow y c h i k ą t ó w, z e s t a w ś l u s a r s k ic h n a r z ę d z i m on t e r s k ic h. M a t e r ia ł y p om oc n ic z e : ol e j e, s m a r y, e m u l s j a s m a r u j ą c o-c h ł od z ą c a, p a s t a p ol e r s k a, c z y ś c iw o. D ok u m e n t a c j a : n or m a t y w y t e c h n ol og ic z n e. I n s t r u k c j e ob s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r od k i oc h r on y in d y w id u a l n e j. A p t e c z k a.

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

1 7 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K - M O N T E R M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

PRIMER TESTIMONIO. -F o l i o n ú m e r o 1 2 0. ḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋ ESC RITU RA NU MERO TREINTA.- E n l a c i u d a d d e B u e n os A i r e s, c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 3 5 w G d y n i N u m e r o g ł o s

More information

Ź Ś Ś Ź ź Ó ź ź ź Ł Ź Ź Ź Ó Ż Ź Ź Ź ź Ź Ś Ź ź Ź Ż Ź Ź Ź Ł ź Ó Ó Ó Ź Ś ź Ł ź Ś Ż Ź Ź Ś ź Ó Ś Ś Ś Ź Ź Ł Ź Ł ź ź Ź Ź ź ź Ł Ł ź ź Ź ź Ź ź Ś ź Ó Ś Ś Ś ź ŚĆ Ź Ź Ł Ó Ś Ś Ó Ó Ź Ł Ó Ś Ś Ł Ł Ż Ź ź ź Ż Ł Ś Ż Ź Ś

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

2 1k 0 3k 2 0 1 4 S 5 7 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o d o b r o w o l n e j p r z e j r z y s t o c i e x - a nnt e

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

I n s t r u k c j a o b s ł u g i p r o g r a m u Program Finansowo-K się gowy w e r s j a 1. 1 p o d W i n d o w s. W y d a w n i c t w o " G I D E X " S Z C Z E C I N - m a j - 2 0 0 2 W y ł ą c z n

More information

ý ý Ť Č ě ý ě žé ď á ž č ý ž á č č Í Ó ť Í Á ý ť š ý ť á ď ý á Ť Ú Č ž á Ť Ú ť ď Ú č č ž ď ď ď É Á ď É Č Ý ď ť É ď Á Ř ď Ť ť ď É č č Ý É ťď ď ž Ý ťé É É ď č Í Í ď á á ť ť Ň Ň á ď É Ý Í Ť ť Á Ř ď Ř ď Ť

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

How To Rate Plan On A Credit Card With A Credit Union

How To Rate Plan On A Credit Card With A Credit Union Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Positioning 40 and 100 GbE in data center inter-sw itch l ink ap p l ications and 40GbE PM D recom m endations Adam Carter, Cisco Al essan dro B arb ieri, Cisco 1 m Data Center inter-s w itc h l ink ap

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

New York Public School Spending In Perspec7ve

New York Public School Spending In Perspec7ve New York Public School Spending In Perspec7ve School District Fiscal Stress Conference Nelson A. Rockefeller Ins0tute of Government New York State Associa0on of School Business Officials October 4, 2013

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

State Corporate Income Tax-Calculation

State Corporate Income Tax-Calculation State Corporate Income Tax-Calculation 1 Because it takes all elements (a*b*c) to calculate the personal or corporate income tax, no one element of the corporate income tax can be analyzed separately from

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio State Availability as of 12/14/2015 PRODUCTS AL AK AZ AR CA CO CT DE DC FL GA GU HI ID IL IN IA KS KY LA ME MP MD MA MI MN MS MO MT NE

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU requirements for renewal. It describes: Number of required for renewal Who approves continuing education Required courses for renewal Which jurisdictions require active practice

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements

High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements High School Mathematics: State-Level Curriculum Standards and Graduation Requirements Prepared By: Barbara J. Reys Shannon Dingman Nevels Nevels Dawn Teuscher Center for the Study of Mathematics Curriculum

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU (continuing education units) and CCU (continuing competence units) requirements for renewal. It describes: Number of CEUs/CCUs required for renewal Who approves continuing education

