ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Size: px
Start display at page:

Download "ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity"

Transcription

1 ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání) Právni forma MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno společnost s ručením omezeným Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Zapsaný v OR u krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817 Osoba oprávnéná jednat za společnost Bankovní spojení RNDr. Libor Reichstädter, CSc. tel: ČSOB, pobočka Brno č.ú /0300

2 Q MERCI lab o rato ŕ jak má být Hviezdoslavova 55 b BRNO OBSAH NABÍDKY - ostatné 1 štatutárom podpísaný zoznam príloh k predkladanej časti ponuky 2 identifikačné údaje uchádzača 3 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti predložených všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke a súhlasí so všetkými podmienkami predmetnej zákazky podľa časti (G) 4 čestné vyhlásenie, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 5 doklady a dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v rozsahu definovanom v časti (E) 6 návrh zmluvy spracovaný podľa časti (D) - V návrhu zmluvy nebude uvedená cena 7 podrobný opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia, ktorý je v súlade s časťou (B) a produktový katalóg 8 doklad o zložení zábezpeky VBrné RNDr. Libor Reichstädter.CSc. jednatel J V E E R C Í, s.r.o X Obchodní oddelení Hviezdoslavova 55b, BRN ( - OERT - (StUAUTY ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO _] ČSN OHSAS 16001! Teh ČSOB Brno ÍČÔ m m erci.cz Fax: /0300 DIČ CZ CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném Krajským soudem v Bmé, oddíl C, vložka 6817,

3 Identifikační údaje uchazeče UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání) Právni forma MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno společnost s ručením omezeným Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Zapsaný v OR u krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817 Osoba oprávnéná jednat za společnost Bankovní spojení RNDr. Libor Reichstädter, CSc. tel: ČSOB, pobočka Brno č.ú /0300

4 * Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina Príloha č. 1 - Vyhlásenie uchádzača Názov alebo obchodné meno uchádzača: Adresa alebo sídlo uchádzača: MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno Vyhlásenie uchádzača Ja dolupodpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podenkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti (D) Obchodné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie zákazky rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné Vypracoval: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel V Brne dňa za uchádzača ( Obchodní oddelení Hviezdoslavova 55b, 627 CO BRNO Tel.: DiČ: CZ z 59

5 MERCI lab o rato ŕ jak má být Hviezdoslavova 55 b BRNO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ My, níže podepsaná společnost MERCI, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 55b, Brno IČ zapsaná v Obchodním rejstŕíku u Krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817, , čestné prohlašujeme, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím ŕízení, nejsme současné subdodavatelem, jehož prostŕednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím ŕízení prokazuje kvalifikaci. V Brné d n e... RNDr. Libor Reichstädter, CSc. Ŕeditel společnosti M E K C I, s.r.o. Obchodní oddélení Hviezdoslavova 55b, BRNO Tel,: DIČ: CZ ČERT - UALITY CSN EN ISO 9001 E S E E S S m Teh ČSOB Brno ÍČÔ m merci.cz Fax: /0300 DIČ CZ CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl C, vložka 6817, Verze

6 <m e r c i V V la b o ra to ŕ jak má být Hviezdoslavova 55 b BRNO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ My, níže podepsaná společnost MERCI, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 55b, Brno IČ zapsaná v Obchodním rejstŕíku u Krajského soudu v Brné, oddíl C, vložka 6817, , Já níže podepsaný, RNDr. Libor Reichtstädter, CSc., nar , bytom Brno, Ráj 17, okres Brnomésto, ako štatutárni zástupce společnosti MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, Brno, IČO: tímto ČESTN E PRO HLAŠUJI, že dle zákona o verejných zakázkách splňujeme podmínky účasti dle 26, 27, 28 zákona o verejných zakázkách, pŕičemž doklady, které jsou platné ke dni pŕekládání nabídky, prokazující splnéní podmínek účasti, predložíme v souladu s 44 ods.1 zákona o verejných zakázkách verejnému činiteli v čase a zpusobem určeným verejným zadavatelem. Toto vyhlášení se týká zakázky Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity vyhlášené ve vestníku č. 170/2014 ze dne , pod číslem MST. V Brné, ( RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel MERCI, s.r.o 22Ä Ä BRNO -ČERT - OlIALITY CSN OHSAS Tel: ČSOB Brno ÍČÔ m merci.cz Fax: /0300 D IČ CZ CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstŕíku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl C, vložka 6817, Verze

7 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy (pridelí po uzavretí zmluvy Objednávateľ):... uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej ako zmluva ) medzi 1. Objednávateľom Názov subjektu: Sídlo: Zastúpený: Oprávnený rokovať vo veciach technických: IČO: DIČ: IČ DPH Bankové spojenie: Číslo účtu: IBAN: SWIFT: Číslo telefónu: Číslo faxu/mail Právna forma: Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka projektový manažér projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity SK Štátna pokladnica /8180 SK SPSRSKBAXXX kl.5101, 9351, verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov, ako verejná vysoká škola (ďalej len Objednávateľ ) a 2. Zhotoviteľom (vyplní uchádzač) Obchodné meno: MERCI, s.r.o. Sídlo: Hviezdoslavova 55b, Brno Zastúpený: RNDr. Libor Reichstädter, CSc. Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Radím Appel Oprávnený rokovať vo veciach technických: Hana Musilová IČO: DIČ: CZ IČ DPH: (vyplní uchádzač) Bankové spojenie: CSOB, pobočka Brno Číslo účtu: /0300 IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP Číslo telefónu: Číslo faxu/mail: / / Právna forma: spolecnost s ručením omezeným (ďalej len Zhotoviteľ) 3. Poddodávatelia Zhotoviteľa Poddodávatelia Zhotoviteľa nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu, a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ, ako keby Dielo zhotovoval sám. 31 z 59