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Regional Electricity Forecasting

Regional Electricity Forecasting Regional Electricity Forecasting presented to Michigan Forum on Economic Regulatory Policy January 29, 2010 presented by Doug Gotham State Utility Forecasting Group State Utility Forecasting Group Began

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

Standardized Pharmacy Technician Education and Training

Standardized Pharmacy Technician Education and Training Standardized Pharmacy Technician Education and Training Kevin N. Nicholson, RPh, JD Vice President, Pharmacy Regulatory Affairs National Association of Chain Drug Stores May 19, 2009 Overview of how technicians

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

Endomines - Ilomantsi Gold Project

Endomines - Ilomantsi Gold Project Endomines - Ilomantsi Gold Project Page 1 of 6 1 ILOMAN. AR E A 1 Lo c a t i o n 2 T e n u r e 3 G e o l o g y 4 E x p l o r a t i o n 5 R e s o u r c e s 6 Or e T e s t s 7 E n v i r o n 8 P l a n s OT

More information

NHIS State Health insurance data

NHIS State Health insurance data State Estimates of Health Insurance Coverage Data from the National Health Interview Survey Eve Powell-Griner SHADAC State Survey Workshop Washington, DC, January 13, 2009 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND

More information

NAAUSA Security Survey

NAAUSA Security Survey NAAUSA Security Survey 1. How would you rate the importance of each of the following AUSA security improvements. Very important Somewhat important Not too important Not at all important Secure parking

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

Preapproval Inspections for Manufacturing. Christy Foreman Deputy Director Division of Enforcement B Office of Compliance/CDRH

Preapproval Inspections for Manufacturing. Christy Foreman Deputy Director Division of Enforcement B Office of Compliance/CDRH Preapproval Inspections for Manufacturing Christy Foreman Deputy Director Division of Enforcement B Office of Compliance/CDRH Major Steps Review of the Quality System information Inspection requests generated

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: PTA Supervision Requirements

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: PTA Supervision Requirements These tables provide information on what type of supervision is required for PTAs in various practice settings. Definitions Onsite Supervision General Supervision Indirect Supervision The supervisor is

More information

Pharmacist Administered Vaccines Types of Vaccines Authorized to Administer

Pharmacist Administered Vaccines Types of Vaccines Authorized to Administer 5 4 Pharmacist Administered Vaccines Types of Vaccines Authorized to Administer 46 Any vaccine I, P, Z 5 Other combos Number of states / territories Any vaccine Influenza, Pneumo and Zoster (I, P, Z) Other

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

Annuity Mortality Tables

Annuity Mortality Tables Annuity Mortality Tables Douglas Brown, ASA, MAAA Annuity Mortality Tables New Valuation Standards Recent Experience Studies Valuation Standards NAIC Model Rule #821 Revisions adopted in December 2012

More information

The Agreement provides for a first wage increase effective from the first full pay period on or after 1 October 2007.

The Agreement provides for a first wage increase effective from the first full pay period on or after 1 October 2007. EDITION NO: 385 A - Additional Grade 3 and Grade 4 payroll codes ADDRESSEE: All Public Members FROM: Chief Executive Officer DATE: 21 February 2008 SUBJECT: Nurses (Victorian Public Health Sector) Multiple

More information

TITLE POLICY ENDORSEMENTS BY STATE

TITLE POLICY ENDORSEMENTS BY STATE TITLE POLICY ENDORSEMENTS BY STATE State Endorsement ID Endorsement Description AK ARM ALTA 6 Adjustable (Variable) Rate AK BALLOON FNMA Balloon Endorsement AK CONDO ALTA 4 Condominium AK COPY FEE Copies

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

H A G Y O M Á N Y O S S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S M E G B O C S Á T Á S A z e m b e r i v i l á g g o () E k o n t r a A z I s t e n i I g a z s á g v( is lz áe gl eal m ) A l a c s o n