8 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, v znení neskorších predpisov pre projekt: Výskumné centrum Žilinskej univerzity, ITMS (ďalej len VC ŽU ), 0PVaV-2012/2.2/08 - RO, Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Časť prostriedkov na realizáciu projektu VC ŽU získa Objednávateľ z vlastných zdrojov a časť na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len Ministerstvo" a Zmluva o NFP"). 2. Na realizácii projektu VC ŽU sa budú okrem Zhotoviteľa podieľať aj iné osoby určené Objednávateľom. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že takýmto tretím osobám poskytne pri realizácii projektu VC ŽU súčinnosť. Projekt VC ŽU totiž pozostáva zo stavebnej a technologickej časti. V rámci stavebnej časti vybuduje Objednávateľ nové budovy. Prevažne v týchto nových budovách budú následne umiestnené výskumné a laboratórne prístroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou technologickej časti (stavebná aj technologická časť sú teda vzájomne prepojené). Zhotoviteľ bude na základe tejto zmluvy realizovať technologickú časť projektu VC ŽU (ďalej len Dielo ). 3. Zhotoviteľ vykoná Dielo v rozsahu, kvalite a v lehotách podľa tejto zmluvy a jej príloh. 4. Zo strany Objednávateľa môže byť táto zmluva podpísaná až potom, ako Objednávateľovi udelí súhlas, resp. jej podpísanie schváli Ministerstvo. Článok 2 Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa kompletné Dielo v rámci projektu VC ŽU v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie dodanie, umiestnenie, montáž, kalibrácia, preskúšanie, uvedenie do prevádzky technologických zariadení ako kompatibilného a funkčného celku, a odovzdanie všetkých dokladov (súhrn všetkých týchto činností spoločne ďalej aj Inštalácia ) k týmto technologickým zariadeniam podrobne popísaným a špecifikovaným prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha č. 1 má formu opisu technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaných zariadení, t.j. jednotlivých častí Diela - technologických zariadení - a súčasne obsahuje aj určenie lehôt na Inštaláciu každej jednej časti Diela a určenie požiadaviek na vybavenosť miestností zo strany Zhotoviteľa, v ktorých sa má Inštalácia vykonať (túto vybavenosť zabezpečuje Objednávateľ). Lehoty na Inštaláciu a požiadavky na vybavenosť miestností, do ktorých budú všetky časti Diela nainštalované, sú pre každú časť Diela uvedené osobitne. Dielo bude umiestnené prevažne v budovách, ktoré Objednávateľ stavia v rámci stavebnej časti projektu VC ŽU, ale v prípade potreby aj v už existujúcich budovách, vždy podľa pokynov Objednávateľa. 3. Záväzok vykonať Dielo obsahuje všetky činnosti potrebné na vykonanie Diela (t.j. na dosiahnutie hmotného a nehmotného výsledku činností popísaných v prílohe č. 1), a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ potrebu vykonania týchto činností predpokladal alebo nie. 4. Dielo zahŕňa všetky výkony, dodávky a montážne a inštalačné práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku Zhotoviteľa, vrátane všetkých súvisiacich činností tak, aby Dielo bolo plne funkčné a bolo v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a právnymi predpismi platnými na území SR a EÚ. 5. Dielo je úzko naviazané na uskutočnenie stavebnej časti projektu VC ŽU (postavenie budov) na základe čoho sa zmluvné strany zaväzujú v prípade oneskorenia, zrušenia, zníženia rozsahu alebo iných zásadných zmien v stavebnej časti projektu VC ŽU upraviť prílohu č.l a jej rozsah, ako aj ostatné podmienky vykonávania Diela podľa tejto zmluvy tak, aby zodpovedali novej situácii vyvolanej uvedenými zmenami a odsúhlasenej Ministerstvom. Návrh úpravy tejto zmluvy v takomto prípade predkladá Objednávateľ, 32 z 59

9 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina a v prípade, že ho Zhotoviteľ do 30 (tridsiatich) dní odo dňa predloženia neprijme, má Objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. 6. Ak táto zmluva neustanovuje inak, k prechodu vlastníckeho práva k Dielu na Objednávateľa dochádza pri každej jednej časti Diela samostatne, a to momentom zaplatenia jej ceny. Spolu s prechodom vlastníckeho práva prechádza pri každej jednej časti Diela na Objednávateľa aj nebezpečenstvo škody. Článok 3 Lehota a miesto plnenia 1. Presný postup prác bude určovať Objednávateľ, a to tak, že Objednávateľ bude po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zadávať Zhotoviteľovi príkazy na inštaláciu jednotlivých časti Diela (ďalej len Príkaz na inštaláciu"). Pritom platí, že Zhotoviteľ je povinný Inštaláciu takejto časti zhotoveného Diela a splnenie ostatných s Inštaláciou spojených povinností vykonať v lehote určenej ohľadom takejto časti Diela v prílohe č Objednávateľ pri zadávaní Príkazov na inštaláciu postupuje podľa svojho voľného uváženia, musí ich však zadávať tak, aby lehoty na Inštaláciu všetkých častí Diela uplynuli najneskôr do 9 (deviatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený pristúpiť k Inštalácii tej-ktorej časti Diela až potom, ako od Objednávateľa obdrží príslušný Príkaz na inštaláciu. 3. Omeškanie s vykonaním Diela alebo zmeškanie lehoty na Inštaláciu ktorejkoľvek časti Diela sa na účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom. V prípade, že omeškanie Zhotoviteľa bude mať za následok porušenie povinností Objednávateľa, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o NFP alebo bude mať za následok zmarenie projektu VC ŽU alebo jeho časti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť celú škodu, ktorá Objednávateľovi v súvislosti s jeho konaním vznikla. 0 omeškanie s vykonaním Diela alebo zmeškanie lehoty na Inštaláciu ktorejkoľvek časti Diela zo strany Zhotoviteľa nepôjde vtedy, ak to zapríčiní Objednávateľ oneskoreným zadaním Príkazu na inštaláciu. 4. Miestom plnenia je Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina. Pre položku č Automatický protinámrazový postrekový systém, uvedenú v prílohe č. 1 je miestom plnenia Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry. 5. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela s rizikom nedodržania lehôt zhotovenia Diela alebo jeho častí. Článok 4 Cena Diela 1. Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákon o cenách ) a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách, ako cena maximálna a neprekroôiteľná. Cena Diela je súčtom cien jednotlivých častí Diela. Cena každej jednej časti Diela je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je: Cena celkom bez DPH: slovom: DPH: slovom: Cena celkom s DPH: slovom: EUR EUR EUR 33 z 59

10 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 4. V cene sú zohľadnené všetky podmienky Objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž na toto Dielo. 5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v čase dodania prác a fakturácie. 6. Cena uvedená vods. 3 tohto článku zahŕňa aj náklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto určené Objednávateľom, poistenie, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, ako je napr. Inštalácia diela, preskúšania Diela, technologických zariadení, materiálov, výrobkov, t.j. všetky náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu Diela ako kompatibilného a funkčného celku. Článok 5 Platobné podmienky 1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na zaplatenie ceny Diela faktúrou, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov: a) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa, b) názov, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH, Objednávateľa, c) číslo zmluvy, ktoré pridelí Objednávateľ, d) číslo faktúry, e) dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia, f) dátum vyhotovenia faktúry, g) deň splatnosti faktúry, h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou), i) označenie Diela, j) ITMS projektu VC ŽU, k) súpis častí Diela prevzatých a podpísaných Objednávateľom, ktorých cena je predmetom faktúry (ako príloha faktúry), l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH, m) podpis oprávnenej osoby. 3. Faktúry, ktorými Zhotoviteľ vyúčtuje cenu Diela, je Zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne s tým, že každou faktúrou Objednávateľovi vyúčtuje cenu tých častí Diela, ktoré od neho Objednávateľ prevzal v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Faktúru musí Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi najneskôr do 10. (desiateho) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ zasiela doručené faktúry ďalej na preplatenie Ministerstvu, a uvedomuje si, že neskoré doručenie faktúr môže zapríčiniť odklad uvoľnenia finančných prostriedkov zo strany Ministerstva. Zhotoviteľ bol obzvlášť upozornený na to, že z dôvodov na strane Ministerstva nemôže Ministerstvo v kalendárnom roku spracovať žiadnu faktúru doručenú po príslušného roka. 4. Zhotoviteľ je oprávnený jednomesačné obdobie, na ktoré sa vzťahujú vystavené faktúry podľa ods. 3 tohto článku, písomným oznámením Objednávateľovi zmeniť na trojmesačné obdobie. V takomto prípade je prvým dňom takéhoto trojmesačného obdobia prvý deň mesiaca, v ktorom bolo oznámenie podľa tohto odseku doručené Objednávateľovi. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry (k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy 60 (šesťdesiat) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 6. Za deň doručenia faktúry sa považuje deň, v ktorom je doručená faktúra opečiatkovaná pečiatkou došlej pošty podateľne Objednávateľa. 7. Na vysvetlenie a pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že 60 (šesťdesiat) dňová lehota splatnosti faktúr je podmienená spôsobom financovania Diela. Doručené faktúry sú totiž preplácané Ministerstvom. Dĺžka spracovania žiadosti o platbu na Ministerstve však objektívne nedovoľuje dojednať lehotu splatnosti kratšiu, ako je dohodnutých 60 (šesťdesiat) dní. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany 34 z 59

11 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina tiež vyhlasujú, že dojednanie 60 (šesťdesiat) dňovej lehoty splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k ich vzájomným právam a povinnostiam podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nie je v omeškaní s platením ceny Diela vtedy, ak príčinou nedodržania dohodnutej lehoty splatnosti je neskoré vybavenie jeho žiadosti o preplatenie faktúr Ministerstvom. 8. Fakturácia sa bude vykonávať po položkách v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vystavenej faktúre. 9. Faktúra bude Objednávateľovi doručená v 5 (piatich) rovnopisoch - origináloch, vrátane potvrdeného súpis prevzatých častí Diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa ods. 2 tohto článku, musí byť zostavená prehľadne, a musí v nej byť dodržané poradie položiek v súlade s oceneným rozpisom uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 11. Časti Diela, vykonané montážne a inštalačné práce a dodávky pri zhotovení Diela, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve nebudú Zhotoviteľovi do doby ich odstránenia alebo uspokojenia Objednávateľových nárokov z vád iným spôsobom zaplatené, a to ani vtedy, ak ich už Objednávateľ od Zhotoviteľa prevzal. Článok 6 Zabezpečenie zmluvného záväzku 1. Za účelom zabezpečenia akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť v deň uzavretia tejto zmluvy potvrdenie o vinkulácii vlastných finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa vo výške 2,5% z ceny Diela na účte v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo na účte v pobočke zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len banka ) alebo neodvolateľnú bankovú záruku vo výške 2,5% z ceny Diela vystavenú bankou. Viazanosť finančných prostriedkov na účte v prospech Objednávateľa ako aj banková záruka musia obsahovať bezpodmienečný záväzok banky v prípade akýchkoľvek finančných nárokov vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou poskytnúť Objednávateľovi sumu až do výšky 2,5% z ceny Diela, vrátane dane z pridanej hodnoty, a to bezodkladne potom, ako o to Objednávateľ požiada. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vinkulácia finančných prostriedkov alebo banková záruka v stanovenej výške trvala najmenej do , a v prípade čerpania zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ zároveň povinný ju doplniť do v tomto článku stanovenej výšky, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa čerpania. Po dobu viazanosti peňažných prostriedkov na viazanom účte nesmie mať k týmto peňažným prostriedkom Zhotoviteľ alebo žiadna tretia osoba dispozičné právo, a môže s nimi disponovať výlučne Objednávateľ. 2. Potvrdenie o vinkulácii finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa alebo potvrdenie o zriadení bankovej záruky v prospech Objednávateľa je neoddeliteľnou prílohou č. 4 tejto zmluvy. Článok 7 Preddavky na cenu Diela 1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na realizáciu a zhotovovanie Diela preddavky. Článok 8 Osobitné ustanovenia o poddodávateľoch a pravidlá pre zmenu poddodávateľov 1. Zhotoviteľ nesmie Dielo alebo jeho časť prenechať k zhotoveniu takému subjektu, u ktorého je odôvodnená obava, že nebude schopný svoje záväzky týkajúce sa zhotovovania Diela riadne a včas plniť. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ešte pred podpisom tejto zmluvy písomne oznámi Objednávateľovi identifikačné údaje všetkých svojich poddodávateľov, a predloží mu zmluvy, ktoré má s nimi uzatvorené za účelom zhotovovania tohto Diela. 35 z 59