More information

ehealth Price Index Trends and Costs in the Short-Term Health Insurance Market, 2013 and 2014

ehealth Price Index Trends and Costs in the Short-Term Health Insurance Market, 2013 and 2014 ehealth Price Index Trends and Costs in the Short-Term Health Insurance Market, 2013 and 2014 June 2015 1 INTRODUCTION In this report, ehealth provides an analysis of consumer shopping trends and premium

More information

2013 Best Best & Krieger LLP. Telecommunications Law

2013 Best Best & Krieger LLP. Telecommunications Law 2013 Best Best & Krieger LLP State Franchising: An idea whose time has past, whose benefits have failed to appear, but whose damages we see every day. PRESENTED BY Joseph Van Eaton Partner PREPARED BY

More information

Life Settlements Source List

Life Settlements Source List BROKERS Ashar Group LLC - Life Settlement Specialists 407-772-1818 www.ashargroup.com Except AK NH VT Except AK NH VT Varies based on current market opportunities and groups that pass Ashar s due diligence

More information

Building a Market for Small Wind: The Break-Even Turnkey Cost of Residential Wind Systems in the United States

Building a Market for Small Wind: The Break-Even Turnkey Cost of Residential Wind Systems in the United States Building a Market for Small Wind: The Break-Even Turnkey Cost of Residential Wind Systems in the United States Ryan H. Wiser Lawrence Berkeley National Laboratory rhwiser@lbl.gov; 510-486-5474 Global WINDPOWER

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: License Renewal Who approves courses?

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: License Renewal Who approves courses? Federation of State s of Physical The table below provides information on approval of continuing education/competence courses and for each jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring approval

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Bonn Declaration on Regional Cooperation in Quality Assurance in Higher Education Adopted on 20 June 2007 during the Conference Enhancing Quality Across Borders R egional Cooperation in Quality Assurance

More information

The following rates are the maximum rates that should be illustrated. Be sure to update the IRIS illustration system

The following rates are the maximum rates that should be illustrated. Be sure to update the IRIS illustration system INTEREST RATES - June 16, 2016 to July 15, 2016 Notices 1. Before soliciting or taking any annuity applications, it is required that you have completed Lafayette Life's Annuity Training and any Continuing

More information

State of the Residential Property Management Market Survey Report, Fall 2012

State of the Residential Property Management Market Survey Report, Fall 2012 State of the Residential Property Management Market Survey Report, Fall 2012 Recently we asked you to give us your opinion regarding the state of the residential property management market. Now that we

More information

Broadband Technology Opportunities Program: Sustainable Broadband Adoption and Public Computer Centers

Broadband Technology Opportunities Program: Sustainable Broadband Adoption and Public Computer Centers Broadband Technology Opportunities Program: Sustainable Broadband Adoption and Public Computer Centers National Telecommunications and Information Agency (NTIA) U. S. Department of Commerce Funded by the

More information

PRODUCTS CURRENTLY AVAILABLE FOR SALE. Marquis SP

PRODUCTS CURRENTLY AVAILABLE FOR SALE. Marquis SP INTEREST RATES - August 16, 2016 to September 15, 2016 Notices 1. Before soliciting or taking any annuity applications, it is required that you have completed Lafayette Life's Annuity Training and any

More information

IRA Distribution Form

IRA Distribution Form Use this form to request distributions from your IRA account and to close an IRA. Instructions 1. Complete the form and include any necessary supporting documents. 2. Sign and send us the completed form.

More information

Table 12: Availability Of Workers Compensation Insurance Through Homeowner s Insurance By Jurisdiction

Table 12: Availability Of Workers Compensation Insurance Through Homeowner s Insurance By Jurisdiction AL No 2 Yes No See footnote 2. AK No Yes No N/A AZ Yes Yes Yes No specific coverage or rate information available. AR No Yes No N/A CA Yes No No Section 11590 of the CA State Insurance Code mandates the

More information

Payroll Tax Chart Results

Payroll Tax Chart Results Payroll Tax Chart Results Terminated Employee -- Involuntary Terminated Employee -- Vacation Pay Terminated Employee -- Voluntary Taxing Authority Federal Payment Date for Involuntary Termination No provision

More information

SAP DOCUMENT TYPE INVENTORY

SAP DOCUMENT TYPE INVENTORY INVENTORY S IN PRODUCTION AA Asset Posting Fixed Assets Any asset transaction with the exception of depreciation. Many Fixed Assets 01 0100000000 0199999999 None N/A N/A AM01 transaction codes. AB Accounting

More information

Health Workforce Data Collection: Findings from a Survey of States

Health Workforce Data Collection: Findings from a Survey of States Health Workforce Data Collection: Findings from a Survey of States Jean Moore, DrPH David Armstrong, PhD Health Workforce Technical Assistance Center School of Public Health University at Albany, SUNY

More information

CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY COLLEGE QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS

CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY COLLEGE QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY COLLEGE QUESTIONNAIRE FOR STUDENTS Complete & bring with you to your Junior College Planning Meeting. NAME: ADDRESS: EMAIL: BIRTHDATE: PHONE #: DATE: PLEASE READ BEFORE

More information

Estimating college enrollment rates for Virginia public high school graduates

Estimating college enrollment rates for Virginia public high school graduates ISSUES& ANSWERS REL 2011 No. 104 Estimating college enrollment rates for Virginia public high school graduates ISSUES& ANSWERS REL 2011 No. 104 Estimating college enrollment rates for Virginia public high

More information

FIELD SERVICE BULLETIN

FIELD SERVICE BULLETIN FSB_971_1A HUGHES NETWORK SYSTEMS FIELD SERVICE BULLETIN SUBJECT: Updated Commissioning Rules FSB NUMBER: FSB_971_1A FSB ISSUE DATE: 7/1/9 SUBMITTED BY: J. Callow APPROVED BY: D. Dostalik CHANGE TO BE

More information

Athene Annuity (DE) Rates

Athene Annuity (DE) Rates January 29, 2015 Athene Annuity (DE) s Athene Benefit 10 SM, Athene Choice, Athene Max and Athene 7 MYG SM rates will remain unchanged for the Athene Annuity (DE) product series. Guaranteed payout rates

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Fixed Indexed Annuity Rates

Fixed Indexed Annuity Rates Company / Minimum Issue Ages Product Premiums Surrender Charges Last 15 Years Life of the Southwest SecurePlus Accumulator 5 Life of the Southwest SecurePlus Platinum (after 3/21/06) Fixed Indexed Annuity

More information

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10

State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 State Annual Report Due Dates for Business Entities page 1 of 10 If you form a formal business entity with the state, you may be required to file periodic reports on the status of your entity to preserve

More information

Oral Health Workforce for Low Income Children

Oral Health Workforce for Low Income Children Oral Health Workforce for Low Income Children National Health Policy Forum April 20, 2007 Shelly Gehshan, Senior Program Director National Academy for State Health Policy National Academy for State Health

More information

In Utilization and Trend In Quality

In Utilization and Trend In Quality AHA Taskforce on Variation in Health Care Spending O Hare Hilton, Chicago February 10, 2010 Allan M. Korn, M.D., FACP Senior Vice President, Clinical Affairs and Chief Medical Officer Variation In Utilization

More information

Dashboard. Campaign for Action. Welcome to the Future of Nursing:

Dashboard. Campaign for Action. Welcome to the Future of Nursing: Welcome to the Future of Nursing: Campaign for Action Dashboard About this Dashboard: These are graphic representations of measurable goals that the Campaign has selected to evaluate our efforts in support

More information

Enrollment Snapshot of Radiography, Radiation Therapy and Nuclear Medicine Technology Programs 2013

Enrollment Snapshot of Radiography, Radiation Therapy and Nuclear Medicine Technology Programs 2013 Enrollment Snapshot of Radiography, Radiation Therapy and Nuclear Medicine Technology Programs 2013 A Nationwide Survey of Program Directors Conducted by the American Society of Radiologic Technologists

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

Download at www.iii.org/presentations

Download at www.iii.org/presentations Residual Markets, Uninsured Motorists and Competition in Maryland Auto Insurance Maryland Auto Insurance Plan Senate Hearing on Uninsured Motorists Annapolis, MD December 16, 2015 Download at www.iii.org/presentations