12 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 3. Zmluvy, ktoré má Zhotoviteľ s jeho poddodávateľmi uzatvorené za účelom zhotovovania tohto Diela nesmú byť v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, a nesmú byť spôsobilé ohroziť realizáciu projektu VC ŽU. Zhotoviteľ je povinný dať prípadné rozporné ustanovenia do súladu so znením tejto zmluvy. 4. Zhotoviteľ je na žiadosť Objednávateľa povinný sprostredkovať mu priamu komunikáciu s jeho poddodávateľmi podieľajúcimi sa na zhotovovaní tohto Diela, a týchto poddodávateľov zaviazať k potrebnej súčinnosti s Objednávateľom a so zhotoviteľom stavebnej časti projektu VC ŽU. 5. Zhotoviteľ je vo vzťahu k Objednávateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za svojich poddodávateľov pri zhotovovaní Diela, a je povinný neustále zabezpečovať ich vzájomnú koordináciu pri činnostiach spojených s plnením tejto zmluvy. 6. V prípade zmeny poddodávateľa počas plnenia tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena poddodávateľa predložiť Objednávateľovi písomné oznámenie o zmene poddodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma Zhotoviteľ s týmto poddodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto Diela. Poddodávateľ Zhotoviteľa musí spĺňať podmienky podľa 26, ods. 1, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov. 7. Postup uvedený v predchádzajúcom odseku je pre Zhotoviteľa záväzný pri každej zmene poddodávateľa, a tiež vtákom prípade, ak bude Zhotoviteľ chcieť zabezpečiť zhotovenie Diela ďalším poddodávateľom bez zmeny doterajších poddodávateľov. Článok 9 Podmienky vykonania Diela 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pre projekt VC ŽU. 2. Zhotoviteľ musí dodržiavať lehoty na zhotovenie a Inštaláciu jednotlivých častí Diela stanovené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Lehota začína pri každej jednej časti Diela plynúť v momente doručenia Príkazu na inštaláciu tejto časti Diela Zhotovíteľovi. Lehota je dodržaná vtedy, keď do jej uplynutia Objednávateľ preberie príslušnú časť Diela, a táto nemá žiadne vady ani nedorobky. 3. Dielo musí byť pritom vykonané v najvyššej kvalite, v súlade príslušnými právnymi predpismi, touto zmluvou, Zmluvou o poskytnutí NFP, a všetkými úradnými rozhodnutiami, ktoré sa ho týkajú. 4. Predmet zmluvy, t.j. Dielo pozostáva z viacerých relatívne samostatných častí, ktoré musia po zhotovení Diela tvoriť kompatibilný a funkčný celok. Zhotoviteľ bude finálnu Inštaláciu, montáž, preskúšanie a odovzdanie Diela u Objednávateľa uskutočňovať po častiach. Preskúšanie sa pritom vykoná v rozsahu potrebnom na overenie funkčnosti a spôsobilosti príslušnej časti Diela na projektom stanovené užívanie, a Zhotoviteľ je povinný naň Objednávateľa prizvať najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred. 5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred o svojom zámere uskutočniť u Objednávateľa finálnu Inštaláciu a montáž príslušnej časti Diela. Objednávateľ je v takomto prípade povinný vytvoriť v mieste jej umiestnenia podmienky pre realizáciu. Po ukončení Inštalácie a finálnom zhotovení konkrétnej časti Diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne prizvať na jej preskúšanie a požiadať o jej prevzatie charaktere a pripravenosti miesta Objednávateľa, v ktorom sa má príslušná časť Diela zhotovovať sa spise protokol. Zhotoviteľ sa smie dovolávať len tých nedostatkov pripravenosti príslušného miesta, ktoré sú uvedené v protokole z obhliadky miesta. 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s nedodržaním podmienok tejto zmluvy alebo v súvislosti s nekoordináciou zhotovenia Diela zo strany Zhotoviteľa alebo 36 z 59

13 ''izftí Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina jeho poddodávateľov so zhotoviteľom stavebnej časti projektu VC ŽU, nedodržaním časového harmonogramu realizácie projektu VC ŽU, resp. lehoty dodania predmetu zmluvy. 8. Zhotoviteľ musí mať k dispozícií a musí ovládať technické normy, licencie na vykonávanie montážnych a inštalačných prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu technologických zariadení na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu zmluvy. 9. V prípade, že súčasťou niektorej časti Diela je aj softvér alebo iné statky chránené právom duševného vlastníctva, je Zhotoviteľ povinný pre Objednávateľa ešte pred jej prevzatím zabezpečiť všetky súhlasy oprávnených osôb a licencie potrebné pre riadne užívanie príslušnej časti Diela, a to na neobmedzenú dobu. Ak boli takéto statky chránené právom duševného vlastníctva navyše vytvorené výlučne na účely Diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, že všetky súhlasy oprávnených osôb a licencie budú udelené výhradne Objednávateľovi (výhradná licencia), a nebudú ďalej používané ani Zhotoviteľom, ani žiadnymi tretími osobami. Porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je podstatným porušením zmluvných povinností. 10. Pred prevzatím príslušnej časti Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty potrebné na jej prevádzkovanie, certifikát konformity alebo iné certifikáty zaručujúce, že dané zariadenie má Objednávateľom špecifikované parametre, a to buď v slovenskom alebo anglickom jazyku. V prípade, že príslušné právne predpisy požadujú, aby dokumentácia podľa tohto bodu bola vyhotovená v slovenskom jazyku, musí ju Zhotoviteľ poskytnúť aj v slovenskom jazyku. 11. Výrobky, materiály a technologické zariadenia určené na plnenie predmetu zmluvy musia spĺňať podmienky ustanovené príslušnými právnymi predpismi a technickými normami; doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať ešte pred ich Inštaláciou. Ak tak neurobí, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť zhotovovanie Diela. 12. Dielo, vrátane všetkých častí, ktoré ho tvoria, musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb, s výnimkou neprevoditeľnej časti autorských práv, (ktoré však nesmú brániť užívaniu Diela) a v prípade potreby zabezpečiť pre Objednávateľa výhradnú licenciu, ktorú bude Objednávateľ oprávnený užívať v neobmedzenom rozsahu a bez obmedzenia spôsobu použitia. 13. Použitie iných ako vopred odsúhlasených materiálov, výrobkov alebo technologických zariadení, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom a Ministerstvom. V prípade, že Zhotoviteľ použije materiály alebo technologické zariadenia bez písomných súhlasov, Objednávateľ má právo vyžadovať odstránenie týchto materiálov na náklady Zhotoviteľa. 14. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s realizáciou Diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc súvisiace právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie. 15. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí predmet zmluvy pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. 16. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa pohybujú v mieste realizácie Diela. 17. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je Zhotoviteľ povinný plniť. 18. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie kvality a prevzatie tých častí Diela, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe namontované alebo nainštalované tak, že budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 5 (päť) pracovných dni vopred. 37 z 59