More information

Enrollment Snapshot of Radiography, Radiation Therapy and Nuclear Medicine Technology Programs 2014

Enrollment Snapshot of Radiography, Radiation Therapy and Nuclear Medicine Technology Programs 2014 Enrollment Snapshot of, Radiation Therapy and Nuclear Medicine Technology Programs 2014 January 2015 2015 ASRT. All rights reserved. Reproduction in any form is forbidden without written permission from

More information

Department of Business and Information Technology

Department of Business and Information Technology Department of Business and Information Technology College of Applied Science and Technology The University of Akron Summer 01 Graduation Survey Report 1. How would you rate your OVERALL EXPERIENCE at The

More information

The Praxis Series Passing Scores by Test and State

The Praxis Series Passing Scores by Test and State The Praxis Series Passing Scores by Test and State This document shows the minimum/passing scores of user states/agencies for each of The Praxis Series tests. To determine if you passed a test in a particular

More information

C relative to O being abc,, respectively, then b a c.

C relative to O being abc,, respectively, then b a c. 2 EP-Program - Strisuksa School - Roi-et Math : Vectors Dr.Wattana Toutip - Department of Mathematics Khon Kaen University 200 :Wattana Toutip wattou@kku.ac.th http://home.kku.ac.th/wattou 2. Vectors A

More information

Understanding Payroll Recordkeeping Requirements

Understanding Payroll Recordkeeping Requirements Understanding Payroll Recordkeeping Requirements 1 Presented by Sally Thomson, CPP Directory of Payroll Training American Payroll Association sthomson@americanpayroll.org 2 Agenda Recordkeeping Requirements

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

A N S W E R S R E L 2 0 0 9 N

A N S W E R S R E L 2 0 0 9 N ISSUES& ANSWERS REL 2009 No. 076 Reducing stereotype threat in classrooms: a review of socialpsychological intervention studies on improving the achievement of Black students U.S. D e p a r t m e n t o

More information

Table 11: Residual Workers Compensation Insurance Market By Jurisdiction

Table 11: Residual Workers Compensation Insurance Market By Jurisdiction Table 11: Residual Workers Market By AL Yes/NCCI 3 Two declination AK Yes/NCCI Two declination AZ Yes/NCCI Three declination, including one from the State Fund Agent/ ()/ Access? 4 Recommend NWCRP Recommend

More information

American Equity Investment Life Insurance Company Bonus Gold (Index 1-07) PFG Marketing Group, Inc.

American Equity Investment Life Insurance Company Bonus Gold (Index 1-07) PFG Marketing Group, Inc. A Fixed Indexed Annuity with a 16-year surrender period. This product is not available in AK AL CT DE MN NJ NV NY OH OK OR PR TX UT VI WA Ratings A.M. Best : A- Standard & Poor's: BBB+ 1 Year S&P 500 Annual

More information

ANALYSIS OF US AND STATE-BY-STATE CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND POTENTIAL SAVINGS IN FUTURE GLOBAL TEMPERATURE AND GLOBAL SEA LEVEL RISE

ANALYSIS OF US AND STATE-BY-STATE CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND POTENTIAL SAVINGS IN FUTURE GLOBAL TEMPERATURE AND GLOBAL SEA LEVEL RISE ANALYSIS OF US AND STATE-BY-STATE CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND POTENTIAL SAVINGS IN FUTURE GLOBAL TEMPERATURE AND GLOBAL SEA LEVEL RISE by Paul Knappenberger SPPI ORIGINAL PAPER Updated April 2013 ANALYSIS

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

Moving TIM from Good to Great?

Moving TIM from Good to Great? FHWA Update: Traffic Incident Management Program Moving TIM from Good to Great? Iowa Traffic Safety Forum November 19, 2014 Mr. Jeff King (Retired Capt. AzDPS) Traffic Incident Management Public Safety

More information

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d.

M P L S /V P N S e c u rity. 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. M P L S /V P N S e c u rity M ic h a e l B e h rin g e r < m b e h rin g @ c is c o.c o m > M b e h rin g - M P L S S e c u rity 2 0 0 1, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. 1 W h

More information