14 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 19. Zhotoviteľ smie v prípade podľa ods. 18 tohto článku pokračovať v zhotovovaní Diela len po úspešnej kontrole alebo vykonaných skúškach. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa na vykonanie kontroly alebo skúšok neprizve, je Objednávateľ oprávnený žiadať obnovenie pôvodného stavu a vykonanie skúšok a kontrol v jeho prítomnosti, a to všetko na náklady Zhotoviteľa. 20. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia, oprávnenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela, a že tieto povolenia, oprávnenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol Dielo riadne a včas začať a dokončiť. 21. Zhotoviteľ zrealizuje Dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu Diela. 22. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu požadovanej odbornej spôsobilosti zamestnancov Zhotoviteľa. 23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a metód používaných pri zhotovovaní Diela v priestoroch Objednávateľa. 24. Ak Objednávateľ zistí na odovzdávanej časti Diela vady, prípadne zistí iné nesplnenie akýchkoľvek ďalších povinností podľa tejto zmluvy, môže sa rozhodnúť, že túto časť neprevezme, a to až do odstránenia zistených nedostatkov alebo iného uspokojenia jeho nárokov, ktoré v súvislosti so zistenými nedostatkami vznikli. 25. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb nachádzajúcich sa v mieste zhotovovania Diela. Zaväzuje sa, že bude udržiavať miesto dodávky ako aj umiestnenia Diela, pokiaľ nie je dokončené a odovzdané Objednávateľovi v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie, a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby pracujúce na vykonávaní Diela boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva SR. 26. Zhotoviteľ zodpovedá počas zhotovovania Diela, t.j. od začatia do jeho úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu Diela, materiálov, technologických zariadení, a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. 27. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad vznikajúci následkom realizácie Diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou SR, a aby Objednávateľa čo najmenej obťažoval hlukom, nečistotami, zápachom a inými negatívnymi vplyvmi. 28. Zhotoviteľ je počas vykonávania Diela povinný zachovávať poriadok a čistotu, na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať, odvážať a likvidovať všetok odpad vzniknutý jeho činnosťou, resp. ukladať ho len na miestach k tomu určených, a to všetko v zmysle príslušných právnych predpisov SR, v ich platnom a účinnom znení. 29. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou Diela od príslušných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch atď.). 30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti u Objednávateľa k ohrozenie života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb, alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov, ako aj preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zákaze zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. 38 z 59

15 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 31. Zhotoviteľ bude rešpektovať zákaz fajčenia a zákaz prinášať a používať v priestoroch Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky. V priestoroch Objednávateľa sa budú zamestnanci Zhotoviteľa pohybovať v pracovnom odeve viditeľne označenom názvom Zhotoviteľa. 32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred vstupom do objektov Objednávateľa odovzdá Objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať montážne a inštalačné práce na predmete zmluvy, a v prípade potreby ho aktualizovať, pričom súčasťou oznámenia musí byť aj určenie osoby, ktorá bude počas zhotovovania Diela u Objednávateľa neustále prítomná, a s ktorou bude môcť Objednávateľ vo veciach zhotovovania Diela komunikovať. Ak takúto osobu Zhotoviteľ neurčí, môže Objednávateľ vo veciach zhotovovania Diela komunikovať s hociktorou osobou, ktorá sa bude zhotovovania Diela v mene Zhotoviteľa zúčastňovať. Právo Objednávateľa komunikovať so Zhotoviteľom akýmkoľvek iným vhodným spôsobom nie je ustanoveniami tohto odseku dotknuté. ( 33. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia vlastníckych práv, práv duševného vlastníctva vo vzťahu k technologickým zariadeniam, materiálu alebo zariadeniam Zhotoviteľa používaných pre zhotovenie Diela alebo v súvislosti s ním, a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 34. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy predložiť Objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom pri plnení tejto zmluvy. Výška poistného plnenia musí predstavovať najmenej 100% zmluvnej ceny Diela, vrátane dane z pridanej hodnoty, a poistenie musí trvať najmenej do uplynutia záručných lehôt všetkých častí Diela. Poistenie sa musí vzťahovať na všetky škodové udalosti, ku ktorým dôjde počas zhotovovania Diela v dôsledku činnosti Zhotoviteľa (t.j. aj škodu na Diele), a to bez ohľadu na to, koho majetok alebo koho zdravie bude poškodené. Ďalej poistenie bude kryť minimálne: a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým na Diele z akejkolvek príčiny odo dňa začatia prác až do dokončenia Diela, tzn. dňa kompletného prevzatia predmetu zmluvy, b) Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej lehoty za všetky časti Diela, za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej lehoty, a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa zmluvy, vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej lehote, c) Zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby nachádzajúcej sa v mieste realizácie Diela odo dňa začatia prác do dňa dokončenia a odovzdania Diela. Poistná zmluva tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto zmluvy a omeškanie so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku je podstatným porušením zmluvných povinností. 35. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že plnenie predmetu zmluvy bude realizované počas prevádzky Objednávateľa. 36. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť zhotovovanie Diela jedine s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to bez ohľadu na to, aký je dôvod prerušenia. 37. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na výkon všetkých činností, ku ktorým bude v rámci zhotovovania Diela dochádzať. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že disponuje znalosťami, schopnosťami a vybavením potrebnými na riadne vykonanie Diela, a splnenie si povinností, ktoré mu vznikajú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. 38. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pred začatím Inštalácie každej časti Diela doklady o technologických postupoch pre zhotovenie tejto časti a pred odovzdaním každej časti Diela doklady o kvalite používaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly, atď.), v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR v ich platnom a účinnom znení. 39. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií v mieste plnenia predmetu zmluvy po celý čas realizovania Diela až do jeho protokolárneho odovzdania Objednávateľovi, vrátane všetkých meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s 39 z 59

16 í Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu a za vodné a stočné až do úplného dokončenia Diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. Objednávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť. Článok 10 Odovzdanie a prevzatie Diela 1. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok vykonať Dielo riadnou Inštaláciou všetkých častí Diela a ich odovzdaním Objednávateľovi ako kompatibilný a funkčný celok nasledovne: a) Zhotoviteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončenú časť Diela podľa prílohy č. 1 na samostatnom odovzdaní a prevzatí. b) Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 (päť) pracovných dní vopred pripravenosť na odovzdanie takejto časti Diela s navrhovaným termínom preberacieho konania. c) Zhotoviteľ v prípade, že sa časť Diela odovzdáva komplexnými skúškami, alebo komplexnou certifikáciou, musí oznámiť Objednávateľovi deň ich začatia. Ku dňu odovzdania Zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy, technickú dokumentáciu k Dielu atď. d) 0 odovzdaní a prevzatí časti Diela spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol; v mene Objednávateľa smie preberací protokol podpísať jedine štatutárny orgán alebo projektový manažér projektu VC ŽU. e) Ak Objednávateľ odmietne Dielo, resp. jeho časť prevziať, spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. f) Za dokončené Dielo sa považuje Dielo po kompletnom vyhotovení a odovzdaní Objednávateľovi ako kompatibilný a funkčný celok podlá dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 2. V prípade zistenia akýchkoľvek vád alebo porušenia akejkoľvek inej povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený odoprieť prevziať Dielo, resp. jeho časť. 3. Časti Diela, ktoré už Objednávateľ od Zhotoviteľa prevzal, si smie Zhotoviteľ vziať späť jedine s Objednávateľovým písomným súhlasom, a to bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom. Článok 11 Podmienky odstúpenia od zmluvy 1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne, a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 2. Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch: a) v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, ak Zhotoviteľ najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa toto nepodstatné porušenie zmluvných povinností neodstránil, c) ak je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu Zhotoviteľa, ak je podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie Zhotoviteľa alebo ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, d) v iných prípadoch, kedy to výslovne pripúšťa táto zmluva. 3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy podľa svojej vôle odstúpiť aj čiastočne, a to iba v tej časti, ktorej sa týka porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľa. 4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy jedine v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany Objednávateľa, a to len vtedy, ak Objednávateľ najneskôr do 40 (štyridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa toto porušenie zmluvných povinností neodstránil. 5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za tie časti Diela, ktoré od neho do odstúpenia prevzal a neexistuje dôvod, pre ktoré môže platenie ich ceny odoprieť. Momentom odstúpenia od zmluvy prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k častiam Diela, ktoré prevzal, ale ktoré sa ešte nestali Objednávateľovým vlastníctvom. Ak sa odstupuje od tejto zmluvy len v časti, vlastnícke právo prechádza na Objednávateľa v zmysle 40 z 59

17 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina predchádzajúcej vety len pri prevzatých častiach Diela dotknutých odstúpením. Ostatné časti Diela Objednávateľ Zhotoviteľovi vráti, pričom Zhotoviteľ je povinný si vrátené časti Diela sám odinštalovať a odstrániť z Objednávateľových nehnuteľností. Ak od tejto zmluvy odstupuje Objednávateľ len v časti, postupuje sa primerane podľa predchádzajúcej vety. Ak od tejto zmluvy odstupuje Objednávateľ, a dôvodom odstúpenia je neuspokojenie jeho nárokov z vád niektorej časti Diela, môže súčasne Objednávateľ túto časť Diela Zhotoviteľovi vrátiť (odinštalovanie vykoná Zhotoviteľ) a žiadať aj vrátenie jej ceny, ak už bola zaplatená. V časti nedotknutej odstúpením budú zmluvné strany naďalej pokračovať v plnení tejto zmluvy. 6. Odstúpenie od tejto zmluvy nemá vplyv na vzájomné nároky zmluvných strán na náhradu škôd, zmluvné pokuty, na nároky z vád alebo iné nároky, ktoré vznikli ako dôsledok porušenia povinností zmluvných strán ustanovených touto zmluvou. Odstúpenie od zmluvy taktiež nemá vplyv na trvanie dojednaní zmluvných strán týkajúcich sa spôsobu riešenia vzájomných sporov. Článok 12 Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je ako kompatibilný a funkčný celok zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, že pred jeho odovzdaním a aj počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že Dielo zodpovedá a bude zodpovedať platným právnym a technickým predpisom a STN, a že nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania. 2. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným konaním alebo opomenutím, ako i za škody spôsobené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov voči druhej zmluvnej strane. 3. Záručná lehota je minimálne 2 (dva) roky, ale môže byť aj dlhšia, ak výrobca alebo dodávateľ technologického zariadenia, ktoré je súčasťou Diela, stanoví pri tomto technologickom zariadení dlhšiu lehotu, a plynie pri každej časti prevzatého Diela samostatne. Záručná doba pri každej jednej časti Diela neplynie po dobu od uplatnenia nárokov z vád tejto časti Objednávateľom, až do uspokojenia týchto nárokov. 4. Záručná lehota začína plynúť pri každej časti Diela jej prevzatím. f 5. V prípade vád vyskytnuvších sa kedykoľvek, až do uplynutia záručnej lehoty má Objednávateľ tieto práva: a) požadovať ich odstránenie opravou alebo výmenou vadnej časti Diela (spôsob a miesto odstránenia určí Objednávateľ), b) v prípade, že vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, môže od tejto zmluvy odstúpiť. 6. Zhotoviteľ je oprávnený záručnú lehotu na Dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť jednostranným vyhlásením predĺžiť. 7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom, a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa, a ten na ich použití trval. 8. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z vád Diela. 10. Ak o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný na Objednávateľa postúpiť práva zo záruky, resp. zabezpečiť, aby Objednávateľ mohol tieto práva uplatňovať priamo voči Zhotovíteľovým poddodávateľom. Ani takéto postúpenie však Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za riadne vykonanie Diela a za zachovanie jeho vlastností a kvality počas záručnej lehoty poskytnutej podľa tejto zmluvy. Článok z 59

18 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina Uplatňovanie vád, odstraňovanie vád 1. Objednávateľ môže prípadné reklamácie vád Diela uplatniť kedykoľvek, až do uplynutia záručnej lehoty písomnou formou. Čas výskytu alebo zistenia vád nerozhoduje. Objednávateľ reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú a určí, akým spôsobom majú byť jeho nároky z vád uspokojené. 2. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád Zhotoviteľ, až do rozhodnutia Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave o reklamácii. 3. Lehota na uspokojenie nárokov z vád sa dohodne písomnou formou. Ak k dohode nedôjde, predstavuje táto lehota 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia vád. Neuspokojenie Objednávateľových nárokov z vád v lehote určenej na základe tejto zmluvy je podstatným porušením zmluvných povinností. V prípade oznámenia vád Objednávateľom sa Zhotoviteľ zaväzuje do 24 (dvadsiatich štyroch) hodín od oznámenia vykonať obhliadku, a ak Objednávateľ požiada o ich odstránenie alebo opravu, najneskôr do 48 (štyridsaťosem) hodín odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľa ich začať odstraňovať. 4. V prípade, že Zhotoviteľ neuspokojí Objednávateľove nároky z vád riadne a včas, môže Objednávateľ okrem využitia iných svojich práv zjednať nápravu prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Článok 14 Majetkové sankcie, t.j. zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, poplatky z omeškania 1. Ak sa výška majetkovej sankcie odvodzuje od ceny Diela alebo jeho časti, myslí sa tým cena vrátane dane z pridanej hodnoty. 2. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so zhotovením každej jednej časti Diela, a to vo výške 0,05 % z ceny tejto časti Diela za každý deň omeškania; v prípade, že omeškanie so zhotovením príslušnej časti Diela prevýši 40 (štyridsať) dní, predstavuje zmluvná pokuta za každý ďalší deň omeškania 0,5% z ceny dotknutej časti Diela. 3. V prípade omeškania s uspokojením uplatneného nároku zvád Diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny tej časti Diela, u ktorej došlo k omeškaniu s uspokojením Objednávateľovho nároku z vád. ( 4. V prípade omeškania so splnením povinnosti podľa článku 6, ods. 1 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela. V prípade omeškania so splnením povinnosti podlá článku 9, ods. 34 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela. 5. Ak sa Objednávateľ omešká s platením ceny Diela, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej zákonom. To neplatí, ak dôvodom omeškania Objednávateľa je neskoré poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Ministerstva ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (takéto omeškanie Objednávateľa nie je ani porušením zmluvných povinností). 6. Ak nie je v tomto článku alebo v inom ustanovení tejto zmluvy osobitne dohodnutá zmluvná pokuta za niektoré iné porušenie zmluvy Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- (päťdesiat) eur za každý deň trvania porušenia každej inej zmluvnej povinnosti. 7. Ak Objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania čo i len jednej lehoty na zhotovovanie Diela, je Zhotoviteľ povinný túto škodu nahradiť v plnej výške. 8. Ak na základe pochybenia Zhotoviteľa pri realizácii Diela bude Objednávateľovi odobratý alebo krátený nenávratný finančný príspevok, je Zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu Objednávateľovi uhradiť v plnej výške. 42 z 59

19 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 9. Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu alebo zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti Dielo riadne dokončiť, a ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy. 10. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude majetková sankcia uplatnená. 11. Ak Zhotoviteľ spôsobí Objednávateľovi porušením akýchkoľvek povinností založených na základe tejto zmluvy škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške, a to bez ohľadu na to, či splnenie porušenej povinnosti bolo zabezpečené zmluvnou pokutou alebo nie. Článok 15 Ostatné ustanovenia dohodnuté zmluvnými stranami 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytli, nepoužijú na iné účely ako na plnenie predmetu tejto zmluvy, a označujú ich za dôverné. Dôvernými informáciami sú aj všetky ostatné informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli alebo poskytnú v súvislosti s touto zmluvou a jej prílohami pri zhotovovaní Diela 2. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu zmluvy na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. 3. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. 5. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť zhotovovanie Diela. 6. Zhotoviteľ prehlasuje, že má dostatočný počet zamestnancov, aby v zmluvných termínoch vykonal Inštaláciu v rozsahu tejto zmluvy. 7. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu Objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely, t.j. na vykonanie Diela. 8. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s projektom VC ŽU a s obsahom Zmluvy o NFP. Zhotoviteľ si je vedomý špecifických povinností, ktoré má Objednávateľ pri realizácii projektu VC ŽU a na základe Zmluvy o NFP voči Ministerstvu a Európskej Únii. Z tohto dôvodu, plne a bez výhrad rešpektuje špecifickú povahu niektorých ustanovení tejto zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať. 10. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu, vrátane všetkých ostatných písomností súvisiacich s týmto zmluvným vzťahom budú tieto podpísané oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela. Faxové a ové oznámenia sa nepovažujú za oznámenia v písomnej forme. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, pričom za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídiel zmluvných strán, uvedených na prvej strane tejto zmluvy. 43 z 59

20 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, SK Žilina 11. Zmluvné strany sú povinné si bezodkladne písomne oznamovať zmeny všetkých svojich údajov zapísaných v obchodnom, živnostenskom alebo inom verejnom registri alebo evidencii (napr. evidencii daňových úradov). V takomto prípade sú tiež povinné uzavrieť dodatok k tejto zmluve, ktorým tieto zmeny zohľadnia. Návrh dodatku predkladá tá zmluvná strana, ktorej údajov sa táto skutočnosť týka, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa vzniku takejto zmeny v niektorom z verejných registrov alebo evidencii. Objednávateľ je následne povinný návrh dodatku pred jeho podpisom predložiť na schválenie Ministerstvu. Zmluvné strany sú povinné Ministerstvom schválený návrh takéhoto dodatku uzatvoriť bezodkladne. Omeškanie s oznámením zmeny zapísaných údajov, predložením návrhu dodatku alebo s uzavretím dodatku zo strany Zhotoviteľa je podstatným porušením tejto zmluvy. 12. Zhotovíte ľ týmto dáva výslovný súhlas, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej strane tejto zmluvy, boli spracúvané v informačnom systéme Objednávateľa, a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tento súhlas dáva Zhotoviteľ po dobu platnosti tejto zmluvy, a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly súvisiaci s predmetom plnenia tejto zmluvy, ako aj s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb na výkon takejto kontroly, kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy a počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP k projektu VC ŽU. Oprávnenými osobami sú najmä: a) poskytovateľ (Ministerstvo) a ním poverené osoby, b) Najvyšší kontrolný úrad SR, c) príslušná správa finančnej kontroly, d) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, f) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 14. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť orgánom uvedeným v ods. 13 tohto článku všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly oprávneným orgánom dôjde zavinením Zhotoviteľa k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy za neoprávnený výdavok, t.j. výdavok, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ktorý preto nebude Objednávateľovi uznaný ako oprávnený, bude vzniknutú vyčíslenú škodu Objednávateľa znášať Zhotoviteľ. ( 15. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy, a požadovať od Zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 16. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať Objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 17. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy voči Objednávateľovi na tretie osoby. Zhotoviteľ si môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi započítať jedine na základe písomnej dohody s Objednávateľom. Článok 16 Záverečné ustanovenia 1. Táto zmluva a dodatky k nej podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 47a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 44 z 59

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Identifikačné údaje uchádzača.

Identifikačné údaje uchádzača. PRAGOPERUN SK, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava 214 tel.: 02 / 4564 1257, fax: 02 / 4564 1258, pragoperun@stonline.sk IDENTIFIKÁCIA VO Názov organizácie: BUILDINGS CITY, s.r.o. IČO: 45 254 389

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Pezinok 2013 Recenzenti: doc. JUDr. Ján Husár, Csc. doc. JUDr. Monika Jurčová,

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti Konsolidovaná účtovná závierka za rok, KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok, v tis. EUR Bod 2013 2012 Úrokové výnosy 7 295 075 163 724 Úrokové náklady

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit. VLASTNORUČNÝ PODPIS/signature

PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit. VLASTNORUČNÝ PODPIS/signature ČÍSLO ŽIADOSTI/application number PLATNOSŤ POBYTU DO/validity of the residence permit Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 1) / Application for the temporary residence 1) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu

More information

Licenčná zmluva k softwaru IBM SPSS Statistics pre Windows

Licenčná zmluva k softwaru IBM SPSS Statistics pre Windows Licenčná zmluva k softwaru IBM SPSS Statistics pre Windows Uzatvorená medzi: ACREA SR, spol. s r.o. Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 77703/B so sídlom: Andrusovova

More information

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY CONTROL OF DECISION-MAKING PROCESS IN PUBLIC SERVICE AS MEANS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA B I A T E C B I A T E C Strieborná zberateľská minca Pamiatková rezervácia Košice Už dvadsať rokov vydáva Národná banka Slovenska

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA. Prague Stock Exchange

BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA. Prague Stock Exchange MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA Prague Stock Exchange Seminární práce Matej Michlík Brno, říjen 2007 Obsah Obsah... 1 Úvod...

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013 University of Economics Prague e Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok Miroslav Titze Abstract Main goal of the paper is discuss

More information

Vzor pre záverečnú prácu

Vzor pre záverečnú prácu Vzor pre záverečnú prácu Uvedený vzor obalu záverečnej práce titulného listu záverečnej práce prehlásenia poďakovania abstraktu obsahu a ďalších častí práce je po obsahovej stránke záväzný, t.j. vaša záverečná

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Konkurence na železnici

Konkurence na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Konkurence na železnici budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš Brno

More information

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR

JEDNODUCHÝ GRAMATICKÝ KOREKTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Aku vrtačka 5-8 SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12 CZ Aku multifunkční nástroj 16-19 SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Nabíječka / akumulátor 27-28 SK Nabíjačka / akumulátor 29-30

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Sekcia III Session III 1 Sekcia III Session III Historické

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 TRENDY REGIONÁLNEHO ROZVOJA V EURÓPSKEJ ÚNII NITRA 2009 GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router WELL WRC8500AN Dual WiFi Router CZ Vá ený zákazníku, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC8500AN Dual byl zcela jistì dobrou volbou a vìøíme,

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague Bachelor dissertation Natália Gécziová Institute of Hospitality Management

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Pripojenie k internetu v pevnej sieti

Pripojenie k internetu v pevnej sieti Pripojenie k internetu v pevnej sieti Názov programu/služby užívateľovi (Mbit/s) užívateľa (Mbit/s) (MB) Smerom k/od užívateľa Magio Internet M ADSL 2 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 5 0,5

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

cable internet ( cable TV mini k internetu zdarma!!! )

cable internet ( cable TV mini k internetu zdarma!!! ) Cenník nových služieb platný pre nových aj stávajúcich zákazníkov Špačince,Dechtice,Malženice od 1.1.2016 k zmluve o pripojení na poskytovanie retransmisie a internetu spoločnosti Stelartv s.r.o. cable

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Obj.č. SHK239 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING 1/2016 Informačné technológie a knižnice OBSAH CONTENS VYDAVATEĽ: Centrum VTI SR, Bra slava IČO vydavateľa: 00 151 882 marec 2016 ročník 20., vychádza 4x ročne evidenčné číslo: EV 3501/09 publikačné číslo

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information